Page 1

Odense Fotografiske Amatørklub www.ofa.dk april-juni 2009


Foto: Kent Bovin

Formanden har ordet

Foråret er på vej, lyset vender tilbage, dagene bliver længere og snart begynder vi også at mærke varmen komme. For de fleste af os er foråret en dejlig tid, hvor vi igen kommer mere ud i den friske luft og oplever, at naturen vågner af sit vinterhi. I fotoklubberne er det lidt på samme måde. Vi kryber også ud af vores vinterhi, hvor vi har siddet gemt bag computerskærm og PhotoShop - og for nogle få entusiasters vedkommende i mørkekammeret, respekt for det. Vi skal igen ud og lufte kameraet og tage nye og spændende billeder, men det er for os også tiden, hvor der skal arbejdes med klargøring og indsendelse af billeder til årets største konkurrence: Den Nationale. Som den klub, der opnåede flest point sidste år, har vi virkelig fået blod på tanden og kalder alle mand af hus. Men nogen vil måske spørge: 2

Kan det virkelig nytte, at jeg deltager, og kan vi klare os godt igen i år? Om vi klarer os godt, kan ingen vide, da mange ting heldigvis har indflydelse på udfaldet af sådan en konkurrence, men det kan absolut nytte at deltage. Dels er der glæden og spændingen ved at deltage, og så er det altså ikke kun de store pointslugere, som får antagelser og præmieringer. Der falder også en del af til alle os andre. Jeg husker tydeligt, hvor stolt jeg var første gang det lykkedes at få et billede antaget, og jeg glædes stadig meget, når det ind imellem sker. Det er noget af en anerkendelse, når et af ens billeder bliver udvalgt blandt så mange indsendte. I år er der kommet endnu en kategori til, nemlig tema, og årets tema er Hjem. Det har været annonceret på sdf.dk i nogle måneder, men er måske blevet lidt overset af nogle - i hvert tilfælde af undertegnede. Idéen med et tema er i konkurrencesammenhæng rigtig god, da billederne lige pludselig kan måles op mod det valgte tema, og billedernes indhold og budskab på den måde får høj vægt. Der kan kun afleveres ét billede i denne nye og ottende kategori, så det kan sagtens nås endnu. Poul Chr. Jensen

Forsiden Niels Jørgen Valentins billede Røde rør 2 blev af dommeren Andreas Reisæter Haugen kåret til Årets billede 2008. Læg mærke til baggrunden, som dommeren opfattede som et landskab bag en lav mur. Det fik dommeren til at opleve et billede med en meget stor dybde.


Årets billede 2008 Af Brian Jagd Mauritzen OFAs 55 medlemmer havde kun indleveret 15 værker til konkurrencen Årets billede 2008. Lidt underligt, idet de samme medlemmer havde indleveret hundredvis af billeder til årets mange øvrige konkurrencer. Selv om man kun må indlevere ét billede til denne konkurrence, så virker en deltagelsesprocent på kun 27 overraskende lav. Vil en deltagelsesprocent på 50 mon være uopnåelig? Bedømmelsen var lagt i hænderne på den norske billedkunstner Andreas Reisæter Haugen, der for tiden bor i

Odense. Andreas har kun lidt erfaring med at fotografere, men det forhindrede ham ikke i at forsyne de indleverede billeder med fyldige kommentarer, og det var ganske befriende, at vi ikke blev underholdt med tekniske vurderinger eller forslag til, hvordan de enkelte billeder også kunne være lavet. Andreas kommentarer handlede om, hvad han så i de enkelte billeder, og hvordan de indvirkede på ham. Årets billede 2008 blev Niels Jørgen Valentins ”Røde rør 2”. Det fik som bekendt også en guldmedalje ved Den Nationale 2008, og det pryder forsiden af dette nummer af bladet.

På andenpladsen kom Mette Boes dejlige billede af hendes dengang 4-årige datter. Andreas sagde om billedet: En meget kraftig symbolik, understreget med det hvide og barnet. De røde læber giver et godt spil mod det hvide.

3


Andreas siger om dette billede: Vinderbilledet var ved første øjekast min klare favorit: Et meget grafisk og moderne billede. Gode grånuancer, sort/hvide kontraster og ikke mindst de røde rør, der spiller imod. En voldsom dybde i billedet og en god komposition. Her ser man kulturen og naturen (selv om det nu alligevel ikke er et landskab, som man ser i baggrunden, ifølge fotografen).

Tredjepladsen gik til Marianne Møllers billede LeMans. Andreas sagde om billedet: Der er fart og spænding, men da det hele er tilsløret, giver det endnu mere mening. En god idé, der fungerer godt.

4


Den ordinære generalforsamling Af Brian Jagd Mauritzen Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 26. februar. Svend Aage Kenlev blev enstemmigt valgt til dirigent. Med vanlig sikker hånd konstaterede Svend Aage, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Bestyrelsens beretning Poul Chr. Jensen aflagde som formand bestyrelsens beretning. Han sagde bl.a.: ”2008 har været et rigtig godt, men også stormfuldt år for OFA. Altoverskyggende har året drejet sig om afholdelse af SDFs landsmøde og Den Nationale, dog uden det er gået væsentligt ud over klubaftnerne. Det var vores ambition at lave et landsmøde, som var på højde med jubilæumsmødet i 2007, og det mener jeg bestemt lykkedes. Ud over succes med arrangementet var der også succes for OFA i Den Nationale, hvor vi vandt knebent med en margin på bare 5 point over Dansk Nikon Klub. Der var gode individuelle resultater til Niels Jørgen Valentin og Stefan Faber som hhv. nr. 4 og 5, begge med 75 points, Henrik R. Kristensen med 60 og Carlo Pedersen med 35. Når vi nu var i gang med at arrangere, så kunne vi jo ligeså godt også afholde Fælles Fynske som stod for tur for OFA. Det blev til en fin udstilling på Hunderupskolen i november måned, også denne gang med OFA som vinder og igen med fine individuelle resultater til Niels Jørgen Valentin (1), Kåre Selvejer (2), Nicolai Brix (4) og Kent Bovin (5). Året har igennem har vi arrangeret

en del fototure: HDR ved Koncerthuset, Tarup Davinde under kyndig vejledning af Carsten, fotorally på Hollufgård, Det gamle værftsområde og Knudshoved. Klubaftnerne har bl.a. budt på foredrag af Peter Elmholt og både foredrag og undervisning af Kent Bovin, hvilket vi sætter stor pris på. Klubkonkurrencen har haft et fornuftigt antal deltagere året igennem, om end vi gerne vil have lidt flere nye medlemmer med her. Temakonkurrencen er lidt svagere besat, og det resulterede bl.a. i en debat om formen for konkurrencen på OFA-snak, som dog ikke gav særlig meget afklaring. Der var dog ikke tvivl om, at konkurrencen skulle videreføres, og bestyrelsen har derfor valgt at fastlægge emnerne, som er med lidt større bredde, men stadig så snævre, at vi ikke ser ”skuffebilleder” her. Årets klubmestre blev Stefan Faber i farvepapir, Steen Gauss i monokrom og Thomas Linow i dias. Temakonkurrencen blev vundet af Halldór Gudlaugsson. Der er stadig god søgning til klubben. Mange nye medlemmer kommer til, men desværre falder næsten lige så mange fra igen, så medlemstallet ligger ret konstant mellem 50 og 60. Rigtig glædeligt er det, at der er kommet flere kvinder til, og at de trods den stadigt overvejende mandehørm har bidt sig fast og kommer regelmæssigt. Det har vi savnet. På udstillingsfronten bød 2008 ikke på egne udstillinger, men allerede nu er vi i gang med årets første i Vollsmose Kulturhus, og forhåbentlig kommer der flere til i løbet af året. Det er stadig et stort ønske at få gang 5


i et udstillingsudvalg, så det ikke kun er bestyrelsen eller formanden, der trækker læsset ved den slags arrangementer. I 2009 er der igen Odense Foto Triennale, som vi har muligheden for at deltage i. Denne gang er temaet ”Landskab”, og jeg har været med til de indledende møder. Lige nu er vi ved at klarlægge, om vi skal være med igen, og i givet fald under hvilken form vi udstiller. Af andre mulige arrangementer er et besøg fra den polske fotoklub, vi besøgte i 2006, og deltagelse i Odense Havnekulturfestival. I 2010 fylder OFA 110 år, hvilket også bør fejres behørigt. Endnu engang stor tak til alle, som har ydet en indsats i dette travle år. Jeg afslutter beretningen med et ønske om godt vejr til fototurene i 2009.” Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Regnskab 2008 Kassereren Erling C. Hollmann fremlagde det reviderede regnskab, der ikke bød på de store overraskelser. Regnskabet for 2008 er nogenlunde i overensstemmelse med budgettet. Medlemskontingentet var i 2008 lidt lavere end budgetteret, idet der var forudsat et lidt højere medlemstal. Annonceindtægterne var lavere end budgetteret, idet en annoncør var i restance ved udgangen af 2008. Portoudgifterne var lidt lavere end budgetteret, idet SFD Årbogen ikke blev udsendt pr. post. Kontingent til SDF var lidt lavere end budgetteret, idet der var budgetteret med et lidt højere medlemstal. Resultatet for 2008 er et overskud på 14.847,71 kr., mens der var budgetteret med et underskud på 360,00 kr. Forklaringen på det positive resul6

tat er, at afholdelsen af Landsmødet 2008 gav et overskud. Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev godkendt. Det var klapsalver til kassereren. Budget 2009 Kassereren forelagde budgettet for 2009. Der er budgetteret med udgangspunkt i et gennemsnitligt medlemstal på 55 og med et overskud på 736 kr. Nyanskaffelser er i budgettet sat til kun 500 kr. - selv om den gamle projektor er gået i stykker. Formanden forklarede, at der er sendt ansøgninger til fonde for at få dækket omkostninger til en ny projektor. Kassereren foreslog, at kontingentet enten betales hel- eller halvårligt for at lette administrationen. Ved halvårlig betaling blev det foreslået, at kontingentet uændret er 360 kr., men ved betaling for et helt år på en gang blev det foreslået, at kontingentet sættes til 700 kr. – altså en reduktion på 20 kr. pr. år. Unge under 25 år betaler fortsat kun halvt kontingent. Kontingentforslaget og budgettet for 2009 blev enstemmigt vedtaget. Johnny Blaabjerg foreslog, at udmeldelse kun kan ske til næstfølgende kvartal. Forslaget blev vedtaget. Valg til bestyrelsen Følgende tre bestyrelsesmedlemmer var på valg: Gert Grønholdt, Thomas Linow og Poul Chr. Jensen. Thomas Linow ønskede ikke genvalg. Gert Grønholdt og Poul Chr. Jensen blev genvalgt. Og som nyt medlem af bestyrelsen blev valgt Lars Møller. Alle tre valg skete med akklamation. Suppleanterne Ole Marseen og Jens Groth blev begge genvalgt og


Niels Jørgen Valentin blev genvalgt til posten som revisor. Indkomne forslag Der var indkommet to forslag fra Egon Aarenstrup: Forslag 1: At man i 2010 ikke kan indlevere dias. Forslag 2: At man kan indlevere 2 stk. digitale billeder, hvor alt er tilladt. Egon Aarenstrups første forslag gav anledning til megen god debat: Der blev fra flere sider givet udtryk for, at kategorien dias bør fortsætte i OFA, så længe kategorien eksisterer i SDF-regi. Der blev fra andre givet udtryk for, at kategorien dias bør afskaffes i OFA. Der blev bl.a. argumenteret med, at dommerne ikke altid har udstyr til at se dias via projektor på skærm, men i stedet bedømmer dem ved at se de indleverede dias under et lysstofrør. Egon gav udtryk for, at debatten havde været god, men at han ønskede at trække forslag nr. 2. Forslag nr. 1 blev sat under afstemning. Fem stemte for Egons forslag, resten stemte imod, så forslaget faldt. Dias er fortsat en konkurrencekategori i OFA. Der var indkommet et forslag fra Svend Aage Kenlev om at indføre en 7-points skala ved bedømmelse af klubkonkurrencen til erstatning for den nuværende 20-points skala. Dette forslag gav anledning til en livlig debat, hvor der især blev fremført argumenter imod forslaget. Det blev fra flere sider fremført, at den foreslåede skala og de tilhørende beskrivelser lagde for megen vægt på teknik, mens det interessante burde være et billedes indhold. Det blev også fremført, at en 7-points skala ville

være for snæver for dommerne. Der blev spurgt, om der ikke eksisterede nogle generelle vurderingskriterier, som kunne gælde for alle klubber, og om det ikke ville være en opgave for SFD. Det blev fra flere sider anført, at det ikke ville være ønskeligt med sådanne generelle vurderingskriterier, da vurderingen af et billede altid er og må være subjektiv. Poul Chr. opfordrede alle til at sende bedømmelseskriterier til alle via OFA-snak, hvis nogen havde kendskab til gode bedømmelseskriterier. Efter den livlige og givtige debat valgte forslagsstilleren at trække forslaget, så det ikke kom til afstemning. Eventuelt Carlo Pedersen opfordrede alle til at få sat billeder af sig selv på vores gode hjemmeside, så vi kan få sat både navn og billede på vores mange nye og gamle medlemmer. Halldór Gudlaugsson foreslog, at vi i klubben får en base, hvor vi kan bedømme hinandens billeder, da dommerne ikke altid kan nå at lave en grundig gennemgang af alle billeder. Stefan Faber foreslog en halvårlig aften, hvor man kan aflevere digitale billeder, og hvor alle stemmer på billederne, der bliver vist via projektor. Poul Chr. spurgte om vi ønskede endnu en konkurrence, eller om det ikke mere handler om at få mulighed for at få sat ord på hinandens billeder? Ebbe Rosendahl foreslog endnu en gang, at autors navn nævnes i forbindelse med klubkonkurrencerne, så vi ved, hvem der har lavet billederne. Generalforsamlingen blev derefter hævet og den obligatoriske rødvin og ost blev sat frem. Og snakken fortsatte i den gode stemning, som altid opleves ved møderne i klublokalerne. 7


Klubkonkurrencens første runde Af Halldór Gudlaugsson Så har vi taget hul på vores store og altid tilbagevendende begivenhed, klubkonkurrencen. Her kommer bestræbelserne, kampånden og det fotografiske syn og håndværk på en prøve. Forskellige dommere gransker fire gange om året vores billeder, giver ris og ros, sammenligner med andre indsendte - eller dem, som ligger i dommerens hukommelse. Sidst, men ikke mindst, uddeler dommeren points, så ingen bagefter kan være i tvivl om det

enkelte billedes status og autors placering i rækkefølgen. Dommeren skal kunne holde sin opmærksomhed ved billederne, og vi har derfor besluttet, at dommeren ikke skal opremse points under gennemgangen. For at imødekomme medlemmernes behov for at kende resultatet for hvert enkelt billede bliver hele listen nu lagt ud på OFA-snak indenfor et døgn fra bedømmelsen. Det kan dog gøres endnu bedre. Mange vil gerne vide, hvem har lavet det enkelte billede, men hvis kun billedets nummer bliver læst op, kan det

Niels Jørgen Valentins billede ”Brandskab” fik en førsteplads i monokrom.

8


være svært at huske det dagen efter, når resultatlisten er offentliggjort. Løsningen på det er, at billedsekretæren lægger listen med alle indleverede billeder, billedets nr. og autornavne ud på ”OFA-snak” lige inden dommergennemgangen. Det vil i praksis sige klokken 18.00 den aften, hvor bedømmelsen foregår. Interesserede kan så nå at printe listen ud og tage den med til gennemgangen! Det vil vi prøve næste gang. Denne hurtige offentliggørelse har dog den uheldige sideeffekt, at når vi efter en rum tid omtaler bedømmelsen og fremlægger tabellerne her i bladet, er det for de fleste gamle nyheder. Her er vi i gang med en diskussion, om trykte medier kan kon-

kurrere med de digitale, men den hører dog ikke hjemme i denne artikel. I den første runde fik vi billederne bedømt af fire medlemmer fra Hedensted Fotoklub. Tre af dem kom på besøg og kommenterede billederne. Bagefter så vi et udvalg af deres fotografiske arbejder. Tak for en gennemarbejdet og seriøs bedømmelse og en hyggelig aften til Steen, Ritha og Tue! Der blev afleveret i alt 98 billeder i vores tre kategorier. Af de 40 monokrome billeder fik Jørgen Jørgensens billede uden titel den tredjebedste placering. Som nummer to kom ”Magtens bolig” fotograferet af Lars Nørregaard, mens Niels Jørgen Valentin endnu en gang scorede første-

Lars Nørregaard fik en andenplads i monokrom med billedet ”Magtens bolig”.

9


pladsen, nu med et ”Brandskab”. Dommerdiplom tilfaldt Svend Aage Kenlev for et billede uden titel, Brian Jagd Mauritzen for ”Vand - pyt!” og Poul Chr. Jensen for ”Tallin Square”. (Se diplombillederne på side 18-19.) Der var lidt flere farvebilleder end monokrome, nemlig 47. Der er ikke mange klubber, som har en så stor ligevægt mellem monokrom og farvepapir. Dommerne vurderede disse to kategorier meget ens i kvalitet, mens dias fik en del lavere karakterer. Tredjepladsen i farvepapir gik til Steen Gauss for hans ”Merge Left”, andenpladsen tog Svend Aage Kenlev med et billede uden titel og Niels Jørgen Valentin kunne ikke lade være med også at tage førstepræmien her, nu med ”Postkasser”. 11 dias kom til bedømmelse: Poul Chr. Jensen, Dorthe Havmøller og Svend Aage Kenlev stod med de bed-

10

ste billeder efter dommernes vurdering. Deltagelsen i denne første runde peger frem mod et travlt år for vores dommere. 24 autorer deltog i farvepapir, 22 i monokrom, men kun 5 i dias. Vi kan forvente, at antallet af indsendte billeder kommer til at ligge omkring de 100 i hver runde. Det er flot, ikke mindst når kvaliteten er så høj, som vi har oplevet i den seneste tid. Vi ser frem til et godt fotoår og glæder os til at se mange fremragende billeder fra medlemmerne. Tabellerne, der viser stillingen i klubmesterskabet efter denne første runde, findes på side 16. Jørgen Jørgensen fik en tredjeplads i monokrom med dette billede uden titel.


Kategorien farvepapir

Niels Jørgen Valentin fik det højest placerede billede i farvepapir med dette billede, der har titlen Postkasser.

11


12

Farvepapir: 3. plads. Autor: Steen Gauss. Titel: Merge Left

Farvepapir: 2. plads. Autor: Svend Aage Kenlev. Titel: Lyset


Dias: 1. plads. Autor: Poul Chr. Jensen. Titel: Spejlinger fra Paris.

Dias: 2. plads. Autor: Dorthe Havmøller. Uden titel.

Kategorien dias

13


(B) = Aftenen egnet til at medbringe billeder, som man vil høre andres mening om.

Program

2.4. En fotobiografi bliver til … Carlo Pedersen fortæller os om tilblivelsen af sin fotobog om Viggo Rivad og viser mange af de billeder, der ikke var plads til i bogen. Til slut viser Carlo billeder fra turen til Cuba. (Poul Chr.)

mulighed for at tage et par billeder med til en uformel billedsnak og konstruktiv kritik. (Halldór)

16.4. Aflevering Den Nationale (B) Der afleveres billeder til Den Nationale. Vi håber rigtig mange afleverer, så OFA kan forsvare sin 1. plads fra sidste års Nationale. I år kan der afleveres i hele 8 kategorier: monochrom-papir, farvepapir, dias, digital-monochrom, digitalfarve, tema (med temaet Hjem), serier og naturpapir. Endvidere kan der afleveres til Den censurerede. Lyd/billede indsendes senest 1. september og Det helt frie billede afleveres på landsmødet. Husk også, at der kan afleveres billeder til udvalg til årbogen. En beskrivelse af kategorierne, og hvordan billederne skal mærkes og entryformen udfyldes, kan ses på www.sdf.dk. Billedsekretær og formand står til rådighed med hjælp til alle, som synes dette kan virke lidt uoverskueligt. Flere ting i reglerne er vigtige; fx skal man være opmærksom på, at det samme billede kun må deltage i én kategori, og fx ikke kan bruges i både papir og digital udgave. Samme billede må heller ikke deltage i både farve og monochrom udgave. Husk penge til betaling af deltagergebyr. Første kategori koster 140 kr. og de efterfølgende 10 kr. stykket, så alle 8 kategorier koster 210 kr. Nu plejer afleveringen at gå ganske hurtigt, så resten af aftenen er der 14

23.4. Aflevering 2. runde Der afleveres til klubkonkurrencens 2. runde. Dommer er Kenneth Amstrup, som både fotograferer, tegner og maler. (Se fx hans fotos på http:// www.phosee.dk/user/7-kennethamstrup.) Der må afleveres 2 billeder i hver af kategorierne monokrome og farvepapir og 3 billeder i diaskategorien. Emnet er frit. Vi gennemgår de afleverede billeder, inden de sendes videre til dommeren. (Halldór) 30.4. Klassisk lyslægning Det klassiske portrætlys, også kaldet "Rembrandt-lyset", har sine rødder i det klassiske maleri. Denne aften demonstrer Kent Bovin, hvordan lyset lægges helt klassisk på model. Der bruges kun én lampe, plus noget opblødning. Samtidig gennemgås opstilling af studielys: stativer, skærme m.m. Vi håber på, at der bliver tid til at få taget et par billeder af modellen, så kamera kan medbringes. Arrangementet foregår i Vollsmose Kulturhus, hvor der er bedre plads at boltre sig på. (Poul Chr.) 14.5. Sådan gør jeg… Stefan Faber viser et par eksempler på, hvordan han arbejder med sine billeder på computeren. Vi følger processen helt fra RAW-fil til det færdige billede. (Poul Chr.) 28.5. Fototur til Fynshoved Vi mødes kl. 19 ved Korshavn og de-


2. kvartal 2009 ler os i hold efter interesse. Man kan blive ved havnen eller tage forskellige ture rundt på Fynshoved. (Poul Chr.) 4.6. Resultat 2. runde Dommer Kenneth Amstup gennemgår sin bedømmelse af klubkonkurrencens 2. runde. Der er præmier for de bedste billeder i hver kategori. (Halldór) 11.6. Temakonkurrence (B) Det er tid for temakonkurrencens 2. runde, som har temaet: ”Skæv horisont”. Der må max. afleveres 2 umonterede billeder, max. størrelse 20x30 cm, hvoraf det bedste tæller med i

den samlede konkurrence. Bedømmelsen foretages ved pointgivning blandt de fremmødte. (Erling) 19.6. Sæsonafslutning Sæsonen afsluttes med en grillaften hos Thomas Linow. Vi mødes denne fredag kl. 18.00, Pilelunden 26, 5550 Langeskov. Arrangementet er for hele familien, og det gode vejr er allerede bestilt. Medbring selv kød, tilbehør og drikkevarer. Tilmelding i klubben senest 11.6. (Poul Chr.) 13.8. Fototur Vi starter sæsonen med en fototur. Hvorhen er ikke fastlagt endnu, men annonceres inden vi går på ferie.

15


Stillingen i klubkonkurrencen

Kategorien farvepapir

Kategorien monokrom

Autor Steen Gauss Stefan Faber Ebbe Rosendahl Halldór Gudlaugsson Jørgen Jørgensen Niels Jørgen Valentin Egon Aarenstrup Erling Hollmann

Point 36 33 29 27 26 26 26 25

Autor Niels Jørgen Valentin Stefan Faber Jørgen Jørgensen Brian Jagd Mauritzen Lars Møller Kasper Laurig Borch Poul Chr. Jensen Lars Nørregaard Marianne Møller Halldór Gudlaugsson Svend Aage Kenlev Bjarne Grubbe Søren Olsen Preben H. Hansen Carlo Pedersen Ole Bøgelund Erling C. Hollmann Egon Aarenstrup Steen Gauss Rawia Abdikhalif Farah Anna Maria Meloni Rønn

Point 33 30 30 30 29 29 27 25 23 23 18 18 17 17 17 15 15 15 13 6 4

Rawia A. Farah Lars Nørregaard Jens Groth Brian Jagd Mauritzen Lars Møller Poul Chr. Jensen Bjarne Grubbe Carlo Pedersen Svend Aage Kenlev Henrik Gils Marianne Møller Preben H. Hansen Thomas Lundsfryd Anna Maria Meloni Rønn Dorthe Havmøller

25 24 23 23 22 21 19 19 19 18 15 13 12 12 11

Thomas Lundsfryd

3

Ole Bøgelund

11

Kategorien dias

Sådan ser den samlede stilling i klubkonkurrencen ud efter første runde, men der er tre runder endnu - så meget kan og vil ske. 16

Autor Poul Chr. Jensen Halldor Gudlaugsson Dorthe Havmøller Stefan Faber Svend Aage Kenlev

Point 24 22 21 13 12


17

Dias: 3. plads. Autor Svend Aage Kenlev. Uden titel.


Diplomer fra første runde af klubkonkurrencen

Øverst side 19: Steen Kruuse gav et dommerdiplom til Svend Aage Kenlev for hans billede fra Sorthusene.

De tre dommere fra Hedensted Fotoklub benyttede hver deres ret til at uddele et dommerdiplom til et billede, som de syntes særlig godt om.

Tue Wolff Madsen uddelte et dommerdiplom til Poul Chr. Jensen for hans billede ”Tallin Square”.

18

Nederst side 19: Ritha Lautrup udddelte et dommerdiplom til Brian Jagd Mauritzen for hans billede ”Vand - Pyt!”, der er optaget på Stige Ø.


19


Spejlbilleder Af Niels Jørgen Valentin Storm i et glas vand, luftkasteller, en skævert, svigermor kommer på besøg, dufte, ved fuldmåne, bag murene, under pres, prikken over i’et. Ovenstående er eksempler på emner fra tidligere temakonkurrencer. Med disse latterligt nemme emner i erindring, var der imponerende stor tilslutning til årets første runde i temakonkurrencen med det svære tema: spejlbillede. Hele 29 billeder, og 23 kompetente dommere. Man kan spejle sig i meget. En mor i sin datter eller omvendt, en zebra der spejler sig i sin tvilling. Man kan blive fuldstændigt omklamret af spejlinger i en frisørsalon, se en spejling i sidespejlet på en bil, et par øjne,

20

et par briller. En eftertænksom fisker spejler sig i en bilrude. Et spejlbillede kan også være et billede af et spejl, eller en spejling i et prisme, der giver en helt abstrakt virkning. Det kan være cirkusartisten, der ser sig i spejlet, men i tankerne allerede er i manegen, eller barnet der ler ad sit eget spejlbillede. Mulighederne er utallige og aftenens deltagere havde virkelig lagt sig i selen med originale løsninger. Tredjepladsen tilfaldt Erling C. Hollmann med et billede af en bådebro, et oprørt hav og med et spejl på en central plads i billedet, et sort/

Det var 23 dommere, der skulle vurdere de 29 løsninger, der var afleveret til årets første temakonkurrence. Det tog sig således ud i Erling Hollmans optik - på lang lukketid.


hvidt billede med spejlbilledet holdt i farver. En flot løsning. Andenpladsen tog Marianne Møller med vildgåsens flugt over vandoverfladen, eller hvad det nu er for en fugl, spejlet i vandoverfladen. Godt set og fanget. Førstepladsen tilfaldt den analoge mester, Søren Olsen, denne gang dog med et formentlig manipuleret digitalt spejlbillede af sig selv, eller som han ser sig selv, hvem ved. Godt gået, og tillykke med sejren.

Anden– og tredjepladsbillederne findes på side 22. Herunder ses Søren Olsens vinderbillede.

Temakonkurrencen efter 1. runde Autor Søren Olsen Marianne Møller Erling C. Hollmann Niels Jørgen Valentin Klaus Thiesen Lars Møller Poul Chr. Jensen Flemming Østergaard Henrik Gils Rawia Abdikhalif Farah Svend Aage Kenlev Preben H. Hansen Halldór Gudlaugsson Bjarne Grubbe Jens Groth Finn Strandby Ole Bøgelund

Point 7,82 7,29 6,86 6,81 6,48 6,33 6,24 6,23 6,00 5,81 5,67 5,62 5,52 5,52 5,14 4,90 4,62

21


Ă˜verst: Marianne Møllers andenpladsbillede.

22

Nederst: Erling C. Hollmanns tredjepladsbillede.


Fra nær og fjern Under denne brede titel har 17 OFAmedlemmer netop udstillet i Vollsmose Kulturhus. Af Poul Chr. Jensen

Stor tak til Preben for initiativet og til kulturhusets personale for god service.

Fra ferniseringen. Motivet er fanget af Carlo Pedersen.

Ovenpå sidste års arrangementer med store udstillinger med fotografer fra Fyn, Danmark og sågar fra hele verden, når vi tænker på The Golden, så trængte vi meget til at holde vores helt egen udstilling. Det hele kom lidt hovedkulds i gang ved, at Preben H. Hansen ringede sidst i december og spurgte, om vi var klar til at udstille i Vollsmose Kulturhus i januar måned. Efter kort betænkningstid sagde vi naturligvis ja til dette tilbud.

Kulturhuset har været meget behjælpelige omkring arrangementet og har bl.a. også foreslået udstillingens titel. De ville meget gerne have en titel, da det ville gøre det meget bedre at lave lidt PR for arrangementet – og det har de helt ret i. Lørdag den 24. januar var der fernisering, flot arrangeret af kulturhuset. Billederne tog sig fint ud i kulturhusets nye lokaler, hvor de hang i den lille sal og i de meget flotte og lyse gangarealer, og vi har da også fået meget ros for udstillingen. Kulturhuset oser af aktivitet, og der har derfor hele tiden været folk forbi vores billeder, og vi kan forstå, at folk har lagt mærke til ”kunsten på væggene”. Så det er vi klar til at gøre igen.

23


Peer Bonnerup – velkommen i OFA Da jeg var en 10-12-årig knægt, havde jeg en onkel i Norge, der gik meget op i fotografering. Det gør han i øvrigt stadig, og han fik sat i hovedet på mine forældre og mig, at det var noget, som jeg skulle i gang med. Mine forældre købte et mørkekammersæt hos en fotoforhandler. Betalt med en check, der i øvrigt aldrig blev hævet. Fotoforhandleren eksisterer ikke mere. Jeg lånte mine forældres pocketkamera og kom i gang. Senere fik jeg sparet sammen til mit første SLRkamera - et Olympus OM-10. Siden er det blevet til mere. Mine specialer blev landskabs- og natfoto. Det blev til megen fotografering i den 3-årige periode af mit liv, hvor jeg boede Grønland og arbejdede som teletekniker. Da jeg kom hjem, læste jeg til

24


dataingeniør og kom ind i diverse ITvirksomheder som softwareudvikler og fik desværre ikke gjort så meget ved fotografering i de år. Branchen blev dog for hård for helbredet, og jeg gik ned med flaget for nogle år siden og kom på førtidspension. I efteråret 2008 kom jeg i en slags skånejob hos skolefotografen Norberg Foto i Højby, hvor jeg arbejdede til og med december måned. Det var mest indlæsning af memory-kort, der var min beskæftigelse. Nogle af fotograferne fik dog sat mig i gang med fotograferingen igen, og jeg fik mit første digitale SLR-kamera – et Canon EOS 450D. Det kan en forfærdelig masse, som jeg endnu ikke har fået sat mig ind. Jeg har også kastet mig over bil-

ledbehandling på computer, og jeg bruger det gratis program ImageJ. Det er egentlig et program, der er udviklet til billedbehandling inden for astronomi og medicin, hvor man behov for en mere præcis definition af pixels. Almindeligvis bliver pixels gemt som heltal, men her bliver pixels bliver gemt som flydende tal for at opnå større præcision. Der findes bøger om billedbehandling, der bygger på ImageJ, men det kan jeg fortælle mere om en anden gang. Som 45-årig førtidspensionist har jeg tiden til at fotografere, men jeg manglede nogle inspirationskilder og nogen at udveksle erfaringer med. Derfor søgte jeg medlemskab af OFA. Tekst og fotos: Peer Bonnerup

25


Rawia Farah – velkommen i OFA

Billedtitel: Nostalgi

Jeg hedder Rawia Farah og er 19 år gammel. Jeg går på Mulernes Legatskole i 2.g. Jeg er halvt somalier og

halvt syrer (min mor er fra Syrien), og jeg kom til Danmark for fire år siden. Min interesse for at fotografere startede først for et år siden. Inden da havde jeg en periode, hvor jeg malede en del, men det fangede mig, da jeg opdagede, at man gennem fotografiet kan skabe sin egen kunst, som man kan i malerier. Jeg begyndte med tage mit digitale kamera med på nogle korte udflugter. Resultatet glædede mig, og derefter forsatte jeg med at tage billeder - især af mennesker. Jeg vil meget gerne tage flere naturbilleder, men det er ikke nemt, da det kræver, at man er på det rette sted på det rigtige tidspunkt. Jeg hørte om OFA fra en ven, som bor i nærhed af klubben, og det glædede mig meget at finde en klub for

26


Billedtitel: Stolthed

fotografer, da der i min omgangskreds ikke er folk, der interesserer sig for fotografi. Her i OFA har jeg fået den perfekte mulighed for at komme

nærmere på andre fotografer, så jeg kan høre både positiv og negativ kritik - og få noget inspiration. Tekst og foto: Rawia Farah

Sponsorer Støt dem - de støtter os med præmier til vores konkurrencer.

Albanigade 17 - Odense - 66 12 97 07

Grøn gade i Rosengårdcenteret FotoMagasinet findes også på Vestergade 5 - 5000 Odense C

Vestergade 69-71 - Odense - 66 12 50 70

27


Redaktøren har ordet

Kontakt os Formand: Poul Christian Jensen Enghavevej 30 • 5230 Odense M Tlf. 66 14 66 35 E-mail: formand@ofa.dk Kasserer: Erling C. Hollmann Heslevej 5 • 5610 Assens Tlf. 28 11 95 11 E-mail: kasserer@ofa.dk

Foto: Jesper Mauritzen

Sekretær: Gert Grønholdt Carlsen-Skiødtsvej 29 • 5220 Odense SØ Tlf. 66 15 50 03 E-mail: sekr@ofa.dk

Næste nummer af OFA-bladet udkommer i juli måned 2009. Stof til dette nummer skal være redaktøren Brian Jagd Mauritzen i hænde senest den 1. juni. OFA-bladet er medlemmernes blad. Hvis du har lyst til at skrive en artikel - eller bare vil foreslå, at et eller andet emne bliver taget op i bladet, så kontakt mig på et klubmøde eller på telefon 62 62 55 77 - eller via e-mail: blad@ofa.dk.

Billedsekretær: Halldór Gudlaugsson Møllegyden 54 • Nymark • 5471 Søndersø Tlf. 64 83 15 50 E-mail: billedsekr@ofa.dk Bestyrelsesmedlem: Lars Møller Klokkens Kvarter 5 • 5220 Odense SØ Tlf. 66157205 E-mail: best@ofa.dk Redaktør: Brian Jagd Mauritzen Døckerslundsvej 6 • 5000 Odense C Tlf. 62 62 55 77 E-mail: blad@ofa.dk

Klublokaler: Asser Rigs Vej 2, kld., Odense. Indgang i gavlen. Der er klubaften hver torsdag kl. 19.30 i henhold til programmet (se side 14-15). Kontingent: 360 kr. ved halvårlig og 700 kr. ved helårlig betaling. Unge under 25 år betaler kun halvt kontingent. Kontingentet dækker også medlemskab af SDF og abonnement på bladet ”Dansk Fotografi”.

28

Tryk: Discountprint.dk

Odense Fotografiske Amatørklub – www.ofa.dk Stiftet januar 1900. Tilsluttet Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) og FIAP.

OFA bladet 2009 - 02  
OFA bladet 2009 - 02  

OFA-bladet er klubbens talerør og udkommer hvert kvartal. Bladet sendes til OFA´s medlemmer, til fotoklubber og kan fås på bibliotekerne i O...

Advertisement