Page 1

‫‪2010Ȫ°ùjO‬‬

‫اﺧﺘﺒﺮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ‬


OfďŹ cial Magazine


πNGódG »``a 26

16

AÉjRG

º°SÉ÷G áæ«eCG áëFGôH ÜGƒKCG Iƒ¡≤dG

22

ôØ°S

AÉà°ûdG äÓMQ

äÉgÉŒEG

™bGƒdG ¢ùμ©j øa

30

39 äGQGƒ°ù°ùcEG

ICGôeG RhQ GQÉc ááÁôμdG Áô QQÉéMC Á é ’G

42 äÉ«æà≤e äÉ«æà

È©ŸG øØdG

34 íeÓe

π«ª÷G øeõdG ¤EG ôØ°S

ïÑ£e

ôëÑdG ¥ÉªYCG ‘ á∏MQ


á«gÉaQ

... Üô```ZC’Gh çó```MC’G ø°Sƒ°ùdG ôgƒL ô£©dG Gògh , Calvin Klein Beauty ∫ɪé∏d øjÓc øØdÉc øe ójó÷G »∏°UC’G ô£©dG ¬fEG IQÉÑY ƒgh ,ø°Sƒ°ùdG IôgR øe ≈Mƒà°ùe ƒgh , ájöü©dG ICGôŸG ∫ɪL πªμ«d ôμàHG …òdG √òg ≈∏Y IhÓY, Iƒ≤dGh •É°ûædG ≈∏Y å©Ñj ¬fCG ɪc áKƒfC’G ìhôH º©Øe Öcôe …ôgR ô£Y øY áëFGQ ÖfÉL ¤EG A±ódÉH ¢SÉ°ùME’G IOÉjR ¤EG …ODƒj ô£©dG Gòg ¿EÉa IójôØdG ájô£©dG ¢UGƒÿG QÉ°üàNÉH ,¢TÉ©àf’G ≈¡àæà ô©°ûJ ICGôŸG π©éj …òdG Qó°ùdG Ö°ûN áëFGQh ájô£©dG Úª°SÉ«dG . á«ZÉ£dG áKƒfC’G Iƒb øY È©ŸG ô£©dG ¬fEG

É«∏«fÉØdG ìhQ Qɪ«dÉ°T ô£Y Guerlain ÚdGÒL Ωó≤j Ó«fÉa ’ …O …OhCG OóY êÉàfEG ” …òdG ô£©dG ƒgh Vanille ¬fEG . áæ°ùdG ¢SCGQ ó«Y áÑ°SÉæà ¬æe Ohófi »£©jh Ó«fÉØdG ìhQ øY È©j …òdG ô£©dG É«∏«fÉØdG ájÉμM øY GÒÑ©J ΩhÉ≤J ’ á©àe ô£©dG Gòg AÉL óbh 1925 ΩÉY ‘ á«böûdG íFGhôdÉH ¢SÉ°ùME’G øe ójõe ∞«°†«d øY ÒÑ©àch Éæjód º°ûdG á°SÉM πdójh á«cõdG Thierry öSGh …ÒJ ΩÉb h, áÑZôdGh Ö◊G É¡æe πc Ó«fÉØdG øe ÚYƒf ¢Vô©H Wasser ô£©dG ¿CG ɪc , á∏≤à°ùe á«°üî°T øY È©J . Ó«fÉØdG ìhôH ÉaÉØ°T É°SÉ°ùMEG ∂ëæÁ Shalimar Ode a la

6


ôjôëàdG áª∏c 2010Ȫ°ùjO

‫اﺧﺘﺒﺮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ‬

ôéM

IôμØdG èæ°S ∂fÉjÉe øLGQ ÉÑjO äÉcQÉ°ûŸG …QƒØdG ÖdÉZ - áfhÓY ÉfQ á«FÉæ¡dG AÉ°ù«e - á«Áô©dG ¬ªWÉa AGÈÿG »Hƒc ¿BG , äQGƒ«à°S ¢ShôH -äÉjôØ°ùdG …Rƒa ájOÉf , ¿ƒd É°TÉàf - á°VƒŸG OÉ°SGôH.∫G.Σ - Qɪãà°S’Gh πjƒªàdG ä. ¿ÉjôH- äGôgƒéŸG , ΩÓbC’G , äÉYÉ°ùdG º«ª°üàdG Gôμ«‚GQ ¢SCG ¢ûjófÉ°S - ∫hCG »æa ôjóe ôμ«fóH ∫Éæ«e - »æa ôjóe »æ°Sƒ◊G óªMCG - º«ª°üJ ôjƒ°üàdG »°Tƒ∏ÑdG º°üà©e-¢SGO É«JÉ°S -¿ÉLGQ ¢û«LGQ êÉàf’G ôjóe êGQóæaƒL ¢û«eGQ áªLôJ πeÉc ≈Ø£°üe ≥jƒ°ùàdGh äÉfÓY’G á«°Tƒ∏ÑdG Iójôa – ÖjO »ª«e IQGOE’G ∫Éé¡«°S Öjóæ°S – …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG …hQ ÉfÉÑdCG – …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG áÑFÉf ¿ÉeGQ ‘GQ – ájQÉéàdG ∫ɪY’G ∫hCG ôjóe QÉeƒc GOGQ– ájQÉéàdG ∫ɪYCÓd ºYO ¤hCG ájò«ØæJ ájó°TGôdG áæjhR–ájQÉéàdG ∫ɪYCÓd ºYO ájò«ØæJ

ÉæJƒ«H ‘ QGô≤à°S’G ìhQ »g h ¢VQC’G ‘ AÉæÑdG ¢SÉ°SCG »¡a ÒãμdÉH É¡d ¿ƒæjóe öûÑc ÉæfCG á°UÉN ôë°S QÉéMCÓd . ÉÁôc GôéM ¿ƒμJ ÚM ∫ɪ÷G »g h á≤gÉ°ûdG ∫ÉÑ÷G ºªb »g h á櫪ãdG ¿GƒdC’G áYhôH Ó«ªL kÉ°SÉ°ùMEG íæÁ ¬fG ɪc ábÉfC’G h ∫ɪ÷G ìhQ ¢ùμ©j ÒÑc ¢SÉμ©fG áÁôμdG QÉéMCÓdh IójôØdG h Iójó÷G É¡àYƒª› RhQ GQÉc Éæd Ωó≤J Oó©dG Gòg ‘ , ÖgòdÉc ’ɪL ÉgójõJ ¿OÉ©Ã èeóJ ÉeóæY á°UÉN . ÒWÉ°SC’G áØ°ù∏a πª– h ájöü©dG ìhôdG h ádÉ°UC’G øY È©J »àdG h áÁôμdG QÉéMC’G øe …òdG ¢Vô©ŸG ∫ƒM πeÉ°T ôjô≤J ‘ ïjQÉàdG ÈY á«°ùfôØdG ±ÉaõdG ÚJÉ°ùa øe ábÉH ºμd Ωó≤f ÒWÉ°SC’G áØ°ù∏a øeh . Qƒ°ü©dG ÈY á«°ùfôØdG ±ÉaõdG ÚJÉ°ùa ∫ƒM á«°ùfôØdG IQÉØ°ùdG ™e ¿hÉ©àdÉH »°ùfôØdG Êɪ©dG ∞ëàŸG áeÉbCG ºgCG ióMEG øY çóëààd º°SÉ÷G áæ«eCG ájOƒ©°ùdG ᪪°üŸG ™e kGQGƒM Oó©dG Gòg ‘ ºμd Ωó≤f ôNC’G ±ô£dG ≈∏Yh . äÉ«fɪ©dG äɪª°üŸG ™e É¡àjÉμM ¤EG áaÉ°VE’ÉH ∫ÉLôdÉH á°UÉN AÉjRCG º«ª°üJ ∫ÓN øe É¡HQÉŒ ÅWÉ°ûdG º©£e Gójó–h ºYÉ£ŸG ∫ÓN øe áæ£∏°ùdG ‘ ÜQƒg ¿ÉLhõdG ÜQÉŒ ºμd Ωó≤f Oó©dG Gòg öû«æé°S ‘ øe ójó÷G QÉμàH’G ¤EG áaÉ°VE’ÉH , øØdG ™e ɪ¡àjÉμM h áæ£∏°ùdG ‘ ÉeÉY 24`dG áHGôb É«°†b ¿Gò∏dG »∏j h ¿ÉLhõdGh . ™«°VGƒŸG øe ÉgÒZ h RójC’ÉH á«YƒàdG ÉjÉ°†b IöUÉæŸ QGódG ¬àæ°TO …òdG Qƒ£©∏d êGƒeCG QGO . ºμd ÉgÉæªàf á©à‡ IAGôb

ƒHhQh

OERá∏› ™e Qó°üJ

CG

Ω Ω ¢T ΩÓY’G πFÉ°Sh áeóÿ IóëàŸG

I™e

ҙµ a ¹g ‡¸Ç»L ? ‡© ‡¸£Y ˆßh ‡¸Ç»L Aƒ¡ ²d ™¯¡S IRƒL ¿cƒeÔ EG Å G ¹¡  aCG ¼µ ¸Y ºÄ¡Ÿ‘ ©e ¢V ¸d ° Ç¡ŸdG ™©ˆ¡f ¹¡Ÿa šž .Àƒµ Qƒ¦ˆfÔ Ç¾Çeh— ˆÇ¾Ž¡S ¿e ‡Lƒ‘ G˜g dGh ¶Ç¡ ƒfO—Y H ¼µ µØGh fCG Àh Ó ƒHhQh —² ? ¹a ˆ©J ¹g CGh ¢Sƒ ƒM h ŽÇa ¿C’ IhQò ¹Ç»L ¢SÔ Aƒˆ¡žH Ó ágQÉØdG dG IÎa »¡a ôjÉæj äÉ©é ‡ÇFƒ¾‹ 15`dG ≈∏Y ≈ ∫ƒ°ü àæŸG íàØJ ˆ¡SGh âbƒdG Gòg ó©Hh Ȫ°ùjO ◊G

´ƒÑ°S’G ‘OER ™e Qó°üj …ô¡°T ≥ë∏e SIGNATURE . ô¡°T πc øe ∫h’G øe …CG ™ÑW IOÉYEG hCG ï°ùf Rƒéj ’ ` áXƒØfi ¥ƒ≤◊G ™«ªL :öTÉædG øe á«£N á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿hO IQƒ°ûæŸG ™«°VGƒŸG .äÉfÓYE’G äÉjƒàfi ¢Uƒ°üîH á«dhDƒ°ùe ájCG öTÉædG πªëàj ’h

: äÓ°SGôŸG SIGNATURE : ᣰSGƒH ™jRƒàdG ºàj Ω Ω ¢T ΩÓY’G πFÉ°Sh áeóÿ IóëàŸG §≤°ùe 112 : …ójÈdG õeôdG 3305 : Ü . ¢U ¿ÉªY áæ£∏°S 0096824700896: ∞JÉg 0096824707939 : ¢ùcÉa

¶Ç¡`

AÉà°ûdG

µØ

ÒãμdG ∞∏μJ IÒÑμ ‘ ¿Éμe dG ¿óŸG πc ‘h IQÉjR ó©J πÑb ᪫≤dG ¢Vhô©dG øe ™°VƒdG ¿Éc ⁄ øe ójó© ɪc øe Èà© J »àdG ÉHhQh dG ΣÉæg ⁄É©d G É¡JQÉjR CG ‘ ∂dP á°†ØîŸG øμÁ »àdG á∏«ª÷ ‘ Éà ¢Vhô©dG G å«M AÉà°û øcÉeC’G å«Mh áªî°†dG dG âbh ¿óŸG º¶© ‘ ¥OÉæØdG e ¿CG ɪc É¡eó≤J »àdG , IhQòdG âbh ó©H πbCG ΩÉMOR’G ¿ƒμj á°UÉN ¢ù≤£dG á∏«ªL ¿C É«°SÉb ¿ƒμ ’ ójQóeh ¢ùjQ á«HQhC’G ÉH ∂dP j ’ Ée øeh IOÉY á«∏NGódG äÉWÉ°ûæd ≥WÉæŸG √òg ôLÉàà ‘ G øe Òãμ ¿óŸG √òg dG ΣÉæg IÒ¡°ûdG ô¡à°ûJ ɪc, á«LQ h ájòMC’ Gh ¢ùHÓ iôNC’ ŸGôLÉàeh ÉÿGh G QƒeC’ G øe Òãμ á°VƒŸG ÒãμdGh dGh äGQƒ QÉKB’Gh °ù°ùc’Gh åëÑJ âæc ∞MÉàŸG å«M ójQóe ¿EÉa , ΣÉægh ΣQÉ«N »g ÉHhQh á«¡«aÎdG øcÉe G ¿EÉa áæjóe C’G øe ‘ á∏£Y øY . πãeC’ G á°UÉN

17

G

äÓMQ

∂fÉμeEÉ

H ¿CG »æ©j ‘h , É¡d iƒà° øe 23 `dG πÑb ƒg ∂«°ù Gògh ÉjÉe ùe ≈fOCG μŸG IQÉjõ ¤EG GÒØj ¤EG Égôj . d âbh π°† ƒ£àd á£N GóL ‹Éãe h πeÉ° Q á≤£æe ‘ â∏°Uhh â°† ¿óŸG øe ØîfG ób aCG ¢VhôY T ô©°ù äAÉL ¿ƒμJ QÉ©° ¿EG ¥OÉæØdGh ójó©dG øe ∞dCÉà áæ°S 35 πÑbh H áeÉbE’G ∞«dÉ πª©H Ωƒ≤Jh SC’G ìÉ«°ùdG μJ äÉ©é IÒ¨°U J Ωƒ«dG ΩÉeCG É¡HGƒ âëÑ°UCG »∏eQ õLÉM ™e á«∏°ùàdGh øY Ió«© àæŸG øe Gk OóY ≈àM h ¿ƒμfÉc Oô› ¿ƒμ äÉHhöûŸGh ΩÉ©£ HCG H IRÉL øjö ÉE H ÚÑZ º°†Jh fÉc âfÉc dG Gô∏d ádhõ© ,Qƒ°ùéH û©dG h …OÉ◊ ≥HÉ°ùdG G ¿ô≤dGh á£HG e QõL ‘ ≈∏Y …ƒà– Îe IôjõLh ºé◊G lÖ°SÉæàJ äÉ©éàæe É¡fCG ¤E ᣰSƒàe G áaÉ°V á«∏MÉ°ùdG EG ájQÉé àdG õcGô ŸG …OGƒ ædGh . Öî° üdG

e

•„£

ɪYCG

ôëÑdG ¥ 16

¹©d LCG ¿e ØG ¹» G ¿e ˆdG ƒjG› ©dG ¹L ‘j È g ¹» cÔ fCG È ¸Y ¹¡Ÿ ±ƒ¡žˆ j ¼Á ƒeCÔG ØG ƒÁÇ G ƒ»c ÀĦ‘ Ó ¿c ñHê¬ ¼ÁfC »ˆ¡j ‡¡U™¯H ȈdG ÀG—¸„dG ÀÄ©ˆ „Z™j Ið„c ‘H ȈdG j ÀÄ ‡j™ ¡S ¸»© , ƒÁH ècG šžÇ¾Ž E dh í ƒÁH ÀÄ Ó «íW ƒÁd Àƒc ÀG˜¸dG IQƒjR G ¸Y MQ Ï e ‡¸ ¿cƒeCÔ dG Øg Å ¿Y ƒK— ÀƒµØG jƒe ª ¹µ ‡H™Žˆ ƒ»ÁˆH™Í ˆdG ɘdG ƒ¡ jEG ¯H Ó Äg ƒ¾Ç² ´—¾ † hQ QƒÇˆNG —Ç¡T a ÂH ƒeCÔG eÉ h ƒÁÇ ²¡ ¿c Äg ¤ . £e ƒÁ¾eh ¡ždG ¼© Wƒ

øY QGó°UEG

30

Copyright © 2010 United Press & Publishing LLC

5

Q ‘ á∏M

31


á«gÉaQ ágQÉa IOÉ«b º°S’G Gòg øY ÒÑ©J ÒN 8 ¬jEG …OhCG IQÉ«°ùdG Èà©J É«°TÉ“ Qƒ£àeh »bGQ ƒg Ée πc Ëó≤àH ÉehO õ«“ …òdG ‘Vorsprung durch Technik ácQÉe áØ°ù∏a ™e Ωƒ«æŸC’G øe ´ƒæ°üe É¡ª°ùL ¿CÉH IQÉ«°ùdG õ«ªàJh Ωɶfh GóL πYÉØdG ΣôëŸG OƒLƒH ∂dòch ∞«ØÿG á∏eÉμdG QGƒfC’Gh ≥FÉ°ùdG IóYÉ°ùe ᪶fCGh Qƒ£àŸG 𫨰ûàdG , ™æ°üdG ábOh πNGódG ‘ IôaƒàŸG á«gÉaôdGh …O …EG ∫EG äÓé©dG IóYÉ≤H GhôJGƒc ∫EG 8 ¬jEG …OhCG IQÉ«°ùdG õ«ªàJ h ∂dòch á«gÉaô∏d IójóL ÒjÉ©e ™°†J »àdG á°†jô©dG iôNC’G äGQÉ«°ùdG §°Sh õ«ªàdG ≈∏Y IQÉ«°ùdG IQó≤H IOhõe áî°ùf ‘ IQÉ«°ùdG Ú°TóJ ” h ,áÄØdG ¢ùØf øe ¿É°üM 372 Iƒb »£©j Îd 4.2 h äÉeɪ°U 8 Σôëà ™aO GhôJGƒch ∂fhÎJ ácôM π≤f ¥hóæ°üH IOhõeh ΩÉY RGôW ‘ ΣôëŸG øe iôNCG ï°ùf π°üà°S ɪc »YÉHQ ‘ áMGôdG iƒà°ùe ¿CÉH á≤K πμH ∫ƒ≤dG øμÁ . 2011 ‘ π°†ØdG ™Lôjh óM ≈°übCG ¤EG É«bGQ Èà©j IQÉ«°ùdG ‘ ºμëàdG ºàj »àdG óYÉ≤ŸGh á«gÉaôdGh áHÉMôdG ¤EG ∂dP á«WƒdG ¢Vô©e ‘ IQÉ«°ùdG ôaƒàJh , AÉHô¡μdÉH É¡à«©°Vh . äGQÉ«°ù∏d

™æ°üdG ábO ¬KGôJ ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ ™æ°üŸG Gòg í‚ óbh ájöùjƒ°ùdG »Jƒg …Ò÷ƒg äÉYÉ°S øjõJ »àdG êÉàdG QQO øe GóMGh Girard-Perregaux Manufacture ƒLÒH OQGÒL ™æ°üe πX á∏jƒW äGƒæ°ùd ¿ô≤dG ‘ Constant Girard-Perregaux ƒLÒH OQGÒL âfÉà°ùfƒL ájGóÑdG ‘ ÉgQƒW »àdG É¡JÉcôMh ôμàÑŸG É¡ª«ª°üàH áYÉ°ùdG √òg õ«ªàJh, øeõdG øe Úfôb øe ÌcC’ ¬JÈNh π«°UC’G áYƒªéŸG √òg ôaƒàJh ,äÉYÉ°ùdG áYÉæ°U ‘ AGÈN ój ≈∏Y OGƒŸG ≈bQCG øe áYÉ°ùdG √òg áYÉæ°U â“ ,ÖgòdG øe Qƒ°ùL çÓK É¡d »àdG Tourbillon ¿ƒ«∏HQƒJ ™e ∫É◊G ƒg ɪc h öûY ™°SÉàdG . Ωô≤dG ÅWÉ°T ‘ äÉYÉ°ù∏d õ«éª«c ‘ ƒLÒH OQGÒL øe iôNC’G äÉYƒªéŸGh

8


…ôë°ùdG ô£©dG É¡H ô©°ûf »àdG Iƒ°ûædGh ≥jÈdGh ôë°ùdG øY È©j ójóL ô£Y CHANEL π«fÉ°T Éæd âeób õ«ªàj . Iô£©e ¿ƒHÉ°U ™£b áKÓK º°†J áYƒª›h ñÉîÑdG π«ª÷G ô£©dG Gòg Ωóîà°ùf ÉeóæY ‹hÒædGh ôª≤dG QõL øe „Ój „Ó«dG É¡°SCGQ ≈∏Yh íFGhôdG øe ójó©dG ΩGóîà°SÉH ô£©dG Gòg ¤EG áaÉ°VE’ÉH Úª°SÉ«dGh OQƒdG áëFGQ ΣÉæg ô£©dG Ö∏b ‘h ∂dòc . Aldehydes ¢ùjÉgód’Gh ™£b ÉeCG . Bourbon Vetiver ôØà«a ¿ƒHQƒÑdGh É«∏«fÉØdG äÉLƒe øe ¿ƒμŸG ∫óæ°üdG Ö°ûN IÎØd á«cR áëFGQ äGPh áªYÉf É¡cÎJh IöûÑdG ∞«¶æJh Ö«WôJ ≈∏Y óYÉ°ùàa Iô£©ŸG ¿ƒHÉ°üdG . á∏jƒW

∂JÉH äÉYÉ°S øe Iójó÷G áYƒªéŸG Ö«∏«a Patek Philippe Annual Ö«∏«a ∂«JÉH øe áeó≤ŸG 2010 ΩÉ©d Iójó÷G áYƒªéŸG ∞∏àîJ á∏é©dG OƒªY ≈∏Y ¬«a óªà©J …òdG âbƒdG ‘h á≤HÉ°ùdG äÉYƒªéŸG øY ÒÑc πμ°ûH Calendar ΩÉY ‘ ∫hC’G RGô£dG ™e ∫É◊G ƒg ɪch, §Ñ°V IOÉYEGh ∞bƒJh ájGóH π°†aCG ¿Éª°†d …ó«∏≤àdG ´ƒæ°üe ô¡¶dGh ÚJÓH á©£b 950 `H ™°Uôe …ôFGO QÉWEG É°†jCG É¡d áYÉ°ùdG √òg ¿EÉa 2006 ‘ ÈcC’G Èà©J É¡fEÉa º∏e 45.5 áYÉ°ùdG §«fi ¿C’ kGô¶f ±ÉØ°ûdG êÉLõdGh ∫Éà°ùjôμdG øe . ÚJÓÑdG øe ´ƒæ°üŸG QÉWEÓd ¢Sƒª∏ŸG ¿RƒdG ∫ÓN øe ÉgQƒ°†M É¡dh Ö«∏«a ∂«JÉH äÉYƒª›

7


á«gÉaQ

á∏«ªLh áÄjôL »bGôdG √ÒKCÉàH õ«ªàj …òdG √ÉØ°ûdG ôªMCG øe ‹ÉàdG π«÷G Estée Lauder QOƒd »à°SEG Ωó≤J êRɪàJ »àdGh OÉ©HCG áKÓãdG äGP IÒNC’G á°ùª∏dGh ÖWôdG √ÒKCÉJh á∏jƒW IÎØd ¬FÉ≤Hh √ÉØ°ûdG ≈∏Y áYƒª› ój ≈∏Y √ÉØ°ûdG ôªMCG º«ª°üJ ” .kÉHGòL kÉjöüY Ók μ°T øª°†àd iôNC’G ¿GƒdC’G ™e õ«ªàJ h π«ªéàdG äGö†ëà°ùŸ QOƒd »à°SEG ôjóe ±GöTEG â– á°VƒŸG AGÈN øe áà°S º°†J øe á«bGQ ¿GƒdCÉH »©àªàa , √ÉØ°ûdG ôªMCG ¿ƒd ÒjÉ©e ójó– ó«©Jh áÄjôL É¡fCÉH áYƒªéŸG √òg . Estée Lauder QOƒd »à°SCG

¿É©Ÿh ≥jôH ¿ƒ∏dG ≈∏Y Dior QƒjO ¬«a õcôJ …òdG º°SƒŸG ƒgh ä’ÉØàM’G º°Sƒe ¬fEG Dior Minaudiére …ôjóæe QƒjO áYƒª› »JCÉJh Oƒ°SC’Gh »ÑgòdG ≥«MÉ°ùe »ØîJ »àdG Belle Epoque »cƒÑjEG »∏«H áeÉîa øe IÉMƒà°ùe Ú©∏d ∫ÓX áKÓK ≈∏Y »jQOƒæ«e áYƒª› iƒà– , á«fÉM á°ùª∏H π«ªéàdG IöûÑH »©àªààd , …OQƒdG h …OÉeôdG h »ÑgòdG äÉ°SÉμ©fCÉH IÉØ°û∏d Úfƒdh RGôHEG ‘ ºgÉ°ùJ ∫Ó¶dG √òg ¿CGh á°UÉN á≤«bO ¿ƒ«Yh á©e’ √ÉØ°Th ábGôH ¿GƒdCG ¢ùªÿG äGP IOhóëŸG á«ÑgòdG áYƒªéŸG ∞°ûμJ h »≤«≤◊G ICGôŸG ∫ɪL ¿GƒdC’G ÚH ΩÉé°ùf’G Gò¡H áYƒªéŸG õ«ªàJ å«M ÖgòdG QGöSCG ¢†©H øY ɪc . Oƒ°SC’G »ÑgòdGh »°†ØdG »ÑgòdGh »æÑdG »ÑgòdGh …õfhÈdG »ÑgòdG πãe á≤«ªY É¡fCÉH á≤FÉØdG ᩪ∏dG äGP Dior Addict âμjOCG QƒjO áYƒª› õ«ªàJ . kGÒãeh kÉHGòL Ók μ°T »£©àd ábGôHh áæcGOh

10


…óHC’G ≥°û©dG ÉgóFÉ≤d ôaƒJ »àdG ájöü©dG »æ«e IQÉ«°ùdG ¥É°û©d ¬àeÉbEG ” …òdG πØ◊G ähÒH áæjóe äó¡°T ™e Qƒ°†◊G ÖfÉL øe ÒÑc ÜhÉŒ πØ◊G ó¡°T óbh á«≤«≤◊G IOÉ«≤dG á©àe É¡«a ÜÉcôdGh Iõ«ªàŸG äGQÉ«°ùdG ¥É°ûY øe ÒÑc OóY ∫ÉÑbEÉH ≈¶– »àdG »æ«e êÉàfEG øe áãjó◊G äGQÉ«°ùdG »æ«e IQÉ«°S 87 ÚH á≤HÉ°ùe º«¶æJ ” á«dÉ©ØdG ¢ûeÉg ≈∏Yh ⁄É©dGh §°ShC’G ¥öûdG á≤£æe ‘ ¢VGô©à°SG πLCG øe á«îjQÉàdG ¢Sƒ∏Ñ«H áæjóe ≈àMh ähÒH øe ´QGƒ°ûdG ‘ ÖcGƒe ‘ âdƒŒ á°VƒŸG â∏NGóJ å«M ¢ùª°ûdG ÜhôZ ™e áÄLÉØŸG âfÉch Iõ«ªàŸG IQÉ«°ùdG √òg äÉfÉμeEGh äGQób . Qƒ°†◊G ¿ÉgPCG ‘ á≤dÉY á«°ùeC’G √òg π©éàd ≈≤«°SƒŸG ™e øØdG ™e º«ª°üàdG ™e

á«ÑgP á°ùŸ øe á«ÑgòdG áî°ùædG äGQɶæ∏d Dolce&Gabbana ÉfÉHÉL ófCG »°ûJhO áYƒª› Èà©J øY á≤«bódG π«°UÉØàdG áaÉc Èà©J å«M ó«dÉ≤àdGh ádÉ°UC’ÉH ∫ÉØàMÓd É¡MôW ” »àdG äÉYƒªéŸG á°†ØdG »gh IójóL ¿GƒdCG áKÓK ‘ ∫ÉLôdÉH ¢UÉÿG RGô£dG »JCÉjh , ôjƒ£àdG äÉ«∏ªYh á«gÉaôdG ´GƒfCG ∞NCG ΩGóîà°SG ”h , •GÒb 18 QÉ«Y ÖgòH É¡©«ªLh »ÑgòdG ôØ°UC’Gh ∞«ØÿG ÖgòdGh ¢UÉÿG RGô£dG ÉeCG , á«ÑgòdG ÉjGôŸG ÒKCÉàH ÉgóMCG Úàî°ùf ΣÉægh äGQɶædG √òg ‘ êÉLõdG ÖgòH Êó©ŸG QÉWE’G ™«°UôJ ” ɪc á£≤dG ¿ƒ«Y øe ≈Mƒà°ùe …öüY πμ°T ‘ »JCÉ«a AÉ°ùædÉH IQɶædG »JCÉJ h äGQɶædG áeÓY πãe Qõ«∏dÉH π«°UÉØàdG øe ÒãμdG ¬«∏Y ¢û≤f ”h •GÒb 18 QÉ«Y . ábÉfC’G ‘ ájÉZ áÑ«≤M ‘ ÉfÉaÉ¡dGh Oƒ°SC’G ɪg Úfƒ∏H

9


¢UÉN

ô```````````````£Y

12


≈∏Y øØdG äÓéY 3 ±EG Éà°ùLhCG ‘ ΩEG ájQÉædG áLGQódG õ«ªàJ É¡fCGh É¡fRh áØNh É¡Jƒ≤H MV Agusta F3 iôNCG ájQÉf áLGQO …CG øe ÌcCG á›óe á°UÉÿG ÒjÉ©ŸG ™°†J É¡∏©Œ áLQóHh ™ÑàJ iôNC’G á«°VÉjôdG ájQÉædG äÉLGQódÉH ¢ùØf z ¿RƒdG ᣰSƒàe { ájQÉædG ‘ ΩEG áLGQO ájQÉædG äÉLGQódG É¡H äõ«“ »àdG áØ°ù∏ØdG ‘h á«æa áØ– É¡fCGh Éà°ùLhCG ‘ ΩEG á≤HÉ°ùdG ‘ IójóL ¥ÉaBG ¤EG π°üJ É¡fCÉa ¬°ùØf âbƒdG øe ¬H õ«ªàJ ÉŸ á«°VÉjôdG ájQÉædG äÉLGQódG ΩɶæH áLGQódG √òg õ«ªàJ h π«°UÉØàdG ‘ ábO øe ¢ü∏îà∏d Ö«HÉfCG áKÓãH OhõŸG ΩOÉ©dG ábO ÚH êõŸG ≈∏Y ∫Éãe π°†aCG Èà©Jh ΩOÉ©dG ∂°T ΣÉæg ¢ù«d h »bGôdG AGOC’Gh π«°UÉØàdG Iójó÷G MV Agusta F3 3 ±EG ¿CG øe Éà°ùLhCG ‘ ΩEG º°SG øY ÒÑ©J ÒN »g . ≥jô©dG

IQƒ£°SC’ÉH AÉØàMG ¿ƒμ«dh John Lennon ¿ƒæ«d ¿ƒL Ò¡°ûdG ¿ÉæØdGh …Qƒ£°SC’G QÉ≤«°SƒŸG iôcòH ’k ÉØàMG Montblanc ∂fÓH âfƒe øe º∏≤dG Gòg áYÉæ°U ” ¿ƒL áYƒª› º°†Jh ¿ƒæ«d ¬«a ódho …òdG ΩÉ©dG ¬fC’ Oó©dG Gòg QÉ«àNG ”h §≤a º∏b 1940 êÉàfEG ” , ódÉÿG øØdG øY ÒÑ©J π°†aCG º∏≤dG Gòg ∂dP ‘ Éà ájõeQ ád’O É¡d »àdG IQƒØëŸG äÉeƒ°SôdG øe OóY º∏≤dG º°†jh IÒ¡°ûdG ¿ƒæ«d äGQɶf øY È©j …òdG ¥QRC’G ¿ƒ∏dG á«dÉØàM’G ¿ƒæ«d ¢†Ñ≤ŸG ¿EÉa ∂dP ≈∏Y IhÓY ¬©«bƒàH ¬d á«°üî°T IQƒ°U ∂dòch 1971-10-02 ‘ Iôe ∫hC’ É¡æ«°TóJ ” »àdG z Imagine π«îJ { á«æZCG ïjQÉJ . ΩÓ°ù∏d õeôc QƒgõdG øe Oó©d ɪ°SQ º°†j •GÒb 18 QÉ«Y ÖgòdG øe ´ƒæ°üŸG

11


¢UÉN

14 ١٤


ÚμªàdGh áaô©ŸGh ¿ÉÁE’G IöUÉæe ∫ÓN øe ɉEGh IójóL ÉjÉ°†b ¥ÓàNG ™e »JCÉJ ’ ⁄É©dG ‘ Ò«¨àdG áYÉæ°U ¿EG GóH ¿EGh ,äÉjô◊G øe ójõŸG ≈∏Y ¬dƒ°üMh ¿É°ùfE’G ôjƒ£J ‘ º¡°ùJ ájôgƒL ÉjÉ°†b óbh ,áªL äÉHƒ©°U ¬LGƒJ ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y ¬≤«Ñ£J á«∏ªY ¿CG ’EG Ók ¡°S ôeC’G Gòg Gògh Ò«¨àdG áYÉæ°Uh πª©dG πLCG øe Oƒ¡÷G ∞JÉμJh QGöUEGh áÁõY ¤EG ôeC’G êÉàëj .É¡JGQOÉÑe çóMCG ‘ Qƒ£©∏d êGƒeCG QGO ¬àeób Ée Gòg ‘h ,RójE’G ¬Lh ‘ ±ƒbƒdG πLCG øe ™ªLCG ⁄É©dG Oƒ¡L ôaÉ°†àJ ô¡°ûdG Gòg ‘ ,4 Opus IV ¢ùHhCG Qƒ£©dG ⁄ÉY ‘ É¡JÉYGóHEG çóMCG Ú°Tóàd êGƒeCG ó©à°ùJ âbƒdG ™aQ á«°†b ºYO ‘ √QGôb Christopher Chong „ƒ°ûJ ôaƒà°ùjôc òîJG å«M áYƒªéŸG √òg ‘ ô£Y ôNBG êÉàfEG ∫ÓN øe ∂dPh »YÉæŸG Rƒ©dG ¢ShÒah RójE’ÉH »YƒdG øe ájÉbƒ∏d »æWƒdG èeÉfÈ∏d ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y É¡MÉHQCG øe %50 `H ´ÈàdGh Iõ«ªŸG IQGRh øe ºYóH ≈¶– »àdG IQOÉÑŸG »gh ,áæ£∏°ùdG ‘ »YÉæŸG Rƒ©dG ¢Vôe / RójE’G . ¿Éμ°ù∏d IóëàŸG ∙C’G ¥hóæ°Uh IóëàŸG ∙C’Gh á«ŸÉ©dG áë°üdG ᪶æeh áë°üdG OÓ«e øY Iôμa Christopher Chong „ƒ°ûJ ôaƒà°ùjôc Éæ«£©j QGƒ◊G Gòg ‘ . á«°†≤dG ¤EG ’k ƒ°Uhh IôμØdG øe AGóàHG Opus IV ¢ùHhCG á∏MQh k

¿CG ™«£à°ùj h ¢SGƒ◊G ™Ñ°ûj ô£Y ∑Éæg ¢ù«d

ô£©dG êÉàfEÉH QGô≤dG äòîJG GPÉŸ ô£©dG Gòg øe ï°ùf çÓK ΣÉæg ?™HGôdG

ôMÉ°S ⁄ÉY »¡a Qƒ£Y Oô› øe ÈcCG

¿ƒμj ±ƒ°Sh ,IÎa πc Égôjƒ£Jh É¡«dEG áaÉ°VEÓd ¢SÉ°SC’G ‘ ᪪°üe áYƒªéŸG √òg ≥∏©àe ô£©dG Gòg ¿C’ IÒNC’G äGƒæ°ùdG ‘ ájô£©dG áYƒªéŸG √òg øe ójõŸG ΣÉæg ƒ¡a áaÉ≤K ájCG hCG √ÉŒG …CG ≈∏Y Oƒ«b …CG ΣÉæg ¿ƒμj ¿CG ¿hO IójóL äÉfƒμe ¬aÉ°ûàcÉH . ´GóHE’Gh ôμØ∏d á≤∏£ŸG ájô◊G øY È©j

»ŸÉ©dG »YƒdG ™aQ πLCG øe Opus IV 4 ¢ùHhCG ô£Y º«ª°üJ ”

13

É¡fEG ,êGƒeCG Qƒ£©c ôNBG ⁄ÉY ¤EG ∂∏≤æj ™e çóëàæ°S Oó©dG G òg ‘h ,¬JGP óëH √òg ⁄GƒY ióMEG øY „ƒ°ûJ ôaƒà°ùjôc zHouse of Amouage {

Qƒ£©∏d êGƒeCG QGO QGódG

z Opus IV{

4 ¢ùHhCG ô£Y ƒgh


ôØ°S

AÉà°ûdG äÓMQ Iôe ”ôμa πg ? á©à‡h á∏«ªL IRÉLEG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ∞«°üdG π°üa Qɶàf’ áLÉëH ºμfCG ¿hó≤à©J πg á∏«ªL á∏£Y AÉ°†≤d øcÉe’G π°†aCG ºμ©e ¢Vô©à°ùf öûà«æé°S øe Gòg ÉfOóY ‘ ? πaÉM h π«ªL AÉà°ûH .¿Éμ«æ«ehódGh ∂«°ùμŸGh ÉHhQhCGh ¢SÉé«a ¢S’ ‘ á«FÉæãà°SGh

∂«°ù`μŸG

¿C’ IhQòdG IÎa »¡a ôjÉæj 15`dG ó©Hh Ȫ°ùjO øe 23 `dG πÑb ƒg ∂«°ùμŸG IQÉjõd âbh π°†aCG ¿EG ágQÉØdG äÉ©éàæŸG íàØJ âbƒdG Gòg ‘h , É¡d iƒà°ùe ≈fOCG ¤EG â∏°Uhh â°†ØîfG ób ¿ƒμJ QÉ©°SC’G ≈≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ∂fÉμeEÉH ¿CG »æ©j Gògh ÉjÉe GÒØjQ á≤£æe ‘ ¢VhôY πª©H Ωƒ≤Jh ìÉ«°ùdG ΩÉeCG É¡HGƒHCG . GóL ‹Éãe h πeÉ°T ô©°ùH áeÉbE’G ∞«dÉμJ ™e á«∏°ùàdGh äÉHhöûŸGh ΩÉ©£dG ¤EG Égôjƒ£àd á£N äAÉL áæ°S 35 πÑbh IÒ¨°U »∏eQ õLÉM Oô› ¿ƒμfÉc âfÉc ≥HÉ°ùdG ‘ ¿óŸG øe ójó©dG øe ∞dCÉàJ Ωƒ«dG âëÑ°UCG ≈àM h øjöû©dG h …OÉ◊G ¿ô≤dGh Ö°SÉæàJ äÉ©éàæe l ¥OÉæØdGh äÉ©éàæŸG øe kGOóY ¿ƒμfÉc º°†Jh ,Qƒ°ùéH á£HGÎe IôjõLh ºé◊G ᣰSƒàe á«∏MÉ°ùdG øY Ió«©H IRÉLEÉH ÚÑZGô∏d ádhõ©e QõL ≈∏Y …ƒà– É¡fCG ¤EG áaÉ°VEG ájQÉéàdG õcGôŸG …OGƒædGh . Öî°üdG

16


êÓY ¤EG π°UƒàdG ¤EG á«eGôdG çÉëHC’G ôjƒ£J . Ée kÉeƒj RójEÓd ≈∏Y Opus IV 4 ¢ùHhCG ô£Y …ƒàëj Öjô÷Gh øjQóæŸGh ¿ƒª«∏dG áëFGQ IôHõμdG âjR πãe πHGƒàdG ™e ähôa ®É≤jEG ¤EG …ODƒj …òdG ôeC’G ƒgh »ª«dE’G âjR ΣÉæg Ö∏≤dG ‘h ¢SGƒ◊G ¿ƒªμdGh π«¡dGh ¿ƒeGOQÉμdGh Elemi ,áØ«£≤dG ¥GQhCGh OQƒdGh …OQƒdG RôμdGh Ö°ûÿG ô£Y ΣÉæg ájÉ¡ædG ‘h Labdanum ΩƒfGóH’Gh ¿ÉNódGh áYƒª› πª°ûJh . ∂°ùŸGh ¿ÉÑ∏dGh ¢ùHhCG Library Collection …QGÈ«d áYƒª› øY IQÉÑY »gh 4h 3h 2h 1 »gh á∏«°†ØdGh ádÉ°UC’G øY È©J øa øe IÉ≤à°ùŸG áaô©ŸG øe IÉMƒà°ùe IöUÉ©ŸG ìhQ ¢ùμ©J »gh á°û«©ŸG ßaÉ– ¬°ùØf âbƒdG ‘h êGƒeCG iód ióMEG »gh π«°UC’G çGÎdG ≈∏Y ∫GƒW êGƒeCG É¡H äõ«“ »àdG äɪ°ùdG .á«°VÉŸG IÎØdG

15

∂dÉH øY Ö«¨j ’ …òdG A»°ûdG Ée ¢ùHhCG áYÉæ°U πMGôe äôcòJ ɪ∏c ? Opus IV 4 π«ª÷G OQ ∫hÉMCG ¿CG ƒg …ód Qƒ©°T ∫hCG ¿Éc Iƒ°ûæH ô©°ûJh ¥GQ m ¢SÉ°ùMEG ƒgh ™ªàéª∏d ∂æμ“ »àdG á≤jô£dG ¤EG …óà¡J ÉeóæY áÑjôZ Ωóîà°ùj ÉeóæYh ,™bGh ¤EG áÑZôdG πjƒ– øe á«°†b IöUÉæe ‘ ¬àaô©eh ¬JGQÉ¡e ¿É°ùfE’G É°VôdGh áMGôdG øe ÖjôZ ´ƒæH ô©°ûj ¬fEÉa Ée . äGòdG øY

äÉ«∏ª©dG ó≤YCG »g äÉfƒμŸG QÉ«àNG á«∏ªY πÑ≤à°ùŸG øY È©j ô£Y ¤EG êÉàMCG âæch ∂dòdh ,√ÉØ°ûdG ≈∏Y ᪰ùÑdGh πeC’G º°Sôjh Gòg Ö∏b ‘h äÉ«°†ª◊G áëFGQ äÎNG ¿ƒ∏dG øY ÒÑ©àdG øe óH ’ ¬fCG äô©°T ô£©dG ôeC’G ƒgh RójE’G á«°†≤H ¢UÉÿG ôªMC’G áëFGôd πHGƒàdG íFGhQ ∞«°VCG »æ∏©L …òdG QGƒ°ûŸG øY È©àa ô£©dG ìhQ ÉeCG äÉ«°†ª◊G ∂dòdh ,¬©£≤f ¿CG Éæ«∏Y …òdG πjƒ£dG Ö©°üdG øY ÒÑ©à∏d ƒ∏◊G Ö°ûÿG áëFGQ ‘ äôμa .z äÉÑ≤©dGh ÖYÉ°üŸG √òg

º«gÉØŸG øY È©J ¿CG ∂æe Ö∏ oW GPEG ‘ 4 ¢ùHhCG ô£Y É¡«∏Y õμJôj »àdG ?GPÉŸh ,∫ƒ≤J GPɪa ,äɪ∏c áKÓK

ôªà°ùe πμ°ûH Ò¨àŸG ⁄É©dG Gòg ‘ äÉéàæe ¿CÉH ó≤à©J ∂∏©éj …òdG Ée Opus IV 4 ¢ùHhCG πãe êGƒeCG Ée ? iôNC’G äÉéàæŸG øY áØ∏àfl ? ¬FÉæàbG ≈∏Y OôØdG ™é°ûj …òdG

. ¿ÉÁE’ÉH CGóÑj A»°T πc ¿C’ – ¿ÉÁE’G áaô©ŸGh IÈÿG øe »JCÉJ áaô©ŸG – áaô©ŸG Qƒ£àdG ≈∏Y ™ªàéŸG óYÉ°ùJ á«Yɪ÷G . π¡L …CG ≈∏Y AÉ°†≤dGh IÒÑc áæeÉc äÉbÉW Éæe πc iód – ÚμªàdG ≈∏Y øjôNB’G ≈∏Y óYÉ°ùf ¿CG º¡ŸG øeh . áæeÉμdG º¡JÉbÉW øe IOÉØà°S’G

ƒg áØ∏àfl êGƒeCG Qƒ£Y π©éj …òdG A»°ûdG ’h ,Ú©e √ÉŒÉH Oófi ÒZ ô£©dG Gòg ¿CG A»°T hCG ójóL √ÉŒG ƒg ô£©dG Gòg ¿CÉH »Yóf Ú©e ¢VôZ ¬d ô£Y ƒg πH ,π«Ñ≤dG Gòg øe ÉjÉë°V øe øjôNB’G IóYÉ°ùe ƒg ¬gÉŒGh Opus 4 ¢ùHhCG ô£Y …ΰûJ ÉeóæYh RójE’G ‘ óYÉ°ùJ ∂fCG øe kGócCÉàe ¿ƒμà°S ∂fEÉa IV

…òdG ±ó¡dG ƒg ɪa ,RójE’G á«°†≤H AGQh øe ¬≤«≤– ¤EG êGƒeCG ≈©°ùJ ?á«°†≤dG √òg Iô°UÉæe IÉ«M Oó¡J »àdG πcÉ°ûŸG óMCG RójE’G ∫Gõj ’ ¿CÉH iôf øëfh ,⁄É©dG ∫ƒM ¢SÉædG øe ÒãμdG ∫ÓN øe á«°†≤dG √òg IöUÉæŸ á≤jôW π°†aCG ádÉ°SôdG öûf øe øjôNB’G Úμ“h º«∏©àdG »YƒdG ≥∏Nh áaô©ŸG öûf ™eh ∂dòdh ,á«HÉéjE’G §«°ùH ó¡éH ÉæªgÉ°S ób ¿ƒμf ¿CÉH πeCÉf ÉæfEÉa ≈∏Y AÉ°†≤dGh º¡ØdG Aƒ°S ádGREG ‘ IóYÉ°ùŸG ‘ .¢VôŸG Gò¡H ÚHÉ°üŸG ÚH õ««ªàdG

»àdG πMGôŸG øY ÉæKó– ¿CG ∂d πg 4 ¢ùHhCG êÉàfEG á«∏ªY É¡H äôe ≈àMh IôμØdG øe Ak GóàHG Opus IV ?äÉfƒμŸG QÉ«àNG ™àªà°SCG ÉfCGh ¢SÉ°ùMEÉH CGóÑj ¬H ΩƒbCG A»°T πc IôμØdG √òg ‹ âM’ óbh ,ΩÓMC’Gh QÉμaC’ÉH ΩƒædG É¡«a ÊÉaÉL »àdG ‹É«∏dG ióMEG ‘ ɪc ,πª©dG ‘ OÉ¡LE’Gh πª©dG IÌc øe »JGQÉ¡e ΩGóîà°SÉH áªFGO áÑZQ …ód âfÉc ∫ɪYC’G óMCG áeóN ‘ É¡H ™à“CG »àdG áfÉμŸGh á«ÑàμŸG áYƒªéŸG ¿CÉH äôμa ∂dòdh ,ájÒÿG . »YƒdG öûæH á≤∏©àe É¡fC’ á«dÉãe Iôμa Èà©J ¿EÉa ¿ƒª∏©J ɪch{ : z„ƒ°ûJ {∞«°†jh


ôØ°S

Gòg É«fQƒØ«dÉc ¤EG ÜÉgòdÉH ôμØJ ¿CG ∫hÉM ¢Vhô©dG øe ÒãμdG ΣÉæg å«M AÉà°ûdG π°üJ »àdGh ágQÉØdG ¥OÉæØdG ≈∏Y á°†ØîŸG ÉeóæY á°UÉN ¿É«MC’G ¢†©H ‘ %50 ¤EG ¤EG ¥OÉæØdG êÉà– å«M ôØ°ùdG ácôM ∞îJ áÑ°ùf ≈∏Y ßaÉ– ≈àM ÉgQÉ©°SCG ¢†ØN AÉ°†≤H ™àªàJ ¿CG ∫hÉM , ±ô¨∏d Ió«L ∫ɨ°TEG ‘ áeÉbE’Gh πcÉ°ûe …CG øe á«dÉN IRÉLEG ôaƒàJh ∂JÉ©bƒJ ¥ƒØJ áLQód á∏«ªL ¥OÉæa á©àª∏d äGQÉ«ÿG øe ÒãμdG É«fQƒØ«dÉc ‘ ≈∏Y IhÓY , πMÉ°ùdG ≈∏Y ¿Éà«◊G IógÉ°ûªc ∫ÉÑ÷G ‘ á≤∏©ŸG äGQÉ«°ùdG ΣÉæg ¿EÉa ∂dP ∂dÉægh øØdG Ωƒ‚h ƒμ°ù«°ùfGôa ¿É°S ‘ ºYÉ£ŸGh äÉéàæŸG ≈bQCG Ωó≤J »àdG äÓëŸG á«ŸÉ©dG ∞MÉàŸGh ä’ƒcCÉŸG ≈¡°TCG Ωó≤J »àdG ∞°ûàcG , iôNC’G ÖfGƒ÷G øe ÒãμdGh Ée ¥ƒØJ á∏MôH ™àªàJ ±ƒ°Sh á«ÑgòdG áj’ƒdG . ¬H º∏– âæc

, É«fQƒØ«dÉc IóëàŸG äÉj’ƒdG

18


ÉHhQhCG

ÒãμdG ∞∏μJ IÒÑμdG ¿óŸG IQÉjR ó©J ⁄ ‘ ¿Éμe πc ‘h πÑb øe ™°VƒdG ¿Éc ɪc ᪫≤dG ¢Vhô©dG øe ójó©dG ΣÉæg ⁄É©dG øe Èà©J »àdG ÉHhQhCG ‘ ∂dP ‘ Éà á°UÉN É¡JQÉjR øμÁ »àdG á∏«ª÷G øcÉeC’G á°†ØîŸG ¢Vhô©dG å«M AÉà°ûdG âbh ‘ å«Mh áªî°†dG ¥OÉæØdG É¡eó≤J »àdG ¿óŸG º¶©e ¿CG ɪc , πbCG ΩÉMOR’G ¿ƒμj IhQòdG âbh ó©H á°UÉN á∏«ªL á«HQhC’G ¢ù≤£dG ¿C’ ójQóeh ¢ùjQÉH ∂dP øeh É«°SÉb ¿ƒμj ’ Ée IOÉY ≥WÉæŸG √òg ‘ á«∏NGódG äÉWÉ°ûædG øe ÒãμdG ΣÉægh ôLÉàà ¿óŸG √òg ô¡à°ûJ ɪc, á«LQÉÿGh IÒ¡°ûdG ájòMC’Gh ¢ùHÓŸGôLÉàeh á°VƒŸG iôNC’G QƒeC’G øe ÒãμdGh äGQƒ°ù°ùc’Gh ÒãμdGh QÉKB’Gh ∞MÉàŸG å«M ójQóe ΣÉægh åëÑJ âæc ¿EÉa , á«¡«aÎdG øcÉeC’G øe ΣQÉ«N »g ÉHhQhG ¿EÉa áæjóe ‘ á∏£Y øY . πãeC’G

17


ôØ°S

20


IóëàŸG äÉj’ƒdG, ¢SÉé«a ¢S’

¢SÉé«a ¢S’ ‘ áªîØdG ¥OÉæØdG ó¡°ûJ ≈àMh äÉæ«©°ùàdG òæe kGÒÑc kÉLGhQ Ωƒ‚ ¢ùªÿG ¥OÉæa ∫GõJ ’ å«M ¿B’G áeRC’G øe ºZôdG ≈∏Y ∫ÉÑbEÉH ≈¶– øe ôaÉ°ùŸG ó«Øà°ùjh á«ŸÉ©dG á«dÉŸG å«M ±ô¨dG øe IÒÑc OGóYCG ôaƒJ QÉ©°SC’G ¢†ØN ¤EG á°ùaÉæŸG …ODƒJ ∫GõJ ’h , äGRƒéM ¿Éª°V πLCG øe kÉ°VhôY Ωó≤J ÉjQCGh Úàæa πãe ¥OÉæa ÌcCG ¢Vhô©dG √òg ¿ƒμJ ±ƒ°Sh á∏gòe ¥óæa ìÉààaG ™e Òãμ∏d áªFÓeh á«HPÉL 3000 ¬à©°S ≠∏ÑJ …òdG ¿Éà«dƒHƒeRƒc 2011 ΩÉ©H ä’ÉØàM’G ‘ áaôZ ácô◊ÉH è©J É¡fCÉH ¢SÉé«a ¢S’ õ«ªàJh âfÉc »àdG ∫É«ÿG ¢VQCG É¡fCGh IÉ«◊Gh , AGôë°üdG øe á©£b ΩÉY 100 πÑb ≈∏Y ΩÉY πc ÚjÓŸÉH QGhõdG ≥aóàj h äÉbhC’G ¢†©H AÉ°†≤d ¢SÉé«a ¢S’ ºμd Éæàë«°üf , IôMÉ°ùdG É¡bOÉæa ‘ á∏£Y AÉ°†b ≥ëà°ùJ á©FGQ áæjóe É¡fCG . É¡«a á©FGQ


äÉgÉŒG

````μ©j ø``a ºà«°S ô¡°ûdG Gòg ∫ÓN ΩÉ°SôdG ∫ɪYCG ¢VôY ‘ ¢ù«∏jh ó«ØjO Retrospective

¢Vô©e

∞ëàe ‘ Exhibition á∏éŸ ¿Éc. √ófÈdG â«H ™e QGƒ◊G Gòg Signature ±ô©à∏d ¬àLhRh ¿ÉæØdG ...á«æØdG ¬dɪYCG øY

IÉ«ë∏d IÉcÉfi ’EG ƒg Ée øØdG ¿CÉH ¿ƒdƒ≤j ÒÑc πμ°ûH ≥Ñ£æJ ádƒ≤ŸG √ògh ,É¡∏«°UÉØàH David Willis ¢ù«∏jh ó«ØjO ∫ɪYCG ≈∏Y IQƒ°üdG ¤EG ô¶æJ Éeóæ©a ,kGóL ÒÑc πμ°ûH ôjó≤àdGh ÜÉéYE’G øe ÖjôZ ´ƒæH ô©°ûJ π≤f ≈∏Y ¢Uôëj …òdG π«°UC’G ¿ÉæØdG Gò¡d Êɪ©dG çGÎdGh ó«dÉ≤à∏d á≤«bódG π«°UÉØàdG á«©bGƒdÉH õ«ªàj ܃∏°SCÉH ⁄É©dG ∫hO »bÉÑd IÉ«◊G øY »∏jh ∫ɪYCG çóëàJ ,á≤ª©àŸG õcôj ¬fCG øe ºZôdG ≈∏Yh IÉ«◊G ácôMh ´QÉH Qƒ°üe ¬fCG ’EG º°SôdG ≈∏Y ÒÑc πμ°ûH øe OóY OGóYEÉH Ωƒ≤jh ájÈdG IÉ«ë∏d É°†jCG .á«≤FÉKƒdG ΩÓaC’G kÉeÉY 24 òæe áæ£∏°ùdG ‘ »∏jh ¢û«©j ó«dÉ≤àdÉH IÎØdG √òg ∫ÓN kGÒãc ôKCÉJ óbh ójó©dG ≈∏Y ¬dɪYCG ‘ óªà©jh ,á«fɪ©dG øØdGh á«FÉŸGh á«àjõdG ¿GƒdC’G πãe OGƒŸG øe .á«æØdG ¥ô£dG øe ÉgÒZh »μ«aGô÷G âª∏Y ¿Éæa ÉfCG { :¢ù«∏jh ∫ƒ≤j äÉjGóÑdG øY ájGƒ¡c º°SôdG äòNCG óbh »°ùØæH »°ùØf

¢ù«∏jh ó«ØjO

22


∂«æ«ehódG ájQƒ¡ªL áÑ°ùædÉH IójóL á¡LƒdG √òg ¿ƒμJ ÉÃQ øe ∂«æ«ehódG ájQƒ¡ªL øμdh ∂d ,»ÑjQÉμdG ≈∏Y á∏«ª÷G á«MÉ«°ùdG ∫hódG ᪫b á«æ«JÓdG Iôjõ÷G √òg Ωó≤J áÄa øe äÉ©éàæŸGh ¥OÉæØdG ≈∏Y IÒÑc IQƒ¡°ûe â°ù«d É¡fC’h , Ωƒ‚ ¢ùªN áeÉbE’G øe IOÉØà°S’G ∫hÉM GÒãc ¢†Øfl ô©°ùH ∫GõJ ’ »àdG ágQÉØdG ∂d øª°†j πeÉ°T ¢Vô©H ™à“h äÉWÉ°ûædGh ÜGöûdGh ΩÉ©£dGh áeÉbE’G ⁄É©dG ‘ ¿Éμe ΣÉæg ¢ù«dh ,áØ∏àîŸG ïjQÉJ ¿C’ ∂«æ«ehódG ájQƒ¡ªL πãe äÉaÉ≤K øe §«∏N ájQƒ¡ª÷G √òg øe èjõe »¡a áØ∏àfl äGQÉ°†Mh Oƒæ¡dGh »HhQhC’Gh »≤jôaE’G çGÎdG Iõ«ªŸG áaÉ≤ãdG √òg ∫GõJ ’h Ú«∏°UC’G á«YɪàL’G ájƒ¡dG AGQh ΣôëŸG »g ‘ »∏L πμ°ûH ∂dP ô¡¶jh ∂«æ«ehó∏d Qƒ£Jh á«æjódG º¡°Sƒ≤Wh ºgÉ≤«°Sƒe ¿CG ∂æμÁ óMGh Ωƒj »Øa , º¡©ªà› áãjó◊Gh áÁó≤dG äÉaÉ≤ãdG ÚH êõ“ . ⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl øe

21


á«æ≤J

á«còdG ∫ƒ∏◊G ó°übG ÈY ∂Ñ°SÉæj …òdG ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG QÉ«àNG ≈∏Y Oó©dG Gòg ‘ ∑óYÉ°ùJ z Signature{ . ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG øe IóLGƒàŸG äGQÉ«ÿG π°†aCG ¢VôY

∞JÉ¡dG Gòg ¿EÉa äGõ«ªŸG √ò¡d áLÉëH øμJ ⁄ .ôNBG QÉ«ÿ áLÉëH âfCGh ∂©e Ö°SÉæàj ød

¿EGh 20-900 ¿EG É«cƒf 38~900

٣

IOƒLƒŸG ∞JGƒ¡dG ´hQCG óMCG 900 ¿EG É«cƒf ‘ ‹BG Ö°SÉMh π≤æàe ∞JÉg ¬fCG å«M 810 ¿EG `d ójó÷G π«÷G ƒgh ¬°ùØf âbƒdG øμJ ⁄ »àdG äÉ«æ≤àdG øe ÒãμdG º°†j ¬æμdh ÒÑc πμ°ûH ∂dP Oƒ©jh 810 ¿EG ‘ ôaƒàJ á«Ñ∏àd ºª°üe ójóL 𫨰ûJ Ωɶf OƒLh ¤EG ¥É°ûY ¿CG ɪc Úeóîà°ùŸG áaÉc äÉLÉ«àMG AÉæàbG ‘ IÒÑc á©àe ¿hóé«°S ‹B’G Ö°SÉ◊G äÉØ°UGƒÃ RÉ¡÷G õ«ªàjh ,QGó°UE’G Gòg

1

BB Torch{ …ÒH ΣÓH zOpen Front

٢

∞JGƒg Iõ¡LCG OƒLƒH ôeC’G ≥∏©àj ÉeóæY »g …ÒH ΣÓH Iõ¡LCG ¿EÉa ΩÉ¡ŸG IOó©àe ΣÓH RÉ¡L ¿CÉH ∫ƒ≤dG øμÁh πãeC’G QÉ«ÿG ‘ ÒÑc πμ°ûH ºgÉ°S 9800 ¢TQƒJ …ÒH øe á°UÉN …ÒH ΣÓÑdG áfÉμe ≈∏Y ®ÉØ◊G »àdG Iójó÷G äÉKGóëà°SE’G øe OóY ∫ÓN ÚH 9800 …ÒH ΣÓH ™ªéjh ,¬«dEG âØ«°VCG »àdG IÒ¡°ûdG QWERTY∫G í«JÉØŸG áMƒd »àdGh …ÒH ΣÓH ∞JGƒg É¡H äõ«“ ÉŸÉW ¢Vô©dG á°TÉ°T ∞∏N á«Øàfl á≤dõæe äAÉL ¢ùª∏dÉH πª©J »àdGh ¢ûfEG 3.2 ¢SÉ«≤H …ƒàëj ɪc ,óMGh ∞JÉg ‘ Úà«æ≤J ™ªéàd ájöüÑdG ¬«LƒàdG áMƒd ≈∏Y ∂dòc ∞JÉ¡dG QGó°UEG øe ÌcCG ‘ kGôNDƒe ÉgÉfóàYG »àdG ∫hCG ¬fƒμH OôØæj ɪc …ÒH ΣÓH Iõ¡LCG øe ΩɶæH kÉ«ª°SQ Qó°üà°S »àdG ácöûdG ∞JGƒg ™bƒàŸG øeh ,6 …ÒH ΣÓH ójó÷G 𫨰ûàdG ÜÉéYEG ≈∏Y QGó°UE’G Gòg Pƒëà°ùj ¿CG ÒãμdG AGOCG ¤EG ¿ƒLÉàëj øjòdG Úeóîà°ùŸG ¿EG øμdh »còdG ∞JÉ¡dG ÈY ∫ɪYC’G ΩÉ¡e øe

3

١

I Phone 4 ¿ƒa …CG

2

áé°V ⁄É©dG ‘ ∫É≤f RÉ¡L …CG çóëj ⁄ ¥ÓWEG ÉgQÉKCG »àdG áé°†dÉc √QGó°UEG óæY RÉ¡÷G Gòg õ«ªàj å«M ,4 ¿ƒa …C’G ∞JÉg ¤EG ∫ƒNódGh ƒjó«ØdÉH ∫É°üJG äÉfÉμeEÉH øe ójó©dG ò«ØæJ ádƒ¡°Sh äÉ≤«Ñ£àdG ±’BG á°UÉÿG ¢Vô©dG á°TÉ°T õ«ªàJ ∂dòc .ΩÉ¡ŸG óMCG É¡fCÉH πHBG ácöT øe 4 ¿ƒa …CG RÉ¡éH ¢UÉ°üàeÉH á°TÉ°ûH kÉMƒ°Vh äÉ°TÉ°ûdG ÌcCG x 480 âfÉc ¿CG ó©H π°ùμH 640 x 960 Gòg πX ‘h ådÉãdG π«÷G ™e π°ùμH 320 ¿CÉH ∫ƒ≤dG øμÁ á°TÉ°ûdG ‘ ≥FÉØdG 샰VƒdG âëÑ°UCG áØ∏àîŸG ¢Vô©dG ºFGƒb IógÉ°ûe øe ôaƒàj ⁄ óM ¤EG Ú©∏d áëjôeh á©à‡ π°†aCG øe kGóMGh RÉ¡÷G Gòg Èà©jh ,πÑb ¬fCG ɪc ¥ƒ°ùdG ‘ IOƒLƒŸG á«còdG Iõ¡LC’G ‘ Iójó©dG äGõ«ŸG ≈∏Y ±ô©àdG π¡°ùdG øe á«°SÉ°SC’G äÉfÉμeE’G ¿CGh ɪ«°S ’ ∞JÉ¡dG Gòg 4¿ƒa …B’G Èà©j å«M á«dÉ©dG É¡JOƒéH õ«ªàJ á«còdG ∞JGƒ¡dG á≤«≤M øY ÒÑ©J π°†aCG Iõ«e ƒg 4 ¿ƒa …B’G AÉæàbG ¿EÉa ó«cCÉàdÉHh .¬eGóîà°SG ó©H ɪàM É¡H ô©°ûà°S

3

24


™bGƒ`dG ¢ù`````` ¿ƒcCG ’ ¿CGh åjó◊G øØdG ‘ ≥ª©àdG ÖMCG ÊC’ º°SôdG äCGóH óbh ,óMCÉH kGôKCÉàe Ée πμH ‹ƒM øe á©«Ñ£∏d Qƒ°U •É≤àdG ôKCÉJCG ⁄ ÉfCÉa ôNBG ≈æ©Ã ,π«°UÉØJ øe É¡«a á«æØdG ¢SQGóŸG hCG ∞MÉàŸG ¤EG ÜÉgòdÉH áHôéàdGh IógÉ°ûŸG ∫ÓN øe âª∏©J óbh ÉfCGh É¡H âªb »àdG Iójó©dG äÉjôØ°ùdG å«M â“ ‹ÉªYCG º¶©eh ,º∏©J á∏Môe ‘ âdR’ º°SQCG ÉeóæYh ,áæ£∏°ùdÉH »àeÉbEG ∫ÓN Gò¡dh ´ƒ°VƒŸG ôgƒL ¤EG π°UCG ¿CG ∫hÉMCG »àdG ‹ÉªYCG ≈∏Y í°VGh ∫ÉÑbEG ΣÉæg ÖÑ°ùdG ÖfÉL ‘ Iõ«ªàe É¡fCÉH ÒãμdG É¡æY ∫ƒ≤j ábóH º°SôJ ‹ÉªYCG ¿CG å«M Aƒ°†dGh ácô◊G øé¡dG äÉbÉÑ°Sh ¥Gƒ°SC’G ‘ ¢SÉædG ácôM z.á«°ShôØdGh »æHGh ÉfCÉa ,ƒjó«ah ΩÓaCG πª©H âªb kGôNDƒe { á«Hô©dG QƒªædG øY º∏«a êÉàfEG ≈∏Y πª©f IÉ«◊ÉH ÒÑc πμ°ûH ¿ƒªà¡e ÉæfCG å«M ‘ kGQƒ‰ ΣÉæg ¿CG ⩪°S ÉeóæYh ,ájÈdG å«M ܃æ÷G ¤EG ÜÉgòdG äQôb áæ£∏°ùdG Qƒ°üdG •É≤àdG ádhÉfih QÉØX á¶aÉfi z.ΣÉæg

¢Vô©ŸG º«¶æJ

»∏jh ó«ØjO ∫ɪYCG øe

23

øμdh ÚeÉY òæe ¢Vô©e º«¶æJ ‘ ôμaCG ÉfCG{ áeÉbE’ äÉMƒ∏dG øe ±Éc m OóY …óæY øμj ⁄ …ód ¿ƒμj ¿CG äQô≤a ¢Vô©e ,‹ÉªYCG áaÉc º°†j kÉ°Vô©e øe ÉgÒZh É¡æe áãjó◊G πÑb É¡ª°SôH âªb »àdG ∫ɪYC’G ÖfÉL ¤EG ,áæ£∏°ùdG …Qƒ°†M Gƒ°VôY ób IÉYôdG øe OóY ¿CG äÉMƒ∏dG ¢†©H »°VGôbEG »∏Y ΣÉæg ¿ƒμJ ød ÉŸÉW É¡°Vô©d á°Vhô©ŸG äÉMƒ∏dG øe ÒãμdG z.™«Ñ∏d

»JÓMQ AÉæKCGh É«dGΰSCG ‘ âæc ÉeóæY ,Qƒ°üdG øe ÒãμdG º°SQCG âæc ÉHhQhCG ¤EG ‹ÉªYCG AGöT ≈∏Y ∫ÉÑbEG ΣÉæg ¿CG äóLhh óbh ,º°SôdG ∫É› ‘ â≤∏£fG Éæg øeh ⪰SQh ∫ÉÑ«ædGh óæ¡dG πãe ∫hO ¤EG äôaÉ°S ºK á∏MôdG √òg ∫ÓN Qƒ°üdG øe ójó©dG ‹ÉªYC’ kÉ°Vô©e ⪶fh É«dGΰSCG ¤EG äóY ∂dP ó©Hh ,äÉMƒ∏dG º¶©e ™«H ”h »Jó∏H ‘ ô¡°T IóŸ É«æ«Z ¤EG á∏MôH ΩƒbCG ¿CG äQôb ‘h ,ÚeÉY IóŸ ΣÉæg âãμe »æμdh óMGh ôXÉæŸG ∂dòch ¢SÉædG º°SQCG äCGóH âbƒdG Gòg á«Ñ©°ûH ≈¶– »àdG ∫ɪYC’Gh á«©«Ñ£dG A»°T AÉæàbG ‘ ¿ƒÑZôj øjòdG ÖfÉLC’G ÚH ¤EG âÑgP ΣÉæg øeh ,ó∏ÑdG Gò¡H ºgôcòj ó©Hh ,á«Hƒæ÷Gh á«dɪ°ûdG ÉμjôeCGh É«fÉÑ°SCG Gòg ‘h É«æ«c ¤EG »àLhR ™e âÑgP ∂dP ¿ÉªY áæ£∏°S áª∏c »àLhR äôcP AÉæKC’G ÉfQô≤a ,πÑb øe É¡æY ™ª°SCG øcCG ⁄ »àdG ‘ iƒ°S IQÉjõdG √òg Éæd öù«àJ ⁄h É¡JQÉjR ¢û«©f øëfh Ú◊G ∂dP òæeh 1986 ΩÉY z.áæ£∏°ùdG ‘

¿Éæa IÉ«M ‘ »JÉ«M ¿CG ∫ƒbCG ¿CG ™«£à°SCG ¿ÉæØc{ øe ¬H õ«ªàJ ÉŸ kGóL Ió«L áæ£∏°ùdG ∞∏àfl º°SQCG ¿CG ÖMCG ÉfCGh ,ójôa ´ƒæJ äÉ«æ≤àdG øe ójó©dG ΩGóîà°SÉH äÉYƒ°VƒŸG ,∂«aGô÷Gh á«àjõdGh á«FÉŸG ¿GƒdC’G πãe AÉ«°TC’G º°SQ ÖMCG »©bGh ΩÉ°SQ ÉfCG ∂dòch ôXÉæŸG øe ÒãμdG äóLh óbh ,á«©«Ñ£dG ≈∏©a ,áæ£∏°ùdG áÄ«H ‘ º°SôdÉH Iôjó÷G Éà ⁄É©dG √ó¡°ûj …òdG Ò¨àdG øe ºZôdG øe ÒãμdG ΣÉæg ∫Gõj ’ ¬fCG ’EG ¿ÉªY É¡«a . z Éæg º°SôdÉH Iôjó÷G äÉYƒ°VƒŸG

IÉ«◊G ƒg øØdG äQôb ó≤a øØdG ¢SQOCG ⁄ ÊC’ kGô¶f {


AÉjRCG

º°SÉ÷G áæ«eCG

áëFGôH ÜGƒKCG Iƒ¡≤dG áãjó◊G AÉeódG ‘ ádÉ°UC’G QòŒ øY çóëàJ ÉeóæY ᪪°üŸG º°SÉ÷G áæ«eCG øY çóëàJ ó«cCÉàdÉH âfCÉa äÉMÉ°S ≈∏Y É¡Jɪ«ª°üJ äô¡à°TG »àdG ájOƒ©°ùdG ìhQ â°ùμY »àdG ICGôŸG ¢ùjQÉHh ÉehQh ähÒH ájöüY á«cP º«eÉ°üJ ‘ á«é«∏ÿG ádÉ°UC’G ≥dCÉàdG h õ«ªàdG »Ñfi øe ó«cCÉàdÉH ºμfC’h á≤«fG h áæ«eCG á≤dCÉàŸG ™e Gk QGƒM Oó©dG Gòg ‘ ºμd Ωó≤f .º°SÉ÷G

26


4

RÉ‚EG ≈∏Y QOÉb 900 ¿EG ¿CG É¡ªgCG á«°SÉ«b ÜhÉéàdG ≈∏Y QOÉb ¬fC’ äÓeÉ©ŸG øe ÒãμdG ¿EÉa ∂dòc .ádƒ¡°Sh áYöùH Ωóîà°ùŸG ™e ≈¶ëjh ,GóL á∏¡°S πjƒëàdG äÉ≤«Ñ£J øe ¥ƒ°ùdG ‘ IÒÑc á°ùaÉæà RÉ¡÷G Gòg 𫨰ûJ ᪶fCG É¡«∏Y »àdG iôNC’G Iõ¡LC’G . ójhQófCG

٤

ΩÓaC’Gh Qƒ°üdG ¢Vô©d ‹Éãe ƒ¡a ∂dòdh IOÉ◊G ¿GƒdC’G ábO »g h á«FÉæãà°SG Iõ«e ∂dÉæg ¿G ‘ ÉgóŒ ±ƒ°S »àdG áLQódG ¢ùØf »gh π°ùμH 800 x 480 á°TÉ°ûdG ∂dP ‘ √óYÉ°ùjh . ój hQófGh ¢ù°ùμf

25

HTC Desire HD ∞JÉg

ƒ¡a GóHCG ∞JÉ¡dG Gò¡H áfÉ¡à°S’G øμÁ ’ Ohõe ƒ¡a Ók ©a ÜÉéYE’G ≥ëà°ùj ∞JÉg äGõ«‡h äÉØ°UGƒe øªa äÉ«æ≤àdG π°†aCÉH Ωɶf Ohõe ¬fCG HTC Desire HD ∞JÉg º°SÉH ±ô©j …òdG h Android ójhQófG 4.3 ¢SÉ≤à »JCÉJ á°TÉ°ûdG ¿CG ɪc EVO ∞JÉ¡dG πª©jh LCD ´ƒf øeh á°UƒH á∏°ù∏°S øe 8255 1GHz áYöùH èdÉ©Ã ∞JÉ¡dG Ωó≤jh ,Snapdragon äÉ÷É©e LED IAÉ°VEG h π°ùμ«H Éé«e 8 ôjƒ°üJ IQób 샰VƒH ƒjó«a ôjƒ°üJ ™e ôjƒ°üà∏d á«FÉæK Dolby á«æ≤J kÉ°†jCG ¬∏NGóH πªëj 720p øY kÉ«μ∏°S’ ∫É°üJ’G ™«£à°ùj h Mobile õ«ªàj ∂dòc . 11n.802 Wi-Fi ≥jôW ɪc , ∂«ª°Sh ºé◊G ÒÑc ¬fCÉH RÉ¡÷G


AÉjRCG

᪪°üŸG âaöTCG ó≤a Üô£e π°†aCG QÉ«àN’ :äÉ≤HÉ°ùàŸGh Ú≤HÉ°ùàŸG º«eÉ°üJ ≈∏Y áæ«eCG º«ª°üàH âªb á∏«ªL h á©FGQ áHôŒ âfÉc π«ª÷Gh äÉ≤HÉ°ùàŸG h Ú≤HÉ°ùàŸG ¢ùHÓe äÉ≤HÉ°ùàŸG ≈∏Y âaô©J »æfEG É°†jCG Ö°SÉæàJ º«eÉ°üJ ò«ØæJ â©£à°SGh âfÉμa ∫ÉLô∏d áÑ°ùædÉH ÉeCG ø¡à«°üî°Th ¬H âªb Ée πc ájQOÉæ÷G øe π¡°SCG ádCÉ°ùŸG ≈∏Y ᣫ°ùÑdG äÉ°ùª∏dG ¢†©H ™°Vh ¿Éc . ìÉéæH áHôéàdG âLôNh »é«∏ÿG ܃ãdG

ádÉ°UC’G ájÉμM ióMEG áæ«eCG âfÉc ‹GƒàdG ≈∏Y ÊÉãdG ΩÉ©∏dh ‹É«d á≤HÉ°ùe ‘ º«μëàdG áæ÷ AÉ°†YCG äÉ«àa º«¶æàH áæ£∏°ùdG É¡ª«≤J »àdG ádÉ°UC’G ∫ƒ≤àa zádÉ°UC’G ‹É«d { ≥jôa øe äÉ«fɪY áØ∏àfl áHôŒ »g ‹ áÑ°ùædÉH { :º°SÉ÷G á«aGÎM’G ≥jô£d ájGóH É¡fCG iQCÉa , ÉeÉ“ äɪª°üª∏d áÑ°ùædÉH º«ª°üàdG ⁄ÉY ‘

¿ÉLô¡ŸG ºéM ¢ù«d ájQOÉæ÷G ‘ ójó÷G øμdh è«∏ÿG ‘ âjôHhG ÈcG ¿Éc …òdG »àdG á«dÉLôdG ¢ùHÓŸG º«ª°üJ áHôŒ ‘ ájƒ¡dÉH öTÉÑŸG É¡°SÉ°ùŸ É¡æY äó©àHG ÉŸÉW ‘ mó– ÈcG{ : áæ«eG ∫ƒ≤J å«M á«Hô©dG AÉjRCG º«ª°üJ ‹ ≥Ñ°ùj ⁄ ÊCG zájQOÉæ÷G ܃ãdG iQCG âæc ÊCG ÖÑ°ùdG h á«dÉLQ ájƒ¡dG ¢ùμ©J ᪫b …Oƒ©°ùdG ‹ÉLôdG ¢ù°ùeG ¿CG GóHCG OQCG ⁄ h ™ªàéª∏d á«aÉ≤ãdG AÉjRC’G º«ª°üJ ôeCG ¿CÉa Gòd ájƒ¡dG √ò¡H ∂«∏Y ¿’ Ö©°üdG ¿Éëàe’G áHÉãà á«dÉLôdG êhôÿG h É¡©«ªL º«≤dG ≈∏Y á¶aÉëŸG √ò¡d á«aÉ≤ãdG º«≤dG h Ö°SÉæàj QÉμàHÉH áHôéàdG âë‚ ¿CG ó©H ≈àMh , äÉ©ªàéŸG øe áaƒîàe âdRÉe ÊCG ôμfCG ’ »æμd h .πLôdG AÉjRCG ⁄ÉY øe ÜGÎb’G ÈcC’G áHôéàdG ájQOÉæ÷G ¿ƒμJ ób ™Ñ£dÉH ÉgGóMEG á∏Kɇh á∏«ªL ÜQÉŒ áæ«eC’ øμd h è«∏ÿG º‚ á≤HÉ°ùe èeÉfôH º«ª°üJ âfÉc

ÜQÉŒ GôeCG ájQOÉæ÷G ´ƒ°Vƒe ¿Éc { áæ«eCG ∫ƒ≤J »∏Y ¿Éμa ÒÑc mó–h ‹ áÑ°ùædÉH ÉÑ©°U É©«ªL ÚHô£ŸGh Ú°VQÉ©dG ¢ùHÓe RÉ‚G äÉcô◊G ™e É¡Ñ°SÉæJ IÉYGôe ™e øjô¡°T ‘ ™e ¢Sƒ∏é∏d äQô£°VÉa á«°VGô©à°S’G ¿ƒμàd h á«dƒª°T IôμØH êhôî∏d êôîŸG . ¿ÉLô¡ŸG ‘ ìÉ‚ πeÉY AÉjRC’G

á«Hô©dG áμ∏ªŸG ‘ ÈÿG h øjôëÑdG ÚH ádÉ°UC’G ìhQ â≤°ûY ,äCÉ°ûf ájOƒ©°ùdG ájhóH óFÉ°üb É¡HGƒKCÉH â£Nh ójóéàdG h ¥ÉæYCG âbƒWh á°†ØdÉH âæjõJ , á«æa äÉMƒd h ¢ùHÓŸ ᪪°üªc äÒàNG , É¡H äGhÉæ°ù◊G âjôHhG »Hô©dG è«∏ÿG ‘ âjôHhG ô¡°TG ÚcQÉ°ûŸG h ÚHô£ŸG AÉjRCG ⪪°U ájQOÉæ÷G . ájƒ°ùædG AÉjRCÓd á©FGQ êPɉ âeób h

28


27


ïÑ£e

ôëÑdG ¥ÉªYCG ‘ á∏MQ

30


á«æØdG ™£≤dG ™e Ö°SÉæàJ »àdG ±QÉNõdG h ɪg ™°SGƒdG ∫É«ÿG h QÉ«àN’G ‘ ábódGz: GhóÑJ ∞«c π«îJCG ¿CG ÖMCG »FÉjRCG AGQh öùdG »JÉ©∏£Jh Ö°SÉæàj A»°T øY ɪFGO åëHG Gòd ICGôŸG ¿ƒμJ ¿CG ÖMCG á¨dÉÑŸG ÖMCG ’ »æfCG ɪc Égô©°ûj …òdG ܃ãdG …óJôJ »gh áMÉJôe .ábÉfC’ÉH

29

™æ°U ≈∏Y IQób ¿GƒdCÓd ¿CG iQCG ÊCG ºK ™£b É¡æe êôîfh É¡∏¨à°ùf ’ ɪ∏a áé¡ÑdG . zá∏«ªL á«æa »¡a áZÓÑdG ¬Ñ°ûJ É¡fCG áæ«eCG AÉjRCG ‘ öùdG É¡«a Ωóîà°ùJ á©æà‡h á∏¡°S á«∏ªY á«cP äÉ°ùª∏dG ¢†©H h ¿ƒØ«°ûdG h ôjô◊Éc á°ûªbCG ‘ øªμj AÉcòdG øμd h ÉgÒZ h ¿É£bC’G øe äÉ°ü≤dG AÉ≤àfG ÈY á°ûªbC’G √òg ™e πeÉ©àdG

‘ á∏NGódG äGQGƒ°ù°ùcE’G ‘ AGƒ°S á°†ØdG áæ«eCG ∫ƒ≤Jh á∏ªμe ™£≤c hCG ܃ãdG õjô£J h á≤«ªY ᪫b á«Hô©dG Iôjõ÷G ‘ á°†ØdG{ : ɪc …ó«∏≤àdG ∫ɪ÷G ìhQ ¢ùμ©J »¡a á≤«fCG OÉμJ Óa AÉjRC’G πc ‘ Σΰûe πeÉY É¡fCG ¢ùÑ∏J ’ ájOÉÑdG h »Hô©dG è«∏ÿG ‘ á≤£æe ’ AõL É¡fCG …CG É¡H øjõàJ ’ h á°†ØdG É¡FÉ°ùf á°†Ø∏d ¿G ɪc á«Hô©dG ICGôŸG ábÉfCG øe CGõéàj . zádÉ°UC’G ≥jôH ¢ùμ©j ¢UÉN ∫ɪL É¡àÑ©d »¡a áæ«eCG ™e iôNCG ájÉμM ¿GƒdCÓdh ¿GƒdCG Iƒ¡≤dG áëFGQ »g h É¡≤°û©J »àdG øY »æ¨à°SG ’{ : ìôØdG ÒHÉ©Jh AGôë°üdG ºZôH h Éæà©«ÑW ‘ Üô©dG øëæa ¿GƒdC’G Öëf ’ ¿ƒ∏dG ájOÉMCG ¿ƒμJ OÉμJ »àdG ÉæàÄ«H ∫RC’G òæe ¿GƒdC’G ≥°û©f ɉEG h ¿Éà¡ÑdG ICGôŸÉa , ÉæJÉ«M h ÉæJƒ«H h Éæ°ùHÓe ‘ É¡∏Nóf »æ¨à°ùJ ’ AGOƒ°ùdG É¡JAÉÑY ‘ ≈àMh á«Hô©dG áÑ°ü©dG hG ¢SCGôdG AÉ£Z ‘ AGƒ°S ¿GƒdC’G øY ,á«Hô©dG ICGôŸG ≥°ûY ɪg ¿GƒdC’G h AGOƒ°ùdG

Iôμa á«cP á∏«ªL âfÉc äÉ≤HÉ°ùŸÉa äÉ«fɪ©dG äÉ«àØdG º«eÉ°üJ ¿G ¤EG áaÉ°VE’ÉH Gò«ØæJ h ¥hòdG h á«aô◊G ᪰S É¡«Y ô¡¶J äÉ«fɪ©dG . zΩÉ©dG ádÉ°UC’G Ó«a äQR ÚM{ : áæ«eCG ∞«°†Jh äÉ«àØ∏d Ωó≤j …òdG »bGôdG iƒà°ùŸÉH â∏gP GóL á∏«ªL IQOÉÑe É¡fƒc ¤EG áaÉ°VE’ÉH . zkGÒÑc Ók Ñ≤à°ùe É¡d ™bƒJG IóFGQ h ‘ É¡JCGôéH áæ«eCG RÉà“ ôNC’G ÜÉæ÷G ≈∏Yh »JÓdG äÉfÉæØdG ióMEG É¡fG ,AÉ°ùædG AÉjRCG ⁄ÉY ájOÉÑdG h è«∏ÿG äGQÉ°†M èeO ø©£à°SG ¢ùHÓe ‘ ; áHGòLh á≤«fCG ᣫ°ùH AÉjRCG ‘ ¿C’ ´GóHE’G øe á©°SGh áMÉ°ùe ∂dÉæg ICGôŸG É¡à©«Ñ£H ICGôŸG ¿G ɪc Oóéàe ™HÉW áKƒfCÓd AÉjRC’G ‘ É¡îjQÉJ ¿CÉa Gò¡dh ójóéà∏d ádÉ«e . πaÉM h ™°SGh

á«Hô©dG ìhôdG øe ƒ∏îJ ’ É¡fCG áæ«eCG º«eÉ°üàd ™HÉàŸGh


ïÑ£e º©£ŸG ôjóeh ÜhQƒg ¿ÉLhõdG

∫ÓNh ,á«fÉHÉ«dGh á«fɪ©dG áfƒàdG ™e »°Tƒ°S ºë∏dG ¥ÉÑWCG ∞∏àfl ÉæHôL ΩÉ©£dG ∫hÉæJ ≈∏Y º©£ŸG ¿G ɪc Ö∏£dG ≥ahh ó©ŸG ∂ª°ùdGh . ΩÉ©£dG øe ¿hAÉ°ûJ Ée »¡£d OGó©à°SG ÜhQƒg ôcP Êɪ©dG Ö≤Ñ≤dG ∫hÉæJ AÉæKCG ‘ Ö≤Ñb π°†aCG Gòg { ¬¡Lh ƒ∏©J áeÉ°ùàH’Gh ±É°VCGh { kGóL òjòd ¬ª©£a »JÉ«M ‘ ¬à∏cCG Σɪ°SC’G ´GƒfCG øe ÒãμdG º©£ŸG Gòg Ωó≤j { …òdG …óædRƒ«ædG ºë∏dG Ωó≤j ∂dP ≈∏Y IhÓYh , ¬«∏Y øFÉHõdG πÑb øe ÒÑc ∫ÉÑbEÉH ≈¶ëj ¥ÉÑWC’G óMCG »°Tƒ°ùdG ÉfƒJ ¿EÉa hóÑj Ée ≈∏Yh AGQh ÖÑ°ùdG ƒg Gògh ÜhQƒg iód á∏°†ØŸG , IójóY äGôe h äGôe º©£ŸG ≈∏Y √OOôJ π«dóJh ¥hòàdG øe ÚàYÉ°S Qhôe øe ºZôdÉHh ¿Éc áØ∏àîŸG ¥ÉÑWC’Gh ᪩WC’G √ò¡H Ió©ŸG äÉjƒ∏◊G ¢†©H ∫hÉæàd É©°ùàe Éæjód ∫Gõj ’ Iƒ¡≤dG hCG á«fɪ©dG iƒ∏◊G hCG ¬J’ƒμ«°ûdG h .áæ£∏°ùdG ‘ IOƒLƒŸG ¬cGƒØdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

á«dhódGh á«∏ëŸG ¥ÉÑWC’G øe ójó©dG Ëó≤àH ¿C’ kGô¶f . Σɪ°SC’G ≈∏Y óªà©J »àdG ‘ á©°SGh IÈN ¬d ¿EÉa Góædƒg øe ÜhQƒg ºZôdG ≈∏Y { ∫ƒ≤jh ᪩WC’G ´GƒfCG ∞∏àfl ’EG º°SódG ΩÉ©£dG ¿ƒÑëj Újóædƒ¡dG ¿CG á°UÉN ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG ∫hÉæàH ™à“CG »æfCG . zÊÉHÉ«dG »°Tƒ°ùdG QÉfi º°†j ™FGQ ¬«aƒH …ó«°T ¥óæa Ωó≤j …Ȫ÷Gh äÉ£∏°ùdGh É°ùfôa øe Ò∏c ≈¶– »àdGh áNQÉ°ûdGh Êɪ©dG Ö≤Ñ≤dGh Éà ⁄É©dG ºYÉ£e ≈bQCG ‘ á©°SGh Iô¡°ûH ôîØdÉH ¢üî°ûdG ô©°ûjh ΣQƒjƒ«f ∂dP ‘ øμ“ Ée πc »g ¥ÉÑWC’G √òg ¢†©H ¿C’ ɪc, Ú«∏ëŸG øjOÉ«°üdG ¢†©H √ó«°U øe ¢ùWÉ£ÑdG ™e …ƒ°ûŸG ºë∏dG áªFÉ≤dG º°†J …Ȫ÷G ¬«Jƒ°Sh ¿ƒàjõdG âjR ‘ ¿ƒª∏°ùdGh ¤EG áaÉ°VE’ÉH IQÉ◊G á°ü∏°üdG á¡μæH ΩƒãdÉH »àdG áLRÉ£dG ¬cGƒØdGh äÉHhöûŸG øe OóY . πcC’G AÉæKCG É¡Áó≤J ºàj É°†jCG ÉæÑ∏W ó≤a ÉæØ«°V áÑZQ ≈∏Y AÉæHh

ôëÑdG ô¶æe IógÉ°ûe á°Uôa √OGhôd º©£ŸG ójó©dG ΣÉægh , ¥óæØdÉH ¢UÉÿG ÅWÉ°ûdGh º©£ŸG Gòg øe π©Œ »àdG πeGƒ©dG øe ÜòL ≈∏Y IQób ¬«£©Jh á©FGQ á«æa áØ– á«∏NGódG á«Ñ°ûÿG äGQƒμjódG πãe QGhõdG õ¡J »àdG á∏«∏©dG äɪ°ùædGh ìƒàØŸG º©£ŸGh º«eÉ°üàdG √ògh áFOÉ¡dG ≈≤«°SƒŸGh ôFÉà°ùdG ájƒ«°SC’G ájQɪ©ŸG Rô£dG ÚH êõ“ »àdG . á«Hô©dGh ‘ ÅaGódG ¢ù≤£dG ¬àLhRh ÜhQƒg Öëj »àdG AGƒ¡dG äɪ°ùf ¿EÉa ™bGƒdG ‘h áæ£∏°ùdG ¢Sƒ∏÷G ≈∏Y øjQOÉb Éæà∏©L IOƒLƒe âfÉc »eGQƒfÉÑdG ô¶æŸG Gò¡H ™àªàdGh êQÉÿG ‘ ¿EÉa ÜhQƒg ô¶f á¡Lh øeh , ôëÑ∏d ™FGôdG π©Œ º©£ŸG ‘ IRÉટG áeóÿGh ƒ÷G Iõ«‡ …ó«°T ¥óæa ‘ ΩÉ©£dG ∫hÉæJ áHôŒ ∫É› ‘ πª©j ¬fC’ kGô¶fh , óM ≈°übCG ¤EG »°Vôjo ∞«c ±ô©j ƒ¡a äÉeóÿG Ëó≤J . øFÉHõdG …ó«°T ¥óæa ‘ ÅWÉ°ûdG º©£e õ«ªàj

¬JÉ«M øe Ók jƒW kÉàbh ÜQƒg πμjÉe ≈°†b ‘ AGƒ°S ä’É°üJ’G ´É£b ‘ πª©dG ‘ É«dÉM π¨°ûj ƒgh áæ£∏°ùdGh âjƒμdG hCG ÉHQhhCG »é«JGΰSC’G ≥jƒ°ùàdG ΩÉY ôjóe Ö°üæe .∫ɪYC’G ôjƒ£J IóMƒH ájƒ¡dGh ‘ ÅWÉ°ûdG º©£e ÜhQƒg ¿ÉLhõdG ≥°û©j AÉæZ áMGh ¬fGÈà©j ɪ¡a §≤°ùe …ó«°T ¥óæa ɪ¡dh , Ahó¡dGh AÉNΰS’G øY åëÑj øŸ áæ£∏°ù∏d πμjÉe Ωób Úëa ¬©e á∏«ªL á°üb ΩGƒYCG ¢ùªN πÑb ᫪°SQ IQÉjR ‘ Iôe ∫hCG áÑLh ∫hÉæJ Qôbh §≤°ùe …ó«°T ¥óæa QGR óæYh º©£ŸG ‘ foie gras ¢SGôL GƒØdG ¥óæØdG øY ¬àLhR ÈNG âjƒμdG ¤EG ¬JOƒY iôNCG Iôe ¬JQÉjõd ¥ƒàj …òdG º©£ŸGh . á°UôØdG ɪ¡d íæ°ùJ ÚM É¡à≤aôH Éæ«≤àdG ™bGh ¤EG ¬ª∏M ∫ƒ– óbh Ωƒ«dG ¥óæa »Hƒd ‘ GóL áØ«£∏dG ¬àLhRh ÜhQƒ¡H øcÉeC’G π°†aG óMG ¤EG ÉæÑgPh §≤°ùe …ó«°T Ωó≤j , zÅWÉ°ûdG º©£e{ ¥óæØdG ‘ IOƒLƒŸG

32


ÚHΨŸG É¡«∏Y π°üëj »àdG ÉjGõŸG πªLCG øe π©d IÒÑc á°UôØH ¿ƒ¶ëj º¡fCG »g πª©dG πLG øe É¡H ¿ƒ∏ª©j »àdG ¿Gó∏ÑdG ‘ øcÉeC’G ±É°ûàc’ øcÉeC’G IQÉjR ‘ ÈcG ájôëH ¿ƒ©àªà°ùj º¡fCG ɪc áHôéàdG √òg ≈∏Y ´ÓWEÓdh , É¡H ¿ƒÑZôj »àdG Ü hQƒg É°†jEG πμjÉe ™e á∏MQ É¡d ¿Éc öû«æé°S É¡æeh øcÉeC’G QÉ«àNG ‘ ɪ¡àHôŒ øY ÉKó– ¿Gò∏dG ÅWÉ°ûdG º©£e ƒgh É¡«a ¬H Éæ«≤àdG …òdG ¿ÉμŸG . §≤°ùe …ó«°T ¥óæØH

31


íeÓe Iôeɨe

»°ùfôØdG Êɪ©dG ∞ëàŸG ‘

π«ª÷G øeõdG ¤EG ôØ°S ÚJÉ°ùa É¡fEG ,á≤£æŸG ∫hO ióMEG ‘ IöVÉM ¿ƒμJ Iôe ∫hC’h ¢ùjQÉH GÒdÉZ ∞ëàe QOɨJ Iôe ∫hC’ ¿GQóL É¡æ°†àëàd (GÒdÉZ) ¢ùjQÉH áæjóe ‘ á°VƒŸG ∞ëàe ÉgQó°üj Iójôa äÉ«æà≤eh á«°ùfôa ±ÉaR q ≈∏Y ¬J’óÑJh ¬JGÒ¨àH ïjQÉàdG ájÉμM ¢üî∏àd ,™«HÉ°SCG á°ùªN øe ÌcCG »°ùfôØdG Êɪ©dG ∞ëàŸG ±ôZh ...Ú«°VÉŸG Úfô≤dG ióe

áfhÓY ÉfQ :âÑàc á°UÉN äÉ«æà≤eh ÚJÉ°ùa á∏«μ°ûJ É¡∏«°UÉØJ ábhQCG ‘ ¢ShQóe πμ°ûH á°Vhô©e ¢Shô©dÉH äóH óbh ,»°ùfôØdGh Êɪ©dG õcôŸG ±ôZh √ò¡H ÜÉéYE’Gh á°ûgódG √QGhR √ƒLh ≈∏Y Éæ©aóa ¿ÉμŸG ¿hQOɨj ºgh IójôØdG áHôéàdG IQƒf âfÉμa ºgóMCG ±É≤«à°SG ¤EG ∫ƒ°†ØdG kGóL π«ªL ¢Vô©ŸG ¿EG {: âdÉb »àdG ¿Gƒ¡H πÑb É¡ª«ª°üJ ” ÚJÉ°ùa ¢Vô©j ¬fCG á°UÉNh ¿Éà°ùØdG ßØàMG ïjQÉàdG ôe ≈∏Yh ,kÉeÉY 200

»Z ,Ghôc’ ¿É«à°ùjôc ,¬««JƒZ ∫ƒH ¿ÉL …O ∫QÉ°T ¿ÉL , ¿GQƒd ¿É°S ∞jEG ,¢ThQ’ ƒcÉH , ƒfÉ«dÉZ ¿ƒL , π«fÉ°T ,ΣÉLÉÑdÉà°SÉc ΣÉL ,ÚØf’ ¿ÉL ,¢SÉ°ThQ π«°SQÉe , ¿ÉHGQ .QƒjO ¿É«à°ùjôch ,çÉa øe OóY ó°ûàMG ¢Vô©ŸG ìÉààaG á«°ùeCG ‘ ¿ÓYEÓd Ú«eÓYE’Gh ڪ࡟Gh ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc …hôJ á«aÉ≤Kh á«îjQÉJ á∏MQ ¥Ó£fG øY

kÉfÉà°ùa ÚKÓK ≈∏Y …ƒàëj …òdG ¢Vô©ŸG (GÒdÉZ) ∞ëàe äÉ«æà≤e ºîaCG ÚH øe á«°ùfôØdG ±ÉaõdG º°SGôe ïjQÉJ º°SQ IOÉYE’ ⁄ÉY ‘ QÉμàH’G ájô≤ÑYh ábÉfC’G ïjQÉJ AÉ«MEGh Gòg ≈àM öûY øeÉãdG ¿ô≤dG òæe á°VƒŸG Êɪ©dG Qƒ¡ª÷G ΩÉeCG á°UôØdG í«à«a ,âbƒdG á«bGôdG ácÉ«◊G øe Iójôa ™£b ≈∏Y ´ÓWEÓd kÉ°†©H πª– »àdGh á«°ùfôØdG (QƒJƒc 䃡dG) :∫ÉãeCG ⁄É©dG ‘ AÉjRC’G QhO ô¡°TCG ™«bƒJ É¡æe

¬jÉe ¬àLhRh óªfi ,¢ùjôL ¬àLhRh ¿’CG :QÉ°ù«dG øe

AÓàY’ Ú©HQC’G iôcòdÉH ∫ÉØàM’G áÑ°SÉæà 󫩰S øH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¿hÉ©àdÉH á«°ùfôØdG IQÉØ°ùdG º¶æJ ¢Tô©dG kGõ«‡ kÉ°Vô©e áaÉ≤ãdGh çGÎdG IQGRh ™e øe ΩÉY ÉàFÉe .¿ÉªYo ‘ GÒdÉZ {:¿Gƒæ©H IÎØdG ‘ ∂dP h z á«°ùfôØdG ±ÉaõdG ÚJÉ°ùa .2010 Ȫ°ùjO 16 ¤EG Ȫaƒf 7ÚH Ée Gòg »°ùfôØdG Êɪ©dG ∞ëàŸG ∞«°†à°ùj

¿Gƒ¡H √Qƒf 34


33


íeÓe

äÉæ«à°ùdG πÑ≤a ,äÉæ«à°ùdG áÑ≤M »gh ÚJÉ°ùØdG øe ÚàYƒª› äÓ«°üØàdGh äÉ°ü≤dG kÉ«aôM ™ÑàJ ¢Shô©dG AÉjRCG âfÉc áLQGódG ÚJÉ°ùØdG »bÉH øY Égõ«Á Éeh ,ΣGòfBG É¡«∏Y ±QÉ©àŸG ábô£dGh πaôdG ∂dòch …ôμ°ùdGh »LÉ©dGh ¢†«HC’G ¿ƒ∏dG ƒg .OhQƒdG ábÉH ™e ±ÉaõdG äÓØM ‘ á©ÑàŸG ó«dÉ≤àdG âfÉc ∂dòc IÎØdG √òg ‘h kÉfÉà°ùa ¢Shô©dG …óJôJ âfÉμa ,á«dÉØàMG πμd kÉfÉà°ùa Ö∏£àJ áeÉ≤ŸG Iô¡°ù∏d kÉfÉà°ùah ,¿Gô≤dG ó≤Y πØ◊ kÉfÉà°ùah áHƒ£î∏d πØ◊ kÉfÉà°ùah ,ÊóŸG êGhõdG πØ◊ kÉfÉà°ùah ,¿Gô≤dG ó≤Y á«°ûY √ò¡d ¿ƒμJ ¿CG øμÁh ,á«MÉÑ°ü∏d kÉfÉà°ùah ,»æjódG êGhõdG ßaÉM »æjódG êGhõdG πØM ¿Éà°ùa øμdh ,áØ∏àfl ¿GƒdCG AÉjRC’G ¿Éà°ùØc á«Ñ©°ûdG IôcGòdG iód ï°SΫd ¢†«HC’G ¬fƒd ≈∏Y .±ÉaR ÌcCG ±ÉaõdG πØM ó«dÉ≤J äQÉ°U äÉ«æ«©Ñ°ùdG áÑ≤M øe AGóàHG k …òdG ó«MƒdG ¢SÉÑ∏dG kÉfÉ«MCG ¢†«HC’G ¿Éà°ùØdG íÑ°UCGh áWÉ°ùH øe CGõéàj ’ kGAõL ïjQÉàdG ™HÉ£dG QÉ°Uh ,∫ÉØàM’G Gòg õ«Á äÉ«æ«fɪãdG òæe ¬fCG ó‚ å«M ±ÉaõdG ¿Éà°ùØd áØ∏àîŸG •É‰C’G ᫪°ùàdG »g zájQƒWGÈeE’G ÚJÉ°ùa{ âëÑ°UCG äÉæ«©°ùàdGh øe IÉMƒà°ùŸG êPɪædG ¢†©H ≈∏Y â≤∏WCG »àdG áLQGódG .™ØJôŸG Qó°üdGh ᪫≤à°ùŸG •ƒ£ÿÉc ¿ƒ«∏HÉf ó¡Y ÚJÉ°ùa …õH Qƒ¡¶dG äÉ«æ«fɪãdG òæe kÉ°Uƒ°üNh ¢Shô©dG º¡j ó©j ⁄ åëÑJ âëÑ°UCG Ée Qó≤H áÑ°SÉæŸG √ò¡d ¬«∏Y ±QÉ©àe óMƒe ¢Shô©∏d í«àjh Ée á°üb …hôj õ«‡ ¿Éà°ùØH OôØàdG ≈∏Y áæ°S ÚKÓK øY ójõj Ée òæeh ,¢UÉÿG É¡eƒj ¢û«©J ¿CÉH Ghôc’ ¿Éà«°Sôc ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y OOÎj ⁄h ¿GƒdC’G äÒ¨J ‹É≤JÈdG πãe á«gGõdG á«Hƒæ÷G ¿GƒdC’G áYƒª› ∫ɪ©à°SG ‘ .1998 áæ°S ‘ ¬°ShôY ¬H äô¡X …òdG Ωɪ°ûdG ¿ƒd ¤EG πFÉŸG º°ùb á°ù«FôH áaó°U Éæ«≤àdG ¿ÉeRC’G ÚH Ée É`` ` æ∏≤æJ AÉ`` æKCGh »gh ,܃jCG GQ’ É«∏©dG á«æ≤àdG á«∏μdG ‘ AÉjRC’G º«ª°üJ IOÉe É¡fƒc ¢VQÉ©ŸG √òg πãà äɪ࡟G ióMEG øe á°VƒŸG ó¡°ûe ≈∏Y äCGôW »àdG äGÒ¨àdÉH á«æZ á«aÉ≤K ÉædGƒŒ ¿Éμa Éæd áÑ°ùædÉH ÉeCG ,á«°VÉŸG Oƒ≤©dG ∫ÓN ìöûd »æZ äÉeƒ∏©e Qó°üe GQ’ á≤aôH πªLCG IQƒ°üdG øe π©Œ π«°UÉØJ .í°VhCGh ¿Éà°ùa ∫ƒM GQ’ ™e ÉæãjóM CGóH …òdG öûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG øe ±ÎdGh ñòÑdG ôgɶe ¬«∏Y hóÑJ

âdÉb å«M ±ÉaõdG ÚJÉ°ùa ‘ áeóîà°ùŸG OGƒŸÉH Ió°ûH ó©j ⁄ »©«ÑW ôjôM É¡ª«ª°üJ ‘ πNój ÚJÉ°ùa ΣÉæg {: kGóL ájöüY ÚJÉ°ùa ÖfÉL ¤EG ,öVÉ◊G âbƒdG ‘ koGOƒLƒe z.∂«à°SÓÑdG øe ™£b øe ºª°üŸG ¿Éà°ùØdG ∂dòc ƒëf ƒ£îf ¿CG ¤EG Éæà©aO á°ûgó∏d IÒãŸG äGÒÑ©àdG √òg Qƒ°†ëH √õ«¡Œh √OGóYEG πMGôe Éfó¡°T …òdG ¢Vô©ŸG »àdGAnne Zazzo RGR ¿BG (GÒdÉZ) ∞ëàe áæ«eCG ±GöTEÉHh É¡H ´ÈàdG ” ±ÉaõdG ÚJÉ°ùa øe áYƒªéŸG √òg ¿CÉH{ :ÉæJÈNCG »≤ÑàŸG ó«MƒdG ôKC’G ¿ƒμàd ,IQƒ¡°ûeh á≤jôY äÓFÉY πÑb øe ,≈°†e âbh ‘ á«dÉY á«YɪàLG ádõæe ø∏¨°T AÉ°ùf iôcP øe QhO ô¡°TCG ‘ É¡ª«ª°üJ ” IQÉàflh Iõ«‡ á∏«μ°ûJ ÖfÉL ¤EG z.QƒjOh π«fÉ°T πãe AÉjRC’G ≈∏Y õμJôj …òdG QÉ°ùŸG ™Ñàf ¿CG óH’ ¿Éc ¿ÉμŸG Éæ∏NO ÉeóæY 2010 h 1810 »àæ°S ÚH Ée óàÁ …òdG »îjQÉàdG π°ù∏°ùàdG »¡a kÉ«æeR áHQÉ≤àŸG º«eÉ°üàdG ÉeCG ,π«L πμd ¿Éà°ùa ∫ó©Ã ïjQÉJ ‘ √ôKCG ΣôJ …òdG ܃∏°SC’G ‘ kÉjQòL kGÒ«¨J πã“ É¡©jRƒJ ” »àdG á∏«μ°ûàdG √òg ‘ ôeC’G Gòg ≈∏Œh ,á°VƒŸG ¿É«MC’G øe Òãc ‘ ó°ùéàd äÉØ£©æŸGh ábQhC’G OGóàeG ≈∏Y á∏àμc ΩɪcC’G ïØàæàa ,º«ª°üàdG Ö«dÉ°SCG ‘ á©à‡ äGÒ«¨J äGôμdÉc ºK 1868 áæ°S Ö«HÉfC’Éc íÑ°üàd 1834 áæ°S ΩÉcQ .1923 áæ°S áªYÉædG ÜÉÑ≤dG πμ°T òNCÉJ Égó©Hh ,1898 ΩÉY

¿EÉa äGÒ«¨J ΣÉæg ¿Éc ¿EGh ¬à«°Uƒ°üNh ¬à«dɪéH ¢†«HC’G z.Ò«¨J …CG ¬jΩj ⁄ ¿Éà°ùØdG áé¡H π«°UÉØàdÉH ɪ¡HÉéYEG GÈY ó≤a (¿’CG)h (¢ùjôL) ÚLhõdG ÉeCG IOÓ≤dG ¤EG (¿’CG) QÉ°TCG å«M ,¢Vô©ŸG â≤aGQ »àdG IÒ¨°üdG øe ÉgÒZh áæ°S ∞dCG 27 áHGôb ¤EG É¡îjQÉJ ™Lôj »àdG Gòg πãe º«¶æJ ‘ ∫hòÑŸG ó¡÷G ≈∏Y πdóJ »àdG π«°UÉØàdG .¢Vô©ŸG OGóYEG ºàj ¿CG Öéj ¬fCG iôj …òdG (óªfi) ɪ¡à≤aôH ¿Éch ≈∏Y AÉ≤HE’Gh ,ÚJÉ°ùØdG √òg øe áî°ùæà°ùe ™£b øe ôKCÉàJ ’ ≈àM É¡fÉμe ‘ á«∏°UC’G ™£≤dG …Qɪ©e ¢Sóæ¡e ¬fCG ÉÃh ,π≤æàdG AGôL IóFÉ°ùdG á∏«ª÷G AGƒLC’G ¤EG QÉ°TCG âjôLCG »àdG äGÒ«¨àdG ¿EG{ :¬dƒ≤H »°ùfôØdG Êɪ©dG õcôŸG ‘ ∫ɪ÷G øe ójõŸG âØ°VCG ÉeCG z.¢Vô©ŸG ¤EG (¬jÉe) ¬àLhR âfÉμa Iô¡Ñæe

øμJ ⁄h öûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ¤EG Oƒ©J ÚJÉ°ùa ™e ÉæàdƒL äCGóH ájÉZ ‘ É¡fCG ºZQ Úahô©e Gƒfƒμj ⁄ É¡«ªª°üeh á©bƒe ,á°ù«Øf á°ûªbCG øe ácÉfih ,á°üdÉÿG ábódGh ábÉfC’G ΣÉæg ¿CG í°VGh πμ°ûH hóÑjh ÚH Ée π°UÉa ™WÉb

¿ÉJƒHƒd ¿É«à°ùjôc áYƒª› øe zöü«≤dG{ 2011 - 2010 AÉà°T / ∞jôN

36


1954 ¿Éa ΣÉL ,±ÉaR ¿Éà°ùa

1959 ∞«°U / ™«HQ QƒJƒc äƒg áYƒª› ,QƒjO ¿É«à°ùjôc ,±ÉaR ¿Éà°ùa 35


íeÓe

É¡HGô¨à°SG øY äÈYh ,Ió°ûH â°ûgófG ¿CG ±ÉaõdG ¿Éà°ùa ¿C’ ∫GDƒ°ùdG Gòg πãe ìôW øY É¡bhP ¢ùμ©jh IÉàØdG º∏M øY È©j ¿CG Öéj óHÓa kGõgÉL kÉfÉà°ùa äQÉàNG ¿EGh ,¢UÉÿG ¿CG Öéj ¬fC’ ,á°UÉÿG É¡à°ùŸ ∞«°†J ¿CG Ωƒj ’EG óMCG √Gôj ’h ÉgóMƒd É¡fÉà°ùa ¿ƒμj .É¡aÉaR

¿Éà°ùa øe º¡∏≤æJ óæY QGhõdG ô¡HCG Ée Gògh ,¬««JƒZ ∫ƒH ¿ÉL ¬ª«ª°üàH ΩÉb ôNBG ¤EG .Ghôc’ ¿É«à°ùjôc ,π«fÉ°ûd ó∏«aôZ’ ∫QÉch ∞ëàŸG áæ«eCG øe âHÎbG á«°ùeC’G ájÉ¡f ‘h á¡HC’G √òg ÚH øe {:¢ùª¡H É¡àdCÉ°Sh RGR ¿BG »àdG ICGôŸÉH ∂jCGQ Ée ,´GóHE’Gh ábÉfC’Gh ±ÎdGh ’EG É¡æe ¿Éc ɪa , z?É¡aÉaR ¿Éà°ùa ôLCÉà°ùJ

∫ƒNOh áYÉæ°üdG öüY CGóH ,äÉ«æ«à°ùdG ÉeCG ôë°S øμdh ,AÉjRC’G ⁄ÉY ¤EG áWÉ«ÿG áæ«cÉe kÉ«ZÉW »≤H (QƒJƒc 䃡dG) á«bGôdG ácÉ«◊G ™£b ΣÉæ¡a ,¿B’G ≈àM á°VƒŸG ó¡°ûe ≈∏Y ‘ áæ«cÉŸG πNóàJ ¿CG AÉjRC’G ºª°üe πÑ≤j ’ É¡«a IójóY π«°UÉØJ ò«ØæJ ºàjh ,É¡ª«ª°üJ ,Ö«cÎdG hCG õjô£àdG å«M øe ó«dG ΩGóîà°SÉH

áæ°S Íj Ée kGójó–h ,âbƒdG ∂dP ‘ á©FÉ°ûdG ”{ : É¡Ø°Uh óM ≈∏Yh ,1910-1890 ≥∏£j ¿Éc öüY ‘ ¿Éà°ùØdG Gòg º«ª°üJ âfÉc å«M ,(π«ª÷G öü©dG) º°SG ¬«Y πμ°T ≈∏Y kɪî°V kÉfÉà°ùa ¢Shô©dG …óJôJ áeÉî°Vh ,»©«Ñ£dG ôjô◊G øe IójóY äÉ≤ÑW »YɪàL’G iƒà°ùŸG ¤EG Ò°ûJ ¿Éà°ùØdG âfÉch ,ICGôŸG ¬H ™àªàJ »àdG ™«aôdG âfÉc πH ÉgóMƒd ¬jóJôJ ¿CG ™«£à°ùJ ’ z.äGóYÉ°ùŸG øe OóY ¤EG áLÉëH Ée IÎØdG πãÁ ôNBG ¿Éà°ùa ¤EG Éæ∏≤àfG ºK øY GQ’ ∫ƒ≤Jh 1940 ájGóH ¤EG 1920 ÚH ICGôŸG â≤∏£fG áÑ≤◊G √òg ‘ {:IÎØdG √òg á°VhôØe âfÉc »àdG Oƒ«≤dG øe äQô–h É¡FGóJQG ∫ÓN øe É¡æY äÈY »àdGh É¡«∏Y IÎØdG √òg ‘h ,ô©°ûdG ¢übh ∫É£æÑdG QƒjO ¿É«à°ùjôc »ŸÉ©dG ºª°üŸG OGQCG äGòdÉH ¿Éc πH ,ICGôŸG ábÉfC’ ájƒãfC’G äɪ°ùdG IOÉYEG äÉ«æ«°ùªÿG øe IÒNC’G äGƒæ°ùdG ≈∏Y ≥∏£j z (´ƒLôdG) á∏Môe

É«∏©dG á«æ≤àdG á«∏μdG ‘ AÉjRC’G º«ª°üJ º°ùb á°ù«FQ :܃jCG GQ’

RGR ¿BG (CGÒdÉZ) ∞ëàe ¬æ«eCG 38


,QƒjO ¿É«à°ùjôμd ôfÉ«dÉZ ¿ƒL ,¢übô∏d ¿Éà°ùa 1998 - 1997 ∞«°U / ∞jôN

1969 ,¿GQƒd ¿É°S ∞jEG ,±ÉaR ¿Éà°ùa


äGQGƒ°ù°ùcEG

? GPÉŸh ≈∏Y Ëôc ôéM π°†aCG ¿CG ™«£à°SCG ’ ÉfCG ÚH êõŸÉH ΣÒμØJ ‘ »g á©àŸGh ôNBG ôéM . QÉéMC’G √òg π㟠᫩«Ñ£dG ¢üFÉ°üÿG

ƒëf ICGôŸG ÜòŒ »àdG äɪ°ùdG »g Ée ∂àYƒª› ∞∏àîJ ∞«c ? áæ«©e á©£b ? iôNC’G äÉYƒªéŸG øY ¿CÉH ô©°TCGh ≥«bódG º«ª°üàdG ‘ πªYCG ÉfCG √ÉŒ’G Gòg ¤EG IOƒ©∏d Ö°SÉæŸG âbƒdG Gòg πμ°ûH √ÉŒ’G Gòg ‘ ≥ª©JCG ¿CG âÑZQ óbh äGôgƒéŸG ™£b ΩGóîà°SG ∫ÓN øe ∞∏àfl ™£b õ«ªàJ ɪc , á«eƒ«dG IÉ«ë∏d á≤«bódG ÌcCG Ú©∏d áHPÉLh IÒãe É¡fCÉH áYƒªéŸG âeóîà°SG »æfCGh á°UÉN, ôNBG A»°T …CG øe QÉéMC’Gh •GÒb 18 QÉ«Y øe ÖgòdGh á°†ØdG . ≥«bOh ¿RGƒàe πμ°ûH áÁôμdG

øe á©FGQ áYƒª› ∂jód ¿CG É橪°S áYƒª› ΣÉæg π¡a áHGò÷G ¢ùHÓŸG Úªª°üŸG ºg øeh ∂jód á∏°†Øe ? ∂jód Ú∏°†ØŸG õæ«H …ôØ«L ™e ÒÑc πμ°ûH ÜhÉŒCG ÉfCG áYhQh ∫ɪL øe äÉéàæŸG √òg ¬H õ«ªàJ ÉŸ ɪFGO ÉfCÉa ∂dòdh º«ª°üàdG ‘ ájô≤ÑYh ƒgh è«àæ«a ‘ ¥ƒ°ùàdG ≈∏Y ¢UôMCG âfÉc »àdG »eCG ój ≈∏Y ¬«∏Y â«HôJ ó«∏≤J . äÉéàæŸG √òg ¥ƒ°ùàd É¡©e »æÑ룰üJ øjó≤à©J »àdG äGôgƒéŸG ´ƒf ƒg Ée º«ª°üJ ‘ áæ«©e áÑ≤M Ú∏°†ØJ πg Gòg ‘ ∂JÈN ∫ÓN øe ? äGôgƒéŸG »àdG äGôgƒéŸG á©£b »g Ée ∫ÉéŸG ? Iõ«‡h Iójôa É¡fCÉH øjôJ ¢üî°T øY ¢ù«dh IÎa øY ÉæKó– Ée GPEG âfÉc äÉæ«°ùªÿG ∫ɪYCG ¿CÉH ∫ƒbCG »æfEÉa ¿GRƒ°S øY äQó°U »àdG ∂∏J á°UÉN Iõ«‡ »gh Iõ«‡ Ó©a É¡©£b âfÉc å«M ¿hÈ∏H π©Œh äGQÉ©°ûdÉH øeDƒJ øμJ ⁄ »∏ãe øY çóëàJ »àdG »g áÁôμdG QÉéMC’G . É¡°ùØf ¬«∏Y πª©∏d π°†ØŸG ΣôéM ƒg Ée

kGÒãc ¬H Ú©àªà°ùJ …òdG ÖfÉ÷G ƒg Ée ? ∂∏ªY ‘ Iójó÷G áYƒªéª∏d êPɉ AGóJQG ó«cCÉàdÉH A»°ûdG Gògh ôLÉàŸG ‘ É¡°VôY ºàj ¿CG πÑb . IôeÉZ IOÉ©°ùH ô©°TCG »æ∏©éj GQÉc π©Œ »àdG º«ª°üàdG áØ°ù∏a »g Ée ∞«ch ? º«ª°üàdG ⁄ÉY ‘ º¡e º°SG RhQ »àdG áfÉμŸGh èàæŸG Gòg Qƒ£J Úª«≤J äGƒæ°S ¢ùªÿG ∫ÓN π≤æd É¡«dEG π°ü«°S ? áeOÉ≤dG ábódG ≈∏Y õcôj …òdG º°S’G ƒg RhQ GQÉc ¿ƒμj ¿CG ≈æ“CG , á«gÉaôdGh Iƒ≤dGh áYhôdGh É¡H ΩƒbCG »àdG äÉéàæŸG áaÉc ‘ ƒ‰ ΣÉæg ó¡°ûj ÉÃQh áeOÉ≤dG äGƒæ°S ¢ùªÿG ∫ÓN kÉë°VGh kGƒ‰ ΣQƒjƒ«f ‘ »H ¢UÉÿG ∂«JƒÑdG . IÎØdG √òg ∫ÓN

40


äGQGƒ°ù°ùcEG

áÁôμdG QÉéM’G ICGôeG RhQ GQÉc QGƒ◊G Gòg ºμd Ωó≤J øLGQ ÉÑjO »g É¡a äGôgƒéŸG ¥É°û©d π°†ØŸG Oó©dG ƒg Oó©dG Gòg ¿ƒμj ÉÃQ º«ª°üJ ⁄ÉY QGöSCG øY åjóë∏d ∑Qƒjƒ«f ‘ IOƒLƒŸG äGôgƒéŸG ᪪°üe z Kara Ross { ¢ShQ GQÉc ™e . äGôgƒéŸG

. ácô◊Gh Aƒ°†dG ? ∂jód º«ª°üàdG á«∏ªY CGóÑJ ∞«c AGQh áæ«©e IôμØd ôKCG ΣÉæg ¿Éc πg ? áÁôμdG QÉéMC’G áYƒª› IÒ¨°U Iôμa Oôéà º«ª°üàdG á«∏ªY CGóÑJ ¢ùμ©æj ƒgh Aƒ°†dG iQCG ¿CG øμªŸG øe Óãªa IQÉjR Oô› øe hCG òaGƒædG óMCG êÉLR ≈∏Y IôHE’G π¨°ûH ¬«a ÖéYCGh É«côJ ‘ QGRÉÑd √òg ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y . ∞£©e ≈∏Y ≥«bódG ’ áÁôμdG QÉéMC’G øe IÒNC’G áYƒªéŸG øeÒãμdG É¡«a …óŒ ∂fCG ’EG kÉæ«©e kÉ«°T ™ÑàJ . QÉμaC’G

39

êÉàfEG ‘ ™°SƒJCG ¿CG kÉ≤M’ äÎNG »æfCG ¢ùØf ¤EG êÉà– É¡fC’ ájó∏÷G ó«dG ÖFÉ≤M . QÉμaC’Gh IÈÿG h IQÉ¡ŸG øe Qó≤dG

‘ »gh äGôgƒéŸG º«ª°üàH äCGóH: ¢üædG IóMGƒc Ωƒ«dG É¡ª°SG ôØëàd áæ°S 13 ø°S ,äGôgƒéŸG º«ª°üJ ⁄ÉY ‘ ΩƒéædG ™ŸG øe QÉéMCÓd »μjôeC’G ó¡©ŸG ‘ GQÉc â°SQO º«ª°üJ ‘ äGƒæ°S ¢ùªN â°†bh áÁôμdG QÉμaC’Gh É¡à«°üî°T øY È©J Iójôa ™£b äÉéàæe ⫶M . É¡dÉ«N øe IÉMƒà°ùŸG ⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl ‘ á©°SGh Iô¡°ûH GQÉc √òg ” º«ª°üàdG ‘ áYhQ øe ¬H õ«ªàJ ÉŸ ÉeóæY ô¡¶J É¡∏©Œ áLQód ájƒb ∫ɪYC’G õ«ªàJ É¡fCG ɪc ôNBG A»°T …CG ™e É¡©°Vh ºàj É¡∏©éj πμ°ûH ᪪°üeh …öü©dG É¡∏μ°ûH GQÉc õ«ªàJ h .“øeR …CGh âbh …CG Ö°SÉæJ áØ∏àfl ¿GƒdCGh ΩÉéMCÉH QÉéMCG ΩGóîà°SÉH . äÉLÉ«àM’G ∞∏àfl »Ñ∏J

? ∂eÉ¡dG Qó°üe ƒg Ée »JÉjôØ°S ‹ áÑ°ùædÉH ΩÉ¡dE’G Qó°üe á°UÉîHh É¡aOÉ°UCG »àdG ájQɪ©ŸG º«eÉ°üàdGh Sir Norman ΰSƒa ¿ÉeQƒæH á°UÉÿG ∂∏J ≈∏Y í°VGh ÒKCÉJ É¡d ¿Éc óbh Foster êÉLõdG ¤EG ô¶fCG ÉfCÉa ∂dòc IÒNC’G áYƒªéŸG ¢†©ÑdG ¬°†©H ™e ¬∏NGóJ á≤jôWh ¿ƒ∏ŸG ΩƒbCG ¿CG áÑZQ …ód âëÑ°UCGh ∂«HÉÑ°ûdG ‘ Gòg øe ó«Øà°ùJ »àdG öUÉæ©dG ΣGöTEÉH

º«ª°üJ ⁄ÉY ‘ ∂àjGóH âfÉc ∞«c ? äGôgƒéŸG QÉéMC’ÉH CGóÑj A»°T πc ¿EÉa ‹ áÑ°ùædÉH á©£b ∫hCG âfÉch äGôgƒéŸG øe ÌcCG áÁôμdG äÓMQ óMCG ‘ …QÉ«àNG øe É¡ª«ª°üàH ΩƒbCG »æJOÉb óbh É«≤jôaG ¤EG »JöSCG ™e …QÉØ°ùdG »à∏©Lh º«ª°üàdG ⁄ÉY ¤EG áHôéàdG √òg âfÉc äGôgƒéŸG .á«©«Ñ£dG OGƒŸG ᪫b QóbCG ºZôdG ≈∏Y ¬«a Ò°SCG ¿CG äOQCG …òdG √ÉŒ’G


äÉ«æà≤e

È``©ŸG øØdG ‘h ∫õæŸG äGQƒμjód á«còdG h á∏«ª÷G É¡JGQÉμàHÉH Iôe πc ‘z katharinepooley { ‹ƒH øjôKÉc Éæ°ûgóJ . ∫õæŸG êQÉN h πNGO ΩGóîà°SÓd ¿Éë∏°üJ ÚJójôa Úà©£b ºμd Ωó≤f Oó©dG Gòg

á«∏ª©dG äÓMôdG áÑ«≤M á∏«ªL á∏Môd ‹ÉãŸG π◊G ¢SÉ«dƒH øjôKÉc ∂d Ωó≤J Gò¡d äÓMôdG ÖFÉ≤M øY Ωƒ«dG »æ¨à°ùj óMCG ’ áëjôeh á∏«ªL ágõf ‘ êhôî∏d . á≤«fCG h á©à‡ »©«Ñ£dG ó∏÷G øe áYƒæ°üŸG ±Gƒ◊Éc á≤«bódG É¡∏«°UÉØàH õ«ªàJ å«M á«LQÉÿG äÓMô∏d á«gÉaôdG ìhQ ¢ùμ©J »àdG áÑ«≤◊G É¡fEG ¿CG ɪc , …öüY πμ°T äGPh Iôª©e É¡∏©éj Ée ƒgh ó∏÷G øe πeÉμdÉH áYƒæ°üe É¡fCG ɪc iôNC’G äGQGƒ°ù°ùcE’Gh á≤«fC’G ä’ɪ◊Gh É¡°†©H ™e á∏eÉμàe á«æa áØëàc áÑ«≤◊G hóÑJ âbƒdG ¢ùØf ‘h óM ≈°übC’ á«∏ªY »¡a É¡H Ωƒ≤j áØ«Xh ¬d áÑ«≤◊G √òg ‘ A»°T πc . ∫õæŸG êQÉN á«dÉãŸG áÑ«≤◊G É¡∏©éj Ée ƒgh IôØ°üdG —ÉØdG »æÑdGh Oƒ°SC’G ɪg Úfƒd ‘ áÑ«≤◊G ôaƒàJ ,¢†©ÑdG

42


∂H’hO πNGO ¿ƒμJ ¿CG Öéj AÉ«°TCG

π°†aC’G ∂fCG øjô©°ûJ ∂∏©éj A»°T …CG – ¢ùHÓŸG ¬FGóJQG óæY áMÉJôe ∂fCG øjô©°ûJ AGòM …CG – ájòMC’G ¢ShQ GQÉc – äGôgƒéŸG ¢ShQ GQÉc – ájhó«dG ÖFÉ≤◊G ʃdÉe ƒL – π«ªéàdG OGƒe

äGƒæ°S ¢ùªN ó©H É¡jóJΰS ¢SÉædG ¿CÉH ? ¿B’G øe äGôgƒéŸG á«Yƒf ™bƒàJ ¿CG GóL Ö©°üdG øe ¿C’ äGƒæ°S ¢ùªN ó©H IOƒLƒe ¿ƒμà°S »àdG øμÁ ’ á°VƒŸG äÉgÉŒÉc kÉeÉ“ äGôgƒéŸG ±ƒ°S äGƒæ°S ¢ùªN ó©H ÉÃQ . É¡H DƒÑæàdG äÉYƒªéŸG ¢ùØæH ´Éàªà°S’G ‘ ôªà°ùf äÉ«æ≤J ô¡¶J ΩÉY πc ™e øμdh á«μ«°SÓμdG ôμØf »àdG á≤jô£dG Ò«¨J ¤EG …ODƒJ IójóL á«μ«°SÓμdG äɪ«ª°üàdG ‘ ôμaCG ÉfCGh É¡H É¡d çóëj ¿CG øμÁ Ée ÖbôJCGh »H á°UÉÿG .iôf ±ƒ°Sh ‘ É¡«©°†J »àdG ÖfGƒ÷G »g Ée ? äGôgƒéŸG AGô°T óæY ΣQÉÑàYG É¡H ®ÉØàMÓd á©£b …ΰûJ âæc GPEG , Éæ°ùM »àdG QƒeC’G øe OóY ΣÉæg ¿EÉa çGÎc ¿ƒμJh ƒg A»°T ∫hCGh ΣQÉÑàYG ‘ É¡«©°†J ¿CG Öéj ™e »ØWÉ©dG ÜPÉéàdG øe ´ƒf ΣÉæg ¿ƒμj ¿CG äGôgƒéŸG ¿C’ É¡FGöûH ÚÑZôJ »àdG á©£≤dG ¢ù«°SÉMCGh ôYÉ°ûe ódƒJ á©£b πch øØdG πãe . iôNC’G á©£≤dG øY áØ∏àfl

. §≤°ùe ‘ …ófÉc …BG øe ¢ShQ GQÉc º«eÉ°üJh äÉéàæe AGöT øμÁ

41


πª÷G

ábÉfC’Gh AÉ¡ÑdG øe kGójõe ∞°üfh Îe ´ÉØJQÉH á°üæe ≈∏Y ∞≤j …òdG zπª÷G { ∞«°†j √òg âëædG á«∏ªY âbô¨à°SGh É«°SBG ‘ π«ªLh ≥«bO πμ°ûH ¬àëf ” óbh ∂dõæe Qƒμjód øe áYƒæ°üe ¿ƒ«©dG ¿G ɪc ∂«àdBG Ö°ûNh á«°SÉ≤dG á°†ØdG øe ´ƒæ°üe ƒgh Qƒ¡°T áKÓK áØ– É¡fCG ÖfÉL ¤EGh AÉØ°ûdG ≈∏Y É¡JQóbh PÉNC’G Égôë°ùH õ«ªàJ »àdG áÁôμdG QÉéMC’G ¬cGƒØdG ™°Vh øμÁ å«M IójóY äÉeGóîà°SG ¬jód πª÷G ¿EÉa ≥«bO πμ°ûH áJƒëæe á«æa . ‹ƒH øjôKÉc â«H ‘ …öüM πμ°ûH á©£≤dG ôaƒàJ . Ió°†æªc ¬eGóîà°SG hCG ¬H

www.katharinepooley.com : ‹ÉàdG ™bƒŸG IQÉjR øμÁ äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 43

Signature - Arabic - December 2010  

Signature - Arabic - December 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you