Ondernemend Netwerk Noordoost Juli 2019

Page 1

ONDERNEMEND

NETWERK NOORDOOST JUNI 2019 NUMMER 30

Topdrukte bij jubilerende timmerfabriek n NOARDEAST FRYSLÂN

n DANTUMADIEL

n TYTSJERKSTERADIEL

n ACHTKARSPELEN

Netwerkclub zorgt voor

‘Fonds zorgt voor solidari-

‘Ik gean derfoar yn

‘Schepen bouwen

reuring en verbinding

teit en betrokkenheid’

Tytsjerksteradiel’

doe je samen’