Page 1

#1

029950949 032210264 0878359170

Изг одни предложения наофисконсумативи Специалниценинак ачест в ених арт ииз а офисаик онсу мат ив и

5, 34лв. 4, 45лв . безДДС

Офисхартия ФорматА4 500лист авпак ет , 5пак ет авк ашон Белот а( CI E)–1 50% Непроз рачност: 91% Ценаз а1к ашон-22, 25лв . безДДС

029950949/03221 0264/08783591 70 www. of f i cebg. bg


Офисхар# т ия 1

•Форма тА4 •500лис т авпак ет , 5пак ет авк ашон •Непроз рач нос т–94% •Рецик лирана-1 62% •Ценаза1пакет 4, 65лв. безДДС •Ценаза1кашон 23, 25лв. безДДС

5, 58лв. 4, 65лв . безДДС

Офисхартия Bus i ne s s •Форма тА4 •500лис т авпак ет , 5пак ет авк ашон •Непроз рач нос т–92% •Рецик лирана-1 60% •Ценаза1пакет 4, 99лв. безДДС •Ценаза1кашон 24, 95лв. безДДС

5, 99лв. 4, 99лв . безДДС

029950949/03221 0264/08783591 70 www. of f i cebg. bg


029950949 /03221 0264 /08783591 70

КласьорА4, PP, 7 . 5см. и5. 5см. -из работ енотполипропилен -раз личницв ет ов е, съссменя емет ик етнаг ърба -безмет аленк ант

#1

2, 03лв. 1 , 69лв . безДДС

Джобсперфорация 42микрона, мат

ПапкаPVC сперфорация, А4

-слабомачк аемополипропиленов офолио42мик рона -у силенаперфорацияз апредпаз в анена док у мент ит е -опак ов к аот1 00броя

3, 23лв. 2, 69лв . безДДС

0, 1 9лв. 0, 1 6лв . безДДС

029950949/03221 0264/08783591 70 www. of f i cebg. bg


АрхивнакутияEssel t e, цветна -из работ енаотцв ет енк арт он -раз мер: 350х 250х 80mm -вк ашонсесъбират6к у т ии

#1

1 , 31лв. 1 , 09лв . безДДС

Хоризонталнапоставка -у добназ асъх раня в аненадок у мент и -в ъз можностз ав ерт ик алнонадг раждане напост ав к ит е

3, 1 1лв. 2, 59лв . безДДС

Архивенка шо н s s e l t e, О фи сE х а р т и я бял -из работ енотбя лк арт он -раз мер: 540х 360х 253mm -вк ашонсесъбират6к у т ии

7 , 1 9лв.

029950949/03221 0264/08783591 70 www. of f i cebg. bg


КоректорAxent20ml .

#1

-наацет онов аоснов а -20ml.

0, 95лв. 0, 79лв . безДДС

КоректорролерAxent

-миг нов енносъх нещк орек т орролерз а ежеднев нау пот реба -раз мерналент ат а5ммx6м

СухолепилоAxent

-з ах арт ияик арт он -безх имическ иак т ив нираз т в орит ели -св инт ов ак апачк а, подх одя щоз аполз в анеотдеца

0, 39лв . безДДС

1 , 1 9лв. 0, 99лв . безДДС

1 0г рама

1 5г рама

0, 47лв. 0, 71лв. 0, 59лв . безДДС

029950949/03221 0264/08783591 70 www. of f i cebg. bg


ХимикалкаDel t aDB20530. 7mm Син -у добноз аз ах в ащанеплът нот я ло -ширинанаписане0. 7мм -синь опишеща

0, 1 6лв.

Автоматичнахимикалка Автоматиченмоливсг ума AxentAl l egr o0. 5mm AxentVi si on0. 5mm -ав т омат ичнах имик алк а -цв ет енцв я тнак орпу са -ширинанаписане0. 5мм

-г рипз она, осиг у ря в ащак омфортприполз в ане -плът нот я ло -мик сотцв ет ов е

0, 83лв. 0, 69лв . безДДС

2, 34лв. 1 , 95лв . безДДС

029950949/03221 0264/08783591 70 www. of f i cebg. bg


ПерманентенмаркерOHP Of f i cePoi ntCD/ DVDЧерен

-идеаленз анадписв аненафолиа, CDидр -в одоу ст ойчив -дебелинанав ърх а0. 43. 0мм

1 , 07лв. ТекстмаркерUni PM225 -у ник аленмарк ерск омбиниранв ръх -пишев ърх ураз личнипов ърх ност и -у ст ойчивнасв ет линаив лаг а

1 , 55лв. 1 , 29лв . безДДС

Маркерзабяладъска Legamast er TZ1

-лесносеиз т рив аотв сичк ипов ърх ност и -бърз оилесносепълни -наалк ох олнаоснов асъсслабмирис

2, 51лв. 2, 09лв . безДДС

029950949/03221 0264/08783591 70 www. of f i cebg. bg


Самозалепващилистчета I nf oNot esSt yl eРози -прилепв атдобреинеост ав я тследи -80лист авопак ов к а -десенвроз и

0, 83лв. 0, 69лв . безДДС

ЛепящииндексиI nf oNot es 1 8x55mm 6x25листа -раз мер1 8х 55мм -6цв я т ах25л -ст релк а

-раз мер90х 90мм -800лист а

3, 59лв. 2, 99лв . безДДС

Цветнилистчетабез поставкаAxent Mi x90x90

4, 43лв. 3, 69лв . безДДС

029950949/03221 0264/08783591 70 www. of f i cebg. bg


ПерфораторOf f i cePoi ntN25 Met alдо25листа

-Мет алнот я лоипласт масоврег у лиру емог раничит ел -Перфорирадо25лист а -Раз ст оя ниемеждуперфорация т а-80mm

7 , 1 9лв. 5, 99лв . безДДС

ТелбодAxentShel l Pl ast i c20листа

-намаля в адо60%у силия т аз анат иск приработ а -раз мернат елчет ат а-№24/ 6, 26/ 6

5, 87лв. 4, 89лв . безДДС

АнтителбодOf f i cePoi nt -подх одя щз ав сичк ираз мерит елчет а

0, 90лв. 0, 75лв . безДДС

029950949/03221 0264/08783591 70 www. of f i cebg. bg


1 89лв. 1 57 , 50лв . безДДС

Цв ет ов е Ценаз а1брой

www. offic ebg. bg 029950949 /03221 0264 /08783591 70


През идент ск иофисст ол751 0

1 65лв. 1 37 , 50лв . безДДС

Ценаз а1брой

Цв ет ов е

www. offic ebg. bg 029950949 /03221 0264 /08783591 70


Офисст ол6001

99лв.

82, 50лв . безДДС

Ценаз а1брой

Цв ет ов е

www. offic ebg. bg 029950949 /03221 0264 /08783591 70


Телевиз ор, L G32L V300C

367лв.

Раз мернаек рана, i nch32"( 81 . 28cm) Виднаек рана Fl at Тех нолог ия LED Рез олюция 1 366x 768 Чест от а, Hz 60Hz ЦенасДДС Тунер DVBT2/ C/ S2 Ау дио 5W +5W, 2. 0ch, 6Soundmodes( St andar d, News , Mus i c, Ci nema, Spor t , Game) Из водиз асв ърз ванеRFI n, AVI n( Shar ewi t hComponent ) , ComponentI n+Vi deo, HDMI I n, USB2. 0, RS232C Енерг иенк ласA+ Консумация , 30W Г аранция24месеца

029950949/03221 0264/08783591 70 www. of f i cebg. bg


Съв мес т имиТ онерКасет и Съвместима Марка

Цвят

Бройк опия при 5%печат

черен

1 600

1 6, 20лв. 19,44лв.

Q261 2A

" Las er J et1 01 0, Las er J et1 01 2, Las er J et1 01 5, Las er J et1 01 8, Las er J et1 020, Las er J et1 020, Las er J et1 022, Las er J et1 022n, Las er J et1 022nw, Las er J et301 5, Las er J et3020, Las er J et3030, Las er J et 3050, Las er J et3052, Las er J et3055"

черен

2500

1 5, 00лв. 18,00лв.

CB435A/ CRG71 2

HPLas er J etP1 005/ 1 006, Canoni SENSYS LBP301 0/ 301 8/ 3050/ 31 00/ 31 08/ 31 51

черен

1 600

1 6, 20лв. 19,44лв.

" HPLas er J etP1 500/ 1 505, M1 1 20/ 1 522"

черен

2000

1 6, 20лв. 19,44лв.

HPLas er J etM1 536MFP; HPLas er J etPr o P1 566; HPLas er J etPr oP1 606

черен

21 00

1 6, 20лв. 19,44лв.

HPLas er J etP2050/ P2055CanonLBP6650dn, LBP6300dn, MF5580dn, MF5840dn

черен

6500

24, 90лв. 29,88лв.

черен

1 500

1 6, 20лв. 19,44лв.

черен

2500

CanonI R201 6, , I R201 8,I R2020, I R2022, I R2025,I R2030, I R231 8, , I R2320, I R2420, I R2422

черен

8300

1 9, 90лв. 23,88лв.

i R1 01 8/ 1 01 9/ 1 020/ 1 022/ 1 023/ 1 024 т

черен

8400

21 , 90лв.26,28лв.

№ на консуматива

Моделнаустройството

CE285A/CRG725

CB436A CE278A

CE505X/CRG71 9

CF283A EP27

CEXV1 4 C-EXV1 8

" M1 1 32, M1 21 2nf , M1 21 7nf w, P1 1 02, P1 1 02w CanonLBP6000/ LBP6020/ LBP6030/ MF301 0

HPLas er J etPr o1 25/ M1 27

CanonLas er Bas eMF31 1 0/ 3220/ 3240; CanonLas er Bas eMF5630/ 5650/ 5730/ 5750/ 5770; CanonLBP3200

Цена безДДС

22, 90лв.

Цена сДДС

27 , 48лв.

Тованесаориг иналнит онеркасет и. Ак оненамират ев ашия т моделк асет апров ерет ена:03221 0264/08783591 70 /029950949 Вс ич к иценис авлев аив а жа тдоиз ч ерпв а ненак олич ес т в а т а


Съв мес т имиТ онерКасет и Съвместима Марка

№ на консуматива

Моделнаустройството

1 06R01 487

Xer oxWor k Cent r e321 0/ 3220

Цвят

Бройк опия при 5%печат

черен

41 00

30, 90лв.37,08лв.

Цена безДДС

Цена сДДС

1 06R02773

Xer oxPhas er3020 Wor k Cent r e3025

черен

1 500

39, 90лв. 47,88лв.

1 08R00909

Xer oxPhas er31 40/ 31 55/ 31 60

черен

2500

28, 90лв. 34,68лв.

1 06R021 82

Xer oxPhas er301 0/ 3040; Xer oxWC3045

черен

2300

1 3, 50лв. 16,20лв.

ML1 71 0D3

ML1 41 0/ 1 500/ 1 51 0/ 1 71 0/ 1 7 40/ 1 750/ 1 755

черен

3000

24, 90лв. 29,88лв.

ML TD1 01 S

ML 21 60/ ML 21 62/ ML 21 65/ Ml 21 65W/ ML 21 68SCX3400/ SCX3400F/ SCX3405/ SCX3405F/ SCX3405FW/ SCX3405W SF760P

черен

1 500

24, 90лв. 29,88лв.

ML TD1 1 1 L

M2020/ M2020W; M2022/ M2022W; M2070/ M2070W; M2070F/ M2070FW

черен

1 800

31 , 90лв. 38,28лв.

SCX4300

черен

2000

28, 90лв.34,68лв.

SCX4200

черен

3000

26, 90лв. 32,28лв.

ML TD1 092S SCX4200 TN2220

TN2220HL 2220/ 2230/ 2240/ 2240D/ 2250DN/ 2250DNR/ 2270DW/ 2275DW/ 2280DW

черен

2600

1 7 , 90лв. 21,48лв.

TN201 0

HL 21 30; Br ot herDCP7055/ 7057E

черен

1 000

1 7 , 90лв. 21,48лв.

TN2320

TN2320HL 2300D, HL L2340DW

черен

2600

1 7 , 90лв. 21,48лв.

DR2200

DR2200HL221 0. 2220DR420

черен

1 2000

27 , 90лв. 33,48лв.

Тованесаориг иналнит онеркасет и. Ак оненамират ев ашия т моделк асет апров ерет ена:03221 0264/08783591 70 /029950949 Вс ич к иценис авлев аив а жа тдоиз ч ерпв а ненак олич ес т в а т а


Общиу слов ия Ек ипътнаОфисБълг арияенаВашераз положениез ав ъпросии к онсу лт ации, св ърз анисиз боранаофиск онсу мат ив иипроду к т из аВашат а дейност .Предимст в ат анараз личнит емарк и, з начениет онак ачест в от о, к ой енайдобрияв ариантз аВасиз ав сичк осв ърз аносОфиса–ОфисБълг ария еек сперт , к ойт ощеВиспест ив реме, средст в аинайв ечещеВипомог неда направ ит еправ илнияиз борз аВашияофис. Пров еря в айт епромоционалнит е предложения , з аданаправ ит еиз г однапок у пк а, аз аост аналит ещеВинаправ им специалнаоферт а. Неправ ет ек омпромисисВашит ек онсу мат ив и, вник ак ъв слу чайнеиз бирайт есамопоцена. Определет ек ак в ик онсу мат ив исаВи необх одими, аниещеВипомог немдаиз берет еопт ималнияв ариант . Заложет енау добст в от овофисаск ачест в енит емарк ов ипроду к т ии ек сперт номнениенаек ипанаОфисБълг ария .

Промоционалнат аброшуранаОфисБълг арияСървис изООД е предназ наченаз афиз ичес кииюридичес килицаиес върз анаединс т вено з апрез ент ациянапромоционалнипродукт инаОфисБълг ария, без обвърз ващиус ловияис ъбираненаличниданни. Минима л на т ас у маз аБЕ З ПЛАТ НАДОСТ АВКА е50левасДДСз а З аос т а на ла т ача с тотс т ра на т ацена т аз адос т а вк ас е СофияиПловдив. определяиндивиду а лновз а вис имос т отс т ойнос т т анапоръчк а т а . Це нит ес авл е в аз аб рой, а к онееопис а нод ру г оив а жа тз апе риод анапромоция т а ил ид оиз ч е рпв а ненак ол ич е с т в а т а , а к онеепос оч е нт а к ъв . Су ма т аз апод а рък из к л юч в апрод у к т иоб в ърз а нисд ру гпод а рък . Въз можнис апе ч а т ниг ре шк и, ОфисБ ъл г а рияСърв ис изООДс из а па з в апра в от онапромя на . Прод у к т ов ит е из об ра же нияс асил юс т ра т ив наце л . З апов е ч еинформа цияив ъпрос инат е л е фони: 029950949 /03221 0264 /08783591 70 и of f i cebg. bg /emai l л ина www. : of f i ce@of f i cebg. bg .

www 029 950 . of f i 949 cebg /032 . bg 21 026 4 /0 8783 591 70

Офис България-офис хартия от 4,45 лв. и още изгодни предложения  
Офис България-офис хартия от 4,45 лв. и още изгодни предложения  
Advertisement