Page 1

GM / SV / ZP

Dokumentnummer:

TDD 17112 / 09.09

Oerlikon Barmag Filial till Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Leverkuser Strasse 65 42897 Remscheid Tyskland Telefon: +49 2191 67-0 Fax: +49 2191 67-1204 info.barmag@oerlikon.com www.oerlikon.com


Service 24h Service Hotline +49 175 293 8950 Oerlikon Barmag Filial till Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Leverkuser Strasse 65 42897 Remscheid Tyskland Phone: +49 2191-67-0 På kontorstid: Telefon: Fax:

+ 49 2191 67 2815 + 49 2191 67 2742

certified by DQS according to DIN EN ISO 9001 Reg. No. 53232-01

Seal of approval for the Barmag‐wide certification according to DIN EN ISO 9001 carried through by a German corporation for certifying management systems, the “Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsy­ stemen mbH (DQS)”.

Upphovsrätt till bruksanvisningen Upphovsrätten till denna bruksanvising förblir hos OC Oerlikon Management AG. Denna bruksanvisning är avsedd för monterings, drifts, övervaknings och underhållspersonal. Den innehåller fö­ reskrifter och ritningar av teknisk natur, som inte får dupliceras, distribueras eller användas obehörigt i konkurre­ rande syfte eller meddelas andra, vare sig i sin helhet eller delvis.

CopyrightE 2009 by OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon. Alla rättigheter reserverade.


Bruksanvisning

1.

Säkerhet

1.1

Anvisningar för användaren

1.6

Läs igen denna bruksanvisning innan du tar pumpen i drift.

1.2

Användarens driftsanvisningar

Som företagare är du förpliktad att ta fram en driftsanvisning för ditt företag. Det gäller i synnerhet när komponenter, som t.ex. pum­ par / pumpaggregat, levereras till en anläggning / maskin och den medföljande bruksanvisningen är relaterad till komponenten. De kapitel som följer skall underlätta för dig att ta fram en egen instruktionsbok. Dessutom kan du beställa en servicehandbok till varje pumptyp hos Barmag. Barmag erbjuder även utbildning för servicearbeten.

1.3

Ändamålsenlig användning

Doseringspumpen är avsedd för dosering av flytande medier med olika viskositet. Använd endast pumpen inom de gränser som finns angivna i pumpens datablad (se information i kapitel 7.1). En annan eller mera omfattande användning är inte tillåten av säkerhetsskäl och är förbunden med ökad risk för drifts­ personalen. Till ändamålsenlig användning hör även att bruksanvis­ ningen beaktas, i synnerhet att underhållsföreskrifterna följs.

1.4

Arbeten på elektriska komponenter får endast utföras av elfackman.

1.5

Utför inga förändringar eller ombyggnationer av pum­ pen / pumpaggregatet utan uttyckligt tillstånd (godkän­ nande) av Barmag, då i annat fall allt produktansvar upphör att gälla. Inspektions, underhålls och reparationsarbeten får endast utföras av utbildad personal. Använd Barmag hjälputrustning för fackmässigt utförda underhålls och reparationsarbeten. Beställ motsvarande kataloger. Använd uteslutande Barmag originaldelar.

1.7

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningarna riktar sig till alla personer som ar­ betar med pumpen / pumpaggregatet inom ramen för monterings, idrifttagnings, betjänings och underhållsarbe­ ten. Läs noggrant igenom den instruktionsbok som tagits fram av ditt företag och följ nedanstående säkerhetsanvisningar och förklaringar:

• • • • •

Personalens kvalifikation

För idrifttagning, drift och underhåll av pumpen/pumpaggre­ gatet måste utbildad personal användas.

Handhavande och underhåll

Använd erforderlig personlig skyddsutrustning, som t.ex. skyddsglasögon, skyddshandskar, skyddsklädsel. Ge inte obehöriga personer tillträde till anlägg­ ningen / maskinen. Beakta de säkerhetsföreskrifter som gäller för respektive produkt vid hantering av pump , spol- och spärr­ medier samt oljor, fetter och andra kemiska substanser. (Beakta säkerhetsdatabladen!) Se upp vid hantering av heta pumpar, pump-, uppvärm­ nings-, spol- och spärrmedier! Pumpar/pumpaggregat får inte användas utan skydds­ huvar över drivningens delar och ev. andra skyddskå­ por.

(Beakta föreskrifterna för avstängning!) Säkra den avstängda drivningen mot obehörig återinkopp­ ling.

Anvisningar för idrifttagningen

Efter att montaget har avslutats och före varje ny idrifttag­ ning av pumpen / pumpaggregatet måste en provkörning utföras med kontroll av processparametrarna och alla sä­ kerhetsanordningar.

GM / SV / ZP

09.09

3


Bruksanvisning

1.8

Säkerhetsanvisningar för pumpar med magnetkoppling

D w

w w

Fara! Starkt magnetfält!

För personer med medicintekniska apparater (t.ex. pa­ cemaker) är det förbjudet att arbeta med magnetkopp­ lingen. Dessa personer måste hålla ett säkerhetavstånd av 3 m till magnetkopplingarna.

Magnetkopplingens komponenter får under inga om­ ständigheter beröras under drift. En original Barmag-dri­ venhet ska alltid användas. Ytter- och innerrotorn måste rotera med samma varvtal. Kopplingen får inte slira, då detta leder till en otillåten uppvärmning och därmed till att magneterna för alltid förlorar effekt. Detta ska t.ex. övervakas genom kontroll av flödet.

1.9

Säkerhetsanvisningar för eluppvärmda doseringspumpar:

D w

D w

w

w

Fara!

När hälsofarliga eller brännbara vätskor används får driftstrycket bara överskrida maximalt tillåtet tryck i mag­ netkopplingens labyrinttätningshus om detta trycköver­ vakas. Tryckövervakningen kan anslutas till spärrkam­ marens anslutning. Vid behov ska Barmag rådfrågas. Max. tillåtet tryck i magnetkopplingens labyrinttätnings­ hus är ingraverat på detta. Om tillåtet tryck överskrids måste pumpen genast stoppas och ev. pumpens in- och utlopp stängas av.

D w

w w

w

w

Klämrisk!

Genom permanentmagnetens styrka attraheras pumpen (dvs. den inre magneten) starkt av den yttre magneten. Stick inte in kroppsdel mellan adapter (1) och hållare (2). Magnetiseringsbara delar attraheras likaså starkt av magneten. Magnetiseringsbara delar får därför inte fö­ ras i magneternas närhet för hand.

w w w w

1

ab w w w

4

2

w

Se upp!

Det måste absolut förhindras att magnetkopplingens delar slår häftigt mot varandra.

w

Fara!

Doseringspumpar måste vara jordade. En av pumpens fästskruvar kan användas till detta ändamål. Eluppvärmningen måste säkras med en lämplig säkring. Elvärmen får bara sättas under spänning i inbyggt tillstånd. Eluppvärmningen ska inte användas utan temperaturgi­ vare och reglering. Värmeregleringen måste kunna garantera att den tillåtna temperatur som anges i databladet aldrig över­ skrids. Temperaturgivaren innehåller två PT100-motstånd: Ett PT100-motstånd måste användas för värmeregleringen medan det andra PT100-motståndet måste anslutas till en extra, oberoende temperaturövervakning. Överskrids tillåten temperatur enligt databladet måste eluppvärm­ ningen stängas av. Undvik att vätskan rinner över eluppvärmningens anslut­ ningskabel. Kabeln ska därför dras så att detta förhind­ ras. Kontrollera pumpmediets/spärrmediets anslutnings­ ställen regelbundet beträffande läckage. Kläm och knäck inte kablarna. När pumpen är varm får den endast köras med beröringsskydd. Regleringen av eluppvärmningen måste vara så inställd att att spärrvätskans kokpunkt aldrig uppnås under upp­ värmningen (långsam uppvärmning krävs). Montera elvärmaren så att tillräcklig värmeövergång finns mellan värmare och pump. Värmepatronen måste ligga an ordentligt mot pumphuset. Under drift ska detta kontrolleras regelbundet. En deformation, t.ex. genom för starka variationer i eluppvärmningen, måste undvi­ kas. Montera temperaturgivaren så att tillräcklig värmeöver­ gång finns mellan givare och pump. Använd en vär­ meledande pasta. Vid arbeten på eluppvärmningen måste denna vara spänningslös och säkrad mot återinkoppling.

Placera inte magnetkopplingar i närheten av datorer, minnesenheter och andra elektroniska komponenter. Håll magnetkopplingar borta från armbandsur och mag­ netiseringsbara verktyg och mätdon.

GM / SV / ZP

09.09


Bruksanvisning

1.10

• • • • • •

• • •

Anläggnings / maskinspecifika säkerhetsanvisningar

De värden som anges i pumpens datablad (se informa­ tion i kapitel 7.1) är baserade på pumpens mekaniska hållfasthet. Det åligger därför användaren att genomföra lämpliga försök med det använda pumpmediet (ev. spolmedier och spärrmedier) för att tillåtna driftsdata ska kunna bestämmas och dessutom att sörja för att inga faror uppstår vare sig genom mediet självt eller genom de mediebetingade driftsvillkoren. Pump-, spolnings-, värme- och spärrmedier kan vara hälsofarliga. Bär lämplig skyddsklädsel.

• • • • •

Pumpmediets tändtemperatur måste vara minst 50_C högre än pumpens driftstemperatur. Brännbara medier får inte kunna droppa ner i områden inom vilka en antändning kan ske. Eventuellt måste ett spilltråg ställas upp under pumpaggregatet. Detta måste permanent övervakas beträffande utläckande vätska. Spärrvätskans kokpunkt måste vara minst 20_C högre än pumpens inställda driftstemperatur. Se upp vid påfyllning och avtappning av hälsofarliga och heta medier i och ur spärrkammaren. Betingat av pumpens arbetssätt kan, vid okontrollerad drift, tryck uppstå vid pumpens in och utlopp som kan leda till skador på pumpen resp. anläggningen och även medföra risk för personskador. Det är därför ett tvingande krav att installera trycköverva kningsan­ ordningar med gränslägesbrytare vid in och utloppet. Tillåtna tryck framgår av pumpens datablad (se informa­ tion i kapitel 7.1). Montera tryckövervakningsanordningar med gränslägesbrytare vid värme-/kylledningar på vätske­ kylda/vätskevärmda pumpar. Beakta maximalt tillåtet driftstryck och tillåtna driftstemperaturer för vätskekylare och vätskevärmare. Värdena är ingraverade på värmarens/kylarens hölje. Vid efterdragning av packboxens gland när pumpens drivaxel roterar måste absolut tätt anliggande arbets­ klädsel användas. Alla roterande delar i drivningen vara skyddade mot beröring (t.ex. med skyddshuvar).

GM / SV / ZP

• • •

Kontrollera pumpmediets anslutningar med pumpens rotationsriktning som utgångspunkt. En förväxling av anslutningarna kan skada både pum­ pen och anläggningen. Ställ in den externa styrningen, den externa omriktaren eller den interna omriktarens handterminal på sådant sätt att pumpmotorn inte startar automatiskt när aggre­ gatet aktiveras. Det är inte tillåtet att starta aggregatet utan skyddskåpa. Arbeten i närheten av magnetkopplingen får endast utföras när denna är tryckfri. Det måste vara säkerställt att pump-, uppvärmnings-, spol- och spärrmedier är kompatibla med de statiska tätningarna - och om sådana finns - axeltätningar och materialet i pumpen. Rådfråga vid behov serviceavdelningen hos BarmagPumpen. Alla pumptätningar (i synnerhet O-ringarna mellan plat­ torna) måste vara monterade när pumpen tas i drift. Pumpen smörjs av det transporterade mediet. På grund av att pumpen eventuellt tar skada och på grund av eventuell risk för att pumpmediet antänds genom överhettning, måste torrkörning ovillkorligen förhindras. Ett för högt motorvridmoment kan leda till att pumpen skadas. (Max. tillåtet motorvridmoment framgår av pum­ pens datablad se information i kapitel 7.1.) Pumpen kan skyddas mot för högt motorvridmoment genom att t.ex. en överbelastningskoppling byggs in.

2.

Maskinöversikt / Märkning

2.1

Maskinöversikt

Se måttritningar för pump och pumpaggregat (om det ingår i leveransen från Barmag). Skulle de saknas vid leverans kan de beställas hos Barmag.

2.2

Märkning

Gravering:

• • • •

Pumpnummer Flöde ”Barmag” Artikelnummer (vid GM-serien)

09.09

5


Bruksanvisning

3.

Montering / demontering

Skulle hjälp behövas, ska frågorna riktas till Barmag pump­ service.

3.1

Markeringar på förpackningen

Maskiner och maskindelar levereras i stabila förpackningar. Förpackningarna är markerade med text och symboler en­ ligt internationell enhetlig standard. För att de förpackade maskindelarna ska behandlas och transporteras korrekt måste dessa markeringar beaktas. Påskriftens uppbyggnad

• • •

Uppdragsnummer

D

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ Mottagare

Använda symboler:

Innebörd

Färg

Starkt magnetfält!

svart

Upp

svart

Bräcklig

svart

Symbol

3.4

svart

Tyngdpunkt

svart

Fäst lyftredskap här

svart

Tät förpackning

svart

svart

3.2

Säker transport av pumpar / pumpaggregat

D

Fara!

w w w

6

Allmänt om montering/demontering

Montaget av pumpen / pumpaggregatet inklusive uppställ­ ning, inriktning och anslutning måste utföras av Barmag pumpservice eller av egen utbildad personal. Om användaren utför montaget med egen personal, erbju­ der Barmag motsvarande utbildning för denna personal. Dessutom kan du beställa servicehandböcker hos Barmag.

Skydda mot väta

Lyft inte här med gaffeltruck

Fara! Starkt magnetfält

För personer med medicintekniska apparater (t.ex. pacema­ ker) är det förbjudet att transportera pumpen eller delar till magnetkopplingen. Dessa personer måste hålla ett sä­ kerhetavstånd av 3 m till magnetkopplingarna.

3.3

Vikt (brutto)

Pumpar med magnetkoppling.

• •

Utföra montaget Vid leveransen är in och utloppsportar samt spolportar (om sådana finns) igensatta med skyddsproppar för att förhindra att föroreningar tränger in i innerutrymmet. Skyddspropparna ska inte tas bort förrän direkt före montaget av anslutningsledningarna på pumpen. Spara skyddspropparna så att de kan användas på nytt vid en ev. senare demontering. Pumpen / pumpaggregatet ska transporteras och monteras försiktigt. Vid aggregat ur serien AM-O-.....Z måste kuggväxelns fot skruvas fast, så att aggregatet inte kan förskjutas under drift. Innan pumpen / pumpaggregatet installeras i anlägg­ ningen / maskinen ska det vara säkerställt att alla pro­ duktförande detaljer före pumpen (t.ex. tank, ledningar, ventiler) har rengjorts omsorgsfullt. Smuts, metallpartik­ lar etc. kommer att skada pumpen. Vid pumpmediets in- och utloppsportar samt vid por­ tarna för spärrvätskan måste plantätningar användas. Täta inte med teflonband eller hampa i gängan! Pumpen får inte tas i drift när den är torr. Därför kan det behövas att den dras runt flera varv för hand med ett smörjmedel (t.ex. mineralolja) innan pumpen installeras i anläggningen / maskinen. Barmag pumpar är redan vid leverans försedda med ett smörjmedel. Under drift smörjs pumpen av pumpmediet.

Endast en transportfackman får hantera pumpaggregat och tunga pumpar. Tunga pumpar och pumpaggregat får endast transpor­ teras med lyftdon. Pumpaggregat, som inte behöver transporteras med lyftdon, får endast bäras av 2 personer. Använd skyddshandskar och säkerhetsskor.

GM / SV / ZP

09.09


Bruksanvisning

3.5

Utföra demontering

D

Fara!

w w w

3.6

Innan pumpen avlägsnas ur anläggningen / maskinen eller före demontering av axeltätning resp. magnetkopp­ ling måste det vara säkerställt att alla anslutningsled­ ningar är trycklösa och avstängda.

Labyrinttätningshuset för magnetkopplingen måste vara trycklös innan det tas bort. När pluggar lossas på spärrkammaren kan hälsofarliga spärrvätskor spruta ut eller motsvarande gaser tränga ut. Bär lämplig skyddsklädsel. Lossa alltid pluggen upp­ till på spärrkammaren först så att eventuella gasanhop­ ningar kan försvinna.

• •

överfallsmuttern dras åt med 1,5 gånger det åtdrag­ ningsmoment som anges i tabellen i kap. 7.2 resp. på pumpens datablad. Därefter lossas packboxens skruvar resp. överfallsmuttern varefter åtdragning sker med det moment som anges i tabellen i kap. 7.2 resp. pumpens datablad. Efter att pumpen har startats ska packboxens kontrolleras och ev. korrigeras med korta intervall (två till tre gånger under de första timmarna). Efter att pack­ boxen har stabiliserats, räcker det om den övervakas en gång per vecka vid kontinuerlig drift. Beakta säkerhetsanvisningarna i kapitel 1.10. Vid packboxar med flera skruvar måste dessa dras åt i etapper för att förhindra att packboxen snedställs. Vid tätningar med fjäderförspänning måste inbyggnads­ måtten och ev. anvisningar på pumpritningen beaktas.

Lagring av anläggningsdelar / reservdelar

Ska pumpen / pumpaggregatet mellanlagras före montaget i anläggningen / maskinen, så måste pumpen / pumpaggre­ gatet lagras i originalförpackningen.

5.

Underhåll

5.1

Utföra underhåll

Vid lagring av pump / pumpaggregat eller enskilda delar måste följande villkor uppfyllas:

Underhållet måste utföras av Barmag pumpservice eller av egen utbildad personal.

• •

Rumstemperatur

15 till 25 _C

Rel. luftfuktighet

max. 60 %

För redan installerade pumpar / pumpaggregat, som ännu inte tagits i drift, gäller samma villkor. Om pumpen ställs på lager ska en mineralolja med låg vis­ kositet fyllas på i inloppet. Påfyllningen ska ske medan dri­ vaxeln vrids långsamt i föreskriven rotationsriktning tills mediet syns vid utloppsöppningen. Därefter ska in och ut­ loppsportarna samt spolportarna (om sådana finns) för­ slutas med skyddsproppar. Pumphuset måste alltid fettas in med hartsfri konserverings­ olja eller liknande.

4.

Idrifttagning

4.1

Allmänt

Före varje ny drifttagning ska motorns rotationsriktning kontrolleras (tillåten rotationsriktning markeras av pilen på pumpens framsida). En felaktig rotationsriktning kan skada både pumpen och anläggningen. Kontrollera att ledningsanslutningarna är täta vid pumpens in- och utlopp (ev. även spolanslutningar) före idrifttag­ ningen.

• •

Om underhållet utförs av användaren med egen personal, erbjuder Barmag motsvarande utbildning för denna perso­ nal. Dessutom kan du beställa en servicehandbok till varje pumptyp hos Barmag.

D

Pumpar med packbox Före start ska packboxens förspänning kontrolleras (åt­ dragningsmoment se tabell i kap. 7.2 eller pumpens datablad, se information i kapitel 7.1). Har packningsmaterialet bytts ut eller om pumpen tas i drift för första gången ska packboxens skruvar resp.

GM / SV / ZP

Fara!

Vid arbeten på motorn eller andra elektriska komponenter (t.ex. eluppvärmning) måste dessa vara spänningslösa och säkrade mot återinkoppling.

w

En idrifttagning av pumpen / pumpaggregatet måste göras av utbildad personal från användaren eller av Barmag pum­ pservice.

4.2

För underhållsarbeten står Barmag pumpverkstäder till för­ fogande.

Kontrollera regelbundet att ledningsanslutningarna är täta vid pumpens in- och utlopp (ev. även spolanslut­ ningarna) samt axeltätningarna. Vid vätskevärmda pum­ par ska värmeanslutningarnas täthet kontrolleras regel­ bundet. Är läckaget vid axeltätningen för högt och ingen efter­ dragning längre möjlig vid packboxtätningarna (följ sä­ kerhetsanvisningarna i kapitel 1.10), ska tätningarna (t.ex. packningsringar, tätningsringar) bytas ut enligt reservdelskatalogen (denna kan beställas hos Barmag). Kontrollera samtidigt om pumpens drivaxel är skadad vid tätningszonen och byt ut den vid behov.

Pumpar med magnetkoppling monteras/demonteras i lodrätt läge på aggregatet.

D

Fara!

Fäst pumpaggregatet i lodrätt läge. Fastsättningen måste vara stabil och tippsäker. Vid montering/demontering verkar starka magnetkrafter, vilket måste has i åtanke vid fastsätt­ ningen.

09.09

7


Bruksanvisning

5.2

Reservdelar

Vid reservdelsbeställning behövs följande uppgifter:

• • • •

Barmag pumpnummer (ingraverat på pumpen) Delens exakta beteckning enligt reservdelskatalogen (denna kan beställas hos Barmag)

Fax: 67-3364

Avdelning pumpservice Tel. 0049 2191 / 67-2815

Fax: 67-702815

Antal

6.

Barmag artikelnummer (vid GM-serien) (ingraverat på pumpen)

Eventuella störningar kan åtgärdas av Barmag pumpservice eller av egen utbildad personal. Pumpen/pumpaggregatet kan dessutom sändas till Barmag pumpservice tillsammans med en reparationsorder och en beskrivning av skadan.

Kontaktperson:

8

Avdelning pumpförsäljning, Tel. 0049 2191 / 67-1235

GM / SV / ZP

Störningar

09.09


Bruksanvisning

7.

Tabeller

7.1

Datablad för pump

Pumpens datablad sänds tillsammans med denna bruksan­ visning.

7.2

Åtdragningsmoment för packboxar

ab

Se upp!

Överfallsmutter eller skruvar ska först förspännas med 1,5 gånger tabellvärdet varefter de lossas och sedan dras åt igen enligt värdena i tabellen.

Åtdragningsmoment för doseringspumpar i GM-serien Flöde [cm3/varv]

0,05

0,1

0,3

0,6

1,2

3,0

6,0

12

20

Åtdragningsmoment [Nm] fyrkantigt utförande

15

15

15

11

11

11

11

11

11

Åtdragningsmoment [Nm] runt utförande

4

4

4

6

6

6

6

6

6

50

100

150

200

12

12

23

23

Åtdragningsmoment för övriga doseringspumpar Gänga för överfallsmutter / blockhållare - gland*** W22

W25

W28

W32

M22

M32

M33

Skruvar M36

M45

M5

Åtdragningsmoment [Nm] Ytterdiameter drivaxel / Innerdiameter packboxutrymme (mm)

10 / 15 5/7,5*

6/9*

5/7,5*

10 / 17 8/12* 10 / 20 12 / 17 12 / 20

14/21*

7/11*

7/11*

1,5**

13/20*

2,5**

15/23*

15 / 20 15 / 23

18/27*

18/27*

16 / 24

19/29*

19/29*

18/27*

18 / 30

43/65*

20 / 32

49/74*

* Dessa värden är endast giltiga när oflätade och icke förpressade tätningsfibrer används (t.ex. teflonull). ** per skruv *** W = Whitworth-gänga M = metrisk gänga Siffran motsvarar nominell diameter i mm

GM / SV / ZP

09.09

9


Dosierpumpe-se.pdf  

Oerlikon Barmag Filial till Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Leverkuser Strasse 65 42897 Remscheid Tyskland Telefon: +49 21191 667-0 Fax:...

Advertisement