Page 1

Informe mensual sobre l'evolució de l'atur registrat a Terrassa Abril de 2012 Evolució de l'atur a Terrassa Indicadors generals. Abril de 2012

Aturats absolut registrats % s/Total mes anterior Total Homes Dones Joves >45 anys SOA Agricultura Indústria Construcció Serveis

Taxa d'atur interanual estimada1

mes anterior

absolut interanual

0,45 -0,37 1,39 -1,38 0,78

1.089 525 564 -192 1005

5,02 4,58 5,53 -9,74 12,32

22.766 11.995 10.771 1.778 9.163

100,00 52,69 47,31 7,81 40,25

103 -45 148 -25 71

1.393

6,12

17

1,24

167

13,62

125 4.327 5.076 11.845

0,55 19,01 22,30 52,03

-3 53 -65 101

-2,34 1,24 -1,26 0,86

-5 70 137 720

-3,85 1,64 2,77 6,47

19,87 19,24 20,64 17,37 25,37

Pob. Activa estimada 20101

Taxa d'atur

Pob. Activa 2001

114.551 62.359 52.192 10.235 36.113

26,02 23,96 28,76 13,51 39,34

87.501 50.054 37.447 13.164 23.292

Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Oficines de Treball a Terrassa + elaboració pròpia. 1. Aplicació de la metodologia de càlcul de la taxa d'atur establerta per la XODEL (Diputació de Barcelona)

Evolució de l'atur registrat a Terrassa Gener 2005- Abril 2012 25.000 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 Gen05 Juliol Gen06 Juliol Gen07 Juliol Gen08 Juliol Gen09 Juliol Gen10 Juliol Gen11 Juliol Gen12

Amb el suport de:

ISO 9001 FS 549538


Foment de Terrassa Crta. de Martorell 95 08224 Terrassa T. 937891111 Email: oest@terrassa.cat

OBSERVATORI ECONÒMIC I SOCIAL I DE LA SOSTENIBILITAT DE TERRASSA

Taxes d'atur de la Ciutat i altres àmbits territorials* Terrassa

Vallès Occidental

Prov. de Barcelona

Catalunya

Espanya

19,87

17,63

16,27

16,06

20,09

*Aplicació de la metodologia de càlcul de la taxa d'atur establerta per la XODEL (Diputació de Barcelona) per a tots els àmbits.

Variació dels desocupats de la Ciutat i altres àmbits territorials mensual Terrassa Total Homes Dones

0,45% -0,37% 1,39%

Vallès Occ. Prov. Bcn 0,75% -0,02% 1,57%

interanual

Catalunya

0,06% -0,28% 0,41%

Terrassa Vallès Occ. Prov. Bcn

-0,40% -0,69% -0,08%

5,02% 4,58% 5,53%

5,38% 4,87% 5,91%

Catalunya

4,39% 4,89% 5,85%

5,68% 5,24% 6,17%

Evolució dels aturats registrats segons sexe a Terrassa Gener 2005-Abril 2012 12.000 Dones

10.000 8.000 6.000 4.000 2.000

20 0

50 20 1 05 0 20 5 05 0 20 9 06 0 20 1 06 0 20 5 06 0 20 9 07 0 20 1 07 0 20 5 07 0 20 9 08 0 20 1 08 0 20 5 08 0 20 9 09 0 20 1 09 0 20 5 09 0 20 9 10 0 20 1 10 0 20 5 10 0 20 9 11 0 20 1 11 0 20 5 11 0 20 9 12 01

0

Evolució de l'atur per sector econòmic

Evolució de l'atur per nivell d'instrucció

Sense estudis Estudis primaris incomplets Estudis primaris Programes de formació prof. Educació general Tècnics-professionals sup. Univ. primer cicle

Registrat

mensual

Atur interanual

391 1.383 1.813 1.841 15.052 1.034 505

0,77% 1,24% -1,36% 0,49% 0,07% 3,40% 4,12%

20,31% 4,30% 5,28% 4,66% 4,16% 7,37% 14,25%

730 17

5,80% -22,73%

8,63% 0,00%

Univ. segon cicle Altres estudis post-secundaris

Sense ocup. anterior Agricultura Indústria Construcció Serveis

Piràmide d'edats de la població desocupada. Abril 2012

Registrat

mensual

Atur interanual

1.393 125 4.327 5.076 11.845

1,24% -2,34% 1,24% -1,26% 0,86%

13,62% -3,85% 1,64% 2,77% 6,47%

Aturats per sector Abril 2012

Dones Homes 55-59

SOA 6,1%

Indústria 19,1%

L atur registrat al mes d'abril segueix en ascens, assolint la xifra més alta registrada fins ara a la ciutat. Respecte l'abril de 2011 l'augment ha estat d'un 5%, o sigui, 1.089 aturats més.

L'increment del 0,45% en relació al mes anterior, es semblant al experimentat en àmbits territorials superiors. Interanualment, s'observa una evolució similar.

14.000 Homes

La taxa d'atur de la Ciutat es sitúa 2,2 punts per sobre de la del Vallès Occ. i 3,6 punts per sobre de la província.

El 66% dels aturats registrats tenen un nivell d'instrucció d'Educació general. El nivell d'Estudis primaris destaca per ser dels pocs que rebaixa la seva xifra d'un mes per l'altre. En relació a abril de 2011 destaquen els increments dels Sense estudis i dels Universitaris de primer cicle.

Més de la meitat dels aturats provenen del sector Serveis, seguits dels de la Construcció (22,4%) i de la Indústria (19%). Interanualment segueix destacant l'augment dels SOA.

45-49 35-39 25-29 Serveis 52,3%

<20 1.900

1.400

900

400

-100

-600

-1.100 -1.600

2

Construcci ó 22,4% Un 29% dels aturats tenen entre 30 i 39 anys. La taxa d'atur estimada assoleix el 25,4% entre aquells majors de 45 anys.


Foment de Terrassa Crta. de Martorell 95 08224 Terrassa T. 937891111 Email: oest@terrassa.cat

OBSERVATORI ECONÒMIC I SOCIAL I DE LA SOSTENIBILITAT DE TERRASSA

Aturats de Terrassa per Ocupacions

Entre les ocupacions amb més aturats sobresurten les Ocupacions elementals (el 29,4%), seguides dels Artesans i treballadors de la indústria i

Aturats

%s/total

mensual

interanual

253 941

1,11 4,13

2,43% 4,91%

-0,78% 13,10%

experimentat pels Prof. científics, proper al 5%. Les ocupacions que han

Tèc. i prof. de suport Empleats oficina comptables i adm. Treb. restauració, pers. i venedors Treb. act. agrícoles, ramaderes i pesq.

1.866 2.399 3.603 184

8,20 10,54 15,83 0,81

2,30% 0,33% 1,21% 1,10%

7,74% 3,09% 7,07% 1,10%

l any anterior l'ample majoria d'ocupacions presenten augments destacats. Per secció econòmica, el gruix dels aturats es concentra en la Construcció

Artesans, treb. ind. i construcció Operadors instal. i màquines, i muntadors Ocupacions elementals Ocupacions militars

4.340 2.478 6.701 1

19,06 10,88 29,43 0,00

-0,66% -0,08% -0,15% -0,50%

6,24% 1,23% 3,92% -0,67%

22.766

100

0,45%

5,02%

Ocupació Directors i gerents Prof. científics i intel·lectuals

Total

la construcció (19%). Respecte el mes anterior destaca l'augment rebaixat les seves xifres ho han fet de manera molt modesta. En relació a

(22,3%), seguit de prop pels aturats de les Indústries manufactureres (18%), mentre que les següents seccions resten més allunyades i ja pertanyen a l'àmbit dels serveis: les Activitats administratives i serveis auxiliars (13,6%) i el Comerç (12,5%). Interanualment l'augment és generalitzat, destacant les Act. financeres (+45%) i l'Administració pública (+27,8%). Destaquen els comportaments positius en el Transport, l'Educació, i l'Aigua i gestió de residus.

Aturats de Terrassa per Secció econòmica Secció econòmica Agric., ramaderia Indústries extractives Ind. manufactureres Energia elèctrica i gas Aigua i gestió de residus Construcció Comerç a l'engròs i detall Transport Hostaleria Informació i comunic. Act. financeres i ass. Activitats immobiliàries

Aturats

%s/total

mensual

interanual

125

0,55

-2,34%

-3,85%

20

0,09

-4,76%

33,33%

4.141 43 123 5.076 2.852 594 1.130 266 199 144

18,19 0,19 0,54 22,30 12,53 2,61 4,96 1,17 0,87 0,63

1,27% 7,50% -0,81% -1,26% 0,96% 3,48% -0,79% 2,70% 1,02% 6,67%

1,45% 30,30% -3,15% 2,77% 4,78% -2,94% 2,73% 11,76% 45,26% 15,20%

Secció econòmica

Aturats %s/total

mensual

interanual 7,21%

Activitats professionals Act. Admin. i serveis aux.

1.189

5,22

0,25%

3.102

13,63

-0,77%

7,08%

Adm. pública i S.S.

198 380 724 222 760 62 23 1.393

0,87 1,67 3,18 0,98 3,34 0,27 0,10 6,12

11,24% 1,60% 3,72% 1,37% 1,06% 5,08% 0,00% 1,24%

27,74% -4,76% 6,16% 15,03% 8,73% 31,91% 130,00% 13,62%

22.766

100

0,45%

5,02%

Educació Activ. sanitàries i serv. socials Act. Artístiques, recreatives Altres serveis Act. de les llars Organismes extraterritorials SOA Total

Aturats de nacionalitat estrangera de Terrassa Aturats % s/Total

% estrangers s/total aturats de Terrassa

mensual

interanual

Total Homes Dones

5.202 3.406 1.796

100 65,47 34,53

22,85 28,40 16,67

-0,06% -1,42% 2,63%

5,17% 2,58% 10,69%

Joves >45 anys

389 1.295

7,48 24,89

21,88 14,13

-2,01% 0,39%

1,53% 17,49%

726 71

13,96 1,36

52,12 56,80

2,83% -6,58%

25,40% -6,17%

Sense Ocupació Anterior Agricultura Indústria

410

7,88

9,48

0,24%

-6,62%

Construcció

2.144

41,21

42,24

-1,02%

3,24%

Serveis

1.851

35,58

15,63

0,16%

4,47%

Aturats estrangers per sector econòmic Abril 2012 Serveis 35,6%

Els desocupats de nacionalitat estrangera representen el 23% del total, amb un pes preponderant dels homes (65,5%). Respecte el mes anterior es mantenen les xifres, mentre que interanualment l'increment en el nombre d'aturats registrats es situa en el 5,2%, amb un fort impacte entre els majors de 45 anys (+17,5%). Més de quatre de cada deu aturats estrangers provenen del sector de la Construcció. El següent sector amb més pes entre els estrangers és el dels Serveis amb el 36%.

Piràmide d'edats de la població estrangera desocupada. Abril 2012

Dones

55-59

Homes 45-49 35-39

Construcció 41,2%

SOA 13,6% Indústria 7,9%

Agricultura 1,4%

25-29 20 800

3

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200 -300

-400

Informe sobre l'evolució mensual de l'atur a Terrassa (abril de 2012)  
Informe sobre l'evolució mensual de l'atur a Terrassa (abril de 2012)  

Informe mensual sobre l'evolució de l'atur registrat a la ciutat de Terrassa corresponent al mes de març de 2012