Page 1

е т й а в я т с е п С през

И Р В М Е О Н

Õàðò èåíîêóá÷åáåç ïîñò àâ êà Of f i cePoi nt

Êîìïëåêòò åêñòìàðêåðè Of f i cePoi nt4öâ ÿò à

Âñè÷êèöåíèñàâëåâ àáåçÄÄÑ. VL ML t d.-Of f i ceBul gar i a

Ïðîìîöèîíàë íàöåíà

•Скос енвръхсдебелина 1. 5–5mm •Подходящ з апис ане върхуобикновена харт ия, факсхарт ияидр.

2, 39лв

3, 89лв

Ïðîìîöèîíàë íàöåíà

44 , 1 0 ëâ . , 10лв

•идеалназ авс екидневна упот реба •500лис т авпакет •5пакет авкашон •форматА4 •70г р2

•800нез алепенилис т чет а •Раз мер85x85 mm

2, 49лв

Ïðîìîöèîíàë íàöåíà

•белот а:1 46% •форматА4, •500лвпакет •80gr .

Ïðîìîöèîíàë íàöåíà

Ìíîã îô óíêöèîíàëíà õ àðò èÿ


ВТО   

Т

C

ВТО

ЕН

S AL

   

0, 35лв

О

0, 21лв Е

В

0, 32лв ПЕ

Д С

  

ЕН О

   

ВС

Т

НЕНТЕН

О

Е

В

   

0, 13лв С О ЕП

  

О

0, 59лв ЕП

   

Т ЕН НДЕ С

0, 55лв ЕНТОВ О Е ТО

 

Промоционалнацена

10 20 40

0, 41лв 0, 99лв 1, 39лв

    

1, 29лв

 

1, 29лв

Âñè÷êèöåíèñàâëåâ àáåçÄÄÑ. VL ML t d.-Of f i ceBul gar i a


ТЕ   

    П

ПЕ

ОДSH486

О

ТО

ПЕ

BUSI NESSCLASS 

   

4, 59лв ОВЕDL

О

, 99лв

  

О

ТО

25Met al

5, 19лв Д С

ОВ Т

  

ТО DS140     

129, 99лв

4,9лв

0, 59лв

О

ОНТ Н ДЕ ТЕ 

 

 

 

9, 39лв Âñè÷êèöåíèñàâëåâ àáåçÄÄÑ. VL ML t d.-Of f i ceBul gar i a

14, 59лв

3, 29лв


6 0 ë â . .

Âñè÷ êèöåíèñàâë åâ àáåçÄÄÑ. VL ML t d.-Of f i ceBul gar i a

Îô èñ ñò îë

Ïîñåò èò åë ñêè ñò îë

Avana

Zero

Мат ериал:дамаска Раз мерицялоиз делие: 61* 46* 91101см. Дълбочинаседалка:46см Височинаседалка:4353см Дължина облег алка:44см. Подлакът ници: полипропилен Баз а:хром Газ оваморт исьор, к ориг иране

• Ра з ме рицялоиз де лие : 7 7 * 5 2 * 4 0с м. • Дълбочинас е да лк а : 4 0с м; • Вис очинас е да лк а : 4 6с м; • Дължинаобле г а лк а : 3 6с м. • Ма т е риа л: да ма с к аик ожа

Äàìàñê à

2 1ëâ.

7 4 25 ë â .

Êîæà

ë â .

Âñè÷ êèöåíèñàâë åâ àáåçÄÄÑ. VL ML t d.-Of f i ceBul gar i a


HPPr oBook4540s

Ò â ú ðää èñê 750GB Ðàç ìåðíàåêðàíà 15. 6"L EDbackl i tHDant i gl ar e( 1366x768r es ol ut i on) Memor yT ype DDRI I I1333 Memor yMax 8192 Memor yS l ot s 2 Chi ps et Mobi l eI nt el ®HM76Ex pr es s Opt i cal DVD±RW L AN 10/ 100/ 1000 Wi F i 802. 11b/ g/ n Oper at i ngS ys t emboot abl eL i nux I nt egr at edBl uet oot h® Yes US B2. 0 2 US B3. 0 2 Car dReader Mul t i i n1( S D™,MMC,MSPRO,x D) Bat t er yL i f e( h) Upt o7 I nt egr at edcamer a 720pHDwebcam Îïåðàöèîííàñèñò åìà L i nux Ò åã ë î 2. 47 Ã àðàíöèÿ2ã îä èíè

1009

Âñè÷ êèöåíèñàâë åâ àáåçÄÄÑ. VL ML t d.-Of f i ceBul gar i a

L as erPr i nt erHL 1112E

Model No.V226HQL b Ðàç ìåðíàåêðàíà

T ype Ïðèíò åð Paperf or mat A4 F eat ur es ïðèíò èðàíå

21. 5"Wi de

Ðåç îë þöèÿ 1920õ1080Pi x el s ßðêîñò 250cd/ m²

T echnol ogyMonoL as er Phot opr i nt Ñò àíä .ðåç îë þöèÿ 2400x600dpi Ñê.íàïå÷ àò/ìîíî 20ppm Ïàìåò 2MB Äâ óñò ðàíåíïå÷ àò No L anguagesGDI( Hos tBas ed) I nt er f ace US B2. 0 Cons umabl es T N1030-1000ñò ð. ,DR1030-10000ñò ð. War r ant y 2ã îä èíè S t andar dPaperCapaci t y Upt o250s heet s PaperOut put Upt o100s heet s à àðàíöèÿ 2ã îä èíè

Âñè÷ êèöåíèñàâë åâ àáåçÄÄÑ. VL ML t d.-Of f i ceBul gar i a

Ïðîìîöèîíàë íàöåíà

95

Âðåìåç àðåàêöèÿ 5ms As pectr at i o 16: 9 Êîíò ðàñò 100000000: 1 T Vt uner Vi ewi ngAngl eHor i z ont al /Ver t i cal170° / 160° DVI Col orBl ack War r ant y 3ã îä èíè Ã àðàíöèÿ 36ìåñåöà

159 Âñè÷ êèöåíèñàâë åâ àáåçÄÄÑ. VL ML t d.-Of f i ceBul gar i a

Ïðîìîöèîíàë íàöåíà

Ïðîìîöèîíàë íàöåíà

CPU I nt el ®Cor e™ i 73632QM ( 2. 2GHzupt o3. 2GHz ,6MB) Gr aphi cs AMDMOBI L I T Y™ Radeon®HD7650M 2GBDDR3


854

Âñè÷êèöåíèñàâëåâ àáåçÄÄÑ. VL ML t d.-Of f i ceBul gar i a

Ïðîìîöèîíàë íàöåíà

Model NoI deaT abA3000 Ðàç ìåðíàåêðàíà 7"I PS1024x600 CPU Medi aT ekMT 8317T Dual cor eCor t exA9,1. 2GHz ÏðîöåñîðMedi at ek Ïàìåò 512 Ôëàø ïàìåò 8GBeMMC Oper at i ngSys t em Andr oi dJ el l yBean4. 2 Îïåðàöèîííàñèñò åìà Andr oi d USB 1xmi cr oUSB2. 0 Fr ontcamer a 0. 3MPwebcam Rearcamer a 5. 0megapi x el War r ant y 2ã îäèíè

169 Âñè÷êèöåíèñàâëåâ àáåçÄÄÑ. VL ML t d.-Of f i ceBul gar i a

Âú íøåíõ àðääèñê Êàò åã îðèÿ

Ex t er nal 3. 5"

2000GB

Êàïàöèò åò Èíò åðô åéñ USB2. 0+USB3. 0 Êåø ïàìåò 64MB Ã àðàíöèÿ 2ã îäèíè

155

Ïðîìîöèîíàë íàöåíà

Ïðîìîöèîíàë íàöåíà

GT I 9505GAL AXYS4 Model Gal ax yS4 Di s pl ays i z å 5. 0" ,1080x1920pi x el s OS Andr oi dOS,v4. 2. 2( J el l yBean) CPU Quadcor e1. 9GHzKr ai t300 Di s pl ayt ype SuperAMOL EDcapaci t i vet ouchs cr een,16M col or s SI M Mi cr oSI M Wei ght 130g Di s pl aypr ot ect i on Cor ni ngGor i l l aGl as s3 Sound MP3,Vi br at i on,WAVr i ngt ones Memor yi nt er nal 16GBs t or age Memor ycar ds l ot mi cr oSD,upt o64GB Pr i mar yCamer a 13MP Secondar yCamer a 2. 0MP GPUAdr eno320 GPSYes WL AN Yes Bl uet oot hYes USB Yes ,mi cr oUSB Bat t er y L i I on2600mAh à àðàíöèÿ2ã îäèíè


Ïðåïàðàò750ìë .

Domes t os

Универсаленпрепаратз а е жедневнопочист ване

Medi x

●иноват ивнак ре мообраз на форму лаз аиз миваненаръцеит яло ●з апаз вавлажност т а

Промоционалнацена

нак ожат а, к ат ояправи

мек аиеласт ична

всяк ак виповърхност и

всяк ък вист ък лени

Промоционалнацена

Êîøíè÷ ê àç àWC

Br ef

●т е чноблок чеBr ef з ат оале т на ●благ одарениенаспециалнат а сиформу ласт ройно дейст виепочист ва, ипредпаз ваотнат рупвания наваровик ●т е чнот оале т но блок чесе предлаг ав раз личниаромат и

Êó õ íåíñê à ðîë ê à2 áð

S ani t ex

ог ледала, масиидр

750мл.

3, 09лв

Ò îðáèç à ñìåò 35л. . 50/ 6030БР

1, 09лв

70л. 60/ 9015БР

1, 59лв

130л. 80/ 1 1010БР

1, 49лв

2, 69лв

1, 59лв Ò îàë åò íàõ àðò èÿ

повърхност ипроз орци,

3, 19лв

Промоционалнацена

Ò å÷ åíñàïó í ïîìïà

препаратз апочист ванена

●новапог ъст аформу ла

опак овк а:1. 5л

2, 99лв

●почист ваидез инфек т ира ●24часоваз ащит аотмик роби

Промоционалнацена

раз личнисве жиаромат и

Ar r i Xaca

●двупласт ова

●двупласт ови

Промоционалнацена

Medi x

Ïðåïàðàòñò ú ê ë à

Промоционалнацена

Ïðåïàðàòó íèâ åðñàë åí

Êú ðïèç àðú öå Z-áåë è ●сг ънат ик ърпиз аръцеб ели

●бърз осераз т варя

●2бр

●200брвопак овк а

Промоционалнацена

въввода ●4брвопак овк а

1, 49лв

Âñè÷ êèöåíèñàâë åâ àáåçÄÄÑ. VL ML t d.-Of f i ceBul gar i a

1, 39лв

Промоционалнацена

●100% целу лоз а

Промоционалнацена

●100% целу лоз а

1, 59лв


Çàâ ñ å êèã îïîíå ùî . . . Ïðèïî ðú ÷ êàíà ñ òî éíî ñ òíàä99ëâ . á å çÄÄÑ,Âèïî äàðÿâ àìå á óòèëêà“ PEPSI” -2. 5l . èëèá èñ êâ èòè“ Ìi l ka”

Ïðèïî ðú ÷ êàíàñ òî éíî ñ òíàä1 99ëâ . á å çÄÄÑ, Âèïî äàðÿâ àìåêàôå“ Jac o b s ” èëèøî êî ëàä “ Mi l ka”-300gr . Ïðèïî ðú ÷ êàíàä299ëâ .á å çÄÄÑ, Âèïî äàðÿâ àìåá óòèëêàâ èíî èëèá î íá î íè“ Raf f ae l l o ” . Тазиброшураенасоченакъмфизическииюридическилица. Възможнисапечатнигрешки.Всичкиснимкивброшуратасаилюстративни. Настоящетоизданиеевалиднодо10, 12, 2013илидоизчерпваненаколичествата. Подаръцитеприпоръчкаважатзавсичкиклиенти. Всичкиценисавбългарскилеваибезвключен ДДС. “ВиЕлЕм”ЕООД-Of f i ceBul gar i aвсичкиправазапазени2013.

Promo 11  
Advertisement