Page 1

ВОДАТА – ЖИВИТЕЛНАТА СИЛА WATER-LIVING POWER ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

EDUCATIONAL DIRECTION: “Natural

„Природен свят”

World”

ЯДРО : Естествена физическа среда и

CORE: Natural physical environment and

природни явления

natural phenomena

ТЕМА : Чудесата на водата.

TOPIC:” Miracles of the water”

ВИД СИТУАЦИЯ: експериментално-

TYPE OF SITUATION:-experimental

обучаваща- извършване на

training- Perform simple experiments

елементарни опити с вода

with water.

ГРУПА – Подготвителна група – 6-7

GROUP - Preparatory Group - 6-7 years

годишна възраст ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ :

EDUCATIONAL OBJECTIVES:

-усъвършенстване представите за

- Sophisticated notions of inanimate

неживата природа

nature

-стимулиране на изследователски

- Research-promoting events, trials

прояви-опити и експерименти

and experiments

-формиране на екологосъобразно

- Forming ecological feeling .

отношение ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗАДАЧИ :

EDUCATIONAL TASKS:

-децата да получат конкретни

- Children-to gain specific ideas about

представи за свойствата на водата и

the properties of water and its role in the

ролята й за съществуването на

existence of inanimate and living nature;

неживата и жива природа;

-To perform simple tests to detect

-да се извършат елементарни опити

properties of the water cycle and its

за откриване свойствата на водата и

nature;

кръговрата й в природата;

- To provide means to educate and

-да се дадат способи и да се възпитат

needs for water conservation as part of

потребности за опазване на водата

the environment;

като част от околната среда; ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ : -разбира

връзките

метеорологичните явления; -наблюдава явления;

достъпни

EXPECTED RESULTS: Understanding в between natural Inspecting физически phenomena;

the

relationships

phenomenas available

natural

1


-извършва елементарни опити с вода

makes elementary

experiments with

и обяснява промяната в свойствата й;

water and explains the change in its

-формулира въпроси и

properties;

предположения , демонстрира

-Formulate questions and assumptions;

интерес към откриването на връзки и

demonstrated interest in the discovery of

зависимости;

relationships and dependencies;

МЕТОДИЧЕСКИ ХОД : Подготвени са 2 къта: 1. Маса с материали за опити 2. Учебни книжки „Природен свят” на „Моливко” У. Деца , днес с вас ще бъдем изследователи, ще изследваме това което съм скрила в тази голяма кутия. В кутията има чашки пълни с вода за всяко дете. Затворете очи и подайте дясната си ръка напред. Аз ще сложа на всеки един от вас нещо в ръката. Учителката поставя на всяко дете, в ръката чаша с вода Всяко дете има в ръката си прозрачна чаша с вода , У. Според вас какво държите в ръка? Д. Чаша. У. Без да отваряте очи приближете чашата до нослето си. Мириши ли ви на нещо? Д. Не. У. Сега доближете чашата до устата си и отпийте със затворени очи. Познахте ли какво има в чашите?

2


Д. Вода. У. Има ли водата цвят , вкус , мирис /не/. У. Кой от вас знае гатанки за водата? Д. Бълбука в реката,

Чакат ме,

струи от чешмата,

викат ме

на глътки я пием,

като дойда побягват!

Ръцете си мием

Що е то? /дъждът/

А тя все не спира. Извира. Извира! Що е то? /водата/ Главата му в Балкана,

„ Бистра водица,

Краката му в морето.

мирна главица”

Що е то? /реката/ У. Деца , я погледнете какво съм ви донесла?Знаете ли какво е това Д. Глобус. У. А какво е глобусът?

Д. Планетата Земя. У. Каква е форма на Земята? Д. Тя е кръгла. У. Кой цвят преобладава на глобуса . Д. Синия. У. Според вас синия цвят какво показва – вода или суша ?

3


Д. Вода У. Кое е повече на Земята вода или сушата ? Д. Водата ? У. Къде около нас има вода ? От къде идва водата ? Какво се случва с нея? Пътува ли водата? За да си отговорим на този въпрос ще погледнем учебните книжки . А така също ще ви покажа някои от чудесата на вадата.

За да разберат в практичен план какво се случва с вадата учителя прави демонстрации пред децата. 1ви опит – внася се съд с капак, пълен с вряща вода. Когато се дигне капака излиза пара. Над парата се държи сух капак. След известно време по него се образуват капчици вада. Извод: когато водата се загрее се образува пара и

тя се

изпарява. Като

срещне студения капак се образуват капки и тя отново се превръща във вода/

4


2ри опит – Децата заедно с учителя преди две

седмици са поставили

бурканчета с вода на стайна температура ; едното отворено, а другото затворено. Наблюдават какво се е случило с водата . Извод: В буркана без капак водата се е изпарила. В затворения буркан водата си е останала. Учителя предлага на децата да разгледат картинката в учебните тетрадки и стигат до извода, че водата се изпарява благодарение на топлината от слънчевите лъчи и се превръща в облаци. От облаците тя пада на земята във вид на дъжд и сняг , отива в поточетата , реките и морето

и отново се

изпарява……. Д. Самостоятелно да нарисуват кръговрата на водата

3ти опит – За да отговорят на въпроса: Има ли форма водата? Учителя прави демонстрация пред децата като налива вода в различни по форма прозрачни съдове.

5


Извод: Водата приема формата на съда, в който е налята Д. Самостоятелна работа в индивидуалните тетрадки.

4ти опит-Свойство – разтворимост на водата. Кой предмет не се разтваря в вода? Децата се разделят на групи и самостоятелно правят опити като разтварят във вода сол , захар , водни бои , гвоздей , клечка/ . Извод:

Водата може да разтваря определени неща като захар, сол, боя,

плодов сок и др, Но има предмети, които не се разтварят във водата – игла, дърво, пластмасово кубче и др.

6


Д. Самостоятелна работа в учебните книжки.

5ти опит- Превръщането водата в лед и обратно в зависимост от температурата. Децата с учителката правят практични експерименти.

7


Извод: При стайна температура ледът се превръща във вода, а поставена при ниски температури водата се превръща в лед 6ти опит – Кой ще потъне? У. Предлага

на децата различни предмети /хартия ,клечка ,кламер ,плат /,

които те да поставят във вода. Кой и защо потъва? Д. Децата сами стигат до извода, че има предмети, които потъват , а други остават на повърхността на водата.

8


Д. Самостоятелна работа.

У.

Сега ще ви задам няколко въпроса и от отговорите ще

разбера какво

научихте за водата. 1. Какво може водата? Д. Да утолява жажда, да тече, да почиства, да мие зъби и ръце, да гаси пожар, да руши……. 2. Каква е водата? Д. Безцветна, мокра, солена, сладка, студена, топла, чиста ,замърсена……. 3. Къде има вода? Д. В реките, в чешмата, в локвата, в морето, в храната, в плодовете, в човешкото тяло…… Д. Самостоятелна работа

7ми опит- пречистване на замърсена вода с филтър У. Вода има навсякъде в природата , но не винаги е чиста.Ние хората я замърсяваме ,като често изхвърляме отпадъците в реките и морето. Сега ще ви покажа как ще почистим замърсената вода. В групата е създадена „детска

9


лаборатория” . С помощта на филтърна хартия се пречиства замърсена вода. Филтрира се кална вода. У. Водата се пречиства в съоръжения - пречиствателни станции . Ние с вас ще посетим

такава през месец март. Днес ние научихме интересни неща за

водата. Вадата е жизнено важна за всички живи същества- хора, животни, птици, растения. Учителката предлага на децата да потанцуват .Децата се превръщат във водни капчици и облаци и танцуват . Завършват с песента „Капят капчици”.

10

lesson1  
lesson1  

EDUCATIONAL DIRECTION: “Natural World” CORE : Natural physical environment and natural phenomena TOPIC:” Miracles of the water” TYPE OF SITU...

Advertisement