Page 1

Het verhaal van Odisee

1


2


3

• Onze roots • Wie we zijn

05 07

• Strategische speerpunten • Organisatiestructuur

09 11

• Ruim opleidingsaanbod • Bacheloropleidingen bij Odisee

12 13

• Onderwijsvisie • Meetbare en merkbare kwaliteit

15 17

• Brandpunt • Grenzeloos leren

19 21


4


Onze roots Odisee is het resultaat van de fusie tussen KAHO Sint-Lieven (KAHO) en de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB), beide zelf het resultaat van (verschillende) fusies. De Katholieke Hogeschool Sint-Lieven ontstond uit de vereniging van acht Oost-Vlaamse katholieke hogescholen. In Brussel werden EHSAL, VLEKHO, HONIM en de K.U.Brussel samen de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB), later met ook het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen erbij. Odisee is een hogeschool met 6 campussen, in Aalst, Brussel, Dilbeek, Schaarbeek, Gent en Sint-Niklaas. Het zijn dynamische centra van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening in het centrum van het land. Met meer dan 10.000 studenten vormt Odisee een van de grotere hogescholen in Vlaanderen. Het onderwijsaanbod omvat professionele bacheloropleidingen, bachelor-nabacheloropleidingen en postgraduaatopleidingen. In een samenwerkingsverband met centra voor volwassenenonderwijs en secundaire scholen voor verpleegkunde biedt Odisee ook HBO5-opleidingen aan. Odisee maakt deel uit van de Associatie KU Leuven, een netwerk van vijf hogescholen en een universiteit. Met meer dan 80.000 studenten in 23 steden en gemeenten over heel Vlaanderen biedt deze associatie een indrukwekkend netwerk aan van binnenlandse partners.

Cijfers: academiejaar 2015-2016

5

Odisee in cijfers 9.897 studenten 25 bacheloropleidingen 28 postgraduaten 3 banaba-opleidingen 821,29 VTE 6 campussen


6


Wie we zijn Wij zijn Odisee. We vormen hoogopgeleide professionals. We zijn trots op onze afgestudeerden. We hebben een overtuiging. Wij, Odisee, geloven in de kracht van mensen. Onze focus ligt op ‘mensen’, hun talenten en ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal. Optimisme drijft ons in alles wat we doen. We hebben vertrouwen in elkaar, delen ervaringen, kennis en vaardigheden in open netwerken. Denken, durven, doen, doorzetten én dromen vormen ons leidmotief.

Onze waarden • openstaan • verbinden • emanciperen • grenzen verleggen

Onze gemeenschap • gedreven • optimistisch • nieuwsgierig • respectvol • geëngageerd

We omarmen verschillen. Door intensief samen te werken en actief te participeren gaan we voor hoge kwaliteit, halen we het beste uit onszelf en geven we richting aan de toekomst. Onze hogeschool is een springplank naar nieuwe werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in confrontatie. We reiken uitdagende kaders aan die ruimte bieden om te experimenteren en te vernieuwen. Vanuit Vlaanderen en Brussel kiezen we voor Europa en de wereld. Vanuit een christelijke traditie staan we open voor iedereen en stimuleren we een geloofwaardig maatschappelijk engagement.

7


8


Strategische speerpunten We richten onze ambitie op wat studenten van ons verwachten en wat de maatschappij van ons vraagt.

Ambitie Odisee wil bakens uitzetten en in Vlaanderen een prominente rol spelen. Maar de uitdagingen zijn groot en de middelen beperkt. Daarom selecteerden we vijf bijzondere ambities waarop we ons willen focussen. Met die vijf speerpunten willen we het hoger onderwijs van de toekomst voorbereiden.

Odisee biedt state-of-the-art onderwijs aan, publiek gevalideerd. Samen met interne en externe stakeholders evalueren en verbeteren we permanent onze opleidingen en dienstverlening. Tegen 2019 wil Odisee een integraal talentbeleid ontwikkelen. Uitstromende studenten beschikken over een ‘uitstroomportfolio’ met hun specifieke talenten en competenties voor de arbeidsmarkt. Odisee verankert haar opleidingen in het werkveld (en omgekeerd). De interactie met het werkveld is open, continu, veelzijdig en innovatief. Odisee stoomt haar opleidingen klaar voor superdiversiteit. Onze opleidingen hebben aandacht voor de geglobaliseerde wereld en zijn diverse studentenpubliek. Odisee bouwt aan een open, innovatieve en performante (onderwijs)gemeenschap. We engageren ons om de communicatie, participatie, performantie en innovatie bij Odisee voortdurend te verbeteren.

9


10


Organisatiestructuur Onderwijs, onderzoek, dienstverlening en permanente vorming zijn de kernopdrachten van onze opleidingen, het kloppend hart van Odisee. In de eerste plaats staan de docenten dagelijks in voor kwaliteitsvol onderwijs. Om die kwaliteit continu te verzekeren, organiseren we heel wat overleg. Elke opleiding heeft een kernteam en een onderwijsteam. Curriculumontwikkeling en continue kwaliteitsverbetering staan bovenaan op hun agenda. Ze zorgen voor overleg met het werkveld via resonantieraden. Die waken erover dat de opleiding aansluit bij de beroepspraktijk. Opleidingen binnen hetzelfde studiegebied bundelen hun krachten en maken zoveel mogelijk gezamenlijke afspraken. De hogeschool deelt en versterkt expertise: dat is voor Odisee essentieel. Daarom werken tal van overlegfora, met vertegenwoordigers uit alle opleidingen, rond specifieke thema’s die de kern van het onderwijsproces raken: stages, bachelorproeven, internationalisering, talenbeleid, trajectbegeleiding, onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg.

11

Participatie Verschillende bestuurs- en medezeggenschapsorganen verzekeren een participatieve organisatie. Op bestuursniveau zijn dat de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur. Het DirectiecomitĂŠ, de UC-raad en de Bestuurscolleges staan in voor het dagelijks beleid van de hogeschool. De medezeggenschapsorganen zorgen ervoor dat ook het personeel en de studenten van de hogeschool betrokken zijn bij het beleid.


Ruim opleidingsaanbod Permanente vorming Odisee biedt een ruim aanbod aan permanente vorming en participeert samen met de KU Leuven in de gespecialiseerde centra EHSAL Management School (EMS) en Fiscale Hogeschool (FHS). In 2014 werden 17.904 uren permanente vorming gerealiseerd voor 5.346 professionals.

Odisee biedt 25 bacheloropleidingen, 28 postgraduaten en 3 banaba-opleidingen aan in zes studiegebieden: Bedrijfskunde, Biotechniek, Gezondheidszorg, Lerarenopleiding, Sociaal-agogisch werk en Technologie. Naast de standaardtrajecten is er ook een ruim aanbod voor zij-instromers (werkstudenten, studenten zonder diploma secundair onderwijs…) en internationale studenten. De leertrajecten in hoger afstandsonderwijs (HAO) zijn daar een belangrijk onderdeel van. Ook flexibele leerpaden die rekening houden met elders verworven competenties (EVC) of eerder verworven kwalificaties (EVK) krijgen onze aandacht. Samen met centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) maken we werk van de uitbouw van HBO5-opleidingen, niveau 5 binnen het Hoger Beroepsonderwijs. Daarenboven biedt de hogeschool ook een brede waaier aan navormingsprogramma’s en postgraduaatopleidingen aan, waarvan sommige in samenwerking met de KU Leuven.

12


Bacheloropleidingen bij Odisee

Bedrijfsmanagement Facilitair management Office management Toegepaste informatica Agro- en biotechnologie Biomedische laboratoriumtechnologie Ergotherapie Medische beeldvorming Optiek en optometrie Verpleegkunde Voedings- en dieetkunde Vroedkunde Kleuteronderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs Orthopedagogie Sociaal werk Gezinswetenschappen Bouw Chemie Elektromechanica Elektronica-ICT Energietechnologie Ontwerp- en productietechnologie Vastgoed

1452

160

277 190 309 347 205 268 174

105

211

Bij Odisee vinden we dat een opleiding geen voorbereiding is op het leven maar het leven zelf. We nemen ook afstand van het klassieke onderwijsverhaal: Odisee is geen instelling die studenten kneedt en vormt maar een omgeving die talenten tot ontwikkeling brengt, in een proces dat studenten grotendeels zelf in de hand hebben.

717

277 469

833 409

296 322 206 417 244 238 157

Talent

958

742

13


14


Onderwijsvisie De onderwijsvisie wil een uitdagend, maar tegelijk open kader bieden omdat diverse uitwerkingen in de studiegebieden een rijkdom zijn en kansen bieden tot wederzijds leren en vernieuwen. KWALITEIT#PUBLIEKGEVALIDEERD Onze docenten zijn vakbekwame experten. Samen met studenten, werkveld en externe peers bewaken zij de kwaliteit van de opleidingen. STUDENT#TALENT Studenten ontdekken wie ze zijn en wat ze willen (worden). Docenten inspireren en waarderen. CURRICULUM#WORK Intensief contact met het werkveld en authentieke leersituaties op de werkplek. Interprofessioneel samenwerken en internationale leerervaringen. OPLEIDINGEN#SUPERDIVERSITEIT Flexibele trajecten voor een diverse instroom. Respect voor elkaars eigenheid en een brede kijk op de wereld. ONDERWIJSTEAMS#MULTICAMPUS Benutten van onderwijskundige opportuniteiten van de multicampusorganisatie. Gebruik maken van elkaars sterke punten.

15

ASTOR Het ASTOR-traject bewaakt de kwaliteit van de opleidingen bij Odisee. Via een collegiaal overleg denken we tijdens een audit (A) na over de kwaliteitscultuur in de opleiding. Studenten beoordelen vervolgens het studiemateriaal (S). Werkveldvertegenwoordigers geven feedback over ons toetsbeleid en de toetspraktijk (T). Een tevredenheidsbevraging peilt bij studenten en docenten naar de kwaliteit van de opleiding (O). De cyclus wordt afgesloten met een reflectie (R) waarbij interne stakeholders en externe peers de voornaamste leerpunten samenvatten.


16


Meetbare en merkbare kwaliteit Odisee hecht veel belang aan kwaliteitsvol en duurzaam onderwijs. Dat doen we door studenten, personeel en het werkveld actief bij onze werking te betrekken. Zo bouwen we aan een professionele organisatie met een doorleefde kwaliteitscultuur, die kwaliteit niet alleen meetbaar maar ook merkbaar maakt. Die kwaliteitscultuur is niet nieuw voor Odisee. Twintig jaar geleden al organiseerde de hogeschool op eigen initiatief een externe inspectie van haar opleidingen. Als enige instelling in Vlaanderen blijft Odisee samenwerken met de cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) voor de externe kwaliteitsbewaking van haar opleidingen. Kritische zin, eigenaarschap, verantwoordelijkheid, samenwerking en dialoog staan centraal in onze werking. Meer dan vroeger leggen we de nadruk op actieve betrokkenheid, openheid, creativiteit en experimenteerruimte. Beoordelingen (door onafhankelijke deskundigen) tonen steevast dat de Odisee-opleidingen probleemloos beantwoorden aan de internationale kwaliteitsnormen. Het kwaliteitsbeleid van Odisee wil die hoge kwaliteit blijven garanderen. Tegelijk willen we onze sterke punten verder aanscherpen. Permanente professionalisering, expertisedeling, samenwerking en ontwikkeling staan centraal. Aan alle stakeholders geven we rekenschap: zowel intern (aan studenten, personeel en bestuur) als extern (aan het werkveld, partnerorganisaties en overheid).

17

Kwaliteitskader Een kwaliteitsraamwerk biedt alle betrokkenen binnen de hogeschool een open kader om de kwaliteitswerking te documenteren. Het kwaliteitsraamwerk van Odisee is opgebouwd volgens het principe van de ‘plan-do-check-act’-cyclus: • vanuit welke visie vertrekt ons beleid (plan)? • hoe rollen we dat beleid uit in de praktijk (do)? • hoe monitoren we de realisatie (check)? • hoe volgen we dat op en hoe komen we tot verbetering (check)?


18


Brandpunt Via stages, werkplekleren, bachelorproeven, onderzoeksprojecten en dienstverlening werkt Odisee vandaag nauw samen met vele partners in het werkveld. Niet alleen bieden we onze studenten zo leerkansen in een authentieke context. We stimuleren ook de economische, culturele en sociale ontwikkeling van de regio’s waarin Odisee actief is. Onze hogeschool wil een brandpunt zijn waar bedrijven, overheden en socialprofitorganisaties terechtkunnen. Tegelijk is Odisee ervan overtuigd dat de ontplooiing van talentgericht onderwijs onmogelijk is zonder de bijdrage van het werkveld. Alleen door duurzame interactie kunnen we garanderen dat ons onderwijs afgestemd is en blijft op de noden van industrie, handel, diensten- en zorgsector. Odisee heeft de ambitie om de bestaande interactie te intensifiëren en structureel te verankeren. Nieuwe samenwerkingsvormen moeten leiden tot innovatie en dynamiek in onze opleidingen én bij onze partners. Onze focus blijft sterk praktijkgericht. Daarom concentreert het onderzoek en de dienstverlening zich rond thema’s en vragen die van belang zijn voor het werkveld én maatschappij.

19

Onderzoek bij Odisee 4 onderzoekskernen € 1.477.348 externe financiering (2015) € 1.483.057 PWO-middelen (2015) 75 onderzoeksprojecten 127 publicaties 126 lezingen


20


Grenzeloos leren Als hogeschool stimuleert Odisee dat studenten en collega’s met een open blik naar de wereld kijken, hun individuele leef- en denkwereld verruimen en hun verantwoordelijkheid opnemen in de uitdagingen waar de wereld voor staat. Daarom werken we aan internationale curricula, een internationale leer- en leefomgeving met internationale studenten en personeel, en kansen om kennis van de wereld uit de eerste hand op te doen. Onze afgestudeerden die kozen voor een internationale ervaring zijn internationaal competente werknemers waar het werkveld behoefte aan heeft. Odisee draagt op die manier bij tot de realisatie van de doelstellingen van de Europese Hoger Onderwijs- en Onderzoeksruimte: internationalisering staat er in functie van de creatie van een Europese samenwerking met het oog op de verhoging van de onderwijskwaliteit. Niet enkel binnen Europa wordt deze dimensie en kwaliteitsgedachte uitgedragen, Odisee wil deze ook uitdragen buiten Europa. Odisee werkt intercontinentaal samen, verwelkomt studenten en docenten uit alle werelddelen en hecht belang aan internationale solidariteit. Alle acties gaan uit van onze Vlaamse en Brusselse verankering, in een multiculturele samenleving en in wederzijds respect met kwaliteitsvolle buitenlandse partners.

21

Odisee goes international 252 studenten in het buitenland 14,9% van de afgestudeerden heeft een waardevolle internationale ervaring achter de rug Odisee telt 117 buitenlandse partners


22


De campussen van Odisee zijn dynamische hubs waar bedrijven, overheden, socialprofitorganisaties, studenten, docenten, personeelsleden en onderzoekers elkaar vinden. Als multicampusorganisatie heeft Odisee campussen in Aalst, Gent, Sint-Niklaas, Brussel, Schaarbeek en Dilbeek. De hogeschool is niet alleen aanwezig in de hoofdstad van het land en Europa maar ook in andere Vlaamse centrumsteden. Op haar Technologiecampus werd sterk geĂŻnvesteerd in modern ingerichte laboratoria en infrastructuur.

23


VU Mia Sas, Warmoesberg 26, 1000 Brussel.

www.odisee.be

Het verhaal van Odisee  

Maak kennis met hogeschool Odisee: de opleidingen, het onderzoek, de internationale blik, de kwaliteitsaanpak... Meer info: www.odisee.be

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you