Page 19

Nebelberg

Wirtschaft

           

YRP)OHLVFKHUPHLVWHU 8QVHUH)OHLVFKWKHNHELHWHWYRP .DOEVKDOV]XP)OOHQEHU]DUWHV %HLULHGELVKLQ]XU3XWHQEUXVW (QWHQXQG*lQVHRGHU 6FKZHLQVOXQJHQEUDWHQDOOHVZDV )HLQVFKPHFNHUOLHEHQ 3UREOHPORVXQGVFKQHOOVHUYLHUW PDQOLHEHYROOKHUJHULFKWHWHNDOWH 3ODWWHQPLWGHP3ODWWHQXQG %U|WFKHQVHUYLFHYRQXQV7LSS)UGHQVWHVVIUHLHQ(LQNDXI :HLKQDFKWVEUDWHQ(QWHQ*lQVH XQGNDOWH3ODWWHQ %LWWHYRUEHVWHOOHQ 7HO 

 %HVLQQOLFKH:HLKQDFKWHQ]XP-DKUHVHQGHGDQNHIU LKU9HUWUDXHQXQGLKUH7UHXH]XPQHXHQ-DKU *HVXQGKHLW*OFNXQG(UIROJ )DPLOLH/DXVVXQG0LWDUEHLWHU    Nebelberg-heute 12/2011Seite 19

Profile for Heinrich Pfoser

Zeitung Dezember 2011  

ÖVP Gemeindezeitung Ausgabe Dezember 2011

Zeitung Dezember 2011  

ÖVP Gemeindezeitung Ausgabe Dezember 2011

Advertisement