Page 1

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг Анагаах ухааны номын сан Бичил амь судлал, эрчимт эмчилгээ, яаралтай тусламж, эмгэг анатоми, оношилгоо, дүрс оношилгоо, дархлаа, дотор өвчин, мэдрэл, хавдар, халдварт өвчний тухай номын “Санамж өгөх номзүйн мэдээлэл”

Улаанбаатар 2013


Бичил амь судлалын ном


Medical microbiology • Зохиогч: Brooks G.F., Butel J.S., Morse S.A. • Он: 2001 • Хуудас: 694 • ISBN: 0-07-112066-1 • ДАА: 616.01


Review of medical microbiology • Зохиогч: Jawetz E., Melnick J.L. • Он: 1974 • Хуудас: 528 • ISBN: 87041-054-7 • ДАА: 616.01


Ketoconazole in the management of fungal disease • • • • •

Зохиогч: Levine H.B. Он: 1982 Хуудас: 144 ISBN : 0 909337036 5 ДАА:616.01


Basic medical microbiology • • • • •

Зохиогч: Boyd R.F. Он: 1995 Хуудас: 642 ISBN: 0-316-10445-0 ДАА: 616.01


Microbiology and Immunology • • • • •

Зохиогч: Luftig R.B. Он: 1998 Хуудас: 325 ISBN: 0-397-51547-2 ДАА: 616.01


Эрчимт эмчилгээ, яаралтай тусламжийн ном


Critical care medicine • Зохиогч: Parrillo J.E., Dellinger R.P. • Он: 2008 • Хуудас: 1776 • ISBN: 978-0-323-04841-5 • ДАА: 616.02


The ICU Book • • • • •

Зохиогч: Marino P.L. Он: 1997 Хуудас: 928 ISBN: 0683-23063-8 ДАА: 616.028


Minor emergencies splinter to fractures • • • • •

Зохиогч: Buttaravoli P. Он: 2007 Хуудас: 838 ISBN: 978-0-323-0402-6 ДАА: 616.02


Critical care handbook of the Massachusetts general hospital • • • • •

Зохиогч: Bigatello L.M. Он: 2009 Хуудас: 728 ISBN: 978-0-7817-9566-1 ДАА: 616.02


Emergency medical responder • • • • •

Зохиогч:Barbara Aehlert, Он: 2007 Хуудас: 74 ISBN: 978-0-07301908-6 ДАА: 616.02


USMLE road map emergency medicine • Зохиогч: Sherman S.C., Weber J.M. • Он: 2008 • Хуудас: 542 • ISBN: 978-0-07-146388-1 • ДАА: 616.025076


Primary care medicine • Зохиогч: Goroll A.H., May L.A. • Он:1995 • Хуудас:1162 • ISBN: 0-397-51130-2 • ДАА:616.02


Эмнэлгийн тусгай нөхцлийн номууд /удамшил/


Inborn errors of development • Зохиогч: Epstein C.J., Erickson R.P. • Он: 2008 • Хуудас: 1617 • ISBN: 978-0-19-530691 • ДАА: 616.04


Handbook of pain management • • • • •

Зохиогч: Tollison C.D. Он: 1994 Хуудас: 799 ISBN: 0-683-08332-5 ДАА: 616.04


Imaging of pain • Зохиогч: Waldman S.D., Campbell R.S.D. • Он: 2010 • Хуудас: 602 • ISBN: 978-1-4377-0906-3 • ДАА: 616.04


Atlas of common pain syndromes • • • • •

Зохиогч: Waldman S.D. Он: 2012 Хуудас: 396 ISBN: 978-1-4377-3792-9 ДАА: 616.04


Pain management • • • • •

Зохиогч: Waldman S.D. Он: 2011 Хуудас: 1445 ISBN: 978-1-4377-0721-2 ДАА: 616.04


The neurological basis of pain • • • • •

Зохиогч: Pappagallo M. Он: 2004 Хуудас: 673 ISBN: 0-07-1440879 ДАА: 616.04


Human genetics and genomics • • • • •

Зохиогч: Korf B.R. Он: 2007 Хуудас: 278 ISBN: 0-6320-4656-2 ДАА: 616.04


Genetics in medicine • • • • •

Зохиогч: Thompson J. S. Он: 1986 Хуудас: 349 ISBN: 0-72168854-3 ДАА: 616.042


Elsevier`s integrated genetics • Зохиогч: Adkison L.R., Brown M.D. • Он: 2007 • Хуудас: 255 • ISBN: 978-0-32304329-8 • ДАА: 616.04


Эмгэг анатомийн ном


Pathology for the health professions • • • • •

Зохиогч: Damjanov I. Он: 2006 Хуудас: 543 ISBN: 1-4160-0031-3 ДАА: 616.07


Pathophysiology • • • • •

Зохиогч: Damjanov I. Он: 2009 Хуудас: 464 ISBN: 978-1-4160-0229-1 ДАА: 616.07


Pathologic basis of disease • • • • •

Зохиогч: Cotron R.S. Он: 1999 Хуудас: 1425 ISBN: 0-7216-7335 ДАА: 616.07


Pathologic basis of disease • • • • •

Зохиогч: Kumar V., Abul K. Он: 2010 Хуудас: 1450 ISBN: 978-0-8089-2402-9 ДАА: 616.07


Pathologic basis of disease • • • • •

Зохиогч: Kumar V. Он: 1994 Хуудас: 1400 ISBN: 0-7216-5032-5 ДАА: 616.07


Pathology made ridiculously simple • • • • •

Зохиогч: Aiman Zaher, Он: 2007 Хуудас: 232 ISBN: 0-940780-77-1 ДАА: 616.07


Basic science refraction and pathology • • • • •

Зохиогч: Smith M.E. Он:2002 Хуудас: 177 ISBN: 0-323-00236-6 ДАА: 616.07


Pathology illustrated • • • • •

Зохиогч: Govan, Macfarlan. Он: 1995 Хуудас: 843 ISBN: 0-443-05068-6 ДАА: 616.07


Pathology • • • • •

Зохиогч: Tighe J.R., Davies D.R. Он: 1984 Хуудас: 270 ISBN: 0-7020-0609-2 ДАА: 616.07


Essential pathology • • • • •

Зохиогч: Rubin E., Farber J.L. Он: 1995 Хуудас: 814 ISBN: 0-397-51487-5 ДАА: 616.07


Өвчний оношилгоо, дүрс оношилгоо, лабораторийн ном


Textbook of physical diagnosis • • • • •

Зохиогч: Swartz M.H. Он: 2010 Хуудас: 902 ISBN: 978-1-4160-6203-5 ДАА: 616.075


Wallach’s interpretation of diagnostic tests • • • • •

Зохиогч: Williamson M.A. Он: 2011 Хуудас: 1143 ISBN:978-1-60547-667-4 ДАА:616.075


Clinical chemistry in diagnosis and treatment • Зохиогч: Bangert S.K., Fleming P.R. • Он: 1986 • Хуудас: 90 • ISBN: 0-85324-202 • ДАА: 616.075


Illustrated guide to diagnostic test • • • • •

Зохиогч: Stanley Loeb Он: 1993 Хуудас: 1113 ISBN: 0-87434-597-9 ДАА: 616.075


Rational diagnosis and treatment • • • • •

Зохиогч: Gotzsche P.C. Он: 2007 Хуудас: 229 ISBN: 978-0-470-51503-7 ДАА: 616.075


2012 current medical diagnosis treatment • Зохиогч: A. McPhee S.J., Papadakis M.A. • Он: 2012 • Хуудас: 1867 • ISBN: 978-0-07-176372-1 • ДАА: 616.075


Henry`s clinical diagnosis and management by laboratory methods • Зохиогч: McPherson R.A., Pincus M.R. • Он: 2011 • Хуудас: 1543 • ISBN: 978-1-4377-0974-2 • ДАА: 616.075


Color atlas of ultrasound anatomy • • • • •

Зохиогч: Block B. Он: 2012 Хуудас: 315 ISBN: 978-3-13-139052-3 ДАА: 616.075


Taybi and lachman`s radiology of syndromes metabolic disorders and skeletal dysplasias • • • • •

Зохиогч: Lachman R.S. Он : 2007 Хуудас:1365 ISBN: 978-0-323-01931-6 ДАА: 616.075


Imaging in rehabilitation • • • • •

Зохиогч: Malcone T.R. Он: 2008 Хуудас: 302 ISBN: 978-0-07-14478-2 ДАА: 616.075


MRI from picture to proton • • • • •

Зохиогч: McRobbie D.W. Он: 2007 Хуудас: 394 ISBN: 0-521-68384 ДАА: 616.075


Principles of radiological physics • • • • •

Зохиогч: Graham D.T. Он: 2007 Хуудас: 451 ISBN: 978-0-443-10104-5 ДАА: 616.075


Radiobiology for the Radiologist • • • • •

Зохиогч: Hall E.J., Giaccia A.J. Он: 2006 Хуудас: 546 ISBN: 0-7817-4151-3 ДАА: 616.075


The chest x-survival guide • • • • •

Зохиогч: Gerald de Lacey. Он: 2008 Хуудас: 376 ISBN: 978-0-7020-3046-8 ДАА: 616.75


ABC of emergency radiology • • • • •

Зохиогч: Otto Chan Он: 2007 Хуудас: 134 ISBN: 978-0-7279-1528-3 ДАА: 616.075


Computed body tomography with MRI correlation • Зохиогч: Lee J.K.T., Sagel S.S. • Он: 2005 • Хуудас: 930 • ISBN: 0-7817-4526-8 • ДАА: 616.075 • Боть: 1,2


Pocket radiologist interventional • • • • •

Зохиогч: Rogers Он: 2002 Хуудас: 325 ISBN: 0-7216-0034-4 ДАА: 616.0757


Pocket radiologist cardiac • • • • •

Зохиогч:Brady T.J. Он:2002 Хуудас:307 ISBN:0-7216-0678-4 ДАА:616.075


Pocket radiologist vascular • • • • •

Зохиогч: Bradley Он:2002 Хуудас: 323 ISBN: 0-7216-0037-9 ДАА: 616.075


Pocket radiologist breast • • • • •

Зохиогч: Birdwell Он: 2003 Хуудас: 327 ISBN: 981-2590-12-9 ДАА: 616.075


Pocket radiologist obstetrics • • • • •

Зохиогч: Woodward Он:2003 Хуудас: 339 ISBN: 981-2590-10-2 ДАА: 616.075


Pocket radiologist gynecology • • • • •

Зохиогч: Hricak Он: 2003 Хуудас: 323 ISBN: 981-2590-14-9 ДАА: 616.075


Manual of radiographic interpretation for general practitioners • • • •

Он:1985 Хуудас:216 ISBN: 92 4 154177 6 ДАА: 616.075


The practice of ultrasound • • • • •

Зохиогч: Block B. Он: 2004 Хуудас: 253 ISBN: 3-13-138361-5 ДАА: 616.07543


100 Cases for students of medicine • • • • •

Зохиогч: Michael Gillmer Он: 1979 Хуудас: 204 ISBN: 0 443 01649 6 ДАА: 616.09


Internal medicine pearls • • • • •

Зохиогч:Glay B.Marsh Он:1993 Хуудас:271 ISBN:1-56053-024-3 ДАА: 616.09


Дархлааны ном


Immunology a short course • • • • •

Зохиогч: Eli Benjamini Он:1991 Хуудас: 459 ISBN: 0-491-56751-5 ДАА: 616.079


Roitt’ essential immunology • Зохиогч: Delves P.J., Martin S.J. • Он: 2006 • Хуудас: 474 • ISBN: 978-1-4051-3603-7 • ДАА: 616.079


Immunology and microbiology • • • • •

Зохиогч: Actor J.K. Он: 2007 Хуудас: 172 ISBN: 978-0-323-03389-3 ДАА: 616.079


Cellular and molecular immunology • Зохиогч: Abbas A.K., Lichtman A.H., Pillai S. • Он:2007 • Хуудас:566 • ISBN:978-1-4160-3122-2 • ДАА: 616.079


Really essential medical immunology • • • • •

Зохиогч: Rabson A., Roitt I.M. Он:2005 Хуудас:220 ISBN:1-4051-2115-7 ДАА:616.079


Janeway’s immuno biology • • • • •

Зохиогч: Travers C.A. Он: 2008 Хуудас:868 ISBN:978-0-8153-4243-4 ДАА:616.079


Janeway’s immuno biology • • • • •

Зохиогч: Murphy K. Он: 2008 Хуудас: 887 ISBN: 0-8153-4123-7 ДАА: 616.079


Дотор өвчний ном


Goldman’s CECIL medicine • Зохиогч: Goldman L., Schafer A.I. • Он: 2012 • Хуудас: 2569 • ISBN: 978-0-8089-2437-1 • ДАА: 616


Clinical of Internal medicine • • • • •

Зохиогч:Jae Hyoung Cho. Он:2010 Хуудас:976 ISBN: 978-89-6480-013-3 ДАА:616


Internal medicine • • • • •

Зохиогч: Frohlich E.D. Он: 1996 Хуудас: 282 ISBN: 0-397-51548-0 ДАА: 616


OSCE and clinical skills handbook • • • • •

Зохиогч: Hurley K.F. Он: 2005 Хуудас: 399 ISBN: 978-0-7796-9902-5 ДАА: 616


Textbook of medicine • Зохиогч: Souhami R L., Moxham J. • Он: 2002 • Хуудас: 1508 • ISBN: 0-443-06464-4 • ДАА: 616


Clinical medicine • • • • •

Зохиогч: Kumar P.J., Clark M.L. Он: 1987 Хуудас: 1011 ISBN: 0-7020-1137-1 ДАА: 616


Medicine • Зохиогч: Young V.B., Kormos W.A. • Он:2007 • Хуудас:403 • ISBN: 1-4051-0500-3 • ДАА:616


A short textbook of medicine • • • • •

Зохиогч: Houston J.C. Он:1985 Хуудас:780 ISBN: 0-340-35271 ДАА:616


Guide to Medicines • • • • •

Зохиогч: Pharmacopeia U. S. Он:1996 Хуудас:1342 ISBN: 0-380-78092-5 ДАА:616


Harrison’s principles of medicine • • • • • • •

Зохиогч: Braunwald Он: 2001 Хуудас: 1442 ISBN: 0-07118320-5 ДАА: 616.0076 Боть: 1,2 Хэвлэл: 15 дахь


Harrison’s principles of internal medicine • Зохиогч: Brauwald, Fauci, Kasper • Он: 2005 • Хуудас: 2607 • ISBN: 0-07-144754-7 • ДАА: 616 • боть: 1,2


Harrison’s principles of internal medicine • • • • •

Зохиогч: Longo L., Fauce B. Он:2011 Хуудас: 3610 ISBN: 978-0-077554-0 ДАА: 616


Harrison’s Principles of internal medicine • Зохиогч: Braunwald, Fauce • Он: 2011 • Хуудас: 3610 • ISBN: 978-0-077554-0 • ДАА: 616


CECIL textbook of medicine • • • • • •

Зохиогч: Golden L. Он: 2004 Хуудас: 1256 ISBN: 0-7216-9653-8 ДАА: 616 Боть: 1,2


CECIL textbook of medicine • • • • •

Зохиогч: Wyngaardin, Smith Он: 1988 Хуудас: 2404 ISBN: 0-7216-1848-0 ДАА: 616


Evidence-based medicine medicine • Зохиогч: Straus S.E., Glasziou P. • Он: 2011 • Хуудас: 293 • ISBN: 978-0-7020-3127-4 • ДАА: 616


Зүрх, судас, цусны ном


Venous problems • Зохиогч: Bergan J.J., Yao J.S.T. • Он: 1978 • Хуудас: 613 • ISBN: 0-8151-0686-6 • ДАА: 616.1


The only EKG book • • • • •

Зохиогч:Thaler M.S. Он: 2010 Хуудас: 326 ISBN: 978-1-6054-7140-2 ДАА: 616.1


Cardiopulmonale und cerebrale reanimation • • • • •

Зохиогч:Mauritz W. Он:1987 Хуудас:236 ISBN:385 175 472 2 ДАА:616.1


Handbook of antihypertensive therapy • • • • •

Зохиогч: Houston M.C. Он: 1999 Хуудас: 166 ISBN: 1-56053-322-6 ДАА: 616.1


Cardiology • • • • •

Зохиогч: Timmis A.D. Он: 1990 Хуудас: 148 ISBN: 0-397-44686-1 ДАА: 616.1


Heart sounds made easy • • • • •

Зохиогч: Brown E.M. Он: 2008 Хуудас: 138 ISBN: 978-0-4430-06907- 9 ДАА: 616.1


Cardiology • • • • •

Зохиогч: Patterson D.L.H. Он: 1989 Хуудас: 126 ISBN: 978-0-7234-1528-2 ДАА: 616.1


Braunwald’s heart disease • • • • •

Зохиогч: Bonow, Mann, Он: 2012 Хуудас: 1961 ISBN: 978-0-8089-2436-4 ДАА: 616.1


Cardiac arrest • • • • •

Зохиогч: Paradis N.A. Он: 1996 Хуудас: 981 ISBN: 0-683-06765-6 ДАА: 616.1


Atlas of heart failure • • • • •

Зохиогч: Colucci W.S. Он: 2004 Хуудас: 310 ISBN: 1-57340-213-3 ДАА: 616.1


ACLS essentials basic and more • • • • •

Зохиогч: McKenna K. Он: 2008 Хуудас: 245 ISBN: 978-0-07-299932-7 ДАА: 616.1


12-Lead ECG the art of interpretation • • • • •

Зохиогч: Garcia T.B. Он:2000 Хуудас:536 ISBN:978-0-7637-1284-6 ДАА:616.1


ECGs made easy • • • • •

Зохиогч: Aehlert B. Он: 1995 Хуудас: 256 ISBN:0-8151-0093-0 ДАА:616.1


Diastology • • • • •

Зохиогч: Klein A.L. Он: 2008 Хуудас: 451 ISBN: 978-1-4160-3754-5 ДАА: 616.1


Clinical cardiology • • • • •

Зохиогч:Chizner M.A. Он:2006 Хуудас:356 ISBN: 978-1-935660-04-0 ДАА:616.1


Cardiac SPECT imaging • • • • •

Зохиогч:DePuey E.G. Он:1994 Хуудас:290 ISBN: 0-7817-0189-9 ДАА:616.1


Heart disease • • • • • •

Зохиогч: Braunwald E. Он:1997 Хуудас:876 ISBN: 0-7216-5664-1 ДАА:616.1 боть: 1,2


Essentials of cardiac imaging • • • • •

Зохиогч: Chen J.T.T. Он:1997 Хуудас:378 ISBN: 0-316-13784-7 ДАА:616.1


Hypertension –the next decade • • • • •

Зохиогч:Fleckenstein A. Он:1987 Хуудас:381 ISBN: 0-443-03594-6 ДАА: 616.1


Practical cardiology • Зохиогч:Baliga R.R., Eagle K.A. • Он:2008 • Хуудас:767 • ISBN:978-0-7817-7294-5 • ДАА:616.1


Stunning hibernation and preconditioning • • • • •

Зохиогч: Heyndrickx G.R. Он:1997 Хуудас:345 ISBN:0-7817-1207-6 ДАА:616.1


Valvular heart disease • • • • •

Зохиогч: Andrus B.W. Он:2006 Хуудас:176 ISBN:1-84076-058-3 ДАА:616.1


Vascular and Interventional Imaging • Зохиогч: Saad N.E.A., Vedantham S. • Он:2010 • Хуудас:291 • ISBN:978-0-323-05249-8 • ДАА:616.1


ABC of arterial and venous disease • • • • •

Зохиогч: Richard Donnelly. Он:2009 Хуудас:104 ISBN:978-1-4051-7889-1 ДАА:616.1


ABC of clinical electrocardiography • Зохиогч: Francis Morris,William J Brady • Он:2008 • Хуудас:99 • ISBN:978-1-4051-7064-2 • ДАА:616.1


Electrocardiography of arrhythmias • Зохиогч: Das M.K., Zipes D.P. • Он:2012 • Хуудас:485 • ISBN:978-1-4377-2029-7 • ДАА:616.1


Arrhythmia recognition the art of interpretation • Зохиогч: Garcia T.G., Miller G.T. • Он:2004 • Хуудас:633 • ISBN:978-0-76372246-3 • ДАА:616.1


Амьсгалын эрхтэн тогтолцооны ном


Evidence-based respiratory medicine • • • • •

Зохиогч: Gibson P.G Он:2005 Хуудас:593 ISBN:0-7279-1605 ДАА:616.2


High-resolution ct of the lung • • • • •

Зохиогч: Richard Webb W. Он:1996 Хуудас:320 ISBN:0-7817-0217-8 ДАА:616.2


Textbook of respiratory medicine • • • • •

Зохиогч: Mason R.J. Он:2010 Хуудас:2214 ISBN:978-1-4160-4710-0 ДАА:616.2


Oxford desk reference respiratory respiratory medicine • • • • •

Зохиогч: Maskell N. Он:2009 Хуудас:471 ISBN:978-0-19-923912-2 ДАА:616.2


Phlebology the guide • Зохиогч: Ramelet A.A., Monti M. • Он:1999 • Хуудас:445 • ISBN:2-84299-147-8 • ДАА:616.143


Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны ном


Diseases of the liver • • • • •

Зохиогч: Leon Schiff Он: 1969 Хуудас: 1102 ISBN: 654321 ДАА: 616.3


Diseases of the gut & pancreas • • • • •

Зохиогч: Misiewicz J.J. Он:1987 Хуудас:1251 ISBN:0-632-01121-1 ДАА:616.3


The ulcer patient in general practice • • • •

Зохиогч:MeinHard Он:1991 Хуудас 689 ДАА: 616.3


Endoscopy • • • • •

Зохиогч: Mel Wilcox C. Он: 2012 Хуудас: 619 ISBN: 978-1-4377-1909-3 ДАА: 616.3


Gastroenterology • • • • •

Зохиогч: McNeil N.L. Он:1987 Хуудас:85 ISBN:0-397-44561 ДАА:616.3


Gastroenterologie • Зохиогч:Band herausgeber P.H. • Он:1985 • Хуудас:137 • ISBN: 3-540-12376-8 • ДАА : 616.3


Textbook gastrointestinal radiology • • • • • •

Зохиогч: Core R.M. Он: 2008 Хуудас: 1252 ISBN: 978-1-4160-2332-6 ДАА: 616.3 Боть: 1,2


Gastroenterology • • • • •

Зохиогч: Levine J.S. Он:1992 Хуудас:498 ISBN:1-55664-323-3 ДАА:616.3


Gastrointestinal and Lever Disease • Зохиогч:Feldman M., Friedman L.S. • Он:2006 • Хуудас:1198 • ISBN:978-1-4160-61892 • ДАА:616.3 • Боть: 1,2


Atlas of gastrointestinal endoscopy • • • •

Он: 2011 Хуудас: 614 ISBN: 978-89-94467-34-4 ДАА: 616.307545


Handbook of liver disease • Зохиогч: Friedman L.S., Keeffe E.B. • Он:2012 • Хуудас:514 • ISBN:978-1-4377-1725-9 • ДАА:616.3


The esophagus • • • • •

Зохиогч:W. Spencer Payne Он:1974 Хуудас:339 ISBN:0-8121-0444-7 ДАА:616.3


The liver and portal hypertension • • • • •

Зохиогч: Child C.G. Он:1964 Хуудас:231 ISBN: ДАА:616.3


Acute cholecystitis • • • • •

Зохиогч:Schein C.J. Он:1972 Хуудас:309 ISBN:06-142336 ДАА:616.3


Дотоод шүүрлийн ном


Joslin’s diabetes mellitus • • • • •

Зохиогч:Kahn C.R. Он:2005 Хуудас:1209 ISBN:0-78172796-0 ДАА:616.4


Williams textbook of endocrinology • • • • •

Зохиогч:Larsen P.R. Он:2002 Хуудас:1927 ISBN:0-7216-9184-6 ДАА:616.4


Williams textbook of endocrinology • • • • •

Зохиогч:Melmed S. Он:2011 Хуудас:1897 ISBN:978-1-4377-0324-5 ДАА:616.4


Diseases of the thyroid • Зохиогч:Lewis E. Braverman • Он:2003 • Хуудас:385 • ISBN:1-58829-176-6 • ДАА:616.4


Clinical diabetes • • • • •

Зохиогч:Fonseca V.A. Он:2006 Хуудас:661 ISBN:978-1-4160-0273-4 ДАА:616.4


Harrison’s endocrinology • • • • •

Зохиогч: Jameson J.L. Он:2006 Хуудас:563 ISBN:0-07-145744-5 ДАА:616.4


Арьс, үс, хумсны өвчний ном


The wound management manual • • • • •

Зохиогч: Lee B.Y. Он: 2005 Хуудас: 382 ISBN: 007-123998-7 ДАА: 616.5


Fitzpatrick’s dermatology in general medicine • • • • • •

Зохиогч: Goldsmith L.A. Он: 2008 Хуудас: 3076 ISBN: 978-0071669047 ДАА: 616.5 Боть: 1,2


Goodheart’s photoguide of common skin disorders • • • • •

Зохиогч: Goodheart H.P. Он: 2003 Хуудас: 509 ISBN: 07-817-3741-9 ДАА: 616.5


Бөөр, шээс, бэлгийн тогтолцооны ном


Clinical urography • • • • •

Зохиогч: Kenny J. Он: 2000 Хуудас: 1243 ISBN: 0-7216-69352 ДАА: 616.6


ABC of kidney disease • • • • •

Зохиогч: Golden D. Он: 2007 Хуудас: 82 ISBN: 978-1-4051-3675-4 ДАА: 616.6


Smith’s general urology • • • • •

Зохиогч: Tanagho E.A. Он: 1995 Хуудас: 797 ISBN: 0-8385-8613-9 ДАА: 616.6


Campbell-Walsh urology • • • • • •

Зохиогч: Wein K. Он:2012 Хуудас: 1022 ISBN: 978-0-8089-2439-5 ДАА: 616.6 Боть: 1,2,3,4


Brenner & rector’s the kidney • • • • •

Зохиогч: Taal W. Он: 2012 Хуудас: 1454 ISBN: 978-1-4160-6193-9 ДАА: 616.6


Drug prescribing in renal failure • • • • •

Зохиогч: Around.R Он: 1998 Хуудас: 174 ISBN: 800-523-1546ДАА: 616.6


IPCS CEC • Зохиогч: Smith.E • Он: 1991 • Хуудас: 266 • ISBN: 92-4-157119-5 • ДАА: 616.6


Nephrology in 30 days • • • • •

Зохиогч: Reilly R.F. Он: 2005 Хуудас: 410 ISBN: 0-07-143701-0 ДАА: 616.6


Fertility de mystified • • • • •

Зохиогч: Warhus S. Он: 2007 Хуудас: 266 ISBN: 0-07-147922-8 ДАА: 616.692


Stress incontinence of urine • • • • •

Зохиогч : Zacharin R.F. Он: 1972 Хуудас: 136 ISBN: 06-142795-0 ДАА: 616.6


Antibiotic therapy in urology • • • • •

Зохиогч:Muloblland S. G. Он: 1996 Хуудас: 218 ISBN: 0-397-51586-3 ДАА: 616.6


Management of urologic malignancies • • • • •

Зохиогч: Hamdy F.C. Он: 2002 Хуудас: 628 ISBN: 0-443-05478-9 ДАА: 616.6


Тулгуур хөдөлгөөний тогтолцооны ном


Orthopaedic basic science • • • • •

Зохиогч: Einborn T.A. Он: 2007 Хуудас: 445 ISBN: 0—89203-360-6 ДАА: 616.7


Binocular vision anomalies • • • • •

Зoхиогч: Evans W J. Он: 2002 Хуудас: 437 ISBN: 0-7506-4714-0 ДАА: 616.7


lecture notes on rheumatology • • • • •

Зoхиогч: Edmond J.S. Он: 1985 Хуудас: 297 ISBN: 0-632-00368-5 ДАА: 616.7


Fundamentals of skeletal radiology • • • • •

Зoхиогч: Helms C.A. Он: 2005 Хуудас: 235 ISBN: 0-7216-0570-2 ДАА: 616.7


Osteoporosis • • • • •

Зoхиогч: Kanis J.A. Он: 1994 Хуудас: 243 ISBN: 0-632-03811 ДАА: 616.7


Neuromusculoskeletal examination and assessment • • • • •

Зохиогч: Maitland D G. Он: 2001 Хуудас: 365 ISBN: 0-443-07061ДАА: 616.7


Hypermobility syndrome • • • • •

Зохиогч: Grahame R. Он: 2000 Хуудас: 168 ISBN: 0-7506-5390-6 ДАА: 616.7


Orthopaedic pocket procedures • • • • •

Зохиогч: Lewis C.G. Он: 2003 Хуудас: 296 ISBN: 0-07-121257-4 ДАА: 616.7


High-yield orthopaedics • • • • •

Зохиогч: Parviza J. Он: 2010 Хуудас: 510 ISBN: 978-01-4160-0236-9 ДАА: 616.7


Rheumatology • • • • • •

Зохиогч: Hochberg M.C. Он: 2008 Хуудас: 2056 ISBN: 978-0323-03364-0 ДАА: 616.7 Боть: 1,2


MRI of the musculoskeletal system • • • • •

Зохиогч: Berquist T.H. Он: 1996 Хуудас: 935 ISBN: 0-7817-0310-7 ДАА: 616.7


Clinical electromyography nerve conduction studies • • • • •

Зохиогч: Oh S.J. Он: 1993 Хуудас: 696 ISBN: 0683-06644-7 ДАА: 616.7


Physical diagnosis of pain • • • • •

Зохиогч: Waldman D. Он: 2006 Хуудас: 387 ISBN: -10 1-4160-0112-3 ДАА: 616.7


Disorders of bone and mineral metabolism • • • • •

Зохиогч: Coe F.L. Он: 1992 Хуудас: 1089 ISBN: 0-88167-749-3 ДАА: 616.7


Мэдрэлийн өвчний ном


Fifth edition principles of neurology • • • • •

Зoхиогч: Adams R.D. Он: 1993 Хуудас: 1345 ISBN:0-07-000341-6 ДАА: 616.8


Pocket radiologist pedsNeure • • • • •

Зохиогч: Blaser Он: 2003 Хуудас: 333 ISBN: 0-7216-0439-0 ДАА: 616.8


Neurology in clinical practice • • • • •

Зoхиогч: Bradley W.G. Он: 2000 Хуудас: 2237 ISBN: 0-7506-7212-9 ДАА: 616.8


Clinical neurology • • • • •

Зoхиогч: Aminoff M.J. Он: 1996 Хуудас: 331 ISBN: 0-8385-1478-2 ДАА: 616.8


Clinical neurology • • • • •

Зoхиогч: Greenberg D.A. Он: 1993 Хуудас: 323 ISBN: 0-8385-1313-1 ДАА: 616.8


Neurologic clinics • • • • •

Зoхиогч: Geocadin R.G. Он: 2006 Хуудас: 171 ISBN: 1-4160-3575-3 ДАА: 616.8


Neurologic clinics • • • • •

Зoхиогч: Wen P.Y. Он: 1995 Хуудас: 975 ISBN: 0733-8619 ДАА: 616.8


Mental health concepts & techniques • Зoхиогч: Early M.B. • Он: 2009 • Хуудас: 639 • ISBN: 0-7817-7839-5 • ДАА: 616.89


Atlas of clinical neurology • • • • •

Зoхиогч: David Perkin G. Он: 2011 Хуудас: 449 ISBN: 978-0-323-03275-9 ДАА: 616.8


Palpation and assessment skills • • • • •

Зoхиогч: Frymann V.M. Он: 2003 Хуудас: 383 ISBN: 0-443-07218-3 ДАА: 616.8


The treatment of epilepsy • • • • •

Зoхиогч: Shorvon D. Он: 1996 Хуудас: 893 ISBN: 0-632-06046-8 ДАА: 616.8


Textbook of clinical neurology • • • • •

Зoхиогч: Goetz C.G. Он: 1999 Хуудас: 1220 ISBN: 0-721606423-07 ДАА: 616.8


Neurology in clinical practice • • • • •

Зoхиогч: Bradley W.G. Он: 2000 Хуудас: 1005 ISBN: 0-7506-7205-6 ДАА: 616.8


The neurologic examination • • • • •

Зoхиогч: Haerer F.A. Он: 1992 Хуудас: 837 ISBN: 0-397-51104-3 ДАА: 616.8


Localization in clinical neurology • • • • •

Зoхиогч: Brazails P.W. Он: 2001 Хуудас: 596 ISBN: 0-7817-2843-6 ДАА: 616.8


A practical guide to management • • • • •

Зoхиогч: Warlow C.P. Он: 1996 Хуудас: 804 ISBN: 0-632-05418-2 ДАА: 616.8


Uncommon causes of stroke • • • • •

Зoхиогч: Caplan L. Он: 2001 Хуудас: 391 ISBN: 0-521-77145-5 ДАА: 616.8


Psychiatry and behavioral medicine • • • • •

Зoхиогч: Deckert G.H. Он: 1997 Хуудас: 178 ISBN: 0-397-51554-5 ДАА: 616.8


Parkinson’s disease and related disorders • • • • •

Зoхиогч:Reichmann P.R.H. Он: 2006 Хуудас: 506 ISBN: 3-211-28927-5 ДАА: 616.8


Peripheral neuropathies in clinical practice • • • • •

Зoхиогч: Scelsa S.N. Он: 2010 Хуудас: 382 ISBN: 978-0-190518326-9 ДАА: 616.8


Grundrib der neuroradiologie • • • • •

Зoхиогч: Neumann J. Он: 1976 Хуудас: 308 ISBN: 532-459-4 ДАА: 616.8


Critical care neurology • • • • •

Зoхиогч: Miller D.H. Он: 1999 Хуудас: 398 ISBN: 0-7506-9968 ДАА: 616.8


Transcranial doppler sonography • • • • •

Зoхиогч: Aaslid R. Он: 1986 Хуудас: 176 ISBN:0-387-81935-5 ДАА: 616.8


Хавдар, халдварт болон бусад өвчний номууд


Medical microbiology • • • • •

Зoхиогч: Coering B.V. Он: 2008 Хуудас: 635 ISBN: 978-803-230-44752 ДАА: 616.9


Manson’s tropical diseases • • • • •

Зoхиогч: Manson-Bahr Он: 1972 Хуудас: 1143 ISBN: 0-7020-0439-1 ДАА: 616.9


Medical microbiology & infection • Он: 2007 • Хуудас: 271 • ISBN: 1-4051-2932-9 • ДАА: 616.9


Manual of HIV therapeutics • • • • •

Зoхиогч: Powerderly G. Он: 1997 Хуудас: 245 ISBN: 0-316-715107 ДАА: 616


Color atlas of preoperative staging and surgical treatment options for rectal cancer • • • • •

Зoхиогч: Heimann T.M. Он: 1998 Хуудас: 129 ISBN: 0-683-30341-4 ДАА: 616.99


Tumors of the brain and spine • • • • •

Зoхиогч: Mark R. Он: 2001 Хуудас: 353 ISBN: 978-0387-29202-1 ДАА: 616.9


Cancer modelling and simulation • • • • •

Зoхиогч: Luigi preziosi Он: 2003 Хуудас: 426 ISBN: 1-58488-361-8 ДАА: 616.99


Carcinoma of the colon and rectum • • • • •

Зoхиогч: Enker W.E. Он: 1987 Хуудас: 405 ISBN: 0-8151-3120-8 ДАА: 616.99


Oncologic emergencies • • • • •

Зoхиогч: Yeung, Escalante Он: 2002 Хуудас: 523 ISBN: 1-55009-171-9 ДАА: 616.99


Genetic testing for cancer • • • • •

Зoхиогч: Coillins S. Он: 2005 Хуудас: 305 ISBN: 1-59147-110-9 ДАА: 616.99


Medical care of cancer patients • Зoхиогч: Escalanle P. • Он: 2009 • Хуудас: 755 • ISBN: 978-1-60795-0080 • ДАА: 616.99


Cancer principles & practice of oncology • • • • •

Зoхиогч: Deviat T. Он: 2011 Хуудас: 2563 ISBN: 1-4511-1813-1 ДАА: 616.99


Diagnosis and treatment of lung cancer • • • • •

Зoхиогч: Detterbeck F.C. Он: 2001 Хуудас: 465 ISBN: 0-7216-9192-7 ДАА: 616.99


A practical approach to breast disease • • • • •

Зoхиогч: O’Grady L.F. Он: 1995 Хуудас: 319 ISBN: 0-316-63377-1 ДАА: 616.9

Санамж өгөх номзүйн мэдээлэл  
Advertisement