__MAIN_TEXT__

Page 1

2021

029950949/032 21 0264/08783591 70

of f i cebg. bg

Зимноценостоене Изг однипредложениянаофисхартии, тонери и консумативи

Офисх арт ия Форма тА4 500лис т авпак ет 5пак ет авк ашон КласC 92%белот а Ценаз а1пак ет 4, 1 5лв . безДДС 4, 98лв . сДДС Ценаз а1к ашон 20. 75лв . безДДС

4

98

лв.

415 безДДС


029950949 /03221 0264 /08783591 70

Качест в ених арт иииофис к онсу мат ив инаспециалницени Офисх арт ияI Q pr emi um ФорматА4 500лист авпак ет , 5пак ет авк ашон Белот а( CI E)–1 69% Непроз рачност: 89% Ценаз а1к ашон-26, 75лв . безДДС

6

42

лв.

5 безДДС 35

Офисх арт ияXer oxBusi ness •ФорматА4 •500лист авпак ет , 5пак ет авк ашон •Белот а( CI E)–1 61% •Непроз рачност: 93% •Ценаз а1к ашон-23, 75лв . безДДС

5

70

лв.

475 безДДС

029950949 /03221 0264 /08783591 70 www. of f i cebg. bg


Изг одниценина ТОНЕРИ

ЗаТОНЕРИТЕдост ав к ат аебезплатнадо офиснаСпидиз аця лат аст ранапри поръчк аот49лв.

12

цениот

99

лв .сДДС

Вижт енайт ърсенит емоделинаследв ащит е ст ранициотброшу рат а. Ак оненамират е Вашиямодел, обадет есена0878359170 з апрофесионалнак онсу лт ация .

of f i cebg. bg

029950949 /032 210264 /0878359170


Намалениценина съвмест имит онери

Съвместима Марка

№ на консуматива

he wl et t pa c k a r d( hp)

черен

1 600

99 1 1 , лв.

1 4, 39лв.

черен

2500

99 1 1 , лв.

1 4, 39лв.

черен

1 600

99 1 1 , лв.

1 4, 39лв.

" HPLaser JetP1 500/ 1 505, M1 1 20/ 1 522"

черен

2000

99 1 1 , лв.

1 4, 39лв.

HPLaser JetM1 536MFP; HPLaser JetPr o P1 566; HPLaser JetPr oP1 606

черен

21 00

99 1 1 , лв.

1 4, 39лв.

черен

6500

90 22, лв.

27 , 48лв.

черен

1 500

99 1 1 , лв.

1 4, 39лв.

" M1 1 32, M1 21 2nf , M1 21 7nf w, P1 1 02, P1 1 02w CanonLBP6000/ LBP6020/ LBP6030/ MF301 0

CB435A/ CRG71 2

CB436A CE278A

HPLaser JetP1 005/ 1 006, Canoni SENSYS LBP301 0/ 301 8/ 3050/ 31 00/ 31 08/ 31 51

J etP2050/ P2055CanonLBP6650dn, CE505X/CRG71 9 HPLaser LBP6300dn, MF5580dn, MF5840dn

CD283A

Samsung

Бройк опия при 5%печат

" Laser Jet1 01 0, Laser Jet1 01 2, Laser Jet1 01 5, Laser Jet1 01 8, Laser Jet1 020, Laser Jet1 020, Laser Jet1 022, Laser Jet1 022n, Laser Jet1 022nw, Laser Jet301 5, Laser Jet3020, Laser Jet3030, Laser Jet 3050, Laser Jet3052, Laser Jet3055"

Q261 2A

08783591 70

Цвят

Моделнаустройството

CE285A/CRG725

ht t p: / / of f i cebg. bg

HPLaser JetPr o1 25/ M1 27

Цена безДДС

Цена сДДС

CF279A

HPLaser JetPr oM1 2/ MFPM26

черен

1 500

99 1 5, лв.

1 9, 1 9лв.

CF21 7A

HPLaser JetPr oM1 02/ MFPM1 30

черен

1 600

99 21 , лв.

26, 39лв.

M2625/ 2626/ 2675/ 2676/ 2825/ 2826 / 2875/ 2876

черен

3000

99 22, лв.

27 , 59лв.

ML TD1 1 6L

Тованесаоригинални( OEM)тонер касети.

Ненамират еВашиямоделт онер? Пров ерет ена:03221 0264 /08783591 70 /029950949 Всичк иценисавлев аив ажатдоиз черпв аненак оличест в ат а


ЗаТОНЕРИТЕдос т ав к ат аебез плат наз аця лат ас т ранаприпоръчк аот49лв . Повечеинформацияна: 08783591 70 /03221 0264 /029950949

Sa ms ung

Xer ox

Съвместима Марка

Цена безДДС

Цена сДДС

Моделнаустройството /принтера/

1 06R02773

Xer oxPhas er3020 Wor k Cent r e3025

черен

1 500

99 24, лв.

29, 99лв.

1 08R00909

Xer oxPhas er31 40/ 31 55/ 31 60

черен

2500

99 24, лв.

29, 99лв.

Xer oxPhas er301 0/ 3040; Xer oxWC3045

черен

2300

83 1 0, лв.

1 2, 99лв.

ML TD1 1 6L

M2625/ 2626/ 2675/ 2676/ 2825/ 2826/ 2875/ 2876

черен

3000

99 22, лв.

27 , 59лв.

ML1 71 0D3

ML1 41 0/ 1 500/ 1 51 0/ 1 71 0/ 1 7 40/ 1 750/ 1 755

черен

3000

ML TD1 01 S

ML 21 60/ ML 21 62/ ML 21 65/ Ml 21 65W/ ML 21 68SCX3400/ SCX3400F/ SCX3405/ SCX3405F/ SCX3405FW/ SCX3405W SF760P

черен

1 500

99 1 9, лв.

23, 99лв.

ML TD1 1 1 L

M2020/ M2020W; M2022/ M2022W; M2070/ M2070W; M2070F/ M2070FW

черен

1 800

99 1 9, лв.

23, 99лв.

SCX4300

черен

2000

99 25, лв.

31 , 1 9лв.

SCX4200

черен

3000

99 23, лв.

28, 79лв.

1 06R021 82

ML TD1 092S SCX4200

Br ot her

Бройк опия при 5%печат

№ на консуматива

Цвят

99 1 9, лв.

23, 99лв.

TN2220

TN2220HL 2220/ 2230/ 2240/ 2240D/ 2250DN/ 2250DNR/ 2270DW/ 2275DW/ 2280DW

черен

2600

99 1 1 , лв.

1 4, 39лв.

TN201 0

HL 21 30; Br ot herDCP7055/ 7057E

черен

1 000

99 1 5, лв.

1 9, 99лв.

TN2320

TN2320HL 2300D, HL L2340DW

черен

2600

99 1 1 , лв.

1 4, 39лв.

DR2200

DR2200HL221 0. 2220DR420

черен

1 2000

99 21 , лв.

26, 39лв.

Тованесаоригинални( OEM)тонер касети.

Ненамират еВашиямоделт онер? Пров ерет ена:03221 0264 /08783591 70 /029950949 Всичк иценисавлев аив ажатдоиз черпв аненак оличест в ат а


КласьорА4, PP, 7 . 5см. и5. 5см. -из работ енотполипропилен -раз личницв ет ов е, съссменя емет ик етнаг ърба -безмет аленк ант

2

03

лв .

Джобсперфорация 32мик рона, к рист ал

ПапкаPVC сперфорация А4мик с, 1 0броя

-с ла бома чк а емополипропиленовофолио -цве т енг ръб, из ра бот енотPPипроз ра чнолице -у с иленаперфора цияз апредпа з ва ненадок у мент ит е -сперфора цияз ас ъх ра нениевкла с ь ор, А4 -опа к овк аот100броя -ра з нообра з иеотцве т ове

2

2

94

04

лв . 029950949 /03221 0264 /08783591 70 of f i cebg. bg

лв .


Бялхартиенкуб, 250лист а -подлепено, 90x90x40mm -безпост авка -250лист авопаковка

0

67

лв .

Самозалепващи листчета Ax entУсмив к анеон -70х70mm -50лис т а

0

Лепящииндекси 51 х 1 2mm 4x 1 00листапастел

-индексиотхартиявпаст елницвет ове -прилепватдобреинеост авятследислед премахванет оим -4х1 00лист а

67

лв . 029950949 /03221 0264 /08783591 70 www. of f i cebg. bg

0

67

лв .


АрхивнакутияAx ent -изработ енаотбялкарт он -размер:350х255мм

80mm

0

95

лв .

100mm

1

07

лв .

150mm

1

55

лв .

АрхивенкашонAx ent

Хоризонталнапоставка PVC

-из ра бот енотбялк а рт онк а рт онсдебелина3мм -изработ енаотполипропилен -ра з мер: 560х365х265мм -задокументисформатА4 -з ас ъх ра ня ва нена6брояа рх ивник у т иисг ръб80мм, -различницвет ове 5брояа рх ивник у т иисг ръб100мм. или3к у т иис г ръб150мм

3

3

23

83

лв . 029950949 /03221 0264 /08783591 70 of f i cebg. bg

лв .


ТекстмаркерAx ent

-замаркираненат екствърхуобикновена,копирнаифаксхартия -цвет ове-жълт ,зеленрозовиоранжев

0

71

лв .

Автоматиченмолив Mar v y0. 5mm -сг рипз оназ аполес ноз а х ва ща не -ме т а ленвръхивг ра денаг у ма -0. 5мм

1

Тънкописец MapedGr aph

-подходящ записане,черт аенеирисуване, заработ аслинияишаблон издържанаизсъхване,ост авен продължит елновремебезкапачка -бог атизборотцвет ове

1

19

02

лв . 029950949 /03221 0264 /08783591 70 of f i cebg. bg

лв .


ХимикалкаDel t aDB2060 -химикалкасмастилона масленаоснова -пишеприт емператураот20° С -дебелинаналиният а:0. 7mm

0

18

лв .

Автоматичнахимикалка Автоматичнахимикалка Vi ns i onZ3 Ax entT r i Gr i p0. 7mm Син

-химикалкасъссменяем пълнит елнамаслена основа -пишеприт емператураот20° С -дебелинаналиният а:0. 7mm

-г ладко,лекоиудобнописане -различницвет овенакорпуса -0. 7мм

0

54

лв .

029950949 /03221 0264 /08783591 70 of f i cebg. bg

0

59

лв .


Бялакартоненапапка -бялакарт онена папказадокументи -250г рама -форматА4

0

19

лв .

Разделителкартон, 5цв я т а

Ленторезачкамини+ лента1 2мм/ 1 0м

-из ра бот енотк а рт он -сперфора цияз апос т а вя невкла с ь орилипа пк а -ра з мер: А4 -5цвя т а

-пластмасовотялоирезец -вкомплектслепящалент а1 2мм/ 1 0м

0

0

90

78

лв . 029950949 /03221 0264 /08783591 70 of f i cebg. bg

лв .


СухолепилоAx ent

-захартияикарт он -безхимическиактивниразтворит ели -свинт овакапачка,подходящозаползванеотдеца

10г ра ма

0

54

лв .

15г ра ма

0

78

лв .

КоректорDel t a ацет онов аоснов а -бързосъхнещ корект орнаацет оноваоснова -20ml

0

Коректорролер Gr andGR85W 5mm x8m -миг новенносъхнещ корект орролерза ежедневнаупотреба -размерналент ат а5мм x8м

1

78

91

лв . 029950949 /03221 0264 /08783591 70 of f i cebg. bg

лв .


Моливникцилиндърмрежа -размер:8x8x1 0см

1

79

лв .

Поставказалистчета мрежа

Орг анайзерзабюро мрежа

-ра з мер: 10x 10x 8с м

-3от деления -размер:20. 3x1 0. 5x1 0см

3

5

23

99

лв . 029950949 /03221 0264 /08783591 70 of f i cebg. bg

лв .


Общиу слов ия Ек ипътнаОфисБълг арияенаВашераз положениез ав ъпросии к онсу лт ации, св ърз анисиз боранаофиск онсу мат ив иипроду к т из аВашат а дейност .Предимст в ат анараз личнит емарк и, з начениет онак ачест в от о, к ой енайдобрияв ариантз аВасиз ав сичк осв ърз аносОфиса–ОфисБълг ария еек сперт , к ойт ощеВиспест ив реме, средст в аинайв ечещеВипомог неда направ ит еправ илнияиз борз аВашияофис. Пров еря в айт епромоционалнит е предложения , з аданаправ ит еиз г однапок у пк а, аз аост аналит ещеВинаправ им специалнаоферт а. Неправ ет ек омпромисисВашит ек онсу мат ив и, вник ак ъв слу чайнеиз бирайт есамопоцена. Определет ек ак в ик онсу мат ив исаВи необх одими, аниещеВипомог немдаиз берет еопт ималнияв ариант . Заложет енау добст в от овофисаск ачест в енит емарк ов ипроду к т ии ек сперт номнениенаек ипанаОфисБълг ария .

Промоционалнат аброшуранаОфисБълг арияСървис изООД е предназ наченаз афиз ичес кииюридичес килицаиес върз анаединс т вено з апрез ент ациянапромоционалнипродукт инаОфисБълг ария, без обвърз ващиус ловияис ъбираненаличниданни. Минима л на т ас у маз аБЕ З ПЛАТ НАДОСТ АВКА е50левасДДСз а З аос т а на ла т ача с тотс т ра на т ацена т аз адос т а вк ас е СофияиПловдив. определяиндивиду а лновз а вис имос т отс т ойнос т т анапоръчк а т а . Це нит ес авл е в аз аб рой, а к онееопис а нод ру г оив а жа тз апе риод анапромоция т а ил ид оиз ч е рпв а ненак ол ич е с т в а т а , а к онеепос оч е нт а к ъв . Су ма т аз апод а рък из к л юч в апрод у к т иоб в ърз а нисд ру гпод а рък . Въз можнис апе ч а т ниг ре шк и, ОфисБ ъл г а рияСърв ис изООДс из а па з в апра в от онапромя на . Прод у к т ов ит е из об ра же нияс асил юс т ра т ив наце л . З апов е ч еинформа цияив ъпрос инат е л е фони: 029950949 /03221 0264 /08783591 70 и of f i cebg. bg /emai l л ина www. : of f i ce@of f i cebg. bg .

www 029 950 . of f i 949 cebg /032 . bg 21 026 4 /0 8783 591 70

Profile for OfficeBulgaria

Офис България - добър старт на годината с хартия от 4,15 лв. и тонери от 10,83 лв. без ддс  

Постоянни намаления на основните офис консумативи и още изгодни предложения за офиса от Офис България

Офис България - добър старт на годината с хартия от 4,15 лв. и тонери от 10,83 лв. без ддс  

Постоянни намаления на основните офис консумативи и още изгодни предложения за офиса от Офис България

Advertisement