Page 1


MO H : 0 7 / 2 0 1 2


106 Oó©dG- 9 ájƒæ°ùdG- 2012 ôjGÈa

ΩÓμ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `dG ∫hCG

.... º¡©e øμæd

‫ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬

ôjôëàdG ¢ù«FQ …QƒØdG ˆGóÑY øH ÖdÉZ áYƒªéŸG Qôfi ≠æ«°S ∂fÉjÉe

á«Øë°U á∏°SGôe

RójE’ÉH âÑ«°UCG á«æ«©HQCG ICGôeEG IÉfÉ©e øY çóëàj …òdG Aɪ°SCG º∏«a øe ó¡°ûe ‘ øe äƒe ì ÉfCG , …óæY …òdG ¢VôŸG øe 䃪M ¢ûe äƒeCG ì ƒd ÉfCG { á∏£ÑdG âdÉb Éæ«WÉ©J ¥ôW ∫ƒM ¥ó°üdG ‘ á¨dÉHh ájƒb ádÉ°SQ »gh { ºcóæY …òdG ¢VôŸG Éæ∏NGO ‘ ó≤à©f øe øe ºgÒZ hCG ÚbÉ©ŸG hCG ¢VGôe’ÉH ÚHÉ°üŸG ¢SÉædG ™e AõL k ¿CG Ú∏gÉéàe hCG Ú°SÉæàe ôNBÉH hCG πμ°ûH º¡æe π°†aCG ÉæfCG hCG ¿ƒØ∏àfl º¡fCG . øëf ÉæÑÑ°ùH ¿Éc º¡JÉ«M ‘ OƒLƒŸG ¢ü≤ædG øe Gk ÒÑc

á«FÉæ¡dG AÉ°ù«e ........................................

‫ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ‬

º«ª°üàdG ôjóe ôμjô‚GQ ¢ûjófÉ°S

∫hCG ºª°üe ∞«°S âæH AÉ«∏Y

ºª°üe á«eQÉ°üdG Ëôe

É¡H ≈¶ëj »àdG ᫪«∏©àdG ¢UôØdG á«°†b ºcÉjEG h ∫hÉæàf ICGôŸG øe Gòg ÉfOóY ‘ QOGƒch ègÉæeh ¢SQGóe OƒLh ΩóY á«dÉμ°TGh , ¿hGO áeRÓàà øjOƒdƒŸG ∫ÉØWC’G ¿CG øμÁ á°UÉÿG äÉLÉ«àMC’G …hP øe áÄa ™e πeÉ©àd á°ü°üîàe ᫪«∏©J Éæé«°ùf øe AõL ºg ∫ÉØW’G A’Dƒg , øWƒdG Gòg AÉæH ‘ ôNBÉH hCG πμ°ûH ºgÉ°ùJ Gƒfƒμj ≈àM º¡JÉLÉ«àMG ™e Ö°SÉæàJ ᫪«∏©J ¢Uôa ‘ ≥◊G º¡dh »YɪàL’G ...º¡fGôbG øe πbCG º¡fCÉH hô©°ûj ¿C’ áLÉ◊G ¿hO ™ªàéŸG ‘ ’k É©ah Ék «≤«≤M AõL k QGõgh …OÉæg äGƒN’G º«ª°üJ øe ájöüM áYƒª› Oó©dG Gòg ‘ ºμd Ωó≤f á«∏ª©dG ¢ùHÓŸG øe áYƒª› »gh , §≤°ùe ∂«JƒH πfi ÉàÑMÉ°U á«dÉLOõdG áHôŒ øY ¬«a ¿ÉKóëàJ ɪ¡©e ¢UÉN QGƒMh , á«fɪY äÉ°ùª∏H á«eƒ«dG h . á«fhÎμdE’G IQÉéàdG h º«ª°üàdG

∫hCG Qƒ°üe óæeôH ¢û«LGQ ........................................

‫ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‬

êGQ óæaƒL ¢û«eGQ ........................................

‫ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‬ ∫ɪYC’G Iôjóe

ÉeQh ÉLƒH äÉfÓYE’G ôjóe IóYÉ°ùe á«°Tƒ∏ÑdG ¿Éª«∏°S Iójôa ........................................

‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Éé¡«°S ÖjófÉ°S

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf …hQ ÉfÉÑdCG

ó«©H ¢UÉN ∞∏e ÈY Ö◊G Ωƒjh Ö◊G äɶ◊ ºμcQÉ°ûf É°†jCG Oó©dG Gòg ‘h ºμJÉ¡Lhh , Ö◊G ó«Y ‘ ÉjGó¡dG äGQÉ«N øY ¬«a ºμ©e ∑QÉ°ûàf , Ö◊G áYƒª› h ±ÉaõdG ÚJÉ°ùa á∏«μ°ûJ ôNGh É©e ºμJÉbÓYh , ¿ƒÑ– øe ™e ¬∏°†ØŸG . ICGôŸG á∏› AGô≤d ¢ShófÉf É¡eó≤j »àdG äÉØ°UƒdG øe IQÉàfl ... ºμHƒ∏b CÓÁ Ö◊Gh ΩÉY πc . ºμd ÉgÉæªàf á≤«°T á©HÉàe

ájQÉéàdG ∫ɪYCÓd ∫hCG ôjóe ¿ÉeGQ ‘GQ ........................................

‫ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺩﻋﻢ‬ ‫ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬

QÉeƒc GOGQ ájó°TGôdG áæjhR ........................................

ᣰSGƒH ™jRƒàdG ºàj Ω.Ω.¢T ΩÓYE’G πFÉ°Sh áeóÿ IóëàŸG

ICGôŸG ≥jôa ‫ﺍﻟﻨــــﺎﺷـﺮ‬

Ω.Ω.¢T ô°ûædGh áaÉë°ü∏d IóëàŸG äÉeóî∏d á°†¡ædG äÉcô°T ióMEG ¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe ,112 :…ójÈdG õeôdG ,…hQ ,3305 :Ü:¢U 00968 24707939 :¢ùcÉa ,00968 24700896 :∞JÉg almara@umsoman.com :ÊhÎμdE’GójÈdG website:umsoman.com

™«°VGƒŸG øe …CG ™ÑW IOÉYEG hCG ï°ùf Rƒéj ’ ` áXƒØfi ¥ƒ≤◊G ™«ªL :ô°TÉædG øe á«£N á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿hO IQƒ°ûæŸG .äÉfÓYE’G äÉjƒàfi ¢Uƒ°üîH á«dhDƒ°ùe ájCG ô°TÉædG πªëàj ’h

‫ ﻡ‬٢٠١٢ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‬

á«fhÎμdE’G áî°ùædG

www.oeronline.com

™bƒe IQÉjR ∫ÓN øe zICGôª∏d{ á«fhÎμd’G áî°ùædG ≈∏Y ´ÓW’G ∂æμÁ Al Mara ∑ƒH ¢ù«ØdG ≈∏Y hCG

Ω.Ω.¢T ô°ûædGh áaÉë°ü∏d IóëàŸG ‘ ¿ÉªY áæ£∏°S ‘ áYÉÑ£dG â“ Ω Ω ¢T IOhóëŸG É¡àÑàμeh ¿ÉªY á©Ñ£e ácô°T

2012ôjGÈa

2


‫‪20‬‬

‫ﻗﺼﺔ اﻟﻐﻼف‬ ‫أﻃﻔﺎل ﻣﺘﻼزﻣﺔ داون‬ ‫ﻳﺤﻠﻤﻮن ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ‬

‫ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‬

‫‪ 8‬ﺧﺪﻣﺎت واﺧﺒﺎر ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺗﻬﻤﻚ‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت‬

‫‪ 16‬ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻣﺴﻘﻂ‬

‫ﻋﺎﻟﻤﻲ ‪:‬‬

‫‪ 26‬اﻟﻌﻨﻮد ﺑﺪر وﻟﻴﺪي ﻓﻮزازا‬

‫ﺣﺼﺮي‬

‫‪ 28‬ﺣﻮار ﻣﻊ ﻫﻨﺎدي وﻫﺰار‬ ‫اﻟﺰدﺟﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪ 29‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ازﻳﺎء‬ ‫ﺑﻮﺗﻴﻚ ﻣﺴﻘﻂ‬

‫ﻣﻠﻒ ﺧﺎص ‪:‬‬ ‫ﻳﻮم اﻟﺤﺐ‬

‫وﻗﻔﺔ ﻣﻊ‬

‫‪ 36‬اﻳﻤﺎن و ﺑﺸﺎر ﻧﺼﺎر ورﺣﻠﺔ‬ ‫ﻣﻊ اﻗﺪم ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎل‬

‫ﺟﻤﺎﻟﻚ‬

‫‪ 66‬ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﺸﺮة‬

‫ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺮأة‬

‫‪ 76‬ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺰل‬

‫ﺑﺎﻟﻌﺎﻓﻴﺔ‬

‫‪ 78‬اﻟﺤﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﺎﻧﺪوس‬

‫ﺳﻔﺮ ‪:‬‬

‫‪ 38‬اﻓﻀﻞ ا‪E‬ﻣﺎﻛﻦ ﻟﻘﻀﺎء ﺷﻬﺮ‬ ‫اﻟﻌﺴﻞ‬

‫‪28‬‬

‫ﻋﻼﻗﺎت‬

‫‪ 44‬اﻧﺖ وزوﺟﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ‪:‬‬

‫‪ 46‬أﻃﻮل اﻟﺰﻳﺠﺎت ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ‬ ‫ﻫﻮﻟﻴﻮد‬

‫ﻣﻼﻣﺢ‬

‫‪ 50‬ﻣﺎذا اﻫﺪﻳﻚ ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﺘﻲ‬

‫اﺧﺘﺮﻧﺎ ﻟﻚ ‪:‬‬

‫‪ 52‬ﻣﻌﻮض‬ ‫‪ 54‬ارﺟﺎن‬ ‫‪ 56‬ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻦ أﻛﺴﺴﻮارات‬ ‫وﺣﻘﺎﺋﺐ ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ ﻫﺮﻳﺮا وﻛﻠﻮي‬ ‫‪ 59‬ﺗﻴﻔﺎﻧﻲ &ﺳﻮارﻓﺴﻜﻲ‬

‫‪36‬‬

‫ﺳﺎﻋﺎت ‪:‬‬

‫‪ 60‬ﺑﻴﺎﺟﻴﺔ‬

‫أزﻳﺎء‬

‫‪ 62‬ﻓﺴﺎﺗﻴﻦ زﻓﺎف ﻣﻦ ﺳﻴﻤﺒﻠﻲ‬ ‫واﻳﺖ‬

‫‪78‬‬

‫ﻧﺼﻴﺤﺔ اﻟﻤﺮاة ‪:‬‬

‫‪ 65‬ﺗﻘﺸﻴﺮ اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﻣﺒﻮ‬ ‫ﺳﺒﺎ‬

‫اﺳﺘﺸﺎرة ‪:‬‬

‫‪ 70‬اﻟﺠﻠﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء‬

‫ﺻﺤﺘﻚ‬

‫‪ 72‬ﺣﻮار ﻣﻊ دﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﻴﺢ‬

‫‪30‬‬

‫ﻫﺪاﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ‬


¢†©H Gòg ...πFÉ°SQ øe ÉfOQh Ée

AGô≤dG πFÉ°SQ

á∏°†ØŸG ∂à∏› IAGôb ∂fÉμeEÉH ¿B’G áμÑ°T ∂ëØ°üJ ∫ÓN øe zICGôŸG{ :™bƒe IQÉjR iƒ°S ∂«∏Y Éeh ,âfÎfE’G

www.oeronline.com á«Hô©dG É¡«àî°ùæH ∂à∏› øjóéà°Sh ´Éàªà°S’G ∂æμÁ å«M ,ájõ«∏‚’Gh øe IOÉØà°S’Gh É¡JÉYƒ°Vƒe IAGô≤H âfÉc ƒd ɪc ádƒ¡°S πμH É¡JÉjƒàfi á≤HÉ°S Iƒ£ÿG √òg Èà©Jh ,∂jój ÚH ±ó¡H ∂dPh ,»∏ëŸG iƒà°ùŸG ≈∏Y øe øμ‡ OóY ÈcCG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ÉgÉjÉ°†bh ICGôŸG ¿hDƒ°ûH ڪ࡟G .É¡JÉeɪàgGh

áKGóMh Ò«¨J f ób á∏éŸG ¿G ßMÓ H ó G C ä ôjó≤Jh AÉæK ÉY e É¡ H ƒã jóL Ü ∏c ∞∏àfl M ø‡ âæc ó ≥HÉ°ùdG ‘ ¬«∏Y âfÉc Ée øY É« G GóH ó≤a °† ô ¿ ©a dÉ á« h ’ ØM øe ±ÓàN °ùædG ËôμJ π äGó«éŸG àdGh ±Ó¨dG IQƒ°U Y á«FÉ°ùf √ƒLƒH äõ«“ AÉjRCGh ábÉfCG AÉ ºμà∏› ¬ª«¶æàH âeÉb …òdG h IôbƒŸG » ª òdG âfÉcÉŸ ÉaÓN á«fÉY Qƒ°üd É¡°VôY øe ¬«∏Y Éæg ¿ƒμj’ ⁄ HC’G çó◊G ó©j …ëà°ùJ Ó©a , ∑ Rô J ƒæ ¡d ™j Gò dG ‘ É© U Ω Ø° QÉ HÉe G AÉjRC’G áë éŸG √òg ≥ AÉjRG äÉ°V fɪ©dGh á«ŸÉ©dG Ú °VGƒŸGh , äÉ«ÑæL ™« ôjó≤Jh AÉæK πc á∏ª∏d Égôjó≤Jh É¡eɪàg’ ŸG ûæ ƒ° IQ H ü Ø° á∏éªc ICGôŸÉa ? á«É≤ãH iQOG á°ü°üîàe É¡JÉë «∏Y Ö∏Z ΩÉeC’G ¤EÉa , ICGô h Éæàa dG ≈∏Y ºcõ«côJ É¡ eh Ió«L É£ ™H ŸG ∏ë » H ¿G ≈æªàf , ÉæàbÉfCG OÉ≤dG OGóYC’G ‘ ∂dP iôf Gó G C áj á≤aƒ áe ájQƒÑæ©dG Oƒ©°S Ω ójó÷G ºμeÉY ‘ ùe IGhÉ`° æ©dG óªfi ΩG ó°T á«°SQÉØdG Oƒ Ê L Gó G ƒŸ U °V Ø° ´ƒ G πØ£dÉH á°UÉN áë ⁄ ÚH IGhÉ°ùŸÉH ≥∏©àŸG ≈àM , ICGôŸGh πLôdG f’ ô i ‘ ∏Y õcQG âæc »æf ëŸG Éæà∏› G áª∏c á°UÉN áëØ°U áHƒÑe AõL πØ£dÉa , πØ£dÉH πc ≈b ¿G π©ØdÉH , ´ƒ°VƒŸG Gòg ÉgGƒàM hÉ°ùŸG ø IG áaÉ°VEÉa , Iô°SC’G á∏¡°S äÉeƒ∏©e É¡H áëØ°U á«°†NG áæ£∏°ùdG ‘ ICGôŸGh πLôdG ÚH ≈ëæe h ò fl ùJ ä ∏à É° øY ∞ É¡fÉ°T øe ‹ ŸG √òg AÉæàb’ ΩC’G ™«é°ûJ , ∫hódG øe ÒãμdG áæ£∏°ùdG ‘ ICGôŸG «M å é G á∏ ¿ ’ C ØW dÉ M É¡ ∏°ü É°†jG »∏©a ≥«Ñ£J ≈∏Y âG ICGôª∏d ÉÄ«æ¡a ,IGhÉ°ùª∏d ⁄É°S ΩG ©d ª á«fÉ S É° …hôHC’G áŸ

¿ÉªY áæ£∏°S ,…hQ 24707939 :¢ùcÉa almaraoman@gmail.com :ÊÎμd’G ójÈdG

:á∏°SGôª∏d ô°ûædGh áaÉë°ü∏d IóëàŸG ,ICGôŸG á∏› ,QôëŸG 112 …ójÈdG õeôdG 3305 Ü.¢U 2012ôjGÈa

6


áæjóŸG åjóM ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M øe áÁôc IƒYód á«Ñ∏J áμ∏‡ áμ∏e É櫪∏¡∏jh ¢ùcôJÉ«H áμ∏ŸG ádÓL âeÉb √ÉYQh ˆG ¬¶ØM º¶©ŸG øe Ak GóàHG ΩÉjCG áKÓK âbô¨à°SCG áæ£∏°ù∏d ᫪°SQ IQÉjõH á≤jó°üdG Góædƒg ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡≤aGQh »°VÉŸG ôjÉæj øe 12`dG ≈àMh 10`dG ‹h ΩôM ɪ«°ùcÉe IÒeC’G »μ∏ŸG ƒª°ùdG áÑMÉ°Uh ó¡©dG ‹h Qóæ°ùμdG º«dh ôjRh AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf øLÉgÒa π°SQÉe ¢SƒcÉL º«°ùcÉe ‹É©eh ó¡©dG ôjRh ∫ÉãfRhQ πjQƒjQƒàcódG ‹É©eh QÉμàH’Gh áYGQõdGh ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdG ‹É©eh »`μ∏ŸG ¿Gƒjó∏d ∫hC’G ôjRƒdG ¢ùæ«g ƒcQÉe ‹É©eh á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG ÒØ°S ¢Tôjh ¿Éa ¿ÉØ«à°S ÒØ°ùdG IOÉ©°Sh ΩÉ©dG óFÉ≤dG ∂æ«°SQƒe AGƒ∏dG . Újóædƒ¡dG ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh áæ£∏°ùdG iód óªà©ŸG Góædƒg áμ∏‡ ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M É¡«∏Ñ≤à°ùe áeó≤e ‘ ¿Éc É¡JQÉjR ∫ÓN ÜÉë°UG øe OóYh ó«©°S ∫G Oƒªfi øH ó¡a ó«°ùdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ¢SƒHÉb . IOÉ©°ùdG h ‹É©ŸG h ƒª°ùdG ∫ÓN áæ£∏°ù∏d áμ∏ŸG ádÓL É¡H Ωƒ≤J »àdG á«fÉãdG »g IQÉjõdG √òg ó©Jh Iô°†ëH â≤àdCGh »°VÉŸG ¢SQÉe ‘ áæ£∏°ùdG äQGR å«M óMGh ΩÉY øe πbG õjõ©J IQÉjõdG ±GógCG áeó≤e ‘ ¿Éch √ÉYQh ˆG ¬¶ØM ádÓ÷G ÖMÉ°U . øjó∏ÑdG ÚH ájƒN’G h á«°SÉ«°ùdG äÉbÓ©dG Iô◊G á≤£æŸGh »YÉæ°üdG QÉë°U AÉæ«e h QÉë°U áj’ƒd IQÉjõH áμ∏ŸG âeÉb ɪc , áæWÉÑdG ∫ɪ°T á¶aÉëà ™jQÉ°ûŸG øe ÉgÒZh ájôëÑdG ¿ÉªY á«∏ch . á«îjQÉàdG πîf á©∏b ¤EG IQÉjõH Égó©H âeÉb ÜÉéë∏d áμ∏ŸG AGóJQEG ƒg IQÉjõdG √òg ∫ƒM á«ŸÉ©dG áaÉë°üdG π¨°T Ée ¿CG ’EG …óædƒ¡dG Úª«dG QÉKCG Ée ƒgh ÈcC’G ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ™eÉ÷ É¡JQÉjR ∫ÓN ÉgAGóJQEG áμ∏ŸG º°SEÉH çóëàŸG ô°ùah , ΩÓ°SE’G ÉjÉ°†b √ÉŒ ±ô£àŸG É¡eGÎMEGh , ¬JQÉjõH âeÉb …òdG ¿ÉμŸG á«°Só≤d É¡eGÎMEG h ƒg , ÜÉéë∏d , √QhõJ …òdG ó∏ÑdG äGOÉ©d É¡eGÎMGh ¿ÉjOC’G áaÉch »eÓ°SE’G øjó∏d õcôe ≈∏Yh …Qɪ©ŸG RGô£dG ≈∏Y ™eÉé∏d É¡JQÉjR ∫ÓN áμ∏ŸG â©∏WCGh »eÉjôdG Ö«ÑM IOÉ©°S ¢Vô©à°SCG ɪc á«eÓ°SE’G áaÉ≤ã∏d ¢SƒHÉb ¿É£°ùdG ¬Ñ©∏j …òdG QhódG á«eÓ°SE’G áaÉ≤ã∏d ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG õcôe ΩÉY ÚeCG QGód IQÉjõH áμ∏ŸG âeÉb ɪc , á«eÓ°SC’G áaÉ≤ãdG ô°ûæd õcôŸG h ™eÉ÷G . §≤°ùà á«fÉ£∏°ùdG GôHhC’G

‫ﺣـﺠـﺎب اﻟﻤﻠـﻜـﺔ‬

‫ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي‬

2012ôjGÈa

8


áæjóŸG åjóM ‫داء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻪ‬8‫ﺑﻨﻚ ﻇﻔﺎر ﻳﺴﻠﻢ ﺟﻮاﺋﺰ ا‬

AGOCG ‘ √ƒdòH …òdG AGOC’G ≈∏Y ¬«ØXƒe øe áYƒª› GôNDƒe QÉØX ∂æH Ωôc ™«ªL ËôμàdG πª°Th ,zÚØXƒŸG õ«Øëàd ø°ü◊G èeÉfôH{ øª°V º¡JÉÑLGh º¡JÉÑLGh AGOCG AÉæKCG øFÉHõdG áeóN ‘ É«aÉ°VEG Gk ó¡L Gƒeób øjòdG øjõFÉØdG Ée ≈∏Y º¡JCÉaÉμeh Éjô¡°T øjó«éŸG ÚØXƒŸG ËôμJ ºà«°S ɪc á«eƒ«dG ¬æFÉHR h ∂æÑdG áeóÿ m¿ÉØJh AÉ£Yh ó¡L øe ¬fƒdòÑj

‫آﻻت ﺣﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن‬

‫ﻳﻮم اﻟﺤﺐ ﻣﻊ ﻣﺠﻮﻫﺮات‬ ‫ﺑﻴﻮر ﺟﻮﻟﺪ‬

,ódƒL Qƒ«H äGôgƒ› â≤∏WCG π°†aCG IõFÉL ≈∏Y IõFÉ◊Gh äGôgƒéŸG ™«Ñd áFõéàdG äÓfi äGOÓ≤d á«°ùfÉehQ á∏«μ°ûJ , πμ°T ≈∏Y á«°†ah á«°SÉeh á«ÑgP .Ö◊G Ωƒj áÑ°SÉæà Éjô°üM Ö∏b êõÁ ɪ«ª°üJ ó°ùŒ É¡fƒch ¿CG ɪc ,Iô°UÉ©ŸGh ádÉ°UC’G ÚH ájóg Èà©J Iójó÷G á∏«μ°ûàdG . Ö◊G Ωƒj ‘ á«dÉãe

«‫ﺷﻘﻖ »اﻟﻤﻴﺮﻳﺎ ﺷﺮق‬ ّ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت‬

áÑ°ùf ¿CG §≤°ùe ,ꃟG ´hô°ûe ø∏YCG ÉjÒŸG{ ≥≤°T É¡à≤≤q M »àdG äÉ©«ÑŸG q ób á«q æμ°ùdG z¥ô°T %75 áÑàY â£îJ óbh »°VÉŸG ôHƒàcCG ‘ É¡MôW òæe ájQÉ≤©dG äGóMƒdG √òg âÑ°ùàcG á≤°T 92 ÉgOóY ≠dÉÑdG IójôØdG Ék ©°SGh ’k ÉÑbEG äÉjÉæH 3 øª°V á©bGƒdGh hCG É¡FÉæàb’ Ú©∏q £àŸG Qƒ¡ª÷G øe É¡©bƒe ºμëH ∂dPh ,ÉgQÉéÄà°SG ,»æμ°ùdG ™ªq éŸG ‘ ÜGòq ÷Gh ‹ÉãŸG q ´hô°ûŸG ≥aGôe ∞∏àîŸ É¡£°SƒJh q ádÉÑb äGÎeƒ∏«c 6 ∫ƒW ≈∏Y óq ટG .¿ÉªY è«∏N πMÉ°S

§°ShC’G ¥ô°ûdG ¿ƒfÉc âØ°ûc Euro áYƒª› øY GôNDƒe áÑ°SÉ◊G ä’B’G øe 2012 IGƒ¡d Ωqó≤J »àdG á©«aôdG ∫ƒ∏M ∫ÓN øe á°VÉjôdG πª◊G á∏¡°Sh áæ«àeh áYƒæàe …Òãc ¢UÉî°TC’G Ö°SÉæJ áÑ°SÉ◊G ádB’G õ«ªàJh ,π≤æàdG É¡à°TÉ°T ™°ùqàJ »àdG Iójó÷G π«ëf πμ«¡H ΩÉbQCG á«fɪãd ábÓq Y Ék °†jCG º°†Jh ∞«ØNh q øμÁ ‹ÉàdÉHh ,á«fó©e í«JÉØe hCG ÖFÉ≤◊G ô¨°UCG ‘ É¡©°Vh .É¡H É¡≤«∏©J ≈àM hCG äGó∏éŸG

U‫ﻳﻮم اﻟﺤﺐ أﻛﺜﺮ دﻓﺌ‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺮﺻﺎﺻﻲ‬

Qƒ£©∏d »°UÉ°UôdG Ωó≤J Qƒ£©dG øe áYƒæàe áYƒª› ,Ö◊G ó«Y áÑ°SÉæà á«bô°ûdG …òdGh ,áÑëŸG ô£Y πª°ûJ .ódÉÿG Ö◊ÉH Ak ÉØàMG πãÁ øe áÑëŸG ô£Y RÉM óbh ô£©dG{ Ö≤d ≈∏Y »°UÉ°UôdG øª°V zΩÉ©dG Gò¡d π°†ØŸG õFGƒ÷ ÊÉãdG …ƒæ°ùdG πØ◊G Qƒ£©∏d á«dhódG á°ù°SDƒŸG Ȫaƒf ‘ º«bCG …òdGh ,2011 .»HóH 2011

‫ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ‬٢٠١٢ ‫اﻧﻔﻴﻨﻴﺘﻲ إف إﻛﺲ‬

¢ùcEG ±EG »à«æ«ØfG øe ójó÷G RGô£dG GôNDƒe ¿Gƒ¡H π«¡°S áYƒª› âæ°TO á«HPÉ÷ÉH ¢ùcEG ±EG »à«æ«ØfG º«ª°üJ õ«ªàj ,Ωô≤dÉH ácô°ûdG ¢Vô©e ‘ 2012 ójó÷G º«ª°üàdG å«M πμ°ûdGh á«eÉeC’G áμÑ°û∏d ΩÉY πμ°ûH »LQÉÿG ôgƒL{ øY È©j …òdGh ∂dòch z»à«æ«ØfG Ωƒ¡Øe á°UƒH 20 äGQÉWEG OƒLh ᪶fC’G øe ójó©dGh , IQƒ£àŸG á«æ≤àdG »à«æ«ØfEG IQÉ«°S π°UGƒJh 2012 RGôW ¢ùcEG ±EG RôHCG øe IóMGƒc É¡≤dCÉJ øjQÉ«îH Iôaƒàe »gh ,Ωƒ«dG IôaƒàŸG ä’ɪ©à°S’G IOó©àe á«°VÉjôdG äGQÉ«°ùdG á©°ùH (êhOõe …ƒ∏Y äÉeÉc OƒªY) DOHC V8∑ôfi ,∑ôëª∏d áÑ°ùædÉH ôjɨàŸG ºμëàdG Ωɶf ™e Ék eɪ°U ÚKÓKh ÚæKGh äÉfGƒ£°SG ¿ÉªKh Ϋd 5^0 .(VVEL) äÉeɪ°üdG ™aôH ‫ﻧﻔﻂ ُﻋﻤﺎن ﺗُﻄﻠﻖ‬ ‫ﻋﺮﺿﺎ ﺟﺪﻳﺪا‬

ΩÉ©dG ádÓWEG ™e ÉæeGõJ ácô°T â≤∏WCG ,ójó÷G ≥jƒ°ùà∏d á«fɪ©o dG §ØædG áî°ùædG (¿ÉªYo §Øf) ¢VhôY á∏°ù∏°S øe áæeÉãdG â– á«éjhÎdG Ú∏gCG ™e íHQGh ¥ƒq °ùJ{ ¿GƒæY É¡æ«H øe ájô¨eo õFGƒéH RƒØdG á°UôØH Ó«ªY 29 ≈¶ë«°S å«M ,zÚ∏gCG øe OóYh ,á«FGô°ûdG Ú∏gCG ºFÉ°ùbh ,z2 OÉÑjBG{ RÉ¡Lh z¢SEG 4 ¿ƒØjCG{ RÉ¡L IQÉ«°S ‘ πãq ªàJ »àdG iÈμdG IõFÉ÷G øY Ó°†a ,᪫q ≤dG ᪰ùH äÉbÉ£H .á«°VÉjôdG ô∏‚GQ Ö«L 2012ôjGÈa 10


ádÓ°üH –«ªéà•d É«fGQ ,Iójó÷G äÓëŸG ,ƒ’°SGhQ ,ÒØ°S äÓ¹ –c ,äƒf ܃J ´hôa –c ,âæjƒHÎæ°S äÓ¹ –c :‘ ôaƒàe


‫ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻄﻮر‬ ‫ﻟﻐﺴﻴﻞ اﻗﻤﺸﺔ‬

‫ﻋﻤﺎﻧﺘﻞ ﺗﻌﺰز ﺣﻀﻮرﻫﺎ‬ ‫ﻟﺰوار اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن‬

á«fɪ©dG ácô°ûdG âæ∏YG É¡àcQÉ°ûe øY πàfɪY ä’É°üJÓd …òdG §≤°ùe ¿ÉLô¡Ÿ »°ù«FQ ´p Gôc ¤G ôjÉæj 26øe IÎØdG ∫ÓN ΩÉ≤j »æWh ΩGõàdEÉc Ω2012 ôjGÈa 23 . ™ªàéŸG √ÉŒ ácô°ûdG πÑb øe ‘ ájƒæ°ùdG πàfɪY ácQÉ°ûe »JCÉJh RôHG óMCG ó©j …òdG çó◊G Gòg á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG äÉ«dÉ©ØdG ¢VQCG ≈∏Y ΩÉ≤J »àdG á«YɪàLE’Gh ±’B’G äÉÄe Ö£≤à°ùjh áæ£∏°ùdG áæ£∏°ùdG πNGO øe QGhõdG øe øe ÉHôb ÌcCG ¿ƒμàd , É¡LQÉNh ɪc , º¡©e π°UGƒàdGh ÚcΰûŸG øe á©°SGh ábÉH ácô°ûdG Ωó≤à°S ‘ É¡àcQÉ°ûe øª°V ¢Vhô©dG . áeóî∏d øjòØæe ÈY ¿ÉLô¡ŸG

٢ «‫ﻣﻌﺮض »أﻧﺎ وﻣﺎﻣﺎ‬

ΩÉ©H áæ£∏°ùdG AÉØàMG ™e ÉæeGõJ áæjóà QƒædG áYÉ≤H º«bCG ,πØ£dG ¢Vô©e GôNDƒe ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG 25 »eƒj ∫ÓN ∂dPh zÉeÉeh ÉfCG{ å«M , »°VÉŸG ôjÉæj ô¡°T øe 26h á«fÉãdG ¬àî°ùf ‘ ¢Vô©ŸG Ö£≤à°SG ∫É› ‘ É°ü°üîàe 70 øe ÌcCG q RÈeÉH{ º¡°SCGQ ≈∏Y πØ£dG ájÉYQ ±ó¡dG πãq ªàj å«M ,zIõ«‡ ájÉæY AÉæH ‘ ¬àeÉbEG AGQh øe »°SÉ°SC’G äÉeóN …ôaq ƒe áaÉc ÚH π°Uh á≤∏M Ö∏£dG á«Ñ∏Jh ,™°VôdGh ∫ÉØWC’G . áeƒeC’G äÉeõ∏à°ùe ≈∏Y ójGõàŸG

GôNDƒe „ƒ°ùeÉ°S âeÉb øe áYƒª› ôjƒ£àH k ‘ ÉbƒØJ ÌcC’G ä’É°ù¨dG zπÑH ƒμjEG{ »gh ,É¡YÉ£b .(Eco Bubble) zπÑH ƒμjEG{ ä’É°ùZ ™àªàJ Gk QÉμàHG ÌcC’G É«LƒdƒæμàdÉH πª©J »¡a ,∫ÉéŸG Gòg ‘ äÉLQO ≈°übCG ≥«≤– ≈∏Y á°ûªbC’G ájɪMh AGOC’G å«M ,ábÉ£dG ÒaƒJh ∫ó©Ã πbCG ábÉW ∂∏¡à°ùJ ,ájó«∏≤àdG ä’É°ù¨dG øe %70 √ò¡d Iõ«ªŸG á«°UÉÿG »gh .ä’É°ù¨dG ≈∏Y ä’É°ù¨dG √òg óªà©Jh äÉYÉ≤ØdG ódƒJ Iójôa á«æ≤J IQOÉ≤dGh ∞¶æŸÉH á«æ¨dG á°ûªbC’G ‘ π¨∏¨àdG ≈∏Y Iôe Ú©HQCÉH ´ô°SCG πμ°ûH ,õ«cÎdG ‹ÉY πFÉ°ùdG øe ∞£dCG ájÉæY Òaƒàd ∂dPh AÉæKCG AGOC’G õjõ©Jh ¢ùHÓª∏d .IQGôM πbCG √É«Ã π«°ù¨dG πμ°ûH ∞¶æŸG ¿ÉHhP π°†ØHh AGõLCG áaÉc π°ùZ ºàj πeÉc ɇ πeÉ°T ƒëf ≈∏Y ¢Tɪ≤dG hCG ∞¶æŸG øe ÉjÉ≤H ájEG πjõj .ñÉ°ShC’G


áæjóŸG åjóM ‫اﻻﻋﻼن ﻋﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﺒﺤﺎرات اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺎت‬ «‫ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻘﺎرب »اﻟﺜﺮﻳﺎ ـ ﺑﻨﻚ ﻣﺴﻘﻂ‬

äGQÉëÑdG Aɪ°SCG øY GôNDƒe QÉëHEÓd ¿ÉªY ´hô°ûe ø∏YCG ÉjÌdG { ÜQÉb π«ãªàd øgQÉ«àNG ” »JGƒ∏dG ™HQC’G äÉ«fɪ©dG ±Gƒ£dG ¥ÉÑ°ùd á«fÉãdG áî°ùædG äÉ°ùaÉæe ‘ { §≤°ùe ∂æH ` 9 øe IÎØdG ∫ÓN ¬àeÉbG Qô≤ŸG »YGô°ûdG QÉëHEÓd »Hô©dG ¿ÉªY ´hô°ûe ¬ª¶æj …òdGh …QÉ÷G ôjGÈa 27 ≈àMh ôjGÈa øe ±Gƒ£dG ≥∏£æj PEG ‹GƒàdG ≈∏Y á«fÉãdG Iôª∏d QÉëHEÓd ≈¶ëjh ,áæ£∏°ùdÉH AÉ¡àfGh äGQÉeE’Gh ô£≤H GQhôe øjôëÑdG ,á«ŸÉYh á«é«∏N ¥ôa øe á©°SGh ácQÉ°ûà »Hô©dG ±Gƒ£dG §≤°ùe ∂æH ô≤à ó≤Y …òdG »Øë°üdG ô“DƒŸG ‘ ¿ÓYE’G AÉL á«°VÉjQ ¥ÉaBG Ihóf ∫ɪYCG áæ£∏°ùdG áaÉ°†à°SG ¢ûeÉg ≈∏Y ìÉÑ°üdG óªMC’G ᪫©f áî«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH á«é«∏ÿG ICGôª∏d ,¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hóH ICGôŸG á«°VÉjôd ᫪«¶æàdG áæé∏dG á°ù«FQ á°VÉjQ áæ÷ á°ù«FQ …ó«©°SƒÑdG óªM âæH AÉæ°S Ió«°ùdG »FÉ«ë«dG óªfi øH ¿Éª«∏°S ,á«fɪ©dG á«ÑŸhC’G áæé∏dÉH ICGôŸG ôjóŸG ΩÉgGôL ó«ØjO h §≤°ùe ∂æH IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf áæé∏dG á∏㇠ƒ°T ƒd èæHh QÉëHEÓd ¿ÉªY ´hô°ûŸ …ò«ØæàdG á«ÑŸhC’G áæé∏dG á∏㇠¿ÉªãY ¿ƒàjR h ,á«dhódG á«ÑŸhC’G ≈æe .O ,ájô£≤dG ICGôŸG á°VÉjQ á°ù«FQ ™fÉŸG ΩÓMCG ,ájõ«dÉŸG IôFGO Iôjóe »∏«Yɪ°SE’G IOÉ©°S h ,âjƒμdG á©eÉéH á«°SÉ°SC’G á«HÎdG á«∏c øe ÜôY áØ«∏N Ëôe .O ,øjôëÑdG á©eÉéH »©«Ñ£dG êÓ©dGh á«HÎdG á«∏c Ió«ªY …QÉ°üfC’G .á°VÉjôdG IQGRƒH ICGôŸG á°VÉjQ áfÉHôdG { §≤°ùe ∂æH ÉjÌdG { ÜQÉb IOÉ«b ¤ƒàà°S h á«°ùÑ◊G ájGQh ,á«FÉ«ë«dG √ôgÉWh ,ájóæμdG Oƒ∏Nh , á«HƒàdG QÉ°üàfG:øgh äGQÉëH ™HQCG ≈∏Y QÉ«àN’G ™bh ó≤dh .äÉaÎëŸG äGQÉëÑdG øe OóY ™e (äGôe çÓK ÉgOôØà ⁄É©dG ∫ƒM ±ƒ£J IQÉëH ∫hCG) …QÉØc …O IÒ¡°ûdG á«fÉ£jÈdG

§ÑJôJ ɪc á«fɪ©o dG áÄ«ÑdG á©«ÑW øY É¡ahôëH QÉ©°ûdG .á∏«°UC’G á«fɪ©o dG áaÉ«°†dÉH Iƒ≤H …òdG Êɪ©dG çGÎdG øe íeÓe øe QÉ©°ûdG ¿ƒμàjh .≈æ©e ¬d ±ôM πch á«Hô©dG á¨∏dÉH §≤°ùe áª∏c ¿ƒμj (AÉ£dG) IôFGOh (±É≤dG)h (º«ŸG) ±ôM ¿G å«M IQÉÑ©a Ú°ùdG ±ôM ÉeCG .äÉ«°†ØdGh »∏◊G ¤EG õeôJ õeÒd ∂dPh ,á«fɪ©dG IQɪ©∏d »°Sóæ¡dG πμ°ûdG øY .áæ£∏°ùdG ‘ ¿ƒ°ü◊Gh ´Ó≤dG ¤EG

OGóYEÉH ΩÉb …òdG ≥jôØdG ËôμJ ∂dòch á«æ°û©ŸG ≈æe ٢٠١٢ ‫ﻣﺴﻘﻂ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ¬©aQh á«Hô©dG áMÉ«°ù∏d ᪰UÉY §≤°ùe í«°TôJ ∞∏e ó«°ùdG ‹É©e ájÉYQ â– áMÉ«°ùdG IQGRh â∏ØàMG á©HGôdG ¬JQhO ‘ áMÉ«°ù∏d »Hô©dG …QGRƒdG ¢ù∏éŸG ¤G ádhódG ôjRh …ó«©°SƒÑdG óªM øH ∫Óg øH Oƒ©°S á«fOQC’G áμ∏ªŸÉH áÑ≤©dG áæjóe ‘ äó≤Y »àdG Iô°ûY ƒª°ùdG ÜÉë°UCG øe OóY Qƒ°†ëHh §≤°ùe ßaÉfih .᫪°TÉ¡dG »ª°SôdG Ú°TóàdÉH IOÉ©°ùdG ÜÉë°UCGh AGQRƒdG ‹É©ŸGh äÉeƒ≤ŸG áaÉc ¬æ«°TóJ ” …òdG QÉ©°ûdG πãÁh 2012 ΩÉ©d á«Hô©dG áMÉ«°ùdG ᪰UÉY §≤°ùe äÉ«dÉ©Ød ´ƒæàdG á«aGô¨L øe áæ£∏°ùdG É¡H ôNõJ »àdG á«MÉ«°ùdG áÑ°SÉæŸG QÉ©°Th Iôμa È©Jh .áÄ«ÑdGh »îjQÉàdG çGÎdGh »©«Ñ£dG »gh õFÉØdG QÉ©°ûdG áÑMÉ°U ËôμJ ∫ÉØàM’G ∫ÓN ”h

2012ôjGÈa 14


AÉ`jRCÓd §≤°ùe ´ƒÑ°SCG ΩÉ`jQ á`≤``jó`M ôjGÈ`a G a 23 - 21

(§≤a AÉ°ùæ∏d ) ôjGÈa 21 ,AÉKÓãdG óæ¡dG ,’ÉÑjO á°ûFÉY ¿ÉªYo ,»Jƒ¡dG ∫Gƒf

ájq Oƒ©°ùdG á«Hô©dG ,º°SÉ÷G áæ«eCG q

¿ÉªYo ,»Ñ«gƒdG AÉæg

(§≤a êGhRC’G h AÉ°ùæ∏d ) ôjGÈa 22 ,AÉ©HQC’G øjôëÑdG ,Ò°ü≤dG GÈ oN Üô¨ŸG ,Ö«W ΩÉ¡°S

¿ÉªYo ,¢ù«FôdG πeCG

¿Éà°ùcÉH ,ÒJƒc äƒg Éμ«fƒe

(§≤a êGhRC’G h AÉ°ùæ∏d ) ôjGÈa 23 ,¢ù«ªÿG

¿ÉæÑd ,®ƒØfi óHÉY

IóëqàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,…õæc q ÉjQƒ°S ,¢TGOQÉe ø°ùM ¿ÉªYo ,êÉÑjO

:‘ ôcGòqàdG ´ÉÑoJ §≤°ùe ,ÒHõdG â«H ∞ëàet Ωô≤dG Îæ°S »à«°St q ìô£e ,IófÈdG â«Ht áãjó◊G ¿ƒæØ∏d á«dÉZ ∞ëàet Ωô≤dG ,¿ÉªYo ôgGƒLt :ôcGòàdG øªK äÉLQq óŸG óYÉ≤e / ´Q 5

, á«eÉeC ’G óYÉ≤ŸG / ´Q 10 q

www.muscat-festival.com :ÊhÎμdE’G ™bƒŸG IQÉjR hCG ,(+968) 24 714 262 , 800 777 222 :∫É°üJ’G ≈Lôjo ,äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ

»°ù«FôdG »YGôdG

:øe ºYóH

áMÉ«°ùdG IQGRh


H


‘ GÒÑc ÉMÉ‚ ≥≤M …òdG á«Ñ©°ûdG äƒcCÉŸG ¿ÉLô¡e Gòg ¿ÉLô¡ŸG Égó¡°û«°S »àdG äÉ«dÉ©ØdG øª°V øeh ¿hÉ©àdÉH ¿ÉLô¡ŸG Gòg º«£æJ ºàjh , á«°VÉŸG áæ°ùdG ¿ÉLô¡ŸG »g á«©«Ñ£dG Ωô≤dG á≤jóM ‘ áeÉ≤ŸGh ΩÉ©dG AGÈÿG É¡JÉ¡Wh á«MÉ«°ùdG ¿ÉªY á«∏c ÜÓW ™e á°ùªN º°†j …òdG ´GóH’Gh ¿ƒæØdGh çGÎ∏d ‹hódG πμd á«KGÎdG ájô≤dG â°ü°üN óbh , Gó∏H øjô°ûYh ¿ÉLô¡e ó¡°û«°S …ôëÑdG çhQƒª∏d AÉ«MEGh AGƒLG πNóàd ¿ÉLô¡ŸG ΩÉjG øe Ék eƒj á«fɪY áj’h -ꃟG ‘ ájó«∏≤àdG ÜQGƒ≤∏d ¥ÉÑ°S º«¶æJ §≤°ùe √òg ¬H ô¡à°ûJ Ée ¢VôY á«MÉf øe É¡æ«H ɪ«a ¢ùaÉæàdG ô°TÉ©dGh ™°SÉàdG »eƒj ióe ≈∏Y ∂dPh §≤°ùe .á∏«°UG á«KGôJ ¿ƒæah ±ôM øe äÉj’ƒdG ÜQGƒb ácQÉ°ûe ≈∏Y πªà°ûjh …QÉ÷G ôjGÈa øe 11 ¤G π°üj Ée ácQÉ°ûà áKóëŸGh ájó«∏≤àdGz…Qƒ¡dG{ 24 ¿ÉLô¡ŸÉH ΩÉ©dG Gòg ácQÉ°ûŸG äÉj’ƒdG OóY ≠∏Hh ÜQGƒ≤d ájôëH ¢VhôY ÖfÉL ¤G , ÜQÉb πc ‘ GQÉëH Èà©Jh . áæ£∏°ùdG AÉëfG ∞∏àfl øe á«fɪY áj’h áØ∏àîŸG ájôëÑdG ¿ƒæØdGh zá°TÉ°ûdG{ h z¿óÑdG{ Ωó≤jh QGhõdG ™«ª÷ Ék MƒàØe Ék Øëàe á«KGÎdG ájô≤dG ¤G ôFGõdG π≤æàd ¿ÉμŸGh ¿ÉeõdG ∫õàîJ á«M ógÉ°ûe ¿Éàî°ùædG ¬Jó¡°T …òdG ¢Sɪ◊G Oƒ©«°S iôNG Iôeh ∞°ûàμ«d ¬°SGƒM πμH çó◊G ¢û«©jh π«ª÷G »°VÉŸG 128 IOƒY ™e ¿ÉªY ±GƒW ¥ÉÑ°S øe ¿Éà≤HÉ°ùdG ∞∏àfl ‘ óà“ å«M ,¬YƒæJh ¬FGôKh çGÎdG áYhQ Ú«ŸÉ©dG äÉLGQódG »ÑcGQ π°†aG øe É≤HÉ°ùàe ájó«∏≤àdG äÉYÉæ°üdGh ±ô◊G á«KGÎdG ájô≤dG ÉjGhR º¡æ«H á©FGôdG á«fɪ©dG á©«Ñ£dG äÉjó– ‘ ÚcQÉ°ûŸG ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dG øe Òãch á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØdGh áà°S ióe ≈∏Y ∂dPh É«k ŸÉY ¿hQƒ¡°ûe äÉbÉÑ°S ∫É£HCG QhÉéàJh .áYƒæàŸG á«Ñ©°ûdG ä’ƒcCÉŸGh á«YɪàL’G πMGôe øe Oó©d á«aô◊G ¥Gƒ°SC’G ™e á«fɪ©dG ájô≤dG ” ájô≤dG √òg ¿G å«M , á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hódG ΩÉ≤j …òdGh AÉjRCÓd §≤°ùe ´ƒÑ°SG ºgÉ°ù«°S ɪc º°†J ᣰûf Ébƒ°S Èà©J »gh ájó«∏≤J á©∏≤c É¡ª«ª°üJ §«∏°ùJ ‘ Üô©dG AÉjRC’G »ªª°üe ÖgGƒÃ ÉaGÎYG ájQÉîØdG äÉéàæŸGh ájó«∏≤àdG ∫Ó°ùdG ™«Ñd ÉcÉ°ûcG á≤jóM ‘ ΩÉ≤«°Sh áæ£∏°ùdG ≈∏Y iôNCG Iôe Aƒ°†dG øe ájô≤dG √ò¡d ¿hôFGõdG øμªà«°S å«M , á°†ØdGh »ªª°üe ÒgÉ°ûe ácQÉ°ûà ‹É◊G ô¡°ûdG ‘ ΩÉjQ ±ô◊G ¿ƒ°SQÉÁ ºgh Ú«aô◊G ¢†©H IógÉ°ûe áÑîf ™e º¡FÉjRG ¿ƒ°Vô©«°S …òdG Ú«fɪ©dG AÉjRC’G IõFÉL É°†jG ∑Éæg ¿ƒμà°S ɪc , ájó«∏≤àdG á«fɪ©dG , ájƒ«°SG ܃æ÷Gh á«Hô©dG ∫hódG »ªª°üe ô¡°TG øe ±ô◊G ‘ ´GóH’Gh ójóéàdGh QÉμàHÓd á«dhódG §≤°ùe ¢VôY πc ó©H Úªª°üª∏d É°Vô©e É°†jG ΩÉ≤«°S ɪc ´GóH’Gh QÉμàH’G ìhQ ™«é°ûJ ¤G ±ó¡J »àdGh ájhó«dG ô¡°ûdG øe 24-22 øe áãjó◊G ¿ƒæØ∏d á«dÉZ â«H ‘ ‹É◊G á°UÉN É°VhôY äó¡°T ó≤a º«°ùædG á≤jóM ÉeCG É°†jG ∑Éægh , ᫪«∏©J ájôb ¤G áaÉ°V’ÉH ∫ÉØWC’ÉH 19

2012 ôjGÈa


‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻣﺴﻘـﻂ ﻓـﻲ اﺑـﻬﻰ ﺣﻠﺔ‬

¿ÉLô¡e äÉ«dÉ©a ôjÉæj øe 26 ‘ â≤∏£fG 23 ≈àM ¬JÉ«dÉ©a ôªà°ùà°S …òdGh 2012 §≤°ùe §≤°ùe ¿ÉLô¡e »JCÉj å«M ,…QÉ÷G ôjGÈa øe ᪰UÉY §≤°ùe QÉ«àNG ™e ÉæeGõJ ΩÉ©dG Gòg ΩÉ©dG Gòg õ«cÎdG ” ɪc , á«Hô©dG áMÉ«°ù∏d Iô°SC’ÉH ¢üàîJ »àdG á«°SÉ°S’G äÉ«dÉ©ØdG ≈∏Y Êɪ©dG πØ£∏d ÉeÉY k ƒg ΩÉ©dG Gòg ¿ƒc ,πØ£dGh 2012ôjGÈa 18


‫أﻃﻔــﺎل ﻣﺘــﻼزﻣﺔ داون‪:‬‬

‫ﻣــﻦ ﺣﻘــﻲ‬ ‫أن أﺗﻌــﻠﻢ‬

‫ﻣﻦ ﺣﻘﻲ أن أﺗﻌﻠﻢ ‪ ،‬وأن‬ ‫أﻣﺎرس ﻫﻮاﻳﺎﺗﻲ ‪ ،‬أن أﻋﻤﻞ‪،‬‬ ‫وأن أﻛﻮن ﺻﺪاﻗﺎﺗﻲ ‪ ،‬ﻓﺄﻧﺎ‬ ‫ﻓﺮد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻳﻤﻜﻨﻲ أن أﻧﺘﺞ و أﺗﻌﺎﻃﻰ‬ ‫ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ أﻗﺮاﻧﻲ ‪ ،‬ﻣﺸﻜﻠﺘﻲ‬ ‫ﺟﻴﻨﻴﻪ ‪ ،‬وأﻋﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺮ‬ ‫وﺑﻂء ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﺪا‬ ‫ذﻟﻚ ﻓﺄﻧﺎ ﻃﻔﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺪوﻧﻲ ﻛﻲ أﻛﻮن ﻣﻌﻜﻢ‬ ‫أﺣﻴﺎ وﺳﻄﻜﻢ وأن أﻛﻮن‬ ‫ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻤﻜﻢ و ﺻﺪﻳﻘ=‬ ‫ً‬ ‫‪D‬ﺑﻨﺎﺋﻜﻢ ‪ ،‬ﻓﺄﻧﺎ ﻟﺴﺖ ﻣﺮﻳﻀﺎ‬ ‫و ﻟﺴﺖ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎ ‪ ،‬وأﻧﺎ أﺣﺒﻜﻢ‬ ‫و أﺗﻤﻨﻰ أن ﺗﺤﺒﻮﻧﻨﻲ‪.‬‬ ‫أﻧﺎ ﻃﻔﻞ ﻣﺘﻼزﻣﺔ داون‬ ‫ﻓﺘﺤﺖ اﻟﻤﻠﻒ ‪:‬‬ ‫ﻣﻴﺴﺎء اﻟﻬﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫ﻛﺜﻴﺮة ﻫﻲ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻃﻔﺎل‬ ‫اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﺑﻤﺘﻼزﻣﺔ داون ﺑﺪء‪ #‬ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻜﺮوﻣﻮﺳﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﻢ و ﻣﺮور‪ #‬ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ ا‪1‬ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮأة ﻗﺮرﻧﺎ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ‬ ‫ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟ‪C‬ﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ‪ ،‬ﺣﺒﺚ‬ ‫ﻳﻌﺎﻧﻲ أﻃﻔﺎل ﻣﺘﻼزﻣﺔ داون ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ‬ ‫و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻛﺎدر ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺆﻫﻞ و اﻧﻌﺪام ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ‪ ،‬وﺻﻔﻮف‬ ‫دﻣﺞ ﻻ ﺗﺰال ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اوﻟﻰ و ﻟﻢ‬ ‫ﺗﻘﻴﻢ ﺑﻌﺪ‪ ،‬وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺪارس ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫أن ﺗﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺷﺒﺔ أﻧﻌﺪام ﻟﻤﺮاﻛﺰ‬ ‫اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺘﻮﻳﻬﻢ و ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻫﻮاﻳﺎﺗﻬﻢ ‪.‬‬

‫‪2012 ôjGÈa‬‬

‫‪21‬‬


±Ó¨dG á°üb

2012ôjGÈa 20


‫ﻧـﺤﺘـﺎج ﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ‬ ‫إﺟـﺘﻤـﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫أ‪.‬ر ﺗﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﺑﻨﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ‬ ‫‪ ١٥‬ﻋﺎﻣﺎ ‪:‬أﺑﻨﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ اﻟـ‪ ١٥‬ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺪأت ﻣﻌﻬﺎ رﺣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﺮوﺿﺔ و اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‬ ‫ﻗﺪ أﺳﺘﻔﺎدت ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻂء‬ ‫اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ و ﻧﻤﻮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أرﺗﺄﻳﻨﺎ إدﺧﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻟﻜﻨﻨﺎ ﺗﻔﺎﺟﺄﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﻜﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ‬ ‫اﻏﻠﺒﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ و اﻟﻼزم ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﻌﺪة وﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺬه‬ ‫اﻟﻔﺌﺔ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻻ ﺧﻴﺎر ﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ‬ ‫وﻣﺎرﺳﺖ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻄﺔ‬ ‫و ﺑﺪأت ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ و ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺮﺟﻮة‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ و ان اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺆﻫﻠﻪ ﻓﻌﻼ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺪأﻧﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺧﺮى ﻓﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ‬ ‫اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻒ‬ ‫اﻟﻌﺎﺷﺮ وواﺟﻬﻨﺎ اﺷﻜﺎﻟﻴﻪ ﻫﻮ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺰل ﺑﺪون ﺗﻌﻠﻴﻢ أو ﻋﻤﻞ ‪ ،‬ﺑﺪأﻧﺎ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ‬ ‫أﺧﺮى وﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻊ ارﻗﻰ اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ دون ﺟﺪوى‬ ‫ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﺬر ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻜﺎدر اﻟﻤﺆﻫﻞ أو‬ ‫ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﺨﺼﺼﺔ ‪ ،‬واﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﻟﻨﺎ اﻧﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ‬ ‫اﺳﺘﻘﺒﻠﻮﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺷﻲء‪ ،‬واﺳﺘﻤﺮرت ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ أن اﺑﺪت ﻣﺪﻳﺮة إﺣﺪى اﻟﻤﺪارس اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ‬ ‫‪1‬ﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ و ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪﻳﺮة‬ ‫ﻣﺘﻌﺎوﻧﺔ ﺟﺪ‪ ، #‬ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ‬

‫اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ و أﺳﺘﻔﺎدات ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ‪ ٪٧٠‬وﻫﻮ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ ﺑﺪأﻧﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﻓﻘﺪ‬ ‫اﻛﺘﺴﺒﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎرات ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ و ا‪1‬ﻟﻘﺎء‬ ‫و اﻟﻌﺰف ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻘﻨﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺪﻣﺞ ﻣﻊ اﻻﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ﺣﺘﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻻﻃﻔﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻦ ‪.‬‬ ‫أﺑﻨﺘﻲ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اوﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ أﺧﻮﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺎت ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎرس اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاﻳﺎت‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻘﻦ وﺟﻤﻴﻞ و ﺗﻤﻠﻚ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ‬ ‫ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ و‬ ‫ﻟﻜﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﻲء إﻟﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﻨﻈﺮة إﺳﺘﻐﺮاب ﻫﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺸﻌﺮ أن ﺛﻤﺔ ﺷﻲء ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ أﻗﺮاﻧﻬﺎ ‪.‬‬ ‫وﺗﻀﻴﻒ أ‪.‬ر »اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺪرﺳﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﺎدر ﻣﺆﻫﻞ وﻣﻨﺎﻫﺞ ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻌﺪ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ‬ ‫و اﻻﻫﻢ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺪارس ﻫﻢ‬ ‫ﻣﻦ ذوي اﻟﺮﻏﺒﺔاﻟﺤﻘﻴﻘﺔ و اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻟﻬﺬه‬ ‫اﻟﻔﺌﺔ و ذوﻳﻬﻢ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا و ﻳﻌﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﻪ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻔﺌﺎت ‪.‬‬ ‫ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻟﻄﻔﻠﺔ وواﻟﺪﺗﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ‬ ‫ذوﻳﻬﻤﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ‬ ‫ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺪارس‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﺎدر ﻣﺆﻫﻞ‬ ‫وﻣﻨﺎﻫﺞ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ ‪.‬‬

‫‪2012 ôjGÈa‬‬

‫‪23‬‬


‫‪±Ó¨dG á°üb‬‬

‫ﻣﺪارس ﺑﺪون‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت‬

‫ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ و اﻟﺪة اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻴﺴﻰ‬ ‫اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ‪ ٧‬ﺳﻨﻮات ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ إﺑﻨﻬﺎ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺑﻤﺘﻼزﻣﺔ‬ ‫داون »ﻗﺒﻞ ﺳﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻗﻤﺖ ﺑﺈدﺧﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮ و ﺣﻴﻦ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض ان‬ ‫ﻳﺒﺪأ ﻓﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﻤﺪارس‬ ‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزار اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪ ،‬وﺣﺪث ﺧﻄﺄ اﺛﻨﺎء‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻣﻊ اﻻﻃﻔﺎل‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻦ وﺣﻴﻦ ﺑﺪء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎف‬ ‫اﻟﺨﻄﺄ ‪ ،‬ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎن ﺻﻒ اﻟﺪﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ‬ ‫ﻗﺪ أﻛﺘﻤﻞ ‪ ،‬واﺿﻄﺮرت ان اﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ﻟﺤﻴﻦ ﻓﺘﺢ‬ ‫ﺻﻒ اﺧﺮ ‪ ،‬ﻇﻠﻠﺖ اﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺪرﺳﺔ اﺧﺮى ووﺟﺪت و‬ ‫ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻨﻲ ﻫﻲ ﺗﻌﺴﺮ و ﺳﻴﻠﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ ﻓﺄﻧﺎ أﻗﻄﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻮاﻟﺢ و اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺨﻮض ﻛﻤﺎ أﻧﻲ ﻻ أﻣﻠﻚ رﺧﺼﺔ ﻗﻴﺎدة وواﻟﺪ اﻟﻄﻔﻞ‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﺧﺮ ‪ ،‬ﺑﺤﺜﺖ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل و ﺑﺪاﺋﻞ أو‬ ‫ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ و ﻟﻢ أﺟﺪ ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ان اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﺧﺎﺻﺔ اﻣﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺟﺪا ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﻦ ﺑﺪأت ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﻣﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻢ اﺟﺪ اﻟﺘﻌﺎون‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻲ ان اﺗﺮﻛﻪ ﻳﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﻣﻦ‬

‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر ‪ ،‬ﻓﺮﻓﻀﺖ ن اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺤﺘﺎج ﻣﻦ ﻳﺮاﻓﻘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻌﻮد و اﻟﻨﺰول ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺤﺎﻓﻠﻪ ‪،‬ﺣﺎوﻟﺖ أن اﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ‬ ‫و ﻟﻢ اﺟﺪ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻲ ﻟﻢ أﻟﺘﻤﺲ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮاء اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ و اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ‬ ‫اﻃﻔﺎل ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﻧﻪ‬ ‫ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﻪ ﻟﻠﺤﻤﺎم‬ ‫ﻓﻬﻮ ﻃﻔﻞ و ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻋﺎة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي ﺷﻲء ﻛﻤﺎ‬ ‫أﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻔﺘﺮة ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻤﻜﺎن ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺈداء‬ ‫ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻟﻮﺣﺪه و ﻫﻮ ﻣﺎﻟﻢ اﻟﺘﻤﺲ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺎداﺋﻪ ‪.‬‬ ‫وﺗﻀﻴﻒ ﻣﺮﻳﻢ »ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ وﺟﺪﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻫﻮ‬ ‫ﻣﻌﻠﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻼت و ﻏﻴﺮ راﻏﺒﺎت أﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﻊ ﻓﺌﺔ ذات اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺻﻔﻮف اﻟﺪﻣﺞ و اﻟﺘﺮﺑﻴﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﺒﺪوا وأﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫دراﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻫﺆﻻء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻠﻴﺲ اﻟﻤﻮﺿﻮع‬ ‫ﻣﺠﺮد ﻓﺘﺢ ﻓﺼﻞ ﺧﺎص ﺑﻬﻢ دون ادراك اﻧﻬﻢ ﻓﺌﺔ‬ ‫ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎص و اﻟﺪﻣﺞ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻮن‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻮ ﺧﻼل اﻟﻔﺴﺤﺔ وﺑﻌﺾ ﺻﻔﻮف اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز‬ ‫ﺷﻌﻮرﻫﻢ ﺑﺈﻧﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻋﻦ اﻗﺮاﻧﻬﻢ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬه‬ ‫اﻟﺼﻔﻮف ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺧﺎﺻﺔ وﻓﻖ ﻗﺪرات اﻟﻄﻠﺒﻪ و‬ ‫اﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﻢ »‪.‬‬ ‫اﺑﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اوﻟﻰ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن‬ ‫اﻻﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻗﻀﻴﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮ أدرﻛﺖ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ‬ ‫ﻣﺘﺨﻠﻔً ﺎ ﻋﻘﻠﻴ‪ s‬و ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻂء ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ‬ ‫و اﻟﻨﻤﻮ و اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻳﻠﻌﺐ ﻣﻊ اﻻﻃﻔﺎل و ﻳﻜﻮن‬ ‫ﺻﺪاﻗﺎت ﺟﻴﺪة ﻟﺪرﺟﺔ أن اﻻﻃﻔﺎل اﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﻳﺴﺄﻟﻮن ﻋﻨﻪ ﻳﻮﻣﻴﺎ واﺻﺒﺢ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ‬ ‫ﻓﺮﻳﻘﻬﻢ ‪.‬‬

‫‪2012ôjGÈa 22‬‬


‫ﻳـﺤـﺘـﺎﺟـﻮن ﻟـﻤـﻦ‬ ‫ﻳـﺘـﻘﺒـﻠﻬـﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺗﻘﻮل ﻓﺎﻳﻘﺔ راﺷﺪ اﻟﻮﻫﻴﺒﻴﺔ ‪ :‬اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺪاء‬ ‫ﺑﺼﻔﻴﻦ وﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﺎﻧﻴﻨﺎ و ﻻ ﻧﺰال ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻘﺒﻞ‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻻدارات و اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻔﺌﺔ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ و اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى و اداء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻤﻨﺎ‬ ‫ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ و‬ ‫اﻟﻄﻠﺒﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺪارس ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻣﺞ و ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺻﻔﻮف اﻟﺪﻣﺞ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺒﻠﻬﻢ و اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﺖ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت ‪ ،‬و اﻟﻐﺮﻳﺐ أن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ‬ ‫ﻣﻦ اﺣﻴﺎن ﻫﻢ اﻛﺜﺮ ﺗﻘﺒ ً‬ ‫ﻼ ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت و اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺒﺐ‬ ‫ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪﻳﺪة ‪ ،‬و ﻟﻜﻦ ﺗﻈﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺤﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ و أﺑﺪت اﻟﻬﻴﺌﺎت‬ ‫اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻗﺒﻮﻻ و ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ٍﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ‬ ‫و اﻟﻐﺮﻳﺐ ان اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ اﺑﺪت ﺗﻌﺎﻃﻲ‬ ‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻛﻮادر ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﺧﺮى ﻫﻲ ُﺑﻌﺪ ﺳﻜﻨﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪارس‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺻﻔﻮف اﻟﺪﻣﺞ ﻓﺎﻟﻤﺪراﺳﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺤﺪ‬ ‫ادﻧﻰ ‪ ٥‬ﻃﻼب ﻟﻔﺘﺢ ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ و ‪ ١٢‬ﻃﺎﻟﺐ ﻛﺤﺪ‬ ‫أﻗﺼﻰ و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻣﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﻜﻦ و اﻟﻨﻘﻞ ﻧﻈﺮا ﻟﻘﺪوم اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت و اﻟﻤﺪن ‪.‬‬ ‫و اﺷﻜﺎل اﺧﺮى اﻟﺬي ﻧﻮاﺟﻬﻪ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﻫﻲ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ دراﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺧﺮى ﻓﻔﻲ‬ ‫ﺻﻔﻮف اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ اوﻟﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺿﻊ اﺳﻬﻞ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ دﻣﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ و ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻮﺿﻊ اﺻﻌﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﺮورة‬ ‫اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺼﻞ ﻟ‪C‬ﻧﺎث ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﺒﻨﺎت و ﻓﺼﻞ ﻟﻠﺬﻛﻮر‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﺒﻨﻴﻦ و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ اﺷﻜﺎل اﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫اﻟﻌﺪد و اﻟﻤﺴﺘﻮى و ﻏﻴﺮه ‪ ،‬وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﺮﺿﻨﺎ‬ ‫ﻣﻘﺘﺮح إﻳﺠﺎد ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺠﻤﻴﻌﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ‬ ‫ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ و وﺟﺪﻧﺎ‬ ‫اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﺴﻜﻦ و اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻬﻢ ‪.‬‬

‫ﻧﺤﺘﺎج ﻟﺘﻜﺎﺗﻒ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫و اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫و وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ا‪9‬ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪9‬ﻧﺸﺎء‬ ‫ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﺘﻀﻦ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻔﺌﺔ و ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﻟ‪C‬ﻧﺪﻣﺎج‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪2012 ôjGÈa‬‬

‫‪25‬‬


‫‪±Ó¨dG á°üb‬‬

‫ﺗـﺠـﺮﺑﺔ ﺗـﺤـﺖ اﻟـﺘـﻘـﻴﻴـﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ أﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﻨﺎ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﺸﻜﻞ أﻗﺮب ﻋﻦ‬ ‫ﻋﻮاﺋﻖ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ ‪ ،‬و اﻟﻌﻮﺋﻖ و اﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺎﻫﻲ‬ ‫اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻬﻢ ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﻮل دﻛﺘﻮر زﻳﺎﻧﻪ ﺑﻨﺖ ﺳﻴﻒ اﻟﻤﺴﻜﺮﻳﺔ أﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬ ‫و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪ :‬ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮزارة ﻟﻠﻔﺌﺎت ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺧﻴﺎرات وﻫﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت‬ ‫ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺻﻔﻮف اﻟﺪﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻨﻬﺎرﻳﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺪﻣﺞ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد‬ ‫ﺻﻔﻮف ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ » ارﺗﺄﻳﻨﺎ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻣﺞ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻣﺞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺧﺎﺻﺔ واﻧﻨﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ اﻟﻜﺎدر اﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻛﻤﺎ أن‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺟﺪا ﻓﻤﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻴﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ و ﻫﻮ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻜﻠﻒ ﻣﻮارد ﻣﺎدﻳﺔ وﺑﺸﺮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﺪا ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ و اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺪﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻋﺪد ﻣﻦ‬ ‫ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﺧﺬو دورات ﻗﺼﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪.‬‬ ‫وﺗﻀﻴﻒ زﻳﺎﻧﺔ ‪ :‬ﻋﻤﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺤﺪود ‪ ٧‬ﺳﻨﻮات و ﻟﻢ ﻳﺠﺮي ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ ﺣﺘﻰ ان وﻧﺤﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻮزارة ﻧﻌﺘﺮف ﺑﻮﺟﻮد ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻣﻌﻮﻗﺎت و ﺳﻨﺒﺪأ ﺑﻌﻼﺟﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﺘﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺴﻴﺮ‬ ‫وﻓﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻴﻦ ‪.‬‬

‫ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ ﺟـﺪﻳـﺪة‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻛﻼ ﻣﻦ رﺑﺎب اﻟﻌﺠﻤﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮة داﺋﺮة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ و ﺧﺎﻟﺼﺔ اﻟﻮﻫﻴﺒﻴﺔ أﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮه ‪ :‬أن اﻟﻮزارة‬ ‫ﺑﺼﺪد اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻟﺪﻣﺞ اﻃﻔﺎل ذوي ا‪1‬ﻋﺎﻗﺔ و ا‪1‬ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬وﻣﺸﺮوع ﻣﻘﻴﺎس وﻳﻜﺴﻠﺮ‬ ‫ﻟﻘﻴﺎس ﻗﺪرات اﻻﻃﻔﺎل ﻣﻦ ذوي ا‪1‬ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وإﻧﺸﺎء ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ‬ ‫ﻧﺘﻄﻠﻊ ‪1‬ﻧﺸﺎء ﻓﺮق ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت و اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت و ﺗﺠﺎوز ﻣﺮﺣﻠﺔ وﺟﻮدﻫﻢ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻓﻘﻂ ‪ ،‬وﻣﺸﺮوع ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻖ _ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻃﻔﺎل‬ ‫اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﺑﻤﺘﻼزﻣﺔ داون ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻫﺬه ا‪1‬ﺷﻜﺎﻟﻴﺔ و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻼزﻣﺔ و ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪى‬ ‫اﻃﻔﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ _‪.‬‬ ‫و أﺿﺎﻓﺘﺎ ‪ :‬ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮج اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﻮاﺟﻪ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﺧﺮى وﻫﻲ ﻧﺪرة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﺒﻠﻪ‬ ‫وﻋﺪم وﺟﻮد أﻣﺎﻛﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺎرﺳﻮا ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ أوﻟﻴﺎ اﻣﻮر أﻳﻀ‪ ، s‬ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺪارس‬ ‫اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻋﺒﺮ دورات ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎﻃﺔ و اﻟﻔﺘﻴﺎن ﻋﺒﺮ ﺑﺮاﻣﺞ زراﻋﻴﺔ و أﻋﻤﺎل ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ و ﻟﻜﻦ اﻣﺮ ﻟﻴﺲ‬ ‫ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻬﻢ ﻓﻬﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻧﺸﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻤﻮ ﺗﻔﻜﻴﺮﻫﻢ و ﺗﺘﻔﺘﺢ ذﻫﻨﻴﺎﺗﻬﻢ و ﺣﺘﻰ ﻳﻤﺎرﺳﻮ‬ ‫أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻜﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻠﻖ رﺑﺎب ‪ :‬ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻧﺤﺘﺎج ﻟﺘﻜﺎﺗﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫و اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ و وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪1‬ﻧﺸﺎء‬ ‫ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﺘﻀﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ و ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ‬ ‫و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺣﺪوﺛﻪ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ و ﻟﻜﻦ ﺗﺤﺘﺎج‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻛﺜﻴﺮا ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ أن‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻋﻀﻮا ﻓﺎﻋﻼ ﻏﻬﻢ ﻛﺎﻃﻔﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﻫﻮاﻳﺎﺗﻬﻢ‬ ‫واﺗﺠﺎﻫﺘﻬﻢ وﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ وﻓﻴﻬﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬ ‫اﻟﺮﺳﻢ و اﻟﻌﺰف و اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ و ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت ‪.‬‬

‫‪2012ôjGÈa 24‬‬

‫رﺑﺎب اﻟﻌﺠﻤﻴﺔ‬


‫‪»ŸÉY‬‬

‫‪QóH Oƒæ©dG áfhóŸG‬‬ ‫‪lady fozaza á°übh‬‬ ‫اﺳﻢ اﻟﻤﺪوﻧﺔ‪:‬‬ ‫‪fashiongossip١٠.blogspot.com‬‬ ‫اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ‪ :‬اﻟﻌﻨﻮد اﻟﺒﺪر‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ‪ :‬ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻻزﻳﺎء‬ ‫وﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻟﻴﺪي ﻓﻮزاز ‪lady fozaza -‬‬

‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻜﺎﺗﺒﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻳﻘﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﺔ ﻓﻬﻲ ﻧﺸﺄت‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺗﺼﻤﻢ و اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﺣﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ و اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ‬ ‫واﻧﺘﻬﺎء ﺑﻌﺸﻘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ »ﻟﻴﺪي ﻓﻮزاز«‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻼﻣﺘﻨﺎﻫﻲ ﻟﻠﻤﻮﺿﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺪأت اﻟﻌﻨﻮد ﻛﻤﺪوﻧﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﺔ ﺗﺠﻴﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮدﻫﺎ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﺔ و اﻟﺠﻤﺎل‬ ‫‪ ،‬ﺛﻢ ﺑﺪأت ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻟﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻮﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‬ ‫‪ ،‬واﺗﺨﺬت اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﻠﻴﺰر »اﻟﺠﺎﻛﻴﺖ« ﺑﻠﻤﺴﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﺄﺳﺲ ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﺑﺪأت ﺑﻌﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪوﻧﺘﻬﺎ‬ ‫وﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ ان اﺻﺒﺢ ﻣﻮﺿﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮة ‪ ،‬وﺑﻔﻀﻞ ﻋﻼﻗﺎت‬ ‫اﻟﻌﻨﻮد وﺷﻬﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ اوﺳﺎط اﻟﻤﻮﺿﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮات‬ ‫ﺑﺈرﺗﺪاء ﺗﺼﺎﻣﻴﻤﻬﺎ وﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺸﻬﺮة‬ ‫ﻓﻲ اﻗﻞ ﻣﻦ ‪ ٦‬اﺷﻬﺮ ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﻮل اﻟﻌﻨﻮد » اﻧﺎ إﻣﺮأة ﺟﺮﻳﺌﺔ وﻗﻮﻳﺔ و اﺷﻌﺮ أن اﻟﻤﺮأة‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻠﻔﺖ اﻻﻧﻈﺎر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ راﻗﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺘﺬﻟﻪ‬ ‫‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﻲ أوﻣﻦ ان ﻣﻼﺑﺴﻨﺎ وﻣﻈﻬﺮﻧﺎ ﻫﻮ اﻧﻌﻜﺎس‬ ‫ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺗﻨﺎ ﻟﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ان ﺗﺮﺗﺪي ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻳﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ‬

‫‪2012ôjGÈa 26‬‬

‫ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ن ﻟﺒﺴﻬﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺼﻮرة‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﻬﺎ »‪.‬‬ ‫»ﻃﻮال ﻋﻤﺮي وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻮﻻت اﻟﺘﺴﻮق‬ ‫اﻟﺘﻲ اﻗﻮم ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻨﺖ اﺷﺘﺮي اﻟﺠﺎﻛﻴﺖ واﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ‬ ‫ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺠﻤﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮا ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﻠﻴﺰر أو اﻟﺠﺎﻛﻴﺖ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻬﻤﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻴﻨﺰ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ‬ ‫اﺑﺪا ‪ ،‬اﻋﺸﻖ اﻟﺒﻠﻴﺰر ﻧﻲ أﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﻧﻘﺎط اﻟﺠﻤﺎل‬ ‫ﻓﻲ ﺟﺴﺪ اﻟﻤﺮأة« ‪.‬‬ ‫أﻓﺘﺘﺤﺖ اﻟﻌﻨﻮد ﻣﺆﺧﺮا ﻣﺤﻠﻬﺎ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ دﺑﻲ ﻣﻮل‬ ‫ﺗﺤﺖ اﺳﻢ »‪ «Blazers‬ﻟﺒﻴﻊ ﺗﺼﺎﻣﻴﻤﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪،‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺠﺎﻛﻴﺘﺎت و اﻟﻔﺎﺗﻴﻦ و اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة » ارى ﻧﻔﺴﻲ‬ ‫اﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎﺗﻴﻦ واﻟﻬﻮت‬ ‫ﻛﻮﺗﻴﻮر ﻻﻧﻬﺎ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻲ » ‪.‬‬ ‫وﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﻟﺸﻬﺮه اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻌﻨﻮد ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻮﺿﺔ‬ ‫ﺗﺆﻛﺪ أﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ن ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺠﺰء اﻫﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺎﻟﻤﻬﺎ و ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻋﺎم اﻟﻤﻮﺿﺔ اﻟﺬي‬ ‫ﺗﻌﺸﻘﺔ ‪.‬‬

‫اﺷﻬﺮ اﻟﻔﻨﺎﻧﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ ارﺗﺪﻳﻦ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ‬ ‫‪ lady fozaza‬ﻫﻦ ﻛﻴﻢ ﻛﺎردﻳﺸﻴﺎن‬ ‫اﻟﺘﻲ رأت اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺮاﺳﻠﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺎري ﻛﻠﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺻﺪاﻗﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻨﻮد وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ان ﺗﺨﺒﺮﻫﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺼﺪر اﻟﺠﺎﻛﻴﺖ وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻇﻬﺮت ﻛﻴﻢ‬ ‫ﻛﺎردﻳﺸﻴﺎن ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك وﻫﻲ ﺗﺮﺗﺪي‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﻴﺪي ﻓﻮزازا ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ارﺗﺪت‬ ‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻛﻮرﺗﻨﻲ ﻛﺎردﻳﺸﻴﺎن ﺷﻘﻴﻘﺔ‬ ‫ﻛﻴﻢ ﺧﻼل ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔﺎز ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ارﺗﺪت ﻟﻬﺎ اﻳﻀﺎ ﻧﺎﻧﺴﻲ ﻋﺠﺮم اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﺟﻤﻞ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺘﻲ‬ ‫ارﺗﺪﺗﻬﺎ ‪.‬‬


‫‪…ô°üM‬‬

‫‪: QGõgh …OÉæg‬‬

‫‪É``檫eÉ°üJ‬‬ ‫‪§≤a á``Äjô÷G ICGô``ª∏d‬‬ ‫ﻫﻨﺎدي وﻫﺰار اﻟﺰدﺟﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺷﻘﻴﻘﺘﺎن ﺟﻤﻌﻤﻬﺎ اﻟﺸﻐﻒ ﺑﺎﻻزﻳﺎء و اﻟﻤﻮﺿﺔ وﺣﺐ اﻟﺘﺴﻮق ﻋﺒﺮ‬ ‫اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬اﺳﺴﺘﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮﺗﻴﻚ ﻣﺴﻘﻂ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ا‪D‬ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ و اﻟﻴﻮم ﺗﺤﻮل اﻟﻤﻮﻗﻊ إﻟﻰ ﻣﺤﻞ‬ ‫‪ ،‬ﻳﻮﻓﺮ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﺴﺘﻮردة وﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ اﻻﺧﺘﻴﻦ اﻟﺰدﺟﺎﻟﻲ ‪» ،‬اﻟﻤﺮأة« أﻟﺘﻘﺖ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻌﺪد وﻛﺎن ﻟﻬﻤﺎ ﻫﺬا اﻟﺤﻮار‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻮان اﻻﻗﻤﺸﺔ ﻓﻲ ﺳﻜﻚ ﺳﻮق ﻣﻄﺮح اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ‬ ‫و ﻟﺪت اﻟﻔﻜﺮة ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل اﻻﺧﺘﻴﻦ ‪ ،‬وﺑﻴﻦ اﻟﺤﺪاﺛﺔ و‬ ‫اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎن اﻟﺠﺪل ‪ ،‬اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻛﺎن ﻫﺪﻓﻬﻤﺎ ‪ ،‬و اﻟﺮﻗﻲ‬ ‫ﺑﺎت ﻋﻨﻮاﻧﻬﻤﺎ ﻫﻜﺬا ﻫﻲ ﻛﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻨﺎدي وﻫﺰار‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﺪي ﺑﻮﺗﻴﻚ ﻣﺴﻘﻂ ‪.‬‬

‫ﻛﻴﻒ ﺑﺪأت ﻓﻜﺮة اﻻزﻳﺎء؟‬

‫ﺗﻘﻮل ﻫﺰار »ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺤﺐ اﻻﻗﻤﺸﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﻮاﻧﻬﺎ اﻟﺠﺬاﺑﺔ ‪ ،‬واردﻧﺎ ان ﻳﻌﺮف اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺷﺮﻋﻨﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ »ﻛﺎﺟﻮل« ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﻻﻗﻤﺸﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺮﺿﻨﺎ اﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ‬ ‫اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﺘﻮﻗﻌﻴﻦ‬ ‫‪ ،‬وﻓﻜﺮﻧﺎ ﺑﻔﻜﺮة ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺘﻲ ﺻﻤﻤﻨﺎﻫﺎ ﻓﻘﺪ‬ ‫ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ان ارﺗﺪﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ‪ ،‬وﻧﺸﺮﻧﺎ‬ ‫اﻟﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮك ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﻤﻀﻲ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻧﻔﺬت ﻛﻞ اﻟﻜﻤﻴﺎت واﺳﺘﻠﻤﻨﺎ ﻃﻠﺒﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ‪ ،‬وﻋﺮﻓﻨﺎ‬ ‫ﺑﻌﺪﻫﺎ ان اﻟﻜﺜﻴﺮات ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻮﻗﻌﻦ ان اﻻﻗﻤﺸﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ‬ ‫ان رأﻳﻦ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﻠﺒﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎرﺿﺔ راﻗﺖ ﻟﻬﻦ‬ ‫اﻟﻔﻜﺮة ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺑﺲ ﺑﺪأﻧﺎ ﻧﺄﺧﺬ اﺗﺠ‪s‬ه‬ ‫ﺟﺪﻳﺪا ﻳﻮزاي اﻟﻤﻼﺑﺲ وﻫﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺣﺬﻳﺔ ﻛﺎﺟﻮل‬ ‫ً‬ ‫اﻳﻀﺎ وﺣﻘﺎﺋﺐ واﻛﺴﺴﻮارات و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺪأت ﺗﺮوج‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻣﻨﻬﻦ و اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﺘﺤﻠﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﺮأة ‪ ،‬وﻛﻨﺎ ﻧﺤﺮص داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ‬ ‫ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﻤﺎش اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﺗﺎرﻳﺨﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻄﻌﺔ‬ ‫ﻧﺼﻤﻤﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪى اﻟﻜﺜﻴﺮات ﺣﻮل‬ ‫اﻻﻗﻤﺸﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ وﺣﺎوﻟﻨﺎ‬

‫ان ﻧﻠﺘﺰم ﺑﺨﻂ اﻟﻜﺎﺟﻮل او اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ و‬ ‫ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻼﺑﺲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬

‫ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻂ‬ ‫ﺑﻮﺗﻴﻚ ﻣﺴﻘﻂ ؟‬

‫ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻮﺗﻴﻚ ﻣﺴﻘﻂ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﻔﻜﺮ ﻛﺜﻴﺮا‬ ‫ﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﺸﺮوﻋﻨﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺠﺎرة‬ ‫إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺸﺮاء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪ ،‬ﻟﻢ‬ ‫ﻧﻜﻦ ﻧﺘﻮﻗﻊ أي رواج وﻟﻜﻨﻨﺎ ﺗﻔﺎﺟﺌﻨﺎ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ‬ ‫أﺳﺒﻮع ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺗﺪﺷﻴﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ ‪ ،‬ﻛﻨﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﻌﺮض‬ ‫ﻗﻄﻌﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﺞ وﻧﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺪام‬ ‫أﺷﻴﺎء ﺟﺪﻳﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق » ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻜﺮة‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﺠﺎرة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﺒﻴﻊ‬ ‫واﻟﺸﺮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻛﺎﻧﺖ أﺻﻌﺐ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﺣﻠﻢ ﺗﺠﺎرة أﺻﺒﺤﺖ راﺋﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ‪،‬‬ ‫وﻟﻜﻦ وﻟﺤﺒﻨﺎ ﻟﻼﻗﻤﺸﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ وذﻛﺮﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻴﺪ اﻧﺘﺸﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻴﻮم ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺰي ﺻﻌﺐ‬ ‫ان ﻳﺮﺗﺪى ﻳﻮﻣﻴﺎ و ﻟﻜﻦ إن ادﺧﻠﻨﺎ ﻟﻤﺴﺎت ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻼﺑﺴﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ رﺑﻤﺎ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎره وﻫﺬا ﻣﺎ‬ ‫ﺣﺪث ﻓﻌ ً‬ ‫ﻼ‪.‬‬

‫ﻫﻞ ﻻﻗﺖ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬ ‫اﻗﺒﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺴﺎء ؟‬

‫ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻠﻔﻜﺮة ﻓﻼ‬ ‫ﻳﺰال اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻳﻔﻀﻞ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﺮاﺋﻬﺎ ‪،‬ﻓﻀﻼ‬ ‫ﻋﻦ ذﻟﻚ واﺟﻬﺘﻨﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺻﻌﺐ وﻫﻲ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ‬ ‫ﺣﻠﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ‬

‫اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ اﺿﻄﺮﻧﺎ إﻟﻰ‬ ‫أن ﻧﻘﻮم ﺑﻤﻔﺮدﻧﺎ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﺳﺘﻼم‬ ‫اﻟﻨﻘﻮد ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪.‬‬ ‫ﺧﻼل ﻋﺎم ﻗﺮرﻧﺎ أن ﻧﺤﻮل اﻟﻨﺸﺎط إﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﻌﺮض ﺧﻼﻟﻪ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ وﻧﺘﻴﺢ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ‪ ،‬ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوﺿﻨﺎ ﻋﺒﺮ‬ ‫ا‪1‬ﻧﺘﺮﻧﺖ ‪،‬وﻗﺪ ﺗﺠﺎوز ﻋﺪد زوار ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ‪ ٢٠٠٠‬زاﺋﺮ وﻫﻮ ﻣﺎ‬ ‫ﺣﻘﻖ ﻟﻨﺎ ا‪1‬ﻧﺘﺸﺎر ‪.‬‬

‫ﻣﺎﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮه ﺑﻮﺗﻴﻚ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻴﻮم؟‬

‫ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺒﻮﺗﻴﻚ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻓﺮﻳﺪة وﻣﻤﻴﺰة و ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻼﺑﺲ و اﻻﻛﺴﺴﻮارات و اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ وﺑﻌﺾ اﻟﻬﺪاﻳﺎ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺄﺟﻴﺮ اﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫ﻋﻤﺎﻧﻴﻦ ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﺟﺰء ‪1‬ﺣﺪى اﻟﻤﺼﻤﻤﺎت ﺗﻌﺮض‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺗﺼﺎﻣﻴﻤﻬﺎ ‪ ،‬وﻫﻨﺎﻟﻚ ﺟﺰء اﺧﺮ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ اﻛﻞ‬ ‫اﻟﺼﺤﻲ ‪ ،‬وﻗﺮﻳﺒﺎ ﺳﻮف ﻳﻔﺘﺘﺢ ﻣﻘﻬﻰ ﺧﺎص ﺑﻬﺬا اﻟﺠﺰء‬ ‫ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﺎول اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺒﺮاء‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻋﺪاد اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮك ﻟﻌﺐ دور‬ ‫ﻫﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‬ ‫ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ‬

‫‪2012 ôjGÈa‬‬

‫‪29‬‬


2012ôjGÈa 28


…ô°üM

31

2012 ôjGÈa


…ô°üM AÉjRCG

2012ôjGÈa 32


‫اﻟﻌﺎرﺿﺔ‪ :‬ﻛﺎﻣﻴﻠﻴﺎ‬ ‫اﻟﻤﺼﻮرة‪ :‬روزي ﺟﺎﺑﺮﻳﻴﻞ‬ ‫اﻟﺼﻮر ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺣﺼﺰﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﻮﺗﻴﻚ ﻣﺴﻘﻂ‬


…ô°üM

2012ôjGÈa 34


‫‪™e áØbh‬‬

‫ﻋـﻴـﺪ ﺍﻟﺤـﺐ‬

‫‪zøjQhO{ π«ªéàdG äGö†ëà°ùe ™æ°üd ájQÉŒ áeÓY ΩóbG ÉÑMÉ°U‬‬

‫ﺑﺸﺎر واﻳﻤﺎن ﻧﺼﺎر ‪:‬‬ ‫’‪Ö◊G ¿C’ Ö◊G Ωƒ«H πØàëf‬‬ ‫‪á¶◊ πc Éææ«H OƒLƒe‬‬ ‫ﺗﻌﺪ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻗﺪم اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﻣﻮاد وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮﺟﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﻗﺼﺮ ﻓﺮﺳﺎي ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﺘﻌﺒﺮ ﺣﺪود‬ ‫اﻣﻴﺮﻛﺎ ﻏﺮﺑﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن ﺷﺮﻗﺎ و ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺠﻤﺎل ‪ ،‬اﻧﻬﺎ دار دورﻳﻦ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﻟﻠﻘﺮن اﻟـ‪ ١٨‬واﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮاﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ١٩٩٨‬اﻟﺰوﺟﺎن ﺑﺸﺎر واﻳﻤﺎن‬ ‫ﻧﺼﺎر ﻟﻴﻌﻴﺪان ﻟﻬﺬه اﻟﺪار روﻧﻘﻬﺎ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺦ دورﻳﻦ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم )‪ (١٧٩٣_١٧٥٥‬ﻣﻴﻼدي ‪ ،‬ﻧﺸﺄت اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ‪،‬واﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺰود اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻳﻮان اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ‬ ‫ﻧﺸﺮت ﻣﺎري اﻧﻄﻮﻧﻴﺖ ﻓﻜﺮة اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﺎﺣﻴﻖ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺎء اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺮاﻗﻴﺔ‬ ‫‪،‬واﻧﺘﺸﺮت ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﺟﻤﻊ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺎء اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺎت ﺣﺘﻰ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن‬ ‫اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻳﻄﻠﻘﻦ ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺮ اﻟﺸﻔﺎه اﺳﻢ دورﻳﻦ ‪ ،‬وﻻ ﺗﺰال اﻟﻤﺮأة اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﻠﻖ اﺳﻢ‬ ‫دورﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻮدرة اﻟﻮﺟﻪ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﻄﻠﻘﻦ ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺮ اﻟﺸﻔﺎة اﺳﻢ‬ ‫دﻳﺮان دارون وﻫﻮ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ دورﺑﻦ ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﻮل ﺑﺸﺎر »ﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺦ دورون ﺑﻘﺼﺮ ﻓﺮﺳﺎي ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺴﻴﺪة‬ ‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣﺎري اﻧﻄﻮاﻧﻴﺖ ﻣﻨﺘﺤﺎت ﺗﺠﻤﻴﻞ ﺻﻨﻌﺘﻬﺎ دورون وﻻ ﻧﺰال ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ‬ ‫دورﻳﻦ _ﺳﻴﺮد ذﻛﺮة ﻻﺣﻘ‪ _a‬ﻧﺤﺘﻔﻆ ﺑﺈﺣﻤﺮ اﻟﺸﻔﺎة اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ ﻣﺎري اﻧﻄﻮاﻧﻴﺖ‬ ‫ﺑﺎ‪f‬ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎت ا‪d‬ﺧﺮى ‪.‬‬ ‫اﺷﺘﺮى ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺎن ﺑﺸﺎر و اﻳﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ ١٩٧٠‬وﺣﺮﺻﺎ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ا‪d‬وﺟﻪ ﻓﺄﻧﺸﺎء أول ﻣﺘﺤﻒ ﻣﺘﺨﺼﺺ‬ ‫ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻤﺘﺤﻒ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٧٠٠‬ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﺎج دوران ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ‬ ‫اﺣﻤﺮ اﻟﺸﻔﺎة اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎه وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت و اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ و‬ ‫اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﺗﺠﻤﻴﻞ رﺟﺎﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر اﻟﺬي ﻛﺎن‬ ‫ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺮﺟﺎل اﻻورﺑﻴﻮن ‪ ،‬وﺑﻮدرة وﺟﻬﺔ واﺣﻤﺮ ﺷﻔﺎة وﻛﺤﻞ ﻣﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻟﻠﺮﺟﺎل ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻤﺘﺤﻒ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وأول ﻋﻄﺮ أﻧﺘﺠﺘﻪ‬ ‫وﻫﻮ ﻋﻄﺮ ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﺎرﻳﺲ ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﻮل ﺑﺸﺎر ﺣﺎوﻟﺖ ﻛﺜﻴﺮا ﺑﺚ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺑﺘﻜﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻄﻮر ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دﻣﺸﻖ ‪ ،‬اﺳﺘﻮﺣﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻬﺬه‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أﻗﺪم ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ‪ ،‬ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ارﺑﻌﺔ ﻋﻄﻮر وﻫﻲ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﺣﺎه ﻣﻦ اﻟﺰﻫﻮر اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﻪ وﻫﻲ اﻟﻮرد ‪ ،‬اﻟﺰﻧﺒﻖ اﻟﺒﻠﺪي ‪ ،‬اﻟﻴﺎﺳﻤﻴﻦ ‪ ،‬اﻟﻔﻞ ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى وﻫﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ‪ ٤‬ﻋﻄﻮر‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺤﻮر ا‪d‬ﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻄﻮر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻤﺴﻚ ‪ ،‬اﻟﻌﻨﺒﺮ ‪ ،‬اﻟﻌﻮد واﻟﻮرد‬ ‫اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ و ا‪d‬ن أﺿﻔﺖ ﻋﻄﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻫﻮ ﻋﻄﺮ اﻟﻠﺒﺎن واﺳﺘﻮﺣﻴﺘﻪ ﻣﻦ‬ ‫أرض اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ١٩٩٨‬رﺣﻠﺖ ا‪d‬ﻣﻴﺮة دﻳﺎﻧﺎ وﻣﺎزﻟﺖ ذﻛﺮاﻫﺎ ﺣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻴﻮم وﺗﻘﺪﻳﺮ‪ p‬ﻣﻦ اﻟﺪار‬ ‫ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﺑﺘﻜﺎر ﻋﻄﺮ ﻳﺤﺎﻛﻲ ذﻛﺮى ﻫﺬه ا‪d‬ﻣﻴﺮة و اﺳﻤﻴﻨﺎه ﺑﺎﻟﺸﻤﻌﺔ اﻟﻤﻀﻴﺌﺔ ﺗﻴﻤﻨﺎ‬ ‫ﺑﺸﺨﺼﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟﻠﺨﻴﺮ و اﻟﻤﻌﻄﺎءه وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻜﻞ اﻟﺤﺐ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻟﻠﺨﻴﺮ ‪،‬‬ ‫ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻌﻄﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ رواﺋﺢ اﻟﻔﺮوﻟﺔ و اﻟﺘﻔﺎح و اﻟﺼﻨﺪل و اﻟﻼﻓﻨﺪر و ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺸﻜﻞ‬

‫ﺷﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﻴﻨﺔ زﺟﺎﺟﻴﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻳﺘﺨﺬ اﻟﻌﻄﺮ اﻟﻠﻮن اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ وﻫﻮ اﻟﻠﻮن اﻟﻔﻀﻞ‬ ‫ﻟ‪v‬ﻣﻴﺮ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻐﻄﺎءﻳﺄﺗﻲ ﺑﺸﻜﻞ ‪ ٣‬ﻗﻠﻮب رﻣﺰا ﻟﻠﻘﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻫﻲ أﻣﻴﺮة اﻟﻘﻠﻮب ‪،‬‬ ‫وﻳﻀﻴﻒ ﺑﺸﺎر ‪f‬ﺳﻢ اﻟﻌﻄﺮ ﻗﺼﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ‪ ،‬ﻫﻲ أﻧﻲ ﻛﻨﺖ اﺳﺘﺸﻴﺮ اﻟﻤﻄﺮب اﻟﺘﻮن ﺟﻮن‬ ‫اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻘﺮﺑﺎ ﻣﻦ ا‪d‬ﻣﻴﺮة ﺣﻮل اﺳﻢ اﻟﻌﻄﺮ ‪ ،‬ﻓﺄﻗﺘﺮح اﻟﺘﻮن اﺳﻢ ﺷﻤﻌﺔ اﻟﺸﺘﺎء ‪،‬‬ ‫وﻟﻜﻨﻲ رﻏﺒﺖ ﻓﻲ اﺳﻢ اﻛﺜﺮ ﻗﺮب ﻣﻦ ا‪d‬ﻣﻴﺮة ‪f‬ﻧﻬﺎ ﺑﺮأﻳﻲ أﻣﻴﺮة ﻟﻜﻞ ا‪d‬وﻗﺎت ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ‬ ‫ﺷﻤﻌﺔ اﻟﺸﺘﺎء ﺳﺘﻨﻄﻔﺊ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻻﺧﺮى ‪ ،‬إﻧﻬﺎ ﺷﻤﻌﺔ ﻣﻀﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام إﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟﺸﻤﻌﺔ اﻟﻤﻀﻴﺌﺔ ‪.‬‬ ‫وﻳﺬﻫﺐ رﻳﻊ اﻟﻌﻄﺮ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ا‪d‬ﻃﻔﺎل اﺳﺘﻤﺮار ﻟﻌﻄﺎء اﻻﻣﻴﺮة‬ ‫اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻬﺮت ﺑﺤﺐ اﻟﺨﻴﺮ ﻳﻘﻮل ﺑﺸﺎر ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻄﻮر وﻣﻨﺸﺌﺔ ﻓﻔﻲ‬ ‫اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺮواﺋﺢ اﻻﺻﻠﻴﺔ دون ﺗﻌﺪﻳﻞ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻼﺑﺲ و اﻟﻘﻔﺎزات ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﻮد و‪d‬ن ﻟﻠﺠﻠﻮد راﺋﺤﺔ ﻛﺮﻳﻬﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ دﻣﺠﻬﺎ‬ ‫ﺑﺮواﺋﺢ ﻣﺜﻞ اﻟﻼﻓﻨﺪر و اﻟﺼﻨﺪول و اﻟﻠﻴﻤﻮن ‪ ،‬وﻗﺪ اﺷﺘﻬﺮت اﻟﻠﻴﻤﻮن ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﻘﻔﺎزات ﻓﻘﺎم اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻘﻔﺎزات و ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺪاء ﻣﻨﺸﺊ اﻟﻌﻄﻮر ‪.‬‬ ‫أﺧﺮ اﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺪار ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻄﻮر ﻫﻲ ﻋﻄﺮ اﻧﻴﺮ داﻣﻮر أو راﺋﺤﺔ اﻟﺤﺐ وﻫﻮ ﻋﻄﺮ‬ ‫ﻟﻠﺮﺟﻞ و اﻟﻤﺮأة ﻳﺤﻤﻞ روح اﻟﻌﻼﻗﺔ ا‪d‬روع ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ و اﻟﻤﺮأة وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺤﺐ ‪ ،‬ﻳﻘﻮل‬ ‫ﺑﺸﺎر و اﻳﻤﺎن ﻧﺤﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺤﺐ و ﺑﻘﻮة اﻟﺤﺐ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻻ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﺤﺐ‬ ‫‪d‬ن اﻟﺤﺐ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﻪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻓﻼ ﻣﻌﻨﻰ أن ﻧﻘﺪم ﻟﺒﻌﻀﻨﺎ ﻫﺪﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ اﻟﺤﺐ ‪ ،‬ﻓﺤﺒﻨﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻞ ﻳﻮم وﻛﻞ ﻣﺎﻧﻘﺪﻣﻪ ﻟﺒﻌﻀﻨﺎ ﻫﻮ‬ ‫دﻟﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﺐ واﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﻪ ‪.‬‬

‫ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻤﺘﺤﻒ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ‪ ٧٠٠‬ﻗﻄﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ أﺣﻤﺮ‬ ‫ﺷﻔﺎة ﻟﻤﺎري أﻧﻄﻮاﻧﻴﺖ‬ ‫وﻣﺴﺘﺤﻀﺰات ﺗﺠﻤﻴﻞ رﺟﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪2012 ôjGÈa‬‬

‫‪37‬‬


тАля║│я╗ия╗Ря║Оя╗Уя╗о╪▒╪йтАм

тАля║Чя║Шя╗Мя║к╪п ╪зя╗Яя║Ья╗Шя║Оя╗Уя║О╪к я╗Уя╗▓ я║│я╗ия╗Ря║Оя╗Уя╗о╪▒╪й я║Ся║Оя║┐я║Оя╗Уя║Ф ╪ея╗Яя╗░ ╪гя╗зя╗мя║О я║Чя║Шя╗дя║Шя╗К я║Ся╗Дя╗Шя║┤я╗мя║О ╪зя╗╗я║│я║Шя╗о╪зя║Ля╗▓тАк╪МтАмтАм тАл┘Ия║Чя╗ия║Шя║╕я║о ╪зя╗Яя╗Фя╗ия║О╪п┘В ╪зя╗Яя║о╪зя╗Чя╗┤я║Ф ┘И╪зя╗Яя╗дя╗Дя║Оя╗Ля╗в ┘И╪зя╗Яя╗дя╗ия║Шя║ая╗Мя║О╪к ╪зя╗Яя║╝я║дя╗┤я║Ф ┘И╪зя╗Яя╗дя╗╝я╗ля╗▓ ╪зя╗Яя╗ая╗┤я╗ая╗┤я║ФтАк .тАм┘Ия╗│я║оя║Яя╗КтАм тАля╗Ыя╗о┘Ж я║│я╗ия╗Ря║Оя╗Уя╗о╪▒╪й я╗Ля╗ая╗░ я╗Чя║Оя║Ля╗дя║Ф ╪гя║Яя╗дя╗Ю ╪зтАкAтАмя╗гя║Оя╗Ыя╗ж я╗Яя╗Шя╗Ая║О╪б я║╖я╗мя║о ╪зя╗Яя╗Мя║┤я╗ЮтАк ╪МтАм╪ея╗Яя╗░ я╗Гя║Тя╗┤я╗Мя║Шя╗мя║ОтАм тАл╪зя╗Яя║┤я║Оя║гя║о╪й ╪зя╗Яя╗Фя║оя╗│я║к╪й я║гя╗┤я║Ъ я║Чя║дя║Шя╗о┘К я╗Ля╗ая╗░ я╗гя║О я╗│я║░я╗│я║к я╗Ля╗ж тАк ┘ж┘гтАмя║Яя║░я╗│я║о╪йтАк ╪МтАм┘Ия║Чя║╕я║Шя╗мя║о ╪зя╗Яя║Тя╗ая║к я║Ся╗ия╗Ия║Оя╗Уя║Шя╗мя║ОтАм тАл┘Ия╗зя╗Ия║Оя╗гя╗мя║О ┘Ия╗Гя╗Шя║┤я╗мя║О ╪зя╗Яя╗дя╗дя╗Дя║отАк ╪МтАм┘Ия║Ся╗мя║О ╪зя╗Яя╗Мя║кя╗│я║к я╗гя╗ж я╗гя║о╪зя╗Ыя║░ ╪зя╗Яя║Шя║┤я╗о┘В ┘Ия╗ля╗ия║О┘Г ╪зя╗гя║Оя╗Ыя╗ж я╗гя╗дя╗┤я║░╪йтАм тАля╗│я╗ия║Тя╗Ря╗▓ я╗Ля╗ая╗░ ╪зя╗Яя╗Мя║оя║│я║О┘Ж ╪▓я╗│я║О╪▒я║Чя╗мя║О я╗Уя╗▓ я║│я╗ия╗Ря║Оя╗Уя║о┘И╪й я╗гя╗ия╗мя║О тАк ..тАмя╗гя╗ия║Шя║ая╗К я║│я╗ия║Шя╗оя║│я║О я╗╗╪│ ╪▒╪гя║│тАкKтАмтАм тАля║╖я╗ия╗Ря║оя╗│ ┘ЛтАм тАля╗╝ ┘Ия╗│я╗Шя╗К я╗Ля╗ая╗░ я║╖я║Оя╗Гя║К ╪гя║Ся╗┤я║╛ я╗гя║░╪п╪з┘Ж я║Ся║Оя╗Яя╗ия║ия╗┤я╗Ю тАк ╪МтАм┘И╪зя╗│я╗Ая║О я║гя║кя╗│я╗Шя║Ф я╗Гя╗┤я╗о╪▒ я║Яя╗о╪▒┘Ия╗зя╗О тАк╪МтАмтАм тАл┘Ия║гя║кя╗│я╗Шя║Ф я║гя╗┤я╗о╪зя╗зя║О╪к я║│я╗ия╗Ря║Оя╗Уя╗о╪▒╪йтАм

тАля╗Уя╗ая╗о╪▒я╗│я║к╪зтАм

тАля╗Яя╗ая╗Мя║оя║│я║О┘Ж ╪зя╗Яя║╕я║Тя║О╪и ┘И╪зя╗Яя║мя╗│я╗ж я╗Уя╗▓ я╗гя╗Шя║Шя║Тя╗Ю ╪зя╗Яя╗Мя╗дя║о я║Чя╗Мя║к ┘Ия╗╗я╗│я║Ф я╗Уя╗ая╗о╪▒я╗│я║к╪з я╗Уя╗▓ ╪зя╗Яя╗оя╗╗я╗│я║О╪к ╪зя╗Яя╗дя║Шя║дя║к╪йтАм тАля║Ся║к╪б я╗гя╗ж ╪зя╗Яя║дя║к╪зя║Ля╗Ц ┘ИтАм тАл╪зя╗╗я╗гя╗┤я║оя╗Ыя╗┤я║Ф ╪зя╗Яя╗дя╗Ья║О┘Ж ╪зя╗Яя╗дя║Ья║Оя╗Яя╗▓ я╗Уя╗мя╗▓ я║Чя║ая╗дя╗К ╪зя╗Яя╗Ья║Ья╗┤я║о я╗гя╗ж я║зя╗┤я║О╪▒╪з╪к ╪зя╗Яя╗дя║Шя╗Мя║Ф ┘ЛтАм тАл╪зя╗Яя║╕я╗о╪зя╗Гя║К ╪зя╗Яя║Шя╗▓ я║Чя╗оя╗Уя║о я╗гя║Шя╗Мя║Ф ╪зя╗╗я║│я║Шя║оя║зя║О╪б я║Ся║Оя╗╗я║┐я║Оя╗Уя║Ф ╪зя╗Яя╗░ ╪зя╗Яя║╕я╗о╪зя╗Гя║К ╪зя╗Яя╗дя║ия║╝я║╝я║Ф я╗Яя╗дя╗дя║О╪▒я║│я║ФтАм тАл╪зя╗Яя║оя╗│я║Оя║┐я║О╪к ╪зя╗Яя╗дя║Оя║Ля╗┤я║Ф ┘И╪зя╗Яя╗дя╗╝я╗ля╗▓ ┘Ия╗Пя╗┤я║оя╗ля║О я╗гя╗ж я║│я║Тя╗Ю ╪зя╗Яя╗дя║Шя╗Мя║Ф тАк ╪МтАмя╗Ыя╗дя║О ╪г┘Ж ╪зя╗Яя╗оя╗╗я╗│я║Ф я║Чя║дя╗Ия╗░ я║Ся║Оя╗Яя╗Мя║кя╗│я║ктАм тАля╗гя╗ж ╪зя╗Яя╗дя║Шя║Оя║гя╗Т ╪зя║╖я╗мя║оя╗ля║О я╗гя║оя╗Ыя║░ ╪зя╗Яя╗Фя╗Ая║О╪б ╪зя╗Яя║м┘К я╗│я║дя║Шя╗о┘К я╗Ля╗ая╗░ я║╗я╗о╪▒ я╗гя╗ж ╪▒я║гя╗╝╪к ╪зя╗Яя╗Ря║░┘И ╪зя╗╗я╗гя╗┤я║оя╗Ыя╗▓тАм тАля╗Ля╗ая╗░ ╪зя╗Яя╗Фя╗Ая║О╪б тАк ╪МтАмя╗Ыя╗дя║О я║Чя║╕я║Шя╗мя║о ╪зя╗Яя╗оя╗╗я╗│я║Ф я║Ся║Дя║Ся╗ия╗┤я║Шя╗мя║О ╪зя╗Яя╗дя║Тя╗ия╗┤я║Ф я╗Ля╗ая╗░ ╪зя╗Яя╗Дя║о╪з╪▓ ╪зя╗╗я║│я║Тя║Оя╗зя╗▓ тАк ╪МтАм┘Ия║Чя║╕я║Шя╗мя║отАм тАл╪зя╗Яя╗оя╗╗я╗│я║Ф ╪зя╗│я╗Ая║О я║Ся╗дя╗ия║Шя║░я╗ля║Оя║Чя╗мя║О ╪зя╗Яя╗Дя║Тя╗┤я╗Мя╗┤я║Ф ┘И ╪зя╗Яя║Тя╗┤я║Мя╗┤я║Ф ┘И я║Ся║Оя╗Яя╗дя╗ия║Шя║░┘З ╪зя╗Яя║Тя║дя║о┘К ╪зя╗Яя╗дя╗ая╗┤я║К я║Ся║Оя╗Яя╗дя╗ия║О╪▒╪з╪ктАм тАля╗Яя╗Мя║Оя║╖я╗Шя╗┤я╗ж ╪зя╗Яя╗дя╗о╪зя╗зя║К ┘И ╪зя╗Яя║оя║Яя╗╝╪к ╪зя╗Яя║Тя║дя║оя╗│я║Ф тАк ╪МтАмя║Ся║Ия║зя║Шя║╝я║О╪▒ ╪зя╗зя╗мя║О ╪зя╗Яя╗оя║Яя╗мя║Ф ╪зя╗Яя╗дя║Ья║Оя╗Яя╗┤я║Ф я╗Яя╗Мя║Оя║╖я╗Шя╗┤я╗жтАм тАл╪зя╗Яя╗дя║о╪н ┘И ╪зя╗Яя║Шя║┤я╗ая╗┤я║Ф я║гя║Шя╗░ я║зя╗╝┘Д я║╖я╗мя║о ╪зя╗Яя╗Мя║┤я╗ЮтАм

тАлтАк2012 ├┤jG├ИaтАмтАм

тАлтАк39тАмтАм


‫ﻋـﻴـﺪ ﺍﻟﺤـﺐ‬

‫‪ôØ°S‬‬

‫‪øcÉeCG 5 π°†aCG‬‬ ‫‪π°ù©dG ô¡°T AÉ°†≤d‬‬ ‫ﺷﻬﺮ اﻟﻌﺴﻞ ﻫﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻔﺮ اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة‬ ‫اﻟﻌﺮﻳﺴﻴﻦ و اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎ وﺣﺪﻫﻤﺎ ‪،‬‬ ‫اﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ رﺣﻠﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ ‪ ،‬وﻫﻲ‬ ‫اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ و اﻻﻫﻢ ﻣﻦ ذﻛﺮﻳﺎت اﻟﺰواج ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺮأة ﺗﻘﺪم ﻟﻚ ‪ ٦‬ﺧﻴﺎرت ﻟﻘﻀﺎء ﺷﻬﺮ ﻋﺴﻞ ﺧﺎﻟﺪ‬ ‫وﻣﺒﺘﻜﺮ ‪.‬‬ ‫إﻋﺪاد‪ :‬ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻔﻮري‬

‫‪2012ôjGÈa 38‬‬


‫ﻋـﻴـﺪ ﺍﻟﺤـﺐ‬

‫‪ôØ°S‬‬

‫اﻟﻤﺎﻟﺪﻳﻒ‬

‫ﻻ ﺷﻲء ﻳﺸﻲ ﺑﺰﻓﺎف روﻣﻨﺴﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺨﻼب اﻟﺬي ﺗﻮﻓﺮة‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﺪﻳﻒ ﻫﺬه اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﺴﺎﺣﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﺠﺎء اﻟﻌﺸﺎق ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺤﺎء‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء و اﻟﺸﻤﺲ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ و اﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت اﻻﻧﻴﻘﺔ‬ ‫ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺟﺪا ‪I‬ي ﻋﺎﺷﻘﻴﻦ ‪ ،‬ﻣﻨﻈﺮ ﻏﺮوب اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﺪﻳﻒ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اي ﻏﺮوب ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻜﺮ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺒﺪو وﻛﺄﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﺄﻫﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺎﻟﺠﺰﻳﺮة اﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫اﻻﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻟﺘﺠﻌﻠﻬﺎ واﺣﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟ^ﺳﺘﺮﺧﺎء ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺎﻟﺪﻳﻒ‬ ‫اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮوﺳﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻬﻤﺎ اﺳﺘﺌﺠﺎر ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺸﺎﻃﺊ ﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ و اﻟﻬﺪوء ‪.‬‬

‫ﺑﺎرﻳﺲ‬ ‫ﻟﻌﺸﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺦ و اﻟﻌﺮاﻗﺔ و ﻟﻜﻞ ﻋﺸﺎق اﻟﻤﻮﺿﺔ و اﻟﺘﺴﻮق و‬ ‫ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ و اﻻﺟﻮاء اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓﺈن ﺑﺎرﻳﺲ ﻋﺎﺻﻤﺔ‬ ‫أﺟﻮاء راﺋﻌﺔ وﺗﺘﻴﺢ‬ ‫اﻟﻨﻮر واﻟﻤﻮﺿﺔ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻌﺮﺳﺎن ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﺗﺠﺎﻫﺘﻢ‬ ‫ً‬ ‫ﻟﻬﻢ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ وراﺋﻌﺔ وﺷﻬﺮ ﻋﺴﻞ ﻻ ﻳﻨﺴﻰ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻔﻨﺎدق‬ ‫ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﺘﺎزة ﺑﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎ>ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻌﺔ‬ ‫اﻟﺘﺴﻮق اﻟﻔﺮﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺑﺎرﻳﺲ ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪة ا‪I‬ﻣﺎﻛﻦ اﻻوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺎءة ﻣﻨﻬﺎ اﻫﻢ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺮاﻗﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﻧﻴﻞ و ﻛﺮﻳﺴﺘﺎن دﻳﻮر و اﻳﻒ ﺳﺎن ﻟﻮران وﻏﻴﺮﻫﺎ‬ ‫ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﻻﺧﺎذه ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ و ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ‬ ‫ﺑﻔﺴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﺪوء اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻼرﻳﺎف اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ و ﻟﻤﺪن اﻟﺴﺎﺣﻞ‬ ‫اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻛﺎﻟﺮﻳﻔﻴﺮا ‪ ،‬ا> أن ﻗﻀﺎء رﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﻮاء‬ ‫ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻋﺴﻞ أو ﻏﻴﺮه ﻳﺴﻠﺰم زﻳﺎرة ا‪I‬ﻣﺎﻛﺎن اﻟﺘﺎﻟﻴﻪ ﺑﺮج اﻳﻔﻞ ‪،‬‬ ‫اﻟﺸﺎﻧﺰاﻟﻴﻪ ‪ ،‬ﺑﻮﺑﻮر ‪ ،‬ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻠﻮﻓﺮ‪ ،‬اوﺑﺮا ﻏﺎﻧﻴﻴﻪ ‪ ،‬ﻗﻮس اﻟﻨﺼﺮ ‪ ،‬او‬ ‫ﺣﺘﻰ دﻳﺰﻧﻲ ﻻﻧﺪ ﻻن اﻟﺰﻳﺎرة ﻟﻦ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺑﺪون زﻳﺎرة ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ‬ ‫اﻟﻤﻬﻤﺔ ‪.‬‬

‫‪2012ôjGÈa 40‬‬


‫ﻋـﻴـﺪ ﺍﻟﺤـﺐ‬

‫‪ôØ°S‬‬

‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫ﻟﻠﻌﺮﺳﺎن اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﺑﻜﻞ اﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻓﺈن ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻬﻢ ‪ ،‬وﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ و اﻟﻤﺘﻌﺔ و اﻟﺘﺴﻮق و‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺳﻴﺠﺪون ﻛﻞ ﻣﺒﺘﻐﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ‬ ‫و اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪم ﻟﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻗﻀﺎء ﺷﻬﺮ اﻟﻌﺴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎرﺗﻴﻦ ﻣﻌ‪، 5‬‬ ‫ﻓﻲ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﺳﺘﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ زﻳﺎرة ﺷﻬﺮ اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ و اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ‬ ‫اﻻﺛﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﺸﺎق اﻟﺘﺴﻮق واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻣﻐﺎدرة‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ دون اﻟﻤﺮور ﺑﺸﺎرع ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻗﺪم اﻻﺳﻮاق‬ ‫اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺣﺪث اﻟﻤﺤﻼت و اﺷﻬﺮ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺮﻛﻦ اﻻﺧﺮ ﺗﻘﻊ اﻧﻄﺎﻟﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺞ ﺑﻤﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺧﻼﺑﺔ و ﺳﺎﺣﺮة‬ ‫و اﺳﻮاق ﻣﻤﻴﺰة وﻣﻨﺘﺰﻫﺎت ورﺣﻼت ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ‪ ،‬ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﺮﻳﺴﻴﻦ ﻳﺮﻳﺪان ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻌ‪. 5‬‬

‫ﺗﺎﻫﻴﺘﻲ ‪..‬‬ ‫ُﻋﺮﻓﺖ ﺟﺰﻳﺮة ﺗﺎﻫﻴﺘﻲ ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ا ﺧﺎذ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺤﻬﺎ اﻟﺮﻣﺎل‬ ‫اﻟﺒﻴﻀﺎء وﺳﻂ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﺎﺣﺮة واﻟﺠﻮ اﻟﻤﺸﻤﺲ‪ ،‬ﻣﺎ ﺟﻌﻞ زوارﻫﺎ‬ ‫وﻋﺸﺎﻗﻬﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻬﺎ ﺟﻨﺔ ﻋﻠﻰ ارض‪ ،‬وﺗﺘﻴﺢ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﺟﻮ‪ 7‬ﻣﻠﻴﺌ‪ 5‬ﺑﺎﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ‬ ‫واﻟﻔﺔ وﺳﻂ ازﻫﺎر اﻟﻌﻄﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن واﻟﻤﻴﺎه اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻟﺸﻮاﻃﺌﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ اﻟﻌﺮاﺋﺲ ﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﺷﻬﺮ اﻟﻌﺴﻞ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻫﻨﺎك ﺟﺰﻳﺮة راﻧﺠﻴﺮوا ‪ ،‬ﻫﺬه اﻟﺠﺰﻳﺮة‬ ‫ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺰﻟﺘﻬﺎ وﻫﺪوﺋﻬﺎ ﻓﻬﻲ اﻓﻀﻞ ﻣﻜﺎن ﻟﻤﺤﺒﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺠﻮﻟﺔ ﺣﻮﻟﻬﺎ‪ ،‬أو اﻟﻐﻄﺲ ﻓﻲ ﺑﺤﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﺮاﺋﻌﺔ‪ ،‬أو‬ ‫اﻻﺳﺘﺮﺧﺎء اﻟﺘﺎم ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﻌﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻞ‪ .‬أﻣﺎ ﻣﺎﻧﻴﻬﻲ ﻓﻬﻲ ﺟﺰﻳﺮة وادﻋﺔ‬ ‫وﻫﺎدﺋﺔ وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺰارع اﻟﻠﺆﻟﺆ اﺳﻮد‪ ،‬وﺑﺤﻴﺮة ﺿﺤﻠﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻴﺎه ﺗﻤﺘﺪ ﺑﻌﺮض ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻴﺎل وﻃﻮل ‪ ١٩‬ﻣﻴﻼ ‪ ،‬أﻣﺎ ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮق‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎﻫﻴﺘﻲ ”ﺣﻠﻢ اﻟﻤﺘﺴﻮﻗﻴﻦ“ ﺑﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮه ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ واﺳﻌﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻠﻲ اﻟﻤﺮﺻﻌﺔ ﺑﺎﻟﻠﺆﻟﺆ اﺳﻮد واﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻤﺤﺎﻛﺔ ﻳﺪوﻳ‪5‬‬ ‫واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ واﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺎت اﻟﺮاﺋﻌﺔ‪ .‬وﻟﻌﺸﺎق اﻟﻔﻦ‪ ،‬ﻫﻨﺎك‬ ‫ﺻﺎﻻت ﻋﺮض ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﻮﺣﺎت واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت واﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ‬ ‫وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ‬

‫‪2012ôjGÈa 42‬‬


‫زوﺟﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل و ﻳﻌﻤﻼن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل ﻧﻔﺴﻪ و اﻟﻤﻜﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺒﺪو‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺟﻴﺪا ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ و ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﺔ ‪ ،‬و ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ وﺗﻌﺪد اﻟﺘﺠﺎرب ﻻ ﻳﻨﺼﺢ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن‬ ‫واﺣﺪ و ﻳﺆﻳﺪ ا<ﺧﺮﻳﻦ ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر و ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﻣﺮ‬ ‫ﻋﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪ ،،،‬ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻧﺴﺘﻌﺮض‬ ‫وإﻳﺎﻛﻢ اﻳﺠﺎﺑﻴﺎت و ﺳﻠﺒﻴﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ﻳﺠﺎﺑﻴﺎت‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺴﺎﻋﺪ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻬﻤﺔ ﻛﺎﻟﺬﻫﺎب و اﻟﺮﺟﻮع ﻣﻌﺎ‬ ‫وﻗﻀﺎء وﻗﺖ اﻟﻐﺪاء و اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻣﻌﺎ دون‬ ‫اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺮﺟﻮع ﻟﻠﻤﻨﺰل ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﻼ‬ ‫اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻇﺮوف وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ‬ ‫اﻟﻄﺮف اﻻﺧﺮ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ‬ ‫ﻛﻞ ﻃﺮف ﻟ‪i‬ﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻠﻪ وﺗﻔﻬﻢ‬ ‫اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت و اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ وﺿﻊ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﺻﺪﻗﺎء ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺻﺪﻗﺎءﻧﺎ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ زﻣﻼء‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ وزﻣﻼء اﻟﺪراﺳﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄن ﻗﺎﺋﻤﺔ‬ ‫اﻻﺻﺪﻗﺎء اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺳﺘﻜﻮن اﻛﺒﺮ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﺰوﺟﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻓﻲ ﻗﻀﺎء‬ ‫اﻟﻌﻄﻼت و اﻻﺟﺎزات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎ ‪.‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻠﻌﺐ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ و اﻟﻨﺠﺎح ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﺰوﺟﺎن دورا اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﻴﺠﻊ‬ ‫اﺣﺪ اﻻﻃﺮاف ﻟﻼﺧﺮ ﻛﻤﺎ ان ﺣﺼﻮل اﺣﺪﻫﻤﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎز ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ اﻻﺧﺮ ان‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻓﺲ و ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻼﻓﻀﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻃﺮف ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻻﺧﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﺒﺮة و دراﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻔﻴﺪ اﻻﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﺰوﺟﺎن ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﺎﻋﺐ‬

‫اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺪرﻫﺎ و‬ ‫ﻳﺮاﻋﻴﻬﺎ وﻳﺸﻌﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣﻦ‬ ‫اﺟﻞ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ‬

‫ﺣﻴﻦ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻤﻼ ﻣﺎ اوﻛﻞ ﻟﺰوﺟﺘﻪ ‪،‬‬ ‫او ﻳﺮﻓﺾ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ‪ ،‬او ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﺰوﺟﺔ دﻓﺎﻋﺎ‬ ‫ﻋﻦ زوﺟﻬﺎ و ﺗﺒﺮﻳﺮ‪ 7‬ﻟﻤﻮاﻗﻔﻪ ‪.‬‬

‫ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﻤﻬﻨﺔ او اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺰواج‬ ‫اﻟﻤﻬﻨﺔ وﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻮرﺛﺎﻧﻬﺎ ﻻﺑﻨﺎﺋﻬﻤﺎ و ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺟﺪا‬ ‫وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻄﺎﻋﺎ‬ ‫اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ‪.‬‬

‫ﻳﻨﺴﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻزواج ﻓﺼﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﺰل وﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺠﻠﺐ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل ﻣﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻮﺗﺮا ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ان ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻔﺎل و‬ ‫ﻳﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪.‬‬

‫ﻫﺬه ﺑﻌﺾ اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ان‬ ‫ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ اﻟﺰوﺟﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺎل‬

‫اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت‪:‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺠﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺰوﺟﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻟﻘﺎﺋﻬﻤﺎ اﻟﺪاﺋﻢ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ و اﻟﻌﻤﻞ و ﻳﻘﻠﺺ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﻜﻼت ‪.‬‬ ‫ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ واﺣﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮة ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﺎﻟﺰﻣﻼء ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺲ اﻻﺧﺮ‬ ‫ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ ﺣﻴﻦ ﺗﻜﻮن‬ ‫زوﺟﺘﻪ ﺑﺼﺤﺒﺔ زﻣﻼﺋﻪ و اﻟﻌﻜﺲ ‪.‬‬ ‫اﺳﻮاء ﻣﺎ ﻓﻲ اﻣﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻫﻮ‬ ‫ﺧﻠﻂ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻟﻼوراق ﻣﻌﺎ ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻻزواج ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ و ﻳﺴﺘﻤﺮان ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻛﺰوﺟﻴﻦ و ﻟﻴﺲ ﻛﺰﻣﻴﻠﻴﻦ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺒﺐ‬ ‫ﻟﻬﻤﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻣﺜﻼ‬

‫ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺘﺤﺴﺲ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ وﺿﻊ زوﺟﺘﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺼﺒﺎ‬ ‫وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ‪ ،‬واذا ﻛﺎن ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻜﺎن واﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺴﺒﺐ ذﻟﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر‬ ‫اﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ او اﻟﺰواج ‪ ،‬وﻟﺘﺠﻨﺐ‬ ‫ﺣﺪوث ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰوﺟﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ‬ ‫اوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻌﺎ‬ ‫ﺣﺪود ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺮا ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ زوج ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻻﺧﺮ‬ ‫واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﻻ ﻳﺒﺪي اﺣﺪﻫﻤﺎ‬ ‫اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﺻﺪار اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻻﺧﺮ‬ ‫‪ ،‬ﻓﻴﻘﺪم اﻟﺰوج اﺟﺎزة ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ زوﺟﺘﺔ ‪ ،‬او‬ ‫ﺗﺴﺘﻠﻢ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ زوﺟﻬﺎ‬ ‫وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺷﻜﺎﻻت‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺸﺨﺺ واﺣﺪ ﺑﺪل ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ‪.‬‬ ‫وﺗﻈﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ رﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎت‬ ‫و اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻧﺴﺒﻴﺔ و ﻳﺮﺟﻊ ﻧﺠﺎح‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف و ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻤﺪى‬ ‫اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ و ﻗﺪرة ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز اﻟﻌﻘﺒﺎت ‪H‬ﻧﺠﺎح اﻟﺰواج‬ ‫ﺗﺤﺖ أﻳﺔ ﻇﺮوف ‪.‬‬

‫‪2012 ôjGÈa‬‬

‫‪45‬‬


‫ﻋـﻴـﺪ ﺍﻟﺤـﺐ‬

‫‪ôØ°S‬‬

‫ازواج ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻴﺖ‬ ‫و اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫‪2012ôjGÈa 44‬‬


‫ﻛﻴﻔﻴﻦ ﺑﺎﻛﻮن‬ ‫وﻛﻴﺮا ﺳﻴﺪﺟﻮﻳﻚ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻛﻴﻔﻴﻦ ﺑﺎﻛﻮن )‪ ٥١‬ﺳﻨﺔ( واﻟﻤﻤﺜﻠﺔ‬ ‫ﻛﻴﺮا ﺳﻴﺪﺟﻮﻳﻚ )‪ ٤٤‬ﺳﻨﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺰ‬ ‫واج واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ .‬ﺗﺰوﺟﺎ ﻋﺎم ‪،١٩٨٨‬‬ ‫وﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء اول ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻓﻴﻠﻢ‬ ‫ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮك‪ ،‬ﺗﺰوﺟﺎ ﺑﻤﺠﺮد اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮ ‪ ٢١‬ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ زواج ﺑﺎﻛﻮن وﻛﻴﺮا اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﻣﻦ أﻛﺜﺮ زﻳﺠﺎت ﻫﻮﻟﻴﻮود ﻋﻤﺮا‪ .‬ﻫﺬا اﻟﺰواج‬ ‫اﻟﻄﻮﻳﻞ أﺛﻤﺮ ﻃﻔﻠﻴﻦ‪ ،‬وﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺪاﻳﺎت ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺳﺒﻴﻠﺒﺮغ‬ ‫وﻛﻴﺖ ﻛﺎﺑﺸﻮ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻠﺰواج اﻻول ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻟﺸﻬﻴﺮ‬ ‫ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺳﺒﻴﻠﺒﺮغ ) ‪ ٦٣‬ﺳﻨﺔ( ﺑﺎﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻳﻤﻲ أﻳﻔﺮﻧﺞ‬ ‫ﺣﻴﺚ وﻗﻊ اﻟﻄﻼق ﺑﻌﺪ ‪ ٤‬ﺳﻨﻮات‪ ،‬وﻛﻠﻒ ﺳﺒﻴﻠﺒﻴﺮغ ‪١٠٠‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪.‬‬ ‫اﻟﺰواج اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺴﺒﻴﻠﺒﺮغ ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻛﻴﺖ ﻛﺎﺑﺸﻮ‬ ‫)‪ ٥٦‬ﺳﻨﺔ( وﺗﻢ ﻋﺎم ‪ ١٩٩١‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻧﺠﺢ وأﻃﻮل‬ ‫زﻳﺠﺎت ﻫﻮﻟﻴﻮود ﻋﻤﺮا ﺣﻴﺚ ﻣﺎ زال ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻣﻨﺬ ‪١٨‬‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ‪ ،‬وأﺛﻤﺮ ‪ ٦‬أﺑﻨﺎء‪.‬‬

‫أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪﻳﺮاس‬ ‫وﻣﻴﻼﻧﻲ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ‬ ‫ﺑﻌﺪ أن ط ﻟﻖ اﻟﻤﻤﺜﻞ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪﻳﺮاس )‪ ٤٩‬ﺳﻨﺔ(‬ ‫زوﺟﺘﻪ اوﻟﻰ آﻧﺎ ﻟﻴﺰا ﺑﻌﺪ زواج اﺳﺘﻤﺮ ‪ ٧‬ﺳﻨﻮات‪ ،‬ﺗﺰوج‬ ‫ﻋﺎم ‪ ١٩٩٦‬اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻣﻴﻼﻧﻲ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ )‪ ٥٢‬ﺳﻨﺔ( اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ‬ ‫ﻟﻬﺎ اﻟﺰواج ﻣﺮﺗﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن ﺷﺎرﻛﺘﻪ ﺑﻄﻮﻟﺔ أﺣﺪ اﻓﻼم‪.‬‬ ‫ﻫﺬا اﻟﺰواج اﻟﺬي ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ١٣‬ﻋﺎﻣﺎ أﺛﻤﺮ اﺑﻨﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﺳﺘﻴﻼ‬ ‫ﻋﻤﺮﻫﺎ ‪ ١٣‬ﻋﺎﻣﺎ‪ .‬ورﻏﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ا„ﺷﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎزال ﺻﺎﻣﺪا‪.‬‬


‫‪10‬‬ ‫‪ÒgÉ°ûe‬‬

‫ﻋـﻴـﺪ ﺍﻟﺤـﺐ‬

‫‪Ió``eÉ°U äÉ``éjR‬‬ ‫‪Oƒ``«dƒg »``a‬‬

‫ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ ﻗﺪ ﻳﺪوم اﻟﺤﺐ أو ﻻ ﻳﺪوم ‪ ،‬ﻓﻬﻢ ورﻏﻢ ﺷﻬﺮﺗﻬﻢ إﻻ‬ ‫أﻧﻬﻢ ﺑﺸﺮ ﻳﺤﺒﻮن و ﻳﻜﺮﻫﻮن وﻳﻤﺮون ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ إﻻ أن اﻟﻮﺿﻊ‬ ‫ا^ﺑﺮز ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ ﻫﻮ ان اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺪوم ﻃﻮﻳﻼ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺰواج‬ ‫اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و ﺳﻂ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼق‪.‬‬ ‫إﻋﺪاد‪ :‬ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻔﻮري‬ ‫ﺗﺴﺘﻌﺮض ﻟﻜﻢ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻌﺪد أﻗﻮى ‪ ١٠‬زﻳﺠﺎت‬ ‫ﻓﻲ ﻫﻮﻟﻴﻮد‪,,,‬‬

‫ﺗﻮم ﻫﺎﻧﻜﺲ‬ ‫ورﻳﺘﺎ وﻳﻠﺴﻮن‬ ‫ﺗﺰوج اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺗﻮم ﻫﺎﻧﻜﺲ‬ ‫)‪ ٥٣‬ﺳﻨﺔ( ﻣﺮﺗﻴﻦ‪ :‬اوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ ٧٨‬ﻣﻦ ﺳﺎﻣﻨﺜﺎ‬ ‫ﻟﻮﻳﺲ‪ ،‬وﻫﻮ اﻟﺰواج اﻟﺬي أﺛﻤﺮ ﻃﻔﻠﻴﻦ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ اﻟﻨﺠﺎح واﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎﻟﻄﻼق ﻋﺎم ‪.٨٧‬‬ ‫وﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم ﺗﺰوج ﻫﺎﻧﻜﺲ ﻟﻠﻤﺮة‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ رﻳﺘﺎ وﻳﻠﺴﻮن )‪ ٥٢‬ﺳﻨﺔ(‪.‬‬ ‫أﺛﻤﺮ اﻟﺰواج اﺑﻨﻴﻦ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻃﻮل زﻳﺠﺎت‬ ‫ﻫﻮﻟﻴﻮود ﺣﻴﺚ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ٢٢‬ﻋﺎﻣﺎ‪.‬‬

‫‪2012ôjGÈa 46‬‬


‫‪πjÉà°S‬‬ ‫ﻣﺎﺛﻴﻮ ﺑﺮودرﻳﻚ‬ ‫وﺳﺎرة ﺟﻴﺴﻴﻜﺎ ﺑﺎرﻛﺮ‬ ‫اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة ﺳﺎرة ﺟﻴﺴﻴﻜﺎ ﺑﺎرﻛﺮ )‪٤٥‬‬ ‫ﺳﻨﺔ( اﻟﺘﻘﺖ ﻋﺎم ‪ ٩٧‬اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻣﺎﺛﻴﻮ ﺑﺮودرﻳﻚ‬ ‫)‪ ٤٧‬ﺳﻨﺔ( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻘﻴﻘﻬﺎ‪ .‬وﺑﻌﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺐ‬ ‫ﺳﺮﻳﻌﺔ اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺰواج ﺑﻴﻦ ﻧﺠﻤﺔ ﻣﺴﻠﺴﻞ »اﻟﺠﻨﺲ‬ ‫واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ« وﺑﺮودرﻳﻚ ‪ ١٢‬ﻋﺎﻣﺎ وأﺛﻤﺮ ﻃﻔﻼ ﻳﺪﻋﻰ‬ ‫ﺟﻴﻤﺲ‪ .‬وﺗﺆﻣﺎ اﻧﺠﺒﺎﻫﻤﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أم ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﺰواج ﻳﺮﺷﺤﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ‬ ‫ﺑﻴﻦ زﻳﺠﺎت ﻫﻮﻟﻴﻮود‪.‬‬

‫دﻳﻔﻴﺪ أرﻛﻴﺖ‬ ‫وﻛﻮرﺗﻨﻲ ﻛﻮﻛﺲ‬ ‫رﻏﻢ ﻓﺎرق اﻟﺴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻛﻮرﺗﻨﻲ ﻛﻮﻛﺲ )‪٤٥‬‬ ‫ﺳﻨﺔ( وزوﺟﻬﺎ اﻟﻤﻤﺜﻞ دﻳﻔﻴﺪ أرﻛﻴﺖ )‪ ٣٨‬ﺳﻨﺔ(‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫زواﺟﻬﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻧﺠﺢ اﻟﺰﻳﺠﺎت ﻓﻲ ﻫﻮﻟﻴﻮود‪ .‬ﻫﺬا‬ ‫اﻟﺰواج اﻟﺬي ﺗﻢ ﻋﺎم ‪ ١٩٩٩‬اﺛﻤﺮ ﻃﻔﻠﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﻛﻮﻛﻮ‪.‬‬ ‫أﻏﺮب ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰواج أن ﻛﻮﻛﺲ وأرﻛﻴﺖ ﻳﻌﺮﺿﺎن‬ ‫ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﺐ ﻧﻔﺴﻲ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺮ‬ ‫ﺻﻔﻮ ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺎت‪ ،‬رﺑﻤﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ‬ ‫اﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﺰواج ‪ ١٠‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬

‫ﻣﺎﻳﻜﻞ دوﻏﻼس‬ ‫وﻛﺎﺛﺮﻳﻦ زﻳﺘﺎ ﺟﻮﻧﺰ‬ ‫ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﺗﺰوج اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻣﺎﻳﻜﻞ دوﻏﻼس )‪٦٥‬‬ ‫ﺳﻨﺔ( ﻣﺮﺗﻴﻦ‪ ،‬اوﻟﻰ ﻣﻦ دﻳﻨﻴﺮا دﻳﻜﺮ اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺐ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ وﻟﺪﻳﻦ‪ .‬وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺰواج ﻣﺮﺷﺤﺎ ن ﻳﺤﻘﻖ رﻗﻤﺎ‬ ‫ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﺑﻴﻦ زﻳﺠﺎت ﻫﻮﻟﻴﻮود‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ اﻧﺘﻬﻰ ﻋﺎم ‪٢٠٠٠‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ‪ ٢٣‬ﻋﺎﻣﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٠‬ﺗﺰوج دوﻏﻼس اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻛﺎرﺛﺮﻳﻦ‬ ‫زﻳﺘﺎ ﺟﻮﻧﺰ ) ‪ ٤٠‬ﺳﻨﺔ(‪ .‬ورﻏﻢ ﻓﺎرق اﻟﺴﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﺮب‬ ‫ﻣﻦ ‪ ٢٥‬ﻋﺎﻣﺎ‪ ،‬ﻣﺎزال ﻫﺬا اﻟﺰواج‪ ،‬اﻟﺬي أﺛﻤﺮ ﻃﻔﻠﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﻴﻨﺎ وﻗﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻖ دوﻏﻼس وﺟﻮﻧﺰ‪.‬‬


‫داﻧﻲ دﻳﻔﻴﺘﻮ‬ ‫ورﻳﺎ ﺑﻴﺮﻟﻤﺎن‬ ‫ﻣﺮ ﻋﻠﻰ زواج اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻣﻴﺮﻛﻲ داﻧﻲ دﻳﻔﻴﺘﻮ )‪٦٥‬‬ ‫ﺳﻨﺔ( ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ رﻳﺎ ﺑﻴﺮﻟﻤﺎن )‪ ٦١‬ﺳﻨﺔ( أﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ‪ ٢٧‬ﻋﺎﻣﺎ‪ ،‬ﻟﻴﻌﺘﺒﺮ زواﺟﻬﻤﺎ ﻣﻦ أﻃﻮل اﻟﺰﻳﺠﺎت ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻮﻟﻴﻮود وأﻧﺪرﻫﺎ‪ .‬زواج دﻳﻔﻴﺘﻮ وﺑﻴﺮﻟﻤﺎن ﺗﻢ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ٨٢‬وأﺛﻤﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻨﺎء أﻛﺒﺮﻫﻢ ﻳﺒﻠﻎ ‪ ٢٦‬ﻋﺎﻣﺎ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺮور ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﻮات‪ ،‬ﻣﺎ زاﻟﺖ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ دﻳﻔﻴﺘﻮ وﺑﻴﺮﻟﻤﺎن ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺘﻴﻨﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ‬ ‫أﻧﻬﺎ ﺻﺎرت ﻣﻀﺮب اﻣﺜﺎل ﻓﻲ ﻫﻮﻟﻴﻮود‪ ،‬وإﻟﻰ درﺟﺔ‬ ‫أن اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻳﺆﻛﺪون ان زواﺟﻬﻤﺎ ﺳﻴﺤﻄﻢ اﻟﺮﻗﻢ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﺰواج اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺮاﺣﻞ ﺑﻮل ﻧﻴﻮﻣﺎن وﺟﻮان‬ ‫وودورد اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ‪ ٤٠‬ﻋﺎﻣﺎ‪.‬‬

‫وﻳﻞ ﺳﻤﻴﺚ‬ ‫وﺟﺎدا ﺑﻴﻨﻜﻴﺖ‬ ‫ﺑﻌﺪ زواج ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺟﺢ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺳﻮى ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ‬ ‫أن أﺛﻤﺮ ﻃﻔﻼ واﺣﺪا اﻟﺘﻘﻰ اﻟﻤﻤﺜﻞ وﻳﻞ ﺳﻤﻴﺚ )‪ ٤١‬ﺳﻨﺔ(‬ ‫ﺑﺰوﺟﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺟﺎدا ﺑﻴﻨﻜﻴﺖ )‪ ٣٨‬ﺳﻨﺔ( ﻋﺎم‬ ‫‪ ١٩٩٥‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻀﻊ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور‬ ‫ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﺒﻄﻮﻟﺘﻪ ﺳﻤﻴﺚ‪ .‬وﺑﻌﺪ أن رﻓﻀﺖ اﻟﺪور‬ ‫ﻟﻘﺼﺮه ﺗﻮﻃﺪت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺗﻢ اﻟﺰواج ﻋﺎم ‪.١٩٩٧‬‬ ‫زواج ﺳﻤﻴﺚ وﺑﻴﻨﻜﻴﺖ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ١٢‬ﻋﺎﻣﺎ وأﺛﻤﺮ ﻃﻔﻠﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺴﺌﻼن ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺰواج اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬ ‫ﻫﻮﻟﻴﻮود ﺗﻜﻮن ا„ﺟﺎﺑﺔ‪ :‬اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أن ﻳﻜﻮن‬ ‫ﺷﻌﺎر زواﺟﻨﺎ »ﻻ ﻟﻠﻄﻼق«‪.‬‬

‫ﺟﻮن ﺗﺮاﻓﻮﻟﺘﺎ‬ ‫وﻛﻴﻠﻲ ﺑﺮﻳﺴﺘﻮن‬ ‫اﻟﻤﻄﺮب واﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺟﻮن ﺗﺮاﻓﻮﻟﺘﺎ )‪ ٥٥‬ﺳﻨﺔ(‬ ‫ﺗﺰوج اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻛﻴﻠﻲ ﺑﺮﺳﺘﻮن )‪ ٤٧‬ﺳﻨﺔ ( ﻣﻨﺬ ‪ ١٨‬ﻋﺎﻣﺎ‪،‬‬ ‫وﻣﺎ زال زواﺟﻬﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ زﻳﺠﺎت ﻫﻮﻟﻴﻮود‬ ‫ﻋﻤﺮا وﻧﺠﺎﺣﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﺎن ﺗﺮاﻓﻮﻟﺘﺎ اﻟﺘﻘﻰ ﺑﺮﻳﺴﺘﻮن‪ ،‬وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫أﺛﻨﺎء ﺗﺼﻮﻳﺮ أﺣﺪ اﻓﻼم وﺗﻢ اﻟﺰواج ﻋﺎم ‪ ١٩٩١‬وأﺛﻤﺮ‬ ‫اﺑﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎ إﻳﻼ وﺟﻴﺖ اﻟﺬي رﺣﻞ ﻓﻲ ﺣﺎدث ﻣﺄﺳﺎوي‬ ‫أﺣﺰن ﻫﻮﻟﻴﻮود‪.‬‬

‫‪2012ôjGÈa 48‬‬


‫ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎر اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ أﻧﺴﺐ ﻫﺪﻳﺔ ﻳﻌﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺐ ‪،‬‬ ‫وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﺎدة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻔﻀﻠﻦ وﻓﻲ اﻟﻄﺮﺑﻘﺔ ا'ﻛﺜﺮ‬ ‫ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ اﻟﺤﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻦ ‪ ،‬اﻟﻤﺮأة اﺳﺘﻄﻠﻌﺖ اراء‬ ‫‪ ٥‬ﻧﺴﺎء ﺣﻮل أﻓﻀﻞ ﻫﺪﻳﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺐ ‪.‬‬

‫ﻋﺒﻴﺮ اﻟﺤﻤﺪاﻧﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻔﻀﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻬﺪﻳﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺪوم‬ ‫ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ‪ ،‬ﻛﺴﺎﻋﺔ أو ﻗﻼده ‪' ،‬ﻧﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﺐ‬ ‫و أن اﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﻣﻬﻤﺎ أﻓﺘﺮﻗﺎ أو ﺣﺪﺗﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻬﺪﻳﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة أن ﺗﻌﻴﺪﻫﻤﺎ ﻟﺒﻌﺾ ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺴﻔﺮ‬ ‫أو اﻟﻌﺸﺎء أو ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻻﺷﻴﺎء ﻻ ﺗﺪوم إﻻ ﻟﻠﺤﻈﺎت ﺻﻐﻴﺮة ‪،‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﺎﺳﻴﻬﺎ ﻣﻊ ا'ﻳﺎم‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻣﻔﺎﺟﺄة‬ ‫ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺧﻼل ا'ﻳﺎم اﻟﻌﺎدﻳﺔ او ا‪I‬ﺟﺎزات ﺣﻴﻦ ﻳﻐﻴﺮان اﻟﺮوﺗﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﺖ ﻓﻲ اﺣﺪ اﻟﻔﻨﺎدق او اﻟﺨﺮوج ﻓﻲ رﺣﻠﺔ أو ﺣﺘﻰ أن ﻳﻘﻮم‬ ‫اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺈﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻛﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺒﻴﺖ أو إﻋﺪاد اﻟﻌﺸﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ‪.‬‬

‫ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻫﻴﺒﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻻ ﺷﻲء ﺳﻴﺴﻌﺪﻧﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺣﻠﺔ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ﺷﺮﻳﻚ‬ ‫ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺤﺐ ‪ ،‬ﻟﻨﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻗﺼﻴﺮة‬ ‫و ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻛﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت و اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺤﺐ ﺑﻴﻨﻨﺎ‬ ‫وﻟﻨﺒﺪأﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺮة اﺧﺮى ‪ ،‬اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻫﻮ اﻓﻀﻞ‬ ‫ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺐ ﻓﻬﻮ دﻻﻟﻪ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﻪ ﺻﺎدﻗﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﺳﺘﻤﺮاﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ رﻏﻢ‬ ‫ﻛﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ‪ .‬وﻛﻞ اﻟﻬﺪاﻳﺎ اﻻﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺧﺮى أﻣﺎ ﻋﻴﺪ اﻟﺤﺐ ﻓﺄﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ‪.‬‬

‫ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ‪:‬‬

‫أم ﻋﺰان‪:‬‬ ‫أن دﻋﻮﺗﻬﺎ ﻟﻼﻗﺎﻣﺔ ﻟﻴﻠﺔ وﺣﺪة وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق ‪ ٥‬ﻧﺠﻮم ﻫﻲ ﻫﺪﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻤﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ و ﻫﻲ أﻓﻀﻞ ﻫﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺤﺐ ‪' ،‬ن اﻟﻮرود و اﻟﻬﺪاﻳﺎ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ اي وﻗﺖ ‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﻟﻪ ﻃﻌﻢ‬ ‫اﺧﺮ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺤﺐ ﻓﻬﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﻦ ﺗﻨﺴﻰ‬ ‫'ي زوﺟﻴﻦ ﻋﺎﺷﻘﻴﻦ ‪ ،‬وﺗﻘﻮل ان ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺣﺘﻔﺎل ﻟﻪ ﻃﻌﻢ اﺧﺮ ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ان ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﺮأة ﻧﺤﻮ اﺑﻘﺎء اﺟﻮاء‬ ‫اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ و ﻟﻜﻦ ان ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ان‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻤﺮأة ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺔ ﻟﻪ‪.‬‬

‫ﻻ اﻋﺮف ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻬﺪﻳﺔ ا'ﻧﺴﺐ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺐ‬ ‫وﻟﻜﻨﻲ اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﺟﻠﺒﺖ ﺑﻌﺪ دراﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎذا‬ ‫ﻳﺤﺐ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻬﺪى و ا‪I‬ﺟﻤﺎل أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻬﺪي ﺗﻌﺐ ﻟﺠﻠﺒﻬﺎ‬ ‫‪ ،‬ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻬﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻲء ﻳﻤﺴﻨﻲ‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ‪ ،‬ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﻤﺮات اﻫﺪاﻧﻲ زوﺟﻲ ﻫﺪﻳﺔ‬ ‫ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻤﻪ واﺧﺮى ﻟﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻤﻲ ‪،‬‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻬﺪﻳﺔ ﻫﻲ ا'ﻛﺜﺮ ﻗﺮﺑﺎ ﻣﻨﻲ و اﻻﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻛﻴﺮي ﺑﺤﺠﻢ‬ ‫اﻟﺤﺐ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻠﻪ اﻻﺧﺮ ﻟﻲ ‪،‬ﻫﺪﻳﺔ اﻟﺤﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ و ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻫﻲ‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻠﻪ اﻟﻄﺮف اﻻﺧﺮ ﻟﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻲ‪.‬‬

‫ﺳﻮﺳﻦ اﻟﺼﻘﺮﻳﺔ ‪:‬‬

‫ﺗﺮى أﻧﻬﺎ ﺗﻔﻀﻞ أن ﻳﺴﺘﺸﻴﺮﻫﺎ اﻟﻄﺮف اﻻﺧﺮ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻬﺪﻳﻪ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﻬﺎ أو ع اﻻﻗﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﺮﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫‪ ،‬ﻻﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻘﺪم ﻫﺪﻳﺔ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻻﺧﺮ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣﺎﻟﺬي ﻳﺤﺒﻪ ا‪b‬ﺧﺮ‬ ‫و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺪم ﻟﻪ ﻫﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺒﺔ أو ﻻ ﺗﻌﺠﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﻻﺗﻘﺪم ا'ﺛﺮ اﻟﻤﻘﺼﻮد ‪ ،‬وﺗﺮى ﺳﻮﺳﻦ ان ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ‬ ‫ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻬﺪﻳﻪ اﺛﺮ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﺪﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻن اﻟﺠﻮ اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ‬ ‫ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪.‬‬

‫‪2012 ôjGÈa‬‬

‫‪51‬‬


‫‪íeÓe‬‬

‫ﻋـﻴـﺪ ﺍﻟﺤـﺐ‬

‫‪∂jógCG GPÉe‬‬ ‫‪»àÑ«ÑMÉj‬‬

‫أي ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺪ أﻫﺪي إﻟﻴﻚ‬ ‫ﻳﺎ ﻣﻼﻛﻲ و ﻛﻞ ﺷﻲء ﻟﺪﻳﻚ؟‬ ‫أﺳﺎور؟أم دﻣﻠﺠﺎ ﻣﻦ ﻧﻀﺎر‬ ‫ﻻ أﺣﺐ اﻟﻘﻴﻮد ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻤﻴﻚ‬ ‫أم ﺧﻤﻮرا؟وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ا^رض ﺧﻤﺮ‬ ‫ﻛﺎﻟﺘﻲ ﺗﺴﻜﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻴﻚ‬ ‫أم وردا؟واﻟﻮرد أﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺪي‬ ‫اﻟﺬي ﻗﺪ ﻧﺸﻘﺖ ﻣﻦ ﺧﺪﻳﻚ‬ ‫أم ﻋﻘﻴﻘﺎ ﻛﻤﻬﺠﺘﻲ ﻳﺘﻠﻈﻰ؟‬ ‫واﻟﻌﻘﻴﻖ اﻟﺜﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﻔﺘﻴﻚ‬ ‫ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪي ﺷﻲء أﻋﺰ ﻣﻦ اﻟﺮوح‬ ‫وروﺣﻲ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﻳﺪﻳﻚ‬ ‫إﻟﻴﻠﻴﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ‬

‫‪2012ôjGÈa 50‬‬


‫ﻋـﻴـﺪ ﺍﻟﺤـﺐ‬

‫‪∂d‬‬ ‫‪p ÉfÎNCG‬‬ ‫ﻻ ﺷﻲء ﻳﺪوم ﻛﺎﻟﻤﺎس ‪ ،‬ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻮﻫﺮات ﻣﺎﺳﻴﺔ واﺣﺠﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺐ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺤﺐ‬ ‫اﻟﻴﻚ ﻣﻌﻮض ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ‬ ‫ِ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ‪Le Coerur‬‬

‫›‪äGôgƒ‬‬ ‫‪Ö∏≤dG øe‬‬ ‫‪Ö∏≤dG ¤EG‬‬

‫‪2012ôjGÈa 52‬‬


‫ﻋـﻴـﺪ ﺍﻟﺤـﺐ‬

‫‪∂d‬‬ ‫‪p ÉfÎNCG‬‬

‫‪ƃ°üj ¿ÉLQG‬‬ ‫›‪Ö◊G áYƒª‬‬

‫ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺤﺐ ‪ ،‬ﻗﺮر ارﺟﺎن ﺟﺎﻟﻴﺮي‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺘﻚ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻤﻴﺰة‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻮﻫﺮات و اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻟﻠﻤﺮأة‬ ‫اﻟﻌﺎﺷﻘﺔ‬

‫‪2012ôjGÈa 54‬‬


‫ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ ﻫﺮﻳﺮا‬

‫ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ ﻫﺮﻳﺮا‬

‫‪Ö◊ÉH »∏ØàMG‬‬ ‫ﻟﺤﻈﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﺤﺐ ﻟﺤﻈﺔ ﻻ ﺗﻨﺴﻰ‬ ‫ﻛﻮﻧﻲ ﻣﻤﻴﺰة واﻧﻴﻘﺔ ﺑﺈﻛﺴﺴﻮارات‬ ‫ﺗﻀﻔﻲ ﻟﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﺘﻚ‬

‫ﻛﻠﻮي‬

‫‪2012 ôjGÈa‬‬

‫‪57‬‬


‫ﻋـﻴـﺪ ﺍﻟﺤـﺐ‬

‫‪∂d‬‬ ‫‪p ÉfÎNCG‬‬

‫ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ ﻫﺮﻳﺮا‬

‫ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ ﻫﺮﻳﺮا‬

‫ﻛﻠﻮي‬

‫ﻛﻠﻮي‬ ‫ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ ﻫﺮﻳﺮا‬

‫ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ ﻫﺮﻳﺮا‬

‫‪2012ôjGÈa 56‬‬

‫ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ ﻫﺮﻳﺮا‬


‫ﺳﻮارﻓﺴﻜﻲ‬

‫ﺗﻴﻔﺎﻧﻲ اﻧﺪ ﻛﻮ‬

‫‪≈°ùæJ ’ ájóg‬‬ ‫ﺑﻠﻤﺴﺘﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ أﺿﻔﻲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻳﻖ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺘﻚ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺤﺐ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻄﻊ‬ ‫ﻣﺠﻮﻫﺮات ﻣﻤﻴﺰة واﻧﻴﻘﺔ‬ ‫ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ‬

‫ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ‬

‫ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ‬

‫ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ‬

‫‪2012 ôjGÈa‬‬

‫‪59‬‬


‫ﻋـﻴـﺪ ﺍﻟﺤـﺐ‬

‫‪∂d‬‬ ‫‪p ÉfÎNCG‬‬

‫ﺣﻘﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ‬

‫ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻘﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ ﺑﻤﺰﻳﺞ ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ‬ ‫ﻣﻦ ا'ﻟﻮان اﻟﺠﺬاﺑﺔ وﻃﺒﻌﺎت ﺟﻠﺪ اﻟﺘﻤﺎﺳﻴﺢ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﺑﺄﻧﺎﻗﺘﻬﺎ‬ ‫وﺑﻤﻠﻤﺴﻬﺎ اﻟﻨﺎﻋﻢ‪ .‬وﻗﺪ ﺻﻤﻤﺖ ﺑﺄﺟﻤﻞ ا'ﻟﻮان اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ا'ﺳﻮد‬ ‫ا'ﻧﻴﻖ وﺣﺘﻰ ا'ﺣﻤﺮ اﻟﺠﺮيء واﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ اﻟﻤﺘﻮﻫﺞ ﻟﺘﻜﻮن ا'ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻤﻮع اﻟﺰﻫﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻄﺮة اﻟﻔﺎﺧﺮة‬

‫ﻳﻌﺪ ﺗﻌﻄﻴﺮ اﻟﻤﻨﺰل ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ أﻣﻮاج اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ا'رﻳﺞ‪،‬‬ ‫ﻟﺬا ﺻﻤﻤﺖ اﻟﺪار ﺷﻤﻮع ﻣﻌﻄﺮة ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻮر اﻟﺰﻫﺮﻳﺔ‬ ‫»ﻓﻴﺮﺳﺖ روز«‪» ،‬اﻧﺪﻳﻦ ﺳﻮﻧﺞ« و«ﺳﺒﺮﻳﻨﺞ ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ«‪ .‬وﻗﺪ ﺟﺎء ﻋﺒﻴﺮ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻌﻄﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ اﺑﺘﻜﺮت ﻓﻲ ﺟﺮاس ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻟﺘﺨﻠﻖ ﺟﻮ‬ ‫ﻣﻦ ا'رﻳﺞ اﻟﻤﺘﻨﺎﻏﻢ ﻟﻴﺤﻲ أﻧﺎﻗﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ ا‪I‬ﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺎت اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺻﻤﻤﺖ ﺣﺎﻣﻼت اﻟﺸﻤﻮع ﻣﻦ أرﻗﻰ أﻧﻮاع اﻟﺰﺟﺎج ا‪I‬ﻳﻄﺎﻟﻲ‬ ‫ﺑﻠﻮﻧﻪ اﻟﺴﻜﺮي واﻟﻤﺰﻳﻦ ﺑﻐﻄﺎء ذﻫﺒﻲ ﻣﻤﻴﺰ‪.‬‬

‫‪ÉjGóg π«dO‬‬ ‫‪á°ü°üîŸG êGƒeCG‬‬

‫‪‬‬

‫ﺟﻮﺑﻠﻴﺸﻮن ‪XXV‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﻳﻔﻠﻴﻜﺸﻦ‬ ‫ﻟ*ﺳﺘﺤﻤﺎم واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﺸﺮة‬

‫ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ا‪I‬ﺳﺘﺤﻤﺎم‬ ‫واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮة ﺑﻌﻄﺮ‬ ‫»رﻳﻔﻠﻴﻜﺸﻦ« اﻟﺰﻫﺮي اﻟﺨﻼب‪،‬‬ ‫وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﻞ ﻣﻌﻄﺮ‬ ‫ﻟ‪i‬ﺳﺘﺤﻤﺎم وﻣﺮﻃﺐ وﻛﺮﻳﻢ‬ ‫ﻟﻠﺠﺴﻢ ﺗﻌﺎﻧﻖ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻟﻐﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﺴﻢ وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن‬ ‫اﻟﺒﺸﺮة وﻧﻌﻮﻣﺘﻬﺎ‪ .‬ﺗﻘﺪم‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺘﻜﺮ‬ ‫ﻳﻌﻄﻲ روﻧﻘﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ‪.‬‬

‫ﺟﻮﺑﻠﻴﺸﻮن ‪٢٥‬‬

‫ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻌﻄﺮ اﻟﺨﻼب ﺑﺈﻳﻘﺎﻋﺎت ﻓﺮﻳﺪة‬ ‫ﻣﻦ ﻧﻐﻤﺎت ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻼﻧﺞ ﻳﻼﻧﺞ واﻟﻠﻴﻤﻮن‬ ‫واﻟﺘﺎراﺟﻮن‪ .‬وﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻐﻤﺎﺗﻪ اﻟﻮﺳﻄﻰ‬ ‫اﻟﻮرود اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ وﺣﺒﺎت اﻟﻠﺒﺎن اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﺶ اﻟﻘﻠﺐ وﺗﺘﻤﺎزج ﻣﻊ ﻧﻐﻤﺎت زﻫﻮر‬ ‫اﻟﺪﻓﺎﻧﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺪﻓﺊ اﻟﻨﻐﻤﺎت ا'ﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﻤﺎزج‬ ‫اﻟﻌﻨﺒﺮ واﻟﻤﺴﻚ اﻟﻔﺎﺗﻦ وﻧﺠﻴﻞ اﻟﻬﻨﺪ اﻟﻌﻄﺮي‬ ‫واﻟﺒﺎﺗﺸﻮل واﻟﻤﺮ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻮﻓﺮ اﻟﻌﻄﺮ ﺑﺴﻌﺔ ‪٥٠‬ﻣﻞ و‪١٠٠‬ﻣﻞ واﻟﻌﻄﺮ‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺴﻌﺔ ‪٥٠‬ﻣﻞ‪.‬‬

‫‪2012ôjGÈa 58‬‬

‫ﺗﺘﻔﺘﺢ ﻧﻐﻤﺎت ﺟﻮﺑﻠﻴﺸﻮن ‪ XXV‬اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺮﻗﺼﺎت اﻟﻮرود اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ‬ ‫وﻣﻌﺎﻧﻘﺔ اﻟﻠﺒﺎن ﻟﻬﺎ ﻟﺘﻨﺪﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺰﺑﺮة‬ ‫واﻟﺘﻮت اﻟﺒﺮي واﻟﺒﺮﺗﻘﺎل واﻟﺪﻓﺎﻧﺎ‪ .‬وﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﻮرود وا'ورﻛﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﻐﻤﺎت‬ ‫اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺰﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻄﺮ ﺧﻄﻮاﺗﻬﺎ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻟﺘﻤﺰج ورق اﻟﻐﺎر واﻟﻘﺮﻓﺔ‬ ‫واﻟﻌﺴﻞ واﻟﻘﺮﻧﻔﻞ وﺗﻜﻮن ﺟﻮا ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺊ واﻟﺮﺧﺎء‪ .‬وﻟﻴﺘﻮازن اﻟﻌﻄﺮ‬ ‫وﻳﻜﻮن ﻋﻤﻖ ﻣﺬﻫﻞ‪ ،‬اﺿﻴﻒ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﺮ واﻟﻌﻨﺒﺮ واﻟﺒﺎﺗﺸﻮل ﻣﻜﻤ ً‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺑﻨﻐﻤﺎت ﺧﺸﺒﻴﺔ ﻣﻦ ا'رز وا'ﺷﻨﺔ واﻟﻌﻮد‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻮﻓﺮ اﻟﻌﻄﺮ ﺑﺴﻌﺔ ‪٥٠‬ﻣﻞ و ‪١٠٠‬ﻣﻞ‪.‬‬

‫ﻣﺪﻻة ﻣﻌﺒﺌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻄﺮ اﻟﺸﻤﻌﻲ‬

‫ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ واﻟﺮﻗﻲ‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﻣﺪﻻة ﻣﻌﺒﺌﺔ ﺑﻌﻄﻮر أﻣﻮاج اﻟﺸﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﺧﺼﻴﺼ‪ q‬ﻟﻠﻤﺮأة‪ .‬وﻗﺪ ﺻﻤﻤﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻘﻨﺔ‬ ‫وﺑﻐﻄﺎء وﻗﺎﺋﻲ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻔﺮ‪.‬‬ ‫ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻤﺪﻻة ﺑﺜﻼث اﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻮر‬ ‫‪I‬ﻋﺎدة ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ وﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺟﻮﻟﺪ‪ ،‬دﻳﺎ‪،‬‬ ‫اﺑﻚ‪ ،‬ﺟﻮﺑﻠﻴﺸﻮن ‪ ،٢٥‬ﻟﻴﺮﻳﻚ ورﻳﻔﻠﻴﻜﺸﻮن‪.‬‬


S T R AT E G I C D E P T H .

OER has evolved from one of Oman’s pioneering business magazines into a brand that not just enlightens – but also enables and engages Oman’s corporate community across multiple touchpoints. Offering decision-makers a highly credible, incisive, relevant and up-to-date source of information. Championing larger causes, like local entrepreneurship, the environment, and social awareness. And leveraging collaboration far beyond traditional print media – to deliver value far greater than just advertising. OER, in its all new avatar, invites you to forge a partnership that adds strategic depth to your engagement with Oman’s business community. Log on to oeronline.com

ENLIGHTEN. ENABLE. ENGAGE.


‫ﻋـﻴـﺪ ﺍﻟﺤـﺐ‬

‫‪∂d‬‬ ‫‪p ÉfÎNCG‬‬

‫‪¢SÉe øe âbƒdG‬‬ ‫اﻋﺎدت ﺑﻴﺎﺟﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ اﻧﺎﻗﺔ‬ ‫و أﻛﺜﺮ رﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﺎﺳﻴﺔ‬ ‫اﻻﻧﻴﻘﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى ﻛﻴﻤﺠﻲ ﻟﻠﺴﺎﻋﺎت‬

‫‪2012ôjGÈa 60‬‬


‫ﻋـﻴـﺪ ﺍﻟﺤـﺐ‬

‫‪AÉjRCG‬‬

‫ﻓﻲ ﺣﺎل رﻏﺒﺘﻲ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺰﻓﺎﻓﻚ ﻓﻲ‬ ‫ﻳﻮم اﻟﺤﺐ ‪ ،‬ﻓﺈن ﺳﻴﻤﺒﻠﻲ واﻳﺖ ﻳﺆﻳﺪك‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻋﺒﺮ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻓﺴﺎﺗﻴﻦ اﻟﺰﻓﺎف اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ‬

‫ﻓﺴﺎﺗﻴﻦ‬ ‫اﻟﻘﻔﺺ ا ﺣﻤﺮ‬

‫‪2012ôjGÈa 62‬‬


‫ﺗﻘﺸﻴﺮ‬ ‫اﻟﺠﺴﻢ‬

‫‪√BGôŸG áë«°üf‬‬ ‫اﻟﻤﻜﺎن ‪ :‬ﺑﺎﻣﺒﻮ ﺳﺒﺎ‬ ‫اﻟﺰﻣﺎن ‪ :‬ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻼج ‪ :‬ﺗﻘﺸﻴﺮ اﻟﺠﺴﻢ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺨﺪﻣﺔ ‪ :‬ﻣﺪﻟﻚ اﻟﺠﺴﻢ ‪ ،‬زﻳﻮت اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم‬ ‫ﻣﻦ »‪ » neom‬ﻧﻴﻮم‬ ‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ‪ ٢٥ :‬رﻳﺎﻻ‬ ‫ﻟﻠﺤﺠﺰ و اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ‪٢٤٦٤٠٢٢٢:‬‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﻬﺪوء و اﻟﺮاﺣﺔ ﺗﺴﺘﻘﺒﻠﻚ اﻟﻤﻀﻴﻔﺎت‬ ‫ﻓﻲ ﺑﺎﻣﺒﻮ ﺳﺒﺎ ﺑﻜﻞ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ‪ ،‬إﺿﺎءة اﻟﺸﻤﻮع و راﺋﺤﺔ‬ ‫اﻟﻠﻴﻤﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻤﻜﺎن ﺗﺒﻌﺚ ا‪O‬ﺟﻮاد ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻚ‬ ‫اﻟﻬﺪوء و اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ و ﺑﻜﻮب ﻣﻦ ﺷﺎي اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ و‬ ‫اﻟﻌﺴﻞ ﺗﺒﺪاء ﺗﺠﺮﺑﺘﻚ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻣﺒﻮ ﺳﺒﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﺨﻄﻮة اﻻوﻟﻰ ‪:‬‬

‫ﺗﺒﺪأ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺘﺪﻟﻴﻚ اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎج ﺧﻔﻴﻒ‬ ‫ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺠﺴﻢ و اراﺣﺘﻪ و اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط‬ ‫ﺛﻢ ﺗﺒﺪاء ﺑﺘﻘﺸﻴﺮ اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪﻟﻚ اﻟﺠﺴﻢ‬ ‫ﻣﻦ »ﻧﻴﻮم« وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺸﺮ ﻣﺼﻨﻊ ﻣﻦ ‪٪٩٧‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ‪ ،‬وﻫﻮﻳﻌﻴﻖ ﻋﻼﻣﺎت‬ ‫اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺴﻦ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺪورة‬ ‫اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ وإزاﻟﺔ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻟﺒﺸﺮة أﻧﻌﻢ وأﻛﺜﺮ إﺷﺮاﻗ‪e‬‬ ‫‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺰج اﻟﺴﻜﺮ اﻟﻌﻀﻮي ﻣﻊ أﺟﻮد‬ ‫أﻧﻮاع اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻟﻔﻼور واﻟﺠﻮﺟﻮﺑﺎ‬ ‫واﻟﻤﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ إﻳﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻀﺎف اﻟﺰﻳﻮت‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺮاﺋﺤﺔ ”‪) “real luxury‬ا‪O‬رﺟﻮان واﻟﻴﺎﺳﻤﻴﻦ‬ ‫واﻟﺮوزوود اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ( ﻟﺘﻌﻄﻲ ﺑﺸﺮﺗﻚ ﺗﺪﻟﻴ ً‬ ‫ﻼ وﻧﻌﻮﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺸﻴﺮ اﻟﻤﺮﻳﺢ ﺗﺼﻄﺤﺒﻚ ﺧﺒﻴﺮة اﻟﺘﺪﻟﻴﻚ إﻟﻰ‬ ‫ﺣﻤﺎم داﻓﺊ ‪k‬زاﻟﺔ ﻛﻞ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻤﻴﺘﻪ وﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻤﺪﻟﻚ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ ﺛﻢ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﻚ ﻣﺮة اﺧﺮى ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬ ‫زﻳﻮت ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺣﺴﺐ رأي اﻟﺰﺑﻮﻧﺔ و‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ »ﻧﻴﻮم »ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ’‪ ‘Refresh‬و ’‪Real‬‬ ‫‪‘Luxury‬و ’‪‘Complete Bliss‬و’‪ ‘Restore‬و ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻳﻀﺎ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺼﻐﺮ ﺑﺴﻌﺔ ‪ ٥×٥‬ﻣﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺷﺮاﺋﻬﺎ و‬ ‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل وﻫﻲ ﻣﺜﺎﻟﻴﻪ ﻟﻠﻬﺪاﻳﺎ اﻳﻀﺎ‪.‬‬

‫اﻧﻄﺒﺎﻋﻨﺎ ‪:‬‬

‫ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮﺑﺔ راﺋﻌﺔ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻨﻌﻮﻣﺔ و اﻟﺮاﺣﺔ ﻛﻤﺎ‬ ‫أن اﻻﺟﻮاء اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﺑﺎﻣﺒﻮ ﺳﺒﺎ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﺟﺪا وﺑﺎﻋﺜﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺟﻮ اﻟﺘﺮﺣﻴﺐ و اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮاﺋﻊ‬ ‫اﻟﺬي ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺑﺎﻣﺒﻮ ﺳﺒﺎ ‪.‬‬

‫‪2012 ôjGÈa‬‬

‫‪65‬‬


AÉjRCG

‫ﻋـﻴـﺪ ﺍﻟﺤـﺐ‬

2012ôjGÈa 64


‫‪VIP ٢١٢‬ﻣﻦ ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ ﻫﺮﻳﺮا‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم‬ ‫ﺳﻴﻔﻮرا‬

‫ﻧﻴﻮم‬

‫ﻛﺮز اﻻﻣﻴﺮة‬ ‫ﻣﻦ ﻟﻮﻛﺴﺘﻴﺎن‬

‫›‪... ∂d É¡eó≤f Qƒ£©dG çóMG øe áYƒª‬‬ ‫» ‪ NINA L’ELIXIR‬ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻴﻨﺎ رﻳﺘﺸﻲ‬

‫ﺗﻮم ﻓﻮرد ﺳﺎﻧﺘﺎل ﺑﻼش‬ ‫‪SANTAL BLUSH‬‬ ‫‪ Black Xs‬ﻣﻦ ‪paco rabanne‬‬

‫‪2012 ôjGÈa‬‬

‫‪67‬‬


‫‪p∂dɪL‬‬ ‫ﺑﻼر ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻣﻦ‬ ‫ﻛﺮﻳﺴﺘﺎن دﻳﻮر‬

‫ﺑﻴﻦ اﻟﻮان‬ ‫اﻻﻗﻤﺸﺔ‬

‫ﻣﺎﺳﻜﺎرا ﻣﺎﻛﺲ‬ ‫داﻧﻴﺴﺘﻲ ﻣﻦ رﻳﻤﻴﻞ‬

‫ﻫﺎﻳﺪرو ﺑﺮوﻧﺰ ﻣﻦ ﺳﻴﻔﻮرا‬

‫ﻇﻼل اﻟﻌﻴﻮن‬ ‫اﻟﻤﻠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺎك‬

‫ﻋﻠﺒﺔ ﻟﻈﻼل اﻟﻌﻴﻮن‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫‪ wild&chic‬ﻣﻦ ﻣﻴﻚ‬ ‫أب ﻓﻮر اﻳﻔﺮ‬

‫ﻣﻠﻤﻊ ﺷﻔﺎة‬ ‫ﺑﺄﻟﻮان اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻣﻦ‬ ‫ﻛﻼرﻧﺲ‬

‫‪2012ôjGÈa 66‬‬

‫ﻃﻼء أﻇﺎﻓﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺘﺎء‬ ‫وﺧﺮﻳﻒ ﺳﻴﻔﻮرا‬


‫اﻟﺘﻘﺖ دﻳﺒﺎ راﺟﺎن ﺑﺎﻟﺒﺒﺮوﻓﺴﻮر ﻋﺒﺪ ا‪ L‬دار ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‬ ‫اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻫﺬا ا‪N‬ﻣﺮ واﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﻤﺮأة‬ ‫ﻟﻤﻨﺎﺻﺮة ﻗﻀﺎﻳﺎ أﻛﺒﺮ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎب‬ ‫ﻳﺒﺪأ ﻛﺘﺎب » ‪ «The Grandest Challenge‬ﺑﺎﻓﺘﺮاض‬ ‫ﺑﺴﻴﻂ ﻫﻮ أن ﺣﻴﺎة ا?ﻧﺴﺎن ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻐﺾ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺮد ‪ .‬ﻳﻘﻮل‬ ‫اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ﻋﺒﺪ ا‪ » L‬اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﺪى اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ ﻓﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺜﺮاء ﻣﺮﺗﺒﻄﺎن ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ‬ ‫واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺤﺴﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ؟‪ .‬ﻫﺬا‬ ‫ﻫﻮ أول ﻛﺘﺎب أﻛﺘﺒﻪ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎدي‬ ‫ﺑﻬﺪف ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻛﺜﺮ وﻋﻴ‪ j‬ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ أن ﻳﻔﻌﻠﻮه واﻟﻔﺎرق اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻫﻤﻮا‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺪوﺛﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﻛﺘﺐ ﺗﻮﻣﺎس ﻓﺮﻳﺪﻣﺎن‬ ‫» ‪ « The world is Flat‬وﺗﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺛﻮرة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫واﻻﺗﺼﺎﻻت ‪.‬ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﻳﻘﻮل إن اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺻﺒﺢ ﻣﺴﻄﺤﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ‪ .‬ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ أول‬ ‫ﻛﺘﺎب ﻳﺘﺤﺪث ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺪاﺧﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ وﻓﺮص اﻟﺮﻳﺎدة ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻮم اﻟﻤﺮأة واﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر دار »ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ أن ﻧﺨﻠﻖ أﻧﻈﻤﺔ‬ ‫ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺗﺴﻬﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺄﻟﻨﺎه ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻗﺎل ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺮى أن اﻟﻤﺮأة ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒﻴﺮ ‪N‬ن ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻗﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺎره ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‬ ‫وﻓﻲ اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮأة ﻣﺎﻟﻜﺔ ﻟ‪B‬رض اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ,‬ﻳﻨﻌﻢ أﺑﻨﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺮأة ﺑﻔﺮﺻﺔ أﻓﻀﻞ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺟﻴﺪ وﻋﻴﺶ ﺣﻴﺎة ﻣﺮﻳﺤﺔ وﻟﺬﻟﻚ‬ ‫ﻓﺈن أﻋﻈﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﻮم ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻮ‬ ‫أن ﻧﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺮأة اﻟﺸﺎﺑﺔ وﻧﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻟﻜﻲ‬ ‫ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪم‪«.‬‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺮى اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ﻋﺒﺪ ا‪ L‬ﺑﺄن اﻟﻬﻨﺪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪول ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ا‪N‬ﻣﺮ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر وﻳﺬﻛﺮ ﻣﺜﺎﻻً‬ ‫ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﻮﻛﻮن وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻨﺪﻳﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ‬ ‫وﺗﻘﻮدﻫﺎ ﻛﻴﺮان ﻣﺎزودار ﺷﺎو ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ا‪N‬ﻧﺴﻮﻟﻴﻦ‬ ‫ﺑﺴﻌﺮ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺳﻬﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫وﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ ﻛﻴﺮان ا‪s‬ن أﻏﻨﻰ اﻣﺮأة ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ‪.‬‬ ‫» ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﻗﻄﺮ‬ ‫ﻫﻨﺎك ﻧﻤﻮذج ﺟﻴﺪ ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺤﺖ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ إﻋﺎدة‬ ‫ﻫﻴﻜﻠﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ‬ ‫ا‪N‬وﻟﻰ وﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻛﺘﻮراه وﻗﺪ أﺷﺮف ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺨﺔ ﻣﻮزة‬ ‫ﺑﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮ ‪ ,‬رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻄﻠﻖ‬ ‫ﻣﻦ رؤﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤﺪى ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻬﺪف ‪ .‬ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻء‬ ‫ا‪N‬ﺑﻄﺎل واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺠﻴﺪة ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮوري أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺮأة ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﻤﺎذج« ‪.‬‬ ‫» ﻧﺼﻴﺤﺘﻲ ﻟﻠﻤﺮاة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ أن ﺗﺤﺎول اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺳﻮاء‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت أو أي ﻣﺠﺎل آﺧﺮ ‪«.‬‬ ‫»ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ‬ ‫وﻣﺮاﻛﺰ ا‪N‬ﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﻨﺴﺎء وﻻ أرى أي ﺳﺒﺐ‬

‫ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﺴﺎء‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ«‬ ‫ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺮأة – ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺎﻟﻤﻲ‬ ‫» ﻟﻨﺘﺤﺪث ﻋﻦ إﺣﺼﺎءات اﻟﻤﺮأة واﻟﻄﻔﻞ ‪ .‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻨﺎك ‪ ٨‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ ﻳﻤﻮﺗﻮن ﻛﻞ ﻋﺎم دون ﺳﻦ‬ ‫اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ‪ .‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ أن ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫اﻟﻮﺿﻊ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ إﻻ أن ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ ﺣﻴﺎة‬ ‫اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ اﻟﺠﺪد ‪ .‬ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻧﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق‬ ‫ﺑﺄن ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ اﻟﺠﺪد ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﺑﺼﺤﺔ‬ ‫ا‪N‬م ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدة ‪ .‬ﻫﺬا ا‪N‬ﻣﺮ واﺿﺢ ﺟﺪا ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﻜﺮي ‪N‬ﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ا‪N‬م ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻓﺈن‬ ‫اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟ‪V‬ﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض اﻟﺴﻜﺮي‬ ‫‪.‬ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٣٥٠‬أﻟﻒ اﻣﺮأة ﺗﻤﻮت ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة‬ ‫وﻛﺘﺎﺑﻲ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻫﺬا ا‪N‬ﻣﺮ ‪ .‬اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ‬ ‫أن ﺗﻜﻦ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤ‪ j‬وﺗﺜﻘﻴﻔﺎ ﺣﻮل أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻘﻴﻮد‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ دور‪ C‬ﻛﺒﻴﺮ‪ C‬ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺮأة‬ ‫‪ .‬اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ﺑﻴﻦ ﻳﻮم‬ ‫وﻟﻴﻠﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وأن ﻳﺘﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺮوع » اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻤﻨﻘﺬة«‬ ‫» ﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ‬ ‫اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬﻫﻨﻲ واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮ ‪ .‬ﻫﻨﺎك ‪ ٢٠٠‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻻﺳﺘﻔﺎدة‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺪراﺗﻬﻢ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ وا‪N‬ﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ‬ ‫وﻋﺪم اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻞ وﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻮﻻدة‬ ‫وﻏﻴﺎب اﻟﺤﺎﻓﺰ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ أول ﻳﻮم ﻟﻠﺤﻤﻞ‬ ‫وﺣﺘﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺎﻣﻴﻦ‪ .‬اﻟﺤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا ا‪N‬ﻣﺮ ﻫﻮ‬ ‫أن ﻧﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻃﺎﻗﺎت وإﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﻦ ا‪N‬ﻃﻔﺎل وأن ﻧﻘﺪم ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺆﻻء‬ ‫ا‪N‬ﻃﻔﺎل ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ واﺿﺤﺔ وﻣﺤﺪدة اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺨﺮوج‬ ‫ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻔﻘﺮ‪«.‬‬

‫ُوﻟﺪ اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ﻋﺒﺪ ا دار ﻓﻲ ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ وﺑﺪأ‬ ‫ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﻓﻲ أوﻏﻨﺪا ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ‬ ‫إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻨﺪن ﺛﻢ إﻟﻰ ﺗﻜﺴﺎس وﻋﺎد ﻣﺮة‬ ‫أﺧﺮى إﻟﻰ أﻛﺴﻔﻮرد ﺛﻢ إﻟﻰ ا=ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﺑﺮوﻓﺴﻮرا ورﺋﻴﺴ‪ B‬ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺠﺮاﺣﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ‪.‬‬ ‫وﻫﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺮوﻓﺴﻮر اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺠﺮاﺣﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮرﻧﺘﻮ وﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ .‬ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ‬ ‫‪The grandest challeng:Taking life‬‬‫‪ Saving Science from Lab to Village‬ﻓﻲ‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻓﻲ ‪ . WH Smith‬وﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ ‪www.amazon.com‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺣﺎز ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ا‪K‬وﻟﻰ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻛﺜﺮ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻐﻴﺮ رواﺋﻴﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎ‬ ‫ﻓﻲ ‪ amazon.ca‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ ﻋﻠﻰ ‪ amazon.com‬وﻳﻤﻜﻨﻜﻢ‬ ‫اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ‪Twitter@abdallahdaar‬‬

‫ﻛﺘﺎب »‪ «The Grandest Challenge‬ﻳﻠﻘﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺼﻮرة ا‪N‬ﻛﺒﺮ ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑ‪ j‬ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ وأﻫﻤﻴﺔ‬ ‫ﺣﺼﻮل اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺪور اﻟﻨﺸﻂ وا‪N‬ﺧﻼﻗﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﻢ ن أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺎب و‪N‬ول وﻫﻠﺔ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄن‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﺑﺤﺚ وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻘﺮاءة ﺗﻜﺘﺸﻒ أن ﻛﺘﺎب » ‪The Grandest‬‬ ‫‪ «Challenge‬ﻣﻦ أﺑﺴﻂ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﻗﺮأﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ‬ ‫ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ﻋﺒﺪ ا‪ L‬دار » ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻬﺎ أﻧﺎ وزﻣﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ ﻛﻴﻒ‬ ‫ﺟﻌﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻏﻴﺮ ﻓﻨﻲ ﻗﺪر ا?ﻣﻜﺎن وﻫﺬه ﻣﻬﻤﺔ ﺷﺎﻗﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻛﺄﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﺳﺮد اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ا‪N‬ﺣﺪاث واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ إﺛﺮاء‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ وإﺣﺪاث ﻓﺎرق ﻓﻲ ﺣﻴﺎة‬ ‫اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ« ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺤﻤﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ‬ ‫وﻳﻘﺪم اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل وﻳﺸﺠﻊ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺤﺪى اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ وﻳﺘﺤﺪى‬ ‫اﻻﻋﺘﻘﺎدات اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ وﻳﺴﺄل اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻬﻢ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ » ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن أﻗﻮم ﺑﻪ‬ ‫?ﺣﺪاث ﻓﺎرق؟ رﺑﻤﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ أن ﺗﻄﺮح‬ ‫ﻓﻜﺮة ﺟﻴﺪة «‪.‬‬

‫‪2012 ôjGÈa‬‬

‫‪69‬‬


‫‪Iô`` ¶f‬‬

‫‪âfCG øc‬‬ ‫‪Qó°üe‬‬ ‫‪Ò«¨àdG‬‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻳﺘﺤﺪث‬ ‫اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ﻋﺒﺪ ا دار إﻟﻰ‬ ‫دﻳﺒﺎ راﺟﺎن ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ‬ ‫» ‪«The Grandest Challenge‬‬ ‫وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻔﻜﺮة ﺑﺴﻴﻄﺔ أن‬ ‫ﺗﻐﻴﺮ ﺣﻴﺎة اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ وﻟﻚ ‪،‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻌﻴﺶ ﺑﺪوﻻر واﺣﺪ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻴﻮم وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻠﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﺈن‬ ‫ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻄﺮون‬ ‫ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ دوﻻر واﺣﺪ أو أﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ‪ .‬ﻟﻜﻲ‬ ‫ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف أﻧﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻣﺒﺘﻜﺮ‪ C‬وﻣﺒﺪﻋﺎ‪ .‬ﻟ‪B‬ﺳﻒ ﻓﺈن ﻫﺬا ا?ﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر‬ ‫ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻼﺧﺘﻨﺎق ‪.‬‬ ‫ﻛﺘﺎب » ‪ «The Grandest Challenge‬اﻟﺬي أﻟﻔﻪ‬ ‫اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ﻋﺒﺪ ا‪ L‬دار ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ زﻣﻴﻠﻪ ﺑﻴﺘﺮ‬ ‫ﺳﻨﺠﺮ ﻳﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ا‪N‬ﻣﺮ وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ رﺗﻖ‬ ‫اﻟﻬﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫إﻃﻼق اﻟﻌﻨﺎن ﻟ‪V‬ﺑﺪاع اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺻﻔﺔ أﺻﻴﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮاﻗﻲ ﻳﻘﻮل ﻫﺬان اﻟﻌﺎﻟﻤﺎن‬ ‫اﻟﺠﻠﻴﻼن ﺑﺄن اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻗﺎدرة أن ﺗﻨﻘﺬ ﺣﻴﺎة‬ ‫اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻧﺠﺪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎرف وا‪N‬ﻓﻜﺎر واﻟﻌﻼﺟﺎت إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻘﺮى اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ وا‪N‬ﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻌﻴﺪة ‪.‬‬

‫‪2012ôjGÈa 68‬‬


‫اﻟﺒﺸﺮة اﻟﺠﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺎول ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع ادوﻳﺔ‪ :‬ﻣﺜﻞ ادوﻳﺔ اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﺒﻮل‬ ‫‪ diuretics‬أو أدوﻳﺔ آﻻم اﻟﻤﻌﺪة ‪ antispasmodics‬أو‬ ‫أدوﻳﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ‪ antihistamin‬أو أدوﻳﺔ ﻋﻼج ﺣﺐ‬ ‫اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺜﻞ ‪Roaccutane‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ‪ :‬ﻓﺎﻟﺒﺸﺮة ﺗﻘﻞ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ رﻗﺔ اﻟﺠﻠﺪ‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﻟﺨﻼﻳﺎ ﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮى ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺪﻫﻮن وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﺑﻘﺎء ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎء أﻛﺒﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺠﻠﺪ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺠﻠﺪ أﻛﺜﺮ رﻃﻮﺑﺔ وأﻗﻞ ﺟﻔﺎﻓ‪E‬‬ ‫وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮة اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺒﺸﺮة أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻈﻬﻮر‬ ‫اﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ‬ ‫اﻟﻌﺎدات اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ‪ :‬واﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﺤﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴ‪ E‬واﻟﺬي‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﻒ اﻟﺠﻠﺪ‬ ‫وﺗﺰﻳﺪ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎء اﻟﺤﺎر ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻳﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺪوره ﻓﻲ‬ ‫ﺟﻔﺎف اﻟﺠﻠﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﻔﻴﻒ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫ﻣﻨﺸﻔﺔ ﺧﺸﻨﺔ وﻣﻦ اﺳﺒﺎب أﻳﻀ‪ E‬اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻮاع‬ ‫اﻟﺼﺎﺑﻮن اﻟﻘﻠﻮﻳﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮى ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻄﻮر وﺗﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻔﺎف اﻟﺠﻠﺪ أﻳﻀ‪. E‬‬ ‫وﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺜﻴﺮة أﺧﺮى ﻛﺎﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺸﻤﺲ‬ ‫ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ أو اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ‬ ‫ﻛﻤﻮاد اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ أو اﺿﻄﺮاب اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﻗﻠﺔ‬ ‫اﺣﺘﻮاﺋﻪ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻃﻴﺐ اﻟﺠﺴﻢ ‪.‬‬

‫ﻣﺘﻰ أزور اﻟﻤﺨﺘﺺ؟‬ ‫اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﻬﻤﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮر أﻋﺮاض‬ ‫ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻜﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ‪ .‬أو ﻇﻬﻮر اﻟﺪم أو ﺗﺸﻘﻖ اﻟﺠﻠﺪ‬ ‫وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮم أو ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮر ﺑﻘﻊ ﺣﻤﺮاء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺪ وﻏﻴﺮﻫﺎ وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫اﺗﺒﺎع اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺬﻛﺮﻫﺎ ‪f‬ﻧﻬﺎء اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أو‬ ‫اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﺸﺮة اﻟﺠﺎﻓﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺒﺸﺮة اﻟﺠﺎﻓﺔ ﺑﺸﺮة رﻗﻴﻘﺔ وﺣﺴﺎﺳﺔ وﻓﻘﺪت ﻛﺜﻴﺮ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ أﻓﻘﺪﺗﻬﺎ ﻧﻀﺎرﺗﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻠﻄﻒ ﻟﻘﺪرة أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺗﺠﻨﺐ ﺗﻄﻮر اﻟﺤﺎﻟﺔ واﺗﺒﺎع اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻣﺜﻞ ‪:‬‬ ‫• ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﺎدات اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﺪة‬ ‫اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم )‪ ١٠‬دﻗﺎﺋﻖ( واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎء اﻟﺪاﻓﺊ وﻟﻴﺲ‬ ‫اﻟﺤﺎر وﺗﻘﻠﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﺎﺑﻮن وﺗﺠﻨﺐ اﻟﺼﺎﺑﻮن‬ ‫اﻟﻘﻠﻮي أو اﻟﺬي ﻳﺤﻮي ﻣﻮاد ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻔﺎف اﻟﺠﻠﺪ‬ ‫واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮن اﻟﻤﺮﻃﺐ أو اﻟﺠﻠﺴﺮﻳﻦ واﻟﺬي‬ ‫ﻳﻔﻀﻞ اﺣﺘﻮاﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺑﻮﻧﺞ اﻟﺬي ﻳﻬﺪئ ﺗﻬﻴﺞ‬ ‫اﻟﺒﺸﺮة وﺑﻌﺪ اﻟﺤﻤﺎم ﺗﺠﻨﺐ اﺣﺘﻜﺎك اﻟﺠﻠﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﻔﺔ‬ ‫اﻟﺨﺸﻨﺔ واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻤﻨﺸﻔﺔ ﻧﺎﻋﻤﺔ اﻟﻤﻠﻤﺲ ودون‬ ‫ﻓﺮك واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮﻃﺐ ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ) ‪ ٣‬دﻗﺎﺋﻖ ( ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم ﻟﻀﻤﺎن اﻣﺘﺼﺎص ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻜﺮﻳﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺠﺴﻢ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻓﻘﺪه ﻣﻦ رﻃﻮﺑﺔ ﺧﻼل‬ ‫اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم ‪.‬‬ ‫• اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺮﻃﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺰﻳﻮت واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺎﺟﺎت ﻟﻠﺒﺸﺮة ﻣﺜﻞ زﻳﺖ‬ ‫اﻟﻠﻮز أو زﻳﻮت اﻟﺰﻳﺘﻮن اﻟﻨﻘﻲ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﺮﻳﻢ‬ ‫اﻟﻤﺮﻃﺐ ﻳﻮﻣﻴ‪ E‬واﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺪ ‪.‬‬ ‫• ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﺠﻔﺎف اﻟﺠﻠﺪ ﻳﻜﻮن‬ ‫اﻟﺠﻔﺎف اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠﻮ ﻣﺴﺒﺒ‪ E‬رﺋﻴﺴﻴ‪ E‬ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺼﺢ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام آﻟﺔ اﻟﺘﺮﻃﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ‪ humidifier‬واﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ‪.‬‬ ‫• اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻨﺎع اﻟﻤﺮﻃﺐ ﻣﺮﺗﻴﻦ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ واﻟﺬي‬ ‫ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﺳﻮاق ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ‪. moisturizer mask‬‬ ‫• اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ واﻟﻤﺪﺧﻨﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ‬ ‫ﻣﺎدة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﺎن ) اﻟﻨﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ( ﻋﻠﻰ إﺿﻌﺎف‬ ‫اوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻛﻤﻴﺔ اﻛﺴﺠﻴﻦ واﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮة ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺪﺧﺎن اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ إﻟﻰ ﺗﺠﻔﻴﻒ اﻟﺒﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ‪.‬‬ ‫• اﺳﺘﻌﻤﺎل واﻗﻴﺎت اﻟﺸﻤﺲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮة اﻟﺠﺎﻓﺔ‬ ‫‪ dry skin sunscreen‬واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮي ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮﻳﻤﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮﻃﺒﺔ وﻣﻮاد واﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ وﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ‬ ‫اﻟﻤﺠﻔﻒ ‪.‬‬ ‫• اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮي ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل أو اﻟﻌﻄﻮر ‪ .‬واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺮﻳﻤﺎت‬ ‫اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل واﻟﻌﻄﻮر – ‪alcohol free‬‬ ‫‪. perfume free‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺘﻮازن ﻳﺤﻮي اﻟﺨﻀﺎر‬ ‫واﻟﻔﻮاﻛﻪ ‪ ،‬ﺣﺒﻮب اﻟﻘﻤﺢ ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺴﺮات وﻛﻤﻴﺔ ﺟﻴﺪة‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎ‪f‬ﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮاوات‬ ‫واﻟﻔﻮاﻛﻪ اﻟﺤﻤﺮاء واﻟﺼﻔﺮاء ﻛﺎﻟﻠﻴﻤﻮن واﻟﺒﺮﺗﻘﺎل‬ ‫واﻟﺠﺰر واﻟﻄﻤﺎﻃﻢ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮي ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ‪ A‬أو ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ‪ E‬واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ‬ ‫ﻛﻤﻀﺎدات ﻟ‪u‬ﻛﺴﺪة ‪.‬‬ ‫• اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ أو‬ ‫اﻟﺸﻮﻛﻮﻻﺗﻪ أو اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮي اﻟﻜﻔﺎﻳﻴﻦ ﻣﺜﻞ‬ ‫اﻟﺸﺎي أو اﻟﻘﻬﻮة واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺎء‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻫﺎ اﻟﻤﺪر ﻟﻠﺒﻮل ‪.‬‬

‫دﻛﺘﻮرة ‪ :‬ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺮﻛﺰ ا‪f‬ﻣﺎرات اﻟﻄﺒﻲ‬

‫• ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ‬ ‫اﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮاﺻﻠﺔ ﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺠﺴﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪم‪.‬‬

‫• اﺳﺘﺨﺪام أﻏﻄﻴﺔ اﻟﻴﺪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻴﺪ وﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ أو اﻟﺠﻠﻲ وذﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺠﻔﻒ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ‪.‬‬ ‫• اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻨﻔﺮه ‪ scrub‬ﺑﻠﻄﻒ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ‪f‬زاﻟﺔ‬ ‫اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻤﻴﺘﺔ وﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﻮﻳﺔ اﻟﺒﺸﺮة وإﻧﻌﺎﺷﻬﺎ‬ ‫ﺑﺈﻇﻬﺎر ﺧﻼﻳﺎ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻨﻀﺎرة واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﻃﺐ‬ ‫ﺑﻌﺪﻫﺎ ‪.‬‬ ‫• ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺨﺸﻨﺔ أو اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮي‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﻬﻴﺠﺔ ﻟﻠﺠﻠﺪ واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ‬ ‫أو اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺪ ‪.‬‬ ‫• اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت ‪ A. C. E‬واﻟﺰﻧﻚ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﻢ‬ ‫ﻣﻦ أﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻃﻴﺐ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ‬ ‫اﻟﻤﻀﺮة ﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻣﺎرات اﻟﻄﺒﻲ‬


‫‪IQÉ°ûà°SEG‬‬

‫‪±É``Ø``L‬‬ ‫‪ó``∏``é`dG‬‬ ‫اﻟﺠﻠﺪ ﻟﻪ وﻇﺎﺋﻒ ﻛﺜﻴﺮة ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻬﻮ‬ ‫ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ وﻣﻦ‬ ‫أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻔﻮق ﺑﻨﻔﺴﺠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻀﺎرة‪ ،‬ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺠﺮوح وﻳﺤﻔﻆ درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﻪ‪ .‬واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﺸﺮة ﺗﻌﺪ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس‪ .‬وﻳﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﻏﺴﻞ اﻟﺒﺸﺮة ‪K‬زاﻟﺔ ا وﺳﺎخ واﻟﺪﻫﻮن‬ ‫وﺟﻌﻞ اﻟﺒﺸﺮة رﻃﺒﺔ‪ .‬و‪٠‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮة ﻋﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻒ‪ ،‬وﻫﻲ‬ ‫ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ وﻗﺎﻳﺔ اﻟﺒﺸﺮة‬ ‫ﻣﻦ ﻋﺪة ﺣﺎﻻت ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻣﺜﻞ‬ ‫اﻟﺠﻔﺎف واﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ واﻟﺒﻘﻊ‬ ‫وﺳﺮﻃﺎن اﻟﺠﻠﺪ‪ .‬وﺗﺰداد‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺠﻔﺎف أﺛﻨﺎء‬ ‫ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن‬ ‫اﻟﺒﺸﺮة ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻦ أوﻟﻰ‬ ‫ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﺒﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺒﺮد‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪوث اﻟﺠﻔﺎف‪.‬‬

‫رﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﻔﺎف اﻟﺒﺸﺮة ﺧﻄﺮ‪ t‬ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻻﻧﺴﺎن‬ ‫وﻟﻜﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء‪ .‬ﻳﻔﻘﺪ‬ ‫اﻟﺠﻠﺪ ﻧﻀﺎرﺗﻪ و ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺘﺸﻘﻘﺎت‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺬراﻋﻴﻦ‬ ‫و اﻟﺴﺎﻗﻴﻦ‪ .‬ﻗﺪ ﺗﺴﻮء اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﺑﺎﻻﺣﺴﺎس‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻜﺔ و ﺗﻘﺸﺮ اﻟﺠﻠﺪ‪ ،‬ﻓﺘﺘﻬﻴﺞ ﺑﺒﻘﻊ ﺣﻤﺮاء و‬ ‫ﺗﺸﻘﻘﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻒ اﻟﻴﺪﻳﻦ و ﺑﺎﻃﻦ‬ ‫اﻟﻘﺪم‪ .‬ﻗﺪ ﺗﻠﺘﻬﺐ ﻫﺬه اﻟﺘﺸﻘﻘﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻮﺛﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ وﻳﺆدي اﻟﻰ ﻇﻬﻮر اﻟﺼﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺻﺤﺎب اﻟﺒﺸﺮة اﻟﺠﺎﻓﺔ ﻣﺤﻈﻮﻇﻮن ﻓﻲ أﻧﻬﻢ‬ ‫أﻗﻞ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﺜﻞ ﺣﺐ اﻟﺸﺒﺎب وﻟﻜﻨﻬﻢ أﻛﺜﺮ‬

‫‪2012ôjGÈa 70‬‬

‫ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ أﺧﺮى إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻌﻮا ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺒﺸﺮﺗﻬﻢ‬

‫أﺳﺒﺎب اﻟﺠﻔﺎف‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ‪ :‬ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﺳﺒﺒﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻔﺎف اﻟﺠﻠﺪ ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪O‬ﻳﻀﻴﺔ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﻗﻠﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ أو أن اﻟﻐﺪد اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ‬ ‫ﻻ ﺗﻔﺮز ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن ﻟﺘﺮﻃﻴﺐ اﻟﺠﺴﻢ أو‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻇﻬﻮر أﻋﺮاض‬


IOhóëŸG (¿ÉªYo ) ÚdhOÉ°S ÆÉÑ°UCG 18001 ¢SG ¬jG ¢SG ¢ûJG hG IOÉ¡°Th 14001 hõjCG IOÉ¡°Th 9001 hõjCG IOÉ¡°T ≈∏Y IõFÉM ácô°T sado@omzest.com ™bƒŸG www.sadolinoman.com ÊhÎμdE’G ójÈdG +968 - 24446962 :¢ùcÉa , +968 - 24446537 , 24446218 :∞JÉg :§≤°ùe :»°ù«FôdG ÖàμŸG


‫‪áë°U‬‬

‫‪Qõ«∏dÉH áMGô÷Gh ájƒeódG á«Yh’G áMGôL ÒÑN‬‬

‫‪: í«Ñ°U óªfi QƒàcódG‬‬

‫‪è«∏ÿG á≤£æe ≈∏Y ΩGõd‬‬ ‫‪á«Ñ£dG äÉ«æ≤àdG ôNG çGóëà°SG‬‬ ‫اﺳﺘﻀﺎف ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺳﺘﺎرﻛﻴﺮ ﻣﺆﺧﺮا اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﻴﺢ ﻓﻲ ﺟﺮاﺣﺔ ا‪.‬وﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ واﻟﺠﺮاﺣﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻠﻴﺰر ﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ا‪.‬وردة ‪ ،‬وﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻌﻪ ﺣﻮل ادﺧﺎل ﺟﺮاﺣﺔ‬ ‫اﻟﻠﻴﺰر ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ا‪.‬وردة واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺧﻄﻮة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ‬ ‫وا‪.‬وﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﻮار ‪:‬ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻔﻮري‬

‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺒﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﺮواد اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎل ﻋﻼج اﻻوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ و اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺰر وﻟﻪ ﺑﺎع‬ ‫ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﻪ ﻓﻲ اورﺑﺎ و اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫‪ ،‬ﻳﺘﺤﺪث اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺒﻴﺢ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺬي‬ ‫ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﻋﻦ اﻫﻢ ﺗﺠﺎرﺑﻪ ﻣﻌﻬﺎ ‪...‬‬ ‫ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺒﻴﺢ »اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي اﺣﺮزﺗﻪ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ ﻫﻮ ﺗﻘﺪم ﺳﺮﻳﻊ ﺟﺪا ﻧﻨﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻟﻪ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻏﻠﺐ اﻟﺤﺎﻻت‬ ‫ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻠﻴﺰر وﻫﻮ ﻳﻌﺪ اﻧﺠﺎزا ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ اﻧﻬﺎ‬ ‫ﺣﻮﻟﺖ اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺮاﺣﺔ ﻟﻴﺰرﻳﺔ ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻧﺠﺎز ﺧﻼل ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻧﺠﺎز ﻣﺘﻘﺪم ﺟﺪا‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ اﻟﻄﺐ‬ ‫وﻋﻦ اﺑﺮز اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻌﻼﺟﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻳﻘﻮل ﺻﺒﻴﺢ‬ ‫»اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﺑﺮز اﻟﺤﺎﻻت ﻫﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻠﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻧﺮاﻫﺎ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮة ‪ ،‬أي ﺣﻮاﻟﻲ ‪ ٪٢٠‬ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻻوردة واﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺤﺪث ﺑﻬﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺨﺜﺮ واﻟﺘﻘﺮح‬ ‫و اﻟﻮرم اﻟﺸﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻓﻜﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﺄﺗﻮن اﻟﻴﻨﺎ‬ ‫وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﺷﺒﺎب ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة وﻟﻜﻦ ﺗﻜﻮن‬ ‫ارﺟﻠﻬﻢ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻫﺬه اﺑﺮز اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪﻫﺎ ن اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻠﺪ ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺄﻛﻞ وﻳﻜﻮن اﻟﺘﺌﺎﻣﻬﺎ ﺻﻌﺐ‪ ،‬ﻓﻬﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬ ‫أﺿﺤﺖ ﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻟﻠﺠﺮاح واﻟﻤﺮﻳﺾ ﻓﻮﻓﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺷﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺟﺮاء آﻻم ﻣﺎ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻟﺠﺮاﺣﺔ ‪ ،‬ووﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاح ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺷﺪﻳﺪة ﺑﺈﺟﺮاء‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت‪ ،‬ﻓﺒﻬﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ زﻳﺎرة‬ ‫واﺣﺪة ﻓﻘﻂ وﺧﻼل اﺳﺒﻮع ﺗﺨﺘﻔﻲ ا|ﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻔﻬﺎ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻛﺜﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻨﺎ‬

‫‪2012ôjGÈa 72‬‬

‫ﻧﺮى ان ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻘﻂ ‪،‬‬ ‫ﻓﻬﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﺪرﺳﻬﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﺪﻗﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﻜﻨﺎ ﻧﻀﻄﺮ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﻻﺟﺮاء ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺤﻞ ﻛﻞ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺮﻳﺾ‪ ،‬ﻓﺼﺎر ﻋﻼﺟﻨﺎ ﻣﺘﺮﻛﺰا ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻣﺎﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺰر‬ ‫اﺧﺘﻔﺖ ﻫﺬه اﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺎت«‪.‬‬ ‫وﻳﻀﻴﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺒﻴﺢ »اﻟﺤﻤﺪ~ أن ﻣﻌﻈﻢ اﺑﺤﺎث‬ ‫اﻟﻄﺐ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎر أﺷﻤﻞ وأﻋﻢ‬ ‫‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اي ﻣﻨﻄﻘﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﺻﺒﺢ ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه‬ ‫اﻻﻣﻮر اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﻔﺘﺎح ‪ ،‬ﻓﻤﻌﻈﻢ‬ ‫اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻫﻨﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ«‬ ‫وﻋﻦ اﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺳﺘﺎرﻛﻴﺮ ﻳﻘﻮل ﺻﺒﻴﺢ » اﻻﺿﺎﻓﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﺘﻴﻦ ‪ :‬اوﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ أﻻ وﻫﻲ زﻳﺎرة‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻗﺮب ‪ ،‬وﻟﻠﻌﻠﻢ ﻓﺈن ﻟﺪي‬ ‫ﻣﺮﺿﻰ ﻋﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ودﺑﻲ‪ ،‬ﻓﻄﻴﺒﺘﻬﻢ‬ ‫واﺳﻠﻮب اﻟﺮاﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﻔﺰﻧﻲ ﻟﻠﺰﻳﺎرة‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻧﻨﻲ ﻻﺣﻈﺖ اﻧﻪ ﻻﻳﻮﺟﺪ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺣﺘﻰ ا|ن ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺪ‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻲ ﻣﻊ ادارة ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺳﺘﺎرﻛﻴﺮ وﺟﺪت اﻧﻨﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻘﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻓﻔﻲ دﺑﻲ أدﺧﻠﻨﺎ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻛﻨﺎ ﻣﻨﺬ ‪ ١٢‬ﻋﺎﻣﺎ ‪،‬وﻻﻗﺖ رواﺟﺎ واﻗﺒﺎﻻ ﻣﻨﻘﻄﻊ‬ ‫اﻟﻨﻈﻴﺮ ‪ ،‬ﻟﻬﺬا ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻃﺒﺎء اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق‬ ‫أوﺳﻊ«‬


75

2012 ôjGÈa


‫‪á«fÓYG äÉeóN‬‬

‫‪∫õæe‬‬ ‫‪…öüY‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﺣﻤﺪ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﺗﻘﺪم اﺣﺪث وارﻗﻰ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻼت اﻟﻤﻄﺎﺑﺦ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ‬ ‫واﻻدوات اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻣﺎت‬

‫‪2012ôjGÈa 74‬‬


‫ﻋﺮض راﺋﻊ ﻟﺮوح‬ ‫اﻟﻔﺮﻳﻖ‪...‬‬ ‫‪ádƒ£H ìÉ‚ ‘ ºgÉ°S øe πμd Ók jõL kGôμ°T‬‬ ‫‪.2012 ∫ɪYC’G ∫ÉLQ ∞dƒ÷ OER‬‬

‫ﺷﻜﺮاً ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬

‫ّ‬ ‫ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ‬

‫ﺷﻜﺮاً ﻟﺸﺮﻳﻜﻨﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎون‬

‫ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻪ ﻟداء اﻟﻤﻠﻬﻢ ‪.‬‬

‫ﺷﻜﺮاً ﻟﻠﻤﻮﻗﺖ اﻟﺮﺳﻤﻲ‬

‫ﺷﻜﺮاً ﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ وا(ﻋﻼن‬

‫‪äÉYÉ°ù∏d õ«éª«c øe‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻫﺬا ا(ﻧﺠﺎز‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ ‪ OER‬ﻟﺠﻮﻟﻒ رﺟﺎل ا‪:‬ﻋﻤﺎل ‪ 2012‬ﺣﺪﺛ ًﺎ ﺑﺎرزاً‪.‬‬

‫ﺷﻜﺮاً ﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺠﻮاﺋﺰ‬

‫ﻋﻠﻰ إﺿﻔﺎﺋﻬﻢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻟﻖ‬

‫واﻟﺒﻬﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث‪ .‬ﺷﻜﺮاً ﻟﻠﺮﻋﺎة ا(ﻋﻼﻣﻴﻴﻦ‬

‫ﺷﻜﺮاً ﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬

‫و‬

‫واﻟﺒﺚ ا(ذاﻋﻲ‬

‫واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت‬

‫و اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ‬

‫وﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل‬

‫و‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺜﻴﺮة ‪.‬‬

‫واﻟﺴﻔﺮ‬

‫واﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫‪Al Wisal FM‬‬

‫ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻬﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨﺎن إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ رؤﺳﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث‪.‬‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻠﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻀﺮة اﻟﻤﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ‪ OER‬ﻟﺠﻮﻟﻒ رﺟﺎل ا‪:‬ﻋﻤﺎل ‪. 2013‬‬


‫‪ICGôŸG â«H‬‬

‫ﻟﺣﺘﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﻜﻬﺔ اﻟﻘﻬﻮة ﻃﻮل‬ ‫ﻓﺘﺮة ﻣﻤﻜﻨﻪ ﺧﺰﻧﻲ‬ ‫اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺒﻴﻦ‬ ‫ﺑﺘﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﺰ ‪.‬‬

‫• ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺬﺑﺎب ﺣﻮل‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺿﻌﻲ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻠﻴﻤﻮن واﻏﺮﺳﻲ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ‬ ‫ﺣﺒﺎت ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻣﻴﺮ اﻟﻘﺮﻓﺔ‪.‬‬

‫‪...á`` `«cPh á`` ` £«°ùH í`` ` FÉ°üf‬‬ ‫ﻟ‪u‬ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻗﻄﻊ اﻟﺨﺒﺰ اﻟﺘﻲ ﻣﻀﻰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎن أو أﻛﺜﺮ ﻻ ﺗﺮﻣﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﺣﻤﺮﻳﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻔﺮن إﻟﻰ أن ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺎﻓﺔ واﻃﺤﻨﻴﻬﺎ‬ ‫واﺳﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻛﺒﻘﺴﻤﺎط ﻟﻠﻮﺟﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﺘﺎت اﻟﺨﺒﺰ ‪.‬‬

‫• ﻟﻐﺴﻞ ﻗﻄﻊ ﻣﺠﻮﻫﺮاﺗﻚ وإﻋﺎدة‬ ‫اﻟﻠﻤﻌﺎن إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺳﻮى‬ ‫ﻧﻘﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎء ﻣﻊ ﻗﻄﺮات ﻣﻦ‬ ‫ﺳﺎﺋﻞ ا‪f‬ﺳﺘﺤﻤﺎم ‪ ،‬وﻓﻜﺮﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﻓﻖ ﺑﻔﺮﺷﺎة اﺳﻨﺎن ﻗﺪﻳﻤﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺤﺮص ان ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺮﺷﺎة ﻧﺎﻋﻤﺔ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﺒﺐ اﺛﺎر وﺧﺪوش ‪.‬‬ ‫• ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺣﻔﻆ اﻟﺨﻀﺮوات‬ ‫ﻟﻔﺘﺮة أﻃﻮل ﻣﻤﺎ ﺗﺘﺼﻮري‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻔﻬﺎ داﺧﻞ اوراق‬ ‫اﻟﺠﺮاﺋﺪ ووﺿﻌﻬﺎ داﺧﻞ اﻛﻴﺎس‬ ‫ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‬ ‫ﺳﺘﺤﻔﻆ اﻟﺨﻀﺮاوت ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺎزج‬ ‫داﺧﻞ اﻟﺜﻼﺟﺔ ‪.‬‬

‫‪2012ôjGÈa 76‬‬

‫• ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ راﺋﺤﺔ اﻟﻌﻄﻮر‬ ‫اﻃﻮل ﻓﺘﺮة ﻣﻤﻜﻨﺔ ‪ ،‬اﺣﻔﻈﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎردة وﻣﻈﻠﻤﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫أن راﺋﺤﺔ اﻟﻌﻄﺮ ﺗﺰداد ﺛﺒﺎﺗﺎ ﻛﻠﻤﺎ‬ ‫ﻗﺪﻣﺖ ‪.‬‬


‫‪á«aÉ©dÉH‬‬

‫‪≈∏Y Ö`◊G‬‬ ‫‪¢Shó`fÉ`f á`≤`jô`W‬‬

‫ﺣﺴﺎء اﻟﻌﺪس ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺮي ﺑﻴﺮي ﻣﻦ ﻧﺎﻧﺪوز‬ ‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت‬ ‫‪ ١‬ﻛﻎ ﻋﺪس اﺣﻤﺮ‬ ‫‪ ٢٠٠‬ﻏﺮام ﺑﻄﺎﻃﺲ‬ ‫‪ ٢٠٠‬ﻏﺮام ﺟﺰر‬ ‫‪ ٢٠٠‬ﻏﺮام ﺑﺼﻞ‬ ‫‪ ١٠٠‬ﻏﺮام زﺑﺪة‬ ‫‪ ١٠٠‬ﻏﺮام زﻳﺖ ﻧﺒﺎﺗﻲ‬ ‫‪ ١‬ﻣﻜﻌﺐ اﻟﺪﺟﺎج‬ ‫ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻠﺢ‬ ‫ﻣﻠﻌﻘﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻓﻠﻔﻞ اﺑﻴﺾ‬ ‫ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻛﻤﻮن‬ ‫‪ ٣‬ﻟﺘﺮ ﻣﺎء‬ ‫ﺷﺮاﺋﺢ ﺧﺒﺰ‬ ‫ارﺑﺎع اﻟﻠﻴﻤﻮن‬ ‫زﺑﺪة ﻃﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ‬ ‫‪ ٣٠‬ﻏﺮام ﺻﻠﺼﺔ اﻟﺒﻴﺮي ﺑﻴﺮي اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﻧﺪوس‬

‫‪2012ôjGÈa 78‬‬

‫ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ‬ ‫ﻳﻐﺴﻞ اﻟﻌﺪس ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﺒﺎرد و ﻳﻨﻘﻊ ﻟﻤﺪة ‪ ٢٠‬دﻗﻴﻘﺔ‬ ‫ﺗﻘﻄﻊ اﻟﺨﻀﺎر اﻟﻰ ﻣﻜﻌﺒﺎت ﺻﻐﻴﺮة‬ ‫ﻳﻮﺿﻊ اﻟﺰﻳﺖ و اﻟﺰﺑﺪة ﻓﻲ وﻋﺎء ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺎر ﻫﺎدﺋﺔ‬ ‫ﻟﺘﺬوب اﻟﺰﺑﺪة‬ ‫ﺗﻀﺎف اﻟﺨﻀﺎر اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ و ﺗﻘﻠﺐ ﻟﺤﻴﻦ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻟﻮﻧﻬﺎ‬ ‫ﻳﺼﻔﻰ اﻟﻌﺪس و ﻳﻀﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻀﺎر‬ ‫ﻳﻘﻠﺐ اﻟﺨﻠﻴﻂ ﻟﺤﻴﻦ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻟﻮن اﻟﻌﺪس‬ ‫ﻳﻀﺎف ﻣﻜﻌﺐ اﻟﺪﺟﺎج ﻣﻊ ﻟﻴﺘﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء‬ ‫ﻳﻐﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻂ ﻟﻤﺪة ‪ ٢٠‬دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺎر ﻫﺎدﺋﺔ‬ ‫ﻳﻀﺎف ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﺒﺎرد و ﺗﻐﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻳﻀﺎف اﻟﻤﻠﺢ و اﻟﺒﻬﺎر و ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻄﻌﻢ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻳﺘﻢ ﻃﺤﻦ اﻟﺨﻠﻴﻂ‬ ‫ﺗﻘﺪم ﻣﻊ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﺨﺒﺰ رﺑﻊ ﻟﻴﻤﻮﻧﺔ و اﻟﺰﺑﺪة اﻟﻄﺮﻳﺔ و‬ ‫ﺗﻮﺿﻊ ﺻﻠﺼﺔ اﻟﺒﻴﺮي ﺑﻴﺮي اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺤﺴﺎء‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ‬


‫ﺳﻠﻄﺔ » ﺑﻴﺮي ﺑﻴﺮي ﺳﻴﺰار » ﺑﺎﻟﺪﺟﺎج‬ ‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت‬ ‫ﻗﻨﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺻﻠﺼﺔ اﻟﺒﻴﺮي ﺑﻴﺮي اﻟﺤﺎرة‬ ‫‪ ٤‬ﺻﺪور دﺟﺎج ﻣﻘﻄﻌﺔ اﻟﻰ ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ‬ ‫‪ ٢‬ﺧﺲ روﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﻄﻌﺔ ﻗﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ‬ ‫ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻃﻌﺎم ﺟﺒﻨﺔ اﻟﺒﺎرﻣﻴﺰان اﻟﻤﺒﺮوﺷﺔ‬ ‫ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﺒﺎرﻣﻴﺰان ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ‬ ‫ﻓﻠﻔﻞ اﺳﻮد ﻣﻄﺤﻮن ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ‬ ‫‪ ١‬رﻏﻴﻒ اﻟﺸﺎﺑﺎﺗﺎ‬ ‫‪ ٣‬ﻣﻼﻋﻖ ﻃﻌﺎم زﻳﺖ زﻳﺘﻮن‬ ‫ﻣﻠﺢ‬ ‫اﻟﺼﻠﺼﺔ‬ ‫‪ ٤‬ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻃﻌﺎم ﻣﺎﻳﻮﻧﻴﺰ‬ ‫‪ ٢‬ﻣﻠﻌﻘﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﺻﻠﺼﺔ اﻟﻮرﺳﻴﺴﺘﺮﺷﺎﻳﺮ‬ ‫ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻌﻘﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻓﻠﻔﻞ اﺳﻮد‬ ‫ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻴﻤﻮن‬

‫ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺒﻨﺔ اﻟﺒﺎرﻣﻴﺰان اﻟﻤﺒﺮوﺷﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ‬ ‫ﻳﻨﻘﻊ اﻟﺪﺟﺎج ﻣﻊ ﺻﻠﺼﺔ اﻟﺒﻴﺮي ﺑﻴﺮي اﻟﺤﺎرة ﻓﻲ وﻋﺎء‬ ‫ﻛﺒﻴﺮ و ﻳﺘﺮك ﺟﺎﻧﺒﺎ‬ ‫ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻰ ﻣﻜﻌﺒﺎت ﺻﻐﻴﺮة‬ ‫ﻳﺤﻤﻰ اﻟﺰﻳﺖ و ﻳﻘﻠﻰ اﻟﺨﺒﺰ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻟﻮن ذﻫﺒﻲ‬ ‫ﻳﻮﺿﻊ ﺟﺎﺗﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎرم ورﻗﻴﺔ ﻟﻴﻨﺸﻒ اﻟﺰﻳﺖ و ﻳﺮش‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻠﺢ‬ ‫ﻓﻲ وﻋﺎء ﺧﺎص ﻳﺘﻢ ﺧﻠﻂ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻠﺼﺔ‬ ‫ﻳﻮﺿﻊ اﻟﺪﺟﺎج ﻓﻲ ﻣﻘﻼة و ﻳﻘﻠَﻰ‬ ‫ﻳﻮﺿﻊ اﻟﺨﺲ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻓﻲ وﻋﺎء ﻛﺒﻴﺮ و ﺗﻀﺎف ﻓﻮﻗﻪ‬ ‫اﻟﺼﻠﺼﺔ و ﻧﺼﻒ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺨﺒﺰ‬ ‫ﻳﺨﻠﻂ اﻟﻤﺰﻳﺞ ﺟﻴﺪاَ‪ .‬ﻳﺘﻢ اﺿﺎﻓﺔ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺨﺒﺰ و اﻟﺪﺟﺎج‬ ‫اﻟﺴﺎﺧﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﺒﻂ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ‪.‬‬

‫‪2012 ôjGÈa‬‬

‫‪81‬‬


‫‪á«aÉ©dÉH‬‬ ‫ﻃﺮود اﻟﺪﺟﺎج اﻟﺘﻮﺳﻜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت‪:‬‬ ‫‪ ٤‬ﺻﺪور دﺟﺎج ﻛﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﺪد‬ ‫‪ ٨‬ﺷﺮاﺋﺢ ﻟﺤﻢ اﻟﺒﻘﺮ‬ ‫َ‬ ‫‪ ١‬ﺣﺒﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺒﻨﺔ اﻟﻤﻮزارﻳﻠﻼ اﻟﻄﺎزﺟﺔ‬ ‫‪ ٨‬اوراق اﻟﺤﺒﻖ اﻟﺨﻀﺮاء‬ ‫‪ ١‬ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻃﻌﺎم زﻳﺖ زﻳﺘﻮن‬ ‫‪ ١‬ﻗﻨﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺻﻠﺼﺔ اﻟﺒﺎرﺑﻴﻜﻴﻮ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﻧﺪوز‬ ‫اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﻄﻊ ﺻﺪور اﻟﺪﺟﺎج اﻟﻰ ارﺑﺎع ﻟﻠﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ ‪ ١٦‬ﻗﻄﻌﺔ ﺻﻐﻴﺮة‬ ‫ﺗﻮﺿﻊ ‪ ٨‬ﺷﺮاﺋﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮح و ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ‬

‫‪2012ôjGÈa 80‬‬

‫ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺒﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻄﻴﻌﻬﺎ ﻟﺸﺮاﺋﺢ ﺻﻐﻴﺮة‬ ‫ﺑﺪورﻫﺎ‬ ‫ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺟﺒﻦ ورﻗﺔ ﺣﺒﻖ و ﺷﺮﻳﺤﺔ اﺧﺮى‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪﺟﺎج‬ ‫اﻟﻤﻘﺪد ﻟﻠﺤﺼﻮل‬ ‫ﺗﻠﻒ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ‬ ‫َ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻄﺮود‬ ‫ﺗﺤﻤﺮ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺨﻴﻦ اﻟﺰﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﻼة ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺼﺎق و َ‬ ‫اﻟﻄﺮود ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ‬ ‫ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻄﺮود ﻓﻲ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻓﺮان و‬ ‫ﺗﺴﻜﺐ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﺻﻠﺼﺔ اﻟﻨﺎﻧﺪوز و ﺗﻄﺒﺦ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة ‪٢٠٠‬‬ ‫درﺟﺔ ﻟﻤﺪة ‪ ٢٠‬دﻗﻴﻘﺔ‪.‬‬


‫ﻓﻴﺮﺟﻴﻦ ﺑﻴﺮي –‬ ‫ﻣﻴﺮي ﻣﻦ ﻧﺎﻧﺪوز‬ ‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت‬ ‫‪ ٨٠٠‬ﻣﻞ ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ‬ ‫‪ ١‬ﻣﻠﻌﻘﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻠﺢ‬ ‫‪ ١‬ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺻﻠﺼﺔ اﻟﻮرﺳﻴﺴﺘﺮﺷﺎﻳﺮ‬ ‫‪ ١‬ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺻﻠﺼﺔ اﻟﺒﻴﺮي ﺑﻴﺮي‬ ‫اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ‬ ‫‪ ١‬ﻟﻴﻤﻮن اﺧﻀﺮ ﻣﻌﺼﻮرة‬ ‫‪ ٤‬اﻋﻮاد ﻛﺮاﻓﺲ ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ‬ ‫رﺷﺔ ﻓﻠﻔﻞ اﺳﻮد‬ ‫اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ‬ ‫ﺗﺨﻠﻂ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت و ﺗﻮزع ﻋﻠﻰ اﻛﻮاب‬ ‫ﻳﻔﺮك اﻋﻠﻰ اﻻﻛﻮاب ﺑﺎﻟﻠﻴﻤﻮن اﻻﺧﻀﺮ‬ ‫ﻳﻮﺿﻊ اﻟﻜﺮاﻓﺲ ﻓﻲ اﻻﻛﻮاب ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ‬

‫ﺗﻨﺴﻴﻖ ‪ :‬ﻣﻴﺴﺎءاﻟﻬﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺷﺬا ﻃﺎﻫﺮ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺮ ‪ :‬راﺟﻴﺶ‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﺻﻔﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻘﺮاء ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮأه‬

‫‪2012 ôjGÈa‬‬

‫‪83‬‬


‫‪á«aÉ©dÉH‬‬ ‫ﺑﺮﺟﺮ اﻟﺒﺎرﺑﻴﻜﻴﻮ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﻧﺪوز ﻣﻊ‬ ‫ﺻﻠﺼﺔ اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ واﻟﻜﺰﺑﺮة‬ ‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ‪:‬‬ ‫‪٤٠٠‬ﺟﺮام ﻣﻦ ﻟﺤﻢ ﺑﻘﺮ ﻣﻔﺮوم‬ ‫‪ ٥٠‬ﺟﺮام ﻣﻦ اﻟﺒﺼﻞ اﻟﻨﺎﻋﻢ‬ ‫‪٢‬ﺟﺮام ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺢ‬ ‫‪ ٧٥‬ﻣﻞ ﻣﻦ ﺻﻠﺼﺔ اﻟﺒﺎرﺑﻴﻜﻴﻮ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﻧﺪوز‬ ‫‪ ٢‬ﺑﻴﺾ ﻣﺨﻔﻮق‬ ‫‪ ٤‬ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﺧﺒﺰ اﻟﺮوﻻت اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻃﺤﻴﻦ‬ ‫ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻟﺼﻠﺼﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١٥٠‬ﺟﺮام ﻣﻦ اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ اﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ ﻧﺎﻋﻢ‬ ‫‪ ٥٠‬ﺟﺮام ﻣﻦ اﻟﺒﺼﻞ اﻟﻨﺎﻋﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٥‬ﺟﺮام ﻛﺰﺑﺮة ﻣﻔﺮوﻣﺔ ﻓﺮم ﻧﺎﻋﻢ‪.‬‬

‫‪2012ôjGÈa 82‬‬

‫‪ ٢‬ﺟﺮام ﻣﻠﺢ‬ ‫‪ ٣‬ﻣﻼﻋﻖ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺻﻠﺼﺔ اﻟﺒﻴﺮي ﺑﻴﺮي اﻟﺤﺎرة‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ‪:‬‬ ‫ﻳﺨﻠﻂ اﻟﻠﺤﻢ واﻟﺒﺼﻞ اﻟﻤﻔﺮوم واﻟﺒﻴﺾ وﺻﻠﺼﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎرﺑﻴﻜﻴﻮ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﻧﺪوز ورﺷﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺢ‬ ‫ﻣﻌﺎ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ‪ ٤‬ﻛﻤﻴﺎت ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﺤﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﺟﺮ‬ ‫)ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺤﻴﻦ ﻟﺘﻜﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮﺟﺮ(‬ ‫ﺗﻮﺿﻊ ﻗﻄﻊ اﻟﺒﺮﺟﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮاﻳﺔ ﻣﻦ ‪ ٨‬إﻟﻰ ‪ ١٠‬دﻗﺎﺋﻖ‬ ‫ﺗﻤﺰج ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻠﺼﺔ ﻣﻌﺎ‬ ‫ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺮﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺰ اﻟﺮوﻻت اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎزج‬ ‫ﻣﺪﻫﻮن ﺑﺎﻟﺰﺑﺪة وﻳﺴﻜﺐ ﻓﻮﻗﻪ اﻟﺼﻠﺼﺔ‬


Almara-FEb-12-arbic  
Almara-FEb-12-arbic  

Almara-FEb-12-arbic

Advertisement