Page 1

‫‪١۴٣٣/٠٢/١۶‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اوﻟﻴﻪ‬ ‫ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻞ اراﻳﻪ در ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان‬ ‫ﻋﻠﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل‬ ‫ﻧﺤﻮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي‬ ‫ﺗﻤﻬﻴﺪات اﺟﺮاﻳﻲ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ‬

‫ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺑﻬﺮﻩ وري‬ ‫آﺎﻧﻼن)ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺮﻩ وري(‪:‬‬

‫اﻧﺠﺎم آﺎردرﺳﺖ ﺑﻪ روش درﺳﺖ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آﺎر‪:‬‬ ‫هﺮآﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ آﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫آﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺮﻩ وري اﻳﺮان‪:‬‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم در اﻳﺠﺎد ارزش‬

‫ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮﻩ وري ﺟﺰﺋﻲ‬ ‫ﺳﺘﺎﻧﺪه ﻛﻞ‬ ‫= ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر‬ ‫ﻧﻬﺎده ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر‬

‫ﻨﺎم ﺧﺎ ﻖ ﯽ‬ ‫وژه ار ﻘﺎی ه وری‬

‫ﻪ ﻮ داری ان‬

‫‪1390‬‬

‫• ﺗﺎﺭﳜﭽﻪ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻣﻔﻬﻮﻡ ‪‬ﺮﻩ ﻭﺭﻱ‬ ‫از ﺑﺪو ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن‪ ,‬ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻮاره درﺻﺪد اﻳﻦ‬ ‫•‬ ‫ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺧﺎص زﻣﺎن‬ ‫وﻣﻜﺎن ﺧﻮد( از ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را‬ ‫ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ‪ .‬از ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻤﺪﻧﻬﺎ درﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻗﺮن ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ﻣﻴﻼدي ﻛﻪ‬ ‫رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺸﺮ ﺷﺘﺎﻓﺖ و اﻣﺮوزه ﻛﻪ رﺑﺎت ﻫﺎي‬ ‫ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺎي اﻧﺴﺎن را در ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺖ وﺧﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫اﻧﺪ ‪ ,‬ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮه وري از‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺮه وري ﻋﻤﺮي ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ‬ ‫ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ دارد‬

‫اﻧﻮاع ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻬﺮﻩ وري‬ ‫ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻬﺮه وري ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮد‪:‬‬

‫ﺳﺘﺎﻧﺪه ﻛﻞ‬ ‫= ﺑﻬﺮه وري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﻧﻬﺎده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬

‫‪ -1‬ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮه وري ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫) ﻳﺎ ﺑﻬﺮه وري ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮد(‬ ‫‪ -2‬ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ‬

‫‪١‬‬


‫‪١۴٣٣/٠٢/١۶‬‬

‫• ﺳﻄﻮح ﺑﻬﺮه وري‬

‫ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮﻩ وري آﻞ‬

‫‪ - 1‬ﻣﻠﻲ‬ ‫‪ - 2‬ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫‪ - 3‬رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫‪-4‬‬

‫واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي‬

‫ﺳﺘﺎﻧﺪﻩ آﻞ‬

‫‪ - 5‬اداره‪ ,‬ﻛﺎرﮔﺎه …‬

‫= )‪ (TFP‬ﺑﻬﺮﻩ وري ﻋﻮاﻣﻞ‬

‫ﻧﻬﺎدﻩ آﻞ) آﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ (‬

‫‪ - 6‬ﮔﺮوه ﻛﺎري‬ ‫‪ - 7‬ﭘﺮﺳﻨﻞ )ﻓﺮدي(‬ ‫‪ - 8‬ﺧﺎﻧﻮار‬

‫ﺧﻼ روش‪ -‬ﻨﺎ ﯽ وژه ا ﺪا زه‪ -‬ﺮی و ﻮد ه‪-‬وری داری ان‬ ‫‪.١‬‬

‫‪.٢‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫‪.۴‬‬

‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻛﻞ ﺷﻬﺮداري و‬ ‫اﺣﺼﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺳﻨﺠﻪ‐ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻬﺮداري ﻛﻪ از ﺟﻨﺲ ﺧﺮوﺟﻲ و ﻳﺎ‬ ‫ورودي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‐ﻫﺎي ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در اﻳﻦ‬ ‫ﮔﺰارش‐ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﻲ‐ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ‐ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ‐ﻫﺎ و ورودي‐ﻫﺎي‬ ‫ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اراﺋﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺮوﺟﻲ‐ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان و درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺷﻬﺮداران ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ‐ﻧﻈﺮان ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن در ﻣﻮرد‬ ‫اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺧﺮوﺟﻲ‐ﻫﺎ در ﺑﺎزه ‪ 1‬ﺗﺎ ‪5‬درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ‐ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻴﺎن ﺧﺮوﺟﻲ‐ﻫﺎي رﺗﺒﻪ‐ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺗﻌﺪادي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮوﺟﻲ‐ﻫﺎي‬ ‫ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ‬ ‫رﺗﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﺮﻛﻴﱯ‬

‫ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ‬ ‫‪%31/3‬‬ ‫‪68/7 %‬‬

‫ارﺗﻘﺎء اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻧﺪﮔﻲ‬

‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ‬ ‫ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬

‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﮔﺬاري‬

‫اﻓﺰاﻳﺶ اﺷﺘﻐﺎل‬

‫ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وري‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ‬

‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺑﻬﺮه وري‬ ‫ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ‬

‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺑﻬﺮه وري‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬

‫ﺧﻼ روش‪ -‬ﻨﺎ ﯽ وژه ا ﺪا زه‪ -‬ﺮی و ﻮد ه‪-‬وری داری ان‬

‫ﺧﻼ روش‪ -‬ﻨﺎ ﯽ وژه ا ﺪا زه‪ -‬ﺮی و ﻮد ه‪-‬وری داری ان‬

‫‪ .٩‬در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ از ﺳﻮي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪.٠١‬در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫روش ‪ ، FOCUS‐PDCA‬ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮد داده ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ .۵‬در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﺮوﺟﻲ‐ ﻫﺎي‬ ‫ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ‐ﮔﺮدﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ورودي‐ﻫﺎ‪ ،‬ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻬﻴﻪ‬ ‫ﺷﺪه‐اﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ .۶‬در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻘﺸﻪ‐ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزﺧﻮرد اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٧‬در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي‬ ‫ﻫﺮﻳﻚ از ﺧﺮوﺟﻲ‐ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺎﺧﺺ‐ﻫﺎي ﺑﻬﺮه‐ وري ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ورودي‪/‬ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪٢‬‬


‫‪١۴٣٣/٠٢/١۶‬‬

‫ﻋ ﻞا ﺨﺎب ﺪل‬ ‫• ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﯼ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﺷﻬﺮدارﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺲ ﺑﺮاﯼ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻘﺶ‬ ‫راهﺒﺮدهﺎ را دارد‪.‬‬ ‫• ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ را دارﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﺼﻮرت ادوارﯼ اﻧﺪازﻩ‬ ‫ﮔﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬‬ ‫• ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﮑﺮار را دارد ﭼﻮن ﺑﺼﻮرت ادوارﯼ اﻗﻼم ﻣﻮرد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬

‫ﺼﺎت ﺷﺎ ﺺ ﻨﺎ ﺐ‬ ‫‪9‬ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪9‬اﻗﻼم آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪9‬ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪9‬ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪9‬ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﺮار در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﯿﺪا تا ا ﯽ‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮداري ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺣﺮﻛﺖ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫اﺟﺮاي دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎﻳﺰن‬ ‫آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ اﻳﺰارﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ‬ ‫آﻣﻮزش ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﻬﺮداري‬ ‫اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﻬﺮداري‬

‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺮوﺟﯽ هﺎ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺗﺪوﻳﻦ راهﻨﻤﺎ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺮوﺟﯽ هﺎﯼ ﺑﺎ اهﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﯽ هﺎ و ﻓﺮﻣﻮل هﺎﯼ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ازاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮدارﯼ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ هﺎ ﺑﺮاﯼ دورﻩ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ‬

‫در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ‬ ‫‪ 9‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮت )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان(‬ ‫‪ 9‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺮوﺟﻲ و ورودي ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ‬ ‫‪ 9‬ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮدارﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺷﻬﺮداري‬ ‫‪ 9‬اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ‬ ‫‪ 9‬اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﻲ‬ ‫‪ 9‬آﻣﺎده ﺳﺎزي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداري‬

‫ﻌﺎ ﺖ ی ا ا ﺪه‬

‫‪٣‬‬


‫‪١۴٣٣/٠٢/١۶‬‬

‫ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه‬

‫اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ‬

‫ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب‬

‫ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي‪ -‬ادارات‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻼت و آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﻃﻖ‬

‫دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ‪ -‬ﻧﻔﺮ‬

‫ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ‪ -‬ﺗﺠﻬﻴﺰات‪ -‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ‪ -‬ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ‬

‫ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ‪ -‬ﺗﺠﻬﻴﺰات‪ -‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ‪ -‬ﺗﺠﻬﻴﺰات‪ -‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ‪ -‬ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﺳﻮاﺑﻖ‬ ‫ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ‪ -‬ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ‪ -‬ﻣﻮرد‬

‫ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ‪ -‬ﺗﺠﻬﻴﺰات‪ -‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ‪ -‬ﺗﺠﻬﻴﺰات‪ -‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬

‫‪1‬‬

‫دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ‪ -‬دوره‬

‫ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ‪ -‬ﺗﺠﻬﻴﺰات‪ -‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫ردﻳﻒ‬

‫ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي‪ -‬ادارات‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻼت و آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﻃﻖ‬

‫ردﻳﻒ‬

‫ﻋﻨﻮان ﺧﺮوﺟﻲ‬

‫ورودي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﺮوﺟﻲ در ﺷﻬﺮداري را‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻛﺮ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ)وروديﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ‪ :‬ﻧﻴﺮوي‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺗﺠﻬﻴﺰات و ‪(...‬‬

‫اﻳﻦ‬ ‫ﺧﺮوﺟ‬ ‫ي‬ ‫ﺷﻬﺮو‬ ‫ﻧﺪ‬ ‫ﻣﺤﻮرا‬ ‫ﺳﺖ؟‬ ‫)‪(1‬‬

‫در ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫اﻣﺘﻴﺎز ﺷﻤﺎ ﺑﻪ‬ ‫اﻳﻦ ﺧﺮوﺟﻲ از‬ ‫اﻳﻦ ﺧﺮوﺟﻲ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺶ در‬ ‫درآﻣﺪ‪ /‬ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد و‬ ‫اﻳﻦ‬ ‫ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ؟‬ ‫اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺧﺮوﺟ‬ ‫)‪( 2‬‬ ‫در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ي اﻳﻦ ﺧﺮوﺟﻲ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻴﻦ ‪1‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻮر‬ ‫اﻟﻲ ‪5) 5‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ﻣﺤﻮرا اﺳﺖ؟‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ‬ ‫درآﻣﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺖ؟)‬ ‫اﻫﻤﻴﺖ و ‪1‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ‬ ‫اﻫﻤﻴﺖ(‬

‫‪1‬‬

‫ﻦ ﻪ ‪ ٢‬داری ﻪ ﯾﮏ ﻮان ﻪ ﭘﺎﯾ ﻮت‬

‫ورودي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﺮوﺟﻲ در ﺷﻬﺮداري را‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻛﺮ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺧﺮوﺟﻲ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ)وروديﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ‪ :‬ﻧﻴﺮوي‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺗﺠﻬﻴﺰات و ‪(...‬‬

‫اﻳﻦ‬ ‫ﺧﺮوﺟ‬ ‫ي‬ ‫ﺷﻬﺮوﻧﺪ‬ ‫ﻣﺤﻮرا‬ ‫ﺳﺖ؟‬ ‫)‪( 1‬‬

‫در ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﻴﺎز‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺮوﺟﻲ‬ ‫اﻳﻦ ﺧﺮوﺟﻲ‬ ‫از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺶ در‬ ‫درآﻣﺪ‪ /‬ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﻫﻤﻴﺖ‬ ‫ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ؟‬ ‫اﻳﻦ اﻳﻦ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﻮزه‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﺧﺮوﺟﻲ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ؟ ‪ 1‬اﻟﻲ ‪5) 5‬‬ ‫ﻣﺤﻮراﺳﺖ‬ ‫) ‪ ( 4‬ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ و‬ ‫درآﻣﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ؟)‪( 3‬‬ ‫‪ 1‬ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ(‬

‫دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻲ‬ ‫دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻲ‬ ‫دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻲ‬ ‫دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ و‬ ‫آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ روز‬ ‫رﺳﺎﻧﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ‬ ‫ﻛﺎرﻛﻨﺎن‬ ‫ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ‬

‫اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ‬

‫ردﻳﻒ‬

‫ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮي‪ -‬ادارات ﺗﺸﻜﻴﻼت و‬ ‫آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﻃﻖ‬

‫ﻋﻨﻮان ﺧﺮوﺟﻲ‬

‫ورودي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﺮوﺟﻲ در‬ ‫ﺷﻬﺮداري را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ از‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻛﺮ‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ)وروديﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ‪:‬‬ ‫ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ‪،‬‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰات و ‪(...‬‬

‫دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ‬

‫ﺗﻌﺪاد‬

‫دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ‬

‫ﻧﻔﺮ‬

‫دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ‬

‫ﻧﻔﺮ ‪ -‬ﺳﺎﻋﺖ‬

‫دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ‬ ‫ﻛﺎرﻛﻨﺎن‬ ‫ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ‬

‫ﻧﻔﺮ ‪ -‬ﺳﺎﻋﺖ‬

‫ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﻬﺮداري‬

‫اﻳﻦ‬ ‫ﺧﺮوﺟ‬ ‫ي‬ ‫ﺷﻬﺮو‬ ‫ﻧﺪ‬ ‫ﻣﺤﻮرا‬ ‫ﺳﺖ؟‬ ‫)‪( 1‬‬

‫در ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫اﻣﺘﻴﺎز ﺷﻤﺎ‬ ‫اﻳﻦ‬ ‫ﺧﺮوﺟﻲ‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻦ‬ ‫درآﻣﺪ‪/‬‬ ‫ﺧﺮوﺟﻲ از‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻣﺤﻮر اﺳﺖ‬ ‫در ﻋﻤﻠﻜﺮد‬ ‫؟ )‪( 2‬‬ ‫و اﻫﻤﻴﺖ‬ ‫اﻳﻦ‬ ‫ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻮﺿﻮع در‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻣﺤﻮر اﺳﺖ؟‬ ‫ﻣﺤﻮراﺳ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫) ‪(4‬‬ ‫ت؟)‪( 3‬‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻴﻦ‬ ‫درآﻣ ﻫﺰﻳﻨ‬ ‫‪ 1‬اﻟﻲ ‪5) 5‬‬ ‫د ه‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ‬ ‫اﻫﻤﻴﺖ و ‪1‬‬ ‫ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ‬ ‫اﻫﻤﻴﺖ (‬

‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬

‫ﻛﺎﻳﺰن ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه‬ ‫اﺟﺮا در دو ﺑﺨﺶ‬ ‫اﺟﺮاي ‪ 5‬ت‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ‬

‫ﺗﺸﺨﻴﺺ‬

‫ﺗﺮﺗﻴﺐ‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻒ‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻢ‬

‫ﺗﻜﻠﻴﻒ‬

‫• آﻣﻮزش ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ‬ ‫• آﻣﻮزش اﺑﺰارﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ‬

‫ﻗﺒﻞ‬

‫ﺑﻌﺪ‬

‫‪۴‬‬


‫‪١۴٣٣/٠٢/١۶‬‬

‫ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮار ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ‬

‫ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮار ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ‬

‫ﻧﻤﻮدارﺟﺮﻳﺎن ﻓﺮاﻳﻨﺪ در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد‬

‫ﻧﻤﻮدار ﻗﺎﻟﺒﻲ در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد‬

‫ﺷﺮوع‬

‫اﺑﻼغ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﻲ و‬ ‫ﻋﻤﺮاﻧﻲ وﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺣﻴﻪ)‪ 3‬روز(‬ ‫آﻳﺎ زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰ‬ ‫ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر وﺟﻮد دارد؟‬ ‫‪ 3‬روز(‬

‫آﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ؟)‪ 10‬روز(‬

‫ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﻳﻨﺪ‪ ))) :‬ﺑﻬﺴﺎزي ﭘﻴﺎده رو و ﻣﻌﺎﺑﺮ در ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺣﻴﻪ(((‬

‫اﺑﻼغ ﻣﻌﺮﻓﻴﻨﺎﻣﻪ ي ﭘﻴﻤﺎﻧ ﻜﺎر ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ‬

‫ﺑﺮﮔﺬاري ﻣ ﻨﺎﻗﺼﻪ ي ﻋﻤﻮﻣﻲ و‬

‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﻲ و ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺟﻠﺴﻪ‬

‫ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ و‬

‫ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه واﺑﻼغ دﺳ ﺘﻮر ﻛﺎر‬

‫ﻣﻌﺎرﻓﻪ ي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺣﻴﻪ‬ ‫وﺗﻜﻤﻴﻞ دﺳﺘﻮر ﻛﺎر‪ +‬ﻓﺮم ﺗﺤﻮﻳﻞ‬ ‫زﻣﻴﻦ ‪ +‬ﺣﻮاﻟﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬

‫ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﻣﻌﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده ي ﻧﺎﺣ ﻴﻪ‪ ‬‬

‫ﻣﻘﺪار ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓ ﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ ‬‬

‫و اﻋﻼم ﻧﻴﺎز ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﻲ‬ ‫و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ‪ ‬‬

‫‪ ,‬ﻓﺮم ﺗﺤﻮﻳﻞ زﻣﻴﻦ ‪,‬ﺗﺤﻮﻳﻞ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ‬

‫‪ ‬‬

‫ﺗﺠﻬ ﻴﺰﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﭘ ﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ‪ ‬‬

‫اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ‪ ‬‬

‫ﻣﻜﺎﺗ ﺒﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮك راﻫﻮر‬

‫ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﻴﺎده رو‬ ‫ﺳﺎزي ‪ ‬‬

‫ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻣﺮﻛﺰ ‪ ‬‬

‫رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺻﻮرﺗﻮﺿﻌ ﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ‪ ‬‬

‫اﻧﺠﺎ م اﻣﻮر اداري ﺻﻮرﺗﻮﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ آن‬

‫‪ ‬‬

‫ﺗﺎﻳ ﻴﺪ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت‬ ‫و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ‪ ‬‬

‫‪a‬‬

‫ﻧﻤﻮدار ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﺪول ﮔﺬاري ﻣﻌﺎﺑﺮ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ‪Flow Diagram‬‬

‫ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ‬

‫زﻣﺎن)روز(‬

‫ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮار ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ‬

‫ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻼف وﻗﺖ وﻛﻢ ﻛﺮدن زﻣﺎن در ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻴﺎده رو ﺳﺎزي‬ ‫روش ﻫﺎ‬

‫ﺑﺎرش اﻓﻜﺎر در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد‬

‫ردﻳﻒ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫ﺷﺮح ﻋﻠﺖ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ اداري ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻤﺮان‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬

‫‪6.5‬‬

‫ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ‬

‫ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻼف وﻗﺖ وﻛﻢ ﻛﺮدن زﻣﺎن در ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻴﺎده رو ﺳﺎزي‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮ‬ ‫ﻓﺮاواﻧﻲ )‪ ( 1_ 5‬ﮔﺬاري )‪ ( 1_ 5‬ﺟﻤﻊ‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪3.3‬‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‪1‬‬

‫ردﻳﻒ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫ﺷﺮح ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﻛﺎر ﻓﺮﻣﺎ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر‬ ‫ﻧﻈﺎرت و ﺣﻀﻮر دﻓﺘﺮي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ‬

‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﺋﻲ وﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي درﮔﻴﺮ‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ‬

‫‪4km‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪3‬‬

‫√‬

‫‪20‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬

‫√‬ ‫√‬

‫‪3‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪4km‬‬ ‫ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي‬ ‫ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر‬

‫‪4km‬‬ ‫‪4km‬‬ ‫اﺑﻼغ‬

‫‪4km‬‬

‫‪4km‬‬

‫‪4km‬‬

‫‪12km‬‬

‫‪60km‬‬

‫‪12km‬‬

‫ﻓﻜﺲ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻠﻴﺲ‬ ‫راﻫﻮر‬

‫ﻣﻌﺎوﻧﺖ‬ ‫ﺗﺮاﻓﻴﻚ‬

‫‪0.03km 1‬‬

‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﺪاث ﭘﻴﺎده رو ﺟﺪﻳﺪ‬

‫√‬ ‫√‬

‫ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه‬ ‫ار اﺋﻪ ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤ ﺎﻧﻜﺎر‬

‫رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ‬

‫√‬ ‫‪3‬‬

‫ارﺳﺎل ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ از ﻣﻌﺎ وﻧﺖ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻲ اداري‬

‫‪13‬‬

‫‪4‬‬

‫√‬

‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻛﻞ زﻣﺎن‬

‫ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮار اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺎﻫﻲ‬ ‫‪mashin‬‬

‫اﺗﻼف‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫در‬ ‫ﭘﺮوﺳﻪ‬ ‫ﭘﻴﺎده‬ ‫رو‬ ‫ﺳﺎزي‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ‬

‫‪man‬‬ ‫ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ)‪( 5.6‬‬

‫ﻋﺪم اﺳﻜﺎن ﺻﺤﻴﺢ‬ ‫ﻛﺎرﮔﺮ)‪( 4‬‬

‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي‬ ‫ذﻳﺮﺑﻂ)‪( 5.6‬‬ ‫ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر)‪(6‬‬

‫ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ)‪( 4‬‬ ‫ﻧﻈﺎرت وﺣﻀﻮر ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت)‪( 9.3‬‬

‫ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر‬ ‫وﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ)‪( 5.7‬‬

‫وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ)‪( 2‬‬

‫ﻣﺎﻟﻲ اداري)‪,( 8‬ﺣﺴﺎﺑﺪاري‪,‬ﺳﻴﺴﺘﻢ اداري ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﺟﺪول و ﺗﺎﻳﻞ ﺑﺘﻨﻲ)‪( 7‬‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ اداري ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻤﺮان)‪( 5‬‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺘﻦ)‪( 4‬‬

‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ)‪( 6‬‬

‫ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺧﺖ)‪( 2‬‬

‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر‬ ‫‪15km‬‬

‫‪0.03km‬‬

‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﺮﻳﺐ‬

‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ)‪( 6‬‬

‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫‪15km‬ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر‬ ‫‪0.03km‬‬ ‫ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻮر‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ‬

‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﻧﺼﺐ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ‬

‫رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت و ارﺳﺎل آن ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﻲ و ﻋﻤﺮاﻧﻲ‬

‫ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻛﻬﻨﻪ وﻓﺮﺳﻮده)‪( 6‬‬ ‫‪4km‬‬

‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ از ﭘﻠﻴﺲ‬

‫ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت‬

‫‪10‬‬

‫ﻣﻌﺎوﻧﺖ‬ ‫ﻓﻨﻲ‬ ‫وﻋﻤﺮاﻧﻲ‬

‫ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﭘﻴﻤ ﺎﻧﻜﺎر‬

‫ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوژه‬

‫‪20‬‬

‫‪7‬‬

‫ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه‬ ‫اﺑﻼغ دﺳﺘﻮر ﻛﺎر‬ ‫اﺑﻼغ ﺣﻮاﻟﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر‬

‫ﺣﻤﻞ ﻧﺨ ﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد‬

‫√‬

‫‪1‬‬

‫ﺗﺤﻮﻳﻞ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر‬

‫اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ از ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻮر‬

‫√‬ ‫√‬

‫‪10‬‬

‫‪5.6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6.22‬‬

‫ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر‬

‫‪3‬‬

‫‪60‬‬ ‫‪208‬‬

‫‪4km‬‬

‫‪4km‬‬

‫ﻧﺎﺣﻴﻪ‬

‫‪3.4‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪2.3‬‬ ‫‪2‬‬

‫ﻣﺴﺎﻓﺖ‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪v‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺗﺎﺛﻴﺮ‬ ‫ﻓﺮاواﻧﻲ )‪ ( 1_ 5‬ﮔﺬاري )‪ ( 1_ 5‬ﺟﻤﻊ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬

‫ﺳﻴﺴﺘﻢ اداري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري وﻣﺎﻟﻲ اداري‬

‫ﻫﺰﻳﻨ ﻪ‬

‫ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫اﺑﻼغ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ‬

‫اﺳﭙﺎﮔﺘﻲ ﭼﺎرت در‬ ‫وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد‬

‫ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ‬

‫‪material‬‬

‫‪metod‬‬

‫‪۵‬‬


‫‪١۴٣٣/٠٢/١۶‬‬

‫ﻧﻤﻮدار ﭘﺎرﺗﻮ‬

‫ارﺗﻘﺎي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ارزش آور‬

‫‪paretto‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺗﻼف ) ‪(MUDA LIST‬‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺗﻼ ف‬ ‫ردﻳﻒ‬

‫ﺷﺮح اﺗﻼف‬

‫‪ 5S‬ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺰﻳﻨ ﻪ زﻣﺎن‬

‫اﻣﺘﻴﺎز راه ﺣﻞ ) از ‪( 10‬‬ ‫اﻳﻤﻨﻲ‬

‫راﻫﻜﺎر ﺑﻬﺒﻮد‬

‫ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ‬ ‫ﻧﺒﻮدن‬ ‫اﺟﺮا‬

‫اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫وﺟﻮد ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي‬ ‫ذﻳﺮﺑﻂ‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫اﻳﺠﺎد ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك‬

‫وﺟﻮد ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫ﻓﺮم ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﺗﺎﻳﭙﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ‬ ‫ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﮔﺮدد‬

‫‪3‬‬

‫ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ اداري‬ ‫ﻣﻌﻮﻧﺖ ﻋﻤﺮان‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫ﻛﺎﺳﺘﻦ از اﻣﻀﺎﻫﺎي ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺿﺮوري‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺣﻤﻞ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از‬ ‫ﺗﺨﺮﻳﺐ‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﮔﻲ‬ ‫وﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت‬

‫‪10‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺎﻇﺮ وﺻﺪور‬ ‫اﺧﻄﺎر ﻻزم و درﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫ﮔﺰارش روزاﻧﻪ از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر‬

‫‪6‬‬

‫ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺑﺨﺸﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ‬

‫√‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻗﺪام‬ ‫ﺷﺮوع‬

‫ﭘﺎﻳﺎن‬

‫ﻣﺴﺌﻮل اﻗﺪام ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮ ا‬ ‫√‪P‬‬

‫‪ 90/12/27 90/09/15‬ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺠﻔﻲ‬

‫‪25‬‬

‫√‬

‫√‬

‫ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻻزم ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﭼﻬﺎرم‬

‫‪10‬‬

‫‪90/10/30 90/09/15‬‬

‫ﻣﻬﻨﺪس ﻓﻴﻀﻲ‬

‫‪90/11/15 90/09/15‬‬

‫ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺠﻔﻲ‬

‫‪29‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪10‬‬

‫‪8‬‬

‫‪10‬‬

‫‪90/9/30 90/09/10‬‬

‫ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺠﻔﻲ‬

‫‪90/9/15 90/09/5‬‬

‫ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺠﻔﻲ‬

‫‪D‬‬ ‫√‪P‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪D‬‬ ‫√‪P‬‬

‫‪29‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪D‬‬ ‫√‬ ‫‪P‬‬ ‫‪D‬‬ ‫√‬ ‫‪P‬‬ ‫‪D‬‬ ‫√‪P‬‬

‫‪90/9/10 90/09/5‬‬

‫ﭼﺎ ﺶ ی ﻮ ﻮد آ ﻨﺪ ا ا‬

‫ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺠﻔﻲ‬

‫‪D‬‬

‫‪A‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪C‬‬

‫‪9‬ﻋﺪم اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ در ﻧﻈﺎم‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫‪9‬ﻋﺪم وﺟﻮد راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ‬ ‫‪9‬وﺟﻮد ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﻴﻦ ﭼﺎرت ﻣﺼﻮب و اﺟﺮا ﺑﺪﻟﻴﻞ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ وﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎ‬ ‫‪9‬ﻋﺪم ﺗﻮان ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺮه وري‬ ‫و اراﻳﻪ ﻧﻈﺮات ﻏﻴﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ‬

‫ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ آﻣﻮزش دﻳﺪه اراﻳﻪ ﺷﺪه‬

‫‪1‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ راﻫﺒﺮدي‬ ‫ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺣﻀﻮر‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﻞ‬ ‫اﺻﻼح ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ‪2‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﻓﻲ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺑﺼﻮرت ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب و ﻣﻤﻴﺰي در آﺧﺮ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫‪ 3‬اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ‬ ‫اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي دﺳﺘﻲ‬

‫‪ 1‬ﺗﻴﭗ ﺷﺪن دﺳﺘﻮرﻛﺎرﻫﺎو‬ ‫ﺣﻮاﻟﺠﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز‬ ‫اﺟﺮاي ﭘﺮوژه وﺗﻬﻴﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫واﺣﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻣﻤﻴﺰي واﺣﺪ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﺮان‬ ‫ﺗﻌﺪد دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ‪ 2‬اﺑﻼغ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻨﺪ‬ ‫ﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﻪ‬ ‫واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ وآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه‬ ‫‪ 3‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎور ﻗﻮﻳﺘﺮ‬ ‫وﺣﺬف اﻣﻀﺎءﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد‬

‫ﺑﺎ ﭙﺎس و از ﺬل ﻮ ﻀﺎر ﺮم‬

‫‪۶‬‬

راهکارهای ارتقای سرمایه‌های اجتماعی