Page 1

Original-Betriebsanleitung

TĹ‚umaczenie instrukcji oryginalnej

GH / ZP Schmelzspinnpumpe Pompa stopu przędzalniczego

Dokument-Nr.: Auftrags-Nr.: Kundenname:

TDD 19387 / 10.12 000000-000 Basis NEU

Oerlikon Barmag Zweigniederlassung der Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Leverkuser Strasse 65 42897 Remscheid Germany Phone: +49 2191 67-0 Fax: +49 2191 67-1204 info.barmag@oerlikon.com www.oerlikon.com


1.

Bezpieczeństwo

1.1.

Instrukcje dla użytkownika

Przed uruchomieniem pompy należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

1.2.

Instrukcja obsługi dla użytkownika

Jako przedsiębiorca, użytkownik ma obowiązek opracować zakładową instrukcję obsługi. Obowiązuje w szczególności, kiedy do urządzenia / maszyny dostarczane są komponenty, jak np. pompy, a załączona instrukcja obsługi odnosi się do komponentów. Zadaniem kolejnych rozdziałów jest ułatwienie opracowania własnej instrukcji obsługi. Dodatkowo, do każdego typu pompy można zamówić w firmie Barmag instrukcję serwisową. Barmag oferuje także szkolenia w zakresie prac serwisowych.

1.3.

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Pompa stopu przędzalniczego jest przeznaczona do dozowania mediów płynnych (na ogół stopy polime­ rowe). Pompę należy eksploatować tylko w granicach podanych w arkuszu danych pompy (patrz informacja w rozdziale 7.). Inne lub wykraczające poza to użytkowanie jest niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem dla personelu obsługi. Elementem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem jest również przestrzeganie zaleceń instrukcji ob­ sługi, w szczególności przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania w dobrym stanie.

1.4.

Kwalifikacje personelu

Do uruchamiania, eksploatacji i remontowania pompy należy angażować tylko przeszkolonych pracow­ ników.

1.5.

Instrukcje na temat uruchomienia

Wymaga się, aby po zakończeniu montażu i przed każdym ponownym uruchomieniem pompy prze­ prowadzić bieg próbny połączony z kontrolą parametrów technicznych i wszystkich zabezpieczeń.


1.

Sicherheit

1.1

Hinweise für den Betreiber

Lesen Sie diese Betriebsanleitung, bevor Sie die Pumpe in Betrieb nehmen.

1.2

Betriebsanweisung des Betreibers

Als Unternehmer sind Sie verpflichtet, eine Betriebsanweisung für Ihren Betrieb zu erstellen. Das gilt insbesondere, wenn zu einer Anlage / Maschine Komponenten, wie z.B. Pumpen, geliefert wer­ den und die mitgelieferte Betriebsanleitung komponentenbezogen ist. Die nachfolgenden Kapitel sollen Ihnen die Erstellung Ihrer eigenen Betriebsanweisung erleichtern. Zudem können Sie bei Barmag zu jedem Pumpentyp ein Service‐Buch bestellen. Barmag bietet auch Schulungen für Servicearbeiten an.

1.3

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Schmelzspinnpumpe ist zum Dosieren von flüssigen Medien (üblicherweise Polymerschmelzen) be­ stimmt. Betreiben Sie die Pumpe nur in den Grenzen, die im Pumpen‐Kenndatenblatt (siehe Information im Kapitel 7.) angegeben sind. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung ist aus Sicherheitsgründen nicht zulässig und mit erhöhten Risiken für das Betriebspersonal verbunden. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten der Betriebsanleitung, insbesondere die Einhaltung der Instandhaltungsvorschriften.

1.4

Qualifikation des Personals

Für das Inbetriebnehmen, Betreiben und Instandhalten der Pumpe muß geschultes Personal eingesetzt werden.

1.5

Hinweise für die Inbetriebnahme

Es ist erforderlich, daß Sie nach Beendigung der Montage und vor jeder Wiederinbetriebnahme der Pumpe einen Probelauf mit Prüfung der Verfahrensparameter und aller Sicherheitseinrichtungen durchführen.

Kunde: Basis NEU

Auftrag: 000000-000

Ausgabe: 10.12

Seite 2


1.6.

Obsługa i utrzymanie w dobrym stanie

Proszę nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych pompy bez wyraźnej zgody (akceptacji) Barmag, w przeciwnym razie utracą Państwo wszystkie roszczenia z tytułu odpowiedzia­ lności. Przeglądy, konserwacje i naprawy wolno wykonywać tylko przeszkolonym pracownikom. Należy stosować prawidłowe urządzenia i przyrządy pomocnicze Barmag do konserwacji i napraw. Proszę zamówić odpowiednie katalogi. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne Barmag.

1.7.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Wskazówki bezpieczeństwa kierowane są do wszystkich osób zajmujących się montażem, uruchamianiem, obsługą i remontowaniem pompy. Starannie przeczytać zakładową instrukcję obsługi i przestrzegać następujących instrukcji bezpie­ czeństwa i objaśnień:

∙ ∙ ∙ ∙

Stosować sprzęt ochrony osobistej, jak np okulary ochronne, rękawice ochronne, odzież ochronna.

Prace przy pompach stopów przędzalniczych w systemie należy wykonywać tylko w odpowiednim ubraniu, chroniącym przed wysoką temperaturą i ew. wyciekającymi gorącymi mediami tłoczonymi i gazami.

Nie wolno demontować kołpaków ochronnych nad częściami napędu i innych osłon zabezpie­ czających.

Przed rozpoczęciem prac związanych z naprawą i konserwacją pompy stopu przędzalniczego należy elektrycznie wyłączyć napęd pompy i odczekać, aż się zatrzyma.

Nie zezwalać na dostęp do instalacji / maszyny osób nieuprawnionych. Należy przestrzegać kart charakterystyki tłoczonych mediów oraz innych substancji chemicznych! Obchodząc się z pompą należy zachować ostrożność ze względu na -wysokie temperatury -gorące media tłoczące i gazy -wirujące części Należy nosić odpowiednie ubranie robocze i ochronne!

Przestrzegać instrukcji wyłączania! Wyłączony napęd zabezpieczyć przed nieuprawnionym włączeniem.


1.6

Bedienung und Instandhaltung

Nehmen Sie keine Veränderungen oder Umbauten an der Pumpe ohne ausdrückliche Zustimmung (Ge­ nehmigung) der Barmag vor, da Sie sonst alle Haftungsansprüche verlieren. Inspektions‐, Wartungs‐ und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden. Verwenden Sie für die fachgerechten Wartungs‐ und Instandsetzungsarbeiten Barmag‐Hilfsvorrichtun­ gen. Fordern Sie die entsprechenden Kataloge an. Verwenden Sie ausschließlich Barmag‐Original‐Ersatzteile.

1.7

Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise richten sich an alle Personen, die im Rahmen von Montage‐, Inbetriebnahme‐, Bedienungs‐ und Instandhaltungsarbeiten an der Pumpe beschäftigt sind. Lesen Sie die von Ihrem Unternehmen erstellte Betriebsanweisung sorgfältig durch und beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise und Erläuterungen:

Benutzen Sie die erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen, wie z.B. Schutzbrille, Schutzhand­ schuhe, Schutzkleidung.

∙ ∙

Gestatten Sie unbefugten Personen keinen Zutritt zur Anlage / Maschine.

Vorsicht beim Umgang mit der Pumpe wegen -hoher Temperaturen -heißer Fördermedien und Gase -drehender Teile Entsprechende Arbeits- und Schutzkleidung tragen!

Arbeiten an Schmelzspinnpumpen im System sind nur mit der entsprechenden Kleidung zum Schutz gegen hohe Temperatur und evtl. austretende heiße Fördermedien und Gase durchzuführen.

∙ ∙

Schutzhauben über Antriebsteilen und ggf. andere Schutzabdeckungen dürfen nicht entfernt werden.

Die Sicherheitsdatenblätter der Fördermedien sowie anderer chemischer Substanzen sind zu beach­ ten!

Vor Beginn von Reparaturarbeiten und Wartungsarbeiten an der Schmelzspinnpumpe ist der Pumpenantrieb elektrisch abzuschalten und bis zum Stillstand auslaufen zu lassen. Abstellvorschriften beachten! Den abgeschalteten Antrieb vor unbefugtem Wiedereinschalten absichern.

Kunde: Basis NEU

Auftrag: 000000-000

Ausgabe: 10.12

Seite 4


1.8.

Instrukcje bezpieczeństwa specyficzne dla instalacji / maszyny

Wartości podane w arkuszu danych pompy (patrz Informacja w rozdziale 7.) odnoszą się do mechanicznej trwałości pompy.

Dlatego zadaniem użytkownika jest przeprowadzić odpowiednie próby ze stosowanymi mediami tło­ czonymi w celu określenia dopuszczalnych parametrów eksploatacyjnych i zadbać o to, aby ani same media, ani powodowane przez media stany robocze nie stanowiły zagrożenia.

Ze względu na sposób działania pompy, w trakcie niekontrolowanej pracy pompy na jej wejściu i wyjściu mogą powstać ciśnienia, które mogą spowodować uszkodzenie pompy lub instalacji. Dlatego bezwzględnie konieczne jest monitorowanie ciśnień po stronie wlotowej i wylotowej. Dopuszczalne ciśnienia są zapisane na arkuszu danych pompy (patrz Informacja w rozdziale 7.).

Wskutek nieprawidłowej eksploatacji lub nieprawidłowej obsługi pompy może dojść do uszkodzenia lub zniszczenia elementów pompy. Kiedy pompa znajduje się pod ciśnieniem, możliwe jest wysunięcie się wału napędowego z pompy. Dlatego prace przy pompie lub w obrębie pompy wolno wykonywać tylko wtedy, gdy pompa jest zdekompresowana. Wał między silnikiem przekładniowym a pompą wolno demontować tylko wówczas, gdy pompa jest zdekompresowana. W przypadku wałów przegubowych, wyposażonych z ustalany mechanizm przesuwania długości, na­ krętka ustalająca musi być stale zaciągnięta, dopóki pompa jest pod ciśnieniem. Osłony zabezpieczające wolno demontować tylko, gdy pompa jest zdekompresowana.

m

Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo oparzenia ze względu na wytryskujące stopy. Należy nosić ubranie ochronne, zwłaszcza osłonę twarzy.

Prace w obrębie uszczelki wału przy wirującym wale napędowym (np. dokręcanie śrub dławikowych lub prace przy elemencie chłodzącym uszczelki polimerowej) są dopuszczalne tylko wówczas, gdy wał napędowy jest całkowicie zabezpieczony przed dotknięciem (np. kołpakiem). Jeśli wał napędowy jest odsłonięty, prace wolno wykonywać tylko przy wyłączonym napędzie pompy. W każdym przypadku należy nosić odpowiednie, ciasno przylegające ubranie robocze!

∙ ∙ ∙

Przestrzegać położenia i średnicy wejść i wyjść zgodnie z rysunkiem pompy (patrz rozdział 2.1).

Tłoczone media nie mogą oddziaływać chemicznie na tworzywa, z których wykonano pompę. W tym celu należy skonsultować się z Barmag.

Pompa jest smarowana przez transportowane medium. Bezwzględnie unikać pracy na sucho! Zbyt wysoki moment obrotowy napędu może prowadzić do uszkodzenia pompy stopu przędzal­ niczego. Dlatego należy stworzyć odpowiednie zabezpieczenie, np. w formie sprzęgła przeciążeniowego (maks. dopuszczalny moment obrotowy napędu patrz arkusz danych pompy, rozdział 7.).

2.

Przegląd maszyny / oznakowanie

2.1.

Rysunek pompy

Rysunek pompy jest wysyłany razem z niniejszą instrukcją obsługi.

2.2.

Symbol

Grawerka:

∙ ∙ ∙

Numer pompy Wydajność “Barmag”


1.8

Anlagen‐ / maschinenspezifische Sicherheitshinweise

Die im Pumpen‐Kenndatenblatt (siehe Information im Kapitel 7.) angegebenen Werte beziehen sich auf die mechanische Festigkeit der Pumpe.

Es ist daher Aufgabe des Betreibers, mit den verwendeten Fördermedien geeignete Versuche zur Er­ mittlung der zulässigen Betriebsdaten durchzuführen und dafür Sorge zu tragen, daß weder durch die Medien selbst, noch durch die medienbedingten Betriebszustände Gefährdungen entstehen.

Durch die Funktionsweise der Pumpe bedingt können bei unkontrollierter Betriebsweise Drücke am Ein‐ und Austritt der Pumpe entstehen, die zur Beschädigung der Pumpe bzw. der Anlage sowie zur Personengefährdung führen können. Es ist daher zwingend erforderlich die Drücke ein‐ und austritt­ seitig zu überwachen. Die zulässigen Drücke sind dem Pumpen‐Kenndatenblatt (siehe Information im Kapitel 7.) zu entnehmen.

Durch unsachgemäßen Betrieb bzw. unsachgemäße Handhabung der Pumpe kann es zur Beschädi­ gung oder Zerstörung von Pumpen-Bauteilen kommen. Dadurch ist es möglich, dass die Antriebswelle aus der Pumpe geschoben wird, solange die Pumpe unter Druck steht. Arbeiten an der Pumpe oder im Bereich der Pumpe dürfen daher nur durchgeführt werden, wenn die Pumpe drucklos ist. Die Welle zwischen Getriebemotor und Pumpe darf nur entfernt werden, wenn die Pumpe drucklos ist. Bei Gelenkwellen, die mit einer arretierbaren Längenverschiebung versehen sind, muss die Ar­ rettierungsmutter stets festgezogen sein, solange die Pumpe unter Druck steht. Schutzabdeckungen dürfen nur entfernt werden, wenn die Pumpe drucklos ist.

D

Gefahr! Verbrennungsgefahr durch herausspritzende Schmelze. Schutzkleidung, insbesondere Gesichtsschutz, tragen.

Arbeiten im Bereich der Wellendichtung bei rotierender Antriebswelle z.B. Nachspannen der Stopfbuchsschrauben oder Arbeiten am Kühltopf der Polymerdichtung) sind nur zulässig, wenn die Antriebswelle vollständig gegen Berührung (z.B. durch eine Haube) geschützt ist. Ist die Antriebswelle zugänglich, so dürfen die Arbeiten nur bei abgeschaltetem Pumpenantrieb durch­ geführt werden. In jedem Fall geeignete enganliegende Arbeitskleidung tragen!

∙ ∙ ∙

Lage und Durchmesser der Ein- und Austritte gemäß Pumpenzeichnung beachten (siehe Kapitel 2.1)

Die Fördermedien dürfen die Pumpenwerkstoffe chemisch nicht angreifen. Hierzu ist ggf. mit Barmag Rücksprache zu halten.

Die Pumpe wird durch das geförderte Medium geschmiert. Trockenlauf unbedingt vermeiden! Ein zu hohes Antriebsdrehmoment kann zu einer Beschädigung der Schmelzspinnpumpe führen. Es ist daher eine entsprechende Sicherheitseinrichtung, z.B. in Form einer Überlastkupplung zu schaffen (max. zulässiges Antriebsdrehmoment siehe Pumpenkenndatenblatt, Kapitel 7.)

2.

Maschinenübersicht / Kennzeichen

2.1

Pumpenzeichnung

Die Pumpenzeichnung wird zusammen mit dieser Betriebsanleitung verschickt.

2.2

Kennzeichen

Gravur:

∙ ∙ ∙

Pumpennummer Fördermenge „Barmag“

Kunde: Basis NEU

Auftrag: 000000-000

Ausgabe: 10.12

Seite 6


3.

Montaż / demontaż

3.1.

Oznaczenie opakowania

Maszyny wzgl. części maszyn są dostarczane w stabilnych opakowaniach. Opakowania są oznaczone napisami i symbolami zgodnie z jednolitymi normami międzynarodowymi. Prawidłowe obchodzenie się i transport zapakowanych części maszyn wymaga przestrzegania tych in­ formacji.

Budowa opisów

∙ ∙ ∙

Numer zamówienia Masa (brutto) Odbiorca

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Zastosowane symbole:

Znaczenie

Kolor

Góra

Znak

Znaczenie

Kolor

czarny

Tutaj mocować zawiesia

czarny

Ostrożnie, szkło

czarny

Szczelne opakowanie

czarny

Chronić przed wilgocią

czarny

Tutaj nie pod­ stawiać wideł

czarny

Punkt ciężkości

czarny

3.2.

Bezpieczny transport pomp

m

Niebezpieczeństwo!

∙ ∙

Znak

Ciężkie pompy mogą być transportowane tylko przez specjalistów. Podczas transportu rozgrzanych pomp może wyciekać gorące medium tłoczone. Nosić odzież ochronną.


3.

Montage / Demontage

3.1

Kennzeichnung der Verpackung

Die Maschinen bzw. Maschinenteile werden in stabilen Verpackungen angeliefert. Die Verpackungen sind mit Beschriftung und Markierungszeichen nach international einheitlichen Sym­ bolen gekennzeichnet. Um die verpackten Maschinenteile vorschriftsmäßig zu behandeln und zu trans­ portieren, ist diese Kennzeichnung zu beachten.

Aufbau der Beschriftung

∙ ∙ ∙

Auftrags‐Nr. Gewicht (brutto) Empfänger

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Eingesetzte Markierungszeichen:

Bedeutung

Farbe

Oben

Zeichen

Bedeutung

Farbe

schwarz

Hebezeuge hier anschlagen

schwarz

Zerbrechlich

schwarz

Dichte Verpackung

schwarz

Vor Nässe schützen

schwarz

Gabelstapler hier nicht an­ setzen

schwarz

Schwerpunkt

schwarz

3.2

Sicherer Transport von Pumpen

D

Gefahr!

∙ ∙

Zeichen

Der Umgang mit schweren Pumpen darf nur durch einen Transportfachmann erfolgen. Beim Transport von erhitzten Pumpen kann heißes Fördermedium heraustropfen. Entsprechende Schutzkleidung tragen.

Kunde: Basis NEU

Auftrag: 000000-000

Ausgabe: 10.12

Seite 8


3.3.

Urządzenie transportowe

Jeśli pompy są wyposażone w śruby transportowe (1), można wykorzystać urządzenie transportowe (2). Pasujące wyżłobienie obu nakładek (5a) wsunąć pod łby śrub transportowych (1). Obracając obiema nakrętkami (3) można dopasować urządzenie transportowe do każdej pompy. Śruba oczkowa (4) musi znajdować się po środku między nakładkami (5). Powierzchnie przyłożenia urządzenia transportowego muszą być wolne od zabrudzeń! Informacje o masie pompy umieszczono na arkuszu danych pompy (patrz rozdział 7.) lub rysunku pompy (patrz rozdział 2.1).

m ∙

Niebezpieczeństwo!

Aby zapobiec wyślizgnięciu się pompy z urządzenia transportowego, nakładki (5) urządzenia muszą być zawsze tak ustawione, aby x było co najmniej 20 mm krótsze niż y.

3.4.

Wykonanie montażu

Montaż pompy wraz z instalacją, ustawieniem i podłączeniem musi zostać przeprowadzony przez prze­ szkolonych pracowników.

W chwili dostawy otwory wlotowe i wylotowe oraz uszczelka sprzęgła (jeśli jest) są zamknięte zatycz­ kami ochronnymi, bądź zaślepkami, aby zapobiec zabrudzeniu wnętrza. Zatyczki, bądź zaślepki na­ leży usuwać dopiero przed samym montażem pompy w urządzeniu / maszynie lub przed nagrzewaniu w piecu. Zachować zatyczki ochronne bądź zaślepki, aby ponownie użyć je przy ewentualnym późniejszym demontażu.

∙ ∙

Pompę należy ostrożnie transportować i montować. Przez zamontowaniem pompy w urządzeniu / maszynie upewnić się, że wszystkie części prowadzące produkt przed pompą są absolutnie czyste. Brud, cząsteczki metalu itp. powodują uszkodzenie pompy.


3.3

Transportvorrichtung

Sind die Pumpen mit Transportschrauben (1) ausgestattet, so kann die Transportvorrichtung (2) verwendet werden.

3

4

3

Die passende Aussparung beider Laschen (5a) unter die Köpfe der Transportschrauben (1) schieben. Durch Verdrehen beider Muttern (3) kann die Transportvor­ richtung an die jeweilige Pumpe angepaßt werden. Die Au­ genschraube (4) muß mittig zwischen den Laschen (5) lie­ gen.

2 5 1 5a

Die Angriffsflächen für die Transportvorrichtung müssen frei von Verschmutzungen sein!

x

Angaben zum Gewicht der Pumpe siehe Pumpenkennda­ tenblatt (siehe Kapitel 7.) oder Pumpenzeichnung (siehe Ka­ pitel 2.1).

D ∙

5

Gefahr!

Um ein Herausrutschen der Pumpe aus der Transport­ vorrichtung zu verhindern, müssen die Laschen (5) der Vorrichtung immer so eingestellt sein, daß x mindestens 20 mm kleiner ist als y.

3.4

y

Durchführung der Montage

Die Montage der Pumpe mit Aufstellung, Ausrichtung und Anschluß muß durch geschultes Personal durchgeführt werden.

Bei Anlieferung sind Ein‐ und Austrittsbohrungen sowie die Kupplungsdichtung (wenn vorhanden) mit Schutzstopfen bzw. Kappen verschlossen, um Verschmutzungen des Innenraumes zu verhindern. Schutzstopfen bzw. Kappen erst unmittelbar vor der Montage der Pumpe in der Anlage / Maschine bzw. vor dem Aufheizen im Ofen entfernen. Schutzstopfen bzw. Kappen aufbewahren, um sie bei ei­ ner evtl. späteren Demontage wieder zu verwenden.

∙ ∙

Die Pumpe ist umsichtig zu transportieren und zu montieren. Vor Einbau der Pumpe in die Anlage / Maschine sicherstellen, daß alle produktführenden Teile vor der Pumpe absolut sauber sind. Schmutz, Metallpartikel etc. führen zur Beschädigung der Pumpe.

Kunde: Basis NEU

Auftrag: 000000-000

Ausgabe: 10.12

Seite 10


Powierzchnia mocowania pompy musi być równa. Równość musi zostać zachowana przy temperaturze roboczej. Maksymalne dopuszczalne nierówności powierzchni mocowania są zawarte w poniższej tabeli.

Typ pompy:

Maksymalna dopuszczalna nierówność po­ wierzchni moco­ wania

Pompy planetarne o średnicy do 120 mm

4 μm

Pompy planetarne o średnicy >120 mm

6 μm

Pompy prostokątne o wydajności do 5 cm3/obr.

4 μm

Pompy prostokątne o wydajności >5

cm3/obr.

6 μm

Jakość powierzchni mocowania musi odpowiadać dotartej obróbce (RZ  1 μm). Stykające się powierzchnie pompy i powierzchnia mocowania muszą być absolutnie czyste i nieuszkodzone (bez gratów i karbów). Najmniejsze zanieczyszczenia (resztki stopu, materiał izolacyjny itd.) i uszkodzenia prowadzą do nieszczel­ ności między pompą i powierzchnią mocowania.

∙ ∙

Rozgrzewanie pompy opisano w rozdziale 4.2.

Mocując śruby należy zapewnić, aby między powierzchnią przykręcania a powierzchnią mocowania głowicy przędącej nie dostał się smar.

Śruby mocujące pompy dokręcać na krzyż kilkakrotnie powtarzając sekwencję. Z każdą sekwencją podwyższa się moment dokręcający o ok. 30 Nm, aż osiągnie się wymagany moment obrotowy (patrz rysunek pompy, rozdział 2.1). Po każdej sekwencji należy sprawdzić swobodę działania pompy.

Wał napędowy pompy (1a) względnie sprzęgło (1b) musi znajdować się dokładnie w jednej linii z wałem napędu pompy przędzeniowej (2). Pompy z uszczelką polimerową lub dławikową muszą na pewno być napędzane wałem z podwójnym przegubem. Napędy pomp z uszczelką sprzęgła muszą być wyposażone z przegub pojedynczy; wały z podwój­ nymi przegubami są w tym przypadku niedopuszczalne. Maksymalne przesunięcie między sprzęgłem pompy (1b) a napędem pompy przędzalniczej (wał silnika przekładniowego) w napędach pomp z uszczelką sprzęgła może wynosić maksymalnie 1 mm.

Wał napędu pompy (2) nie może opierać się na wale napędowym pompy, bądź uszczelce (1). Przestrzegać odstępów (x, y).

Nie wolno uruchamiać suchej pompy. W razie konieczności przed montażem pompy w urządzeniu / maszynie należy ją kilkakrotnie przekręcić ręcznie, stosując odporny na temperatury olej silikonowy. Pompy Barmag są już zaopatrzone w medium smarujące w chwili dostawy. Podczas pracy pompa jest smarowana przez medium transportowe.

Gwinty i powierzchnie przylegania łbów śrub mocujących pompy posmarować cienko wysokote­ mperaturową pastą metalową “Unimoly HTC-Metallic” firmy Klüber.


Die Aufspannfläche für die Pumpe muß eben sein. Die Ebenheit muß bei Betriebstemperatur erhalten bleiben. Die maximal zulässigen Unebenheiten der Aufspannfläche können der folgenden Tabelle entnommen werden..

Pumpentyp:

Maximal zulässige Unebenheit der Aufspannfläche

Planetenradpumpen bis Durchmesser 120mm

4 μm

Planetenradpumpen mit Durchmesser >120mm

6 μm

Rechteckpumpen bis Fördermenge

5cm3/U

4 μm

Rechteckpumpen mit Fördermenge >5cm3/U

6 μm

Die Oberflächenqualität der Aufspannfläche muß einer geläppten Bearbeitung (RZ  1 μm) entsprechen. Die sich berührenden Flächen von Pumpe und Aufspannfläche müssen absolut sauber und unbeschädigt sein (keine Grate und Kerben). Kleinste Verunreinigungen (Schmelzereste, Isoliermaterial usw.) und Beschädigungen führen zu Un­ dichtigkeit zwischen Pumpe und Aufspannfläche.

∙ ∙

Zur Vorwärmung der Pumpe siehe Kap.4.2

Beim Einsetzen der Schrauben ist sicherzustellen, daß kein Fett zwischen Anschraubfläche der Pumpe und Aufspannfläche des Spinnkopfs gelangt.

Die Befestigungsschrauben der Pumpe kreuzweise in mehreren Schritten anziehen. Bei jedem Schritt wird das Anziehdrehmoment um ca. 30 Nm erhöht, bis das erforderliche Drehmoment (siehe Pumpen­ zeichnung, Kapitel 2.1) erreicht ist. Nach jedem Schritt muß die Leichtgängigkeit der Pumpe überprüft werden.

Die Pumpenantriebswelle (1a) bzw. Kupplung (1b) muß zur Welle des Spinnpumpenantriebs (2) genau fluchten. Pumpen mit Polymer- oder Stopfbuchsdichtung müssen auf jeden Fall mit einer Doppelgelenkwelle angetrieben werden. Antriebe für Pumpen mit Kupplungsdichtung müssen mit einem Einfachgelenk versehen werden; Doppelgelenkwellen sind hier nicht zulässig. Der maximale Versatz zwischen der Pumpenkupplung (1b) und dem Spinnpumpen-Antrieb (Welle des Getriebemotors) darf bei Antrieben für Pumpen mit Kupplungsdichtung maximal 1 mm betragen.

Die Welle des Pumpenantriebs (2) darf nicht auf der Pumpenantriebs­ welle bzw. Kupplung (1) aufliegen. Abstandsmaß (x, y) beachten.

Die Pumpe darf nicht trocken in Betrieb genommen werden. Deshalb erforderlichenfalls vor der Montage der Pumpe in die Anlage / Ma­ schine diese mit temperaturbeständigem Silikonöl mehrmals von Hand durchdrehen. Barmag‐Pumpen sind bei der Auslieferung bereits mit einem Schmiermedium versehen. Während des Betriebs wird die Pumpe durch das Fördermedium geschmiert.

Kunde: Basis NEU

Auftrag: 000000-000

2 x ~ 2 mm

x ~ 2 mm

2

y u 2mm

Die Gewinde und Kopf‐Auflageflächen der Pumpen-Befestigungsschrauben dünn mit Hochtempera­ tur‐Metallpaste „Unimoly HTC‐Metallic“ der Fa. Klüber, einstreichen.

1a

Ausgabe: 10.12

ÉÉÉ ÉÉÉ ÇÇÇÇ 1b

Seite 12


3.5.

Wykonanie demontażu

m

Niebezpieczeństwo! Przed wymontowaniem pompy z urządzenia / maszyny lub demontażem uszczelki wału należy zapewnić, aby wszystkie otwory wlotowe i wylotowe produktu w pompie były zdekompresowane. Przy odkręcaniu śrub mocujących mogą wytrysnąć gorące gazy lub stopy. Należy nosić ubranie ochronne, zwłaszcza osłonę twarzy! Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa w rozdziale 1.8.

Chronić pompy przed szybkim i nierównomiernym schłodzeniem. Nie ustawiać na płytach metalowych, unikać przeciągów.

3.6.

Składowanie części instalacji / części zamiennych

Jeśli pompa przez zamontowaniem w urządzeniu / maszynie ma być tymczasowo magazynowana, musi pozostać w oryginalnym opakowaniu. Podczas magazynowania pompy lub poszczególnych części muszą być spełnione następujące warunki:

∙ ∙

Temperatura w pomieszczeniu:

15 do 25 C

względna wilgotność powietrza:

maks. 60%

Przed wprowadzeniem pompy do magazynu należy wlać do otworu wlotowego olej silikonowy o niskim wskaźniku lepkości. Napełnianie kontynuować tak długo przy jednoczesnym powolnym obracaniem wału w wyznaczonym kierunku, aż medium będzie widoczne na otworach wylotowych. Następnie otwory wlotowe i wylotowe zamyka się odpowiednimi zatyczkami ochronnymi, bądź zaślepkami. Korpus pompy należy w każdym przypadku posmarować olejem do konserwacji bez zawartości żywic lub podobnym.

4.

Uruchomienie

4.1.

Informacje ogólne

Uruchomienie pompy należy powierzyć przeszkolonym pracownikom użytkownika lub serwisowi pomp Barmag.


3.5

Durchführung der Demontage

D

Gefahr! Vor dem Entfernen der Pumpe aus der Anlage / Maschine oder der Demontage der Wellendichtung muß sichergestellt sein, daß alle Produkteintritts- und Austrittsbohrungen zur Pumpe druckfrei sind. Beim Lösen der Befestigungsschrauben können heiße Gase oder Schmelze austreten. Schutzkleidung, insbesondere Gesichtsschutz, tragen! Sicherheitshinweise in Kapitel 1.8 beachten.

Pumpe vor schneller und ungleichmäßiger Abkühlung schützen. Nicht auf Metallplatten abstellen, Zugluft vermeiden.

3.6

Anlagenteile / Ersatzteile lagern

Sollte die Pumpe vor Montage in die Anlage / Maschine zwischengelagert werden, so muß die Pumpe in der Originalverpackung verbleiben. Beim Einlagern der Pumpe oder einzelner Teile müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 15 bis 25 _C

∙ ∙ ∙

Raumtemperatur

Der Pumpenkörper muß in jedem Fall mit harzfreiem Konservierungsöl oder ähnlichem eingefettet werden.

rel. Luftfeuchtigkeit max. 60 % Falls die Pumpe eingelagert wird, ist ein niedrigviskoses Silikonöl in den Eintritt einzufüllen. Das Ein­ füllen soll unter langsamem Drehen der Antriebswelle in der vorgeschriebenen Drehrichtung so lange erfolgen, bis das Medium an den Austrittsöffnungen sichtbar ist. Anschließend die Ein‐ und Austritts­ bohrungen mit den entsprechenden Schutzstopfen bzw. Kappen verschließen.

4.

Inbetriebnahme

4.1

Allgemeines

Eine Inbetriebnahme der Pumpe hat durch geschultes Personal des Betreibers oder Barmag‐Pumpen‐ Service zu erfolgen.

Kunde: Basis NEU

Auftrag: 000000-000

Ausgabe: 10.12

Seite 14


4.2.

Rozgrzewanie

Uruchamiając pompę odczekuje się, aż zostanie osiągnięta wymagana temperatura robocza i cały układ będzie równomiernie i całkowicie rozgrzany!

Pompę można rozgrzewać na 2 sposoby. - Rozgrzewanie w piecu - Rozgrzewanie w maszynie

Przy pierwszym uruchomieniu pomp we wnętrzu znajduje się jeszcze resztka oleju silikonowego. Aby uniknąć krystalizacji oleju silikonowego w wysokiej temperaturze, nie wolno przekraczać na­ stępujących temperatur, przestrzegając odpowiednich czasów rozgrzewania: Temperatura 250 C: Temperatura 300 C:

4.3.

maks. czas rozgrzewania 24 h maks. czas rozgrzewania 8 h

Kontrole

Po prawidłowym montażu pompy w urządzeniu koniecznie trzeba przeprowadzić następujące kontrole przed jej uruchomieniem (wał napędu pompy przędzalniczej jeszcze niezamontowany):

∙ ∙ ∙

Kontrola momentów dokręcających śrub mocujących pompy (patrz rysunek pomp, rozdział 2.1). Kontrola swobody działania pompy. Kontrola kierunku obrotów napędu (dopuszczalny kierunek obrotów podano na arkuszu danych pompy (rozdział 7.) i rysunku pompy (rozdział 2.1)). Niewłaściwy kierunek obrotów może spowodować uszkodzenie pompy oraz instalacji.

4.4.

Uruchomienie / uszczelka polimerowa

Aby uzyskać wystarczające uszczelnienie i wyłapywać wyciekający polimer, w wielu przypadkach konieczny jest zbiornik chłodzący (1).

Zbiornik chłodzący musi zostać nasadzony na panewkę uszczelniającą (2). Ustawienie podstawowe: distance x = odstęp x = 0 do 5 mm

Po uruchomieniu pompy przez kilka dni obserwuje się wyciek polimeru. Wpływ na wyciek polimeru może mieć przesuwanie zbiornika chłodzącego. Przesunięcie w kierunku pompy: (odstęp x większy niż 5 mm) = mniejszy wyciek polimeru To, czy zbiornik chłodzący jest konieczny, zależy od typu pompy i warunków pracy (izolacja, prędkość obrotowa pompy, temperatura robocza itd.). We wszystkich przypadkach, w których zbiornik chłodzący może być konieczny, Barmag wysyła go razem z pompą.


4.2

Vorwärmung

Mit der Inbetriebnahme der Pumpe muß gewartet werden, bis sie die erforderliche Betriebstemperatur erreicht hat und gleichmäßig und vollständig durchgewärmt ist!

Die Pumpe kann hierzu auf 2 Arten vorgewärmt werden. - Vorwärmung im Ofen - Vorwärmung in der Anlage

Bei Erstinbetriebnahme von Pumpen befindet sich im Produktraum noch restliches Silikonöl. Um ein Auskristallisieren des Silikonöls bei hoher Temperatur zu vermeiden, dürfen folgende Temperaturen mit den entsprechenden Vorheizzeiten nicht überschritten werden: Temperatur 250 C: max. Vorheizzeit 24 h Temperatur 300 C: max. Vorheizzeit 8 h

4.3

Überprüfungen

Nach der ordnungsgemäßen Montage der Pumpe in der Anlage müssen vor der Inbetriebnahme (An­ triebswelle des Spinnpumpen - Antriebs noch nicht montiert) folgende Prüfungen vorgenommen werden.:

Kontrolle der Anziehdrehmomente der Pumpen-Befestigungsschrauben (siehe Pumpenzeichnung, Kapitel 2.1).

∙ ∙

Überprüfung der Leichtgängigkeit der Pumpe. Überprüfung der Drehrichtung des Antriebs (zulässige Drehrichtung siehe Pumpen-Kenndatenblatt (Kapitel 7.) oder Pumpenzeichnung (Kapitel 2.1)). Falsche Drehrichtung kann sowohl zur Beschädi­ gung der Pumpe als auch der Anlage führen.

4.4

Inbetriebname / Polymerdichtung

Um eine ausreichende Dichtwirkung zu erzielen und um austretendes Polymer aufzufangen, ist in vielen Fällen ein Kühltopf (1) erforderlich.

Der Kühltopf muß vor der Inbetriebnahme auf die Dichtungsbuchse (2) aufgesteckt werden. Grundeinstellung: Abstand x = 0 bis 5 mm

x

1 2

Nach Inbetriebnahme der Pumpe ist der Polymeraustritt über einen Zeit­ raum von mehreren Tagen zu beobachten. Der Polymeraustritt kann durch Verschieben des Kühltopfes beeinflußt werden. Verschiebung Richtung Pumpe: (Abstand x größer als 5 mm) = geringerer Polymeraustritt Ob ein Kühltopf benötigt wird, hängt von der Pumpentype und den Einsatzbedingungen (Isolierung, Pum­ pendrehzahl, Betriebstemperatur usw.) ab. Barmag liefert in allen Fällen, in denen ein Kühltopf erforder­ lich sein kann, diesen zusammen mit der Pumpe aus.

Kunde: Basis NEU

Auftrag: 000000-000

Ausgabe: 10.12

Seite 16


4.5.Uruchamianie uszczelki dławnicowej

Pierwsze uruchomienie uszczelki dławnicowej

Śruby dławnicy podczas montaşu naleşy jedynie lekko przykręcić, aby przed uruchomieniem moşna było sprawdzić swobodę działania pompy.

∙

Przed rozruchem śruby dławnicowe dokręca się krzyşowo wielokrotnie powtarzając sekwencję, aş do osiągnięcia momentu dokręcającego dławnicę (patrz arkusz danych pompy, rozdział 7.).

∙ ∙

Uruchamianie pompy.Ponowne uruchomienie uszczelki dławnicowej po przestoju pompy

Po rozruchu pompy naleşy w krótszych odstępach (2-3 razy w pierwszych godzinach) kontrolować na­ pręşenie montaşowe dławnicy i w razie potrzeby skorygować. Po ustabilizowaniu się dławnicy, pod­ czas pracy ciągłej kontrolować raz w tygodniu. Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa w rozdziale 1.8.

W przypadku krótkotrwałych przestojów pompy (do ok. 5 godzin) specjalne działania podczas ponow­ nego uruchamiania nie są konieczne. W przypadku dłuşszych przestojów zaleca się wymianę wszystkich pierścieni uszczelniających na nowe, aby zapobiec zbyt duşej nieszczelności podczas eksploatacji. Przed zamontowaniem nowych pierścieni uszczelniających naleşy upewnić się, şe przestrzeń montaşowa łącznie z wałem napędowym i dławnica są oczyszczone z resztek bądź zabrudzeń, tzn. są absolutnie czyste.

4.6.

Rozruch pompy

∙

Przed wciśnięciem wału napędowego pompy przędzalniczej do pompy, pompa powinna obracać się przez ok. 20-30 minut pod ciśnieniem wlotowym, aby zagwarantować dostateczne smarowania kół zębatych i łoşysk. (dla pomp przędzalniczych, wersja prostokątna: maksymalne ciśnienie wlotowe podczas obracania: 50 bar).

∙

Wał napędowy połączyć z pompą i włączyć napęd pompy.

ab

Uwaga! Zaleca się, şe prędkość wirowania wału napędowego Pompa stopu przędzalniczego z maksymalnie 5 min-1/s

4.7.

Ponowne uruchamianie po przestoju pomp przy tłoczeniu polimeru

Aby przeciwdziałać zbyt silnej degradacji polimeru w szczelinach smarowych pompy, podczas przestojów dłuşszych niş 5 godzin (okres jest zaleşny od stosowanego medium tłoczonego) temperatura pompy musi spaść ponişej temperatury roztapiania medium tłoczonego. Jeśli tak się nie stanie, istnieje niebezpieczeństwo, şe podczas ponownego rozruchu zostaną uszkodzone punkty ślizgowe (łoşyskowe), poniewaş właściwość smarowa polimeru będzie niewystar­ czająca. Jeśli obnişenie temperatury jest niemoşliwe, pompa musi pracować przynajmniej co 5 godzin, aş wycie­ knie świeşy stop.

ab

Uwaga! Zaleca się, şe prędkość wirowania wału napędowego Pompa stopu przędzalniczego z maksymalnie 5 min-1/s


4.5Inbetriebnahme Stopfbuchsdichtung

Erstinbetriebnahme der Stopfbuchsdichtung

Die Schrauben der Stopfbuchse sind während der Montage nur leicht angezogen worden, damit vor der Inbetriebnahme die Leichtgängigkeit der Pumpe ßberprßft werden kann.

∙

Vor dem Anfahren die Stopfbuchsschrauben kreuzweise in mehreren Schritten anziehen, bis das Stopfbuchs�Anzugsmoment (siehe Pumpenkenndatenblatt, Kapitel 7.) erreicht ist.

∙ ∙

Pumpe in Betrieb nehmen.

 ∙

Wiederinbetriebnahme der Stopfbuchsdichtung nach Pumpenstillstand

∙

Bei längeren Stillständen wird empfohlen, alle Packungsringe durch neue Ringe zu ersetzen, um einer zu starken Dichtungsleckage während des Betriebs vorzubeugen.

∙

Vor dem Einbau der neuen Packungsringe muĂ&#x; sichergestellt werden, daĂ&#x; der Einbauraum ein­ schlieĂ&#x;lich Antriebswelle und die Stopfbuchse frei von RĂźckständen bzw. Verschmutzungen, d. h. ab­ solut sauber sind.

Nach dem Anfahren der Pumpe ist in kĂźrzeren Abständen (zweiâ€? bis dreimal in den ersten Stunden) die Vorspannung der Stopfbuchse zu prĂźfen und ggf. zu korrigieren. Nachdem sich die Stopfbuchs­ dichtung stabilisiert hat, ist eine Ăœberwachung während des Dauerbetriebs in wĂśchentlichem Abstand ausreichend. Sicherheitshinweise in Kapitel 1.8 beachten.

Bei kurzzeitigen Pumpenstillständen (bis ca. 5 Stunden) sind bei der Wiederinbetriebnahme keine be­ sonderen MaĂ&#x;nahmen zu treffen.

4.6

Anfahren der Pumpe

∙

Bevor die Antriebswelle des Spinnpumpen - Antriebs in die Pumpe eingerßckt wird, sollte die Pumpe durch den Eintrittsdruck ca. 20 - 30 Minuten durchgedreht werden, um eine ausreichende Schmierung der Zahnräder und Lager zu gewährleisten. (Fßr Spinnpumpen, rechteckige Ausfßhrung: maximaler Eintrittsdruck beim Durchdrehen: 50 bar).

∙

Antriebswelle mit Pumpe verbinden und Pumpenantrieb einschalten.

ab

Achtung! Wir empfehlen, die Pumpen-Antriebswelle mit maximal 5 min -1/s zu beschleunigen.

4.7

Wiederinbetriebnahme nach Pumpenstillstand bei PolymerfĂśrderung

Um einem zu starken Abbau des Polymers in den Schmierspalten der Pumpe vorzubeugen muĂ&#x; bei Still­ ständen von mehr als ca. 5 Stunden (Zeitraum ist abhängig vom verwendeten FĂśrdermedium) die Tem­ peratur der Pumpe unter die Aufschmelztemperatur des FĂśrdermediums abgesenkt werden. Geschieht dies nicht, so besteht beim Wiederanfahren der Pumpe die Gefahr, daĂ&#x; die Gleit-stellen (La­ gerstellen) beschädigt werden, da die Schmierfähigkeit des Polymers nicht mehr ausreichend ist. Ist eine Absenkung der Temperatur nicht mĂśglich, so muĂ&#x; die Pumpe mindestens alle 5 Stunden solange betrieben werden bis frische Schmelze austritt.

ab

Achtung! Wir empfehlen, die Pumpen-Antriebswelle mit maximal 5 min -1/s zu beschleunigen.

Kunde: Basis NEU

Auftrag: 000000-000

Ausgabe: 10.12

Seite 18


5.

Utrzymywanie w stanie sprawności

5.1.

Wykonanie konserwacji

Naprawy muszą być wykonane przez serwis pomp Barmag lub przez własny, przeszkolony personel. Do wykonywania napraw są do dyspozycji warsztaty Barmag. Jeżeli użytkownik zamierza wykonać montaż we własnym zakresie, serwis Barmag oferuje odpowiednie szkolenia. Dodatkowo, do każdego typu pompy można zamówić w firmie Barmag instrukcję serwisową.

m

Niebezpieczeństwo! Części wirujące i gorące. Niebezpieczeństwo zmiażdżenia i oparzenia! Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa w rozdziale 1.8.

Na uszczelce wału jest możliwy, względnie pożądany niewielki wyciek polimeru. Nie ma on ujemnego wpływu na działanie pompy.

Co 4-8 tygodni należy skontrolować pompę i obszar wokół pompy pod kątem resztek stopu i w razie potrzeby wyczyścić.

m

Niebezpieczeństwo! Stop nie może przedostać się do materiałów izolacyjnych (np. do wełny mineralnej). Niebezpieczeństwo zapłonu!

Konserwacja uszczelki polimerowej. Jeśli używa się uszczelki polimerowej ze zbiornikiem chłodzącym, należy go systematycznie (co 4 tygodnie) oczyszczać z resztek polimeru (np. przez odsysanie). Unika się w ten sposób przepełnienia zbiornika chłodzącego.

Konserwacja uszczelki dławnicowej. Raz w tygodniu kontrolować momenty dokręcające śrub dławnicowych i w razie potrzeby korygować. (Moment dokręcający dławnicę podano na arkuszu danych pompy, rozdział 7.)

Jeśli wyciek w uszczelce dławnicowej jest za duży i nie można poprawić mocowania, należy wymienić pierścienie uszczelniające zgodnie z katalogiem części zamiennych (można go zamówić w Barmag). Należy przy tym sprawdzić wał pompy pod kątem uszkodzeń w rejonie uszczelnienia i ew. wymienić.

5.2.

Części zamienne

W zamówieniu części zamiennych należy podać następujące informacje:

∙ ∙ ∙

Numer pompy Barmag (grawerowany na pompie) Dokładne oznaczenie części zgodnie z katalogiem części zamiennych (można go zamówić w Barmag) Liczba sztuk

Osoba do kontaktów: Dział Pomp, Sprzedaż: Dział serwisu pomp:

Tel. 0049 2191 / 67‐1235 Fax: 67‐3364 Tel. 0049 2191 / 67‐2815 Fax: 67-702815


5.

Instandhaltung

5.1

Instandhaltungsdurchführung

Die Instandhaltung muß durch den Barmag‐Pumpen‐Service oder durch eigenes geschultes Personal durchgeführt werden. Für die Instandhaltung stehen bei Barmag Pumpenwerkstätten zur Verfügung.Wird vom Betreiber die In­ standhaltung mit eigenem Personal durchgeführt, bietet Barmag für diesen Personenkreis entsprechende Schulungen an. Darüber hinaus können Sie bei Barmag für jeden Pumpentyp ein Service‐Buch bestel­ len.

D

Gefahr! Drehende und heiße Teile. Quetsch- und Verbrennungsgefahr! Sicherheitshinweise in Kapitel 1.8 beachten.

An der Wellendichtung ist ein geringer Polymeraustritt möglich bzw. erwünscht. Dieser hat keinen ne­ gativen Einfluß auf die Funktion der Pumpe.

Die Pumpe und den Bereich um die Pumpe ca. alle 4 bis 8 Wochen auf Schmelzerückstände kontrol­ lieren und ggf. reinigen.

D

Gefahr! Schmelze darf nicht in Isolierstoffe laufen (z. B. in Mineralwolle). Entzündungsgefahr!

Wartung der Polymerdichtung. Wird die Polymerdichtung mit Kühltopf betrieben, muß dieser regelmäßig (ca. alle 4 Wochen) von Po­ lymerresten befreit werden (z. B. durch Absaugen). Hierdurch wird ein Überlaufen des Kühltopfes ver­ mieden.

Wartung der Stopfbuchsdichtung. Die Anziehdrehmomente der Stopfbuchsschrauben wöchentlich kontrollieren und ggf. korrigieren. (Stoffbuchs - Anzugsmoment siehe Pumpen Kenndatenblatt, Kap.7.)

Ist die Leckage an der Stopfbuchsdichtung zu hoch und kein Nachspannen mehr möglich, Packungs­ ringe gemäß Ersatzteilkatalog ersetzen (dieser kann bei Barmag angefordert werden). Dabei ist die Antriebswelle der Pumpe auf Beschädigung im Dichtbereich zu überprüfen und ggf. zu ersetzen.

5.2

Ersatzteile

Für die Ersatzteilbestellung sind folgende Angaben erforderlich:

∙ ∙ ∙

Barmag‐Pumpennummer (auf der Pumpe eingraviert) Genaue Bezeichnung der Teile gemäß Ersatzteilkatalog (dieser kann bei Barmag angefordert werden) Stückzahl

Ansprechpartner: Abteilung Pumpen‐Verkauf, Tel. 0049 2191 / 67‐1235 Fax: 67‐3364 Abteilung Pumpen‐Service, Tel. 0049 2191 / 67‐2815 Fax: 67-702815

Kunde: Basis NEU

Auftrag: 000000-000

Ausgabe: 10.12

Seite 20


6.

Usterki

Ewentualne usterki może usunąć serwis Barmag lub własny, przeszkolony personel użytkownik. Poza tym można przesłać pompę z oznaczeniem uszkodzenia do naprawy w serwisie pomp Barmag.

7.

Arkusz danych technicznych pompy

Arkusz danych technicznych pompy jest wysyłany razem z niniejszą instrukcją obsługi.


6.

Störungen

Eventuelle Störungen können durch den Barmag Pumpen‐Service oder durch eigenes geschultes Perso­ nal beseitigt werden. Die Pumpe kann außerdem mit Schadenskennzeichnung als Reparaturauftrag an den Barmag Pumpen‐Service geschickt werden

7.

Pumpen Kenndatenblatt

Das Pumpen‐Kenndatenblatt wird zusammen mit dieser Betriebsanleitung verschickt.

Kunde: Basis NEU

Auftrag: 000000-000

Ausgabe: 10.12

Seite 22


Service 24h Service Hotline +49 175 293 8950 Oerlikon Barmag Zweigniederlassung der Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Leverkuser Strasse 65 42897 Remscheid Germany Phone: +49 2191-67-0 During office hours: Phone: + 49 2191 67 2815 Fax: + 49 2191 67 2742

Seal of approval for the Barmag‐wide certification according to DIN EN ISO 9001 carried through by a German corporation for certifying management systems, the “TÜV Rheinland Cert”. Prawa autorskie do instrukcji obsługi Właścicielem praw autorskich do niniejszej instrukcji obsługi jest OC Oerlikon Management AG. Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla osób zajmujących się montażem, obsługą, nadzorem i utrzymaniem maszyny w należytym stanie. Zawiera ona przepisy i rysunki tech­ niczne, których nie wolno w całości ani w części po-wielać, rozpowszechniać albo wykorzystywać lub udostępniać osobom trzecim na zasadach nieuczciwej konkurencji. Urheberrecht der Betriebsanleitung Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt der OC Oerlikon Management AG. Diese Betriebsanleitung ist für das Montage‐, Bedienungs‐, Überwachungs‐ und Instandhaltungspersonal bestimmt. Sie enthält Vorschriften und Zeichnungen technischer Art, die weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder zu Zwecken des Wettbewerbes unbefugt verwertet oder anderen mitgeteilt werden dürfen.

Copyright© 2012 by OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1012pl1012 Mat.Nr.: 1-022-6704

TDD19387

1-022-6704_BASIS_ba-schmelzsp_de_pl.pdf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you