Page 31

Alfa Sentral - Statoil

Garantiana - Total

Grensefunn som planlegges utbygd som en subseatilknytning og en 21 kilometer rørledning til Sleipner T-plattformen, med væskeeksport til Kårstø og gass til Gassled. Statoil har bygget ut Gudrun og vil bygge ut Gina Krog mot Sleipner, men det vil også være kapasitet til å ta imot Alfa Sentral. Feltet er anslått å inneholde rundt 2,25 milliarder kubikkmeter utvinnbar gass.

Anslått å inneholde mellom 35 og 90 millioner fat oljeekvivalenter. Funnet er etter alt å dømme kommersielt, og da byr området på flere mulige utbyggingsløsninger, men den mest sannsynlige av disse er, etter det Offshore+ kjenner til, en tilknytning til det nybygde Knarr-skipet. Snorre kan være et annet alternativ som vert for en tilknytning.

Asterix - Statoil

Johan Castberg - Statoil

Gassfunn på 17,8 milliarder kubikkmeter i Vøring-bassenget i Norskehavet. Eneste sannsynlige utbyggingsløsning er som en subseatilknytning til infrastrukturen som Statoil bygger på Aasta Hansteen-feltet.

Statoils storfunn, som er anslått å inneholde rundt 500 millioner fat olje, ble i vinter utsatt med et snaut år. Da lisensen offentliggjorde sitt utredningsprogram i februar 2013, var intensjonen å bygge ut feltet med flyter, undervannsbrønner og rørledning til en landbasert oljeterminal. Den gang var investeringskostnadene beregnet til mellom 80 og 90 milliarder kroner.

Astero - StatoilT Flere konsepter er vurdert for funnet som inneholder 21,5 millioner fat olje, blant annet en subseatilknytning til Gjøa eller en løsning med egen flyter. Nå er det imidlertid klart at Statoil og partnerne vil bore én brønn fra eksisterende bunnramme på Fram H-Nord og knytte funnet til Fram og Troll C. Planen er å modne feltutviklingen videre mot en investeringsbeslutning 3. kvartal 2016.

Butch - Centrica Per i dag eksisterer det fire utbyggingsalternativer for Butch: • • • •

Installasjon av en havbunnsinnretning tilknyttet Ula som vertsplattform. Installasjon av en havbunnsinnretning tilknyttet Gyda som vertsplattform. Brønnhodeplattform tilknyttet enten Gyda eller Ula som vertsplattform. Bruk av mobil boreenhet, (Mobile Offshore Drilling and Production Unit).

Funnet, som er anslått å inneholde 27–51 millioner fat oljeekvivalenter, er lokalisert i lisensene 405 og 405B sør i Nordsjøen, omkring 13 kilometer øst for Ula og 18 kilometer nord-øst for Gyda. Centrica har foreløpig anslått investeringene til å bli på mellom 4 og 8 milliarder kroner.

Siden den gang har oljeprisen falt som en stein og investeringsanslagene steget godt over 100-milliardersmerket. Det betyr lavere inntekter og høyere utgifter. I tillegg ga fjorårets intensive letekampanje i nabolaget magre resultater. Statoil signaliserte tidlig at løsningen med en landbasert oljeterminal ble for kostbar. På fjorårets kapitalmarkedsdag anslo selskapet mulige besparelser på opptil 2,4 milliarder kroner ved hjelp av standardisering og valg av enklere løsninger på Johan Sverdrup og Johan Castberg. Summen av disse budskapene, gjør det naturlig å anta at Statoil sikter seg inn mot å bygge ut feltet med en flytende produksjonsenhet, en “billigløsning” sammenliknet med den alternative landterminalen. Og det finnes i all enkelhet bare to måter å styrke Johan Castbergprosjektet på; enten ved å øke inntektene eller ved å senke kostnadene. Olje- og energiminister Tord Lien har også signalisert at regjeringen vil starte forhandlinger med EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for å se på hvordan norske myndigheter kan støtte utbygging av ilandføringsledning og terminal på Veidnes i Nordkapp kommune. Konseptvalgt ventes nå innen utgangen av 3. kvartal 2016. Forventet investeringsbeslutning skjer i 2017.

» Offshore+

| 31

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Advertisement