Page 1

​Campanya informativa de març a l’Oficina Jove del Maresme

1


​Campanya informativa de març a l’Oficina Jove del Maresme

8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LES DONES El Dia Internacional de les dones se celebra el ​8 de març​ de cada any. És un dia per reivindicar el ​feminisme​ denunciant el ​sexisme​. Aquest dia commemora la lluita de les dones per la seva participació juntament amb els homes en l'àmbit social i ​laboral​, per tant, del dret a la ​independència​ ​econòmica​, i a participar a la ​societat​ en general. Una mica d’història

El 8 de març de 1857, un grup de treballadores tèxtils va decidir sortir als carrers de Nova York per a protestar per les pèssimes condicions laborals. Seria una de les primeres manifestacions per a lluitar pels drets laborals. Diferents moviments i esdeveniments es van succeir a partir d'aquest episodi, que va servir de referència posterior per a fixar la data del Dia Internacional de les Dones el 8 de març i va precedir les grans manifestacions de les primeres dècades del segle XX. D'aquesta experiència, Catalunya no en va quedar al marge. N'és un exemple la vaga que 3.500 treballadores del sector tèxtil d'​Igualada​ van fer l'any ​1881​, en demanda de millors condicions de treball. A nivell Europeu, va ser al 1910 quan durant la 2a Conferència Internacional de Dones Socialistes, celebrada a Copenhaguen amb l'assistència de més de 100 dones procedents de 17 països, es va decidir proclamar el Dia Internacional de la Dona Treballadora, reivindicant drets com el de poder votar. Darrere d'aquesta iniciativa estaven defensores dels drets de les dones com Clara Zetkin o Rosa Luxemburg. La primera celebració no oficial va tenir lloc el 19 de març de 1911 a Alemanya, Àustrica, Dinamarca i Suïssa. En els anys següents més països es van sumar a la causa fins que l’ONU va reconèixer oficialment aquesta data l’any 1975. Un capítol cruent i molt recordat de la lluita pels drets de la dona es va produir, no obstant això, el 25 de març de 1911, quan es va incendiar la fàbrica de camises Shirtwaist de Nova York. Un total de 123 dones i 23 homes van morir. La majoria eren joves immigrants que tenien entre 14 i 23 anys. Va ser el desastre industrial més mortífer de la història de la ciutat. L’incendi es va produir per una cigarreta que va prendre unes teles per culpa de les dolentes condicions de la fàbrica. L’incident i les posteriors protestes van suposar la introducció de noves normes de seguretat i salut laboral als EUA.

2


​Campanya informativa de març a l’Oficina Jove del Maresme

Manifestació després dels fets del incendi a New York 1911. Font: h ​ ttps://josancaballero.wordpress.com/tag/8-de-marzo-de-1857/

Van ser moltes les dones que van lluitar pels seus drets tant socials com laborals, pot ser, les més conegudes són les ja esmentades Clara Zetkin i Rosa Luxemburg. Si vols aprendre més sobre aquestes i altres dones valentes pots fer-ho a través de les següents notícies:

  Clara Zetkin, una  Rosa Luxemburgo: mujer,  revolucionaria a través de  marxista, pacifista los tiempos   

La lucha de las mujeres  en la España  contemporánea   

Vídeo: 8 de març dia internacional de les dones treballadores Aquest vídeo realitzat per “Tik Tak Draw” explica de forma gràfica els començaments del moviment que va esdevenir aquest dia i com es va reconèixer internacionalment.

https://www.youtube.com/watch?v=twCcKEaKpyU

3


​Campanya informativa de març a l’Oficina Jove del Maresme

Què diu la llei En el marc internacional ja des de 1945 i la fundació de les Nacions Unides existeixen normatives respecte les dones. -

-

Carta Fundacional de l'ONU 1945: que defineix i protegeix els drets i llibertats de tot ésser humà. Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona: (1946) preparar recomanacions i informes per al Consell Econòmic i Social sobre la promoció dels drets de la dona en sectors polítics, econòmics, civils, educatius, etc. Declaració Universal de Drets Humans (1948): proclama la igualtat de dret d'homes i dones. Recull el principi de no discriminació, és a dir, tota persona té tots els drets i llibertats proclamats per aquesta declaració.

A nivell europeu​, la Unió Europea ha tingut un paper important en el desenvolupament d'aquest marc normatiu, aportant directives, recomanacions i resolucions. Cal destacar l'art. 141 sobre aquesta matèria, que diu: -

1. Cada Estat membre garantirà l'aplicació del principi d'igualtat de retribució entre treballadors i treballadores per a un mateix treball o per a un treball d'igual valor.

A nivell estatal la Constitució Espanyola amb l’art. 14 promulga “la igualtat de drets i obligacions entre homes i dones.” En l’àmbit laboral tenim l’art.28 que exposa: -

L'empresari està obligat a pagar per la prestació d'un treball d'igual valor la mateixa retribució, satisfeta directa o indirectament, i qualsevol que sigui la naturalesa d'aquesta, salarial o extrasalarial, sense que pugui produir-se cap discriminació per raó de sexe en cap dels elements o condicions d'aquella.

Pots consultar aquest estudi del 2016 de la universitat de la Laguna (Tenerife) per ampliar informació sobre las normatives de gènere laboral a: https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/1958/LA%20DISCRIMINACION%20DE% 20LA%20MUJER%20EN%20EL%20AMBITO%20LABORAL.%20.pdf?sequence=1

A nivell normatiu existeix una igualtat total, però, existeix una igualtat real?

4


​Campanya informativa de març a l’Oficina Jove del Maresme Realitat de les dones treballadores

La realitat és que no existeix una igualtat de gènere ni a nivell social ni a nivell laboral. Les dones en el seu dia a dia laboral han de patir moltes situacions violentes i desiguals només pel fet de ser dones. Violències​ñ​laborals L’informe del ministeri de treball i assumptes social de l’any 2006, exposa aquestes desigualtats i violències que pateixen les dones. De les 2.007 dones enquestades un 18,6% declaren sentir-se discriminades en el seu treball. Tal i com indica la següent gràfica aquests son els principals tipus de violències:

​Font: Ministeri de treball i assumptes socials, 2006. També varia depenent de l’àmbit laboral i les característiques personals, com es pot observar al següent gràfic:

Font: Ministeri de treball i assumptes socials, 2006.

5


​Campanya informativa de març a l’Oficina Jove del Maresme

Com podem observar aquestes desigualtats afecten més a: treballadores menors de 34 anys, solteres, procedents de països extracomunitaris i a les ben qualificades. Queda clar doncs que les dones encara pateixen violència i assetjament en el treball i encara que aquest informe és de fa uns anys, les dades no han variat tant. En canvi, en el cas dels homes el percentatge és molt baix. Pots consultar l’informe complet al següent enllaç: http://pmayobre.webs.uvigo.es/textos/varios/1informe_acoso_sexual.pdf Bretxa salarial La desigualtat entre homes i dones continua quedant patent en salaris, pensions, temporalitat laboral, representació en llocs de direcció de les empreses, etc. Segons les últimes dades de l’INE, l’any 2007 els homes guanyaven de mitjana 5.836,4 euros més que les dones (22.780,29 euros enfront de 16.943,89 euros) i l’any 2017 ells cobraven 5.982,42 euros més que elles (25.727,24 euros enfront dels 19.744,82 euros de les dones), una reducció ínfima de la bretxa salarial en aquesta dècada. En la resta d’àmbits les dones segueixen guanyant menys que els homes o participant menys en política, direcció d’empreses, etc, com mostra aquest gràfic:

Font: 20 minutos amb dades de l’ INE, Eurostat, M. de treball i seguretat social. Any 2017.

A nivell Europeu el 2018 les dones continuen guanyant molt menys que els homes, encara que la bretxa salarial ha caigut aquest any al 16,2%, una dècima menys que el 2017, segons dades de la Comissió Europea (CE). A Espanya, la bretxa és del 14,2%, per sota de la mitjana Europea, però triplicant països com Luxemburg, Romania i Itàlia. La comparativa es pot analitzar en el següent gràfic:

6


​Campanya informativa de març a l’Oficina Jove del Maresme

Font: Euroestat 2017.

Desigualtats en les conciliacions laborals, familiars i personals Si en general, la conciliació de la vida laboral, personal i familiar no resulta fàcil per les persones, no diguem per a les dones professionals i directives que, amb freqüència, es veuen obligades a triar entre intentar desenvolupar una carrera professional amb l'esperança d'arribar a ocupar algun lloc de responsabilitat o formar una família i acceptar que l'única cosa al que poden aspirar és a un treball de categoria inferior que els permeti, en major o menor mesura, compatibilitzar la seva vida laboral, personal i familiar. ​Si aposten per desenvolupar la seva carrera Segons dades del l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) 2018 a l’estat Espanyol les dones dediquen un total de 4,8 hores al dia al treball sense remunerar, com les tasques domèstiques rutinàries o la cura de fills, la qual cosa les situa en el setè lloc entre els 35 països membres, enfront de les 2,7 hores diàries que destinen al treball remunerat. Al contrari, els homes, dediquen 3,9 hores diàries al treball remunerat i 2,4 hores a la llar. Si aposten per desenvolupar la seva carrera professional i pretenen optar a un lloc d'alta direcció ben remunerat, aviat s'adonaran que, encara que les dones constitueixen la meitat de la població activa i obtenen més del 50% de les titulacions universitàries i superiors, menys de la meitat d'elles ocupen llocs d'alta direcció. Moltes professionals desisteixen i, amb això, es perd aquest 50% de talent, professionalitat i noves idees i accions que mai es faran realitat. Sovint aquelles que decideixin formar una família i continuar treballant, ocuparan únicament treballs sense responsabilitats i mal pagats, però que a canvi, els permetrà conciliar la seva vida laboral, personal i familiar En definitiva, ser una professional i decidir compatibilitzar el treball remunerat amb formar una família significa no només que has de renunciar a les bones oportunitats laborals, sinó que has de reduir la teva jornada laboral per a poder conciliar la teva vida laboral, personal i familiar amb el que això comporta. 7


​Campanya informativa de març a l’Oficina Jove del Maresme

Aquesta realitat és herència de la societat patriarcal i masclista que arriba fins els nostres dies, encara que es cert que la tendència ha començat a canviar, els homes han d’implicar-se cada vegada més en les activitats familiars i cal un repartiment equitatiu de les tasques a la vegada que s’han d’equiparar els temps personals, familiars i de treball entre homes i dones.

Reivindicacions Queda clar que encara queda molt per lluitar i aconseguir una igualtat laboral efectiva entre homes i dones. El 8 de març és el dia en que la societat exigeix i reivindica aquesta igualtat. Les principals reivindicacions es poden resumir en els següents punts: ● La igualtat de gènere. Homes i Dones tenen els mateixos dret i s’han d’aplicar de forma efectiva. ● Dret a l'Educació. Les dones de totes les edats tenen dret a una educació que no sigui discriminatòria i que promogui els valors del respecte i l'equitat. ● Dret a la Salut i al ple benestar físic, emocional, mental i social. ● Drets Sexuals i Reproductius. Per al desenvolupament ple de la sexualitat. Dret a la informació i l'educació sexual així com a una sexualitat lliure. ● Decidir per pròpia elecció la maternitat. ● Escollir lliure i informadament sobre la utilització de mètodes anticonceptius. ● No patir violència sexual. ● Dret a una vida sense violència física, sexual, psicològica o emocional. ● Dret a un medi ambient saludable. ● Dret a la informació i lliure expressió. ● Dret a la participació política. ● Dret al treball digne sense discriminació laboral per ser dona. ● Dret a tenir les mateixes oportunitats laborals que els homes. ● Eliminar la distància salarial entre homes i dones. ● Acabar amb la parcialitat no desitjada que pateixen les dones. ● Canviar els criteris de l’estructura salarial per evitar que siguin les hores a la feina les que determinin el salari i apostar per a que el principal mòdul sigui el compliment dels objectius i la qualitat de la feina. ● Vetllar pel reconeixement dels llocs de treball menys reconeguts, molts ocupats per dones, per trencar amb la sostre de vidre. ● Posar en valor el treball reproductiu i de cura. ● Repartiment just dels treballs productiu i reproductiu.

8


​Campanya informativa de març a l’Oficina Jove del Maresme

Vídeo: Feminismo y el 8 de marzo Aquest vídeo realitzat per el youtuber “Fortfast” mostra a nivell de carrer les reivindicacions i drets pels que lluiten les dones el dia 8 de març. https://www.youtube.com/watch?v=_-0lesrSrsU  

Recursos Cosim la bretxa Guia per visibilitzar les bretxes de gènere existents: causes, conseqüències i recursos per eliminar-les. Fruit d’una campanya impulsada pel CNJC es van voler fer visibles totes les bretxes de gènere que encara existeixen en la nostra societat per tal de prendre'n consciència i intensificar la feina per erradicar-les tant des de l'acció col·lectiva com individual. Consultar online a: https://www.cnjc.cat/sites/default/files/u89/guia_cosim_la_bretxa.pdf Autoria: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC). Guia Dona jove i treballadora La guia de la dona treballadora vol visibilitzar la doble discriminació que pateixen les dones joves, en tant que dones i del col·lectiu jove, a l’hora d’incorporar-se i desenvolupar-se plenament al mercat laboral. Es tracten els punts més importants del món laboral on les dones encara pateixen discriminació que, moltes vegades, no es visible a la societat. Consultar online a: https://www.cjb.cat/wp-content/uploads/2016/04/guia_dona-treballadora_issuu.pdf Autoria: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC).

9


​Campanya informativa de març a l’Oficina Jove del Maresme

Guia per a la prevenció de riscos laborals: treball, reproducció i maternitat Aquesta guia neix com un document útil, pràctic i de fàcil comprensió per a contribuir a la prevenció de riscos laborals, ajudar en l’aplicació de la normativa corresponent i facilitar la informació necessària als pares i mares treballadors i treballadores per fer valer els seus drets, i en especial, a les mares que volen compaginar la seva vida laboral amb la maternitat, sense renunciar a la seva carrera professional. Consultar online a: http://www.ugt.cat/download/salut_laboral/maternitat_i_treball/guia_donaembaras_ feb09.pdf Autoria: UGT Catalunya. Serveis a disposició de les dones Centre per a la Igualtat i Recursos per a Dones (CIRD) El Centre per a la igualtat i Recursos per a Dones és un servei municipal adreçat a totes les dones de la ciutat, que té com a finalitat donar resposta a les diferents demandes d’informació i atenció, així com afavorir els processos d’autonomia personal, contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtats de gènere que encara perduren i promoure la participació sociopolítica de les dones. Fa assessorament personal, confidencial i gratuït. Pàgina web: ​http://www.mataro.cat/web/portal/ca/dones/02_cird/ Servei d’informació i Atenció a les Dones (SIAD) Maresme El SIAD Maresme és un servei d´informació i atenció a les dones que presta el Consell Comarcal amb el suport de l´Institut Català de les Dones. El principal objectiu és afavorir les relacions d’igualtat entre homes i dones i amb aquesta finalitat, vol convertir-se en un espai de referència dels drets laborals, socials, personals i familiars de les dones del Maresme. Pàgina web: ​http://www.ccmaresme.cat/siad

10


​Campanya informativa de març a l’Oficina Jove del Maresme

Servei d’Intervenció Especialitzada Mataró Maresme (SIE) Aquest servei ofereix informació, atenció i recuperació a les dones que han estat o estan en processos de violència masclista, així com els seus fills i filles a càrrec. El servei també potencia els programes específics i integrals de prevenció, assistència i reparació. Pàgina web: http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19487 Consell Municipal d’Igualtat Home - Dona El Consell Municipal d’Igualtat Home - Dona és l’espai de participació ciutadana de referència de l’Ajuntament de Mataró per a la definició, seguiment i avaluació de les polítiques d’igualtat de gènere que es porten a terme a nivell municipal. Pàgina web: http://www.mataro.cat/web/portal/ca/participacio/consmunicipals/consells/index.ht ml Telèfon contra la violència masclista: 900 900 120 El servei d'atenció permanent del 900 900 120 contra la violència masclista és gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia. S'hi pot accedir per telèfon i correu electrònic, i atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones. Pàgina web: http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/telefon_900/ Atenció a víctimes de maltractaments per violència de gènere (telèfon estatal) 016 El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a través de la Delegació del Govern per la Violència de Gènere, presta el Servei telefònic d’informació i assessorament jurídic en matèria de violència de gènere, a través del número telefònic de marcació abreujada 016. A més, les consultes es poden dirigir per correu electrònic al servei 016 online: ​016-online@msssi.es Pàgina web: http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/informacionUtil/recursos/telefono0 16/home.htm

11

Profile for Oficina Jove del Maresme

Campanya Març 2019 OJM  

Campanya Març 2019 OJM  

Advertisement