Page 1

J une201 4

4

7 9

, лв .

029950949 032210264 www. of f i c ebg. bg

б е зДДС

Белот а ci e146 Плът ност 80gr . / m2

За2к а шо н аПо д а р ък Се тз аБи р а

Из работ енотполипропилен Раз личницвет ове Безмет аленкант 5с м./5. 5с м. Ширина7,

1

65

, лв .

б е зДДС

ЦенивлевабезДДСиважатдоиз черпваненак оличес т ват а.VLM Lt d.Of i c eBul gar i a2014


●г рипз онаназ ахващане

●ерг ономичнат риъг ълнаформа

●0, 7мм

предот врат яващаиз плъз ванепри

●син,черен,червен

●обълвръхсширочинана писане0. 41mm ●пишевърхумет ал,ст ъкло,

писане;

пласт масаидр.

●вг раденаг ума

●водоуст ойчив

●0. 5ммили0. 7мм

0

52

,лв.

●черен

1

1

69

1 5

,лв.

,лв.

029950949 032210264

www. of f i cebg. bg ●универсалномаст илонаводна ●ниск овиск оз номаст ило( т ипг ел)з а

●ерг ономичнат риъг ълнаформа

основа,з аот личнирез улт ат ипри

из ключит елнолеснописане

●Gr i pз онаназ ахващане

маркиране

●водоуст ойчивомаст ило

●линиянаписане0, 7ммн

●въз можностдасемаркиравт ри раз личнидебелининалиният а–5,2и

●цвятнамаст ило:син

1mm ●подходящипривсичкивидове обикновенииспециалнихарт ии

0

89

,лв.

0

95

,лв.

Ценивлеваз абройбезДДСиважатдоиз черпваненак оличес т ват а.VLM Lt d.Of i c eBul gar i a2014

0

99

,лв.


hp Q2612A

,лв.

1 8

90

,лв.

1 8 90 1 8 90

,лв.

,лв.

1 9 90 25 90

,лв.

, лв.

029950949

Las er J et1010, Las er J et1012, Las er J et1015, Las er J et1018, Las er J et1020, Las er J et1020,Las er J et1022, Las er J et1022n, Las er J et1022nw,Las er J et3015, Las er J et3020, Las er J et3030, Las er J et 3050, Las er J et3052, Las er J et3055

2500к опияпри5% печатотлиста

hp CE285A

M1 132,M1212nf , M1217nf w,P1 102,P1 102w 1600к опия

hpCB435A HPLas er J etP1005/ 1006 1600к опия

hpCB436A

HPLas er J etP1500/ 1505, M1 120/ 1522 2000к опия

CanonFX10

Canoni SENSYSMF4010/4120/4140/ 4150/4270/4320/4330/4340/4350/ 4370 /4380/4660/4690;CanonPCD440/D450

2000к опия

CanonEP27

CanonLas er Bas eMF31 10/3220/3240; CanonLas er Bas eMF5630/5650/5730/ 5750/5770;CanonLBP3200,

2500к опия

Тованесаориг иналнит онерк асет и. Брояк опияез а5% печатотлист аподаннинапроиз водит еля.

Кажет ек ак ъвмоделеВашат ат онерк ас ет а ищеВипредложимат рак т ивнацена!

a2014 i gar ceBul i f d.Of а.Всичкикасетисасъвместими.ЦенивлевабезДДС.VLM Lt асет иналнак ъммоделаориг ивни,насочващик рат есаилюст ит Снимк

Печат 0 б е 2 з / 9 г 9 www р 5 а н 0 . offi и 9 ц cebg 4 и 9 . bg 90 1 7

of f i c ebg. bg 032210264 www.


Маг нит на дъскас алуминиеварамка

1 4 9

0 0

●в ъз можнос тз апис анесмарк ерии з ак репваненабележк и ●спос т авк аз аак с есоари

,лв .

б е зДДС

Бяладъскас алуминиеварамка

●лес нопочис т ващас епов ърх нос тз а пис анесмарк ери ●з амонт ираненас т ена,подх одяща з амалк ипрос т ранс т ва

0cm. 8 1 x . m c 120

90cm.x120cm.

Мет аленархивеншкаф

●раз мер:350х 250х 80mm

●4броярафт овесрег у леру емависочина

●с т оманасдебелина0, 6mm

Архивнакут ия At l ant i s ●из работ енаотк афявк арт он

●мет аленшк аф сдвемет алниврат и

●з ак лючваненаврат ит е

, лв .

б е зДДС

www. of f i c ebg. bg

029950949 032210264

●раз мери:1850x 900x 400mm

69

90

1 9 9

0 0 л в .

б е зДДС

0

7 8

,л в .

б е зДДС

● вк ашон с ес ъбират6к у т ииили5к у т ии

3

Архивенк онт ейнерAt l ant i s ●из работ енотподебелк арт он ●раз мер:560х360х260мм

●з ас ъх раняванена6брояарх ивник у т иисг ръб 80ммили5брояарх ивник у т иисг ръб100мм.

DVDRVer bat i m ●DVDR

50брoя

●шпиндел

0 9

,л в .

б е зДДС

1 6

9 0

, л в .

б е зДДС

ЦенивлевабезДДСиважатдоиз черпваненак оличес т ват а.VLM Lt d.Of i c eBul gar i a2014


●у с иленаперфорацияз а предпаз ваненадок у мент ит е ●опак овк аот100бр.

Кри ст ал

240/1 1 /1

1 6

240/1 1 /2

2 1

240/1 1 /3

2 2

5 0

, лв .

б е зДДС

МАТ

1 2 95

, лв .

б е зДДС

●индек с иотфолиовярк инеоновицвет ове ●у добнаопак овк а,в ъз можнос тз а мног ок рат нау пот реба

05

, лв .

, лв .

б е зДДС

б е зДДС

1

●5х 25л

90

90

, лв .

б е зДДС

05

, лв .

б е зДДС

●з апочис т ваненапрах ,з ацапванияв ърх у офисобору дване,дис к овеимебели ●ант ис т ат ични,нег орими,нес ъдържат алк ох ол

●А4 ●100бр

●100бр

1 2

90

, лв .

б е зДДС

4

4 9

, лв .

б е зДДС

●y добеннас т оленк алк у лат орсдвойно з ах ранванеиос новнифу нк ции ●LCDдис пей

9

●12раз ряден

90

, лв .

б е зДДС

●250мл

2

99

, лв .

б е зДДС

ЦенивлевабезДДСиважатдоиз черпваненак оличес т ват а.VLM Lt d.Of i c eBul gar i a2014


Вс ичк иценис абезДДСиВажатдоиз черпваненак оличес т ват а. VLM Lt d.Of f i c eBul gar i a2014

www. of f i cebg. bg

www. of f i cebg. bg

59, 00

Типст ол: Офисст ол Мат ериал: Дамаск а Типбаз а: Полипропилен Подлак ът ници: Да Мат ериалподлак ът ници: Полипропилен Г аз оваморт исьор: Да Кориг ираневисочина: Да Рег у лиру емлюлеещ мех аниз ъм: Не Цялост нависочина: 88100см Ширина: 60см Дълбочинаседалк а: 45см Височинаседалк аотз емят а: 4153см Дължинаоблег алк а: 51см Мак сималнонат оварване: 70к г Цвят : Черен

лв.

Офисст ол7067

www. of f i cebg. bg

Офисст ол6001

Типст ол: Офисст ол Мат ериал: Дамаск а Типбаз а: Полипропилен Подлак ът ници: Да Мат ериалподлак ът ници: Полипропилен Г аз оваморт исьор: Да Кориг ираневисочина: Да Рег у лиру емлюлеещ мех аниз ъм: Да Цялост нависочина: 97109см Ширина: 60см Дълбочинаседалк а: 46см Височинаседалк аотз емят а: 4456см Дължинаоблег алк а: 57см Мак сималнонат оварване: 100к г Цвят : Сив,Черен,Син

69, 00

лв.


Типс т ол: Офисс т ол Мат ериал: Ек ок ожа Типбаз а: Полипропилен Подлак ът ници: Да Мат ериалподлак ът ници: Полипропилен Г аз оваморт ис ьор: Да Кориг ираневисочина: Да Рег у лиру емлюлеещ мех аниз ъм: Да Цялос т нависочина: 1 10120с м Ширина: 62с м Дълбочинас едалк а: 50с м Височинас едалк аотз емят а: 4959с м Дължинаоблег алк а: 68с м Мак с ималнонат оварване: 130к г Цвят : Черен

1 04,

00

лв.

Офисст ол5004

89, 00

Офисст ол8012

лв.

Типст ол: През идент ск и Мат ериал: Ест ест венак ожа Типбаз а: Полипропилен Подлак ът ници: Да Мат ериалподлак ът ници: Полипропилен Г аз оваморт исьор: Да Кориг ираневисочина: Да Рег у лиру емлюлеещ мех аниз ъм: Да Цялост нависочина: 1051 15см Ширина: 62см Дълбочинаседалк а: 49см Височинаседалк аотз емят а: 4353см Дължинаоблег алк а: 68см Мак сималнонат оварване: 130к г Цвят : Черен

Всичк иценисабезДДСиВажатдоиз черпваненак оличест ват а. VLM Lt d.Of f i ceBul gar i a2014


Вс ичк иценис абезДДСиВажатдоиз черпваненак оличес т ват а. VLM Lt d.Of f i c eBul gar i a2014

Типст ол: Офисст ол Мат ериал: Ек ок ожа Типбаз а: Полипропилен Подлак ът ници: Да Мат ериалподлак ът ници: Ек ок ожа Г аз оваморт исьор: Да Кориг ираневисочина: Да Рег у лиру емлюлеещ мех аниз ъм: Да Цялост нависочина: 96106см Ширина: 60см Дълбочинаседалк а: 45см Височинаседалк аотз емят а: 4555см Дължинаоблег алк а: 55см Мак сималнонат оварване: 130к г Цвят :Черен,Крем

1 09, 00

Офисст ол5005 www. of f i c ebg. bg 029950949

лв.

Посет ит елск ист ол6039

82, 00

лв.

Типст ол: Посет ит елск и Мат ериал: Ек ок ожа Типбаз а: Мет ал Прах овобоядисан Подлак ът ници: Да Мат ериалподлак ът ници: Полипропилен Г аз оваморт исьор: Не Кориг ираневисочина: Не Рег у лиру емлюлеещ мех аниз ъм: Не Цялост нависочина: 93см Ширина: 60см Дълбочинаседалк а: 45см Височинаседалк аотз емят а: 45см Дължинаоблег алк а: 50см Мак сималнонат оварване: 100к г Цвят : Черен


Снимкит ес аилюс т рат ивни. ЦенивлевасвключеноДДСиважатдоиз черпваненак оличес т ват т а.

32"

Phi l i ps HDr eady ,100Hz PMR,Di gi t alCr ys t alCl ear , 2xHDMI ,1xUSB,Paus eTV, USBЗаписГ аранция2г одини

4 2 5

0 0

98 0

лв .

29950949 0 00 032210264 лв .

сДДС

" 7 4

сДДС

47"

Phi l i ps Ful lHDTV 100HzPMR,Di gi t al Cr ys t alCl ear ,2x HDMI ,1xUSB, CommonI nt er f ac e ( CI +) , Paus eTV,USBз апис ht t p: / / www. p4c . phi l i ps . c om/ c gi bi n/ dc bi nt / c pi ndex. pl ? s l g=en&s c y=dk&c t n=47PFH4109/ 88


Phi l i psСе шоарS al onE s s e nt i al1400W

Пр ип о р ъч к аз а в а 499ле Бу р еБи р а 5л и тр аи л и с е шо а рPh i l i p s

и л и

ЦенибезДДС

Пр ип о р ъч к аз а 99 л е в а-п а к е тCh i o

и л и

June OfficeBulgaria  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you