Page 1

a2014 i r ga eBul Offic d. t ML .VL а т а в т оличес ненак а черпв тдоиз жа а абезДДСив иценис ичк Вс

Март2014

Копирнахартия Qual i t yQGr een

TextMar ker Хемус •Ск ос енвръх25мм •Замарк иранев ърх у в с ичк ивидов е х артия •Неоновцв ят •Комплек т 4цв ята

•Док аз анок а чес тв о •Отличнабелотаи плътнос т •Формат А4 •80gr .

2

29

Припоръчка над3кашона

Подарък

4

7 9

8Gb

,лв.

,лв.

PVC Папка с перфорация

флашк а •Рецик лиру ем проду к т сперфорация з ас ъх ранениев к лас ьор •Раз нообраз ие от цв етов е

ПапкаДжоб •Из работенот матовPP ( полипропилен) •45мик рона •Сперфорацияз а пос тав янев к лас ьорилипапк а Формат А4,100броя

2

0

69

1 6

,лв.

,лв.

029950949

032210264


Копирнахартия Hi ghSt andar d ●Перфек тнок а чество ●Перфек тнацена ●Формат А4 ● 80gr .

Автоматичен химикал

● Олек отендиз айн ● Eрг ономична форма ●Mек аг рип з оназ а к омфорт ● Раз лични тв ърдости

● Химик алк асг елово мастило. ●Проз ра чно цветнотялo ●Удобна г рипз она

при поръчк а под 5к ашона

при поръчк а над 5 к ашона

29 , 4

3,99

0,99

лв.

лв.

ВсичкиценисабезДДСиважатдоиз черпваненак оличест ват а. VLM Lt d.Of f i ceBul gar i a2014

Автоматичен молив

Хориз онтална поставка ●Из работенаот з драва пластмаса ●Св ъз можност з анадг раждане ●Цвят:черен,проз ра чен,опушен

Самозалепващи el листчетаPast

з мер75х75mm. ●Ра та ●320лис ●Лис четаподх одящи з авсичк иг ладк и пов ърности. ●Отлепват себез следиот лепило

2

2к г 23мик рона ●1. ● Добра

раз тег лив ос т, проз ра чнос ти з дравина

59 , 4

лв.

лв.

Телбод ●Телбодсметаленк орпус ●До20листа. ●Раз мерна телчетата№ 24/ 6

29 , 4

2

29 ,лв.

Стречфолио

0,99

лв.

99 ,лв.

Ножица 21cm.

лв.

ОфисКош

●Ножицасостриеот стомана ●Пластмасови дръжк и ●21см

● Раз делнос ъбираненаотпадъците ●Обем25литра ● Цвят -Бял ● Двеотделения ск апак

2,99

69 , 1

лв.

лв.

www. of f i cebg. bg

029950949

032210264


à í àæå åç í ùà å Óñ

Gal ax yS3

4 7 9

00 ,лв.

Di s pl ays i z e 4. 8" ,1280x720pi x el s OS Andr oi dOS,v 4. 0( I c eCr eam Sandwi c h) CPU Quadc or e1. 4GHzCor t ex A9 Di s pl ayt y pe SuperAMOLEDc apac i t i v et ouc hs c r een,16M c ol or s 2G Net wor k 900,1800,1900,850 3G Net wor k 2100HSDPA,850HSDPA,900HSDPA, 1900HSDPA SI M Mi c r oSI M Wei ght133. 0g Di s pl aypr ot ec t i on Cor ni ngGor i l l aGl as s2 Sound MP3,WAVr i ngt ones ,Vi br at i on Memor yi nt er nal 16GBs t or age Memor yc ar ds l otmi c r oSD,upt o64GB Pr i mar yCamer8. 0MP Sec ondar yCamer a 1. 9MP GPU Mal i 400MP GPS Yes EDGE WLAN Yes Bl uet oot h Yes USB Yes ,mi c r oUSB Bat t er y Li I on2100mAh Г аранция 2г одини

Ñï å ö è à ë í èï ð å ä ë î æå í è ÿâ Ìå ñ å ö àí àÆ å í à òà Раз мернаек рана7"WSVGA( 1024x 600) CPU Medi aT ekMT81 1 1Dual c or eCor t exA7,1. 3GHz Процесор Medi at ek Памет1024 Флаш памет 16GB( embeddedMul t i Medi aCar d) f l as hmemor yonboar d Gr aphi c sI nt egr at edPower VRSGX540gr aphi c s Видео I nt egr at edPower VR Oper at i ngSy s t em Andr oi dJ el l yBean4. 2 USB1xmi c r oUSB2. 0 Fr ontc amer a0. 3MPwebc am headphone/ mi c r ophonec omboj ac k Bat t er yl i f e 5h Wei ght0. 315 War r ant y 2г одина

Iconi aB1-720

1 95

00 , лв. www. of f i c ebg. bg

029950949 032210264

Всичк иценисавлевабезДДСилидоиз черпваненак оличест ват а. VLM Lt d.Of f i ceBul gar i a2014


1 59,

4 9, 00

00 лв.

Âñè÷ êèöåíèñàâë åâ àáåçÄÄÑ ç à1áðîéèë èä îèç ÷ åðïâ àíåíàêîë è÷ åñò â àò à. VL ML t d. Of f i ceBul gar i q2014

През идент скист ол6034-кафяв

Трапез енст ол 145-бордо

лв.

Типст ол: През идент ски Мат ериал: Ек ок ожа Типбаз а: Полипропилен Подлакът ници: Да Мат ериал подлакът ници: Ек ок ожа Газ оваморт исьор: Да Кориг ираневисочина: Да Люлеещ механиз ъм: Да Заключванев поз иция: Не Цялост нависочина: 113123см Ширина: 67см Дълбочинаседалка: 47см Височинаседалкаот з емят а: 4858см Дължинаоблег алка: 70см Мак сималнонат оварване:

Тип ст ол: Трапез ен Мат ериал: Ек о к ожа Крака: Хром Ширина: 44см Дълбочина: 46 см Височина: 90см Ширина седалка: 38см Дълбочина седалка: 37см Дължина облег алка: 47см Цвят : Бордо

Rel axwhi l Офисст ол 60741F-бежов Типст ол: Офисст о Мат ериал: Ек ок ожа Типбаз а: Хром Подлакът ници: Да Мат ериалподлакът ници: Ек ок ожа Газ оваморт исьор: Да Кориг ираневисочина: Да Люлеещ механиз ъм: Да Заключваневпоз иция: Не Цялост нависочина: 100110см Ширина: 58см Дълбочинаседалка: 48см Височинаседалкаотз емят а: 4555см Дължинаоблег алка: 57см Мак сималнонат оварване: 130кг Цвят : Бежов

Офисст о

89, 00

лв.

Типст ол: Офисст ол Мат ериа Подлакът ници: Да Мат ериалп Газ оваморт исьор: Да Кориг ир Люлеещ механиз ъм: Да Заключваневпоз иция: Не Ця Ширина: 66см Дълбочинасед Височинаседалкаотз емят а: 4757см Дължинаоблег алка: Мак сималнонат оварване: 130 Цвят : Черен


Al phaR Типунищожаване лент и. Капацит етнаунищожаване до56лист а. Раз мернаот падъка( мм)7мм. Ширинанаработ ния от вор( мм. )220. Ск оростна унищожаване ( м. / мин) 2. 6м/ мин Обемна к оша( лит ри) 10лит ра. Телбод/ Кламери да. Кредит никарт ине. CD/ DVDне. Раз мери( мм. ) 360x324x165. Гаранциянамашинат а 2г одини. Гаранциянаваловет е лв. 2г одини

59

00

,

hht

Geni usNS120 Technol ogy Opt i cal800dpi Type Wi r e Col orBl ack I nt er f ace USB Г аранция 2г одини

6

25

,лв.

Tab3 GA L A X Y

Раз мернаекрана 8. 0"WXGA( 1280x800) CPUExynos4212,Dual cor e1. 5GHz ПроцесорARM Памет1536 Флаш памет16GB ( embeddedMul t iMedi aCar d) f l ashmemor yonboar d Gr aphi cs Mal i 400MP M Видео ARM Oper at i ngSyst em Andr oi dJel l yBean4. 2 USB1xmi cr oUSB2. 0 Fr ontcamer a1. 3megapi xel Rearcamer a 5. 0megapi xel

399

00

,лв .

ВсичкиценисавлевабезДДСиважатдоиз черпваненак оличест ват а.VLM Lt d.Of f i ceBul gar i a2014


Ïðèïîðú ÷ êàíàä199ë â .

Спрейз атяло" Wi l dcher r y"+Пилингсапунг ъба" Wi l dcher r y"-Сапунс опияняващ аромат нацвят надивачереша.Съчетаниетонаг ъбаисапунв едно,осиг урявавашетоудобствоиудоволствиевбанята.Подх одящ з авсек и типк ожа.

Ïðèïîðú ÷ êàíàä99ë â . Тоалетенсапунснатуралнароз овавода благ оух аненинежнопочистващ

Ïðèïîðú ÷ êà íàä299ëâ. êîìïë åêò

Ref an192 ЦенибезДДС

Promo March OfficeBulgaria  

Промоция през март