Page 1

ring spinning

pÍÁÌÇÖÌÚÄË¿×ÇÌÚ vÇÌÆÄÏÇÏÄ×ÄÌǾÁ ÍÀÊ¿ÐÑÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ nÎÚÑÎÍÃÑÁÄÏÅÿÄÑÏÍÐÑ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÇ

RU


bÚÐÍÉÇÄÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ ÁÚÐÍÉ¿¾ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÎÍÊÌÍÄ ÒÃÍÁÊÄÑÁÍÏÄÌÇÄ pÍÁÌÇÖÌÚÄË¿×ÇÌÚvÇÌÆÄÏÇÏÄ×ÄÌǾ ÁÍÀÊ¿ÐÑÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ ÀÚÐÑÏÍ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍ Ì¿ÃÄÅÌÍ qÃÄÊ¿ÌÍÃʾËÇÏ¿qÃÄÊ¿ÌÍÃʾÀÒÃÒØÄÂÍ qÃÄÊ¿ÌÍÁcÄÏË¿ÌÇÇ sÐÎÄ×Ì¿¾ÇÐÑÍÏǾÊÇÃÄÏ¿ÏÚÌÉ¿À¿ÆÇÏÒÄÑоÌ¿ ÀÍÊÄÄÖÄËÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑÉ¿ÔrÄÔÌÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÄmÍÒ Ô¿Ò ÉÍÑÍÏÚËÃÍÁÄϾÝÑÉÊÇÄÌÑÚÁÍÁÐÄËËÇÏÄaÍÊÄÄ ÏÍÁÌÇÖÌÚÔË¿×ÇÌvÇÌÆÄÏ ÎÏÍÿÌÌÚÔÆ¿ÂÍà ÎÍÃÑÁÄÏÅÿÝÑÒÐÎÄÔ mÄÇËÄÝØ¿¾¿Ì¿ÊÍÂÍÁÑÄÔÌÍÊÍÂǾÎÏÇÁÍÿ Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌ¿¾×ÇÏÍÑ¿ÎÏÇËÄÌÄÌǾ ÀÄÐÉÍËÎÏÍËÇÐÐÌ¿¾ ÑÍÖÌÍÐÑÛ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌ¿¾ÉÍÌÕÄÎÕǾÐÙÄË¿ÇÀÍÊÛ×ÍÈ ÁÚÀÍÏÏÄ×ÄÌÇÈÁÍÀÊ¿ÐÑÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇÍÑÉÏÚÁ¿ÝÑ ÎÄÏÄÃÁ¿ËÇÁÐÄÎÒÑÇÑÄÉÐÑÇÊÛÌÍÂÍÀÇÆÌÄп

 jÍË¿ÌÃÌÚÈÇÂÏÍÉÃʾÁ¿×ÄÂÍ ÒÐÎÄÔ¿ bÚÀÄÏÇÑÄËÍÃÄÊÛÏÍÁÌÇÖÌÍÈ Ë¿×ÇÌÚ ÁÚÐÍÉÍÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÒÝ ÇÁÌ¿ÇÀÍÊÛ×ÄÈÐÑÄÎÄÌÇ ÍÑÁÄÖ¿ÝØÒÝÁ¿×ÇËÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇ¾Ë qÑÏ

pÍÁÌÇÖÌÚÄË¿×ÇÌÚvÇÌÆÄÏÇÏÄ×ÄÌǾÁÍÀÊ¿ÐÑÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ


 kÒÖ×ÇÈÐÑ¿ÏÑÃʾÊÒÖ×ÄÈÎϾÅÇ jÍÊÛÕÄÁÍÄÎϾÃÄÌÇÄÌ¿ÖÇÌ¿ÄÑо ÐÏÍÁÌÇÕÚaÊ¿ÂÍÿϾÁÚÐÍÉÍÈ ÑÍÖÌÍÐÑÇÇÎÏÍÃÒË¿ÌÌÍÈ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇÁÚÃÍÐÑÇ¿ÄÑÄ Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍÂÍÎÏÇÏÍÐÑ¿ ÐÑÍÇËÍÐÑÇÁÕÄÎÇÑÄÉÐÑÇÊÛÌÍÂÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ qÑÏ

 aÚÐÑÏÄÄÎÏÍÐÑÍÌÄÀÚÁ¿ÄÑ oÄÏÁÍÉÊ¿ÐÐÌ¿¾ÏÍÁÌÇÕ¿ ÀÚÐÑÏÍ ÇÌ¿ÃÄÅÌÍÏÍÁÌÇÖÌ¿¾Ë¿×ÇÌ¿ vÇÌÆÄÏÎÍÁÚ׿ÄÑÍÀØÒÝ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛÁ¿×ÄÂÍ ÎϾÃÇÊÛÌÍÂÍÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿

bÍÎÏÍÐÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÐÑÇÎÏÇ̾ÑǾ ÏÄ×ÄÌǾ oÄÏÁÚÈ׿ÂÉÁÚÐÍÉÍÉ¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈ ÎϾÅÄÌ¿ÖÇÌ¿ÄÑоÐÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÂÍ ÁÚÀÍÏ¿ÏÍÁÌÇÖÌÍÈË¿×ÇÌÚ oÍÐÉÍÊÛÉÒÍÌ¿ÐÑÍÇÑÁÌ¿Ö¿ÊÄ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÈÕÄÎÇtÇÏË¿ }ÏÊÇÉÍÌxÊ¿ÓÔÍÏÐÑÃÍÁÄÊ¿ÜÑÒ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÝÃÍÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁ¿ oÍÜÑÍËÒÁÚÃÍÊÅÌÚÃÒË¿ÑÛÍË¿×ÇÌÄ vÇÌÆÄÏÑÍÊÛÉÍÍÃÇÌÏ¿ÆÎÏÇÁÁÍÃÄ ÁÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÝoÍÐÊÄÜÑÍÂÍÍÌ¿ Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑ Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑÇÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑ

qÑÏ

 `ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉÇÆ¿ ÎÏÄÇËÒØÄÐÑÁÍË pÄ×ÄÌÇÄÎÏÍÀÊÄËÚ ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇÎÍÁ¿×ÄËÒ ÅÄÊ¿ÌÇÝÎÍÆÁÍʾÄÑÁ¿×ÄËÒ ÎϾÃÇÊÛÌÍËÒÎÏÄÃÎÏǾÑÇÝ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛÀÄÆÒÎÏÄÖÌÍ qÑÏ

sÐÎÄÔÀÊ¿ÂÍÿϾmÍÒÔ¿Ò rÍÑ ÉÑÍÔÍÖÄÑÃÍÐÑÇÖÛÒÐÎÄÔ¿ ÃÍÊÅÄÌ ÎÏÍÃÒË¿ÑÛÁÐÝÑÄÔÌÍÊÍÂÇÖÄÐÉÒÝ ÕÄÎÛ}ÏÊÇÉÍÌxÊ¿ÓÔÍÏÐѯÁ¿× Ì¿ÃÄÅÌÚÈÇÉÍËÎÄÑÄÌÑÌÚÈοÏÑÌÄÏ ÉÍÑÍÏÚÈÇØÄÑÏ¿ÁÌÚÔÐÄÀÄgÃÄÐÛÁÚ Ì¿ÈÃÄÑÄÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁÎÍÁÐÄË ÇÌÑÄÏÄÐÒÝØÇËÁ¿ÐÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇËÇ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇËÁÍÎÏÍÐ¿Ë ÍÑ ÁÍÊÍÉÌ¿ÃÍοÉÍÁÉÇÐÎϾÅÄÈÇ ÂÍÑÍÁÍÂÍÑÄÉÐÑÇÊÛÌÍÂÍÇÆÃÄÊǾ

pÍÁÌÇÖÌÚÄË¿×ÇÌÚvÇÌÆÄÏÇÏÄ×ÄÌǾÁÍÀÊ¿ÐÑÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ


jÍË¿ÌÃÌÚÈÇÂÏÍÉÃʾÁ¿×ÄÂÍÒÐÎÄÔ¿ pÍÁÌÇÖÌ¿¾Ë¿×ÇÌ¿vÇÌÆÄÏÖÄÑÉÍÁÎÇÐÚÁ¿ÄÑо ÁÁ¿×ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚÈÎÏÍÕÄÐÐ ÎÏÇÂÍÃÌ¿ ÃʾÁÐÄÔÁÇÃÍÁÎϾÅÇÇÀÚÐÑÏÍÂÍÑÍÁ¿ÉÎÒÐÉÒ ÎÍÐÊÄÐËÄÌÚοÏÑÇÇ

bÚÀÄÏÇÑÄÌ¿ÇÀÍÊÄÄÎÍÃÔÍþØÇÈÁ¿ÏÇ¿ÌÑ

l¿ÐÑÄÏÌ¿ÁÐÄÏÒÉÇ ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÍ ÉÍÌÓÇÂÒÏÇÏÒÄÑоÃʾÁÐÄÔÎÏÇËÄÌÄÌÇÈ uÊÍÎÍÉ ÔÇËÇÖÄÐÉÇÄÁÍÊÍÉÌ¿ÇÊÇÐËÄÐǯËÚ ËÍÅÄËÎÏÄÃÊÍÅÇÑÛÏÍÁÌÇÖÌÒÝË¿×ÇÌÒvÇÌÆÄÏÁ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇÐÁ¿×ÇËÇÑÏÄÀÍÁ¿ÌǾËÇbÚËÍÅÄÑÄ ÁÚÀÏ¿ÑÛÁ¿ÏÇ¿ÌÑÁÚѾÅÌÍÂÍÎÏÇÀÍÏ¿ ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÝØÇÈ ÁÚÐÍÉÍÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÒÝÎÄÏÄÏ¿ÀÍÑÉÒÊÝÀÚÔÁÇÃÍÁ ÐÚÏÛ¾ÎÏÇÊÝÀÍÈÃÊÇÌÄÁÍÊÍÉÍÌ

ÁÚѾÅÌÍÂÍÎÏÇÀÍÏ¿ÃʾÎÍÊÒÖÄÌǾ Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍÂÍÉÍÜÓÓÇÕÇÄÌÑ¿ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌǾ

pÍÁÌÇÖÌÚÄË¿×ÇÌÚvÇÌÆÄÏÇÏÄ×ÄÌǾÁÍÀÊ¿ÐÑÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ


hÌÌÍÁ¿ÕÇÇÃʾË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍÈÜÉÍÌÍËÇÖÌÍÐÑÇvÇÌÆÄÏÇvÇÌÆÄÏ3P8F.BUÐÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍËÁÄÏÄÑÄÌÃÍ

nÑÊÇÖÌÍoÏ¿ÁÇÊÛÌ¿¾ ÑÄÔÌÍÊÍÂǾÃʾÁ¿×ÄÂÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ bÉ¿ÅÃÍÈÏÍÁÌÇÖÌÍÈË¿×ÇÌÄ vÇÌÆÄÏÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿Ì¿ÐÍÁÄÏ×ÄÌÌ¿¾ ÑÄÔÌÍÊÍÂǾÃʾÀÄÐÎÄÏÄÀÍÈÌÍÈÇ ÜÉÍÌÍËÇÖÌÍÈÏ¿ÀÍÑÚ ¯ jÍÌÕÄÎÕǾÒÃÍÀÌÍÈÇÀÄÆÍοÐÌÍÈ ÁÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÇË¿×ÇÌÚ ¯ aÍÊÛ×ÍÈÐÄÌÐÍÏÌÚÈÃÇÐÎÊÄÈ ÐÇÐÑÄËÚ&BTZ4QJOÐ ÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌÚËÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄË ÃÄÈÐÑÁǾËÇÍÎÄÏ¿ÑÍÏ¿ ¯ bÐÄÌ¿ÐÑÏÍÈÉÇÁÚÎÍÊ̾ÝÑо ÕÄÌÑÏ¿ÊÇÆÍÁ¿ÌÌÍÇÑÍÖÌÍÖÄÏÄÆ ÐÇÐÑÄËÒ&BTZ4QJO ÉÍÌÕÄÁÚÔ ÁÚÉÊÝÖ¿ÑÄÊÄÈÌÄÑÏÄÀÒÄÑо ¯ p¿ÆÏ¿ÀÍÑÉ¿0FSMJLPO4DIMBGIPSTU 4QVMFO&OHJOFFSJOHÐÒÌÇÉ¿ÊÛÌÍÈ ÉÍÌÕÄÎÕÇÄÈÖÄÑÚÏÄÔËÍÑÍÏÌÍÂÍ ÎÏÇÁÍÿ ¯ lÄÔ¿ÌÇÖÄÐÉÇÄÏÚÖ¿ÂÇÌ¿ÂÏÒÆÉÇÐ ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÍÈÏÄÂÒÊÇÏÍÁÉÍÈÃʾ ÍÀÄÐÎÄÖÄÌǾÁÚÐÍÉÍÂÍÉ¿ÖÄÐÑÁ¿ ¯ oÍÆÇÑÇÁÌÍÎÏÇÁÍÃÇËÚÄÁ¿ÊÚÌ¿ ×ÎÒʾÏÌÇÉÄÃʾÎÍÿÖÇÊÄÌÑÚÀÄÆ ÊÍÅÌÍÈÁÚѾÅÉÇ ¯ qÌÇÅÄÌÇÄÆ¿ÑÏ¿ÑÌ¿ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÄ ÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÄÀÊ¿ÂÍÿϾ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÝÁÐÄËÇÁ¿ÅÌÄÈ×ÇËÇ ÓÒÌÉÕǾËÇÖÄÏÄÆÜÊÄÉÑÏÍÌÌÒÝ ÐÇÐÑÄËÒ ¯ jÍÌÑÏÍÊÛÍÀÏÚÁ¿ÏÍÁÌÇÕÚÐ ÎÍËÍØÛÝÓÍÑÍÜÊÄËÄÌÑÍÁÇÊÇ ÎÏÄÃʿ¿ÄËÚÔÁÉ¿ÖÄÐÑÁÄÍÎÕÇÇ ÍÎÑÇÖÄÐÉÇÔÿÑÖÇÉÍÁÌ¿É¿ÅÃÍË ÁÄÏÄÑÄÌÄ ¯ }ÊÄÉÑÏÍÌÌ¿¾ÐÇÐÑÄË¿ÉÍÌÑÏÍʾ ÇÏÄÂÒÊÇÏÍÁ¿ÌǾ̿ѾÅÄÌǾ ÏÍÁÌÇÕÚÁÑÄÖÄÌÇÄÁÐÄÂÍÁÏÄËÄÌÇ Ì¿ËÍÑÉÇÉ¿ÑÒ×ÉÇ ÍÎÕǾ ¯ aÍÊÛ×ÍÈÁÚÀÍÏÐÏÄÃÐÑÁ ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇÃʾÁÚÎÍÊÌÄÌǾ ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÚÔÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÈ

vÇÌÆÄÏп˿¾ÃÊÇÌÌ¿¾ ÏÍÁÌÇÖÌ¿¾Ë¿×ÇÌ¿ÁËÇÏÄ eÐÑÛÁÐÄ ÖÑÍÑÏÄÀÒÄÑо̿׿ ËÍÃÄÊÛÐÏÒÖÌÚËÐÙÄËÍËÍÀʿÿÄÑ ÁÐÄËÌÄÍÀÔÍÃÇËÚËÃʾÂÇÀÉÍÂÍ ÁÚÎÒÐÉ¿ÏÍÁÌÇÕÚÁÚÐ×ÄÂÍ ÉÊ¿ÐпoÏÇÁÄÏÄÑÄÌ¿ÔÍÌ¿ ÃÄËÍÌÐÑÏÇÏÒÄÑÇË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÒÝ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛ vÇÌÆÄÏ3P8F.BU ÄØÄÁÚ×ÄÉ¿ÖÄÐÑÁÍÇ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛÆ¿ÐÖÄÑ ÇÌÑÄÂÏÇÏÍÁ¿ÌÌÍÂÍÐÙÄËÌÇÉ¿ sÌÇÉ¿ÊÛÌÚÈÇÌÑÄÂÏÇÏÍÁ¿ÌÌÚÈ ¿ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉÇÈÐÙÄËÌÇÉÌ¿ Ë¿×ÇÌÄvÇÌÆÄÏ3P8F.BU ÇËÄÄÑпËÒÝÁÚÐÍÉÒÝÌ¿ÃÄÅÌÍÐÑÛ ÇÏÄÌÑ¿ÀÄÊÛÌÍÐÑÛ É¿ÉÒÝÁÚËÍÅÄÑÄ ÐÄÂÍÃ̾ÎÍÊÒÖÇÑÛoÏÍÃÒË¿ÌÌ¿¾ ÃÍËÄÊÍÖÄÈÉÍÌÕÄÎÕǾË¿×ÇÌÚ ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑÌ¿ÇÁÚÐ×ÄÄÉ¿ÖÄÐÑÁÍ ÏÍÁÌÇÕÚl¿×ÇÌ¿Ñ¿ÉÅÄËÍÅÄÑ ÇËÄÑÛÃÍÁÄÏÄÑÄÌ vÇÌÆÄÏ#JH1BD ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÎÍÎϾÅÄÌÇÆÉÇÔ ÌÍËÄÏÍÁ hËľÓÍÏË¿ÑοÉÍÁÍɱY±Ãʾ ÂÏÒÀÍÈÎϾÅÇ ÏÍÁÌÇÖÌ¿¾Ë¿×ÇÌ¿ vÇÌÆÄÏ #JH1BDÍÑÉÏÚÁ¿ÄÑ ÌÍÁÚÈÒÏÍÁÄÌÛ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ¯ÐÒÃÁÍÄÌÌÍÈ Ë¿ÐÐÍÈÉ¿ÑÒ×ÄÉ ÇÍÖÄÌÛÀÍÊÛ×ÍÈ ÃÊÇÌÍÈÌ¿ËÍÑÉÇ

hÌÑÒÇÑÇÁÌÍÎÍ̾ÑÌÚÈ ÇÌÑÄÏÓÄÈÐÐÇÐÑÄËÚ &BTZ4QJOÐËÄÌ¿οÏÑÇÇ ÐÑ¿Ê¿ÄØÄÀÚÐÑÏÄÄ

u¿Ï¿ÉÑÄÏÌÍÃʾÏÍÁÌÇÖÌÚÔ Ë¿×ÇÌvÇÌÆÄÏп˿¾ÀÚÐÑÏ¿¾ ÐËÄÌ¿οÏÑÇÇ jÍÂÿÌ¿ÃÏÒÂÇÔË¿×ÇÌ¿ÔÄØÄ ÁÚÎÍÊ̾ÄÑоÌ¿Ê¿ÃÉ¿ ÏÍÁÌÇÖÌ¿¾ Ë¿×ÇÌ¿vÇÌÆÄÏÒÅÄÁÚÎÒÐÉ¿ÄÑ ÏÍÁÌÇÕÒvÄÌÑÏ¿ÊÇÆÍÁ¿ÌÌÚÄ Ì¿ÐÑÏÍÈÉÇÖÄÏÄÆÐÇÐÑÄËÒ&BTZ4QJO ÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÝÑÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÍÄ ÁÏÄ˾qÇÐÑÄË¿&BTZ4QJO׿ÂÆ¿ ׿ÂÍËÎÏÍÁÍÃÇÑÍÎÄÏ¿ÑÍÏ¿ÎÍ ÁÐÄËÒÎÏÍÕÄÐÐÒÌ¿ÐÑÏÍÈÉÇwÄÑÉÍ ÐÑÏÒÉÑÒÏÇÏÍÁ¿ÌÌÚÈÇÌÑÄÏÓÄÈÐ ÐÇÊÊÝÐÑÏ¿ÕǾËÇ ÐÇËÁÍÊ¿ËÇÇ Ë¿ÐÉ¿ËÇÁÁÍÿÇÌÑÒÇÑÇÁÌÍÎÍ̾ÑÄÌ eØÄÀÚÐÑÏÄÄÁÚÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÄÐ ¿ÏÔÇÁÍËÿÌÌÚÔgÃÄÐÛÁÚËÍÅÄÑÄ ÐÍÔÏ¿ÌÇÑÛÿÌÌÚÄοÏÑÇÇÇÎÍÊÒÖÇÑÛ ÉÌÇËÃÍÐÑÒÎÁÊÝÀÍÄÁÏÄ˾bÚ ËÍÅÄÑÄÎÏÍÐÑÍÇÒÃÍÀÌÍÆ¿ÎÇпÑÛ ÁÐÄÿÌÌÚÄÌ¿É¿ÏÑÒο˾ÑÇvÇÌÆÄÏ ÇÎÄÏÄÌÄÐÑÇÌ¿ÊÝÀÍÄÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ Ë¿×ÇÌ}ÑÍÎÍÆÁÍʾÄÑÐÍÉÏ¿ÑÇÑÛ ÁÏÄ˾Ì¿Ê¿ÃÉÇË¿×ÇÌÃÍËÇÌÇËÒË¿


kÒÖ×ÇÈÐÑ¿ÏÑÃʾÊÒÖ×ÄÈÎϾÅÇ jÍÊÛÕÄÁÍÄÎϾÃÄÌÇÄÌ¿ÖÇÌ¿ÄÑоÐÏÍÁÌÇÖÌÍÈ Ë¿×ÇÌÚbÚÍÀÄÐÎÄÖÇÑÄË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÚÈ ÎÏÇÏÍÐÑÐÑÍÇËÍÐÑÇÍÑÊÄÌÑÚÃÍÉ¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈ οÉÍÁÉÇÉÏÄÐÑÍÁÍÈÌ¿ËÍÑÉÇ

bÚÎÒÐÉ¿ÈÑÄÎϾÅÒÎÏÄÁÍÐÔÍÃÌÍÂÍÉ¿ÖÄÐÑÁ¿ ÃʾÁÚÐÍÉÍÑÄÔÌÍÊÍÂÇÖÌÚÔÑÄÉÐÑÇÊÛÌÚÔÇÆÃÄÊÇÈ pÍÁÌÇÖÌ¿¾Ë¿×ÇÌ¿vÇÌÆÄÏÍÎÏ¿ÁÃÚÁ¿ÄÑÐÄÀ¾Ð пËÍÂÍÌ¿Ö¿Ê¿oÍÐÉÍÊÛÉÒÍÌ¿Ï¿ÐÎÍʿ¿ÄÑÁÐÄËÇ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ËÇÇÑÄÔÌÍÊÍÂǾËÇ ÉÍÑÍÏÚÄÐÍÔϿ̾ÝÑ ÕÄÌÌÍÐÑÛË¿ÑÄÏÇ¿Ê¿ÁÐÄ Ì¿ÖÇÌ¿¾ÍÑÑÍÖÌÍÂÍÒÎÏ¿ÁÊÄÌǾ Ë¿×ÇÌÍÈÇÃÍÒÃÍÀÌÍÂÍÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌǾ Ï¿ÐÐÖÇÑ¿ÌÍÌ¿ ÁÚÐÍÉÍÄÉ¿ÖÄÐÑÁÍ eÐÊÇÁÚÔÍÑÇÑÄÃÍÀÇÑÛоË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍÂÍÎÏÇÏÍÐÑ¿ ÐÑÍÇËÍÐÑÇÍÑÊÄÌÑÚÐÊÄÌÑÍÖÌÍÈË¿×ÇÌÚÇÎÍÖ¿ÑÉ¿ ÃÍ οÉÍÁÉÇÇÂÍÑÍÁÍÂÍÑÄÉÐÑÇÊÛÌÍÂÍÇÆÃÄÊǾ pÍÁÌÇÖÌÚÄË¿×ÇÌÚvÇÌÆÄÏÇÏÄ×ÄÌǾÁÍÀÊ¿ÐÑÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ


kÄÂÉÇÈÀÏÇÆÃʾÀÍÊÛ×ÄÈÖÇÐÑÍÑÚ l¿ÊÄÌÛÉ¿¾ÇÃľ ÀÍÊÛ×ÍÈÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÐÇÐÑÄË¿ÍÀÃÒÁ¿ ÁÄÏÄÑÄÌÌÍÂÍÐÑÍÊ¿ÐÍÆÿÄÑÊÄÂÉÇÈÎÍÑÍÉÁÍÆÃÒÔ¿Ç ÎÍÃÃÄÏÅÇÁ¿ÄÑÁÖÇÐÑÍÑÄÖÒÁÐÑÁÇÑÄÊÛÌÒÝÆÍÌÒÁÔÍÿ ÏÍÁÌÇÕÚpÄÆÒÊÛÑ¿ÑÖÇÐÑ¿¾ÏÍÁÌÇÕ¿ÀÄÆÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ ÀÍÊÛ×ÍÂÍÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿ÎÚÊÇ

oÍÐÑ;ÌÌÍÄÉ¿ÖÄÐÑÁÍÎϾÅÇÇοÉÍÁÍÉÆ¿ÐÖÄÑ ÑÍÖÌÍÂÍÁÍÐÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌǾÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚÔ ÿÌÌÚÔ b¿×ÇÉÊÇÄÌÑÚÔÍѾÑ¿ϿÌÑÇÏÍÁ¿ÌÌÍÎÍÊÒÖ¿ÑÛ ÍÀÄØ¿ÌÌÍÄÉ¿ÖÄÐÑÁÍÎϾÅÇÇοÉÍÁÍÉoÍÜÑÍËÒÁÚ ËÍÅÄÑÄÎÏÍÐÑÍÇÕÄÌÑÏ¿ÊÇÆÍÁ¿ÌÌÍÌ¿ÐÑÏÍÇÑÛÁÐÄ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚÄÿÌÌÚÄÖÄÏÄÆÐÄÌÐÍÏÌÚÈÃÇÐÎÊÄÈ ÐÇÐÑÄËÚ&BTZ4QJOÇÐÍÔÏ¿ÌÇÑÛÇÔbÚËÍÅÄÑÄÁÊÝÀÍÄ ÁÏÄ˾Ì¿Ö¿ÑÛÁÚÎÒÐÉÊÝÀÍÈοÏÑÇÇÏÍÁÌÇÕÚÐÑÄËÅÄ É¿ÖÄÐÑÁÍË jÏÍËÄÑÍÂÍ Ì¿É¿ÏÑ¿Ôο˾ÑÇvÇÌÆÄÏËÍÅÌÍÐÍÔÏ¿ÌÇÑÛ ÿÌÌÚÄÊÝÀÍÂÍÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿οÏÑÇÈÇÎÄÏÄÌÄÐÑÇÇÔÐ ÍÃÌÍÈÏÍÁÌÇÖÌÍÈË¿×ÇÌÚvÇÌÆÄÏÌ¿ÃÏÒÂÇÄ d¿ÅÄÎÏÇÖ¿ÐÑÍÈÎÄÏÄÌ¿Ê¿ÃÉÄÁÚÀÄÆÎÏÍÀÊÄËÎÍÊÒÖ¿ÄÑÄÏÍÁÌÇÕÒÑÍÂÍ ÅÄÉ¿ÖÄÐÑÁ¿ÀÊ¿ÂÍÿϾÉ¿ÏÑÄο˾ÑÇvÇÌÆÄϯÀÄÆÃÊÇÑÄÊÛÌÍÂÍƿÿÌǾ οϿËÄÑÏÍÁ

rÍÖÌÍÐÑÛÎÏÇÊÝÀÍËÒÂÊÄ qÏÍÁÌÇÖÌÍÈË¿×ÇÌÍÈvÇÌÆÄÏÁÚÁÚÎÍÊ̾ÄÑÄ ÁÚÐÍÖ¿È×ÇÄÑÏÄÀÍÁ¿ÌǾÁ¿×ÇÔÎÍÉÒοÑÄÊÄÈrÇÎÍÁ¿¾ ÃʾË¿×ÇÌvÇÌÆÄÏÂÄÍËÄÑÏǾÁÚѾÅÌÍÂÍÎÏÇÀÍÏ¿Ç ÂÄÍËÄÑÏǾÎϾÃÄÌǾÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿Ê¿ÐÛÁÑÄÖÄÌÇÄ ÃÄоÑÇÊÄÑÇÈÇÎÍÃÑÁÄÏÅÿÄÑÐÁÍÄÎÏÄÁÍÐÔÍÃÐÑÁÍÀÍÊÄÄ ÖÄËÌ¿ÎÍÐÑ¿ÁÊÄÌÌÚÔË¿×ÇÌ¿ÔvÇÌÆÄϯÇÆÍÃ̾Á ÃÄÌÛ bÆÍÌÄÁÔÍÿÏÍÁÌÇÕÚÎÇÑ¿ÝØ¿¾ÊÄÌÑ¿ÁÔÍÃÇÑÁ ÁÄÏÄÑÄÌ¿ÎÄÏÄÃÌÄÂÍÇÆ¿ÃÌÄÂÍϾÃÍÁÑÍÖÌÍÎÍÃÍÃÌÇË ÇÑÄËÅÄÒÂÊÍË}ÑÍÔÍÏÍ×ÍÃʾÁ¿ÐÀÊ¿ÂÍÿϾ Ï¿ÁÌÍËÄÏÌÍËÒ̿ѾÅÄÌÇÝÏÍÁÌÇÕÚÁÚËÍÅÄÑÄÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛ Ì¿ÀÍÊÄÄÁÚÐÍÉÇÔÐÉÍÏÍÐѾÔeØÄÊÒÖ×ÄÍÑÊÇÖÇÈÁ ÊÇÌÄÈÌÍÈÎÊÍÑÌÍÐÑÇÏÍÁÌÇÕÚÌ¿ÎÄÏÄÃÌÄËÇÆ¿ÃÌÄË ϾÿÔÁÄÏÄÑÄÌÏÍÁÌÇÖÌÍÈË¿×ÇÌÚvÇÌÆÄÏÌÄÑ

pÍÁÌÇÖÌÚÄË¿×ÇÌÚvÇÌÆÄÏÇÏÄ×ÄÌǾÁÍÀÊ¿ÐÑÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ


aÚÐÑÏÄÄÎÏÍÐÑÍÌÄÀÚÁ¿ÄÑ pÍÁÌÇÖÌÚÄË¿×ÇÌÚvÇÌÆÄÏÌÄÎÏÍÐÑÍ ÁÚÎÒÐÉ¿ÝÑÎÄÏÁÍÉÊ¿ÐÐÌÒÝÏÍÁÌÇÕÒnÌÇÃÄÊ¿ÝÑ ÜÑÍÀÚÐÑÏÄÄÇÌ¿ÃÄÅÌÄÄÊÝÀÚÔÃÏÒÂÇÔË¿×ÇÌ hÎÍÁÚ׿ÝÑÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛÁ¿×ÄÂÍ ÎϾÃÇÊÛÌÍÂÍÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿

p¿ÀÍÑ¿ÈÑÄÌ¿ÁÚÐÍÉÍÈÖ¿ÐÑÍÑÄÁÏ¿ØÄÌǾÁÄÏÄÑÄÌÎÏÇÌÇÆÉÍÈÍÀÏÚÁÌÍÐÑÇ ÏÍÁÌÇÕÚ}ÑÍÃÍÐÑÇ¿ÄÑоÀÊ¿ÂÍÿϾÎÏÄÕÇÆÇÍÌÌÍÈÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇÐÖÄÑÚÏÛ˾ ÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÚËÇÎÏÇÁÍÃÌÚËÇÍоËÇ ÃÄÕÄÌÑÏ¿ÊÇÆÍÁ¿ÌÌÚËÁÌÄ×ÌÇË ÎÏÇÁÍÿËÇÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌÍËÒÎÏÍÂÏ¿ËËÌÍËÒÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÝ&BTZ4QJO

pÍÁÌÇÖÌ¿¾Ë¿×ÇÌ¿ÐÉ¿ÖÄÐÑÁ¿ËÇË¿Ï¿ÓÍÌÕ¿ jÑÍÔÍÖÄÑÀÚÑÛпËÚËÀÚÐÑÏÚËÌ¿ÃÊÇÌÌÚÔÃÇÐÑ¿ÌÕǾÔ ÁÅÄÐÑÉÇÔÒÐÊÍÁǾÔÉÍÌÉÒÏÄÌÕÇÇ ÑÍÑÃÍÊÅÄÌÐÍÆÿÑÛ ÌÒÅÌÚÄÒÐÊÍÁǾÎÏÄÕÇÆÇÍÌÌ¿¾ÇÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍ ÌÄÖÒÁÐÑÁÇÑÄÊÛÌ¿¾ÑÄÔÌÍÊÍÂǾ ÐÍÊÇÃÌÚÈÍÎÚÑÁÍÀÊ¿ÐÑÇ ÎϾÃÄÌǾÇÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌ¿¾ÉÍÌÕÄÎÕǾÒÎÏ¿ÁÊÄÌǾ ÉÍÑÍÏ¿¾ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑÀÚÐÑÏÒÝÇÎÏ¿ÁÇÊÛÌÒÝÌ¿ÐÑÏÍÈÉÒ Ë¿×ÇÌÚ

pÍÁÌÇÖÌÚÄË¿×ÇÌÚvÇÌÆÄÏÇÏÄ×ÄÌǾÁÍÀÊ¿ÐÑÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ


jÍÌÕÄÎÕǾÎÏÇÁÍÿvÇÌÆÄϯÃʾÁÚÐÍÖ¿È×ÄÈÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÇ

qÇÐÑÄË¿ÒÎÏ¿ÁÊÄÌǾ bÚѾÅÌÍÈÎÏÇÀÍÏ

pÍÂÒÊÛÉ¿

bÄÏÄÑÄÌÍ

j¿ÑÒ×ÄÖÌ¿¾ É¿ÏÄÑÉ¿

qÍÁÄÏ×ÄÌÌ¿¾ÑÄÔÌÍÊÍÂǾÌ¿ËÍÑÉÇ}ÏÊÇÉÍÌ xÊ¿ÓÔÍÏÐÑ bÌÒÑÏÄÌ̾¾¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏ¿É¿ÑÒ×ÉÇÐÏÍÁÌÇÕÄÈ ÎÍÖ¿ÑÉ¿ ÇοÉÍÁÉÇÉÏÄÐÑÍÁÍÈÌ¿ËÍÑÉǾÁʾÄÑоÁ¿ÅÌÄÈ×ÇË Ó¿ÉÑÍÏÍËÜÉÍÌÍËÇÖÌÍÐÑÇÁ¿×ÄÂÍÎϾÃÇÊÛÌÍÂÍ ÎÏÄÃÎÏǾÑǾqÍÁÄÏ×ÄÌÌ¿¾ÐÑÏÒÉÑÒÏ¿οÉÍÁÉÇ ÐÍÔϿ̾ÄÑÉ¿ÖÄÐÑÁ¿ÎϾÅÇÇ¿ϿÌÑÇÏÒÄÑ ÀÄÐÎÄÏÄÀÍÈÌÚÄÇÜÉÍÌÍËÇÖÌÚÄÎÏÍÕÄÐÐÚÄÄ ÎÄÏÄÏ¿ÀÍÑÉÇmÄÒÃÇÁÇÑÄÊÛÌÍ ÖÑÍÒËÍÁÁÍÑÃÄÊÄ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈÇÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑÍÉÓÇÏËÚ}ÏÊÇÉÍÌxÊ¿ÓÔÍÏÐÑ ÎÍÐÑ;ÌÌÍƿ̾ÑÚÎÍÇÐÉÍËÌÍÁÚÔÏÄ×ÄÌÇÈÃʾ ÎÍÊÒÖÄÌǾοÉÍÁÍÉÐÄØÄÊÒÖ×ÄÈÏ¿ÆË¿ÑÚÁ¿ÄËÍÐÑÛÝ kÒÖ×ÇÄÁËÇÏÄÐÁÍÈÐÑÁ¿ÍÑÎÏÇÏÍÃÚ oÍÜÑÍËÒËÚÇÆËÌÍÂÍÊÄÑÌÄÂÍÍÎÚÑ¿ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍÁ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈÇÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑÍÉÆÌ¿ÄËÓ¿ÉÑÍÏÚÒÐÎÄÔ¿Ãʾ Ì¿ËÍÑÉÇοÉÍÁÍÉÁÚÐ×ÄÂÍÉ¿ÖÄÐÑÁ¿ÇÏÄ¿ÊÇÆÒÄËÇÔÁ ÏÍÁÌÇÖÌÚÔË¿×ÇÌ¿ÔvÇÌÆÄÏ ¯ÇÌÑÄÏ¿ÉÑÇÁÌ¿¾ÐÇÐÑÄË¿ÒÎÏ¿ÁÊÄÌǾ&BTZ4QJO ¯ÖÄÑÚÏÄÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÚÔÃÁÇ¿ÑÄʾÃʾ ÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍÂÍÎÏÇÁÍÿÍÐÄÈ ¯ÎÏÄÕÇÆÇÍÌÌ¿¾ÐÑÏÒÉÑÒÏ¿É¿ÑÒ×ÉÇÐÏ¿ÁÌÍËÄÏÌÚË ̿ѾÅÄÌÇÄËÏÍÁÌÇÕÚÎÍÁÐÄÈÃÊÇÌÄ

mÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÚÄÎÏÇÁÍÃÚ ÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌÍÄ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇįÃʾÁÚÐÍÖ¿È×ÄÈ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÇ qÇÐÑÄË¿&BTZ4QJOÍÐÒØÄÐÑÁʾÄÑÃÇÌ¿ËÇÖÄÐÉÒÝ ÐÇÌÔÏÍÌÇÆ¿ÕÇÝÇÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÖÄÑÚÏÛ˾ÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÚËÇ ÎÏÇÁÍÿËÇÁÚѾÅÌÚÔÎÏÇÀÍÏÍÁ É¿ÑÒ×ÄÖÌÍÈÉ¿ÏÄÑÉÇ ÁÄÏÄÑÄÌÇÉ¿ÑÒ×ÄÉ ÐÍÂÊ¿ÐÍÁ¿ÌÌÍÄÐÒÁÄÊÇÖÄÌÇÄË ÃÇ¿ËÄÑÏ¿É¿ÑÒ×ÄÉÇÐÁ¾Æ¿ÌÌÚËÇÐÜÑÇËÕÄÌÑÏÍÀÄÅÌÚËÇ ÐÇÊ¿ËÇbÍÊÍÉÌÇÐÑ¿¾ÊÄÌÑ¿ÌÄÇËÄÄÑÉÏÒÑÉÇÇÎÍÜÑÍËÒ ÍÖÄÌÛÖÒÁÐÑÁÇÑÄÊÛÌ¿¯ÇÎÏÇÜÑÍËÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÌ¿ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÐÁÍÈÐÑÁ¿Ë¿ÑÄÏÇ¿Ê¿ÇÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛ Ì¿ÁÚÐÍÉÍÈÖ¿ÐÑÍÑÄÁÏ¿ØÄÌǾÁÄÏÄÑÄÌÀÄÆÍÀÏÚÁÍÁ ÏÍÁÌÇÕÚ mÍÜÑÍÌÄÁÐÄÉÍÌÕÄÎÕǾÎÏÇÁÍÿvÇÌÆÄÏÍÀÔÍÃÇÑо ÀÄÆÍÀÚÖÌÚÔÌ¿ÃÏÒÂÇÔË¿×ÇÌ¿ÔÏÄÃÒÉÑÍÏÍÁ ÎÍÐÉÍÊÛÉÒÃÁÇ¿ÑÄÊÇÎÏÇÁÍþÑÉ¿ÑÒ×ÉÇÇÁÄÏÄÑÄÌ¿ ÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍÖÄÏÄÆÆÒÀÖ¿ÑÚÄÏÄËÌÇ}ÑÍ ÎÍÆÁÍʾÄÑÐÌÇÆÇÑÛÏ¿ÐÔÍÃÜÌÄÏÂÇÇ ÒËÄÌÛ×ÇÑÛÒÏÍÁÄÌÛ ×ÒË¿ÁÎϾÃÇÊÛÌÍËÕÄÔÄÇÎÍÁÚÐÇÑÛÂÇÀÉÍÐÑÛoÏÇ ÇÐÖÄÆÌÍÁÄÌÇÇÎÇÑ¿ÝØÄÂÍÌ¿ÎϾÅÄÌǾÏÍÁÌÇÖÌ¿¾ Ë¿×ÇÌ¿vÇÌÆÄÏÉÍÌÑÏÍÊÇÏÒÄËÍÍÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÄÑо

pÍÁÌÇÖÌÚÄË¿×ÇÌÚvÇÌÆÄÏÇÏÄ×ÄÌǾÁÍÀÊ¿ÐÑÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ


oÍÊÌ¿¾Ì¿ÃÄÅÌÍÐÑÛÒÎÏ¿ÁÊÄÌǾÆ¿ÐÖÄÑÐÇÐÑÄËÚ &BTZ4QJO mÄÎÍÌÇË¿ÌÇÄËÄÅÃÒÖÄÊÍÁÄÉÍËÇË¿×ÇÌÍÈÐÑÍÇÑ ÁÏÄËÄÌÇÇÃÄÌÄÂ}ÑÍÁÄÐÉ¿¾ÎÏÇÖÇÌ¿ÃʾÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚ ÐÃÄÊ¿ÑÛÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÒÐÑ¿ÌÍÁÉÍÈË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍÎÏÍÐÑÚË oÍÐÉÍÊÛÉÒÊÇ×ÛÌÄËÌÍÂÇÄÍÎÚÑÌÚÄÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚ ËÍÂÒÑÀÚÐÑÏÍÇÌ¿ÃÄÅÌÍÆ¿ÎÏÍÂÏ¿ËËÇÏÍÁ¿ÑÛÏ¿ÀÍÑÒ ÏÍÁÌÇÖÌÍÈË¿×ÇÌÚ oÏÇÜÑÍËÁÐÄÐÇÐÑÄËÚÉÍÌÑÏÍÊÇÏÒÝÑоÖÄÏÄÆ ÐÇÐÑÄËÒ&BTZ4QJOÐÐÄÌÐÍÏÌÚËÃÇÐÎÊÄÄËwÄÑÉÍ ÐÑÏÒÉÑÒÏÇÏÍÁ¿ÌÌÚÄËÄÌÝÐÇÊÊÝÐÑÏ¿ÕǾËÇ ÐÇËÁÍÊ¿ËÇ ÇË¿ÐÉ¿ËÇÁÁÍÿÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÝÑÁÚÐÍÖ¿È×ÄÄÒÃÍÀÐÑÁÍ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌǾdÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÍÐÇÐÑÄË¿&BTZ4QJOÎÍËÍ¿ÄÑ ÎÏÇÎÍÇÐÉÄÌÄÇÐÎÏ¿ÁÌÍÐÑÄÈÇÕÄÊÄÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÌÍÁÄÃÄÑÉ ÏÄ×ÄÌÇÝÎÏÍÀÊÄËÚ

sÃÍÀÌÍÌ¿ÎÏ¿ÉÑÇÉÄ ÏÒÖÌÍÈÐÙÄËÌ¿Ë¿×ÇÌÄvÇÌÆÄÏ tÍÏË¿ÍÎÏÄÃÄʾÄÑÐÍÃÄÏÅ¿ÌÇįÏÍÁÌÇÖÌ¿¾Ë¿×ÇÌ¿ vÇÌÆÄÏÁÍÁÐÄÔÃÄѿʾÔÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌ¿ÃʾÌ¿ÃÄÅÌÍÂÍ ÀÚÐÑÏÍÂÍÐÙÄË¿m¿ÎÏÇËÄÏ ÎÏÇÏÒÖÌÍËÐÙÄËÄÁÍ ÎÄÏÁÚÔ É¿ÑÒ×ÄÖÌ¿¾É¿ÏÄÑÉ¿ÍÎÒÐÉ¿ÄÑоÁÍÎÑÇË¿ÊÛÌÍÄ ÎÍÊÍÅÄÌÇÄÎÍÁÚÐÍÑÄ ÁÍÁÑÍÏÚÔ ÏÍÂÒÊÛÉ¿ ÍÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÄÑоÁÐÏÄÃÌÄËÎÍÊÍÅÄÌÇÇg¿ÐÖÄÑÜÑÍÂÍ ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑоÔÍÏÍ×ÇÈÃÍÐÑÒÎÉÉ¿ÑÒ×É¿Ë Ç ÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÝØÇÈÎÄÏÐÍÌ¿ÊËÍÅÄÑÊÄÂÉÍÐ̾ÑÛÉ¿ÑÒ×ÉÇ ÿÅÄÐÆ¿ÃÌÄÂÍϾÿÁÄÏÄÑÄÌÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÇÔ ÎÍÁÏÄÅÃÄÌǾ oÏÇÜÑÍËÍÑÏÄÆ¿ÌÇÄÏÍÁÌÇÕÚ ÍÎÒÐÉ¿ÌÇÄÉ¿ÑÒ×ÄÖÌÍÈ É¿ÏÄÑÉÇÁÎÍÆÇÕÇÝÐÙÄË¿ ÒÉÊ¿ÃÉ¿ÏÍÁÌÇÕÚÇ ÎÍÐÊÄÃÒÝØÇÈÎÒÐÉË¿×ÇÌÚÎÏÍÇÆÁÍþÑо ¿ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉÇ

aÚÐÑÏÚÈÎÒÐÉÆ¿ÐÖÄÑÓÒÌÉÕÇÇnÀÒÖÄÌÇÄ jÑÍÀÚÐÑÏÄÈÌ¿ÖÇÌ¿ÄÑÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÑÍÑÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑ ÀÍÊÛ×ÄÎÏÍÃÒÉÕÇÇoÍÜÑÍËÒÍÀÚÖÌ¿¾Ï¿ÌÄÄ ÑÏÄÀÒÝØ¿¾ ÀÍÊÛ×ÇÔÆ¿ÑÏ¿ÑÁÏÄËÄÌÇÌ¿ÐÑÏÍÈÉ¿ÏÍÁÌÇÖÌÍÈË¿×ÇÌÚ ÎÒÑÄËÏÄÂÒÊÇÏÍÁÉÇÉÍÌÕÄÁÚÔÇÊÇÀÄÐÉÍÌÑ¿ÉÑÌÚÔ ÁÚÉÊÝÖ¿ÑÄÊÄÈÀÍÊÛ×ÄÌÄÑÏÄÀÒÄÑо hÐÔÍÃÌÚÄÎÍÊÍÅÄÌǾÏÍÁÌÇÖÌÍÈË¿×ÇÌÚÆ¿ÎÍËÇÌ¿ÝÑо ÁÒÎÏ¿ÁʾÝØÄÈÎÏÍÂÏ¿ËËÄbÐÄÃÏÒÂÇÄÑÍÖÉÇ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌǾÍÎÏÄÃÄʾÝÑоÎÏÍÂÏ¿ËËÍÈÌ¿ÍÐÌÍÁ¿ÌÇÇ ÜÑÇÔÇÐÔÍÃÌÚÔÎÍÆÇÕÇÈbÐÄÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÄοϿËÄÑÏÚ ÁÚƿÿÄÑÄÁÐÇÐÑÄËÄ&BTZ4QJOÇËÍÅÄÑÄÐÏ¿ÆÒÁÉÊÝÖ¿ÑÛ Ë¿×ÇÌÒÁÏ¿ÀÍÑÒ

pÍÁÌÇÖÌÚÄË¿×ÇÌÚvÇÌÆÄÏÇÏÄ×ÄÌǾÁÍÀÊ¿ÐÑÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ


bÍÑÊÇÖÇÄÍÑÃÏÒÂÇÔÉÍÌÐÑÏÒÉÕÇÈ Ì¿ÏÍÁÌÇÖÌÍÈ

vÇÌÆÄÏ3P8F.BUÇvÇÌÆÄÏ#JH1BD ÁÐÑÏÍÄÌÌÚÈ¿ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉÇÈÐÙÄËÌÇÉÁËÄÐÑÍ Ì¿ÁÄÐÌÍÂÍ uÍÏÍ×ÇÄÒÐÊÍÁǾÃÍÐÑÒο Ì¿ÃÄÅÌÍÐÑÛ ÜÉÍÌÍËǾ ÁÏÄËÄÌÇÁÐÑÏÍÄÌÌÚÈ¿ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉÇÈÐÙÄËÌÇÉ ÇÌÑÄÂÏÇÏÍÁ¿ÌÁË¿×ÇÌÒÌ¿ÐÑÍÊÛÉÍ ÖÑÍÌÄËÄ׿ÄÑÄÄ Ï¿ÀÍÑÄoÏÇÜÑÍËÍÀÄÐÎÄÖÄÌÚÔÍÏÍ×ÇÄÒÐÊÍÁǾÃÍÐÑÒο ÉÍÁÐÄËÉÍËÎÍÌÄÌÑ¿ËÃÍÇÎÍÐÊÄÎÏÍÕÄÐпÐÙÄË¿ hËÄÄÑоÑ¿ÉÅÄÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÔÏ¿ÌÄÌǾÎÍÊÌÚÔÉ¿ÑÒ×ÄÉ ÇÎÒÐÑÚÔοÑÏÍÌÍÁpÄÆÒÊÛÑ¿ÑÉÍÏÍÑÉÍÄÁÏÄ˾ÐÙÄË¿ ÀÍÊÄÄÁÚÐÍÉ¿¾ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÛ

Ë¿×ÇÌÄvÇÌÆÄÏÕÄÌÑÏÇÏÍÁ¿ÌÌÍÄÎÍÊÍÅÄÌÇÄ ÁÄÏÄÑÄÌ¿ÇÏÍÂÒÊÛÉÇÁÍÁÏÄ˾ÎÏÍÕÄÐпÐÙÄË¿ ÌÄËÄ̾ÄÑо}ÑÍÀÍÊÛ×ÍÈÎÊÝÐÃÍÐÑÇÂÌÒÑÚÄ ÍÃÇÌÏ¿ÆÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÇÉ¿ÖÄÐÑÁ¿Ì¿ÃÄÅÌÍ ÐÍÔϿ̾ÝÑо

oÒÐÉË¿×ÇÌÚÀÄÆÍÅÇÿÌǾ qÙÄËÇÎÍÁÑÍÏÌÚÈÎÒÐÉÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑо¿ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉÇ oÍÊÌÍÐÑÛÝÀÄÆÁËÄ׿ÑÄÊÛÐÑÁ¿ÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÝØÄÂÍ ÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿oÏÇÜÑÍËÉ¿ÑÒ×ÉÇÐÏÍÁÌÇÕÄÈÔϿ̾ÑоÌ¿ Ë¿×ÇÌÄ ÁÑÍÁÏÄ˾É¿ÉË¿×ÇÌ¿ÁÉÊÝÖ¿ÄÑоÁÏ¿ÀÍÑÒ ÀÄÆÆ¿ÃÄÏÅÉÇ

oÏ¿ÉÑÇÖÌÍÇÂÇÀÉÍ ÇÆÁÊÄÖÄÌÇÄÉ¿ÑÒ×ÄÉ oÍÊÌÚÄÉ¿ÑÒ×ÉÇËÍÂÒÑÀÚÑÛ ÇÆÁÊÄÖÄÌÚÁÊÝÀÍÈËÍËÄÌÑÁÏÄËÄÌÇ ËÄÅÃÒÃÁÒ˾ÎÏÍÕÄÐпËÇÐÙÄË¿ m¿ÍÎÑÇË¿ÊÛÌÍÈÐÜÏÂÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÈ ÑÍÖÉÇÆÏÄÌǾÁÚÐÍÑÄÉ¿ÑÒ×ÉÇ ÐÏÍÁÌÇÕÄÈÒÉÊ¿ÃÚÁ¿ÝÑоÁ ÑÄÊÄÅÉÒÇÊÇÎÍÃÁÄ×ÇÁ¿ÝÑо ÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍÌ¿ÃÄÏÅ¿ÑÄÊÇ ÐÇÐÑÄËÚÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁÉÇrÄË пËÚËÁÚÒËÄÌÛ׿ÄÑÄÎÍÑÏÄÀÌÍÐÑÛ ÁÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÝØÄËÎÄÏÐÍÌ¿ÊÄÇ ËÍÅÄÑÄÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÄÂÍÀÍÊÄÄ ÂÇÀÉÍ

pÍÁÌÇÖÌÚÄË¿×ÇÌÚvÇÌÆÄÏÇÏÄ×ÄÌǾÁÍÀÊ¿ÐÑÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ


b¿×ÄÎϾÃÇÊÛÌÍÄÎÏÄÃÎÏǾÑÇÄÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑ É¿ÉÎÍË¿ÐÊÒ wÑÍÌÄÎÍÃÔÍÃÇÑ ÀÒÃÄÑÐÃÄÊ¿ÌÍÎÍÃÔÍþØÇË bÚÀÄÏÇÑÄÒÌ¿ÐÌÄÍÀÔÍÃÇËÒÝÐÑÄÎÄÌÛ ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇÎÍÐÁÍÄËÒÅÄÊ¿ÌÇÝ

aÍÊÛ×ÍÈÁÚÀÍÏ ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÍÄÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ¯ÜÑÍ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕǾÎϾÃÇÊÛÌÍÂÍÕÄÔ¿ÍÑÓÇÏËÚ }ÏÊÇÉÍÌxÊ¿ÓÔÍÏÐÑ j¿ÅÃÍÄÎϾÃÇÊÛÌÍÄÎÏÄÃÎÏǾÑÇÄÒÌÇÉ¿ÊÛÌÍ ÇÉ¿ÅÃÍÄ ÆÌ¿ÄÑÐÁÍÈÎÒÑÛÉÒÐÎÄÔÒoÏÇÜÑÍËËÚÍÉ¿ÆÚÁ¿ÄËÁ¿Ë ÌÄÍÀÔÍÃÇËÒÝÎÍÃÃÄÏÅÉÒ ÎÏÄÃʿ¿¾ÏÄ×ÄÌǾƿÿÖÇ ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ

mÄÃÍÏÍÂÍÄÏÄ×ÄÌÇÄÐÏÒÖÌÍÈÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁÉÍÈ

nÑÌÄÃÍÏÍÂÍÂÍÏÄ×ÄÌǾÐÏÒÖÌÍÈÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁÉÍÈ ÃÍ¿ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉÍÂÍÎϾÃÇÊÛÌÍÂÍÕÄÔ¿ÐÍÁÐÄËÇ ÒÔÇØÏÄÌǾËÇ Ñ¿ÉÇËÇÉ¿É$JN5SBDL¯ÃʾÌ¿ÐÌÄÑ ÎÍ̾ÑÇÈÐÊÇ×ÉÍËÀÍÊÛ×ÍÈÇÊÇÐÊÇ×ÉÍËË¿ÊÄÌÛÉÇÈ nÀÏ¿ÑÇÑÄÐÛÉÌ¿Ë ÇËÚÀÒÃÄËÏ¿ÃÚÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÒÃÍÁÊÄÑÁÍϾÝØÄÄÁ¿ÐÏÄ×ÄÌÇÄ

pÍÁÌÇÖÌÚÄË¿×ÇÌÚvÇÌÆÄÏÇÏÄ×ÄÌǾÁÍÀÊ¿ÐÑÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ


aÄÐÉÍÌÑ¿ÉÑÌ¿¾ÇÕÄÊÄÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÌ¿¾ ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁÉ¿ÖÒÁÐÑÁÇÑÄÊÛÌÚÔÉ¿ÑÒ×ÄÉÐ ÏÍÁÌÇÕÄÈÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑÁÚÐÍÉÍÄÉ¿ÖÄÐÑÁÍÁ¿×ÄÈ ÎϾÅÇ pÒÖÌ¿¾ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁÉ¿É¿ÑÒ×ÄÉÐÏÍÁÌÇÕÄÈÁ ÑÄÊÄÅÉ¿ÔÌÄÑÍÊÛÉÍÑÏÄÀÒÄÑÀÍÊÛ×ÇÔÑÏÒÃÍÆ¿ÑÏ¿Ñ ÌÍÇËÍÅÄÑÎÏÇÁÄÐÑÇÉÎÍÁÏÄÅÃÄÌÇÝÏÍÁÌÇÕÚÎÏÇ ÌÄÀÏÄÅÌÍËÍÀÏ¿ØÄÌÇÇÐÌÄÈoÍÐÉÍÊÛÉÒÌ¿ÏÒÅÌÚÄ ÐÊÍÇÍÖÄÌÛÖÒÁÐÑÁÇÑÄÊÛÌÚ ÉÑÍËÒÅÄÏÍÁÌÇÕ¿ÇËÄÄÑ ÑÍÊÛÉÍÆ¿ØÇÑÌÒÝÉÏÒÑÉÒoÍÁÏÄÅÃÄÌÇÄÏÍÁÌÇÕÚÀÒÃÄÑ ÎÏ;ÁʾÑÛоÁÍÁÐÄÈÑÄÔÌÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÈÕÄÎÇÇÐÉ¿ÅÄÑо Ì¿É¿ÖÄÐÑÁÄÁ¿×ÄÈÎϾÅÇ

`ÁÑÍË¿ÑÇÆÇÏÍÁ¿ÌÍÌ¿ÐÑÍÊÛÉÍ Ì¿ÐÉÍÊÛÉÍÌÒÅÌÍÁ¿Ëp¿ÆÊÇÖÌ¿¾ÁÚÐÍÑ¿ ÆÿÌǾÇÍÑÃÄÊÛÌÚÔÜÑ¿ÅÄÈÌľÁʾÄÑоÎÍËÄÔÍÈ

qÌÇÆÒÍÑÉÏÚÑÍ ÐÁÄÏÔÒÆ¿ÉÏÚÑÍÑ¿ÉпËÍÍÖÇØ¿ÝØ¿¾Ð¾ÐÇÐÑÄË¿ÏÄÊÛÐÍÁ vÇÌÆÄÏÍÎÑÇË¿ÊÛÌÍÆ¿ØÇØÄÌ¿ÍÑÐÉÍÎÊÄÌÇÈÎÒÔ¿bÐÊÒÖ¿ÄÎÍοÿÌǾ ÎÒÔ¿Ì¿ÒÖ¿ÐÑÉÇÌ¿ÉÍÎÊÄÌǾ ÐÑÏÄÊÉÇÇÊÇÏÄÊÛÐÚÆ¿ÎÏÄÃÄÊ¿ËÇÎϾÃÇÊÛÌÍÈ Ë¿×ÇÌÚÍÌÎÏÍÐÑÍοÿÄÑÁÌÇÆ

hÆÁÄÐÑÌÍÑ¿ÉÅÄ ÖÑÍÑÄÊÄÅÉÇÐÏÍÁÌÇÕÄÈËÍÅÌÍÆ¿ÀÚÑÛ ÁÏ¿ÀÍÖÄÈÆÍÌÄÇÊÇÎÄÏÄÎÒÑ¿ÑÛ}Ñ¿Í×ÇÀÉ¿ËÍÅÄÑÇËÄÑÛ ÐÄÏÛÄÆÌÚÄÎÍÐÊÄÃÐÑÁǾ ÎÍÐÉÍÊÛÉÒÌÄÏÄÃÉÍËÍÅÄÑ ÀÚÑÛÍÀÌ¿ÏÒÅÄÌ¿ÊÇ×ÛÁÂÍÑÍÁÍËÇÆÃÄÊÇÇbÍÑÊÇÖÇÄ ÍÑÜÑÍÂÍ ÐÇÐÑÄË¿ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁÉÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉÇ ÃÍÐÑ¿ÁʾÄÑÉ¿ÅÃÒÝÉ¿ÑÒ×ÉÒÐÏÍÁÌÇÕÄÈÑÍÖÌÍÉËÄÐÑÒ Ì¿ÆÌ¿ÖÄÌǾ oÏÄÇËÒØÄÐÑÁ¿ÃʾÁ¿Ð ¯ mÄÑɿпÌǾÉ¿ÑÒ×ÄÉÐÏÍÁÌÇÕÄÈ ÌÄÑ ÎÍÁÏÄÅÃÄÌǾÌ¿ÏÒÅÌÚÔÐÊÍÄÁ ¯ mÄÑÏÄÀÒÄÑоÎÏÍËÄÅÒÑÍÖÌÍÂÍÔÏ¿ÌÄÌǾ ÎÏÇÉÍÑÍÏÍËËÍÅÄÑÎÏÍÇÆÍÈÑÇ ÎÍÁÏÄÅÃÄÌÇÄ Æ¿ÂϾÆÌÄÌÇÄÇÊÇ ÎÏÄÅÃÄÁÏÄËÄÌÌÍÄÐÑ¿ÏÄÌÇÄÏÍÁÌÇÕÚ ¯ mÄÑÍοÐÌÍÐÑÇÎÄÏÄÎÒÑÚÁ¿ÌǾ ¯ wÄÑÉÍÄÐÑÏÒÉÑÒÏÇÏÍÁ¿ÌÇÄÎÍÑÍÉ¿ Ë¿ÑÄÏÇ¿Ê¿ ÒÐÉÍÏÄÌÇÄÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÎÏÍÕÄÐп ¯ c¿ÏËÍÌÇÆ¿ÕǾÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚÔ ÎÏÍÕÄÐÐÍÁÇÒÐÑÏ¿ÌÄÌÇÄÎÇÉÍÁÚÔ Ì¿ÂÏÒÆÍÉ

oÏÍÐÑÍÄÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍË sÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÁÐÄÈÒÐÑ¿ÌÍÁÉÍÈ ÕÄÌÑÏ¿ÊÇÆÍÁ¿ÌÍaÊ¿ÂÍÿϾ ÐÇÐÑÄËÄÁÇÆÒ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇÏ¿ÀÍÑ¿Ì¿ Ë¿×ÇÌÄÍÖÄÌÛÎÏÍÐÑ¿bÐÄÏ¿ÀÍÖÇÄ ÎÏÍÕÄÐÐÚÍÑÍÀÏ¿Å¿ÝÑоÌ¿ ÃÇÐÎÊÄÄg¿ÐÖÄÑÜÑÍÂÍÃÍÐÑÇ¿ÄÑо ÎÍÊÌ¿¾ÎÏÍÆÏ¿ÖÌÍÐÑÛ ¿ÁÌÄÐÄÌÇÄ ÇÆËÄÌÄÌÇÈÐÑ¿ÌÍÁÇÑоÌÄÐÊÍÅÌÄÄ ÃÄÑÐÉÍÈÇÂÏÚ lÚÎÍËÍÅÄËÁ¿Ë¯ÐÁ¾ÅÇÑÄÐÛ ÐÌ¿ËÇ

Zinser Flyer und Automatisierungslösungen 13


nÎÕÇÇÃʾÁ¿×ÄÂÍÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÍÂÍÏÄ×ÄÌǾÐÇÐÑÄËÚÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁÉÇÉ¿ÑÒ×ÄÉÐÏÍÁÌÇÕÄÈ hÆÁÊÄÖÄÌÇÄ É¿ÑÒ×ÄÉÐÏÍÁÌÇÕÄÈ

qÇÐÑÄË¿ ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁÉÇ É¿ÑÒ×ÄÉÐÏÍÁÌÇÕÄÈ

`ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕǾ ×ÎÒʾÏÌÇÉ¿

nÖÇÐÑÉ¿οÑÏÍÌÍÁ

pÒÖÌÍÄÇÆÁÊÄÖÄÌÇÄ

qÇÐÑÄË¿'MFY'MPXÐÏÒÖÌÍÈ ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁÉÍÈ

$JN5SBDL

pÒÖÌ¿¾ÍÖÇÐÑÉ¿οÑÏÍÌÍÁ

`ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉ¿¾ÐÑ¿ÌÕǾ ÎÄÏÄÐÑ¿ÌÍÁÉÇ

`ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉ¿¾ÐÇÐÑÄË¿ 'MFY'MPX

$JN5SBDL

`ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉÍÄÒÐÑÏÍÈÐÑÁÍÍÖÇÐÑÉÇ οÑÏÍÌÍÁ ÍÑÃÄÊÛÌÍÐÑ;ØÄÄ

'JY'MPX

$JN5SBDL

hÌÑÄÂÏÇÏÍÁ¿ÌÌÍÄ¿ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉÍÄ ÒÐÑÏÍÈÐÑÁÍÍÖÇÐÑÉÇοÑÏÍÌÍÁ

'JY'MPX¯ÐÇÐÑÄË¿ÃʾÎÍÐÑ;ÌÌÍÈ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÍÈÎÏÍÂÏ¿ËËÚÎÏÇÏÄÃÉÇÔ ÐËÄÌ¿ÔοÏÑÇÇ m¿ÇÀÍÊÄÄÎÏÇÂÍÃÌ¿¾ÎÏÇÎÍÐÑ;ÌÌÍÈÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÍÈ ÎÏÍÂÏ¿ËËÄ ÐÇÐÑÄË¿'JY'MPXÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÎÍÆ¿ËÉÌÒÑÍËÒ ÎÏÇÌÕÇÎÒÌÄÇÆËÄÌÌÚÈÉÍÌÑÒÏÁÍÉÏÒÂÁÐÄÔ ÉÍÊÛÕÄÎϾÃÇÊÛÌÚÔË¿×ÇÌ ÐÎÍÊÌÚËÇÉ¿ÑÒ×É¿ËÇÇ ÎÒÐÑÚËÇοÑÏÍÌ¿ËÇ qÑ¿ÌÕÇÇÎÄÏÄÐÑ¿ÌÍÁÉÇÌ¿ÏÍÁÌÇÖÌÚÔË¿×ÇÌ¿Ô Æ¿ÎÍÊ̾ÝÑÐÇÐÑÄËÒÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁÉÇÎÍÊÌÚËÇ É¿ÑÒ×É¿ËÇÐÏÍÁÌÇÕÄÈb¿×ÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÝØÇÈ ÎÄÏÐÍÌ¿ÊÌ¿ÉÍÊÛÕÄÎϾÃÇÊÛÌÚÔË¿×ÇÌ¿ÔÆ¿ËÄ̾ÄÑ ÎÒÐÑÚÄοÑÏÍÌÚÎÍÊÌÚËÇÉ¿ÑÒ×É¿ËÇÇÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑ ÎÏÇÐÒÖÇÁ¿ÌÇÄ 'MFY'MPX¯ÐÇÐÑÄË¿ÃʾÂÇÀÉÍÈÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÍÈ ÎÏÍÂÏ¿ËËÚÐÖ¿ÐÑÍÈÐËÄÌÍÈοÏÑÇÇ rÍÖÌÍÉ¿ÉÌ¿ÇÂÏÒ×ÄÖÌÍÈÅÄÊÄÆÌÍÈÃÍÏÍÂÄÉ¿ÑÒ×ÉÇÇ ÎÒÐÑÚÄοÑÏÍÌÚÃÁÇÅÒÑоÌ¿ÎÍÃÁÄÐÉ¿ÔÑÒÿ ÂÃÄÍÌÇ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÚ}ÑÍÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑ¿ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉÇÎÍ ÉÍË¿ÌÿËÕÄÌÑÏ¿ÊÛÌÍÈÐÇÐÑÄËÚÒÎÏ¿ÁÊÄÌǾoÏÇÜÑÍË ÐÑ¿ÌÕǾÎÄÏÄÿÖÇÆ¿ÉÏÄÎʾÄÑÎÍÊÌÚÄÉ¿ÑÒ×ÉÇÌ¿ÎÒÐÑÚÄ ÑÍÖÉÇÎÍÃÁÄÐÉÇ ÉÍÑÍÏÚÄÎÍÐÊÄÜÑÍÂÍÃÁÇÅÒÑоÉ ÉÍÊÛÕÄÎϾÃÇÊÛÌÍÈË¿×ÇÌÄÇÊÇÐÄÉÕÇÇÌ¿ÉÍÎÊÄÌǾ

pÍÁÌÇÖÌÚÄË¿×ÇÌÚvÇÌÆÄÏÇÏÄ×ÄÌǾÁÍÀÊ¿ÐÑÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ


rÍÊÛÉÍÌ¿ÓÇÏËÄ}ÏÊÇÉÍÌxÊ¿ÓÔÍÏÐÑ ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕǾ×ÎÒʾÏÌÇÉ¿$JN5SBDL uÍÏÍ×ÇÔÁÄØÄÈÁÐÄÂÍÖÄÑÚÏÄoÍÉÏ¿ÈÌÄËÄÏÄ Á $JN5SBDLoÍÑÍËÒÖÑÍÆÃÄÐÛÁÐÄϾÃÚÌ¿×ÎÒʾÏÌÇÉÄ ÉÍÊÛÕÄÎϾÃÇÊÛÌÍÈË¿×ÇÌÚÁÚÎÍÊÌÄÌÚÁÁÇÃÄÏÄÊÛÐÍÁ ÃʾÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁÉÇoÍÁÐÄËËÍÂÒÑÃÁÇ¿ÑÛоÎÍÃÁÄÐÉÇ ÃʾÉ¿ÑÒ×ÄÉoÏÇÜÑÍËÐÑÏÄÔϾÃÍÁÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑо ÎϾÃÄÌÇÄÏÍÁÌÇÕÚ ¿Ì¿ÖÄÑÁÄÏÑÍËÌ¿ÉÍÎÊÄÌÇÄjÍÂÿ ÁÍÃÌÍËϾÃÒË¿ÑÄÏÇ¿ÊÏ¿ÐÔÍÃÒÄÑо ÍÌ¿ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉÇ ÎÍÐÑÒοÄÑÐÃÏÒÂÍÂÍ b¿×ÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÝØÇÈÎÄÏÐÍÌ¿ÊÑÍÊÛÉÍÒÉÊ¿ÃÚÁ¿ÄÑÉÍÌÄÕ ÏÍÁÌÇÕÚÌ¿Ì¿ÔÍþØÄÈоÁÏ¿ÀÍÖÄÈÎÍÆÇÕÇÇÉ¿ÑÒ×ÉÄ oÏÍÐÑÚËÌ¿Å¿ÑÇÄËÉÌÍÎÉÇÌ¿ÉÍÊÛÕÄÎϾÃÇÊÛÌÍÈ Ë¿×ÇÌÄÎÍÃÁÄÐÉ¿ÐÎÒÐÑÍÈÉ¿ÑÒ×ÉÍÈÁÍÆÁÏ¿Ø¿ÄÑо Ì¿Æ¿Ã ÇÆ¿ÎÏ¿×ÇÁ¿ÄÑоÎÍÊÌ¿¾É¿ÑÒ×É¿oÍÐÊÄÜÑÍÂÍ ÎÒÐÑ¿¾ÎÍÃÁÄÐÉ¿ÃÁÇÅÄÑоÁÎÍÆÇÕÇÝÍÖÇÐÑÉÇoÍÐÊÄ

ÍÖÇÐÑÉÇÍÌ¿ÍÅÇÿÄÑÁÎÍÆÇÕÇÇÌ¿ÉÍÎÊÄÌǾÎÍÃÁÄ×ÇÁ¿ÌǾ ÎÍÊÌÍÈÉ¿ÑÒ×ÉÇvÄÌÑÏÒÎÏ¿ÁÊÄÌǾÍÑÎÏ¿ÁʾÄÑÎÍÃÁÄÐÉÒÐ ÎÍÊÌÍÈÉ¿ÑÒ×ÉÍÈÉÉÍÊÛÕÄÎϾÃÇÊÛÌÍÈË¿×ÇÌÄ `ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉ¿¾ÍÖÇÐÑÉ¿οÑÏÍÌÍÁÎÍÁÚ׿ÄÑ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛ `ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉ¿¾ÍÖÇÐÑÉ¿οÑÏÍÌÍÁÁÚÎÍÊ̾ÄÑоÌÄÑÍÊÛÉÍ ÀÚÐÑÏÄÄ ÌÍÇÉ¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÄÈ ¿Ñ¿ÉÅÄÐÍÉÏ¿Ø¿ÄÑ ÎÍÑÏÄÀÌÍÄÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÝØÄÂÍÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿oÏÇ ÜÑÍËÁÚËÍÅÄÑÄÁÚÀÏ¿ÑÛÍÖÇÐÑÇÑÄÊÛÁÁÇÃÄ¿ÁÑÍÌÍËÌÍÂÍ ËÍÃÒʾ ÉÍÑÍÏÚÈÐÁ¾Æ¿ÌÐÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÌÍÈÐÇÐÑÄËÍÈ ÇÊÇ ÇÌÑÄÂÏÇÏÍÁ¿ÌÌÚÈÁÏÍÁÌÇÖÌÒÝË¿×ÇÌÒoÍÐÊÄÃÌÇÈ Á¿ÏÇ¿ÌÑÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÍÄÏ¿ÐÎÏÄÃÄÊÄÌÇÄ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔÁÇÃÍÁË¿ÑÄÏÇ¿Ê¿Ì¿É¿ÅÃÍÈÍÑÃÄÊÛÌÍÈ ÏÍÁÌÇÖÌÍÈË¿×ÇÌÄnÐÑ¿ÑÉÇÏÍÁÌÇÕÚËÍÂÒÑ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛоÎÍÁÑÍÏÌÍ Ñ¿ÉÉ¿ÉÍÌÇÏ¿ÐÐÍÏÑÇÏÍÁ¿ÌÚ ÇÏ¿ÆÏÚÔÊÄÌÚ

lÇÌÇË¿ÊÛÌÚÄÑÏÒÃÍÆ¿ÑÏ¿ÑÚ aÊ¿ÂÍÿϾÀÍÊÛ×ÇËÉ¿ÑÒ×É¿ËÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇË¿×ÇÌÚ

bÏÄ˾ÍÑÌÍÐÇÑÄÊÛÌÍÏÍÁÌÇÖÌÍÈ Ë¿×ÇÌÚÐÏÒÖÌÚËÐÙÄËÍË 

rÏÒÃÍÆ¿ÑÏ¿ÑÚÌ¿ÉÍÊÛÕÄÎϾÃÇÊÛÌÚÔÇÏÍÁÌÇÖÌÚÔË¿×ÇÌ¿Ô ÁÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇÍÑ/NÎÏÇÊÇÌÄÈÌÍÈÎÊÍÑÌÍÐÑÇÏÍÁÌÇÕÚ/N 100 80 60 40 20 0

16˝ x 6˝

16˝ x 7˝

Zinser 670 Big Pac 20˝ x 7˝

Zinser 670 с ручной транспортировкой катушек Zinser 670 со станцией перестановки и CimTrack 1

`ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕǾÎÍÁÚ׿ÄÑÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÐÌÇÅ¿ÄÑÏ¿ÐÔÍÃÚ qÇÐÑÄË¿ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁÉÇÉ¿ÑÒ×ÄÉÐÏÍÁÌÇÕÄÈ ÒËÄÌÛ׿ÄÑÑÏÒÃÍÆ¿ÑÏ¿ÑÚÇ ÑÄËпËÚË Ï¿ÐÔÍÃÚÌ¿ ÎÄÏÐÍÌ¿ÊoÍÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝÐÏÒÖÌÍÈÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁÉÍÈ ÐÌÇÅÄÌÇÄÏ¿ÐÔÍÃÍÁÌ¿ÎÄÏÐÍÌ¿ÊÆ¿ÐÖÄÑÐÇÐÑÄËÚ ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ×ÎÒʾÏÌÇÉ¿$JN5SBDLÇÊÇ$JN5SBDL ËÍÅÄÑÃÍÐÑÇ¿ÑÛÎÏÇÁÚÎÒÐÉÄÎϾÅÇ ÌÇÆÉÇÔÌÍËÄÏÍÁ}ÑÍÃÍÐÑÇ¿ÄÑоÆ¿ÐÖÄÑÖÄÑÉÍ ÐÑÏÒÉÑÒÏÇÏÍÁ¿ÌÌÍÂÍÎÍÑÍÉ¿Ë¿ÑÄÏÇ¿Ê¿ÐËÄÌÛ×ÇË ÍÀÙÄËÍËÏ¿ÀÍÑÚ ÀÍÊÄÄÉÍÏÍÑÉÇÔÎÒÑÄÈ Ì¿ÃÄÅÌÍÈ ÍÀÏ¿ÀÍÑÉÇÇÊÒÖ×ÇÔÒÐÊÍÁÇÈÃÍÐÑÒοÉË¿×ÇÌ¿Ë

Zinser 670 со станцией перестановки и CimTrack 4

pÍÁÌÇÖÌÚÄË¿×ÇÌÚvÇÌÆÄÏÇÏÄ×ÄÌǾÁÍÀÊ¿ÐÑÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ


rÄÔÌÇÖÄÐÉÇÄÿÌÌÚÄ vÇÌÆÄÏ 

bÄÏÄÑÄÌ 

dÊÇÌ¿Ë¿×ÇÌÚ -

ËË

 

dÇ¿ËÄÑÏÑ¿ÆÍÁ 

xÇÏÇÌ¿Ë¿×ÇÌÚ # ËË

± ËË ± ËË ± ËË  vÇÌÆÄÏ

nÐÌÍÁÌÚÄÿÌÌÚÄ nÀÊ¿ÐÑÛÎÏÇËÄÌÄÌǾ xÑ¿ÎÄÊÛÌÚÄÁÍÊÍÉÌ¿ÃÍËË bÍÊÍÉÌÇÐÑÚÄË¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ uÊÍÎÍÉ ÁÇÐÉÍÆ¿ ÔÇËÇÖÄÐÉÇÄÁÍÊÍÉÌ¿ÇÇÔÐËÄÐÇ

w¿ÐÑÍÑ¿ÁÏ¿ØÄÌǾÏÍÂÒÊÄÉ Ë¿ÉÐÍÀËÇÌ ÁÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇÍÑ ÉÍÌÓÇÂÒÏ¿ÕÇÇ 

dǿοÆÍÌÁÚѾÅÉÇ  ¯ ÉÏ¿ÑÌ¿¾ ÁÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇÍÑÉÍÌÓÇÂÒÏ¿ÕÇÇ

x¿Â ËË

bÚѾÅÌÍÈÎÏÇÀÍÏ ÕÇÊÇÌÃÏÍÁÚÈÏÄËÄ×ÉÍÁÚÈÇÊÇ ÕÇÊÇÌÃÏÍÁÚÈÏÄËÄ×ÉÍÁÚÈ

jÍÊÇÖÄÐÑÁÍÁÄÏÄÑÄÌ      

dǿοÆÍÌÊÇÌÄÈÌÍÈÎÊÍÑÌÍÐÑÇ ÑÄÉЯÑÄÉÐ /N ¯ /N 

/F ¯ /F 

tÍÏË¿ÑÏÍÂÒÊÄÉ ÁÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇÍÑÉÍÌÓÇÂÒÏ¿ÕÇÇ ËËYËË(16˝ x 6˝ ) ËËYËË(16˝ x 7˝) ÁÄÏÄÑÄÌ¿16˝ x 6˝

dǿοÆÍÌÉÏÒÑÉÇ ¯ÉÏÒÖÄÌÇÈÌ¿ËÄÑÏ  ¯ ÉÏÒÖÄÌÇÈÌ¿ÃÝÈË

pÍÁÌÇÖÌÚÄË¿×ÇÌÚvÇÌÆÄÏÇÏÄ×ÄÌǾÁÍÀÊ¿ÐÑÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ

nÎÕÇÇ 5FOTJPO$POUSPM 'JMB(VBSE 3JOH1JMPU nÂÏ¿ÌÇÖÄÌÇÄ oÏÇÉÍÊÇÖÄÐÑÁÄÁÄÏÄÑÄÌ“ÑÍÊÛÉÍÃʾÔÊÍÎÉ¿


rÄÔÌÇÖÄÐÉÇÄÿÌÌÚÄ vÇÌÆÄÏ3P8F.BU  

bÄÏÄÑÄÌ 

dÊÇÌ¿Ë¿×ÇÌÚ -

-  - ËË

 

dÇ¿ËÄÑÏÑ¿ÆÍÁ

xÇÏÇÌ¿Ë¿×ÇÌÚ # ËË

± ËË ± ËË 

± ËË 

 

 - ÏÒÖÌÍÄÇÆÁÊÄÖÄÌÇÄÉ¿ÑÒ×ÄÉ - ÐÐÇÐÑÄËÍÈ3P8F-JGU

vÇÌÆÄÏ3P8F.BU

nÐÌÍÁÌÚÄÿÌÌÚÄ nÀÊ¿ÐÑÛÎÏÇËÄÌÄÌǾ xÑ¿ÎÄÊÛÌÚÄÁÍÊÍÉÌ¿ÃÍËË bÍÊÍÉÌÇÐÑÚÄË¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ uÊÍÎÍÉ ÁÇÐÉÍÆ¿ ÔÇËÇÖÄÐÉÇÄÁÍÊÍÉÌ¿ÇÇÔÐËÄÐÇ

w¿ÐÑÍÑ¿ÁÏ¿ØÄÌǾÏÍÂÒÊÄÉ Ë¿ÉÐÍÀËÇÌ ÁÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇÍÑ ÉÍÌÓÇÂÒÏ¿ÕÇÇ 

dǿοÆÍÌÁÚѾÅÉÇ  ¯ ÉÏ¿ÑÌ¿¾ ÁÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇÍÑ ÉÍÌÓÇÂÒÏ¿ÕÇÇ

x¿Â ËË

bÚѾÅÌÍÈÎÏÇÀÍÏ ÕÇÊÇÌÃÏÍÁÚÈÏÄËÄ×ÉÍÁÚÈÇÊÇ ÕÇÊÇÌÃÏÍÁÚÈÏÄËÄ×ÉÍÁÚÈ

jÍÊÇÖÄÐÑÁÍÁÄÏÄÑÄÌ      

dǿοÆÍÌÊÇÌÄÈÌÍÈÎÊÍÑÌÍÐÑÇ ÑÄÉЯ ÑÄÉÐ /N ¯ /N 

/F ¯ /F 

tÍÏË¿ÑÏÍÂÒÊÄÉ ÁÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇÍÑÉÍÌÓÇÂÒÏ¿ÕÇÇ ËËYËË(16˝ x 6˝) ËËYËË(16˝ x 7˝) ÁÄÏÄÑÄÌ¿16˝ x 6˝

dǿοÆÍÌÉÏÒÑÉÇ ¯ÉÏÒÖÄÌÇÈÌ¿ËÄÑÏ  ¯ ÉÏÒÖÄÌÇÈÌ¿ÃÝÈË

nÎÕÇÇ 5FOTJPO$POUSPM 3P8F-JGU 3P8F4UPSF

'JMB(VBSE 3P8F$MFBO 3JOH1JMPU

nÂÏ¿ÌÇÖÄÌÇÄ oÏÇÉÍÊÇÖÄÐÑÁÄÁÄÏÄÑÄÌ“ÑÍÊÛÉÍÃʾÔÊÍÎÉ¿

pÍÁÌÇÖÌÚÄË¿×ÇÌÚvÇÌÆÄÏÇÏÄ×ÄÌǾÁÍÀÊ¿ÐÑÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ


rÄÔÌÇÖÄÐÉÇÄÿÌÌÚÄ vÇÌÆÄÏ#JH1BD  

bÄÏÄÑÄÌ 

dÊÇÌ¿Ë¿×ÇÌÚ -

-  - ËËdÇ¿ËÄÑÏÑ¿ÆÍÁ

xÇÏÇÌ¿Ë¿×ÇÌÚ # 

ËË

± ËË ± ËË 

± ËË  - ÏÒÖÌÍÄÇÆÁÊÄÖÄÌÇÄÉ¿ÑÒ×ÄÉ - ÐÐÇÐÑÄËÍÈ3P8F-JGU

vÇÌÆÄÏ670 BigPac.

nÐÌÍÁÌÚÄÿÌÌÚÄ nÀÊ¿ÐÑÛÎÏÇËÄÌÄÌǾ xÑ¿ÎÄÊÛÌÚÄÁÍÊÍÉÌ¿ÃÍËË bÍÊÍÉÌÇÐÑÚÄË¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ uÊÍÎÍÉ ÁÇÐÉÍÆ¿ ÔÇËÇÖÄÐÉÇÄ ÁÍÊÍÉÌ¿ÇÇÔÐËÄÐÇ jÍÊÇÖÄÐÑÁÍÁÄÏÄÑÄÌ     tÍÏË¿ÑÏÍÂÒÊÄÉ ËËYËË(20˝ x 7˝) w¿ÐÑÍÑ¿ÁÏ¿ØÄÌǾÏÍÂÒÊÄÉ Ë¿ÉÐÍÀËÇÌ

x¿Â ËË dǿοÆÍÌÊÇÌÄÈÌÍÈ ÎÊÍÑÌÍÐÑÇ ÑÄÉЯ ÑÄÉÐ /N ¯ /N 

/F ¯ /F 

bÚѾÅÌÍÈÎÏÇÀÍÏ ÕÇÊÇÌÃÏÍÁÚÈ ÏÄËÄ×ÉÍÁÚÈÇÊÇ ÕÇÊÇÌÃÏÍÁÚÈ ÏÄËÄ×ÉÍÁÚÈ

nÎÕÇÇ 5FOTJPO$POUSPM 'JMB(VBSE dǿοÆÍÌÉÏÒÑÉÇ ¯ÉÏÒÖÄÌÇÈÌ¿ËÄÑÏ 3P8F-JGU 3P8F$MFBO  ¯ ÉÏÒÖÄÌÇÈÌ¿ 3P8F4UPSF ÃÝÈË

3JOH1JMPU dǿοÆÍÌÁÚѾÅÉÇ  ¯ ÉÏ¿ÑÌ¿¾ ÁÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇÍÑ ÉÍÌÓÇÂÒÏ¿ÕÇÇ

pÍÁÌÇÖÌÚÄË¿×ÇÌÚvÇÌÆÄÏÇÏÄ×ÄÌǾÁÍÀÊ¿ÐÑÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ

qÇÐÑÄË¿ÒÎÏ¿ÁÊÄÌǾÉ¿ÖÄÐÑÁÍË Ì¿ÓÇÏËÄ}ÏÊÇÉÍÌxÊ¿ÓÔÍÏÐÑ ÍÑÁÄÖ¿ÄÑÑÏÄÀÍÁ¿ÌǾË&/*40

jÌ¿ÐÑ;ØÄËÒÎÏÍÐÎÄÉÑÒ rÄÔÌÇÖÄÐÉÇÈÎÏÍÂÏÄÐÐÌÄÐÑÍÇÑÌ¿ËÄÐÑÄ oÍÜÑÍËÒÑÄÇÊÇÇÌÚÄÐÁÄÃÄÌǾÍÎÏÍÃÒÉÑ¿Ô vÇÌÆÄÏËÍÂÒÑÍÉ¿Æ¿ÑÛоÒÐÑ¿ÏÄÁ×ÇËÇbÐÄ ÇÊÊÝÐÑÏ¿ÕÇÇÌÍоÑÖÇÐÑÍÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÚÈ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏm¿ÌÇÔËÍÅÄÑÀÚÑÛÇÆÍÀÏ¿ÅÄÌÍ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÄÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÄ ÉÍÑÍÏÍÄÌÄÁÔÍÃÇÑÁ ÍÀÙÄËÐÄÏÇÈÌÍÈÎÍÐÑ¿ÁÉÇ


aÍÊÛ×ÄÎÏÍÐÑÍÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ rÍÊÛÉÍÌ¿ÓÇÏËÄ}ÏÊÇÉÍÌxÊ¿ÓÔÍÏÐÑ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛÑÒÏÀÍÎÏÇÁÚÎÒÐÉÄ ÂÏÒÀÍÈÎϾÅǯÒÁÄÊÇÖÄÌÇÄË¿ÐÐÚ É¿ÑÒ×ÄÉÌ¿Ì¿ÏÍÁÌÇÖÌÍÈË¿×ÇÌÄ vÇÌÆÄÏ#JH1BD r¾ÅÄÊÚÄÉ¿ÑÒ×ÉÇ

oÏÍÐÑÍÒοÉÍÁÚÁ¿ÈÑÄÀÍÊÛ×Ä pÍÁÌÇÖÌ¿¾Ë¿×ÇÌ¿vÇÌÆÄÏ#JH1BDÎÏÄÍÃÍÊÄÊ¿ ÂÏ¿ÌÇÕÚÍÀÚÖÌÍÂÍÓÍÏË¿Ñ¿É¿ÑÒ×ÉÇÐÏÍÁÌÇÕÄÈÇ ÍÑÉÏÚÊ¿ÌÍÁÚÈÎÍÑÄÌÕÇ¿ÊÏÍÐÑ¿ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ¯Æ¿ÐÖÄÑÒÃÁÍÄÌǾË¿ÐÐÚÉ¿ÑÒ×ÉÇÇÒÁÄÊÇÖÄÌǾ ÃÊÇÌÚÏÍÁÌÇÕÚ lÄÌÛ×ÄÐËÄÌ ÁÚ×ÄÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛ oÊÍÑÌÚÄ Ë¿ÐÐÍÈÃÍÉÂÉ¿ÑÒ×ÉÇ#JH1BDÓÍÏË¿Ñ¿ ±Y±ÍØÒÑÇËÍÐÌÇÅ¿ÝÑÑÏÒÃÍÆ¿ÑÏ¿ÑÚg¿ÐÖÄÑ ÒËÄÌÛ×ÄÌǾÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿ÐËÄÌÉ¿ÑÒ×ÄÉÎÍÁÚ׿ÄÑо ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛÉ¿ÉÏÍÁÌÇÖÌÍÈ Ñ¿ÉÇ ÉÍÊÛÕÄÎϾÃÇÊÛÌÍÈË¿×ÇÌ bÚ×ÄÌ¿ÃÄÅÌÍÐÑÛÇËÄÌÛ×ÄÏÒÖÌÚÔÍÎÄÏ¿ÕÇÈ ÐÇÐÑÄË¿ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁÉÇÉ¿ÑÒ×ÄÉÐÏÍÁÌÇÕÄÈ #JH1BD eØÄÀÍÊÛ×ÄÂÍÎÍÁÚ×ÄÌǾÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÁÚÃÍÐÑÇÂÌÄÑÄÆ¿ÐÖÄÑ¿ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉÍÈÐÇÐÑÄËÚ ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁÉÇÏÍÁÌÇÕÚ ÉÍÑÍÏ¿¾¿ϿÌÑÇÏÒÄÑ ÁÚÐÍÖ¿È×ÄÄÉ¿ÖÄÐÑÁÍÇÌ¿ÃÄÅÌÍÐÑÛÇËÄÌÌÍÎÏÇ ÍÀÏ¿ÀÍÑÉÄѾÅÄÊÚÔÉ¿ÑÒ×ÄÉ#JH1BDl¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÚÈ ÜÓÓÄÉÑÃÍÐÑÇ¿ÄÑоÎÏÇÎÍÊÌÍÈ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇb ÜÑÍËÐÊÒÖ¿ÄÑÏÒÃÍÆ¿ÑÏ¿ÑÚÌ¿ÐÙÄË ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁÉÒ ÇÐËÄÌÒÉ¿ÑÒ×ÄÉÌ¿ÏÍÁÌÇÖÌÍÈÇÉÍÊÛÕÄÎϾÃÇÊÛÌÍÈ Ë¿×ÇÌ¿ÔÐÌÇÅ¿ÝÑоÎÍÖÑÇÌ¿ sÁÄÊÇÖÄÌÇÄË¿ÐÐÚ É¿ÑÒ×ÉÇÌ¿ Ì¿Ë¿×ÇÌÄvÇÌÆÄÏ#JH1BD 4

+ 100 %

l¿Ðп ÉÂ

3

2

1

0

16˝ x 6˝

Zinser 670 BigPac 20˝ x 7˝

tÍÏË¿ÑÉ¿ÑÒ×ÉÇ

#JH1BDÎÏÇÁÚÎÒÐÉÄ ÂÏÒÀÍÈÎϾÅÇÎÍÁÚ׿ÝÑ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÏÍÁÌÇÖÌÍÈÇ ÉÍÊÛÕÄÎϾÃÇÊÛÌÍÈ Ë¿×ÇÌ


04$;*/'-:36

Oerlikon Schlafhorst Zweigniederlassung der Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Blumenberger Strasse 143 –145 41061 MÜnchengladbach Germany Phone: +49 2161 28 0 Fax: +49 2161 28 2645 Internet: www.schlafhorst.oerlikontextile.com E-Mail: info@schlafhorst.de

ZIN_FlyerAutom_071218.2_ru.pdf  

RU ring spinning...

Advertisement