Page 1

2012 - 2013

Schoolgids


Voorwoord Geachte ouders en verzorgers, In het eerste jaar dat ik rector mocht zijn op het Odulphus sprong ĂŠĂŠn indruk eruit: onze school houdt van traditie maar is wel springlevend. Letterlijk en figuurlijk hoor je, zie je, voel je hier dat je nooit klaar bent met bouwen aan de toekomst. Letterlijk, want de voorbereidingen voor de grootscheepse verbouwing/ vernieuwing van onze school verlopen goed. We verwachten in 2014 het vernieuwde Odulphus aan u te kunnen presenteren. Ook onderwijskundig bouwen we verder op onze rijke traditie. Vanaf het schooljaar 2012-2013 bijvoorbeeld volgen alle leerlingen van de brugklas Cambridge Engels. Daarmee bereiden we hen optimaal voor op een studie waarin Engels kunnen lezen, spreken en schrijven steeds vanzelfsprekender is. Door de invoering van Cambridge Engels helpen we hen daarnaast zich gemakkelijker te bewegen in een internationale omgeving. Na de brugklas blijft Cambridge Engels onderdeel van het lespakket van alle leerlingen. Ook de huidige leerlingen plukken de vruchten van Cambridge Engels. Indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen zij vanaf klas 4 deelnemen aan het Cambridge programma. Een tweede belangrijke vernieuwing is dat leerlingen vanaf 2012-2013 kunnen kiezen voor een brugklas gymnasium. Uit ervaring weten we dat gymnasiumleerlingen graag bij elkaar in de klas zitten en meestal elkaar stimuleren. Op het Odulphus willen we de kwaliteiten van deze leerlingen optimaal ontwikkelen. Daarom starten we de brugklas gymnasium. We zijn er nog niet, want een goede school is nooit af. De wereld verandert, inzichten en mensen veranderen, het onderwijs verandert mee. Ik hoop daarom dat we een bewogen jaar tegemoet gaan.

Goede examenresultaten De kwaliteit van een school wordt mede bepaald door de examenresultaten, 2012 was ook in dat opzicht een mooi jaar voor het Odulphus. Percentage kandidaten geslaagd Odulphuslyceum Havo 93% Vwo 92%

Delianne Hoekstra rector

Inhoud 1 Dit is het Odulphuslyceum - 2 2 Algemene informatie - 4 3 Inrichting van de school - 7 4 Vorming - 11

5 6 7 8

Begeleiding - 14 Contact met de ouders - 19 Praktische zaken - 23 Medewerkers en functionarissen - 29


1

Dit is het Odulphuslyceum Het Odulphuslyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school telt op dit moment 1280 leerlingen. Het Odulphuslyceum is een van de ca. 35 scholen en scholengroepen die behoren tot de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Missie

Veiligheid Op school mag iedereen zijn wie hij is. Zorgzaamheid, geborgenheid en respect zijn sleutelbegrippen. Verantwoordelijkheid Leerlingen en medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor de eigen opdracht, voor elkaar en voor de school. Daarnaast nemen zij verantwoordelijkheid voor een betere wereld. Vrijheid en Vrijzinnigheid De school biedt leerlingen en medewerkers persoonlijke en intellectuele vrijheid en de ruimte om zichzelf te zijn. Daarbij gaat het om openheid, transparantie en de durf je uit te spreken. Dit vormt de basis voor een vrijdenkende gemeenschap.

Onze school wil leerlingen inspireren, motiveren en uitdagen om uit te blinken. Dat gebeurt in een veilige en rijke leeromgeving, waar leerlingen en medewerkers van, met en door elkaar leren. De wijze waarop we dit doel nastreven verandert met de tijd. Het doel zelf werd al in 1930 kernachtig uitgebeeld in de vijf glas-in-lood-ramen die de hal van het schoolgebouw sieren. • cultus artium de intellectuele en culturele vorming • cultus dei de godsdienstige vorming • cultus proximi de sociale vorming • cultus sui de zelfontplooiing • vera sapientia het streven naar ware wijsheid De school gaat uit van een christelijke visie op mens en maatschappij. Daarin staan centraal eigen verantwoordelijkheid, zorg voor de mens en zijn omgeving, zien en gezien worden, respect en tolerantie.

Waarden Fortis in Fide is de lijfspreuk van onze school: Sterk in Vertrouwen. Vertrouwen is een van de vijf kernwaarden waarop de reputatie van het Odulphus is gebouwd. Deze vijf kernwaarden zijn in de dagelijkse praktijk voelbaar: Vertrouwen Leerlingen en medewerkers geven elkaar over en weer vertrouwen. Samen scheppen zij een schoolklimaat waarin iedereen zich gekend en gewaardeerd voelt. Verdieping Binnen de school heerst een cultuur van (zelf)ontplooiing en kritische reflectie op intellectueel, maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk terrein. Leerlingen en medewerkers zijn gericht op het bewaken én verleggen van hun grenzen.

2

3


2

Algemene informatie Korte geschiedenis Op 25 september 1899 ging onze school van start met tien leerlingen. Ze begonnen een vierjarige cursus in Grieks, Latijn, Nederlands, de moderne vreemde talen, wiskunde, geschiedenis en aardrijkskunde. Onder de eerste rector, mgr. P.C. de Brouwer, kreeg de school in 1912 haar officiële erkenning als gymnasium. De school bleef lang het enige katholieke jongensgymnasium van het land. Pas na de invoering van de Mammoetwet in 1969 werden de eerste meisjes op de school toegelaten.

De banieren aan het wapen dragen het opschrift ‘fortis in fide’. Dit betekent ‘sterk in het geloof’, of ‘sterk in vertrouwen’. In de nieuwe huisstijl die onze school sinds 2012 voert, heeft het wapen vrijwel geen rol meer.

Schoollied Indien praktisch mogelijk koesteren we tradities op het Odulphus. Het gebruik wil dat elke Odulphiaan onderstaand lied tekstvast uit volle borst mee kan zingen. Het Odulphuslied klinkt al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw.

In 1917 kwam er een afdeling voor hbs naast het gymnasium en mocht de school zich lyceum noemen. Tussen 1899 en 1930 heeft de school verschillende gebouwen betrokken. Ons huidige schoolgebouw is gebouwd in 1930. Het is in de stijl van de Delftse school ontworpen door de Tilburgse architect J. van de Valk. In 1953 werd aansluiting gezocht bij de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. In 1962 wordt de school uitgebreid met een nieuwe verdieping. Architect: J. van de Valk. In 1996 uitbreiding van de school met een nieuwe vleugel. Een groot deel van het oude gebouw wordt gemoderniseerd. In 2012 start de grootscheepse renovatie van het huidige gebouw.

Naam en wapen Mgr. P.C. de Brouwer gaf onze school de naam van de heilige Odulphus. Deze heilige werd in de negende eeuw, tijdens de regering van keizer Lodewijk de Vrome, geboren in Oirschot. Hij was pastoor te Oirschot, later kerkbestuurder in Utrecht, tot bisschop Fredericus hem naar het noorden zond om de Friezen te bekeren. Odulphus stierf in Utrecht, waar hij begraven werd in de kapel van de heilige Victor. Zijn feest wordt gevierd op 12 juni. Zoals vorstenhuizen, adellijke families en gemeenten, heeft ook het Odulphuslyceum een wapen. Hierin twee kruisen die het geloof symboliseren en tweemaal drie bonnetten: deze geven de drie standplaatsen van de heilige Odulphus symbolisch weer.

4

5


Inrichting van de school

3

Onderwijskundige opbouw De school heeft een afdeling havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en een afdeling vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). De vwoafdeling is gesplitst in gymnasium en atheneum. De havo-opleiding duurt 5 jaar en leidt vooral op voor het hbo (hoger beroepsonderwijs). De vwo-opleiding duurt 6 jaar en leidt vooral op voor het wo (wetenschappelijk onderwijs).

Brugperiode en basisvorming De leerlingen starten hun carrière in een brugklas gymnasium of een brugklas havo/vwo. De brugklas gymnasium staat open voor leerlingen met een ongedeeld vwo-advies. Zij krijgen een extra lesuur in de brugklas. Dit wordt gebruikt om delen van de stof op hun niveau toegesneden aan te bieden. Na de brugklas stromen de meeste leerlingen door naar gymnasium 2 of atheneum 2. De andere leerlingen ontmoeten elkaar in de brugklas havo/vwo. Ze zitten bij elkaar ongeacht basisschooladvies of cito-scores. Elke leerling volgt een uitgebreid keuze- en adviestraject om te bepalen wat het meest geschikt is: havo, atheneum of gymnasium . In de brugklas maken de meeste brugklassers kennis met het gymnasiale gedachtegoed door een of meerdere modules Klassieke Cultuur en Taal (KCT) te volgen.

Nieuwe benadering havo-2 Het onderwijs staat nooit stil. In het nieuwe schooljaar zullen we in havo-2 veel gebruik maken van laptops. Deze zijn onderdeel van een nieuwe pedagogische en didactische benadering om de motivatie van leerlingen te versterken. Kernwoorden zijn differentiatie, communicatie en maatwerk. Naar verwachting zullen we deze benadering later ook in andere klassen toepassen. 6

In het tweede leerjaar vindt de indeling naar gymnasium-, atheneum- of havoklas plaats op grond van de behaalde resultaten en de wensen van de leerling en zijn ouders. Het blijft dus mogelijk om in het tweede leerjaar in te stromen op het gymnasium. Aan het einde van het tweede leerjaar blijft de overstap naar 3 atheneum mogelijk voor goed presterende leerlingen van 2 havo. In de basisvorming verzorgen we voor een groot aantal vakken de basiskennis en –vaardigheden. Daarnaast werken we de eerste jaren aan het aanleren van vaardigheden en een attitude die de leerlingen een goede basis moeten bieden om met vertrouwen aan de Tweede Fase te beginnen. In de onderbouw leren de leerlingen te werken met het zogenaamde ‘5-stappenplan’. De essentie daarvan is dat leerlingen hun werk evalueren om van hun fouten te kunnen leren.

7


Onderwijs

De profielnaam geeft een indicatie van de mogelijke vervolgstudies. De profielen zijn: Maatschappijstroom • Cultuur en Maatschappij (C&M) • Economie en Maatschappij (E&M) Natuurstroom • Natuur en Techniek (N&T) • Natuur en Gezondheid (N&G)

Cambridge Engels voor alle leerlingen Voor wie na het voortgezet onderwijs verder wil studeren, is het handig om het Engels op een hoog niveau te beheersen. Want voor vrijwel elke studie aan hogeschool en universiteit moet je Engels kunnen lezen, verstaan en vaak ook kunnen schrijven. Om hen daar op voor te bereiden bieden wij onze brugklasleerlingen met ingang van dit schooljaar Cambridge Engels aan als onderdeel van het vak Engels. Om een indruk te geven van het niveau: vwo-leerlingen die het examen voor het Certificate in Advanced English goed afleggen, hoeven geen toelatingsexamen meer te doen voor een buitenlandse universiteit. Omdat Engels zo belangrijk is, het is tenslotte DE wereldtaal, besteden we er op onze school een extra uur aan. Zo kunnen we een goede basis leggen voor de beheersing ervan. Ook vanaf september 2012 voeren we in 4 en 5 vwo het Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) in en op 4 havo het First Certificate of English (FCE). Leerlingen die zich hiervoor hebben opgegeven en aan de voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het Cambridge programma. Ze gaan in december van hun eindexamenjaar op voor het Cambridge examen, zodat er voldoende tijd blijft voor de voorbereiding op het landelijk eindexamen.

Tweede fase De Tweede Fase is de officiële naam voor het onderwijs in de bovenbouw van het havo en vwo. Profielen Er zijn vier profielen, twee in de maatschappijstroom en twee in de natuurstroom. De profielen geven toegang tot diverse vervolgstudies op hbo-niveau of op wo-niveau. Voor het laatste is vwo verplicht.

Naast de lessen in stromen of profielen volgen alle leerlingen de verplichte lessen in het Algemeen Deel – o.a. Nederlands, Engels, levensbeschouwing, ckv – en één of twee keuzevakken. We streven er naar om de leerlingen te plaatsen in zgn. stroom- of profielklassen, waardoor ze het grootste deel van de lessen in dezelfde groep kunnen volgen.

Onderwijsoverzicht

WO Wetenschappelijk Onderwijs

vwo

HBO Hoger Beroeps Onderwijs

havo

6 gymnasium

6 atheneum

5 gymnasium

5 atheneum

5 havo

4 gymnasium

4 atheneum

4 havo

3 gymnasium

3 atheneum

3 havo

2 gymnasium

2 atheneum

2 havo

4 vmbo-t

Brugklas

8

9


Vorming

4

De vorming van leerlingen blijft niet beperkt tot de lessen. Ook buiten de klas leren leerlingen van elkaar en dragen ze bij aan elkaars vorming. Op het Odulphus stimuleren we dat met een veelheid aan vormende activiteiten die we zien als een wezenlijk onderdeel van het schoolleven. Een deel van deze activiteiten is lesgebonden: levensbeschouwelijke en culturele vorming. Een ander deel vindt plaats buiten de school: internationalisering, maatschappelijke stage, reizen en schoolkamp.

Levensbeschouwelijke vorming Leren is kennis vergaren over de wereld en over jezelf, daarover kunnen nadenken en kunnen communiceren. Deze vaardigheden staan centraal in het vak levensbeschouwing. Daarin ontwikkelt de leerling een persoonlijke levensbeschouwelijke en ethische identiteit. In deze lessen is er ruimschoots aandacht voor de diverse godsdiensten en religies. De nadruk ligt op de ontstaanscontext van elk ervan, op de levensomstandigheden en de ideeĂŤn van de stichter en op de heilige boeken. De leerling leert zijn ideeĂŤn en opvattingen te toetsen aan externe bronnen en andersom. Het doel ervan is te leren een eigen mening te ontwikkelen en deze mondeling en schriftelijk te formuleren.

Culturele vorming

Studieondersteuning Vanaf de eerste tot en met de vijfde (havo) of zesde (vwo) klas brengen we de prestaties van onze leerlingen in kaart en kijken we wie baat kan hebben bij extra ondersteuning. Leerlingen kunnen in tussenuren en na de lessen gebruikmaken van de vakinhoudelijke begeleiding die onze docenten aanbieden. 10

Culturele en kunstzinnige vorming (ckv) is verplicht voor alle leerlingen van de bovenbouw. In klas 4 kunnen zij kiezen voor muziek, drama of beeldende vorming. Voor onder- en bovenbouw verzorgen we excursies om leerlingen in contact te brengen met kunst en cultuur. Aanvullend organiseren we concert-, theater- en museumbezoeken. Met regelmaat ontvangen we beeldende kunstenaars, cabaretiers en schrijvers om op school, in een atelier of in het theater met leerlingen te werken. Alle leerlingen krijgen een cultuurkaart. Per leerling stelt de overheid per jaar â‚Ź 15,- beschikbaar voor culturele en kunstzinnige vorming. Elke school bepaalt zelf hoe ze hiermee omgaat.

11


Vorming

De reissommen variëren van ongeveer € 350,- (survivalreis naar NoordTsjechië) tot ongeveer € 750,- (vliegreis naar Griekenland of Istanbul). Vanaf de tweede klas bestaat de mogelijkheid om voor deze reizen te sparen. In september ontvangen de vierdeklassers een reisbrochure met specifieke informatie per reis en een aanmeldingsformulier. In deze brochure staat ook te lezen hoe reizigers hun studiepunten voor ckv of kcv kunnen verzamelen. Deelname aan bepaalde reizen kan, bijvoorbeeld door de capaciteit van de bus, gelimiteerd zijn. De school garandeert echter dat elke leerling aan een van de reizen kan deelnemen.

Internationalisering Maatschappelijke stage Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten ergens in hun curriculum een aantal uur maatschappelijke stage (MaS) lopen. Onder MaS verstaan wij een vorm van leren binnen en/of buiten de school waarbij de leerling vrijwilligerswerk doet onder verantwoordelijkheid van de school. Er is zowel aandacht voor het leren van de leerling als voor het belang van de samenleving. De maatschappelijke stage bereidt leerlingen voor op hun functioneren in de maatschappij. Dit is een van de twee belangrijke taken van het Odulphus. De andere is: de ontwikkeling van de persoon van de leerling. Bij de selectie van stageplaatsen stellen we twee belangrijke voorwaarden. 1. De stage moet leiden tot blikverruiming. 2. De leerling moet het effect kunnen zien van zijn inspanningen doordat hij direct in contact komt met de doelgroep waarvoor hij zich inspant. In het schooljaar 2012-2013 gaan op stage alle leerlingen van 5 vwo en de vierdeklassers die niet meegaan op reis. Daarnaast gaan we organiseren dat de overstappers van 3 en 4 vwo naar 4 havo hun stage gaan vervullen. Ook mogen leerlingen uit klas 4 die begeleider zijn op een school- of zeilkamp of lid zijn van de MR die activiteit inzetten als maatschappelijke stage.

Buitenlandse reizen Een van de populairste tradities op het Odulphus is dat we voor leerlingen van de vierde klas reizen organiseren naar buitenlandse bestemmingen. De reizen hebben vooral een cultureel en educatief doel, maar sociale vorming en ontspanning zijn ook van belang. Bij de voorbereiding van de reizen kunnen de leerlingen studiepunten verzamelen voor de vakken kcv: klassieke culturele vorming of ckv: culturele en kunstzinnige vorming. In april 2013 zullen de reisdoelen waarschijnlijk zijn: Rome, Venetië, Griekenland, Londen, Istanbul en Noord-Tsjechië. De reizen duren 6-9 dagen en worden voorbereid door deskundige docenten. Enkele weken voor vertrek vindt er een informatieavond plaats voor deelnemers en ouders.

12

Het internationale denken wordt steeds belangrijker. Sinds 2010 spelen we hierop in met het Comeniusproject. Dit omvat een uitwisseling voor leerlingen van 4 vwo met scholen uit zeven Europese landen. In 2012 start een nieuwe ronde, mits de benodigde subisidiegelden worden toegekend. 25 tot 30 leerlingen uit de derde klas kunnen meedoen aan een uitwisseling met een school in Frankrijk. We blijven actief zoeken naar andere manieren om onze leerlingen in contact te brengen met leeftijdgenoten uit andere landen.

Pelgrimage naar Taizé Aan het begin van het eindexamenjaar voor havo en vwo is er in september een pelgrimage naar Taizé voor maximaal 45 leerlingen. Taizé is een dorpje in Bourgondië vlakbij het befaamde Cluny. In de Tweede Wereldoorlog vestigde zich hier een kloostergemeenschap. Deze wordt jaarlijks bezocht door duizenden jongeren uit de hele wereld. Ook door onze leerlingen, die hier kennis kunnen maken met een bijzondere plek van christelijke spiritualiteit, waar ze tot rust en bezinning kunnen komen. We hebben de laatste vijf jaar ervaren dat dit aanbod voorziet in een groeiende behoefte onder onze leerlingen. Leerlingen van pre-examenklassen kunnen zich in mei inschrijven voor deelname aan ‘Taizé’ in hun examenjaar.

Zeil- en zomerkamp Het traditionele zomerkamp aan het einde van het schooljaar staat open voor deelname van leerlingen uit de onderbouw. Het traditionele zeilkamp in dezelfde periode is bestemd voor leerlingen vanaf klas 3. Voor beide kampen geldt dat er grenzen zijn aan het aantal leerlingen dat kan deelnemen. De ouders ontvangen in de loop van het schooljaar nadere informatie over deze activiteiten. Een grote groep oud-leerlingen speelt een belangrijke rol bij de organisatie en uitvoering van de beide kampen.

13


5

Begeleiding Algemeen De spil van de leerlingbegeleiding is de mentor. De mentor van 2 havo gaat in principe mee naar 3 havo. Mentoren voeren per jaarlaag geregeld overleg met elkaar om hun werkzaamheden onderling af te stemmen. Zij maken onderling afspraken over het begeleidingsprogramma dat doorlopen wordt.

Persoonlijke begeleiding Mentoren De mentor heeft de hoofdrol in de opvang en de begeleiding op het persoonlijke vlak binnen de school. Daarnaast spelen ook de vakdocenten en de leerlingcoördinator een rol. Vertrouwenspersonen Een leerling met problemen moet deze kwijt kunnen. Dit kan bij de mentor, leerlingcoördinator of vakdocent. Daarnaast zijn er twee vertrouwenspersonen. Zij zullen samen met de leerling de problematiek verhelderen en handvatten aanreiken waarmee de leerling zijn moeilijkheden zelf kan (leren) hanteren of tot een oplossing kan brengen. In veel gevallen is een luisterend oor al voldoende. In een enkel geval wordt het probleem van deze leerling ingebracht bij het zorgteam. Leerlingen kunnen zelf contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen of dit via hun mentor regelen.

Zorg Advies Team (ZAT) Een aantal keren per jaar is er zorgadviesteam-overleg. Hierbij zijn het voltallige zorgteam van de school, de GGD plus GGZ en de leerplichtambtenaar aanwezig. Op verzoek kunnen andere externe instanties aanschuiven (politie). Het team wil een vroegtijdige signalering en adequate aanpak van sociale en/of psychische problemen van leerlingen bevorderen.

Studiebegeleiding De eigen vakdocenten verzorgen primair de vakinhoudelijke begeleiding van de leerlingen. Voor de eerste tot en met de derde klas is een wekelijks klassenuur ingeroosterd, waarin een vast begeleidingsprogramma wordt afgewerkt. Er zijn tijdens dat uur dus geen gewone lessen gepland. In de brugklassen krijgen leerlingen die met sommige onderdelen van de leerstof wat problemen hebben extra ondersteuningslessen (studielessen). Soms treden leerlingen van de bovenbouw tegen een geringe vergoeding op als studiecoaches voor leerlingen van de onderbouw. We hebben hiermee de afgelopen jaren zeer positieve ervaringen opgedaan. Vanaf september 2012 bieden wij een huiswerkinstituut op school ruimte om leerlingen van klas 1 te begeleiden. Ouders dienen hiervoor wel te betalen. We kennen sinds het afgelopen schooljaar een uitgebreid systeem van (gratis) studiesteun buiten de lessen om voor alle leerlingen. Dit kan variëren van het al dan niet verplicht maken van huiswerk in tussenuren en

Zorgteam Dit team komt regelmatig bij elkaar en bestaat uit twee zorgcoördinatoren, de orthopedagoog en de maatschappelijk werker. De leerlingen die besproken worden zijn ingebracht door de mentoren, de leerlingcoördinatoren of de vertrouwenspersonen. De aard van de problematiek is in deze gevallen zodanig dat de mentor en/ of ouders ondersteuning nodig hebben bij de begeleiding van de leerling. Het zorgteam zoekt naar passende hulp bij specifieke problemen. Soms volgt een advies om door te verwijzen naar professionele hulp. Leerlingen krijgen dan contact met deskundigen binnen of buiten de school. In bepaalde gevallen schakelt het zorgteam de orthopedagoog of de maatschappelijk werker in. Zij zijn elke woensdag op school aanwezig. Soms wordt verwezen naar externe begeleiding of extern onderzoek. Meestal worden de ouders, als eerstverantwoordelijken, erbij betrokken.

14

15


Begeleiding

na afloop van de lessen, tot het facultatief bezoeken van vakinhoudelijke begeleidingsuren (VIB-uren). Dit systeem heeft vorig jaar wezenlijk bijgedragen tot uitstekende overgangs- en examenresultaten.

Begeleiding bij afdelings- en profielkeuze van een vervolgopleiding Aan het eind van de eerste klas maken leerlingen een keuze tussen het gymnasium, het atheneum en het havo. De mentor begeleidt het keuzeproces. Voor de ouders is er een algemene voorlichtingsavond over deze keuze. In het tweede jaar vindt een eerste oriëntatie plaats op studie- en beroepskeuze. De begeleiding bij het maken van de profielkeuze in de derde klas wordt gecoördineerd door de decaan. Leerlingen krijgen van hun mentor lessen over ‘kiezen’ en over de beroepenwereld. Ze krijgen informatie over de profielen in de Tweede Fase en de doorstroommogelijkheden die elk van de profielen biedt. Rond Kerstmis kunnen de leerlingen een voorlopige keuze maken voor een profiel en voor een of meer vakken in de vrije ruimte. In die periode is er een voorlichtingsavond voor de ouders. Na Kerstmis kunnen leerlingen (en ouders die dat wensen) een gesprek hebben met de decaan. Op grond hiervan en op grond van de behaalde studieresultaten en eventuele testen, krijgt de leerling een schooladvies. Rond 1 april moet de leerling vervolgens een definitieve keuze maken. In de volgende leerjaren is de keuzebegeleiding een zaak van zowel de decaan als de mentor. De decaan blijft beschikbaar voor het geven van informatie over doorstroommogelijkheden. Hij of zij helpt de leerlingen met hun studieoriëntatie, de inschrijving voor hbo en universiteit, de studiefinanciering, enz. De mentor concentreert zich vooral op de studiebegeleiding. Centraal in de informatievoorziening en begeleiding staat de interactieve website: www.odulphus.dedecaan.net. U kunt, net als de leerlingen, ook als ouder of verzorger een account aanmaken en alle informatie raadplegen!

Voor leerlingen uit onder- en bovenbouw die faalangstig zijn bestaan er trainingen onder leiding van gespecialiseerde docenten. Ten slotte is er een sociale vaardigheidstraining voor leerlingen van de onderbouw die op dat vlak een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We hebben speciale begeleiders voor zogenaamde rugzakleerlingen die vallen onder de lgf-financiering. De school werkt op dit vlak samen met de andere Tilburgse scholen in het samenwerkingsverband Midden-Brabant. Voor leerlingen met andere problemen is geen algemeen beleid ontwikkeld. Per geval wordt bekeken welke vorm van begeleiding de beste is. We proberen zoveel mogelijk maatwerk te verlenen. De school is bezig met het opzetten van een taalbeleid en een rekenbeleid, gericht op alle leerlingen.

Extra begeleiding De dyslexie/dyscalculieregeling beschrijft welke speciale regels bij proefwerken e.d. gelden voor de betrokken leerlingen. Er is geen ruimte om leerlingen extra te begeleiden op dit vlak, bijvoorbeeld via remedial teaching. Wel zijn er een dyslexiecoördinator en een dyscalculiecoördinator, die er voor zorgen dat alle dyslectische en dyscalculische leerlingen in beeld zijn en blijven. Deze coördinatoren bepalen in overleg met leerling en ouders op basis van het rapport welke faciliteiten gewenst zijn of geboden kunnen worden.

16

17


Contact met ouders

6

In de loop van het jaar zijn er verschillende manieren en momenten waarop de school en de ouders met elkaar in contact kunnen treden: 1. Via de mentoren De mentoren beschikken over de meest recente studieresultaten van de leerlingen. Ouders kunnen hierover met hen contact opnemen. Ook voor zaken die te maken hebben met het welzijn van de leerling, kunnen de ouders het best contact opnemen met de mentor. Wij raden ouders aan de mentor te informeren, als door persoonlijke, gezins- of familieomstandigheden de leerprestaties van hun kind nadelig beïnvloed kunnen worden. Dat voorkomt dat we pas achteraf vernemen dat minder goede resultaten te verklaren zijn door oorzaken die buiten de schuld van de leerling liggen. 2. Via de leerlingcoördinatoren De leerling krijgt van de vakdocent een witte kaart wanneer de prestaties of werkhouding van de leerling te wensen overlaten. Een blauwe kaart is er voor de leerling die bij het afwerken van opdrachten in het kader van de Tweede Fase een achterstand oploopt. Leerlingen die een blauwe kaart krijgen, kunnen worden verplicht de opgelopen achterstand op school in te halen.

Sterk gymnasium Het Odulphus heeft de grootste gymnasiumafdeling van Tilburg en omstreken. De bollebozen zoeken elkaar blijkbaar op. Vanaf het schooljaar 2012-1013 hebben we daarom brugklassen voor gymnasiasten. Het centrale vak is humaniora, waarin o.a. klassieke cultuur, logica en filosofie een plaats hebben. We verwachten dat we leerlingen in de nieuwe opzet nog beter voor hun examen gymnasium kunnen opleiden. 18

3. Via rapportages Alle leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapportage mee naar huis. In het jaaroverzicht in MAGISTER staat wanneer dat gebeurt. De cijfers zijn ook digitaal via MAGISTER toegankelijk via een persoonlijke inlogcode. De eerste twee rapporten geven telkens de stand van zaken weer, vanaf het begin van het schooljaar. Er wordt een gemiddelde per vak gegeven (niet afgerond cijfer). Op de laatste rapportage wordt het gemiddelde vervangen door een afgerond cijfer. Bij alle vakken wordt gewerkt met jaarcijfers: alle cijfers tellen dus mee voor de overgang. In het begin van het schooljaar krijgen ouders van leerlingen in de onderbouw informatie over de verschillende weegfactoren die we hanteren. In de bovenbouw blijven alle cijfers voor dossiertoetsen van invloed op alle rapportcijfers tot aan het eindexamen. Informatie over de wijze van toetsen, weegfactoren, planning van toetsen etc. staat in het zogenaamde ‘Programma van toetsing en afsluiting’ dat elke bovenbouwleerling vanaf augustus 2012 digitaal tot zijn beschikking heeft.

19


Contact ouders

4. Via ouderavonden en op afspraak met vakdocenten De school kent drie soorten ouderavonden. De data van de avonden staan tijdig in MAGISTER, op de website en in de E-dulphus,(ons digitale infobulletin voor ouders). Inschrijven voor ouderavonden geschiedt digitaal. Op de algemene ouderavonden staat informatie centraal die voor alle ouders van kinderen in een bepaald leerjaar van belang is. Zo zijn er voorlichtingsavonden voor ouders van brugklassers over de keuze voor gymnasium, atheneum of havo, voor ouders van derdeklassers over de profielkeuze, voor ouders van vierdeklassers over de Tweede Fase en voor ouders van examenkandidaten over vervolgstudies. Daarnaast zijn er ouderavonden waarop ouders kunnen spreken met de mentor of met de vakdocenten van hun kind. De mentoren zijn het best geïnformeerd over de leerling, zijn gedrag en werkhouding. Ouders kunnen ook telefonisch, via de administratie, een afspraak maken met een vakdocent voor een gesprek. Contact via e-mail behoort eveneens tot de mogelijkheden. U vindt alle e-mailadressen in de complete schoolgids op de website. 5. Via klankbordgroepen Communicatie is tweerichtingsverkeer. We stellen de mening van ouders op prijs en willen samen met hen bouwen aan een goede school. Hoe u zich kunt aanmelden voor een klankbordgroep hoort u aan het begin van het schooljaar. 6. Via digitale kanalen Algemene en actuele informatie treft u aan op de website van de school www.odulphus.nl. Via MAGISTER blijft u op de hoogte van de actuele resultaten van uw zoon of dochter. Sinds januari 2011 sturen we geen brieven meer per post, maar via MAGISTER. Het is daarom belangrijk dat de school steeds beschikt over correcte e-mailadressen van ouders. In MAGISTER kunt u ook de agenda van uw zoon of dochter bekijken, met daarin het lesrooster en het opgegeven huiswerk. Voor leerlingen hebben we een Elektronische Leeromgeving ingevoerd. Eenmaal per 4 à 6 weken sturen we een digitale nieuwsbrief, E-dulphus, met daarin actuele informatie over praktische zaken die op dat moment binnen (en buiten) school spelen.

20

Meerderjarige leerlingen Vanaf je 18e ben je in Nederland niet meer leerplichtig, maar heb je alleen nog de kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is een havo-, vwo-, of mbo-diploma. De overheid ziet dit niveau als minimumvereiste voor een goede participatie in de maatschappij. Dat de leerplicht ophoudt, verandert de verhouding tussen leerling, ouders en school enigszins. • Leerlingen moeten ouders toestemming geven hun resultaten in te zien via Magister. • Niet langer hoeft een ouder leerlingen afwezig te melden, leerlingen mogen dat zelf doen. • School is niet meer verantwoordelijk voor het handhaven van een leerling op school, de leerling is daar zelf verantwoordelijk voor. Deze laatste verandering houdt in dat een leerling er zorg voor moet dragen dat hij naar behoren functioneert in een school, zonder daar de hulp of controle van de ouders bij nodig te hebben. In de geest van die verandering hebben we dan ook de aanwezigheidsplicht voor leerlingen van 18 jaar en ouder. Deze houdt o.a. in dat 18+ers geacht worden op tijd aanwezig te zijn voor de lessen en zich te houden aan afspraken die ook voor overige leerlingen gelden.

21


Praktische zaken

7

Eerste week Het schooljaar 2012-2013 begint op maandag 20 augustus. De leerlingen krijgen via de website informatie over de gang van zaken tijdens de eerste schooldag.

Uitreiking boekenpakketten De school heeft geen eigen boekenfonds. De firma Iddink uit Ede levert de door de school voorgeschreven boekenpakketten. Ouders kunnen er voor kiezen deel te nemen aan het boekenfonds dat via deze firma geregeld wordt. Aan het einde van het schooljaar hebben alle leerlingen hierover informatie ontvangen. Deelnemers aan dit boekenfonds krijgen het boekenpakket – mits tijdig en op de voorgeschreven wijze besteld – thuis afgeleverd in de laatste twee weken van de vakantie. De school is niet verantwoordelijk voor een goede en tijdige levering.

Vakanties en vrije dagen 2012-2013 Herfstvakantie Kerstvakantie Carnavalsvakantie Pasen Meivakantie/Hemelvaart Tweede Pinksterdag Zomervakantie

Cambridge Engels Vanaf het schooljaar 2012-2013 volgen alle leerlingen vanaf de brugklas Cambridge Engels. Daarmee bereiden we hen optimaal voor op een studie waarin Engels kunnen lezen, spreken en schrijven steeds vanzelfsprekender is. Ook de huidige leerlingen plukken de vruchten van Cambridge Engels. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij vanaf klas 4 deelnemen aan het Cambridge programma. 22

15 24 11 29 29 20 1

oktober december februari maart april mei juli

t/m t/m t/m t/m t/m

19 4 15 1 10

oktober januari februari april mei

t/m 16 augustus

Jaaroverzicht Het complete jaaroverzicht treft u aan op www.odulphus.nl. Hieronder staan alleen enkele belangrijke data: Compo’s • 12 t/m 19 november compoweek 1 • 20 t/m 27 februari compoweek 2 • 13 t/m 15 maart extra compoweek, alleen voor eindexamenkandidaten • 10 t/m 18 juni eindcompoweek

23


Praktische zaken

Reisweek De vierdeklassers gaan op reis in het weekend van 20 april en komen terug op of rond 27 april. Voor de overige leerlingen is er van 22 t/m 26 april een activiteitenweek. Centraal Examen Het CE start op 13 mei en duurt uiterlijk tot 29 mei. De diploma-uitreiking is op donderdag 27 juni.

Roosters en lestijden • De aan het begin van het schooljaar uitgereikte roosters kunnen in de loop van het jaar gewijzigd worden. Het uitgangspunt is dat alle leerlingen op werkdagen tussen 08.30 en 16.00 uur beschikbaar zijn voor schoolactiviteiten. • Roosterwijzigingen worden steeds zo vroeg mogelijk aan de leerlingen doorgegeven. Het rooster is ook via de website beschikbaar. • De lessen zijn opgebouwd uit eenheden van 50 minuten. Op enkele dagen wordt er gewerkt met een 40-minutenrooster. De lestijden staan hieronder; in rood staat het 40- minutenrooster. • De ochtend pauze is van 10.10 tot 10.30 uur. De middagpauze is van 13.00 tot 13.30 uur.

Lestijden 1 2 3 4 5 6 7 8 9

24

50 minuten 08.30-09.20 09.20-10.10 pauze 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 pauze 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

40 minuten 08.30-09.10 09.10-09.50 pauze

10.10-10.50 10.50-11.30 11.30-12.10 pauze

12.40-13.20 13.20-14.00 14.00-14.40 14.40-15.20

Lesuitval en lesverzuim De school moet lesuitval voorkomen of compenseren door het inzetten van docenten en lesassistenten of door het laten inhalen van lessen op een later moment. Voor de leerlingen van de onderbouw is er een speciale voorziening in de vorm van zogenaamde plusuren. Wanneer een les uitvalt vanwege ziekte of anderszins, gaan de leerlingen gewoon naar het lokaal. Daar worden zij opgevangen en werken zij aan hun taken. Dit kunnen opdrachten van de eigen vakdocent zijn, rekenen, maar ook taken die door vaksecties speciaal hiervoor zijn aangemaakt, enerzijds remediërend, anderzijds verrijkend en uitdagend. Er is altijd een docent aanwezig. Meestal volstaat dat, maar door samenloop van omstandigheden is het af en toe onmogelijk om alle lessen die vervallen op deze manier te vervangen. Op ongeoorloofd lesverzuim door leerlingen wordt streng gecontroleerd. Ongeoorloofd lesverzuim is elk verzuim dat niet veroorzaakt wordt door ziekte of waarvoor van tevoren geen toestemming is verkregen van de schoolleiding. Ongeoorloofd lesverzuim wordt altijd bestraft. Veelvuldig spijbelen kan leiden tot doorverwijzing naar de leerplichtambtenaar en naar Buro Halt.

Mediatheek en ictheek In de mediatheek en de ictheek kan de leerling van 08.30-16.30 uur zelfstandig en in alle rust werken. De mediatheek is het ‘stiltecentrum’ van de school. Leerlingen kunnen er studeren, huiswerk maken en boeken of andere leermiddelen lenen. Tijdens de pauzes is de mediatheek/studiezaal alleen toegankelijk voor leerlingen die van de bibliotheek gebruik willen maken. In de mediatheek staan ook exemplaren van alle op school gebruikte studieboeken. Ze mogen alleen in de mediatheek zelf worden gebruikt. Leerlingen kunnen hun tijd dus altijd nuttig besteden.

25


Praktische zaken

De ictheek is het digitale studiecentrum van de school. Er zijn ruim 100 computers, allemaal met internetaansluiting. Op het computernetwerk staan onderwijsondersteunende programma’s voor bijna alle vakken. Leerlingen kunnen er vrij gebruik van maken, mits zij zich houden aan de regels. Omdat de leerlingen vanaf klas 1 regelmatig gebruik moeten maken van de printers en omdat het ondoenlijk is afdrukken per stuk in rekening te brengen, wordt aan iedere leerling een klein bedrag aan papierkosten in rekening gebracht.

Opbergkastjes en garderobe Elke leerling kan beschikken over een afsluitbaar kastje voor het opbergen van een jas, regenkleding, helm, sportkleding of andere spullen. De huur bedraagt â‚Ź 10,- per jaar; de eerste keer wordt ook een sleutelgeld van â‚Ź 10,gevraagd. Bij inlevering van de sleutels wordt dit bedrag weer terugbetaald. Leerlingen mogen geen jassen, regenkleding, helmen etc. meenemen in de klaslokalen. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, zoekraken of diefstal.

26

Formulieren kinderbijslag etc. Formulieren die door de school moeten worden ondertekend, kunnen bij de administratie worden ingeleverd. Ze kunnen dan volgens afspraak weer opgehaald worden.

Schoolverzekeringen De Raad van Bestuur heeft een algemene aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor ondergeschikten (personeel en vrijwilligers). Deze verzekering dekt schade als de ondergeschikte aansprakelijk is voor beschadiging, teniet of verloren gaan van zaken (zaakschade) dan wel letsel of benadeling van gezondheid (personenschade). Schades waarvoor de school aansprakelijk is moeten onmiddellijk aan de school worden gemeld. De school meldt de schade bij de verzekeringsmaatschappij. Onder de verzekering vallen bijvoorbeeld niet: diefstal uit garderobes, fietsenstallingen en uit onbeheerd achtergelaten tassen van leerlingen en vernielingen aan fietsen in de fietsenstalling. Evenmin is de school aansprakelijk voor vernielingen aan eigendommen van leerlingen. Ten behoeve van scholieren die stage gaan lopen, zijn er aparte clausules opgenomen in de algemene aansprakelijkheidsverzekering. De Raad van Bestuur heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten. Dit betekent dat deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen zijn verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden van alle verzekeringen zijn ter inzage beschikbaar op de administratie van de school. Als ouders de dekking van deze verzekering onvoldoende vinden, dienen ze zelf voor bijverzekering zorg te dragen. Voor andere of hogere vergoedingen kan de Raad van Bestuur niet aansprakelijk gesteld worden. Een annuleringsverzekering, indien gewenst, dient u zelf af te sluiten.

27


Medewerkers en functionarissen

8

Ons middelbaar onderwijs en de school Het Odulphuslyceum ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Daarmee is de raad van bestuur het schoolbestuur. De rector heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. De rector rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. Als klankbord voor de rector heeft de school een raad van advies. De raad van advies bestaat uit personen die geworteld zijn in de samenleving, die de school omringt. De raad van advies adviseert de rector over onderwijsbeleid en leerlingbegeleiding. De voorzitter van de raad van bestuur van OMO is dhr. drs. E.G.H. Bernard M.P.M. De raad van bestuur is bereikbaar via telefoonnummer 013-5955500 en is gevestigd aan de Spoorlaan 171 in Tilburg. Het postadres is Postbus 574, 5000 AN Tilburg; mail: info@omo.nl. De vereniging kent een ledenraad. Vanuit de raden van advies van iedere school worden twee personen afgevaardigd naar de ledenraad. Daarnaast kunnen ouders van leerlingen die onderwijs volgen op een OMO-school, lid worden van de vereniging. Via dit lidmaatschap kan men deelnemen aan de vergadering van de ledenraad. De ledenraad wordt jaarlijks door de raad van bestuur ge誰nformeerd over het OMO-beleid. Bovendien benoemen de leden van Ons Middelbaar Onderwijs de acht leden van de raad van toezicht, die belast is met het toezicht op de raad van bestuur. Een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap kunt u opvragen bij het bureau van Ons Middelbaar Onderwijs of via de website www.omo.nl. Er wordt geen lidmaatschapsgeld gevraagd.

Begeleiding hoogbegaafden

Het brinnummer van de school is: 21 FV.

Vanaf dit schooljaar besteden we extra aandacht aan hoogbegaafden. Een belangrijk onderdeel is het afnemen van een intelligentietest (door het Centrum Begaafdheidsonderzoek) die de sterke kanten van hoogbegaafde leerlingen in beeld brengt en tools aanreikt om de leerlingen te helpen zich optimaal te ontplooien. Daarnaast hebben we als eerste school in Tilburg e.o. een deskundige in dienst genomen die de professionele begeleiding van hoogbegaafden verzorgt en specifieke didactische ondersteuning van het docentenkorps. 28

29


Medewerkers

Directie

Medewerkers bedrijfsvoering • Delianne Hoekstra MME Rector dhoekstra@odulphus.nl 013-5499174 06-30420760

• Ir. Harrie van Harssel Conrector atheneum hvharssel@odulphus.nl 013-5426652 06-18516835

• Ing. Manja Das Manager bedrijfsvoering mdas@odulphus.nl 013-5426652

• Miriam Rijnen Beleidsondersteunend medewerker management mrijnen@odulphus.nl 013-5499174

• Drs. Marianne Dillen Conrector gymnasium mdillen@odulphus.nl 013-5426652 06-13690695

• Luc Rongen Beleidsondersteunend medewerker decanaat lrongen@odulphus.nl 013-5499176

• Sandy Verschuuren Beleidsondersteunend medewerker personeel sverschuuren@odulphus.nl 013-5499163

drs. Jan. Beesems MME Conrector havo jbeesems@odulphus.nl 013-5499167 06-30454074

Leerlingcoördinatoren • Femke van Hoof Manager brugklas fvhoof@odulphus.nl 013-5499165

Zorgcoördinatoren • Marcel van Broekhoven Leerlingcoördinator atheneum bovenbouw mvbroekhoven@odulphus.nl 013-5499166

• Els Doorakkers edoorakkers@odulphus.nl 013-5426652

• Ing. Marion Janssen van Beurden mjanssen@odulphus.nl 013-5426652 tevens: Rekencoördinator/ dyscalculiecoördinator

• Eef Denissen Leerlingcoördinator havo bovenbouw edenissen@odulphus.nl 013-5499167

• Kristel de Kort Leerlingcoördinator gymnasium onderbouw kdkort@odulphus.nl 013-5499175

• Cobine Ramaekers Leerlingcoördinator havo onderbouw cramaekers@odulphus.nl 013-5499167

• Ir. Kees de Lange Leerlingcoördinator gymnasium bovenbouw kdlange@odulphus.nl 013-5499175

Dyslexiecoördinator • Drs. Marion van de Loo mvdloo@odulphus.nl 013-5426652

Academische Opleidingsschool • Annet Meinen ameinen@odulphus.nl 013-5426652

Vertrouwenspersonen leerlingen • Kees Verstraten Leerlingcoördinator atheneum onderbouw kverstraten@odulphus.nl 013-5499169

30

• Geert Coret gcoret@odulphus.nl 013-5426652

• Maaike van der Bruggen mvdbruggen@odulphus.nl 013-5426652

31


Docenten e-mailadressen van het personeel vindt u digitaal op de website in de complete versie van de schoolgids Naast e-mailcontact kunt u voor overleg of voor het maken van een afspraak natuurlijk bellen met de administratie van de school: de betreffende docent neemt dan zo spoedig mogelijk via e-mail of telefoon contact met u op.

Medezeggenschapsraad De medenzeggenschapsraad vergadert zes keer per jaar en bestaat uit drie geledingen. Personeel (pmr), Ouders (omr), Leerlingen (lmr) Voorzitter mevr. P Kokke pharaildakokke@planet.nl (ouder)

Secretaris dhr. H. Harts hharts@odulphus.nl (personeel)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) OMO Ons Middelbaar Onderwijs kent ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De leden, bestaande uit vertegenwoordigers van ouders en personeel, worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen.

Ouderraad De Ouderraad wil de schakel zijn tussen school en ouders. De activiteiten worden vermeld in de E-dulphus en op de website van de school. Voorzitter mevr. A. Sonke anja.sonke@hetnet.nl

Odulphus Lyceum

Colofon

Noordhoekring 99 5038 GC Tilburg

Redactie Jan Beesems, Odulphus Lyceum Jack Tinnemans, Het Hoofdstation, Eindhoven

T 013 542 66 52 info@odulphus.nl www.odulphus.nl Ziekmeldingen T 013 549 91 60 T 013 549 91 71 Dit is de ‘light’-versie van onze schoolgids. Hierin vinden leerlingen en ouders/verzorgers alle informatie die nodig is om het schooljaar goed in te zetten. De complete schoolgids vindt u op onze website, met daarin o.a. bevorderingsnormen, lestabellen, klachtenregelingen en e-mailadressen van docenten.

RABO-banknummer St.-Odulphuslyceum 191224650

Fotografie Rob Stork, Eindhoven Vormgeving vanRixtelvanderPut ontwerpers, Eindhoven

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Uitgave augustus 2012


havo atheneum gymnasium

Odulphus Lyceum Noordhoekring 99 5038 GC Tilburg

T 013 542 66 52 info@odulphus.nl www.odulphus.nl

1: Schoolgids (lite versie)  

schoolgids, odulphus

Advertisement