Page 1

ROK 2012

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ


www.oez.cz www.oez.sk


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

Předložené environmentální prohlášení k životnímu prostředí se opírá o: X Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1221/2009 označovaného jako EMAS III, které bylo přijato dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) Obsahuje: X popis naší společnosti a našich činností v areálech společnosti v Letohradě, Výprachticích, v Žamberku a Králíkách X popis Politiky jakosti, environmentální politiky a politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v OEZ s.r.o. a environmentálního a bezpečnostního řízení organizace X popis a posouzení všech významných přímých a nepřímých environmentálních aspektů životního prostředí, které vedou k významným dopadům společnosti na životní prostředí X popis našich cílů X údaje o emisích škodlivých látek, množství odpadu, spotřebě surovin, energie a vody X informace o klíčových indikátorech a dalších vlivech společnosti na životní prostředí X odkaz na příslušné požadavky vyplývající z právních předpisů týkajících se životního prostředí X ostatní faktory ovlivňující ekologický profil společnosti X prohlášení platnosti - jméno akreditovaného environmentálního ověřovatele X bilanční schéma základních vstupů a výstupů X termín pro předložení dalšího prohlášení

OEZ s.r.o. má certifikovaný systém EMS s cílem omezovat vliv svých činností na životní prostředí. Publikuje a každoročně aktualizuje údaje v environmentálním prohlášení. Environmentální prohlášení má ověřené akreditovaným environmentálním ověřovatelem. OEZ s.r.o. je zaregistrován v Registru EMAS a na základě těchto skutečností je oprávněn užívat logo EMAS. Vedení společnosti se rozhodlo ve vztahu k veřejnosti komunikovat o environmentálních aspektech prostřednictvím „Prohlášení k životnímu prostředí“ EMAS. Každoročně je Environmentální prohlášení společnosti OEZ s.r.o. ověřováno akreditovaným environmentálním ověřovatelem, což je Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., č. CZ-V-5003. Datum poslední validace je 14. 8. 2012. Environmentální prohlášení k životnímu prostředí je zpracováno pro zainteresovanou veřejnost s cílem informovat stručnou a srozumitelnou formou všechny zájemce o změnách a významných činnostech, které se ve společnosti OEZ s.r.o. uskutečnily od vydání prohlášení za rok 2011, o plnění politiky jakosti, environmentální politiky a politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v OEZ s.r.o. a cílů, ke kterým se společnost zavázala. Máte-li připomínky nebo dotazy, můžete se na nás kdykoliv obrátit. Budeme rádi, když toto prohlášení bude veřejností a všemi našimi partnery pochopeno jako další krok k prohloubení důvěry a spolupráce.

Ing. Jaroslava Havlová vedoucí odboru Životní prostředí a BOZP

OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad, tel.: 465 672 131

01


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE............................................................................................................3 O SPOLEČNOSTI.......................................................................................................................................................4 Charakteristika.............................................................................................................................................4 Umístění společnosti....................................................................................................................................5 Významná data novodobé historie..............................................................................................................6 MANAGEMENT EMS A BOZP..................................................................................................................................6 Organizační struktura ochrany ŽP, BOZP a PO............................................................................................7 KOMUNIKACE .........................................................................................................................................................8 Personální politika – vzdělávání..................................................................................................................8 POLITIKA JAKOSTI, ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA BOZP V OEZ s.r.o............................................9 REALIZACE POLITIKY JAKOSTI, ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY A POLITIKY BOZP V OEZ s.r.o. A VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH CÍLŮ A PROGRAMU EMS A BOZP...............................................10 Nejvýznamnější splněné cíle EMS a BOZP v letech 2010 -2012.................................................................10 Nejvýznamnější plánované cíle EMS a BOZP na období 2012 -2014 .........................................................10 KAŽDÝ MODERNÍ VÝROBEK SE RODÍ V EKOLOGICKY ŠETRNÉM PROSTŘEDÍ...................................................11 Materiál.........................................................................................................................................................11 Výrobní postupy............................................................................................................................................11 KLÍČOVÉ INDIKÁTORY.............................................................................................................................................12 Energetická účinnost....................................................................................................................................12 Materiálová účinnost...................................................................................................................................14 Účinnost v ochraně vod ..............................................................................................................................15 Účinnost v odpadovém hospodářství.........................................................................................................16 Účinnost v ochraně ovzduší.........................................................................................................................18 DALŠÍ FAKTORY HODNOCENÍ.................................................................................................................................19 Ochrana půdy a podzemních vod................................................................................................................19 Hodnocení úrazovosti..................................................................................................................................21 KONTROLY A AUDITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP.......................................................................................21 VYHODNOCENÍ VLIVU SPOLEČNOSTI NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...........................................................................22 BILANČNÍ SCHÉMA ZÁKLADNÍCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ ZA ROK 2012 ...............................................................23 PROHLÁŠENÍ O ČINNOSTECH ENVIRONMENTÁLNÍHO OVĚŘOVATELE...............................................................24

02


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE V obchodním roce 2012 byly hlavní cíle soustředěny především na reorganizaci výrobních jednotek a výrobní procesy. Nadále také pokračovala rekonstrukce výrobních prostor v  hlavním závodě Letohrad. Zrekonstruované prostory budou využity pro výrobu nově vyvíjených produktů, a to  s  požadavkem  dosažení energetických úspor v oblasti vytápění a osvětlení výrobních hal. Velkým projektem roku 2012 bylo ukončení výroby ve Výprachticích, které se dotklo desítek zaměstnanců a také pojistkového programu. Ve Výprachticích tak zůstaly prázdné objekty, které čekají na jiné své využití. Co to pro OEZ znamenalo a co přineslo? Na úvod je potřeba, abych připomněl, že pojistkové vložky nepředstavují cílový výrobní program OEZ u Siemens. To byl zásadní bod celého projektu relokace. OEZ a Siemens provedly společně analýzu využití vybraných lokalit na Orlickoústecku, ze kterých jasně vyplynulo, že Letohrad bude rozvíjen pro výrobu a vývoj MCCB i ACB, tj. středních a velkých jističů. A samozřejmě i všech podpůrných činností s tím souvisejících. Mám na mysli například vývoj a navazující zkušebnictví. Projekt relokace pojistkových vložek byl ukončen v září roku 2012. Projekt nesl název Helena a jeho cíl byl přímo vázán na strategii naší Business Unit, která se váže na kompetence jednotlivých závodů pro výrobu určitého produktového portfolia. V rámci skupiny Siemens bylo rozhodnuto, že kompetenci pro výrobu pojistkových vložek dostane řecký závod EviopTempo. V rámci projektu se podařilo naplnit veškeré kroky s výjimkou válcových a fotovoltaických pojistek. Výroba válcových pojistek zůstává v OEZ a je umístěna v Letohradě. Také výroba v Králíkách se intenzivně rozvíjí. Hlavním cílem tam je výroba podsestav nyní v Německu vyvíjeného produktu. Zkušební výroba by měla být zahájena na jaře 2013, plné spuštění výroby bude realizováno na podzim 2013. V roce 2012 se nám navíc podařilo získat do Králík výrobu podsestav stávajících proudových chráničů, které má OEZ v produktovém portfoliu pod značkou Minia. Zmínil jsem již zkušebnictví, zkušebna je nyní významnou investicí OEZ. Na sklonku léta 2012 jsme zahájili druhou etapu jejího rozšiřování. První jsme završili v roce 2010, kdy vznikly laboratoře zahrnující zejména klimatizované prostory pro zkoušky charakteristik přístrojů při různých teplotách okolí. Ve stávající druhé etapě vznikají laboratoře zejména pro mechanické zkoušky a také administrativní prostory. Stavební práce budou dokončeny během prvního kvartálu kalendářního roku 2013. Následně bude vývojová zkušebna vybavena technologiemi a ihned uvedena do provozu. Další změnou, kterou si OEZ prošel, byla změna struktury firmy. Reorganizace se dotkla výrobních částí i obchodu pod značkou OEZ. Důvod, proč k těmto změnám došlo, má širší souvislosti. Vznikl nový sektor IC – Infrastructure and Cities, kterého je OEZ součástí. V jeho rámci běží i projekt Lets´ move. Cílem projektu je dostat se blíže k zákazníkovi. V návaznosti na to byly definovány dva základní prodejní kanály. Jeden, který bude obhospodařovat zákazníky prostřednictvím velkoobchodů, druhý, který půjde k zákazníkům na přímo. V rámci naší divize LMV došlo následně k přeskupení produktů na základě příbuznosti technologií či výrobních operací. Vznikly dvě nové organizační jednotky, které jsou zodpovědné jak za vývoj, tak za výrobu. Jedná se o tzv. Operation 1 a Operation 2. Operation 1 je zodpovědný za ACB, MCCB a řadové a  lištové odpínače. Operation 2 je zodpovědný za MCB (malé jističe) a za celý pojistkový program včetně odpínačů válcových pojistek. Promítnuto do OEZ, je Operation 1 Letohrad a Operation 2 Králíky resp. Žamberk. Tento vývoj se odrazil i v nové struktuře OEZ.

Zopakuji, že naším cílem je stát se kompetenčním centrem ACB a MCCB. Značka OEZ a její výsledky na trhu odrážejí stagnaci stavebnictví, jak dokládají i informace Českého statistického úřadu. A na stavebnictví a jeho kondici jsme závislí. Na jednu stranu jsme nenaplnili cíle z pohledu tržeb, ale na druhou stranu se podařilo navýšit tržní podíl, což v podstatě znamená, že jsme posílili naši pozici. Výsledek není špatný. Úspěchů značky OEZ si je vědoma i centrála, a proto padlo i rozhodnutí, že v rámci Česka a Slovenska bude podporován OEZ. Podpora v případě Siemens se bude týkat pouze velkých projektů, do kterých by vstoupil koncern jako celek. Z výše uvedeného vyplývá, že obchod OEZ spadá pod přímé řízení centrály v Regensburgu. A jak je to v zahraničí? Zde platí jedna věc. OEZ bude podporován i na trzích, kde je úspěšný v prodejích přes distributory a Siemens tam nepatří mezi top dodavatele. Jedná se především o trhy ve východní Evropě, od Balkánu po Pobaltí přes Rusko až po Kavkaz. A co čeká OEZ v nejbližší budoucnosti? OEZ je součástí skupiny Siemens a všechny jeho jednotky mají shodný cíl v programu „Fit to 2014“, tedy ve zvýšení profitability všech společností skupiny. Pro nás to znamená, že musíme zvýšit profitabilitu prodeje, musíme zavést do výroby nové produkty, na jejichž vývoji se podílíme v rámci projektů, musíme též optimalizovat nákladovou strukturu celé společnosti. Profitabilita OEZ je velmi dobrá. Dosáhli jsme zisku na úrovni osmi procent. Cíl je ovšem vyšší. Jsem ve funkci generálního ředitele OEZ již čtvrtým rokem. Od roku 2009 se změnil OEZ a změnilo se jeho postavení ve skupině Siemens. Při mém nástupu byl OEZ integrován do skupiny Siemens zejména po legislativní stránce. Dnes je OEZ integrován do Siemens nejen legislativně, ale také v rámci zapojení do vývojových, výrobních či obchodních projektů. Z toho i vyplývá, že povědomí o naší firmě u Siemens je velmi silné. Co stojí na tomto místě také za zmínku, je určitě úspěch OEZ v soutěži Evropské ceny EMAS (EMAS Awards 2012). Letošním soutěžním tématem bylo „Vodní hospodářství (vč. efektivnosti využívání vody a kvality vody)”, nové metody znovu-využití odpadních vod, čištění odpadních vod, sledování jejich kvality a vyhodnocování spotřeby vody. OEZ s.r.o. vyhrál v kategorii firem nad 250 zaměstnanců národní cenu a v Bruselu zastupoval v této kategorii Českou republiku. Do soutěže o cenu EMAS se OEZ poprvé přihlásil a byl oceněn v roce 2007. Tehdy bylo tématem „Odpadové hospodářství se zaměřením na snižování produkce odpadu, nové metody znovu-využití odpadu a energetické využívání odpadu.“ Podruhé jsme se blýskli v roce 2010, kdy posuzovaným tématem bylo „Efektivní využívání zdrojů“, nové metody znovu-využití odpadu a energetické využívání odpadu.“ Národní cenu EMAS jsme vyhráli již potřetí! Máme z  toho obrovskou radost a moc si té ceny vážíme. Přestože jsme zatím ani jednou nedosáhli v kategorii velkých podniků na Evropskou cenu, jsme přesvědčeni, že prezentace OEZ v oblasti ochrany životního prostředí přispívá ke zvýšení prestiže firmy v této oblasti.

Letohradě dne 1. března 2013

Ing. Roman Schiffer generální ředitel OEZ s.r.o.

03


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

O SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA Společnost OEZ s. r.o. (dále jen OEZ) působí na elektrotechnickém trhu víc než sedmdesát let. V roce 2011 oslavila své sedmdesáté narozeniny. V roce 1994 přešla do vlastnictví šesti českých osob, za tu dobu  kompletně inovovala a rozšířila výrobní program. Společnost se tak postupně zařadila k lídrům trhu středoevropského regionu. Veškeré činnosti jsou plně zaměřeny na uspokojování požadavků a potřeb zákazníků. OEZ se rozkládá na ploše 88,5 tis. m2 a 44,4 tis. m2 plochy je zastavěné. Se svými 1546 pracovníky významně ovlivňuje zaměstnanost na Orlickoústecku.

Charakteristika firmy Za období sedmi desítek let se OEZ stal z výrobce jističů a pojistek komplexním dodavatelem produktů a služeb v oblasti jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí. Firma disponuje vlastními výrobními a vývojovými kapacitami, úzce spolupracuje s výzkumnými institucemi a vysokoškolským sektorem. Inženýrské know-how je vytvářeno a děděno již po mnoho generací. V soukromých českých rukách započal významný rozvoj společnosti. V roce 2007 se OEZ stal součástí skupiny Siemens. Přidaná hodnota společnosti za rok 2012, která je dána rozdílem mezi výstupy na jedné straně a vstupy na straně druhé, je 46 438 930 EUR. S touto číselnou hodnotou dále počítáme jako s parametrem B klíčových indikátorů (viz str. 18).

Produktový program společnosti je zaměřen na přístroje pro domovní rozvody, kompaktní a vzduchové jističe,  pojistkové systémy a rozváděčové skříně. Výrobky OEZ nacházejí uplatnění v energetice, průmyslu, infrastruktuře i bytové výstavbě. OEZ se sídlem v Letohradě byl založen jednorázově dne 9. 7. 1993.

04

Obchodní název společnosti: Adresa společnosti: Identifikační číslo organizace: Daňové identifikační číslo organizace:

OEZ s.r.o. Šedivská 339, 561 51 Letohrad 49 81 01 46 CZ49810146

Zápis do obchodního rejstříku byl proveden u Okresního soudu v Hradci Králové dne 9. července 1993 v oddílu C, číslo vložky 4649 OEZ dosáhl v roce 2001, jako vůbec první firma v České republice, certifikace integrovaného systému managementu řízení v oblasti QMS, EMS a BOZP. Sdružení pro certifikaci systémů jakosti v České republice CQS udělilo OEZ „Zlatý certifikát“, který dokládá úspěšné zavedení těchto systémů. Prodej výrobků v tuzemsku a zahraničí významnou měrou podporují certifikáty od nezávislých akreditovaných laboratoří.


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

O SPOLEČNOSTI UMÍSTĚNÍ SPOLEČNOSTI V malebném podhůří Orlických hor na řece Tiché Orlici se nachází Letohrad, městečko, které se až do roku 1950 jmenovalo Kyšperk. Městečko Letohrad leží v nádherném údolí, obklopený krásnou přírodou, v údolí kopcovité krajiny pod Orlickými horami. Krásná podhorská oblast, kde by nikdo nečekal velké problémy, utržila v minulosti velkou ránu. Jedná se o kontaminaci spodních vod, ohromné zásobárny pitné vody pro celý region, chemickými látkami, které v minulosti používal textilní a elektrotechnický průmysl. Hlavním představitelem elektrotechnického průmyslu byl v regionu OEZ. Tehdy ještě státní podnik OEZ používal ve výrobním procesu odmašťovací prostředky na bázi těkavých chlorovaných uhlovodíků. Kontaminace podzemních vod chlorovanými uhlovodíky byla zjištěna v roce 1992, od té doby byla v areálu závodu i mimo něj realizována řada průzkumných a sanačních prací, které s vysokou účinností probíhají dodnes.

Areál hlavního závodu v Letohradě je umístěn na severním okraji města ve vodohospodářsky mimořádně významném území, ale mimo ochranná pásma zdrojů podzemních vod. Leží v průmyslové zóně s  velmi různorodým využitím, průmyslovým, sportovním i zemědělským. Kromě hlavního závodu v Letohradě má ještě odloučený provoz ve  Výprachticích. Obec Výprachtice se nachází v malebném podhůří Orlických hor, ve východní části okresu Ústí nad Orlicí, 10 km od Lanškrouna. Leží v nadmořské výšce mezi 510-875 m n.m. Obec je významnou turistickou oblastí, která se nachází v blízkosti lyžařského střediska Čenkovice. Prochází jí řada turistických cest a cyklostezek. Nachází se zde na 175 rekreačních objektů a chat. Ve vesnici je 240 obytných domů a trvale zde žije necelý tisíc obyvatel. Naše výrobní činnost v lokalitách Žamberk a Králíky je umístěna v pronajatých prostorách místních podnikatelských subjektů

05


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

O SPOLEČNOSTI VÝZNAMNÁ DATA NOVODOBÉ HISTORIE 1994 – vznik OEZ Letohrad s.r.o. privatizací výrobní části OEZ Letohrad s.p. 1995 – založena OEZ SLOVAKIA, spol. s.r.o., dceřiná společnost OEZ Letohrad pro výhradní prodej výrobků na slovenském trhu – získán certifikát řízení jakosti ISO 9001 1997 – založena OEZ INTERNATIONAL a.s., Praha jako výhradní zástupce OEZ Letohrad s.r.o. pro zahraniční obchod – ocenění jističe BL 1600 – „ZLATÝ AMPÉR 97“ na veletrhu AMPER 97 PRAHA – ZLATÁ MEDAILE“ na veletrhu MSV Brno 97 1998 – zaveden a certifikován systém environmentálního řízení podle norem řady ČSN EN ISO 14001 1999 – OEZ Letohrad s.r.o. vyhodnocen na 4. místě v žebříčku CZECH TOP 100 mezi stovkou nejobdivovanějších firem ČR 2000 – nejúspěšnější hospodářský rok v historii OEZ, proti předchozímu roku nárůst tržeb celkem o 16 %, exportu na Slovensko o 21 % a do ostatních zemí o 31 %, nárůst zisku o 87 % 2001 – recertifikace systému environmentálního managementu, certifikace systému řízení jakosti podle norem řady ISO 9001 : 2000, zavedení a certifikace systému řízení BOZP 2002 – ohodnocení v soutěži „Czech Top 100“ v kategorii „Dynamický růst“ – ocenění generálního ředitele Ing. Stanislava Adamce ve finále soutěže „Manažer roku 2002“ a získání titulu „Manažer roku 2002 v oboru elektrotechniky“ – získání tzv. „Zlatého certifikátu“ od centra pro certifikaci CQS za završení procesů kvality (ISO 9001), ochrany životního prostředí (ISO 14001) a bezpečnosti práce (BS 8800) – vstup do společností Zkušebnictví, a.s. a Elektrorozvaděče, s.r.o. – představení OEZ Group 2003 – založení reprezentace OEZ v Polsku, dceřiné společnosti OEZ na Ukrajině a další afilace byla otevřena i v Rusku

– Ing. Jaroslav Toman zaujal pozici generálního ředitele OEZ s.r.o. po ing. Stanislavu Adamcovi, který odstoupil z funkce a nadále se věnuje strategii OEZ 2004 – recertifikace systému environmentálního managementu podle norem řady ISO 14001, systému řízení jakosti podle norem řady ISO 9001, certifikace systému řízení BOZP podle normy OHSAS 18001, registrace společnosti v národním programu EMAS 2005 – dozorový audit CQS - ISO 14001, OHSAS 18001, ověření zkráceného environmentálního prohlášení, EMAS 2006 – rozšíření skupiny OEZ Group o novou firmu OEZ EM s.r.o., dozorový audit CQS - ISO 14001, OHSAS 18001, ověření zkráceného environmentálního prohlášení, EMAS 2007 – OEZ se stává členem skupiny SIEMENS 2008 – přestavba skladové haly „B“ na halu výrobní, výstavba nové výrobní haly Minia pro montáž modulárních přístrojů 2009 – přestěhování montáže modulárních přístrojů do nové haly 2010 – přestavba zkušebny, část výroby jističů MCB přesunuta do Žamberka, vybudování nové haly pro výrobu vzduchových jističů ACB. Na jaře, v létě i na podzim jsme zorganizovali kampaně na podporu prodeje. 2011 – oslavy 70 let založení OEZ, část výroby jističů - montáž podsestav MCB přesunuta do Králík, přestavba výrobních hal (zrušení zakladače a přepážky mezi 7. a 8. halou), odstěhování skladu k providerovi mimo OEZ. 2012 – výstavba nové zkušebny, rozšiřování výroby v Králíkách, dokončení propojení 5. a 6. haly, oprava střechy a výměna světlíků nad všemi halami, přebudování ústředního skladu materiálu na sklad, řezárnu materiálu a prvovýrobu – lisy, nákup nových lisů, přestěhování části výroby pojistek z Výprachtic do Letohradu a ukončení provozu ve Výprachticích, získání titulu Podnik podporující zdraví 2. stupně.

MANAGEMENT EMS A BOZP Bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci, ochrana ŽP jsou předmětem dlouhodobé a pravidelné pozornosti OEZ. Principy BOZP jsou nedílnou součástí práce a kompetence našich zaměstnanců na všech úrovních. Shoda s právními a jinými požadavky je prioritní pro systém EMS a BOZP. Přísnější pravidla vyplývající z nových směrnic EÚ a z požadavků Siemens jsou pro nás limitující. Za zajištění ochrany životního prostředí, bezpečnost zaměstnanců při práci a požární ochranu a za plnění úkolů a cílů v této oblasti odpovídají příslušní vedoucí organizačních jednotek.

06

Právo rozhodovat a provádět zásahy v zájmu ochrany života a zdraví pracovníků, ochrany životního prostředí a odvrácení s tím souvisejících škod mají odborně způsobilí pracovníci, kteří jsou začleněni převážně do odboru „Životní prostředí a BOZP“. Organizační struktura je uvedena v níže uvedeném schématu.


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

MANAGEMENT EMS A BOZP ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OCHRANY ŽP, BOZP A PO Generální ředitel představitel vedení

Finanční ředitel

Investice a údržba

Energetik Revizní technici JÚS

Koordinátor výroby JÚS

Odpadové hospodářství

Dispečer odpadového hospodářství

Technik ochrany ŽP

Životní prostředí a BOZP

Bezpečnostní technik

Předvýroba a nástrojárna Koordinátor výroby nástrojů

Ekolog. preventista PO a BOZP - P4 + IT, propagace, okál, řízení jakosti, kuchyň

Zástupce odborů pro EMS, PO a BOZP

Technik požární ochrany

KOORDINÁTOR

Ekolog. preventista PO a BOZP - P5 + GO, svářovna, kalírna, elektroúdržba, sklad ND, opravy NAR, JÚS

Prvovýroba

Ekolog. preventista PO a BOZP - P1 - pájírna, svařovna Šedivec

Lisovna hmot

Ekolog. galvanovny PO a BOZP - P2

Montáž pojistek

Ekolog. preventista PO a BOZP - P4

Nástrojárna

Ekolog. preventista - P5

Obalový technik

Technická příprava výroby

Správa bezpečnostních lisů MCCB 1

Výroba MCCB

Výroba MD

Ekolog. preventista PO a BOZP - P3

MCCB 2 - výroba SnG

MD 1 - výroba MCB, FR, FD MD 2 - výroba RCCB

Žamberk - výroba MCB Králíky - výroba podsestav MCB

Ekolog. preventista PO a BOZP - P6 + AB, zkušebna, údržby, lakovna, expedice, řezárna materiálu + sklad ř., kotelna, rozvodny, garáže Ekolog. preventista PO a BOZP - P9 Ekolog. preventista PO a BOZP - P7 ACB, Hala Minia

Výroba ACB

Výzkum, vývoj

Konstrukce výrobku R&D

Ekolog. preventista PO a BOZP - P4 + lisovna plastů, sklad chemie Legenda:

přímá podřízenost metodické vedení

Koordinátor vývoje ekolog. výrobků

Ekolog. preventista P5

Nákup materiálu a chemických látek

Globální nákup

Skladové hospodářství

Logistika

07


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

KOMUNIKACE Management společnosti využívá při svých činnostech optimální formy komunikace se svými zaměstnanci. Jednou z forem komunikace je rozmístění informačních tabulí, vývěsek, nástěnek a informační síť. Byl uveden do provozu nový IT portál, který je nosičem veškerých potřebných informací a svou grafikou a provedením je na exkluzivní úrovni. O základních principech integrovaného systému informuje „Příručka pracovníka“, ve které jsou formulovány základní informace pro pracovníky. Klade si za cíl být průvodcem a rádcem v OEZ. Sděluje základní informace a pravidla týkající se integrovaného systému řízení OEZ, pracovního a sociálního života a cílů, ke kterým směřuje úsilí všech zaměstnanců společnosti. Příručka slouží i jako informační materiál pro smluvní partnery OEZ. V neposlední řadě jsou informace o dění ve společnosti zveřejňované ve „Firemních novinách“. Měsíčně přispíváme prostřednictvím „Okénka“ informacemi ze všech oblastí, které náš odbor zabezpečuje. Máme také zřízenou samostatnou e-mailovou adresu: ochrana společnosti.cz@oez.com, kam mohou zaměstnanci posílat své náměty, připomínky, informace. Zákon o integrované prevenci zřídil tzv. „integrovaný registr znečišťování životního prostředí“, jehož cílem je zveřejňovat a sledovat emise znečišťujících látek do ovzduší, půdy, vody a  v odpadech. Ohlašování námi produkovaných emisí bylo za rok 2012 dle požadavků legislativy do 31. 3. provedeno. Veřejnost má tyto informace o znečišťování ŽP OEZ k dispozici na stránkách veřejné správy. Prvořadým cílem v oblasti naplnění právních požadavků bylo splnění požadavků zákona č. 201/2012 Sb., zákona o ochraně ovzduší. Jelikož máme v OEZ několik zdrojů znečišťování ovzduší, bylo velmi důležité se v nových požadavcích zákona o ochraně ovzduší dobře zorientovat a implementovat jej do praxe. OEZ je provozovatelem zařízení /galvanovna/, které může být provozováno jen na základě vydaného integrovaného povolení, současně jde o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší. Máme integrované povolení a v roce 2010 jsme provedli jeho aktualizaci, neboť některé používané chemické látky v galvanovně byly výrobcem překlasifikovány a změnily se parametry v bezpečnostních listech. OEZ tyto změny přinesly významnou finanční úsporu Významným úkolem je každoročně splnit velké množství ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Jedná se o zpracování agendy ohlašování souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a oznámení o poplatku orgánům státní správy v elektronické podobě, poplatkové přiznání, ohlášení evidence odpadů, hlášení do integrovaného registru znečišťování a mnoho dalších. Náročný úkol musíme vždy v termínu realizovat Díky těmto ohlašovacím povinnostem a dalším prezentacím je jedním z našich cílů prezentování vývojových trendů v oblasti jednotlivých složek ochrany ŽP v „Environmentálním prohlášení k ŽP“ – EMAS. Tyto prezentace jsou v oblasti spotřeby surovin a energií, vývoji nových výrobků a nebo odpadů.

08 0 8

PERSONÁLNÍ POLITIKA – VZDĚLÁVÁNÍ Strategický rozvoj společnosti, inovace a posilování konkurenceschopnosti je postaveno především na znalostech odborných pracovníků. Cílem personální politiky je neustále rozvíjet znalostní potenciál společnosti. Důraz je kladen především na strategický přístup ke vzdělávání a vytváření silné a motivující firemní kultury. Jednou ze základních priorit personální politiky je neustále zkvalitňovat odpovídající pracovní prostředí, sociální zázemí a prostřednictvím cíleného sociálního programu poskytovat zaměstnanecké výhody. Průměrný počet zaměstnanců OEZ Společnost OEZ s.r.o.

2006 1 286

2007 1 384

2008 1 561

2009 1 326

2010 1 755

2011 1681

2012 1546

Pro pokrytí požadavků trhu a našich zákazníků je v řadě provozů zaveden dvou a třísměnný provoz. Pro zajištění vysoké kvality výroby a omezení rizik jsou nově přijímaní pracovníci před umístěním do výrobních i nevýrobních provozů a pracovišť proškoleni tak, aby získali správné návyky pro práci ve společnosti. Část uvedeného programu vzdělávání, ale i programu periodických školení, pokrývá i problematiku ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany. Pro zaměstnance jsou organizovány kurzy a školení na poskytování první pomoci, nácviku činnosti při úniku závadných látek vodám, nakládání s nebezpečnými látkami. V nové výrobě vzduchových jističů ACB, která je velmi náročná na kvalitu, preciznost a znalosti o funkčnosti přístroje, jsou noví pracovníci rozlišeni reflexní vestou, aby hned na první pohled bylo zřejmé, že jde o pracovníka v zácviku. Jakmile splní předem dané požadavky na pracovní pozici, stává se z něj samostatně pracující zaměstnanec bez rozlišení. Rovněž všichni vedoucí pracovníci, odborní pracovníci a profese v oblasti environmentálního a bezpečnostního managementu jsou zařazeni do systému vzdělávání.


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

POLITIKA JAKOSTI, ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA BOZP V OEZ s.r.o. Politika jakosti, environmentální politika a politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v OEZ s.r.o. slouží ke stanovení strategických cílů a zásad v chování společnosti v oblasti jakosti výrobků a služeb, EMS a BOZP. Politika je sdělována všem osobám pracujícím pro společnost a je využívána při kontaktu se zákazníky a jinými zainteresovanými stranami. Politika jakosti, environmentální politika a politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v OEZ s.r.o. je neoddělitelnou součástí podnikatelské vize společnosti. Technický rozvoj zaměříme na průběžnou inovaci a modernizaci výrobního programu v souladu s požadavky zákazníků a  situací trhu. Zahrneme hlediska požadavků kvality, životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci do všech fází životního cyklu našich výrobků od jejich vývoje, výroby a uvedení na trh až do jejich zneškodnění. Zabezpečíme převzetí směrnic a předpisů evropského společenství a příslušných předpisů Siemens do řídící dokumentace společnosti. V celé oblasti kvality výrobků a služeb, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci budeme plnit stanovené povinnosti dané evropským a českým právním řádem a požadavky Siemens. Neustálým zlepšováním jakosti výrobků a služeb, rychlou realizací zakázek dosáhneme maximální spokojenosti zákazníků. Náš závazek zahrnuje úsporné zacházení se surovinami, chemickými látkami a energiemi. Snižujeme jejich spotřebu. Poskytneme zaměstnancům, veřejnosti a zákazníkům informace, jak s nimi nakládat, aby nebylo ohroženo životní prostředí, jejich zdraví a bezpečnost při práci. Dokončíme likvidaci starých ekologických zátěží na životním prostředí. Snížíme nebo zamezíme vypouštění znečišťujících látek do složek životního prostředí (ovzduší, půda, voda). Vyrábíme tak, aby dopad na jakost výrobků, životní prostředí, bezpečnost a zdraví zaměstnanců byl minimální. Snížíme objem produkovaných odpadů a jejich využitím a recyklací zpomalíme čerpání surovinových zdrojů. Dáme stejnou prioritu kvalitě výrobků a služeb, životnímu prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jako ekonomickým hlediskům. Využijeme údajů a informací získaných monitorováním spokojenosti zákazníků k vytváření konkurenčních výhod na trhu. Identifikujeme významné environmentální aspekty, zdroje a rizika, která mohou způsobit havárii, ohrozit jakost výrobků, životní prostředí, bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Na likvidaci případných havárií jsme připraveni. Zabezpečíme trvalé plnění usnesení Zákona 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Optimalizujeme nabídky produktů a služeb. Optimalizujeme firemní procesy s cílem být flexibilní, rychlí a zdraví. Zkvalitněním technicko-obchodních služeb zákazníkům zajistíme rozšíření použití a prodej našich výrobků. Spolupracujeme se zájmovými skupinami, orgány státní správy, svými partnery, zákazníky, dodavateli materiálů zboží a služeb. Vyžadujeme od nich, aby jejich přístup k jakosti výrobků a služeb, k životnímu prostředí, k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci byl v souladu s našimi zásadami. Účinnou a racionální reklamou zajistíme trvalé zlepšování prezentace firmy, výrobků a služeb. Prosazujeme zavádění systémů podle norem ISO 9000, ISO 14000, EMAS a OHSAS 18000. Zabezpečováním výrobkových certifikátů od nezávislých zkušebních laboratoří a zkvalitněním systému managementu jakosti, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaručíme zákazníkovi trvalou funkčnost a spolehlivost výrobků a tím podpoříme image firmy. Posilujeme odpovědnost zaměstnanců za jakost výrobků, ochranu životního prostředí, vlastního zdraví a vyžadujeme jejich spolupráci při zvyšování úrovně kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Informujeme zaměstnance o záměrech společnosti ve zvyšování úrovně systému jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a sociálních podmínek zaměstnanců. Identifikujeme a vytvoříme podmínky pro zvyšování uspokojení zaměstnanců společnosti z vykonávané práce. Rozvojem jejich odborných znalostí, zlepšováním pracovního prostředí a vhodnou motivací zvýšíme loajálnost zaměstnanců k firmě. Vytvoříme podmínky pro rozvoj zaměstnaneckého znalostního kapitálu. Pomocí zavedeného integrovaného systému podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 sledujeme produkovaná znečištění, rizika bezpečnosti a ohrožení zdraví zaměstnanců a identifikujeme příčiny jejich vzniku přímo ve výrobních technologiích. Jejich vhodnou volbou a způsobem jejich provozování uplatňujeme prevenci vzniku znečištění, rizik bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců přímo u zdroje. Snižujeme negativní působení společnosti na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců. Politika jakosti, Environmentální politika a Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v OEZ s.r.o. je v souladu s dlouhodobými záměry organizace.

V Letohradě dne 1. 2. 2011

Ing. Roman Schiffer generální ředitel, jednatel společnosti

Markus Tappert finanční ředitel, jednatel společnost

09


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

REALIZACE POLITIKY JAKOSTI, ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY A POLITIKY BOZP V OEZ s.r.o. A VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH CÍLŮ A PROGRAMU EMS A BOZP Společností přijaté zásady politiky jakosti, environmentální politiky a politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v OEZ, se kterými byli seznámeni všichni pracovníci společnosti, se realizují prostřednictvím systému řízení jakosti, environmentálního a bezpečnostního managementu. Strategie kontroly a řízení daných limitů a koncových technologií je nahrazována tzv. proaktivním přístupem. To znamená, že společnost sama hledá cesty, kterými dopad svých činností neustále snižuje. Zavedením systémových opatření a zajištěním finančních prostředků k realizaci konkrétních akcí se společnosti daří plnit stanovené cíle. Většina zaměstnanců společnosti pochopila záměry systému a dokáže je převést do praxe. Nemalou měrou tomu přispívá i proces kontinuálního vylepšování neboli tzv. zlepšovatelské hnutí. Často sami pracovníci přijdou s nápadem, který velmi napomůže k prevenci ochrany životního prostředí a bezpečnosti při práci.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SPLNĚNÉ CÍLE EMS A BOZP V LETECH 2010-2012 Do programu EMS na rok 2012 bylo zařazeno 20 programů (úkolů) a všechny započaté byly splněny. Realizace 1 programu byl odložena do příštího roku. V rámci vývoje nových výrobků nebyl spuštěn žádný speciální program dotýkající se životního prostředí, ale prohloubila se spolupráce s pracovníky Siemens. Do programů k realizaci úkolů EMS bylo investováno 2 019 707,- Kč hrazených ze zdrojů společnosti a 7 611 673,- Kč do sanačních prací hrazených ministerstvem financí. Významný efekt v oblasti úspor plynu přinesly programy zateplování budov, další výměny oken, výměny vrat a dveří, které proběhly během několika uplynulých let. Na podzim roku 2011 byla provedena výměna vrat na obou koncích chodby mezi expedicí a výrobními halami a také mezi výrobními halami a původně skladovým prostorem. To je opět velmi výrazný krok k ušetření plynu při výrobě tepelné energie.

X revidování a řešení stavu budov, strojů a provedení jejich opravy X přesun skladového hospodářství k providerovi a využití upravených prostor pro výrobní účely X zavedení změn z pohledu označování a vybavení pracovišť novými obaly na chemické látky X zpětný odběr výrobků od zákazníků X oddělování (odpájení) recyklovatelných a samostatně zhodnotitelných částí z rozebraného elektroodpadu X dokončení propojení 5. a 6., 7. a 8. haly, oprava střechy a výměna světlíků nad všemi halami

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PLÁNOVANÉ CÍLE EMS A BOZP NA OBDOBÍ 2012-2014 V současné době je pro odvětví elektrotechniky i samotný OEZ velmi složité období. Musíme zajistit hladký průběh již otevřených projektů a to je samozřejmě náročné i po finanční stránce. Při realizaci těchto projektů je samozřejmé, že budeme dodržovat zásady o stavebnicovosti našich výrobků, o zavádění nízkoenergetických technologií a maximálním využívání surovin, materiálu nebo odpadu. K našim nejzásadnějším cílům patří: X Konstruovat výrobky s cílem jejich snadné demontáže s ohledem na následnou recyklaci výrobků po jeho znehodnocení (povinnost podat informaci o způsobu zneškodnění výrobku po uplynutí jeho životnosti). Při konstrukci výrobků spolupracovat s konstruktéry s cílem volby takových technologií výroby, které nezatěžují významně ŽP. X Provést rekonstrukci vytápění nástrojárny. X Předcházet nechtěnému skládkování recyklovatelných částí výrobků zpětným odběrem výrobků od zákazníků. X Pokračovat v sanaci starých zátěží. X Provést postupnou rekonstrukci kanalizace podél východního přístavku. X Obnovovat uzávěry vody. X Strategie technického vývoje v oblasti životního prostředí a BOZP je přizpůsobena připravovaným předpisům evropského parlamentu o ekologickém návrhu výrobků.

Poměrně vysokým finančním částkám se také na úsporách těšíme při recyklaci barevných kovů. Recyklací rozebraného elektroodpadu získáme dílec mědi s napájenými stříbrnými kontakty. Po jejich odpájení zde v OEZ recyklujeme každý kov zvlášť, přičemž cena za oddělené kovy je takto mnohem vyšší, než kdybychom je předali firmě ke zneškodnění jako celek. Za rok 2012 jsme z této aktivity získali bezmála 600 tis. Kč.

„Ekologie + Ekonomika = Eco-design“ je základním pravidlem pro ekologickou výrobu a výrobky. Eco-design je založen na systematickém zohledňování požadavků na životní prostředí v návrhu nových výrobků. Takto je u každého výrobku zaručen co nejšetrnější vliv na životní prostředí v průběhu celé životnosti až do úplné likvidace. Ekonomické a ekologické zlepšování našich výrobků je dosahováno především energetickou efektivností výrobků, omezením škodlivých a toxických materiálů a látek a vícenásobným použitím a recyklací materiálů, dílů a výrobků.

Nejvýznamnějšími projekty, které byly realizovány: X realizace projektu v souladu s instalací nových technologií – rekonstrukce vzduchotechniky v galvanovně X vyloučení rizika kontaminace půdy, postupná výměna uzávěrů vody (jehel) k prevenci havárie na podzemních vodách X rekonstrukce vrat u expediční chodby z obou stran

Dopady na životní prostředí jsou omezeny optimalizací návrhu a konstrukcí výrobků. Postupy posuzování životního cyklu výrobků pomocí inventarizačních analýz, porovnávání nahrazovaného a nového výrobku s cílem získat informace o environmentálních dopadech souvisejících se vstupy a výstupy životního cyklu posuzovaných výrobků je nutné zapracovat do firemní dokumentace.

10


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

KAŽDÝ MODERNÍ VÝROBEK SE RODÍ V EKOLOGICKY ŠETRNÉM PROSTŘEDÍ OEZ za dobu své existence od roku 1994 věnoval svému vlivu na životní prostředí výraznou pozornost a prošel díky tomu značným vývojem. V průběhu této doby se při jakékoliv změně technologie stal při hledání řešení její nedílnou součástí vliv této technologie na životní prostředí a snaha, aby tento vliv byl nižší než u technologie předcházející.

MATERIÁL Při konstrukci výrobků jsou použity materiály s nízkým negativním dopadem na životní prostředí a materiály neobsahující zakázané látky. Při vývoji jističů při dalších úkolech technického rozvoje je důsledně dodržena stavebnicovost přístrojů. V maximální míře bylo využito plastových výlisků, to znamená, že byl snížen počet potřebných kovových dílců na minimum včetně jejich opracování a potřebných povrchových úprav. To představuje snížení zátěže v odpadech kovů, řezných a mazacích kapalinách, odpadních vodách a ve spotřebě nátěrových hmot a ředidel. Obaly výrobků jsou z recyklovatelného materiálu, není použito PVC ani jiné nebezpečné látky. Plastové výlisky si umíme vyrobit sami, provozujeme vlastní

lisovnu plastických hmot. Byla vybudována na místě bývalé kotelny na uhlí a dnes nám svou produkcí dokáže z velké části pokrýt dříve nakupovaný plastový sortiment do našich výrobků.

VÝROBNÍ POSTUPY Konstrukce výrobků OEZ zohledňuje nároky na moderní výrobní postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Výsledkem této spolupráce jsou moderní provozy – lisovna, obrobna, řezárna materiálu, lisovna hmot, montáže – které splňují nejpřísnější kritéria. Během výrobních procesů výrobků dochází k co největšímu snižování negativního dopadu na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.

Základní činnosti a přímé a nepřímé environmentální aspekty V rámci environmentálního systému řízení jsou vyhodnocovány přímé i nepřímé environmentální aspekty, které se přehodnocují s ohledem na vývoj společnosti v  oblasti ochrany životního prostředí. Veškeré vstupy a výstupy materiálů, odpadů a energií jsou shrnuty v bilančním schématu umístěném v závěru environmentálního prohlášení.

ZÁKLADNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI A PŘÍMÉ ASPEKTY

ZÁKLADNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI A PŘÍMÉ ASPEKTY

Činnosti Galvanovna

Přímé aspekty

Činnosti Odpadové hospodářství

Přímé aspekty

Řízené vypouštění a čištění oplachových vod z povrchových úprav v galvanovně Odsávání plynů z lázní Ohřev lázní a sušení dílců Tryskání dílců Zneškodnění koncentrátů

Znečištění povrchových vod Spotřeba vody Možné emise do pracovního prostředí Emise do ovzduší Vznik nebezpečných odpadů Spotřeba surovin a energií Hluk Možnost úniku nebezpečných látek

Přečerpávání olejů a emulzí

Možnost úniku nebezpečných látek

Obrábění Chod strojů a zařízení Konzervace, mazání polotvarů před lisováním a obráběním Údržba a výměny olejů

Spotřeba surovin a energií Možnost úniku nebezpečných látek Vznik kovových a nebezpečných odpadů Spotřeba surovin a energií Emise do ovzduší Hluk

Ostatní povrchové úpravy Odmašťování a omílání dílců Lakování a stříkání barev a laků Kalení, pájení a popouštění

Spotřeba surovin a energií Možnost úniku nebezpečných látek Vznik odpadů Emise do ovzduší

Lisování Chod lisů Ofukování forem a opracování výlisků

Možnost úniku nebezpečných látek Vznik odpadů Spotřeba surovin a energií (lisovací hmoty) Emise do ovzduší (styren)

Montáže Potisk výrobků Lepení a vytvrzování lepidel Pájení a odporové svařování Chod strojů a zařízení Provoz zasýpaček pojistek

Emise do ovzduší Spotřeba surovin a energií Možnost úniku nebezpečných látek Vznik odpadů Hluk

Výroba ACB Vypěňování krabic Čištění vypěňovačky Lepení Mazání Balení

Spotřeba surovin a energií Možnost úniku nebezpečných látek Vznik odpadů Emise do ovzduší

Sklady materiálu Manipulace s materiálem a nebezpečnými látkami Provoz mechanizačních a dopravních prostředků

Plynová kotelna Úprava vody Spalování plynu Provoz hořáků kotlů

Vypouštění regenerační vody Emise do ovzduší Vznik spalin při provozu kotlů

Údržby strojů Výměna a přečerpávání olejů Mazání strojů a zařízení

Vznik odpadů Možnost úniku nebezpečných látek

Nástrojárna Broušení materiálu, obrábění nástrojů a forem Chlazení a mazání strojů Používání lepidel, tavidel

Spotřeba surovin a energií Možnost úniku nebezpečných látek Vznik odpadů a nebezpečných odpadů Emise do ovzduší

Elektroúdržba Manipulace se zářivkami

Vznik nebezpečných odpadů

OSTATNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI A NEPŘÍMÉ ASPEKTY Činnosti Činnosti dodavatelů služeb

Nepřímé aspekty

Přírodní vlivy

Možnost úniku nebezpečných látek Vznik odpadů a nebezpečných odpadů Emise do ovzduší Emise do ovzduší

Spotřeba surovin a energií Možnost úniku nebezpečných látek Vznik odpadů Hluk Podpora zaměstnanosti postižených lidí Spolupráce s chráněnou dílnou Recyklace surovin Snížení spotřeby energie Časová úspora Doprava a přeprava zboží a výrobků Spotřeba surovin a energií Možnost úniku nebezpečných látek Vznik odpadů Hluk Designe výrobků a obalů na hotové Spotřeba surovin Personální zdroje výrobky Spotřeba surovin a energií Balení zboží a výrobků Vznik odpadů Spotřeba surovin a energií Tvorba legislativy

Možnost úniku nebezpečných látek

Doprava pracovníků do zaměstnání

11


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

KLÍČOVÉ INDIKÁTORY Pro významné přímé environmentální aspekty jsou v jednotlivých oblastech stanoveny tzv. klíčové indikátory. Klíčové indikátory se zaměřují na vliv činnosti organizace v oblastech životního prostředí, jako je: X energetická účinnost X materiálová účinnost X voda X odpady X biologická rozmanitost X emise

Spotřeba elektrické energie vztažená na spotřebovaný materiál (GWh/tis. t) 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

Klíčový indikátor (Rx, kde x je index dané oblasti) se skládá z celkových ročních vstupů/dopadů v dané oblasti (A) vztažených na celkovou roční hrubou přidanou hodnotu (PH) vyjádřenou v mil. EUR. Rx =

A PH

2008

2009

2010

2011

2012

Spotřeba p zemního pplynu y vztažená na spotřebovaný p ý materiál ((m3/t) /) 900 800 700 600

Zavedení pojmu klíčových indikátorů je v EMAS III novinkou a vyhodnocení vývoje klíčových indikátorů za uplynulé 3 roky provádíme vždy pro jednotlivé oblasti .

500 400 300 200 100 0

ENERGETICKÁ ÚČINNOST

ENERGIE

Energetické zdroje šetří peníze i přírodu OEZ přispívá ke zlepšování stavu ovzduší a omezení spotřeby zdrojů energií důsledným snižováním energetické náročnosti výroby. Aby společnost čelila ekonomické krizi a mohla ji překonat, byly značně omezeny zdroje do investic. Současně byly omezeny různé aktivity, které přímo nesouvisely se zajištěním výrobního programu. Proto postupné zateplování budov a výměna oken byly lehce pozastaveny. Ovšem v případech, kdy probíhala rekontrukce kanceláří či jiné opravy budov, vždy byly preferovány zásady, které vedou ke snižování tepelných ztrát rozvodů a budov, regulačních opatření, zvyšování efektivnosti topení a v neposlední řadě vstřícnému chování zaměstnanců k šetření teplem a ostatními energiemi. Rok 2008 2009 2010 2011 2012

El. energie MWh/rok 5 417 4 662 5 441 5 741 5 609

Zemní plyn m3/rok 1 170 000 1 057 300 1 335 000 1 191 000 1 178 000

Voda m3/rok 55 869 48 956 63 135 74 296 65 595

Vzduch m3/rok 2 636 100 2 143 500 1 782 600 1 425 800 1 201 600

2008

2009

2010

2011

2012

Spotřeba vzduchu vztažená na spotřebovaný materiál (m3/t) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2008

2009

2010

2011

2012

Spotřeba vody vztažená na spotřebovaný materiál (m3/tis. t) 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

V tabulce uvádíme skutečnou spotřebu elektrické energie, zemního plynu, vody a stlačeného vzduchu od roku 2008 do roku 2012 v OEZ. Energii z obnovitelných zdrojů společnost nevyrábí. Z pohledu spotřeby elektrické energie jsme spotřebovali o 2,3 % kWh méně než v roce předcházejícím a to znamenalo úsporu bezmála 1 mil. Kč,- Kč. Z pohledu zemního plynu jsme ušetřili 1,1 %, což představovalo při zvýšení ceny zemního plynu za 1 m3 nepatrný nárůst. V následujících grafech pak vidíme množství jednotlivých energií vztažené na množství spotřebovaného materiálu.

12

5000 0 2008

2009

2010

2011

2012


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

KLÍČOVÉ INDIKÁTORY Energetickou účinnost RE, RPL a RVZ za roky 2008 až 2012 byla spočítána jako množství spotřebované elektrické energie vyjádřené v MWh, zemního plynu vyjádřené v tis. m3 a stlačeného vzduch vyjádřené v tis. m3 ve vztahu k přidané hodnotě vyjádřené v mil. EUR: = 120,9

46,4

RVZ (2012) =

1 202

RPL (2012) =

1 178 46,4

46,4

Rok

Zemní plyn ve vztahu k PH* [tis.m3/mil. EUR]

2008 2009 2010 2011 2012

210,8 191,9 175,5 122,1 120,9

45,5 43,5 43,1 25,3 25,4

Množství vyrobeného stlačeného vzduchu ve vztahu k PH*   [tis.m3/ mil. EUR] 102,6 88,2 57,5 30,3 25,9

*PH – přidaná hodnota

Vývoj klíčových indikátorů - energetická účinnost v letech 2008-2012 Hodnota R = vstup (dopad) / přidaná hodnota

200

= 1 413,7

46,4

= 25,4

= 25,9

Elektrická energie ve vztahu k PH* [MWh/mil. EUR]

65 595

RV (2012) =

Elektrická energie (RE) Zemní plyn (RPL) Stlačený vzduch (RVZ)

Rok

Spotřeba vody ve vztahu k PH* [m3/mil. EUR]

2008 2009 2010 2011 2012

2 173,9 2 014,7 2 036,6 1 580,8 1 413,7

*PH – přidaná hodnota

Vývoj klíčových indikátorů - účinnost hospodaření s vodou v letech 2008-2012

Hodnota Rv - spotřeba vody m3 / přidaná hodnota v mil. EUR

5 609

RE (2012) =

Účinnost hospodaření s vodou RV spočítáme jako množství spotřebované vody vyjádřené v m3 ve vztahu k přidané hodnotě vyjádřené v mil. EUR:

2100

1850

1600

1350 2008

2009

2010

2011

2012 Rok

150

Odpadní vody z kuchyně jsou čištěny v lapači tuků. Kvalita vody je pravidelně kontrolována autorizovanou laboratoří. Výsledky jsou zasílány správci městské kanalizace VaK Jablonné nad Orlicí.

100

50

0

2008

2009

2010 Rok

2011

2012

Odpadní voda ze sociálních zařízení a dešťové vody ze zastavěných ploch areálu jsou svedeny do kanalizace OEZ napojené na veřejnou kanalizaci města a dále pak na ČOV Letohradu. Platba za vypouštění odpadních vod je dána výší vodného a stočného, kterou stanovuje VaK a.s. Jablonné nad Orlicí. V následujícím grafu vidíme vývoj spotřeby vody ve společnosti. Vidíme nárůst spotřeby vody, který přičítáme nárůstu množství zaměstnanců a výroby v OEZ. Ke konci roku 2009 bylo v OEZ 1350 zaměstnanců, na začátku roku 2011 bylo 1850. V současné době se pohybujeme okolo 1546 zaměstnanců. Spotřeba vody Množství vody v m3

80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2008

2009

2010

2011

2012 Rok

13


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

KLÍČOVÉ INDIKÁTORY

MATERIÁL

Strategie technického vývoje v oblasti životního prostředí a BOZP Strategie představuje koncepční přístup k výrobě a vývoji výrobků. Spočívá v dobrovolném závazku ke stálému zkvalitňování výrobků z hlediska ochrany životního prostředí, přírodních zdrojů a bezpečnosti výrobků. Přenášíme pozornost z výrobního procesu na výrobek. Společnost prosazuje tzv. environmentální výrobkovou politiku. Při vývoji nových výrobků do portfolia firmy je snaha o snížení materiálové i energetické náročnosti při jejich výrobě. Po ukončení životnosti výrobků je snaha co nejvíce částí recyklovat a až v poslední řadě likvidovat. Z těchto důvodů je snaha o používání co největšího poměru recyklovatelných materiálů. Úkol je plněn trvale v rámci řešení jednotlivých úkolů TR, které jsou realizovány. Již ve fázi konstrukční přípravy je posuzován charakter, složení a nebezpečnost nových materiálů používaných na modelech a prototypech podle jednotlivých bezpečnostních listů. Porovnáním nových a nahrazovaných výrobků lze dokladovat nejen celkovou úsporu používaných materiálů a energií při výrobě, ale i širší množství používání recyklovatelných materiálů, usnadnění demontáže výrobků po skončení jejich doby života, vyloučení nebezpečných látek z výrobků.

V následujícím grafu je zřejmá klesající tendence ve všech počítaných ukazatelích. Snížila se spotřeba vody a vypouštěné množství odpadních vod, což je samozřejmě spjato s šetřením energetických zdrojů. Také dopad na životní prostředí v podobě snížení produkce odpadů je patrný a emise do ovzduší jsou téměř v nulových koncentracích. Spotřeba energií a emise při výrobě jističů LSN a LPN

Jednotky energií, emisí

MATERIÁLOVÁ ÚČINNOST

6

Hmotnost kovových materiálů v jističi (g)

5

Spotřeba vody (l na výrobu 1 ks)

4

Množství odpadů (g na výrobu 1 ks)

3

Produkce emisí do ovzduší (g na výrobu 1 ks)

2 1 0 LSN

LPN Jistič

Přesto, že nejsme podle zákona o odpadech povinni provádět zpětný odběr elektrozařízení, tuto službu svým zákazníkům nabízíme. Po skončení životního cyklu našeho výrobku, který mají nainstalovaný ve svém rozváděči, jej bezplatně odebereme a zne-

Použití jednotlivých komponent (kovů a plastů) v kg Rok

Měď

Hliník

Stříbro

Železo

Termoplasty

Termosety

Pryž

2008 2009 2010 2011 2012

536 725 429 045 504 053 2 150 696 1 814 255

29 877 17 954 16 267 20 232 0

2 217 2 013 2 913 10 084 9 288

487 702 356 952 464 093 2 425 732 2 223 829

318 449 238 217 321 614 500 871 448 907

199 891 181 361 258 591 1 206 069 1 083 159

232 232 145 151 143

V minulosti, v roce 2006, jsme prováděli srovnání použití komponent a vliv na životní prostředí při výrobě středních jističů do 160 A. Bylo prokázáno, že v novém typu jističe BC 160 oproti starému BA 511*33 je o 15% recyklovatelných materiálů více. Nově zavedený přístroj, jistič BC160, již svou koncepcí řešení přinesl mnohé úspory ve výrobním procesu. To prokazuje snížení jeho hmotnosti o 42 % ve srovnání s výkonově stejným jističem nové řady. Zajímavé je také snížení spotřeby energií v procesu vlastní výroby o 70 %. V roce 2011 jsme provedli porovnání jističů domovních rozvodů staré a nové řady. Provedli jsme porovnání množství použitých materiálů na výrobky a jejich vliv na životní prostředí při výrobě. Představiteli byly - LSN – starý výrobek a LPN – nový výrobek vyráběný od r. 2009. I v tomto případě jsme dospěli k tomu, že při výrobě jističe LPN se snížila produkce odpadních vod o 17 %, množství vyprodukovaných odpadů pokleslo celkově o 26 %, emise do ovzduší poklesly o 8 %. Celkové zlepšení neboli nižší zatížení životního prostředí při výrobě malého jističe LPN je o 17 %! Výsledky jsou velmi pozitivní a my jsme opět potvrdili, že trend, který OEZ nastoupil, je správný. Vyrábíme a vyvíjíme výrobky nové generace, které jsou co do hmotnosti lehčí a při jejich výrobě jsme šetrnější k životnímu prostředí. A to je náš cíl při vývoji a výrobě jakéhokoliv produktu.

14

škodníme. Jde o to, že právě díky jejich stavebnicovosti zhodnotíme recyklovatelnou část výrobku a zbylý, již nepoužitelný odpad, zneškodníme prostřednictvím našich odběratelů odpadů. Výsledkem vývoje, kde byly použity prvky a požadavky ECODESIGNU, jsou naše přístroje moderní a splňují veškeré známé požadavky na vlastnosti a parametry. Jističe jsou menší, šetří místo v rozváděčích, mají vyšší výkon – jsou schopné vypínat v případě zkratu větší elektrické proudy. S tím souvisí také větší mechanická i elektrická trvanlivost, která zaručuje, že snesou bez poškození a opotřebení více vypínacích cyklů. Realizací tohoto závazku chce OEZ nabídnout zákazníkovi ekonomicky zajímavý výrobek splňující náročné technické, bezpečnostní a kvalitativní požadavky s optimálním dopadem na životní prostředí. Od roku 2006 byla dle jednotlivých úkolů zavedena do opakované výroby konstrukční řešení, která neobsahují v použitých materiálech nebezpečné látky z pohledu nařízení EU o omezení nebezpečných látek v elektrických zařízeních a výrobcích elektroniky (RoHS). Tato změna si vyžádala nemalé úsilí zvláště v oblasti pojistkového výrobního programu, ve kterém byly nahrazeny olovnaté a kadmiové pájky ve vodičích pojistek. Současně byl také v celém výrobním sortimentu nahrazen šestimocný chrom změnou pasivace galvanických úprav součástek.


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

KLÍČOVÉ INDIKÁTORY

Z níže uvedeného grafu je zřejmá struktura používaných materiálů a jejich hmotnost. Využití materiálů

Vývoj klíčových indikátorů - materiálová účinnost v letech 2008-2012 Spotřeba materiálu (RM)

Hodnota R = vstup (dopad) / přidaná hodnota

Znalost celého životního cyklu z hlediska dopadů na životní prostředí poskytuje pracovníkům marketinku potřebné informace pro rozhodování o koncepci výrobku, volbě materiálů a technologií výrobku a umožňuje identifikovat největší zdroje negativních dopadů na životní prostředí, které lze řídit a systematicky snižovat.

140 120 100 80 60 40 20 0

2500 měď

2000

2008

2009

2010 Rok

2012

hliník stříbro

Hmotnost v tunách

2011

železo

1500

termoplasty termosety

1000

pryž

500

0 2008

2009

2010 Rok

2011

ÚČINNOST V OCHRANĚ VOD

VODA

Vyčištěná průmyslová odpadní voda z neutralizační stanice galvanovny je odváděna naší průmyslovou kanalizací do Lukavského potoka. Provoz neutralizační stanice zabezpečujeme včetně přečerpávací stanice prostřednictvím pověřených a zaškolených pracovníků za použití technologického zařízení tak, aby byly splněny požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod do vodoteče Lukavský potok ve správě Povodí Labe a aby nebylo ohroženo životní prostředí.

2012

Celková spotřeba materiálu na výrobu jističů 7000 6000

Materiál v tunách/rok

5000 4000 3000 2000 1000 0

2008

2009

2010 Rok

2011

2012

Materiálová účinnost RM byla spočítána jako množství spotřebovaného materiálu vyjádřené v t ve vztahu k přidané hodnotě vyjádřené v mil. EUR: RM (2011) =

5 580

= 120,2

46,4

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 *PH – přidaná hodnota

Spotřeba materiálu ve vztahu k PH* [t/mil. EUR] 74,2 58,6 56,4 139,1 120,2

Dbáme, aby byla striktně dodržována technologická kázeň jak v galvanovně, tak i v neutralizační a přečerpávací stanici. Určený pracovník vede evidenci spotřeb chemikálií k úpravě vody, provádíme záznamy o kvalitě a množství vypouštěných odpadních vod za technologickým zařízením neutralizační stanice. Zneškodňujeme i vody z výrobních procesů mimo galvanovnu (omílání dílců - tzv. Rösler, mytí tištěných spojů, chlazení bodovek apod). A protože je výroba podsestav MCB přestěhována do Králík, i odtud se v případě výměny chladící vody bodovek bude převážet do Letohradu ke zneškodnění v neutralizační stanici. Zařízení neutralizační stanice je udržováno v řádném technickém a provozním stavu, aby čistící efekt byl maximální. Četnost kontroly kvality vypouštěné vody provádíme dle požadavků integrovaného povolení. K pozitivnímu dopadu na kvalitu odpadní vody a snížení obsahu nebezpečných látek v odpadních vodách může vést zvláště použití technologií, které především úplně odstraní zdroj vzniku tohoto druhu znečištění. Jako jeden ze zdrojů znečištění vody dusičnany a dusitany byla označena technologie opalování mědi, což je předúprava povrchu před dalším pokovením. Byly zmapovány dílce, na kterých je možné použít jinou technologii – technologii tryskání nebo omílání povrchu. V roce 2007 jsme pořídili první technologii závěsného tryskacího zařízení od fy Rösler, a protože se domněnka snížení množství opalovaných dílců potvrdila, nakoupili jsme ještě druhé zařízení, bubnové. Uvedením těchto technologií do praxe jsme velmi omezili znečištění odpadních vod, které se tak

15


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

KLÍČOVÉ INDIKÁTORY nemusejí v neutralizační stanici likvidovat, a současně jsme rapidně snížili únik NOx do ovzduší. V průběhu roku 2011 byla provedena technologická úprava pracovišť a uspořádání pracovišť v galvanovně. Bylo zrušeno pracoviště fosfátování, žárové cínování apod., byla provedena úprava odsávání z jednotlivých pracovišť. Jelikož jsou v galvanovně odsávána všechna pracoviště velmi dobře, vzniká v ní podtlak. Proto je velmi dobré, že v roce 2011 byl realizován projekt přisávání vzduchu do galvanovny a tím došlo k vyrovnání tlaků vzduchu. Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že vlivem používání nových technologií a materiálů dochází k poklesu emisí těžkých kovů a anorganických kyselin. Z grafu vidíme skutečnost, že hodnoty škodlivin mají snižující se trend především u Cr6+. (Šestimocný chrom není ve firmě používán již od roku 2004.) Nesnižující se hodnoty Cu jsou úměrné objemu výroby. Koncentrace znečištění ve vypouštěných průmyslových odpadních vodách 2008-2012 125

Zinek Kadmium Nikl Měď Hliník Stříbro Chrom 6+ Rtuť

Koncentrace kovů (μg/l)

100

75

50

25

0

2008

2009

2010 Rok

2011

2012

Účinnost průmyslových odpadních vod RPV byla spočítána jako množství vyčištěné (vypuštěné) odpadní vody vyjádřené v m3 ve vztahu k přidané hodnotě vyjádřené v mil. EUR: RPV (2011) =

35 515

= 765,4

46,4 Emise do vody ve vztahu k PH* [t/mil. EUR] 1 291,2 1 184,9 1 166,8 833,0 765,4

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 *PH – přidaná hodnota

Vývoj klíčových indikátorů - vypouštění odpadních vod v letech 2008-2012 Hodnota R = vstup (dopad) / přidaná hodnota

1400

1000 800 600 400 200 0

16

Průmyslová odpadní voda (RPV)

1200

2008

2009

2010 Rok

2011

2012

ÚČINNOST V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADY

OEZ naplnil zákonnou povinnost pro zpracování plánu odpadového hospodářství původce v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje.

Produkované odpady jsou průběžně evidovány, tříděny a ukládány do určených, označených sběrných nádob. Cílem třídění je splnit nejen legislativní požadavky, ale hlavně umožnit maximální využití produkovaných odpadů. Odpady předáváme odborným firmám k využití nebo zneškodnění s cílem omezit jejich skládkování. Z níže uvedeného přehledu a grafu vyplývá pozitivní trend využívání odpadů. Porovnání produkce odpadů a jejich financování (zisk za prodej druhotných surovin, výdej za zneškodnění nebezpečných odpadů) je pro přehlednost uvedeno v následující tabulce:

2011 množství [t] 63,16 47,95 5,25 8,71 0,97 34,38 5,20 8,00 4,36 2,16 6,61 1,65 0,00 1,27 0,00 0,20 24,38 0,00 1,17 0,14 0,60 123,02 2,87 0,00 352,01 218,94 8,99 17,65 0,13 14,50 0,34 1,23 1,19 0,54

Druh odpadu Komunální odpad Plasty Sorpční materiály Plastové obaly Vyřazené monitory Kal z lapolu- kuchyň Kaly – kotelna Odpadní řezné emulze Zaolejovaná voda z odlučovačů Rozpouštědla Vyřazené anorganické chemikálie Vyřazené organické chemikálie Alkalické baterie Izolační materiál – ASFIL Jiné stavební a demoliční odpady Upotřebené aktivní uhlí Galvanické kaly Odpady z odmašťování obsahující NL Odpadní oleje Olověné akumulátory Kosti Papírové a lepenkové obaly Skleněné obaly Kaly z fyzikálně-chemického zpracování Kovové odpady – železné Měď, bronz, mosaz Třísky neželezných kovů Hliník Cín Třísky železných kovů Stříbro Elektrický odpad Kabely Jedlý olej

2012 množství [t] 71,02 51,63 1,03 6,87 0,59 42,04 0,00 6,20 7,22 0,82 2,12 1,70 0,00 0,23 0,00 0,22 25,31 7,00 1,26 0,10 1,00 98,23 2,21 0,47 346,37 139,90 2,17 10,99 0,16 11,53 0,08 1,08 1,06 0,50


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

KLÍČOVÉ INDIKÁTORY Trend využití a skládkování odpadů

Celkové množství Nebezpečné odpady vyprodukovaných Nevyužité Využité odpadů [t] [t] [t] 826,91 30,63 37,32 710,94 34,64 52,12 897,37 16,23 37,77 953,06 18,02 40,03 916,74 6,03 48,30

Rok Trend využití a skládkování odpadů v letech 2008-2012

2008 2009 2010 2011 2012

Odpady v tunách

100

Ostatní odpady Nevyužité Využité [t] [t] 94,56 664,40 90,90 533,28 159,63 683,74 117,07 777,94 118,86 743,55

Vývoj produkce odpadů v letech 2008-2012

Celkové množství odpadů Nebezpečné odpady nevyužité Nebezpečné odpady využité Ostatní odpady nevyužité Ostatní odpady využité

50

2009

2010 Rok

2011

2012

1. Palivo k výrobě energie (emulze, oleje, sorbenty, zaolejovaná voda z odlučovačů, rozpouštědla) 2. Využití směsi tuků a olejů z lapolu kuchyně na bioplyn 3. Recyklace organických a anorganických látek (plastové obaly - PET, papír, skleněné, obalové fólie) 4. Využití galvanických kalů 5. Ukládání na skládku (plasty, komunální odpad, znečištěné obalové materiály, fyzikálně-chemické odpady) 6. Fyzikální úprava (zářivky) 7. Spalování bez využití energie (vyřazené organické a anorganické materiály, barvy)

Z porovnání produkce druhu odpadů je zřejmý vysoký podíl množství vytříděných recyklovatelných odpadů (plasty a plastové obaly). Z uvedených hodnot je patrný vysoký nárůst vytříděného lepenkového odpadu. Je to způsobeno tím, že pro novou výrobu ACB jsou veškeré komponenty dovážené, samostatně balené v kartonových (lepenkových) obalech. Se začátkem této výroby jsme tedy zaznamenali vysoký nárůst obalových materiálů, jako je karton (lepenka) a obalové fólie. Velice příznivá je pro nás i bilance tříděného kovového odpadu. V porovnání s nárůstem produkce výrobků se snižuje celkový objem produkovaných odpadů (např. položka sorpční materiály), snižuje se částka za zneškodnění odpadů a zvyšuje množství vytříděných recyklovatelných odpadů. Přesto, že naše výrobky nejsou ze zákona elektrickým odpadem, zabezpečujeme jejich sběr a třídění a buď jej demontujeme a recyklovatelné složky zhodnotíme nebo jej předáváme jako elektrický a elektronický odpad k recyklaci a k využití odborné firmě. Při těchto aktivitách jsme velice pyšní na to, že můžeme spolupracovat s chráněnou dílnou. Množství odpadu předávaného k recyklaci narůstá. Od firmy WRC World Resources Company GmbH každoročně obdržíme za galvanické kaly předávané k recyklaci ocenění „Listinu o recyklaci“ za kompletní hospodářské zužitkování odpadů s obsahem kovů firmou WRC. Několik tun mědi, chrómu, niklu a zinku se tak vrátí do metalurgického průmyslu k opětovnému zpracování. Zvyšuje se i množství kalů z lapolu-kuchyně předávaných k využití firmě BOCUS, kde jsou přepracovány v kogenerační jednotce na bioplyn. Bioplyn je následně energeticky využíván. Přepracované odpady na bioplyn představují roční produkci cca 3 200 kWh. V následující tabulce uvádíme samostatně nebezpečné a ostatní odpady. V případě množství nebezpečného odpadu se zde projevila likvidace galvanické lázně, kterou jsme v roce 2009 z technologických důvodů potřebovali vyměnit za jinou.

800 600 400 200 0

2008

2009

2010 Rok

2011

2012

Odpadovou účinnost RO uvedeme jako RCO – celkového množství odpadů, RNON – množství nebezpečných odpadů nevyužitých, RNOV – množství nebezpečných odpadů využitých, ROON – množství ostatních odpadů nevyužitých a ROOV – množství ostatních odpadů využitých. Všechna Rx byla spočítána jako množství odpadů vyjádřených v t ve vztahu k přidané hodnotě vyjádřené v mil. EUR: Množství nebezpečných Množství ostatních Celkové množství odpadů ve vztahu k PH* odpadů ve vztahu k PH* Rok odpadů ve vztahu [t/mil. EUR] [t/mil. EUR] k PH* [t/mil. EUR] Nevyužité Využité Nevyužité Využité 2008 32,2 1,2 1,2 3,7 25,9 2009 29,3 1,4 2,1 3,7 21,9 2010 28,9 0,5 1,2 5,1 22,1 2011 20,3 0,4 0,9 2,5 16,6 2012 19,8 0,1 1,0 2,6 16,0 *PH – přidaná hodnota

RCO (2012) =

RNON (2012) =

ROON (2012) =

917 = 19,8 46,4 6 46,4 119 46,4

= 0,1

RNOV (2012) =

= 2,6

ROOV (2012) =

48 46,4 744 46,4

= 1,0

= 16,0

Vývoj klíčových indikátorů - účinnost v odpadovém hospodářství v letech 2008-2012

Hodnota R = vstup (dopad) / přidaná hodnota

2008

Množství odpadů v tunách

1000

0

Celkové množství odpadů (RCO) Množství nebezpečných odpadů nevyužitých (RNON) Množství nebezpečných odpadů využitých (RNON) Množství ostatních odpadů neyužitých (ROON) Množství ostatních odpadů využitých (ROOV)

30

20

10

0

2008

2009

2010 Rok

2011

2012

17


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

KLÍČOVÉ INDIKÁTORY ÚČINNOST V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

OVZDUŠÍ

OEZ eviduje a zpoplatňuje zdroje znečišťování ovzduší. Implementovali jsme nový zákon o ovzduší a podle něj máme několik vyjmenovaných zdrojů, jako je galvanovna, plynová kotelna, odmašťovna, svařování – bodování, mořírna, otryskávání a neutralizační stanice. Naší povinností je dodržovat stanovené limity vypouštěných emisí těchto zdrojů, provádět měření emisí dle stanovených period, vést provozní evidenci a vyhodnocovat ji. Poplatky za vypouštěné škodliviny nedosahují 50 tis. Kč, proto je od nich upuštěno. Mezi nevyjmenované zdroje pak patří všechny ostatní zdroje znečišťování ovzduší, jako jsou brusky s celkovým příkonem menším než 1000 kW, plynové zdroje do 300 kW, lisovna plastů, lakovna a potisk přístrojů

Svařování kovových materiálů se provádí na strojích tzv. bodovkách. Při této technologii dochází k odporovému sváření (bodování) kovu s kovem bez použití tavidla a vytváří se tak vodivé spojení nebo sváření kovu s kovem při použití tavidla, zpravidla stříbrné pájky a tavidel pro pájení. V roce 2010 – 2011 došlo k přemístění velké části těchto strojů do 2. haly prvovýroby. Zdroj přesáhl příkon 1000 kVA (v současné době je 1878 kVA) a na základě povolení Krajského úřadu Pardubického kraje je nyní provozován jako vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší V lisovně plastických hmot používáme na 4 lisech hmotu s obsahem styrenu. I když je spotřeba hmoty a časová vytíženost poměrně velká, je lisovna plastů nevyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší.

Emise do ovzduší z velkých a středních zdrojů v letech 2008-2012 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 Emise v tunách

V galvanovně se provádí povrchová úprava galvanickým pokovováním kovových materiálů niklováním, zinkováním, měděním, stříbřením a cínováním. Základními materiály, které jsou povrchově upravovány, je železo, měď, mosaz a hliník. Zdroje znečišťování ovzduší – mořírna a tryskání - jsou součástí objektu galvanovny. V mořírně je instalováno odsávání emisí přímo od opalovacích van včetně likvidace těchto emisí (emisí oxidů dusíku) pomocí absorbéru s fibrilní kontaktní výplní.

1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00

Plynová kotelna patří mezi vyjmenované zdroje znečištění ovzduší. Jsou zde instalovány 3 kotle o celkovém výkonu 14,15 MW na zemní plyn. V objektu stravovacího zařízení je plynová kotelna využívána k vytápění a pro technologie kuchyně. V kotelně je instalováno 5 malých kotlů a k nim jsou 2 výduchy. Tato kotelna je v současné době díky nízkému příkonu nevyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší.

2008

K odmašťování kovů a elektrosoučástek se používá přípravek El-extra a benzín. Obě odmašťovadla jsou 100 % odpařitelná. Vzhledem k projektované kapacitě a spotřebě odmašťovacích prostředků je zdroj zařazen jako vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.

18

2010 Rok

T hé znečišťující Tuhé čišť jí í látky lá k (TZL) Těžké kovy (Zn, Ni, Sn, Cu) Oxidy dusíku (NOx) Chlór (Cl) Kyanidy (vyjádřené jako CN-) Silné anorganické kyseliny (H+) Oxid siřičitý (SO2) TOC Styren Oxidy uhelnatý (CO)

Ve firmě se k technologiím obrábění kovů, broušení výrobků a nástrojů používají brusky na plocho, bezhroté brusky, brusky nakulato, brusky kotoučové a tvarové, které jsou zařazeny a vedeny jako malé zdroje znečišťování ovzduší.

Odpadní vody z galvanovny jsou odváděny odděleně do jímek v neutralizační stanici, kde dochází k jejich fyzikálně – chemickému čištění – neutralizaci. Neutralizace je rovněž zařazena jako vyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší.

2009

2011

2012

T hé znečišťující Tuhé čišť jí í látky lá k (TZL) Těžké kovy (Zn, Ni, Sn, Cu) Oxidy dusíku (NOx) Chlór (Cl) Kyanidy (vyjádřené jako CN-) Silné anorganické kyseliny (H+) Oxid siřičitý (SO2) TOC Oxidy uhelnatý (CO)

Provedená měření na výše uvedených zdrojích znečišťování ovzduší prokázala, že na zařízeních jsou dodržovány stanovené limity vypouštěných škodlivin. Poplatky vypočtené ze skutečného množství vypouštěných znečišťujících látek byly vždy správnímu orgánu uhrazeny. Hodnotu REM pro emise do ovzduší jsme spočítali jako množství celkových emisí vyjádřených v t ve vztahu k přidané hodnotě vyjádřené v mil. EUR. Jedná se o sumu emisí tuhých znečišťujících látek (TZL), těžkých kovů (TK), oxidů dusíku (NOx), chlóru (Cl), kyanidů (CN), anorg. kyselin (H+), oxidu siřičitého (SO2), organického uhlíku jako TOC, styrenu a oxidu uhelnatého (CO): REM (2012) =

4,492 46,4

= 0,10


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

KLÍČOVÉ INDIKÁTORY

2008 2009 2010 2011 2012

Emise do ovzduší ve vztahu k PH* [t/mil. EUR] 0,19 0,15 0,14 0,08 0,10

Vývoj klíčových indikátorů - emise do ovzduší v letech 2008-2012 Emise do ovzduší (REM)

0,2

Hodnota R = vstup (dopad) / přidaná hodnota

Rok

*PH – přidaná hodnota

0,1

0

2008

2009

2010 Rok

2011

2012

DALŠÍ FAKTORY HODNOCENÍ

DCE TCE PCE

.12 XII

12 XI.

X.1 2

2

12 IX.

.12

I.1 VII

VII

2

12 VI.

V.1

12 IV.

12

7 6 5 4 3 2 1 0

III.

Bývalá skládka Písečná se nachází vlevo od silnice Letohrad – Písečná. Skládka byla založena v bývalém lomu. Na skládku byly ukládány kaly z galvanovny a odpadní odmašťovací lázně z chlorovaných uhlovodíků. Na základě provedených průzkumných prací bylo zjištěno, že skládka je hlavní příčinou znečištění podzemních vod vodohospodářsky využívaných v oblasti Letohradska a okolí. Proto bylo následně v roce 1996 - 1997 akceptováno doporučení k vymístění (odstranění obsahu skládky) a následná rekultivace a zabezpečení skládky. Sanační zásah v současné době zahrnuje sanační čerpání kontaminovaných podzemních vod, jejich následné čištění v sanačních stanicích a provoz ventingu (čištění půdního vzduchu). Vzhledem ke kombinovanému znečištění v části lokality, kde bylo vedle znečištění

Vývoj koncentrace jednotlivých ClU - štola 2012

2

Provoz sanačního čerpání podzemních vod a venting podle nového projektu byl zahájen v říjnu 2006. V ohnisku šrotiště došlo k poklesu koncentrací ClU v podzemních vodách. V ohnisku galvanovna byla v podzemních vodách čerpaných vrtů zaznamenána stagnace. Z výsledků analýz vyplývá kolísavost obsahu ClU, v některých objektech jsou však velmi nízké koncentrace, proto ani rozdíly v koncentracích nejsou nijak výrazné. Do roku 2012 bylo sanačním čerpáním podzemních vod a vzduchu odloučeno zhruba 3,55 t polutantu. Monitoring kvality podzemních vod prokazuje, že nedochází k šíření znečištění mimo areál závodu.

Neuspokojivý trend vývoje koncentrací ClU v místě, kde je čerpána pitná voda (ŠTOLA - Letohrad), odstartovala další etapu sanačních prací. Přímo u zdroje čerpání pitné vody je instalováno zařízení na čištění podzemních vod, které zaručuje, že koncentrace ve zdroji pitných vod jsou na 50 % stanovených limitů chlorovaných uhlovodíků (5μg/l), a na výstupu ze sanačních zařízení jsou koncentrace škodlivin pod mezí stanovitelnosti.

II.1

Od té doby byla v areálu závodu a jeho okolí realizována řada průzkumných a sanačních prací.

I.1 2

Součástí výrobního programu OEZ byla a je výroba součástek silnoproudé elektrotechniky. Při výrobním procesu byly v minulosti používány ve výrobě těkavé chlorované uhlovodíky (dále jen ClU), hovorově známé jako trichloretylen a později perchloretylen, jako odmašťovací média. Proces odmašťování v parách chlorovaných uhlovodíků byl v průběhu začátku devadesátých let zakázán správním orgánem, a proto byl nahrazen ekologicky nezávadnými odmašťovacími technologiemi.

těkavými chlorovanými uhlovodíky zjištěno i znečištění NEL (ropné látky), bylo nutné oproti klasickému stripování (čištění čerpané vody) zařadit samostatnou sanační stanici, která zajistí odstranění NEL z čerpané podzemní vody. Aby bylo čištění ještě účinnější, provádí se tzv. zasakování přečištěných vod do horninového prostředí s cílem urychlit vyplavování kontaminace. Dále proběhly přípravné práce pro intenzifikaci sanačního zásahu metodou chemické redukce in-situ nanoželezem spočívající zejména ve vrtných pracích a přípravě sanačního systému. První aplikace nanoželeza proběhla koncem roku 2009 a od té doby proběhly ještě další dvě aplikace.

Koncentrace (μg/l)

OCHRANA PŮDY A PODZEMNÍCH VOD

Měsíc

Od začátku sanačního čerpání v roce 2004 bylo vytěženo do konce roku 2012 na Písečné cca 308 kg chlorovaných uhlovodíků a 80 kg ropných látek. Koncentrace škodlivin ve vrtech v okolí skládky poklesly řádově o 20 %.

19


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

DALŠÍ FAKTORY HODNOCENÍ V lokalitě Dolní Třešňovec probíhalo v roce 2012 tzv. ochranné čerpání, protože při realizaci projektů v minulosti byly téměř vyčerpány finanční prostředky. Jejich navýšení je však bržděno vývojem situace spojené se superzakázkou na sanační práce, která dosud není vyřešena. Současně probíhá v lokalitě Dolní Třešňovec monitorování vrtů a po schválení navýšení garance se bude pokračovat dle schváleného projektu. Systém sanačních vrtů je doplněn monitorovacími objekty. Vrty jsou osazeny ponornými čerpadly a propojeny potrubím pro čerpání kontaminované vody a dále jsou vrty propojeny potrubím a vrty jsou vybaveny lepenými pískovými filtry pro odsávání půdního vzduchu, které je zavedeno do sanační stanice. Vody jsou svedeny do kontejneru, který slouží k usazování drobného sedimentu (jemnozrnný písek a kal), z kontejneru jsou odčerpávány do nádrže umístěné v buňce a poté jsou čištěny přes třístupňové sanační zařízení. Provoz takto upraveného systému byl zahájen v listopadu 2007. Celkem bylo odloučeno od zahájení sanace v roce 2007 z podzemních vod cca 705 kg chlorovaných uhlovodíků.

Vynaložené investice a současně pozitivní vývoj ve snižování koncentrací chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách jsou příslibem, že problém kontaminace vodních zdrojů Letohradska bude v blízké budoucnosti vyřešen.

Legenda:

skládky Písečná jímací území jímací a monitorovací vrty zdroje znečištění podzemních vod těkavými chlorovanými uhlovodíky

20


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

DALŠÍ FAKTORY HODNOCENÍ HODNOCENÍ ÚRAZOVOSTI Bezpečné pracovní prostředí je vytvářeno investicemi do technologií, modernizací výrobních zařízení, modernizací sociálních zařízení a hygienických zařízení. Současně s modernizací dochází i k pozitivním změnám v oblasti hygieny a bezpečnosti práce. Vývoj pracovní úrazovosti v OEZ s.r.o.

Realizuje se motivační program pro hodnocení úrovně bezpečnosti a úrazovosti pro vedoucí, motivují se zaměstnanci společnosti s cílem snížení počtu úrazů.

Počet pracovních úrazů na 100 zaměstnanců OEZ s.r.o. OEZ s.r.o.

25

ČR

Pardubický kraj

2,0

Úrazů / 100 zaměstnanců

Počet pracovních úrazů

20 15 10 5

1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

0 2008

2009

2010

2011

2012

Rok

2008

2009

2010

2011

2012

Rok

KONTROLY A AUDITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP Vliv výrobního procesu společnosti na životní prostředí a BOZP pravidelně kontrolujeme a vyhodnocujeme. V roce 2012 nebyla na společnost směrována žádná stížnost či reklamace v oblasti ŽP a BOZP. Od vydání Environmentálního prohlášení za rok 2011 proběhla v prosinci v OEZ kontrola HSZ Pardubického kraje, územním odborem Ústí nad Orlicí na Aktuálnost skutečností o objektech OEZ, uložených nebezpečných látkách, varování, evakuaci, popřípadě ukrytí a informování zaměstnanců o hrozících mimořádných událostech a plánovaných opatřeních. Nebyly definovány žádné nedostatky ani žádná doporučení. Před touto kontrolou byl OEZ prověřován Českou inspekcí životního prostředí z oblastního inspektorátu Hradec Králové v oblasti Integrovaného povolení v březnu 2010. Nebyly definovány žádné nedostatky. Audity, stejně jako zavedený environmentální systém a systém BOZP, tvoří podklad pro účinnou kontrolu a plnění politiky jakosti, environmentální politiky a politiky BOZP, cílů a programů. OEZ má stanoven systém provádění pravidelných interních auditů. V intervalu 2 let jsou kvalifikovanými auditory zauditovány všechny významné aspekty, činnosti a procesy v oblasti EMS a BOZP. Systém EMS a BOZP byl auditován podle zpracovaného plánu auditů vycházejícího z auditní mapy a lze konstatovat, že je naplňován dle tohoto plánu. V roce 2012 bylo naplánováno celkem 15 integrovaných auditů a všechny proběhly v daných termínech. Z těchto interních auditů bylo definováno v rámci doporučení pro zlepšení 10 úkolů v oblasti životního prostředí. Zda se systém environmentálního managementu shoduje se stanovenými kritérii norem ISO 14001 a OHSAS 18001, ověřuje každý rok certifikační orgán CQS.

V roce 2012 byly provedeny audity: X Dozorový audit CQS - ISO 14001, OHSAS 18001 X Ověření environmentálního prohlášení, EMAS O efektivnosti systému řízení hovoří vyhodnocení z posledního auditu: „Společnost OEZ s.r.o. rozvíjí svůj integrovaný systém na dobré úrovni. Všechny prvky normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 jsou dodržovány, průběžně přezkoumávány a korigovány spolehlivým týmem pracovníků, odpovídajících za systém řízení a auditovány nezávislými interními auditory. Příslušné povinné záznamy tuto skutečnost potvrzují. Aktivity v rámci systému vedou k průkaznému zlepšování. Zákonné požadavky se plní, změny v právních předpisech jsou zařazeny do registru právních požadavků a plánovitě zaváděny a dodržovány.“ Ve Zprávě z ověření environmentálního prohlášení za rok 2011 bylo auditory uvedeno celkové shrnutí: „V rámci environmentálního prohlášení se podařilo zapracovat požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 EMAS III: X identifikování klíčových indikátorů výkonnosti, které jsou pro hodnocení profilu významné X identifikování nepřímých aspektů, které však z pohledu činností společnosti mají minimální dopady Společnost tyto indikátory sleduje dlouhodobě, takže v prohlášení již prokazuje i časový vývoj těchto indikátorů. Společnost OEZ s.r.o. udržuje systém environmentálního managementu na velmi dobré úrovni a to nejen prakticky, ale i z pohledu udržování a aktualizování klíčových dokumentů (registry aspektů, registry právních požadavků, provozní řády,...). Velmi dobrá je i komunikace s regionálními institucemi i veřejností.“

21


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

VYHODNOCENÍ VLIVU SPOLEČNOSTI NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OEZ za dobu své existence od roku 1994 věnoval životnímu prostředí výraznou pozornost. Mezi významné aktivity v této oblasti lze zařadit omezení emisí do ovzduší přechodem z uhelné kotelny na plynovou (použití plynových hořáků s vyšší účinností spalování) a instalaci odsávacích zařízení s filtry bez emisí do vnějšího prostoru u brusek. Dalším aspektem šetřícím energie je budování malých kotelen přímo u vytápěných objektů nebo instalace teplovzdušných či plynových agregátů. Vyhýbáme se tak tepelným ztrátám, které šetří zdroje nejen nám, ale celému lidstvu. Také výměnou a zdvojením vrat a dveří u dlouhých a širokých chodeb se nám podařilo velmi významně šetřit energii a teplo. I při manipulaci vysokozdvižným vozíkem jsou vždy alespoň jedna vrata zavřená. Galvanovna je díky obsahu pokovovacích lázní velkým zdrojem znečišťování ovzduší. Současně vzhledem k vysoké spotřebě nebezpečných látek a produkci nebezpečného odpadu je místem velké zátěže pro životní prostředí. Proto při budování nových galvanických linek vždy dochází k optimalizaci objemu galvanických lázní a tím snížení spotřeby nebezpečných látek, produkce nebezpečných odpadů, náročnosti vlivu zařízení na spotřebu energií. Snižováním objemů a budováním nových technologií se tak vždy sníží i riziko havárie a možnosti úniku těchto látek. Neustálou optimalizací technologií pro

22

povrchové úpravy kovů se snižuje i objem odpadních vod v poměru na pokovenou plochu. Nedílnou součástí je udržování technologie čištění odpadních vod stále na vysoké úrovni tak, aby byly dodržovány stanovené limity (např. likvidace zaolejovaných vod pomocí ultrafiltrace), používání technologií, které vodu nepotřebují, náhrada opalování ve směsi kyselin tryskáním, zavedením této technologie bylo dosaženo podstatného snížení obsahu dusičnanů v odpadní vodě. Technologie tryskání lze využít pro dílce navěšované i pro drobné dílce, které se následně hromadně pokovují. Jelikož je galvanovna zařízením na povrchovou úpravu kovů s větším obsahem pokovovacích lázní než 30m3, musí splňovat požadavky zákona o integrované prevenci a omezování znečištění a mít vydané integrované povolení. V něm jsou stanoveny nejen limity na vypouštění odpadních vod, ale také limity emisí do ovzduší a produkci odpadů. Z výše uvedených skutečností je vidět, že OEZ vynakládá na prevenci a ochrany životního prostředí nemalé prostředky a úsilí. A výsledky tohoto snažení vnímají nejen zaměstnanci společnosti, ale celá široká veřejnost.


548,89 14,60 2,06 41,90 399,10 19,80 51,47 5,11 11,30 14,40 10,32 270,02 1,20 1,22 1,44 0,41 6,80 0,67 1,31 12,30 0,25 1,57 14,80 10,10

tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun mil. ks mil. ks mil. ks mil. ks tun mil. ks mil. ks mil. ks mil. ks mil. ks mil. ks mil. ks

ENERGIE Elektrická energie Plyn Vzduch Voda Lehký topný olej Technické plyny

5,61 GWh 1,18 mil. m 3 1,20 mil. m 3 65 595 m 3 33 tun 11 719,52 kg

POMOCNÉ MATERIÁLY Oleje, mazadla 7,61 tun Chemické látky pro galvanovnu 360,10 tun Nátěrové hmoty 1,03 tun Obaly 39,01 tun 0,40 tun Benzín EL EXTRA - ekolog. odmašťovadlo 2,60 tun

SUROVINY A POLOTOVARY Ocelové a železné materiály Hutní materiál-barevné kovy-hliník Hutní materiál-barevné kovy-bronz Hutní materiál-barevné kovy-mosaz Hutní materiál-barevné kovy-měď Cu lanka Kabely a vodiče Anody a pájky Bimetaly Křemičitý písek Lisovací hmoty - thermoplasty Lisovací hmoty - thermosety Odlitky Kontakty Ag Keramika Součásti pro elektroniku Izolanty Magnety Matice Nýty Plošné spoje Podložky Pružiny Šrouby

2012

VSTUP / VÝSTUP

0,5890 tun 0,0106 tun 2,0559 tun 0,0567 tun 0,2052 tun

ODPADNÍ VODY SPLAŠKOVÉ

20 645 m3

ODPADNÍ VODY PRŮMYSLOVÉ 35 515m3

EMISE DO OVZDUŠÍ TZL (tuhé látky) SO2 oxid siřičitý NOx oxidy dusíku CO oxid uhelnatý Organické látky

K ZNEŠKODNĚNÍ

K VYUŽITÍ

510,73 tun

ODPADNÍ MATERIÁLY

CELKEM MATERIÁL

PRODUKCE V TUNÁCH ZA ROK Barevné kovy 153,22 tun Železné kovy 357,90 tun

6,20 tun 1,26 tun 7,22 tun 42,04 tun 0,82 tun 1,03 tun

SPALOVÁNÍ Vyřazené organické a anorganické materiály

UKLÁDÁNÍ A SKLÁDKOVÁNÍ Plasty Komunální odpad Asfil

VYUŽITÍ KALŮ Galvanické kaly

REGENERACE KOVŮ Železo a těžká ocel Železné třísky Barevné kovy, měď, mosaz, bronz Hliník Stříbro Elektrický a elektronický odpad

tun tun tun tun tun tun

3,82 tun

51,63 tun 71,02 tun 0,23 tun

25,31 tun

346,37 11,53 139,90 10,99 0,08 1,08

REGENERACE ORGANICKÝCH A ANORGANICKÝCH LÁTEK 6,87 tun Plastové obaly 98,23 tun Papír, obalový papír 2,21 tun Skleněné obaly Rozpouštědla-mycí stůl-EL EXTRA 0,82 tun 0,50 tun Jedlý olej

PALIVO K VÝROBĚ ENERGIE Odpadní řezné emulze Motorové a řezné emulze Zaolejovaná voda z odlučovačů Směs tuků a olejů z lapolu Rozpouštědla - ředidla Filtrační a sorpční materiály

Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

BILANČNÍ SCHÉMA ZÁKLADNÍCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ ZA ROK 2012

23


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2012

PROHLÁŠENÍ O ČINNOSTECH ENVIRONMENTÁLNÍHO OVĚŘOVATELE Environmentální ověřovatel:

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Registrační číslo environmentálního ověřovatele EMAS:

CZ-V-5003

C 27.12, C 27.33, C 27.9, C 25.73 akreditovaný pro oblast (kód NACE):.............................................................................................

prohlašuje, že ověřil/a, zda místo či celá organizace, jak je uvedeno v environmentálním prohlášení, za rok 2012 Ze dne: 1. března 2013 .................................................................................................................................................. s registračním číslem:

CZ – 17

splňuje veškeré požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. 11. 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému environmentálního řízení podniků a auditu (EMAS). Svým podpisem prohlašuji, že - ověření a schválení bylo provedeno v úplném souladu s požadavky nařízení (ES) č. 1221/2009, - výsledky ověřování a schválení potvrzují, že neexistují důkazy o nedodržování příslušných požadavků vyplývajících z právních předpisů týkajících se životního prostředí, - údaje a informace uvedené v  environmentálním prohlášení organizace odrážejí spolehlivý, důvěryhodný a správný obraz všech činností organizace v rámci oblasti působnosti uvedené v environmentálním prohlášení.

Tento dokument nenahrazuje registraci v systému EMAS. Registraci v  systému EMAS může vystavit pouze příslušný orgán podle nařízení (ES) č. 1221/2009. Tento dokument se nesmí používat jako samostatná informace pro komunikaci s veřejností.

V ................................................................... dne ...........................................

Podpis:

24


ČR

OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad, tel.: +420 465 672 111, fax: +420 465 672 151, e-mail: oez.cz@oez.com, www.oez.cz DIČ: CZ49810146 IČ: 49810146 Firma zapsaná v obch. rejstříku KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4649

TECHNICKÁ PODPORA

SERVISNÍ SLUŽBY

Minia, Modeion, Arion, Varius, Conteo, Distri

Operativní servis

tel.: +420 465 672 222

tel.: +420 465 672 313

e-mail: technicka.podpora.cz@oez.com

e-mail: servis.cz@oez.com

Softwarová podpora - programy Sichr, ProDok,

Nepřetržitá pohotovostní služba

Prozik, Konfigurátor OEZ, teorie jištění,

tel.: +420 602 432 786

podpora pro CAD/CAE a e-shopy e-mail: softwarova.podpora.cz@oez.com Prevence poruch - asistenční služby,

KATALOGOVÁ DOKUMENTACE

diagnostika a údržba přístrojů Pro zaslání katalogové dokumentace, prosíme,

tel.: +420 465 672 369

vyplňte formulář uvedený na adrese:

e-mail: servisni.sluzby.cz@oez.com

www.oez.cz/ke-stazeni/zadost-o-zaslani-dokumentace Modernizace rozváděčů - retrofity tel.: +420 465 672 193 e-mail: retrofity.cz@oez.com

OBCHOD Prodej a příjem objednávek tel.: +420 465 672 379 e-mail: prodej.cz@oez.com e-mail: objednavky.cz@oez.com

SR

OEZ Slovakia, spol. s r.o., Rybničná 36c, 831 07 Bratislava tel.: +421 2 49 21 25 11, fax: +421 2 49 21 25 25, e-mail: oez.sk@oez.com, www.oez.sk IČ DPH: SK2020338738 IČO: 314 05 614 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 9850/B

TECHNICKÁ PODPORA

SERVISNÉ SLUŽBY

Minia, Modeion, Arion, Varius, Conteo, Distri

Servis

tel.: +421 2 49 21 25 55

tel.: +421 2 49 21 25 09 Nepretržitá pohotovostná služba servisu tel.: +421 905 908 658 e-mail: servis.sk@oez.com

e-mail: technicka.podpora.sk@oez.com

OBCHOD Predaj, reklamácie, expedícia tel.: +421 2 49 21 25 13 tel.: +421 2 49 21 25 15 tel.: +421 2 49 21 25 16 e-mail: predaj.sk@oez.com


www.oez.cz www.oez.sk

ZP1-2013-C

Změny vyhrazeny

Zp1 2013 c