Page 45

- Selskapene skjærer kraftig ned på sine investeringsbudsjetter og prioriterer kapitaldisiplin og utbytte. Det oppstår en krig mellom alle vertsland om å beskytte sine prosjekter.

Også på Veslefrikk har Statoil vært nødt til å gå ekstra runder med myndighetene for å forsvare sin beslutning om en midlertidig borestans.

Hans Henrik Ramm, oljeanalytiker

Og BPs forlengelse av Hod-lisensen forutsetter at selskapet leverer en utbyggingsplan innen 2021.

-I

vanskelige tider som nå blir det særlig vanskelig å beskytte tidskritiske prosjekter. Selskapene skjærer kraftig ned på sine investeringsbudsjetter og prioriterer kapitaldisiplin og utbytte. Det oppstår en krig mellom alle vertsland om å beskytte sine prosjekter av alle slag. Mange utnytter sine virkemidler til det ytterste, mange reduserer allerede sine skattebetingelser, noen bruker utilbørlig press og trusler, sier Ramm til Offshore+. – Det fører til at mange “sniker i køen” og kommer seg foran norske prosjekter. Det vil være veldig naivt om ikke vi beskytter oss selv. Den milde skjerpingen av praksis for bruk av regulatoriske virkemidler er derfor helt på sin plass. Norsk sokkel taper ikke noe konkurranseevne av den grunn, for det er helt sikkert mange nok av andre land som går atskillig hardere til verks.

Her har OED strammet inn På Snorre har departementet nylig forlenget konsesjonstiden til den ene utvinningstillatelsen til slutten av 2016. En videre forlengelse utover dette forutsetter at rettighetshaverne “gjennomfører de nødvendige tiltak for å sikre optimal ressursutnyttelse for Snorre”. Det betyr i klartekst at eierselskapene risikerer å miste Snorre-lisensen dersom de fortsetter å utsette videreutviklingen av feltet og ikke tar avgjørelser som myndighetene vurderer å være i tråd med petroleumsloven. På Trestakk-feltet mener Oljedirektoratet at Statoils plan om å utsette utbyggingen bryter med petroleumsloven, fordi “verdiskapingen er sårbar for den tekniske og økonomiske levetiden til Åsgard A, og utvinning av ressursene i Trestakk er å anse som tidskritisk”.

Fikk kritikk av Riksrevisjonen Innstrammingen kom etter at Riksrevisjonen kritiserte departementet og Oljedirektoratet for ikke å gjøre nok for å sikre at alle lønnsomme ressurser på norsk sokkel blir produsert. – For Trestakk har OD gitt beskjed til operatøren Statoil om at videre utsettelse er i strid med petroleumsloven. Det er nær opptil et pålegg om utbygging, så får vi se om det blir siste ordet. For Veslefrikk har OD reist kritiske spørsmål om avbruddet i boreprogrammet. For det uhyre viktige gigantprosjektet Snorre 2040 og tiltak for de forholdsvis beskjedne resterende ressursene i Hod bruker Departementet sin rett til å nekte lisensforlengelse dersom prosjektene ikke gjennomføres. Det kan ikke komme overraskende på selskapene. De har godtatt de tidligere fastsatte lisensperiodene og har ikke noe krav på forlengelse. Forlengelse har likevel vært vanlig, men også tidligere ofte på gitte »

Offshore+

| 45

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Advertisement