Page 1

No. 02 · Temmuz 2006

ile, enerjide tasarruf devrimini gerçekleştirin. Zamanında tepki ve müdahaleyle.


EDITORIAL.

Tekstilde değerler yaratmak. Dünya şu an tamamen bir değişim süreci yaşıyor.

ve etkin bir tekstil üretimi sunmanız için, burada

Pazarlar gittikçe başka yerlere kaydırılıyor, üre-

başarının anahtar e-save ® olacaktır. Fuar kap-

tim bunu izliyor ve firmaların sınırlar ötesi yapısal

samındaki bir diğer ağırlık noktasını ise, bizim

bağlantıları sürekli artıyor. Ekonomik ve ekolojik

Customer Support’un hizmet ve performansla-

alandaki talep ve beklentilere yönelik zor görev-

rını sizin için daha da yoğunlaştırmamız oluş-

ler platformunda bu nedenle akıllı çözümler gün

turmaktadır. Yeni konseptimiz „SUN - Service

geçtikçe odak noktası olmaya başlıyor.

Unlimited“ ile bugünlerde, size daha fazla servis

İşte Saurer, birkaçını İstanbul’daki ITM fuarında

ve daha çok kalite getirecek ve sizin de coşkuyla

dünya kamuoyuna tanıtacağı çok sayıda yeni-

karşılayacağınız bir hamle başlatıyoruz.

liklerle bu zorlu görevler ile talep ve beklentilere karşılık vermeye çalışacaktır. Saurer, ağırlık

Tekstilde değerler yaratmak. – Saurer olarak biz bu

noktalarından birini bu fuarda, Allma, Barmag,

parolayı, başarılarınız için her zaman sizin yanı-

Melco, Neumag, Schlafhorst, Volkmann ve Zin-

nızda olmak üzere hedef aldık!

ser markalarıyla, enerji tasarruflu yeni gelişmelere odaklamıştır. İşletmelerinizde daha verimli

Saurer magazine Ekininiz

İÇİNDEKİLER. Şirket. “Stratejimizin anahtar kısmı teknolojideki liderliğimizi genişletmek için yeni ürünlere yatırım yapmaktır.”........... 3 Uzun dönemli işbirliğinde Kazan-Kazan durumu................................................................................ 29 Ekonomiklik. e-save ® ile, enerjide tasarrufdevrimini gerçekleştirin!................................................................... 4 Ecopack FX sayesinde dahayüksek ekonomiklik... ....................................................................... 27 Saygı. SUN – Service Unlimited.......................................................................................................... 10 Dünyanın en büyük polyesterüreticisi ile teknoloji ortaklığı......................................................... 28 Yenilikçilik. Boğaziçi’nde 4 dünya prömiyeri.................................................................................................14 COCOON – Yeni bir kalite doğdu...............................................................................................14 VarioFil ile Fişe Takın ve Kar Edin...............................................................................................15 Yarı otomatik rotorlu iplik eğirme sektörünün jokeri.. ..................................................................16 Saurer‘nin ITM�deki genel görünümü.........................................................................................17 WINPRO dokuma iplikleri – en üst düzeyde uzun dengeli eğirme.. ................................................18 Yeni Fehrer NL11 / Twin-SE Carpet Star ® ile daha düşük yatırım maliyetler.....................................19 Yün olmayanlar için olan önemli hususlar.................................................................................. 22 Comeback in Red.................................................................................................................... 23 New state-of-the-art colour pop adjustment............................................................................. 24 Yeni en son teknoloji renkparlaklık ayarı................................................................................... 25 En ince ayrintisina kadar en üstün kalite................................................................................................ 26 Fantezi iplik dünyasına ileri erişim............................................................................................. 26 Piyasalar. Tekstil sektörü için zorlu bir yıl................................................................................................. 20 Haberler. Size özel “Technologie Express”ler.. .......................................................................................... 30


.S aurer : F arklı segmentlerde k ü resel b ü y ü me .

“Stratejimizin anahtar kısmı teknolojideki liderliğimizi genişletmek için yeni ürünlere yatırım yapmaktır.” Saurer, piyasa konsolidasyonunda izlediği yola devam ediyor. Son 18 ayı geçgin süredir, Saurer birkaç şirketi iktisap etti ve bu şirketleri Ar-Ge, Satın alma, Pazarlama, Satış ve Müşteri Desteği ağı ile entegre etti. CEO Heinrich Fischer, şirket hakkındaki düşüncelerini birkaç hafta önce iki gazeteci* ile paylaştı.

Tekstil elyaf larının küresel tüketimi yılda

Dokuma dışı ürünlere odaklanma.

%2.5-3.5 artmaya devam etmekle birlikte,

Son aylarda Saurer nerede büyüdü ve nereye

tekstil makinesi pazarı iyileşen verimlilik ne-

odaklandı? 2005 yılında Fehrer (Avusturya),

deniyle hafif düştü. Sonuç olarak makine üre-

Fincarde (İtalya) dahil olmak üzere yedi şirket

ticilerinin büyümesi konsolidasyon, pazar payı

iktisap edildi ve Autefa ve Kortec (Almanya)

kazanma, daha iyi çözümler üretme ve yün dışı

şirketlerinin %60 hissesi alındı. Bu dört şirket

ürünler veya yeniden işleme gibi yeni pazar

Neumag’in Nonwoven Teknoloji işini güçlen-

segmentlerine girmeden gelmelidir.

direcektir. Spunbond ve M&J airlaid teknolojisinden oluşan Neumag’in dokuma dışı ürün

Heinrich Fischer “Tekstil dünyası 10 yıl önce-

portföyünü tamamlayacaklardır. Artık Neumag

si ile karşılaştırıldığında değişti” demektedir.

tüm modern dokuma dışı üretim yöntemleri

“Bugün birçok küçük makine ve ekipman teda-

için tam çözüm sağlayacaktır. Kartlı ve spun-

rikçisi üretim tesislerine, yönetim becerilerine

bond üretim küresel dokuma dışı ürün kapasi-

veya üretimin büyük oranda Asya’da olduğu

tesinin yaklaşık %88’ini oluşturmakta olup, bu

küresel piyasalara yatırım yapacak parasal kay-

rakam 2004 yılında tahmini olarak 4.43 milyon

nağa sahip değil. Şirketimizin büyük gücü in-

tondu ve yıllık büyüme tahmini ise %5-7’dir.

sanları nasıl entegre edeceğimizde ve Asya da dahil olmak üzere dünya çapında nasıl bir ta-

Fischer “Geçmişteki dokuma dışı ürün ala-

kım kültürü oluşturacağımıza bağlı olup, top-

nında, P&G ve BBA gibi büyük şirketler kendi

lam grup satışlarımızın yaklaşık %70’ine denk

teknolojilerini geliştirmiş ve kendi know-how

gelmektedir,” diye belirtmiştir. „Geri dönü-

bilgilerini gizli tutmuşlardır, ancak günümüz-

şümsel ticaretin nasıl yapılacağı ve çok kültür-

de bu şirketler tam hat istemektedir,” diye be-

lü dünyaya nasıl entegre olunacağı hakkındaki

lirtmektedir. “Ve bugün P&G Pamper yapma

konular çok kapsamlıdır ve döngüleri nasıl yö-

konusuna odaklanmak istememekte ve bu

neteceğimize ve dünya çapında nasıl başarılı

ürünleri satmak istemektedir.”

olacağımıza katkı sağlayamayız. Ev ödevimizi sadece makineleri değil, piyasaları çalışarak

Yeniden dönüşümde yeni fırsatlar.

yaptık, bununla birlikte mamul ürünleri de ça-

2005 yılında yapılan diğer iktisaplar plastik geri

lıştık. Büyük bir şirket olarak müşteri ile temas

işleme sektöründe faaliyet gösteren Ermafa, teks-

kuracağımız, satış yapacağımız, servis ve satın

til makineleri komponentleri üreticisi Heberlein

Heinrich Fischer, 10 yılı aşkın bir süreden beri Saurer’in

alma ağlarına sahip olacağımız bir platform

ve Temco ile birlikte Çin uzun elyaf eğirme sek-

CEO’sudur.

sunabiliriz.“

töründe faaliyet gösteren Jinsheng’dir. Barmag’ın lastik kordon işini tamamlayıcıdır. Barmag ile entegre çalışacak olan Ermafa,

Fischer “Ermafa, birçok farklı sektörde büyük

likte: “Bana göre üretim kapasitesinin ABD ve

plastik ve kauçuk işleme makineleri işinde 50

çaplı ‘herşey içinde’ fabrika inşaatı işinde yer

AB’den başka bir yere taşınması bir sona ulaşı-

senedir aktif olarak çalışmaktadır. Şirket kap-

alan ilginç bir şirkettir,” diye belirtmektedir.

yor. Ve Çin’de hazır giyim tekstil sektörünün

samlı know-how bilgisine sahiptir ve kapsamlı

“Sonuç olarak şirket önemli know-how bilgisi-

farklılaşması başladı. Daha fazla miktarlar

kurulu kapasite tabanını elinde bulundurmak-

ne sahip olup bu alanlarda nasıl tekrarlı iş elde

daha büyük üretim esnekliğini gerektirir. Ve

ta olup, ürün portföyünün büyük bir bölümü-

edebileceğimize bakmaktayız. Geri işleme,

tabiî ki Çin bölgesel tüketimde kendi markala-

nü polyester ve polyolefin işleme fabrikaları

özellikle ham maddelerin artması ile birlikte

rını geliştirecektir.”

oluşturmaktadır. Lastik işlemedeki uzmanlığı

önemli oranda ilginç hale dönüşen bir iştir.”

Tekstilde değerler yaratmak.Ş İ rket.

Yerine getirdiğimiz üretim kapasiteleri ile bir-


Yeni açık komponent pazarları.

makinesi taslak sürecinde kullanılmaktadır.

sağladığımız yerdir, çünkü dahili teknolojiye

Gurit-Heberlein’in elyaf teknolojileri işini

Komponentler elyaf lar ile doğrudan temas ha-

erişim sağlamak için hemen bir satış, servis

alarak, Saurer sentetik iplik üretimi için üç

linde olması nedeniyle son iplik kalitesine ka-

ve satın alma ağına sahip olmaları gerekmek-

öncü marka olan Heberlein, Enka Tecnica ve

rar vermede önemli bir faktördür. Karyolalar ve

tedir.”

Electrotex’i bünyesine kattı ve bu markalar

Önlükler Accotex ve Daytex ticari markaları

pamuk eğirme sektörü için Saurer’in mevcut

ve endüstriyel numaralar ve markalarımız al-

Saurer CEO’su rekabette farklılaşma genel

komponent üreticisi olan TEXParts’a katıla-

tında işaretlenmiştir.

olarak Saurer Tekstil Çözümlerinin sürekli

®

®

caktır. Anahtar konumundaki ürünler iplik

başarısında diğer bir kritik etmendir diye be-

memecikleri, hava dokuma jetleri ve eğirme ve

Çin’de ortak girişim.

dokuma sürecini izlemek için olan sensörler-

Saurer, dengeli elyaf ekipman ve komponentle-

dir. Heinrich Fischer “Komponent işinin dona-

ri üretim programı için Çin’in Jinsheng şehrin-

“Bu olmadan, konu fiyata düğümlenmekte ve

nım işinden bağımsız olarak tek başına olması

de %70 hisse sahibi olacaktır. Bu, halka eğirme

fiyat savaşı sıfır kar payına dayanmaktadır,”

gerektiğini düşünüyoruz” diye belirtmiştir.

makinelerinin Asya’daki alt ve orta sınıf seg-

diye belirtmektedir. “Stratejimizin anahtar

“Bu sebeple TEXParts sadece Sayrer makinele-

mentlerinde daha da hızlı gelişmesine olanak

kısmı yeni ürünlere yatırım yapmakla ve ye-

rinde değil aynı zamanda her iki tarafta ve şir-

sağlayacaktır. Heinrich Fischer “Şu anda dün-

nilikleri piyasaya taşırken, her yıl AR-GE ça-

ketin dışında da başarılı olmuştur. TEXParts

ya çapında yeni fabrika ağları oluşturuyoruz ve

lışmalarına önemli bir miktarı harcamakla

bizim için çok iyi bir iş olmuştur ve şu anda

her piyasa sektörü için en iyi üretim kombinas-

geçmektedir.”

Singapur’daki kusursuz fabrikası ile kapasite-

yonlarını kullanıyoruz.” diye belirtmektedir.

sini ikiye katlamıştır.”

lirtmektedir.

andre.wissenberg@textile.saurer.com

Rekabette farklılaşma. Mayıs ayının başında Saurer, Day Internatio-

Yukarıda adı geçen iktisap edilen şirketlerden

* Textile Month dergisinden Adrian Wilson’a

nal, Inc şirketinin Tekstil Ürünleri Grubu’nun

her biri yılık ciroları 3-30 milyon € arasında de-

ve International Fiber Journal Geoff Fischer’a

%100’ünü almadan önce bir satın alma sözleş-

ğişen göreceli olarak küçük şirketlerdir, fakat

teşekkür ederiz.

mesi imzaladı. Bu, tüketim, hassas mühendis-

kanıtlanmış teknolojilere sahiptirler. “Birçok

lik kauçuk karyolaları (silindirleri), önlükleri

durumda, sorunları bu teknolojileri dünya pi-

(esnek kayışlar), sıkıcı küçültme kayışları ve ip-

yasalarına nasıl taşınacağı ile ilgili olmasıdır.

lik eğirme ve cam-elyaf-kalıplama sektörlerinde

Orta ölçekli bir şirket iseniz, her yerde satış ya-

diğer fabrikasyon kauçuk ürünleri konusunda

pabilmeniz mümkün olmamaktadır. Bir satış

dünyanın en büyük tedarikçisidir. En önemli

yapıldığında yerine getirilmesi gereken birçok

ürünler, karyolalar ve önlükler halka eğirme

husus vardır ve bu durum kendileri için güven

Ayrıntılı bilgi: Annual Report 2005’de; Download: www.saurer.com altında.

Saurer: DünyaDAKİ enerjİ malİyetlerİnİn gelİşme sürecİ zamanında MÜDAHALEYİ gerektİrİr.

ile, enerjide tasarruf devrimini gerçekleştirin! Doğaya karşı saygılı ve doğal kaynakların kullanımında duyarlılık ve sorumluluk bilinci taşıyan, geleceğe yönelik bir kuruluş olarak enerji tasarrufunun Saurer’in araştırma ve geliştirme alanında özel bir konumu vardır. Piyasadaki mevcut standartlara kıyasla belirgin oranda daha düşük enerji tüketimli makina ve tesislere “Saurer e-save® Belgesi” verilmektedir. Bu, sürekli artan enerji maliyetleri bağlamında, müşterilerimiz için gittikçe büyük önem

CO M PA N Y

kazanan bir başarı faktörü oluşturacaktır.Tekstilde değerler yaratmak.

Fahiş düzeydeki petrol ve gaz fiyatları ile yerküre-

Parlamentosu ve Komisyonu’nun doğal kaynaklı

sinin ısınmasına karşı alınan sıkı önlemler son

ve bunların yan ürünleri enerjilerin tüketimini

aylarda dünya genelinde, yenilenebilir (fosilsiz,

azaltma ve enerji hizmetlerine ilişkin yönergesi

doğal kaynaklı) enerjilerin kullanımı ile enerji

gibi yeni yasal önveriler oluşturmaktadır. Fakat

tüketimini azaltma ve tasarrufunu arttırma ön-

dünyanın çok sayıda diğer ülekesinde de yasa-

lemlerini hayata geçirme konusundaki girişimle-

ma organları, söz konusu enerjilerin tüketimini

ri yoğunlaştırdı. Özellikle fosil enerjisi ve bunun

azaltacak daha başka önlemlerin yaratılmasını

ürünü belirli enerji miktarlarının tüketimini

talep etmektedir. Yüksek maliyetlerin getirdiği

azaltma konusu sanayide gittikçe artan bir önem

baskı ve yasal önveriler işletmeleri, gerek rekabet

kazanmaktadır. Avrupa’daki sanayi işletmelerini

gücünü, fakat aynı şekilde mevcut işyerlerini de

konuyla daha yoğun bir şekilde ilgilenmeye zor-

koruma açısından, enerji tasarrufu konusuyla il-

layan bir diğer tahrik gücünü de, örneğin Avrupa

gilenmeye zorlamaktadır.


1. Dünya enerji gereksinimi - Geriye dönük bir bakış ve genel görünüm.

Yukarıda açıklanan enerjiye yönelik dünya genelindeki büyük talebi kar-

20. yüzyıl, „Petrol çağı“ olarak tarihe geçecektir. Bu süreç içinde dünya

şılamak, geçtiğimiz yüzyılda olduğu gibi gelecekte de pek öyle kolay ol-

genelindeki enerji gereksinimi sürekli artmış ve bu gereksinim her ge-

mayacaktır. Zira bir yandan fosil enerjisi kaynaklarına ilişkin rezervler

çen gün petrol ve doğalgazla karşılanmıştır. 1900‘lü yılların başlarında

veya hammaddeler sınırlı, diğer yandan ise en önemli petrol kaynakları

dünya genelinde 5 PWh (= 5 * 1012 kWh)’lık doğal kaynaklı enerji ge-

siyasi dengesizliklerin yaşandığı bölgelerde bulunmaktadır. Konvan-

rekirken, bu miktar 1950’de 20 PWh ve 2000 yılında hatta 110 PWh’e

siyonel sondaj tekniğiyle çıkarılan miktarlar (yaklaşık 140 Milyar ton),

yükselmiştir. 1900’lü yılların başında bu enerji ihtiyacı %90 kömürle

tüketimin sabit seyretmesi durumunda 50 yıl daha yetecektir. Mamafih

karşılanırken, 1950‘de bu ihtiyacın %55’ini kömür, %30’unu petrol ve

sektörden uzmanlar, artış oranları gözönüne alındığında, ekonomik açı-

geri kalan bölümünü de doğalgaz ve diğer kayanklar gidermiştir. 2000

dan yaratılacak yararlı petrol stoklarının yaklaşık 2030 yılı dolaylarında

yılında kömürün bu payı %20’ye düşmüş, buna karşılık petrolün payı

tükeneceğini hesaplamaktadır. Her ne kadar diğer 100 ile 200 Milyar

%40’a ve doğalgazınki ise %20’ye yükselmiştir. Bu süreç içinde hidro-

ton’a kadar miktarda petrol ek olarak kum/taş/su/bitum karışımı ve pet-

elektrik santralları (%15) önem kazanmış, buna karşın atom enerjisi sa-

rol taşından kazanılabilirse de, bu kazanım teknik büyük bir teferruat ve

dece küçük çapta bir rol oynamıştır (%5).

yüksek maliyetlerle bağlantılıdır. Kaldı ki çoğu petrol yataklarında bugün dahi artık maksimum sondaj kapasitelerine ulaşılmıştır.

100 faktörü oranında artış. Enerji ihtiyacında, 21. yüzyıl için de (yılda %3 ile %5 arası bir artıştan

Doğalgaz, tüketimin sabit seyretmesi durumunda daha 60 yıldan fazla

hareket edildiğinde) aynı 20. yüzyıldakine benzer bir artışın söz konusu

bir süre yeterli olacaktır. Mamafih doğal gaza yönelik talebin önümüz-

olacağı tahmin edilmektedir. Asya (özellikle Çin ve Hindistan) ve Gü-

deki yıllarda petrole kıyasla daha çok artacağı tahmin edilmektedir. Bu

ney Amerika gibi yoğun nüfuslu bölgelerin büyük bir telafiye ihtiyaçları

arada Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan sanayi toplumları, enerji

olacaktır. Her ne kadar Çin kişi başına (25 kWh/Kişi’lik) bir tüketimle,

ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli yeni yollar aramaktadır (örneğin

ABD’nin sadece onda birine denk bir tüketim arzediyor olsa da, dünya

Rusya’daki boru hattı projesi). Bunlara ek olarak, önümüzdeki yıllarda şu

genellemesindeki toplam enerji tüketicileri listesinde bugün dahi ikin-

an gelişmemiş ülkelerde de enerji ihtiyacının gittikçe artacağını hesaba

ci sırada yer almaktadır (yıllık enerji tüketimi: ABD 91,5 TY, Çin Halk

katmak gerekecektir.

Cumhuriyeti: 34,5 TY ve sadece kıyaslamak amacıyla Almanya: 13,7 TY). Taşkömür ve linyit fevkalade büyük rezervler ve kaynaklara sahip olduk-

tüketimi için bu, Çin’in yoğun nüfusu nedeniyle 100 faktörü oranında

ları tahmin edilen hammadelerdir. Taşkömür ile linyit birlikte, farklı

bir artışa eşit olacaktır. Bu arada enerji ihtiyacına ilişkin müzakerelerde

kaynakların tahminlerine göre, daha en az 200 ve büyük bir olasılıkla

Afrika çok kez unutulmaktadır. Afrika da her ne kadar henüz “batıda-

hatta 400 yıl yeterli olacaktır. Fakat kömür kazanımı, ki bu en azından

ki enerji ihtiyacından“ uzak olsa da (örneğin Uganda’da halkın sadece

Avrupa’da öyle, çıkarılan tabakalar gün geçtikçe küçüldüklerinden ve ye-

%5’inde elektrik var), yakın gelecekte fosil enerjisi kaynakları alanındaki

rin çok derinlerinde olduklarından gittikçe cazibesini yitirmektedir.

rekabete o da katılacaktır.

Tekstilde değerler yaratmak.E konom İ kl İ k .

Çin’in kişi başına tüketimi ABD’nin tüketimine ulaştığı takdirde, enerji


Gelecek, alternatif enerji kaynaklarınındır. Atom enerjisi de aynı şekilde uzun vadeli bir alternatiftir. Modern zenginleştirme yöntemleri sayesinde, doğal uranın ocaklardaki üretimi gerçi son 20 yılda azalmış, fakat artan talep (yalnız Çin, Hindistan ve Rusya’da yaklaşık 110 yeni atom santralı şu an planlanmış olup, bunlardan 15‘i hazır inşaat aşamasındadır) şu an dahi NUKEM-Spot fiyatında kendini göstermektedir. Doğal uran kaynakları da maksimum bir 200 yıl, mamafih büyük talep göznönüne alındığında ise, sadece 100 yıl daha yetecektir.

Küresel enerji trendleri: Çin ile Hindistan‘ın dünya enerji ihtiyacındaki payı 2004 yılında yaklaşık % 17 tutarındaydı. 1994 ile 2004 yılları arasındaki dünya enerji ihtiyacındaki yaklaşık % 40’lık artış payı, bu ülkelerin artışlarında-

Herşey, alternatif enerji kaynakları ve enerji

ki dinamizmi net bir şekilde göstermektedir.

tüketimini azaltma (tasarruf) önlemlerine yö-

(Kaynak: BP Statistical Review of World Energy June 2005.)

nelik talebin gelecekte büyük ölçüde artacağına işaret etmektedir. Alman Enerji Tüketimini Azaltma (Enerji Tasarruf) Önlemleri ve Reje-

2. Enerji fiyatları ve enerji politikası.

çizgisinin üstüne çıkmıştır. Sadece sekiz yıllık

neratif Enerji Bilgilendirme Hizmet Merkezi

Geçtiğimiz son yıllar dikkate şayan bir şekilde,

bir süre içinde ham petrol fiyatları yedi katına

BINE, 2050 yılında toplam enerjinin sadece

doğal enerji kaynaklarındaki kıtlığın fiyatlara

yükselmiştir. Muhtemel fiyat spekülatörleri,

ve sadece üçte birinin fosil yakıt maddelerin-

ne denli yansıdığını gözler önüne sermiştir.

piyasada kısa vadeli, geçici bir düşüşe rağmen

den kazanılacağını bildirmiştir. Atom enerjisi

Örnek olması amacıyla burada petrol fiyatların-

fiyatların uzun vadeli olarak gittikçe artacağını

2050 yılında bu seneryoda artık hiçbir rol oy-

daki gelişmeye biraz daha ayrıntılı değineceğiz.

bildirmektedir.

namayacktır. Buna karşılık rejeneratif enerjiler

1987’den 1997’ye kadarki süreçte, dünya piyasa-

ile aynı şekilde enerji tasarruf önlemleri o nis-

sında petrolün bir varil başına fiyatı 13 ile 20

Avrupa.

pette daha fazla önem kazanacaklardır.

US$ iken, bu fiyat 1998 sonu itibariyle sadece

Tabii ki hammadde kıtlığı ile fiyatlar birbiriy-

10 US$ tutarındaydı. O günden bu yana fiyat-

le sıkı bağlantılıdır ve politikanın da fiyatlara

lar artarak, 2005 yılında varil başına 55 US$’a

belirleyici bir etkisi vardır: Avrupa ile Alman

tırmanmış ve bu yılın Nisan ayında 70 US$

enerji politikasının hedefi örneğin, yenilenebilir (fosilsiz, doğal kaynaklı) enerjilerin payını 2020 yılına kadar, toplam elektrik enerjisi üretiminin % 20’sine çıkarmaktır. Bu kapsamdaki isabetli enerji vergileriyle yapısal değişimin hızlandırılması amaçlanmaktadır. CO2 atıklarını azaltmaya ilişkin pratikte uygulamaya geçirilen Kyoto Anlaşması’nın (örneğin Ser Gazı Emisyon Ticaret Yasası TEHG’yle uygulamaya konulan) söz konusu enerji politikasının

E CO N O M I C S

sabit bir parçasıdır. AB’nin enerji tasarrufu ve

Enerji tüketiminin dünya bölgelerine göre dağılımı 1971 -2030 (Kaynak: IEA International Energy Agency and Interatom, 2004, and EUtech).Tekstilde değerler yaratmak.


e-save® filament sektöründe. Barmag I Saurer tarafından geliştirilip patentleştirilmiş bir yazılım olan Power Management System, üretim proseslerinin isabetli ayarlarına destek verir ve sonuçta tesislerin enerji tekniği açısından optimumlu üretim yapmalarını sağlar. HF Multizone Galettenkonzept, i-QOON sarıcı, SPx-Serisi’nden eğirme ve benzeri sistemler gibi enerji bilinçli komponentler bu görevi yerine getirirler. İlgili bölgeye göre, FDY tesisinde enerji maliyetlerinde örneğin iğ başına yılda 1,500 ve 2,000 US$’lık tasarruf sağlanabilir. Bir Barmag Sanayi İpliği Tesisi, rakip üreticilerin tesislerine kıyasla yaklaşık %37 oranında daha az enerji tüketir. MPS veya Cocoon tekstüre tesislerinde ise enerji tasarrufu, benzer modellerdekine kıyasla %20 ve daha fazla orandadır. Buna ayrıca, belirgin daha düşük enerji tüketimleri nedeniyle bir de söz konusu „yan maliyetler“de sağlanan tasarruflar da eklenir. Tesis kurum maliyetlerindeki ortalama tasarruf yaklaşık 50,000 US$’dır. Aynı şekilde, bir cihaz/makina veya tesisin ürettiği, fakat bundan yararlanılmayan artık ısı enerjisi de belirgin ölçüde daha küçük bir klima tesisinin kurumunu gerektirir ki, sonuçta bu da yatırım maliyetlerinin yanısıra enerji maliyetlerini de azaltır.

bununla ilgili hizmet sektörü konusuna ilişkin yönerge teklifiyle, çeşitli

Amerika.

önlemlerin bir kombinasyonu bağlamında, son tüketici alanında ener-

ABD’de enerji politikasındaki ağırlık noktası daha ziyade tedarik güven-

jinin daha etkin bir kullanmını sağlamak hedef alınmıştır. Söz konusu

cesi, enerji verimliliği ve tasarrufunda yatmaktadır. Sanayi için hafif

bu önlemler, enerji tasarruf fonlarının hayata geçirilmesinden, enerji

yakma yağının ortalama fiyatı Almanya’dan %30 daha düşüktür. Ben-

tasarrufunu teşvik edici fiyat sistemlerine kadar uzanan bir yelpazeyi

zin fiyatları Almanya’daki benzin istasyonlarına kıyasla sadece %40 ora-

kapsamaktadır.

nındadır. Fakat burada da, artık bu alanda yeni perspektif ler düşünme süreci başlamıştır.

AB’nin kendi bünyesindeki önverilerin yanısıra, enerji tasarrufunu arttırmak veya yenilenebilir enerjilerin kullanımını geniş alanlara yaymak

3. Tekstil endüstrisinde enerji tüketimi.

için çok sayıda uluslararası yasalar da mevcuttur. Bu, enerji alanındaki

Uluslararası tekstil endüstirisinde son 10 yıl içindeki gelişme, Çin’in bu

tedarik sıkıntısına ilişkin sorunun tüm dünyaca farkedilmiş olduğunu

sektördeki enerji tüketiminde ilk sırada gelen ülkelerden biri olan Bağımsız

net bir şekilde göstermektedir. Anlaşma ve sözleşmeler; ekonomiklik,

Devletler Topluluğu’nun yerini almasıdır. Sabit seyreden enerji tüketimiyle

tedarik güvencesi, çevreyi koruma ve enerji etkinliği konularını aynı öl-

Avrupa ve enerji gereksinimi yarıya düşen ABD geri sıralara düşmüşlerdir.

çüde işliyorlar. Sanayi toplumları, çevre ve enerji kaynaklarını koruyucu bir gelişme için üçüncü dünya ülekelerinin de aynı şekilde sorumlu ol-

Tekstil endüstrisindeki efektif enerji kullanımındaki gelişme süreci,

duklarının farkına varmış bulunmaktadır. Ne varki buna rağmen mün-

üretim mekanlarının başka yerlere kaydırılmasıyla orantılı olarak değiş-

ferit ülkelerin enerji politikaları, geçmişte olduğu gibi bugün de farklı

ken bir görünüm arzetmiştir. Üretim mekanlarının Avrupa ve ABD’den

bir görünüm arzetmektedir.

gelişmekte olan ülkelere bu kaydırılmasını, gelişmiş sanayi toplumları için 1998’den 2003 yılına kadarki süreç içinde %4,1 oranında düşen,

Rusya.

mamafih buna karşın bunlara Çin ve Hindistan‘nın da sayılabileceği

Fiyatların Rusya’da örneğin hükümet tarafından düzenlenmesi nedeniy-

gelişmekte olan ülkelerde %5,3 oranında artan piyasa fiyatını düzeltme

le nispeten düşük olmalarına karşın, dünya piyasasındaki fiyat artışın-

değerinde net bir şekilde görmek mümkündür. Az gelişmiş ülkeler de

dan dolayı burada da enerji tasarrufu konusunda birşeyler yapma gereği

%1,0 oranında bir artış kaydetmişlerdir.

görülmüştür. 2001 yılında Rusya’nın enerji sektöründe büyük bir reform gerçekleşmiştir. Fakat ne varki Rusya’nın bu enerji stratejisini gerçek-

Peki enerji nereye akıyor?

leştirmesi için 2020 yılına kadar 70 Milyar US$’lık bir yatırım hacmine

Şimdi konuya tam olarak bakıldığında, sektörde kullanılan bu enerji

gereksinimi olup, bunu rekabet ve güvenli yatırım koşullarının eksikliği

gerçekten nereye akıyor? Elektrik enerjisi, güç gereksinimini karşılamak

gibi yatırımsal bariyerler engellemektedir.

ve kısmen de termik prosesler için harcanmaktadır. Elektrik enerjisine bunların dışında ayrıca mal nakliyatı için de gereksinim vardır. Yüksek enerjiyi gerektiren teknik sistem ve tesisler sırasıyla; basınçlı hava üre-

Çin bu konuda bir adım ileride bulunuyor: Çin’in hedefi bir tasarruf

timi, vakum üretimi, salon havalandırma veya kondisyonlama ile öne-

devrimi gerçekleştirmektir. Bu bağlamda, GSMH’ın 2020 yılına kadar

mi biraz daha az olan aydınlatmadır. Termik prosesler özellikle tekstil

üç katına çıkarılması ve enerji tüketiminin aynı süre içinde sadece iki

terbiye sektöründe kullanılmaktadır. Boya ve apre yöntemlerinin büyük

kat artması planlanıyor. Ülkedeki enerji fiyatı, Çin Çevre Bakanı Pan

bir bölümü ısı beslemeli gerçekleşir. Bunun dışında ayrıca, kurutma pro-

Yue’nin beyanına göre geçmişte olduğu gibi bugün de „realite değil“.

sesleri tekstil terbiye işletmelerinde büyük bir enerji tüketimine neden

Mamafih fiyatlara zam ve çevre vergileri planlanmış bulunmaktadır.

olurlar. Birinci dereceden mekanik proseslerle çalışan örneğin iplik ve

Tekstilde değerler yaratmak.E konom İ kl İ k .

Çin.


dokumahaneler fosil yakıt maddelerini normalde sadece bina ve sanayi

fu anlamına gelmektedir (gerekirse buna ayrıca ABD, Çin ve Hindistan

amaçlı suları arındırma ve cüz’i miktarda da bükümlü iplikleri buharla-

örnekleri de eklenebilir).

ma veya porses sularını arındırma gibi yan proseslerde kullanırlar.

4. Saurer enerji yönetimi. Modern tekstil makinalarıyla belirgin ölçüde maliyet tasarrufu.

Yukarıda açıklanan siyasî, ekonomik ve ekolojik değişmeler her tekstil

Genel olarak bakıldığında, enerji maliyetleri bir tekstil işletmesindeki

işletmesinden enerji ve bir enerji yönetiminin hayata geçirilmesi konu-

genel cironun ortalama %2-4, mamafih bazı durumlarda ise hatta %10

suyla ilgilenmelerini beklemektedir. Enerji yönetiminin önemli bir bö-

ve daha fazla oranda bir payını oluştururlar. “Saurer’in e-save® Belgeli”

lümünü, normalde aşağıdaki şu iki işlem paketine ayrılabilen, enerjiye

modern makina ve tesisleri maliyetleri belirgin oranda azaltır, müşteri-

odaklı işletme analizi oluşturmaktadır:

lerimizin kazancını arttırır ve çok zorlu tekstil piyasasında rakiplerinden bir adım daha önde olmalarını sağlamada başka yatırımlar için para rezervleri oluştururlar.

1. Bir mevcut/standart durum tespiti. Enerji akımları ile enerji tüketicilerinin bir sistematik kaydı ve değerlendirilmesiyle, işletmedeki enerji tasarruf potansiyelleri tespit

Basit bir örnek, enerjide sağlanacak büyük ölçüdeki tasarruf potansiyelle-

edilerek değerlendirilir. Bu aşamada söz konusu analiz, sadece ener-

rini göstermektedir: Alman Tekstil ve Moda Genel Birliği’nin (Deutscher

jinin dönüşümü ve dağılımıyla sınırlı kalmayıp, bilakis üretim tesis-

Gesamtverband Textil und Mode) verilerine göre tekstil endüstrisi 2005

leri ve proseslerini de net bir şekilde aydınlatır. Yaygın değerlendirme

yılında 923 Milyon € tutarında bir ciro yapmıştır. Enerji maliyetlerinin

araçları bu arada, Sankey-Diyagramları ve ABC-Analizleri’dir.

payının ortalama %3 olduğunu varsaydığımızda bu, yaklaşık 28 Milyon Euro yapar. Yani, örneğin %20 oranında bir enerji tasarrufu Almanya’da

Her sektör ve her işletme kendi enerji akımları ile sonuçta maliyet

sadece tekstil endüstrisinde 5,6 Milyon € tutarında bir maliyet tasarru-

dağılımını tanımalıdır. İplik üreten karakteristik bir işletmede enerji gereksinimi şu bölümlere dağılır: %65 üretim, %25 klima tesisleri, %10 aydınlatma ve basınçlı hava üretimi. Yıllık enerji maliyetlerinde genelde %10 ile %20 arası sağlanan kısa vadeli tasarruf lar orta ölçekli bir işletmede seyrek rastlanan bir gelişme değildir. Çok kez ilk tasarruf lar tamamen organize önlemlerle de sağlanabilmektedir.

(Kaynak: BMWA, Germany.)

e-save® kesik elyaf üretiminde. Enerji optimumu, Saurer’in Schlafhorst, Zinser veya Volkmann gibi şirketlerinde, çok sayıdaki ürün yeniliklerinde ezelden beri büyük rol oynar. Nitekim bu bağlamda, örneğin rotorlu eğirme alanında, Autocoro 360‘da yeni Electronic Vacuum Adjastment EVA ve aynı şekilde magnet yataklama sistemi MRPS‘nin entegrasyonuyla mükemmel sonuçlar elde edilmiştir. Buna karşılık ring eğirmede, enerji tasarrufuna ilişkin en son sunumlar henüz test aşamasında bulunmaktadır. Bobinlemede ise, Autoconer 338’deki sensör ile regüleli alçak basınç (emiş havası) sistemi büyük bir sansasyon yaratmıştır. Saurer’in Win Pro iplik eğirme makinalarında da büyük tasarruf potansiyel-

E konom İ kl İ k .

leri kaydedilmiştir (Sayfa 18’ye de bakabilirsiniz).Tekstilde değerler yaratmak.


2. Önlem paketlerinin düzenlenmesi. İlk aşamada tespit edilen potansiyeller, teknik ve ekonomik gerçekleştirilebilirlikleri konusunda incelenir. İşletme, kısa, orta ve uzun vadeli gerçekleştirilebilecek önlemlerin bir listesini alır. Söz konusu liste, olası enerji tasarruf potansiyelleri ile gerçekleştirilecek önlemlerin yanısıra gerekli toplam yatırım tutarlarını da içerir.

Düşük yatırımlar, yüksek kâr potansiyelleri. Yukarıda açıklanan bu önlemlerin çoğu, düşük yatırımlarla, enerji ve sonuçta CO2 ve maliyetlerde büyük ölçüde tasarruf lara imkan verirler. Aynı şekilde, örneğin emisyon ticareti gibi yeni gelişmeler için işletmede kullanıla-

Tekstil ve deri sanayii’nin 1995-2003 yılları sürecinde doğal kaynaklı enerji tüketimleri

cak enerjinin de bilinmesi gerekir. Bu neden-

(Kaynak: International Energy Agency IEA and EUTech).

le, bir enerji Controlling Sistemi’nin (işletme

planda gelir, kalitenin korunması gerekir“ gibi

yon ticareti gibi yeni gelişmeler için kullanılan

yönetimi için önlemler toplamı) kurulması bir

önyargılar yıkılmalıdır: Enerjinin işletmede

enerjinin de bilinmesi gerekir.

destek sağlar. İyi işleyen bir Eneji Controlling

rasyonel kullanımı kalitenin iyileşmesine de

Sistemi’yle enerji maliyetlerini sürekli sabit bir

destek verir.

seviyede tutmak mümkün olur. Enerji Con-

Büyük çapta tasarruf potansiyellerine çok kez, enerjinin dönüşümü ve dağılımında rastlamak

Sonuç.

mümkün olup, bunlardan, örneğin “Saurer

tespiti kapsamında önemli görülen değerler

Siyasî, ekonomik ve ekolojik değişimler, her

e-save® Belgesi”yle de gerçekleştirilebilecek,

bir bilgi bankasında toplanarak düzenli bir

sanayi işletmesinden enerji ve yeni bir enerji

tesis yenileme ve aynı şekilde bunların opti-

şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme, bir

yönetimi geliştirme konularıyla daha yoğun

mumlu boyutlandırma ve regülesiyle maksi-

yandan başarılı sonuçları teyid ve diğer yan-

ilgilenmelerini beklemektedir. Bu arada ener-

mum düzeyde yararlanılabilir. Fakat üretim

dan değişimleri ve sonuçta yeni potansiyelleri

jiye yönelik işletme analizleri, doğru, teknik ve

bölümü de (tahrikler, fırınlar, kurutucular) bir

tespit etmeye yarar. Başarının anahtarı, konu-

ekonomik açıdan yararlı iyileştirme önlemleri

analizde gözardı edilmemelidir. Bunun dışın-

ya eğilme ve yeni yollar deneme konusundaki

aktarırlar. Bu önlemlerin çoğu, düşük yatırım-

da ayrıca, bugün dahi enerji alımındaki proses

terredütleri ortadan kaldırmak ve aynı şekilde,

larla, enerji ve sonuçta CO2 ve maliyetlerde bü-

ve tedarik maliyetleri çağdaş hizmetlerle belir-

her çalışanın işletmedeki enerjiyi rasyonel bir

yük ölçüde tasarruf lara imkan verirler. Çoğu

gin oranda azaltılabilir.

şekilde kullanması konusunda sorumluluk

işletme maalesef henüz bunun bilincinde de-

bilincini arttırmakta yatmaktadır. “Üretim ön

ğildir. Aynı şekilde, işletmede, örneğin emis-

andre.wissenberg@textile.saurer.com

Tekstilde değerler yaratmak.E konom İ kl İ k .

trolling Sistemi’nde, mevcut/standart durum


SAURER: YENİ SERVİS İNİSİYATİFİ.

SUN – Service Unlimited. Tekstil işiniz ile ilgili yeni ürün serilerine ve ekipmanlara karar verirken beklentileriniz nelerdir? Kontrol etmek istediğiniz karmaşık üretim süreçlerinizi yönetecek birkaç farklı sağlayıcı istiyor musunuz? Ve birkaç yıl sonra yatırımınızın hemen hemen değersiz olması durumu ile karşılaşma riskini göze alabilir misiniz?

Saurer olarak bizler bu gibi sınırlamaları kabul etmemeniz gerektiğine

makta ve bilgi içerikli iletişimlerde bulunmaktadır. Örneğin, özel olarak

inanıyoruz. Bu nedenle „SUN – Service Unlimited“ anlayışına sahibiz

eğitim gören Müşteri Destek personelimiz sadece teknik olarak odak-

– Allma, Barmag, Melco, Neumag, Schlaf horst, Volkmann ve Zinser

lanmamıştır, bununla birlikte ortaklarımızın kültürünü ve özel bölgesel

markaları ile Saurer Müşteri Desteği tarafından hizmetin ötesinde çıkar

geleneklerini da anlamakta ve anlayış göstermektedir.

sağlayan tüm müşteriler için sunulan yeni bir hizmet inisiyatifidir. SUN, farklı hizmetlerin bir arada olduğu bir anlayış olup Saurer donanımınıza

Yeterlilik ile oluşan güven.

ve günlük işlerinize esneklik katarak gerçek değerini ortaya çıkarır.

Saurer Müşteri Destek ekibinin her bir ferdi bazı tekniklerde ve sundu-

S aygı .

ğumuz makinelerde oldukça iyi eğitim almıştır. Çalışanlarımız işinizin

Biraz daha ileri gitmek.

sorunsuz ilerlemesi için en yeni ve en karmaşık yeni teknolojiye sahip

Deneyimlerimiz sayesinde değerli hizmetlerimizi iki seviyede suna-

makineleri kullansanız ya da markalarımız içinde eski ürünleri kullanı-

bilmekteyiz: İşinizi tanımlayan tüm temel parametreleri genel olarak

yor olsanız dahi gerekli olan bilgi ve beceriye sahiptir. Ürün serileriniz,

inceleyerek; ve size özel ihtiyaçlarınız ile mevcut teknolojik seçenekler

piyasalar ile ilgili sahip oldukları derin bilgi ile birlikte teknik destek

hakkında derinlemesine bilgi sahibi olarak. Bu temel yaklaşım sayesinde

konusunda yılların vermiş olduğu deneyim ile ekibimiz kendisine gü-

Saurer, toplam müşteri memnuniyetine olan kararlılığımız ile destekle-

venebileceğiniz bir el uzatmakta ve şimdi ya da ileride her an hazır bek-

nerek ekonomik başarınız için en iyi şartları sağlamaktadır.

lemektedir.

Bize ihtiyaç duyduğunuz anda.

Bizimle yapmış olduğunuz günlük işlerinizin tadını çıkarın – başarı için

Saurer olarak bizler gereksinimlerinizi anlamanın en iyi yolunun sizin

güvenilir bir ortak.

dilinizi konuşmak olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Müşteri Destek ekibi-

Saurer.

miz dünya çapında faaliyet göstermekte olup müşterilerimize destek ol-

Tekstilde değerler yaratmak.

10

Tekstilde değerler yaratmak.


Danışmanlık:

bağımsızdır – hizmet danışmanlarımız işinizi

Kurulum:

daima her durumda optimize etmek için çalış-

Başarınızın planı.

maktadır. Proje henüz başlamadan süreçlerin

Öncü ekipmanların kurulumu.

Mükemmel danışmanlık için en önemli etmen-

bakımına ve optimizasyonuna ve üretkenliğin

Yeni bir teknolojiye ve ekipmana yatırım yap-

den üçü şöyledir:

sürekli olarak geliştirilmesine kadar güvenilir

maya karar verirseniz, Saurer mühendisleri ve

ve dengeli bir şekilde destek vererek ortakları-

teknisyenleri her şeyin yerinde ve zamanında

mız ile birlikte çalışıyoruz.

yapıldığından emin olmak zorundadır. Kendi

Piyasa gereksinimleri hakkında

derinlemesine bilgi sahibi olmak.

ihtiyaçlarınıza göre veya mevcut bir altyapı için

Amaçlarınız denek taşınızdır.

özelleştirilmiş sabit bir makine kurulumuna

tüm süreç hakkında mükemmel bilgi sahibi

Danışmanlık konusunun en önemli yönü

ihtiyaç duysanız ya da yeni bir kompleks tekstil

olmak.

müşterilerin taleplerini dinlemektir. Uzman-

fabrikası kurmak isteseniz dahi Saurer için bu

Yatırımınızı güvenilir ve hızlı değer

larımız tarafından yapılan budur. Ve bunu iyi

sorun değildir, biz sadece çözüm üretiriz.

Ürününüzü eşsiz ve verimli hale getiren

oluşturan bir hale dönüştürmek ve kısa

yapmaktadırlar. Fabrika ve piyasa trendleri hak-

dönemde yatırımlarınızdan gelir elde etme

kında çok iyi bir donanıma sahip olmakla bir-

Ne yaptığınızı bilmek – ve bunu yapmak.

(ROI) garantisi sağlamak.

likte mamul tekstil ürünleriniz hakkında özel

Saurer tarafından kurulan makine ve fabrika

ihtiyaçlarınızı karşılayan birden fazla çözüm

kurulumları tüm tekstil sürecinin yanısıra uy-

Müşteri Destek ekibimiz bu başarı etmenlerini

sunmaktadır. Mümkün olan sınırlar dahilinde,

gulamalı know-how bilgisine dayanmaktadır.

sürekli olarak yönetmekte ve ortaklarımız ile ya-

uzmanlarımız Saurer’in kendi öncü ekipman-

En son teknolojiden faydalanıldığı için yenilik-

kın ve güvenilir bir ilişki içinde paylaşmaktadır.

larının sadece göze çarpan yeterliliklerini göz

çidirler. Ergonomik oldukları için ekonomiktir-

Danışmanlık Hizmetlerimizin faydalarından

önünde bulundurmamaktadırlar. Bunun yanı-

ler. Mevcut altyapının her bir köşesi ile uyum

yararlanmak, şirketinizin elde ettiği durumdan

sıra üçüncü taraf tedarikçilerinin ekipmanları

sağladıkları için akıllıdırlar.

hakkında ayrıntılı bilgiye da sahiptirler.

Danışmanlık

Kurulum

S aygı .

Tekstilde değerler yaratmak.

11


nızı düşünüyoruz. Sunulan komponentlerin kalitesinin en üst düzeyde olacağından emin olacaksınız, bu arada orijinal parçaların ve hizmet seçeneklerinin özel ‚Akıllı Paketleri‘ bu ürünleri sizin için daha karlı hale dönüştürecektir.

Yazılım: Memnuniyetinizin artırılması. Küresel piyasaların talep ettiği çeşitli ürünlerin üretilmesinde kullanılan tekstil üretim süreçleri artık günümüzde sadece mükemmel çalışan donanıma bağlı değildir, bununla birlikte özel yazılımların da kullanılması önemlidir. Gerçekte bu müşterilerinizin istediği güvenilir bir tedarikçi olmak için gerekli olan bir yazılımdır. Ve ayrıca rakip firmaların ekipmanlarına karşı Saurer makinesinin rekabetçi konumunu koruyan yazılımdır.

Eğİtİm

Orİjİnal Parçalar

Yazılım

Saurer yazılımı şunları etkinleştirir ve sağlar: ■

Eğitim:

kullanımı.

tirir – ve sadece benzersiz, orijinal parçaları

Bir makineden alınan gelişmiş çeşitlilikte

Deneyimimizi paylaşmak.

kullanarak Saurer’in öncü ekipmanlarının sü-

ürünler.

Eğer doğru kullanmazsanız dünyanın en iyi

rekli olarak sunduğu yüksek kalite ve üretken-

ekipmanı dahi kar sağlamaz. Farklılaştırılmış

lik standartlarını yakalayabilirsiniz.

yatırımları.

ve bireyselleştirilmiş olarak verilen eğitim ile

Saurer sizin ve çalışanlarınızın uzun yıllar kar-

Saurer Orijinal Parçaları ile elde edeceğiniz

lı bir şekilde çalışmanıza yardımcı olmaktadır.

avantajlar net ve açıktır:

Personelinizin iyi eğitim almış şekilde tutul-

Daha üst düzeyde kanıtlanmış donanım Çapraz linkli sistemlerde tekli makine

entegrasyonu. Hemen hemen tüm yazılım ürünlerimizde

ması arıza ve atık oluşumuna engel olur. Daha

Yüksek seviyede dengeli üretkenlik.

müşterilerimizin dilinde Grafik Kullanıcı Ara-

değerli ortaklar olarak kendilerini kurumunuza

Yüksek performans.

yüzleri bulunmaktadır. Bu, operatörün görevini

daha bağlı hissedeceklerinden dolayı çalışanla-

Garantili maksimum etkili makine çalışma

karmaşık kurulumlarda dahi daha da kolaylaş-

rınızı motive eder.

zamanı. ■

tırmakta ve daha rahat hale getirmektedir.

Parçalara anında ulaşılabilirlik, dünya

Kapsamlı ve özelleştirilmiş.

çapında ve 24/7.

Saurer eğitim programlarına katılanlar hem

Garantili komponent kalitesi.

Müşterilerimize en iyi sonucu vermek için Saurer

özelleştirilmiş hem de daha kapsamlı bilgiden

Makine garantisi.

yazılımı piyasa gereksinimlerine ve AR-GE çalış-

faydalanma olanağı sağlar. Ekipmanlarımızın sizin için ortaya koyduğu tüm durumlara tam

Paranızın karşılığını verir.

olarak alışır, yeni teknikler ve gelişmiş ürünler

Yedek parçaları ve aksamları diğer tedarikçi-

için uf kunuzu genişletir. İyi eğitim almış bir

lerden satın almak sizin için daha ucuz ge-

personel yeni ekipmanlara yaptığınız yatırım-

lebilir. Bu parçaları satın almadan önce bu

lardan alacağınız değeri en üst düzeye çıkarır

parçaların gerçek masraf larını göz önünde

ve ürünlerin performansı ile ilgili olarak ger-

bulundurmanızı istiyoruz: Daha sık arızalar,

çek bir fark oluşturur.

garanti servislerinden faydalanamama, daha az makine çıkışı ve ekipmanınızın ömrünün daha da kısalması.

Orijinal Parçalar:

S aygı .

Ekipmanın ekonomik bir şekilde optimum

lanmanız en iyi donatılan makineleri gerek-

Yatırımlarınızı ve kazançlarınızı optimize

Hiç kimse sizinle boy ölçüşemez.

etmek için Saurer Orijinal Parçaları’nı kullan-

Ürünlerinizde sürekli mükemmelliğe odak-

manızın en güvenilir yol olduğuna varacağı-

12

Tekstilde değerler yaratmak.

Kârınızı artırın.


malarındaki yeni gelişmelere bağlı olarak artırılabilir. Fakat yüksek teknoloji

Bu gibi zamanlarda yapmanız gereken hızlı cevap vermektedir ve size tam

gelişimlerinin faydaları sadece yazılıma sahip olanlarla sınırlı değildir. Bir-

olarak şunları sunabiliriz: Sorununuzu anında herhangi bir karışıklığa

çok durumda, müşterilerimizin özel gereksinimlerini karşılamak için mev-

meydan vermeden çözecek olan gerekli kaynaklara sahip, iyi donanımlı

cut platformların yükseltilmesi mümkündür.

ve güvenilir teknisyenlerimiz ve mühendislerimiz. İhtiyaç duyduğunuz her yerde Saurer Müşteri Desteği – sizin yanınızda ve sizinle.

Bakım ve Onarım: Modernleştirme: İşinizin mükemmel görünümünü korumak. Saurer; sürekli, yüksek performans sunmak için Öncü Ekipmanlarını

Makinenizin yenilenmesi.

kesintisiz olarak geliştirmektedir. Bu ekipmandan aldığınız üretkenlik

Teknolojik gelişmelerin hızı daha geç veya daha sık makine satın alan ve

standartlarını korumak için, performansın mükemmel bir şekilde iler-

rakiplere karşı alınan avantajları katladığından birkaç yıl önce yapılan bir

lemesini etkileyen makine parçalarını zaman zaman kontrol etmeniz ve

yatırım rahatlıkla sollanabilir.

gerektiğinde yenileri ile değiştirmeniz gerekecektir. Sistematik ve modüler mühendislik anlayışı sayesinde, Saurer makineleÜretim süreçlerinizde asgari kesinti sağlamak için, operasyonlarınızın

ri yeniden donatılabilir ve birçok şekilde defalarca yükseltilebilir.

kesintisiz sürdürülmesi amacıyla teknisyenlerimiz ekipmanınıza Orijinal Parçaları başarılı bir şekilde monte etmek için ayrıntılı bilgi ve be-

Kesintili ve daha eskiden üretilmiş modelleri kullanan müşterilerimi-

ceriye sahip olup makinelerin çalışmadığı zamanı en aza indirmekte ve

zin rekabetçi kalabilmelerine yardımcı olmak için tam seri yükseltme

bakım gereksinimlerini en alt seviyede tutmaktadır. Ve unutmayın ki

hizmetleri sunmaktayız. Böylece sadece bugün değil gelecekte de Öncü

bize dünyanın herhangi bir yerinden her an ulaşabilirsiniz.

Saurer Ekipmanlarından ve en üst düzeydeki hizmetlerinden faydalanabilmek üzere vereceğiniz kararı kesinleştirir.

En çok ihtiyacınız olduğu anda. Sorunlar genellikle olmaması gereken en kötü anda oluşur. Makinenizi

En iyisini elinizde tutun – kalanını iyileştirin.

iyi bir konumda tutmanız gerekmektedir, düzenli “genel check-up“lar ve

Tedarik ettiğimiz çeşitli ekipmanlar Saurer tarafından sunulan hemen

bakım hizmetlerinden faydalanmanız gerekmektedir – ancak hayatın

hemen sınırsız bir çok çeşit anlamına gelmektedir. Ancak ekonomik er-

bir gerçeği olarak beklenmeyen kesintiler de oluşabilir. Ve ne zaman bu

gonomik ve ekolojik optimizasyon politikalarımızı uygulama konusunda

gibi durumlarla karşılaşsanız, müşterileriniz gönderileri beklerken çalı-

kararlıyız, dolayısıyla bu amaca ulaşmak için elimizdekileri mümkün ol-

şanlarınız herhangi bir üretim faaliyetinde bulunmadan ödeme almaya

duğunca koruyacak ve gerektiğinde değişikliğe gideceğiz.

devam eder. andre.wissenberg@textile.saurer.com

Bakım ve Onarım

Modernleştirme


S aurer : I T M ’ de son yenilikler .

Boğaziçi’nde 3 dünya prömiyer. Dünya, 3,000 yılı aşkın bir süreden beri yerküresinin en eski ve hâlâ ayakta duran şehirlerinden birine odaklanmış durumda. Ve 27 Haziran’dan 2 Temmuz’a kadar sürecek olan ITM günlerinde İstanbul tekrar ilgi odağı olacaktır. Saurer için bu, dört dünya prömiyerini kutlamak için ideal bir platform oluşturacaktır. Saurer bunun dışında ayrıca, Hol 8’de 2 No.’lu Stand’ta 1,100 m2’lik alanda çok sayıda daha başka yenilikleri de tanıtacaktır. Fuardaki standımızın hemen yanındaki komşu stand’ta ayrıca her iki Türkiye mümessillerimiz Erler ve Tekstil Servis yer alıyor. Saurer, tüm ziyaretçilere şimdiden: „Hoşgeldiniz“ der!

B armag : 1 . d ü nya P R Ö M İ Y E R İ .

COCOON – Yeni bir kalite doğdu. Barmag yeni elle dokuma konseptini sunar: DTY sürecini etkilemede daha fazla özgürlük, önemli ölçüde düşük enerji tüketimi, birinci sınıf iplik kalitesi. MPS’in manüel “kardeşi” olan COCOON sağlam teknolojiyi çığır açan yüksek teknoloji ile birleştiriyor.

Makinenin öne çıkan özellikleri arasında düşük enerji tüketimi sayesinde ikna edici yeni besleme sistemi, üretilen ipliklerin daha yüksek kalitede olması ve düşük üretim maliyetleri vardır. Dahası ATT (İleri Kaldırma Teknolojisi), COCOON’un dahili komponentlerinden biridir. Geleneksel DTY paketleri üreten ATT dokuma işlemlerinde ve üretilen mallarda kalıcı avantajlar sunar. Bun ek olarak, ATT artan bir şekilde şimdiye kadar mekanik kaldırma ile elde edilemeyen özel çözümlere olanak sağlar. Ayrıca bu makinenin optimize edilmiş tasarımı, eskileri yenileriyle kolayca değiştirme olanağı sağlamaktadır. 240-pozisyonluk bir makine artık 216pozisyonluk bir makinenin yerine koyulabilir. COCOON konseptinin etrafında modern elektronik aletler ve optimize edilmiş bir makine düzenlemesi yer almaktadır. Sorumluluk sahibi bir genel çözüm konseptleri sağlayıcısı

I N N O VAT I O N

olarak Barmag, makine ve komponentlerin geliştirilmesinde enerji tüketimine özellikle önem vermektedir. MPS tarafından sunulan olanaklarla karşılaştırılan enerji tasrrufu ile, COCOON’a e-save® ünvanı verilmiştir. susanne.beyer@barmag.de

14


B armag : 2 . d ü nya P R Ö M İ Y E R İ .

VarioFil ile Fişe Takın ve Kar Edin. Pazartesi: red POY, Salı: yeşil FDY, Çarşamba: yüksek sayımlı iplik, Perşembe: …, Cuma: Çok sıkı ipliğe ne dersiniz? Ve hepsi de küçük ebatlarda. Barmag’dfan “hepsi için tek bir tane” konseptine sahip VarioFil için sorun değil.

VarioFil kompakt eğirme hattı en yüksek esneklikte tasarlanmıştır. VarioFil çalışması için gereken tüm yardımcı ünitelerin sistemin içinde entegre olarak bulunduğu bağımsız bir anahtar teslim sistemidir. Bu nedenle, VarioFil büyük siparişlerin yanı sıra, küçük partiler halinde geniş bir ürün yelpazesi ile de uğraşması gereken ve dinamik bir piyasaya hızlı bir şekilde tepki verebilen iplik üreticileri için de ideal bir üründür. Miktara, polimere, iplik tipine, polyester boyalı veya ham beyaz olmasına bakmadan, VarioFil ürünleri daima yüksek kalitede ve ekonomiktir. Kompakt üretim hattı en kaliteli Barmag komponentlerini kullanır. Ekstrüder ve renk ilavesi kaynaşmış materyalin optimize şekilde işlenmesini sağlar. Barmag’ın ürün yelpazesini oluşturan döner kafa, döner paket, pompalar ve suyla soğutma üniteleri homojen idareyi garanti eder. Tüm Barmag eğirme tesislerinde kullanılan enerji tasarrufu yapan yüksek frekanslı ısıtılmış godeler aşırı benzeyen termal programlama ve polyester ipliğin esnemesiyle karakterize edilirler. Tamamlanan iplik, uzmanlar arasında çok iyi bir üne sahip olan az bakım gerektiren Barmag çıkrıkları tarafından test edilir. Üstün ambalajlama ve öne çıkan çalışma özellikleri, ileriki işlemlerdeki yüksek yön değiştirme hızlarını mümkün kılar. Bütün tesis ve ana komponentleri e-save® standartlarını karşılamaktadır: Yaygın olarak kullanılan ticari ekipmanlardan en az %20 daha az enerji tüketimi ile, VarioFil gelecek için sağ-

Yenilik ve ekonomiklerin bir adı var. Variofil ile Barmag bir kez daha referans noktası

lam bir yatırımdır.

oluşturuyor ve değer yaratıyor.

Aşağı yöndeki işlem, tüm Barmag dokuma ve havalı dokuma ekipmanı yelpazesini kullanarak yapılabilir. VarioFil üzerindeki iplik eğirme herhangi bir sistemde dokunabilir. Dokunan iplikler uygun Volkmann makinelerinde bükülürler. Yenilik ve ekonomiklerin bir adı var. VarioFil ile

Y en İ l İ kç İ l İ k .

Barmag bir kez daha referans noktası oluşturuyor ve değer yaratıyor. susanne.beyer@barmag.de

Tekstilde değerler yaratmak.

15


S chlafhorst : 3 . D ü nya pröm İ yer İ .

Yarı otomatik rotorlu iplik eğirme sektörünün jokeri. Schlafhorst, ITM 2006’ya tam zamanında yetiştirdiği yeni, yarı otomatik rotorlu eğirme makinası olan BD 380’le sektörü şaşırttı! Dakikada 110.000 devir, 180 m / dak.’ya kadar çıkış hızları ve 352 adede kadar iğle yeni BD 380 jenerasyonu verimlilik, kalite ve esnekliğin garantörüdür.

Bu yeni performans yeteneği, şeridin rotora

bir erodinamik hava akışı ile sağlanmaktadır.

mi TexParts da, BD 380‘nin yüksek düzeyde-

beslenmesinden ipliğin bobine sarılmasına

Kullanım amacına odaklanmış, özel eğirme

ki ekonomik özelliğinin odak noktasıdır. Adı

kadar bütün iplik üretim prosesini kapsayan

kutusu düzenekleri ve yeni contalama teknolo-

geçen yataklama sistemi dakikada 100.000’in

komple bir konseptle gerçekleşmektedir.

jileri hava akışını homojenleştirir, lif lerin yön-

üzerindeki yüksek devirlere ideal bir şekilde

lendirilmesini ve ipliğe bağlanmalarının bir

uyumlanmıştır. Konvansiyonel yarı otomatik

optimumunu sağlarlar. Telef partikülleri, ne

rotorlu eğirme teknolojisinde uç bağlama tek-

garantörü: Yeni Eğirme Kutusu NSB 38.

ipliğin oluşum prosesini ne de ipliklerin sonra

nolojisi buna karşın makinanın verimliliğini

Eğirme Kutusu NSB 38, yeni eğirme eleman-

gelen proseslerdeki sağılma tutumlarını olum-

sınırlandırmaktadır.

ları serisi ‚Value Line‘ ile kombinasyonla iplik

suz yönde kesinlikle etkilemeksizin, özellikle

parametrelerini hayatî nitelikte iyileştirir. Ni-

etkin bir şekilde temizlenir.

Manuel etkenler bağlama güvencesi ve bağ-

tekim bunun sonucunda, örneğin iplik muka-

lama yerlerinin mukavemetini azaltır ve bağ-

vemeti, alışılagelmiş klasik yarı otomatik rotor

Yeni teknolojiyle iplikhaneler, iplikte hiçbir

lama yerleri arasındaki sapma ve farklılıkları

iplik eğirme makinalarıyla eğrilmiş ipliklere

kalite veya verimlilik kaybına uğramaksızın

(homojensizliği) arttırırlar. Bunun sonucu da,

kıyasla % 20’ye kadar daha yüksektir. Bu özel-

düşük kalitede hammaddeleri dahi kullana-

eğirme prosesi esnasında çok sayıda iplik ko-

liğiyle BD 380, başta dokuma ipliği sektörü ol-

bilir ve akıllı bir hammadde seçimiyle ekono-

puşları ve verimlilik kayıpları ile gerek iplikha-

mak üzere, yeni, daha başka uygulama alanları

mikliklerini de belirgin oranda arttırabilirler.

ne, gerekse dokumahanedeki iplik kopuşlarını

açmaktadır. Bu artış, diğer unsurların yanısı-

Güvenilir, uzun ömürlü ve kullanıcı dostu

gidermek için elle yapılacak çok sayıda işlem ve

ra, eğirme kutusunun içerisindeki optimumlu

rahat bir bakıma sahip rotor yataklama siste-

müdahaleler ile bununla bağlantılı yüksek ma-

I N N O VAT I O N

Bir numaralı kalite ve verimliliğin

16

Tekstilde değerler yaratmak.


liyetlerdir. Mamafih bu, BD 380’nin bobinleri

leme aparatı, optimumlu bir tahrik teknolojisi

larıdır. Yüksek bobin yoğunluğu nakliye ma-

için geçerli değildir. Burmaster BM2 sistemiyle

ve iplik kılavuzlama sistemiyle kendini en iyi

liyetleri ile örgü ve dokumahanelerdeki işlem

Schlaf horst, yüksek rotor devirlerini, bağlama

şekilde kanıtlamıştır. Bobinler, 320 mm’lik

külfet ve teferruatını azaltır. Tüm bu özellikle-

yerlerinin kalitesine yönelik yüksek taleplere

büyük çaplarda dahi temiz yapıda kenarlar/ka-

rinin dışında BD 380 ayrıca ve özellikle esnek

karşılık veren, optimumlu bir uç bağlama yön-

natlar ve homojen bir yoğunluğa sahiptirler.

bir özelliğe de sahiptir! Fantezi iplik düzeneği

temine adapte etmiştir.

Yüksek sarım hassasiyeti, BD 380 bobinlerinin

Fancynation, gerek bütün iğlere, gerekse sade-

bir kalite ve ekonomiklik faktörü olarak artık

ce makinanın birkaç seksiyonuna da entegre

Sonra gelen proseslerde daha fazla

kendilerini kanıtladıkları özellikle sonra gelen

edilebilmektedir.

değer kazanımı için kalite bobinler.

proseslerde kendini gösterir. Bir diğer avantaj

BD 380’nin bobin kalitesi ipliklerin diğerlerin-

da, bobinlerin alışılagelmiş bobinlere kıyasla

den üstünlüğünü belgelemektedir. Yeni bobin-

% 15 oranda daha fazla ipliği içeren yoğunluk-

waltraud.jansen@schlaf horst.de

Saurer’nin ITM’deki genel görünümü.

Saurer’in ITM 2006’daki standı.

I N N O VAT I O N

Tekstilde Creating değerler Textile yaratmak. Values

17


SAURER ITM’DE: ENERJİ TASARRUFLU WINSPIN.

WINPRO dokuma iplikleri – en üst düzeyde uzun dengeli eğirme. Düz dokuma sektörü için uzun dengeli iplik üreticileri sadece uygun fiyatlı ve hızlı üretim yapma durumu ile karşılaşmamakta, aynı zamanda yeni ürünleri sürekli olarak geliştirmek durumunda da kalmaktadır. WinPro dört katlamalı iplikleri ile çeşitli uygun fiyatlı ve en iyi kalite için bir koz kartına sahip olacaksınız.

WinPro üreticileri “Yeni dokuma ürünleri için yaratıcı eğirme” sloganı

WinPro uygun fiyatlıdır.

ile desteklemektedir. Dört katlı iplikler WinSpin ile birlikte dört düzen-

Eğirme sırasında masuralar üretilmemektedir, ancak paket boyutu 1,9

siz iplik ile eğirilmekte ve bir kaç saniye içinde WinTwist ile burkulmak-

kg’a kadar olan f lanşlı bobinler doğrudan bükme makinesine beslen-

tadır. Eğer istenen buysa, elastik ve elastik olmayan filamanlar eğirme

mektedir. Masura bağlantısı ayırma ve bölme işlemleri ortadan kaldırı-

süreci sırasında taslak ile birlikte veya taslak olmadan eklenebilir. Ben-

larak halka eğirme sürecinde gereklidir. Sonuç, süreçte daha az çalışma

zeri olmayan yeni ürünler yaratılabilir, bu da eğiricilerin ve dokuyucula-

yapılması ile sonuçlanmaktadır. Ancak bu kadar değildir. Maliyet dü-

rın herhangi bir süreç adımı ve maliyeti olmada rakiplerine fark açması

şürmeleri zorlu piyasa koşullarında çok önemlidir. Sadece eğirme ma-

anlamına gelmektedir.

liyetleri ile bitmemekte, aynı zamanda halka eğirme sürecindeki burma maliyetleri de WinPro’dan %55 daha yüksektir, üretici ayrıca tüm avan-

Her yönden avantaj.

tajların bulunduğu dört katlamalı bir ip de almaktadır.

WinPro yaratıcı Pazar liderleri için geliştirilmiştir. Ticari iki katlı ipliklerden bir adım daha iyi olan net düğüm yapısı ve katlama değerleri WinPro dokuma ürünlerini farklılaştırmaktadır. Örneğin akrilik sektörü hızlı, uygun fiyatlı üretim talep etmektedir. WinPro bu üretimi yüksek hızlarda elde edebilir. Bu da, eğirme hızının 250 m/dk’ya kadar çıkabileceği ve burma hızının ise 120 m/dk’ya kadar çıkabileceği anlamına gelmekte olup her bir eğirme/burma pozisyonu için iplik bükmeden burma bobinine kadar 2,5 saat/kg değerinde bir üretim zamanı elde edilir. Buradaki avantaj kutu eklemededir. İki ip bükmeli iki kutu veya dört ip-

Y en İ l İ kç İ l İ k .

lik bükmeli bir kutu beslenebilir ve işlenebilir. 10 ile 12 kg’a kadar olan kutu dolguları ile birlikte beslemedeki değiştirme zamanları üç kattan altı kata kadar düşürülebilir. Bunun yanı sıra, kutudan çıkış gerilimi bitirme bobinindekinden daha azdır, dolayısıyla yanlış taslaklar özellikle hariç bırakılmaktadır.

18

Tekstilde değerler yaratmak.

u.probst@saurerarbon.com


N eumag : Ş İ md İ F ehrer İ ğ ne zımbalama T eknolo j İ s İ n İ sunuyor .

Yeni NL11 / Twin-SE Carpet Star ® ile daha düşük yatırım maliyetleri. Tek bir makinede arttırılmış sayıda iğne girişi nedeniyle yatırım maliyetlerinde azalma. Öne çıkan kaliteye ulaşmak için artık iki makineye gerek yok.

Fehrer İğne Zımbalama Teknolojisi geniş bir iğne zımbalama makinesi

endüstriyel PC prensipleri üzerine tasarlanmış bir çalışma yüzeyini bir-

yelpazesi sunar. Fehrer NL11/Twin-SE Carpet Star® iki bağımsız çalışan

leştiren PLC kumandaları ile takılmıştır. Desen yazılımı aynı zamanda

iğne bölgesi kullanarak yüksek kalitede ribana ve kadife ürünler için ya-

makine control sisteminden bağımsız olarak bir ofis bilgisayarında da ça-

pılandıran bir iğne zımbalama makinesidir. Bu teknoloji ile, Neumag

lıştırılabilir ve tasarımcıyı tasarım sürecinin her aşamasında destekler.

müşterilerine her köşesinde kenarlar ve kenar süsleri olan desenli halıların yanı sıra, daha önce ulaşılamayan hızlarda tamamen yeni büyük

Teknik Veriler:

ölçekli tekrarların yaratılması olanağını sunar.

Maksimum sürekli strok sıklığı (strok/dakika): 1.500.

Çalışma genişlikleri (m): 2,4 – 5,6.

Dahası, Carpet Star ayrıca yüzey kalitesine bağlı olarak, tek panolu bir

Standart strok genişlikleri (mm): 30.

makinenin üretim hızının üç katı hızda ribana ürünleri ve tek bir geçişte

Lineer metre başına iğne sayısı (yaklaşık): 14.000’e kadar.

ve bir halıda ribana ve kadife karışımı üretebilir.

Kademeli lamel adımları (mm): 3-7 adımlar arasında.

Carpet Star®, kısa tekrarlarda bile yüksek üretimi kolaylaştıran hassas

Avantajları:

®

bir tahrik sistemi ile karakterize edilir. İki iğne bölgesi verilen desene

uygun olarak birbirlerine elektronik olarak ayarlanırlar. Sonuç olarak

maksimum desen tasarımı esnekliği.

maksimum dizayn esnekliği sağlanmış olur.

Halının gövdesinde ve kenarlarında farklı desenler.

Tek bir geçişte ve bir halıda ribana ve kadife desenlerin karışımı.

Tek panolu bir makinenin üretim hızının üç katı hızda ribana ürünleri .

ITM’e gelen ziyaretçiler, 2,4 m ve 3,5 m lamel adımı çalışma genişliği-

Daha önce ulaşılamayan hızlarda büyük ölçekli tekrarlar ve

ne sahip çalışan bir NL11/Twin-SE Carpet Star görebilirler. 1.500 devirlik sürekli çalışma hızına sahip makine, Windows tabanlı görüntüleme ve

sales.austria@neumag.saurer.com

I N N O VAT I O N

Creating Textile Values

19


S aurer : 2 0 0 5 / 2 0 0 6 E lyaf Y ılı .

Tekstil sektörü için zorlu bir yıl. 2005 yılı tekstil ve hazır giyim sektörü için kesinlikle zorlu bir yıldı. Sektördeki birçok kişi kotaların yürürlükten kaldırıldığı ilk yıl dengeye ulaşamayan bir türbülant yaşadı.

Çinli şirketler artan ticari hacimlerinden tam

artarak 38,1 milyon tona yükseldi. Kapok, ra-

likte en güçlü büyüme hızına ulaşmıştır. Yeni

olarak faydalanabilmek amacıyla sektörlerini

mie, f lax, hemp, jute, sisal ve coir’in 5,7 milyon

kapasitelerin oluşturulması ve dünya çapında-

yükseltmek ve genişletmek için milyarlarca do-

tonda durakladığı tahmin edilmektedir. Karra-

ki sürekli penetrasyon nedeniyle yün olmayan

lar harcadılar. Bu durum ABD ve Avrupa’nın

lı elyaf lar ikinci kez filaman ipliklerini geçti.

ürün sektörü 2005 yılı boyunca sürekli bir bü-

ithal ürünler ile dolmasına sebep olurken

Kararlı elyaf lar, örme iplik ve yün dışı ürün-

yüme görmüştür. Yatırımların Latin Amerika

Çin’in ihracatta çok büyük başarılar kazanma-

ler %4,9 artarak 44,4 milyon tona ulaşırken,

ve Asya-Pasifik gibi gelişmekte olan bölgelere

filaman iplikleri %1,3 artarak 20,4 milyon tona

kayması cazipti, ancak Kuzey Amerika ile Batı

ulaşmıştır.

Avrupa’daki gelişmiş sektor bir kez daha büyüme potansiyelini kanıtlamıştı. Yatırımların

İplik ve yün olmayan ürünlerden alınan verim.

alanı asıl olarak kartlı ve örgülü yün olmayan

2005 yılında dünyada üretilen kısa ve uzun

ürünlerden oluşmaktadır. Tüm segment 2004

kararalı burgu iplikleri miktarı 56,6 milyon

yılı boyunca %6,8 artış göstermiş olup 6,1 mil-

tona ulaşmış olup 2004 yılında %3,6 artış gös-

yon tona denk gelmiştir.

P İ yasalar .

termiştir. Bu, uzun dönem büyüme hızının hemen hemen iki katı olup muhtemelen den-

Çin ve ABD dünya tekstil

geli ham madde maliyetleri ile desteklenmek-

sektöründe baskındır.

tedir. Bunun aksine ham petrol fiyatlarındaki

ABD tüketici piyasası sürekli olarak büyümüş-

dalgalanmalar insan yapımı elyaf işinde bir

tür, buna karşın yerel üreticilerin tedariği ise

gerginlik oluşmasına sebep olmuştur. Filaman

sürekli olarak düşmüştür. Son yılki tekstil ve

iplikler %1,3 artışla 20,4 milyon tona ulaşmış-

hazır giyim ürünleri ithalatı 89,2 milyar Dola-

tır. Tekstil filaman işinde, diğer tüm polimer-

rı bulmuştur. Son yıllarda Çin, Hindistan, Pa-

sını sağladı. ABD ve Avrupa’nın her ikisi de

lerde iniş görürken, sadece polyesterde çıkış

kistan ve Bangladeş’teki güçlü yatırımlar %14

Çin’den gelen tekstil ve hazır giyim ürünleri-

gördük. Amerikalılar ve Avrupalılar için sek-

(Pakistan) ile %54 (Çin) yüzdelikleri arasında

ne tekrar kota koydular. Ancak batı endüstrisi

tördeki genel darbe en sert olanıydı. Bu arada

yüksek büyüme hızları ile sonuçlanmıştır.

bu sınırlamalardan faydalanamadı. Siparişler

halı ipliği segmentinde, üretimin %85’I yine

Çin’in toplam ithalattaki payı %25’ı bulmuştur.

bunun yerine Asya’daki diğer düşük gelire sa-

ABD ve Batı Avrupa’dan gelmekteydi, bunun

Bununla birlikte ABD küresel tekstil sektörün-

hip ülkelere kaydı. Dünya elyaf piyasası 2005

nedeni bu bölgede yaşayanlar için halı her za-

de hala önemli bir oyuncudur, bunun nedeni

yılında karma bir performans yaşadı. Pamuk,

man zemini kaplama seçeneği olmuştur. Sek-

ABD’nin en büyük pamuk ihracatçısı ve kişi

yün, ipek kullanımı %7,0 artarak 26,8 milyon

törel filaman iplik işi, bu istenen performansa

başına 36 kg ile en büyük tekstil ve hazır giyim

tona yükselirken, insan yapımı elyaf lar %1,6

katkıda bulunan tüm el yapımı elyaf lar ile bir-

tüketimi yapan ülke olmasıdır.

20

Tekstilde değerler yaratmak.


Diğer taraftan, Çin’in 2005 yılındaki tekstil satışları 408 milyar Doları

nılmaz görünmektedir. Uzaklara ulaşabilmenin etkisi ile tekstil çalış-

bulmuş olup hazır giyim ihracatı ise 117,5 Milyar Dolardır. Çin endüstrisi

maları önemli oranda yer değiştirmiştir. Çin tekstil endüstrisi Batıdaki

dünyada %40 pay ile kumaş üretiminde açık farkla öndedir. Bununla bir-

tesislerin taşınması ile kırsal ekonomilerin korunmasındaki konumu-

likte tekstil ticaretinde AB ve ABD’nin koyacağı kotalar ile birlikte iplik

nu koruyacaktır. Girdi malzemelerinde kısıtlamalar olmasına rağmen

üretimindeki büyüme yavaşlayacaktır. Tekstil endüstrisi Çin ekonomi-

Bangladeş, f laman ve burgu iplik işinde büyük ölçekli üreticileri ile

sinde vazgeçilemez bir yer teşkil etmektedir ve uluslararası ticaretin den-

birlikte Hindistan ve filaman ipinin yetersiz olmasına rağmen Pakistan

gelenmesinde önemli bir görev üstlenmekte olup istihdam sağlamakta

üretim ile tüketim arasında gelişen milli dengelerdeki artan boşluktan

ve kırsal ekonomilerin gelişmesine destek olmaktadır. Geçen sene tekstil

faydalanmaya devam edecektir.

endüstrisi 19,6 milyon kişiye istihdam sağlamıştır ve aynı zamanda tekstil sektörüne ham madde tedarik eden yaklaşık 100 milyon çiftçi bulun-

Bununla birlikte, Vietnam ve Mısır gibi küçük ölçekli ülkelerin büyü-

maktaydı.

mesinde hala çok fazla potansiyel bulunmaktadır. Vinatex, 2010 yılına kadar 1 milyar Doların üzerindeki yatırımı anahtar konumdaki genişle-

2010 yılında dünya tekstil sektörü.

me projelerine yatıracaktır. Ayrıca Tayvan ürünlerinin yeniden yerleşti-

Tüketilen elyaf ile ilgili ürün miktarı 80 milyon tonu bulacaktır (2000: 53

rilmesinden de faydalanmaktadır. Zorlu özelleştirme sürecinden geçen

milyon), bu da yıllık ortalama büyüme hızının %4,2 olmasını sağlamak-

Mısır, Avrupa tüketici pazarlarına yakın olması, Nitelikli Endüstriyel

tadır. Bu yüzdelik oran doksanlardaki yıllık ortalama %2,6‘lık orandan

Bölge Sözleşmesi imzalandıktan sonra ABD’ye sınırsız gümrüksüz gi-

daha büyük bir orandır. Bunun nedeni kotasız ticaretin büyüme sonuç-

riş yapmak, yüksek kalitede uzun pamuğa sahip olması ve Çin’den bile

larının hızlanmasıdır. Bu durum, tekstil ve hazır giyim tedariklerinde

daha düşük işçilik maliyetlerine sahip olması gibi kendisine has birçok

dalgalanmalara sebep olmuş ve fiyatlarının daha da düşmesini sağla-

özelliğe sahiptir. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki tekstil ve hazır giyim

mıştır. Buna ek olarak kotaları aşamalandırılması yeni ihracatçıların gi-

sektörünün dünya ticaretindeki yeri küçük olmasına rağmen genellik-

rişindeki engelleri düşürmüştür. Düşük fiyatlar tüketicilerin daha fazla

le bu ülkelerin ekonomisi için çok büyük öneme sahiptir. Bu endüstri

satın almasını teşvik etmektedir. Hazır giyim son kullanıcıları dünya

imalatta yaklaşık %30 istihdama sahip olduğundan en büyük işveren ko-

tekstil piyasasında açık bir şekilde baskındır. 2010 yılına kadar en güçlü

numundadır. Son olarak bayiller düşük fiyatlı pazarlardan orta fiyatlı pa-

büyümenin 45 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. 500 milyon yeni

zarlara kadar daha kalıcı olmuşlardır. Kendi tedarik zincirlerini kurmuş

tüketici ile birlikte sadece açıklanabilir bir durum olmamakla birlikte

ve sürekli olarak iyileştirebilmişlerdir. Kendi markalarını geliştirmişler

aynı zamanda Çin ve Hindistan’daki yaşam standartlarının artması ile

ve elbiseleri doğrudan tedarikçiden almışlardır. Perakende sektöründe

daha yüksek atılabilir gelir elde edilmesi ile sonuçlanmaktadır. Hazır

daha ileri bir konstantrasyon ile birlikte birden fazla perakendeci için

giyim talebindeki artış asıl olarak demografik kaymalara sebep olacaktır.

üstün pazar gücüne yol açmıştır.

Zengin ülkelerin atılabilir gelirleri, özellikle Çin ve Hindistan gibi dünyanın düşük gelire sahip ülkeleri kadar hızlı bir şekilde büyümeyecektir.

Günümüzdeki düşük maliyetli ülkelerdeki kaynakların kullanılması

Ve batı piyasalarının olgun ve doymuş olması gerçeği dolayısıyla önemli

sürdürülebilir olduğunu kanıtlamasına rağmen, diğer ülkelerin de adil

bir büyümeyi engelleyecektir. Daha iyi kalitede iplik ve kumaş talebi asıl

bir çekicilik kazanmasını teşvik edecektir. Günümüzde patlayan piyasa-

olarak nüfusun yaklaşık olarak %15-20’sini temsil eden büyümekte olan

lardaki büyümenin sonu yoktur, fakat enerji ve ham madde sınırları ile

orta sınıftan gelecektir. Hindistan’da bu rakam yaklaşık 50 milyon müş-

karşı karşıyadır. Ekonomik büyüme uzun dönemde tekstil ve hazır giyim

terilik bir pazarı temsil etmekte olup bazı Avrupa ülkelerinin boyutu ile

sektörü için daha büyük iç pazar talebi ile karşılaşacaktır. İkinci olarak

karşılaştırılabilir.

perakendeciler üretim ve dağıtım kanallarına büyük oranda karışmakta olup tek bir bölgeye bağımlı kalmaktan kaçınarak alternatif arayışına

Batı stilleri özellikle gelişmekte olan ülkelerin genç nüfusu arasında ol-

girmektedir.

dukça popülerdir. Bu trend, aynı anda her yerde bulunan büyük uluslararası markalar ve bayillerin güçlü reklamları ile desteklenmekte olup bu

Bu durum Orta Doğu, dağılan Sovyetler Birliği ve Latin Amerika gibi

trendde herhangi bir azalma olmamıştır. Gençlik modası, küresel moda

coğrafyaları önümüzdeki yıllarda daha çekici hale getirecektir. Burada

sektöründe en önemli marka/bayii etkisi yaratan ABD‘de olduğu gibi asıl

piyasalara hızlı giriş yapma meselesi kritik öneme sahip olup müşteri-

olarak günlük trendlere kayacaktır. Tekstil endüstrisinin ABD ve AB‘de

lerin taleplerine hızlı yanıt verebilme perakendeciler için daha çok nakit

daha fazla erozyona uğraması düşük maliyetli ithalatlar ile birlikte kaçı-

anlamına gelmektedir. Bu ülkelerden birkaçındaki dikkat çekici işaretler zaten görünür konumdadır. Günümüzün dinamikleri herkesin yarınki başarıda doğru tedarik zinciri olmasını gerektirmektedir. Doğru ortak ile çalışmak, piyasayı tam anlamak, en son teknolojiye sahip ürünleri kullanmak ve bunu hayata geçirme isteğine sahip olmak her gün biraz daha kritik hale gelmektedir. a.engelhardt@sgm.saurer.com

P İ yasalar .

Fiber Year’i, www.saurer.com altında indirebilirsiniz.

Tekstilde değerler yaratmak.

21


N eumag : F ehrer , A utefa , F O R , M & J F ibretech ve K ortec artık tam entegre oldu .

Yün olmayanlar için olan önemli hususlar. Neumag, Fehrer, Fincarde/FOR, Kortec, M&J ve Autefa markalarını bir arada tutarak Neumag önemli teknolojileri ile ilgili benzersiz bir portföy oluşturdu ve şu anda anahtar konumdaki airlaying, carding, and spunbonding süreçlerinde endüstriyel öncü tedarikçidir.

Neumag, tam spunbond ve airlaid çözümleri sunduğundan üst düzey kapsamlı bir projenin kartlı yün olmayan ürünlerin üretilmesinde

Looking for a turnkey solution in nonwoven?

birleşik genel konsept dahilinde başarılı FOR, Autefa ve Fehrer teknolojilerini içermesi mantıksaldır. FOR elyaf hazırlığı ve kartı için Autefa çapraz bindirme ve Fehrer iğne delme ile Neumag artık balya açmadan herşeyin bulunduğu bir mağazadaki geo tekstilleri, otomotiv kumaşları ve kağıt elyaf ları gibi mamule kadar üretim hattı sunmaktadır. Ayrıca Neumag dayanıklı elyaf teknolojisinin eklenmesi de tam entegre yün olmayan hatları oluşturur, polimer

Choose one.

reçinelerinden başlayarak fizibilite çalışmaları ile birlikte yün dokuma olmayan ürünler için benzeri olmayan maliyet yapısı sağlar. Bu gibi

Airlaid. Carding. Spunbond. The keys to nonwovens.

tam entegre bir fabrikanın ilk siparişi daha önceden alınmıştır.

Avusturya Kart Yeterlilik Merkezinin Açılışı.

lacak olan Kart Yeterlilik Merkezi hem ürün

Spunlace – Fleissner ile birlikte çalışmak.

Dokuma olmayan kartların yeni hatlarının

sunumları hem ürün denemeleri ile birlikte

Geçenlerde imzalanan işbirliği anlaşması,

avantajlarını göstermek için Linz’de yeni bir

şirketi içi AR-GE çalışmalarında kullanılabile-

spunlace segmentinin dahil edilmesi için tam

Kart Yeterlilik Merkezi oluşturulmuş olup

cektir. İleride Merkeze ayrı bir iğne ile delme

hat alanında Neumag’in performansını artır-

FOR, Autefa ve Fehrer için uygun teknolojiler

çözümü, ayrodinamik kart hattı (airlay) ve FOR

dığı anlamına gelmektedir. Öncü spunlace

ile birlikte tam dokuma olmayan pilot hattı

kartı için özellikle tasarlanan Fleissner Leanjet

sisteminin kullanılması yeni ve genişleyen

içermektedir. Resmi olarak Temmuzda açı-

Spunlace Sistemi eklenecektir.

uygulama alanlarında sadece kart sektörü için değil aynı zamanda airlaid ve spunbond ile ilgili olarak da yeni yollar açacaktır. Tüm sektör için tam çözüm tedarik ederek talebe cevap vermek üzere Fincarde; become Neumag İtalya, M&J Fibretech, Neumag Danimarka ve Fehrer, Neumag Saurer Avusturya olmuştur. Diğer iş alanlarında da faaliyet içinde bulunduğundan sadece Autefa şirket adı değiştirilmemiştir. Ve Kortec tam olarak Neumag ile geçen sene Neumünster’de entegre olmuştur. Tam uygun şartlarda, tüm markalar kendi ayrı Kurum Tasarımlarını ilan etmiş ve tekstil

Y en İ l İ kç İ l İ k .

dünyasında çok iyi bilinen Saurer’in kurum iletişim görüntüsünü uyarlamışlardır. Sonuç olarak iş yazışmalarında Neumag/Saurer logosu bulunmaktadır ve gelecekte tüm donanım ve hatlar Saurer makine tasarımı ve alanında bu-

22

Tekstilde değerler yaratmak.


lunacaktır. Dokuma dışı ürünler hakkındaki bilgiye artık www.neumag.

için M&J ile birlikte Neumag Danimarka ve festooning sistemi için Kor-

saurer.com adresinden ulaşılabilir.

tec ile birlikte Neumag genel merkezi yer alacaktır.

Tam marka adı (FOR olmadan ) geçen sene Singapur’da düzenlenen ITMA

Herşeyin bulunduğu alış veriş yerindeki çapraz teknoloji.

Asya fuarında ilk kez sunulmuştur, bu şekilde son derece olumlu bir yanıt

Neumag sadece çeşitli üretim süreçleri dahilinde kapsamlı çözüm yeter-

alınmıştır. Gelecekte, tüm teknoloji markaları tekstil makinesi ve dokuma

liliği sunmakla kalmamakta, aynı zamanda dokuma dışı üretim ve geliş-

dışı ürünler fuarında Saurer veya Neumag/Saurer standlarında buluna-

tirme ile ilgili yeni yaklaşımların uyarlanmasına olanak sağlamaktadır.

caktır, şu anda ise İstanbul’da ITM tarafından sergilenmektedir. Geçmişte, dokuma dışı ürünleri üretenler farklı tedarikçilerin ayrı tekAncak, önemli Pazar ününe sahip olan Fehrer, Fincarde/FOR, M&J ve

nolojilerini bir arada kullanmaları ve genel sürece uyarlamaları ve bir-

Kortec gibi markalar ile birlikte ilgili marka değeri teknoloji markaları

leştirilen hattın işlevselliği ile ilgili riskleri göz önünde bulundurmaları

olarak kalacaktır. Dolayısıyla bireysel şirket yerleri teknolojileri ve ürün-

gerekiyordu. Günümüzde Neumag birleşik teknoloji çözümlerini her

leri ile birlikte sunulmaya devam edecektir. Fehrer iğne lubu ve ayrodi-

şeyin bulunduğu bir mağazada tam bir hatta mühendislik aşamasından

mamik kart teknolojisi ile birlikte Neumag Avusturya, elyaf hazırlığı ve

üretim aşamasına kadar ürün ve fabrika performans garantileri de dahil

kartlaması için FOR teknolojisi ile birlikte Neumag Italy, airlaid hatları

olmak üzere elde edebilmektedir. mar tin.rademacher@neumag.saurer.com

N eumag : A utefa B aling T echnology .

Comeback in Red. 2005 yılının başından bu yana Saurer, çoğunluk hissesi kendinde olmak üzere Autefa Automation GmbH’ye ortak olmuştur. Ve Autefa Nonwoven’ın ardından şimdi de, Neumag I Saurer şirketinden teknolojik çözümlerin entegreli bir birimi olan Baling Technology kendini tanıtmaktadır.

Bu

Technology

NONSTOP balya presleri kullanılmaktadır. Bu

püyü de balyalar halinde presleyebilmek için

Saurer‘in o tanınmış dizaynını aldığı gibi,

bağlamda

Autefa

Baling

makinalar, ambalaj ve çemberleme işlemleri-

üstüpü presleriyle kombine edilebilir.

bundan böyle balya presleri bölümü de gele-

nin elle yapılabildiği tek kasalı preslerdir.

cekte Saurer’in bünyesinde fuar standlarında

Özellikle daha yüksek üretim kapasitelerin-

yer alacaktır. Internet’teki tanıtım sitesi de ge-

Daha yüksek kapasitelerde ise karosel pres

de ambalaj ve çemberleme işlemleri için tam

liştirilerek yeniden düzenlendi. Baling Tech-

LIFT-BOX C kullanılmaktadır. Tekli pres ola-

otomatik sistemler de mevcuttur. Gerek LIFT-

nology ile ilgili bütün bilgi ve yenilikleri şimdi

rak kullanılan bu pres tipi, 200 ton’luk bir elyaf

BOX ve gerekse UNI-BOX balya presleri talep

www.neumag.saurer.com altında bulabilirsiniz.

hattının günlük üretim kapasitesini çalışmak

üzerine uygun bir otomasyonla donatılabilir.

için kullanılabilir.

Sonuçta saatte 40‘a kadar balya tam otomatik

Saurer ile entegre olurken Autefa müşterileri

olarak ambalajlanarak çemberlenebilmektedir.

sadece küresel satış ve servis ağına ulaşmakta

UNI-BOX tipi balya presleri, çok sayıda küçük

fayda sağlamadı; aynı zamanda yoğun, şirket-

elyaf hattı kullanan müşteriler için ideal çö-

Tekli

ler arası gelişim projelerinden de faydalandı.

zümdür. Böyle bir durumda elyaf, (elyaf hattı

tartma, nem oranını belirleme ve tabii ki eti-

Ayrıca müşteri gereksinimleri ile eşleşmesi

başına) birkaç adet ön pres ve bir ana presle

ketleme ile nakliye ve balyaların TIR’a yüklen-

için prosedürlerin tamamı optimize edildi.

preslenir. Bunun sonucunda elyaf tiplerini

mesine kadar gerekli depolama teknolojisini

Autefa Baling Technology, en yeni teknolojiye

hiçbir şekilde karıştırmaya gerek kalmaksızın

içeren komple çözümler de verilebilir.

sahip elyaf hatlarının performansını tam ola-

değişik materyaller çalışılabilmektedir. UNI-

rak karşılayan balyalama presleri sunmaktadır.

BOX tipi balya presleri de aynı şekilde, üstü-

makinaların

yanısıra,

ambalajlama,

baling.technolog y@autefa.de

Ürünler arasında 25 - 600 tonluk balyalama presi ve balya ağırlığı elyaf için 200 – 500 kg olan ve yedeğe çekmek için ise 1.000 kg’a kadar olan, saatte 40’a kadar tam sarılı ve uzun balyalar dahildir. Preslerin tipi ve buna bağlı olarak ilave gerekli

I N N O VAT I O N

donanımlar, saatte çalışılacak balya sayısına göre değişir. Günde 38 ton’luk kapasiteler için

Creating Textile Values

23


N eumag : H alı Ç öz ü mler İ .

Yeni en son teknoloji renk parlaklık ayarı. Üretilen halı ipliğinin önemli bir bölümü çok renklidir – esas olarak üç renklidir. İplik renginin görünümü, halının bıraktığı görsel izlenimi üzerinde etkilidir. Renk ayrımı, yani renklerin tek tek göründüğü canlılık ve dağılım sıklıkları, özellikle bitmiş ürünün görünümünü belirler.

Aranan renk ayrımları spektrumu bir müşte-

rak görülür. Yukarıda belirtilen nedenlerle,

riden diğerine değişiklik gösterir ve o sırada-

ön düğümleme bunu yapamaz. Düğümleme

ki modanın bir işlevidir. Çok ağır bir şekilde

çekmeden sonra ve dokumadan önce yer alma-

karıştırılmış renklerden çok net bir şekilde ay-

lıdır. İşte bu nedenle iplik yolunda, dokuma-

rılmış çeşitlere kadar iplik üretmek mümkün

nın yukarısına doğru ilerleyen bir düğümleme

olmalıdır. Bu nedenle, örneğin karışık iplik

ünitesi geliştirildi. Renk parlaklığı sıkıştırma

durumunda, renkler tek tek belli olmaz aksine

cihazı CPC işte böyle doğdu. CPC işleminin ge-

aşırı derecede karışık oluklarından durgun bir

liştirilmesi ile, Neumag Neumag BCF üç renkli

özelliğe sahip halılar yaratırlar. Diğer aşırı uç

malzemelerinin esnekliği ve uygulanması ala-

ise parlak renkli iplikler denen iplikler tarafın-

nında kesin bir genişleme yapma konusunda

dan temsil edilir. bunlar kullanıldığı zaman,

başarılı olmuştur.

renkler ayrı ayrı tam berraklıkla ortaya çıkarak halıya ağır, renkli bir etki verirler.

stefan.kalies@neumag.saurer.com mathias.stuendl@neumag.saurer.com

Şimdiye kadar, parlak renkli ipliklerin tek adımlı üretimi için kullanılan işlemlerin hepsi aynı temel sorunla karşılamıştı: ipliğin hava ile işlendiği ve çeşitli renklerin birlikte işlendiği her noktada, otomatik olarak daha az veya daha çok öne çıkan renk karışımları meydana geliyordu.

Resmin sağ tarafında bu efekti gösterir, renkli pamuk ipliği görülebilmektedir, yeni CPC işleminden fayda-

Bugün esasen, aşağıdaki işlem ile bu sorunun

lanılarak renkleri farklı bir şekilde üretilebilir. Resmin

önüne geçilmiştir: Her renk ayrı ayrı sarılma-

sol tarafında melanj iplik görülmektedir, iyi bir karma

dan önce, renkler tek tek dokunup soğutulur-

renk ile farklı renkler artık görülmemektedir. Aynı

lar. Daha sonra renkler birlikte sarılırlar. Bu

temel renkler ve renk eşleşmeleri iplik üretimi için

işlemin sakıncaları, mekanik kaynakların çok

kullanılmaktadır. Tek fark makine parametrelerinin ve

yüksek maliyeti, yüksek işletme masraf ları ve

konfigürasyonlarının değiştirilmiş olmasıdır.

nispeten daha yüksek arızalanmalardır. Aynı şekilde godeler, dokuma, soğutma ve ön sıkıştırma 6 uç için ve ana sıkıştırma da 2 uç için tasarlanmalıdır. Bu yatırım maliyetini arttırır. Bu durumu temel alarak Neumag yeni bir renk ayırma sistemi geliştirdi – renk parlaklık sıkıştırma cihazı. Aşağıdaki fikir dikkate alındı: Gereksiz dokuma noktalarından kaçınmak için, renkler ayrı ayrı, renkleri karıştırmadan birlikte bir dokuma noktasından geçmelidirler.

Y en İ l İ kç İ l İ k .

Renklerin karışmasını önlemek için, iplik sarılmalı, yani kısım kısım uzunluğu boyunca bazı noktalarda düğümlenmelidir. Bu düğümlerin oluştuğu yerlerde herhangi bir karışması mümkün değildir ve renkler ayrı ayrı net ola-

24

Tekstilde değerler yaratmak.


A llma : T echno C order T C - S .

Teknik iplik bükümü ve TechnoCorder TC-S için güçlü bir gelecek. Piyasada teknik iplik bükümü için ürün yelpazesi, emniyet kemerinden yapay çime kadar uzanmaktadır. Gelecek çok daha karmaşık, daha geniş ve daha ilginç olacaktır. Allma’nın TechnoCorder TC-S için bunun anlamı neredeyse sonsuz sayıda olanaklar ve müşteriler için çok zengin bir ürün yelpazesinde yeni ürünlerdir.

Piyasa ve makine evrimleşmesi.

Hassas sarım kaliteyi artırır.

Teknik iplik bükümü için piyasa çok yönlüdür. İster emniyet teli, tek kat iplik

İplik büküm bobinlerinin bir sürtünme tahriki üzerinden sarılması şimdiye

bükümü isterse çok katlı konstrüksiyonlar olsun bant genişliği çok büyüktür

kadar kontrolsüz sarım olarak gerçekleşmekteydi. Yeni geliştirilen hassas sarım

ve yelpaze büyümeye devam etmektedir. Gelişimci ürünler için yeni kullanım

ile şimdi fason iplik bükücüler de mükemmel kalitede iplik büküm bobinlerini

alanları oluşmakta ve iplik bükümünden olan beklentiler daha da yükselmek-

kullanıma sunmaktadır. İplik katlarının birbirlerine paralel şekilde yerleştirile-

tedir. Özel kullanımlar için olan piyasadan daha çok şey beklenmelidir, mesela

bildiği iplik büküm bobinlerinin bir zorunlu tahriki üzerinden bu şekilde bir

yüksek verimli ipliklerde veya PE / PP bantlarında. Bu nedenle Cap-Ply iplik

sarım çeşidi ile yüksek yoğunluğa ve kesin kenar oluşumuna sahip mükemmel

bükümünün üretilmesi için lastik kordu endüstrisinin özel talepleri için en ileri

kalitede bir kompakt iplik büküm bobini meydana gelir. Güç ve kalite bir araya

kalite aranmaktadır. Yüksek verimlilik PE / PP bantlarında bir olmazsa olmaz-

getirilmiştir ve teknik iplik bükümü üreticilerine tercihlerini TechnoCorder TC-

dır. Burada tipik kullanım örnekleri yapay çimler ve halılardır. Ve bu nedenle

S yönünde yapmaları için bir başka çekim noktası sunmaktadır.

TechnoCorder TC-S aynen piyasanın ihtiyaçları gibi çok yönlüdür. Geniş bir iplik numara alanı ve yüksek verimlilik ile müşteriler, piyasanın talepleri için hızlı ve esnek bir şekilde donatılmışlardır. Bu makine ekonomiklik, kalite ve kullanıcı dostu olmaya yeni ölçütler getirmektedir. Sarım ve şaryo işlemleri için münferit tahrikler ve münferit yön değiştiriciler ile donatılmış olarak bu makine 350 m/dakikaya kadar bir teslimat hızına ulaşır ve bu da azami çalışma düzeni, mükemmel bobin oluşumu ve isteğe bağlı üretim yapan makine tarafları ile sağlanır. Özel olarak çok yönlülük onun üretim yelpazesidir. PA, PES, CV ve AR malzemelerinin işlenmesinde iplik numarası bölgesi 235 ila 6600 dtex arasında ve PP bantlarında 2200 ila 13000 dtex arasında bulunur. Bütün elyaf programının kapsanmasının yanı sıra 670 mm’lik bölünmeler sayesinde çok farklı iğ büyüklükleri de kullanılabilir. Bu sayede makinenin modeline göre, 235’den başlayıp, 15 000 dtex’e kadar olan ince iplik numaraları işlenebilir.

En ileri teknoloji sayesinde kalite.

Hızlı montaj ve güvenli işletme.

TechnoCorders TC-S’nin çok özel bir avantajı iplik büküm bobininin çok yük-

TechnoCorder TC-S bölümler halinde inşaat şeklinde monte edilir. Bu konsept

sek kalitesidir. Bu yüksek standarda katkıda bulunanlar: Her üretim ünitesinde

müşteride şaşırtıcı kısalıkta montaj süreleri ile sonuç verir. Makine ayrıca iş-

isteğe bağlı sarım ve şaryo hareketi, görüntü sarımlarının bastırılması için elek-

letme verileri belirleme sistemi ve modem üzerinden uzaktan teşhis sistemi

tronik kumanda edilen çaprazlama açıları ve sarım sırasında pnömatik olarak

ile donatılabilir; bu sayede acil durumlarda oldukça hızlı bir şekilde arızanın

kumanda edilen besleme basıncıdır. Bu sayede 16 kg kadar ağırlığa sahip olabilen

giderilmesi sağlanabilir. Pratikteki günlük işletim sırasında kovanlar ve bobin

iplik büküm bobinleri - aynı zamanda çok büyük bir verimlilik avantajıdır - ardıl

çanakları için makine üzerinde güvenli bir depolama yeri, en iyi malzeme akışı

işlemlere açıkça bir etki yapan, mükemmel akış özelliği ile kendisini gösterir.

için iletim bandı ve elektrik kesildiğinde bir köprüleme gibi çeşitli donanımlar düşünülebilecek en yüksek üretim güvenliği sağlarlar.

Yeni teknolojik yenilik AiroMat ve hassas sarım. Esneklikte ilk seçim.

işletmecilerine daha iyi bir iplik büküm bobini kalitesi için paket dolusu avan-

Kalitesi ve yetenekleri ile TechnoCorder TC-S gelecekte de izler bırakacaktır.

tajlar sunar. İplik geçirme süreleri kısa ve kullanımı basittir. AiroMat 10 ve 12

Esnekliği ona örneğin teknik dokuma, ipler, taşıma bantları, coğrafi kumaşlar,

inç bobinlere uyumludur. Makine etki derecesi artar ve bu da özellikle sık bes-

yapay çim ve hatta dikiş ipliğinden balıkçı ağlarına kadar çok farklı pazarlarda

leme değişikliği yapılan kaba iplik incelik ayarlarındadır. Her iplik geçirme işle-

başarı ile üretim yapma izni vermektedir. Bu liste çok daha fazla uzatılabilir ve

mi için basınçlı hava tüketimi azdır ve basınçlı hava dozajı iplik geçirme işlemi

bunlara her zaman yeni kullanımlar da katılacaktır. Bu şekilde kalması için

sırasında tam olarak ayarlanabilir. Bu sayede enerjiden tasarruf sağlanabilir.

biz en modern makine teknolojisi ile gelecekteki başarılı iplik büküm ürünleri-

Kullanıcı dostu olmaya, yine aynı şekilde hava ile iplik geçirilebilen, kademeli

nin en yeni seviyede olmasına çalışmaktayız. Müşteriler bu temeller üzerinde

olarak ayarlanabilir olan iplik freni katkıda bulunur. Bütün bu avantajlara bir de

yükselebilirler.

çok az olan bakım masrafı eklenebilir. wolfgang.schoeff l@allma.saurer.com

Tekstilde değerler yaratmak.

25

Y en İ l İ kç İ l İ k .

AiroMat yeni geliştirilmiş pnömatik iplik geçirme sistemidir ve TechnoCorder


Z inser : A lt S İ l İ nd İ rler .

En ince ayrintisina kadar en üstün kalite. Zinser ürünleri piyasada güçlü ve dayanıklı ürün olarak bilinmektedir ve üstün bir kaliteye sahiptir. Makinelerin üretilmesinin yanı sıra Zinser ayrıca, tekstil makineleri endüstrisinde üretim know-how parçalarının üretilmesinde de uzmanlaşmıştır. Örn. halka eğirme makineleri ve ip bükme çerçeveleri için miller ve taslak çıkarma sistemleri alt silindirleri. Millerin yanı sıra, halka eğirme makineleri ve iplik döndürme çerçeveleri için taslak çıkarma sistemi alt silindirleri ideal kalitede halka iplikleri üretmek için esas komponentlerdir. Dolayısıyla alt silindirler dünya çapındaki herhangi bir eğirme fabrikası için karar verici etmendir.

On yılların verdiği deneyim ve Zinser’in yakın

İkna edici özellikler:

müşteri ilişkileri Zinser alt silindirlerinin geliştiril-

mesinde önemli bir etki oluşturmuştur. Zinser’in

toleranslar.

Yüzlerce milimetrik parçadan oluşan

piyasadaki konumu ve müşterileri ile yoğun işbir-

liği alt silindirlerin sürekli iyileştirilmesi ve daha

akımlı ve düğümlü profiller.

Hafif ip yönlendirmesi için optimum

da geliştirilmesi ile sonuçlanmıştır.Zinser sadece

Hassas yüzey özellikleri ve kaplaması.

üstün kalitede ham maddeleri kullanmakta ve on

Optimum konsantrasyon.

yılların verdiği deneyimle anılmaktadır. Sadece

İdeal sertlik.

seçilen tedarikçiler kabul edilmektedir – Zinser

Yüsek dayanıklılık.

sıkı tedarikçi kalite puanlama sistemi uygulamaktadır. Dünya çapındaki tüm Zinser alt silindiri

Ürün aralığı:

üretim tesislerinde şirket aynı üstün kalitede ham

madde üretmektedir. En modern üretim felsefe-

silindirler (Zinser markalı makineler ve

Pamuk ve kötü eğirme makineleri için

sini uyguladığından becerikli ve oldukça motive

diğer markalara ait makineler).

olmuş personel yüksek hassaslığı sağlayarak en

güncel üretim merkezlerinden faydalanarak alt

(Zinser markalı makineler ve diğer

İplik bükme çerçeveleri alt silindirleri Zinser alt silindirleri halka eğirmede optimum

silindirleri üretmektedir. Üretim için kullanımda

markalara ait makineler).

kalitede performansa yol açmaktadır – kalite

olan alet makinesi, Alman araç makinesi üreticile-

25 mm ile 38 mm arasında çap.

uzun süre değişmeden kalır. Zinser alt silindirle-

ri tarafından özellikle Zinser know-how’ı ile tasar-

400 ile 700 mm arasında uzunluk.

rinin bu üstün kalitesine ek olarak rakip firmala-

lanmıştır. Üretim süreci sürekli olarak izlenmekte

Öncü üreticilerin yatakları (örn. TEXParts).

rın ömrünü aşan bir ömürü garanti etmektedir.

ve optimize edilmektedir – %100 kalite denetimi üretilen her bir alt silindirde üstün kaliteyi sağla-

mtuschak@zinser.saurer.com

maktadır.

Z inser : H ayal T asla ğ ı – mevcut yen İ seç İ mler .

Fantezi iplik dünyasına ileri erişim. FancyDraft – halka etkili iplik üretimi ve yün ipliği halka eğirme makineleri için opsiyonlu aygıtlar, şu anda yeni seçeneklere sahiptir: FancyDraft uzantısı ile kullanıcı, yeni fantastik ipliklerin üretimi için ileri imkanlar yakalamaktadir. Zinser MemoryCard ve ismiyle FancyDesigner, seçimli aksesuarlarıyla edinilebilir.

Bir taraftan Zinser MemoryCard, bir hafıza açılımı olarak hizmet ver-

lerin geliştirilmesi konusunda işlemciyi desteklemektedir. 3-D simü-

mekte, diğer taraftan da makine veya FancyDesigner için makineden

lasyonu için bir arayüz (örn. Zweigle) mümkündür. FancyDesigner ile,

veri transferi konusunda bir ortam görevi yapmaktadır.

istatistiksel değerlendirme ve raporlar üretilebilmekte ve veriler dosyala-

Y en İ l İ kç İ l İ k .

nabilmektedir. Zinser ile FancyDraft, fantastik iplik dünyasına masraf lı Seçimli bilgisayar programı FancyDesigner, fantastik iplikler ile, halka

ve teknik maliyetli ek ekipmana gerek kalmaksızın, kolay ve ekonomik

eğirme makinesinden bağımsız olarak çalışma imkanına sahiptir. Fan-

bir erişime izin vermektedir. Müşterilere ait alan raporları, özellikle Fan-

tastik iplik parametrelerinin rahat girdilerine ek olarak tüm parçalar, ma-

cyDraft işleminin müşteriler tarafından hayli taktir toplayan EasySpin

kine ve fantastik iplik parametreleri izlenebilmektedir. 2-D fonksiyonu,

kullanıcı arayüzü yoluyla uygunluk sağladığını göstermektedir.

FancyDesigner dahilinde entegre edilenleri izlemekte, fantastik iplikmtuschak@zinser.saurer.com

26

Tekstilde değerler yaratmak.


S chlafhorst : A utoconer 3 3 8 .

Ecopack FX sayesinde daha yüksek ekonomiklik. Schlafhorst’un fevkalade hassas uzunluk ölçme sistemi Ecopack FX, bobin teknolojisinin maksimum işlevsellikle ne denli başarılı bir şekilde Autoconer’e entegre edilebileceğini bir kez daha ispatlamıştır. Ecopack FX ile, sonra gelen proseslerde telef belirgin oranda azalır. Ecopack FX’in piyasaya sürüldüğü 2004 yılından beri sistem sektörde hazır kurulu 10.000 adet ile üretim yapmaktadır. Ecopack FX ile yaptıkları deneyimleri konusunda Pakistan’dan iki müşteriye fikirlerini sorduk.

Quetta Group şirketi, Paksitan’ın en önemli

mız yatırımı diğer müşterilere de tavsiye ederiz.

“Biz bobinlerin kalitesinden çok memnunuz.

tekstil kuruluşlarından biridir. Şirketin tam

Biz bugüne kadar sistemden oldukça olumlu

Optimumlu bobin yapısı sayesinde çözgü çek-

entegre yapısına gerek iplik üretimi gerek-

sonuçlar aldık. Ecopack FX ile bobinlerimizin

me hızlarımızı 100 m/dak. ile 900 m/dak.’ya

se sonra gelen prosesler entegre edilmiştir.

değerinin arttığını dahi söyleyebiliriz. Yılda

çıkarmayı başardık. Ve biz bunu, en düşük ip-

Grub’un 5 iplik tesisinde yaklaşık 80.000 ring

yaklaşık 40.000 ton iplik ve 228 adet kendi

lik kopuş oranları ve ideal bobin yapısıyla sağ-

iği üretimde olup,bunların % 20’lik bölümü

hava-jet’li dokuma makinalarımızda günde yak-

ladık!“ Bu sözleri bize, Mill No. 3’ün müdürü

kompakt iplik eğirme teknolojisi bazında üre-

laşık 100.000 m² kapasiteli bir dokuma kumaş

Saqib Salim söyledi. Aynı yetkili sistemle ilgili

tim yapmaktadır. İpliklerin % 60’lık bir oranı

üretiminde, Ecopack FX ile sağlanan tasarruf-

olarak bize, “Schlafhorst bobinleriyle verimlilik

mükemmel kaliteleri nedeniyle ihracata git-

ların, maliyetlerden ne denli büyük bir tasarruf

konusunda Pakistan pazarına yeni standart-

mektedir.

potansiyeli sundukları çok çabuk anlaşılır.“

lar kazandırdık. Ecopack FX’in etkinliği bizim açımızdan düz çözgü işleminden sonra oluşan artıklara baktığımızda oldukça net görülmektedir: Ecopack FX ile ortalama artıklar bobin başına 170 m, Ecopack FX’siz ise bobin başına yaklaşık 845 m idi; yani kısacası bunlar eskiden 5 kat daha fazlaydı“ şeklinde görüşlerini aktarmıştır. Blessed Textile için, Ecopack FX’in alınması,

Quetta Textile Mills’in sahibi Tariq Iqbal (ortada) ve

Mill No. 3’te üretim kapasitesini genişetmeye ne-

Genel Müdür Shoaib Asghar (sağda) Ecopack FX’e

den olacak kadar büyük bir başarı olmuştur. Yet-

ilişkin bilgiler aktardılar.

kililer ayrıca bize, bu amaç için şirketin, doğal olarak Ecopack FX’le donatılmış yeni 7 adet Autoconer 338’e yatırım yaptığını belirtmişlerdir.

İşletmede bir süreden beri yeni uzunluk ölçme sistemi Ecopack FX ile, en değişik numara

heike.scheibe@schlaf horst.de

alanlarında bobinler üretilmekte ve şirket sahibi

Düz çözgü çekmede Ecopack FX sayesinde telefin

Tariq Iqbal ile Genel Müdür Shoaib Asghar al-

azaltılması (Kaynak: Quetta Textiles)

dıkları sonuçlardan oldukça memnun olup, bu konudaki görüşlerini şöyle dile getirmişlerdir:

Blessed Textiles Ltd., Umar Group of Companies’e

“Uzunluk ölçme sistemi Ecopack FX’e yaptığı-

ait bir iplik tesisi olup, Paksitan’ın en iyi PES/CO üreticilerinden biridir. Bu şirkette de Ecopack FX’in kullanımı hakkında olumlu yankılar aldık. Grub’un tamamı, günde yaklaşık 75 ton iplik üreten 150.000 adet ring iğini kapsayan bir eğirme kapasitesine sahip olup, bunun büyük bir bölümü Autoconer bobin makinalarıyla gerçekleşmektedir. İpliklerin % 65’i ihraç edilmektedir. Umar Group of Companies de tam entegre bir bölümü, Grub’a ait 5 dokuma tesisinde doğ-

Spinning Genel Müdürü Khalid Mahboob (sağda) ve

rudan işlenmektedir. 500’ün üzerinde hava-jet’li

Müdürü Saqib Salim (solda), Blessed Textil Mills No.

dokuma makinası, günde 155.000 m² kapasitede

3’ün Autoconer tesisinde görülüyor.

bir dokuma kumaş üretimi sağlamaktadır.

Ecopack FX ile sağlanan tasarruf potansiyellerine örnekler.

Tekstilde değerler yaratmak.

27

E konom İ kl İ k .

bir yapıya sahiptir. İpliklerin yaklaşık % 20’lik


S aurer : H İ nd İ stan ’ dak İ B armag ve R eliance I N D U S T R I E S .

Dünyanın en büyük polyester üreticisi ile teknoloji ortaklığı. Barmag, Hindistan Reliance Industries Ltd. şirketinde, Polyester pamuk ipliği üretimi için en son teknoloji ürünü POY makinelerini kurmak suretiyle, şu anda en büyük yatırımlarından birisini başlatmaktadır. Yıllık 300.000 ton, ilave kapasite artırımı, Reliance Industries firmasını, dünyanın en büyük polyester üreticisi durumuna getirecektir.

Reliance Industries firmasının Genel Müdü-

Hazira fabrikası, 4 milyar ABD doları yatırım

Misafirler, İdari Müdür H.S.Kohli ve diğer üst

rü, Nikhil Meswani’nin daveti üzerine; Saurer

tutarı ve 3.000 personeli ile Hindistan’ın dünya

düzey yöneticiler ile birlikte öğle yemeğine da-

CEO Heinrich Ficher ile birlikte, Jan Röttgering

çapındaki tek entegre petro-kimya kompleksidir.

vet edildiler. Daha sonra, helikopter Hazira

(CCO), Claus Mai (CFO) ve K.M. Thanawalla

Naptha ve Pericylin’i gemiler aracılığı ile, Realian-

bölgesinden havalandı ve bir tarafta denizden

of Saurer India; 2006 yılının Haziran ayında

ce Jamnagar Rafinerisinden almakta ve her türlü

gemiler ile gelen hammaddeler, diğer tarafta

Hazira fabrikasını ziyaret ettiler. Reliance fir-

polyolefines, elyaf ve kimyasal madde üretmek-

iplik ve elyaf ile yüklenen sıra sıra kamyonlar

masına ait bir helikopter, misafirleri Bombay

tedir. Burası, dahili olarak 200 MW güç üretme

ile, ilk bakışta aralarında PTA, MEG, PET,

havaalanından aldı ve gökyüzünden bakıl-

kapasitesine ve yıllık 451 KTA kapasitesi ile en bü-

PSF ve POY fabrikalarının yer aldığı, bir boru

dığında, borulardan oluşan bir labirent gibi

yük polyester üretme kapasitesine sahiptir. Saurer

labirenti gibi görünen, en büyük petro-kimya

olarak görünen Hazira sahasına indirdi. Misa-

ziyaretçileri, yeni yapılan CP 11 bölgesinde biraz za-

kompleksi görülebiliyordu. Saurer ziyaretçi-

firler, Helikopter iniş-kalkış pistinden, (POY)

man geçirdiler ve Barmag ile Reliance uygulama

leri, sadece Hazira fabrikası’ndan değil, aynı

Başkan Birinci yardımcısı olan Sudhir Singh

ekipleri ile görüştüler. Barmag teknolojisine sahip

zamanda, mükemmel kaliteden, üretkenlik ve

ve (PSF) Başkan yardımcısı S.C.Kadam tarafın-

POY fabrikası civarını gezdiler ve buradaki insan-

orada çalışan herkesin bağlılığından son dere-

dan alındılar ve çiçeklerle karşılandılar. Şeref

larla konuştular. PSF fabrikasını ziyaret ederken,

ce etkilenmişlerdi. Hepsinden daha önemlisi,

konuğu olan Heinrich Fischer, fabrikayı ziyaret

bu ziyaretçi grubu; Autefa tarafından sağlanmış

onların hepsi de, memnun bir müşteri ile ta-

etmesinin anısına, buraya bir fidan dikti.

olan balyalama/baskı presine çok ilgi gösterdiler.

nışmaktan mutlu idiler. thanawalla@saurerindia.com

Reliance – Hindistan’ın En Büyük İş Merkezi. Dhirubhai H.Ambani (1932-2002) tarafından kurulmuş olan Reliance Grubu, enerji ve materyal üretimi alanındaki iş-ağı ile Hindistan’ın en büyük özel sektör yatırımıdır. Bu Grubun, yıllık 20 milyar ABD doları cirosu vardır. Lider kuruluş olan, Reliance Industries Limited, dünya’nın en güçlü 500 şirketi arasındadır. Bu Grup; petrol ve doğal gaz arama ve üretim, petrol rafinerisi ve pazarlama, petro-kimya maddeleri (polyester, elyaf ara ürünler, plastik ve kimyasallar) ve tekstil alanlarında faaliyet göstermektedir. Reliance, dünyadaki en önemli petro-kimya maddelerinin üreticileri arasında ilk 5 yada 10 firma arasında yer almaktadır ve dünyadaki en büyük polyester iplik ve elyaf üreticisi konumundadır, bu sayede, kendi alanında dünya lideri olmaktan memnudur. Grup dünyada 5 Milyar Dolar değerinde ürünü 100’den fazla ülkeye ihraç etmektedir. Grup şirketleri bünyesinde, 25.000 personel çalışmaktadır. Grub’un önemli şirketleri, Reliance

S aygı .

Industries Limited ve Indian Petrochemicals Corporation Ltd. Şirketleridir.

28

Tekstilde değerler yaratmak.


S aurer ( Ç in ) T echnology C o . L td : B ü y ü k A çılış T öreni .

Uzun dönemli işbirliğinde Kazan-Kazan durumu. 180.000 metre kare alanı kapsayan Saurer (Çin) technology Co. Ltd dünyada kendi ölçeklerindeki en büyük firma olup 19 Nisan 2006 tarihinde Çinde Suzhou Endüstriyel Parkının açılışını ilan etmiştir.

CNTIC

(Çin

Milli

Tekstil

Endüstrisi

Saurer adına Heinrich Fischer özel konuklara

önemli bir görev üstlenmektedir. Saurer tara-

Konseyi)’inin Başkanı Du Yuzhou, Suzhou

bir konuşma yapmıştır. İlk olarak törende bu-

fından sağlanan teknik ekipmanlar Çin tekstili

belediye başkanı yardımcısı Cao Fulong,

lunmalarından dolayı büyük bir mutluluk duy-

ile uğraşan kurumlarının teknik donanım ma-

İsviçre’nin Shanghai’daki Konsolosluk Başkanı

duğunu bildirmiştir. Ardından Saurer (Çin)

liyetini düşürmekte ve yurt içi tekstilinin yeni

Hans J. Roth, CNTIC genel sekreteri yardımcı-

technology Co. Ltd’nin 80.000 metre karelik

bir seviyeye ulaşmasını sağlamaktadır. Saurer

sı Yang Jizhao, CTMA (Çin Tekstil Makineleri

yapı alanı ile birlikte Saurer’in önümüzdeki

tarafından Çin’de üretilen artan çeşitlilik ve

Birliği), CCTA (Çin Pamuk Tekstil Birliği) ve

iki yıl içinde dünyanın en büyük yüksek tek-

büyüyen ölçeği gelişme ve ilerleme için Çin’de

CCFA (Çin Kimyasal Elyaf Birliği)’ndeki diğer

noloji fabrikası olacağını ve en gelişmiş tekstil

yaklaşık 200 tekstil makinesi donanımları ile

liderler ve Saurer Genel Kurul Başkanı Dr. Gi-

makinelerini sağlayabileceğini bildirmiştir. Bu

uğraşan kurumun ortaya çıkmasına sebep ol-

orgio Behr ile Saurer CEO’su Heinrich Fischer

fabrikanın önümüzdeki iki veya üç yılda tekrar

muştur. Saurer (Çin) technology Co. Ltd’nin

ile birlikte Saurer’in özel müşterileri de dahil

küçülebileceğini ve hergün tekstil işi ile uğra-

açılışı Saurer ile Çin Tekstil Endüstrisi arasın-

olmak üzere yaklaşık 400 davetli açılış töreni-

şan daha fazla kurumun Saurer ile çalışmak

da uzun dönemdeki işbirliği için kazan-kazan

ne katılmıştır.

istediğini bildirmiştir. Saurer (Çin) technology

durumunu oluşturacaktır.“

Co. Ltd en parlak bakışa sahip olacağının en Saurer Çin’in en üst temsilcisi olan Wang Jun

büyük arzusu olduğunu söylemiştir.

ve Saurer (Çin) technology Co. Ltd’nin başkanı Stefan Kross törene tam destek vermiştir.

Kurdele kesme işleminin ardından açılış töreni sonlanmıştır. Bunun sonucunda, tüm ziyaret-

Du Yuzhou, Saurer’in performansını çok faz-

çiler farklı gruplara ayrılmış ve fabrika ve ser-

la övmüştür. Konuşmasında, şöyle demiştir

gi alanını neşeyle gezmiştir. Dr. Giorgio Behr

“Açılış, Saurer ile bazı çin tekstili ile uğraşan

teşekkür konuşmasında personelin sıkı çalış-

kurumların çalışmalarının yeni bir aşamaya

maları nedeniyle tebrik etmiş ve Saurer (Çin)

geldiğini göstermiştir. 150 yıllık gelişme geçmi-

technology Co. Ltd şirketinin bir aslan gibi güç-

şi ile Saurer tekstil makineleri alanında küre-

lü olmasını dilemiştir.

sel piyasalarda öncü bir görev üstlenmektedir. james.li@china.saurer.com

jisi ve birlikte çalışma ruhu kültürel gelişimde ve Çin Tekstil Sektörü’nün gelişmesinde

Tekstilde değerler yaratmak.

29

Ş İ rket.

Saurer’in gelişmiş tekstil makineleri teknolo-


S aurer : Y eni yayımlar , tekst İ l teknolo j İ k K nowhow sunuyor .

Size özel “Technologie Express”ler. Saurer‘in gerçekleştirdiği en son teknolojik gelişmeler ve aynı şekilde yenilikçi makina konseptleri, kullanıcıların deneyimleri, müşteri röportajları ve Customer Support’un hizmet ve performans yelpazesine ilişkin kendi ilgi alanınızla ilgili tüm bilgileri her zaman Technology Express’lerde okuyabilirsiniz. Bu, Saurer’in size sekiz değişik dilde sunduğu mükemmel bir servistir!

Daha birkaç hafta önce “Autoconer Express“,

hakkında ayrıntılı bilgiler edineceksiniz. Bu

ründe yeni standartlara imza atıyor! Derginin

“Twisting Express“ ve “Embroidery Express“’in

sayıda ayrıca, Çin’den Zhejiang Hailide New

(tahminen Temmuz 2006’da çıkacak) bu son

son sayıları çıktı. Kısa bir süre içinde, Autocoro

Material Co. Ltd. ve Jiangsu Jumma Group’un

sayısını, info@schlaf horst.de üzerinden sipa-

Express’in devamı olan ve içeriğiyle Openend

aktivitelerine de bir göz atabileceksiniz. Yeni

riş edebilirsiniz

eğirmenin kapsamlı ve geniş yelpazisine karşılık

VTS-10 high-speed spindle (yüksek hız iği),

verecek olan “Openend Express“ de çıkacaktır.

CarpetTwister/Cabler ve TechnoCorder TC-S

Bu ve Saurer’in diğer yayımlarını, Down-

ile iplik büküm ve kablolaştırma tekniklerine

load’lar olarak www.saurer.com altında bu-

“Autoconer Expness”in Mayıs sayısı bu kez, Au-

ilişkin daha başka bilgiler Twisting Express’in

labilir veya adresinizi eksiksiz, tam girerek,

toconer 338’in sunduğu çok yönlü imkanlara ve

yeni sayısını tamamlıyorlar. İsteme adresi:

feedback@textile.saurer.com altında ısmarla-

piyasada dünya çapında kabul görmüş bobinle-

info@sgm.saurer.com.

yabilirsiniz.

me teknolojisine ağırlık vermiştir. Bu sayıdaki odak noktasını diğer konuların yanısıra, boya

Lazer, yeni uygulama alanları açıyor.

bobinlerinin üretimi ve uzunluk ölçme cihazı

“Embroidery Express”in bu yılın Mayıs ayında

Ecopack FX‘in ekonomik kullanımı oluştur-

çıkan 5. sayısında, mekikli nakışta kullanılan ve

maktadır. Bunun dışında ayrıca, Mısır’dan

nakış tekniğine tamamen yeni imkanlar sağla-

Setcore Spinning A. E. ve Yunanistan’dan Hel-

yan bir teknoloji olan yeni lazer teknolojisi tanı-

Saurer GmbH  &  Co. KG

lenic Fabrics S.A. firmaları tanıtılmıştır. Bu

tılıyor. Bunun yanısıra, EMStudio-Yazılımı’nın

Corporate Communications Textile

son sayıyı: info@schlaf horst.de altında isteye-

kullanımı ve Melco şirketinin AMAYA nakış

Landgrafenstraße 45

bilirsiniz.

makinasıyla ilgili haberler de yer almaktadır.

D-41069 Mönchengladbach

Sipariş adresi: k.eisenhut@saurerarbon.com.

Phone: +49 2161 28-0

Piyasalara bir bakış.

andre.wissenberg@textile.saurer.com

KÜNYE.

Fax.

+49 2161 28-3236

Değişik piyasalara ve buralardaki Allma ve

Yeni Openend Express’te yayımlanacak makale

feedback@textile.saurer.com

Volkmann’ın Twisting alanındaki müşteri pro-

ve haberler henüz redaksiyona ulaşmadı. Fa-

www.textile.saurer.com

jelerine derin bir gözlem imkanını “Twisting

kat şimdiden size şu kadarını açıklayabiliriz:

Express”in Nisan sayısı sunmaktadır. „Altın

BD 380 ve Autocoro 360 için yeni opsiyonlarla

iğ“ ödülünün dağıtımına ilişkin bir makale-

Schlaf horst, müşterilerine yine sonsasyonel

de, örneğin Hindistan’dan Vardhman Group

sürprizlr sunuyor ve rotorlu eğirme sektö-

İçerik sorumlusu: André Wissenberg Editörler: Susanne Beyer, Andreas Engelhardt, Waltraud Jansen, Stefan Kalies, James Li, Ute Probst, Martin Rademacher, Heike Scheibe, Wolfgang Schöffl, Mathias Stündl, Khurshed Thanawalla, Michael Tuschak, André Wissenberg e-save®’in bu makalesinin hazırlanmasındaki katkılarından dolayı, Aachen’daki EUtech Energie & Management GmbH yetkililerinden Sayın Dr. Jörg Meyer, Andreas Trautmann ve Angela Riks’e özel teşekkürlerimizi sunarız. Fotoğraf: Ralf Buchholz, Achim Krug, Friedemann Rieker, mo' advertising

H aberler .

Tasarım ve Yerleşim: mo' advertising, devoti & künne gbr www.moadvertising.de Baskı: Karten Druck & Medien GmbH & Co. KG,

30

Tekstilde değerler yaratmak.

www.karten-druck.de


Tekstilde değerler yaratmak. Saurer, tekstilde toplu çözümler yaratmada dünya piyasasında öncü olup, verimli bir tekstil üretimi için sürekli yeni standartlar geliştirmektedir.

Yenilikçilik.

Yüksek standartlar geliştirir.

Ekonomiklik. Değerler yaratır.

Saygı. www.saurer.com

İlericilikte bir partneriniz.


SaurerMagazineNo2_t_rk.pdf  

Zamanında tepki ve müdahaleyle. No. 02 · Temmuz 2006

Advertisement