Page 1

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERGİSİ


Hazırlık sınıfı öğrencileri pullarla rengarenk sayı tabloları hazırladılar.


Hazırlık sınıfı öğrencileri “Ailemle Matematik Günü” etkinlikleri kapsamında, aileleriyle birlikte dolgu malzemeleri kullanarak rakam kuklalar yaptılar.


1. sınıf öğrencileri matematik köĢesinde verilen bir örüntüdeki iliĢkiyi belirleyerek bu örüntüdeki eksik bırakılan öğeleri tamamladılar.


1. sınıf öğrencileri kendi tasarladıkları “ Onluk Birlik Kutusu” ile belirlenen sayıda bir çokluğu onluk ve birlik gruplara ayırdılar.


1. Sınıf öğrencileri eĢlik konusunda “eĢ nesnelere örnek verir” kazanımına uygun olarak hazırlanan etkinlikte evden getirdikleri çorapları karıĢtırarak, eĢ çorapları buldular.


1. sınıf öğrencileri “Ailemle Matematik Günü” etkinliğine aile resmi çevresini örüntülerle süslediler.


2. sınıf öğrencileri “Uzunluğumu Buluyorum Öykümü OluĢturuyorum” etkinliğini yaparken çok eğlendiler. Öncelikle getirdikleri kurdeleler ve iplerle çeĢitli Ģekiller oluĢturup uzunluklarını ölçtüler. Daha sonra oluĢturdukları Ģekillerin öykülerini yazarak çalıĢmalarını tamamladılar.


2. sınıf öğrencileri geometrik cisimlerin; ayrıt, köĢe ve yüzeylerini öğrenirken çok eğlendiler. Okulun bahçesine renkli tebeĢirlerle öğrendiklerini hem çizdiler hem de bilgilerini diğer arkadaĢlarıyla paylaĢtılar.


2. sınıf öğrencileri,eliĢi kağıtları ve parlak kağıtlardan kestikleri geometrik Ģekillerle resimler oluĢturdular. OluĢturdukları resimleri betimleyerek arkadaĢlarına tanıttılar.


2. sınıf öğrencileri “Ailemle Matematik” günü kapsamında geometrik Ģekil ve cisimleri kullanarak Amerikan servisi oluĢturdular. OluĢturdukları Amerikan servisler birbirinden güzel ve farklıydı. Yapılan çalıĢmalar Mersin Forum AVM‟ de sergilenirken büyük ilgi gördü.


3. sınıf öğrencileri yaptıkları eğlenceli etkinlikle açı çeĢitleri ile ilgili pano çalıĢması yaptılar.


3. sınıf öğrencileri matematik laboratuarında somut nesnelerle ve onluk blokları kullanarak bölme iĢlemleri yaptılar. Oyun kartları ile bölme

iĢlemi

ile

ilgili

oyunlar

oynadılar.


3. sınıf öğrencileri matematik dersinde 1„ er metrelik Ģeritler oluĢturdular. OluĢturdukları metrelerle sınıf içerisindeki nesnelerin uzunluklarını ölçtüler


3. sınıf öğrencileri “Ailemle Matematik Günü” etkinliğinde iki ders saati boyunca birlikte eğlenceli bir ders iĢlediler. Aileleriyle birlikte, hayvan figürlerinden tangramlar oluĢturdular.


4A Sınıfı öğrencileri resim çerçeveleyerek kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarını hesapladılar.


4A sınıfı öğrencileri suluboya ile simetri etkinliği yaptılar.


4A sınıfı öğrencileri “sütun grafiği çizme” etkinliği yaptılar.


5. sınıf öğrencileri çokgenlerle örüntüler yaptılar.


5. sınıf öğrencileri karikatürler yaptılar.


5. sınıf öğrencileri oyunlar ve posterler hazırladılar.


5. sınıf öğrencileri akrostiĢ yazdılar.

Matematik deyince Aklıma gelir sayılar Tüm hayatta iĢe yarar Eğlencelidir bildiğimiz Matematik en sevdiğimiz Aklına ne gelir deyince matematik? Tüm hayat derim düĢünmeden Ġlk öğrendiğim oldu birden Küçük demeyin büyüktür matematik


Üç köĢe olmuĢ yine Çokgenlerden üçgen Gökyüzünde bulut olur En sevdiğimden Nazlı nazlı süzülür Kare olmuĢ dört köĢe Anılır bağ, bahçe diye Resmini çiz de gör Eni boyu aynıdır Esen Kıratlı 5B


6A sınıfı öğrencileri “Tessellation” etkinliği yaptılar.


6A sınıfı öğrencileri “Ondalık Kesirlerle ĠĢlemler” etkinliği yaptılar.


7A sınıfı öğrencileri “Çokgenlerin Alanları” etkinliği yaptılar.


m


8. sınıf öğrencileri “Bu Benim Eserim” yarıĢmasında okulumuzu baĢarıyla temsil ettiler. Ġki proje hazırladılar.


Trigonometrik Pano


Ä ki boyuttan 3 boyuta


“Haftanın Sorusu” etkinliği keyifliydi.Talihlilere her hafta hediyeler dağıtıldı.


8. Sınıf öğrencileri “PURPLE COMET MATH MEET” için özveriyle çalıĢtı.


VE YARIġMAYA GĠRDĠLER… • Okulumuz 7 Nisan 2011 tarihinde internet üzerinden online olarak Wisconsin - Whitewater ve Texas Universitesi‟nin düzenledigi bir Matematik YarıĢması olan Mor Kuyruklu Yıldız Matematik(Purple Comet Math Meet) yarıĢmasına bir takımla katıldı. YarıĢmaya 39 ülkeden 2200 takım katıldı. ODTÜ YILDIZLARI adını verdiğimiz takımımızda Deniz ÖZCAN, Görkem ÖZGE, Utku Kaan ÖNEN, Canberk GÖZTAġ, Ġdil US, Berfin ASLAN adlı öğrencilerimiz yer aldı. Bu yarıĢmada öğrencilerimiz bir saat içinde kendilerine verilen 20 soruyu çözmeye çalıĢtılar ve cevaplarını siteye gönderdiler. 15 Nisan‟da yapılan açıklamaya göre takımımız 15 doğru cevapla kendi kategorisinde 343 okul arasından 14. olarak Onur Listesine girmeye hak kazandı. Ġstekle hazırlanan ve okulumuzun adını uluslararası düzeyde duyuran öğrencilerimizi kutlarız.


4. SINIF ÖĞRENCĠLERĠ DĠSĠPLĠNLER ARASI PROJE ÇALIġMASI


GELENEĞĠ BOZMADIK; PĠ GÜNÜNÜ KUTLADIK…


DÜNYA MATEMATĠK GÜNÜNDE TÜM OKUL YARIġTIK…


“Fun Math Club” öğrencileri öğrendikleri terimlerin Ġngilizcelerini kullanarak etkinlikler yaptılar.


Matematik Gazetesi Sayı 3  

ODTÜ Mersin Koleji öğrencilerinin çalışmalarından oluşan matematik dergisi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you