Page 46

»

betingelser eller som ledd i samlede løsninger, sier Ramm. Tidskritiske ressurser Det er særlig viktig for AS Norge å ta vare på tidskritiske ressurser, det vil si tiltak for økt utvinning, tilknytning av småfelt og så videre, fordi disse vil gå tapt når infrastruktur må stenges ned. Loven gir også myndighetene mange sterke virkemidler, helt til å pålegge selskapene å gjennomføre prosjekter under trussel om å trekke en lisens tilbake. Disse har tradisjonelt vært brukt med stor forsiktighet, fordi det også er viktig å sikre at norsk sokkel er attraktiv og gir selskapene god avkastning. I praksis er de benyttet mer som et “ris bak speilet” for å fremme viktige prosjekter og tiltak i krysningspunktet mellom bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Helst ville han hatt skattemessige insentiver for andre typer særlig krevende prosjekter, slik britene har hatt gjennom sine produksjonsfradrag.

– Må styrke selskapenes motivasjon Ramm er likevel usikkert på om det økte presset på oljeselskapene er nok til å få prosjektene besluttet.

– Slike insentiver vil virke raskt og kunne gi et godt bidrag til å unngå et videre dypt fall i aktiviteten i leverandørindustrien. Unntatt de begrensede tiltakene med basis i Petroleumsloven har Regjeringen hittil holdt seg passiv til nedgangen i petroleumssektoren, og heller fokusert på omstilling til andre næringer. Noe omstilling er helt på sin plass fordi en viss avgang av arbeidskraft er nødvendig for å dempe kostnadene, men det bør i hvert fall ikke drives lenger enn til nå, siden vi vil få full bruk for kapasiteten i leverandørindustrien når nedgangskonjunkturen er over. Selv om Regjeringen ikke vil bruke skattesystemet til å motvirke konjunktursvingninger, er et skattemessig insentiv for økt utvinning nødvendig uansett, også i mer normale tider. Den bør derfor se på dette som et “no regret”-tiltak som vil virke spesielt godt på det nåværende tidspunktet.

– Til syvende og sist må man vurdere om det blir et minstemål av bedriftsøkonomisk lønnsomhet i prosjektene. Dessuten er det en rekke andre prosjekter for økt utvinning som er sterkt i faresonen. Avstanden mellom samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomhet kan ofte være stor. Det eneste tiltaket som virkelig vil virke effektivt er et skattemessig insentiv for økt utvinning og andre tidskritiske prosjekter. Bare det vil styrke selskapenes egen motivering til å drive frem tiltak for økt utvinning.

Illustration: : Statoil

– Selskapene har akseptert at de i noen tilfelle må godta lavere, men likevel akseptabel lønn-

somhet for å imøtekomme samfunnsmessige behov. Balansegangen mellom de ulike hensynene kan selvsagt alltid diskuteres.

AF Offshore AeronMollier | T: +47 38327800 | afgruppen.com/offshore | aeron.no

46 | Offshore+

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.