Page 1

029950949 /032 21 0264 /08783591 70 #1

Изг одни предложения наофисконсумативи Качест в ених арт иииофис к онсу мат ив инаспециалницени

Офисх арт ия

5, 34лв. 4, 45лв . безДДС

ФорматА4 500лист авпак ет , 5пак ет авк ашон Белот а( CI E)–1 46% Непроз рачност: 90% Ценаз а1к ашон-21 , 45лв . безДДС

www. of f i cebg. bg


029950949 /03221 0264 /08783591 70

е ци к л и р а н а 1 00% р

#1 •Форма тА4 •500лис т авпак ет , 5пак ет авк ашон •Непроз рач нос т–92% •Рецик лирана-1 00% •Ценаза1пакет4, 09лв. безДДС •Ценаза1кашон 20, 45лв. безДДС

4, 91лв. Офисх арт ия

•Форма тА4 •500лис т авпак ет , 5пак ет авк ашон •Непроз рач нос т–89% •Рецик лирана-1 69% •Ценаза1пакет 5, 39лв. безДДС •Ценаза1кашон 26, 95лв. безДДС

6, 47лв.

www. of f i cebg. bg


Хориз онт аленк арт оненразделител Из работ енотцв ет енк арт он Сперфорацияз апос т ав я невк лась орилипапк а Раз мери–1 05x 240mm 1 00брояопак ов к а

3, 54лв. 2, 95лв . безДДС

Папкас2ринг а, А4

ВертикалнапоставкаARK

Корициотполипропилен 2мет алниринг а Широч инанапапк а т а2, 5см. Капацит етдо1 1 0лис т а Проз рач енджоб

2, 70лв. 2, 25лв . безДДС

Висок ок ач ес т в енаплас т маса Задок у мент исформа тА4 Раз нообраз иеотцв ет ов е Ценаз аброй

www. offic ebg. bg 029950949 /03221 0264 /08783591 70

4, 43лв. 3, 69лв . безДДС


КласьорА4 PP , 7 . 5см. и5. 5см. Из работ енотполипропилен Раз лич ницв ет ов е, съссменя емет ик етнаг ърба Безмет аленк ант

2, 1 0лв. 1 , 7 5лв . безДДС

ПапкаPVC , А4 сперфорация

Джобсперфорация 52микрона, к рист ал

Цв ет енг ръб, из работ енотPPипроз рач нолице Сперфорацияз асъх ранениевк лась ор, А4 Раз нообраз иеотцв ет ов е

Слабомач к аемополипропиленов офолио У силенаперфорацияз апредпаз в аненадок у мент ит е Опак ов к аот1 00броя

0, 1 9лв.

0, 1 6лв . безДДС

www. of f i cebg. bg

029950949 /032 210264 /0878359170

4, 43лв. 3, 69лв . безДДС


Самоз алепв ащииндек сиPVC Раз мер1 2х45мм 8цв я т ах25лис т а Мик сотцв ет ов е

2, 39лв. 1 , 99лв . безДДС

Самоз алепв ащилист чет а 75х 75мм, 400лист а, неон

50х 40mm. 3броя

Прилепв а тдобреинеос т ав я тследи Замног ок ра т ноз алепв ане 320лис т авопак ов к а Неон

2, 99лв. 2, 49лв . безДДС

Самоз алепв ащи лист чет аI nf oNot es Раз мер50x40мм 3к у бч ет апо1 00лис т а Цв я т-жълт

www. offic ebg. bg 029950949 /03221 0264 /08783591 70

1 , 1 9лв. 0, 99лв . безДДС


Химик алк аAxentDB2051 У добноз аз ах в ащанет я ло Ширинанаписане0. 7 мм Синь опишеща

0, 1 3лв. 0, 1 1лв . безДДС

Химик алк а AI HAO505

Ав т омат иченролер FaberCast el l Gr i pX Леснописанебезпрек ъсв ане Г рипз оназ аз ах в ащане Ширинанаписане0. 7мм Цв я тнамас т илот о-син

Плъ т ноцв ет нот я ло Ширинанаписане0. 7мм Синь опишеща

0, 28лв. 0, 23лв . безДДС

www. offic ebg. bg 029950949 /03221 0264 /08783591 70

1 , 1 4лв. 0, 95лв . безДДС


Т ек ст марк ерOf f i cePoi nt Г ладк оиу добнописане Ярк инеонов ицв ет ов е Раз лич ницв ет ов е-жълт , з елен, роз ов , син, оранжев

0, 66лв. 0, 55лв . безДДС

Корек т орролер Axent

Перманент ент ънк описец OHPFaberCast el l

Миг нов енносъх нещк орек т орролерз аежеднев нау пот реба Раз мерналент а т а5ммx5м

1 , 55лв. 1 , 25лв . безДДС

Идеаленз анадписв аненафолиа, CDидр. Снабденсв инилов аг у ма, ск оя т оможет едаправ ит ек орек ции Раз лич наширинанаписане0. 4( S) , 0, 6( F ) , 1 . 00( М)

www. offic ebg. bg 029950949 /03221 0264 /08783591 70

1 , 79лв. 1 , 49лв . безДДС


Т елбодNovusmi ni 24/ 6до1 2лист а Блис т ернаопак ов к а, в к люч в ащат елч ет а24/ 6 Вг раденант ит елбод

3, 59лв. 2, 99лв . безДДС

Т елбод Spr ee24/ 6, до25лист а Мет a лнот я ло Зах в ащадо25лис т а Т елч ет а24/ 6

4, 79лв. 3, 99лв . безДДС

Перфорат орAxentExakt до30лист а Мет алнот я лоиплас т масоврег у лиру емог ранич ит ел Перфорирадо30лис т а Раз с т оя ниемеждуперфорация т а-80mm

www. offic ebg. bg 029950949 /03221 0264 /08783591 70

8, 39лв. 6, 99лв . безДДС


Моливникмрежа

2, 03лв. 1 , 69лв . безДДС

Орг анайзерзабюро мрежа

6, 59лв. 5, 49лв . безДДС

Поставкахоризонтална, мет алнамрежа, т ройна Из работ енаотч ернамет a лнамрежа Задок у мент исформа тА4 Т ройнапос т ав к а

www. offic ebg. bg 029950949 /03221 0264 /08783591 70

1 9, 1 9лв. 1 5, 99лв . безДДС


Ку х ненск аролк аBi gSof t Дв у плас т ов а,из работ енаот1 00% целу лоз а 2броявопак ов к а

1 , 50лв. 1 , 25лв . безДДС

Бърсалк ав ъже 250г рама

Сг ънат их арт иеник ърпи з аръцедв у пласт ов и

Прав арез ба 250г рама

Раз мер22х1 2см. 1 00% бели 200броя

2, 03лв.

2, 1 5лв. 1 , 7 9лв . безДДС

1 , 69лв . безДДС

www. offic ebg. bg 029950949 /03221 0264 /08783591 70


Съв мес т имиТ онерКасет и Съвместима Марка

Цвят

Бройк опия при 5%печат

черен

1 600

1 6, 20лв. 19,44лв.

Q261 2A

" Las er J et1 01 0, Las er J et1 01 2, Las er J et1 01 5, Las er J et1 01 8, Las er J et1 020, Las er J et1 020, Las er J et1 022, Las er J et1 022n, Las er J et1 022nw, Las er J et301 5, Las er J et3020, Las er J et3030, Las er J et 3050, Las er J et3052, Las er J et3055"

черен

2500

1 5, 00лв. 18,00лв.

CB435A/ CRG71 2

HPLas er J etP1 005/ 1 006, Canoni SENSYS LBP301 0/ 301 8/ 3050/ 31 00/ 31 08/ 31 51

черен

1 600

1 6, 20лв. 19,44лв.

" HPLas er J etP1 500/ 1 505, M1 1 20/ 1 522"

черен

2000

1 6, 20лв. 19,44лв.

HPLas er J etM1 536MFP; HPLas er J etPr o P1 566; HPLas er J etPr oP1 606

черен

21 00

1 6, 20лв. 19,44лв.

HPLas er J etP2050/ P2055CanonLBP6650dn, LBP6300dn, MF5580dn, MF5840dn

черен

6500

24, 90лв. 29,88лв.

черен

1 500

1 6, 20лв. 19,44лв.

черен

2500

CanonI R201 6, , I R201 8,I R2020, I R2022, I R2025,I R2030, I R231 8, , I R2320, I R2420, I R2422

черен

8300

1 9, 90лв. 23,88лв.

i R1 01 8/ 1 01 9/ 1 020/ 1 022/ 1 023/ 1 024 т

черен

8400

21 , 90лв.26,28лв.

№ на консуматива

Моделнаустройството

CE285A/CRG725

CB436A CE278A

CE505X/CRG71 9

CD283A EP27

CEXV1 4 C-EXV1 8

" M1 1 32, M1 21 2nf , M1 21 7nf w, P1 1 02, P1 1 02w CanonLBP6000/ LBP6020/ LBP6030/ MF301 0

HPLas er J etPr o1 25/ M1 27

CanonLas er Bas eMF31 1 0/ 3220/ 3240; CanonLas er Bas eMF5630/ 5650/ 5730/ 5750/ 5770; CanonLBP3200

Цена безДДС

22, 90лв.

Цена сДДС

27 , 48лв.

Тованесаориг иналнит онеркасет и. Ак оненамират ев ашия т моделк асет апров ерет ена:03221 0264/08783591 70 /029950949 Вс ич к иценис авлев аив а жа тдоиз ч ерпв а ненак олич ес т в а т а


Съв мес т имиТ онерКасет и Съвместима Марка

№ на консуматива

Моделнаустройството

1 06R01 487

Xer oxWor k Cent r e321 0/ 3220

Цвят

Бройк опия при 5%печат

черен

41 00

30, 90лв.37,08лв.

Цена безДДС

Цена сДДС

1 06R02773

Xer oxPhas er3020 Wor k Cent r e3025

черен

1 500

39, 90лв. 47,88лв.

1 08R00909

Xer oxPhas er31 40/ 31 55/ 31 60

черен

2500

28, 90лв. 34,68лв.

1 06R021 82

Xer oxPhas er301 0/ 3040; Xer oxWC3045

черен

2300

1 3, 50лв. 16,20лв.

ML1 71 0D3

ML1 41 0/ 1 500/ 1 51 0/ 1 71 0/ 1 7 40/ 1 750/ 1 755

черен

3000

24, 90лв. 29,88лв.

ML TD1 01 S

ML 21 60/ ML 21 62/ ML 21 65/ Ml 21 65W/ ML 21 68SCX3400/ SCX3400F/ SCX3405/ SCX3405F/ SCX3405FW/ SCX3405W SF760P

черен

1 500

24, 90лв. 29,88лв.

ML TD1 1 1 L

M2020/ M2020W; M2022/ M2022W; M2070/ M2070W; M2070F/ M2070FW

черен

1 800

31 , 90лв. 38,28лв.

SCX4300

черен

2000

28, 90лв.34,68лв.

SCX4200

черен

3000

26, 90лв. 32,28лв.

ML TD1 092S SCX4200 TN2220

TN2220HL 2220/ 2230/ 2240/ 2240D/ 2250DN/ 2250DNR/ 2270DW/ 2275DW/ 2280DW

черен

2600

1 7 , 90лв. 21,48лв.

TN201 0

HL 21 30; Br ot herDCP7055/ 7057E

черен

1 000

1 7 , 90лв. 21,48лв.

TN2320

TN2320HL 2300D, HL L2340DW

черен

2600

1 7 , 90лв. 21,48лв.

DR2200

DR2200HL221 0. 2220DR420

черен

1 2000

27 , 90лв. 33,48лв.

Тованесаориг иналнит онеркасет и. Ак оненамират ев ашия т моделк асет апров ерет ена:03221 0264/08783591 70 /029950949 Вс ич к иценис авлев аив а жа тдоиз ч ерпв а ненак олич ес т в а т а


ПОСЕТИТЕЛСКИОФИССТОЛ Ст илнак ласик а

Посет ит елск ияст олнаОфисБълг арияеелег ант енст ол, подх одя щз аобз ав еждане нараз личнипомещения–отдомаиофисадоз аседат елни, семинарниилек ционни з али. Конст ру к ция т аеиз к лючит елност абилнаиу ст ойчив ананат ов арв ане. Харак т ернат аз амоделадв ойноподсиленарамк аг арант ираиз дръжлив аи надеждна, ежеднев наек сплоат ация . Вт апицерия т анаседалк ат аиоблег алк ат а еиз полз в анаплът на, в исок ок ачест в енадамаск а, к оя т осеподдържабърз оилесно, ананелицев ит ест ранисапост ав ениелег ант нипласт масов ик апачет а. Удобст в от о напосет ит елск ияст олседължинапоширок ат аседалк а, ерг ономичнат аформа наоблег алк ат аираз положениявт я х , мекпълнеж. Снабденит ест апик рак а, предпаз в ащиподаотнадраск в ане, сапрах ов обоя дисанивст иленчеренцв я т , к ойт оелег ант ноиефек т нок онт раст иранараз нообраз нит ецв ет нив ариант ина дамаск ат а. Посет ит елск ияст олнаОфисБълг арияемебел, от личав ащасесбалансирано съчет аниемеждудиз айн, прак т ичност , ст абилностиподчерт аноу добст в о.

24, 99лв.

20, 83лв . безДДС цв я тдамаск а

Ценаз а1брой

www. offic ebg. bg 029950949 /03221 0264 /08783591 70


Президентскиофисстол61 56

1 78лв. 1 48, 33лв . безДДС

Ценаз а1брой

www. offic ebg. bg 029950949 /03221 0264 /08783591 70


ОфисстолSat ur n Индив иду аленк омфортик ачест в о

69лв.

57 , 50лв . безДДС

Офисс т олSa t ur nеу добнамебел, подх одя щаз аобз ав ежданенаработ ни, т ърг ов ск ипомещенияиск ладов е. Моделъ тпоз в оля в аиндив иду алнинас т ройк испря мону ждит еииз иск в ания т анаседя щия . Кориг ирасек ак т осама т а в исоч инанас т ола, т ак аив исоч ина т аинак лонанаоблег алк а т авжеланапоз иция . Заопт имална т апоз ициянат я лот опри продължит елноседенеспомаг а тиелег ант нит еполипропиленов иподлак ъ т ници, к оит осег рижа тиз аот мора т анаръцет е. Работ енс т олSa t ur nеиз работ енотв исок ок ач ес т в ена, у с т ойч ив анаиз носв анедамаск авраз нообраз ниипъс т рицв ет ов е. Лесноможет едаиз берет ет оз инюанс, к ойт онайдобреподх ожданав ашияинт ериор, подч ерт ав айк ииндив иду алнияв и с т ил. Здрав ина т аис т абилнос т т анас т оласедължа тнаполипропиленов а т абаз а, ч ия т осърцев инаеотмет алиг арант ира спок ойнаинадежднаек сплоа т ацияз адълъгпериодотв реме.

Ценаз а1брой

www. offic ebg. bg 029950949 /03221 0264 /08783591 70


Gal axyS9

1 579лв.

Мобилентелефон, SamsungSmar t phoneSMG960FGALAXYS9 029950949 /03221 0264 /08783591 70

www. offic ebg. bg ЦенасДДСдо из ч ерпв аненаналич нос т ит е.


Общиу слов ия Ек ипътнаОфисБълг арияенаВашераз положениез ав ъпросии к онсу лт ации, св ърз анисиз боранаофиск онсу мат ив иипроду к т из аВашат а дейност .Предимст в ат анараз личнит емарк и, з начениет онак ачест в от о, к ой енайдобрияв ариантз аВасиз ав сичк осв ърз аносОфиса–ОфисБълг ария еек сперт , к ойт ощеВиспест ив реме, средст в аинайв ечещеВипомог неда направ ит еправ илнияиз борз аВашияофис. Пров еря в айт епромоционалнит е предложения , з аданаправ ит еиз г однапок у пк а, аз аост аналит ещеВинаправ им специалнаоферт а. Неправ ет ек омпромисисВашит ек онсу мат ив и, вник ак ъв слу чайнеиз бирайт есамопоцена. Определет ек ак в ик онсу мат ив исаВи необх одими, аниещеВипомог немдаиз берет еопт ималнияв ариант . Заложет енау добст в от овофисаск ачест в енит емарк ов ипроду к т ии ек сперт номнениенаек ипанаОфисБълг ария .

Промоциона л на т аб рошу ранаОфисБ ъл г а рияСърв ис изООД е пре д на з на ч е наз афиз ич е с к ииюрид ич е с к ил ица .Минима л на т ас у маз а З аос т а на ла т а БЕЗ ПЛАТ НАДОСТ АВКА е50левасДДСз аСофияиПловдив. ча с тотс т ра на т ацена т аз адос т а вк ас еопределяиндивиду а лнов з а вис имос т отс т ойнос т т анапоръчк а т а . Це нит ес авл е в аз аб рой, а к онее опис а нод ру г оив а жа тз апе риод анапромоция т аил ид оиз ч е рпв а нена к ол ич е с т в а т а , а к онеепос оч е нт а к ъв . Су ма т аз апод а ръкиз к л юч в апрод у к т и об в ърз а нисд ру гпод а рък . Въз можнис апе ч а т ниг ре шк и, ОфисБ ъл г а рия Сърв ис изООДс из а па з в апра в от онапромя на . Прод у к т ов ит еиз об ра же нияс а 029950949 / сил юс т ра т ив наце л . Пов е ч еинформа циянат е л е фони: 03221 0264 /08783591 70 и of f i cebg. bg /emai l л ина www. : of f i ce@of f i cebg. bg .

www 029 950 . of f i 949 cebg /032 . bg 21 026 4 /0 8783 591 70

ПРОЛЕТНИ НАМАЛЕНИЯ ОТ ОФИС БЪЛГАРИЯ  
ПРОЛЕТНИ НАМАЛЕНИЯ ОТ ОФИС БЪЛГАРИЯ  
Advertisement