a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

memo_pcj14_bp_

Memòria 2014 Pla Comarcal de Joventut del Baix Penedès

1


índex__memo_14_pcj_bp pàg.

Introducció

3

Projectes realitzats

5

Projectes de la dimensió substantiva

6

Projecte 1: Formació i ocupació

7

Projecte 2: Foment de la participació juvenil

10

Projecte 3: Associacionitza't

12

Projecte 4: Promoció de la salut i prevenció de conductes de risc

15

Projecte 5: Habitatge jove

20

Projectes de la dimensió operativa

21

Projecte 1: Jove Baix Penedès

23

Projecte 2: Xarxa comarcal d'informació juvenil

43

Projecte 3: Suport i impuls als plans locals de joventut

47

Projecte 4: Suport a les iniciatives municipals

49

Projecte 5: Formació i assessorament per tècnics i polítics de joventut

55

Estadístiques

59

Annex I: Material divulgatiu

73

Annex II: Material d'avaluació

105

2


1. INTRODUCCIÓ

3


Al 2014 s'engega una nova metodologia a partir de les directrius de la Direcció General de Joventut, a partir de les quals es defineix el PIECJ (Protocol d'Intervenció Estratègica Comarcal en Joventut) com a nou document que substitueix el Pla Comarcal de Joventut. El PIECJ té la voluntat de continuar i potenciar les polítiques de joventut comarcals, enteses des de la missió d'impulsar i donar suport a tots els municipis de la comarca en el desenvolupament de les polítiques de joventut en l'àmbit local. Aquesta introducció serveix per a presentar la memòria que reflexa el treball realitzat durant el desenvolupament de les accions realitzades al 2014. Tenint en compte la diagnosi i per tal de realitzar unes polítiques de joventut eficients i eficaces, treballant sota els principis metodològics del Pla Nacional de Joventut a Catalunya, al PIECJ es van definir els següents dos programes: ➔ Projectes de la dimensió substantiva: amb accions destinades a les polítiques de joventut locals i, per tant, com a destinataris directes els joves de la comarca. ➔ Projectes de la dimensió operativa: amb accions destinades a les polítiques de joventut comarcals. En aquesta memòria s'explicita la tasca realitzada en cada un dels programes, detallant els projectes de cada un. En un primer moment, la memòria conté l'explicació del treball realitzat, des de la concreció de l'avaluació de cada acció. A continuació s'hi poden trobar les dades estadístiques, com a recull quantitatiu de totes les accions realitzades que es poden comptabilitzar, on es pot veure la participació que ha tingut cada una. I, finalment, s'ha dedicat un espai a dos annexos: un pel material de difusió editat de cada acció i l'altre pel material d'avaluació realitzat pels participants. Aquesta memòria reflexa el treball de valoració i reflexió constant que es fa de cada projecte, tenint en compte tots els agents implicats en cada un d'ells. D'aquesta manera es pretén optimitzar cada intervenció, adaptant-se a les realitats canviants.

4


2. PROGRAMES REALITZATS

5


PROJECTES DE LA DIMENSIÓ SUBSTANTIVA (JOVES) Aquest programa porta a terme polítiques de joventut a nivell comarcal, dissenyades i implementades de manera mancomunada a partir del treball en xarxa amb els municipis del Baix Penedès, i en el marc del PNJC. A la comarca del Baix Penedès hi ha realitats municipals diverses, i és per això que les polítiques de joventut comarcals que s'estan implementant tenen la voluntat de ser útils i de respondre a cada necessitat municipal. La metodologia de treball es basa en la coordinació i el treball en xarxa entre els municipis i el Consell Comarcal, implicant els serveis de joventut tant des del punt de vista tècnic com polític, de manera que s'assegura l'adaptació de les polítiques que en sorgeixen a cada realitat municipal. Els projectes estan destinats a donar suport a les polítiques locals de joventut, tenint en compte que el destinatari últim són els joves de la comarca. Els objectius que es pretenen assolir amb aquest programa són: • Millorar l'ocupabilitat dels joves per augmentar les oportunitats d'accés al treball. • Apoderar, orientar i acompanyar al jove en la transició escola-treball i en l'elaboració del seu projecte de vida. • Fomentar una cultura participativa i la predisposició dels joves a adoptar posicions actives, compromeses i crítiques amb el seu entorn, facilitant els canals i les eines per a fer-ho. • Augmentar l'adquisició de coneixements, habilitats i conductes que contribueixen a la promoció de la salut i al treball positiu dels valors de la convivència i el respecte. • Facilitar el procés d'emancipació domiciliària augmentant les oportunitats per a l'accés de les persones joves a l'habitatge. Per poder assolir els objectius definits es van presentar els següents cinc projectes: • Formació i ocupació • Foment de la participació juvenil • Associacionitza't • Promoció de la salut i prevenció de conductes de risc • Habitatge jove Aquest programa s'ha desenvolupat durant l'any 2014, i a continuació s'explica la implementació dels projectes, especificant cada acció i el seu desenvolupament. Cal tenir en compte que hi ha accions que són de seguiment, és a dir, que la temporització es continua com en edicions anteriors, i les accions de nova creació s'han temporitzat segons les seves característiques. Per altra banda, també cal tenir en compte que es va preveure una certa flexibilitat en les accions que depenen de les demandes dels municipis. Tal com s'ha explicat en la introducció, aquesta memòria existeix a rel del treball realitzat en l'avaluació, tant de seguiment de cada projecte com avaluació final anual de cada programa. Per tant, aquest document expressa de forma objectiva el treball realitzat en aquest programa durant el seu any d'execució.

6


PROJECTE 1: FORMACIÓ I OCUPACIÓ En aquest projecte s'ha treballat de forma conjunta l'ocupació i la formació, propiciant accions entre els dos eixos, a rel de la necessitat de la majoria dels municipis de realitzar accions en aquestes dues temàtiques i de les necessitats juvenils en aquests dos àmbits. És per això que s'han realitzat les següents accions: – Fórmula Jove Baix Penedès Fórmula jove Baix Penedès és un programa de formació i inserció laboral gratuït per a gent jove d’entre 16 i 24 anys de la comarca del Baix Penedès, que s'ha realitzat entre l'octubre de 2013 i l'agost del 2014. Està adreçat especialment als joves que han abandonat el circuït formatiu o que tenen dificultats per accedir a una ocupació. El programa ha format a un grup de joves en l’ofici d’Auxiliar l’hostaleria: cambrer i auxiliar de sala. És un programa de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Agència Catalana de Joventut, i s'ha realitzat a través del Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Baix Penedès, en col·laboració amb l’Àrea d’Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès i Jove Baix Penedès. Quinze joves del Baix Penedès van participar d'aquest programa que va començar el 25 d'octubre de 2013 amb la presentació dels alumnes i dels continguts del curs. El 28 d'octubre es va iniciar la formació teòrico-pràctica a l'Escola de Turisme del Baix Penedès, on els alumnes s'han format com a auxiliars d'hostaleria. A més de fer una formació en competències professionals genèriques i en altres competències específiques del sector de l’hostaleria, també s'han fet pràctiques en empreses del sector durant el primer semestre del 2014, posant en pràctica allò que s’ha treballat a la formació. Durant tot el procés formatiu, de pràctiques i el posterior seguiment i suport s'han fet sessions de tutories per part dels tècnics referents del Servei Comarcal de Joventut. La principal finalitat que es vol aconseguir amb aquest programa és incrementar i millorar les oportunitats formatives i sociolaborals de les persones joves del Baix Penedès amb menys qualificació, per tal de millorar les seves competències professionals i la seva ocupabilitat.

7


– Cercafeinabp És una eina per a posar a l'abast dels joves les ofertes laborals de la comarca i les comarques veïnes. Aquest portal digital està fet a partir de l'eina web Netvibes i s'hi recull informació dels portals web d'ofertes de feina més rellevants com Feina activa, Infojobs, Infoempleo, Monster, Trobaré efina, Trabajos.com... Cada portal té endreçades les ofertes per àmbits laborals i s'actualitzen automàticament en estar enllaçades per RSS. El portal es va construir al 2013 i s'ha fet la difusió durant els primers mesos del 2014. Aquesta eina és d'utilitat tant pels joves de la comarca com pels informadors dels PIJ. – Assessorament laboral i acadèmic a joves i professionals Des de l'Oficina Jove del Baix Penedès s'ofereix assessorament en els àmbits laboral i acadèmic a tots els joves de la comarca. Els joves poden adreçar-se a aquest servei amb qualsevol consulta d'aquests dos àmbits i també poden venir derivats d'altres serveis comarcals i locals. Hi ha molts joves que han gaudit d'aquest servei, a més dels informadors juvenils de municipis de la comarca que se'n serveixen per assessorar-se i poder informar als joves del seu servei. Els servei ofereix assessorament en diferents aspectes: • Quins estudis fer: es fa un anàlisi amb el jove per ajudar-lo a trobar aquells estudis que més li interessen, com accedir-hi, on els fan... i quines opcions existeixen que més s'adeqüin a les seves necessitats i a la seva realitat. • Accés als estudis: s'assessora sobre els accessos possibles als estudis que es volen fer i es donen les eines necessàries per a poder dur a terme aquest accés. Es compta amb la Guia d'ensenyament del Baix Penedès. • Com trobar feina: es donen les eines necessàries per a cercar feina: currículum, portals digitals de feina, l'entrevista, l'entorn, els serveis d'ocupació... Es compta amb la Guia d'ocupació del Baix Penedès. • Formació complementària: es dóna informació i orientació sobre les formacions existents per reciclar-se, per obrir-se a un nou àmbit formatiu... – Punt d'informació i orientació del programa Acredita't L'Oficina Jove del Baix Penedès és un punt d'informació i orientació del programa l'Acredita't de l'ICQP, conjuntament amb l'Àrea d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès, des del 2013. Acredita't és el procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació que permet a les persones que hi participen d'aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses. Les tasques d'informació i orientació es concreten en: • la naturalesa i les fases del procediment, • els requisits d'accés, • els drets i obligacions de les persones candidates, • les acreditacions oficials que poden obtenir i els efectes d'aquestes. Durant el 2014 es van rebre moltes consultes sobre el procediment engegat, que 8


era restringit a les persones que havien quedat excloses del procés de l'any anterior, a més també es va donar suport en la inscripció i en l'elaboració del portafolis. – Punt d'informació i assessorament del programa Garantia Juvenil L'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès va posar en funcionament durant l'últim trimestre del 2014 el servei d'informació i assessorament per a joves que estiguin interessats a formar part del programa Garantia Juvenil. Aquest servei és gestionat conjuntament pels departaments de Joventut i Ocupació del Consell Comarcal a través de l'Oficina Jove del Baix Penedès, en col·laboració amb les oficines de treball de la Generalitat, els serveis d'ocupació municipals i els punts d'informació juvenil de la comarca. Durant aquests mesos del 2014 els tècnics referents s'han format en aquest programa, han donat informació als ajuntaments i als joves de la comarca i s'han realitzat accions de coordinació amb l'Oficina de treball de la Generalitat al Vendrell, per a poder gestionar correctament aquest programa. Es preveu que al 2015 es contractarà un tècnic impulsor, a partir d'una ajuda de la Direcció General de Joventut, i s'ampliaran les tasques: tutorització dels joves inscrits, coordinació amb la resta d'ens implicats, prospecció d'empreses... mentrestant les tècniques de joventut i ocupació realitzaran aquestes tasques per fer-ne després els traspàs.

9


PROJECTE 2: FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ JUVENIL Aquest projecte ofereix suport per engegar i dur a terme processos participatius als municipis, començant per conscienciar als municipis de la importància de la participació juvenil en les polítiques de joventut locals. El suport inclou l'assessorament en el disseny, el suport en l'execució (amb eines de dinamització, dinamitzant...) i la conseqüent avaluació. Durant el 2014 s'ha donat suport als següents processos participatius: –

Suport al procés participatiu de Llorenç del Penedès S'ha donat suport en el disseny del tercer procés amb reunions amb la tècnica i els regidors pertinents, com també amb la dinamització de les diferents sessions de treball amb els joves del municipi. El procés es va iniciar el passat 27 de febrer i va finalitzar el passat 3 de novembre, i en total es van fer 12 reunions. La proces participatiu va consistir en l'organització de la nit jove de la festa major, que es va fer l'11 d'agost. Els joves van triar els grups del concert i van organitzar el concurs de menjadors de síndria. Cal destacar que enguany, com a novetat, els joves van dinamitzar la carpa Festatenció! de JBP, de prevenció i de conductes de risc als concerts. El 12 d'agost a la nit, amb el nom de la Gran Gossada, van organitzar una botifarrada jove i diferents tallers i activitats pels joves. Van participar activament en el procés uns 20 joves.

Suport al procés participatiu de l'Arboç Un any més s'ha donat suport al procés participatiu de l'Arboç amb reunions amb la tècnica i la regidora de joventut per tal de dissenyar el nou procés. La voluntat de l'ajuntament era implicar a una franja d'edat més jove que els participants en anterior processos. Es va oferir als joves l'organització d'un cap de setmana jove, realitzant les activitats que ells trobessin més interessants. Es va fer el cap de setmana del 8 i 9 de novembre. El dissabte 8 es va organitzar al pavelló municipal una activitat de tarda i nit consistent amb activitats esportives acompanyades amb la música de diferents dj's joves del municipi. El diumenge 9, aprofitant la inauguració de les pistes d'skate, es va fer un campionat d'skate pels joves del municipi i de la comarca. 10


El procĂŠs es va iniciar el passat 29 de setembre i va finalitzar el 9 de novembre, fent un total de 5 reunions. Van participar activament del procĂŠs 8 joves.

11


PROJECTE 3: ASSOCIACIONITZA'T Aquest projecte es defineix amb la finalitat de dissenyar accions que permetin als municipis oferir els serveis que les entitats juvenils necessiten per al seu correcte funcionament. Aquestes accions passen per conèixer les entitats juvenils de la comarca, a partir del coneixement i el contacte dels municipis, per així poder oferir-los-hi el suport adient en aspectes com: la constitució legal d'una associació, els seus avantatges, les subvencions, el cens de la Direcció General de Joventut... Per donar a conèixer tots aquests serveis i accions destinades a les entitats juvenils s'ha editat un tríptic amb tota la informació, de manera que els serveis de joventut dels municipis puguin assessorar més fàcilment a les entitats i aquestes últimes coneguin tots els serveis que se'ls ofereix. Les accions definides són: – Cens d'entitats juvenils del Baix Penedès Al 2009 es va crear el cens de les entitats juvenils de la comarca, tenint en compte les constituïdes legalment, les informals, les entitats no constituïdes com a juvenils però amb una majoria de presència jove, els grups de música formats per joves i les entitats que realitzen serveis a la joventut. A més, també s'han definit els mecanismes d'actualització anual i els serveis que s'oferiran, centrats en el Servei d'assessorament a entitats juvenils (acció següent). Actualment hi ha 49 entitats censades, de les quals: 26 entitats musicals, 17 entitats culturals, 2 entitats de lleure i 9 entitats juvenils. – Servei d'assessorament a entitats juvenils Des del Servei Comarcal de Joventut s'informa a les entitats censades a través del correu electrònic, telefònicament i presencialment sobre accions del seu interès. S'ofereix assessorament i orientació de diferents temes d'interès: – Jurídic: com crear una associació, quins tràmits s'han de gestionar, com censar-se a la Secretaria de Joventut... – Projectes: com dissenyar un projecte, com fer-ne difusió, com presentar-lo a una convocatòria... – Finançament: subvencions, com sol·licitar-les, administracions on anar... Durant el 2014 s'ha donat servei a les entitats que es tenen censades, és a dir, de les que en tenim coneixement i dades per a poder fer el contacte. A més, també s'ha donat servei a grups de joves que volen formar-se com associació i altres grups de joves no formals amb alguna necessitat relativa a l'assessorament que s'ofereix. Aquest servei s'ha centrat en donar informació via correu electrònic sobre convocatòries de subvencions, tràmits per a inscriure's al Cens de la Direcció General de Joventut, de les activitats i programes sorgits del Pla Comarcal de Joventut i dels diferents plans locals dels municipis de la comarca. Per a facilitar la feina dels joves i als informadors de la comarca pel que fa a l'associacionisme, al 2010 es va crear la Guia per a les associacions juvenils del Baix Penedès, per tenir a l'abast informació sobre com crear una associació, els cens que existeixen, dades i consells útils i llocs web d'interès. Aquesta guia es veu 12


reforçada pel servei que els tècnics de joventut municipals fan als joves i les entitats del seu territori, donant-los suport i orientació. Durant el 2014 s'ha donat suport a les següents entitats: • Esventats bisbalencs: suport en la creació de l'associació juvenil. • Fórmula còmica (Cunit): suport en la creació de l'associació juvenil. • Assessorament en la creació d'una associació juvenil de la Bisbal del Penedès: conceptes, documentació, tràmits... – Suport a iniciatives d'entitats Amb la voluntat d'anar més enllà del servei d'assessorament, s'ofereix a les entitats i col·lectius diferents accions de suport a les seves iniciatives: • Difusió: s'ofereix fer difusió de les iniciatives de les entitats (activitats, demanda de voluntariat, promoció de l'entitat... ) a través de tots els mitjans existents. • Suport en l'organització: es dóna suport en el moment de l'organització d'una acció, donant assessorament i orientació sobre els processos a realitzar i altres ens on es pot anar a demanar suport. A més, també poden utilitzar els recursos del Servei Comarcal de Joventut. • Acolliment de propostes: les entitats poden formular propostes de nous serveis com: formació, recursos específics, accions conjuntes... Durant el 2014 s'ha donat suport en la difusió de les seves accions a les següents entitats: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Agrupació Recreativa les Peces: concerts Diables de l'Arboç: Fira de cervesa artesanal catalana Embruix de l'Arboç: fira Ball de pastorets de l'Arboç: promoció del vídeo Associació de joves de l'Arboç: concerts i activitats culturals El Taulell, l'Ateneu Arbocenc i CAL: activitats pel correllengua Societat nova de Banyeres del Penedès: sortides Drac de Banyeres del Penedès: sortida Diables de Bellvei: concert Penya blaugrana El Casal de Bellvei: activitats per l'aniversari Societat de la Bisbal del Penedès: concerts Senderistes bisbalencs: sortides Enfoca (Entitat fotogràfica de Calafell i comarca): tallers, exposicions Fórmula còmica de Cunit: actuacions Associació excursionista Montmell de Llorenç del Penedès: sortides i audiovisuals El Centre de Llorenç del Penedès: teatre, concerts, Sonaprop, Bastoner Rock Vigralla de Llorenç del Penedès La Cumprativa de Llorenç del Penedès: cursa de maig, Nit de foc i rock Societat de Sant Jaume dels Domenys: teatre Centreex de Sant Jaume dels Domenys: cursos, sortides Fundació Santa Teresa del Vendrell: voluntariat 13


• • • • • • • • • • • • • •

Grup Muntanyenc de la Lira Vendrellenca: sortides, xerrades Agrupació escolta Tant com puc del Vendrell: festa d'aniversari Esplai Zig-zag del Vendrell: festa de la primavera Geven (Grup ecologista del Vendrell i el Baix Penedès): tallers, sortides Escola de Turisme del Baix Penedès: formació Ambp (Associació de Músics del Baix Penedès): concerts, mostra de grups de la comarca Col·lectiu la Trinxera i Arran del Vendrell: activitats culturals, correllengua Teatre Àngel Guimerà del Vendrell: teatre i sorteig d'entrades Casal Familiar del Vendrell: formació Casal Cívic del Vendrell: formació i ofertes de feina Consell Esportiu del Baix Penedès: torneigs, lligues, cursos Servei de català del Baix Penedès: cursos, voluntariat Creu Roja: formació Gremis de la construcció, electricitat i fusteria del Baix Penedès: formacions

14


PROJECTE 4: PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DE CONDUCTES DE RISC Aquest projecte es defineix per la importància que té treballar l'àmbit de la salut amb la població jove, afegint la dificultat tècnica d'intervenir en aquest àmbit, sobretot per la necessitat de coneixement de continguts i metodologies específics. Per això s'ha treballat conjuntament amb diferents agents: tècnics de joventut i agents de salut. Aquesta proposta ha implicat el treball tècnic en l'organització conjunta d'accions que promoguin la difusió d'informació en prevenció de riscos i de promoció de la salut, en diferents àmbits (alimentació, sexualitat, drogues...) i espais (educatius, lúdics, PIJ...). Els accions realitzades són: – Dies mundials de promoció de la salut Per dinamitzar aquestes diades s'han muntat taules informatives als punts d'informació juvenil i als centres d'ensenyament secundari, amb material informatiu i preventiu. Per tal de facilitar l'execució d'aquestes accions de dinamització, des del SCJ s'ha realitzat la comanda del material necessari per a tots els serveis, no només els de joventut sinó també per donar servei a les Àrees de Salut Bàsica que duen a terme alguna activitat relacionada dins el programa Salut i Escola. Els dies que s'han dinamitzat, cada un amb les seves peculiaritats, són: • 31 de maig: dia mundial sense tabac Des de Jove Baix Penedès es va dinamitzar el Dia mundial sense tabac amb unes taules informatives als centres d'ensenyament secundari.

Durant la setmana del 2 al 6 de juny es van muntar diverses taules amb informació sobre el tabac als instituts Ernest Lluch i Martí de Cunit, Institut de l'Arboç i Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès. Les accions es van dur a terme a les hores de pati on els tècnics de Joventut del Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Baix Penedès i dels ajuntaments de la comarca, conjuntament amb les infermeres referent de cada centre del projecte Salut i Escola de la Generalitat de Catalunya, explicaven als joves els riscos del tabac als joves interessats. 15


Els joves també podien fer proves de capacitat pulmonar i de quantitat de CO2 en aire expirat per comprovar el seu estat de salut en relació a aquest tema, així com escriure un lema en contra del tabac i participar en el sorteig de dues entrades per anar al cinema. L'experiència ha estat molt ben valorada per part dels tècnics participants i dels responsables dels centres educatius que han comentat que fan falta aquest tipus d'accions per sensibilitzar els joves amb els riscos associats al tabac.

16 d'octubre: dia mundial de l'alimentació Per dinamitzar el Dia mundial de l'alimentació es va organitzar l'activitat Mou-te per omplir plats, realitzada a Sant Jaume dels Domenys el dissabte 18 d'octubre. L'activitat és una iniciativa del Grup de Treball en Salut Jove del Baix Penedès, amb la col·laboració de diverses entitats o institucions que hi participaren de manera desinteressada, ja sigui realitzant tallers o espectacles o col·laborant en l'organització de l'acte en general. 16


La finalitat era la recollida d'aliments per cedir a la secció de Cáritas Diocesana del municipi i va comptar amb tot un seguit d'activitats relacionades amb la salut. Els joves van poder participar, a partir de les 11h, d'una cursa/caminada solidària, tallers de risoteràpia, zumba i gaudir d'espectacles d'humor, acrobàcies i música en directe. Els participants havien de donar un aliment a Cáritas i omplir la butlleta de participació. Entre tot els participants es van sortejar diverses entrades per anar a veure el FCBarcelona al Camp Nou i material esportiu cedit pel Marc Bartra. Per tal de donar a conèixer l'activitat es van portar carpes informatives als centres d'ensenyament de secundària de la comarca, per informar als joves i animar-los a participar i a escriure lemes en relació al tema de l'alimentació. Els lemes realitzats pels alumnes es van mostrar el dia de l'activitat.

25 de novembre: dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones Per dinamitzar aquesta diada es va muntar una carpa als patis dels instituts, en la que els joves van poder participar en una activitat on havien d'opinar sobre una conducta de control o de violència i guanyar, d'aquesta manera, una entrada per anar al cinema. L'activitat es va treballar durant la setmana prèvia al dia mundial a les tutories i 17


la participació dels joves va ser molt elevada.

1 de desembre: dia mundial de lluita contra la sida La dinamització del dia mundial de lluita contra la SIDA es va fer als patis dels instituts, en una carpa on els alumnes podien triar més d'una activitat: escriure un lema sobre el tema en un llaç gegant, un joc de rol amb diverses situacions en relació a les conductes de risc en les relacions sexuals i a l'ús del preservatiu, i simplement acostarse a la taula informativa i resoldre dubtes o consultar materials especialitzats.

18


– Grup de treball en salut jove del Baix Penedès: El Grup de treball en salut jove del Baix Penedès es va crear al 2009, per iniciativa de Jove Baix Penedès i amb la finalitat de reunir els agents implicats en la salut juvenil al territori i així poder unificar serveis, circuits de derivació i treballar d’una forma més coordinada en l’àrea d’influència. D'aquesta manera, aquest Grup de treball està format per tècnics del Servei Comarcal de Joventut, l'Agent de salut comarcal, les infermeres del programa Salut i escola (de Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla als centres de secundària de la comarca), la tècnica de salut de la Fundació Santa Teresa del Vendrell, els tècnics de joventut i salut de l'ajuntament de Calafell, Cunit i el Vendrell, les tècniques de salut dels ajuntaments del Vendrell i Calafell, una representant de l'Agència de Protecció de la Salut de Catalunya i dels Mossos d'Esquadra del Baix Penedès. Des dels seus inicis, aquest grup de treball dissenya accions que promocionin la salut dels joves del Baix Penedès, tenint en compte les necessitats recollides per a cada agent de salut dins del seu territori i en el seu propi àmbit de treball. Durant el 2014 s'han fet les següents tasques: – Diagnòstic territorial en salut jove: cada agent del grup de treball exposa el seu àmbit de treball i les seves necessitats. – Intercanvi de materials i experiències en matèria de prevenció de riscos. – Dinamització conjunta del Dia mundial de l'alimentació

19


PROJECTE 5: HABITATGE JOVE Aquest projecte sorgeix del treball en xarxa amb la Borsa d'Habitatge del Baix Penedès. La Borsa està ubicada al Centre cívic L'Estació del Vendrell i comparteix instal·lacions amb la del municipi, a partir d'un acord entre l'Ajuntament del Vendrell i el Consell Comarcal del Baix Penedès. Ofereix serveis pels joves que busquen un habitatge de lloguer i pels propietaris que volen llogar el seu habitatge. Aquest servei s'ofereix a partir del conveni entre el Consell Comarcal del Baix Penedès, la Direcció General de Joventut i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Per tal d'apropar el servei de la Borsa al territori, als Punts d'Informació Juvenil de la comarca s'ofereix la informació bàsica i la derivació corresponent. Aquesta descentralització és possible a partir del treball conjunt entre les àrees d'Habitatge i de Joventut del Consell Comarcal del Baix Penedès, que permet un treball en xarxa amb els municipis de la comarca. Els serveis que s'ofereixen als joves són: – Inscripció a la Borsa per buscar un habitatge de lloguer al Baix Penedès – Tramitació dels ajuts de lloguer. – Assessorament jurídic per a qualsevol aspecte relacionat amb el seu habitatge. – Gestions administratives i de contractació gratuïtes. – Suport tècnic. Els serveis que s'ofereixen als propietaris que volen llogar el seu habitatge són: – Informació i assessorament jurídic. – Tramitació, execució i seguiment del contracte. – Assegurança de caució per prevenir possibles impagats de la renta de lloguer. – Assegurança multirisc de l'habitatge. Aquest projecte es defineix a partir de la coordinació amb la Borsa d'habitatge del Baix Penedès i amb el suport de la Guia jove d'habitatge, realitzada pel Servei Comarcal de Joventut. Un dels valors afegits de la Borsa d'Habitatge és que tant els joves com els propietaris poden tenir un primer contacte amb la borsa al seu municipi, sense haver-se de desplaçar al Vendrell. D'aquesta manera, un jove que vol saber quines condicions ha de complir per accedir a un pis de la borsa o un propietari que vol concertar una visita al seu habitatge, ho poden fer sense la necessitat de desplaçar-se a la seu de la borsa. Per una altra banda, el fet de fer servir els mitjans de difusió del projecte Jove Baix Penedès permet, als joves que en fan ús, conèixer amb una periodicitat d'actualització setmanal els pisos que hi ha disponibles a la borsa. Concretament, a través del programa e-jbp, del Facebook i del Twitter. A més, també s'ha fet una guia d'ús intern entre els tècnics de joventut per tenir clars tots els serveis, tràmits i processos que es realitzen a la Borsa, i així donar un millor servei.

20


PROJECTES DE LA DIMENSIÓ OPERATIVA (PPJJ COMARCALS) Aquest programa es defineix per ser útil als municipals en tots els aspectes de les seves polítiques de joventut que els afecten; donant suport, eines i recursos als municipis. Aquest suport s'ofereix des del primer moment de les polítiques de joventut locals, amb la voluntat de conscienciar de la seva necessitat, sobretot a nivell polític. Després, en el desenvolupament d'aquestes polítiques locals, s'ofereix suport en tots els passos referents al seu disseny i, posteriorment, en la seva implementació, fent el seguiment i donant el suport necessari perquè es puguin dur a terme les accions planificades de forma eficient i eficaç. I, en l'últim moment de l'avaluació, de manera que aquesta sigui útil per a poder adequar i modificar les polítiques realitzades, si s'escau. El paper del Consell Comarcal, en la finalitat que es vol aconseguir en aquest programa, no només es centra en els aspectes que s'han descrit fins ara, sinó que també preveu el foment de la consolidació, la millora o la creació dels recursos bàsics per a poder aplicar les polítiques de joventut locals: recursos humans, infraestructurals i econòmics. La metodologia de treball es basa en el treball coordinat entre el Consell Comarcal i cada municipi de la comarca, de manera que la coordinació i el suport es realitza de forma directa a cada ajuntament per separat, sense oblidar les necessitats conjuntes i la implicació dels serveis de joventut, tant des del punt de vista tècnic com polític, de manera que s'asseguri l'adaptació dels projectes a cada realitat municipal. Els objectius que es pretenen assolir amb aquest programa són: •

Potenciar i millorar el treball en xarxa entre els agents implicats en les polítiques de joventut de la comarca, fomentant la implementació de les polítiques de joventut mancomunades. Facilitar que les polítiques locals de joventut de la comarca es fonamentin en una planificació estratègica, a través del suport tècnic als municipis en el coneixement de la situació dels joves, el disseny, l'execució i l'avaluació de les seves polítiques.

És per tot això que es persegueix aconseguir la finalitat d'impulsar i donar suport a les polítiques de joventut municipals, fomentant l'existència de PLJ en el marc del PNJC; mitjançant un treball conjunt entre el Consell Comarcal i cada municipi de la comarca, atenent a les seves necessitats específiques. Per poder aconseguir-ho es van plantejar els següents projectes: ➔ ➔ ➔ ➔ ➔

Jove Baix Penedès Xarxa comarcal d'informació juvenil Suport i impuls als Plans Locals de Joventut Suport a les iniciatives municipals Formació i assessorament per tècnics i polítics de joventut

Aquest programa, igual que l'anterior, s'ha desenvolupat durant l'any 2014, i a continuació s'explica com s'ha realitzat l'execució dels projectes, especificant cada acció i el seu desenvolupament. 21


Cal tenir en compte que hi ha accions que són de seguiment, és a dir, que la temporització es continua com en edicions anteriors, i les accions de nova creació s'han temporalitzat segons les seves característiques. Per altra banda, també cal tenir en compte que es va preveure una certa flexibilitat en les accions que depenen de les demandes dels municipis. Tal com s'ha explicat en la introducció, aquesta memòria existeix a rel del treball realitzat en l'avaluació, tant de seguiment de cada projecte com avaluació final anual de cada programa. Per tant, aquest document expressa de forma objectiva el treball realitzat en aquest programa durant el seu any d'execució.

22


PROJECTE 1: JOVE BAIX PENEDÈS Jove Baix Penedès és un projecte de polítiques de joventut comarcals que sorgeix al 1994 per treballar en xarxa entre l'Àrea de joventut del CCBP i els ajuntaments de la comarca, a partir d'un conveni (amb aportació econòmica per part dels ajuntaments i el Consell). En aquest projecte es treballen accions de diferents àmbits, sempre a partir de les necessitats dels municipis, amb la finalitat d'optimitzar recursos i serveis. Una de les principals finalitats del projecte és ser una eina útil per als joves del Baix Penedès, tenint en compte les iniciatives juvenils i d’entitats. L'altra gran finalitat del projecte és estar al servei dels ajuntaments de la comarca, per ser una eina útil a les seves polítiques de joventut locals i per poder definir les polítiques de joventut comarcals. El més significatiu del projecte és la metodologia de funcionament, ja que comporta un treball en xarxa i mancomunat amb la participació activa dels referents tècnics i polítics de joventut dels municipis. Aquest treball es concreta en reunions periòdiques per recollir demandes, programar accions, definir línies de treball, avaluar...

23


Les accions realitzades són: – Formació i ocupació – Formació en el lleure S'ha organitzat formació en el lleure, de forma conjunta entre els municipis de la xarxa, per incentivar la inserció laboral, ja que hi ha demanda recollida pels municipis en aquest àmbit. Formació realitzada durant el 2014, impartida per la Fundació Pere Tarrés i Descoberta, i organitzada de forma conjunta entre Jove Baix Penedès, l'Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès i l'ajuntament que en cada cas acull la formació: – Curs de premonitors/es d'educació en el lleure a Bellvei Dates: 14, 15, 16 i 17 d'abril Participants: 25 alumnes

– Curs de monitors/es d'educació en el lleure a Calafell Dates: 14, 15, 16, 17, 26 i 27 d'abril; 10, 11, 17, 18, 24, 25 i 31 de maig Participants: 20 alumnes

24


– Curs de monitors/es d'educació en el lleure a Sant Jaume dels Domenys Dates: 7, 8, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21 i 22 de juliol Participants: 23 alumnes

– Formació per la cerca de feina: Connecta't Aquest programa s'ha organitzat conjuntament entre Jove Baix Penedès, les àrees de Joventut i Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès i els ajuntaments de Sant Jaume dels Domenys, Calafell i Cunit. La formació ha proporcionat formació a joves aturats, de 16 a 35 anys, per facilitarlos la recerca de feina través de les noves tecnologies, oferint-los eines bàsiques d'alfabetització digital. La proposta s'ha definit, sobretot, tenint en compte l'elevat nombre d'aturats entre la població juvenil i l'abandonament dels estudis bàsics obligatoris sense finalitzar-los. En aquesta proposta formativa s'ha ofert un curs per a la recerca de feina a través d'internet i el seguiment posterior dels alumnes a partir del programa Connecta't, de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació i el SOC. Aquests dos organismes han ofert al Consell Comarcal i als municipis acollidors la formació els materials i el suport necessaris per impartir aquesta formació als punts d'informació juvenil municipals. El alumnes que hi han participat han realitzat un o dos dels mòduls individuals que conformen el programa, al llarg dels quals han pogut aprendre els recursos bàsics informàtics i ofimàtics que els caldran per al procés de recerca de feina i han aprofundit en els coneixements sobre com realitzar un bon currículum i una carta de presentació. També s'ha practicat l'accés al portal de recerca de feina del SOC i d'altres de similars, per tal que siguin capaços de fer servir de manera autònoma els diversos portals de recerca de feina per internet que existeixen. La docència ha anat a càrrec de les tècniques de Joventut i Ocupació del Consell Comarcal. D'altra banda, el Servei de Català del Baix Penedès també ha col·laborat en el programa mitjançant una sessió informativa per explicar l'oferta formativa del Consorci per a la Normalització Lingüística, en totes les seves modalitats, amb una incidència especial a la plataforma virtual Parla.cat, així com resoldre dubtes particulars puntuals sobre les acreditacions i les equivalències d'algunes titulacions i informar les persones participants sobre les possibilitats de millorar la seva formació en llengua catalana. Els cursos que s'han realitzat són els següents: 25


Sant Jaume dels Domenys: febrer i març: 10 alumnes

Calafell: febrer i març: 7 alumnes

Cunit: novembre i desembre: 8 alumnes

– Xerrades “I després de l'ESO, què?” Durant el mesos de febrer i març es va dur a terme el vuitè cicle de xerrades informatives adreçades a pares i alumnes de 3r i 4t d'ESO, per tal de donar-los a conèixer totes les opcions formatives i laborals amb o sense graduat en ESO. Aquestes xerrades, amb el nom de "I després de l'ESO, què?", estan pensades 26


com un espai de trobada on els joves i les seves famílies rebran orientació i informació acadèmica i professional, a més de comptar amb un ambient d'intercanvi i debat. Es van fer les següents xerrades: • Dimarts 18 de febrer a les 18h a l'Institut Ernest Lluch de Cunit • Dilluns 24 de febrer a les 18h a l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès • Dijous 6 de març a les 19h a l'Institut La Talaia de Segur de Calafell • Dimecres 12 de març a les 18h a l'Institut de l'Arboç.

Les xerrades eren obertes a pares i joves de 3r i 4t d'ESO de tota la comarca del Baix Penedès. I la ponència va anar a càrrec de les tècniques del Servei Comarcal de Joventut del Baix Penedès. Les xerrades inclouen una exposició dels elements a tenir en compte per tal de fer una bona elecció d'estudis, com el coneixement d'un mateix (habilitats, personalitat, interessos professionals...) i els condicionants de l'elecció. Després s'expliquen les alternatives de formació en finalitzar els estudis d'ESO, 27


amb el graduat o sense, és a dir, els itineraris de formació segons l'oferta vigent; tenint en compte les característiques principals de cada formació i les seves sortides. També s'ofereixen els contactes i les fonts d'informació de referència necessàries per a poder completar la informació. A més, s'aporten eines i elements de reflexió per tal que pares i alumnes comparteixin aquest moment important, que representa el punt de partida de la carrera acadèmica o professional.

– Tallers d'autoocupació Es van organitzar dos tallers de promoció de l'autoocupació a diferents municipis de la comarca, a través de l'Agència Catalana de la joventut, amb la col·laboració dels ajuntaments que els van acollir i impartits per CP'AC. Aquests tallers s'han realitzat amb l'objectiu d'educar, assessorar i formar als joves en l'esperit empresarial com a actitud i procés de creació d'una activitat econòmica, a la vegada que es treballen l'assumpció de riscos, la creativitat i la innovació, i des del punt de vista que l'esperit empresarial contribueix a crear ocupació i el creixement econòmic del país. El dimecres 26 de novembre es va realitzar el joc de rol "Com crear una empresa" a Cunit. Els assistents van participar en un joc de rol de simulació que, mitjançant la formació d'equips i amb la conducció d'un dinamitzador, va reproduir de manera didàctica, lúdica i participativa, el procés de creació d'una empresa, des de la generació de la idea fins al seu llançament, passant per l'elaboració del pla d'empresa. I el dimarts 16 de desembre es va fer la xerrada Recursos per emprendre al Centre cívic Cinema Iris de Calafell. En aquesta xerrada es van donar a conèixer els recursos existents per a emprendre, les formes jurídiques empresarials, els ajuts i subvencions per a emprenedors i les línies de finançament per a la creació d'empreses.

28


– Salut – Expoprevenció Aquest acció consisteix en una exposició itinerant per treballar algun tema relacionat amb la salut i els joves ja sigui als centres d'ensenyament secundari o a altres espais de formació o trobada de joves dels municipis de la comarca. Enguany l'exposició ha estat "Ètica etílica", que treballa la prevenció riscos associats al consum d'alcohol entre els joves. Aquesta exposició està destinada als alumnes de 3r i 4t d’ESO, BAT, CFGM i Programes de transició al treball i, fora de l'àmbit escolar, esplais, casals joves, entitats juvenils, PIJ, programes de garantia social, formació ocupacional.... Des de JBP es va oferir la possibilitat d'accedir a la dinamització de l'exposició per part dels tècnics de joventut municipals i comarcals. La visita d'aquesta exposició es va iniciar el mes de març, fent el següent itinerari: • del 3 al 9 de març a l'Espai Jove de Banyeres • del 10 al 14 de març a l'INS Camí de mar de Calafell • del 17 al 21 de març a l'INS Ernest Lluch i Martí de Cunit • del 24 de març al 4 d'abril a l'INS Coster de la torre de la Bisbal del Penedès • del 7 a l'11 d'abril a l'INS de l'Arboç • de l'11 al 29 d'abril al Centre Cívic La Patronal de Bellvei Es valora molt positivament aquesta acció per treballar la prevenció de riscos; sobretot basant-se en els resultats i comentaris dels centres d'ensenyament secundari (alumnes i professors) i la resta de professionals de la joventut que hi han treballat, tenint en compte que hi han participat uns 500 joves d'entre 15 i 18 anys.

29


– Tallers de salut: violència de gènere Enguany s'ha volgut fer una prova pilot de tallers de salut als Centres d'ensenyament i s'ha treballat el tema de la violència de gènere. A través del programa de prevenció de la violència en vers les dones, Estimar no fa mal i de la proposta de dinamització d'aquest, s'han realitzat diversos tallers a l'INS Ernest Lluch i Martí de Cunit. S'hi han treballat temes com els rols i estereotips de gènere, la construcció de la masculinitat, les relacions de poder i l'amor romàntic. Es busca crear un clima participatiu i de debat, reflexionar, parlar i entendre el procés pel que estan passant els joves i facilitar-los una visió sobre el tema que els pugui ser d'ajuda davant possibles relacions que puguin incloure dinàmiques de violència. Enguany, el programa s'ha ofert als joves de 4t d'ESO de l'INS Ernest Lluch i Martí de Cunit i als joves del Centre Obert del mateix municipi.

30


– Canvi de marxa “Canvi de marxa” és una activitat educativa impulsada per la fundació privada sense ànim de lucre Mutual de Conductors, amb el suport del Servei Català de Trànsit i la col·laboració del Servei Comarcal de Joventut, Jove Baix Penedès i l'Ajuntament de l'Arboç. El seu objectiu és conscienciar els joves d’entre 14 i 18 anys sobre les causes i conseqüències dels accidents de trànsit així com fomentar conductes responsables i d’autoprotecció en aquest tram d’edat. El dia 8 d'abril es va fer la representació al teatre el Centre de l’Arboç, on hi van assistir 250 estudiants de 1r i 2n de batxillerat dels centres: INS de l’Arboç, INS Ernest Lluch i Martí de Cunit i de l'Escola de Formació Dolors Paül de Cunit.

El nom “Canvi de marxa” apel·la a la moderació dels joves sobretot durant les activitats de lleure nocturnes. El projecte consisteix en la representació fictícia d’una conversa entre dues germanes, una de les quals presencia un accident de trànsit quan es dirigeix en cotxe cap a la discoteca i truca a l’altra i li explica com ha procedit per avisar les autoritats i socórrer els afectats. Durant el seu relat, s’intercalen vídeos informatius i també testimonis reals d’un policia local, un bomber i un membre del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que expliquen la seva experiència professional com a cossos d’emergència que s’ocupen de la gestió més immediata d’un accident. Així mateix, també es recullen els testimonis reals d’una persona que ha patit un sinistre i d’un familiar d’una víctima, que, al seu torn, 31


mostren les conseqüències que tenen els accidents pels mateixos afectats i per les persones més pròximes. Es pretén que tant aquesta representació fictícia com els testimoniatges reals serveixin de base d’un treball escolar posterior més exhaustiu per part dels mestres i els alumnes que hi participen. Sobretot a l’hora de prendre consciència sobre factors de risc tals com l’alcohol, les drogues, els medicaments, les distraccions, les presses, la fatiga, o l’excessiva laxitud dins del vehicle. A més, també es vol promoure l’autoprotecció dels joves davant dels riscos a la via pública així com infondre la responsabilitat d’actuar, si cal, per garantir sempre una mobilitat segura. En definitiva, es tracta que les noves generacions s’eduquin en la prevenció de la sinistralitat i l’adquisició de conductes que els protegeixin dels potencials perills a l’hora de desplaçar-se.

– Fes la teva acció JBP Des del projecte comarcal de polítiques de joventut Jove Baix Penedès s'ha engegat una línia de suport als municipis que en formen part per al desenvolupament de les seves polítiques de joventut. Aquesta iniciativa es basa en oferir un màxim del 20% de l'aportació que fa cada ajuntament en aquest conveni per a poder dur a terme activitats pels joves. El suport consisteix a fer front a despeses referents a activitats destinades a joves amb el pagament de factures que no superin la quantitat abans esmentada. Per poder gaudir d'aquest suport només cal complir el requisit d'haver efectuat el pagament del conveni Jove Baix Penedès amb el Consell Comarcal del Baix Penedès en el moment de fer la sol·licitud. Els ajuntaments que han volgut el suport “Fes la teva acció JBP” han enviat una sol·licitud amb la descripció de les accions per les que volen rebre el suport. Finalment, s'ha donat suport a les següents accions: – Sant Jaume dels Domenys: Nit jove de la Festa Major. – Calafell: Art season (festival de cultura urbana). – L'Arboç: Concurs de skate per inaugurar la nova pista. – Banyeres del Penedès: Taller de mecànica de motos a l'Espai Jove.

32


– Cultura i oci – Posa-li cara al carnaval Ja és el quart any que Jove Baix Penedès organitza aquesta mostra de fotografies, amb la finalitat de dinamitzar els joves de la comarca al voltant del carnaval, ja que és una festa que els joves viuen molt intensament al Baix Penedès. La proposta era que els joves fessin arribar una fotografia d'una cara de carnaval, amb el requisit que sigui en format .jpg i amb una resolució mínima de 6 megapíxels, 2MB. La fotografia s'havia de fer arribar a qualsevol servei Jove Baix Penedès de la comarca i als correus jove@baixpenedes.cat i joventutccbp@gmail.com. A més, enguany també es podia participar a través de l'Instagram, a #carnavaljbp2014. Els 42 participants van rebre una entrada de cinema, gràcies a la col·laboració amb OCINES del Vendrell, i després formaran part de l'exposició fotogràfica itinerant per la comarca de cara a l'any que ve. A principis d'any va començar el seu itinerari per la comarca l'exposició amb les fotografies de carnaval del 2013, a la qual van participar 39 joves de diferents municipis de la comarca. El recorregut va ser el següent: • • • • • •

Oficina de Turisme de Cunit: del 17 de gener al 5 de febrer Espai Jove de Banyeres del Penedès: del 6 al 13 de febrer Centre Cívic La Patronal de Bellvei: del 14 al 23 de febrer Casa de Cultura Can Rossell de l'Arboç: del 24 de febrer al 9 de març Centre Cívic La Muga de Bellvei: del 12 al 26 de març Casa de Cultura de Llorenç del Penedès: del 6 al 27 d'abril

– ButiZonaFarraJoveBP El divendres 22 d'agost es va realitzar la ButiZonaFarraJoveBP a l'Arboç en el marc de la seva Festa Major. Aquesta acció d'oci nocturn té la finalitat de fomentar els grups de música de la comarca i potenciar les entitats juvenils, i aquesta edició ha esta organitzada per l'Ajuntament de l'Arboç i Jove Baix Penedès. 33


Enguany el projecte comarcal de polítiques de joventut Jove Baix Penedès fa els seus primers 20 anys de vida i es va celebrar en el marc de la ButiZonaFarraJove2014. Tot plegat va començar amb una pluja generosa i els actes es van traslladar a espais tancats. A les 22h es va fer el sopar popular amb botifarra a càrrec del Taulell i l'Ateneu Arbocenc al local de l'Arbosense i després de mitjanit van començar la resta d'actes al Pavelló esportiu. Es va començar amb la performance a càrrec de Capamart i Tela Marinera (joves artistes arbocencs) per celebrar els 20 anys de JBP. Després va començar el concert amb Pere Anton i tu (Llorenç del Penedès), Germà negre (Banyoles) i Dj Boro (l'Arboç). A la mitja part es va realitzar una altra actuació de Tela Marinera, amb acrobàcies aèries, i es van bufar les espelmes dels 20 anys de Jove Baix Penedès i es va repartir coca a tots els participants. La barra del concert va anar a càrrec de l'Associació de joves de l'Arboç, que també van participar activament en la planificació del concert. També hi havia la carpa JBP amb informació de molts temes, els jocs de salut del Festatenció! i el joc de les parelles.

Va ser una nit completa, amb molts participants, tot i la pluja, i es va celebrar així el 20è aniversari de Jove Baix Penedès, amb la voluntat de continuar fent polítiques de joventut a la comarca del Baix Penedès en tots els àmbits d'interès dels joves, a més de donar suport als ajuntaments de la comarca per les seves polítiques locals de joventut.

34


– Activitats d'estiu JBP Jove Baix Penedès va presentar una proposta d'activitats d'estiu als municipis de la xarxa amb la finalitat de promoure el treball en xarxa i coordinar activitats de lleure i oci alternatiu. Enguany es va proposar la carpa Festatenció! i diversos tallers extrets de la Borsa de Talleristes del Baix Penedès, concretament: Jocs en xarxa, Creació de còmics per ordinador, Taller Kapla, Musicoteràpia contra l'estrès, Percussió corporal, Interpretació vocal i expressiva, Disseny i esmaltat experimental de joies, El pensament creatiu, L'objecte com a metàfora. •

Tallers d'estiu Finalment s'han dinamitzat els següents tallers: • 24 de juny a les 18h: taller Kapla a Llorenç del Penedès

35


• • • • • •

10 de juliol a les 18h: Taller Kapla a Banyeres del Penedès 18 de juliol a les 18:30h: Percussió corporal a Calafell 24 de juliol a les 18h: Percussió corporal a l'Arboç 22 d'octubre a les 18h: Percussió corporal a Cunit 31 d'octubre a les 18h: Percussió corporal a Bonastre 21 de novembre a les 18h: Percussió corporal a Sant Jaume dels Domenys

Festatenció! Jove Baix Penedès també ha estat present a les festes majors de la comarca amb la carpa de prevenció de riscos Festatenció!, on s'hi poden trobar diversos jocs a través dels quals els tècnics de JBP assessoren els joves sobre riscos relacionats amb el consum de drogues, la conducció, les relacions sexuals i altres. A més, els joves també hi van trobar l'activitat lúdica del Joc de les parelles, que ofereix la oportunitat als joves de guanyar entrades per anar al cinema en pujar un selfie al Facebook. Es van fer les següents dinamitzacions:

36


• • • • • •

11 de juliol a Banyeres del Penedès 18 de juliol a Bonastre 24de juliol a Sant Jaume dels Domenys 11 d'agost a Llorenç del Penedès 14 d'agost a Bellvei 22 d'agost a l'Arboç

37


Durant el juliol i l'agost, els tècnics municipals de Calafell van dinamitzar-lo diverses nits a la principal zona d'oci del municipi.

– Accions de difusió – e-jbp És un programa d'informació en línia que funciona des del 2003 i que té la finalitat de fer difusió d'informació de tot tipus d'accions dirigides als joves: formació, treball, concerts, activitats culturals, exposicions, concursos, salut... La informació surt de les accions organitzades conjuntament entre el Consell Comarcal i els municipis de la comarca, de les sorgides d'ajuntaments de la comarca, de la Direcció General de Joventut, i també de les entitats i col·lectius juvenils del Baix Penedès, ja que és una acció bidireccional. Cal destacar que, cada vegada més, les entitats juvenils confien en e-jbp i l'utilitzen com a mitjà de difusió i/o de crida de les seves activitats, així com també alguns ajuntaments en els seves activitats d'interès pels joves. Des de fa un temps, també es pot consultar a issuu, plataforma on hi ha diferents eines i 38


materials.

Per poder participar a e-jbp cal formar part de la seva base de dades i, per això, els joves han d'omplir una butlleta amb les seves dades a qualsevol ajuntament de la comarca. Actualment hi ha més de 5.300 usuaris de l'acció, dividits en diversos grups: formació en el lleure, joves artistes, grups de música, colles de foc, entitats juvenils... i un gran grup amb joves inscrits de forma individual. – Espai JBP a les ràdios locals A la comarca hi ha set ràdios locals: Ràdio l'Arboç (106.8), Ràdio Banyeres (101.2), Bellvei Ràdio (104.7), Calafell Ràdio (107.9), Ràdio Cunit (107.0), Ràdio Sant Jaume (107.6) i Ràdio el Vendrell (107.1). Existeix relació amb totes elles i se'ls fa arribar informació perquè destinin un espai en la seva programació per fer difusió de les accions pels joves de forma setmanal, d'una manera clara i sistematitzada. La informació es fa arribar per correu electrònic, utilitzant l'e-jbp i també amb notes de premsa de certes activitats que ho precisin. La ràdios han acceptat la proposta i la majoria tenen aquest espai JBP o fan difusió de la informació que els arriba. El seguiment es fa des del Servei Comarcal de Joventut del Baix Penedès i des dels serveis locals de joventut. – Facebook de JBP A mitjans del 2010 es va obrir un perfil al Facebook per donar a conèixer les activitats que es realitzen pels joves de la comarca. A través d'aquest mitjà digital tant utilitzat i estès entre els joves es pretén arribar més a prop dels destinataris de les accions dissenyades pels municipis de la comarca. Per ara es compten més de 2.700 amics de Facebook i es treballa per arribar a encara més destinataris.

39


– Twitter de JBP A l'abril del 2012 es va obrir un compte de Twitter amb la finalitat de fer difusió de les activitats que es fan a la comarca per joves. Es va decidir obrir aquest nou canal de comunicació per obrir-nos a més joves de la comarca, tenint en compte que és un mitjà molt utilitzat entre joves que potser no utilitzen tant altres xarxes socials com ara el Facebook. A través d'aquest mitjà els tècnics de joventut municipals també poden estar informats de diversos temes d'actualitat relacionats amb l'educació i la recerca de feina o la mobilitat internacional. Actualment el perfil de Twiter de JBP té més de 1.100 seguidors.

– YouTube de JBP Al 2011 es va obrir un canal YouTube però no ha estat fins al 2014 que realment s'ha dinamitzat, penjant vídeos per fer difusió i explicar accions realitzades a la comarca des de Jove Baix Penedès. 40


Per dinamitzar-lo es compta amb la resta de xarxes socials i els altres canals de difusió.

– Web de JBP Ja fa més d'un any que es va presentar el web de Jove Baix Penedès, realitzat des de l'Àrea de Joventut i la d'Informàtica del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb les aportacions dels tècnics de joventut municipals. Uns dels aspectes prioritaris són la difusió dels punts d'informació juvenil i de les accions mancomunades, i una intranet tècnica que faciliti la comunicació entre els referents tècnics dels punts i la coordinació de certes accions mancomunades.

41


– Apartat de joventut al web del CCBP Des de la creació de la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Penedès, que Joventut hi té un apartat amb els continguts necessaris per donar a conèixer el seu funcionament i les accions que realitzen, tant pels municipis com pels joves de la comarca.

42


PROJECTE 2: XARXA COMARCAL D'INFORMACIÓ JUVENIL Al Baix Penedès hi ha onze Punts d'Informació Juvenil i des del Servei de Joventut del Consell Comarcal es fomenta el treball en xarxa dels PIJ de la comarca, donant-los a conèixer i fent difusió de les accions sorgides del treball conjunt entre els serveis de joventut de la comarca. Cada PIJ té la seva realitat, i la majoria expliciten la necessitat de treballar conjuntament per diverses raons: per optimitzar recursos, per unir esforços, per poder tenir una central que doni suport a totes les seves accions i per promoure el coneixement dels punts. Per tant, aquest treball conjunt ajuda a pal·liar aquestes necessitats i milloren els serveis oferts des dels punts. La Xarxa comarcal ha treballat amb la voluntat de millorar aquests serveis, donant-los a conèixer, intercanviant informació i serveis especialitzats, i realitzant materials i accions que millorin la tasca tècnica. Les accions realitzades són: – Recull d'activitats d'estiu És un material de suport pels punts d'informació juvenil de la comarca, perquè puguin donar una informació integral de les activitats i propostes dirigides als infants i joves durant els mesos d'estiu; tant les organitzades pels ajuntaments de la comarca com per les entitats de lleure. En aquesta guia s'hi recullen les colònies, casals d'estiu, campus esportius, cursos i d'altres activitats més puntuals que es realitzen al Baix Penedès durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre. – Guia't Aquesta acció és un recull de totes les guies realitzades des del Servei Comarcal de Joventut: SOS Salut Jove, Ocupació, Habitatge, Ensenyament i Associacionisme. Aquestes guies pretenen facilitar la feina als punts d'informació juvenil de la comarca, amb informació especialitzada, contrastada i actualitzada anualment. Totes les guies estan en format digital, no només per estalviar recursos, sinó també per facilitar l'actualització i la difusió. – Guia jove d'ensenyament: És el vuitè any consecutiu que es reedita aquesta guia, amb la finalitat d'oferir tota la informació sobre la formació postobligatòria i d'aquesta manera donar suport als joves perquè puguin prendre les decisions necessàries per al propi futur, és a dir, traçar l'itinerari formatiu per després accedir al món laboral. La guia inclou informació bàsica sobre les opcions formatives, l'oferta educativa del Baix Penedès i els contactes necessaris per poder informar-se sobre qualsevol dubte o qüestió. Els continguts s'estructuren de la següent manera: Sistema educatiu, Centres d'ensenyament secundari i de formació professional, Universitat, Ensenyaments artístics i d'esports, Ensenyament d'idiomes, Ensenyament de català, Programes de Garantia Social, Formació d'Adults, Formació Ocupacional, i Cursos varis. La guia s'ha realitzat en format digital i es dinamitza als PIJ de la comarca i 43


a les xarxes socials. – Guia jove d'ocupació: Aquest any 2014 es va realitzar aquesta guia per oferir una eina als joves de la comarca amb tot de serveis i recursos per a la recerca de feina. A la Guia s'hi poden trobar els serveis per a la recerca de feina (serveis d'ocupació locals, comarcals i de la Generalitat, portals de recerca de feina per internet...), informació de formació per l'ocupació, eines per a millorar la recerca de feina (currículum, carta de presentació, entrevista de feina...), informació per treballar a l'estranger i per l'autoempresa, i els recursos del Servei Comarcal de Joventut del Baix Penedès. La guia s'ha realitzat en format digital i es dinamitza als punts d'informació juvenil i a les xarxes socials. – Guia SOS Salut jove: Aquest és l'onzè any que s'edita aquesta guia, amb un recull d’adreces, telèfons i pàgines web de recursos sanitaris de la comarca i de serveis més específics sobre alimentació, sexualitat i drogues. La guia es fa en format digital i es dinamitza als punts d'informació juvenil i a les xarxes socials. – Guia jove d'habitatge: Al 2013 es va realitzar la Guia jove d'habitatge del Baix Penedès, on es recull tota la informació d'interès pels joves de la comarca en relació a aquest tema. A la guia es fa esment dels factors que poden crear més confusió entre els joves a l'hora de comprar o llogar un habitatge, així com dels recursos comarcals i de la resta del territori als que hauran de dirigir-se, ja sigui per realitzar algun tràmit o per ampliar la seva informació. La Guia jove d'habitatge es pot trobar en format digital al web de Jove Baix Penedès i als serveis de joventut de la comarca, sobretot com a recurs útil pels punts d'informació juvenil. – Guia per entitats juvenils: Per a facilitar la feina dels joves de la comarca pel que fa a l'associacionisme, al 2010 es va realitzar la Guia per a les associacions juvenils del Baix Penedès, amb informació sobre com crear una associació, els cens que existeixen, dades i consells útils i llocs web d'interès. Aquesta guia es veu reforçada pel servei que els tècnics de joventut municipals fan als joves i les entitats del seu territori, donant-los suport i orientació. La guia s'ha realitzat en format digital i es dinamitza als punts d'informació juvenil i a les xarxes socials. – Assessorament i suport als PIJ de la comarca Des de l'Oficina Jove es dóna assessorament i suport als Punts d'Informació Juvenil de la comarca, en qualsevol dels àmbits que necessitin. Aquest assessorament és necessari des del moment que els informadors juvenils dels municipis acostumen a fer moltes altres tasques i en algunes ocasions d'altres àrees, sobretot en els municipis mitjans i petits. A més, les informadores del SCJ poden especialitzar-se i formar-se més profundament en els àmbits d'interès dels joves i, d'aquesta manera, crear materials i assessoraments personalitzats als informadors juvenils dels municipis. 44


Quan un informador juvenil té un dubte, fa la consulta a l'OJ per telèfon o correu electrònic i la consulta es contesta o es fa la cerca necessària. A més de donar suport directe als PIJ, també es dóna la possibilitat de què es derivin els joves a l'OJ si aquests necessiten assessorament especialitzat que el seu municipi no ofereix.

45


46


PROJECTE 3: SUPORT I IMPULS ALS PLANS LOCALS DE JOVENTUT Aquest projecte es va definir a rel de les necessitats municipals en la implementació i en el disseny de les seves polítiques de joventut i per adequar-les al Pla Nacional de Joventut de Catalunya. Per tant, la finalitat principal del projecte és oferir suport als municipis en tots els moments del Pla Local de Joventut, a més d'impulsar-ne la creació. Aquest suport suposa un servei integral, a través del qual s'ha ofert assessorament i suport tècnic i polític en tots els aspectes i moments de les polítiques de joventut municipals, a més de promoure-les i impulsar-les, per així vetllar perquè siguin de qualitat i que treballin des del punt de vista integral i participatiu. Pel que fa al 2014, s'ha donar suport en l'elaboració dels projectes anuals d'activitats, els respectius pressupostos, la justificació i la seva tramitació a la Direcció General de Joventut.

– Suport als PLJ El suport donat als municipis durant el 2014 es centra en dos aspectes: – Projectes 2014 Els municipis van presentar projectes basant-se en el Pla Local de Joventut 2012-15. Dels catorze municipis de la comarca, dotze havien presentat Pla Local l'any anterior i tots ells van sol·licitar la subvenció per continuar-lo. S'ha donat suport individualitzat a tots ells de la següent manera: es va enviar per correu electrònic tota la informació i els enllaços corresponents, es va fer un seguiment personalitzat a cada municipi per donar suport en la planificació i elaboració dels projectes, es van revisar molts dels projectes abans de ser lliurats i es va donar suport en la tramitació telemàtica dels mateixos. El suport ha estat diferent depenent de la mida del municipi i de l'estructura de personal que hi ha als departaments de joventut. Així, als municipis grans (Calafell i el Vendrell) el suport ha estat informatiu i de seguiment. Als municipis mitjans i amb referents tècnics de joventut (l'Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, Cunit, Llorenç del Penedès i Sant Jaume dels Domenys) s'ha fet un suport més ampli. I als municipis petits i els que tenen poca estructura de personal en joventut (Albinyana, Bonastre, Masllorenç i Santa Oliva) s'ha donat un suport més exhaustiu i amb més seguiment. – Justificació dels projectes 2014 El termini per fer la justificació dels projectes a la Direcció General de Joventut era el 15 de novembre, com en anteriors edicions. Es va donar suport als dotze municipis que havien de justificar els projectes, de manera semblant al que es va donar per a dissenyar-los, encara que en aquest aspecte hi va haver més demandes referents a la tramitació. – Impuls als PLJ Enguany no s'ha realitzat la tasca d'impuls als Plans Locals de Joventut, ja que s'ha 47


treballat en el suport dels que ja l'havien presentat al 2012. De tota manera, s'ha enviat la informació necessària als municipis que no van fer Pla Local de Joventut l'any passat, que són: La Bisbal del Penedès i el Montmell.

48


PROJECTE 4: SUPORT A LES INICIATIVES MUNICIPALS Aquest projecte es va definir tenint en compte el projecte anterior, per anar un pas més enllà en el suport a les polítiques de joventut locals, de manera que s'ofereix un suport directe a les accions municipals, creant el servei individualitzat que cada municipi ha necessitat. El suport es diferencia en dues línies: –

Difusió i assessorament

Els suports que s'ha donat durant el 2014 són: •

Difusió: suport en la difusió de les accions realitzades pels municipis en el desenvolupament de les seves polítiques de joventut. Una de les accions que no surten descrites en ser generals són les festes majors: concerts, correfocs... •

Ajuntament de l'Arboç: • Fira Modernista • 10è aniversari de Ràdio l'Arboç • Concurs de grafitis • Tallers per a joves • Mercat de segona mà • Cap de setmana jove • Fira de Santa Llúcia

Ajuntament Banyeres del Penedès: • Fira d'artesania

Ajuntament de Bellvei: • Fira de Sant Isidre • Cursa d'ORNIS

Ajuntament de Bonastre: • Concurs de pintura ràpida

Ajuntament de Calafell: • Rockalafell • Tallers i cursos per a joves • Festival de cultura urbana

Ajuntament de Llorenç del Penedès: • Juliol a la fresca • Cursos de la Casa de Cultura

Ajuntament de Masllorenç: • Exposició dels gegants de Masllorenç

Ajuntament del Vendrell: • Tallers per a joves 49


• • • • • •

Track, concurs de música Teatre al TÀG: sorteigs Auditori Pau Casals: concerts Festival de cultura urbana Supermercat d'art Fira de Santa Teresa

Assessorament en la implementació: sobre diferents aspectes com l'organització, la coordinació amb altres ens o departaments, sobre certs tràmits... Els assessoraments realitzats a les regidories de joventut dels municipis de la comarca són puntuals i resolts per telèfon i correu electrònic. S'han realitzat assessoraments referents a l'organització d'activitats, a la difusió i a la realització de diferents tràmits.

– Recursos Es disposa de diferents recursos per donar suport als ajuntaments en la realització de les accions: – Centre de recursos El centre de recursos consta de diferents jocs i tallers; bibliografia sobre temes de joventut i d'interès per per entitats juvenils; i materials per realitzar exposicions, conferències i dinàmiques (marcs metàl·lics per exposicions, màquina de diapositives, estructures metàl·liques per exposicions...). Aquests materials es cedeixen a les entitats i ajuntaments de la comarca que els vulguin utilitzar per qualsevol activitat que organitzin i així es dóna suport a tirar endavant les seves iniciatives. Hi ha dos materials que, per les seves característiques, només es cedeixen si es compleixen certs requisits: Festatenció! (jocs de prevenció de riscos de salut en ambients de festa), Lògicjocs (jocs magnètics de lògica de gran format).

50


Durant aquest any 2014 han utilitzat el centre de recursos els següents ajuntaments i entitats: • • • • • • • •

• • • • • • • •

Agrupament escolta Tan com puc del Vendrell: màquina troqueladora del 17 al 20 de gener pel taller amb follets. Agrupació de cultura popular del Vendrell, l'Embarcada: màquina de xapes del 31 de gener al 3 de febrer pels tallers de la Xatonada popular. Agrupament escolta Tan com puc del Vendrell: troqueladora i màquina de xapes el 10 de febrer per un taller. Club de tir amb arc l'Arboç: màquina de xapes el 19 de febrer per la final de la lliga de tir. Institut Andreu Nin del Vendrell: màquina de xapes i troqueladora del 20 de febrer al 7 de març per l'activitat d'Escoles verdes. AMPA Escola L'Estel de Bonastre: bitlles, anelles, xarranca, les tres pedretes i el cuc, del 28 de febrer al 3 de març, pel carnaval. Fundació Santa Teresa del Vendrell: la capsa dels jocs i les tres pedretes, del 5 a l'11 de març per la calçotada popular. Ajuntament de Bonastre: xanques, bitlles, anelles, xarranca, les tres pedretes, la capsa dels jocs i el cuc, del 21 al 24 de març, per les activitats infantils. Ajuntament de Banyeres del Penedès: màquina de xapes del 26 al 28 de març pel taller infantil a la biblioteca. Proccan de Cunit: màquina de xapes del 31 de març al 3 d'abril. Ajuntament de Bonastre: màquina de xapes del 4 al 9 d'abril. Escola Berenguer de Montoliu de Masllorenç: màquina de xapes del 10 al 22 d'abril. Ajuntament de Calafell: la capsa dels jocs, anelles, les tres pedretes i les xanques, de l'11 d'abril al 5 de maig, per les activitats “divendres al carrer”. Escola Pau Casals del Vendrell: màquina de xapes del 22 al 24 d'abril pels tallers de Sant Jordi. Escola Berenguer de Montoliu de Masllorenç: màquina de xapes del 28 d'abril al 5 de maig. Associació cultural àrab del Vendrell i el Baix Penedès: anelles, xarranca, les 51


• •

• •

• • • • • • • • • •

• • • •

• •

• • •

tres pedretes, el cuc, bitlles i xanques, del 2 al 5 de maig per la festa infantil. SCR La Cumprativa de Llorenç del Penedès: dues carpes del 8 al 13 de maig pel Vigralla. Agrupament escolta Tan com puc del Vendrell: el cuc, màquina de xapes i troqueladora, les tres pedretes, xanques, bitlles, anelles, marcs metàl·lics, del 9 al 12 de maig pel 5è aniversari. Ajuntament de Banyeres del Penedès: marcs metàl·lics del 26 de maig al 27 de juny per una exposició. Agrupació de cultura popular del Vendrell, l'Embarcada: màquina de xapes, xarranca, bitlles, les tres pedretes i anelles, del 30 de maig al 2 de juny pel dia de l'Embarcada. Llar d'infants la Baldufa d'Albinyana: màquina de fer xapes del 3 al 5 de juny. Agrupament escolta Tan com puc del Vendrell: màquina de xapes del 6 al 9 de juny. Ajuntament de Banyeres del Penedès: dues carpes del 13 al 16 de juny pel torneig de futbol base. Ajuntament de Llorenç del Penedès: marcs metàl·lics del 17 de juny al 8 de juliol per l'exposició de Sant Joan. AMPA Escola dels quatre vents de Sant Jaume dels Domenys: màquina de xapes del 18 al 25 de juny per la festa de fi de curs. Estudiants d'infermeria de la URV: una carpa del 19 al 25 de juny per l'acte de graduació. Ajuntament de Santa Oliva: jocs gegants i carpa del 20 al 23 de juny per la Festa de la primavera. Llar d'infants la Baldufa d'Albinyana: màquina de fer xapes del 25 al 27 de juny. Comissió del Pa Beneit del Barri de França del Vendrell: el cuc, bitlles, xarranca i anelles del 4 al 7 de juliol per la Correguda a la francesa. Comissió del Pa Beneit del Barri de la Carretera del Vendrell: xanques, bitlles, anelles, xarranca, les tres pedretes, el cuc i la capsa dels jocs, del 8 al 9 de juliol. 3art del Vendrell: màquina de xapes del 8 al 9 de juliol pel casal d'estiu. Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys: xanques, anelles, bitlles, les tres pedretes i el cuc, del 14 al 18 de juliol pel casal d'estiu. Ajuntament de Banyeres del Penedès: màquina de fer xapes del 15 al 21 de juliol per les festes majors de Banyeres i de les Masies de Sant Miquel. Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys: xanques, anelles, bitlles, les tres pedretes, xarranca, la capsa dels jocs, el cuc i el Lògicjocs, del 24 al 28 de juliol per la festa major. Llar d'infants la Baldufa d'Albinyana: màquina de fer xapes de l'1 al 4 d'agost per la festa de fi de curs. Consell Esportiu del Baix Penedès: xanques, bitlles, anelles, xarranca, les tres pedretes i la capsa dels jocs, del 4 al 14 d'agost per la Ludoteca a la platja. El Centre de Llorenç del Penedès: màquina de xapes del 8 al 12 d'agost pel taller infantil del Dia del gos. Ajuntament de Llorenç del Penedès: màquina de xapes del 12 al 13 d'agost per la festa major. Associació Oasis Aigües vives del Vendrell: bitlles, xanques, el cuc i la 52


• • • • • • •

• • •

• • • • • •

màquina de xapes, del 14 al 18 d'agost per les festes d'estiu. Ajuntament de l'Arboç: xanques, bitlles, anelles, xarranca, les tres pedretes, la màquina de fer xapes i el Lògicjocs, del 20 al 29 d'agost per la festa major. ANC de Santa Oliva: màquina de xapes del 9 al 15 de setembre. ANC de Santa Oliva: màquina de xapes del 30 de setembre al 3 d'octubre. Llar d'infants La Baldufa d'Albinyana: màquina d'imants i troqueladora del 13 al 16 d'octubre. ANC de Santa Oliva: màquina de xapes del 20 al 23 d'octubre. Escola La Parellada de Santa Oliva: màquina de xapes del 24 d'octubre al 5 de novembre. Ajuntament de l'Arboç: màquina de xapes per l'activitat “Aixequem les persianes!” del 17 al 18 d'octubre.

Ajuntament de l'Arboç: carpa per la fira de l'Enramada del 23 al 25 d'octubre. Escola Àngel Guimerà del Vendrell: màquina de xapes per Santa Cecília del 17 a 20 de novembre. Ball de bastons de l'Arboç: xanques, bitlles, anelles, xarranca, les 3 pedretes, la capsa dels jocs i el cuc per la Festa de la canalla, del 6 al 10 de novembre. Regidoria de joventut de Calafell: jocs del Festatenció! per les Nits en cap, del 28 de novembre al 2 de desembre. L'Embruix de l'Arboç: màquina de xapes del 5 al 12 de desembre. Ajuntament de l'Arboç: dues carpes per la fira de Santa Llúcia del 10 al 15 de de desembre. Ajuntament de Masllorenç: estructures metàl·liques i marcs per l'exposició dels nous gegants, del 15 de desembre al 9 de gener. Consell Comarcal del Tarragonès: jocs del Festatenció! pel 10è aniversari del TRAC, del 16 al 22 de desembre. Associació de veïns i amics de la Papiola d'Albinyana: les 3 pedretes, xarranca, bitlles, anelles, xanques, capsa dels jocs pel Cagatió, del 19 al 22 de desembre. Ajuntament de Banyeres del Penedès: carpa pel Patge reial del 23 al 30 de 53


• •

desembre. Ajuntament de Calafell: les 3 pedretes, xarranca, canques, bitlles pel Nadal en família, del 29 de desembre al 2 de gener. Cor el Gotim de Llorenç del Penedès: màquina de xapes per fer difusió del grup, del 30 de desembre al 2 de gener.

– Borsa de talleristes del Baix Penedès Durant el 2013 es va crear la Borsa de talleristes del Baix Penedès, fent primer la difusió per informar als possibles talleristes de la comarca d'aquesta proposta i realitzant després el recull. La seva dinamització i difusió es va començar a realitzar a principis del 2014 i s'ha anat treballant per augmentar-la. Aquesta borsa treballa varis eixos de forma transversal: l'ocupació, la cultura i l'oci; però sobretot el plantejament de dissenyar de manera mancomunada i coordinada entre els serveis de joventut de la xarxa comarcal una acció conjunta. Amb una metodologia de funcionament similar al Centre de recursos s'ha engegat aquesta Borsa de talleristes. De manera que els municipis, tant els ajuntaments com les entitats, poden gaudir d'aquest servei, sol·licitant els talleristes que els interessin per les activitats que realitzin destinades als joves. La gestió d'aquestes sol·licituds va a càrrec de l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Baix Penedès i el cost del tallerista l'assumirà el municipi sol·licitant. La Borsa compta amb un recull de 16 talleristes de diferents municipis de la comarca i un total de 56 tallers dividits en els següents temes: arts plàstiques, arts escèniques, desenvolupament personal, emancipació, informàtica, lúdic i música.

54


PROJECTE 5: FORMACIÓ I ASSESSORAMENT PER TÈCNICS I POLÍTICS DE JOVENTUT Aquest projecte es va definir per la necessitat municipal de realitzar una formació continuada que els sigui útil per la seva feina i també per rebre un assessorament especialitzat en els moments que ho necessiten. La formació i l'assessorament va intrínsecament lligada als dos programes del PIECJ, ja que les demandes de formació venen motivades per la realització de projectes en comú dins els dos programes. Com es veu al títol del projecte, els destinataris són tant els referents tècnics com polítics dels municipis. Enguany s'han realitzat les següents formacions: •

Iniciació a les xarxes socials: Facebook, Twitter, Hootsuite i Mailchimp Es va dur a terme el 19 de març al Casal Jove de Calafell, a càrrec de Salva Minguijón, tècnic de joventut de Calafell, dissenyador gràfic i web. Van participar-hi 15 tècnics de diferents municipis de la comarca per millorar la utilització de les xarxes socials a les seves feines.

Recursos sobre ocupació per a joves Es va realitzar el 30 d'abril al Centre Cívic Ernest Lluch Banyeres del Penedès, a càrrec de Maria Jané i Sílvia Ferré, tècniques de joventut del Consell Comarcal. Van ser 13 tècnics els que van participar al taller per així oferir un millor servei als seus joves usuaris en temes d'ocupació.

Recursos d'ensenyament: beques, formació ocupacional, estudis a l'estranger, programes de formació i inserció, formació d'adults... Es va fer el 28 de maig a l'Espai Jove de Cunit, a càrrec de Maria Jané i Sílvia Ferré, tècniques de joventut del Consell Comarcal. Van participar 11 tècnics de la comarca per millorar el servei ofert als joves en l'assessorament en temes d'ensenyament. 55


Organització d'esdeveniments S'han realitzat dues formacions sobre l'organització d'esdeveniments: el 14 de maig al Centre cívic La Patronal de Bellvei i el 30 de juny al Centre cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès. Les sessions estaven organitzades des del Consell Comarcal amb el suport dels ajuntaments acollidors i van anar a càrrec dels responsables de la plataforma Qultural.com. L'acollida i valoració dels participants va ser molt positiva a la primera edició de la xerrada, a la que van participar professionals de joventut i d'altres àmbits que organitzen actes diversos. A la segona edició hi van participar una vintena de representants de diferents entitats i ajuntaments de la comarca La voluntat de la formació és oferir eines i possibles solucions a les problemàtiques més freqüents que es poden trobar els encarregats d’organitzar qualsevol tipus d’esdeveniment.

Es van tractar els temes de contractació d'artistes i organització d'espectacles, drets d'autor amb l'SGAE i com millorar les produccions i estalviar diners. La sessió es va centrar en presentar situacions reals de municipis d’altres comarques de Catalunya, per tal de partir de problemes i dificultats que s’han trobat, oferir les solucions i sortides legals per poder organitzar activitats amb total tranquil·litat. Per 56


acabar, els participants van poder plantejar dubtes reals, sobre els que s'hi va reflexionar i buscar solucions i alternatives.

Knktat: formació sobre eines 2.0 Des de la Coordinació Territorial de Joventut a Tarragona van oferir a l'Oficina Jove d'acollir a la comarca el programa formatiu KNKTAT, que té l'objectiu de treballar la participació juvenil amb les eines i recursos que ofereixen les noves tecnologies i les xarxes socials. La formació també s'han realitzat assessoraments específics i personalitzats, i així poder millorar l'estratègia participativa de cada servei a través de les TIC. La formació s'ha realitzat els següents dimecres de 10 a 14h: 22 d'octubre, 5 de novembre, 19 de novembre, 17 de desembre i 22 de gener. Les sessions s'han realitzat a l'Espai Jove de Cunit, excepte una que s'ha fet al Casal Jove del Vendrell. Hi han participat tècnics de joventut de l'Oficina Jove del Baix Penedès, de l'Oficina Jove de la Conca de Barberà i dels següents municipis: l'Arboç, Bellvei, Cunit, Llorenç del Penedès, el Vendrell i Cambrils. Els participants estan molt satisfets de la formació, considerant-la molt útil i significativa.

57


Formació sobre treball a l'estranger El proper dimecres 3 desembre el Consell Comarcal del Baix Penedès va acollir dues sessions informatives sobre mobilitat internacional de persones treballadores; amb l’objectiu de donar a conèixer aquest nou servei al personal tècnic dels ajuntaments i altres administracions, i presentar els elements bàsics de referència per garantir una mobilitat internacional amb garanties, de qualitat, per evitar que s'alimenti la competència deslleial a Europa i per promoure mobilitat com element de cohesió europea. La primera sessió estava enfocada especialment a tècnics (tècnics d’immigració, informadors-orientadors laborals, de joventut, serveis socials...) i la segona anava dirigida a tots aquells usuaris interessats. Les sessions estaven organitzades per la Diputació de Tarragona, el Centre d’Informació de Treballadors Estrangers (CITE) i els departaments de Joventut i Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès. La participació va ser d'11 tècnics i 6 usuaris del Baix Penedès.

Els assistents van valorar de manera molt positiva les formacions i van proposar altres temàtiques a tractar en properes edicions. Properament es farà la programació de la formació per a tècnics de joventut per l'any que ve, on es convida a tots els professionals que treballen en l'àmbit de la joventut de la comarca.

Trobada sobre ensenyament a Tarragona El 10 de desembre es va fer a la Coordinació Territorial de Joventut a Tarragona una trobada amb els tècnics de joventut locals i comarcals del Camp de Tarragona per treballar temes d'ensenyament.

58


3. ESTADÍSTIQUES

59


Les estadístiques que segueixen volen ser un reflex de la incidència que ha tingut cada programa als diferents municipis de la comarca, i en concret cada projecte i acció realitzades al 2014. Aquesta incidència municipal es comptabilitzarà tenint en compte les accions que ha acollit el municipi, la participació activa dels tècnics i referents tècnics de joventut a les accions i la participació municipal de joves a les accions. Cal tenir en compte que algunes de les accions no es poden comptabilitzar en algun dels sentits que s'han descrit, sobretot atenent a la seva naturalesa, ja sigui perquè l'acció és efímera o perquè consisteix a donar suport a una altra acció. La importància de la valoració quantitativa, que no pot substituir la qualitativa sinó complementar-la, rau en la possibilitat de mesurar l'abast de cada programa. A partir d'aquestes dades podem concloure a quin volum de municipis és útil cada acció i es poden prendre decisions de continuïtat en cas de bona acollida. És clar que la valoració s'ha de complementar amb dades qualitatives, fet que es duu a terme a partir dels mecanismes de valoració amb tots els agents implicats en cada cas. A continuació es detalla la participació i incidència de cada programa:

60


PROJECTES DE LA DIMENSIÓ SUBSTANTIVA (JOVES) PROJECTE 1: FORMACIÓ I OCUPACIÓ S'han realitzat cinc accions en aquest projecte i només es poden comptabilitzar els participants en tres de les accions, ja que les altres no se n'han recollit dades. – –

Fórmula Jove BP: en aquesta acció van participar 15 joves de diferents municipis de la comarca. CercafeinaBP: aquesta acció té una naturalesa que no permet comptabilitzar els usuaris, però amb la dinamització que s'ha realitzat des de tots els serveis de joventut, s'espera que hagi tingut molta incidència i utilitat. Assessorament laboral i acadèmic a joves i professionals: les dades dels participants en aquesta acció es troben incloses en el total d'usuaris del servei d'informació juvenil. Es considera la possibilitat de poder recollir les dades d'aquest servei especialitzat per a la seva millor avaluació. Punt d'informació i orientació del programa Acredita't: des dels serveis d'ocupació i joventut s'ha informat a 9 persones sobre aquest programa, tot i que no s'han comptabilitzat a les que s'ha donat suport per entrar en el procés d'acreditació. Punt d'informació i assessorament del programa Garantia Juvenil: al 2014 no es van comptabilitzar les consultes realitzades, tot i que se'n van fer forces sobretot donant la primera informació del programa i realitzant accions de coordinació amb els ens implicats. A partir del registre de l'aplicatiu de consultes es podran comptabilitzar a partir del 2015. Origen dels participants al Fórmula Jove BP

Albinyana

Origen dels usuaris d'Aredita't

1

L'Arboç Banyeres del Penedès Bellvei La Bisbal del Penedès

1

Bonastre Calafell

3

Cunit

2

Llorenç del Penedès Masllorenç El Montmell Sant Jaume dels Domenys Santa Oliva

1

El Vendrell

7

9

15

9

Totals 61


PROJECTE 2: FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ JUVENIL S'ha donat suport a dos processos participatius durant l'any 2014, amb la següent participació juvenil:

Participants L'Arboç

20

Llorenç del Penedès

8 Totals

28

PROJECTE 3: ASSOCIACIONITZA'T Aquest projecte consta de tres accions: • Cens d'entitats juvenils: la comptabilització és referent a l'origen de les entitats que fins ara estan censades i hi ha incidència a dotze dels catorze municipis. • Servei d'assessorament a entitats juvenils: no s'ha recollit l'origen de les entitats que han rebut suport, tenint en compte que les consultes han estat ordinàries. Però sí que es poden comptabilitzar els suports en la creació d'entitats juvenils. • Suport a iniciatives d'entitats: s'ha recollit l'origen de les entitats que han rebut suport, comptant-ne un total de 35, que fan referència a la presència a 10 municipis.

Origen de les entitats censades

Origen de les entitats Origen de les entitats assessorades per a que han rebut suport la seva creació en les seva activitat

Albinyana

1

1

L'Arboç

9

5

Banyeres del Penedès

3

2

Bellvei

2

2

La Bisbal del Penedès

2

Bonastre

1

Calafell

6

Cunit

6

Llorenç del Penedès

6

4

Sant Jaume dels Domenys

5

2

Santa Oliva

1

El Vendrell

6

2

2 1

1

1

Masllorenç El Montmell

7 62


Baix Penedès

1 Totals

8

49 (12 mpis)

3 (2 mpis)

35 (10 mpis)

PROJECTE 4: PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DE CONDUCTES DE RISC Dins d'aquest projecte s'han realitzat activitats dins de dues línies d'acció i s'han comptabilitzat de la següent manera: •

Dies mundials de promoció de la salut: la dinamització dels dies mundials s'ha realitzat en la seva majoria als instituts, en accions a l'hora del pati, i això dificulta la comptabilització, ja que són accions efímeres sense inscripcions. De totes maneres, es pot concloure que més de 2000 joves han participat en les dinamitzacions, tenint en compte les carpes de dinamització als instituts i l'activitat Mou-te per omplir plats, que es va dur a terme pel Dia mundial de l'alimentació al municipi de Sant Jaume dels Domenys. Grup de treball en salut jove del Baix Penedès: durant l'any 2014, 16 professionals de l'àmbit de la salut i la joventut de la comarca han participat de les trobades i accions del Grup de treball en salut jove. A nivell d'usuaris, uns 500 joves han participat de les accions que s'han dut a terme des del mateix grup.

PROJECTE 5: HABITATGE JOVE Les dades estadístiques de la Borsa d'habitatge que segueixen són un desglossament de les tasques que consten a la descripció del projecte a l'inici d'aquesta memòria, però ara detallant els tràmits realitzats. Tràmits realitzats a la Borsa d'habitatge del Baix Penedès durant el 2014 Joves atesos

925

Joves allotjats

5

Adults atesos

2.175

Adults allotjats

8

Joves

Adults Propietaris atesos

Habitatges

25 Habitatges visitats

16

Habitatges captats

13

Habitatges incorporats

16

63


Ajuts al lloguer

Gestió expedients ajuts joves lloguer

95

Ajuts prestacions urgents

94

Sol·licituds del Lloguer just

249

Total de tràmits realitzats

3.621

A més, s'ha recollit l'origen de la població atesa, que es desglossa de la següent manera:

Joves

% joves

Adults

TOTAL

Albinyana

8

25,81%

23

31

L'Arboç

47

10,90%

384

431

Banyeres del Penedès

5

9,80%

46

51

Bellvei

11

13,92%

68

79

La Bisbal del Penedès

12

40,00%

18

30

Bonastre

4

19,05%

17

21

Calafell

622

34,14%

1.200

1.822

Cunit

51

15,00%

289

340

Llorenç del Penedès

5

20,00%

20

25

Masllorenç

2

20,00%

8

10

El Montmell

6

33,33%

12

18

Sant Jaume dels Domenys

5

14,29%

30

35

Santa Oliva

5

7,14%

65

70

El Vendrell

11

12,36%

78

89

2.228

3.052

Totals

824

Com es veu, la majoria de joves atesos són dels municipis més grans: Calafell, l'Arboç i Cunit. La resta d'atencions estan força repartides entre els altres municipis. Cal tenir en compte que els joves del Vendrell són atesos per la tècnica de la Borsa municipal, però en els casos que el jove vol un habitatge fora del Vendrell és atès per la tècnica comarcal.

64


PROJECTES DE LA DIMENSIÓ OPERATIVA (PPJJ COMARCALS) PROJECTE 1: JOVE BAIX PENEDÈS Aquest projecte conté cinc accions, veiem com s'ha comptabilitzat la seva incidència:

L'Arboç

2

Banyeres del Penedès

5

Bellvei

1

La Bisbal del Penedès

70

1

40

Origen dels participants als tallers d'autoocupació

1

Municipis acollidors de dels tallers d'autoocupació

Origen dels participants als Connecta't

Origen dels participants a “I després de l'ESO, què?”

3

Municipis acollidors de “I després de l'ESO, què?”

Albinyana

Municipis acollidors del Connecta't

Origen dels participants a la formació en el lleure

Formació i ocupació: en aquesta acció s'ha realitzat formació en el lleure, formació per a la cerca de feina, xerrades “I després de l'ESO, què?” i tallers d'autoocupació. I s'ha pogut comptabilitzar amb els municipis que han acollit activitats i els joves que hi han participat. Es pot veure que quan un municipi acull una activitat té més participació del mateix poble. També cal tenir en compte que les activitats realitzades als instituts es compten els joves com si fossin del municipi de l'institut i això no és cert, ja que molts joves són de municipis veïns i no és possible afinar aquesta dada.

Municipis acollidors de formació en el lleure

6

5 8

Bonastre Calafell

1

8

1

7

1

30

1

9

Cunit

3

1

8

1

75

1

7

Llorenç del Penedès

3

Masllorenç El Montmell 65


Sant Jaume dels Domenys

4

1

10

Santa Oliva

3

El Vendrell

14

2

Municipis veïns

12

2

Totals

3

70

3

25

4

215

2

26

Banyeres del Penedès

1

30

Bellvei

1

35

La Bisbal del Penedès

1

100

Calafell

1

125

Cunit

1

125

Origen dels participants al Canvi de marxa

100

Municipi acollidor del Canvi de marxa

1

Origen dels participants al Taller de salut

L'Arboç

Municipi acollidor del Taller de salut

Origen dels participants a l'Expoprevenció

Salut: en aquesta acció s'ha dut a terme l'Expoprevenció, un taller de salut i el Canvi de marxa. Es poden comptabilitzar totes, tant en municipis acollidors com en joves participants. Però cal tenir en compte que les activitats realitzades als instituts es compten els joves com si fossin del municipi de l'institut i això no és cert, ja que molts joves són de municipis veïns i no és possible afinar aquesta dada.

Municipis acollidors de l'Expoprevenció

1

1

120

Albinyana

Bonastre

Llorenç del Penedès Masllorenç El Montmell Sant Jaume dels Domenys Santa Oliva 66

1

115

130


El Vendrell Totals

6

515

1

115

1

250

Fes la teva acció JBP: aquesta acció ha estat realitzada a quatre dels onze municipis que formen part del projecte. Es considera una participació minsa, però en ser el primer any de realització s'espera poder millorar la metodologia i la temporització per a optimitzar-la.

Cultura i oci: en aquest apartat s'han realitzat tres activitats de gran format: la mostra “Posa-li cara al carnaval”, la Butizonafarrajove2014 i les Activitats d'estiu JBP. A cada una s'han comptabilitzat els municipis que han participat activament en l'organització i el desenvolupament i l'origen dels participants quan es poden comptabilitzar. Cal destacar l'augment de participació a “Posa-li cara al carnaval” i la bona acollida de les Activitats d'estiu JBP.

Municipis Origen dels acollidors de participants a Posa-li cara al Posa-li cara al carnaval carnaval

Municipis Municipis participants acollidors actius a la de les ButiZonafarr Activitats ajove2014 d'estiu JBP

Albinyana L'Arboç

1

Banyeres del Penedès

1

Bellvei

1

12 2

1

1

1

1

1

1

La Bisbal del Penedès Bonastre

1

Calafell

6

1

Cunit

1

2

1

Llorenç del Penedès

1

2

1

Sant Jaume dels Domenys

1

1

Santa Oliva

2

El Vendrell

15

Masllorenç El Montmell

Totals

5

42

3

8

Accions de difusió: hi ha set accions de difusió i, per la seva naturalesa, només podem comptabilitzar les que recullen seguidors, és a dir, les xarxes socials. (nc = no comptabilitzat) 67


Acció de difusió

Seguidors

e-jbp

5.300

Espai JBP a les ràdios locals

nc

Facebook

2.700

Twitter

1.100

Youtube

nc

Web de JBP

nc

Apartat de joventut del web del CCBP

nc Totals

9.100

Municipis acollidors de Fes la teva acció JBP

Municipis acollidors de de Cultura i oci

Origen dels participants a Cultura i oci

78

2

220

1

2

13

5

1

30

1

2

1

2

3

3 1

Banyeres del Penedès Bellvei

1

5

1

35

La Bisbal del Penedès

1

48

1

100

Bonastre

1

Calafell

4

54

1

125

Cunit

3

93

2

370

Llorenç del Penedès

3 68

1

1

6

2

2

2

2

Seguidors d'accions de difusió

Origen dels participants a Salut

L'Arboç

Municipis acollidors de Salut

Albinyana

Origen dels participants a Formació i ocupació

Municipis acollidors de Formació i ocupació

Per la complexitat i grandària d'aquest projecte, ara es mostra un quadre de dades de participació recollides totes les accions, tenint en compte les activitats comptabilitzades:


Masllorenç El Montmell Sant Jaume dels Domenys

2

14

1

1

1

Santa Oliva

3

2

El Vendrell

16

15

Altres

14 Totals

12

9.100

336

8

880

4

13

115

9.100

PROJECTE 2: XARXA COMARCAL D'INFORMACIÓ JUVENIL Les accions d'aquest projecte no es comptabilitzen perquè són tots els municipis que hi han participat de forma activa, per tant la incidència municipal és total a nivell tècnic. Per altra banda, el nivell d'incidència als joves dels municipis no es pot comptabilitzar, però se'n fa una suposició basada en la dinamització de cada activitat. S'explica aquesta incidència de cada acció per separat: • • •

Recull d'activitats d'estiu: la incidència és a tots els municipis que l'han dinamitzada. Guia't: la incidència és a tots els municipis que l'han dinamitzada. Assessorament i suport als PIJ de la comarca: no s'han comptabilitzat les accions de suport i assessorament realitzades, tot i que la incidència es considera important, necessària i útil.

Un aspecte interessant a comptabilitzar en aquest projecte és el funcionament del Punt d'Informació Juvenil de l'Oficina Jove del Baix Penedès, que a part de donar servei als usuaris directes, també en dóna als ajuntaments. A continuació hi ha un quadre resum de les consultes i tràmits realitzats al 2014: Consultes, assessoraments i orientacions

Totals

Tràmits Venda de carnets alberguistes

Venda de carnets ISIC i ITIC

16

8

5.322

Podem veure que les dades són molt similars a les dels últims anys pel que fa als serveis donats. Tot i fer el registre de les consultes a través de l'aplicació oferta per la Direcció General de Joventut no s'han pogut explotar correctament les dades. És per això que fem una valoració de memòria del tipus de consultes rebudes i de l'origen dels participants i podem concloure que: • •

Els usuaris provenen de tots els municipis de la comarca, amb més alt percentatge del municipi del Vendrell. L'altre gran bloc d'usuaris són els referents tècnics de joventut locals, oferint-los-hi 69


• •

suport i assessorament en les pròpies consultes. La majoria de les consultes són referents a ensenyament, formació i recerca de feina. Cal destacar l'augment de consultes del programa Acredita't i les noves consultes creades a partir del Garantia Juvenil.

Aquestes conclusions i les valoracions municipals porten a la voluntat de potenciar aquest servei, creant materials que facilitin la tasca dels informadors juvenils i augmentant la capacitat d'aquest PIJ comarcal per continuar sent la central de la Xarxa comarcal de PIJ.

PROJECTE 3: SUPORT I IMPULS ALS PLANS LOCALS DE JOVENTUT En aquest projecte hi ha dues línies d'acció que, tot i treballar amb finalitats diferents, es poden agrupar pel que fa a incidència, ja que totes dues treballen pels Plans Locals de Joventut. Per tant, es pot concloure que hi ha hagut incidència a tots catorze municipis de la comarca. De totes maneres, tal com es veu a l'explicació del projecte, també s'ha treballar l'impuls dels Plans Locals de Joventut conscienciant sobre la seva necessitat i importància, per poder dur a terme polítiques de joventut al municipi amb qualitat.

Municipis que han rebut suport pel PLJ

Municipis que han rebut impuls pel PLJ

Municipis amb PLJ

Albinyana

1

1

L'Arboç

1

1

Banyeres del Penedès

1

1

Bellvei

1

1

La Bisbal del Penedès

1

Bonastre

1

1

Calafell

1

1

Cunit

1

1

Llorenç del Penedès

1

1

Masllorenç

1

1

El Montmell

1

Sant Jaume dels Domenys

1

1

Santa Oliva

1

1

El Vendrell

1

1

Totals

12

2

70

12


PROJECTE 4: SUPORT A LES INICIATIVES MUNICIPALS En aquest projecte es consideren dues accions: •

Difusió i assessorament: Els suports donats directament a activitats municipals destinades a joves han tingut incidència a 8 municipis de la comarca, en diferents mesures, tant de suport com d'assessorament i de coproducció. La naturalesa d'aquestes accions no permet comptabilitzar els joves que hi van participar però es pot considerar que el seu origen era de diversos municipis de la comarca i també de les comarques veïnes. Recursos: en aquesta acció es comptabilitzen els ajuntament i les entitats que han sol·licitat material del Centre de recursos, i es pot veure que cada any va en augment i que és un servei molt ben acceptat i valorat. Per altra banda, per la naturalesa de la Borsa de talleristes, només comptabilitzem l'origen dels mateixos talleristes, ja que no tenim tot el control en el contacte i contractació que es realitza.

Municipis que han rebut suport a iniciatives pròpies

Ajuntaments Origen de les Origen dels sol·licitants del entitats talleristes de la Centre de sol·licitants del Borsa recursos Centre de recursos

Albinyana

5

L'Arboç

1

4

Banyeres del Penedès

1

5

Bellvei

1

3

La Bisbal del Penedès

1

Bonastre

1

2

Calafell

1

3

Cunit

1 4 1

Llorenç del Penedès

1

2

3

Masllorenç

1

1

2

Sant Jaume dels Domenys

2

1

Santa Oliva

1

4

1

El Montmell

El Vendrell

1

15

Baix Penedès

2

Altres

1 Totals

8

20 (8 mpis)

71

38 (9 mpis)

1 9

16 (5 mpis)


PROJECTE 5: FORMACIÓ I ASSESSORAMENT PER TÈCNICS I POLÍTICS DE JOVENTUT La incidència d'aquest projecte es comptabilitza segons la participació tècnica que ha tingut la formació i es conclou que han participat referents tècnics de 8 municipis, participació força positiva tenint en compte que hi ha deu municipis que tenen referent tècnic de joventut. A més, també van participar professionals no de joventut però relacionats amb l'àmbit social, que ja es va programar de manera oberta. Cal tenir en compte que 6 municipis van acollir alguna sessió de formació; per tant, es descentralitza la formació tenint en compte els espais disponibles i l'interès dels municipis.

Municipis que han acollit formació tècnica

Origen dels tècnics que han participat a la formació

Albinyana L'Arboç

5

Banyeres del Penedès

2

2

Bellvei

1

6

Calafell

1

17

Cunit

2

3

La Bisbal del Penedès Bonastre

Llorenç del Penedès

3

Masllorenç El Montmell Sant Jaume dels Domenys

5

Santa Oliva El Vendrell

1

1

CCBP

1

16

8

58

Totals

72


4. ANNEX I: MATERIAL DIVULGATIU memo_14_pcj_bp

73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


5. ANNEX II: MATERIAL D'AVALUACIÓ memo_14_pcj_bp

104


BUIDAT DEL QÜESTIONARI DEL: CURS DE PREMONITORS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE A BELLVEI 14, 15, 16 i 17 d'abril de 2014 1.- ORGANITZACIÓ 1.1. A TRAVÉS DE QUIN MITJÀ VAS SABER QUE ES FEIA AQUEST CURS? 1 web, facebook, twiter o e-jbp 1 cartells de JBP 3 al meu PIJ 17 per algun amic 3 altres: JBP, SCJ

1.2. LA INFORMACIÓ PRÈVIA AL CURS HA ESTAT…

1.4. LES INSTAL·LACIONS HAN ESTAT… 6 excel·lents 14 en bon estat 5 normals deficients molt deficients

1.5. ELS PROBLEMES HAN ESTAT SOLVENTATS DE MANERA… 13 molt adient 11 bona normal deficient molt malament

excel·lent 13 bona 8 normal 3 deficient molt insuficient

1.3. PENSES QUE LES DATES I L’HORARI TRIATS PER FER EL CURS SÓN LES MÉS ADIENTS… 22 sí no 3 6 NS / NC

1.6. PENSES QUE EL PREU DEL CURS ÉS… molt car 1 car 6 proporcional als coneixements 16 bé de preu 2 barat

2.- PROFESSORAT 2.1. LES IDEES I CONCEPTES FONAMENTALS HAN ESTAT DESENVOLUPATS 6 amb molta claredat 19 amb claredat depenent dels temes poc gens

2.2. ELS PROFESSORS HAN AFAVORIT L’APARICIÓ DE NOUS PUNTS DE VISTA…

2.4. L’ACTITUD DELS PROFESSORS DURANT LES CLASSES HA ESTAT.. 13 molt bona 11 bona 1 normal passiva per a cobrir l’expedient

2.5. LA FORMA D’ENSENYAMENT HA ESTAT… 13 molt adient 12 adient sense opinió poc adient gens adient

15 totalment d’acord 9 parcialment d’acord 1 sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord

2.3. PENSO QUE ELS PROFESSORS CONEIXEN ELS TEMES… 15 amb molta profunditat 10 amb profunditat amb poca profunditat per sortir del pas per damunt

3.- CONTINGUT DE LA MATÈRIA, DOCUMENTACIÓ I EINES EMPRADES −

ELS TEMES TRACTATS HAN ESTAT… 6 molt interessants 14 bastant interessants 5 sense opinió poc interessants molt poc interessants

TINC LA IMPRESSIÓ D’HAVER APROFITAT EL TEMPS… 18 totalment d’acord 7 parcialment d’acord sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord

LA MATÈRIA HA ESTAT IMPARTIDA DE FORMA PRÀCTICA… 20 totalment d’acord 5 parcialment d’acord sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord ELS APUNTS S’HAN UTILITZAT… 3 permanentment 11 depenent dels temes 2 molt 6 poc 3 gens

EL TEMPS DESTINAT A CADA MATÈRIA HA ESTAT… 7 molt adient 18 adient just insuficient molt insuficient

LES EINES DIDÀCTIQUES EMPRADES HAN ESTAT SUFICIENTS… 8 totalment d’acord 17 parcialment d’acord sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord

4.- SUGGERIMENTS, OBSERVACIONS I QUEIXES De 25 inscrits al curs s’han recollit 25 enquestes, de les quals 7 han fet algun suggeriment, observació o queixa. Us transcrivim literalment aquests 3 comentaris: – No. Tot correcte. – Fer alguna cançó amb guitarra o ukelele. – Portar guitarres/ukeleles per acompanyar les cançons. – Fer algunes cançons amb guitarra i/o ukelele, – Les cançons i danses fets amb guitarres/ukeleles, etc. 105


QÜESTIONARI DEL: CURS DE MONITORS/RES D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE A CALAFELL abril i maig 2014 1.- ORGANITZACIÓ 1.

A TRAVÉS DE QUIN MITJÀ VAS SABER QUE ES FEIA AQUEST CURS? 2 web, facebook, twitter o e-jbp 3 cartells de JBP 3 al meu PIJ 5 per algun amic 4 altres: SCJ, família 1.3. LES INSTAL·LACIONS HAN ESTAT… 5 excel·lents 9 en bon estat 3 normals deficients molt deficients

1.1. LA INFORMACIÓ PRÈVIA AL CURS HA ESTAT… 7 excel·lent 10 bona normal deficient molt insuficient

1.2. PENSES QUE LES DATES I L’HORARI TRIATS PER FER EL CURS SÓN LES MÉS ADIENTS… 14 sí 3 no NS / NC

1.4. ELS PROBLEMES HAN ESTAT SOLVENTATS DE MANERA… 8 molt adient 9 bona normal deficient molt malament

1.5. PENSES QUE EL PREU DEL CURS ÉS… 1 molt car 8 car 7 proporcional als coneixements 1 bé de preu barat

2.2. ELS PROFESSORS HAN AFAVORIT L’APARICIÓ DE NOUS PUNTS DE VISTA…

2.3. PENSO QUE ELS PROFESSORS CONEIXEN ELS TEMES… 14 amb molta profunditat 3 amb profunditat amb poca profunditat per sortir del pas per damunt

2.- PROFESSORAT 2.1. LES IDEES I CONCEPTES FONAMENTALS HAN ESTAT DESENVOLUPATS 9 amb molta claredat 7 amb claredat 1 depenent dels temes poc gens 2.4. L’ACTITUD DELS PROFESSORS DURANT LES CLASSES HA ESTAT.. 12 molt bona 5 bona normal passiva per a cobrir l’expedient

11 totalment d’acord 6 parcialment d’acord sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord 2.5. LA FORMA D’ENSENYAMENT HA ESTAT… 14 molt adient 3 adient sense opinió poc adient gens adient

3.- CONTINGUT DE LA MATÈRIA, DOCUMENTACIÓ I EINES EMPRADES −

ELS TEMES TRACTATS HAN ESTAT… 12 molt interessants 5 bastant interessants sense opinió poc interessants molt poc interessants

TINC LA IMPRESSIÓ D’HAVER APROFITAT EL TEMPS… 15 totalment d’acord 2 parcialment d’acord sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord

LA MATÈRIA HA ESTAT IMPARTIDA DE FORMA PRÀCTICA… 10 7

totalment d’acord parcialment d’acord sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord

ELS APUNTS S’HAN UTILITZAT… 13 permanentment depenent dels temes molt 3 poc 1 gens

EL TEMPS DESTINAT A CADA MATÈRIA HA ESTAT… 7 molt adient 9 adient 1 just insuficient molt insuficient

LES EINES DIDÀCTIQUES EMPRADES HAN ESTAT SUFICIENTS… 10 totalment d’acord 6 parcialment d’acord 1 sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord

4.- SUGGERIMENTS, OBSERVACIONS I QUEIXES De 20 inscrits al curs s’han recollit 17 enquestes, de les quals 6 ha fet algun comentari: - La Marta, el Martí, el Pau, l'Olga, la Gina, el Xavi i el Jordi han estat espe ctaculars. En canvi la Gina (mediambient) no ha estat al nivell. - Estic molt contenta i agraïda d'haver pogut fer el curs, pels professors i pels companys. - Ho he passat molt bé. - Estic molt agraïda d'haver format part d'aquest curs i grup. Tant com per la persona (professors i alumnes), com per l'aprenentatge. - Depende de la edad de los estudiantes, se amplie el horario del curso. - Classes de primers auxilis molt interessants, amenes i explicatives (Olga), classes de jocs molt interessants però n'hagués faltat alguna més (Pau), Trobo que seran classes que ens faran falta a l'hora d'entrar en acció amb els infants. El Jordi molt amable i explicatiu, a part de bona persona! Gràcies!!! 106


QÜESTIONARI DEL: CURS DE MONITORS/RES D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE A SANT JAUME - juliol 2014 1.- ORGANITZACIÓ 1.

A TRAVÉS DE QUIN MITJÀ VAS SABER QUE ES FEIA AQUEST CURS? 7 web, facebook, twitter o e-jbp 3 cartells de JBP 1 al meu PIJ 6 per algun amic 6 altres: SCJ, família 1.3. LES INSTAL·LACIONS HAN ESTAT… 9 excel·lents 13 en bon estat 1 normals deficients molt deficients

1.1. LA INFORMACIÓ PRÈVIA AL CURS HA ESTAT… 13 excel·lent 8 bona 2 normal deficient molt insuficient

1.2. PENSES QUE LES DATES I L’HORARI TRIATS PER FER EL CURS SÓN LES MÉS ADIENTS… 19 sí 2 no 2 NS / NC

1.4. ELS PROBLEMES HAN ESTAT SOLVENTATS DE MANERA… 13 molt adient 7 bona 2 normal deficient molt malament

1.5. PENSES QUE EL PREU DEL CURS ÉS… molt car 11 car 9 proporcional als coneixements 4 bé de preu barat

2.2. ELS PROFESSORS HAN AFAVORIT L’APARICIÓ DE NOUS PUNTS DE VISTA…

2.3. PENSO QUE ELS PROFESSORS CONEIXEN ELS TEMES… 22 amb molta profunditat 1 amb profunditat amb poca profunditat per sortir del pas per damunt

2.- PROFESSORAT 2.1. LES IDEES I CONCEPTES FONAMENTALS HAN ESTAT DESENVOLUPATS 19 amb molta claredat 4 amb claredat depenent dels temes poc gens 2.4. L’ACTITUD DELS PROFESSORS DURANT LES CLASSES HA ESTAT.. 23 molt bona bona normal passiva per a cobrir l’expedient

18 totalment d’acord 5 parcialment d’acord sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord 2.5. LA FORMA D’ENSENYAMENT HA ESTAT… 21 molt adient 2 adient sense opinió poc adient gens adient

3.- CONTINGUT DE LA MATÈRIA, DOCUMENTACIÓ I EINES EMPRADES −

ELS TEMES TRACTATS HAN ESTAT… 17 molt interessants 6 bastant interessants sense opinió poc interessants molt poc interessants

TINC LA IMPRESSIÓ D’HAVER APROFITAT EL TEMPS… 18 totalment d’acord 5 parcialment d’acord sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord

LA MATÈRIA HA ESTAT IMPARTIDA DE FORMA PRÀCTICA… 18 5

totalment d’acord parcialment d’acord sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord

ELS APUNTS S’HAN UTILITZAT… 4 permanentment 14 depenent dels temes molt 4 poc 1 gens

EL TEMPS DESTINAT A CADA MATÈRIA HA ESTAT… 10 molt adient 13 adient 1 just insuficient molt insuficient

LES EINES DIDÀCTIQUES EMPRADES HAN ESTAT SUFICIENTS… 14 totalment d’acord 9 parcialment d’acord sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord

4.- SUGGERIMENTS, OBSERVACIONS I QUEIXES De 23 inscrits al curs s’han recollit 17 enquestes, de les quals 9 ha fet algun comentari: - Crec que els monitors (els que no tenen títol) s'haurien de preparar més per treballar més amb nens amb discapacitat i primers auxilis. - Els monitors que ens han ensenyat són uns cracks, sobretot l'Oriol Pirreles. - Me gustaria tener más teoría sobre adolescentes, pero es a nivel personal. - Estic molt contenta. Ha sigut un curs molt vàlid. - Fer els dimecres mig dia i afegir-ne un al final perquè es faci menys cansat. - Fer més classes i no tantes hores en un dia. - He estat molt a gust i he aprés molt. Els professors ens han tractat molt bé i he aprés molt d'ells. Ha sigut genial! - Ha estat una bona experiència que em permetrà créixer com a professional. - Hi ha temes que necessiten més temps. 107


EXPOPREVENCIÓ 2014 _ Ètica etíl·lica BUIDAT VALORACIONS INS Nombre de centres i/o municipis:

6

Valoracions rebudes:

5

Nombre aproximat de participants: 515

Valoreu de l'1 al 5 tenint en compte que l'1 és el més negatiu i el 5 el més positiu: 1

2

Desenvolupament global de l’activitat

3

4

5

1

1

3

1

4

Informació prèvia a l'activitat

5

Coordinació entre tots els agents implicats Satisfacció dels usuaris

1

1

Satisfacció del personal del centre implicat

1

Valoració del conjunt de l'activitat

1

3 4

1

3

Creieu que és una activitat interessant?

Sí: 4

No:1

NS/NC

S'ha de continuar realitzant en propers anys?

Sí: 3

No:1

NS/NC:1

Cal realitzar canvis en l'activitat?

Sí:1

No:3

NS/NC: 1

Observacions i propostes de millora: 1. L'exposició està en molt mal estat i és molt poc atractiva pels joves. No crida l'atenció.

108


BUIDAT DE LES VALORACIONS 2014

MUNICIPI

DATES

UBICACIÓ

Cunit

Del 17 de gener al 5 de febrer

Oficina de Turisme

Banyeres del Penedès

Del 6 al 13 de febrer

Espai Jove

Bellvei

Del 14 al 24 de febrer

Centre cívic La Patronal

L'Arboç

Del 24 de febrer al 9 de març

Can Rossell

Bellvei

Del 12 al 26 de març

Centre cívic La Muga

Llorenç del Penedès

Del 4 al 27 d'abril

Casa de Cultura

Valoracions de l'1 al 5 tenint en compte que l'1 és el més negatiu i el 5 el més positiu: 1 2 3 4 5 Desenvolupament global

2

3

Informació prèvia

1

4

Coordinació entre tots els agents implicats

1

4

Muntatge i desmuntatge de l'exposició

1

4 1

Afluència de públic

1

2

1

Participació (lliurament de fotografies)

2

2

1

Satisfacció tècnica

3

2

Satisfacció política

3

2

Valoració general

2

1

Creieu que és una activitat interessant?

5 Sí

No

NS/NC

S'ha de continuar realitzant en propers anys?

5 Sí

No

NS/NC

Cal realitzar canvis en l'activitat?

1 Sí 4 No

NS/NC

Suggeriments i observacions • •

Han passat per l'exposició al Centre cívic La Patronal de Bellvei unes 20 persones. A Llorenç ha coincidit amb la festivitat de Sant Jordi i ha tingut molta afluència de públic ja que, a banda del públic general, han vingut tots els alumnes de les escoles. 109


BUIDAT DE LES VALORACIONS DELS

TALLERS D'ESTIU 2014 JBP Municipi

Lloc

Activitat

Data i horari

Llorenç del Penedès

Casa de Cultura

Kapla

24 de juny / de 18 a 20h

Banyeres del Penedès

Plaça de l'Ajuntament

Kapla

10 de juliol / de 18 a 21h

Calafell

Casal Jove

Percussió corporal

18 de juliol / de 18:30 a 20:30h

L'Arboç

Casa de Cultura

Percussió corporal

24 de juliol / de 18 a 21h

Cunit

Espai Jove

Percussió corporal

22 d'octubre / de 17 a 20h

Bonastre

La Societat

Percussió corporal

31 d'octubre / de 18 a 20h

Sant Jaume dels Domenys

Casa de Cultura

Percussió corporal

21 de novembre / de 18 a 20h

13

7 municipis

63*

TOTAL

Participants 60 50 15 NC NC 8

NC: no comptablitzats / * Total no fiable en tenir algunes activitats sense comptabilitzar L'1 és el més negatiu i el 5 el més positiu

1

2

4

5

Desenvolupament global del taller

2

3

Tallerista

3

2

1

2

2

3

1

3

Satisfacció dels participants

2

3

Satisfacció política

3

2

Valoració del conjunt de l'activitat

2

2

Informació prèvia al taller

3

2

Coordinació entre tots els agents implicats Afluència de públic

1

Creieu que és una activitat interessant?

5 Sí

No

NS/NC

S'ha de continuar realitzant en propers anys?

5 Sí

No

NS/NC

Cal realitzar canvis en l'activitat?

1 Sí

3 No

1 NS/NC

Suggeriments, observacions i queixes • El taller és el que és, i l'Àlex ho dinamitza molt bé. (Calafell) • La primera part de l'activitat hauria de ser més dinàmica. (Sant Jaume) • El taller Kapla és molt recomanable, tant per la seva posada en pràctica com en els seus objectius assolits: creatiu, original, entretingut... (Llorenç) • Enguany hem tingut un petit problema en la coordinació del pagament però res que no es pogués solucionar. (Banyeres) 110


buidat de les valoracions

FESTATENCIÓ! 2014 Municipi

Lloc

Data i horari

Banyeres del Penedès

Pista coberta

Dv. 11 de juliol, de 12 a 2h

150

Bonastre

Pista del Centre cívic

Dv. 18 de juliol, de 12 a 2h

NC

Sant Jaume dels Domenys

Pista de les escoles

Dj. 24 de juliol, d'1 a 3h

Llorenç del Penedès

Rambla Marinada

Dl. 11 d'agost, de 12 a 2h

NC

Bellvei

Plaça Catalunya

Dj. 14 d'agost, de 12 a 2h

NC

Calafell

Zona d'oci

Juliol i agost (4 nits)

400

6 municipis

700*

TOTAL

Participants

100-150

NC: no comptabilitzats / * Total no fiable en tenir algunes activitats sense comptabilitzar

Valoracions de l'1 al 5 tenint en compte que l'1 és el més negatiu i el 5 el més positiu: 1 2 3 4

5

Desenvolupament global de l’activitat

2

3

Informació prèvia a l'activitat

3

2

Coordinació entre tots els agents implicats

2

3

Afluència de públic

2

3

Satisfacció dels participants

2

3

Satisfacció política de l'activitat duta a terme

2

3

Valoració del conjunt de l'activitat

2

2

Creieu que és una activitat interessant?

5 Sí

0 No

0 NS/NC

S'ha de continuar realitzant en propers anys?

5 Sí

0 No

0 NS/NC

Cal realitzar canvis en l'activitat?

1 Sí

2 No

1 NS/NC

En el cas que s'hagin de realitzar canvis, quins s'haurien de fer? • •

Millorar els materials, que ja estan una mica antics i vistos pels usuaris. (Calafell) Els darrers canvis de continguts de l'activitat han millorat. (Llorenç)

Suggeriments, observacions, queixes... • • • •

La propera vegada que l'aculli intentaré implicar joves amb l'ajuda de l'Espai jove. (Banyeres) Els jocs pesen molt! (Bellvei) Ens oferim a ajudar-vos en el disseny dels nous plafons. (Calafell) La implicació juvenil en la dinamització del Festatenció va ser molt interessant. Els joves van afavorir a l'organització amb el seu ajut i ells van gaudir col·laborant. La Nit jove tenia una activitat paral·lela (concurs de menjadors de síndria) i calien mans a tot arreu. (Llorenç) 111


BUIDAT DEL QÜESTIONARI DEL: TALLER PER A TÈCNICS DE JOVENTUT: INICIACIÓ A LES XARXES SOCIALS: FACEBOOK, TWITTER, HOOTSUITE I MAILCHIMP - 19 de març a Calafell 1.- ORGANITZACIÓ 1.1. A TRAVÉS DE QUIN MITJÀ VAS SABER QUE ES FEIA AQUEST TALLER? web, facebook, twiter o e-jbp 1 cartells de JBP 4 al meu PIJ 3 per algun amic 5 altres: JBP, Calafell Crea

1.2. LA INFORMACIÓ PRÈVIA AL TALLER HA ESTAT…

1.4. LES INSTAL·LACIONS HAN ESTAT… 1 excel·lents 8 en bon estat 2 normals 2 deficients molt deficients

1.5. ELS PROBLEMES HAN ESTAT SOLVENTATS DE MANERA… 5 molt adient 6 bona 2 normal deficient molt malament

1.6. PENSES QUE EL PREU DEL TALLER ÉS… molt car car proporcional als coneixements 2 bé de preu 7 barat

2.1. LES IDEES I CONCEPTES FONAMENTALS HAN ESTAT DESENVOLUPATS 8 amb molta claredat 4 amb claredat 1 depenent dels temes poc gens

2.2. EL TALLERISTA HA AFAVORIT L’APARICIÓ DE NOUS PUNTS DE VISTA…

2.3. PENSO QUE EL TALLERISTA CONEIX ELS TEMES… 10 amb molta profunditat 3 amb profunditat amb poca profunditat per sortir del pas per damunt

2.4. L’ACTITUD DEL TALLERISTA DURANT LES CLASSES HA ESTAT.. 10 molt bona 3 bona normal passiva per a cobrir l’expedient

2.5. LA FORMA D’ENSENYAMENT HA ESTAT… 6 molt adient 7 adient sense opinió poc adient gens adient

5 6 2

excel·lent bona normal deficient molt insuficient

1.3. PENSES QUE LES DATES I L’HORARI TRIATS PER FER EL TALLER SÓN LES MÉS ADIENTS… 11 sí 2 no 6 NS / NC

2.- PROFESSORAT

11 totalment d’acord 1 parcialment d’acord 1 sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord

3.- CONTINGUT DE LA MATÈRIA, DOCUMENTACIÓ I EINES EMPRADES −

ELS TEMES TRACTATS HAN ESTAT… 10 molt interessants 3 bastant interessants sense opinió poc interessants molt poc interessants

TINC LA IMPRESSIÓ D’HAVER APROFITAT EL TEMPS… 9 totalment d’acord 3 parcialment d’acord 1 sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord

LA MATÈRIA HA ESTAT IMPARTIDA DE FORMA PRÀCTICA… 9 3 1

totalment d’acord parcialment d’acord sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord

ELS APUNTS S’HAN UTILITZAT… permanentment depenent dels temes molt poc 9 gens

EL TEMPS DESTINAT A CADA MATÈRIA HA ESTAT… 1 molt adient 1 adient 8 just 3 insuficient molt insuficient

LES EINES DIDÀCTIQUES EMPRADES HAN ESTAT SUFICIENTS… 9 totalment d’acord 2 parcialment d’acord 3 sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord

4.- SUGGERIMENTS, OBSERVACIONS I QUEIXES De 15 inscrits al curs s’han recollit 13 enquestes, de les quals 5 han fet algun comentari: – Fer una segona part amb altres eines 2.0 (blocs...) – La temàtica de la formació tractada en aquesta sessió requeriria, com a mínim, el doble d'hores lectives. – És molt interessant i útil. – Fer més llarg el taller. – La manca d'hores. 112


BUIDAT DEL QÜESTIONARI DEL: TALLER PER A TÈCNICS DE JOVENTUT: RECURSOS D'ENSENYAMENT: BEQUES, FORMACIÓ OCUPACIONAL, ESTUDIAR A L'ESTRANGER... 28 de maig a Cunit 1.- ORGANITZACIÓ 1.1. A TRAVÉS DE QUIN MITJÀ VAS SABER QUE ES FEIA AQUEST TALLER? web, facebook, twiter o e-jbp 1 cartells de JBP 6 al meu PIJ per algun amic 3 altres: JBP, mail, Crea

1.2. LA INFORMACIÓ PRÈVIA AL TALLER HA ESTAT…

1.4. LES INSTAL·LACIONS HAN ESTAT… 6 excel·lents 4 en bon estat normals deficients molt deficients

1.5. ELS PROBLEMES HAN ESTAT SOLVENTATS DE MANERA… 8 molt adient bona 1 normal deficient molt malament

1.6. PENSES QUE EL PREU DEL TALLER ÉS… 1 molt car car 1 proporcional als coneixements bé de preu 5 barat

2.1. LES IDEES I CONCEPTES FONAMENTALS HAN ESTAT DESENVOLUPATS 9 amb molta claredat 1 amb claredat depenent dels temes poc gens

2.2. EL TALLERISTA HA AFAVORIT L’APARICIÓ DE NOUS PUNTS DE VISTA…

2.3. PENSO QUE EL TALLERISTA CONEIX ELS TEMES… 7 amb molta profunditat 3 amb profunditat amb poca profunditat per sortir del pas per damunt

2.4. L’ACTITUD DEL TALLERISTA DURANT LES CLASSES HA ESTAT.. 10 molt bona bona normal passiva per a cobrir l’expedient

2.5. LA FORMA D’ENSENYAMENT HA ESTAT… 9 molt adient 1 adient sense opinió poc adient gens adient

4 4 2

excel·lent bona normal deficient molt insuficient

1.3. PENSES QUE LES DATES I L’HORARI TRIATS PER FER EL TALLER SÓN LES MÉS ADIENTS… 10 sí no 6 NS / NC

2.- PROFESSORAT

9 totalment d’acord 1 parcialment d’acord sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord

3.- CONTINGUT DE LA MATÈRIA, DOCUMENTACIÓ I EINES EMPRADES −

ELS TEMES TRACTATS HAN ESTAT… 9 molt interessants 1 bastant interessants sense opinió poc interessants molt poc interessants

TINC LA IMPRESSIÓ D’HAVER APROFITAT EL TEMPS… 10 totalment d’acord parcialment d’acord sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord

LA MATÈRIA HA ESTAT IMPARTIDA DE FORMA PRÀCTICA… 7 1 2

totalment d’acord parcialment d’acord sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord

ELS APUNTS S’HAN UTILITZAT… 6 permanentment depenent dels temes molt poc 1 gens

4.- SUGGERIMENTS, OBSERVACIONS I QUEIXES Dels 11 inscrits al curs s’han recollit 10 enquestes, sense comentaris. 113

EL TEMPS DESTINAT A CADA MATÈRIA HA ESTAT… 7 molt adient 3 adient just insuficient molt insuficient

LES EINES DIDÀCTIQUES EMPRADES HAN ESTAT SUFICIENTS… 9 totalment d’acord parcialment d’acord sense opinió 1 parcialment en desacord totalment en desacord


BUIDAT DEL QÜESTIONARI DEL: TALLER PER A TÈCNICS DE JOVENTUT: RECURSOS SOBRE OCUPACIÓ PER A JOVES 7 de maig de 2014 a Banyeres del Penedès 1.- ORGANITZACIÓ 1.1. A TRAVÉS DE QUIN MITJÀ VAS SABER QUE ES FEIA AQUEST TALLER? web, facebook, twiter o e-jbp 1 cartells de JBP 6 al meu PIJ per algun amic 4 altres: JBP, SCJ

1.2. LA INFORMACIÓ PRÈVIA AL TALLER HA ESTAT…

1.4. LES INSTAL·LACIONS HAN ESTAT… 8 excel·lents 3 en bon estat normals deficients molt deficients

1.5. ELS PROBLEMES HAN ESTAT SOLVENTATS DE MANERA… 9 molt adient 1 bona normal deficient molt malament

1.6. PENSES QUE EL PREU DEL TALLER ÉS… 1 molt car Car 1 proporcional als coneixements 1 bé de preu 6 barat

2.1. LES IDEES I CONCEPTES FONAMENTALS HAN ESTAT DESENVOLUPATS 10 amb molta claredat 1 amb claredat depenent dels temes poc gens

2.2. EL TALLERISTA HA AFAVORIT L’APARICIÓ DE NOUS PUNTS DE VISTA…

2.3. PENSO QUE EL TALLERISTA CONEIX ELS TEMES… 6 amb molta profunditat 5 amb profunditat amb poca profunditat per sortir del pas per damunt

2.4. L’ACTITUD DEL TALLERISTA DURANT LES CLASSES HA ESTAT.. 11 molt bona bona normal passiva per a cobrir l’expedient

2.5. LA FORMA D’ENSENYAMENT HA ESTAT… 10 molt adient 1 adient sense opinió poc adient gens adient

5 5 1

excel·lent bona normal deficient molt insuficient

1.3. PENSES QUE LES DATES I L’HORARI TRIATS PER FER EL TALLER SÓN LES MÉS ADIENTS… 11 sí no 6 NS / NC

2.- PROFESSORAT

10 totalment d’acord 1 parcialment d’acord sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord

3.- CONTINGUT DE LA MATÈRIA, DOCUMENTACIÓ I EINES EMPRADES −

ELS TEMES TRACTATS HAN ESTAT… 11 molt interessants bastant interessants sense opinió poc interessants molt poc interessants

TINC LA IMPRESSIÓ D’HAVER APROFITAT EL TEMPS… 10 totalment d’acord 1 parcialment d’acord sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord

LA MATÈRIA HA ESTAT IMPARTIDA DE FORMA PRÀCTICA… 9 2

totalment d’acord parcialment d’acord sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord

ELS APUNTS S’HAN UTILITZAT… 4 permanentment 1 depenent dels temes molt poc 2 gens

EL TEMPS DESTINAT A CADA MATÈRIA HA ESTAT… 8 molt adient 3 adient just insuficient molt insuficient

LES EINES DIDÀCTIQUES EMPRADES HAN ESTAT SUFICIENTS… 11 totalment d’acord parcialment d’acord Sense opinió parcialment en desacord totalment en desacord

4.- TENS ALGUN SUGGERIMENTS, OBSERVACIONS I QUEIXES De 13 inscrits al curs s’han recollit 11 enquestes, de les quals 1 ha fet algun suggeriment, observació o queixa. Us transcrivim literalment aquest comentari: – Molt bones professionals 114

Profile for Oficina Jove del Baix Penedès

Memòria PCJ BP 2014  

Memòria d'activitats del Pla Comarcal de Joventut del Baix Penedès - 2014

Memòria PCJ BP 2014  

Memòria d'activitats del Pla Comarcal de Joventut del Baix Penedès - 2014

Advertisement