Ondernemend Noordoost Fryslân maart 2018

Page 41

ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND C.A. | 41

COLUMN

Krachtige regio Noordoost Fryslân is één van de zes proeftuinen van het Rijk. Doel is om inzicht te krijgen hoe regionale samenwerking kan bijdragen aan economische groei. Hierbij gaat het over de regionaal-economische structuur van onze regio, over de vitaliteit en over de toekomstbestendigheid. Dat alles

Campus Kollum en Kindcentrum, investering voor de toekomst!

is een initiatief van het Rijk met zijn programma ‘Maak verschil, krachtig inspelen op

In Kollum komen twee nieuwe schoolgebouwen: het

bestuur. Nu hebben we in onze regio al heel wat voor elkaar gekregen, denk aan

Kindcentrum voor het basisonderwijs en de Campus

de Centrale As, het (kleine) kernenbeleid, de bestuurlijke opschaling en de ANNO-

Kollum voor het voortgezet onderwijs.

samenwerking. Ik denk daarbij zeker ook aan het bedrijfsleven in onze regio, dat zich

regionaal-economische opgaven’. Welke kansen liggen er voor verdere economische ontwikkeling? Dat moet vooral gebeuren door betere organisatie van de inrichting en de werkwijze van het openbaar

eveneens georganiseerd heeft in regio verband: ONOF. Campus Kollum De campus biedt onderdak aan dorpshuis De Colle,

Daarnaast is er geïnvesteerd in voorzieningen, waterrecreatie in Dokkum en Kollum

de bibliotheek, OSG Piter Jelles !mpulse Kollum en

en wordt er heel veel geïnvesteerd in het Lauwersmeergebied. Ook de detailhandel is

het Lauwers College. De bouw van Campus Kollum

volop in beweging. We constateren groei in de retail. Er is sprake van een professionele

is gegund aan Hesco Bouw uit Stadskanaal. Het

regiomarketing.

gebouw is ontworpen door Van Manen en Zwart Architecten uit Drachten. De campus verrijst op

Dat klinkt allemaal positief en dat is het ook, maar… we zijn nog maar amper op weg.

de plek waar voorheen !mpulse Kollum stond. Het

We moeten ons ook buigen over de projecten die op ons wensenlijstje staan. Ik denk

terrein van de naastgelegen Professor Casimirschool

bijvoorbeeld aan verbetering van de infrastructuur rondom Kollum en rondom Dokkum,

wordt parkeergelegenheid. De basisschool verhuist

maar ook aan toerisme-recreatie met kwalitatief goede overnachtingsmogelijkheden

naar het nog te bouwen Kindcentrum. Volgens

en o.a. een kwaliteitsslag bij de Kruidhof (dat gebeurt al). Daarbij zullen we ook de

planning zal de campus in de zomervakantie van

woonfunctie in ons gebied moeten uitbuiten, zeker als ik naar Kollum kijk, zo dichtbij

2019 klaar zijn.

het station in Buitenpost. Dat kan heel aantrekkelijk zijn voor mensen die in Groningen en Leeuwarden werken.

Met de samenwerking tussen !mpulse Kollum en het Lauwers College behoudt Kollum een breed aanbod

De provinciale en landelijke aandacht naar economisch kwetsbaarder gebieden is

in het Voorgezet Onderwijs van VMBO tot en met

dalend. Bestuurders richten zich, ook in Fryslân, liever op economisch sterkere zones.

VWO. Door de ruimte te delen met het dorpshuis en

Daarom is het de kracht, maar vooral de creativiteit, van die kwetsbare regio’s zelf die

de bibliotheek verwacht de gemeente dat het een

ervoor zorgt dat hier iets tot stand gebracht wordt. Daar ben ik van overtuigd.

centrum wordt voor educatie en cultuur in de regio. Nu wij als Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. de nieuwe gemeente Kindcentrum

Noardeast-Fryslân gaan vormen, moet het alleen maar beter kunnen. Ook vanuit

Het Kindcentrum bestaat straks uit twee

de gemeente moet er sprake zijn van een flinke portie creativiteit in de onderlinge

basisscholen (OBS Prof. Casimirschool en CBS

contacten met het bedrijfsleven. Dat mag u verwachten van de bestuurders en van de

Koningin Julianaschool) en daarnaast is er ruimte

bedrijfscontactfunctionarissen.

voor peuter- en buitenschoolse opvang van TIKO. Voor Kollum is dit een van de antwoorden op de krimp om de voorzieningen nog decennia lang op

Bearn Bilker

Burgemeester van gemeente Kollumerland c.a.

peil te houden.

L E E S O N D E R N E M E N D N O O R D O O S T F R Y S L Â N O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.