Page 1

GM / SV / ZP / GP

Nr dokumentu:

TDD 17112 / 01.12

Oerlikon Barmag Filia Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Leverkuser Strasse 65 42897 Remscheid Niemcy Telefon: +49 2191 67-0 Faks: +49 2191 67-1204 info.barmag@oerlikon.com www.oerlikon.com


Serwis Całodobowa pomoc serwisowa +49 175 293 8950 Oerlikon Barmag Filia Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Leverkuser Strasse 65 42897 Remscheid Niemcy Phone: +49 2191-67-0 W godzinach pracy: Telefon: + 49 2191 67 2815 Faks: + 49 2191 67 2742

certified by DQS according to DIN EN ISO 9001 Reg. No. 53232-01

Seal of approval for the Barmag‐wide certification according to DIN EN ISO 9001 carried through by a German corporation for certifying management systems, the “Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsy­ stemen mbH (DQS)”.

Prawa autorskie do instrukcji obsługi Właścicielem praw autorskich do niniejszej instrukcji obsługi jest OC Oerlikon Management AG. Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla osób zajmujących się montażem, obsługą, nadzorem i utrzy­ maniem w należytym stanie. Zawiera ona przepisy i rysunki techniczne, których nie wolno w całości ani w części po­ wielać, rozpowszechniać albo wykorzystywać lub udostępniać osobom trzecim na zasadach nieuczciwej konku­ rencji.

CopyrightE 2012 by OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Instrukcja obsługi

1.

Bezpieczeństwo

1.1

Instrukcje dla użytkownika

1.6

Przed uruchomieniem pompy należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

1.2

Instrukcja obsługi dla użytkownika

Jako przedsiębiorca, użytkownik ma obowiązek opracować zakładową instrukcję obsługi.

Obsługa i utrzymanie w dobrym stanie

Bez wyraźnej zgody (zezwolenia) Barmag nie wolno do­ konywać żadnych zmian ani przeróbek pompy / agregatu pompowego. Nieprzestrzeganie grozi utratą gwarancji. Inspekcje-, konserwacje- i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel. Należy stosować prawidłowe urządzenia i przyrządy po­ mocnicze Barmag do konserwacji i napraw. Proszę za­ mówić odpowiednie katalogi.

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy do instalacji / maszyny dostarczane są komponenty, jak np. pompy / agregaty pompowe, a dostarczona instrukcja obsługi odnosi się do komponentów. Zadaniem kolejnych rozdziałów jest ułatwienie opracowania własnej instrukcji obsługi.

Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne Barmag.

Dodatkowo, do każdego typu pompy można zamówić w fir­ mie Barmag instrukcję serwisową. Barmag oferuje także szkolenia w zakresie prac serwi­ sowych.

Starannie przeczytać zakładową instrukcję obsługi i prze­ strzegać następujących instrukcji bezpieczeństwa i ob­ jaśnień:

1.3

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Pompa dozująca jest przeznaczona do dozowania płynnych mediów o różnej lepkości. Pompę wolno eksploatować tylko w granicach, które są po­ dane w karcie charakterystyki technicznej pompy (patrz in­ formacje w rozdz. "7.1" ). Inne lub wykraczające poza to użytkowanie jest niedopusz­ czalne ze względów bezpieczeństwa i wiąże się ze zwięk­ szonym ryzykiem dla personelu obsługi. Elementem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem jest również przestrzeganie zaleceń instrukcji obsługi, w szczególności przestrzeganie przepisów dotyczących utrzy­ mania w dobrym stanie.

1.4

Kwalifikacje personelu

Uruchomienie, eksploatację i utrzymanie pompy / agregatu pompowego w dobrym stanie należy zlecić przeszkolonemu personelowi. Prace przy komponentach elektrycznych mogą być wykony­ wane wyłącznie przez specjalistów elektryków.

1.5

1.7

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Instrukcje bezpieczeństwa są skierowane do wszystkich osób, które biorą udział w montażu, uruchomieniu, obsłudze i naprawach pompy / agregatu pompowego.

  

  

Stosować sprzęt ochrony osobistej, jak np. okulary ochronne, rękawice ochronne, odzież ochronna. Nie zezwalać na dostęp do instalacji / maszyny osób nieuprawnionych. Podczas obchodzenia się z olejami, smarami, środkami płuczącymi, uszczelniającymi, transportującymi i innymi substancjami chemicznymi przestrzegać zasad bez­ pieczeństwa, obowiązujących dla danego produktu. (przestrzegać instrukcji w kartach charakterystyk sub­ stancji niebezpiecznych!) Zachować ostrożność podczas obchodzenia się z gorącymi mediami pompowymi, transportowymi, grzew­ czymi, płuczącymi i uszczelniającymi! Nie wolno eksploatować pomp / agregatów pompowych bez osłon ochronnych nad elementami napędów i ew. innych osłon. Przed rozpoczęciem naprawy oraz prac konserwacy­ jnych przy pompie należy odłączyć elektrycznie napęd pompy i odczekać do zatrzymania napędu.

Przestrzegać instrukcji wyłączania! Wyłączony napęd zabezpieczyć przed nieuprawnionym włączeniem.

Instrukcje na temat uruchomienia

Jest konieczne, by po zakończeniu montażu i przed każdym ponownym uruchomieniem pompy / agregatu pompowego wykonać próbne uruchomienie z kontrolą parametrów tech­ nologicznych i wszystkich zabezpieczeń.

GM / SV / ZP / GP

01.12

3


Instrukcja obsługi

1.8

Instrukcje bezpieczeństwa do pomp ze sprzęgłem magnetycznym

D w

Niebezpieczeństwo! Silne pole magnetyczne!

w w

Zabrania się pracy przy sprzęgłach magnetycznych osobom z urządzeniami techniczno-medycznymi, jak np. rozruszniki serca. Osoby takie muszą zachować od­ stęp bezpieczeństwa od sprzęgieł magnetycznych wiel­ kości co najmniej 3 metrów.

Podzespoły sprzęgła magnetycznego nie mogą się w żadnym przypadku stykać podczas pracy. W każdym przypadku należy stosować oryginalny napęd Barmag. Wirnik zewnętrzny i wewnętrzny muszą pracować z taką samą prędkością obrotową. Nie może występować ża­ den poślizg, gdyż spowodowałby on niedopuszczalne przegrzanie a tym samym nieodwracalną utratę mocy magnesów. należy to nadzorować np. przez kontrolę natężenia przepływu.

1.9

Instrukcje bezpieczeństwa dla elektrycznie ogrzewanych pomp dozujących:

D w w

D w

Przy stosowaniu cieczy niebezpiecznych dla zdrowia lub palnych ciśnienia robocze mogą przekraczać mak­ symalne dopuszczalne ciśnienia garnka uszczel­ niającego sprzęgła magnetycznego tylko wówczas, gdy ciśnienie to jest monitorowane. W tym celu należy skonsultować się z Barmag. W razie przekroczenia maksymalnego ciśnienia należy natychmiast zatrzymać pompę i ew. przerwać dopływ i odpływ pompy.

D w w

w

Niebezpieczeństwo!

w w

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia!

Z powodu dużej stałej siły magnetycznej pompa (tzn. wewnętrzny magnes) i zewnętrzny magnes silnie się przyciągają. Nie sięgać między adapter (1) i uchwyt (2).

w

Przedmioty dające się magnesować są także silnie przy­ ciągane przez magnes. Dlatego nie zbliżać ręcznie do magnesów przedmiotów dających się magnetyzować.

w w w 1

ab w w w

4

w

2

Uwaga!

Bezwzględnie unikać silnego uderzania o siebie pod­ zespołów sprzęgła magnetycznego. Sprzęgieł magnetycznych nie umieszczać w pobliżu komputerów, nośników danych i urządzeń elektronicz­ nych.

w

Niebezpieczeństwo!

Pompy dozujące muszą być uziemione. Można do tego wykorzystać jedną ze śrub mocujących pompy. Ogrzewanie elektryczne musi być zabezpieczone od­ powiednimi bezpiecznikami. Ogrzewanie elektryczne zasilać elektrycznie tylko w sta­ nie zamontowanym. Nie eksploatować ogrzewania elektrycznego bez czuj­ nika i regulatora temperatury. Regulator ogrzewania musi zapewnić, że nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnej temperatury, zgodnie z kartą charakterystyki technicznej. Czujnik temperatury zawiera dwa rezystory PT100: Je­ den rezystor PT100 jest stosowany do regulacji ogrzewania, drugi rezystor PT100 musi być podłączony do dodatkowego, niezależnego układu nadzorowania temperatury. Przy przekroczeniu dopuszczalnej tempe­ ratury zgodnie z kartą charakterystyki technicznej ogrzewanie elektryczne musi zostać wyłączone. Nie dopuścić, by ciecz spływała na kabel przyłączeniowy ogrzewania elektrycznego. Kabel po­ prowadzić odpowiednio. Regularnie sprawdzać szczelność medium trans­ portowego / uszczelniającego. Nie zginać i nie miażdżyć kabla. Pompa w temperaturze roboczej może być eksplo­ atowana tylko z ochroną dotykową. Regulacja ogrzewania elektrycznego musi być tak usta­ wiona, by podczas ogrzewania nigdy nie została osiągnięta temperatura wrzenia cieczy uszczelniającej (konieczne powolne rozgrzewanie). Ogrzewanie elektryczne zamontować tak, by zagwaran­ tować wystarczający przepływ ciepłą między ogrzewa­ niem a pompą. Grzałka musi ściśle przylegać do kor­ pusu pompy. Należy to regularnie kontrolować podczas pracy. Należy unikać odkształceń, np. na skutek zbyt sil­ nego rozciągnięcia ogrzewania elektrycznego. Czujnik temperatury zamontować tak, by zagwaran­ tować wystarczający przepływ ciepłą między czujnikiem a pompą. Zastosować pastę przewodzącą ciepło.

Sprzęgła magnetyczne trzymać z dala od zegarków, magnetyzujących się narzędzi i przyrządów po­ miarowych.

GM / SV / ZP / GP

01.12


Instrukcja obsługi

w

Podczas prac przy ogrzewaniu elektrycznym musi ono być odłączone od zasilania elektrycznego i zabez­ pieczone przed ponownym włączeniem.

1.10

  

  

  

Instrukcje bezpieczeństwa specyficzne dla in­ stalacji / maszyny

Wartości podane w arkuszu danych technicznych pompy (patrz informacje w rozdz. "7.1") odnoszą się do wytrzymałości mechanicznej pompy. Jest zatem zadaniem użytkownika, by wykonać od­ powiednie próby ze stosowanymi mediami trans­ portowymi (ew. mediami płuczącymi i uszczelniającymi) w celu ustalenia dopuszczalnych danych roboczych oraz by zadbać o to, by nie powstały zagrożenia ze strony samych mediów ani też stanów roboczych za­ leżnych od mediów.

    

Media transportowe, płuczące, grzewcze i uszczel­ niające mogą być groźne dla zdrowia. Nosić odpowiednią odzież ochronną.

Temperatura zapłonowa czynnika transportującego, płuczącego, ogrzewającego i zaporowego musi być co najmniej 50°C wyższa niż temperatura robocza pompy.

Media palne nie mogą skraplać się w obszary, gdzie mogłoby dojść do zapłonu. W razie potrzeby pod agre­ gatem pompowym należy ustawić wannę ochronną. Taką wannę należy nieustannie kontrolować pod kątem wypływającej cieczy.

Temperatura wrzenia medium uszczelniającego musi być wyższa o co najmniej 20_C od ustawionej tempera­ tury roboczej pompy. Zachować ostrożność podczas napełniania i spuszcza­ nia groźnych dla zdrowia i gorących mediów z komory uszczelniającej.

Ze względu na sposób działania pompy, w trakcie nie­ kontrolowanej pracy pompy na jej wejściu i wyjściu mogą powstać ciśnienia, które mogą spowodować uszkodzenie pompy lub instalacji. Dopuszczalne ciś­ nienia należy ustalić na podstawie arkusza danych technicznych pompy (patrz informacje w rozdz. "7.1">. Na przewodach grzewczych / chłodzących podgrzewa­ nych / chłodzonych cieczą pomp zamontować czujniki ciśnienia z wyłącznikami granicznymi. Przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego i dopuszczalnej temperatury roboczej cieczo­ wych układów ogrzewania i chłodzenia. Wartości są wy­ grawerowane na korpusie grzewczym / chłodzącym. Podczas dokręcania dławnicy przy obracającym się wale napędowym pompy bezwzględnie nosić odpowied­ nie ciasno dopasowane ubranie. Wszystkie obracające się części napędu muszą być zabezpieczone przed do­ tknięciem np. za pomocą osłon.

Przyłącza medium transportowego kontrolować zależnie od kierunku obrotów pompy. Zamiana miejscami przyłączy może spowodować uszkodzenie pompy oraz instalacji. Zewnętrzne sterowanie, zewnętrzną przetwornicę lub ręczne urządzenie sterujące wewnętrznej przetwornicy ustawić tak, by napęd pompy nie uruchamiał się au­ tomatycznie przy aktywacji urządzenia. Praca agregatu bez osłon ochronnych jest zabroniona. Prace w obszarze sprzęgła magnetycznego mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy ciśnienie jest zwolnione. Należy zapewnić kompatybilność mediów trans­ portowych, grzewczych, płuczących i uszczelniających z uszczelkami statycznymi oraz - o ile są - z uszczelkami wałów i materiałami pompy. W razie potrzeby zasięgnąć informacji w Barmag. Do pracy pompy muszą być zamontowane wszystkie uszczelki pompy, w szczególności pierścienie o-ring między płytami. Pompa jest smarowana przez transportowane medium. Ze względu na możliwość uszkodzenia i ew. niebez­ pieczeństwo zapłonu medium transportowego na skutek przegrzania należy bezwzględnie unikać pracy na sucho. Zbyt duży moment obrotowy napędu może spowodować uszkodzenie pompy. (maks. dopuszczalny moment ob­ rotowy napędu pompy podano w arkuszu danych tech­ nicznych pompy, patrz informacje w rozdz. "7.1"). Ochronę pompy przed nadmiernym momentem ob­ rotowym można uzyskać np. przez zamontowanie sprzęgła przeciwprzeciążeniowego. Wskutek nieprawidłowej pracy lub błędnej obsługi może dojść do uszkodzenia lub zniszczenia podzespołów pompy. Wał napędowy może przy tym zostać wysunięty z pompy, dopóki pompa znajduje się pod ciśnieniem. Może przy tym dojść do rozpryskiwania gorącej cieczy. Prace przy pompie lub w okolicy pompy, usuwanie osłon zabezpieczających, usunięcie wału/sprzęgła między motoreduktorem a pompą, odkręcanie nakrętki mocującej z przesuwanych wzdłużnie wałów przegu­ bowych mogą być wykonywane wyłącznie w stanie bez­ ciśnieniowym.

2.

Przegląd maszyny / oznakowanie

2.1

Przegląd maszyny

Patrz rysunki wymiarowe pompy i agregatu pompowego (je­ śli wchodzi w zakres dostawy Barmag). O ile nie zostały one dostarczone, można zamówić je w Barmag.

2.2

Symbol

Grawerka:

   

GM / SV / ZP / GP

Numer pompy Wydajność „Barmag“ Nr artykułu (w typoszeregu GM)

01.12

5


Instrukcja obsługi

3.

Montaż / demontaż

3.1

Oznaczenie opakowania

W razie potrzeby serwis pomp Barmag służy pomocą.

Maszyny wzgl. części maszyn są dostarczane w stabilnych opakowaniach. Opakowania są oznaczone napisami i symbolami zgodnie z jednolitymi normami międzynarodowymi. Prawidłowe ob­ chodzenie się i transport zapakowanych części maszyn wy­ maga przestrzegania tych informacji.

Pompy ze sprzęgłem magnetycznym.

D

Niebezpieczeństwo! Silne pole magnetyczne!

Zabrania się przenoszenia pomp lub elementów sprzęgła magnetycznego osobom z urządzeniami techniczno-me­ dycznymi, jak np. rozruszniki serca.Osoby takie muszą za­ chować odstęp bezpieczeństwa od sprzęgieł magnetycz­ nych wielkości co najmniej 3 metrów.

Budowa opisów

  

3.3

Numer zamówienia: Masa (brutto)

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ Odbiorca

Zastosowane symbole:

Znaczenie

Kolor

Silne pole magne­ tyczne!

czarny

Góra

czarny

Ostrożnie, szkło!

czarny

Znak

Montaż pompy / agregatu pompowego z ustawieniem, wy­ poziomowaniem i podłączeniem musi być wykonany przez serwis pomp Barmag lub przeszkolony personel. Jeżeli użytkownik zamierza wykonać montaż we własnym zakresie, serwis Barmag oferuje odpowiednie szkolenia. Oprócz tego można zamówić podręczniki serwisowe Bar­ mag.

3.4

Chronić przed wil­ gocią

czarny

Punkt ciężkości

czarny

Tutaj mocować za­ wiesia

czarny

Gęstość Opakowanie

czarny

Tutaj nie podsta­ wiać wideł

czarny

3.2

Bezpieczny transport pomp / agregatów pompowych

D w w w

6

Informacje ogólne na temat montażu / demontażu

Wykonanie montażu W chwili dostawy otwory wlotowe i wylotowe oraz otwory do płukania (o ile są) są zaślepione, by zapobiec zanieczyszczeniu wnętrza pompy. Zaślepki usunąć do­ piero bezpośrednio przed montażem przewodów przyłączeniowych. Zaślepki zachować, my móc wy­ korzystać je później w razie ew. demontażu. Pompę / agregat pompowy transportować i montować ostrożnie. W agregatach typoszeregu AM-O ... Z należy zamoco­ wać śrubami stopę przekładni, aby agregat nie mógł po­ ruszać się podczas pracy. Przed montażem pompy / agregatu pompowego do in­ stalacji / maszyny należy upewnić się, że wszystkie elementy instalacji przewodzące produkt przed pompą (np. zbiornik, przewody, zawory) zostały starannie oczyszczone. Brud, cząsteczki metalu itp. powodują uszkodzenie pompy. Na otworach wlotowych i wylotowych medium trans­ portowego oraz otworach cieczy uszczelniającej muszą znajdować się uszczelki powierzchniowe! Nie wolno uruchamiać suchej pompy. Dlatego też w ra­ zie potrzeby przed montażem pompy w instalacji / maszynie obrócić ją wielokrotnie ręcznie z medium smarującym (np. olej mineralny). Pompy Barmag są już zaopatrzone w medium smarujące w chwili dostawy.

Niebezpieczeństwo!

Tylko osoby wykwalifikowane mogą zajmować się trans­ portem ciężkich ładunków. Ciężkie pompy i agregaty pompowe transportować tylko dźwigiem. Agregaty pompowe, które nie muszą być przenoszone dźwigiem, muszą być przenoszone przez 2 osoby. Nosić rękawice ochronne i obuwie ochronne.

GM / SV / ZP / GP

01.12


Instrukcja obsługi

3.5

Wykonanie demontażu

D

Niebezpieczeństwo!

w w w

3.6

4.2

Przed wymontowaniem pompy z instalacji / maszyny lub demontażem uszczelek wału lub sprzęgła magnetycz­ nego należy dopilnować, by wszystkie przewody przyłączeniowe były wolne od ciśnienia i odcięte.

Garnek uszczelniający sprzęgieł magnetycznych musi być wolny od ciśnienia przed jego zdemontowaniem. Podczas odkręcenia śrub mocujących komory uszczel­ niającej mogą wytrysnąć groźne dla zdrowia ciecze uszczelniające lub gazy. Należy nosić odpowiednią odzież ochronną. Zawsze najpierw odkręcać najwyżej położoną śrubę komory uszczelniającej, by ew. pozwolić ujść gazom.

Składowanie części instalacji / części zamien­ nych

Jeśli pompa / agregat pompowy mają być czasowo składo­ wane przed montażem w instalacji / maszynie, wówczas pompa / agregat pompowy muszą pozostawać w oryginal­ nym opakowaniu.

 

Podczas składowania pompy / agregatu pompowego lub poszczególnych części muszą być spełnione następujące warunki:

 

Temperatura w pomieszczeniu

15 do 25 _C

względna wilgotność powietrza

maks. 60 %

Takie same warunki obowiązują dla pomp / agregatów pom­ powych, które jeszcze nie zostały uruchomione. Jeśli pompa jest składowana, do otworu wlotowego należy wlać olej mineralny o niskiej lepkości. Napełnianie kontynu­ ować tak długo przy jednoczesnym powolnym obracaniem wału w wyznaczonym kierunku, aż medium będzie widoczne na otworach wylotowych. Na koniec otwory wlo­ towe i wylotowe oraz otwory do płukania (o ile są) zamknąć odpowiednimi zaślepkami. Korpus pompy należy w każdym przypadku posmarować olejem do konserwacji bez zawartości żywic lub podobnym.

4.

Uruchomienie

4.1

Informacje ogólne

Uruchomienie pompy / agregatu pompowego musi wykonać przeszkolony personel lub serwis pomp Barmag. Przed każdym ponownym uruchomieniem sprawdzić kieru­ nek obrotów napędu (dopuszczalne kierunki napędu, patrz strzałka w przedniej części pompy). Niewłaściwy kierunek obrotów może spowodować uszkodzenie pompy oraz insta­ lacji. Przed uruchomieniem sprawdzić szczelność przewodów przyłączeniowych na wlocie i wylocie pompy (ew. na przyłączu do płukania).

GM / SV / ZP / GP

Pompa z uszczelnieniem dławnicowym Przed uruchomieniem sprawdzić dokręcenie dławnicy (moment dokręcania, patrz tabela w rozdz. "7.2" lub ar­ kusz danych technicznych pompy, patrz informacje w rozdz. "7.1"). Jeśli materiał uszczelki był wymieniany lub pompa jest uruchamiana po raz pierwszy, wówczas śruby dławnicy lub nakrętki złączowe należy najpierw dokręcić 1,5 x momentem podanym w tabeli w rozdz. "7.2" lub w arku­ szu danych technicznych pompy. Następnie śruby dław­ nicy lub nakrętki złączowe poluzować i dokręcić momentem podanym w tabeli w rozdz. "7.2" lub w arku­ szu danych technicznych pompy. Po uruchomieniu pompy w krótkich odstępach czasu (dwa to trzech razy w pierwszych godzinach) kontrolo­ wać i ew. korygować dokręcenie dławnicy. Po ustabilizo­ waniu się dławnicy, podczas pracy ciągłej kontrolować raz w tygodniu. Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa w rozdziale "1.10". W dławnicach z wieloma śrubami należy je dokręcać stopniowo, by uniknąć odkształcenia dławnicy. W uszczelkach ze wstępnym naprężeniem sprężyno­ wym należy przestrzegać wymiarów zabudowy i ew. in­ strukcji na rysunkach pompy.

5.

Utrzymywanie w stanie sprawności

5.1

Wykonanie konserwacji

Naprawy muszą być wykonane przez serwis pomp Barmag lub przez własny, przeszkolony personel. Do wykonywania napraw są do dyspozycji warsztaty Bar­ mag. Jeżeli użytkownik zamierza wykonać montaż we własnym zakresie, serwis Barmag oferuje odpowiednie szkolenia. Dodatkowo, do każdego typu pompy można zamówić w fir­ mie Barmag instrukcję serwisową.

D

Niebezpieczeństwo!

Podczas prac przy silniku lub innych podzespołach elektrycznych (np. ogrzewanie elektryczne) muszą one być odłączone od zasilania i zabezpieczone przed ponownym włączeniem.

w

Regularnie kontrolować szczelność przewodów przyłączeniowych na wlocie i wylocie pompy (ew. na przyłączu do płukania) oraz szczelność uszczelek wału. W pompach ogrzewanych cieczowo regularnie kontrolo­ wać szczelność przyłączy ogrzewania. Jeśli wyciek na uszczelnieniu wału jest zbyt duży, a w uszczelnieniu dławnicowym dokręcanie śrub nie jest już możliwe (przestrzegać instrukcji w rozdz. "1.10"), wy­ mienić uszczelki (np. uszczelki pierścieniowe) zgodnie z

01.12

7


Instrukcja obsługi

katalogiem części zamiennych (można go zamówić w Barmag). Należy przy tym sprawdzić wał pompy pod kątem uszkodzeń w rejonie uszczelnienia i ew. wymienić. Pompy ze sprzęgłem magnetycznym montuje się / demontuje się w położeniu pionowym na agregacie.

D

Niebezpieczeństwo!

Agregat pompy zamontować w położeniu pionowym. Za­ mocowanie musi być pewne i mocne. Podczas montażu / demontażu działają silne siły magne­ tyczne, co należy uwzględnić przy mocowaniu.

5.2

Części zamienne

W zamówieniu części zamiennych należy podać następu­ jące informacje:

 

8

 

Liczba sztuk Numer artykułu Barmag (tylko typoszereg GM) (grawerowany na pompie)

Osoba do kontaktów: Dział Pomp, Sprzedaż, Tel. 0049 2191 / 67‐1235

Faks: 67‐3364

Dział Pomp, Serwis Tel. 0049 2191 / 67‐2815

Faks: 67-702815

6.

Usterki

Ewentualne usterki może usunąć serwis Barmag lub wła­ sny, przeszkolony personel użytkownika. Pompę / agregat pompowy można ponadto przesłać z opisem usterki i zlece­ niem naprawy do serwisu pomp Barmag.

Numer pompy Barmag (grawerowany na pompie) Dokładne oznaczenie części zgodnie z katalogiem części zamiennych (można go zamówić w Barmag)

GM / SV / ZP / GP

01.12


Instrukcja obsługi

7.

Tabele

7.1

Arkusz danych technicznych pompy

Arkusz danych technicznych pompy jest wysyłany razem z niniejszą instrukcją obsługi.

7.2

Momenty dokręcania uszczelek dławnicowych

ab

Uwaga!

Śruby dławnicy lub nakrętki złączowe należy najpierw do­ kręcić 1,5 x momentem podanym w tabeli, następnie po­ luzować i ponownie dokręcić momentem podanym w tabeli.

Momenty dokręcania dla pomp dozujących typoszeregu GM Wydajność [cm3/obrót]

0,05

0,1

0,3

0,6

1,2

3,0

6,0

12

20

Moment dokręcania [Nm] wykonanie czworo­ kątne

15

15

15

11

11

11

11

11

11

Moment dokręcania [Nm] wykonanie okrągłe

4

4

4

6

6

6

6

6

6

50

100

150

200

12

12

23

23

Momenty dokręcania dla pozostałych pomp dozujących Gwint nakrętki złączowej / szyi uchwytu bloku*** W22

W25

W28

W32

M22

M32

M33

Śruby M36

M45

M5

Średnica zewnętrzna wału napędowe­ go / Średnica wewnętrzna przestrzeni dławnicy (mm)

Momenty dokręcaniaNm 10 / 15 5/7,5*

6/9*

5/7,5*

10 / 17 8/12* 10 / 20 12 / 17 12 / 20

14/21*

7/11*

7/11*

1,5**

13/20*

2,5**

15/23*

15 / 23

18/27*

18/27*

16 / 24

19/29*

19/29*

18/27*

18 / 30

43/65*

20 / 32

49/74*

* Te wartości obowiązują tylko przy zastosowaniu niesplatanych i nieprasowanych włókien uszczelniających (np. wełna teflonowa). ** na śrubę *** W = gwint Whitwortha M = gwint metryczny Liczba odpowiada średnicy znamionowej w mm

GM / SV / ZP / GP

01.12

9


Dosierpumpe-pl.pdf  

Oerlikon Barmag Filia Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Leverkuser Strasse 65 42897 Remscheid Niemcy Telefon: +49 21191 667-0 Faks: +49 211...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you