Page 1

‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ‬ ‫در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ‪ 1 :‬از ‪4‬‬ ‫وﻳﺮاﻳﺶ ‪:‬‬

‫ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮاد ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮرات و روﻳﻪ ﻫﺎ‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ‬ ‫در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ‬

‫ﻛﺪ ﻣﺪرك‪:‬‬

‫وﻳﺮاﻳﺶ‬

‫ﺷﺮح ﺗﻐﻴﻴﺮات‬

‫ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ‪:‬‬ ‫ﺳﻤﺖ ‪:‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ‪:‬‬ ‫________________________‬ ‫اﻣﻀﺎء‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ﺻﺪور‬

‫ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪه‪:‬‬ ‫ﺳﻤﺖ ‪:‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ‪:‬‬ ‫________________________‬ ‫اﻣﻀﺎء‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮا‬


‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ‬ ‫در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ‪ 2 :‬از ‪4‬‬ ‫وﻳﺮاﻳﺶ ‪:‬‬

‫ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮاد ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ‬

‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه ‪:‬‬ ‫ﺳﻤﺖ ‪:‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ‪:‬‬ ‫________________________‬ ‫اﻣﻀﺎء‬

‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻨﻨﺪه ‪:‬‬ ‫ﺳﻤﺖ ‪:‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ‪:‬‬ ‫________________________‬ ‫اﻣﻀﺎء‬

‫‪ -1‬ﻫﺪف وداﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ‪:‬‬ ‫ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي‬ ‫ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزي ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻣﻔﺎد آن در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ‪/‬ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺗﻌﺎرﻳﻒ‪ ،‬ﻋﻼﺋﻢ و اﺧﺘﺼﺎرات‪:‬‬ ‫ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ‪ :‬ﺷﺮﻛﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮﻳﻚ از ﺣﻮزهﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻳﺠﺎد و‬‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد‪.‬‬

‫‪ -3‬روش ﻛﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ و اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ‪ /‬ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ‪ -‬آﻳﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ‪ %15‬از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻃﺮح را دارد؟‬ ‫ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻨﺘﻔﻲ اﺳﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ .‬در‬‫ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن‪ ،‬اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻨﺪي‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ روش ﺗﺼﺪﻳﻖ‪ :‬ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺳﺆال ﻓﻮق‪ ،‬ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ )ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن( ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد در ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ‪،‬‬‫اﺳﻨﺎد داراﺋﻲﻫﺎ و ﻣﺪارك ﻣﻌﺘﺒﺮ و رﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ وي را در ﺗﺄﻣﻴﻦ آورده ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺪارك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻨﺎد ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ‪،‬‬ ‫ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ وي ﻋﻮدت داده ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ ﺗﻮﺿﻴﺢ‪ :1‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ‬‫ﺳﻬﻢاﻟﺸﺮﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ رﺳﻴﺪه و از ﺟﺎﻧﺐ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ‪/‬ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ‬ ‫داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ ﺗﻮﺿﻴﺢ‪ :2‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﺮوه ارزﻳﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ‪ ،‬اﻣﻜﺎن اﺟﻤﺎع ﺟﻬﺖ‬‫ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆال اﻟﻒ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻧﺪه و ارزﻳﺎﺑﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﻧﺠﺎم‬


‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ‬ ‫در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ‪ 3 :‬از ‪4‬‬ ‫وﻳﺮاﻳﺶ ‪:‬‬

‫ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮاد ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ‬

‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻬﻢاﻟﺸﺮاﻛﻪ ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻬﺪه‬ ‫ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ‬ ‫ب‪ -1-‬ﺳﺎﺑﻘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮا و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ‪:‬‬ ‫اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ‪ :‬ﺑﺎزاي ﻫﺮ ‪ 3‬ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻓﺮوش در دو ﺳﺎل آﺧﺮ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ‪ 20‬اﻣﺘﻴﺎز‬ ‫اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ‪ :‬ﺑﺎزاي ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ‪ .....‬ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ‪ 10 ،‬اﻣﺘﻴﺎز‬ ‫ب‪ -2-‬ﺳﺎﺑﻘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري‪ :‬ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ‪ 1‬ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ارزش ﺑﻪ روز ﺷﺪه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ‪ 10 ،‬اﻣﺘﻴﺎز‬ ‫ب‪ -3-‬ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ‪ :‬ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮﻓﻖ‪ 10 ،‬اﻣﺘﻴﺎز‬ ‫ب‪-4-‬ﺗﺄﻣﻴﻦ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ‪:‬‬ ‫ ﺗﺪارك داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ‪ 15 ،‬اﻣﺘﻴﺎز‬‫ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ‪ 20،‬اﻣﺘﻴﺎز‬‫ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ‪ 30 ،‬اﻣﺘﻴﺎز‬‫ ﭘﺎﻳﻠﻮت و ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ‪ 30 :‬اﻣﺘﻴﺎز‬‫ج‪ -‬ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻨﮕﺎم در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﺪون اﻳﺪه‬

‫در ﺣﺪ اﻳﺪه‬

‫درﺣﺪ ‪P.F.S‬‬

‫در ﺣﺪ ‪F.S‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪20‬‬

‫د‪ -‬داﺷﺘﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ وام ﺑﺎﻧﻜﻲ‪ 20 :‬اﻣﺘﻴﺎز‬ ‫ه‪ -‬ارﺗﺒﺎط ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ و ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺮﺗﺒﻂ‪ 20 :‬اﻣﺘﻴﺎز‬

‫‪ -‬ﻣﺮﺗﺒﻂ‪ 10 :‬اﻣﺘﻴﺎز‬

‫‪ -‬ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ‪ 0 :‬اﻣﺘﻴﺎز‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪ :1‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻳﻚ ﻃﺮح ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺳﺆال اﻟﻒ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﻚ ﺗﻚ ﺷﺮﻛﺎء اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ اﻣﺘﻴﺎزات‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻳﻚ در ﻃﺮح‪ ،‬ﻣﻼك ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﮔﺮوه ارزﻳﺎﺑﻲ‪ :‬ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد‪ ،‬ﮔﺮوه ارزﻳﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﺷﺪه و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ در آن ﮔﺮوه ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬


‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ‬ ‫در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ‪ 4 :‬از ‪4‬‬ ‫وﻳﺮاﻳﺶ ‪:‬‬

‫ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮاد ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ‬

‫ﺗﺼﺪﻳﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ‪ :‬ﭘﺲ از اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ارزﻳﺎب‪ ،‬ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ‪/‬ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪ :‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اﺟﺮاﻳﻲ ‪ L-IGD-PR-103‬ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻃﺮح در‬ ‫ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪ‪ ،‬رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي و اﻣﺘﻴﺎز ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻪ اﻃﻼع و ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺎء‪:‬‬ ‫رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺎء ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪:‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫رﺗﺒﻪ ‪A‬‬

‫رﺗﺒﻪ ‪B‬‬

‫رﺗﺒﻪ ‪C‬‬

‫رﺗﺒﻪ ‪D‬‬

‫‪ 400‬ﺑﻪ ﺑﺎﻻ‬

‫‪200-400‬‬

‫‪100-200‬‬

‫زﻳﺮ ‪100‬‬

‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺑﺎﻻي ‪ 50‬ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺎي رﺗﺒﻪ ‪ A‬اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺑﻴﻦ ‪ 20-50‬ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺎي رﺗﺒﻪ ‪ A‬و ‪ B‬اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺑﻴﻦ ‪ 1-20‬ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺎي رﺗﺒﻪ ‪ B ،A‬و ‪ C‬ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺎي داري رﺗﺒﻪ ‪ D‬وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻣﺪارك ذﻳﺮﺑﻂ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﻓﺮم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻃﺮح ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ‪........................‬‬

part-guidline  
part-guidline  
Advertisement