Page 1

Ondernemend

NOORDOOST FRYSLÂN OKTOBER 2017 NUMMER 23

Samenwerking ondernemers en gemeente Dongeradeel n TYTSJERKSTERADIEL ‘We gaan het liefst morgen los!’ n ACHTKARSPELEN Industriële Club Tytsjerksteradiel 50 jaar n DONGERADEEL Dongeradeel: De nauwe samenwerking tussen ondernemers en gemeente n DANTUMADIEL Speciale campinggasten

n KOLLUMERLAND c.a. De perfecte mix tussen trend en ambacht n FERWERDERADIEL Van McDonald’s naar vijf-sterrenrestaurant n ALGEMEEN Industriële Club Tytsjerksteradiel 50 jaar n REGIONIEUWS Ontmoet de mensen achter het Kennispunt


22| |INHOUD ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN ALGEMEEN ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

04 Ontmoet de mensen achter het Kennispunt 06 Ondernemers, onderwijs en overheden zetten

zich in voor vitale economie en leefbaarheid 08 Bezoekers beleven de Noardlike Fryske Wâlden tijdens bramenfestijn 08 Werkzoekenden aan de slag in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

09 Nieuwe voorzitter vereniging Noardlike Fryske

Wâlden kijkt vol vertrouwen naar de toekomst

10 De Friese Wouden verraste journalisten 12 Vakantiewerk in Noordoost Fryslân 15 Inspiratiefestival #LF2018 15 Burgemeester Gerbrandy bekroont Mook de

04

Notaris met Wâldpyk-keurmerk

TYTSJERKSTERADIEL

19

16 18 19 21 21

‘We gaan het liefst morgen los!’ Geslaagd Technics4U-evenement in Tytsjerksteradiel Ontsluitingsweg Skûlenboarch wordt doorgaande route Zonnepanelen voor Activiteitenpark Aventoer Ofskie en nij begjin

ACHTKARSPELEN

26

26 Liever lasser dan receptioniste 28 Werkzoekenden kiezen voor kansen 28 Brood verdienen met beschilderen van plastic dieren? 29 Werkzoekenden aan de slag in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

DONGERADEEL

34

32 Dongeradeel: De nauwe samenwerking tussen ondernemers en gemeente 34 Dokkum als toeristisch centrum 37 Terugtredende overheid, een zorg of zegen?

KOLLUMERLAND c.a.

38 De perfecte mix tussen trend en ambacht 40 Wethouders Kollumerland c.a. op haventoer 43 Bedrijfsbezoek Heiploeg

38 DANTUMADIEL

44

44 Speciale campinggasten 46 Bûtenfjildroute 46 NAZOMEREN

FERWERDERADIEL

48 Van McDonald’s naar vijf-sterrenrestaurant 50 Leden World Trade Center Leeuwarden op bedrijfsbezoek bij Wifo-Anema in Ferwert

50 W W W. AC H T K A R S P E L E N . N L

W W W. DA N T U M A D I E L . E U

W W W. D O N G E R A D E E L . N L


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN ALGEMEEN | 33 ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN VOORWOORD

Ondernemend

NOORDOOST FRYSLÂN OKTOBER 2017 NUMMER 23

Voorwoord Bijna 4 jaar ben ik nu waarnemend burgemeester van Dantumadiel. Binnenkort komt er een einde aan die periode. Een boeiende periode in een boeiend gebied. Wat opvalt in deze regio is de handelsgeest, de ondernemerszin. Het zal ook vast iets te maken hebben met de noodzaak - ook uit vroeger tijden – om je te kunnen redden. Maar het valt op. Er heerst hier een sterke handelsgeest. Mensen weten ook meer te bereiken door samen te werken. Denk bijvoorbeeld eens terug aan de prachtige langste markt van Europa tijdens de opening van de Centrale As. Dit evenement ‘Foarút oer de As mei de Handel’ -een 9 km lange handelsroute - vond plaats op 1 oktober 2016. Dat is toch een prachtig staaltje van samenwerking en ondernemerszin?! In de afgelopen zomerperiode hebben Anja en ik met onze GWS-schouw gezeild door het Bûtenfjild. We hebben genoten van het prachtige natuurgebied en overnacht in hotels, bed & breakfast en trekkershut. Ik heb met eigen ogen gezien welke mogelijkheden de recreatieve sector voor deze streek kan bieden. Inwoners, ondernemers en overheid zullen de handen ineen moeten blijven slaan om van deze mogelijkheden gebruik te maken. De houding van de mensen heeft mij aangesproken, de handelsgeest en de wil om goed samen te werken. Ook de samenwerking met de overheid verloopt over het algemeen constructief. Alle partijen hebben tenslotte hetzelfde voor ogen: verbetering van de werkgelegenheid, de recreatieve- en woonomgeving. Ik wil graag iedereen aanmoedigen om vooral door te gaan met ideeën, met ondernemen en het ontwikkelen van onze streek. Voor mij is het een gebied, waar ik met veel plezier heb gewerkt. Dit voorwoord is voor mij een mooie gelegenheid om iedereen te bedanken voor de prettige samenwerking. De nieuwe burgemeester van Dantumadiel wens ik veel succes, maar vooral ook veel genoegen bij het werken in deze prachtige gemeente!.

Sicko Heldoorn Waarnemend burgemeester van de gemeente Dantumadiel

Samenwerking ondernemers en gemeente Dongeradeel n TYTSJERKSTERADIEL ‘We gaan het liefst morgen los!’ n ACHTKARSPELEN Industriële Club Tytsjerksteradiel 50 jaar n DONGERADEEL Dongeradeel: De nauwe samenwerking tussen ondernemers en gemeente n DANTUMADIEL Speciale campinggasten

n KOLLUMERLAND c.a. De perfecte mix tussen trend en ambacht n FERWERDERADIEL Van McDonald’s naar vijf-sterrenrestaurant n ALGEMEEN Industriële Club Tytsjerksteradiel 50 jaar n REGIONIEUWS Ontmoet de mensen achter het Kennispunt

Colofon

Uitgeverij OF BV i.s.m. gemeenten in Noordoost Fryslân Bladmanagement OF BV Gert de Lange Tel. 06-10556784 Advertentie-exploitatie en administratie OF BV Tussendiepen 21, 9206 AA Drachten Tel. 0512-366326 Contactpersonen: Mirjam Brouwer Contactpersoon: Sylvia Bosma Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) Redactie Narvic Media & Communicatie Menno Bakker (hoofdredactie) Fotografie Ed Klijnman Klaas Koopmans Fotografie Dongeradeel: Marit Anker Fotografie Kollumerland: Sake Beerstra Fotografie Achtkarspelen en regio: Binne-Louw Katsma Vormgeving VDS Crossmedia, Emmen Druk Drukkerij van der Eems

© Copyright 2015. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

W W W. F E R W E R D E R A D I E L . N L

W W W. KO L LU M E R L A N D. N L

W W W . T- D I E L . N L


4 | REGIONIEUWS ALGEMEEN ONDERNEMEND ONDERNEMEND NOORDOOST NOORDOOST FRYSLÂN FRYSLÂN

SCHAKEL TUSSEN ONDERWIJS EN ONDERNEMERS

Ontmoet de mensen achter het Kennispunt Door krachten te bundelen en partijen aan elkaar te verbinden zorgen voor behoud van werkgelegenheid in Noordoost Fryslân. Dat is het gemeenschappelijke doel van KEI, Kennislab en de Kenniswerkplaats.

Om dat kracht bij te zetten werken de drie organisa-

en plannen die er zijn, aan de juiste partijen worden

ties sinds kort aan een gezamenlijke programmering.

verbonden zodat ze kunnen worden uitgevoerd.”

In fysieke vorm zou dit een ‘kennispunt’ kunnen worden in het kennis- en Innovatiehuis in Buitenpost,

Praktijkervaring onmisbaar

waar ze alledrie gevestigd zijn. Maar veel belangrijker

,,Bedrijven in dezelfde sector zien elkaar vaak alleen

is dat KEI, Kennislab en Kenniswerkplaats elkaar beter

als concurrenten, terwijl ze ook samen aan vraagstuk-

weten te vinden en met vragen vanuit onderwijs,

ken kunnen werken. Als wij van ondernemers veel

overheden en ondernemers bij elkaar terecht kunnen.

vragen krijgen die op elkaar lijken, bundelen wij die en onderzoeken we welke partij we bij het probleem

Martin van der Veen is directeur van het Kennis- en

kunnen betrekken om tot een oplossing te komen.

Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI). ,,Wij willen er

Zo zijn we heel hard bezig om met de regionale

met z’n allen voor zorgen dat de bedrijvigheid die er

bouwsector een innovatief bouwcluster op te zetten,

nu is in de regio, blijft. En dat de innovatieve ideeën

waar ook het onderwijs zijn voordeel mee kan doen.


ONDERNEMEND ONDERNEMEND NOORDOOST NOORDOOST FRYSLÂN FRYSLÂN REGIONIEUWS ALGEMEEN || 5

Martin van der Veen Leeftijd 57 jaar Woonplaats Surhuisterveen Burgerlijke staat getrouwd, 3 kinderen, 5 kleinkinderen Hobby’s koken ‘van niets iets maken’

Want om de werkgelegenheid in Noordoost Fryslân

Vrij denken

te behouden, is het nodig dat onderwijs en arbeids-

Wat de drie partijen onmiskenbaar met elkaar

markt veel beter op elkaar afgestemd worden.”

verbindt, is ‘vrij denken’. Stop een probleem in de trechter van het kennispunt en geheid komt één van

Ben Jansen, projectleider bij Kennislab Noordoost

de partijen met een innovatief idee dat kan leiden

Fryslân, is het roerend met Van der Veen eens. ,,On-

tot een oplossing. Daarbij maken KEI, Kennislab en

derwijs is prachtig, maar er kan niks op tegen prak-

Kenniswerkplaats gebruik van hun expertise, hun

Ben Jansen

tijkervaring. Ervaringen die scholieren en studenten

netwerk en sinds kort dus ook van elkaar. De drie

Leeftijd

al tijdens hun studie opdoen in het bedrijfsleven, zijn

partijen beamen: ,,Het kan zomaar zijn dat we een

48 jaar

onuitwisbaar. Alleen door hen te laten zien wat hier

project gezamenlijk oppakken, of bij elkaar aanklop-

Woonplaats

mogelijk is, kunnen we ze behouden voor de regio.”

pen: ‘Jij hebt meer kennis op dit gebied, kun je even

Huizinge

meedenken?’

Burgerlijke staat

Werken aan werkgelegenheid

Getrouwd, 3 kinderen

In het programma Bouwen aan Ambitie (BAA) wer-

,,We hebben veel raakvlakken, onze werkzaamhe-

Hobby’s

ken overheid, onderwijs en bedrijfsleven daar samen

den kennen een grote overlap. Maar waar KEI van

zaalvoetbal, tennis en kunst

aan. Scholieren leren bijvoorbeeld LEGO-robots en

oorsprong geworteld is bij de ondernemers, is het

3D-printers bouwen en doen zo ervaring op met

Kennislab verweven in het onderwijs in de regio en

techniek en ICT. ,,En door scholieren en studenten

staat het Kenniswerkplaats bekend om haar ‘groene’

mee te nemen naar bijvoorbeeld een ziekenhuis en

projecten, vaak ook in samenwerking met onderwijs

te laten zien hoeveel mensen daar in de techniek

en ondernemers”, legt Rianne uit. ,,Door niet meer

werken, kun je hun beeld van ‘de zorg’ bijstellen”, ver-

uitsluitend naast elkaar maar veel vaker met elkaar

telt Jansen enthousiast. ,,De zorg en technologische

te werken, creëren we meer slagkracht en is het ook

Rianne Vos

bedrijven in de regio hebben deze jongeren straks

makkelijker om financieringen rond te krijgen.”

Leeftijd

hard nodig en daar moeten we nu aan werken.”

39 jaar

Van der Veen voegt toe: ,,Om wonen en werken in

Woonplaats

Ook de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân werkt

deze regio toekomstbestendig te maken, moeten

Leek

hard aan het verbinden van onderwijs met onder-

onderwijs, overheden en ondernemers samenwer-

Burgerlijke staat

nemers. Manager Rianne Vos: ,,Bij ons project Better

ken. Onze drempel is laag

samenwonend

Wetter werkten we intensief samen met studenten.

wie met een probleem bij ons komt zal merken dat

Hobby’s

We hebben teeltbedden gemaakt met lisdodde erin

wij dat als een kans zien en het verbinden van de

Ik zit in de gemeenteraad van de

en onderzocht hoe je dat kunt oogsten en verwer-

juiste partij aan de oplossing, als een uitdaging. Wij

gemeente Leek.

ken. Ondernemers zijn er vervolgens mee aan de slag

zijn de kennismakelaars die verbinden én mogelijk

gegaan

maken.”

je kunt er namelijk plaatmateriaal, isolatiemateriaal en zelfs meubels van maken. Zo creëer je vanuit een

Het kennispunt is te bereiken via tel. (0511) 760009.

heel groen project ook werkgelegenheid.”

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.


6 | REGIONIEUWS ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN

VEEL BELANGSTELLING VOOR ONDERTEKENING EERSTE LANDELIJKE REGIODEAL IN BUITENPOST

Ondernemers, onderwijs en overheden zetten zich in voor vitale economie en leefbaarheid Tijdens een drukbezochte Regiobijeenkomst op 17 juli in het Kennis- en Innovatiehuis Buitenpost tekenden 42 vertegenwoordigers van overheden, ondernemers en onderwijs in Noordoost Fryslân de Regiodeal ‘Noordoost Fryslân maakt verschil de economie in de versnelling’. De ondertekenaars spraken hiermee de ambitie uit om zich, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid samen in te zetten voor een vitale Noordoost Friese economie. Deze Regiodeal is hiermee de eerste die landelijk is ondertekend.

Proeftuin Maak Verschil Het afgelopen jaar was Noordoost Fryslân, naast Metropoolregio Amsterdam, Zeeland, de Drechtsteden en de regio’s Eindhoven en Zwolle, proeftuin Maak Verschil. Deze regio’s kennen allemaal een eigen samenwerkingsverband. Het Rijk wil door middel van deze proeftuinen inzicht krijgen hoe regionale samenwerking kan bijdragen aan economische groei. De uitkomsten hiervan worden gebruikt als adviezen voor het nieuwe kabinet. Tijdens de proeftuin Noordoost Fryslân is samen met de Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân (ONOF) en de Gouden Driehoek een intensief proces gestart met ondernemers, het onderwijs en raads- en Statenleden. Daarnaast heeft de Fryske Akademy met een Vitaliteitsscan het DNA van de regio en haar stuwende sectoren in beeld gebracht. Public Result heeft vervolgens met de Economische Transformatiemonitor inzicht gegeven in de maximale potentie van deze sectoren. Op basis van al deze gegevens is de ambitie van de regio geformuleerd: ‘Het toevoegen van € 400 mln. extra aan datgene wat gezamenlijk in de regio geproduceerd wordt (het BRP) in 2025, door volop in te zetten op de stuwende sectoren’.

Foto’s: Binne Louw Katsma


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS | 7

Van Regiodeal naar versnellingsagenda

voorbeeld van Noordoost Fryslân volgen en

bij de hand te nemen om de weg naar de

Noordoost Fryslân heeft de ambitie om het

regionaal de opgaven aangaan.”

toekomst te bewandelen.”

in 2025 te laten stijgen door in te zetten

Undernimmersgeast en ynnovaasjefer-

Tenslotte werd het Kennisportaal geopend

op innovatie en ondernemerschap, een

mogen

door Henri Geursen, voorzitter van de

leven lang leren en partnerschap. Om deze

Gedeputeerde Johannes Kramer roemde de

Gouden Driehoek. “Voor ondernemers is het

ambitie te kunnen realiseren, wordt deze

regio om haar perspectief en potentie: “Wat

belangrijk ze weten waar ze terecht kunnen

Regiodeal samen met de ondertekenaars uit-

in potinsje sit hjir! Bygelyks op it mêd fan

met hun vragen. Een eerste stap is nu gezet

gewerkt in een versnellingsagenda voor de

bou-iverigens. De ûndernimmersgeast en it

met de samenwerking tussen het Kennislab,

komende jaren. Hierin staan voorstellen zoals

ynnovaasjefermogen is hjir heech. Tink oan

de Kenniswerkplaats, het KEI en de nieuwe

het stimuleren van innovatie & ondernemer-

skipsmakkerij Barkmeijer dy’t in hiel ynno-

Gouden Driehoek. Zij werken nu al vanuit

schap en een betere aansluiting onderwijs–

vatyf baggerskip op ierdgas bout.” Applaus

één loket in het KEI in Buitenpost”.

arbeidsmarkt. Daarnaast willen veel mkb-ers

klonk toen Kramer afsloot met de woorden:

meer samenwerken met kennisinstellingen,

“Want sis no sels, at jo hjir yn Noardeast-

maar het ontbreekt hen vaak aan tijd of de

Fryslân bedarje, wolle jo dochs nea wer oars?

ingangen om dit van de grond te krijgen.

No, wêr kin ik tekenje?”

Bruto Regionaal Product met € 400 miljoen

Een kennismakelaar kan hierin een belangrijke rol spelen vanuit bijvoorbeeld het Kennis-

Extra zetje

en Innovatiehuis. Ook het oprichten van een

Namens de ondernemers sprak Tom de Boer

Bouwcampus is één van de voorstellen.

als voorzitter van de ONOF. Veel ondernemers hebben meegedaan met opstellen van

Mijlpaal in Noordoost Fryslân

de Regiodeal. “Ondernemers hebben soms

Burgemeester Marga Waanders benadrukte

een extra zetje nodig, daar zijn faciliteiten

dat de proeftuin Maak Verschil, waar de regio

voor nodig. Bijvoorbeeld het Kennis- en

het afgelopen jaar deel van uitmaakte, de

Innovatiehuis in Buitenpost. Wanneer er

noodzaak om nog beter samen te werken

zoveel partijen tekenen, dan moet het goed

duidelijk heeft gemaakt: vraaggestuurd en

komen!”, aldus De Boer. Frank van Hout,

in wisselende coalities van partijen. “Het

lid van het College van Bestuur van het

tekenen van de Regiodeal is een vorm van

Friesland College gaf namens het onderwijs

geregistreerd partnerschap, een serieuze

aan dat ook het onderwijs soms een ‘schop

zaak!”, aldus Waanders. Demissionair minister

onder de kont’ nodig heeft. Hij ziet de naam

Plasterk van BZK liet in een videoboodschap

‘aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt’ graag

weten dat deze ondertekening een mijlpaal

gewijzigd in ‘samenwerking onderwijs-

is: “BZK ziet graag dat andere regio’s het

arbeidsmarkt. “Het is belangrijk om elkaar

Ondersteuning door trainee Kristyna van der Laan Ter ondersteuning bij het uitwerken van de Regiodeal hebben de Rabobank Drachten Friesland Oost en de Rabobank Noordoost Fryslân een trainee beschikbaar gesteld: Kristyna van der Laan. ‘Mijn naam is Kristyna van der Laan. Ik ben 23 jaar en sinds kort woonachtig in Burum. Na een afstudeerstage bij Rabobank Drachten Friesland Oost heb ik in juli mijn ‘Bachelor of Arts – Communication’ behaald aan de NHL Hogeschool. Mijn ambitie om na mijn studie meteen aan het werk te gaan, werd werkelijkheid toen Rabobank Drachten Friesland Oost mij een traineeship aanbood bij het traject Proeftuinen ‘Maak Verschil’. Vanaf september vervul ik de functie van Projectsecretaris/communicatieadviseur bij de proeftuin Noordoost Fryslân. Dit is voor mij een uitdaging als eerste ervaring op de officiële werkvloer. Met mijn doelgerichtheid en creativiteit beteken ik graag iets binnen het team van de Proeftuin Noordoost Fryslân. Ik werk vanuit het Kennis- en Innovatiehuis in Buitenpost, maar wellicht kom ik u het komende jaar tegen tijdens een bijeenkomst of overleg!‘

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.


8 ||REGIONIEUWS ALGEMEEN GEMEENTEONDERNEMEND ONDERNEMEND ONDERNEMEND NOORDOOST NOORDOOST NOORDOOST FRYSLÂN FRYSLÂN FRYSLÂN

Bezoekers beleven de Noardlike Fryske Wâlden tijdens bramenfestijn Op zaterdag 26 augustus openden vijf

stand wordt gehouden door agrarisch na-

onderhouden de leden van de Noardlike

leden van de vereniging Noardlike Fryske

tuur- en landschapsbeheer. Albert van der

Fryske Wâlden 3.600 kilometer aan land-

Wâlden de deuren van hun bedrijven

Ploeg, de sinds juli nieuwe voorzitter van

schapselementen en honderden pingo’s

voor de bezoekers van het bramenfestijn

de vereniging, is zeer tevreden over hoe de

en dobben in de regio. Door het tal van

Brommels! Op de boerderijen in Jistrum,

bezoekers tijdens het evenement in con-

excursies en activiteiten op de boerenbe-

Eastermar, Twijzel, Boelenslaan en Veen-

tact worden gebracht met het landschap:

drijven en de uitzonderlijke weersomstan-

klooster organiseerden ze tal van activitei-

“Brommels is in prachtich evenemint, dêr

digheden was het voor de boer een dag

ten. In de omliggende weilanden konden

‘t hieltyd mear minsken op ôf komme en

om de inwoner en bezoeker dichter bij het

bramen worden geplukt. Het evenement

terjochte, want mei Brommels kinst de

landschap te brengen.

gaf bezoekers de gelegenheid te genieten

Wâlden belibje troch te sjen, te lústerjen, te

van het unieke cultuurlandschap dat in

priuwen en yn aksje te kommen.” In totaal

Tijdens het evenement konden kinderen vogelhuisjes timmeren voor de gekraagde roodstaart. Deze vogel staat symbool voor de vereniging.

Werkzoekenden aan de slag in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

De gemeenten Achtkarspelen en

geholpen om weer in eigen levensonder-

Naar een betaalde baan

Tytsjerksteradiel zetten zich in om binnen

houd te kunnen voorzien.

De arbeidsbemiddelaar van de gemeente neemt contact op met werkzoekenden

de organisatie banen te creëren voor bijstandsgerechtigden. Samen met Start

Flexibele medewerkers

met een bijstandsuitkering. Zij beoordeelt

People zetten ze hiervoor een flexpool op.

De werkervaring is voor een periode van drie

of de kandidaat past binnen het functie-

Men kan aan de slag in het Klant Contact

maanden. Bij goed functioneren is er kans

profiel. Als de medewerker door het KCC is

Centrum (KCC) van de gemeenten als

op een verlenging met drie maanden. Na de

aangenomen zorgt de arbeidsdeskundige,

flexibele medewerkers. Bij het KCC

werkervaringsperiode komt de kandidaat in

samen met Start People, voor coaching

komen de eerste klantcontacten van

aanmerking voor een tijdelijk dienstverband

en begeleiding van de medewerkers. De

de gemeenten binnen.

bij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel voor

medewerker kan gebruik maken van het

een periode van vijf maanden. Daarna komt

netwerk van Start People wanneer hij of

De gemeenten bieden drie kandidaten

de medewerker in een flexpool, is goed

zij deel uitmaakt van de flexpool. Hierdoor

per jaar een werkervaringsplek. Zo kunnen

opgeleid en beschikt over brede ervaring.

gaan zij van flexibele medewerkers naar

de gemeenten ook in drukkere periodes

Medewerkers zijn na het traject niet alleen

een volwaardige betaalde baan op de

de hoge dienstverlening garanderen en

inzetbaar bij het KCC van beide gemeenten

arbeidsmarkt.

worden werkzoekenden aan een baan

maar ook bij andere organisaties.


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN GEMEENTE || 9

Nieuwe voorzitter vereniging Noardlike Fryske Wâlden kijkt vol vertrouwen naar de toekomst Dinsdagavond 20 juni werd Albert van der Ploeg benoemd tot nieuwe voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). De ervaren bestuurder is hiermee het boegbeeld van de agrarische natuurvereniging die zich met bijna 800 leden, boeren en particulieren inzet voor agrarisch natuurbeheer. Tijdens de algehele ledenvergadering op 20 juni stemden de leden van de vereniging unaniem in met de benoeming van de nieuwe voorzitter. Albert van der Ploeg (58) uit Readtsjerk is ruim zeven jaar wethouder in Dongeradeel, hobbyboer en doet aan particulier agrarisch natuurbeheer. Hiervoor was hij ruim acht jaar wethouder in Dantumadiel en leerkracht aan het AOC Friesland. De voorzitter beschikt over een breed netwerk, een bestuurlijke antenne en heeft voldoende vakkennis van agrarisch natuurbeheer. Deeltijd Om het voorzitterschap de volledige aandacht te geven is Van der Ploeg zijn functie als wethouder bij de gemeente Dongeradeel in deeltijd gaan voortzetten. Hierdoor is hij een groot deel van de week beschikbaar voor de vereniging waar hij samenwerkt met de bureauleden en het dagelijks- en algemeen bestuur. Vertrouwen Het nationaal landschap de Noardlike Fryske Wâlden biedt volgens de voorzitter tal van mogelijkheden, hier wil hij samen met de mensen om hem heen op inspelen. Wat de vereniging daarvoor nodig heeft is vrijheid en vertrouwen: “Om te groeien hebben wij, de boeren, het bestuur en de bureauleden vertrouwen en vrijheid nodig om te ontwikkelen. Niet alleen van de overheid, ook van de inwoner is het belangrijk dat ze ons het vertrouwen geven. De vereniging is een prachtige club mensen met stuk voor stuk hart voor het gebied, ik heb er het volste vertrouwen in dat ik samen met hen veel kan betekenen voor ons landschap.” De voorzitter kijkt daarin vooruit naar volgend jaar, waarin hij tijdens Culturele Hoofdstad 2018 draagvlak kan creëren voor het unieke coulisselandschap.

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.


10 | REGIONIEUWS GEMEENTE ONDERNEMEND ONDERNEMEND NOORDOOST NOORDOOST FRYSLÂN FRYSLÂN

De Friese Wouden verraste journalisten ,,Ik heb in De Friese Wouden prachtige wandelingen gemaakt. Wat is het hier mooi en afwisselend. Dat had ik niet verwacht,’’ vertelde Wanda Catsman uit Montfoort van de populaire wandelblog WandaWandelt.nl. ,,Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik kon verwachten. Maar dat er zoveel mooie routes zijn, waarvan grote delen ook nog onverhard, dat kon ik niet vermoeden!’’

Catsman was één van de tien journalisten en blog-

tig. Vooral wandelaars en fietsers kunnen hun hart

gers die 25 tot en met 27 augustus 2017 werd uit-

hier ophalen. Echter, weinig mensen kennen deze

genodigd door Stichting RegioMarketing Toersime

regio. Daarom hebben we journalisten en bloggers

uit Noordoost Friesland en Toeristisch Netwerk De

uitgenodigd om verhalen en reportages te maken,’’

Friese Wouden uit Zuidoost Friesland om de regio

vertelde Elizabeth Pilat, regiomarketeer in Noordoost

te komen verkennen. 35 ondernemers in het gebied

Friesland.

tussen Tytsjerk, Feanwâlden, Buitenpost, Bakkeveen en Beetsterzwaag legden de schrijvers in de watten.

Tijdens het weekend bezochten de journalisten en bloggers onder andere Botanische Tuin De Kruidhof

Foto’s: Marcel van Kammen

,,Met deze persreis wilden we het onontdekte

in Buitenpost, Park Vijversburg in Tytsjerk en Museum

Friesland laten zien. De Friese Wouden zijn prach-

Dr8888 in Drachten. Ze wandelden als primeur een


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN GEMEENTE | 11

gedeelte van het Wâldenpad nabij Eastermar dat

De schrijvers aten zaterdagavond in twee groepen:

nog in ontwikkeling is. Anderen deden een fiets-

de helft ging naar het Spijshuys in Boornbergum en

excursie in Beetsterzwaag, bezochten de duinen in

de andere helft dineerde bij De Pleats in Burgum.

Bakkeveen of gingen elektrisch sloepvaren in het

,,We hadden nooit verwacht dat Friesland zoveel

Bûtenfjild.

goede horecazaken zou hebben. Dat heeft ons echt verrast!’’ vertelde Yvon Reitsma uit Wageningen van

Pilat ging verder: ,,Zaterdagmiddag, tijdens de lunch,

het digitale inspiratieplatform Travelvibe.nl. De deel-

ontmoetten de schrijvers en de organisatie elkaar. Bij

nemers van de foodwalk in Buitenpost beaamden

pas geopende Recreatieboerderij De Omleiding in

het culinaire niveau in de regio. De ‘Brommelshapjes’

Feanwâlden was er tijd om te netwerken en de orga-

-van het Bramenfestijn Brommels- die geserveerd

nisatie gaf tekst en uitleg. ‘’Een gezamenlijk moment

werden tijdens de foodwalk op zondagochtend

in het programma is erg prettig voor de onderlinge

werden goed ontvangen.

saamhorigheid. Daarnaast krijgen wij de kans om wat organisatorische zaken zoals de contentkalender uit

Tijdens het weekend werden er 500 berichten op

te leggen.’’

social media gezet met de hashtag #defriesewouden17. Na een meting bleek dat 200.000 mensen een

,,Dit was de vijfde grote persreis die we organiseer-

bericht met deze hashtag hebben gezien. ,,Via social

den. We weten uit ervaring dat schrijvers vanuit

media konden mensen uit heel Nederland digitaal

enthousiasme zo snel mogelijk artikelen willen publi-

meekijken. Ze zagen positieve berichten en mooie

ceren. Als regio willen we de artikelen liever spreiden

beelden van De Friese Wouden. We lieten als regio

en dat doen we met een zogenaamde contentkalen-

echt een goede indruk achter. Ik ben zeer blij met dit

der. Zo houden we de aandacht vast!’’

resultaat,’’ aldus een tevreden Pilat.

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.


12 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN

Vakantiewerk in N Veel bedrijven zetten in de zomerperiode jongeren in als vakantiekracht in hun bedrijf. Wij deden een rondje Noordoost Fryslân om een aantal van deze hardwerkende jongelui te portretteren.

Nienke Zijlstra, 19 jaar, Buitenpost Bij Thuiszorg De Friese Wouden Opleiding: derdejaars Forensic Science op Van Hall Larenstein Nienke werkt in de vakantie als huishoudelijke hulp bij ouderen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het leuke contact met de vaak dankbare cliënten maakt dat ze dit werk met veel plezier doet. Buiten de vakanties is dit ook haar bijbaan.

Imke Klarie Boersma, 15 jaar, Driezum Bij De Koffiepot in Dokkum Imke gaat na de zomervakantie naar 4 VWO. Zij zocht vakantiewerk en De Koffiepot leek haar een leuke plek om te werken. Zij gaf daarom haar CV hier af en nu werkt ze de hele zomer als serveerster in de sfeervolle binnenstad van Dokkum, waar ze geniet van de

Tessa Nauta, 15 jaar, De Westereen

contacten die dit werk meebrengt.

Bij Echte Bakker Eddy de Jong in De Westereen Opleiding: MAVO klas 4 Tessa is via familie aan haar vakantiebaan gekomen en doet verschillende werkzaamheden in de bakkerswinkel in het winkelcentrum van De Westereen: o.a. inpakken, winkel vullen schoon maken en klanten helpen. Afrekenen mag ze gelet op haar leeftijd nog niet. Tessa houdt van de afwisseling en het contact met collega’s en klanten.

Fotografie en teksten: Dicky van der Meer


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS | 13

Noordoost Fryslân Bèdr Slager, 20 jaar, Buitenpost Bij Vleesbedrijf Joop de Vries in Feanwâlden Opleiding: Bèdr volgt de opleiding tot sportdocent aan de ALO. In de vakantie is hij chauffeur en bezorgt hij door heel Fryslân vlees bij restaurants e.d. Daarnaast doet hij ook voorbereidende werkzaamheden als sorteren van vleespakketten en het laden van de bussen. Bèdr houdt van autorijden en contact met mensen dus deze job is hem op het lijf geschreven.

Wessel de Groot, 17 jaar, Burgum Bij Vakantiepark Bergumermeer in Sumar Opleiding: Wessel studeert Licht- en Geluidtechniek aan het Friesland College De campingwinkel van Vakantiepark Bergumermeer wordt deze zomer voor het tweede jaar

Jitze de Beer, 18 jaar, Ternaard

op rij door Wessel bemand .

Bij Eetcafé / Cafetaria ’t Hoekje in Ferwert Opleiding: Jitze heeft pas zijn VWO diploma behaald en start na de vakantie met de studie Economics & Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Via De Waard van Ternaard werkt hij sinds afgelopen juli bij ’t Hoekje als barman en maakt hij in voorkomende gevallen ook plates. Jitze houdt van de contacten die het werken in de horeca meebrengt. Zijn verdiensten zijn een mooie bron van inkomsten om zijn studie mee te bekostigen.

Rudmer Sennema, 20 jaar, Dokkum Bij Probo Sign in Dokkum Opleiding: Rudmer doet de opleiding docent geschiedenis aan de NHL te Leeuwarden Hij heeft zijn vakantiebaan te danken aan een open sollicitatie bij Probo Sign. Rudmer is expeditiemedewerker en is daarnaast ook inzetbaar bij de printmachines. Het meest fijn aan zijn werk vindt hij de afwisseling en de interactie met collega’s.

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS | 15

Inspiratiefestival #LF2018 Op maandag 2 oktober komen 150 toeristische ondernemers en cultuurmakers samen om Noordoost Friesland klaar te stomen voor 2018 Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. Het inspiratiefestival begint om 15.45 uur met presentaties van onder andere Leeuwarden-Fryslân 2018 en Merk Fryslân. Rond 18.00 uur is het tijd om te netwerken, informatie te verzamelen en een lekker hapje te eten! Vanaf 19.30 uur start het avondprogramma. Twintig culturele projecten uit Noordoost Friesland gaan het gesprek aan met de deelnemers. Er wordt gezocht naar kansen, verbindingen en samenwerkingen. Deelname is gratis, aanmelden is verplicht en kan via www.rmtnof.nl.

Burgemeester Gerbrandy bekroont Mook de Notaris met Wâldpyk-keurmerk

Burgemeester Gerbrandy van de Gemeente

‘De notaris vroeg zich af wat hij wel niet

bijzondere samenstelling genoemd mag

Achtkarspelen heeft het Wâldpyk-keurmerk

geworden was als hij wél kon lezen en

worden. Dit team kan alle voorkomende

uitgereikt aan Mook de Notaris in Surhuis-

schrijven. Koster, antwoordde de man’.

juridische werkzaamheden binnen het

terveen. Mr. Margreet Mook, mr. Fransisca

notariaat verrichten, maar midden in

Spa en mr. Tineke Castelein namen in het

Mook de Notaris

het agrarisch cultuurlandschap van De

bijzijn van zo’n 70 genodigden het certifi-

Notariskantoor Mook de Notaris is het

Wâlden zijn ze ook gespecialiseerd op

caat, bordje en vlag van het streekkeurmerk

enige notariskantoor in de gemeente

agrarisch juridisch gebied. De voertaal

in ontvangst. Mook de Notaris maakt zich

Achtkarspelen. Drie vrouwen zwaaien er

Fries die ze gebruiken wordt hier bij uitstek

ondermeer hard voor gebruik van de Friese

de scepter. Het bedrijf is een maatschap

gewaardeerd. “Met Mook de Notaris heeft

taal in woord en geschrift en zet zich in

met mr. Margreet Mook, mr. Fransisca Spa

De Friese Wouden er weer een mooie

voor de lokale gemeenschap. Het is een

en mr. Tineke Castelein als vennoten. Het

streekambassadeur bij”, aldus Henk Pilat

notariskantoor ‘oas as oars’ en met de stree-

team van Mook bestaat uit tien vrou-

van Stichting Wrâldfrucht, eigenaar van

kerkenning is het uniek in De Wâlden en in

wen en drie mannen, wat op zich al een

Streekkeurmerk Wâldpyk.

de notariële dienstverlening. Om 4 uur in de middag begon de feestelijke uitreiking die werd opgeluisterd met muziek van de troubadour Gurbe Douwstra. Tijdens de uitreiking vertelde Jan de Boer een toepasselijk volksverhaal uit De Wâlden over een ongeletterde jongen die koster wilde worden, en die jaren later als hij een rijk man is bij de notaris weer geconfronteerd wordt met zijn beperking.

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.


16 ||TYTSJERKSTERADIEL GEMEENTE ONDERNEMEND ONDERNEMEND NOORDOOST NOORDOOST FRYSLÂN FRYSLÂN

ZAKENCLUB TRYNWÂLDEN: SNEL STARTEN MET BEDRIJVENTERREIN SANJESFJILD

‘We gaan het liefst morgen los!’ Nu de economie aantrekt ziet Zakenclub Trynwâlden het weer helemaal zitten met het nieuw aan te leggen bedrijventerrein Sanjesfjild in Oentsjerk. ,,De plannen liggen er al ongeveer zeven jaar, we staan te trappelen!”, vertelt voorzitter Tjalling Posthuma Linthorst, in het dagelijks leven eigenaar van Kompas Indoor & Outdoor Reclame in Oentsjerk.

,,De gemeente Tytsjerksteradiel wil er graag een

zouden het wel een mooie stimulans voor de plaat-

duurzaam bedrijventerrein van maken, met gebou-

selijke economie vinden als zich hier gezinnen gaan

wen die de uitstraling hebben van een echte ‘pleats’,

vestigen die wonen en werken willen combineren.”

zodat ze passen bij de omgeving”, weet Posthuma

Zijn eigen bedrijf Kompas verhuist over afzienbare

Linthorst.

tijd naar Gytsjerk Posthuma Linthorst kon eenvoudig-

Momenteel zijn er gesprekken gaande met een

weg niet meer wachten op Sanjesfjild. ,,We groeien

vijftal gegadigden. In de eerste fase zijn er zo’n twaalf

uit ons jasje. Maar zo zijn er hier meer: de nood is

kavels beschikbaar. In eerste instantie voor onder-

hoog. Er is krapte, er is hier gewoon niks te koop of te

nemers uit Trynwâlden, maar de gemeente en de

huur voor lokale bedrijven.”

Zakenclub kijken ook naar een grotere regio. ,,Wij zijn er als Zakenclub niet om een plan van de gemeente

De gemeente heeft liever kopers dan huurders.

te ‘verkopen’ aan andere ondernemers, maar wij

,,Maar wij kunnen ons zo voorstellen dat als een


ONDERNEMEND ONDERNEMEND NOORDOOST NOORDOOST FRYSLÂN TYTSJERKSTERADIEL FRYSLÂN GEMEENTE || 17

aantal ondernemers liever wil huren, zij een Vereni-

of een bijeenkomst met een interessante spreker

ging van Eigenaren kunnen oprichten. Dan weet de

komen ongeveer 80 leden af. Ook partners zijn

gemeente ook zeker dat gehuurde panden goed

welkom. Na het officiële gedeelte wordt er geborreld

onderhouden worden.”

en genetwerkt.”

Posthuma Linthorst ziet het al helemaal voor zich, hij denkt dan ook graag mee. ,,Zowel met de gemeente

Betrokken ondernemers

als met de ondernemers. Dat vinden we als Zaken-

De laatste vijf jaar zijn er meer jonge ondernemers lid

Tjalling Posthuma Linthorst

club ook gewoon leuk.”

geworden. Het bestuur van de Zakenclub vindt het

Leeftijd

belangrijk hen te introduceren bij de andere onder-

46 jaar

nemers en ze zo aan elkaar te verbinden.

Woonplaats

Kijkje in de keuken Om te peilen hoe de leden van die Zakenclub eigen-

Oentsjerk

lijk denken over het functioneren ervan, hield het

,,We kunnen van elkaar leren. En we merken dat deze

Burgerlijke staat

bestuur eerder dit jaar een enquête. Daaruit kwam

verjonging er ook voor zorgt dat we zelf soepeler

gehuwd, 2 kinderen (8 en 10 jaar)

onder andere naar voren dat de ondernemers graag

en opener worden. Zo denken we erover niet alleen

Hobby’s

meer bedrijfsbezoeken zouden willen doen. ,,Bij

ondernemers met bedrijven in de Trynwâlden, maar

varen, mountainbiken en ik ben

elkaar in de keuken kijken”, glimlacht de voorzitter.

ook mensen die in de Trynwâlden wonen en elders

jeugdcoördinator bij VC Trynwâlden.

ondernemen, uit te nodigen lid te worden. We ,,We zijn onlangs op bezoek geweest bij Chocolaterie

vinden kennis delen heel belangrijk en die kennis zit

Le Bonbon in Gytsjerk en dat was ontzettend leuk.

natuurlijk niet alleen hier. Door problemen, oplossin-

Je krijgt een heel ander beeld van mensen als je

gen en kansen met elkaar te delen, krijgen we meer

kennismaakt met hun passie, met wat zij dagelijks

begrip voor elkaar.”

doen. Heel gezellig maar ook heel nuttig, want Le Bonbon maakt bijvoorbeeld petit fours waar logo’s

Posthuma Linthorst en zijn collega’s laten graag meer

op gedrukt kunnen worden. Onze ondernemers

enthousiaste, energieke ondernemers toe in hun

waren daar enthousiast over. Zo levert zo’n avond

midden én op het nieuwe bedrijventerrein Sanjesfjild.

ook klandizie op en houdt je de bedrijvigheid in de

,,Het is gewoon een prachtige kans op een hele

regio. De ondernemers weten nu dat ze voor zulke

mooie locatie die grenst aan de dorpskern en goed

producten gewoon in Gytsjerk terecht kunnen.”

bereikbaar is. Wij liggen heel centraal: Dokkum, Leeu-

Er zijn 110 ondernemers lid van Zakenclub Trynwâl-

warden, Burgum en Drachten zijn dichtbij. Eigenlijk is

den. ,,Op een mooie avond zoals zo’n bedrijfsbezoek

Trynwâlden gewoon ideaal voor ondernemers!”

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.


18 | TYTSJERKSTERADIEL ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN

Geslaagd Technics4Uevenement in Tytsjerksteradiel Eind juni organiseerde de Technetkring Tytsjerksteradiel een groot evenement voor basisschoolleerlingen uit de gemeente. Dit evenement ‘Technics4U’ vond plaats in Energie Centrale van Engie en speelde in op de toenemende vraag naar technisch geschoold personeel. Bijna 350 leerlingen uit de groepen 7 en 8 deden mee aan het evenement.

kan zijn. Ze zijn zelf aan de slag gegaan om een robot met een zonnecel te bouwen. Ook ontvingen kinderen een aantal waardebonnen met een gereedschapskist. Deze bonnen konden de kinderen een dag later tijdens de open dag inleveren bij de deelnemende bedrijven. Voor iedere bon kregen ze een ander stuk gereedschap om een gereedschapskist te vullen. Noppert Beton, BSB Staalbouw en De Boer Kraanverhuur uit Sumar en De Hoop Installaties en Friesland Reclame uit Burgum deden mee aan de open dag. Veel kinderen bezochten samen met ouders, broertjes en zusjes en grootouders de deelnemende bedrijven. In Sumar reed een treintje gratis heen en weer tussen de drie bedrijven BSB Staalbouw, De Boer Burgum BV en Noppert Beton. Bij De Hoop Installaties stond een Technobiel. Dat is een vrachtauto met een experimenteerruimte

De Technetkring Tytsjerksteradiel is een

Open dag

waarin leerlingen op allerlei manieren aan

samenwerkingsverband tussen bedrijfs-

Tijdens het Technics4U-evenement was

techniek kunnen ‘proeven’.

leven, onderwijs en de gemeente met

er op het gebied van techniek van alles

als doel kinderen te interesseren voor

te doen. Dat gebeurde op een bijzondere

De organisatie van het Technics4U-

techniek. Jaarlijks worden voor het basis-

bedrijfslocatie van de Energie Centrale bij

evenement en de open dag kan

en voortgezet onderwijs activiteiten ge-

Noardburgum. De kinderen konden op in-

terugkijken op een geslaagd evenement.

organiseerd. ‘We hechten hier veel belang

teractieve wijze ervaren hoe leuk techniek

aan’, vertelt Johan de Haan. Volgens de voorzitter van de Industriële Club Tytsjerksteradiel is techniek een breed begrip. ‘Daarbinnen zijn voor jongeren uit alle opleidingsniveaus veel kansen op mooi werk. Ook in de eigen regio. We zien op dit moment, nu de crisis voorbij is, er een groot tekort is aan technisch geschoold mensen.’ Een bijkomend voordeel van de samenwerking is dat de contacten tussen ondernemers en het onderwijs in de gemeente veel hechter is geworden. ‘We weten elkaar nu gemakkelijk te vinden’, aldus Johan de Haan.


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN TYTSJERKSTERADIEL | 19 Burgemeester Jeroen Gebben krijgt uitleg van directeur Harm Beerda van vof Heechsân.

Ontsluitingsweg Skûlenboarch wordt doorgaande route Er wordt volop gewerkt aan de wegenstructuur bij het industrieterrein Skûlenboarch. Hierdoor ontstaat er ten zuiden van het industrieterrein een doorgaande route tussen het buurtschap Skûlenboarch en de provinciale weg via de rotonde bij Drogeham. De werkzaamheden worden uitgevoerd door v.o.f. Heechsân en zullen naar verwachting in november zijn afgerond. Begin vorig jaar is de nieuwe ontsluitings-

brug in erg slechte staat. Er mag van Rijks-

enige ruimte. Vorig jaar september heeft

weg voor de ondernemers van indus-

waterstaat geen zwaar verkeer over heen.

de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel

trieterrein ‘Skûlenboarch’ al in gebruik

Het afgelopen jaar heeft de brug er lange

extra krediet beschikbaar gesteld om

genomen. De zuidelijke verbinding tussen

tijd uitgelegen vanwege een aanvaring.

alsnog ook het ontbrekende weggedeelte

het industrieterrein en de aansluiting

Bewoners en ondernemers van Skûlenbo-

te kunnen aanleggen’, vertelt Gebben.

op de provinciale weg bij Drogeham is

arch hebben tijdens deze periode noodge-

‘Na intensieve onderhandelingen over de

volgens burgemeester Jeroen Gebben van

dwongen gebruik moeten maken van de

grondposities hebben we onlangs met alle

Tytsjerksteradiel een boppeslach. ‘In het

route over het industrieterrein. Jeroen Geb-

betrokken partijen (Wadro, DHG en VBI)

bijzonder voor de ondernemers op het

ben is van mening dat deze route daar niet

een akkoord bereikt. Met de tweede fase

industrieterrein’, aldus Gebben. ‘Vanaf dat

geschikt voor is. ‘Gevaarlijk vanwege veel

van de ontsluitingsweg ontstaat er een

moment waren ze niet langer afhanke-

overstekend heftruckverkeer met zware en

mooie doorgaande route voor bewoners

lijkheid van de brug Skûlenboarch. Een

lange betonplaten. Zeker niet geschikt om

en bedrijfsleven van Skûlenboarch richting

knelpunt waar al meer dan vijftig jaar over

blijvend als doorgaande route te fungeren’,

de provinciale weg. Daarnaast kunnen de

werd gepraat, is eindelijk opgelost.’

zo stelt de burgemeester.

bedrijven op Skûlenboarch hun interne

Struikelblok

Winst voor alle partijen

maliseren. Dat levert ‘winst’ op voor alle

De brug bij Skûlenboarch is een bekend

‘Binnen het projectbudget voor de eerste

partijen in de regio. Dat is geweldig!’

struikelblok voor het verkeer en wordt veel

fase van de ontsluitingsweg van de ge-

gebruikt door de scheepvaart. Ook is de

meente en de provincie Fryslân was nog

ontsluiting op het industrieterrein opti-

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.


Al ruim 100 jaar de veelzijdige aannemer uit Eastermar...

Grote Hornstweg 19-D, 9261 VW Eastermar telefoon: 0512 - 47 13 00 www.bouwbedrijfswart.nl swart@bouwbedrijfswart.nl

DE PERSOONLIJKE SERVICE IN ICT & TELECOM! LAPTOPS COMPUTERS REPARATIE HULP AAN HUIS

NETWERKEN ICT-BEHEER WIFI & PRINTING SERVER & CLOUD

SMARTPHONES ABONNEMENTEN ZAKELIJK MOBIEL IP-TELEFONIE

uw partner in ICT & telecom | Westersingel 49 Burgum | Aalsumerpoort 10 Dokkum | 0511-200200 | okepc.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN TYTSJERKSTERADIEL | 21

Zonnepanelen voor Activiteitenpark Aventoer Op dinsdag 29 augustus hebben burgemeester Jeroen Gebben en (oud)wethouder Houkje Rijpstra onder toeziend oog van directeur Hessel Bouma van Activiteitenpark Aventoer in Burgum 300 zonnepanelen aangesloten op het net. Het park, met onder meer lasergame- en klimfaciliteiten, wekt hiermee de volledige eigen stroombehoefte op en kan een restant leveren aan het net. Verder is er een zonneboiler geplaatst,

Ofskie en nij begjin

waarmee een groot deel van het hete water voor de spoelkeuken wordt verwarmd. Aventoer heeft door de zonnepanelen geen

Dochs wol wat mankelyk ha ik nei rom 11 jier wethâlderskip ôfskie naam fan

stroomkosten meer en draait aanzienlijk duurzamer.

de gemeentlike polityk. It hat my in protte brocht en myn wrâld in stik grutter makke. Ien fan de nije tema’s dêr’t ik yn myn bestjoerlike wurk mei te meitsjen krige, wie de duorsumens. Yn 2006 noch in behoarlik ‘geitewollesokke-ûnderwerp’, mar yn de jierren dêrnei hieltyd belangriker op de politike aginda. En gelokkich net allinnich fan de polityk! Op it terrein fan de duorsumens en de oergong nei de sirkulêre ekonomy rint (in diel fan) it bedriuwslibben al jierren hurder dan de oerheden en net sûnder reden. Foar in politikus is it altyd saak om de eigen ‘hâldberheidsdatum’ yn ‘e gaten te hâlden. Dy fan my siet der nei trije perioades oan te kommen fûn ik en dat betsjutte dat ik om my hinne sjoen ha. Ik woe my graach ynsette foar in tema dêr’t ik waarm fan wurd en dat kaam op myn wei. De Vereniging Circulair Friesland socht in algemien direkteur en seach yn my dêrfoar in geskikte kandidaat. En ik sjoch it as in foarrjocht dat ik my tenei dêrmei dwaande hâlde mei. Dat betsjut dat ik wol ôfskie nommen ha as bestjoerder, mar dat ik jim – it warbere bedriuwslibben yn Noardeast Fryslân – tsjinkommen bliuwe sil. In tal bedriuwen út de regio is al lid fan Circulair Friesland omdat we de transysje nei in sirkulêre ekonomy nea allinnich dwaan kinne. Dat moat meiïnoar, bedriuwen, boargers en oerheden, oppakt wurde. Hoewol’t de ûntwikkelingen hurd geane, moat der noch hiel wat barre om de beweging goed op gong te krijen. Foar no: tige tank foar de goeie gearwurking. Ik ha genoaten fan de wurkbesites en de kontakten dy’t der fierder ek wiene. No op nei in duorsume wrâld dêr’t gjin ôffal mear is, allinnich grûnstoffen foar wat nijs.

Houkje Rijpstra

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.


22 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN

“TYTSJERKSTERADIEL IS EN BLIJFT EEN INTERESSANTE OMGEVING VOOR ONDERNEMERS”

Industriële Club Tytsjerksteradiel 50 jaar

Geen commerciële club, maar een organisatie waar de leden ervaringen en ideeën uitwisselen. Standpunten en suggesties worden vervolgens door het bestuur naar voren gebracht in gesprekken met gemeente, politiek en instanties. Al vijftig jaar is dit het voornaamste doel van de Industriële Club Tytsjerksteradiel (ICT). De club telt dertig leden: bedrijven met een industrieel karakter en industriële toeleveranciers, voornamelijk uit de maakindustrie, het transport en de bouwnijverheid in de gemeente Tytsjerksteradiel.


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN ALGEMEEN

A.G. Schols goodwill heeft gekweekt bij

kennen. “In goede tijden kun je een

de gemeente ten opzichte van de indus-

hechte relatie opbouwen. Mocht het ooit

trie. Dat de ICT voor de lokale overheid

spannend worden, dan heb je elkaars 06

ondertussen een serieuze gesprekspartner

nummer, zodat er snel kan worden ge-

is blijkt onder andere uit de betrokkenheid

schakeld.” Vol overtuiging: “Tytsjerkstera-

van het ondernemerscollectief bij het for-

diel is en blijft een interessante omgeving

muleren van het economisch beleid in de

voor ondernemers.”

gemeente. “Er was een tijd dat overheid en bedrijfsleven verschillende talen spraken”,

Actieve rol

zegt ICT voorzitter Johan de Haan. “Nu

Als belangbehartiger houdt de ICT de

zoeken we elkaar op. De resultaten zijn er

vinger aan de pols bij ontwikkelingen die

naar. Niet alleen financieel, maar ook in de

invloed kunnen hebben op de bedrijfs-

vorm van een vitale, leefbare omgeving.”

activiteiten van de leden. Door de actieve

De maatschappij in het algemeen en de

rol richting beleidsmakers en beslissers is

regionale samenleving in het bijzonder

er veel bereikt in de achterliggende jaren.

drijft voor een groot deel op onderne-

Een greep: stimuleren van woningbouw

mers, stelt burgemeester Jeroen Gebben

in de gemeente voor huisvesting van

In het verslag van de eerste vergadering

van Tytsjerksteradiel. “Zonder bedrijvig-

medewerkers verbeteren van de contac-

in december 1967, als de jubilaris nog

heid word je een dode gemeente.” Hij

ten tussen de bedrijven onderling en de

Samenwerkende Industrieën Bergum/

noemt het belangrijk dat overheid en

contacten met de gemeente en provincie

Schuilenburg heet, lezen we dat secretaris

ondernemer elkaar “in vredestijd” leren

verbeteren van de infrastructuur, onder andere door de aanleg van de Centrale As en glasvezel ontsluiting industrieterrein Skûlenboarch verbeteren van het aanbestedingsbeleid: meer belang hechten aan het stimuleren van economische ontwikkeling door het uitnodigen van lokale bedrijven bij aanbestedingen Technetkring Tytsjerksteradiel: samenwerking basisscholen, voortgezet onderwijs en gemeente om de belangstelling voor

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.

|

23


Vuur

Als het startschot klinkt, duiken we in het diepe. We bijten ons vast in het doel. Water kan ons vuur niet blussen, want wij lopen letterlijk het vuur uit de sloffen om aan uw wensen te voldoen, omdat we vakidioten zijn. We houden van ons werk en laten het vuur in ons branden om van het vonkje een vlam te maken: van idee tot tastbaar product. Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN ALGEMEEN

techniek onder jongeren te stimuleren ge-

kunt wonen, werken en ontspannen. Een

ook de ‘Regiodeal’ in Noordoost Friesland

meentegrens overschrijdende belangen-

goed ondernemersklimaat is daarbij zeer

(met betrokkenheid van het ministerie van

behartiging door aansluiting bij onderne-

belangrijk. Om dat te bereiken en vast te

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

mersnetwerk Noordoost Fryslân.

houden heb je elkaar nodig. Je bent van

een rol spelen. Hierin staan voorstellen

elkaar afhankelijk.”

over onder andere het versterken van

De inspanningen van de ICT hebben ook

de samenwerking tussen onderwijs en

bijgedragen aan de uitverkiezing van

Verbinden

arbeidsmarkt in het noordoosten van de

Tytsjerksteradiel tot MKB vriendelijkste ge-

Kijkend naar de toekomst richt de ICT de

provincie. De Haan en Vellema zijn blij

meente van Fryslân in 2016. “Wij hebben

aandacht onder andere op jongeren. Dat

met de Centrale As. Die is volgens hun

een vast aanspreekpunt bij de gemeente”,

gebeurt in samenwerking met onderwijs

cruciaal voor het voortbestaan en de

zegt De Haan. “Iemand die gevoel heeft

en gemeente. “Zij zijn de toekomstige

verdere ontwikkeling van de economi-

voor wat ondernemers beweegt en die

werknemers van onze bedrijven”, zegt

sche bedrijvigheid in de gemeente. “De

weet met welke ambtenaren je om tafel

ICT penningmeester Renso Vellema. De

As zorgt voor een betere bereikbaarheid

moet om efficiënt en effectief zaken te

initiatieven moeten erop gericht zijn om

en snellere doorstroming”, zegt Vellema,

kunnen doen.” In Tytsjerksteradiel is dat

jongeren binnen de gemeente te behou-

“maar we moeten de (digitale) ontsluiting

coördinator economisch zaken Jan Sijtsma.

den, het onderwijs beter te laten aanslui-

van bestaande bedrijventerreinen en van

Volgens hem is partnerschap het sleutel-

ten op de behoefte van het bedrijfsleven

bedrijven in de dorpen niet vergeten. Het

woord in de relatie gemeente-onderne-

en de jongeren en hun ouders al vanaf

is belangrijk dat dit wordt meegenomen in

mer. “Uiteindelijk willen we hetzelfde: een

de lagere school kennis te laten maken

de planvorming van lokale situaties.”

aantrekkelijke gemeente waar je goed

met het lokale bedrijfsleven. Hierbij kan

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.

|

25


26 | ACHTKARSPELEN GEMEENTE ONDERNEMEND ONDERNEMEND NOORDOOST NOORDOOST FRYSLÂN FRYSLÂN

WERKGELEGENHEIDSPROJECTEN IN ACHTKARSPELEN BEWIJZEN NUT

Liever lasser dan receptioniste Binnen de gemeente Achtkarspelen draaien meerdere werkgelegenheidsprojecten. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen in projectvorm de mogelijkheid om werkervaring op te doen om zo de kans op een baan te vergroten. Ondernemend Noordoost Fryslân spreekt met enkele betrokkenen over het effect van deze projecten.

Foto: Binne Louw Katsma

Spitkeet

uitvoeren. Dat gebeurt onder begeleiding van

In november gaat er bij themapark De Spitkeet in

bouwbedrijf Kootstra Van der Veen en in samenwer-

Harkema een project van start waarbij de bezoe-

king met de gemeente, uitzendbureau en ROC Friese

kersruimte wordt uitgebreid. Mensen met afstand

poort. Het ROC gaat op locatie theorielessen geven.

tot de arbeidsmarkt gaan de bouwwerkzaamheden

Freerk de Vries is bestuurslid bij de Spitkeet. De Vries:


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN ACHTKARSPELEN | 27

Jenna Bottema Functie Accountmanager/projectleider Geboortedatum 11-2-1958 Hobby’s Fietsvakanties, wandelen, mountainbiken, schaatsen, volleybal en tennis

Frits Dijkstra Functie

“Ik heb zelf jarenlang in de bouw gewerkt en zie dat

genheidsprojecten. “Een aantal van de deelnemers

Projectleider Metselproject Bouma

bouwbedrijven staan te springen om geschoolde

zit al jaren thuis. Die moeten eerst weer wennen om

Geboortedatum

arbeidskrachten. Het is eigenlijk te gek voor woorden

op een werkvloer onder de mensen te zijn. Via deze

04-01-1963

om te zien dat er aan de ene kant een schrijnend

projecten worden ze meer zichtbaar, ook voor ons.

Hobby’s

tekort is aan mankracht, terwijl er aan de andere kant

Zo kunnen we ze op de juiste manier hulp bieden

Fietsen en lezen

een hele groep zonder werk thuiszit. Bij projecten als

en begeleiden en dat hoeft niet in alle gevallen een

deze snijdt het mes dus aan twee kanten.”

betaalde baan op te leveren. Je brengt mensen als

Metselproject

het ware terug in de maatschappij. En dat is ook heel

Freerk de Vries

veel waard.”

Functie

Bouwbedrijf Bouma uit Surhuisterveen is om

Bestuurslid bouwzaken

dezelfde reden als het themapark gaan samenwer-

Beurtschip

Geboortedatum

ken met de gemeente en een project begonnen.

In Drogeham is al ongeveer twee jaar een groep

28 mei 1953

Projectleider Frits Dijkstra legt uit: “Sinds juli zijn we

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in wis-

Hobby’s

gestart met het Metselproject Bouma in Buitenpost.

selende samenstelling bezig om het Beurtschip Dorp

Het themapark de Spitkeet

De naam dekt niet meer helemaal de lading omdat

Grouw te restaureren. Een project in samenwerking

waar ik als gids het werken

we niet alleen metselaars zoeken, maar ook mensen

met de gemeente Tytsjerksteradiel. Bryan Kes is de

en leven/wonen uitleg in de

die willen schilderen of timmeren. Onze leermeesters

projectleider. “Als mensen binnenkomen geef ik in

periode 1850 tot ongeveer 1950.

proberen de deelnemers in een maand tot maximaal

eerste instantie alleen aan dat ze een overall aan

Tevens ben ik deelnemer aan de

drie maanden de basisbeginselen bij te brengen.

moeten doen, een bril op moeten zetten en een

onderhoudsploeg op ons park.

Vervolgens nemen ze de leerlingen mee naar de

slijptol moeten pakken. Vervolgens zet ik ze gewoon

Daarnaast ben ik graag in de tuin

bouw om ze daar het vak in de praktijk te leren.

aan het werk. En het werkt. Mensen bloeien hier

bezig.

De instap is heel laagdrempelig. Op de locatie in

helemaal op en je ziet dat een groot aantal een weg

Buitenpost hebben we proefopstellingen gecreëerd

terugvindt naar de arbeidsmarkt. De lasopleidingen

waar de leerlingen de vaardigheden kunnen leren.

die we hier geven zijn een groot succes. Het is vooral

Bryan Kes

Deelnemers hebben niet een achtergrond in de

opvallend dat veel vrouwen zich hebben aangemeld

Functie

bouw nodig, ze moeten alleen graag willen. Wie zes

voor de opleiding. Een vrouw die bijvoorbeeld twee

Projectleider Beurtschip Dorp

maanden bij ons heeft meegelopen, krijgt voor in

uren per week als receptioniste werkte, is nu fulltime

Grouw

ieder geval een jaar een baan aangeboden.”

aan de slag als lasser. Bedrijven bellen gewoon op

Geboortedatum

Bedrijven die meedoen aan de projecten zien

om te vragen of er alweer mensen zijn opgeleid. Er

20-04-1971

natuurlijk graag dat er potentiële werknemers komen

zijn nu alleen zoveel mensen die een baan hebben

Hobby’s

bovendrijven, maar dat is niet het enige doel. “Voor

gevonden, dat er op dit moment nog maar één per-

Van alles, maar vooral

sommige mensen is het een goede eerste stap”, zegt

soon aan het schip werkt. Maar dat heb ik er graag

motorrijden en varen

Jenna Bottema die vanuit de gemeente Achtkarspe-

voor over”, besluit Kes lachend.

len de coördinatie in handen heeft van de werkgele-

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.


28 | ACHTKARSPELEN ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN

Werkzoekenden kiezen voor kansen Voor werkzoekenden in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen was er op maandag 17 juli een inspiratiemiddag ‘Kiezen voor Kansen’. De middag werd georganiseerd om te informeren en inspireren, vooral over waar nu eigenlijk de werkkansen liggen. Ervaringsdeskundigen vertelden over wat een werkervaringsplek of carrière-switch hen bracht. Tijdens workshops gingen de bezoekers aan de slag gegaan met mogelijkheden, kansen en denken buiten de gebruikelijke kaders. Na deze opdracht voerden ze gesprekken met de bedrijven uit verschillende branches, van metaal, bouw, transport/logistiek en groen tot zakelijke dienstverlening en zelfstandig ondernemerschap. Ook de Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) was aanwezig om bezoekers voor te lichten over de werkervaringsplekken die zij kunnen aanbieden.

Brood verdienen met beschilderen van plastic dieren? Het klink gek, maar Geke van Petegem uit Kootstertille verdient haar brood met het beschilderen van plastic dieren voor modelspoorwegen. Van Malta tot Japan: modelspoorbouwers over de hele wereld zijn dol op de beschilderde miniatuurkoeien uit Kootstertille. Aan de keukentafel brengt Geke met verf en penseel plastic koeien, paarden en schapen tot leven. De kleinste exemplaren zijn nog geen centimeter lang. Haar eerste geverfde koeien verkocht ze op Marktplaats, maar de vraag overtrof haar verwachtingen. ‘Ik ben de enige in Nederland die dit doet. Elk dier is uniek, dat spreekt de mensen zo aan’, aldus Geke van Petegem. In 2016 stond de modelkoeienschilder voor het eerst op de spoorbaanbeurs in Joure, nog datzelfde jaar schreef ze zich in bij de Kamer van Koophandel. en begon ze haar eigen webshop: www.vanpetegemscenery.com. (bron: LC, foto: Marcel van Kammen)


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN ACHTKARSPELEN | 29

COLUMN

Werkzoekenden aan de slag in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zetten zich

Veranderende wereld

in om binnen de organisatie banen te creëren voor bijstandsgerechtigden. Samen met Start People zetten ze hiervoor een flexpool op. Men kan aan de slag in het Klant Contact Centrum

Een jaar geleden hoorde je nog volop het woord crisis.

(KCC) van de gemeenten als flexibele medewerkers. Bij het KCC

Nu is dat heel anders. Het woord heeft een andere

komen de eerste klantcontacten van de gemeenten binnen. De

betekenis gekregen. Sprak men van een crisissituatie

gemeenten bieden drie kandidaten per jaar een werkervarings-

vanwege ontslagrondes, nu wordt het woord gebruikt

plek. Zo kunnen de gemeenten ook in drukkere periodes de

als er personeel vertrekt. Dan breekt er binnen het

hoge dienstverlening garanderen en worden werkzoekenden

bedrijf bijna een crisis uit omdat er nieuw personeel

aan een baan geholpen om weer in eigen levensonderhoud te

geworven moet worden. Maar waar haal je vandaag de

kunnen voorzien.

dag goed personeel vandaan?

Flexibele medewerkers

Steeds meer sectoren voelen het tekort. Zeker daar waar

De werkervaring is voor een periode van drie maanden. Bij

de technische mensen nodig zijn. Timmermannen en

goed functioneren is er kans op een verlenging met drie

lassers, maar ook programmeurs en procesoperators.

maanden. Na de werkervaringsperiode komt de kandidaat in

Ze moeilijk te vinden. Bij de gemeente zijn weinig

aanmerking voor een tijdelijk dienstverband bij Achtkarspelen

timmermannen bekend die werkloos zijn. Om die

en Tytsjerksteradiel voor een periode van vijf maanden. Daarna

reden zet de gemeente in op programma’s om mensen

komt de medewerker in een flexpool, is goed opgeleid en be-

met afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te

schikt over brede ervaring. Medewerkers zijn na het traject niet

krijgen. Het ritme van werktijden, opdrachten uitvoeren

alleen inzetbaar bij het KCC van beide gemeenten maar ook bij

en samenwerken met een team aan een product of

andere organisaties. De medewerker kan gebruik maken van

resultaat. De resultaten die we als gemeente hebben met

het netwerk van Start People wanneer hij of zij deel uitmaakt

het metaalproject van restauratie van het beurtschip

van de flexpool. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om van

Dorp Grouw heeft ons gewezen op het nut hiervan.

flexibele medewerker naar een volwaardige betaalde baan op

Vandaar dat er nu een vervolg is gekomen op dit project

de arbeidsmarkt te gaan.

met een tjalk, een metselproject en een bouwproject. En daar zal het niet bij blijven. Er zitten meer initiatieven in de pijplijn om mensen die langdurig langs de kant staan een kans te geven op (begeleiding naar) een baan. Zeker nu we als regio de ambitie hebben uitgesproken om met behulp van de Proeftuin (zie elders in dit blad) het regionaal product een flinke impuls te geven, hebben we alle menskracht uit de regio nodig om deze doelen te halen. Ik wil er graag meer over vertellen.

Auke Pie t van der Meulen Accountmanager bedrijven Gemeente Achtkarspelen

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.


Dokkum Dokkum Dokkum Hogepol Hogepol 18 18 Hogepol 18 9101LZ LZ Dokkum Dokkum 9101 9101 LZ Dokkum Telefoon (0519) (0519) 29 29 49 49 15 15 Telefoon Telefoon (0519) 29 E-mail E-mail notaris@hellema.knb.nl notaris@hellema.knb.nl Ameland Torenstraat 11-b Ameland Ameland 9163 HD Nes (A) Torenstraat 11-b Torenstraat 11-b Telefoon (0519) 9163 HD Nes Nes (A) (A)54 35 04 9163 HD Telefoon (0519) (0519) 54 54 35 04 Telefoon Schiermonnikoog iedere 2e en 4e woensdag Schiermonnikoog Schiermonnikoog v.d. maand Dorpshuis iedere 2e en enin4e 4ehet woensdag iedere 2e woensdag v.d. maand maand in in het het Dorpshuis v.d. info@hellemanotaris.nl www.hellemanotaris.nl notaris@hellema.knb.nl notaris@hellema.knb.nl www.hellemanotarissen.nl www.hellemanotarissen.nl

Voorheen notarissen te te Metslawier Metslawier en enDokkum. Dokkum. Voorheen notarissen te Voorheen Metslawier en Dokkum.

ZANDBERG WEGENBOUW


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN ALGEMEEN

|

FB Accountants breidt uit FB Accountants is groeiende. Na de zomer heeft het naast de hoofdvestiging in Burgum een tweede locatie geopend in Drachten. Directeur Simon de la Ferté: “Drachten is een grotere plaats, heeft een groter bereik en we hebben al veel klanten in die omgeving. Het leek ons daarom een goede zaak om ook hier een kantoor te openen.”

De la Ferté startte FB Accountants in 1994 en richt

traditionele beroepsgroep gebleven. Vooral gericht

zich voornamelijk op bedrijven. Het accountantskan-

op het doen van de aangiftes voor de belastingen

toor heeft klanten in alle lagen van vooral het mkb.

en het maken van jaarrekeningen en dergelijke. De

Van fysiotherapeuten tot garages, van handelson-

laatste jaren wordt veel van dat werk door automa-

dernemingen tot bouwbedrijven en van klein tot

tisering vergemakkelijkt. Ook wij werken met de

middelgroot qua omvang. “Dat maakt het werk ook

meest moderne softwarepakketten. Het traditio-

Geboren

zo mooi. Veel verschillende klanten met veel verschil-

nele boekhouden is nog steeds onderdeel van de

12-12-1964

lende problemen. Die afwisseling is prachtig”, aldus

werkzaamheden, maar het kost minder tijd. We

Functie

De la Ferté.

zijn daarom bezig om onze diensten uit te breiden,

Accountant/belastingadviseur

Vanaf april zijn er met Ageeth Luning en Jappie

hetgeen de komende jaren merkbaar wordt voor

Burgelijke staat:

Paulusma twee extra mensen aan het team van FB

onze klanten.”

Gehuwd met Gea de la Ferté-

Accountants toegevoegd. Beiden werkten tot die tijd

Niet dat De la Ferté zich zorgen maakt over de

Duursma (zij werkt ook mee op

als zelfstandig ZZP’er. Daarmee werken er nu in totaal

toekomst van zijn kantoor. “Je kunt niet stil blijven

kantoor). We hebben een dochter

negen mensen bij het accountantskantoor. Paulusma

zitten. Je moet inspelen op de ontwikkelingen in de

van 21 en een zoon van 18

heeft veel klanten binnen het notariaat meegeno-

beroepsgroep. Maar klanten lopen ook niet zomaar

Hobby’s

men. Het accountantskantoor verbreedt hiermee het

weg. Wij werken toch vaak met heel persoon-

Modelsporen/treinen en

klantenbestand en kan een specialisatieslag maken

lijke gegevens. Onze klanten moeten ons kunnen

astronomie

richting deze doelgroep.

vertrouwen. Een groot deel van ons klantenbestand bestaat uit vaste klanten die al meer dan vijftien jaar

Toekomst

van onze diensten gebruik maken. Daar blijkt wel uit

De la Ferté ziet de laatste jaren veel veranderingen

dat ondernemers hun financiële zaken in vertrouwen

binnen zijn professie. “Accountancy is lang een

bij FB Accountants kunnen laten doen.”

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.

Profiel

Simon de la Ferté

31


32 | DONGERADEEL ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN

Dongeradeel: De nauwe samenwerking tussen ondernemers en gemeente Ondernemerschap betekent vallen en opstaan, je netwerk onderhouden, doen waar je goed in bent en vooral doen waar je plezier in hebt. Age de Jong van A. de Jong Tractoren is gevestigd in Oosternijkerk en is een prachtvoorbeeld als het gaat om ondernemerschap. Pieter Braaksma is wethouder in de gemeente Dongeradeel. Hij maakt zich hard voor de ondernemers in zijn gemeente. We spraken met Age en Pieter over tractorhandel, doen waar je goed in bent en de betrokkenheid van de gemeente.

Van je hobby je werk maken

gemiddeld 300 tractoren in binnen- en buitenland

Voor Age de Jong begint het ondernemersavontuur

verhandelt. “Vanaf mijn twintigste werkte ik als ZZP’er

wanneer hij 14 jaar jong is. Op dat moment verkoopt

en verkocht ik zo’n 20 tractoren per jaar. Ik kwam

hij de tractor van zijn buurvrouw. Hij helpt haar met

vanwege een ongeluk thuis te zitten, maar bleef niet

grondbewerking en krijgt de tractor in ruil voor het

stilzitten. Ik verkocht in 4 maanden tijd 60 tractoren.

gedane werk. Hij verkoopt deze al binnen een dag.

Hierdoor besloot ik mij volledig op de handel van

Dit is het startschot voor de hobby die uitgroeit tot

tractoren te richten.” Pieter Braaksma slaat de spijker

wat zijn bedrijf nu is: een tractorhandel die jaarlijks

op zijn kop: “Het ongeluk werd dus eigenlijk jouw


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN DONGERADEEL | 33

geluk.” De handel ging naast Nederland naar Oost

Ondernemers: “We’ve got your back!”

Europese landen zoals Polen. Al snel volgden Zuid-

Als wethouder in gemeente Dongeradeel heeft

Amerikaanse landen als Peru, Bolivia en Paraguay.

Pieter Braaksma onder andere Economie in zijn

De markt is constant in beweging en dit vraagt om

portefeuille. Er zijn zo’n 2.000 ondernemers in de

flexibiliteit van Age. Hij moet inspelen op de vraag

gemeente en hij gaat elke maand op bedrijfsbezoek.

vanuit welk land dan ook.

“Het gaat om de ondernemers en niet zozeer om de politiek. We moeten dienstbaar zijn en dan moet je

Ervaring leert

weten wat er speelt. We hebben veel kennis in huis

Pieter en Age kennen elkaar al lange tijd. “Ik vind

en een groot netwerk, hierdoor kunnen we veel

het mooi om te zien waar Age vandaan is geko-

ondernemers helpen. We denken in mogelijkheden,

men en hoe hij nu presteert. Er wordt vaak gezegd

we staan achter de ondernemers en blijven actief

dat je goed moet leren, maar ik ben van mening

met de ondernemers in contact.”

dat je mensen moet begeleiden in het volwassen worden. Laat mensen creatief zijn.” Doordat Age op

Dat Pieter zelf ondernemer is geweest versterkt zijn

jonge leeftijd is begonnen, heeft hij het handelen

positie, maar ook zijn begrip voor alles waar een on-

in tractoren geleerd door het te doen. Zijn ervaring

dernemer tegenaan loopt. Veel ondernemers in de

met tractoren zorgt ervoor dat hij weet waar hij naar

gemeente zijn emotioneel gebonden aan hun dorp

moet luisteren om te beoordelen of het een goede

en vinden het moeilijk wanneer ze - bij uitbreiding -

machine is. Onderhoud of reparatie besteedt hij uit.

naar een ander bedrijventerrein moeten uitwijken.

“De uitspraak luidt niet voor niets ‘Schoenmaker

“Bij zulke bedrijven zitten we er bovenop en denken

blijf bij je leest’. Je moet doen waar je goed in bent.

we graag mee. Dit soort waardevolle bedrijven willen

Anderzijds kun je dit alleen door ervaring leren. Een

we graag faciliteren. Wil je bouwen? Neem ons op

automonteur leert zijn vak niet op school, maar door

tijd mee en wij kijken samen naar de mogelijkheden.”

thuis te sleutelen aan brommers en auto’s. Dat moet

Het bedrijventerrein ’t Oogh in Oosternijkerk, waar

je durven,” benadrukt Pieter. Daarnaast speelt plezier

Age ook is gevestigd is, een prachtig voorbeeld van

een grote rol: “Geen tractor en geen handel is bij

de hechte samenwerking tussen de ondernemers,

mij gelijk. Het verveelt nooit en ik ga elke dag met

en de gemeente en de provincie. Age is blij met deze

plezier aan het werk. Natuurlijk zit er weleens een

samenwerking. Hij kijkt nuchter en vol vertrouwen

dag bij dat het niet gaat, maar dan sluit ik de deuren

vooruit en blijft doen waar hij goed in is.

gewoon vroeg: morgen weer een dag,” aldus Age.

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.


34 | DONGERADEEL ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLĂ‚N

Foto’s: Ageeth Huizinga, Nanne Nicolai en Pio Boersma

Dokkum als toeristisch centrum

Dokkum, stadscentrum, met leuke winkels, gezellige restaurantjes en terrassen,.... onze meest noordelijke Elfstedenstad, heeft ook veel te bieden als er geen ijs ligt. Het prachtige oude stadscentrum met leuke winkels en gezellige restaurantjes en terrassen trekt zomers veel bezoekers. De ligging aan doorgaand vaarwater richting de Waddenzee is aantrekkelijk voor het vaartoerisme. Maar ook de geschiedenis rond Bonifatius en een evenement, zoals de Admiraliteitsdagen in september, trekt bezoekers. En straks, bij de intocht van Sinterklaas op 18 november a.s., is Dokkum even het centrum van Nederland!


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN DONGERADEEL | 35

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.


Superior solutions by quality people

Klaar voor een volgende stap?

Pr Bernhardstraat 1a/203 | 9251 GJ Burgum 06-44832771 | 0511-820211 | info@kieskoers.nl

www.stertil.nl

NAJAARSACTIE

Uitvaartverzorging • Rouwdrukwerk • Rouwvervoer • Uitvaartkisten

Traditie en vernieuwing in afscheid en uitvaart

Professionele lijn Kärcher hogedrukreinigers, stofzuigers, schrob- en veegmachines Hogedrukreinigers al v.a. € 549,- excl. BTW

Koudwater hogedrukreiniger HD 9/20-4 M Plus • Lange levensduur en stille werking • Wateropbrengst 460 – 900 ltr/uur • Werkdruk 200 bar • Automatische drukontlasting • Inclusief vuilfrees Van € 1.879,-

ACTIEPRIJS

€ 1.679,excl. BTW

Joh. Bosgra BV ook uw adres voor reparaties en onderdelen

M 06 13 07 59 38 info@fennema-uitvaart.nl www.fennema-uitvaart.nl

Dag en nacht bereikbaar op: T 0511 45 40 09 Werkzaam in de regio Noordoost - Friesland

RIJKSSTRAATWEG 139 9254 DD HURDEGARYP 0511-472025 www.bosgra.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN DONGERADEEL | 37

Terugtredende overheid, een zorg of zegen? In 2007 konden veel huiseigenaren, door een oplopende rente in de VS, hun hypotheek niet meer betalen. Banken raakten daardoor in de problemen. Alle betalingsverkeer dreigde stil te vallen. De overheden grepen in. De recessie is daardoor beheersbaar gebleven. Maar die tijd ligt al weer ver achter ons. De export heeft zich hersteld en het consumentenvertrouwen is weer op peil. De zon schijnt weer, maar niet voor iedereen. Werkloosheid en flexwerk Door de grote werkloosheid - als gevolg van de crisis - is de arbeidsmarkt in Nederland drastisch veranderd. De jeugdwerkloosheid is nog steeds hoog. Werkloze vijftigplussers komen al helemaal niet meer aan de bak. Veel zzp-ers leven op de armoedegrens. Het aantal mensen met vaste banen is fors gedaald en het aantal tijdelijke dienstverbanden is vanwege een ‘flexibele schil’ flink gegroeid. Dit heeft niet alleen invloed op de koopkracht, maar ook op de mogelijkheden om bijvoorbeeld een hypotheek te kunnen afsluiten voor de aankoop van een woning. werkgevers en burgers. Nu bakkeleien werkgevers- en Dat is niet de schuld van werkgevers, al roepen de

werknemers vertegenwoordigers over een derde

vertegenwoordigers van de vakbeweging dat wel. On-

WW-uitkeringsjaar. In de tachtiger jaren van de vorige

dernemers zijn terecht gefocust op de continuïteit van

eeuw betaalden werkgevers en werknemers premie

hun bedrijf. Om niet failliet te gaan moeten zij de risico’s

voor een half jaar WW. Daarna konden werknemers bij

beheersbaar maken. De sociale voorzieningen zijn in de

werkloosheid gedurende 2 jaar aanspraak maken op de

afgelopen tien jaar in toenemende mate een risico voor

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV). Deze uitkering

ondernemers geworden. Dat werkgevers en werkne-

duurde 2 jaar, werd uitgevoerd door de gemeenten en

mers het binnen de SER niet eens kunnen worden, is

werd volledig betaald door de Rijksoverheid. Voor de

een gevolg van de terugtredende overheid.

Ziektewet geldt hetzelfde. In de vorige eeuw vormde een langdurige zieke voor een ondernemer geen risico.

Sociaal Vangnet?

Nu is het een groot risico voor kleine MKB-bedrijven.

De Kinderwet van Van Houten in 1874 wordt algemeen

Een kwart van de MKB-bedrijven in Nederland heeft

gezien als de start van onze sociale wetgeving en

1 tot 5 werknemers in dienst.

sociaal verzekeringsstelsel. Tot de Tweede Wereldoorlog bleven de voorzieningen beperkt, met invaliditeits-

Mijn advies aan de vertegenwoordigers van werkge-

pensioenen, werkloosheidskassen en armenzorg. Na

vers- en werknemersorganisaties is daarom: stop met

de Tweede Wereldoorlog kwamen er goede volks- en

onderling ruzie te maken. Laat je niet langer tegen

werknemersverzekeringen. De armenzorg werd in 1965

elkaar uitspelen, maar wijs de overheid op haar primaire

vervangen door een recht op uitkering, de algemene

verantwoordelijkheid.

bijstandswet. De totstandkoming van de AAW in 1976 was de nog ontbrekende schakel.

Wim Woudstra

De verantwoordelijkheid voor ons sociale zekerheidstel-

Aanjager economie, team Economische Zaken,

sel is in de 40 jaar na 1976 geleidelijk verschoven naar

DDFK-gemeenten

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.


38 | KOLLUMERLAND ALGEMEEN ONDERNEMEND C.A. ONDERNEMEND NOORDOOST NOORDOOST FRYSLÂN FRYSLÂN

HOUTBOUW ANNO 2017 VOLGENS GOMMERS:

De perfecte mix tussen trend en ambacht Noordoost Fryslân heeft met elkaar misschien wel evenveel ‘hokjebouwers’ als de rest van Nederland. Hoe komt dat en hoe houd je je staande als ‘een van de zoveel’? Tjipco Gommers van Gommers Houtbouw in Kollumerzwaag vertelt ons over zijn visie hierop en over hoe hij zich onderscheidt tussen alle anderen.

“Wâldpiken zijn van nature ondernemend en zorgen

Investeren in kwaliteit

het liefst voor hun eigen handel”, stelt Gommers.

“Onze klanten zijn de klanten die geen onderscheid

“Ooit is iemand hier begonnen met houtbouw.

maken in prijs, maar in kwaliteit. En die aan die kwaliteit

Van daaruit zijn medewerkers, omdat ze overtallig

uit kan en wil geven omdat ze weten dat ze er een

waren of zelf vertrokken, eenzelfde bedrijf gestart.

goed product voor terugkrijgen. Nederland heeft de

Zo is dit gegroeid. Maar Wâldpiken zijn ook trouw

crisis achter de rug, maar die heeft ons geen kwaad

aan de regio, en zo komt het dat we dicht op elkaar

gedaan. Waar de klant, aan de onderkant van de markt,

zitten in hetzelfde gebied.” Het is de kunst om je te

de bouw wel even liet voor wat het was, ging de meer

onderscheiden tussen alle anderen, maar ook om

vermogende klant juist investeren. Wij hadden het ook

elkaar te versterken, meent Gommers: “Zoekt iemand

druk tijdens de crisis omdat we de onderkant van de

eenvoudige en voordelige houtbouw, dan zijn er

markt niet bedienen.”

genoeg collega’s die dat aanbieden. Wil je kwaliteit en iets unieks, dan kom je bij ons terecht. Wij houden

Een tweede loods

ervan om het contact daarover met de collega-

Tjipco Gommers begon zijn houtbouwbedrijf in

ondernemers open te houden.”

een gehuurde loods in Veenwouden. Toen dat


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND C.A. | 39

uit het jasje knapte verkreeg hij in overleg met de

Alhoewel, trends en ontwikkelingen hoeven niet al-

gemeente een mooie plek op bedrijventerrein Harm

tijd nieuw te zijn. Gommers: “De ouderwetse manier

Smidswei in Kollumerzwaag. Inmiddels is er na een

van bouwen vinden we mooi, dat is iets waar we

eerste loods en een showterrein, een tweede loods

meer naartoe willen. Werken met eikenhout, pen en

gebouwd. Die kwam er in eerste instantie voor op-

gatverbindingen, het echte oude ambacht. Dat werk

slag van materiaal en stalling van vervoersmiddelen.

besteden we nu nog uit, maar het is iets waar we

Gommers: “Het stallen van onze busjes en wagens

onszelf in ontwikkelen, want uiteindelijk willen we

paste prima in de bestaande loods, maar het was wel

het zelf gaan doen. Een compleet eikenhouten con-

iedere ochtend een hele volksverhuizing voor we in

structie leveren, zonder enige spijker, dat is wat mij

de loods aan het werk konden. Nu hebben we dat

betreft de perfecte mix tussen trend en ambacht.”

mooi gescheiden.” Momenteel neemt de bouw van een mantelzorgwoning de tweede loods in beslag. Over enige tijd wordt die compleet afgewerkt in twee delen naar Aalsum vervoerd. Gommers: “Dat is het mooie van houtbouw. Het is mogelijk om een compleet afgewerkt product op de plaats van bestemming te leveren. Zo zit de klant niet wekenlang in een bouwput, maar kan het product in enkele dagen worden opgeleverd.” Inspelen op trends Gommers Houtbouw was het eerste houtbouwbedrijf dat aan de bouw van een mantelzorgwoning begon toen de regelgeving enkele jaren geleden vergunningsvrij toeliet. Gommers: “Het is een goed voorbeeld van hoe wij een trend willen zetten en voorop willen lopen in de ontwikkelingen op de markt. We willen ons onderscheiden met het product dat we leveren. Dat doen we door af en toe een gok te nemen en altijd op zoek te zijn naar nieuwe materialen en technieken.”

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.


40 | KOLLUMERLAND C.A. ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN

Wethouders Kollumerland c.a. op haventoer Voor de regio en de gemeente Kollumerland c.a. is recreatie en toerisme een belangrijke economische drager. Het Noordoost Friese landschap is in trek bij de water(sport) liefhebbers. Het aantal toeristen, dat onze regio bezoekt, groeit de laatste jaren. Op vrijdag 11 augustus 2017 brachten de wethouders Jan Benedictus, Paul Maasbommel en Jelle Boerema van de gemeente Kollumerland c.a. een bezoek aan drie jacht- en passantenhavens in de gemeente. Ze willen weten hoe deze ondernemers het toeristisch seizoen beleven.

Jachthaven De Rijd, Kollum Als eerste brengen de wethouders een bezoek aan jachthaven De Rijd in Kollum. Het bestuur van de vereniging is tevreden over het toeristische seizoen. Ook dit jaar zijn er weer meer bezoekers in de haven. De bestuursleden merken dat de regio Noordoost Fryslân steeds meer bekendheid geniet. Dit succes wordt vooral toegeschreven aan de stichting RMT (RegioMarketing Toerisme), die de regio goed voor het voetlicht brengt. In gesprekken met aanwezige bezoekers blijkt dat verschillende jaarlijks terugkeren naar onze regio. Ze zijn enthousiast over het landschap en de toeristische infrastructuur.

Foto’s: Sake Beerstra


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND C.A. | 41

Jachthaven ‘t Skipjagersgat, Westergeest De volgende jachthaven op de route is Jachthaven ’t Skipjagersgat in Westergeest . Dit is geen passantenhaven, maar een haven met 140 vaste ligplaatsen. De jachthaven is elk jaar volledig bezet. Het bestuur leidt de wethouders graag rond. De jachthaven verkeert in een uitstekende staat. Zo is onlangs een groot deel van de steigers vernieuwd met duurzame houtmaterialen.

Jachthaven Lunegat, Dokkumer Nieuwe Zijlen

weer een uitdaging om de omzet op peil te houden.

Als laatste bezoeken de wethouders jachthaven

Enerzijds komt dit door de forse prijsconcurrentie

Lunegat in Dokkumer Nieuwe Zijlen. Deze jachtha-

door de groei van het aanbod van ligplaatsen in de

ven is prachtig gelegen aan het Dokkumerdiep bij

verenigingshavens. En anderzijds vergrijst de belang-

de vaarroute naar het Lauwersmeer. Bij dit bezoek is

rijkste doelgroep en wordt ook het botenbestand in

eigenaar Rob Meijer aanwezig. Ook hij is tevreden over

Nederland steeds ouder. Jongere generaties hebben

het lopende seizoen. Hij merkt dat het economisch

minder behoefte aan bezit. Ze kopen minder snel

herstel zich doorzet. Maar het blijft hard werken. Voor

een duur zeiljacht of motorboot en kiezen vaker voor

een commerciële jachthaven als Lunegat is het steeds

bijzondere, kleinschaligere vormen van waterrecreatie.

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.


Uw Veenstra Woning • Houtskeletbouw

• Zeer hoge isolatiewaarden

• Energiezuinig

• Maatwerk op basis van uw woonwensen

• Vrijstaande woningen v.a. € 115.165,- exclusief grond

Nijewei 52a 9281 NW Harkema

www.uveenstra.nl

Bezoek onze modelwoning

Bel 0512 36 32 27 voor een GRATIS WONINGBROCHURE!

Janssenlaan 30 Drachten - Industrieterrein A7-Noord Raadpleeg onze website voor actuele bezoektijden www.uveenstra.nl

✓ Landelijke dekking

✓ Hoogwaardige bezorging

✓ Aantrekkelijke prijsstelling

Zwettestraat 31, 8912 AV Leeuwarden • (058) 21 54 157 • info@frlpost.nl


ONDERNEMEND ONDERNEMEND NOORDOOST NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND FRYSLÂN GEMEENTE C.A. || 43

COLUMN

Bedrijfsbezoek Heiploeg

Kansen in de voedselbranche Twee recente werkbezoeken hebben mij inzicht gegeven in hoe het gaat met bedrijven die in de voedselbranche zitten. Het eerste

Vrijdag 8 september 2017 heeft het college van burgemeester en

bezoek met het gehele college was aan Heiploeg in Zoutkamp.

wethouders van Kollumerland c.a. een bezoek gebracht aan het

Daar werken veel mensen uit onze gemeente, uit onze regio. Het

bedrijf Heiploeg in Zoutkamp. Het bedrijf Heiploeg is een van de

tweede bezoek was aan Kaashandel Van der Veen in Kollum. Beide

grootste garnalenleveranciers in Europa.

bedrijven zijn sterk in ontwikkeling, de afgelopen tijd flink gegroeid

Het college werd ontvangen door manager Hans Luit en locatie-

en hebben plannen voor verdere uitbreiding.

manager Tim Brandsma. Zij vertelden vol enthousiasme over alle activiteiten van Heiploeg, dat in 2014 na een faillissement is overge-

Heiploeg verwerkt garnalen, die ze over de hele wereld leveren,

nomen door het familiebedrijf Parlevliet & Van der Plas uit Katwijk.

maar voor een groot deel aan de supermarktbranche in Duitsland.

Hoewel het imposante gebouw op de huidige locatie al in 1999

Van der Veen staat met zijn kaas in het Noorden op markten,

vlak buiten Zoutkamp is gebouwd, spreken ze nog steeds over de

hoofdzakelijk in de provincie en de stad Groningen. Beide bedrijven

nieuwbouw. Elk jaar vinden namelijk verbeteringen en aanpassin-

zijn constant bezig hun product te verbeteren in een assortiment

gen plaats, waardoor het nog steeds als nieuw aanvoelt.

van extra lekkernijen. Met garnalen is veel mogelijk en Heiploeg

Er werken wereldwijd meer dan 2.500 mensen bij Heiploeg. Op

wil constant verbeteren, want het bedrijf wil zijn kwalitatief

de locatie in Zoutkamp werken circa 450 personen, waarvan 250

hoogwaardige positie behouden en versterken. En dat werkt. Dat

medewerkers in vaste dienst en 200 flexkrachten. Tijdens pieken

geldt ook voor de kaashandel. Van der Veen verkoopt bijzondere en

komt het totaal aantal zelfs op 550 medewerkers. Daarmee is het

zelf veredelde kazen, maar heeft bijvoorbeeld ook een assortiment

bedrijf een belangrijke werkgever voor de regio. Ook aanverwante

met wijn en nootjes. Heiploeg is een groot bedrijf met meer dan 400

partijen, zoals de vissersvloot en toeleveranciers, liften mee op de

medewerkers en Van der Veen telt 30 medewerkers. Maar beiden, zo

successen van Heiploeg.

viel mij op, zijn enorm gedreven om hun producten te verfijnen en

Op de verwerkingsfabriek in Zoutkamp worden diverse soorten

vooral om hier een hele goede smaak in te leggen.

garnalen aangevoerd en verwerkt tot kant en klare producten voor

Beide bedrijven zien ook groeikansen in Duitsland. Ook dat

o.a. supermarkten, groothandel en industrie. Het grootste deel van

‘triggerde’ mij. Dat betekent dat de Duitse markt voor onze regio

de Noordzee garnalen wordt nog steeds met de hand gepeld op

toch wel belangrijker wordt. De Duitser is kritisch,wil kwaliteit en is

hun vestiging in Marokko.

bereid daarvoor te betalen. De Duitse markt is ook groot. Kansen

Op korte termijn hebben ze grote uitbreidingsplannen voor de

genoeg dus. En vergeet niet de mogelijkheden van een webshop! Dit

verwerkingsfabriek in Zoutkamp. De uitbreiding betekent bijna een

zijn maar 2 voorbeelden, maar onze regio telt natuurlijk veel meer

verdubbeling van de huidige oppervlakte. De tekeningen hangen

zulke bedrijven. Deze bedrijven ruiken kansen en gaan deze ook

aan de muur en de uitbreiding krijgt gestalte in goed overleg met

ontwikkelen.

omwonenden, de gemeente, provincie Groningen, veiligheidsregio en andere betrokken partijen.

Bearn Bilker

Burgemeester van gemeente Kollumerland c.a.

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.


44 | DANTUMADIEL ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN

CAMPING DE ZILVEREN MAAN EN WIL SLAAN HANDEN INEEN

Speciale campinggasten

Sinds 2010 werken mini-camping De Zilveren Maan in De Westereen en Talant samen. Op het fraaie recreatieterrein helpen mensen met een verstandelijke beperking een handje mee in de groenvoorziening. Daarmee genieten de cliënten van WIL - dat in 2015 een aantal zorgtaken van Talant heeft overgenomen - van een zinvolle dagbesteding. De combinatie is een groot succes. Waardering

tussen de medewerkers van WIL en onze gasten en

Commotie alom in het voorjaar van 2015 toen een ijs-

dat gaat geweldig. Er is waardering naar de cliënten

vogel had bedacht om De Zilveren Maan aan te doen.

van WIL en ze krijgen vaak complimentjes voor het

Dit hadden ze aan de Boppewei al heel lang niet

maaien, snoeien en ander werk wat ze bij ons doen.

meer gezien! En dus mocht niemand bij het beestje

We hebben van onze gasten dan ook nog nooit een

in de buurt komen. Een partijtje voetbal op een paar

klacht ontvangen.” Tegenover hem op het camping-

meter kon rekenen op bestraffende woorden van de

terras aan de Nije Feart knikt WIL-begeleider Jan van

cliënten van WIL. Ook de campinggasten hielden een

Dijk instemmend. “Onze mensen hebben hier een

oogje in het zeil en samen zorgden ze voor een rustig

zeer leuke dagbesteding. Dat ze hier meerdere hele

verblijf van de ijsvogel. Over de bijzondere logee

dagen zijn, geeft hen structuur en motivatie. Met een

wordt nog steeds gesproken op het terrein aan de

paar dagdelen versnipperd over de week lukt zoiets

rand van De Westereen. De gezamenlijke aandacht

niet. Ik hoop dat de nieuwe regering dit straks blijft

voor de vogel is tekenend voor de goede sfeer, zegt

ondersteunen. Er moet tijd en geld blijven voor deze

campingeigenaar Herre Boskma “Er is veel contact

mensen om ze een mooi en gezond leven te bieden.”


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN DANTUMADIEL | 45

Individuele aandacht Per dag helpen zeven tot veertien cliënten van WIL mee bij De Zilveren Maan. Keurig gekleed in een overall, voor de veiligheid en herkenbaarheid. Samen met WIL-collega Oane Huisman houdt Van Dijk toezicht. Beiden zitten al ruim twintig jaar in het vak. De samenstelling van de groep is sinds 2010 wat veranderd, legt Van Dijk uit. “We begonnen hier met alleen mensen met een verstandelijke beperking, daar zijn cliënten met diverse psychosociale problematiek bijgekomen. Dit komt voort uit de kanteling, waarbij zorgtaken zijn overgedragen aan de gemeente en de Wmo 2015 in het leven werd geroepen. WIL richt zich

helpen ze mee, bijvoorbeeld bij het onderhoud van

op die wet en biedt hulp aan mensen met verschil-

machines en de kantine. Maar het zijn bovenal dank-

lende ondersteuningsvragen.” De andere formatie

bare mensen waar je ontzettend mee kunt lachen.

van de groep vraagt meer van de begeleiders. Van

Dit geeft veel voldoening. Ik ben erg blij dat wij hen

Dijk en Huisman geven individuele aandacht en de

een mooie daginvulling kunnen geven. Bij ons heb-

‘nieuwe’ cliënten vergen een andere benadering.

ben ze veel interactie met de gasten en maken ze

Van Dijk: “Iedereen vertrekt aan het einde van de dag

daadwerkelijk deel uit van de maatschappij.”

met een glimlach

Het klinkt als muziek in de oren van Van Dijk, die

daar gaan we voor. Daarom is ons contactuur ‘s och-

aanvult dat naast Boskma ook anderen kunnen

tends, van acht tot negen, erg belangrijk. Druppels-

rekenen op de hulp van de WIL-cliënten. “De meeste

gewijs komt iedereen binnen. Voor mij is dit koffie-

werkzaamheden worden verricht op de camping,

uurtje een uitgelezen moment om de gezichten te

maar we helpen ook anderen in het dorp en de ge-

lezen en in te schatten wat ieder die dag aankan.”

meente Dantumadiel. We houden bijvoorbeeld ook de straten van De Westereen vrij van afval, verzorgen

Deel van de maatschappij

het groen rondom de kerk en maaien de berm van

Elke hulp is sowieso welkom op De Zilveren Maan.

het fietspad langs de Nije Feart.” Maar het werk is

Boskma zou niet meer zonder de cliënten kunnen.

niet het doel, maar een middel. “De cliënten staan

“Dankzij hen blijft het terrein er mooi en netjes

voorop. Zij moeten een leuke dag hebben. Als ik hen

uitzien. Er ligt geen vuil en ook tussen de caravans

hoor neuriën tijdens het werk, doet mij dat erg goed.

wordt het gras keurig gemaaid. Ook als het regent,

Dan is ook mijn dag geslaagd.”

Herre Boskma Geboortedatum 13 februari 1958 Woonplaats De Westereen Vorige functies Agrarisch medewerker, ploegbaas bij voormalig Prins-fabriek Hobby’s Mijn werk

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.


46 | DANTUMADIEL ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN

Bûtenfjildroute

COLUMN

NAZOMEREN

In juni jl. openden de wethouders Peterson van Dantumadiel en Schippers van Tytsjerksteradiel samen met gedeputeerde Schrier de Bûtenfjildroute.

September, mijn favoriete maand

De deels ‘electric only’-sloepenroute loopt vanaf de Grutte Wielen bij

van het jaar. Het warme licht,

Leeuwarden via Ryptsjerk, het natuurgebied het Bûtenfjild en De Falom

beginnende herfstkleuren, bramen

naar de Swemmer ter hoogte van De Westereen. In dezelfde maand werd

plukken, zo nu en dan nog even

ook de gebiedsinrichting van het Bûtenfjild, het natuurgebied tussen Gyt-

buiten koffie drinken, de appel-

sjerk en Feanwâlden, feestelijk afgerond. Om dit te vieren organiseerden

oogst. Nazomeren, ik vind het

provincie en gemeenten een tweedaags evenement: het Bûtenfjildwy-

heerlijk.

kein. Met activiteiten in diverse dorpen en bij verschillende boerenbedrij-

Bij de supermarkt spreek ik met een oude man. We hebben het

ven, trok het evenement zo’n 2.500 belangstellenden. Ruim zeshonderd

over het lekkere weer en ik noem het mooie warme licht. Dat is

mensen maakten gebruik van een rondvaart met een elektrische sloep.

hem nog nooit opgevallen, zegt hij. Ik weet even niets te zeggen en realiseer me hoe ieder mens de wereld weer anders ziet.

Dit zomerseizoen geldt als een testfase voor de nieuwe Bûtenfjildroute.

Ik ga even terug in de tijd. September 1993. Net thuis uit het zie-

Op basis van de ervaringen van gebruikers en ondernemers zal er in

kenhuis zit ik op de bank met onze pasgeboren dochter en haar

het najaar worden geëvalueerd om zo de verbeterpunten in beeld te

grote broer. Het huis staat vol met bloemen in prachtige herfst-

krijgen. In november a.s. beslissen de gemeenteraden van Dantumadiel

kleuren en alles baadt in het mooiste licht dat ik ooit gezien heb.

en Tytsjerksteradiel definitief of er in de begroting geld beschikbaar komt

Wat een rijkdom! Een gouden herinnering.

voor de verdere toeristisch-recreatieve ontwikkeling en ontsluiting in het

Natuurlijk bestond het mooie septemberlicht ook al voor 1993.

Bûtenfjild. In deze vervolgfase zijn de gemeenten onder meer van plan

Ook heb ik het toen vast wel gezien, maar was ik me er niet zo

om het Bûtenfjild nog beter te ontsluiten voor de fietser, wandelaar en

van bewust. Sommige momenten maken dat je anders gaat

vaarrecreant. Provincie Fryslân heeft voor deze vervolgfase, die uit meer-

kijken en daardoor veel meer ziet.

dere deelprojecten bestaat, al een bijdrage toegezegd. Wilt u meer weten

Anders kijken maakt het verschil. Praktijkvoorbeeldje: je tuin

over dit project? Neem dan contact op met: Grietje Kraak: gkraak@ddfk.nl

heeft wat achterstallig onderhoud en je gaat lekker even buiten

(0511) 426 203 of Tineke Bergsma tbergsma@t-diel.nl (0511) 460 919.

zitten om van het zonnetje te genieten. Kijk jij naar het onkruid tussen de bestrating van het terras en slaak je een diepe zucht…. of zie jij de rozen die nog zo mooi doorbloeien en geniet je van het moment? Ook voor de ondernemende mens geldt: waar richt je je blik en daarmee je aandacht op? Zie jij mogelijkheden, die anderen (nog) niet zien? Daar liggen je kansen. Gaat er iets mis? Je lost het op en kijkt naar wat er allemaal wel goed gaat, daar ligt je kracht. De kunst is om ook ‘tussen de bedrijven door’ goed om je heen te kijken en te genieten van alles waar een mens blij van kan worden. Bijvoorbeeld warm septemberlicht. Ik wens je een fijne nazomer!

“Everything we see depends on how we look at it” – Katrina Mayer

Dicky van der Meer Bedrijvencontactfunctionaris DDFK gemeenten Reageren? Graag! E-mail dvdmeer@ddfk.nl of bel 06-21296037.


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN ALGEMEEN

KB FOOD & DRINKS

Kindvriendelijk uit eten Een plek waar lekker geborreld en gegeten kan worden en waar ook ruimte is voor de kinderen. Die combinatie blijkt maar moeilijk te vinden. Anna Smits heeft zelf drie kinderen en miste zo’n plek. Of ze kwam terecht in een goede eetgelegenheid waar er geen ruimte was voor de kinderen, of ze eindigde in een veredeld ballenbakrestaurant waar de kinderen de tijd van hun leven hadden, maar de kwaliteit van het eten te wensen overliet. Dat moest anders kunnen dacht Smits. Dus begon ze zelf een kindvriendelijk restaurant. Youssef Dandan werd gehaald als bedrijfsleider en gezicht van KB Food & Drinks in Dokkum en opende 1 september de deuren. Sinds 2011 runt Smits delicatessenzaak Haagens

omdat we bij Haagens heerlijke kaasjes verkopen. Op

in Dokkum. De laatste drie jaar was ze al bezig

die manier kunnen we mooie delicatessen aanbie-

met een idee voor het pand ernaast. Een pan-

den bij KB Food & Drinks.”

nenkoekenrestaurant was eerst het plan. “Maar we wilden toch meer bieden”, vult Smits aan. “Met

Smits heeft niet altijd in de horeca gezeten, maar is

bijvoorbeeld de stadstuin die we hebben is het

nog altijd gelukkig dat ze erin terecht is gekomen.

een kindvriendelijke plek waar ouders en natuurlijk

“Ik werkte hiervoor bij een bank en daarna nog in

ook mensen zonder kinderen lekker kunnen eten

een groothandel, maar dat was het voor mij niet. Als

en drinken. Met KB Food & Drinks bieden we een

mensen uit eten gaan hebben ze het gezellig, zijn

plaats om te genieten van een goede wijn, of een

ze altijd vrolijk. Het is leuk om in zo’n omgeving met

speciaalbiertje. Een pannenkoekenrestaurant leent

mensen om te gaan. Omdat ik zelf eigenaar ben kan

Geboren

zich daar minder goed voor.”

ik zelf bedenken hoe de zaken eruit komen te zien.

15 september 1981

Ik weet heel precies wat ik wil, ben er eigenlijk altijd

Functie

Haagens en KB Food & Drinks zijn twee op zichzelf

mee bezig, heb altijd inspiratie. En ik ben nog niet

Eigenaar.

staande zaken met ieder een eigen keuken. De

klaar. Het kan zomaar zo zijn dat we met ons speciale

Burgerlijke staat

keukens kunnen wel van elkaar profiteren. Smits:

broodje gezond van Haagens eens buiten de Dok-

Samenwonend met 3 kinderen

“Het kan soms lastig zijn om bijvoorbeeld een mooi

kumer grenzen gaan kijken.“

Hobby’s

kaasplankje te bieden. Dat probleem hebben wij niet

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

Profiel

Anna Smits

Sporten, reizen, lezen

,

EN

.

|

47


48 | FERWERDERADIEL ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN

AGRARISCH COLLECTIEF WAADRÂNE

Van McDonald’s naar vijf-sterrenrestaurant Het is voor de weidevogel goed toeven in Noordoost Friesland. “Het was hier een soort McDonald’s voor de weide- en akkervogel, nu is het een vijf-sterrenrestaurant”, zegt Syds Miedema. De akkerbouwer uit Holwerd is aangesloten bij Agrarisch Collectief Waadrâne. Onder aanvoering van voorzitter Hans Kroodsma is het collectief verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van agrarisch natuurbeheer in een gebied ter grootte van bijna 332 km2. Het gebied beslaat de gemeenten Dongeradeel en Ferwerderadiel en een deel van de gemeenten Leeuwarderadeel en het Bildt. Doel van het collectief is het op peil houden van de vogelstand.


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN FERWERDERADIEL | 49

“We hebben nu een deel van onze grond ingericht

was de belangrijkste reden voor de vorming van

als vogelakker”, zegt Miedema. “Maar misschien is

het collectief. “Het collectief wordt gedragen door

‘fotoakker’ een betere benaming. Er komen echt heel

140 beheerders bestaande uit 110 veeboeren en 30

veel mensen foto’s maken van de kleurrijke bloemen

akkerbouwers. Voor eventuele inkomstenderving

die er bloeien. Mooi om te zien natuurlijk. Maar als

door het verlies van grasland of vruchtbare akker-

ik ze vertel dat het bloemenmengsel er in eerste

grond krijgen de boeren op basis van het ANLb een

Hans Kroodsma

instantie vooral staat om de vogelpopulatie op peil

vergoeding via het rijk”, legt Kroodsma uit.

Functie

te houden, dan kijken ze me vaak vreemd aan. Voor

Het collectief werkt met clusters. Een cluster bestaat

Voorzitter Agrarisch Collectief

de mensen staan de bloemen er om foto’s van te

uit een aantal beheerders die gezamenlijk hun

Waadrâne

maken, de echte reden erachter is voor de meesten

gebied voor de vogels zo goed mogelijk indelen. Een

Geboren

niet duidelijk.”

aantal clusters bestaat uit zowel akkerbouwers als

09-06-1980

De kleurrijke bloemenstroken trekken dus nogal wat

veeboeren. Zo is er meer sprake van een wisselwer-

Burgerlijke staat

mensen, maar zijn bedoeld om insecten te lokken.

king. Met de nieuwe regelgeving van 2016 zal de

Getrouwd, twee kinderen (4 en

De insecten dienen als voedsel voor de vogels. Daar-

provincie het agrarisch natuurbeheer los moeten

1 jaar)

naast zijn er akkerranden gevuld met een kruiden-

laten en het aan de ondernemers in de regio over

Hobby’s

mengsel. Die vormen een ideale broedplaats voor de

moeten laten. Kroodsma: “Je ziet dat men dat soms

Darten en voetbal (Cambuur) kijken

vogels. Zo liggen broed- en voedingsplaatsen vlak bij

nog een beetje lastig vindt, maar het gaat steeds be-

elkaar. Dat maakt het voor de vogels gemakkelijker

ter. De kennis over het gebied is binnen het collectief

om hun jongen groot te brengen.

heel erg groot, dus in die zin is het ook wel logisch dat we dit zelf oppakken.”

Van de provincie naar het collectief Op 4 december 2014 werd het Agrarisch Collectief

Samenwerken

Waadrâne opgericht uit de Agrarische Natuurvereni-

De samenwerking tussen de boeren onderling gaat

Syds Miedema

gingen Om ‘e Koaien en Guozzekrite. De omvorming

erg goed. De samenwerking met andere organisa-

Functie

van het stelsel voor agrarisch natuurbeheer in het

ties in de omgeving komt nog wat minder goed

Akkerbouwer, boer@Binn’ndieks.nl

Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) 2016

op gang. “Ik zou graag meer willen samenwerken

Geboren

met organisaties in de omliggende gebieden”, aldus

12 november 1979

Kroodsma. “Maar het blijven nog wat eilandjes op

Burgerlijke staat

zich. Ieder doet zijn eigen ding en onderling komt

Getrouwd, drie kinderen

het nog niet echt dichter bij elkaar. Dat is jammer. De

Hobby’s

vogels trekken zich niets aan van de grenzen tussen

Lezen

de gebieden, dus ik zie niet in waarom wij mensen dat wel zouden doen.” Ondanks de winst die er op het gebied van samenwerking nog gemaakt kan worden, lijkt het al beter te gaan met vogels in het gebied. De officiële tellingen van dit jaar moeten nog worden gedaan, maar in voorgaande jaren bleek de populatie weidevogels bij het agrarisch natuurbeheer licht gestegen. Vorig jaar signaleerde Miedema al een veldleeuwerik in zijn velden, wat vrij uitzonderlijk is. Miedema: “We hielden altijd al rekening met de vogels, maar we zijn er nu bewuster mee bezig. Ik let veel meer op de vogels die hier rondzwerven. Ik zou mezelf nog geen vogelspotter willen noemen, maar ik begin de verschillende soorten steeds beter te herkennen.”

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.


50 | FERWERDERADIEL ALGEMEEN ONDERNEMEND ONDERNEMEND NOORDOOST NOORDOOST FRYSLÂNFRYSLÂN

Leden World Trade Center Leeuwarden op bedrijfsbezoek bij Wifo-Anema in Ferwert Op 6 april 2017 bezochten leden en introducé’s van de businessclub van het WTC Leeuwarden, waaronder de burgemeester van Ferwerderadiel, het metaalbedrijf Wifo-Anema in Ferwert.

Wifo is de afkorting van de namen Wietze Anema

door handelbevorderende activiteiten.

(grootvader) en Fokke Anema (vader). Zoon Wietze, de derde generatie, heeft nu de leiding over het in

Vanwege de specifieke kennis en wereldwijde

1961 gestarte bedrijf. Wifo-Anema exporteert vanuit

contacten is WTC Leeuwarden een belangrijke

Ferwert heftruckvoorzetapparatuur, poot- en overige

gesprekspartner voor de DDFK-gemeenten. Het

landbouwmachines.

bedrijfsleven is immers van groot belang voor alle DDFK-gemeenten. Bedrijven scheppen banen, zor-

Foto’s: Peter de Jong

De World Trade Centers Association, gevestigd te

gen voor een levendige stad/dorpen en sponsoren

New York, is een wereldwijde organisatie met meer

het lokale verenigingsleven. Kansen en bedreigin-

dan 320 aangesloten WTC’s. Naast de onroerend-

gen voor ondernemers ontstaan wereldwijd door

goedfunctie ( kantoorverhuur, conferentiefaciliteiten

veranderingen in de techniek, de markt, trends en

e.d.) stimuleren de WTC’s de regionale economie

handelsbetrekkingen. De bedrijvencontactfunc-


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN FERWERDERADIEL | 51

tionarissen van de DDFK-gemeenten zijn alert op

De grondlegger van Wifo, - pake Wietze Anema - ,

exportmogelijkheden. Door de krachten te bunde-

vond de afzetmarkt van Nederland al snel te klein.

len kan er meer bereikt worden. Reden waarom de

Hij opende een nevenvestiging in Canada. Op jonge

DDFK-gemeenten een uitnodiging ontvingen voor

leeftijd kwam hij daar, als gevolg van een verkeers-

dit bedrijfsbezoek.

ongeluk, om het leven. Fokke sloot de vestiging in Canada, maar Wifo exporteert nog steeds - de

WTC Leeuwarden heeft een serie programma’s

zelfstandig in Ferwert ontwikkelde machines - naar

ontwikkeld, waarmee men ondernemers in het MKB

dit land en naar landen in Europa.

kan helpen bij het realiseren van hun internationale ambities. Dit programma bestaat momenteel uit de

Het blijven innoveren is een belangrijke drijfkracht

volgende modules:

van Wifo-Anema. De concurrentie zit immers niet stil.

a. Succesvolle handelsmissie

De machines worden steeds duurzamer en sterker.

b. Succesvolle beursdeelname

De omstandigheden verschillen per land. Daar moet

c. Zaken doen over de grens

op ingespeeld worden. Eind vorig jaar is op de beurs

d. Internationaal handelen

in Kortrijk de nieuwe kistenkantelaar geshowd. Maar

e. Starters International Business

hoe breng je deze machines aan de man? Met eigen

f. Spreekuur internationaal ondernemen

vertegenwoordigers in het buitenland? Of met een

g. Succesvolle partner search.

(eigen) dealernetwerk, of met plaatselijke metaal-

De startsessie en workshops worden gratis aangebo-

bedrijven? Wifo-Anema heeft er ervaring mee. Alle

den. De individuele trajecten worden aangeboden

vormen blijken voor- en nadelen te hebben. En zoals

tegen een financiële vergoeding.

zo vaak, je moet de markt en de ondernemer kennen!

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.


Uw business gaat verder,

ons commitment ook

Een financiële oplossing zo solide als uw plan U ziet kansen die anderen niet zien. Om te groeien heeft u behoefte aan iemand die denkt in mogelijkheden. Wilt u een financiële oplossing voor uw groeiplannen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Rabobank Noordoost Friesland, telefoon (0511) 42 63 40 Een aandeel in elkaar

.v. Bestratingsbedrijf Spoelstra & Nijboer B.V. Rooilijn 20 9231 DZ Surhuisterveen Telefoonnr: 0512-341114 Fax: 0512-341115 Email: info@spoelstranijboer.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN ALGEMEEN

COLUMN

‘Dokkum had het mooiste decor van Nederland’

Tellow: de boekhoud app voor zzp’ers

Het was op de zaterdagavond extreem druk tijdens de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Zo druk zelfs, dat de organisatie om 21.30 uur mensen via social media verzocht niet meer naar het hoofdpodium te komen, maar de Admiraliteitsdagen live te volgen via RTV NOF.

Er zijn weinig ondernemers die staan te springen als het tijd is om de –vaak tijdrovende- administratie te doen. Tegelijkertijd weet u als ondernemer dat een goede financiële administratie onmisbaar is.

Bij het tweede podium op de Markt was nog wel ruimte, maar ook daar was het een drukte van belang. Vooral na twaalf uur was de tent helemaal vol.

Daarom komt de Rabobank nu met een handige boekhoudapp voor zzp’ers. De naam van dit online boekhoudprogramma

Hoeveel mensen passen er eigenlijk in Dokkum, aldus één van de bezoekers

Tellow komt van ‘’tell’’ . De app laat u precies weten wat u moet

zaterdagavond tijdens het avondconcert op het hoofdpodium waar topar-

doen om uw boekhouding op de juiste manier bij te houden. U

tiesten als Jeroen van der Boom, Nielson en Miss Montreal te zien waren. Heel

hoeft geen bonnetjes meer te bewaren voor uw boekhouding

veel, zo werd op 9 september duidelijk. ,,De stad is zaterdags op capaciteit

want Tellow vraagt na betaling om het bonnetje in te scannen

getest. Aantallen zijn moeilijk te noemen, maar het was drukker dan ooit.

en verwerkt deze automatisch. U maakt uw facturen tussendoor

Rondom de Zijl was de stad op twee punten afgesloten om de drukte te tem-

en Tellow laat u weten wanneer deze betaald zijn. Daarnaast

peren en te stroomlijnen. Dat heeft goed gewerkt’’, aldus Jan-Michiel van der

zet Tellow elk kwartaal de BTW-aangifte voor u klaar en heeft

Gang, voorzitter van de Admiraliteitsdagen. Er zijn geen noemenswaardige

u steeds overzicht in uw actuele saldo, verwachte btw en

incidenten gebeurd en dat is bijzonder te noemen bij een evenement waar

openstaande bedragen.

zoveel mensen op afkomen. Met een koppeling van Tellow aan uw zakelijke rekening van

Zondag van alles te doen in Dokkum

de Rabobank wordt de boekhouding deels geautomatiseerd:

Ook zondags was er weer van alles te doen in de stad. Zo was er een brocante

boekhouden wordt een stuk makkelijker. U doet uw

markt, een kinderplein met reuzenrad en een Sing a Long op het hoofdpo-

boekhouding voortaan gewoon tussendoor waardoor u

dium, onder andere met Jelle B en Johannes Rypma. Sport Fryslân gaf op de

(weer) meer energie kunt steken in de leuke onderdelen van het

Helling clinics kaatsen, fierljeppen en skeeleren. Op de kermis was de grootste

ondernemen!

trampoline van Nederland aanwezig en de scouting was met een kabelbaan over de Harddraversgracht vertegenwoordigd. Eigenlijk te veel om op te noe-

Alie Elzinga

men, maar een succes was het zeker.

Accountmanager MKB Rabobank Noordoost Friesland

Foto van Marit Anker van het mooiste decor van Nederland. Tekst: Klasina van der Werf

Tellow is geschikt voor zzp’ers met een eenmanszaak. De planning is om in een later stadium ook BV’s te ondersteunen. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.rabobank.nl/bedrijven/betalen/tellow/

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.

|

53


54 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN

Nieuwe Specsavers winkel opent haar deuren in Dokkum Begin september heeft Specsavers officieel haar deuren geopend aan de Grote Breedstraat in Dokkum. Mede-eigenaren van deze 127e Specsavers-winkel zijn opticien Hetty Boonstra-Beers, retailer Martin Moeton en audicien Henny Holwerda. Alle drie hebben zij jarenlange ervaring in

om nog verder te groeien. Op verzoek van

servicegericht en heeft mooie ambities om

hun vakgebied. In totaal staat er een team

de gemeente hebben we het standaard

uiteindelijk optometrist te worden. We zijn

van zeven professionals klaar om klanten

ontwerp van het winkelfront aangepast,

erg trots op ons team en samen gaan we er

de beste oog- en hoorzorg te bieden.

zodat de historische uitstraling van het

een succes van maken in Dokkum!’’

centrum weer in ere wordt hersteld. Het is

Jarenlange ervaring

mooi om daar een bijdrage aan te kunnen

Stichting Specsavers Steunt

Hetty Boonstra-Beers heeft ruim 30 jaar

leveren’’, aldus Martin Moeton.

Elk jaar steunen alle Specsavers winkels

ervaring in het optiekvak, waarvan 7 jaar bij

Martin geeft ook aan: ‘‘Ons team is de kracht

naast het landelijke goede doel, het

Specsavers. Naast opticien is zij ook contact-

van de winkel. Onze audicienpartner Henny

Diabetes Fonds, ook een lokaal goed doel.

lens specialist. Ook Martin Moeton is door

Holwerda werd in 2015 door een internatio-

Daarom heeft de winkel de eerste maand

de wol geverfd en werkt al 10 jaar in de de-

nale vakjury uitgeroepen tot Beste Audicien

een goede doelen-ideeënbox in de winkel

tailhandel. Hij heeft de afgelopen 3 jaar voor

van Nederland. Haar assistent Josée Diender

staan. Op basis van de wens van de klan-

verschillende Specsavers winkels gewerkt.

heeft ook jarenlange ervaring, zowel op

ten wordt bepaald voor welk lokaal doel

‘‘Met het openen van deze winkel komt een

het gebied van optiek als horen. Daarnaast

de winkel dit jaar gaat sparen.

lang gekoesterde wens uit. Dokkum is een

heeft onze optiekadviseur Hans Hilverda al

heel bewuste keuze geweest als vesti-

16 jaar Specsavers achter zijn naam staan.

Friestalig

gingsplaats voor deze nieuwe winkel. Het is

Medewerkster Udie Jousma is nieuw binnen

Het grootste gedeelte van het team komt

een stad met een rijke historie en een heel

optiek maar heeft veel ervaring opgedaan in

uit de direct omgeving van Dokkum en

aangename sfeer. De collega-ondernemers

de detailhandel. Een zonnetje in huis, klant-

is zowel Nederlands- als Friestalig. ‘‘Wy

die ik tot nu toe heb leren kennen zijn heel

vriendelijk en zeer leergierig. Lisa Oegema is

noegje jo graach út om gewoan ris by ús

open en positief. De eerste samenwerkin-

opticien, twee dagen per week aanwezig en

del te kommen en mei ús yn’e kunde te

gen zijn al gesloten! We hebben een mooie

ondersteunt Hetty in haar dagelijkse werk.

kommen, wy bin nijsgjirrich nei wa’t jo

ruime winkelruimte gevonden, waarin we

En tot slot Thirza Verbunt, tweedejaars op-

binne en wêr’t wy jo mei helpe kinne!’’

qua oppervlakte voldoende ruimte hebben

tiekstudente. Zij is een dame met veel pit, is

aldus het team.


rt ook

o Binnenk

ast! c e m o r ch steuning onder

Gratis live TV App De gratis Live TV App van Kabelnoord is beschikbaar

voor Klein Zakelijk abonnees met een Small, Medium, Large of XLarge abonnement van Kabelnoord Zakelijk. Ook gebruik maken van de live TV app voor tablet of smartphone? Kijk op: www.kabelnoordzakelijk.nl

Al meer dan 4000 klanten gebruiken Live TV App! Vanaf december nieuwe zenders in de App: • TV Drenthe

• VRT Eén

• Arte

• VRT Ketnet

• TV Noord

• NPO Nieuws

• NPO Politiek/ Sport

• VRT Canvas • Comedy Central • MTV


KENNIS IS KUNNEN

IJZERSTERK VOOR UW BEDRIJF

BEVESTIGINGEN

VEILIGHEID

GEREEDSCHAPPEN

POSTBOXEN

GROENVOORZIENING

Dokkum . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . t. (0519) 29 23 25 . www.raadsma.nl

Ondernemend Noordoost Fryslân oktober 2017  
Ondernemend Noordoost Fryslân oktober 2017  

Ondernemend Friesland (OF) verzorgt in samenwerking met de 6 gemeenten in Noordoost Fryslân het eigen ondernemers orgaan Ondernemend Noordoo...