Page 43

- Den norske skattemodellen er i ferd med å gå ut på dato. En differensiert beskatning vil sørge for mer aktivitet, mer inntekter til staten og sikre tusenvis av arbeidsplasser. Kort sagt; en mer ordinær beskatning for mer ordinært lønnsomme prosjekter.

Petter Osmundsen, professor i petroleumsøkonomi ved UiS

-D

en norske skattemodellen er i ferd med å gå ut på dato. Den har fungert veldig bra, men nå er norsk sokkel kommet i en fase der spriket i lønnsomhet er for stort. Det er ikke naturlig å kreve samme skattenivå for Johan Sverdrup og Trestakk. Stadig flere prosjekter, både nye utbygginger og tiltak for økt utvinning, har marginal lønnsomhet i selskapenes vurdering selv om den samfunnsøkonomiske verdien er høy. En differensiert beskatning vil sørge for mer aktivitet, mer inntekter til staten og sikre tusenvis av arbeidsplasser. Kort sagt; en mer ordinær beskatning for mer ordinært lønnsomme prosjekter. – Hva bør stimuleres? – Tidskritiske prosjekter som sørger for maksimal utnyttelse av infrastrukturen vi har bygget. I tillegg bør Regjeringen sørge for å finne ordninger som gjør at selskapene finner det verdt å bygge ut funn

– Hvordan kan du være sikker på at vi skal opp igjen? Dette er en midlertidig konjunkturnedgang, mer enn halvparten av ressursene gjenstår å utvinne, og vi bør utnytte store grunninvesteringer i infrastruktur. Behovet for energi ligger også fast.

som Johan Castberg, Alta og Gohta i Barentshavet, og det med utbyggingsløsninger som sikrer høy utvinningsgrad. – Har du eksempler på hvordan dette er gjort i andre land? – Dette er en utfordring som alle land med slike ressurser møter. I UK har man trukket et tydelig skille mellom gamle og nye felt. I tillegg har man forsøkt flere skreddersydde løsninger, noen kanskje i overkant avanserte. Hovedpoenget er at det gjøres – det er flere måter å implementere det på. Men da må man først erkjenne behovet. – Hvorfor kan vi ikke overlate dette til markedskreftene? – Det er nå et betydelig fall i aktivitet og mye ledig kapasitet. Kostnadene faller raskt. Ytterligere nedbygging vil ikke bety mye for kostnadsbildet på kort sikt, men tap av kompetanse og ressurser vil gi sterk kostnadsvekst i neste oppgang.

– Hvordan vurderer du effektene av skatteskjerpelsen som ble gjort i 2013? Det var vel ment som en innstramming da aktiviteten var for høy, men Regjeringen bommet grovt på timingen, og dette har bare forsterket nedgangen. Dette viser at man ikke skal drive skattepolitikk utelukkende basert på konkjunkturendringer. – Men er ikke nettopp det et argument for å unngå skattelettelser nå? – Timingen er riktig nå. Ikke først og fremst på grunn av konjunkturnedgangen, men fordi sokkelen er kommet i en ny fase. Dersom en strukturreform uansett må iverksettes, skader det ikke at den i tillegg er godt timet. Det er mange som ikke synes å forstå dynamikken i oljebransjen. Det er store tregheter ettersom prosjektene tar flere år å gjennomføre. Det er relativt høy aktivitet fortsatt fordi selskapene jobber med prosjekter som ble vedtatt for en tid tilbake. For årene 2017 og utover, er man avhengig av nye prosjekter, og her er situasjonen svært usikker med dagens prisbilde.

Offshore+

| 43

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Advertisement