Офис България - Каталог Рекламни Материали 2022

Page 1

Рек ламни Мат ериали

2022


www. of f i cebg. bg

Общиусловия Ек ипътнаОфисБълг арияенаВашераз положениез ав ъпросиик онсу лт ации, св ърз ани сиз боранарек ламнису в енириипроду к т из аВашат адейност . Предимст в ат анараз личнит е марк и, з начениет онак ачест в от о, ОфисБълг арияеек сперт ът , к ойт ощеВиспест ив реме, средст в аинайв ечещеВипомог неданаправ ит еправ илнияиз борз аВашат арек ламаи к ойенайдобрияв ариантименноз аВас! Пров ерет енашит епредложения , з аданаправ ит еиз г однаиу спешнарек ламнак ампания . Определет ек ак в ису в енириипроду к т исаВинеобх одими, аниещеВипомог немдаиз берет е опт ималнияв ариант . Заложет енау добст в от овофисаск ачест в енит емарк ов ипроду к т ии ек сперт номнениенаек ипанаОфисБълг ария .

Рек ламния тк ат алогнаОфисБълг арияСърв исизООД епредназ наченз а физ ическ ииюридическ илицаиесв ърз анединст в еноз апрез ент ациянарек ламнит епроду к т инаОфисБълг ария , безобвързващиусловияисъбираненалични данни. оив ажатз апериодана Ценитесавлевазаброй,аконееописанодруг к ампания т аилидоиз черпв аненак оличест в ат а. Посоченитецени сасамозаартикулите.

Печатнитеуслуг исезаплащатдопълнително.

Въз можнисапечат нoилюст рат ив ниг решк и. ОфисБълг арияСърв исизООД сиз апаз в аправ от о напромя на. Снимк ит есасилюст рат ив нацел. Пов ечеинформациянаwww. of f i cebg. bg, emai l : of f i ce@ of f i cebg. bg, or der @of f i cebg. bg илинапосоченит ет елефони. Из полз в анет онанашит еу слу г и, ав т омат ичнодав асъг ласиесг орнит еу слов ия . Благ одаримз аВашиябиз несиз аВашет ов нимание.

0878359170 029950949 032210264

ema i l : of f i ce@of f i cebg. bg