Page 33

Slim totaalpakket voor de toekomst De Achterhoek Visie 2030 is klaar. Met als motto ‘Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit’ en de ambitie om in 2030 te excelleren als gezonde, schone, leefbare, gekwalificeerde, productieve en bereikbare regio. Inspelend op actuele trends en volop gebruikmakend van eigen kracht. De visie is een voorbeeld van unieke Achterhoekse samenwerking: alle regionale partijen hebben eraan bijgedragen. Ook inwoners vanaf 16 jaar krijgen de mogelijkheid mee te sturen. In april gaf de Achterhoek Raad bijna unaniem groen licht om met de visie aan de slag te gaan. Daarmee ligt er een stevig fundament om op verder te bouwen.

Uitdagingen en kapitaal Gebrek aan goed opgeleid (technisch) personeel en een groeiende onevenwichtigheid op de woningmarkt (nu nog te weinig passende woningen, straks een overschot) vormen voor de Achterhoek de twee grootste uitdagingen. Tegelijkertijd liggen er volop kansen om hier slim op in te spelen met het eigen kapitaal: er is een overvloed aan innovatie en goed samenwerkende maakbedrijven met volop carrièrekansen, je kunt er groen en ruim wonen in levendige stadjes en dorpen, onderwijs en gezondheidszorg zijn van prima kwaliteit en van oudsher bestaan er sterke sociale verbanden. Wat moet er gebeuren om deze rijkdom nog beter te benutten? Mark Boumans, voorzitter van de Achterhoek Board: “Blijven innoveren, de blik naar buiten richten door in te spelen op belangrijke trends en uiteraard samen blijven optrekken; als Achterhoekse partners maar zeker ook met buurregio’s en Euregio.”

Open innovatie als succesformule

de eigen muren op en werken samen aan innovatievraagstukken. Deze aanpak werkt al langer voor de maakindustrie; ook de landbouw en de zorg kunnen er van profiteren. En de transformatie van de woningmarkt en het opzetten van ‘slimme’ (zelfdenkende) vervoerssystemen kunnen sneller gaan door open innovatie. Het is de ‘tool van de toekomst’ voor de Achterhoek.

Trends De visie houdt rekening met belangrijke mondiale trends. Zo vervaagt het verschil tussen stad en platteland: de stad wordt groener, het dorp verstedelijkt. Dat biedt nieuwe kansen voor ondernemen en leven. Daarnaast hecht de generatie geboren na 1990 meer waarde aan ontplooiing en minder aan status en geld; er is behoefte aan een andere werk-privé balans.

De Achterhoek Raad

Werkgevers doen er goed aan hierop in te spelen. Tenslotte is het belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen in een wereld waar de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Dat kan door te blijven leren en inclusief werkgeverschap.

INNOVATIE

ACHTERHOEK VISIE 2030:

Regio Deal: 40 miljoen voor kansrijke initiatieven De Achterhoek is aan de slag om de Visie 2030 te vertalen in daden: projecten op het gebied van technische en sociale innovatie, wonen en leven, opleiding en beroep, gezondheidszorg, (circulaire) economie en bereikbaarheid komen op de agenda. Zo ontstaat een totaalpakket voor de toekomst. Financiering komt onder ander van provincie Gelderland en het Rijk. Begin 2018 werd een rijkssubsidie van twintig miljoen euro toegekend (Regio Deal Achterhoek). Door cofinanciering van Achterhoekse partijen wordt dit bedrag verdubbeld. <

SMART GOVERNANCE – ACHTERHOEK AMBASSADEURS Samenwerken zit in het DNA van de Achterhoek. Na zo’n tien jaar komen de partijen die verenigd waren in Achterhoek2020, samen in de Achterhoek Board (11 leden), Achterhoek Raad (50 raadsleden) en zes Thematafels (zo’n 125 leden). Samen zijn zij de Achterhoek ambassadeurs. Ook is er een regionaal inwonerspanel. Leden van Board en Thematafels zijn afkomstig van overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dat is uniek in Nederland. Ook buiten de regio valt op dat de Achterhoek de gelederen sluit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ziet dit als een vorm van bestuurlijke vernieuwing en volgt de Achterhoek op de voet. www.8rhk.nl <

Gerenommeerde hogescholen en universiteiten omringen de Achterhoek. Sterke en internationaal exporterende familiebedrijven zijn er geworteld. Voor hen zijn innovatie en steeds verdergaande productontwikkeling van het allergrootste belang. Dit gebeurt meer en meer met de succesformule van open innovatie: bedrijven, beroepsopleidingen en kennisinstellingen zoeken elkaar buiten

33

Profile for OF BV

Kijk op oost Nederland mei 2019 - nummer 239  

Kijk op oost Nederland signaleert al 38 jaar de economische, trendy, culturele en toeristische ontwikkelingen in oost Nederland. Het magazin...

Kijk op oost Nederland mei 2019 - nummer 239  

Kijk op oost Nederland signaleert al 38 jaar de economische, trendy, culturele en toeristische ontwikkelingen in oost Nederland. Het magazin...

Profile for ofbv