Page 1


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Platforma obsługi szkoleń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Metodyczne szkolenia nauczycieli klas IV – VI szkół podstawowych „Cyfrowa Szkoła” . . . . . . . . . . . 11 Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Wsparcie dla opiekunów szkolnych pracowni komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Projekt „Dziecko – mały uczeń w świecie współczesnym” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej – pakiety edukacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Szkolenia Projektu Intel® Learning Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Szkolny Remiks Ubuntu Desktop - nowoczesna edukacja dostępna dla każdego . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Propozycje dla nauczycieli informatyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Polecane szkolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Zastosowanie nowych mediów w pracy dydaktycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Propozycje dla nauczycieli różnych przedmiotów i pracowników placówek oświatowych . . . . . . . . . 32 Projekt gimnazjalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Szkolenia online w OEIiZK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Szkolenia zespołów przedmiotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Projekt „W poszukiwaniu praw przyrody” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Wspieranie doradców metodycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Podyplomowe Studia „Edukacja wczesnoszkolna z technologią informacyjną” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Konkursy interdyscyplinarne dla uczniów o Januszu Korczaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Żółw w objęciach Pythona – nowy konkurs informatyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych LOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Twoje dane – Twoja sprawa - GIODO dzieciom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Konkurs Normalizacyjny Normalizacja i ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 X Światowa Konferencja na temat komputerów w edukacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Edukacyjne programy wyjazdowe dla kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli i bibliotekarzy . . . . . 53 Oprogramowanie polecane w nauczaniu przedmiotów informatycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Szkolenia z wykorzystaniem układów pomiarowych polecanych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Licencja oprogramowania Microsoft dla szkół w ramach School Agreement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Ciekawa książka – Zarys dydaktyki informatyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Ciekawa książka – Prawo autorskie w szkole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Sklepik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Tematyczne serwisy WWW prowadzone przez Ośrodek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Standardowe szkolenia dla nauczycieli różnych przedmiotów oferowane przez Ośrodek . . . . . . . . . . 65 Sekretariaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Informacje o odpłatności za szkolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

1


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Szanowni Państwo, przekazujemy informator z ofertą Ośrodka na semestr letni roku szkolnego 2012/2013, zawierający propozycje różnych form kształcenia i doskonalenia dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, doradców metodycznych, kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących placówki oświatowe. Minister Edukacji Narodowej podpisał w dniu 26 października 2012 roku rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Nowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 października 2012 roku. Zmiana przepisów ma służyć dostosowywaniu działań placówek doskonalenia do rzeczywistych potrzeb szkół, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów zewnętrznych. Zakres wspomagania ma wynikać z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiadać na jej specyficzne potrzeby, a punktem wyjścia wszelkich działań powinna być rzetelna diagnoza potrzeb. MEN przyjęło założenie, że beneficjentem sytemu doskonalenia ma być szkoła pojmowana jako wieloaspektowa organizacja. System, w którym placówki doskonalenia nauczycieli wspierają osobno poszczególne grupy, takie jak nauczyciele, czy dyrektorzy placówek, zdaniem MEN nie sprawdził się. Zgodnie z nowymi przepisami wspomaganie szkoły ma być takim działaniem, które szanując autonomiczną rolę szkoły, nie narzuca jej gotowych rozwiązań, a jedynie pomaga przy podnoszeniu jakości jej pracy. Dopełnieniem i rozszerzeniem realizowanego w szkole wspomagania będzie powstanie sieci skupiających nauczycieli, dyrektorów, psychologów, pedagogów, bibliotekarzy z różnych szkół i placówek, które mają służyć współpracy, samokształceniu, wymianie doświadczeń, prezentowaniu dobrych praktyk pedagogicznych i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Jako publiczna placówka doskonalenia także jesteśmy zobowiązani do uwzględnienia tych wymagań. Problem jedynie polega na tym, że ustawodawca nie uwzględnił w nowym systemie doskonalenia specyfiki takich wyspecjalizowanych placówek, jak nasza. Mamy jednak nadzieję, że zaplanowana przez nas oferta na letni semestr roku szkolnego 2012/2013, znajdzie u Państwa zainteresowanie. Kierowana jest do całej szkoły – do wszystkich grup szkolnej społeczności – uczniów, nauczycieli, dyrekcji, rodziców. Informator, który przygotowaliśmy, zawiera propozycje różnych form doskonalenia, w tym także odwołujących się tematycznie do podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa. Należą do nich: •

wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat;

wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych;

podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

Znajdą Państwo wiele wartościowych propozycji: konferencje i seminaria, konkursy informatyczne, szkolenia dla zespołów przedmiotowych, szkolenia stacjonarne i online. Zależało nam na tym, by programy doskonalenia i dokształcania odpowiadały faktycznym potrzebom, a uzyskiwane nowe umiejętności nauczycieli przekładały się na praktykę szkolną.

Strona | 3


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

W szczególności zachęcamy do udziału w szkoleniach w ramach projektów Ośrodka Metodyczne szkolenia nauczycieli klas IV – VI szkół podstawowych „Cyfrowa Szkoła”, Dziecko – mały uczeń w świecie współczesnym, Projekt gimnazjalny oraz dedykowanych szkoleń dla nauczycieli informatyki, matematyki. Interesującą nowatorską formą są szkolenia dotyczące zastosowania nowych mediów w pracy dydaktycznej. Nauczycieli przedmiotów przyrodniczych zachęcamy do udziału w aktywnościach Projektu „W poszukiwaniu praw przyrody” realizowanego przez Ośrodek w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Aktualne propozycje szkoleniowe OEIiZK będziemy publikować regularnie na stronie internetowej: http://www.oeiizk.waw.pl Ponownie zapraszamy do naszych placówek przy ulicy Nowogrodzkiej 73, Raszyńskiej 8/10, oraz Rzymowskiego 36, w których staramy się zapewnić nowoczesne wyposażenie, najnowsze oprogramowanie i wygodne warunki pracy. Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych formach doskonalenia organizowanych przez Ośrodek! Grażyna Gregorczyk

4 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr letni) Rodzaj: s – oznacza specjalistyczne szkolenia informatyczne, w – oznacza warsztaty przedmiotowo-metodyczne.

Nazwa szkolenia

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Typ szkolenia

Ile godzin

„Chmura w Internecie” wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy

TIKDYR

kwiecień

s

25

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Typ szkolenia

Ile godzin

PONIEDZIAŁEK przed południem (8:30-15:00)

DMCt

marzec

w

15

PONIEDZIAŁEK po południu (15:45-19:45) Nazwa szkolenia

W dowolnym miejscu i czasie

ED

marzec

s

20

Tworzenie dokumentów HTML

HTML

marzec

s

24

Możesz powiedzieć o sobie tyle ile chcesz. O zasadach bezpiecznej pracy w mediach społecznościowych

BPMS

kwiecień

w

5

Zastosowania edytora tekstu Word

Facebook jako narzędzie społecznej edukacji w sieci

FSEI

kwiecień

w

10

Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze

DPK

kwiecień

w

30

Budowanie strony WWW szkoły w oparciu o system CMS Joomla

CMSJ

kwiecień

w

40

Arkusz kalkulacyjny dla początkujących

ARKP

20, 27 maja; 3, 10 czerwca

s

20

Narzędzia internetowe w promocji i współpracy

DNIP

maj

w

20

Strona | 5


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Nazwa szkolenia

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Typ szkolenia

Ile godzin

WTOREK przed południem (8:30-15:00)

Tworzenie prezentacji multimedialnych dla potrzeb biblioteki, na odległość

BIBPPONL

marzec

w

24

Arkusz kalkulacyjny w pracy dyrektora szkoły

ARKD

kwiecień

s

25

Ewaluacja wewnętrzna w szkole wspierana przez TIK

EWTIK

kwiecień

w

25

EWD

3 czerwca

w

15

ABC o EWD i jej wykorzystaniu w szkole

Nazwa szkolenia

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Typ szkolenia

Ile godzin

WTOREK po południu (15:45-19:45)

Drukowane pomoce dydaktyczne w kształceniu dzieci najmłodszych

DPDN

marzec

w

15

Dziecko przy tablicy interaktywnej

DTINT

marzec

w

15

DPK

marzec

w

30

Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze Wprowadzenie do baz danych

BAZW

marzec

s

40

Arkusz kalkulacyjny dla początkujących

ARKP

kwiecień

s

20

Narzędzia internetowe w promocji i współpracy

DNIP

maj

w

20

Nazwa szkolenia

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Typ szkolenia

Ile godzin

ŚRODA przed południem (8:30-15:00)

Edukacyjne zastosowanie blogu w pracy bibliotekarza

EZBwB

luty

w

24

WebQuest – jak to łatwo powiedzieć… i zrobić!, na odległość

WebQONL

27 luty

w

40

6 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

WST

marzec

s

20

ED

kwiecień

s

20

Wykorzystanie pakietów edukacyjnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej

DWPE

kwiecień

w

20

Internet i multimedia

INTIM

maj

s

24

Dziecko przy tablicy interaktywnej

DTINT

maj

w

15

Arkusz kalkulacyjny dla średnio zaawansowanych

ARKS

maj

s

20

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Ile godzin

Planowany termin rozpoczęcia

Typ szkolenia

Podstawy użytkowania i zastosowań komputera

Symbol szkolenia

Ile godzin

Nazwa szkolenia

Typ szkolenia

ŚRODA po południu (15:45-19:45)

Zastosowania edytora tekstu Word

CZWARTEK po południu (15:45-19:45) Nazwa szkolenia

PHPONL

luty

s

50

Zasoby kultury w cyfrowym świecie

ZKCS

marzec

w

15

Trzeci wymiar fotografii

TWF

marzec

w

5

PYTHON

7, 21 marca

s

20

WPP

kwiecień

s

24

Programowanie w języku PHP, na odległość

Podstawy programowania w języku Python z wykorzystaniem grafiki żółwia Zastosowania pakietu prezentacyjnego PowerPoint

JAAP

kwiecień

s

24

LOGOONL

kwiecień

W

40

Zastosowania edytora graficznego CorelDraw

CD

kwiecień

s

40

Curriki – giełda narzędzi TIK

CRK

kwiecień

w

35

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, cz. 1

DGFD1

kwiecień

w

20

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, cz. 2

DGFD2

maj

w

20

DPK

czerwiec

w

30

Tworzenie apletów w języku Java Programowanie w Logo, na odległość

Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze

Strona | 7


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Typ szkolenia

Ile godzin

EZBwB

maj

w

24

BINTIMONL

maj

w

24

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Typ szkolenia

Ile godzin

KOM

1, 8.03

w

10

Program C.a.R.Metal w nauczaniu i uczeniu się matematyki, na odległość

CaRMONL

15 marca

w

30

Wprowadzenie do języka Logo i środowiska Logomocja

IMG1

22.03; 5, 19, 26.04; 10, 17, 31.05; 7.06

s

40

Tworzenie i wykorzystanie drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych z zastosowaniem programu Picasa

PICASA

kwiecień

s

24

DPS

maj

w

20

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Typ szkolenia

Ile godzin

PIĄTEK przed południem (8:30-15:00)

MOLOPTI

maj

w

24

Nazwa szkolenia

Dyżur trenerski: TIK w pracy doradcy metodycznego

Symbol szkolenia

Planowany termin rozpoczęcia

Konsultacje

marzec Po zebraniu się grupy co najmniej 6 doradców

Każde ze szkoleń dla doradców metodycznych wymienionych w rozdziale Wspieranie doradców metodycznych Edukacyjne zastosowanie blogu w pracy bibliotekarza Internet i multimedia dla bibliotekarzy, na odległość

PIĄTEK po południu (15:45-19:45) Nazwa szkolenia

Tworzenie komiksów za pomocą narzędzi Web 2.0

Publikowanie w sieci nie tylko dla informatyków

SOBOTA przed południem (8:30-15:00) Nazwa szkolenia

Pakiet MOL OPTIVUM w pracy bibliotekarza

Ośrodek może zorganizować dowolne szkolenie na zamówienie (grupa minimum 8 osób). Szczegółowe informacje w Dziale Organizacji Szkoleń. Serdecznie zapraszamy!

8 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Platforma obsługi szkoleń Platforma obsługi szkoleń umożliwia przeglądanie pełnej oferty Ośrodka oraz zapisy na szkolenia i konferencje. System umożliwia zapisanie się nie tylko na szkolenia, których termin został określony, ale również na te pozycje oferty, które nie są jeszcze ujęte w harmonogramie. System pozwala więc nam na organizowanie w pierwszej kolejności tych szkoleń, które cieszą się największym Państwa zainteresowaniem. Uczestnikom szkoleń umożliwia rezerwację miejsc bez potrzeby kontaktowania się z Działem Organizacji Szkoleń. Zapraszamy do korzystania z systemu obsługi szkoleń dostępnego pod adresem http://www.oeiizk.waw.pl/kursy.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o założenie konta na platformie, następnie w określonym kursie wypełnienie, wydrukowanie, potwierdzenie przez dyrektora placówki i odesłanie do OEIiZK formularza zgłoszeniowego.

Strona | 9


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Platforma obsługi szkoleń jest zintegrowana z platformą szkoleń online Moodle OEIiZK (http://moodle.oeiizk.waw.pl). Logowanie do obu platform odbywa się za pomocą tego samego loginu i hasła, podanego podczas zapisu na szkolenia na platformie http://www.oeiizk.waw.pl/kursy. Nie tworzy się oddzielnie konta na platformie szkoleń online http://moodle.oeiizk.waw.pl

10 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Metodyczne szkolenia nauczycieli klas IV – VI szkół podstawowych „Cyfrowa Szkoła” Serdecznie zapraszamy na szkolenia skierowane specjalnie dla nauczycieli klas IV – VI szkół podstawowych. Podane ceny dotyczą szkół województwa mazowieckiego.

Szkolenie Nauczycieli projektu Intel® Learning Series (CILSN) – 20 godzin Szkolenie kierowane jest do wszystkich nauczycieli pracujących w szkole podstawowej, którzy chcą poznać dydaktyczne zastosowania komputerów Classmate PC i dedykowanego do nich oprogramowania. Celem szkolenia jest zapoznanie ze specyfiką pracy uczniów wykorzystujących komputery Classmate PC oraz indywidualnym nauczaniem z komputerem i Internetem w klasie, przygotowanie do efektywnego wykorzystania komputerów Classmate PC w procesie dydaktycznym na II etapie kształcenia, omówienie możliwości korelacji technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) z pozostałymi obszarami edukacji oraz poznanie możliwości pracy metodą projektów z wykorzystaniem TIK. Odpłatność za szkolenie: 150 zł

Zastosowanie Tablicy Interaktywnej w nauczaniu – szkolenie Rady Pedagogicznej (CTINT) – 4 godziny Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich przedmiotów zainteresowanych możliwościami zastosowania tablicy interaktywnej w edukacji. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad eksploatacji tablicy interaktywnej, poznanie podstawowych funkcji oprogramowania tablicy interaktywnej, zapoznanie z możliwościami edukacyjnego zastosowania tablicy interaktywnej oraz tworzenie własnych projektów z wykorzystaniem zasobów internetowych, oprogramowania tablicy, programów edukacyjnych, multimediów. Odpłatność za szkolenie: 500 zł za grupę (do 15 osób)

Narzędzia Web 2.0 w nauczaniu w klasach IV – VI (CWEB) – 32 godziny Szkolenie złożone jest z ośmiu 4-godzinnych modułów. Słuchacz dowolnie może wybierać moduły, w których chce uczestniczyć. Moduł 1: Prawa autorskie i wolne licencje (CWEB1) Moduł przeznaczony dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą się dowiedzieć, jak wykorzystywać prace innych nie łamiąc prawa autorskiego. Celem modułu jest zapoznanie nauczycieli z możliwościami publikowania prac uczniów, innych nauczycieli, czy wykorzystanie materiałów znalezionych w Internecie. Pokazanie możliwości wykorzystania wolnych licencji do tworzenia prac pochodnych, ale także do publikowania własnej twórczości.

Strona | 11


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Moduł 2: WebQuest – jak to łatwo powiedzieć… i zrobić! (CWEB2) Moduł przeznaczony dla nauczycieli różnych przedmiotów zainteresowanych tworzeniem WebQuestów i wykorzystaniem ich w pracy dydaktycznej. Celem modułu jest wprowadzenie nauczycieli do tworzenia i publikowania WebQuestów oraz zapoznanie z możliwościami wykorzystania WebQuestów w procesie kształcenia. Nauczyciele zapoznają się też z gotowymi WebQuestami przeznaczonymi dla II etapu edukacyjnego. Moduł 3: Tworzenie komiksów za pomocą narzędzi Web 2.0 (CWEB3) Moduł przeznaczony dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą zastosować dydaktycznie komiks jako ciekawą formę wizualizacji i nauczyć uczniów jego tworzenia. Komiks szczególnie nadaje się do wykorzystania na drugim etapie edukacyjnym, trzeba mieć tylko pomysł na jego edukacyjne zastosowanie. Celem modułu jest wykorzystanie narzędzi Web 2.0 do tworzenia własnych komiksów, zapoznanie uczestników szkolenia z przykładami zastosowania komiksów w edukacji oraz publikacja własnych komiksów w sieci Internet. Moduł 4: Tworzenie własnych książeczek za pomocą narzędzi Web 2.0 (CWEB4) Moduł przeznaczony jest dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą zastosować w pracy z uczniami narzędzia do doskonalenia metod tworzenia własnego tekstu. Celem modułu jest zapoznanie nauczycieli z narzędziami Web 2.0 do tworzenia własnych historyjek, opowiadań i opisów, ilustrowanych obrazkami dostępnymi w aplikacjach oraz praktyczne wykorzystanie tych narzędzi do pracy z uczniami. Moduł 5: Zastosowanie blogu (CWEB5) Moduł przeznaczony dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcieliby prowadzić własny blog edukacyjny lub wspierać swoich uczniów w wykorzystaniu blogu w procesie uczenia się. Dla nauczycieli, którzy chcieliby rozszerzyć swoje umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi internetowych po to, by publikować w oparciu o serwis blogowy informacje i materiały opracowane w trakcie działań edukacyjnych, współtworzyć wspólne pomoce dydaktyczne i/lub wraz z uczniami prezentować realizowane projekty. Moduł 6: Facebook jako narzędzie społecznej edukacji w sieci (CWEB6) Moduł przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. Jego celem jest przygotowanie uczestników szkolenia do aktywnego korzystania z Internetu poprzez tworzenie profilu, grupy edukacyjnej, strony promocyjnej i udostępnienie ich treści innym użytkownikom. Planujemy także poznanie podstawowych narzędzi służących komunikacji, zachowaniu zasad bezpieczeństwa i prywatności w serwisie społecznościowym. Moduł 7: W dowolnym miejscu i czasie (CWEB7) Moduł przeznaczony jest dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy planują prowadzenie zajęć w terenie. Uczestnicy poznają aplikacje do wykorzystania w urządzeniach mobilnych (przykładowo: telefon, tablet) podczas zajęć w terenie oraz narzędzia do prezentowania ich przebiegu i wyników.

12 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Moduł 8: Uczniowie uczą się sami – Khan Academy i Freerice (CWEB8) Moduł przeznaczony dla nauczycieli różnych przedmiotów. Celem zajęć jest poznanie portali umożliwiających uczniom samodzielne uczenie się, a nauczycielom śledzenie ich postępów w nauce. Nauczyciele rejestrują się na obu platformach, poznają ich zawartość merytoryczną, mechanizmy tworzenia grup uczniów oraz możliwości śledzenia postępów w nauce. Odpłatność za szkolenie: 50 zł (udział w 1 - 4 modułach); 100 zł (udział w 5 – 8 modułach)

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem (CGFD) – 15 godzin Szkolenie kierowane jest do wszystkich nauczycieli pracujących w szkole podstawowej. Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi zasadami i sposobami przygotowania uczniów do prawidłowego odczytywania i tworzenia własnych komunikatów z pomocą fotografii, nagrań audio i tekstu, zdobycie umiejętności efektywnego wykorzystywania oprogramowania edukacyjnego i użytkowego do tworzenia własnych materiałów multimedialnych takich jak zdjęcia, prezentacje, foto-opowieści, komiksy oraz pokazanie zalet i zagrożeń wykorzystywania multimediów i Internetu. Odpłatność za szkolenie: 50 zł

Bezpieczna praca w mobilnej pracowni (CPRAM) – 10 godzin Szkolenie skierowane jest do wszystkich nauczycieli pracujących w szkole podstawowej. Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznej i ergonomicznej pracy z urządzeniami mobilnymi. Uczestnicy zajmą się identyfikacją zagrożeń związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, a także poznają sposoby profilaktyki i ochrony przed tymi zagrożeniami. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną również zapoznani z podstawowymi elementami związanymi z zarządzaniem i obsługą pracowni mobilnej. Odpłatność za szkolenie: 50 zł

Matematyka z TIK w klasach IV – VI (CMAT) – 10 godzin Szkolenie jest adresowane do nauczycieli matematyki, którzy chcą wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu matematyki. Celem szkolenia jest przedstawienie wykorzystania programów z pakietu MS Office w nauczaniu matematyki, zastosowanie narzędzi i serwisów Web 2.0 w pracy metodą projektu, wykorzystanie różnych źródeł internetowych w nauczaniu matematyki, zapoznanie z bezpłatnymi programami wspierającymi nauczanie i uczenie się matematyki oraz opracowanie rozwiązań metodycznych przydatnych w praktyce szkolnej. Odpłatność za szkolenie: 50 zł

Strona | 13


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Jak i dlaczego? - TIK pomoże - Szkolenie dla nauczycieli przyrody (CPRZYR) – 20 godzin Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przyrody. Celem szkolenia jest wskazanie metod wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych, głównie zasobów internetowych i wolnego oprogramowania, do wyjaśniania zjawisk zachodzących w przyrodzie i zasad działania prostych urządzeń. Uczestnicy szkolenia zostaną postawieni w roli uczniów poszukujących odpowiedzi i wyjaśnień napotkanych problemów. Odpłatność za szkolenie: 50 zł

TIK na lekcjach języka polskiego i historii w klasach IV – VI (CPOLH) – 10 godzin Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli języka polskiego i historii, którzy chcą wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu języka ojczystego, kultury oraz historii. Celem szkolenia jest wprowadzenie metodyczne w techniki pracy nad językiem, tekstami kultury i zagadnieniami historycznymi, m.in. z wykorzystaniem edytora tekstu. Nauczyciele poznają zasoby sieci przydatne w pracy z dziećmi oraz techniki wyszukiwania w sieci materiałów cyfrowych i pomocy dydaktycznych. Odpłatność za szkolenie: 50 zł

TIK na lekcjach języka angielskiego w klasach IV – VI (CANG) –10 godzin Szkolenie jest adresowane do nauczycieli języka angielskiego, którzy chcą wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu tego języka. Celem szkolenia jest wprowadzenie metodyczne do wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się języka. Przedstawione będą materiały elektroniczne przydatne do pracy z dziećmi na tym etapie edukacyjnym, oraz techniki pracy z nimi oraz zasoby do rozwijania świadomości kulturowej i kształcenia kompetencji międzykulturowej w projektach. Odpłatność za szkolenie: 50 zł

Edukacyjne zastosowania blogu w bibliotece szkolnej – (CEZB) - 10 godzin Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli bibliotekarzy, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi Web 2.0 i Internetu. Szczególnie dedykowane jest dla nauczycieli, którzy chcą prowadzić Blog Edukacyjny – przyjazną w obsłudze stronę internetową, np. prostą witrynę biblioteki, projektu szkolnego, grupy zainteresowań, czy też edukacji medialnej. W czasie szkolenia nauczyciele poznają narzędzie do publikowania w Internecie materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych lub prezentacji multimedialnych. Nauczą się efektywnie wykorzystywać Internet do budowania wiedzy i współdzielenia jej z innymi. Odpłatność za szkolenie: 50 zł

14 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Szkolenia są realizowane w Warszawie oraz mogą być również realizowane w Ciechanowie, Płocku, Radomiu i Siedlcach po zebraniu się grupy i uzgodnieniu terminu. Oprócz szkoleń oferujemy dyżur konsultacyjny dla nauczycieli matematyki, przyrody, języka polskiego i historii, języka angielskiego, nauczycieli bibliotekarzy, w czasie którego będzie możliwe przedyskutowanie z nauczycielami konsultantami Ośrodka indywidualnych problemów. Zapisy i szczegółowe informacje na stronie http:/www.oeiizk.waw.pl/kursy, zakładka Cyfrowa Szkoła Informacji o organizacji szkoleń udziela Dział Organizacji Szkoleń: tel. 22 57-94-180, 22 57-94-122, 22 57-94-123 e-mail: szkolenia@oeiizk.waw.pl Serdecznie zapraszamy! Nauczysz się wiele i osiągniesz sukces!

Strona | 15


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” M – Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej, szkolenie obejmuje 72 godziny wykładów i ćwiczeń i jest organizowane w systemie mieszanym: 3 spotkania po 8 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 48 godziny pracy metodą online. Odpłatność 450 zł. D1, D2, D3 – Przygotowanie nauczyciela do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej, każde szkolenie obejmuje 40 godzin zajęć w trakcie 5 dni i jest organizowane metodą tradycyjną. Odpłatność 250 zł za jedno szkolenie. K – Wdrażanie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w usprawnieniu zarządzania oraz w kreowaniu wizerunku szkoły, szkolenie obejmuje 40 godzin wykładów i ćwiczeń i jest organizowane w systemie mieszanym: 2 spotkania po 8 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 24 godziny pracy metodą online. Szkolenie bezpłatne dla kadry kierowniczej placówki – dyrektor, wicedyrektor. I – Zaawansowane metody tworzenia stron WWW z elementami wykorzystania projektowania w architekturze klient – serwer, szkolenie obejmuje 40 godzin wykładów i ćwiczeń i jest organizowane w systemie mieszanym: 4 spotkania po 8 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 8 godzin pracy metodą online (pierwsze zajęcia). Odpłatność 250 zł. OCM – Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego, szkolenie obejmuje 40 godzin wykładów i ćwiczeń i jest organizowane w systemie mieszanym: 2 spotkania po 8 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 24 godziny pracy metodą online. Odpłatność 200 zł. Ceny wymienione powyżej dotyczą nauczycieli placówek oświatowych województwa mazowieckiego. Każde ze szkoleń zostanie uruchomione po zebraniu się grupy. Szczegółowe informacje wraz z terminami wszystkich szkoleń będą zamieszczane na stronie http://www.oeiizk.waw.pl/kursy

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy też do odwiedzenia serwisu http://sbs.oeiizk.edu.pl

16 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Wsparcie dla opiekunów szkolnych pracowni komputerowych Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów od chwili, kiedy do szkół dotarły pierwsze pracownie oparte na serwerach Microsoft Small Bussines Serwer wspiera nauczycieli i administratorów tych pracowni. Oprócz szkoleń i warsztatów od wielu lat prowadzimy również serwis internetowy http://sbs.oeiizk.edu.pl oraz grupy dyskusyjne poświęcone tym zagadnieniom. Ośrodek czynnie uczestniczył w przygotowaniach i testach ostatniej wersji DVD kolekcji – Lato 2010, przeznaczonej dla szkół posiadających pracownię z serwerem SBS oraz licencję School Agreement. Powstała też nowa wersja strony http://sbs.oeiizk.edu.pl z materiałami wspierającymi tę wersję DVD kolekcji. Utrzymywana jest także strona archiwalna http://sbs.oeiizk.edu.pl/arch z materiałami i instrukcjami dla poprzednich wersji. Na prośby administratorów zostało założone forum dyskusyjne dla administratorów pracowni http://sbs.oeiizk.edu.pl/Forum.aspx, utrzymane są również dotychczasowe grupy dyskusyjne. Ośrodek jest zaangażowany we wdrażanie nowej wersji kolekcji opartej na Windows Server 2008 R2. Informacje na jej temat można znaleźć na stronie http://kolekcja.edu.pl Zapraszamy na konsultacje dla opiekunów szkolnych pracowni komputerowych. Prowadzone są one w siedzibie OEIiZK przy ul. Nowogrodzkiej 73. Terminarz konsultacji: OEIiZK, ul. Nowogrodzka 73 (sala nr 5) – dla wszystkich opiekunów. poniedziałki, godz. 1600-1900 konsultacje prowadzi Michał Grześlak, wtorki, godz. 1600-1900 konsultacje prowadzi Marcin Kozłowski.

Strona | 17


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Projekt „Dziecko – mały uczeń w świecie współczesnym” W Ośrodku został opracowany projekt, na który składa się m.in. specjalna oferta szkoleń skierowanych dla wychowawców przedszkoli, nauczycieli kształcenia zintegrowanego oraz nauczycieli informatyki uczących przedmiotu Zajęcia komputerowe w klasach I-III. Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do wykorzystania technologii informacyjnej w swej codziennej pracy tak, aby z jej pomocą wspomagać rozwój dzieci, pomóc im budować wiedzę o otaczającym świecie, nauczyć je sprawnie poruszać się w natłoku informacji, zapewniać im lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności. Projekt ma umożliwić też nauczycielom nabycie umiejętności niezbędnych do nauczania przedmiotu Zajęcia komputerowe (w klasach I-III) oraz do prowadzenia różnego rodzaju zajęć z uczniem najmłodszym opartych na idei konstruktywizmu, wspieranych wykorzystywaniem technologii informacyjnej. Aby oferta szkoleń, które zaproponowaliśmy odpowiadała wybranej grupie nauczycieli zebraliśmy informację o Państwa potrzebach oraz oczekiwaniach i dopiero na tej podstawie opracowaliśmy serię szkoleń. W niniejszym opisie przedstawiamy tylko informacje o szkoleniach w ramach projektu. Pełna oferta szkoleniowa OEIiZK jest zawarta w harmonogramie szkoleń oraz jest dostępna na stronie internetowej: http://www.oeiizk.waw.pl/kursy

Wybrane szkolenia proponowane w ramach projektu

Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy będę wprowadzać swoich uczniów w tajniki pracy z komputerem. W czasie jego trwania nauczyciele dowiedzą się, jak prowadzić tego typu zajęcia z dzieckiem najmłodszym, pamiętając o specyfice pracy w tej grupie wiekowej. Dostaną wskazówki dotyczące m.in. takich zagadnień, jak: nauka z TI przez zabawę, organizacja zajęć (także z małą liczbą sprzętu), bezpieczeństwo ucznia przy komputerze. Poznają zasady wprowadzania uczniów do pracy z klawiaturą i myszką oraz innymi urządzeniami współpracującymi z komputerem (skaner, drukarka, aparat cyfrowy, dyktafon itd.), z programami do tworzenia prostej grafiki, pisania, łączenia obrazów z tekstem. Dowiedzą się, gdzie szukać wartościowych materiałów przydatnych do edukacji z pomocą TI. Czas trwania szkolenia wynosi 30 godzin lekcyjnych, realizowanych w 6 dni po 5 godzin.

18 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Wybrane szkolenia proponowane w ramach projektu

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, część 1 Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli uczniów najmłodszych, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać technologię informacyjną do wspierania twórczości dzieci i rozwijania ich kreatywności. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak efektywnie wyszukiwać interesujące nas materiały w Internecie. Nauczą się, w jaki sposób konstruować poprawne prezentacje multimedialne. Poznają wartość obrazu w przekazie edukacyjnym. Poznają zasady pracy z aparatem cyfrowym, wykonywania dobrych zdjęć, nauczą się, jak dokonać ich podstawowej edycji. Dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać edukacyjne możliwości pracy nad stworzeniem foto-opowieści. Poznają zasady poprawnej konstrukcji takiej opowieści, zdobędą umiejętności jej stworzenia, jako pokaz slajdów lub film. Czas trwania szkolenia wynosi 20 godzin lekcyjnych, realizowanych w 4 dni po 5 godzin.

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, część 2 Szkolenie skierowane jest do nauczycieli dzieci najmłodszych, którzy pragną wykorzystywać media do organizowania uczniom warunków do pracy badawczej oraz do rozwijania ich kreatywności. Uczestnicząc w szkoleniu nauczyciele będę mogli zdobyć umiejętność tworzenia filmu (ze zdjęć oraz wykorzystującego sekwencje wideo) zaczynając od etapu planowania, poprzez pracę z kamerą (wideo lub internetową) oraz edycję materiału filmowego, po końcowe prace nad filmem. Dowiedzą się, jak przygotować audycję i pracować z dźwiękiem. Przygotują się do prowadzenia zajęć, w których twórcami filmów i audycji będą sami uczniowie. Czas trwania szkolenia wynosi 20 godzin lekcyjnych, realizowanych w 4 dni po 5 godzin.

Drukowane pomoce dydaktyczne w kształceniu dzieci najmłodszych Szkolenie kierowane jest do nauczycieli przedszkoli, zwłaszcza pracujących z dziećmi 5, 6 – letnimi oraz nauczycieli nauczania zintegrowanego. Celem szkolenia jest nauka praktycznego wykorzystania programów z pakietu Ms Office, do tworzenia różnego rodzaju pomocy dydaktycznych drukowanych, ułatwiających prowadzenie zajęć edukacyjnych. W trakcie szkolenia, uczestnicy nauczą się wykorzystywania tabel, autokształtów, schematu organizacyjnego do: tworzenia gier edukacyjnych, domina obrazkowego, krzyżówek obrazkowych i tekstowych, wypełnianek, skreślanek, rebusów, szlaczków usprawniających grafomotorykę i grafikę pisma, pomocy dydaktycznych usprawniających orientację przestrzenną. Program Ms Publisher zastosujemy do tworzenia ulotek, gazetek, ogłoszeń, plakatów. Czas trwania szkolenia wynosi 15 godzin lekcyjnych, realizowanych w 3 dni po 5 godzin.

Publikowanie w sieci nie tylko dla informatyków Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy chcą prowadzić przyjazną w obsłudze stronę internetową: prostą witrynę szkoły/przedszkola, klasy/grupy uczniów, czy też własną stronę edukacyjną. Uczestnicy szkolenia poznają narzędzia do publikowania w Internecie różnorodnych materiałów multimedialnych od tekstu poprzez grafikę, prezentacje, po filmy i interaktywne animacje. Dowiedzą się, jak efektywnie wykorzystywać Internet do dzielenia się osiągnięciami swoich uczniów i współpracowników oraz własnymi sukcesami ze środowiskiem lokalnym (lub całym światem). Czas trwania szkolenia wynosi 20 godzin lekcyjnych, realizowanych w 4 dni po 5 godzin.

Strona | 19


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Wybrane szkolenia proponowane w ramach projektu

Narzędzia internetowe w promocji i współpracy Do uczestniczenia w tym szkoleniu zapraszamy nauczycieli zainteresowanych promowaniem własnej placówki, a zarazem i samego siebie. Przeznaczone jest przede wszystkim dla nauczycieli, którzy planują współpracę z innymi wychowawcami, grupami uczniów, placówkami. W czasie szkolenia uczestnicy poznają narzędzia służące do komunikacji (za pomocą tekstu, obrazu i głosu), do dzielenia się plikami, do interakcji z pomocą przygotowanego materiału multimedialnego. Dowiedzą się, jak za pomocą Internetu skutecznie promować swoje placówki, własne sukcesy oraz w jaki sposób publikować własne filmy czy audycje internetowe. Czas trwania szkolenia wynosi 20 godzin lekcyjnych, realizowanych w 4 dni po 5 godzin.

Dziecko przy tablicy interaktywnej Szkolenie ma pomóc nauczycielom w stworzeniu bazy materiałów dydaktycznych możliwych do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną. W trakcie szkolenia nauczyciele poznają narzędzia tablicy interaktywnej, podzielą się informacjami na temat wykorzystywanych materiałów dydaktycznych dostępnych w Internecie, poznają metody zbierania materiałów z sieci i późniejszej obróbki tych materiałów w celu przystosowania ich do pracy z tablicą interaktywną na lekcjach. W czasie trwania szkolenia nauczyciele będą ćwiczyć umiejętność pracy z darmowymi aplikacjami oraz opracują własne materiały (np. karty pracy) pomocne w nauczaniu z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Czas trwania szkolenia wynosi 15 godzin lekcyjnych, realizowanych w 3 dni po 5 godzin.

Logo w nauczaniu zintegrowanym, cz. 1 i 2 Szkolenie ma na celu poznanie filozofii edukacyjnej języka Logo oraz konstruktywistycznej koncepcji uczenia się i nauczania. W trakcie szkolenia będą opracowane projekty i materiały pomocnicze do pracy nauczyciela. Czas trwania szkolenia wynosi 20 godzin lekcyjnych, realizowanych w 4 dni po 5 godzin.

Zapraszamy na szkolenia związane z projektem Dziecko – mały uczeń w świecie współczesnym. Terminy szkoleń podane są w ogólnym harmonogramie szkoleń.

20 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej – pakiety edukacyjne Pakiety edukacyjne powstały jesienią 2009 roku w ramach realizacji projektu Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Projekt realizowany był przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (obecnie Ośrodek Rozwoju Edukacji) na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na płycie znajduje się pięć pakietów, opracowanych przez zespół nauczycieli konsultantów i specjalistów merytorycznych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK), do bezpośredniego wykorzystania w szkole podczas pracy z dziećmi.

Pakiet: Zaczynamy pracę przy komputerze z małymi dziećmi Pakiet ten przedstawia specyfikę pracy z uczniem w wieku wczesnoszkolnym oraz zasady wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach w szkole. Znajdują się w nim opisy oraz przykłady zastosowań wartościowych aplikacji edukacyjnych i ciekawych stron internetowych.

Pakiet: Przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla dzieci najmłodszych Materiały umieszczone w drugim pakiecie służą wyposażeniu nauczyciela w wiedzę i umiejętności praktyczne do samodzielnego projektowania i wykonywania pomocy dydaktycznych przy użyciu komputera. Zawierają one opisy wykonania prostych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem programów biurowych PowerPoint, Word oraz programu do generowania krzyżówek EclipseCrossword.

Pakiet: Logo w nauczaniu zintegrowanym W jego skład wchodzą gotowe aplikacje – mikroświaty dydaktyczne – za pomocą których uczniowie rozwijają umiejętności określania kierunków, rozróżnianie obrotów w prawo i w lewo, odwzorowywania kształtów, odnajdywania elementów powtarzających się. Ćwiczą oni także umiejętność dodawania liczb całkowitych oraz kształcą spostrzegawczość i koncentrowanie uwagi.

Pakiet: Praca z grafiką, filmem, dźwiękiem W pakiecie omawiane są metody tworzenia filmów edukacyjnych złożonych z sekwencji zdjęć, zasady wyszukiwania różnych zdjęć oraz metody ich edycji. Opisany jest też szczegółowo proces tworzenia filmu w programie Photo Story.

Pakiet: Bezpieczeństwo dzieci najmłodszych pracujących z wykorzystaniem komputera Ostatni z omawianych pakietów poświęcony jest wprowadzeniu w zagadnienia związane z różnymi zagrożeniami występującymi w czasie pracy z komputerem, a w szczególności podczas korzystania z zasobów sieci Internet. W zwięzły sposób przedstawiono klasyfikację najczęściej występujących zagrożeń. Omówione zostały sposoby zapobiegania zagrożeniom oraz przykłady materiałów do wykorzystania w pracy z uczniami.

Strona | 21


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Zapraszamy na szkolenia związane z wykorzystaniem pakietów edukacyjnych. W ramach szkolenia nauczyciele otrzymują płytę z pakietami. Na płycie znajduje się podręcznik dla nauczyciela w formacie PDF, zawierający przewodnik metodyczny ułatwiający prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem materiałów znajdujących się w poszczególnych pakietach. Podręcznik ten można także pobrać ze strony http://www.oeiizk.waw.pl/old2012/reforma – zakładka TIK w klasach I-III. Płyta z pakietami edukacyjnymi dołączona była do numeru 4/2009 Mazowieckiego Kwartalnika Edukacyjnego „Meritum”, którego tematem przewodnim są technologie informacyjno-komunikacyjne w nowej podstawie programowej. Terminy szkoleń podane są w ogólnym harmonogramie szkoleń.

22 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Szkolenia Projektu Intel® Learning Series Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK) zaprasza nauczycieli I, II, III etapu edukacyjnego na szkolenia przygotowujące do doprowadzenia zajęć z uczniami w ramach Projektu Intel® Learning Series. Intel® Learning Series jest kompleksowym rozwiązaniem dla edukacji – zawiera wszystkie niezbędne elementy, dzięki którym można prowadzić ciekawe lekcje z wykorzystaniem netbooków edukacyjnych (nazywanych CMPC lub Classmate PC), zaprojektowanych przez firmę Intel specjalnie do pracy w szkole. W skład Intel® Learning Series wchodzi opracowane przez Intela metodyczne szkolenie dla nauczycieli. Polska wersja tego szkolenia wraz z dedykowanym podręcznikiem nauczyciela została opracowana przez OEIiZK.

Kandydaci Szkolenie kierowane jest do wszystkich nauczycieli pracujących w szkole podstawowej lub gimnazjum. W szkoleniu mogą brać udział nauczyciele posiadający: 1.

umiejętność posługiwania się komputerem i typowymi urządzeniami peryferyjnymi (klawiatura, monitor, mysz, drukarka) i pracy w środowisku Windows XP lub wyższym w zakresie: zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, korzystania z podręcznych aplikacji Windows,

2.

podstawową znajomość edytora tekstów, programu prezentacyjnego, arkusza kalkulacyjnego i pracy w sieci Internet – poczta elektroniczna, przegląd i wyszukiwanie informacji na stronach WWW.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o założenie konta na platformie obsługi szkoleń http://www.oeiizk.waw.pl/kursy, następnie w kursie Szkolenie Projektu Intel® Learning Series wypełnienie, wydrukowanie, potwierdzenie przez dyrektora placówki i odesłanie do OEIiZK formularza zgłoszeniowego.

Zakres szkolenia Uczestnicy w czasie 20-godzinnego szkolenia zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć z uczniami z wykorzystaniem komputerów Classmate PC. Tematyka szkolenia zawiera: 1.

Omówienie budowy i konfiguracji komputerów Classmate PC.

2.

Zapoznanie z oprogramowaniem e-Learning Class do zarządzania pracownią komputerów Classmate PC.

3.

Poznanie możliwości i sposobów znajdowania w sieci rozległej oprogramowania wspomagającego realizację i rozszerzającego program nauczania.

4.

Praktyczne wykorzystanie programów zainstalowanych na komputerach Classmate PC, w tym pakietu Microsoft Office, w procesie nauczania.

Strona | 23


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

5.

Poznanie metod tworzenia, przy pomocy programu PhotoStory, prostych filmów edukacyjnych zbudowanych z sekwencji zdjęć i nagranej narracji.

6.

Poznanie możliwości i sposobów znajdowania w sieci rozległej ciekawych materiałów w postaci zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych.

7.

Przedstawienie zasad wykonywania zdjęć przy pomocy aparatu cyfrowego oraz sposobów ich pobierania na dysk komputera i metod ich podstawowej edycji.

8.

Poznanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w szczególności z wykorzystaniem sieci Internet.

9.

Zapoznanie z przykładowymi aplikacjami technologii Web 2.0.

10. Omówienie zasad pracy metodą projektów z wykorzystaniem TIK, 11. Poznanie możliwości platformy Moodle wspomagającej zdalne nauczanie. 12. Praktyczne poznanie elementów środowiska Logomocja-Imagine. 13. Uwypuklenie roli współpracy z rodzicami w procesie nauczania z wykorzystaniem Classmate PC. Odpłatność za szkolenie wynosi 150 zł brutto dla pracowników pedagogicznych publicznych placówek województwa mazowieckiego oraz 250 zł brutto dla pracowników pedagogicznych niepublicznych placówek województwa mazowieckiego. W koszt szkolenia wliczony jest podręcznik Intel® Learning Series, eLearning – indywidualne nauczanie z komputerem. Terminy szkoleń oraz zapisy na stronie http://www.oeiizk.waw.pl/kursy Kontakt do organizatora szkoleń OEIiZK: Dział Organizacji Szkoleń: Halina Chabros e-mail: halina.chabros@oeiizk.waw.pl, tel. 22 579-41-21

24 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Szkolny Remiks Ubuntu Desktop nowoczesna edukacja dostępna dla każdego Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli informatyki, dla opiekunów szkolnych pracowni komputerowych oraz dla wszystkich zainteresowanych tematyką nauczycieli. Ma na celu ogólne zapoznanie z systemem Ubuntu oraz z najnowocześniejszymi aplikacjami wspierającymi procesy edukacyjne.

Zakres szkolenia Wprowadzenie do systemu Ubuntu – prezentacja graficznego środowiska pracy, podstawowych aplikacji i sposobów działania, każdy pozna sposoby na wykonywanie podstawowych czynności w systemie: •

Nautilus – katalog użytkownika, operowanie na dyskach, katalogach i plikach – w tym dostęp do dysków z innymi systemami, używanie urządzeń pendrive, przeglądanie sieci SMB

Libre Office – zintegrowany pakiet biurowy : Edytor, Arkusz, Prezentacje, Bazy danych

TuxPaint, GIMP, Karbon – aplikacje graficzne od najprostszych do zaawansowanych

Mozilla, Chromium – przeglądarki internetowe

Thunderbird, Evolution – aplikacje do obsługi poczty elektronicznej

Brasero, VLC, XBMC – aplikacje multimedialne

TurtleArt, Lazarus, Eclipse – środowiska nauki programowania

Centrum Oprogramowania Ubuntu - instalowanie nowych aplikacji, aktualizacje bezpieczeństwa i poprawki dla systemu Ubuntu

VirtualBox – menadżer maszyn wirtualnych dla systemów operacyjnych

Prezentacja Szkolny Remiks Ubuntu Serwer: •

serwer blokujący dostęp do niepożądanych treści

serwer Friendica – sieć społecznościowa dla uczniów szkoły

serwer Kune.cc – oparte o WWW aplikacje wspomagające pracę grupową

Epoptes – narzędzie do nadzoru pracy uczniów

LTSP – projekt ożywiający starsze komputery i pozwalający uruchamiać nowoczesne aplikacje na starszym sprzęcie

Szkolenie jest bezpłatne i trwa 3 godziny lekcyjne. Terminy szkoleń: 26 lutego w godzinach 1600 – 1900 oraz 12 marca w godzinach 1600 – 1900. Zapisy na stronie http://www.oeiizk.waw.pl/kursy Informacji o organizacji szkoleń udziela Dział Organizacji Szkoleń: tel. 22 57-94-180, 22 57-94-122, 22 57-94-123 e-mail: szkolenia@oeiizk.waw.pl

Strona | 25


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Propozycje dla nauczycieli informatyki Programowanie czy sztuka w TurtleArt? TurtleArt pozwala tworzyć obrazy za pomocą komputera. Żółw wykonuje ciąg poleceń określonych przez bloki. Środowisko łączy ze sobą idee programistyczne i artystyczne. Dzięki swej prostocie mogą z niego korzystać zarówno dzieci ze szkoły podstawowej, jak i artyści o zamiłowaniach plastycznych otwarci na idee programistyczne. Pięciogodzinne szkolenie obejmujemy wprowadzenie w ideę cyfrowej sztuki poprzez zapoznanie się z galerią obrazków stworzonych w TurtleArt oraz ćwiczenia praktyczne. Na zajęciach zaczniemy od wykonania prostych przykładów, by potem przejść do trudniejszych. Zapraszamy.

Szkolenie e-learningowe Wprowadzenie do programowania w języku C++ 40 godzinne szkolenie e-learningowe przeznaczone dla nauczycieli informatyki oraz dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się programować w języku C++. Podczas szkolenia rozwiązywane będą proste, szkolne problemy algorytmiczne. Doskonalone będą umiejętności programistyczne potrzebne do rozwiązywania zadań konkursowych.

Szkolenie e-learningowe Programowanie w Logo 40 godzinne szkolenie e-learningowe przeznaczone dla nauczycieli zajęć komputerowych i informatyki, oraz dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się programować w języku Logo. Podstawowe cele szkolenia to: •

poznanie filozofii edukacyjnej Logo,

poznanie podstaw programowania w języku Logo,

poznanie środowiska Logomocja-Imagine.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje poznanie podstawowych poleceń sterujących ruchami żółwia, definiowanie procedur (bezparametrowych i z parametrem), stosowanie instrukcji powtórz do programowania czynności powtarzalnych, używanie edytora postaci do tworzenia prostych rysunków i animacji oraz tworzenie projektów multimedialnych z wykorzystaniem programowania obiektowego. Zapraszamy także do udziału w nowym szkoleniu dotyczącym programowania w języku Python z wykorzystaniem grafiki żółwia. Więcej informacji na stronie 46. Z oferty online Ośrodka chcielibyśmy również polecić szkolenia Podstawy programowania w języku Java – na odległość, Programowanie w języku PHP – na odległość.

26 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Polecane szkolenia Edukacyjne zastosowanie blogu w pracy bibliotekarza Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli bibliotekarzy wszystkich poziomów nauczania, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi WEB 2.0 i Internetu. Szczególnie dedykowane jest dla nauczycieli, którzy chcą prowadzić Blog Edukacyjny – przyjazną w obsłudze stronę internetową, np. prostą witrynę biblioteki, projektu, grupy zainteresowań, czy też edukacji medialnej. W czasie szkolenia nauczyciele poznają narzędzie do publikowania w Internecie materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych lub prezentacji multimedialnych. Nauczą się efektywnie wykorzystywać Internet do budowania wiedzy i współdzielenia jej z innymi. Uczestnicy szkolenia na dwóch spotkaniach stacjonarnych oraz w czasie pracy online poznają kolejne etapy budowania Blogu – „od czytania do tworzenia”. Szkolenie będzie składało się z następujących etapów: Jak wykonać Blog – czytanie i tworzenie •

Wybieramy ciekawe dla edukacji tematy Blogów.

Komentujemy – współtworzymy Blog – subskrybujemy.

Utworzenie Blogu związanego z tematyką projektów i efektami własnej pracy •

Prezentacja realizowanego lub planowanego projektu edukacyjnego: •

ciekawych działań na terenie biblioteki lub w środowisku,

ważnych akcji i działań z udziałem biblioteki, klubu filmowego,

ciekawego tematu lub czasopisma.

Wykorzystanie Internetu jako źródła oraz narzędzia pozyskiwania informacji i narzędzi do tworzenia pomocy dydaktycznych i współdzielenia się własnymi pracami wśród nauczycieli.

Poznanie i praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi współpracujących z Blogiem.

Opracowanie projektu działań w zakresie edukacji medialnej z udziałem uczniów i nauczycieli – prezentacja edukacyjnych działań biblioteki w sieci. Szkolenie obejmuje 24 godziny zajęć i jest organizowane w systemie mieszanym: 2 spotkania po 5 godzin oraz 14 godzin pracy metodą online.

Strona | 27


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Program C.a.R.Metal w nauczaniu i uczeniu się matematyki Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli matematyki. Mogą z niego również skorzystać nauczyciele informatyki, którzy chcą swoje lekcje wzbogacić o elementy matematyki. Szkolenie to przygotowano w dwóch wersjach: stacjonarnej oraz mieszanej. •

Szkolenie w wersji stacjonarnej realizowane jest w ciągu 20 godzin zajęć prowadzonych metodą tradycyjną.

Szkolenie w wersji mieszanej realizowane jest w ciągu dwóch spotkań stacjonarnych po 3 godziny oraz w ciągu 24 godzin pracy online na platformie szkoleniowej Ośrodka.

W trakcie obu szkoleń uczestnicy poznają program C.a.R.Metal – bezpłatny program komputerowy do nauczania i uczenia się matematyki, a w szczególności geometrii. Program umożliwia dynamiczną zmianę położenia punktów, pokazywanie miar odcinków, kątów, pól wielokątów, wykonywanie przekształceń geometrycznych na płaszczyźnie, konstruowanie wielościanów, tworzenie dynamicznych stron WWW z wykorzystaniem wykonanych wcześniej konstrukcji. Uczestnicy szkolenia nauczą się wykorzystywania tego programu do tworzenia pomocy dydaktycznych wspierających prowadzenie lekcji matematyki. Do obu wersji szkolenia przygotowano materiały z opisami wykonywanych konstrukcji i pomocy dydaktycznych oraz aplikacje wykonane w programie C.a.R.Metal opisane w materiałach tekstowych.

Tworzenie komiksów za pomocą narzędzi Web 2.0

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą zastosować dydaktycznie komiks, jako ciekawą formę wizualizacji i nauczyć uczniów jego tworzenia. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z bezpłatnym, internetowym narzędziem do tworzenia komiksów wyposażonym w bogatą bibliotekę grafik, umożliwiającym wstawianie własnych zdjęć i tworzenie własnych postaci. Wykonane sceny komiksowe można drukować, zapisywać na dysku komputera, umieszczać na stronach WWW/Blogach. Komiks można zastosować na każdym etapie edukacji. To, jakie treści zawiera i dla kogo jest przeznaczony zależy od jego twórcy i pomysłu, jaki ma na jego wykonanie oraz późniejsze wykorzystanie.

28 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Prezentowanie i publikowanie efektów projektu za pomocą narzędzi Web 2.0 Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów – opiekunów projektów edukacyjnych oraz nauczycieli informatyki lub innych specjalności, którzy chcą pracować z uczniami wykorzystując bezpłatne narzędzia Web 2.0 przeznaczone do prezentowania i publikowania wykonanych prac. Wybrane na szkolenie narzędzia umożliwiają tworzenie oraz współtworzenie prezentacji (w ZOHO Show) i multimedialnych plakatów, udostępnianie tworzonych prac członkom grupy projektowej, proste publikowanie efektów wykonanej pracy, dostęp do prezentacji i multimedialnych plakatów w dowolnym miejscu i czasie.

Wprowadzenie do programowania w SCRATCHu Algorytmy w programach SCRATCH i BYOB

Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli zajęć komputerowych w szkole podstawowej oraz informatyki w gimnazjum, którzy chcą poznać programy pozwalające na budowanie oraz wykonywanie algorytmów i prowadzić zajęcia wprowadzające do programowania. Podczas szkoleń uczestnicy zapoznają się z bezpłatnymi programami Scratch i BYOB pozwalającymi na układanie projektów multimedialnych z prostych bloków (odpowiedników instrukcji w językach programowania). Wykonane projekty można zapisywać na dysku komputera i umieszczać na stronie WWW społeczności użytkowników Scratcha (http://scratch.mit.edu). Projekty w Scratchu można tworzyć na każdym etapie edukacji, program BYOB jest nieco bardziej zaawansowany i przeznaczony raczej dla poziomu gimnazjum. Oba programy stymulują kreatywność uczniów, nie stawiając wysokich barier technicznych związanych z programowaniem. Serdecznie zapraszamy na szkolenia!

Strona | 29


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Zastosowanie nowych mediów w pracy dydaktycznej Możesz powiedzieć o sobie tyle ile chcesz. O zasadach bezpiecznej pracy w mediach społecznościowych Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich nauczycieli, pracowników nadzoru pedagogicznego i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego korzystających z mediów społecznościowych. Podczas zajęć zostaną omówione zasady kreowania wizerunku, w tym publikowania w sieci informacji m.in. fotografii, danych wspierających nasz obraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przedstawimy i przedyskutujemy, co i jak publikować w sieci, aby pokazywać się w pozytywnym świetle oraz jak rozmawiać o autoprezentacyjnej roli mediów społecznościowych z uczniami i rodzicami. Szkolenie obejmuje 5 godzin w formie stacjonarnej.

W dowolnym miejscu i czasie. Technologie mobilne w edukacji Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich nauczycieli przedmiotów humanistycznych, społecznych i wychowania fizycznego zainteresowanych mobilnymi technologiami. Zajęcia przygotują Państwa do korzystania z różnych cyfrowych źródeł informacji i aplikacji wspomagających pracę dydaktyczną: baz danych, aktów prawnych, map, serwisów, blogów do wykorzystania w urządzeniach mobilnych – tabletach, smartfonach. Szkolenie obejmuje 15 godzin lekcyjnych – 10 godzin w formie stacjonarnej, 5 godzin online.

Facebook jako narzędzie społecznej edukacji w sieci Warsztaty przygotowują do tworzenia i udostępniania treści edukacyjnych innym użytkownikom w serwisie społecznościowym. Poznamy podstawowe narzędzia służące komunikacji i współpracy grupowej, a także zasady prywatności i bezpieczeństwa w serwisie Facebook. Szkolenie obejmuje 10 godzin lekcyjnych – 5 godzin w formie stacjonarnej, 5 godzin online.

Zasoby kultury w cyfrowym świecie Zapraszamy nauczycieli różnych przedmiotów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych wykorzystaniem cyfrowych zasobów kultury przy realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zakres tematyczny obejmuje różne dziedziny kultury: muzykę, architekturę, sztuki plastyczne, teatr i film oraz współczesne realizacje medialne. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do aktywnego korzystania z aplikacji i narzędzi Web 2.0. W trakcie zajęć uczestnicy poznają cyfrowe zasoby kultury, będą pracować nad tworzeniem i współtworzeniem pomocy dydaktycznych i udostępnianiem ich innym użytkownikom. Praca w grupie edukacyjnej nad wspólnym projektem pomoże w nabyciu umiejętności posługiwania się różnymi mediami. Szkolenie obejmuje 15 godzin lekcyjnych – 10 godzin w formie stacjonarnej, 5 godzin online.

30 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Zapraszamy też na konsultacje w zakresie: •

Tworzenia strategii współpracy międzynarodowej Państwa szkół i placówek.

Planowania europejskiej mobilności kadry nauczycielskiej.

Pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej na rzecz edukacji.

Zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych.

Edukacji międzykulturowej.

Strona | 31


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Propozycje dla nauczycieli różnych przedmiotów i pracowników placówek oświatowych Poniżej przedstawiamy szkolenia dla nauczycieli różnych przedmiotów i pracowników placówek oświatowych, zainteresowanych zastosowaniami technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy dydaktycznej oraz jej ewaluacji.

Otwarte Zasoby Edukacyjne Szkolenie online przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, szkół i różnych poziomów nauczania. Uczestnicy szkolenia zapoznają się samodzielnie z problematyką i zasobami tzw. Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Nauczą się też wykorzystywać takie zasoby w swojej codziennej pracy nauczycielskiej.

ABC o EWD i jej wykorzystaniu w szkole Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności na temat edukacyjnej wartości dodanej jako narzędzia pomagającego analizować efekty pracy – całej szkoły, zespołów nauczycielskich lub pojedynczych nauczycieli. W czasie szkolenia słuchacze nauczą się posługiwać Kalkulatorem EWD, będą doskonalić umiejętności interpersonalne oraz wykorzystanie zasady efektywnej pracy w zespole w celu wymiany dobrych praktyk. Przedstawiona zostanie też rola wykorzystania TIK w celu ciągłego doskonalenia swojej pracy.

WebQuest jak to łatwo powiedzieć i zrobić Szkolenie online przeznaczone jest dla nauczycieli różnych przedmiotów, szkół i różnych poziomów nauczania. Celem szkolenia jest promowanie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, przygotowanie nauczycieli do tworzenia i publikowania WebQuestów oraz zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania WebQuestów w procesie kształcenia. Również ważne jest praktyczne poznanie platformy edukacyjnej Moodle (i jego tzw. składowych jak np. fora dyskusyjne, blog, słownik, zadanie, głosowanie, wiki...), a także doświadczenie przez uczestników uczenia się zdalnego, społecznego i refleksyjnego. Każdy uczestnik szkolenia tworzy i publikuje swój własny WebQuest. Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji 27 lutego 2013.

Curriki – giełda narzędzi TIK Jest to cykl seminariów warsztatowych przeznaczony dla wszystkich nauczycieli (każdego poziomu edukacji, wszystkich przedmiotów) zainteresowanych poznawaniem narzędzi TIK (Web 2.0) i wykorzystaniem ich w pracy dydaktycznej, zwłaszcza przy pracy metodą projektu edukacyjnego. Celem warsztatów jest promowanie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, zapoznanie nauczycieli z różnymi narzędziami Web 2.0 przydatnymi w pracy dydaktycznej oraz wspólne wypracowanie nowych sposobów wykorzystania narzędzi Web 2.0 w procesie kształcenia.

32 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Te narzędzia to np. tworzenie prezencji Pecha Kucha (PowerPoint), publikowanie blogów (Blogger), tworzenie i publikowanie niezwykłych prezentacji (Prezi), tworzenie interaktywnych plakatów (Glogster), projektowanie i wykonanie komiksów (ToonDoo), zarządzanie, współdzielenie i tworzenie dokumentów online (DokumentyGoogle), wykorzystanie serwisów społecznościach do celów dydaktycznych i wychowawczych, itp. Zajęcia odbywają się w czwartki, co dwa tygodnie od godz. 1600, po 5 godzin lekcyjnych warsztatu na wybrany temat.

„Chmura w Internecie” wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów wszystkich typów szkół, pracowników wydziałów oświaty urzędów gminnych i miejskich (pracowników samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za oświatę). Głównym celem szkolenia jest przedstawienie istotnych uwarunkowań informatyzacji placówki oświatowej poprzez wybrane aspekty zarządzania (zarządzanie zmianą, zarządzanie jakością, w tym sprawowanie nadzoru pedagogicznego, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą) oraz zapoznanie uczestników ze sposobami wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w oświacie, z możliwościami jej wykorzystania w usprawnianiu pracy szkoły oraz kreowaniu wizerunku szkoły. Planowanych jest 5 spotkań po 5 godzin lekcyjnych, w tym 2 spotkania on-line na platformie Moodle. Serdecznie zapraszamy na szkolenia!

Strona | 33


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Projekt gimnazjalny Projekt edukacyjny stał się powszechną i obowiązkową metodą kształcenia w gimnazjum. OEIiZK podjął szereg działań pomagających gimnazjom wdrożyć tę zmianę: •

Zorganizował, we współpracy z Kuratorium Oświaty, konferencję informacyjną dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów Projekty gimnazjalne wspierane przez TIK. Materiały z konferencji dostępne są na platformie szkoleniowej Ośrodka pod adresem: http://moodle.oeiizk.waw.pl, kurs pod nazwą Konferencje metodyczne od roku szkolnego 2010/2011

Opracował poradnik Narzędzia TIK wspomagające projekt gimnazjalny. Poradnik jest do pobrania na stronie http://mrostkow.oeiizk.waw.pl/poradnikgim.pdf

Przygotował ofertę szkoleniową wspierającą nowe zadania gimnazjów poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Zwracamy szczególną uwagę na pozycje w ofercie Ośrodka:

Szkolenie e-learningowe „WebQuest, jak to łatwo powiedzieć … i zrobić” 40 godzinne szkolenie e-learningowe wprowadzające nauczycieli w świat WebQuestu – internetowego narzędzia wspomagającego nauczycieli i uczniów w pracy metodą projektów. Rozpoczęcie kolejnej edycji przewidziano w dniu 27 lutego 2013. Ciekawą propozycją jest szkolenie online Otwarte Zasoby Edukacyjne. Rozpoczęcie szkolenia nastąpi po zebraniu grupy.

Oferta innych szkoleń wspierająca realizację projektów w gimnazjach Obok każdej nazwy szkolenia znajdują się numery symbolizujące fazy projektu wg następującego podziału: 1.

Wybranie tematu projektu edukacyjnego.

2.

Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji.

3.

Wykonanie zaplanowanych działań.

4.

Publiczne przedstawienie rezultatów.

34 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

PONIEDZIAŁEK Nazwa szkolenia

Symbol szkolenia

Faza projektu

ED

1+2

Narzędzia internetowe w promocji i współpracy

DNIP

3+4

Tworzenie dokumentów HTML

HTML

3+4

W dowolnym miejscu i czasie

DMCt

1+2+3+4

FSEI

1+2+3+4

BPMS

1+2+3+4

Nazwa szkolenia

Symbol szkolenia

Faza projektu

Tworzenie prezentacji multimedialnych dla potrzeb biblioteki, na odległość

BIBPPONL

4

Arkusz kalkulacyjny dla początkujących

ARKP

3

Narzędzia internetowe w promocji i współpracy

DNIP

3+4

Symbol szkolenia

Faza projektu

WST

1+2+3+4

Zastosowania edytora tekstu Word

Facebook jako narzędzie społecznej edukacji w sieci Możesz powiedzieć o sobie tyle ile chcesz. O zasadach bezpiecznej pracy w mediach społecznościowych

WTOREK

ŚRODA Nazwa szkolenia Podstawy użytkowania i zastosowań komputera

ED

1+2

Arkusz kalkulacyjny dla średnio zaawansowanych

ARKS

3

Internet i multimedia

INTIM

1+2+3+4

WebQONL

1+2+3+4

Zastosowania edytora tekstu Word

WebQuest – jak to łatwo powiedzieć… i zrobić! Szkolenie Online

Strona | 35


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

CZWARTEK Nazwa szkolenia

Symbol szkolenia

Faza projektu

WPP

4

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, cz. 1

DGFD1

3

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, cz. 2

Zastosowania pakietu prezentacyjnego PowerPoint

DGFD2

3

Zasoby kultury w cyfrowym świecie

ZKCS

1+2+3+4

Trzeci wymiar fotografii

TWF

3+4

Zastosowania edytora graficznego CorelDraw

CD

3+4

Curriki – giełda narzędzi TIK

CRK

3+4

Nazwa szkolenia

Symbol szkolenia

Faza projektu

Tworzenie i wykorzystanie drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych z zastosowaniem programu Picasa

PICASA

3+4

KOM

3+4

CaRMONL

3+4

DPS

4

PIĄTEK

Tworzenie komiksów za pomocą narzędzi Web 2.0 Program C.a.R.Metal w nauczaniu i uczeniu się matematyki, na odległość Publikowanie w sieci nie tylko dla informatyków

Szczegółowe informacje są umieszczone w harmonogramie szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr letni).

36 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Szkolenia online w OEIiZK Od wielu lat Ośrodek proponuje szkolenia online. Oferta szkoleń jest bogatsza z każdym rokiem. Bazujemy na bardzo popularnej, darmowej platformie Moodle. Moodle jest środowiskiem przeznaczonym do tworzenia szkoleń prowadzonych przez Internet. Jest to rozwijający się projekt, przygotowany, aby wspierać społeczny konstrukcjonizm jako podstawę edukacji. Moodle jest rozprowadzane darmowo jako oprogramowanie Open Source. Oznacza to, że Moodle podlega prawom autorskim, ale można tę aplikację kopiować, używać i modyfikować, m. in. pod warunkiem, że oryginalna licencja nie zostanie zmieniona. W kategorii DEMO można zapoznać się z przykładowymi szkoleniami, są to krótkie formy dostępne dla każdego, wystarczy zalogować się. Materiały można przeglądać i zadania rozwiązywać w dowolnym czasie, szkolenia tej kategorii charakteryzują się tym, że nie mają prowadzącego. Z oferty online szczególnie chcielibyśmy polecić szkolenia: Program C.a.R.Metal w nauczaniu i uczeniu się matematyki, Programowanie w języku PHP, Podstawy grafiki komputerowej dla nauczycieli chemii, Wprowadzenie do programowania w języku C++, Podstawy programowania w języku Java, WebQuest jak to łatwo powiedzieć i zrobić… oraz Programowanie w Logo. Ciekawą propozycją jest szkolenie online Otwarte Zasoby Edukacyjne. Zapraszamy na platformę http://moodle.oeiizk.waw.pl. Aby otrzymać pełny dostęp do kursów, należy skorzystać z loginu i hasła podanego podczas zapisu na szkolenia na platformie http://www.oeiizk.waw.pl/kursy. Informacje o szkoleniach zamieszczamy także na głównej stronie OEIiZK – http://www.oeiizk.waw.pl w dziale Oferta edukacyjna.

Strona | 37


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Szkolenia zespołów przedmiotowych W II semestrze roku szkolnego 2012/2013 oferujemy 4 godzinne szkolenia zespołów przedmiotowych nauczycieli fizyki, chemii, biologii, geografii, przyrody w następujących obszarach: 1.

Doświadczenia przyrodnicze z komputerem •

2.

3.

4.

5.

Pomiary wspomagane komputerowo w szkolnej pracowni i w terenie.

Ćwiczenia w grupach 2 osobowych.

Analiza wyników pomiaru.

Wykorzystanie platformy Moodle w nauczaniu •

Wspomaganie nauczania przedmiotów przyrodniczych.

Zasady pracy na platformie.

Przykłady różnych narzędzi dostępnych na platformie (quizy, zadania otwarte, fora dyskusyjne, ankiety, słownik).

Internet i wolne oprogramowanie •

Europejska współpraca szkół – projekty międzynarodowe.

Internet jako źródło wolnego oprogramowania edukacyjnego.

Prawa autorskie w Internecie.

Tablica interaktywna na lekcjach przedmiotów przyrodniczych •

Rodzaje tablic i zasady pracy.

Oprogramowanie tablicy – przykłady aplikacji.

Przykłady wykorzystania tablicy na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.

Modelowanie i symulacje komputerowe •

Podstawy modelowania komputerowego, przykłady oprogramowania umożliwiającego budowę modeli i prowadzenie symulacji różnych procesów.

Modele i symulacje w Modellusie.

Budowa prostego modelu i opartej na nim animacji.

Szkolenia będą prowadzone metodą warsztatową przez nauczycieli konsultantów, specjalistów przedmiotowych. Mogą odbywać się w szkolnej pracowni komputerowej lub w pracowniach Ośrodka. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób istnieje możliwość organizacji szkolenia w dwóch grupach. Prosimy o wybór tematyki szkolenia. Terminy i godziny szkoleń są do uzgodnienia. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Odpłatność za szkolenie: Cena do uzgodnienia w zależności od miejsca szkolenia. Zgłoszenia na szkolenia przyjmuje Dział Organizacji Szkoleń.

38 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Projekt „W poszukiwaniu praw przyrody” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Celem projektu jest wsparcie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych przy stosowaniu technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu. Szczególny nacisk położono na takie badanie praw przyrody, które rozwija umiejętności samodzielnego, logicznego i twórczego myślenia uczniów. Projekt jest skierowany do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół, zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego. Szkoły zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną wyposażone w układy pomiarowe z zestawem czujników i oprogramowaniem do wykonywania eksperymentów wspomaganych komputerowo, modelowania i symulacji. Termin realizacji projektu: 1.09.2012 - 31.08.2013 Planowane działania: •

Kolejne szkolenia dla zespołów nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie w terminach: •

19, 20 stycznia – 23, 24 lutego 2013

16, 17 lutego – 9, 10 marca 2013

16, 17 marca – 13, 14 kwietnia 2013

11, 12 maja – 8, 9 czerwca 2013

Wszystkie szkolenia (dla czterech grup) odbywają się w soboty i niedziele w godz. 900 1600. Pomiędzy terminami zajęć stacjonarnych - praca online. Prowadzący: M. Chmurska, E. Kawecka, R. Sidoruk-Sołoducha, M. Witecka

Przygotowanie i wydanie publikacji zawierającej przykłady dobrej praktyki zastosowania TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

Konferencja podsumowująca (czerwiec 2013).

Wyposażenie szkól w sprzęt i oprogramowanie (lipiec 2013). Więcej informacji na stronie projektu http://ppp.oeiizk.waw.pl

Strona | 39


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Wspieranie doradców metodycznych Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów jako wyspecjalizowana placówka zajmującą się doskonaleniem w zakresie informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych za jedno ze swoich priorytetowych zadań przyjmuje doskonalenie wszystkich doradców w zakresie wprowadzania i stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. W założeniach Ośrodka, doradca metodyczny jako osoba mająca ogromne doświadczenie w nauczaniu swojego przedmiotu, sam stosuje w swojej pracy TIK (np. prowadzi własną stronę WWW, posługuje się pocztą elektroniczną, przygotowuje komputerowe prezentacje, prowadzi szkolenia e-learningowe itp.) oraz wskazuje nauczycielom swojego przedmiotu kierunki i dzieli się swoją wiedzą, jak właściwie zastosować TIK w nauczaniu. Ma to tym większe znaczenie od czasu, gdy MEN wprowadziło standardy przygotowania każdego nauczyciela w zakresie TIK. Ośrodek proponuje następujące formy współpracy z doradcami metodycznymi wszystkich przedmiotów: 1.

2.

W zakresie doskonalenia umiejętności doradcy metodycznego w posługiwaniu się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w pracy własnej doradcy i jako nauczyciela przedmiotu: •

bezpłatne korzystanie doradców z całej oferty szkoleniowej OEIiZK,

bezpłatne korzystanie ze specjalnej oferty OEIiZK, przygotowanej dla doradców metodycznych w zakresie pomocy w ich pracy z nauczycielami,

bezpłatne organizowanie przez doradców dla nauczycieli przez nich zaproszonych konferencji metodycznych poświęconych stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniami, z udziałem nauczycieli konsultantów OEIiZK,

specjalny dyżur trenerski, w każdy piątek tygodnia w sali 10 przy ul. Nowogrodzkiej 73.

W zakresie współpracy doradców z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz organami zajmującymi się nadzorem prac doradców metodycznych: •

organizowanie konferencji metodycznych dla doradców metodycznych różnych przedmiotów ukierunkowanych na stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i pracach doradcy,

organizowanie spotkań, konferencji metodycznych na prośbę lub we współpracy, np. z  MSCDN, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, WCIES, Biurem Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy.

40 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Warsztaty dla doradców metodycznych Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oferuje następujące warsztaty pedagogiczne, specjalnie opracowane i kierowane do doradców metodycznych: •

Platforma Moodle narzędziem doradcy metodycznego

Stylowa praca doradcy z użyciem edytora Word – zaawansowany kurs dla doradców metodycznych, szkolenie warsztatowe lub na odległość

Arkusz kalkulacyjny w pracy doradcy metodycznego

Tworzenie strony WWW doradcy metodycznego

Warsztaty są przeznaczone dla szkolnych doradców metodycznych zainteresowanych zastosowaniami środków technologii informacyjno - komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów, stanowiących obszar ich doradztwa i w pracy własnej oraz zastosowania konkretnych aplikacji (platformy Moodle, edytora Word, arkusza kalkulacyjnego Excel) w swojej pracy doradcy przedmiotowego i nauczyciela przedmiotu. Warsztaty obejmują 40 godzin zajęć lekcyjnych w systemie 5 dni po 8 godzin zajęć dziennie. Podczas zajęć związanych z pracą na platformie Moodle doradcy poznają możliwości platformy oraz na szkoleniu związanym z tą platformą jednocześnie tworzą swój własny kurs e-learningowy. W ramach zajęć proponujemy wykłady i pokazy, dyskusje, projekty dydaktyczne, pracę w grupach, pracę indywidualną przy komputerze oraz indywidualne konsultacje u nauczycieli konsultantów Ośrodka. Uwaga! Kurs Stylowa praca doradcy z użyciem edytora Word – zaawansowany kurs dla doradców metodycznych – obecnie dostępny jest też w wersji online na platformie szkoleniowej OEIiZK: http://moodle.oeiizk.waw.pl. Każdy doradca może wziąć też udział w nowym indywidualnym, kilkugodzinnym szkoleniu Otwarte Zasoby Edukacyjne dostępnym na platformie szkoleniowej Ośrodka (kategoria Inne). Szkolenie polega na samodzielnym zapoznaniu się z problematyką i zasobami Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Proponujemy również warsztaty jednodniowe, dotyczące konkretnych tematów, które są przydatne w pracy doradcy: •

Blogi edukacyjne

Korespondencja seryjna

Zagrożenia komputerowe

Prezi – tworzenie prezentacji w chmurze internetowej

Strona | 41


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Dostępne są również szkolenia archiwalne (możliwe jest indywidualne uruchomienie każdego z tych szkoleń po zebraniu się grupy): •

Technologia informacyjna i komunikacyjna w kształceniu przedmiotowym i zintegrowanym

Bazy danych w pracy doradcy metodycznego

Eksperyment wspomagany komputerowo

Poczta elektroniczna

Program prezentacyjny PowerPoint

Warsztaty dla doradców metodycznych różnych przedmiotów – jeśli co najmniej sześciu doradców zechce w ustalonych terminach szkolić się według przedstawionych poniżej tematów Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rostkowska Proszę zgłaszać chęć udziału w warsztatach w Dziale Organizacji Szkoleń. Arkusz kalkulacyjny w pracy doradcy metodycznego – 5 spotkań po 8 godz.= 40 godz. Tworzenie strony WWW doradcy metodycznego – 5 spotkań po 8 godz.= 40 godz. Stylowa praca doradcy z użyciem edytora Word – zaawansowane szkolenie dla doradców metodycznych – 5 spotkań po 8 godz.= 40 godz. Platforma Moodle narzędziem doradcy metodycznego – 5 spotkań po 8 godz.= 40 godz. Poczta elektroniczna w pracy doradcy metodycznego – jedno spotkanie Korespondencja seryjna w pracy doradcy metodycznego – jedno spotkanie Zagrożenia komputerowe – jedno spotkanie Stylowa praca doradcy lub dyrektora szkoły w edytorze Word, na odległość Razem 40 godz.

Doradcy, którzy nie mają czasu lub potrzeby uczęszczać na proponowane regularne warsztaty (nie zbierze się oczekiwana liczba sześciu słuchaczy) mogą korzystać z ustalonych w naszym Ośrodku dyżurów trenerskich. W każdy piątek od godziny 900 w sali nr 10 przy ul. Nowogrodzkiej 73 doradca będzie mógł pod opieką trenera doskonalić swoje umiejętności z tej dziedziny TIK, która mu jest w danej chwili potrzebna do jego pracy. Np. może pod opieką trenera uaktualniać swoją stronę WWW, przygotowywać prezentację, przygotowywać swój kurs na Moodle lub poprosić o specjalny zestaw ćwiczeń dla siebie np. z arkusza kalkulacyjnego, itp. W przypadku indywidualnych potrzeb doradców oraz przed przyjściem na dyżur prosimy kontaktować się bezpośrednio z Małgorzatą Rostkowską – malgorzata.rostkowska@oeiizk.waw.pl.

Zapraszamy!

42 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Podyplomowe Studia „Edukacja wczesnoszkolna z technologią informacyjną” Zapraszamy na 3-semestralne studia podyplomowe przygotowujące nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z technologią informacyjną organizowane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną ZNP w Warszawie. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (I lub II stopnia) oraz mających przygotowanie pedagogiczne. W ramach studiów podyplomowych słuchacze zapoznają się z wiedzą z zakresu teorii edukacji wczesnoszkolnej, poznają metodykę i podstawy programowe edukacji polonistycznej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej, techniczno-plastycznej i muzycznej, a także zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć z dziećmi w młodszym wieku szkolnym w zakresie technologii informacyjnej. Słuchacze uzyskają kwalifikacje i kompetencje wymagane do pracy na stanowisku nauczyciela w klasach 0-3 w szkole podstawowej oraz otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z technologią informacyjną. Plan studiów przewiduje między innymi następujące przedmioty: •

Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

Psychologia rozwojowa i wychowawcza

Trening umiejętności wychowawczych

Komunikacja interpersonalna

Kultura języka

Emisja głosu

Diagnostyka pedagogiczna

Język angielski

Dziecko niepełnosprawne w szkole i rodzinie

Warsztat pracy nauczyciela w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Tworzenie i publikowanie dokumentów w sieci

Multimedialne pomoce dydaktyczne w pracy nauczyciela

Metodyka pracy z komputerem w nauczaniu wczesnoszkolnym

Zajęcia w ramach przedmiotów informatycznych będą prowadzone przez nauczycieli konsultantów Ośrodka. Informacje na temat studiów są dostępne na stronie Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP http://www.wsp.edu.pl, zakładka Studia podyplomowe. Rekrutację prowadzi WSP ZNP.

Strona | 43


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Konkursy interdyscyplinarne dla uczniów o Januszu Korczaku W 2012 roku minęła 70 rocznica tragicznej śmierci Janusza Korczaka w hitlerowskim obozie zagłady w Treblince. W tym roku przypadała także 100 rocznica założenia przez Janusza Korczaka Domu Sierot w Warszawie przy ul. Krochmalnej, unikatowej placówki wychowawczej dla dzieci, w której Janusz Korczak budował i rozwijał idee pedagogiczne daleko wykraczające poza standardy tamtych lat. Oddając hołd temu wielkiemu człowiekowi Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 16 września 2011 roku ogłosił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. Włączając się w obchody roku Janusza Korczaka Mazowiecki Kurator Oświaty w dniu 17 września 2012 roku powołał dwa konkursy interdyscyplinarne dla uczniów szkół województwa mazowieckiego: „Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Janusz Korczak” dla gimnazjalistów oraz „Janusz Korczak – wielki przyjaciel dzieci” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Patronat honorowy nad konkursami objął Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. Organizatorem obu konkursów jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Wsparcia merytorycznego Organizatorowi udziela Ośrodek Dokumentacji i Badań„Korczakianum” – Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny, wśród jego celów znalazły się między innymi: popularyzacja wiedzy dotyczącej życia, twórczości i działalności pedagogicznej Janusza Korczaka, rozwijanie artystycznych zdolności uczniów, ich wrażliwości i kreatywności, kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do prezentacji własnej twórczości. Udział w Konkursie pozwala uczniom na podnoszenie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, korzystania z różnych źródeł dotyczących danej tematyki, a przede wszystkim przygotowuje ich do samodzielnego uczenia się poprzez platformę zdalnego nauczania. Realizowane są także ważne cele wychowawcze – dzieci i młodzież zachęcane są do refleksji nad ważnymi tematami dotyczącymi ich życia obecnie i w przyszłości. Szczególny nacisk wychowawczy został położony na kwestie praw autorskich i ochrony wizerunku – gorące tematy w epoce Web.2.0. Oba konkursy są trzyetapowe. Pierwszy etap szkolny polegał na udziale w kursie on-line na platformie Moodle dotyczącym życia i twórczości Janusza Korczaka. Obejmował on 5 tygodni systematycznej pracy na platformie Moodle. Na bazie udostępnionych tam materiałów uczniowie zdobywali potrzebną wiedzę i umiejętności – co tydzień rozwiązywali quiz oraz wykonywali zadania wykorzystujące TIK. Drugi etap – rejonowy polegał na rozwiązaniu testu wiedzy z życia, twórczości i działalności Janusza Korczaka. Test został przeprowadzony w formie elektronicznej na platformie Moodle. W trakcie trzeciego etapu – wojewódzkiego finału, który wyłoni laureatów, uczniowie przygotowują autorskie prace multimedialne. W konkursie bierze udział znacząca liczba uczniów z całego Mazowsza: •

w szkołach podstawowych etap I rozpoczęło ponad 1200 uczniów, uczestniczyło w nim aktywnie około 850, do II etapu zakwalifikowało się 466 osób. W etapie III bierze udział 95 uczniów.

44 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

w gimnazjum etap I rozpoczęło ponad 600 uczniów, uczestniczyło aktywnie ponad 300, zakwalifikowało się do II etapu 263 uczniów. W etapie III bierze udział 71 uczniów.

Dla nauczycieli Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zorganizował w dniu 18 października 2012 roku konferencję inaugurującą Konkursy, zaś w dniu 15 listopada 2012 roku odbyły się warsztaty, które miały na celu pomoc w przygotowaniu nauczycieli do pełnienia aktywnej roli opiekuna w tych konkursach. Stałą komunikację z uczestnikami i opiekunami w trakcie konkursu zapewnia platforma Moodle: http://konkursy.oeiizk.edu.pl oraz strona poświęcona konkursowi: http://korczak.oeiizk.waw.pl

Strona | 45


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Żółw w objęciach Pythona – nowy konkurs informatyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Konkurs przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych informatyką i programowaniem. Uczestnikami zawodów mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, którzy zarejestrują się w portalu http://konkursy.oeiizk.edu.pl oraz wypełnią formularz zgłoszeniowy i prześlą go na adres organizatora konkursu. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach, oddzielnie dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu w języku Python (wersja 3.3) zadań dotyczących grafiki żółwia. Dla uczniów gimnazjów przewidziane są także zadania nie związane z grafiką. Uczestnicy zawodów mogą samodzielnie rozwiązywać zadania konkursowe w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Swoje rozwiązania każdy z uczestników przesyła za pomocą formularza na portalu http://konkursy.oeiizk.edu.pl Rozwiązania zespołowe, niesamodzielne, lub takie, co do których nie można ustalić autorstwa, nie będą sprawdzane. Komisja Konkursu oceni każde z zadań, ustali i opublikuje punktację uczestników. Po ocenieniu wszystkich zadań Komisja Konkursu ustali laureatów w obu kategoriach. Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody. Interpretery języka Python są dostępne dla różnych systemów operacyjnych – m.in. Windows, Linux i Mac OS – i są bezpłatne (projekt Python rozwijany jest jako Open Source). Więcej informacji (oraz wersje instalacyjne do pobrania) można znaleźć na stronie http://python.org oraz w języku polskim na stronie http://pl.python.org Na platformie http://konkursy.oeiizk.edu.pl będą dostępne materiały pomocnicze dla uczniów wprowadzające do programowania w języku Python z wykorzystaniem grafiki żółwia. Nauczycieli zapraszamy także w pierwszej połowie marca 2013 na 20 godzinne szkolenie – 10 godzin stacjonarnie (dwa spotkania 5-godzinne) oraz 10 godzin pracy online. Zapisy na szkolenie dla nauczycieli odbywają się na platformie http://www.oeiizk.waw.pl/kursy lub za pośrednictwem Działu Organizacji Szkoleń.

Rozpoczęcie konkursu już 20 marca 2013 roku! Szczegółowe informacje będą wkrótce dostępne na stronie http://konkursy.oeiizk.edu.pl Zapraszamy do udziału!

46 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów corocznie organizuje Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA. Od roku szkolnego 2006/07 stał się on konkursem przedmiotowym organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Głównym celem Konkursu jest ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań algorytmicznych polegających na tworzeniu grafiki z wykorzystaniem języka Logo. Konkurs jest trzyetapowy: I etap – szkolny, II etap – rejonowy, III etap – finał. I etap – szkolny polega na samodzielnym rozwiązywaniu czterech zadań konkursowych. Uczestnicy I etapu Konkursu mogą rozwiązywać zadania w wybranym przez siebie miejscu i czasie. II etap – rejonowy polega na samodzielnym rozwiązywaniu trzech zadań konkursowych w wyznaczonym miejscu i czasie. Zawody odbywają się w pracowniach komputerowych OEIiZK w Warszawie oraz w wyznaczonych szkołach. III etap – finał polega, podobnie jak II etap, na samodzielnym rozwiązywaniu trzech zadań konkursowych w wyznaczonym miejscu i czasie. Zawody odbywają się w pracowniach komputerowych OEIiZK w Warszawie. Zapraszamy na stronę WWW konkursu http://minilogia.oeiizk.waw.pl celem zapoznania się z regulaminem konkursu, terminami kolejnych etapów. Literatura pomocna podczas przygotowań do Konkursu •

Borowiecka A., Borowiecki M., Chechłacz K., Jochemczyk W., Olędzka K., Samulska A. Konkursy Informatyczne miniLOGIA i Liga zadaniowa 2002/03-2009/10, OEIiZK 2010.

Jochemczyk W., Krajewska-Kranas I., Kranas W., Samulska A., Wyczółkowski M. Lekcje z komputerem, podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, WSiP 2004.

Walat A. – Wprowadzenie do Logomocji, OEIiZK 2003.

Witryna internetowa http://minilogia.oeiizk.waw.pl Informacje o konkursie, zbiór zadań przygotowujących do Konkursu, archiwum zadań z Konkursu.

Zbiór zadań w witrynie internetowej http://logia.oeiizk.waw.pl (Zadania I etapu).

Strona | 47


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych LOGIA W latach 1994-1999 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów organizował Warszawski Konkurs Informatyczny dla młodzieży szkół podstawowych, obejmujący swym zasięgiem województwa warszawskie i skierniewickie. Laureaci pierwszego WKI są wielokrotnymi laureatami krajowej Olimpiady Informatycznej i medalistami (także zdobywcami złotych medali) olimpiad międzynarodowych: IX Olimpiady Informatycznej w roku 1996 w Budapeszcie, X Olimpiady Informatycznej w roku 1997 w Kapsztadzie, oraz trzech Olimpiad Informatycznych Centralnej Europy. W roku 2000 Mazowiecki Kurator Oświaty powołał Mazowiecki Konkurs Informatyczny 2000 przeznaczony dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego. Natomiast 10 stycznia 2001 roku został powołany Konkurs Informatyczny dla uczniów gimnazjów: Logia01 Logo i algorytmy. Jego tradycje kontynuują kolejne edycje – Logia02, Logia03, …, Logia13. Informacje o konkursie można znaleźć na stronie http://logia.oeiizk.waw.pl. Uprawnienia laureatów i finalistów Konkursu Laureaci konkursu uzyskują ocenę celującą z informatyki oraz są przyjmowani do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów określonych w statucie danej szkoły. Finaliści konkursu otrzymują określoną liczbę punktów przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z właściwym Zarządzeniem MKO w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych w danym roku szkolnym. Literatura pomocna podczas przygotowań do Konkursu 1.

Borowiecka A., Borowiecki M., Chechłacz K., Jochemczyk W., Olędzka K., Samulska A. Konkursy Informatyczne LOGIA i POLLOGIA 2002/03-2009/10, OEIiZK Warszawa

2.

Walat A. - Wprowadzenie do języka i środowiska Logo Komeniusz

3.

Walat A. - Wprowadzenie do Logomocji

4.

Góralski A. – Programowanie w Logo, Wydawnictwo APS, Warszawa 2010

5.

Witryna internetowa logo.oeiizk.waw.pl

6.

Zbiór zadań w witrynie internetowej logia.oeiizk.waw.pl

48 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Twoje dane – Twoja sprawa GIODO dzieciom Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” jest przedsięwzięciem realizowanym od roku 2009 przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Podstawowym celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności. W ramach tego programu zainteresowane placówki mogą otrzymać pakiety edukacyjne zawierające m.in. materiały informacyjne dotyczące zasad ochrony danych osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i pomoce dydaktyczne. W 2012 roku do programu „Twoje dane – Twoja sprawa” przystąpił również Ośrodek, inaugurując program w województwie mazowieckim konferencją „Prawa człowieka – prawa dziecka”. W celu realizacji celów programu na drugie półrocze roku szkolnego 2012/13, zostały przygotowane następujące aktywności: •

Dzień otwarty dla dyrektorów placówek oświatowych i zainteresowanych nauczycieli na temat: Chrońmy dane uczniów W pierwszej części zostanie przedstawiona prezentacja Obowiązki szkoły w związku z ochroną danych osobowych. W dalszej kolejności będzie można indywidualnie zadawać dyżurującym specjalistom pytania, wyjaśniać problemy, dotyczące własnych placówek. Osoby zainteresowane wyjaśnieniem zagadnień z obszaru ochrony danych osobowych, mogą wcześniej przesyłać pytania na adres: ggregor@oeiizk.waw.pl Podczas konsultacji będą także udostępniane materiały, opracowane przez GIODO w związku z realizacją programu. Dzień otwarty planowany jest w drugiej połowie lutego 2013 roku.

Konferencja specjalistyczna Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Planowany termin: 26 lutego 2013 roku Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy Nowogrodzka 73

Konferencja specjalistyczna Zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów w pracy z nowymi technologiami Planowany termin: 4 marca 2013 roku Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy Nowogrodzka 73

Strona | 49


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Szkolenia metodyczne związane z prowadzeniem zajęć związanych z tematyką ochrony danych osobowych m.in. na lekcji wychowawczej, historii, języka angielskiego, informatyce. Celem szkoleń jest przygotowanie nauczycieli do kształtowania świadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wśród uczniów i uczennic w wieku 7-16 lat.

Szczegółowe informacje, dotyczące dokładnych terminów, tematyki zajęć, materiałów, będą sukcesywnie zamieszczane na stronie Ośrodka: http://www.oeiizk.waw.pl

50 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Konkurs Normalizacyjny Normalizacja i ja Ośrodek wspiera merytorycznie, organizowany przez Polski Komitet Normalizacyjny, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Mazowieckiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty,

I Konkurs Normalizacyjny Normalizacja i ja. Konkurs ten organizowany jest dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszelkich typów z terenu województw mazowieckiego i podkarpackiego. Celem Konkursu jest stymulowanie zainteresowania nauczycieli i uczniów tematyką normalizacyjną oraz uświadamianie jej znaczenia we współczesnym świecie. Konkurs trwa od 30 listopada 2012 roku do 15 marca 2013 roku. Dla zgłoszenia się do konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.pkn.pl/formularz_konkurs

Zadaniem konkursowym dla nauczycieli jest wykonanie opracowania na temat wykorzystywania wiedzy o normalizacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej lub scenariusza lekcji z zakresu normalizacji. Zadaniem konkursowym dla uczniów jest wykonanie najlepszej pracy graficznej – plakatu (dowolną techniką) na temat „Normalizacja i ja”. Każdy uczestnik konkursu jest uprawniony do pobrania materiałów pomocniczych: http://www.pkn.pl/sites/default/files/konkurs_materialy_pomocnicze.pdf http://www.pkn.pl/sites/default/files/konkurs_materialy_pomocnicze_2.pdf

oraz innych materiałów wysyłanych na elektroniczną skrzynkę pocztową. Prace należy nadsyłać do 15 marca 2013 r. na adres: Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14 00-050 Warszawa z dopiskiem „I Konkurs Normalizacyjny pt. Normalizacja i ja”. lub elektronicznie na adres pknkonkurs@pkn.pl Oceny nadesłanych prac uczniów i nauczycieli dokona jury Konkursu, w skład którego wejdą przedstawiciele PKN, przedstawiciel OEIiZK i przedstawiciel KOWEZiU. Autorom najlepszych prac jury przyzna nagrody opisane w Regulaminie Konkursu. Pełny regulamin dostępny jest pod adresem http://www.pkn.pl/sites/default/files/Regulamin_konkursu_PKN.pdf

Strona | 51


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

X Światowa Konferencja na temat komputerów w edukacji Federacja IFIP (International Federation of Information Processing) przyznała organizację X Światowej Konferencji na temat komputerów w edukacji (10th World Conference on Computers in Education WCCE 2013) Polsce. Odbędzie się ona w dniach od 2 do 5 lipca 2013 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Patronat nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski. Przewodnim tematem konferencji jest:

uczyć się będąc połączonym (learning while we are connected) Wśród gości zaproszonych na konferencję znalazło się dwóch wybitnych wykładowców, którzy w ostatnich latach wywarli bardzo duży wpływ na edukację. George Siemens – twórca konektywizmu, nowej teorii uczenia się w epoce cyfrowej. Mitchel Resnick – twórca popularnego środowiska programowania Scratch. Szczegółowe informacje o konferencji oraz rejestracja na stronie http://wcce2013.umk.pl Światowej konferencji towarzyszyć będzie X Konferencja Informatyka w Edukacji organizowana w dniach od 5 do 7 lipca 2013 (jeden dzień wspólny obu konferencji). Szczegółowe informacje o krajowej konferencji oraz rejestracja na stronie: http://edu.rsei.umk.pl/iwe2013

52 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Edukacyjne programy wyjazdowe dla kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli i bibliotekarzy Na mocy porozumienia zawartego z Unią Europejskich Federalistów z siedzibą w Łodzi (http://www.uef.lodz.pl) od 2006 roku Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie organizuje edukacyjne, zagraniczne programy wyjazdowe dla kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli i bibliotekarzy, których celem jest umożliwienie poznania doświadczeń z wykorzystywaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej w systemach bibliotecznych oraz systemach edukacyjnych w Europie. Kadra kierownicza oświaty oraz nauczyciele uczestniczą w wyjazdach poruszających tematy wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnej w nauczaniu dzieci i dorosłych oraz organizacji i zarządzaniu szkołą w krajach Europy. Podczas wyjazdów uwzględniana jest tematyka dotycząca metodyki nauczania i uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Bibliotekarze poznają systemy biblioteczne w krajach Europy, metody i formy pracy z czytelnikami, rozwiązania metodyczne i organizacyjne związane z wdrażaniem komputeryzacji i wykorzystywaniem technologii informacyjnych w bibliotekach. Każdy wyjazd edukacyjny zawiera elementy turystyczne, mające na celu przedstawienie dziedzictwa kulturowego danego kraju. W ramach współpracy dotychczas zrealizowane zostały następujące programy: •

„Skomputeryzowane biblioteki – centra informacyjne i multimedialne” – wyjazdy do Belgii, Francji, Szwajcarii, północnych Włoch.

„Biblioteki Austrii, Liechtensteinu, Francji, Niemiec, Słowenii i Włoch – nowoczesne centra multimedialne”.

„Biblioteki – centra multimedialne i informacyjne na przykładzie Paryża”

„Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu oraz doskonalenie nauczycieli w tym zakresie” – wyjazdy do Holandii, Finlandii, Anglii, Austrii, Francji.

W 2013 roku (wrzesień/październik) nauczyciele, kadra kierownicza oświaty oraz bibliotekarze wezmą udział w następujących programach: •

„Biblioteki jako centra informacyjne i multimedialne na Węgrzech” (Budapeszt, 14-21.09.2013).

„Biblioteki Holandii i Niemiec – nowoczesne centra multimedialne” (Papenburg 28.09-05.10.2013).

„Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu oraz doskonalenie nauczycieli w tym zakresie we Francji na przykładzie Paryża (Paryż, Montmorency, 14-21.09.2013).

Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.oeiizk.waw.pl, zakładka Współpraca. Zapraszamy do udziału w wyjazdach!

Strona | 53


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Oprogramowanie polecane w nauczaniu przedmiotów informatycznych

LOGOMOCJA polska edycja światowego przeboju edukacyjnego Imagine Logo wspaniałe polskojęzyczne środowisko twórczego uczenia się i nauczania Logomocja, jest wspaniałym środowiskiem uczenia się przez tworzenie w duchu konstruktywizmu – koncepcji zrodzonej z badań szwajcarskiego psychologa Jeana Piageta nad rozwojem poznawczym. Logomocja jest przystępna dla początkujących. Zawiera bogaty zestaw pomocy ułatwiających tworzenie prawdziwie multimedialnych projektów, tworzenie atrakcyjnych scenerii, graficznego tła i animowanych postaci, programowanie komunikacji z użytkownikiem za pomocą przycisków, suwaków, pasków narzędzi, pól tekstowych, itd. Projekty te można uruchamiać zarówno w Logomocji, jak również jako projekty WWW, za pośrednictwem Internetu. Logomocja jest jednocześnie dojrzałym językiem programowania atrakcyjnym dla ambitnych młodych ludzi, którzy chcą realizować ciekawe złożone zadania programistyczne, i uczyć się współczesnych metod: programowania obiektowego, programowania funkcyjnego, tworzenia nowoczesnych interfejsów komunikacji z użytkownikami komputera, różnych metod rozwiązywania niebanalnych problemów algorytmicznych, projektowania i ciekawych zastosowań złożonych struktur danych. Dzięki tym różnorodnym zaletom jest doskonałą pomocą naukową dla uczniów i nauczycieli przydatną w uczeniu się i nauczaniu różnych przedmiotów i umiejętności z zakresu: informatyki, matematyki, twórczej ekspresji i komunikacji na poziomie od szkoły podstawowej do matury. Logomocja jest polską edycją, przedstawicielem licznej rodziny narodowych wersji Imagine Logo. Dzięki temu polscy użytkownicy Logomocji mogą współpracować z amatorami Imagine Logo w różnych krajach i korzystać z bardzo bogatych zasobów przykładowych projektów i różnorodnych materiałów dostępnych na stronach WWW. Dalsze informacje na stronie: http://logo.oeiizk.waw.pl

54 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

ALGO – Pascal dla Windows Polskie środowisko, wspólny ekran dla grafiki i instrukcji read-write, grafika żółwia... Współczesne środowiska programistyczne ze względu na swój stopień komplikacji sprawiają trudność uczącym się programowania. Brak jest prostego środowiska pozwalającego skupić się na algorytmie. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że język programu, jak i całe środowisko, opierają się zwykle na języku angielskim. Tymczasem większość oprogramowania edukacyjnego i użytkowego przygotowywana jest w wersjach narodowych. Z tych właśnie przyczyn powstało Algo – środowisko z prostym interfejsem graficznym bazujące na języku Pascal. W Algo użytkownik ma do dyspozycji w pełni spolszczone środowisko. Możliwość przełączania środowiska i języka programowania z polskiego na angielski pozwala łatwo wprowadzać podstawowe konstrukcje języka Pascal. Nie bez znaczenia jest także system pomocy w języku polskim.

Jeden wspólny ekran wyników (grafika kartezjańska, grafika żółwia, ekran dla instrukcji wejścia-wyjścia read-write) pozwala łatwo demonstrować wyniki działania programu. Dzięki temu możemy skoncentrować się na algorytmie, a nie na budowie interfejsu użytkownika. Możliwość porządkowania kodu źródłowego (automatyczne wcięcia) oraz jego zapis w postaci pliku HTML dają nauczycielowi proste narzędzie do przygotowywania serwisów internetowych zawierających przykładowe rozwiązania omawianych problemów. Dalsze informacje na stronie: http://algo.oeiizk.waw.pl

Strona | 55


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Szkolenia z wykorzystaniem układów pomiarowych polecanych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

l. godzin

Lp

Rodzaj

Nauczanie przedmiotów przyrodniczych w dobie technologii cyfrowych staje się bardziej atrakcyjne, gdy możemy wykonywać doświadczenia wspomagane komputerowo z wykorzystaniem różnych czujników. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów prowadzi szereg szkoleń, podczas których stosowane są różne interfejsy pomiarowe z zestawem czujników i oprogramowaniem do nauczania przedmiotów przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii i przyrody).

w

40

Technologia informacyjna w nauczaniu fizyki

w

40

Podstawy pomiarów komputerowych

w

20

Symbol szkolenia

Nazwa szkolenia

TIP

Technologia informacyjna w nauczaniu przyrody

2.

TIF

3.

POM

1.

4.

BKK

Technologia informacyjna w nauczaniu biologii

w

40

5.

TICHEM

Technologia informacyjna w nauczaniu chemii

w

40

6.

COACH

Pomiary i modelowanie z zestawem Coach

w

20

7.

ICT4IST

Pomiary i modelowanie zjawisk przyrodniczych z pakietem ICT for IST

w

20

Układy pomiarowe i oprogramowanie

CoachLabII/II+ Wielofunkcyjny interfejs zawierający własny procesor i pamięć, zalecany do nauczania fizyki z astronomią na poziomie gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Daje możliwości pomiaru i analizy: •

sygnałów analogowych różnych wielkości fizycznych (np. napięcia, temperatury, światła, dźwięku, pH, natężenia pola magnetycznego),

liczby impulsów np. z bramki świetlnej, licznika Geigera-Müllera,

56 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

położenia poruszającego się ciała mierzonego za pomocą ultradźwiękowego miernika odległości.

Umożliwia także sterowanie urządzeniami zewnętrznymi. CoachLab II/II+ jest dostarczany wraz z uczniowską wersją programu Coach 6 zawierającą zestaw podstawowych ćwiczeń.

€LAB €LAB jest niedrogim i łatwym w użyciu interfejsem pomiarowym przeznaczonym dla szkół podstawowych i szkół na wyższym poziomie edukacyjnym. Może być zastosowany do wprowadzenia uczniów do pomiarów z komputerem. Interfejs posiada dwa wejścia analogowe do podłączenia czujników z wtyczkami typu BT. Jest przyłączany do komputera za pomocą wejścia USB i nie wymaga dodatkowego zasilania. Może być używany do pomiaru wielu różnych wielkości fizycznych ze względu na rozmaitość dostępnych czujników. €Lab posiada własny procesor i wbudowaną pamięć umożliwiając pomiary w czasie rzeczywistym z wysoką częstotliwością próbkowania, niezależnie od cech obsługującego go komputera. €Lab jest dostarczany z uczniowską wersją programu Coach 6.

€SENSE €Sense jest prostym w użytkowaniu, łączonym przez port USB laboratoryjnym interfejsem, z wbudowanymi trzema wysokiej jakości czujnikami do pomiarów temperatury, dźwięku i światła. Możliwe jest również przyłączenie dodatkowego czujnika temperatury (dołączonego do pakietu), co daje możliwość pomiaru temperatury cieczy. Wbudowana dioda LED oraz głośniczek mogą być użyte w prostych eksperymentach dotyczących sterowania. Interfejs posiada własny procesor i wbudowaną pamięć umożliwiając szybkie pomiary w czasie rzeczywistym. Pamięć typu FLASH pozwala na łatwe dostosowanie do zewnętrznego programu obsługującego ten interfejs. €Sense jest dostarczany z uczniowską wersją programu Coach 6 oraz z dodatkowym czujnikiem temperatury.

Strona | 57


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

€MOTION €Motion jest nowym ultradźwiękowym detektorem ruchu, zaprojektowanym przez CMA, przyłączanym do komputera bezpośrednio przez port USB. Umożliwia rejestrację położenia poruszających się obiektów (bez konieczności używania interfejsu pomiarowego) i analizę ruchu ciał na podstawie wykresów położenia i prędkości. Współpracuje z programem Coach 6 w wersji autorskiej lub uczniowskiej, począwszy od wersji 6.25.

Coach 6 Coach 6 to pakiet programów do nauczania przedmiotów ścisłych i techniki, zaprojektowany i rozwijany w Fundacji CMA (Centre for Microcomputer Applications) w Amsterdamie. Zawiera bogaty zestaw ćwiczeń, które wykorzystują stosowne narzędzia technologii informacyjnej do pomiarów laboratoryjnych, wideopomiarów, sterowania, modelowania, a także analizy i przekształcania danych. Program zawiera bogaty zestaw multimediów w postaci gotowych obrazów, klipów wideo, animacji oraz linków do ciekawych stron internetowych. Występuje w wersji autorskiej - licencja szkolna (umożliwiającej projektowanie nowych ćwiczeń) oraz uczniowskiej tzw. Coach 6 Lite (bezpłatny). W ramach międzynarodowych projektów IT for US i ICT for IST zostały opracowane materiały metodyczne, które zawierają wiele ciekawych przykładów wykorzystania programów Coach, Insight i Modellus w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Są one udostępnione na stronach internetowych projektów http://www.itforus.oeiizk.waw.pl, http://ictforist.oeiizk.waw.pl.

58 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

INSIGHT – POMIARY Program Insight – pomiary jest polską wersją programu Datalogging Insight, wydanego przez firmę Logotron z Wielkiej Brytanii, specjalizującą się w oprogramowaniu edukacyjnym. Wersja polska została opracowana w czasie realizacji projektu IT for US – Information Technology for Understanding Science (Technologia informacyjna dla zrozumienia przedmiotów przyrodniczych), koordynowanego przez OEIiZK (grant nr 119001-CP-1-2004-1-PL-COMENIUS-C21). Insight – pomiary umożliwia wykonywanie pomiarów komputerowych z wykorzystaniem różnych interfejsów i czujników (w tym Coach Lab II/II+), a także modelowanie zjawisk przyrodniczych. Bogate narzędzia do prezentacji i analizy danych ułatwiają uczniom zrozumienie zależności między badanymi wielkościami, przedstawionymi na wykresach. Nauczyciel może skorzystać z propozycji dydaktycznych, zawartych w poradniku metodycznym „Pomiary i modelowanie z programem Insight – pomiary”, opracowanym w OEIiZK.

Modellus Modellus to program służący do budowania modeli matematycznych i opartych na tych modelach symulacji procesów i zjawisk. Został opracowany przez prof. Vitora Teodoro z Uniwersytetu w Lizbonie. Polska wersja tego programu została przygotowana przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Środek dydaktyczny zalecany do nauczania fizyki z astronomią na poziomie gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Modellus pozwala na nowoczesne, konstruktywistyczne nauczanie fizyki, chemii, biologii, techniki, informatyki na różnym poziomie, od szkoły podstawowej aż po uniwersytet. Jest wykorzystywany w wielu krajach, w różnych wersjach językowych: angielskiej, portugalskiej, hiszpańskiej, greckiej. W szczególności został dołączony do brytyjskiego kursu fizyki Advancing Physics. Obszerna biblioteka gotowych modeli zawiera przykłady z różnych dziedzin. Znajdziemy więc modele drgań, pola grawitacyjnego, lotów orbitalnych, równowagi ekologicznej. Znajdziemy przykłady obliczeń inżynierskich i badania funkcji matematycznych. W porównaniu z innymi programami służącymi do modelowania komputerowego Modellus stwarza szczególnie duże możliwości obrazowania przebiegu modeli w postaci wyjątkowo poglądowych animacji. Dalsze informacje na stronie: http://modellus.oeiizk.waw.pl

Strona | 59


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Licencja oprogramowania Microsoft dla szkół w ramach School Agreement Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, we współpracy z firmą PROGMAN, jest realizatorem umowy School Agreement na terenie województwa mazowieckiego.

W związku z zakwalifikowaniem przez Bank Światowy Polski do grupy państw o wysokim dochodzie narodowym przypadającym na obywatela, firma Microsoft została zobligowana do zakończenia sprzedaży w ramach umów School Agreement. Sprzedaż po cenach preferencyjnych dla szkół, które dotychczas nie skorzystały z możliwości umowy School Agreement, została zakończona 15 marca 2011 roku. Do końca trwania w Polsce obecnego etapu Partnerstwa dla Przyszłości (2013 r.), dostęp do licencji dla szkół, które już skorzystały z możliwości zakupu subskrypcji w ramach umowy School Agreement, zostaje utrzymany na dotychczasowych zasadach. Należy jednak pamiętać, że przerwanie subskrypcji (nie odnowienie w terminie zamówienia) uniemożliwia ponowne skorzystanie z preferencyjnych cen. Odnawiającym licencję szkołom polecamy subskrypcję trzyletnią, gwarantującą utrzymanie cen przez kolejne trzy lata. W takim przypadku należy jednak sprawdzić u dyrektora jednostki, czy wolno mu zawrzeć umowę, która zobowiązaniem wykracza poza zatwierdzony roczny budżet. Zgodnie z realizacją Rządowego Projektu pilotażowego Cyfrowa Szkoła szkoły z województwa mazowieckiego, które zostały zakwalifikowane do udziału w programie i w jego ramach planują wykorzystanie systemu operacyjnego Windows oraz rozwiązań MS Office mogą także skorzystać z oferty umowy School Agreement, nawet jeśli wcześniej nie mieły wykupionej subskrypcji. Zamówienia należy składać w Dziale Handlowym firmy ProgMan S.A., formularz zamówienia oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie http://www.progman.com.pl, informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem 58 66 11 888 wew. 1 i za pomocą poczty elektronicznej msa@progman.com.pl.

60 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Ciekawa książka – Zarys dydaktyki informatyki XXI wiek – wiek nowych technologii i środków komunikowania się stawia ogromne wyzwania przed ludźmi i społeczeństwami. Ważne zadania niesie także dla edukacji, którą permanentnie usiłuje się reformować. Jednak, bez względu na to, co postanowią władze odgórnie, i tak najważniejsze jest to, co podczas każdej swojej lekcji będzie realizował nauczyciel. Jak może pomóc sobie w swojej pracy poszukujący nauczyciel, który chciałby jak najlepiej zmierzyć się ze światem nowych technologii i wykorzystać je do wspierania swoich uczniów? Wiele wskazówek znajdzie zapewne w książce Andrzeja Walata Zarys dydaktyki informatyki. Książka została wydana przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w 2007 roku. Ze względu na poruszaną tematykę i sposób jej przedstawienia stanowi unikatową pozycję na rynku wydawnictw edukacyjnych. Autor, doświadczony pedagog, w wielu swoich wystąpieniach prezentował stanowisko, że warto czerpać z wiedzy i doświadczeń mądrych ludzi. Książka Andrzeja Walata Zarys dydaktyki informatyki stwarza nauczycielom właśnie taką szansę. Zachęcamy do skorzystania z niej! Książkę można nabyć w sklepiku Ośrodka.

Strona | 61


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Ciekawa książka – Prawo autorskie w szkole Jest to książka dla każdego nauczyciela. Składa się z kilku artykułów, w których współczesny nauczyciel może znaleźć informacje, odpowiedzi i rady na większość nurtujących go wątpliwości związanych z praktycznym stosowaniem prawa autorskiego. Każdy z nas w swojej pracy stara się wykorzystywać nowe technologie, w tym Internet, aby praca edukacyjna z uczniami przynosiła coraz lepsze efekty. Często, nawet nieświadomie wykorzystujemy utwory, które być może chronione są prawem autorskim, poza tym często jesteśmy twórcami i też powinniśmy wiedzieć na jakiej zasadzie możemy dysponować naszymi dziełami. W książce znajdziemy omówienie aktualnego stanu prawnego prawa autorskiego w aspekcie działalności dydaktycznej nauczyciela, podana jest także treść ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamieszczony jest krótki przewodnik dla nauczycieli dotyczący prawa autorskiego w powiązaniu z technologią informacyjną oraz bardzo interesujące artykuły o wolnej kulturze i nauce w dobie Internetu. W tej książce znajdziemy też pomoc do sprawdzenia własnych informacji na temat prawa autorskiego (a może do sprawdzenia swoich uczniów, jeśli będziemy ich uczyć zagadnień z tym związanych), gdyż dołączono na str. 92 test z prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także pomoc w publikowaniu i korzystaniu z utworów na licencjach Creative Commons. Opisane są również typy licencji na podstawie których wykorzystujemy programy komputerowe w edukacji. Godnym polecenia jest też ostatni z zamieszczonych artykułów (to już czysta beletrystyka) – są to refleksje autorki po przeczytaniu książki Lawrence Lessiga „Wolna kultura”, udostępnionej w Internecie, na warunkach pozwalających na niekomercyjne rozpowszechnianie i modyfikację – warto! Koniecznie miejmy „pod ręką” tę pozycję, aby w różnych sytuacjach można było do niej zajrzeć, wyjaśnić swoje wątpliwości (co mówi ustawa i jakie są jej interpretacje), poznać dokładnie terminologię (np. nazwy licencji) i dowiedzieć się jakie obecnie są możliwości radzenia sobie w globalnej sieci (np. kopiować grafikę na określonej licencji CC). Każdy nauczyciel świadomym i prawym twórcą i odbiorcą nauki i kultury w XXI wieku  Książkę można nabyć w sklepiku Ośrodka.

62 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Sklepik Ośrodek jest wydawcą polskiej wersji światowego przeboju edukacyjnego Imagine Logo (polska nazwa Logomocja). Imagine Logo jest następcą programu Logo Komeniusz, który był zakupiony do pracowni komputerowych dostarczanych szkołom w ramach akcji „Internet w każdej gminie” i „Internet w każdym gimnazjum”. Szkoły posiadające licencje na Logo Komeniusz (także otrzymaną bezpłatnie razem z pracownią) mogą zakupić program Logomocja w naszym sklepiku po niższych, atrakcyjnych cenach. Ośrodek rozpowszechnia także wiele innych komputerowych programów dydaktycznych, np. Algo – Pascal dla Windows oraz oprogramowanie do budowania modeli i symulacji procesów Modellus. W naszym Sklepiku, mieszczącym się w głównej siedzibie Ośrodka przy ul. Raszyńskiej 8/10 (pokój 202), można zakupić wyżej wymienione oprogramowanie, książki z zakresu informatyki i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (głównie wydawnictwa OEIiZK, ale również książki innych wydawnictw w atrakcyjnych cenach), płyty CD i DVD. Polecamy m. in. zbiory zadań z konkursów informatycznych Logia, Pollogia, miniLogia oraz Liga Zadaniowa.

Sklepik prowadzi również sprzedaż wysyłkową. Można się z nami skontaktować telefonicznie 22 579-41-26 lub 22 579-41-00, albo za pomocą poczty elektronicznej: sklepik@oeiizk.waw.pl Godziny pracy Sklepiku przy ul. Raszyńskiej 8/10: •

Poniedziałek 830-1745

Wtorek 830-1430

Środa 830-1745

Czwartek 830-1530

Piątek 830-1430

Strona | 63


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Tematyczne serwisy WWW prowadzone przez Ośrodek •

http://moodle.oeiizk.waw.pl – platforma do nauczania na odległość

http://sbs.oeiizk.edu.pl – serwis dla administratorów szkolnych pracowni SBS

http://logo.oeiizk.waw.pl – serwis poświęcony językowi logo i środowisku Logomocja

• •

http://logia.oeiizk.waw.pl – strona przedmiotowego konkursu informatycznego dla

gimnazjalistów

http://minilogia.oeiizk.waw.pl – strona przedmiotowego konkursu informatycznego dla

uczniów szkół podstawowych

http://ctn.oeiizk.waw.pl – strona Centrum Technologii Nauczania poświęcona zastosowaniom TI w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

http://modellus.oeiizk.waw.pl – serwis dla nauczycieli wykorzystujących program Modellus

http://biblioteka.oeiizk.waw.pl – serwis informacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy

http://tnbsp.oeiizk.waw.pl – strona Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy

Szkół Polskich

http://edutikacja.oeiizk.waw.pl – serwis Ośrodka dla nauczycieli 2.0

http://mrostkow.oeiizk.waw.pl/wq – serwis: wszystko o WebQuestach

http://doradca.oeiizk.waw.pl – strona doradców metodycznych w zakresie informatyki

http://korczak.oeiizk.waw.pl – strona poświęcona konkursom interdysplinarnym o Januszu

Korczaku

Zapraszamy także do zapoznania się z materiałami dostępnymi w ramach naszych archiwalnych serwisów: • • • • •

http://www.oeiizk.edu.pl – Edukus – Komputer w szkole – serwis dla nauczycieli http://internet.oeiizk.waw.pl – podstawowe pojęcia związane z Internetem, historia

Internetu

http://java.oeiizk.waw.pl – serwis dotyczący programowania w Javie http://linux.oeiizk.waw.pl – serwis dla nauczycieli wykorzystujących system operacyjny

Linux

http://algo.oeiizk.waw.pl – serwis poświęcony środowisku Algo (Pascal)

64 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Standardowe szkolenia dla nauczycieli różnych przedmiotów oferowane przez Ośrodek Rodzaj: s – oznacza specjalistyczne szkolenia informatyczne, w – oznacza warsztaty przedmiotowo-metodyczne

POSŁUGIWANIE SIĘ TECHNOLOGIAMI INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNYMI

l. godzin

Lp

Rodzaj

Szkolenia doskonalące umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi kierowane do wszystkich nauczycieli

Podstawy użytkowania i zastosowań komputera

s

20

Zastosowania edytora tekstu Word

s

20

Symbol szkolenia

Nazwa szkolenia

1.

WST

2.

ED

3.

ARKP

Arkusz kalkulacyjny dla początkujących

s

20

4.

ARKS

Arkusz kalkulacyjny dla średnio zaawansowanych

s

20

5.

ARKZ

Arkusz kalkulacyjny dla zaawansowanych

s

20

6.

BAZW

Wprowadzenie do baz danych

s

40

7.

BAZP

8.

CD

Wprowadzenie do projektowania i tworzenia aplikacji baz danych

s

40

Zastosowania edytora graficznego CorelDraw

s

40

9.

WPP

Zastosowania pakietu prezentacyjnego PowerPoint

s

24

10.

INTIM

Internet i multimedia

s

24

11.

HTML

Tworzenie dokumentów HTML

s

24

12.

FLASH

Zaawansowane techniki publikowania w Internecie – FLASH

s

40

13.

CMSJ

Budowanie strony WWW szkoły w oparciu o system CMS Joomla

w

40

14.

MPWSK

Uczniowski CMS

w

15

15.

PICASA

Tworzenie i wykorzystanie drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych z zastosowaniem programu Picasa

s

24

Strona | 65


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

UŻYTKOWANIE SIECI KOMPUTEROWYCH, OPIEKUN SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

Rodzaj

l. godzin

Szkolenia doskonalące umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno - komunikacyjnymi kierowane do wszystkich nauczycieli

1.

LINUXu

System operacyjny LINUX – użytkowanie systemu

s

40

2.

LINUXa1

System operacyjny LINUX – administrowanie systemem, cz. 1

s

40

3.

LINUXa2

System operacyjny LINUX – administrowanie systemem, cz. 2

s

40

4.

OPK1

Opiekun szkolnej pracowni komputerowej, cz. 1

s

40

5.

OPK2

Opiekun szkolnej pracowni komputerowej, cz. 2

s

40

6.

CMSM

Instalacja Moodle na serwerze SBS 2003

s

10

Lp

Symbol szkolenia

Nazwa szkolenia

7.

D1

Szkolenia administratorów szkolnych pracowni internetowych, cz. 1

s

40

8.

D2

Szkolenia administratorów szkolnych pracowni internetowych, cz. 2

s

40

9.

D3

Przygotowanie nauczyciela do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej, cz. 3

s

40

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNE W NAUCZANIU RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW Szkolenia doskonalące i warsztaty przedmiotowo-metodyczne kierowane do nauczycieli różnych przedmiotów przygotowujące do efektywnego stosowania TIK w uczeniu się i nauczaniu

Rodzaj

l. godzin

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

1.

POLKA

Polonista XXI wieku - Komputer w nauczaniu języka polskiego

w

40

2.

HWK

Komputerowe warsztaty historyczne

w

40

3.

EDG

Redagowanie gazetek szkolnych wspomagane techniką komputerową

w

40

Lp

Symbol szkolenia

66 | Strona

Nazwa szkolenia


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

1.

Symbol szkolenia TIKMAT

2. CaRMONL 3.

CaRMST

l. godzin

Lp

Rodzaj

NAUCZYCIELE MATEMATYKI

Wykorzystanie TIK w nauczaniu matematyki

w

20

Program C.a.R.Metal w nauczaniu i uczeniu się matematyki, na odległość

w

30

C.a.R.Metal w nauczaniu i uczeniu się matematyki, stacjonarnie

w

20

Nazwa szkolenia

l. godzin

Lp

Rodzaj

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

w

40

Technologia informacyjna w nauczaniu fizyki

w

40

Podstawy pomiarów komputerowych

w

20

TIG

Technologia informacyjna w nauczaniu geografii

w

40

BKK

Technologia informacyjna w nauczaniu biologii

w

40

TICHEM

Technologia informacyjna w nauczaniu chemii

w

40

GCHEM

Podstawy grafiki komputerowej dla nauczycieli chemii

w

30

MODONL

Modelowanie w Modellusie, na odległość

w

30

GCHONL

Podstawy grafiki komputerowej dla nauczycieli chemii, na odległość

w

30

Symbol szkolenia

Nazwa szkolenia

TIP

Technologia informacyjna w nauczaniu przyrody

2.

TIF

3.

POM

4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.

10.

MiIG

Multimedia i Internet w nauczaniu geografii

w

25

11.

COACH

Pomiary i modelowanie z zestawem Coach

w

20

12.

TINTPRZ

Tablica interaktywna w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

w

15

13.

ICT4IST

Pomiary i modelowanie zjawisk przyrodniczych z Pakietem ICT for IST

w

20

Strona | 67


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

l. godzin

Lp

Rodzaj

WSZYSCY NAUCZYCIELE

w

15

Metody i narzędzia nauczania na odległość – platforma Moodle

w

40

Lekcje z komputerem z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

w

5

Symbol szkolenia

1.

POMDYD

2.

MOODLE

3.

TINTL

Nazwa szkolenia Pomiar dydaktyczny – komputerowe opracowanie wyników

4. GENDERONL Informatyczna równość kobiet i mężczyzn, na odległość

w

40

ABC o EWD i jej wykorzystaniu w szkole

w

15

KZUE

Kształcenie zawodowe z uwzględnieniem wymagań Unii Europejskiej

w

15

OZE

Otwarte Zasoby Edukacyjne, na odległość

w

10

5.

EWD

6. 7. 8.

EWTIK

9.

PREMUL

Ewaluacja wewnętrzna w szkole wspierana przez TIK

w

25

Jak przekazywać informacje – prezentacje multimedialne

w

20

10

TWQ

Tworzenie WebQuestów i ich wykorzystywanie w procesie kształcenia

w

30

11.

PU

Technologia informacyjna wspierająca planowanie projektów unijnych

w

15

12.

FSE

Facebook jako narzędzie społecznej edukacji w sieci

w

10

13.

ZRS

Praktyczna realizacja zasady równości szans w projektach unijnych wspomagana technologią informacyjno – komunikacyjną

s

5

14.

SDU

Multimedialne zasoby o światowym dziedzictwie UNESCO

s

10

15.

ILST

Szkolenie Trenerów projektu Intel® Learning Series

w

20

16.

ILSN

Szkolenie Nauczycieli projektu Intel® Learning Series

w

20

17.

WebQONL

WebQuest – jak to łatwo powiedzieć… i zrobić!, na odległość

w

40

18.

CRK

Curriki – giełda narzędzi TIK

w

35

19.

KOM

Tworzenie komiksów za pomocą narzędzi Web 2.0

w

10

Prezentowanie i publikowanie efektów projektu za pomocą narzędzi Web 2.0

w

15

20.

PREZPROJ

21.

DMCt

W dowolnym miejscu i czasie

w

15

22.

BPMS

Możesz powiedzieć o sobie tyle ile chcesz. O zasadach bezpiecznej pracy w mediach społecznościowych

w

5

23.

ZKCS

Zasoby kultury w cyfrowym świecie

w

15

24.

TWF

Trzeci wymiar fotografii

w

5

68 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

NAUCZYCIELE INFORMATYKI I INNI NAUCZYCIELE ZAINTERESOWANI PROGRAMOWANIEM

Symbol szkolenia

1.

MISP 1, 2

2.

MIG

3.

MINL

4. LOGIAONL

Nazwa szkolenia

l. godzin

Lp

Rodzaj

Szkolenia doskonalące i warsztaty przedmiotowo-metodyczne kierowane do nauczycieli informatyki różnych typów szkół oraz do nauczycieli innych przedmiotów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę informatyczną

Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli informatyki w szkow le podstawowej cz.1, cz. 2

40

Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli informatyki

w

40

Warsztaty dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu miniLOGIA

w

40

Jak przygotować ucznia do konkursu LOGIA, na odległość

w

60

5.

IMG1

Wprowadzenie do języka Logo i środowiska Logomocja

s

40

6.

IMG2

Tworzenie aplikacji w środowisku Logomocja

s

40

7.

IMGG

Gry i zabawy dydaktyczne w środowisku Logomocja

w

40

8.

LOGOONL

Programowanie w Logo, na odległość

w

40

9.

CPPONL

10.

JAAP

11.

JAVAONL

12

PHPz

13.

PHPONL

14.

SCRATCH1

15. SCRATCH2

Wprowadzenie do programowania w języku C++, na odległość

w

40

Tworzenie apletów w języku Java

s

24

Podstawy programowania w języku Java, na odległość

s

50

Zaawansowane programowanie w języku PHP z elementami MySQL

s

30

Programowanie w języku PHP, na odległość

s

50

Wprowadzenie do programowania w SCRATCHu

s

24

Algorytmy w programach SCRATCH i BYOB

16. TURTLEART Programowanie czy sztuka w TurtleArt? 17.

PYTHON

Podstawy programowania w języku Python z wykorzystaniem grafiki żółwia

s

24

w

5

s

20

Strona | 69


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

Komputer w nowoczesnej szkole, na odległość

s

25

Arkusz kalkulacyjny w pracy dyrektora szkoły

s

25

s

25

Symbol szkolenia

Nazwa szkolenia

1.

KDYRONL

2.

ARKD

3.

l. godzin

Lp

Rodzaj

Szkolenia doskonalące i warsztaty przedmiotowo-metodyczne kierowane do dyrektorów placówek oświatowych

„Chmura w Internecie” wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy

TIKDYR

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNE W PRACY DORADCY METODYCZNEGO

Rodzaj

l. godzin

Szkolenia doskonalące i warsztaty przedmiotowo-metodyczne kierowane do nauczycieli – doradców metodycznych różnych przedmiotów

Arkusz kalkulacyjny w pracy doradcy metodycznego

w

40

Tworzenie strony WWW doradcy metodycznego

w

40

SW

Stylowa praca doradcy z użyciem edytora Word – zaawansowane szkolew nie dla doradców metodycznych

40

4.

SWONL

Stylowa praca doradcy lub dyrektora szkoły w edytorze Word 2007, w na odległość

40

5.

WMET1

Poczta elektroniczna w pracy doradcy metodycznego

w

6

6.

WMET2

Korespondencja seryjna w pracy doradcy metodycznego

w

6

7.

WMET3

Zagrożenia komputerowe

w

6

8.

MDLMET

Platforma Moodle narzędziem doradcy metodycznego

w

40

Lp

Symbol szkolenia

1.

ARKMET

2.

WWWMET

3.

70 | Strona

Nazwa szkolenia


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNE W PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

Symbol szkolenia

1.

BIB

2.

MOLOPTI

3.

BWWW

l. godzin

Lp

Rodzaj

Szkolenia doskonalące i warsztaty przedmiotowo-metodyczne kierowane do nauczycieli bibliotekarzy

Podstawy informatyzacji pracy bibliotekarza

w

24

Pakiet MOL OPTIVUM w pracy bibliotekarza

w

24

Tworzenie stron WWW dla bibliotekarzy

w

24

Nazwa szkolenia

4. BINTIMONL Internet i multimedia dla bibliotekarzy, na odległość 5.

BIBPPONL

6. PROGMAN 7.

EZBwB

w

24

Tworzenie prezentacji multimedialnych dla potrzeb biblioteki, w na odległość

24

Biblioteka firmy ProgMan w pracy bibliotekarza

w

24

Edukacyjne zastosowanie blogu w pracy bibliotekarza

w

24

Strona | 71


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNE W NAUCZANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM (Dziecko – mały uczeń w świecie współczesnym)

Rodzaj

l. godzin

Warsztaty przedmiotowo-metodyczne kierowane do nauczycieli przedszkoli, kształcenia zintegrowanego i nauczycieli informatyki w klasach I-III

1.

DPS

Publikowanie w sieci nie tylko dla informatyków

w

20

2.

DNIP

Narzędzia internetowe w promocji i współpracy

w

20

Lp

Symbol szkolenia

Nazwa szkolenia

3.

DGFD1

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, cz. 1

w

20

4.

DGFD2

Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, cz. 2

w

20

5.

DPDN

6.

DPK

Drukowane pomoce dydaktyczne w kształceniu dzieci najmłodszych

w

15

Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze

w

30

7.

DTINT

Dziecko przy tablicy interaktywnej

w

15

8.

DIMG1

Logo w nauczaniu zintegrowanym, cz. 1

s

20

9.

DIMG2

Logo w nauczaniu zintegrowanym, cz. 2

s

20

10.

DWPE

Wykorzystanie pakietów edukacyjnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej

w

20

72 | Strona


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Sekretariaty Dział Organizacji Szkoleń Zgłoszenia na szkolenia oraz wszelkie informacje dotyczące proponowanych szkoleń można uzyskać w Dziale organizacji szkoleń, pokój 206 w głównej siedzibie Ośrodka przy ul. Raszyńskiej 8/10. Kierownik: Halina Chabros, tel. 22 579-41-21, e-mail: halina.chabros@oeiizk.waw.pl Informacji o organizacji szkoleń udzielają i zgłoszenia na szkolenia przyjmują: Ewa Woźniak, tel. 22 579-41-22, e-mail: ewa.wozniak@oeiizk.waw.pl Renata Osica, tel. 22 579-41-80, e-mail: renata.osica@oeiizk.waw.pl Wioletta Drobniak, tel. 22 579-41-23, e-mail: wioletta.drobniak@oeiizk.waw.pl

Strona | 73


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 579-41-00, fax 22 579-41-70 http://www.oeiizk.waw.pl

Informacje o odpłatności za szkolenia Wymienione ceny obejmują szkolenia organizowane od 2 stycznia 2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku.

Dla kadry kierowniczej szkół i placówek (dyrektorzy, wicedyrektorzy), wizytatorów KO oraz doradców metodycznych publicznych placówek oświatowych województwa mazowieckiego szkolenia są bezpłatne. Za wszystkie odpłatne formy doskonalenia, opłaty wynoszą: 1.

2.

3.

za szkolenia trwające od 20 do 40 godzin: •

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (dla których organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski): 50 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych publicznych placówek oświatowych województwa mazowieckiego: 100 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych niepublicznych placówek oświatowych województwa mazowieckiego: 150 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych publicznych placówek oświatowych z innych województw: 250 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych niepublicznych placówek oświatowych z innych województw: 300 zł;

Pełna odpłatność za szkolenia stacjonarne wynosi 600 zł.

za szkolenia trwające krócej niż 20 godzin: •

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (dla których organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski): 25 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych publicznych placówek oświatowych województwa mazowieckiego: 50 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych niepublicznych placówek oświatowych województwa mazowieckiego: 75 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych publicznych placówek oświatowych z innych województw: 125 zł;

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych niepublicznych placówek oświatowych z innych województw: 150 zł;

Pełna odpłatność za szkolenia stacjonarne wynosi 300 zł.

Odpłatność za szkolenia online kończone wydaniem zaświadczenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych placówek oświatowych (niezależnie od liczby godzin): 75 zł. Pełna odpłatność za szkolenia online: 450 zł. Za szkolenia, które trwają dłużej niż 40 godzin, cenę wylicza się proporcjonalnie do liczby godzin. Opłaty za szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Opłaty za szkolenia i warsztaty można wnosić bezpośrednio w kasie Ośrodka lub przelać na konto nr: 21 1020 1026 0000 1902 0179 5970 (w tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz nazwę szkolenia)

74 | Strona


Informator OEIiZK wiosna 2013  
Informator OEIiZK wiosna 2013  

Informator o działalności Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Semestr letni roku szkolnego 2012/2013

Advertisement