Page 1

WWW.OEZ.CZ

WWW.OEZ.SK

SPRAVODAJ ČÍSLO 2/2012

Modernizácia v poistkovom programe Varius Ako ste určite zaznamenali už v predchádzajúcich vydaniach Spravodaja OEZ, optimalizujeme produktové portfólio v skupine poistkových systémov Varius. Teraz sa zmeny dotýkajú ako samotných valcových poistkových vložiek, tak najmä ich odpínačov a odpojovačov. Valcové poistkové vložky Od jesene 2012 budeme zákazníkom ponúkať nové typy valcových poistkových vložiek PVA10, ktoré nahradia skôr používané poistkové vložky PV10. Jedná sa o postupné inovovanie a nahradzovanie pôvodných poistkových vložiek. Parametre nových poistkových vložiek sú zhodné so skôr používanými typmi. yp

Nové odpínače a odpojovače OPVA, OPVP a OPVF Na prvý pohľad možno tieto prístroje rozlíšiť podľa farby veka poistkového prístroja. Pre štandardné použitie s výkonovými poistkovými vložkami zodpovedá farba veka farbe tela prístroja (svetlošedá). Pri prístrojoch pre použitie valcových poitkových vložiek pre istenie polovodičov a odpojovačov pre DC použitie je farba veka tmavošedá. Prehľadné vyobrazenie produktov prinášame na strane 3. Novinkou pri všetkých veľkostiach odpínačov výkonových valcových vložiek sú

Odpínače a odpojovače valcových poistkových vložiek Úplne zásadnú novinku predstavujú nové odpínače a odpojovače valcových poistkových vložiek. Dôvodom pre ich uvedenie je modernizácia skôr vyrábaných prístrojov vrátane zavádzania nových výrobných technológií a materiálov.

prevedenia so svetelnou signalizáciou stavu poistkových vložiek ako súčasť prístroja s označením OPVA...-S. Každá fáza má samostatnú LED diódu, ktorá v prípade pretavenia poistkovej vložky svieti na červeno a obsluha už na prvý pohľad vidí stav poistkovej vložky. Typové označenie Dôraz bol kladený na jednoduché a medzi zákazníkmi už známe a zažité typové označenie. Z tohto dôvodu sme zvolili nasledujúce označenie:

OPVA10-3-S OPV

Odpínače a odpojovače valcových poistkových vložiek

A P F

Pre poistkové vložky s charakteristikou gG a aM Pre poistkové vložky s charakteristikou gR a aR Pre poistkové vložky s charakteristikou gR a gPV, DC použitie

10 14 22

Veľkosť poistkovej vložky 10x38 mm Veľkosť poistkovej vložky 14x51 mm

Nové odpínače a odpojovače sú rozdelené do troch skupín podľa použitia a zaťaženia:

Veľkosť poistkovej vložky 22x58 mm

1. OPVA - odpínače valcových výkonových poistkových vložiek 2. OPVP - odpínače valcových poistkových vložiek pre istenie polovodičov 3. OPVF - odpojovače valcových poistkových vložiek, DC použitie.

1-pólové prevedenie + N-pól so skratovou prepojkou

1 1N 2 3 3N

1-pólové prevedenie 2-pólové prevedenie 3-pólové prevedenie 3-pólové prevedenie + N-pól so skratovou prepojkou Svetelná signalizácia stavu poistkovej vložky

S Pokračovanie na strane 2

 Poznáte skutočný stav Vašich prístrojov? Nefunkčný istič nič nechráni, naopak môže byť sám príčinou výpadku prevádzky alebo požiaru! Zamedzte stratám. OEZ ponúka každému rýchle a profesionálne riešenie! Ponúkame revíziu, údržbu či náhradu starých prístrojov.

 Nová Aplikační příručka Nová Aplikační příručka přepěťových ochran je pomůckou při výběru vhodných přepěťových ochran v závislosti na typu chráněného objektu. Předpokládáme, že tak napomůžeme k výraznějšímu zvýšení zájmu o řešení přepěze strany široké odborné veřejnosti. ťťových ý h ochran h

 Podporme spolu školu! www.oez.sk

PODPORME SPOLU ŠKOLU ! SPŠ Jozefa Murgaša Banská Bystrica

Kupujte prístroje OEZ a prispejte na vybavenie školy. Nákupom prístrojov a ďalšieho sortimentu OEZ vo veľkoobchode OSKO, a.s. Banská Bystrica prispejete na vybavenie novej učebne na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Za každých 5 EUR nákupu produktov OEZ zákazník získava jeden bod na podporu školy. Od veľkoobchodu následne obdrží kupón s prílušným počtom bodov, ktorý bude zodpovedať finančnej výške nákupu sortimentu OEZ. Do kupónu je nutné vyplniť kontakty zákazníka a vhodiť ho na vopred pripravené miesto.

5 EUR v produktoch OEZ = 1 bod pre školu Finančné prostriedky z  Vášho nákupu vo veľkoobchode OSKO, a.s. budú využité na zakúpenie vybavenia novej učebne na SPŠ Jozefa Murgaša. 1 bodom prispejete 0,10 EUR na školu. Na záver akcie bude vyhodnotený najviac prispievajúci zákazník, t. j. zákazník, ktorý nazbieral najvyšší počet bodov. Tento zákazník bude pozvaný na slávnostné odovzdanie daru. Slávnostné odovzdanie daru škole sa uskutoční v priestoroch školy.

Akcia prebieha od 1. 8. 2012 do 30. 11. 2012. Vyhodnotenie a odovzdanie daru škole sa uskutoční v priebehu decembra 2012.

Život prináša prekvapenia, OEZ istotu

v Banskej Bystrici Bystrici.

K Kupujte prístroje OEZ a prisp pejte na vybavenie školy Nákupom prístrojov a ďalšieho N ssortimentu OEZ vo veľkooobchode OSKO, a.s. Banská B Bystrica prispejete na vybavenie n novej učebne na Strednej priem myselnej škole Jozefa Murgaša


2

OBSAH

OEZ — SPRAVODAJ

ČÍSLO 2/2012

Pokračovanie zo strany 1

Nové odpínače a odpojovače valcových poistkových vložiek Aktuálne Modernizácia v poistkovom programe Varius....................................1

Vývoj ide dopredu a my držíme krok. Kvôli vám. Presvedčte sa !

OPVA odpínač pre výkonové poistkové vložky PV (gG, aM) NÁHRADA TERAJŠÍCH PREVEDENÍ:

Technické informácie Poznáte skutočný stav Vašich prístrojov?.............................................4 Nová Aplikační příručka pro přepěťové ochrany Minia................5 Použitie prepäťových ochrán B+C....7 OPV10

OPV14

OPVA10 Ie 32 A

OPV22

OPVA14 Ie 50 A

OPVA OPVA22 V 22 Ie 100 A OPVA...-S

Udalosti v OEZ Slovakia

Varius

OPVF odpojovač pre valcové poistkové vložky PF10, (1000 V d.c.)

Podporme spolu školu!...............................6

NÁHRADA TERAJŠÍCH PREVEDENÍ:

OPF10-1

OPF10-2 O

OPVF10-1 Ie 30 A

OPVF10-2 Ie 30 A

OPVP odpínač pre polovodičové poistkové vložky PV5 (gR, aR)

NOVINKA

NOVÉ PREVEDENIA:

OPVP10 Ie 32 A

OPVP14 Ie 63 A

OPVP22 Ie 125 A

Život prináša prekvapenia, OEZ istotu.

Súťaž pre projektantov jar 2012..............6

 možnosť ž ť prevedenia d i s LE LED signalizáciou stavu poistky

Technické parametre odpínače valcových výkonových poistkových vložiek Typ Ie Ue Veľkosť poistkovej vložky

OPVA10

OPVA14

OPVA22

32 A

50 A 100 A 690 V a.c./440 V d.c. 10 x 38 14 x 51 22 x 58

odpínače valcových poistkových vložiek pre istenie polovodičov

OPVP10 32 A

OPVP14

OPVP22

63 A 125 A 690 V a.c./440 V d.c. 10 x 38 14 x 51 22 x 58

odpojovače valcových poistkových vložiek, DC použitie

OPVF10 30 A 1000 V d.c. 10 x 38

Príslušenstvo

Spravodaj 2/2012 Vydal: OEZ s.r.o., Šedivská 339, Letohrad, 561 51 tel: +420 465 672 111, fax: + 420 465 672 151, e-mail: oez.cz@oez.com, www.oez.cz Ve spolupráci s OEZ Slovakia, spol. s r.o., Rybničná 36c, Bratislava, 831 07 tel.: +421 2 49 21 25 11, fax: +421 2 49 21 25 25 e-mail: oez.sk@oez.com, www.oez.sk Editor: Mgr. Tomáš Hermann Zuzana Polaštíková Jazyková korektura: Libuše Schindlerová, Ing. Denisa Káralová Technická korektura: Ing. Pavlína Trajtělová Ing. Peter Rajnoha Grafická úprava a sazba: Roman Grus Tisk: TG Tisk s.r.o. Neprodejné Elektronická podoba na www.oez.sk

Do odpínačov valcových poistkových vložiek OPVA a OPVP môžete použiť rovnaké príslušenstvo, ktoré ste používali aj pre pôvodné prevedenia. Pripojovacie nadstavce, pripojovací blok a adaptéry na prípojnice s rozstupom 60 mm. Prístroje možno prepájať pomocou poistkových líšt, ktoré sú pre všetky veľkosti poistkových odpínačov rovnaké - typ yp S (kolíkové).

Detailnejšie informácie môžete získať na internetových stránkach www.oez.sk alebo môžete využiť kontakty technickej podpory.

Technická podpora: Poistkové systémy Varius Tel.: +421 2 49 21 25 55 Email: technicka.podpora.sk@oez.com


3 ČÍSLO 2/2012 OEZ — SPRAVODAJ

OPV10 Staré prevedenia Kód Typ výrobku 38819 38820 38821 38822 38823 38824 38825 OPV10S-1 OPV10S-1N OPV10S-2 OPV10S-3 OPV10S-3N OPV10S-4 OPV10-N

OPV14 Staré prevedenia Kód Typ výrobku 38636 38638 38639 38640 38641 38642 OPV14S-1 OPV14S-1N OPV14S-2 OPV14S-3 OPV14S-3N OPV14S-4

OPV22

OPVA10

Nové prevedenia Nové prevedenia so signalizáciou Kód Kód Typ výrobku Typ výrobku 41016 OPVA14-1-S 41017 41018 41019 OPVA14-2-S 41020 41021 OPVA14-3-S 41022 41023

OPVA22-1 OPVA22-1N OPVA22-2 OPVA22-3 OPVA22-3N bez náhrady bez náhrady bez náhrady

Nové prevedenia Nové prevedenia so signalizáciou Kód Kód Typ Typ výrobku výrobku 41027 OPVA22-1-S 41028 41029 41030 OPVA22-2-S 41031 41032 OPVA22-3-S 41033 41034

OPVA22

OPVA14-1 OPVA14-1N OPVA14-2 OPVA14-3 OPVA14-3N bez náhrady

OPVA14

OPVA10-1 OPVA10-1N OPVA10-2 OPVA10-3 OPVA10-3N bez náhrady bez náhrady

Nové prevedenia Nové prevedenia so signalizáciou Kód Kód Typ Typ výrobku výrobku 41005 OPVA10-1-S 41006 41007 41008 OPVA10-2-S 41009 41010 OPVA10-3-S 41011 41012

OPVA - odpínače pre výkonové poistkové vložky PV (gG, aM) New

New

New

Staré prevedenia Kód Typ výrobku 38644 38646 38647 38648 38649 38650 38760 38761 OPV22S-1 OPV22S-1N OPV22S-2 OPV22S-3 OPV22S-3N OPV22S-4 OPV22S-N1 OPV22S-N3

OPF10

OPVF10-1 OPVF10-2

Nové prevedenia Kód Typ výrobku 41003 41004

OPVF10

OPVF - odpojovače pre valcové poistkové vložky, DC prevedenie (1000 V d.c.) New

Staré prevedenia Kód Typ výrobku 37432 38869

OPF10 OPF10-2

Typ

OPVP10

Veľkosť

OPVP10-1 OPVP10-2 OPVP10-3

Nové prevedenia

10

Typ

OPVP14

Veľkosť

OPVP14-1 OPVP14-2 OPVP14-3

Nové prevedenia

14

OPVP22

Typ

Nové prevedenia

Veľkosť

OPVP22-1 OPVP22-2 OPVP22-3

Kód výrobku 41035 41036 41037

Kód výrobku 41024 41025 41026

Kód výrobku 41013 41014 41015

OPVP - nové prevedenia odpínačov pre polovodičové poistkové vložky PV510, PV514, PV522 (gR, aR) New w

New

New

22


4

OEZ — SPRAVODAJ

ČÍSLO 2/2012

Technické informácie

Poznáte skutočný stav Vašich prístrojov? Nefunkčný istič nič nechráni, naopak môže byť sám príčinou výpadku prevádzky alebo požiaru! Zamedzte stratám. OEZ ponúka každému rýchle a profesionálne riešenie! Ponúkame revíziu, údržbu či náhradu starých prístrojov.

Viete, čo môžu spôsobiť zastaralé prístroje? Tušíte, ako sa správa nefunkčný istič? Dokážete si spočítať ekonomické straty z dlhého výpadku elektrickej energie zapríčinené zastaralými a nevhodnými prístrojmi? Odstavenie výroby po havárii rozvádzača je časovo, organizačne aj ekonomicky náročné.

X

Namiesto bežnej údržby alebo retrofitu pôvodného ističa nasleduje rekonštrukcia celého rozvádzača v cene niekoľkých tisíc eur.

X

Namiesto plánovaného prerušenia výroby v rozsahu dvoch až troch hodín prichádza niekoľkodenný výpadok výroby.

X

Namiesto drobnej investície je treba počítať s mnohonásobne vyššou stratou.

Nie ste si istý stavom Vašich prístrojov? Neviete ako postupovať? OEZ je tu pre Vás. Isteniu elektrických obvodov a zariadení nízkeho napätia sa venujeme už viac ako 70 rokov. Prístroje vyvíjame, vyrábame, distribuujeme

a vieme zabezpečiť ich bezproblémovú prevádzku v priebehu im predurčeného životného cyklu.

VYBERTE SI. POSKYTNEME VÁM RIEŠENIE NA MIERU!

REVÍZIA zistí skutočný stav zariadenia a prístrojov. NÁHRADA pôvodného prístroja novým ističom formou retrofitu dodá pokoj do ďalších rokov bez nutnosti rekonštrukcie rozvádzačov.

Pred retrofitom

Po retrofite

Servisné služby: Tel.: +421 2 49 21 25 09 Mobil: +421 905 908 658 Email: servis.sk@oez.com


OEZ — SPRAVODAJ

5

ČÍSLO 2/2012

Technické informácie

Nová Aplikační příručka pro přepěťové ochrany Minia Právě jsme vydali novou Aplikační příručku přepěťových ochran. Příručka je pomůckou při výběru vhodných přepěťových ochran v závislosti na typu chráněného objektu. Původní verze Aplikační příručky přepěťových ochran OEZ se těší velké oblibě odborné veřejnosti právě díky zjednodušení volby konkrétních přístrojů. Byla průkopníkem hesla „V jednoduchosti je síla“ a ulehčuje práci všem, kteří se problematikou ochrany proti přepětí zabývají. Stejnou logiku rozdělení do skupin a zejména způsob vizualizace celé problematiky (popis + jednoduchý obrázek charakterizující typ objektu) začal používat i velice významný výrobce na českém trhu. Předpokládáme, že tak dojde k ještě výraznějšímu zvýšení zájmu o řešení přepěťových ochran ze strany široké odborné veřejnosti. Nepodceňováním ochranných opatření pak může přinést výrazné snížení škod jak před přepětím vznikajícím spínacími pochody, tak před přepětím vznikajícím z důvodu úderů blesku.

Tím ale náplň teoretické části nekončí. Věnuje se problematice do větší hloubky od navržení vhodných přístrojů včetně jejich konkrétního zapojení až po délku a průřez přívodních vodičů. Právě těmto oblastem byl v novém vydání věnován větší prostor.

Nová příručka je stejně jako její předchůdkyně rozdělena do tří základních částí: X teoretické X katalogové X aplikační

Před vydáním uvedené vyhlášky bylo možné potřebnou hladinu ochrany před bleskem (LPL) stanovit na základě zkušeností. Následné určení velikosti bleskového proudu a tak i konkrétní přepěťové ochrany bylo jen otázkou cviku. Nyní je mezi LPL a dalšími parametry objektu vazba pevně stanovená normou a poměrně složitý výpočet musí být doložen. Program Prozik umí nejen rizika spočítat, ale umožňuje i následnou změnou parametrů nalézt nejvýhodnější soubor ochranných opatření.

TEORETICKÁ ČÁST Zde naleznete podrobné informace k tématům týkajícím se druhů přepětí, jak vznikají, jak se proti nim chránit apod. Přestože úvodní text zůstává prakticky nezměněn, zvýšila se jeho přehlednost doplněním barev: zelená – malé ohrožení instalace modrá – střední ohrožení instalace červená – velké ohrožení instalace černá – průmyslové a speciální aplikace

Které informace jsou v nové příručce doplněny? Výpočtový program Prozik Tento nový program OEZ slouží k výpočtu a řízení rizik v souladu s ČSN EN 62305-2. Dle vyhlášky o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 je výpočet rizik povinný pro všechny dotčené stavby. Cílem programu je usnadnit zákazníkům práci a pomoci jim při analýze rizika dle výše jmenované normy.

Způsoby zapojení přepěťových ochran v závislosti na typu sítě nn L1 L2 L3 N PE

Stejnou barevnou logiku jsme zvolili i u barvy střech jednotlivých objektů, které charakterizují danou skupinu. Došlo tak k lepšímu provázání jednotlivých částí příručky.

Nevhodné umístění přepěťové ochrany

přepěťových ochran v rozváděči, délky přívodních vodičů, předjištění). Například nevhodné umístění přepěťové ochrany může při průchodu bleskového proudu způsobit poruchu koncových zařízení, přestože jsou instalovány přepěťové ochrany odpovídající hladině ochrany před bleskem (LPL). Pouhým přemístěním přepěťové ochrany v rámci rozváděče dosáhneme vyšší úrovně ochrany.

KATALOGOVÁ ČÁST V této kapitole informujeme o parametrech jednotlivých přístrojů včetně schémat vnitřního zapojení a rozměrových výkresů. Byly zde doplněny novinky letošního roku, jako jsou výsuvná provedení kombinovaného prvního a druhého stupně ochrany SVBC-…-MZ(S) nebo přepěťové ochrany třetího stupně do zásuvkové krabice společně se zásuvkou SVD-335-1N-AS.

APLIKAČNÍ ČÁST

Zapojení v síti TN-S (3+1)

PR

HR

T3

V této kapitole naleznete výčet typů sítí nn, jako jsou TN-C, TN-S, TT atd. Do každé sítě je vhodné jiné zapojení přepěťové ochrany. Správným výběrem je možné omezit například nechtěná vypnutí proudového chrániče a tím zajistit bezproblémový provoz elektroinstalace.

T1+T2

Běžné jsou i kombinace výše uvedených sítí. I pro takové případy naleznete v příručce řešení.

Třetí aplikační část byla doplněna o podrobnější rozdělení typů sítí a rovněž doplněna o nové přístroje. Tato část je tvořena formou dvoulistů, na kterých jsou soustředěny všechny potřebné údaje pro správný výběr přístrojů a jejich zapojení. Střechy objektů a další grafické prvky opět barevně korespondují s předešlými kapitolami. Ukázku dvoustrany aplikační části naleznete na následující straně. Hlavním cílem rozšíření příručky bylo doplnit původní vydání o nové, užitečné informace a tipy, které bezpochyby přiblíží problematiku přepěťových ochran široké odborné veřejnosti. Pokračovanie na strane 6

Pravidla pro montáž / připojení Tipy jak realizovat zapojení přepěťových ochran s cílem dosáhnout maximální možné ochrany koncových spotřebičů (umístění Velké lké ohrožení h ž í iinstalace l

Technická podpora: Modulárne prístroje Minia Tel.: +421 2 49 21 25 55 Email: technicka.podpora.sk@oez.com


6

ČÍSLO 2/2012

OEZ — SPRAVODAJ

Technické informácie Pokračovanie zo strany 5 Ukázka Aplikační části

Udalosti v OEZ Slovakia

Súťaž pre projektantov jar 2012 Súťaž pre projektantov jar 2012 bola vedomostná súťaž, ktorá prebiehala prostredníctvom webu od 17.4.2012 do 29.6.2012 a bola švorkolová. Po ukončení každého kola získalo 25 správnych riešiteľov jednotný malý darček a po ukončení súťaže získali 3 správny riešitelia jeden z troch hlavných darčekov. Účastník súťaže v každom kole odpovedal na 10 otázok vedomostných a 1 tipovaciu otázku. Väčšina otázok sa týkala správnej voľby a nastavenia kompaktných ističov Modeion. Všetky otázky a odpovede, ako aj pravidlá súťaže sú na www.oez.sk.

Aké darčeky ste mohli vyhrať?

www.oez.sk

PODPORME SPOLU ŠKOLU ! SPŠ Jozefa Murgaša Banská Bystrica

Kupujte prístroje OEZ a prispejte na vybavenie školy.

Malými darčekmi boli USB kľúč, meteostanica, multifunkčné náradie a termotaška.

Nákupom prístrojov a ďalšieho sortimentu OEZ vo veľkoobchode OSKO, a.s. Banská Bystrica prispejete na vybavenie novej učebne na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici.

Losovanie o 3 hlavné darčeky sa uskutočnilo

Za každých 5 EUR nákupu produktov OEZ zákazník získava jeden bod na podporu školy. Od veľkoobchodu následne obdrží kupón s prílušným počtom bodov, ktorý bude zodpovedať finančnej výške nákupu sortimentu OEZ. Do kupónu je nutné vyplniť kontakty zákazníka a vhodiť ho na vopred pripravené miesto.

pred notárom dňa 3. júla 2012.

Výhercovia X 1. cena - značkový LCD monitor s podsvietením LED Philips 27“ - 273P3LPHES/00

Peter Vereš, 927 05 X 2. cena - RC vrtuľník SKY KING G8500 Gyro, 91 cm

Ing. Ladislav Majerský, 911 08 Peter Zeman, 953 01

5 EUR v produktoch OEZ = 1 bod pre školu Finančné prostriedky z  Vášho nákupu vo veľkoobchode OSKO, a.s. budú využité na zakúpenie vybavenia novej učebne na SPŠ Jozefa Murgaša. 1 bodom prispejete 0,10 EUR na školu. Na záver akcie bude vyhodnotený najviac prispievajúci zákazník, t. j. zákazník, ktorý nazbieral najvyšší počet bodov. Tento zákazník bude pozvaný na slávnostné odovzdanie daru. Slávnostné odovzdanie daru škole sa uskutoční v priestoroch školy.

Akcia prebieha od 1. 8. 2012 do 30. 11. 2012. Vyhodnotenie a odovzdanie daru škole sa uskutoční v priebehu decembra 2012.

Blahoželáme výhercom hlavných cien, taktiež výhercom malých jednotných darčekov zo všetkých kôl súťaže. Všetkým riešiteľom ďakujeme za účasť a veríme, že nové poznatky využijú pri svojej práci!

Život prináša prekvapenia, OEZ istotu


OEZ — SPRAVODAJ

7

ÄŒĂ?SLO 2/2012

TechnickĂŠ informĂĄcie

PouĹžitie prepäżovĂ˝ch ochrĂĄn Minia T1+T2 (B+C) Prozik program na vĂ˝poÄ?et a riadenie rizĂ­k podÄža STN EN 62305-2 www.oez.sk

Hladina ochrany pred bleskom LPL

I

II

III

IV

Iimp (10/350Îźs)

200 kA

150 kA

100 kA

100 kA

Hladina ochrany pred bleskom: LPL I a LPL II

KombinovanĂ˝ zvodiÄ? B+C: SJBC-25E-....

N$

35

Objekty s vonkajťou ochranou pred bleskom, s uzemnenou streťnou zåstavbou (antÊnou, ...) a pod., nezåvisle na druhu elektrickej prípojky - zaradenÊ do ochrany pred bleskom LPL I alebo LPL II.

RodinnĂŠ domy s potrebou vyĹĄĹĄej ochrany, luxusnĂŠ rodinnĂŠ domy a vily, administratĂ­vne budovy, nĂĄkupnĂŠ centrĂĄ, nemocnice a pod.

N$

Iimp 25 kA

7

[N$

77 +5 

[N$ +5

77

SkladovĂŠ haly, priemyselnĂŠ a technologickĂŠ objekty, kde skratovĂ˝ prĂşd v mieste inĹĄtalĂĄcie ochrany nepresahuje 25 kA.3+0 38361

TN-C

SJBC-25E-3-MZS*

3+1 38362

* s dial‘kovou signalizĂĄciou

X kombinovanĂŠ zvodiÄ?e bleskovĂ˝ch prĂşdov urÄ?enĂŠ na pouĹžitie v domovĂ˝ch, bytovĂ˝ch, komerÄ?nĂ˝ch, priemyselnĂ˝ch a podobnĂ˝ch inĹĄtalĂĄciĂĄch, zaradenĂ˝ch do skupiny „veÄžkĂŠ ohrozenie inĹĄtalĂĄcie“ (viÄ?. AplikaÄ?nĂĄ prĂ­ruÄ?ka - PrepäżovĂŠ ochrany) X hlavnĂ˝ prvok zapĂşzdrenĂŠ iskrisko (T1) schopnĂŠ zvĂĄdzaĹĽ bleskovĂŠ prĂşdy do 25 kA (10/350 Îźs) a k nemu paralelne radenĂ˝ varistor (T2) X kompaktnĂŠ vyhotovenie pozostĂĄvajĂşce zo zĂĄkladne a vĂ˝mennĂ˝ch modulov X vizuĂĄlna a diaÄžkovĂĄ signalizĂĄcia stavu.

TN-S + TT

SJBC-25E-3N-MZS*


8

OEZ — SPRAVODAJ

ÄŒĂ?SLO 2/2012

TechnickĂŠ informĂĄcie

Prozik program na vĂ˝poÄ?et a riadenie rizĂ­k podÄža STN EN 62305-2 www.oez.sk

Hladina ochrany pred bleskom LPL

I

II

III

IV

Iimp (10/350Îźs)

200 kA

150 kA

100 kA

100 kA

Hladina ochrany pred bleskom: LPL III a LPL IV

KombinovanĂ˝ zvodiÄ? B+C: SVBC-12,5-...

Objekty s vonkajťou ochranou pred bleskom, s uzemnenou streťnou nadstavbou (antÊnou, ...) a pod.- zaradenÊ do skupiny ochrany pred bleskom LPL III alebo LPL IV.

RodinnÊ domy s bleskozvodom alebo s vonkajťím vzduťným vedením. N$ N$ N$

35 [N$

7

79

3&

77

77 35 77

Iimp 12,5 kA

7

[N$ +5

7

35 35

77 35JednotlivĂŠ bytovĂŠ jednotky v bytovĂ˝ch domoch, kde nie je moĹžnĂŠ inĹĄtalovaĹĽ prvĂ˝ stupeĹˆ ochrany v hlavnom rozvĂĄdzaÄ?i.40615 40618

SVBC-12,5-1-MZ SVBC-12,5-1N-MZS *

3+0 40619 40620

TN-C

SVBC-12,5-3-MZ SVBC-12,5-3-MZS *

3+1 40621 40622

TN-S TN S + TT

[N$

PD[[N$ $ SUHNDĂĽGĂŞE\W S

7 +5  

SVBC-12,5-3N-MZ SVBC-12,5-3N-MZS *

4+0 40623 40624

TN-S TN S

SVBC-12,5-4-MZ SVBC-12,5-4-MZS *

* s dial‘kovou signalizĂĄciou

X kombinovanĂŠ zvodiÄ?e bleskovĂ˝ch prĂşdov urÄ?enĂŠ na pouĹžitie v domovĂ˝ch, bytovĂ˝ch, komerÄ?nĂ˝ch a podobnĂ˝ch inĹĄtalĂĄciĂĄch, zaradenĂ˝ch do skupiny „strednĂŠ ohrozenie inĹĄtalĂĄcie“ (viÄ?. AplikaÄ?nĂĄ prĂ­ruÄ?ka - PrepäżovĂŠ ochrany) X hlavnĂ˝ prvok varistor, schopnĂ˝ zvĂĄdzaĹĽ bleskovĂŠ prĂşdy do 12,5 kA (10/350 Îźs) X kompaktnĂŠ vyhotovenie pozostĂĄvajĂşce zo zĂĄkladne a vĂ˝mennĂ˝ch modulov X vizuĂĄlna a diaÄžkovĂĄ signalizĂĄcia stavu.

BliŞťie info: v AplikaÄ?nej prĂ­ruÄ?ke PrepäżovĂŠ ochrany. Na stiahnutie na www.oez.sk

Spravodaj OEZ 2/2012  
Spravodaj OEZ 2/2012  

Spravodaj OEZ 2/2012

Advertisement