Page 1

ROK 2011

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ


www.oez.cz www.oez.sk


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

Předložené environmentální prohlášení k životnímu prostředí se opírá o: X Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1221/2009 označovaného jako EMAS III, které bylo přijato dne 25.listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) Obsahuje: X popis naší společnosti a našich činností v areálech společnosti v Letohradě, Výprachticích, v Žamberku a Králíkách X popis Politiky jakosti, environmentální politiky a politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v OEZ s.r.o. a environmentálního a bezpečnostního řízení organizace X popis a posouzení všech významných přímých a nepřímých environmentálních aspektů životního prostředí, které vedou k významným dopadům společnosti na životní prostředí X popis našich cílů X číselné údaje o emisích škodlivých látek, množství odpadu, spotřebě surovin, energie a vody X informace o klíčových indikátorech a dalších vlivech společnosti na životní prostředí X odkaz na příslušné požadavky vyplývající z právních předpisů týkajících se životního prostředí X ostatní faktory ovlivňující ekologický profil společnosti X prohlášení platnosti - jméno akreditovaného environmentálního ověřovatele X bilanční schéma základních vstupů a výstupů X termín pro předložení dalšího prohlášení

OEZ s.r.o. má certifikovaný systém EMS s cílem podporovat zlepšování vlivu svých činností na životní prostředí. Publikuje a každoročně aktualizuje proměnné údaje v environmentálním prohlášení, systém environmentálního řízení. Environmentální prohlášení má ověřené akreditovaným environmentálním ověřovatelem. OEZ s.r.o. je zaregistrován v Registru EMAS a na základě těchto skutečností je oprávněn užívat logo EMAS. Vedení společnosti se rozhodlo ve vztahu k veřejnosti, že chce komunikovat o environmentálních aspektech prostřednictvím „Prohlášení k životnímu prostředí“ EMAS. Každoročně je Environmentální prohlášení společnosti OEZ s.r.o. ověřováno akreditovaným environmentálním ověřovatelem, což je Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., č. CZ-V-5003. Datum poslední validace je 23.11.2011. Environmentální prohlášení k životnímu prostředí je zpracováno pro zainteresovanou veřejnost s cílem informovat stručnou a srozumitelnou formou všechny zájemce o změnách a významných činnostech, které se ve společnosti OEZ s.r.o. uskutečnily od vydání prohlášení za rok 2010, o plnění politiky jakosti, environmentální politiky a politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v OEZ s.r.o. a cílů, ke kterým se společnost zavázala. Máte-li připomínky nebo dotazy, můžete se na nás kdykoliv obrátit. Budeme rádi, když toto prohlášení bude veřejností a všemi našimi partnery pochopeno jako další krok k prohloubení důvěry a spolupráce.

Ing. Jaroslava Havlová vedoucí odboru Životní prostředí a BOZP

OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad, tel.: 465 672 131

01


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE............................................................................................................3 O SPOLEČNOSTI.......................................................................................................................................................4 Charakteristika.............................................................................................................................................4 Umístění společnosti....................................................................................................................................5 Významná data novodobé historie..............................................................................................................6 MANAGEMENT EMS A BOZP..................................................................................................................................6 Základní struktura a složení aparátu ochrany ŽP a BOZP..........................................................................7 KOMUNIKACE .........................................................................................................................................................8 Personální politika – vzdělávání..................................................................................................................8 POLITIKA JAKOSTI, ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA BOZP V OEZ s.r.o............................................9 REALIZACE POLITIKY JAKOSTI, ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY A POLITIKY BOZP V OEZ s.r.o. A VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH CÍLŮ A PROGRAMU EMS A BOZP...............................................10 Nejvýznamnější splněné cíle EMS a BOZP v letech 2009 -2011.................................................................10 Nejvýznamnější plánované cíle EMS a BOZP na období 2012 -2013 .........................................................10 EKOLOGICKY ŠETRNÉ PROSTŘEDÍ.............................................................................................................................11 Materiál.........................................................................................................................................................11 Výrobní postupy............................................................................................................................................11 KLÍČOVÉ INDIKÁTORY.............................................................................................................................................12 Energetická účinnost....................................................................................................................................12 Materiálová účinnost...................................................................................................................................14 Účinnost v ochraně vod ..............................................................................................................................15 Účinnost v odpadovém hospodářství.........................................................................................................16 Účinnost v ochraně ovzduší.........................................................................................................................18 DALŠÍ FAKTORY HODNOCENÍ.................................................................................................................................19 Ochrana půdy a podzemních vod................................................................................................................19 Hodnocení úrazovosti..................................................................................................................................21 KONTROLY A AUDITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP.......................................................................................21 VYHODNOCENÍ VLIVU SPOLEČNOSTI NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...........................................................................22 BILANČNÍ SCHÉMA ZÁKLADNÍCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ ZA ROK 2011 ................................................................23 PROHLÁŠENÍ O ČINNOSTECH ENVIRONMENTÁLNÍHO OVĚŘOVATELE...............................................................24

02


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE sítě dodáváme některé naše stěžejní produkty, jako jsou kompaktní a vzduchové jističe.

V roce 2011 nezměnil OEZ jen logo a vizuální styl. Jeho významnými milníky byly především oslavy 70 let OEZ, posilování pozice OEZ v rámci koncernu Siemens, rozvoj obchodních aktivit v Rusku, příprava výroby pro nové vývojové projekty a mnoho dalších činností. Oslavy a veškeré dění kolem tohoto výročí ukázaly především jednu podstatnou věc. Se značkou OEZ se počítá i do budoucna, a to jak u zákazníků, tak i v rámci skupiny Siemens! Oslav se zúčastnili jak naši obchodní partneři, tak odpovědní pracovníci Siemens AG z naší business unit i zástupci města, kraje či parlamentu České republiky. Na tomto fóru bylo jednoznačně deklarováno, že naše firma patří v rámci výroby jističů nízkého napětí mezi nejvýznamnější podniky Siemens celosvětově. OEZ jako značka má pevné místo na trzích v Česku a na Slovensku, stejně jako v ostatních definovaných teritoriích po celém světě. V rámci Česka a Slovenska byl obchodní rok 2011 velice obtížný. Stavební trh, na němž jsme zejména závislí, je citelně oslaben. Navíc situaci ztěžuje i snaha konkurentů „s levnými produkty“ vstoupit jak do Česka, tak do Evropy obecně. I za stávající nejednoduché situace je cílem pro obchod a obchodní marketing upevnit naši pozici na domácích trzích. Tady se pro značku OEZ odehrává ten nejdůležitější byznys. Po loňském a předloňském oživení, které následovalo po krizových letech 2008 a 2009, dochází v tomto roce k opětovnému zklidnění a mnohé trhy vykazují dokonce opětovné znaky stagnace. To se týká i stavebnictví, jedné z hlavních odběratelských oblastí našich výrobků. Pokud stagnuje stavebnictví, nečekají lehké časy ani elektrotechnický průmysl. Situace, kterou popisuji na příkladu České republiky, se však dotýká i našich ostatních trhů i trhů koncernu Siemens, do jehož

Současně dochází k průběžnému strategickému rozšiřování našeho výrobního portfolia. Minulý rok jsme získali výrobu vzduchových jističů a postavili novou halu, tento fiskální rok jsme vstoupili do výrobních prostor v Králíkách. Toto by nebylo možné bez podpory mateřského koncernu Siemens, pro který jsme v našem oboru strategickým podnikem s velkým potenciálem růstu. Naši obchodníci, pracovníci marketingu a další specialisté intenzivně pracují na tom, abychom s našimi produkty uspěli na jiných než obvyklých trzích. Pokud se mám zmínit o exportu, tak se nám velmi slibně vyvíjejí aktivity v Rusku. Pozitivní je také vývoj obratu v teritoriu Balkán. Dočasnou stagnaci stávajících trhů tedy využíváme k pronikání do nových oblastí a tváří v tvář aktuálnímu výkyvu zůstáváme i nadále aktivní, protože z dlouhodobého hlediska jsme na cestě rozvoje. Siemens dokončuje celosvětový vývoj produktů zatím označovaných jako SnG (Sentron new Generation). Velký díl této práce spadá právě na OEZ a dokončení vývoje je náš hlavní úkol v této oblasti. S vývojem úzce souvisí i následná produkce. Proto přeskupujeme výrobu, rekonstruujeme výrobní haly a instalujeme moderní technologie. V roce 2011 jsme s tím začali a budeme v tom nadále pokračovat.

Letohradě dne 1. března 2012

Ing. Roman Schiffer generální ředitel OEZ s.r.o.

03


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

O SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA Společnost OEZ s. r.o. (dále jen OEZ) působí na elektrotechnickém trhu sedmdesát let. V roce 2011 oslavila své sedmdesáté narozeniny. V roce 1994 přešla do vlastnictví šesti českých osob, za tu dobu  kompletně inovovala a rozšířila výrobní program. Společnost se tak postupně zařadila k lídrům trhu středoevropského regionu. Veškeré činnosti jsou plně zaměřeny na uspokojování požadavků a potřeb zákazníků. OEZ se rozkládá na ploše 88,5 tis. m2 a 44,4 tis. m2 plochy je zastavěné. Se svými 1660 pracovníky významně ovlivňuje zaměstnanost na Ústeckoorlicku.

Charakteristika firmy Za období sedmi desítek let se OEZ stal z výrobce jističů a pojistek komplexním dodavatelem produktů a služeb v oblasti jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí. Firma disponuje vlastními výrobními a vývojovými kapacitami, úzce spolupracuje s výzkumnými institucemi a vysokoškolským sektorem. Inženýrské know-how je vytvářeno a děděno již po mnoho generací. V soukromých českých rukách započal významný rozvoj společnosti. V roce 2007 se OEZ stal součástí skupiny Siemens. Přidaná hodnota společnosti za rok 2011, která je dána rozdílem mezi výstupy na jedné straně a vstupy na straně druhé, je 47 001 104 EUR. S touto číselnou hodnotou dále počítáme jako s parametrem B klíčových indikátorů.

Produktový program společnosti je zaměřen na přístroje pro domovní rozvody, kompaktní a vzduchové jističe,  pojistkové systémy a rozváděčové skříně. Výrobky OEZ nacházejí uplatnění v energetice, průmyslu, infrastruktuře i bytové výstavbě. OEZ se sídlem v Letohradě byl založen jednorázově dne 9. 7. 1993.

04

Obchodní název společnosti: Adresa společnosti: Identifikační číslo organizace: Daňové identifikační číslo organizace:

OEZ s.r.o. Šedivská 339, 561 51 Letohrad 49 81 01 46 CZ49810146

Zápis do obchodního rejstříku byl proveden u Okresního soudu v Hradci Králové dne 9. července 1993 v oddílu C, číslo vložky 4649 OEZ dosáhl v roce 2001, jako vůbec první firma v České republice, certifikace integrovaného systému managementu řízení v oblasti QMS, EMS a BOZP. Sdružení pro certifikaci systémů jakosti v České republice CQS udělilo OEZ „Zlatý certifikát“, který dokládá úspěšné zavedení těchto systémů. Prodej výrobků v tuzemsku a zahraničí významnou měrou podporují certifikáty od nezávislých akreditovaných laboratoří.


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

O SPOLEČNOSTI UMÍSTĚNÍ SPOLEČNOSTI V malebném podhůří Orlických hor na řece Tiché Orlici se nachází Letohrad, městečko, které se až do roku 1950 jmenovalo Kyšperk. Městečko Letohrad leží v nádherném údolí obklopený krásnou přírodou, v údolí kopcovité krajiny pod Orlickými horami. Krásná podhorská oblast, kde by nikdo nečekal velké problémy, utržila v minulosti velkou ránu. Jedná se o kontaminaci spodních vod, ohromné zásobárny pitné vody pro celý region, chemickými látkami, které v minulosti používal textilní a elektrotechnický průmysl. Hlavním představitelem elektrotechnického průmyslu byl v regionu OEZ. Tehdy ještě státní podnik OEZ používal ve výrobním procesu odmašťovací prostředky na bázi těkavých chlorovaných uhlovodíků. Kontaminace podzemních vod chlorovanými uhlovodíky byla zjištěna v roce 1992, od té doby byla v areálu závodu i mimo něj realizována řada průzkumných a sanačních prací, které s vysokou účinností probíhají dodnes.

Areál hlavního závodu v Letohradě je umístěn na severním okraji města ve vodohospodářsky mimořádně významném území, ale mimo ochranná pásma zdrojů podzemních vod. Leží v průmyslové zóně s velmi různorodým využitím, průmyslovým, sportovním i zemědělským. Kromě hlavního závodu v Letohradě má ještě odloučený provoz ve Výprachticích. Obec Výprachtice se nachází v malebném podhůří Orlických hor, ve východní části okresu Ústí nad Orlicí, 10 km od Lanškrouna. Leží v nadmořské výšce mezi 510-875m n.m. Obec je významnou turistickou oblastí, která se nachází v blízkosti lyžařského střediska Čenkovice. Prochází jí řada turistických cest a cyklostezek. Nachází se zde na 175 rekreačních objektů a chat. Ve vesnici je 240 obytných domů a trvale zde žije necelý tisíc obyvatel.

05


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

O SPOLEČNOSTI VÝZNAMNÁ DATA NOVODOBÉ HISTORIE 1994 – vznik OEZ Letohrad s.r.o. privatizací výrobní části OEZ Letohrad s.p. 1995 – založena OEZ SLOVAKIA, spol. s.r.o., dceřiná společnost OEZ Letohrad pro výhradní prodej výrobků na slovenském trhu – získán certifikát řízení jakosti ISO 9001 1997 – založena OEZ INTERNATIONAL a.s., Praha jako výhradní zástupce OEZ Letohrad s.r.o. pro zahraniční obchod – ocenění jističe BL 1600 – „ZLATÝ AMPÉR 97“ na veletrhu AMPER 97 PRAHA – ZLATÁ MEDAILE“ na veletrhu MSV Brno 97 1998 – zaveden a certifikován systém environmentálního řízení podle norem řady ČSN EN ISO 14001 1999 – OEZ Letohrad s.r.o. vyhodnocen na 4. místě v žebříčku CZECH TOP 100 mezi stovkou nejobdivovanějších firem ČR 2000 – nejúspěšnější hospodářský rok v historii OEZ, proti předchozímu roku nárůst tržeb celkem o 16 %, exportu na Slovensko o 21 % a do ostatních zemí o 31 %, nárůst zisku o 87 % 2001 – recertifikace systému environmentálního managementu, certifikace systému řízení jakosti podle norem řady ČSN EN ISO 9001 : 2000, zavedení a certifikace systému řízení BOZP 2002 – ohodnocení v soutěži „Czech Top 100“ v kategorii „Dynamický růst“ – ocenění generálního ředitele Ing. Stanislava Adamce ve finále soutěže „Manažer roku 2002“ a získání titulu „Manažer roku 2002 v oboru elektrotechniky“ – získání tzv. „Zlatého certifikátu“ od centra pro certifikaci CQS za završení procesů kvality (ISO 9001), ochrany životního prostředí (ČSN EN ISO 14001) a bezpečnosti práce (BS 8800)

– vstup do společností Zkušebnictví, a.s. a Elektrorozvaděče, s.r.o. – představení OEZ Group 2003 – založení reprezentace OEZ v Polsku, dceřiné společnosti OEZ na Ukrajině a další afilace byla otevřena i v Rusku – ing. Jaroslav Toman zaujal pozici generálního ředitele OEZ s.r.o. po ing. Stanislavu Adamcovi, který odstoupil z funkce a nadále se věnuje strategii OEZ 2004 – recertifikace systému environmentálního managementu podle norem řady ISO 14001, systému řízení jakosti podle norem řady ČSN EN ISO 9001, certifikace systému řízení BOZP podle normy OHSAS 18001, registrace společnosti v národním programu EMAS 2005 – dozorový audit CQS - ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001, ověření zkráceného environmentálního prohlášení, EMAS, předcertifikační a certifikační audit Zkušebnictví Běchovice 2006 – rozšíření skupiny OEZ Group o novou firmu OEZ EM s.r.o., dozorový audit CQS - ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001, ověření zkráceného environmentálního prohlášení, EMAS 2007 – OEZ se stává členem skupiny SIEMENS 2008 – přestavba skladové haly „B“ na halu výrobní, výstavba nové výrobní haly Minia pro montáž modulárních přístrojů 2009 – přestěhování montáže modulárních přístrojů do nové haly 2010 – přestavba zkušebny, část výroby jističů MCB přesunuta do Žamberka, vybudování nové haly pro výrobu vzduchových jističů ACB. Na jaře, v létě i na podzim jsme zorganizovali kampaně na podporu prodeje. 2011 – oslavy 70 let založení OEZ, část výroby jističů - montáž podsestav MCB přesunuta do Králík, přestavba výrobních hal (zrušení zakladače a přepážky mezi 7. a 8. halou), odstěhování skladu k providerovi mimo OEZ.

MANAGEMENT EMS A BOZP Bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci, ochrana ŽP jsou předmětem dlouhodobé a pravidelné pozornosti OEZ. Principy BOZP jsou nedílnou součástí práce a kompetence našich zaměstnanců na všech úrovních. Shoda s právními a jinými požadavky je prioritní pro systém EMS a BOZP. Přísnější pravidla vyplývající z nových směrnic EÚ a z požadavků Siemens jsou pro nás limitující.Za zajištění ochrany životního prostředí, bezpečnost zaměstnanců při práci a požární ochranu a za plnění úkolů a cílů v této oblasti odpovídají příslušní vedoucí organizačních jednotek. Právo rozhodovat a provádět zásahy v zájmu ochrany života a zdraví pracovníků, ochrany životního prostředí a odvrácení s tím souvisejících škod mají odborně způsobilí pracovníci, kteří jsou začleněni převážně do odboru „Životní prostředí a BOZP“. Organizační struktura je uvedena v níže uvedeném schématu. Management společnosti využívá při svých činnostech optimální formy komunikace se svými zaměstnanci. Jednou z forem komunikace je rozmístění informačních tabulí, vývěsek, nástěnek.

06

O základních principech integrovaného systému informuje „Příručka pracovníka“, ve které jsou formulovány základní informace pro pracovníky. Klade si za cíl být průvodcem a rádcem v OEZ. Sděluje základní informace a pravidla týkající se integrovaného systému řízení OEZ, pracovního a sociálního života a cílů, ke kterým směřuje úsilí všech zaměstnanců společnosti. Příručka slouží i jako informační materiál pro smluvní partnery OEZ. V neposlední řadě jsou informace o dění ve společnosti zveřejňované ve „Firemních novinách“. Měsíčně přispíváme prostřednictvím „Okénka“ informacemi ze všech oblastí, které náš odbor zabezpečuje. Máme také zřízenou samostatnou e-mailovou adresu: ochrana.společnosti.cz@oez.com, kam mohou zaměstnanci posílat své náměty, připomínky, informace. Zákon o integrované prevenci zřídil tzv. „integrovaný registr znečišťování životního prostředí“, jehož cílem je zveřejňovat a sledovat emise znečišťujících látek do ovzduší, půdy, vody a v odpadech. Ohlašování námi produkovaných emisí bylo za rok 2011 dle požadavků legislativy do 31.3. provedeno. Veřejnost má tyto informace o znečišťování ŽP OEZ k dispozici na stránkách veřejné správy.


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

MANAGEMENT EMS A BOZP ZÁKLADNÍ STRUKTURA A SLOŽENÍ APARÁTU OCHRANY ŽP A BOZP Generální ředitel představitel vedení

Investice a údržby

Finanční ředitel

Energetik Revizní technici

JÚS

Koordinátor výroby JÚS

Odpadové hospodářství

Dispečer odpadového hospodářství

Technik ochrany ŽP

Životní prostředí a BOZP

Ekolog. preventista PO a BOZP - P5 + GO, svářovna, kalírna, elektroúdržba, sklad ND, opravy NAR, JÚS Ekolog. preventista PO a BOZP - P4 + IT, propagace, okál, řízení jakosti, kuchyň

Bezpečnostní technik

Zástupce odborů pro EMS, PO a BOZP

Technik požární ochrany

Ekolog. preventista PO a BOZP - P1 - pájírna, svařovna Šedivec

Prvovýroba

KOORDINÁTOR

Lisovna plastů Výroba MCCB a elektroniky

Ekolog. galvanovny PO a BOZP- P2 Ekolog. preventista PO a BOZP - P4 Ekolog. preventista PO a BOZP - P3

Výroba SnG Ekolog. provozu P8

Hlavní výroba

Výroba pojistek Výprachtice

Preventista PO P8 Preventista BOZP P8

Koordinátor výroby nástrojů

Výroba MCB

TPV

Obalový technik

Nástrojárna

Ekolog. preventista P5

Žamberk - výroba MCB

Výroba RCCB

Králíky - výroba podsestav MCB

Ekolog. preventista PO a BOZP - P6 + AB, zkušebna, údržby, lakovna, expedice, řezárna materiálu, kotelna, rozvodny, garáže Ekolog. preventista P9

Výroba ACB

Výzkum, vývoj

Ekolog. preventista PO a BOZP - P7 ACB, hala Minia Koordinace výrobku R&D

Ekolog. preventista PO a BOZP - P4 + lisovna plastů, sklad chemie Legenda:

přímá podřízenost metodické vedení

Koordinátor vývoje ekolog. výrobků

Ekolog. preventista P5

Nákup materiálu a chemických látek

Globální nákup

Skladové hospodářství

Logistika

07


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

KOMUNIKACE Prvořadým cílem v oblasti naplnění právních požadavků bylo splnění požadavků zákona č.76/2002 o integrované prevenci. OEZ je provozovatelem zařízení (galvanovna), které může být provozováno jen na základě vydaného integrovaného povolení. Žádost o integrované povolení jsme v roce 2007 zpracovali vlastními silami. K tomuto rozhodnutí nás vedlo především vědomí, že máme dostatek odborných znalostí a odborníků k tomu, aby žádost byla vypracována bez účasti externistů. V roce 2010 jsme ohlásili plánovanou změnu (aktualizaci), neboť některé používané chemické látky v galvanovně byly výrobcem překlasifikovány a změnily se parametry v bezpečnostních listech. OEZ tyto změny přinesly významnou finanční úsporu. Významným úkolem v oblasti zpracování agendy zdrojů znečišťování ovzduší je každoročně zaslání souhrnné provozní evidence a oznámení o poplatku velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší na orgány státní správy v elektronické podobě. Náročný úkol musíme vždy v termínu realizovat. Díky těmto ohlašovacím povinnostem a dalším prezentacím je jedním z našich cílů prezentování vývojových trendů v oblasti jednotlivých složek ochrany ŽP v Environmentálním prohlášení k ŽP“ – EMAS. Tyto prezentace jsou v oblasti spotřeby surovin a energií, vývoji nových výrobků a nebo odpadů.

PERSONÁLNÍ POLITIKA – VZDĚLÁVÁNÍ Strategický rozvoj společnosti, inovace a posilování konkurenceschopnosti je postaveno především na znalostech odborných pracovníků. Cílem personální politiky je neustále rozvíjet znalostní potenciál společnosti. Důraz je kladen především na strategický přístup ke vzdělávání a vytváření silné a motivující firemní kultury. Jednou ze základních priorit personální politiky je neustále zkvalitňovat odpovídající pracovní prostředí, sociální zázemí a prostřednictvím cíleného sociálního programu poskytovat zaměstnanecké výhody. Průměrný počet zaměstnanců OEZ Společnost OEZ s.r.o.

2004 1 227

2005 1 249

2006 1 286

2007 1 384

2008 1 561

2009 1 326

2010 1 755

2011 1681

Pro pokrytí požadavků trhu a našich zákazníků je v řadě provozů zaveden dvou a třísměnný provoz a v některých i provoz nepřetržitý. Pro zajištění vysoké kvality výroby a omezení rizik jsou nově přijímaní pracovníci před umístěním do výrobních i nevýrobních provozů a pracovišť proškoleni tak, aby získali správné návyky pro práci ve společnosti. Část uvedeného programu vzdělávání, ale i programu periodických školení, pokrývá i problematiku ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany. Pro zaměstnance jsou organizovány kurzy a školení na poskytování první pomoci, nácviku činnosti při úniku závadných látek vodám, nakládání s nebezpečnými látkami. V nové výrobě vzduchových jističů ACB, která je velmi náročná na kvalitu, preciznost a znalosti o funkčnosti přístroje, jsou noví pracovníci rozlišeni reflexní vestou, aby hned na první pohled bylo zřejmé, že jde o pracovníka v zácviku. Jakmile splní předem dané požadavky na pracovní pozici, stává se z něj samostatně pracující zaměstnanec bez rozlišení. Rovněž všichni vedoucí pracovníci, odborní pracovníci a profese v oblasti environmentálního a bezpečnostního managementu jsou zařazeni do systému vzdělávání.

08 0 8


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

POLITIKA JAKOSTI, ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA BOZP V OEZ s.r.o. Politika jakosti, environmentální politika a politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v OEZ s.r.o. slouží ke stanovení strategických cílů a zásad v chování společnosti v oblasti jakosti výrobků a služeb, EMS a BOZP. Politika je sdělována všem osobám pracujícím pro společnost a je využívána při kontaktu se zákazníky a jinými zainteresovanými stranami. Politika jakosti, environmentální politika a politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v OEZ s.r.o. je neoddělitelnou součástí podnikatelské vize společnosti. Technický rozvoj zaměříme na průběžnou inovaci a modernizaci výrobního programu v souladu s požadavky zákazníků a situací trhu. Zahrneme hlediska požadavků kvality, životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci do všech fází životního cyklu našich výrobků od jejich vývoje, výroby a uvedení na trh až do jejich zneškodnění. Zabezpečíme převzetí směrnic a předpisů evropského společenství a příslušných předpisů Siemens do řídící dokumentace společnosti. V celé oblasti kvality výrobků a služeb, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci budeme plnit stanovené povinnosti dané evropským a českým právním řádem a požadavky Siemens. Neustálým zlepšováním jakosti výrobků a služeb, rychlou realizací zakázek dosáhneme maximální spokojenosti zákazníků. Náš závazek zahrnuje úsporné zacházení se surovinami, chemickými látkami a energiemi. Snižujeme jejich spotřebu. Poskytneme zaměstnancům, veřejnosti a zákazníkům informace, jak s nimi nakládat, aby nebylo ohroženo životní prostředí, jejich zdraví a bezpečnost při práci. Dokončíme likvidaci starých ekologických zátěží na životním prostředí. Snížíme nebo zamezíme vypouštění znečišťujících látek do složek životního prostředí (ovzduší, půda, voda). Vyrábíme tak, aby dopad na jakost výrobků, životní prostředí, bezpečnost a zdraví zaměstnanců byl minimální. Snížíme objem produkovaných odpadů a jejich využitím a recyklací zpomalíme čerpání surovinových zdrojů. Dáme stejnou prioritu kvalitě výrobků a služeb, životnímu prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jako ekonomickým hlediskům. Využijeme údajů a informací získaných monitorováním spokojenosti zákazníků k vytváření konkurenčních výhod na trhu. Identifikujeme významné environmentální aspekty, zdroje a rizika, která mohou způsobit havárii, ohrozit jakost výrobků, životní prostředí, bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Na likvidaci případných havárií jsme připraveni. Zabezpečíme trvalé plnění usnesení Zákona 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Optimalizujeme nabídky produktů a služeb. Optimalizujeme firemní procesy s cílem být flexibilní, rychlí a zdraví. Zkvalitněním technicko-obchodních služeb zákazníkům zajistíme rozšíření použití a prodej našich výrobků. Spolupracujeme se zájmovými skupinami, orgány státní správy, svými partnery, zákazníky, dodavateli materiálů zboží a služeb. Vyžadujeme od nich, aby jejich přístup k jakosti výrobků a služeb, k životnímu prostředí, k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci byl v souladu s našimi zásadami. Účinnou a racionální reklamou zajistíme trvalé zlepšování prezentace firmy, výrobků a služeb. Prosazujeme zavádění systémů podle norem ISO 9000, ISO 14000, EMAS a OHSAS 18000. Zabezpečováním výrobkových certifikátů od nezávislých zkušebních laboratoří a zkvalitněním systému managementu jakosti, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaručíme zákazníkovi trvalou funkčnost a spolehlivost výrobků a tím podpoříme image firmy. Posilujeme odpovědnost zaměstnanců za jakost výrobků, ochranu životního prostředí, vlastního zdraví a vyžadujeme jejich spolupráci při zvyšování úrovně kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Informujeme zaměstnance o záměrech společnosti zvyšovat úroveň systému jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a sociální podmínky zaměstnanců. Identifikujeme a vytvoříme podmínky pro zvyšování uspokojení zaměstnanců společnosti z vykonávané práce. Rozvojem jejich odborných znalostí, zlepšováním pracovního prostředí a vhodnou motivací zvýšíme loajálnost zaměstnanců k firmě. Vytvoříme podmínky pro rozvoj zaměstnaneckého znalostního kapitálu. Pomocí zavedeného integrovaného systému podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 sledujeme produkovaná znečištění, rizika bezpečnosti a ohrožení zdraví zaměstnanců a identifikujeme příčiny jejich vzniku přímo ve výrobních technologiích. Jejich vhodnou volbou a způsobem jejich provozování uplatňujeme prevenci vzniku znečištění, rizik bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců přímo u zdroje. Snižujeme negativní působení společnosti na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců. Politika jakosti, environmentální politika a politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v OEZ s.r.o. je v souladu s dlouhodobými záměry organizace.

V Letohradě dne 1. 2. 2011

Ing. Roman Schiffer generální ředitel, jednatel společnosti

Markus Tappert finanční ředitel, jednatel společnost

09


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

REALIZACE POLITIKY JAKOSTI, ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY A POLITIKY BOZP V OEZ s.r.o. A VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH CÍLŮ A PROGRAMU EMS A BOZP Společností přijaté zásady politiky jakosti, environmentální politiky a politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v OEZ s.r.o., se kterými byli seznámeni všichni pracovníci společnosti, se realizují prostřednictvím systému řízení jakosti, environmentálního a bezpečnostního managementu. Strategie kontroly a řízení daných limitů a koncových technologií je nahrazována tzv. proaktivním přístupem. To znamená, že společnost sama hledá cesty, kterými dopad svých činností neustále snižuje. Zavedením systémových opatření a zajištěním finančních prostředků k realizaci konkrétních akcí se společnosti daří plnit stanovené cíle. Většina zaměstnanců společnosti pochopila záměry systému a dokáže je převést do praxe. Nemalou měrou tomu přispívá i proces kontinuálního vylepšování neboli tzv. zlepšovatelské hnutí. Často sami pracovníci přijdou s nápadem, který velmi napomůže k prevenci ochrany životního prostředí a bezpečnosti při práci.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SPLNĚNÉ CÍLE EMS A BOZP V LETECH 2009-2011 Do programu EMS na rok 2011 bylo zařazeno 19 programů (úkolů) a všechny byly splněny, z toho 1 částečně – zpracovaný projekt. V rámci vývoje nových výrobků nebyl spuštěn žádný speciální program dotýkající se životního prostředí, ale prohloubila se spolupráce s pracovníky Siemens. Do programů k realizaci úkolů EMS bylo investováno 2 754 597,- Kč hrazených ze zdrojů společnosti a 9 442 796,- Kč do sanačních prací hrazených Ministerstvem financí. Významný efekt v oblasti úspor plynu přinesly programy zateplování budov a další výměny oken, které proběhly během několika uplynulých let. Na podzim roku 2011 byla provedena výměna vrat u chodby mezi expedicí a výrobními halami. To je opět velmi výrazný krok k ušetření plynu a tepla

X rekonstrukce vrat u expediční chodby X revidování a řešení stavu budov, strojů a provedení jejich opravy X zavedení změn z pohledu označování a vybavení pracovišť novými obaly na chemické látky X zpětný odběr výrobků od zákazníků X oddělování (odpájení) recyklovatelných a samostatně zhodnotitelných částí z rozebraného elektroodpadu

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PLÁNOVANÉ CÍLE EMS A BOZP NA OBDOBÍ 2012-2013 Současná doba je pro odvětví elektrotechniky i pro OEZ samotný velmi složitým obdobím. Musíme zajistit hladký průběh již otevřených projektů a to je samozřejmě náročné i po finanční stránce. Při realizaci těchto projektů je samozřejmé, že budeme dodržovat zásady o stavebnicovosti našich výrobků, o zavádění nízkoenergetických technologií a maximálním využívání surovin, materiálu nebo odpadu. K našim nejzásadnějším cílům patří: X Konstruovat výrobky s cílem jejich snadné demontáže s ohledem na následnou recyklaci výrobků po jeho znehodnocení (povinnost podat informaci o způsobu zneškodnění výrobku po uplynutí jeho životnosti). Při konstrukci výrobků spolupracovat s konstruktéry s cílem volby takových technologií výroby, které nezatěžují významně ŽP. X Provést rekonstrukci vytápění NAR. X Instalovat novou pokovovací linku Zn (náhrada za linku VTS). X Předcházet nechtěnému skládkování recyklovatelných částí výrobků zpětným odběrem výrobků od zákazníků. X Pokračovat v sanaci starých zátěží. X Provést rekonstrukci kanalizace podél východního přístavku. X Obnovovat uzávěry vody. X Strategie technického vývoje v oblasti životního prostředí a BOZP je přizpůsobena připravovaným předpisům Evropského Parlamentu o ekologickém návrhu výrobků.

Poměrně vysokým finančním částkám se také na úsporách těšíme při recyklaci barevných kovů. Z rozebraného elektroodpadu získáme dílec mědi s napájenými stříbrnými kontakty. Po jejich odpájení zde v OEZ recyklujeme každý kov zvlášť, přičemž cena je takto mnohem vyšší, než kdybychom je předali firmě ke zneškodění jako celek. Od léta 2011 jsme z této aktivity získali bezmála 400 tis. Kč.

„Ekologie + Ekonomika = Eco-design“ je základním pravidlem pro ekologickou výrobu a výrobky. Eco-design je založen na systematickém zohledňování požadavků na životní prostředí v návrhu nových výrobků. Takto je u každého výrobku zaručen co nejšetrnější negativní vliv na životní prostředí v průběhu celé životnosti, až do úplné likvidace. Ekonomické a ekologické zlepšování našich výrobků je dosahováno především energetickou efektivností výrobků, omezením škodlivých a toxických materiálů a látek a vícenásobným použitím a recyklací materiálů, dílů a výrobků.

Nejvýznamnějšími projekty, které byly realizovány: X realizace projektu přisávání vzduchu u linky Lecom a VTS v galvanovně X nákup termokamery k úspoře elektrické energie a k prevenci havárií X rekonstrukce „mostu“, kterým se odvádějí kyanidové vody z galvanovny do neutralizační stanice X vyloučení rizika kontaminace půdy

Dopady na životní prostředí jsou omezeny optimalizací návrhu a konstrukcí výrobků. Postupy posuzování životního cyklu výrobků pomocí inventarizačních analýz, porovnávání nahrazovaného a nového výrobku s cílem získat informace o environmentálních dopadech souvisejících se vstupy a výstupy životního cyklu posuzovaných výrobků je nutné zapracovat do firemní legislativy.

10


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

EKOLOGICKY ŠETRNÉ PROSTŘEDÍ OEZ za dobu své existence od roku 1994 věnoval svému vlivu na životní prostředí výraznou pozornost a prošel díky tomu značným vývojem. V průběhu této doby se při jakékoliv změně technologie stal při hledání řešení její nedílnou součástí vliv této technologie na životní prostředí a snaha, aby tento vliv byl nižší než u technologie předcházející.

MATERIÁL Při konstrukci výrobků jsou použity materiály s nízkým negativním dopadem na životní prostředí a materiály neobsahující zakázané látky. Při vývoji jističů při dalších úkolech technického rozvoje byla důsledně dodržena stavebnicovost přístrojů. V maximální míře bylo využito plastových výlisků, to znamená, že byl snížen počet potřebných kovových dílců na minimum včetně jejich opracování a potřebných povrchových úprav. To představuje snížení zátěže v odpadech kovů, řezných a mazacích kapalinách, odpadních vodách a ve spotřebě nátěrových hmot a ředidel. Obaly výrobků jsou z recyklovatelného materiálu, není použito PVC ani jiné nebezpečné látky. Plastové výlisky si umíme vyrobit sami, od roku 2000 provozujeme

lisovnu plastických hmot. Byla vybudována na místě bývalé kotelny na uhlí a dnes nám svou produkcí dokáže z velké části pokrýt dříve nakupovaný plastový sortiment do našich výrobků.

VÝROBNÍ POSTUPY Konstrukce výrobků OEZ zohledňuje nároky na moderní výrobní postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Výsledkem této spolupráce jsou moderní provozy – lisovna, obrobna, automatovna, lisovna hmot, montáže – které splňují nejpřísnější kritéria. Během výrobních procesů výrobků dochází k co největšímu snižování negativního dopadu na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.

Základní činnosti a přímé a nepřímé environmentální aspekty V rámci environmentálního systému řízení jsou vyhodnocovány přímé i nepřímé environmentální aspekty, které se přehodnocují s ohledem na vývoj společnosti v oblasti ochrany životního prostředí. Veškeré vstupy a výstupy materiálů, odpadů a energií jsou shrnuty v bilančním schématu umístěném v závěru environmentálního prohlášení.

ZÁKLADNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI A PŘÍMÉ ASPEKTY

ZÁKLADNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI A PŘÍMÉ ASPEKTY

Činnosti Galvanovna

Přímé aspekty

Činnosti Odpadové hospodářství

Přímé aspekty

Řízené vypouštění a čištění oplachových vod z povrchových úprav v galvanovně Odsávání plynů z lázní Ohřev lázní a sušení dílců Tryskání dílců Zneškodnění koncentrátů

Znečištění povrchových vod Spotřeba vody Možné emise do pracovního prostředí Emise do ovzduší Vznik nebezpečných odpadů Spotřeba surovin a energií Hluk Možnost úniku nebezpečných látek

Přečerpávání olejů a emulzí

Možnost úniku nebezpečných látek

Obrábění Chod strojů a zařízení Konzervace, mazání polotvarů před lisováním a obráběním Údržba a výměny olejů

Spotřeba surovin a energií Možnost úniku nebezpečných látek Vznik kovových a nebezpečných odpadů Spotřeba surovin a energií Emise do ovzduší Hluk

Ostatní povrchové úpravy Odmašťování a omílání dílců Lakování a stříkání barev a laků Kalení, pájení a popouštění

Spotřeba surovin a energií Možnost úniku nebezpečných látek Vznik odpadů Emise do ovzduší

Lisování Chod lisů Ofukování forem a opracování výlisků

Možnost úniku nebezpečných látek Vznik odpadů Spotřeba surovin a energií (lisovací hmoty) Emise do ovzduší (styren)

Montáže Potisk výrobků Lepení a vytvrzování lepidel Pájení a odporové svařování Chod strojů a zařízení Provoz zasýpaček pojistek

Emise do ovzduší Spotřeba surovin a energií Možnost úniku nebezpečných látek Vznik odpadů Hluk

Výroba ACB Vypěňování krabic Čištění vypěňovačky Lepení Mazání Balení

Spotřeba surovin a energií Možnost úniku nebezpečných látek Vznik odpadů Emise do ovzduší

Sklady materiálu Manipulace s materiálem a nebezpečnými látkami Provoz mechanizačních a dopravních prostředků

Plynová kotelna Úprava vody Spalování plynu Provoz hořáků kotlů

Vypouštění regenerační vody Emise do ovzduší Vznik spalin při provozu kotlů

Údržby strojů Výměna a přečerpávání olejů Mazání strojů a zařízení

Vznik odpadů Možnost úniku nebezpečných látek

Nástrojárna Broušení materiálu, obrábění nástrojů a forem Chlazení a mazání strojů Používání lepidel, tavidel

Spotřeba surovin a energií Možnost úniku nebezpečných látek Vznik odpadů a nebezpečných odpadů Emise do ovzduší

Elektroúdržba Manipulace se zářivkami

Vznik nebezpečných odpadů

OSTATNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI A NEPŘÍMÉ ASPEKTY Činnosti Činnosti dodavatelů služeb

Nepřímé aspekty

Přírodní vlivy

Možnost úniku nebezpečných látek Vznik odpadů a nebezpečných odpadů Emise do ovzduší Emise do ovzduší

Spotřeba surovin a energií Možnost úniku nebezpečných látek Vznik odpadů Hluk Podpora zaměstnanosti postižených lidí Spolupráce s chráněnou dílnou Recyklace surovin Snížení spotřeby energie Časová úspora Doprava a přeprava zboží a výrobků Spotřeba surovin a energií Možnost úniku nebezpečných látek Vznik odpadů Hluk Designe výrobků a obalů na hotové Spotřeba surovin Personální zdroje výrobky Spotřeba surovin a energií Balení zboží a výrobků Vznik odpadů Spotřeba surovin a energií Tvorba legislativy

Možnost úniku nebezpečných látek

Doprava pracovníků do zaměstnání

11


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

KLÍČOVÉ INDIKÁTORY Pro významné přímé environmentální aspekty jsou v jednotlivých oblastech stanoveny tzv. klíčové indikátory. Klíčové indikátory se zaměřují na vliv činnosti organizace v oblastech životního prostředí, jako je: X energetická účinnost X materiálová účinnost X voda X odpady X biologická rozmanitost X emise

Spotřeba elektrické energie vztažená na spotřebovaný materiál (GWh/tis. t) 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

Klíčový indikátor (Rx, kde x je index dané oblasti) se skládá z celkových ročních vstupů/dopadů v dané oblasti (A) vztažených na celkovou roční hrubou přidanou hodnotu (PH) vyjádřenou v mil. EUR. Rx =

A PH

2007

2008

2009

2010

2011

Spotřeba p zemního pplynu y vztažená na spotřebovaný p ý materiál ((tis. m3/tis. / t)) 900 800 700 600

Zavedení pojmu klíčových indikátorů je v EMAS III novinkou a vyhodnocení vývoje klíčových indikátorů za uplynulé 3 roky provádíme vždy pro jednotlivé oblasti .

500 400 300 200 100 0 2007

ENERGETICKÁ ÚČINNOST

ENERGIE

Energetické zdroje šetří peníze i přírodu OEZ přispívá ke zlepšování stavu ovzduší a omezení spotřeby zdrojů energií důsledným snižováním energetické náročnosti výroby. Aby společnost čelila ekonomické krizi a mohla ji překonat, byly značně omezeny zdroje do investic. Současně byly omezeny různé aktivity, které přímo nesouvisely se zajištěním výrobního programu. Proto postupné zateplování budov a výměna oken byly lehce pozastaveny. Ovšem v případech, kdy probíhala rekontrukce kanceláří či jiné opravy budov, vždy byly preferovány zásady, které vedou ke snižování tepelných ztrát rozvodů a budov, regulačních opatření, zvyšování efektivnosti topení a v neposlední řadě vstřícnému chování zaměstnanců k šetření teplem a ostatními energiemi. Rok 2007 2008 2009 2010 2011

El. energie MWh/rok 5 209 5 417 4 662 5 441 5 741

Zemní plyn m3/rok 1 198 000 1 170 000 1 057 300 1 335 000 1 191 000

Voda m3/rok 65 688 55 869 48 956 63 135 74 296

Vzduch m3/rok 2 521 000 2 636 100 2 143 500 1 782 600 1 425 800

2008

2009

2010

2011

Spotřeba vzduchu vztažená na spotřebovaný materiál (tis. m3/tis. t) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2007

2008

2009

2010

2011

Spotřeba vody vztažená na spotřebovaný materiál (m3/tis. t) 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000

V tabulce uvádíme skutečnou spotřebu elektrické energie, zemního plynu, vody a stlačeného vzduchu od roku 2007 do roku 2011 v OEZ. Energii z obnovitelných zdrojů společnost nevyrábí. V následujících grafech pak vidíme množství jednotlivých energií vztažené na množství spotřebovaného materiálu.

12

0 2007

2008

2009

2010

2011


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

KLÍČOVÉ INDIKÁTORY Energetickou účinnost RE, RPL a RVZ za roky 2008 až 2011 můžeme spočítat jako množství spotřebované elektrické energie vyjádřené v MWh, zemního plynu vyjádřené v tis. m3 a stlačeného vzduch vyjádřené v tis. m3 ve vztahu k přidané hodnotě vyjádřené v mil. EUR:

RVZ (2011) =

Rok

5 741

= 122,1

47,0 1 426

1 191

RPL (2011) =

47,0

47,0 Zemní plyn ve vztahu k PH* [tis.m3/mil. EUR]

210,8 191,9 175,5 122,1

45,5 43,5 43,1 25,3

2008 2009 2010 2011

Množství vyrobeného stlačeného vzduchu ve vztahu k PH*   [tis.m3/ mil. EUR] 102,6 88,2 57,5 30,3

*PH – přidaná hodnota

Vývoj klíčových indikátorů - energetická účinnost v letech 2008-2011 Hodnota R = vstup (dopad) / přidaná hodnota

200

= 1 580,8

47,0

= 25,3

= 30,3

Elektrická energie ve vztahu k PH* [MWh/mil. EUR]

74 296

RV (2010) =

Elektrická energie (RE) Zemní plyn (RPL) Stlačený vzduch (RVZ)

Rok

Spotřeba vody ve vztahu k PH* [m3/mil. EUR]

2008 2009 2010 2011

2 173,9 2 014,7 2 036,6 1 580,8

*PH – přidaná hodnota

Vývoj klíčových indikátorů - účinnost hospodaření s vodou v letech 2008-2011 2200 Hodnota Rv - spotřeba vody m3 / přidaná hodnota v mil. EUR

RE (2011) =

Účinnost hospodaření s vodou RV spočítáme jako množství spotřebované vody vyjádřené v m3 ve vztahu k přidané hodnotě vyjádřené v mil. EUR:

1950

1700

1450 2008

2009

2010

2011 Rok

150

100

Odpadní vody z kuchyně jsou čištěny v lapači tuků. Kvalita vody je pravidelně kontrolována autorizovanou laboratoří. Výsledky jsou zasílány správci městské kanalizace VaK Jablonné nad Orlicí.

50

0

2008

2009

2010

2011

Rok

Ostatní odpadní voda ze sociálních zařízení a dešťové vody ze zastavěných ploch areálu jsou svedeny do kanalizace OEZ napojené na veřejnou kanalizaci města a dále pak na ČOV Letohradu. Platba za vypouštění odpadních vod je dána výší vodného a stočného, kterou stanovuje VaK a.s. Jablonné nad Orlicí. V následujícím grafu vidíme vývoj spotřeby vody ve společnosti. Vidíme nárůst spotřeby vody, který přičítáme nárůstu množství zaměstnanců v OEZ. Ke konci roku 2009 bylo v OEZ 1350 zaměstnanců, na začátku roku 2011 bylo 1850. V současné době se pohybujeme okolo 1660 zaměstnanců. Spotřeba vody Množství vody v m3

80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2007

2008

2009

2010

2011 Rok

13


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

KLÍČOVÉ INDIKÁTORY

MATERIÁL

Strategie technického vývoje v oblasti životního prostředí a BOZP Strategie představuje koncepční přístup k výrobě a vývoji výrobků. Spočívá v dobrovolném závazku ke stálému zkvalitňování výrobků z hlediska ochrany životního prostředí, přírodních zdrojů a bezpečnosti výrobků. Přenášíme pozornost z výrobního procesu na výrobek. Společnost prosazuje tzv. environmentální výrobkovou politiku. Při vývoji nových výrobků do portfolia firmy je snaha o snížení materiálové i energetické náročnosti při jejich výrobě. Po ukončení životnosti výrobků je snaha co nejvíce částí recyklovat a až v poslední řadě likvidovat. Z těchto důvodů je snaha o používání co největšího poměru recyklovatelných materiálů. Úkol je plněn trvale v rámci řešení jednotlivých úkolů TR, které jsou realizovány. Již ve fázi konstrukční přípravy je posuzován charakter, složení a nebezpečnost nových materiálů používa-

množství odpadních vod, což je samozřejmě spjato s šetřením energetických zdrojů. Také dopad na životní prostředí v podobě snížení produkce odpadů je patrný a emise do ovzduší jsou téměř v nulových koncentracích. Spotřeba energií a emise při výrobě jističů LSN a LPN

Jednotky energií, emisí

MATERIÁLOVÁ ÚČINNOST

6

Hmotnost kovových materiálů v jističi (g)

5

Spotřeba vody (l na výrobu 1 ks)

4

Množství odpadů (g na výrobu 1 ks)

3

Produkce emisí do ovzduší (g na výrobu 1 ks)

2 1 0 LSN

LPN Jistič

Použití jednotlivých komponent (kovů a plastů) v kg Rok

Měď

Hliník

Stříbro

Železo

Termoplasty

Termosety

Pryž

2007 2008 2009 2010 2011

523 051 536 725 429 045 504 053 2 150 696

30 410 29 877 17 954 16 267 20 232

1 238 2 217 2 013 2 913 10 084

442 961 487 702 356 952 464 093 2 425 732

327 581 318 449 238 217 321 614 500 871

131 853 199 891 181 361 258 591 1 206 069

253 232 232 145 151

ných na modelech a prototypech podle jednotlivých bezpečnostních listů. Porovnáním nových a nahrazovaných výrobků lze dokladovat nejen celkovou úsporu používaných materiálů a energií při výrobě, ale i širší množství používání recyklovatelných materiálů, usnadnění demontáže výrobků po skončení jejich doby života, vyloučení nebezpečných látek z výrobků. V minulosti, v roce 2006, jsme prováděli srovnání použití komponent a vliv na životní prostředí při výrobě středních jističů do 160 A. Bylo prokázáno, že v novém typu jističe BC 160 oproti starému BA 511*33 je o 15 % recyklovatelných materiálů více. Nově zavedený přistroj, jistič BC160, již svou koncepcí řešení přinesl mnohé úspory ve vyrobním procesu. To prokazuje snížení jeho hmotnosti o 42 % ve srovnání s výkonově stejným jističem nové řady. Zajímavé je také snížení spotřeby energií v procesu vlastní výroby o 70 %. V roce 2011 jsme provedli porovnání jističů domovních rozvodů staré a nové řady. Provedli jsme porovnání množství použitých materiálů na výrobky a jejich vliv na životní prostředí při výrobě. Představiteli byly LSN (starý výrobek) a LPN (nový výrobek) vyráběný od roku 2009. Výsledky jsou velmi pozitivní a my jsme opět potvrdili, že trend, který OEZ nastoupil, je správný. Vyrábíme a vyvíjíme výrobky nové generace, které jsou co do hmotnosti lehčí a při jejich výrobě jsme šetrnější k životnímu prostředí. A to je náš cíl při vývoji a výrobě jakéhokoliv produktu. V následujícím grafu je zřejmá klesající tendence ve všech počítaných ukazatelích. Snížila se spotřeba vody a vypouštěné

14

Přesto, že nejsme podle zákona o odpadech povinni provádět zpětný odběr elektrozařízení, tuto službu svým zákazníkům nabízíme. Po skončení životního cyklu našeho výrobku, který mají nainstalovaný ve svém rozváděči, jej bezplatně odebereme a zneškodníme. Jde o to, že právě díky jejich stavebnicovosti zhodnotíme recyklovatelnou část výrobku a zbylý, již nepoužitelný odpad, zneškodníme prostřednictvím našich odběratelů odpadů. Výsledkem vývoje, kde byly použity prvky a požadavky ECO-designu, jsou naše moderní přístroje splňující veškeré známé požadavky na vlastnosti a parametry. Jističe jsou menší, šetří místo v rozváděčích, mají vyšší výkon – jsou schopné vypínat v případě zkratu větší elektrické proudy. S tím souvisí také větší mechanická i elektrická trvanlivost, která zaručuje, že snesou bez poškození a opotřebení více vypínacích cyklů. Realizací tohoto závazku chce OEZ nabídnout zákazníkovi ekonomicky zajímavý výrobek splňující náročné technické, bezpečnostní a kvalitativní požadavky s optimálním dopadem na životní prostředí. Od roku 2006 byla dle jednotlivých úkolů zavedena do opakované výroby konstrukční řešení, která neobsahují v použitých materiálech nebezpečné látky z pohledu nařízení EU o omezení nebezpečných látek v elektrických zařízeních a výrobcích elektroniky (RoHS). Tato změna si vyžádala nemalé úsilí zvláště v oblasti pojistkového výrobního programu, ve kterém byly nahrazeny olovnaté a kadmiové pájky ve vodičích pojistek. Současně byl také v celém výrobním sortimentu nahrazen šestimocný chrom změnou pasivace galvanických úprav součástek.


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

KLÍČOVÉ INDIKÁTORY

Z níže uvedeného grafu je zřejmá struktura používaných materiálů a jejich hmotnost. Využití materiálů

Vývoj klíčových indikátorů - materiálová účinnost v letech 2008-2011 Spotřeba materiálu (RM)

Hodnota R = vstup (dopad) / přidaná hodnota

Znalost celého životního cyklu z hlediska dopadů na životní prostředí poskytuje pracovníkům marketinku potřebné informace pro rozhodování o koncepci výrobku, volbě materiálů a technologií výrobku a umožňuje identifikovat největší zdroje negativních dopadů na životní prostředí, které lze řídit a systematicky snižovat.

140 120 100 80 60 40 20 0

2500 měď m

2000

2008

2009

2010

hhliník sstříbro

Hmotnost v tunách

2011

Rok

žželezo

1500

ttermoplasty ttermosety

1000

ppryž

500

0 2007

2008

2009 Rok

2010

ÚČINNOST V OCHRANĚ VOD

VODA

Vyčištěná průmyslová odpadní voda z neutralizační stanice galvanovny je odváděna naší průmyslovou kanalizací do Lukavského potoka. Provoz neutralizační stanice zabezpečujeme včetně přečerpávací stanice prostřednictvím pověřených a zaškolených pracovníků za použití technologického zařízení tak, aby byly splněny požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod do vodoteče Lukavský potok ve správě Povodí Labe a aby nebylo ohroženo životní prostředí.

2011

Celková spotřeba materiálu na výrobu jističů 7000 6000

Materiál v tunách/rok

5000 4000 3000 2000 1000 0

2007

2008

2009 Rok

2010

2011

Materiálovou účinnost RM můžeme spočítat jako množství spotřebovaného materiálu vyjádřené v t ve vztahu k přidané hodnotě vyjádřené v mil. EUR: RM (2011) =

6 538

= 139,1

47,0

Rok 2008 2009 2010 2011

Spotřeba materiálu ve vztahu k PH* [t/mil. EUR] 74,2 58,6 56,4 139,1

Dbáme, aby byla striktně dodržována technologická kázeň jak v galvanovně, tak i v neutralizační a přečerpávací stanici. Určený pracovník vede evidenci spotřeb chemikálií k úpravě vody, provádíme záznamy o kvalitě a množství vypouštěných odpadních vod za technologickým zařízením neutralizační stanice. Zneškodňujeme i vody z výrobních procesů mimo galvanovnu (omílání dílců - tzv. Rösler, mytí tištěných spojů, chlazení bodovek apod.). A protože je výroba podsestav MCB přestěhovaná do Králík, i odtud se v případě výměny chladící vody bude převážet do Letohradu ke zneškodnění v neutralizační stanici . Zařízení neutralizační stanice je udržováno v řádném technickém a provozním stavu, aby čistící efekt byl maximální. Četnost kontroly kvality vypouštěné vody provádíme dle požadavků integrovaného povolení. Pozitivní dopad na kvalitu odpadní vody a snížení obsahu nebezpečných látek v odpadních vodách může vést zvláště použití technologií, které především úplně odstraní zdroj vzniku tohoto druhu znečištění. Jako jeden ze zdrojů znečištění vody dusičnany a dusitany byla označena technologie opalování mědi, což je předúprava povrchu před dalším pokovením. Byly zmapovány dílce, na kterých je možné použít jinou technologii – technologii tryskání nebo omílání povrchu. V roce 2007 jsme pořídili technologii závěsného tryskacího zařízení od fy Rösler.

*PH – přidaná hodnota

V průběhu roku 2011 byla provedna technologická úprava pracovišť a uspořádání pracovišť v galvanovně. Bylo zrušeno pracoviště fosfátování, žárové cínování apod., byla provedena úprava

15


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

KLÍČOVÉ INDIKÁTORY odsávání z jednotlivých pracovišť. Jelikož jsou v galvanovně odsávána všechna pracoviště velmi dobře, vzniká v ní podtlak. Proto je velmi dobré, že v roce 2011 byl realizován projekt přisávání vzduchu do galvanovny a tím došlo k vyrovnání tlaků vzduchu. Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že vlivem používání nových technologií a materiálů dochází k poklesu emisí těžkých kovů a anorganických kyselin. Z grafu vidíme skutečnost, že hodnoty škodlivin mají snižující se trend především u Cr6+. (Šestimocný chrom není ve firmě používán již od roku 2004.) Narůstající hodnoty Cu jsou úměrné nárůstu výroby. Koncentrace znečištění ve vypouštěných průmyslových odpadních vodách 2006-2011 200

Zinek Kadmium Nikl Měď Hliník Stříbro Chrom 6+ Rtuť

175

Koncentrace kovů (μg/l)

150 125 100

50 25 0

2007

2008

2009 Rok

2010

2011

Účinnost průmyslových odpadních vod RPV můžeme spočítat jako množství vyčištěné (vypuštěné) odpadní vody vyjádřené v m3 ve vztahu k přidané hodnotě vyjádřené v mil. EUR:

RPV (2011) =

39 153

= 833,0

47,0 Emise do vody ve vztahu k PH* [t/mil. EUR] 1 291,2 1 184,9 1 166,8 833,0

Rok 2008 2009 2010 2011 *PH – přidaná hodnota

Vývoj klíčových indikátorů - vypouštění odpadních vod v letech 2008-2011 1400 Hodnota R = vstup (dopad) / přidaná hodnota

ODPADY

OEZ naplnil zákonnou povinnost pro zpracování plánu odpadového hospodářství původce v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje.

Produkované odpady jsou průběžně evidovány, tříděny a ukládány do určených, označených sběrných nádob. Cílem třídění je splnit nejen legislativní požadavky, ale hlavně umožnit maximální využití produkovaných odpadů. Odpady předáváme odborným firmám k využití nebo zneškodnění s cílem omezit jejich skládkování. Z níže uvedeného přehledu a grafu vyplývá pozitivní trend využívání odpadů. Porovnání produkce odpadů a jejich financování (zisk za prodej druhotných surovin, výdej za zneškodnění nebezpečných odpadů) je pro přehlednost uvedeno v následující tabulce:

2010

75

Průmyslová odpadní voda (RPV)

1200 1000 800 600 400 200 0

2008

2009

2010 Rok

16

ÚČINNOST V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

2011

množství [t] 61,11 38,02 5,47 7,76 0,20 41,94 0,00 5,40 0,60 2,07 5,80 1,22 0,00 1,74 0,82 0,24 28,50 1,80 0,00 0,95 0,00 58,85 3,26 388,72 181,99 8,18 24,05 0,03 19,07 0,21 4,67 3,09 0,73

Druh odpadu Komunální odpad Plasty Sorpční materiály Plastové obaly Vyřazené monitory Kal z lapolu- kuchyň Kaly – kotelna Odpadní řezné emulze Zaolejovaná voda z odlučovačů Rozpouštědla Vyřazené anorganické chemikálie Vyřazené organické chemikálie Alkalické baterie Izolační materiál – ASFIL Jiné stavební a demoliční odpady Upotřebené aktivní uhlí Galvanické kaly Odpadní oleje Olověné akumulátory Kosti Papír Papírové a lepenkové obaly Skleněné obaly Kovové odpady – železné Měď, bronz, mosaz Třísky neželezných kovů Hliník Cín Třísky železných kovů Stříbro Elektrický odpad Kabely Jedlý olej

2011 množství [t] 63,16 47,95 5,25 8,71 0,92 34,38 5,20 8,00 4,36 2,16 6,61 1,65 0,00 1,27 0,00 0,20 24,38 1,17 0,14 0,60 0,00 123,02 2,87 352,01 218,94 8,99 17,65 0,13 14,50 0,34 1,23 1,19 0,54


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

KLÍČOVÉ INDIKÁTORY Trend využití a skládkování odpadů Rok Trend využití a skládkování odpadů v letech 2007-2011

2008 2009 2010 2011

Ostatní odpady Nevyužité Využité [t] [t] 94,56 664,40 90,90 533,28 159,63 683,74 117,07 777,94

Vývoj produkce odpadů v letech 2007-2011 Nebezpečné odpady Ostatní odpady

0 2007

2008

2009 Rok

2010

2011

1. Palivo k výrobě energie (emulze, oleje, sorbenty, zaolejovaná voda z odlučovačů, rozpouštědla) 2. Využití směsi tuků a olejů z lapolu kuchyně na bioplyn 3. Recyklace organických a anorganických látek (plastové obaly - PET, papír, skleněné, obalové fólie) 4. Využití galvanických kalů 5. Ukládání na skládku (plasty, komunální odpad, znečištěné obalové materiály, fyzikálně-chemické odpady) 6. Fyzikální úprava (zářivky) 7. Spalování bez využití energie (vyřazené organické a anorganické materiály, barvy)

Z porovnání produkce druhu odpadů je zřejmý vysoký podíl množství vytříděných recyklovatelných odpadů (plasty a plastové obaly). Z uvedých hodnot je patrný vysoký nárůst vytříděného lepenkového odpadu. Je to způsobeno tím, že pro novou výrobu ACB jsou veškeré komponenty dovážené, samostatně balené v kartonových (lepenkových) obalech. Se začátkem této výroby jsme tedy zaznamenali vysoký nárůst obalových materiálů, jako je karton (lepenka) a obalové fólie. Velice příznivá je pro nás i bilance tříděného kovového odpadu. V porovnání s nárůstem produkce výrobků se snižuje celkový objem produkovaných odpadů (např. položka sorpční materiály), snižuje se částka za zneškodnění odpadů a zvyšuje množství vytříděných recyklovatelných odpadů. Přesto, že naše výrobky nejsou ze zákona elektrickým odpadem, zabezpečujeme jejich sběr a třídění a buď jej demontujeme a recyklovatelné složky zhodnotíme nebo je předáváme jako elektrický a elektronický odpad k recyklaci a k využití odborné firmě. Při těchto aktivitách jsme velice pyšní na to, že můžeme spolupracovat s chráněnou dílnou. Množství odpadu předávaného k recyklaci narůstá. Od firmy WRC World Resources Company GmbH každoročně obdržíme za galvanické kaly předávané k recyklaci ocenění „Listinu o recyklaci“ za kompletní hospodářské zužitkování odpadů s obsahem kovů firmou WRC. Několik tun mědi, chrómu, niklu a zinku se tak vrátí do metalurgického průmyslu k opětovnému zpracování. Zvyšuje se i množství kalů z lapolu-kuchyně předávaných k využití firmě BOCUS, kde jsou přepracovány v kogenerační jednotce na bioplyn. Bioplyn je následně energeticky využíván. Přepracované odpady na bioplyn představují roční produkci cca 3 200 kWh. V následující tabulce uvádíme samostatně nebezpečné a ostatní odpady. V případě množství nebezpečného odpadu se zde projevila likvidace galvanické lázně, kterou jsme v roce 2009 z technologických důvodů potřebovali vyměnit za jinou.

Množství odpadů v tunách

50 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2007

2008

2009 Rok

2010

2011

Odpadovou účinnost RO uvedeme jako RCO – celkového množství odpadů, RNON – množství nebezpečných odpadů nevyužitých, RNOV – množství nebezpečných odpadů využitých, ROON – množství ostatních odpadů nevyužitých a ROOV – množství ostatních odpadů využitých. Všechna Rx spočítáme jako množství odpadů vyjádřených v tunách ve vztahu k přidané hodnotě vyjádřené v mil. EUR: Množství nebezpečných Množství ostatních Celkové množství odpadů ve vztahu k PH* odpadů ve vztahu k PH* odpadů ve vztahu Rok [t/mil. EUR] [t/mil. EUR] k PH* [t/mil. EUR] Nevyužité Využité Nevyužité Využité 2008 32,2 1,2 1,2 3,7 25,9 2009 29,3 1,4 2,1 3,7 21,9 2010 28,9 0,5 1,2 5,1 22,1 2011 20,3 0,4 0,9 2,5 16,6 *PH – přidaná hodnota

953 = 20,3 47,0

RCO (2011) =

RNON (2011) =

ROON (2011) =

18 47,0 117 47,0

= 0,4

RNOV (2011) =

= 2,5

ROOV (2011) =

40 47,0 778 47,0

= 0,9

= 16,6

Vývoj klíčových indikátorů - účinnost v odpadovém hospodářství v letech 2008-2011

Hodnota R = vstup (dopad) / přidaná hodnota

Odpady v tunách

100

Celkové množství Nebezpečné odpady vyprodukovaných Nevyužité Využité odpadů [t] [t] [t] 826,91 30,63 37,32 710,94 34,64 52,12 897,37 16,23 37,77 953,06 18,02 40,03

Celkové množství odpadů (RCO) Množství nebezpečných odpadů nevyužitých (RNON) Množství nebezpečných odpadů využitých (RNON) Množství ostatních odpadů neyužitých (ROON) Množství ostatních odpadů ¨využitých (ROOV)

30

20

10

0

2008

2009

2010

2011

Rok

17


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

KLÍČOVÉ INDIKÁTORY ÚČINNOST V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

OVZDUŠÍ

OEZ eviduje a zpoplatňuje zdroje znečišťování ovzduší. Jako velký zdroj je klasifikována galvanovna, plynová kotelna a odmašťování, střední a malé zdroje jsou kotelny, brusky, zasýpačky pojistek, potisk přístrojů a pojistek, svařování respektive bodování a lakovna údržby. Naší povinností je dodržovat stanovené limity vypouštěných emisí těchto zdrojů a platit za vypouštěné škodliviny poplatky.

(bodování) kovu s kovem bez použití tavidla a vytváří se tak vodivé spojení nebo sváření kovu s kovem při použití tavidla, zpravidla stříbrné pájky a tavidel pro pájení. V roce 2010 – 2011 došlo k přemístění velké části těchto strojů do 2. haly prvovýroby. Zdroj, který byl veden a zpoplatňován dosud jako malý zdroj, přesáhl příkon 1000 kVA (v současné době je 1878 kVA) a na základě povolení Krajského úřadu Pardubického kraje je nyní provozován jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Provedená měření na výše uvedených zdrojích znečišťování ovzduší prokázala, že na zařízeních jsou dodržovány stanovené limity vypouštěných škodlivin. Poplatky vypočtené ze skutečného množství vypouštěných znečišťujících látek jsou vždy správnímu orgánu uhrazeny.

Plynová kotelna je zařazena jako velký zdroj znečištění ovzduší. Jsou zde instalovány 3 kotle o celkovém výkonu 14,15 MW na zemní plyn. V objektu stravovacího zařízení byla zřízena plynová kotelna využívaná k vytápění a technologii kuchyně. V kotelně je instalováno 5 kotlů, k těmto kotlům jsou 2 výduchy. Kotelna je zařazena jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Ve firmě se k technologiím obrábění kovů, broušení výrobků a nástrojů používají brusky na plocho, bezhroté brusky, brusky na kulato, brusky kotoučové a tvarové, které jsou zařazeny a vedeny jako malé zdroje znečišťování ovzduší.

Emise v tunách

V galvanovně se provádí povrchová úprava galvanickým pokovováním kovových materiálů niklováním, zinkováním, měděním, stříbřením a cínováním. ZáEmise do ovzduší z velkých a středních zdrojů v letech 2007-2011 kladními materiály, které jsou povrchově upravovány, je železo, měď, mosaz a hliník. 2,50 Zdroj znečišťování ovzduší - mořírna 2,25 - je součástí objektu galvanovny. Je zde instalováno odsávání emisí od opalovacích 2,00 van včetně likvidace těchto emisí (emisí 1,75 oxidů dusíku) pomocí absorbéru s fibrilní kontaktní výplní. 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 2007

2009 Rok

Odpadní vody z galvanovny jsou odváděny odděleně do jímek v neutralizační stanici, kde dochází k jejich fyzikálně – chemickému čištění – neutralizaci. Neutralizace je rovněž zařazena jako střední zdroj znečištění ovzduší (pachové látky). V lisovně plastických hmot používáme na 4 lisech hmotu s obsahem styrenu. Původně byla lisovna malým zdrojem znečištění, ale vzhledem k jejímu časovému vytížení a spotřebě hmot byla překlasifikována na zdroj střední. Svařování kovových materiálů se provádí na strojích tzv. bodovkách. Při této technologii dochází k odporovému sváření

2010

2011

Tuhé znečišťující látky (TZL) Těžké kovy (Zn, Ni, Sn, Cu) Oxidy dusíku (NOx) Chlór (Cl) Kyanidy (vyjádřené jako CN-) Silné anorganické kyseliny (H+) Oxid siřičitý (SO2) VOC Oxidy uhelnatý (CO)

Tuhé znečišťující látky (TZL) Těžké kovy (Zn, Ni, Sn, Cu) Oxidy dusíku (NOx) Chlór (Cl) Kyanidy (vyjádřené jako CN-) Silné anorganické kyseliny (H+) Oxid siřičitý (SO2) VOC Styren Oxidy uhelnatý (CO)

K odmašťování kovů a elektrosoučástek se používá přípravek El-extra a benzín. Obě odmašťovadla jsou 100 % odpařitelná. Vzhledem k projektované kapacitě a spotřebě odmašťovacích prostředků je zdroj zařazen jako velký zdroj znečišťování ovzduší.

18

2008

Hodnotu REM pro emise do ovzduší spočítáme jako množství celkových emisí vyjádřených v tunách ve vztahu k přidané hodnotě vyjádřené v mil. EUR. Jedná se o sumu emisí tuhých znečišťujících látek (TZL), těžkých kovů (TK), oxidů dusíku (NOx), chlóru (Cl), kyanidů (CN), anorg. kyselin (H+), oxidu siřičitého (SO2), organického uhlíku jako VOC, styrenu a oxidu uhelnatého (CO): REM (2011) =

3,789 47,0

= 0,08

Rok 2008 2009 2010 2011 *PH – přidaná hodnota

Emise do ovzduší ve vztahu k PH* [t/mil. EUR] 0,19 0,15 0,14 0,08


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

KLÍČOVÉ INDIKÁTORY Vývoj klíčových indikátorů - emise do ovzduší v letech 2008-2011

Hodnota R = vstup (dopad) / přidaná hodnota

Emise do ovzduší (REM)

0,2

0,1

0

2008

2009

Rok

2010

2011

DALŠÍ FAKTORY HODNOCENÍ

DCE TCE PCE

.11 XII

11 XI.

X.1 1

1

11 IX.

.11

I.1 VII

VII

1

11 VI.

V.1

11 IV.

11

3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

III.

Bývalá skládka Písečná se nachází vlevo od silnice Letohrad – Písečná. Skládka byla založena v bývalém lomu. Na skládku byly ukládány kaly z galvanovny a odpadní odmašťovací lázně z chlorovaných uhlovodíků. Na základě provedených průzkumných prací bylo zjištěno, že skládka je hlavní příčinou znečištění podzemních vod vodohospodářsky využívaných v oblasti letohradska a okolí. Proto bylo následně v roce 1996 - 1997 akceptováno doporučení k vymístění (odstranění obsahu skládky) a následná rekultivace a zabezpečení skládky. Sanační zásah v současné době zahrnuje sanační čerpání kontaminovaných podzemních vod, jejich následné čištění na sanačních stanicích a provoz ventingu (čištění půdního vzduchu). Vzhledem ke kombinovanému znečištění v části lokality, kde bylo vedle znečištění

Vývoj koncentrace jednotlivých ClU - štola (2011)

1

Provoz sanačního čerpání podzemních vod a venting podle nového projektu byl zahájen v říjnu 2006. V ohnisku šrotiště došlo k poklesu koncentrací ClU v podzemních vodách. V ohnisku galvanovna byla v podzemních vodách čerpaných vrtů zaznamenána stagnace. Z výsledků analýz vyplývá kolísavost obsahu ClU, v některých objektech jsou však velmi nízké koncentrace, proto ani rozdíly v koncentracích nejsou nijak výrazné. Do roku 2011 bylo sanačním čerpáním podzemních vod a vzduchu odloučeno zhruba 3,53 t polutantu. Monitoring kvality podzemních vod prokazuje, že nedochází k šíření znečištění mimo areál závodu.

Neuspokojivý trend vývoje koncentrací ClU v místě, kde je čerpána pitná voda (ŠTOLA - Letohrad), odstartoval další etapu sanačních prací. Přímo u zdroje čerpání pitné vody je instalováno zařízení na čištění podzemních vod, které zaručuje, že koncentrace ve zdroji pitných vod jsou na 50 % stanovených limitů chlorovaných uhlovodíků (5 μg/l), a na výstupu ze sanačních zařízení jsou koncentrace škodlivin pod mezí stanovitelnosti.

II.1

Od té doby byla v areálu závodu a jeho okolí realizována řada průzkumných a sanačních prací.

I.1 1

Součástí výrobního programu OEZ byla a je výroba součástek silnoproudé elektrotechniky. Při výrobním procesu byly v minulosti používány ve výrobě těkavé chlorované uhlovodíky (dále jen ClU), hovorově známé jako trichlóretylén a později perchloretylen, jako odmašťovací média. Proces odmašťování v parách chlorovaných uhlovodíků byl v průběhu začátku devadesátých let zakázán správním orgánem, a proto byl nahrazen ekologicky nezávadnými odmašťovacími technologiemi.

těkavými chlorovanými uhlovodíky zjištěno i znečištění NEL (ropné látky), bylo nutné oproti klasickému stripování (čištění čerpané vody) zařadit samostatnou sanační stanici, která zajistí odstranění NEL z čerpané podzemní vody. Aby bylo čištění ještě účinnější, provádí se tzv. zasakování přečištěných vod do horninového prostředí s cílem urychlit vyplavování kontaminace. Dále proběhly přípravné práce pro intenzifikaci sanačního zásahu metodou chemické redukce in-situ nanoželezem spočívající zejména ve vrtných pracích a přípravě sanačního systému. První aplikace nanoželeza proběhla koncem roku 2009 a od té doby proběhly ještě další dvě aplikace.

Koncentrace (μg/l)

OCHRANA PŮDY A PODZEMNÍCH VOD

Období

Od začátku sanačního čerpání v roce 2004 bylo vytěženo do konce roku 2011 na Písečné cca 292 kg chlorovaných uhlovodíků a 79 kg ropných látek. Koncentrace škodlivin ve vrtech v okolí skládky poklesly řádově o 20 %.

19


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

DALŠÍ FAKTORY HODNOCENÍ Na lokalitě Dolní Třešňovec probíhaly v roce 2011 práce velmi omezeně, protože již při realizaci projektů v minulosti byly téměř vyčerpány finanční prostředky. Jejich navýšení je však bržděno vývojem situace spojené se superzakázkou na sananční práce, která dosud není vyřešena. Proto v současné době probíhá na lokalitě Dolní Třešňovec pouze monitorování vrtů, ale po schválení navýšení garance se bude pokračovat dle schváleného projektu. Systém sanačních vrtů je doplněn monitorovacími objekty. Vrty jsou osazeny ponornými čerpadly a propojeny potrubím pro čerpání kontaminované vody a dále jsou vrty propojeny potrubím a vrty jsou vybaveny lepenými pískovými filtry pro odsávání půdního vzduchu, které je zavedeno do sanační stanice. Vody jsou svedeny do kontejneru, který slouží k usazování drobného sedimentu (jemnozrnný písek a kal), z kontejneru jsou odčerpávány do nádrže umístěné v buňce a poté jsou čištěny přes třístupňové sanační zařízení. Provoz takto upraveného systému byl zahájen v listopadu 2007. Celkem od zahájení sanace od roku 2007 bylo odloučeno z podzemních vod 705 kg chlorovaných uhlovodíků.

Vynaložené investice a současně pozitivní vývoj ve snižování koncentrací chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách jsou příslibem, že problém kontaminace vodních zdrojů letohradska bude v blízké budoucnosti vyřešen.

Legenda:

skládky Písečná jímací území jímací a monitorovací vrty zdroje znečištění podzemních vod těkavými chlorovanými uhlovodíky

20


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

DALŠÍ FAKTORY HODNOCENÍ HODNOCENÍ ÚRAZOVOSTI Bezpečné pracovní prostředí je vytvářeno investicemi do technologií, modernizací výrobních zařízení, modernizací sociálních zařízení a hygienických zařízení. Současně s modernizací dochází i k pozitivním změnám v oblasti hygieny a bezpečnosti práce.

Vývoj pracovní úrazovosti v OEZ s.r.o.

Realizuje se motivační program pro hodnocení úrovně bezpečnosti a úrazovosti pro vedoucí, motivují se zaměstnanci společnosti s cílem snížení počtu úrazů.

Pracovní úrazovost na 100 zaměstnanců

OEZ s.r.o.

OEZ s.r.o.

Pardubický kraj

ČR

30 2,5

Úrazů / 100 zaměstnanců

Počet pracovních úrazů

25 20 15 10 5

2,0 1,5 1,0 0,5

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Rok

0,0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Rok

KONTROLY A AUDITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP Vliv výrobního procesu společnosti na životní prostředí a BOZP pravidelně kontrolujeme a vyhodnocujeme. V roce 2011 nebyla na společnost směrována žádná stížnost či reklamace v oblasti ŽP a BOZP.

Zda se systém environmentálního managementu shoduje se stanovenými kritérii norem ISO 14001 a OHSAS 18001, ověřuje každý rok certifikační orgán CQS.

Od vydání Environmentálního prohlášení za rok 2011 nebyl OEZ prověřován žádnou správní institucí.

V roce 2011 byly provedeny audity: X Dozorový audit CQS - ISO 14001, OHSAS 18001 X Ověření environmentálního prohlášení, EMAS

Naposledy byl OEZ prověřován Českou inspekcí životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové v oblasti Integrovaného povolení v březnu 2010. Nebyly definovány žádné nedostatky. Audity, stejně jako zavedený environmentální systém a systém BOZP, tvoří podklad pro účinnou kontrolu a plnění politiky jakosti, environmentální politiky a politiky BOZP, cílů a programů. OEZ má stanoven systém provádění pravidelných interních auditů. V intervalu 2 let jsou kvalifikovanými auditory zauditovány všechny významné aspekty, činnosti a procesy v oblasti EMS a BOZP. Systém EMS a BOZP byl auditován podle zpracovaného plánu auditů vycházejícího z auditní mapy a lze konstatovat, že je naplňován dle tohoto plánu. V roce 2011 bylo naplánováno celkem 19 integrovaných auditů a všechny proběhly v daných termínech. Z těchto interních auditů bylo definováno 21 úkolů v oblasti životního prostředí.

O efektivnosti systému řízení hovoří vyhodnocení z posledního auditu: „Společnost OEZ s.r.o. rozvíjí svůj integrovaný systém na dobré úrovni. Všechny prvky normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 jsou dodržovány, průběžně přezkoumávány a korigovány spolehlivým týmem pracovníků, odpovídajících za systém řízení a auditovány nezávislými interními auditory. Příslušné povinné záznamy tuto skutečnost potvrzují. Aktivity v rámci systému vedou k průkaznému zlepšování. Zákonné požadavky se plní, změny v právních předpisech jsou zařazeny do registru právních požadavků a plánovitě zaváděny a dodržovány.“

21


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

VYHODNOCENÍ VLIVU SPOLEČNOSTI NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OEZ za dobu své existence od roku 1994 věnoval životnímu prostředí výraznou pozornost. Mezi významné aktivity v této oblasti lze zařadit omezení emisí do ovzduší přechodem z uhelné kotelny na plynovou (použití plynových hořáků s vyšší účinností spalování) a instalaci odsávacích zařízení s filtry bez emisí do vnějšího prostoru u brusek. Dalším aspektem šetřícím energie je budování malých kotelen přímo u vytápěných objektů. Vyhýbáme se tak tepelným ztrátám, které šetří zdroje nejen nám, ale celému lidstvu.

měru na pokovenou plochu. Nedílnou součástí je udržování technologie čištění odpadních vod stále na vysoké úrovni tak, aby byly dodržovány stanovené limity (např. likvidace zaolejovaných vod pomocí ultrafiltrace), používání technologií, které vodu nepotřebují, náhrada opalování ve směsi kyselin tryskáním - zavedením této technologie bylo dosaženo podstatného snížení obsahu dusičnanů v odpadní vodě. Technologie tryskání lze využít pro dílce navěšované i pro drobné dílce, které se následně hromadně pokovují.

Galvanovna je díky obsahu pokovovacích lázní velkým zdrojem znečišťování ovzduší. Současně vzhledem k vysoké spotřebě nebezpečných látek a produkci nebezpečného odpadu je místem velké zátěže pro životní prostředí. Proto při budování nových galvanických linek vždy dochází k optimalizaci objemu galvanických lázní a tím snížení spotřeby nebezpečných látek, produkce nebezpečných odpadů, náročnosti vlivu zařízení na spotřebu energií. Snižováním objemů a budováním nových technologií se tak vždy sníží i riziko havárie a možnosti úniku těchto látek. Neustálou optimalizací technologií pro povrchové úpravy kovů se snižuje i objem odpadních vod v po-

Jelikož galvanovna je zařízením na povrchovou úpravu kovů s větším obsahem pokovovacích lázní než 30 m3 a musí splňovat požadavky zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, musí mít vydané integrované povolení. V něm jsou stanoveny nejen limity na vypouštění odpadních vod, ale také limity emisí do ovzduší a produkci odpadů.

22

Z výše uvedených skutečností je vidět, že OEZ vynakládá na prevenci a ochranu životního prostředí nemalé prostředky a úsilí. A výsledky tohoto snažení vnímají nejen zaměstnanci společnosti, ale celá široká veřejnost.


ENERGIE Elektrická energie Plyn Vzduch Voda Lehký topný olej Technické plyny

5,74 GWh 1,91 mil. m 3 1,43 mil. m 3 74 296 m 3 34 tun 15 507,50 kg

POMOCNÉ MATERIÁLY Oleje, mazadla 8,66 tun Chemické látky pro galvanovnu 204,03 tun Nátěrové hmoty 2,76 tun Obaly 44,49 tun 0,33 tun Benzín EL EXTRA - ekolog. odmašťovadlo 2,59 tun

SUROVINY A POLOTOVARY Ocelové a železné materiály 771,63 tun Hutní materiál-barevné kovy-hliník 71,40 tun Hutní materiál-barevné kovy-bronz 2,53 tun Hutní materiál-barevné kovy-mosaz 50,90 tun Hutní materiál-barevné kovy-měď 532,30 tun Cu lanka 19,30 tun Kabely a vodiče 57,38 tun Anody a pájky 5,81 tun Bimetaly 6,80 tun Křemičitý písek 65,40 tun Lisovací hmoty - thermoplasty 75,66 tun Lisovací hmoty - thermosety 269,03 tun Odlitky 0,89 mil. ks Kontakty Ag 3,48 mil. ks Keramika 2,05 mil. ks Součásti pro elektroniku 0,35 mil. ks Izolanty 7,50 tun Magnety 0,90 mil. ks Matice 1,45 mil. ks Nýty 13,27 mil. ks Plošné spoje 0,30 mil. ks Podložky 4,95 mil. ks Pružiny 18,58 mil. ks Šrouby 30,05 mil. ks

2011

VSTUP / VÝSTUP

0,5962 tun 0,0104 tun 2,1530 tun 0,1143 tun 0,6103 tun

ODPADNÍ VODY SPLAŠKOVÉ

19 987 m3

ODPADNÍ VODY PRŮMYSLOVÉ 39 153 m3

EMISE DO OVZDUŠÍ TZL (tuhé látky) SO2 oxid siřičitý NOx oxidy dusíku CO oxid uhelnatý Organické látky

K ZNEŠKODNĚNÍ

K VYUŽITÍ

603,44 tun

ODPADNÍ MATERIÁLY

CELKEM MATERIÁL

PRODUKCE V TUNÁCH ZA ROK Barevné kovy 236,93 tun Železné kovy 366,51 tun

8,00 tun 1,17 tun 4,36 tun 34,38 tun 2,16 tun 5,25 tun

SPALOVÁNÍ Vyřazené organické a anorganické materiály

UKLÁDÁNÍ A SKLÁDKOVÁNÍ Plasty Komunální odpad Asfil

VYUŽITÍ KALŮ Galvanické kaly

REGENERACE KOVŮ Železo a těžká ocel Železné třísky Barevné kovy, měď, mosaz, bronz Hliník Stříbro Elektrický a elektronický odpad

tun tun tun tun tun tun

8,26 tun

47,95 tun 63,16 tun 1,27 tun

24,38 tun

352,01 14,50 218,94 17,65 0,34 2,42

REGENERACE ORGANICKÝCH A ANORGANICKÝCH LÁTEK 8,71 tun Plastové obaly 167,56 tun Papír, obalový papír 2,87 tun Skleněné obaly Rozpouštědla-mycí stůl-EL EXTRA 2,16 tun 0,54 tun Jedlý olej

PALIVO K VÝROBĚ ENERGIE Odpadní řezné emulze Motorové a řezné emulze Zaolejovaná voda z odlučovačů Směs tuků a olejů z lapolu Rozpouštědla - ředidla Filtrační a sorpční materiály

Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

BILANČNÍ SCHÉMA ZÁKLADNÍCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ ZA ROK 2011

23


Environmentální prohlášení k životnímu prostředí 2011

PROHLÁŠENÍ O ČINNOSTECH ENVIRONMENTÁLNÍHO OVĚŘOVATELE Environmentální ověřovatel:

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Registrační číslo environmentálního ověřovatele EMAS:

CZ-V-5003

C 27.12, C 27.33, C 27.9, C 25.73 akreditovaný pro oblast (kód NACE):.............................................................................................

prohlašuje, že ověřil/a, zda místo či celá organizace, jak je uvedeno v environmentálním prohlášení, za rok 2011 Ze dne: 1. března 2012 ................................................................................................................................................. s registračním číslem:

CZ – 17

splňuje veškeré požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. 11. 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému environmentálního řízení podniků a auditu (EMAS). Svým podpisem prohlašuji, že - ověření a schválení bylo provedeno v úplném souladu s požadavky nařízení (ES) č. 1221/2009, - výsledky ověřování a schválení potvrzují, že neexistují důkazy o nedodržování příslušných požadavků vyplývajících z právních předpisů týkajících se životního prostředí, - údaje a informace uvedené v  environmentálním prohlášení organizace odrážejí spolehlivý, důvěryhodný a správný obraz všech činností organizace v rámci oblasti působnosti uvedené v environmentálním prohlášení.

Tento dokument nenahrazuje registraci v systému EMAS. Registraci v  systému EMAS může vystavit pouze příslušný orgán podle nařízení (ES) č. 1221/2009. Tento dokument se nesmí používat jako samostatná informace pro komunikaci s veřejností.

V ................................................................... dne ...........................................

Podpis:

24


OEZ s.r.o. Šedivská 339 561 51 Letohrad tel: +420 465 672 111 fax: +420 465 672 151 e-mail: oez.cz@oez.com www.oez.cz DIČ: CZ49810146 IČ: 49810146 Firma zapsaná v obch. rejstříku KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4649

TECHNICKÁ PODPORA

SERVISNÍ SLUŽBY

Modulární přístroje Minia tel: +420 465 672 190 e-mail: minia.cz@oez.com

Operativní servis tel.: +420 465 672 313 e-mail: servis.cz@oez.com Nepřetržitá pohotovostní služba mobil: +420 602 432 786

Kompaktní jističe Modeion a vzduchové jističe Arion tel: +420 465 672 191 e-mail: modeion.cz@oez.com e-mail: arion.cz@oez.com Pojistkové systémy Varius tel: +420 465 672 192 e-mail: varius.cz@oez.com Přístroje pro spínání a ovládání Conteo tel.: +420 465 672 355 e-mail: conteo.cz@oez.com Rozvodnice a rozváděčové skříně Distri tel: +420 465 672 197 e-mail: distri.cz@oez.com

ČR

Prevence poruch - asistenční služby, diagnostika a údržba přístrojů tel.: +420 465 672 369 e-mail: servisni.sluzby.cz@oez.com Retrofity tel.: +420 465 672 193 e-mail: retrofity.cz@oez.com

OBCHOD Prodej a příjem objednávek tel.: +420 465 672 379 e-mail: prodej.cz@oez.com objednavky.cz@oez.com

Modernizace rozváděčů – retrofity tel: +420 465 672 193 e-mail: retrofity.cz@oez.com Teorie jištění, spolupráce přístrojů, program Sichr tel: +420 465 672 194 e-mail: sichr.cz@oez.com CAD/CAE podpora tel: +420 465 672 196 e-mail: cad.cz@oez.com Propagace, katalogová dokumentace tel: +420 465 672 195 e-mail: dokumentace.cz@oez.com

OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. Rybničná 36c 831 07 Bratislava tel: +421 2 49 21 25 11 fax: +421 2 49 21 25 25 e-mail: oez.sk@oez.com www.oez.sk

TECHNICKÁ PODPORA

OBCHOD

tel.: +421 2 49 21 25 55 e-mail: technicka.podpora.sk@oez.com

Predaj, reklamácie, expedícia tel.: +421 2 49 21 25 13 +421 2 49 21 25 15 +421 2 49 21 25 16 e-mail: predaj.sk@oez.com

SERVISNÉ SLUŽBY IČ DPH: SK2020338738 IČO: 314 05 614 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka číslo: 9850/B

Servis tel.: +421 2 49 21 25 09 Nepretržitá pohotovostná služba (platí iba pre servis) mobil: +421 905 908 658 e-mail: servis.sk@oez.com

SR


www.oez.cz www.oez.sk

ZP1-2012-C

Změny vyhrazeny

Environmentální prohlášení k životnímu prostředí  

Environmentální prohlášení k životnímu prostředí

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you