Page 1


Uitgangspunt voor de docenten bij de overgangsvergadering zijn de rapportcijfers op het laatste rapport. Deze cijfers worden officieel vastgesteld tijdens en door die vergadering. De vergadering is autonoom en staat onder voorzitterschap van de betrokken conrector. De overgangsvergadering beslist op basis van de bevorderingsnormen tot bevordering of afwijzing. De overgangsvergadering kan besluiten een leerling een taak voor één of meer vakken op te leggen, ook als dat vak of die vakken met een voldoende cijfer is/zijn afgesloten. Dit kan gebeuren met de bedoeling de kansen van de leerling in het volgend schooljaar te vergroten en/of bij wijze van strafmaatregel indien er sprake is van verwaarlozing. Elke taak moet worden ingeleverd aan het begin van het nieuwe schooljaar. Het niet naar behoren vervullen van deze taken heeft voor de leerling uiteraard nadelige gevolgen. Een gevolg kan zijn dat de leerling de toegang tot de lessen wordt ontzegd, totdat de taak in orde is. In voorkomende gevallen zullen de ouders schriftelijk van deze gevolgen in kennis worden gesteld. Over de aard van deze gevolgen beslist de directie na overleg met de vakdocent(en). Een leerling mag niet tweemaal in dezelfde klas doubleren en ook niet in twee opeenvolgende leerjaren op dezelfde afdeling. Beroep tegen de beslissing van de overgangsvergadering kan binnen twee werkdagen, na kennisname van deze beslissing, worden ingesteld bij de rector. Het verdient aanbeveling eerst contact op te nemen met de conrector. Voor alle klassen (1–5) geldt De rapportvergadering kan een leerling die niet voldoet aan de overgangsnormen toch bevorderen. Geen enkele leerling kan echter aan deze bepaling rechten ontlenen. BEVORDERING VAN KLAS 1 NAAR 2 Om te bepalen of iemand over kan van klas 1 naar klas 2 worden de vakken in drie categorieën verdeeld: A Ne, En, wi B Fa, gs, ak, bi, lb C lo, tx, hx, tn, dr, mu Op 2 havo wordt iedereen toegelaten die: • maximaal 1x 4 en 2x 5 heeft en • tenminste 17 punten heeft in categorie A, waarvan maximaal 1 onvoldoende, niet lager dan een 5 en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie B en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie C.


Op 2 atheneum wordt toegelaten iedereen die: • voldoet aan de overgangsnorm voor 2 havo en • tenminste 21 punten heeft in categorie A, waarvan maximaal 1 onvoldoende, niet lager dan een 5 en • tenminste gemiddeld 7.0 heeft voor categorie B. Op 2 gymnasium wordt toegelaten iedereen die: • voldoet aan de overgangsnorm voor 2 atheneum en • tenminste 23 punten heeft in categorie A, waarvan geen onvoldoendes en • tenminste 37 punten voor categorie B. Een doubleur van klas 1: • wordt toegelaten op 2 havo mits voldaan wordt aan de overgangsnorm voor 2 havo • wordt toegelaten op 2 atheneum mits voldaan wordt aan de overgangsnorm voor 2 atheneum én er een positieve beslissing is van de eindvergadering. • wordt toegelaten op 2 gymnasium mits voldaan wordt aan de overgansnorm voor 2 gymnasium én er een positieve beslissing is van de eindvergadering. BEVORDERING VAN KLAS 2 NAAR 3 Bevordering van 2 naar 3 havo Om te bepalen of iemand over kan van klas 1 naar klas 2 worden de vakken in drie categorieën verdeeld: A Ne, En, wi B Fa, Du, gs, ak, na, bi, lb C lo, tx, hx, dr, mu Op 3 havo wordt iedereen toegelaten die: • maximaal 1x 4 en 2x 5 heeft en • tenminste 18 punten heeft in categorie A, waarvan maximaal 1 onvoldoende niet lager dan een 4 en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie B, de onvoldoendes mogen niet lager zijn dan een 4 en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie C, de onvoldoendes mogen niet lager zijn dan een 4.


Bevordering van 2 havo naar 3 atheneum Een leerling uit 2 havo kan in uitzonderlijke situaties worden toegelaten op 3 atheneum. Hiervoor geldt: • de leerling is bevorderbaar naar 3 havo en • de leerling krijgt een positieve beslissing van de eindvergadering. Een aanvraag voor de overstap van 2 havo naar 3 atheneum moet tijdig, d.w.z. uiterlijk op 1 april, zijn ingediend bij de conrector havo. Een richtlijn bij de advisering is een cijfergemiddelde van 7,5 voor de categorieën A en B. Bevordering van 2 naar 3 atheneum Ten behoeve van de overgangsnormen worden de vakken in drie categorieën verdeeld: A Ne, En, wi B Fa, Du, gs, ak, lb, na, bi C lo, tx, dr, mu Op 3 atheneum wordt iedereen toegelaten die • maximaal 1x 4 en 2x 5 heeft en • tenminste 18 punten heeft in categorie A, waarvan maximaal 1 onvoldoende niet lager dan een 5 en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie B, waarvan de onvoldoendes niet lager dan een 4 en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie C, waarvan de onvoldoendes niet lager dan een 4. BEVORDERING VAN KLAS 2 NAAR 3 Bevordering van 2 naar 3 havo Ten behoeve van de overgangsnormen worden de vakken in drie categorieën verdeeld: A Ne, En, wi B Fa, Du, gs, ak, na, bi, lb C lo, tx, hx, dr, mu Op 3 havo wordt iedereen toegelaten die: • maximaal 1x 4 en 2x 5 heeft en • tenminste 18 punten heeft in categorie A, waarvan maximaal 1 onvoldoende niet lager dan een 4 en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie B, waarvan de onvoldoendes niet lager dan een 4 en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie C, waarvan de onvoldoendes niet lager dan een 4.


Bevordering van 2 havo naar 3 atheneum Een leerling uit 2 havo kan in uitzonderlijke situaties worden toegelaten op 3 atheneum. Hiervoor geldt: • de leerling is bevorderbaar naar 3 havo en • de leerling krijgt een positieve beslissing van de eindvergadering. Een aanvraag voor de overstap van 2 havo naar 3 atheneum moet tijdig, d.w.z. uiterlijk op 1 april, zijn ingediend bij de conrector havo. Een richtlijn bij de advisering is een cijfergemiddelde van 7,5 voor de categorieën A en B. Bevordering van 2 naar 3 atheneum Voor de bepaling van de overgangsnormen worden de vakken in drie categorieën verdeeld: A Ne, En, wi B Fa, Du, gs, ak, lb, na, bi C lo, tx, dr, mu Op 3 atheneum wordt iedereen toegelaten die • maximaal 1x 4 en 2x 5 heeft en • tenminste 18 punten heeft in categorie A, waarvan maximaal 1 onvoldoende niet lager dan een 5 en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie B, geen onvoldoendes lager dan een 4 en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie C, geen onvoldoendes lager dan een 4. Bevordering van 2 atheneum naar 3 havo Voor de bepaling van de overgangsnormen worden de vakken in drie categorieën verdeeld: A Ne, En, wi B Fa, Du, gs, ak, lb, na, bi C lo, tx, dr, mu Een leerling wordt toegelaten op 3 havo indien hij: • maximaal 2x 4 en 2x 5 heeft en • tenminste 16 punten heeft in categorie A, waarvan maximaal 1x 4 of 2x 5 en • tenminste 38 punten in categorie B, geen onvoldoendes lager dan een 4 en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie C, geen onvoldoendes lager dan een 4. Bevordering van 2 naar 3 gymnasium Voor de bepaling van de overgangsnormen worden de vakken in drie categorieën verdeeld: A Ne, En, wi, klassieke talen B Fa, Du, gs, ak, lb, na, bi


C lo, tx, dr, mu Op 3 gymnasium wordt iedereen toegelaten die • maximaal 1x 4 en 2x 5 heeft en • tenminste 24 punten heeft in categorie A, waarvan maximaal 1 onvoldoende niet lager dan een 5 en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie B, geen onvoldoendes lager dan een 4 en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie C, geen onvoldoendes lager dan een 4. Bevordering van 2 gymnasium naar 3 atheneum Voor de bepaling van de overgangsnormen worden de vakken in drie categorieën verdeeld: A Ne, En, wi B Fa, Du, klassieke talen, gs, ak, lb, na, bi, C lo, tx, dr, mu Op 3 atheneum wordt iedereen toegelaten die • maximaal 1x 4 en 2x 5 heeft en • tenminste 18 punten heeft in categorie A, waarvan maximaal 1 onvoldoende niet lager dan een 5 en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie B, geen onvoldoendes lager dan een 4 en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie C, geen onvoldoendes lager dan een 4. bevordering BEVORDERING VAN KLAS 3 NAAR 4 Bevordering van 3 naar 4 havo Voor de bepaling van de overgangsnormen worden de vakken in drie categorieën verdeeld: A Ne, En, wi B Fa, Du, gs, ak, ec, lb, na, sk, bi C lo, tx/dr/mu Op 4 havo wordt iedereen toegelaten die • maximaal 1x 4 of 2x 5 heeft en gemiddeld een 6.0 voor de vakken die hij in klas 4 blijft volgen en • tenminste 17 punten heeft in categorie A, waarvan maximaal 1 onvoldoende niet lager dan een 4 en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie B, waarvan de onvoldoendes niet lager dan een 4 en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie C, geen onvoldoendes lager dan een 4. Bevordering van 3 naar 4 atheneum Voor de bepaling van de overgangsnormen worden de vakken in drie categorieën verdeeld: A Ne, En, wi B Fa, Du, gs, ak, ec, lb, na, sk, bi


C lo, tx/dr/mu Op 4 atheneum wordt iedereen toegelaten die • maximaal 1x 4 of 2x 5 heeft en gemiddeld een 6.0 voor de vakken die hij in klas 4 blijft volgen en • tenminste 18 punten heeft in categorie A, waarvan maximaal 1 onvoldoende, niet lager dan een 5, en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie B, geen onvoldoendes lager dan een 4 en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie C, geen onvoldoendes lager dan een 4. Bevordering van 3 atheneum naar 4 havo Voor de bepaling van de overgangsnormen worden de vakken in drie categorieën verdeeld: A Ne, En, wi B Fa, Du, gs, ak, ec, lb, na, sk, bi C lo, tx/dr/mu Een leerling wordt toegelaten op 4 havo indien hij: • maximaal 1x 4 en 2x 5 heeft bij de vakken die hij in klas 4 blijft volgen en • tenminste 16 punten heeft in categorie A, waarvan maximaal 1x 4 of 2x 5 en • tenminste 50 punten in categorie B, geen onvoldoendes lager dan een 4 en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie C, geen onvoldoendes lager dan een 4. Bevordering van 3 naar 4 gymnasium Voor de bepaling van de overgangsnormen worden de vakken in drie categorieën verdeeld: A Ne, En, wi + de klassieke taal waarmee de leerling in klas 4 verder gaat B Fa, Du, de andere klassieke taal, gs, ak, ec, lb, na, sk, bi, C lo, tx/dr/mu Op 4 gymnasium wordt iedereen toegelaten die • maximaal 1x 4 of 2x 5 heeft en gemiddeld een 6.0 voor de vakken die hij in klas 4 blijft volgen en • tenminste 24 punten heeft in categorie A, waarvan maximaal 1 onvoldoende, niet lager dan een 5, en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie B, geen onvoldoendes lager dan een 4 en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie C, geen onvoldoendes lager dan een 4. Bevordering van 3 gymnasium naar 4 atheneum Voor de bepaling van de overgangsnormen worden de vakken in drie categorieën verdeeld: A Ne, En, wi B Fa, Du, de klassieke talen, gs, ak, ec, lb, na, sk, bi, C lo, tx/dr/mu Op 4 atheneum wordt iedereen toegelaten die


• maximaal 1x 4 of 2x 5 heeft en gemiddeld een 6.0 voor de vakken die hij in klas 4 blijft volgen en • tenminste 18 punten heeft in categorie A, waarvan maximaal 1 onvoldoende niet lager dan een 5 en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie B, geen onvoldoendes lager dan een 4 en • tenminste gemiddeld 6.0 heeft voor categorie C, geen onvoldoendes lager dan een 4. BEVORDERING VAN KLAS 4 NAAR 5 EN VAN KLAS 5 NAAR 6 De leerling kan binnen de afdeling bevorderd worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: • een ‘voldoende’ voor de vakken die niet met en cijfer worden afgesloten en • 1x 5 en de rest hoger of 1x 4 en de rest 6 of hoger en gemiddeld 6.0 of 2x 5 en de rest 6 of hoger en gemiddeld 6.0 of 1x 5 en 1x 4 en de rest 6 of hoger en gemiddeld 6.0 Opmerkingen 1 Bij de cijfers voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag één 5 staan. De andere twee cijfers moeten voldoende zijn. 2 De cijfers van de in klas 4 vwo afgesloten examenvakken tellen mee bij de overgang van klas 5 vwo naar 6 vwo. 3 Bij de overgang van klas 4 vwo naar 5 vwo (en van 5 vwo naar 6 vwo) telt het gemiddelde van de vakken ANW en Maatschappijleer – afgerond op een heel cijfer – mee als combinatiecijfer. 4 Een leerling uit de bovenbouw die aan het einde van het schooljaar een ‘onvoldoende’ heeft voor CKV, levensbeschouwing of lichamelijke opvoeding wordt voorwaardelijk bevorderd. Hij heeft een kans om dan via taken nog aan het begin van het schooljaar de ‘onvoldoende’ om te zetten in ‘voldoende’. Lukt dat niet, dan doubleert de leerling alsnog.

Bevorderingsnormen  

overgang, doubleren, rapport

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you