Page 27

at kostnadene for å gjøre dette for en 10-12 år gammel rigg kommer fort over 100 millioner kroner og riggen må tas ut av operasjon i 3-4 måneder. Han peker derfor på ett konkret tiltak som bransjen bør ta.

blir tid til å utføre selve jobben innenfor skiftet. Ledere som burde være mer synlige ute på riggen blir bundet til PC-en for å rapportere og følge opp aksjoner som ofte er lite verdi- og HMSskapende. Her må det forenklinger til, samtidig som en bruker mer tid på holdningsskapende arbeid, sier Oftedal.

– Petroleumstilsynet, HSE (Health and Safety Exececutive), DECC (Department of Energy & Climate Change), operatørselskapene og riggeierne bør sette seg sammen for å se hva som kan endres i håndhevingen av regelverket i Norge for å få dette til.

Han lister opp flere punkter som han mener er spesielt kostnadsdrivende og som bør analyseres, for å se om de norske kravene kan forsvares.

Får ikke gjort jobben I Nordsjøen kan to rigger ligge bare et steinkast fra hverandre.

• • •

Det er like trygt å jobbe om bord på dem begge, men siden de ligger på hver sine side av grensen mellom Norge og UK kan hverdagen knyttet til daglig operasjon være helt ulik.

– Det er selvfølgelig essensielt å ha sikre og pålitelige livbåter uansett hvor riggene jobber, men det er åpenbare og forskjellige krav til disse om riggen jobber i UK eller i Norge, her burde myndighetene bli mer samkjørte.

– Når det gjelder dokumentasjon og papirarbeid knyttet til HMS bør dette også sees på. Jeg mener at byråkratiet knyttet til dette har blitt for stort og tar så mye tid ute på riggene at det ofte ikke

• •

Særnorske krav til livbåtene Særnorske krav til automatisering av boreoperasjonen Særnorske krav knyttet til arbeidsmiljøet Særnorske krav knyttet til kompetanse Særnorske krav knyttet til kraner

Riggflåten på britisk side er en god del eldre og har i mindre grad fått installert det aller nyeste av utstyr som finnes på markedet. Her har

leverandørene gjort en god salgsjobb, uten at det nødvendigvis gir ønsket effekt. – Mye av utstyret som finnes på mange rigger på NCS er ikke med på å øke riggens effektivitet, men er ofte installert med begrunnelse i forbedret sikkerhet og arbeidsmiljøet samt å automatisere eller fjernstyre operasjonene. Leverandørindustrien har vært flinke til å selge inn ny teknologi og en kan spørre seg hvorfor der er mer av denne type utstyr på norske rigger sammenlignet med UK. Erfaringene viser at å ettermontere mye av dette utstyret på rigger som ikke i utgangspunktet var designet for dette ofte resulterer i en mindre effektiv rigg og at nedetiden øker. Unntatt fra denne problemstillingen er rigger som skal jobbe i harde værområder som Barentshavet, hvor man må ha ekstrautstyr som ikke er nødvendig på grunt vann lenger sør. Må enes om skiftordningene I tillegg til særnorske krav til petroleumsaktivitet trekker flere, blant annet Riggrapporten fra 2012, frem skiftordningene som en kostnadsdriver i Norge. »

Offshore+

| 27

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Advertisement