Page 1

Redegørelse for Odense Renovations

Samfundsansvar CSR - Status 2011 ”Ved en virksomheds samfundsansvar forstås et frivilligt integreret hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold samt miljø- og klimamæssige forhold.”

1 Baggrund og rammer - bilag

1


Opsummering

Odense Renovations første redegørelse for samfundsansvar blev udarbejdet i 2011 på foranledning af selskabets ejer, Odense Kommune. Ved en virksomheds samfundsansvar forstås et frivilligt integreret hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold samt miljø- og klimamæssige forhold. En virksomhed af Odense Renovations størrelse kan selv afgøre, hvordan det giver mening at arbejde med samfundsansvar. Et af de karakteristiske træk er, at de politikker og handlinger, der omfattes, har et sigte, der rækker ud over virksomhedens driftsmæssige egeninteresser. I stigende omfang omtales virksomhedssamfundsansvar som CSR (Corporate Social Responsibility). Redegørelsen for samfundsansvar - CSR - Status 2011 er udarbejdet i digital udgave, som e-paper, der findes på selskabets danske hjemmeside, hvorfra en trykt udgave kan downloades. Først og fremmest Odense Renovations egne værdier og målsætninger har været inddraget, men også de visioner og overordnede mål, der fremgår af Odense Kommunes Affaldsplan for 2010-20, har givet inspiration. Herunder især, at

2

affaldshåndtering i fremtiden skal ”ske etisk og miljømæssigt forsvarligt”. Hvad angår miljø skal Odense Renovations indsamling og behandling af affald og genanvendelige materialer medvirke til, at miljøtilstanden i selskabets arbejdsområde hele tiden bliver bedre. Der har i 2011 også fortsat været arbejdet med at fastholde og forbedre det høje niveau indenfor miljø, klima og arbejdsmiljø. Det er valgt i CSR-sammenhæng at henvise til selskabets specifikke EMAS miljø redegørelse, frem for at gentage det allerede certificerede indhold heri. Inden for arbejdsmiljø er målet med personalepolitikken at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere med gode faglige og menneskelige egenskaber, så brugerne til stadighed får den bedst mulige service. I denne forbindelse er der bl.a. fokus på ligestilling, rummelighed og fleksible forhold for ansatte. I Redegørelsen for samfundsansvar for 2010 blev der peget på etisk og miljømæssigt forsvarlig afsætning af genbrugelige materialer som et


særligt fokus-område. Odense Renovation har i denne forbindelse taget initiativ til, at det kan ske i et samarbejde med andre affaldsselskaber og kommuner, der er inde i tilsvarende overvejelser.

Der er således lagt op til et samarbejde med RenoSam omkring vidensopbygning omkring CSR i affalds- og genbrugssammenhæng.

LÆS MERE OM: Baggrund og rammer Baggrund og lovmæssige rammer

Politikker og målsætninger Odense Renovation’s værdigrundlag og målsætninger Vision og overordnede mål i Odense Kommunes Affaldsplan 2010-2020 Politikker i Odense Kommune med relevans for Odense Renovation A/S

Handlinger og resultater Miljø, klima og arbejdsmiljø Personaleforhold Involvering i og bidrag til udviklingsog samarbejdsaktiviteter Etisk og miljømæssigt forsvarlig afsætning af genbrugelige materialer CSR-handlinger og -aktiviteter

3


1.0 Baggrund og rammer

Odense Renovation løser ved sin normale drift en vigtig samfundsmæssig opgave i form af effektiv og miljømæssig forsvarlig håndtering af det husholdningsaffald og lignende, der dagligt produceres i Odense kommune. Desuden medvirker selskabet dagligt til at Odense kan fremstå som en pæn og renholdt by for sine indbyggere samt tilrejsende. På foranledning af selskabets ejer, Odense Kommune, blev der i 2011 for første gang udarbejdet en ”Redegørelse for Odense Renovations samfundsansvar – Status 2010”. Denne første redegørelse for Odense Renovations samfundsansvar har nydt betydelig bevågenhed til trods for, at det blev valgt ikke at ”slå på stortromme” og ikke at ”trykke på glittet papir”. Bl.a. har selskabets bestyrelse og ejere samt samarbejdspartnere i Odense Kommune vist betydelig interesse i lighed med mange kolleger fra andre affaldsselskaber og RenoSam. Ved en virksomheds samfundsansvar forstås et frivilligt integreret hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold samt miljø- og

4

klimamæssige forhold. En virksomhed af Odense Renovations størrelse kan selv afgøre, hvordan det giver mening at arbejde med samfundsansvar. Et af de karakteristiske træk ved denne redegørelse er, at de politikker og handlinger vedrørende samfundsansvar, der gennemgås, har et sigte, der rækker ud over virksomhedens driftsmæssige egeninteresser. Da Odense Renovation i en årrække har været på forkant med certificeret afrapportering af miljø- og klimaforhold samt arbejdsmiljø, vælges det i denne sammenhæng at henvise til EMAS miljøredegørelsen frem for gentagelse af dennes indhold. I stigende omfang omtales virksomheds-


samfundsansvar som CSR (Corporate Social Responsibility). Odense Renovation har valgt, at udarbejde sin CSR-statusredegørelse, så den kan fremlægges i sammenhæng med den årlige ledelsesberetning.

LÆS MERE OM: Baggrund og lovmæssige rammer

Denne redegørelse for samfundsansvar - CSR - Status 2011 er udarbejdet i digital udgave, som e-paper, der findes på selskabets danske hjemmeside. En trykt udgave kan downloades herfra. Der vil fortsat blive arbejdet med at udvikle form og indhold, så de fremtidige årlige CSR-redegørelser vil være overskuelige og umiddelbart sammenlignelige fra år til år. Herudover skal de kunne udarbejdes med forholdsvis begrænset ressource-anvendelse.

5


2.0 Politikker og målsætninger Det er stadig nyt at arbejde specifikt med samfundsansvar i Odense Renovation. Derfor er der heller ikke udarbejdet særskilte politikker for, hvordan selskabet opfylder sit samfundsansvar. Dette betyder ikke, at der ikke har været arbejdet med politikker og handlinger, som har haft relevans for selskabets opfyldelse af sit samfundsansvar, det er bare sket under andre kategorier og betegnelser.

og udvikle medarbejdere med gode faglige og menneskelige egenskaber, så brugerne til stadighed får den bedst mulige service. I denne forbindelse er der bl.a. fokus på ligestilling, rummelighed og fleksible forhold for ansatte.

Først og fremmest Odense Renovations egne værdier og målsætninger har været inddraget, men også de visioner og overordnede mål, der fremgår af Affaldsplanen for 2010-20, har givet inspiration. Herudover har der været inspiration at hente i forskellige udvalgte politikker og målsætninger gældende for Odense Kommune og dens virksomheder.

Desuden lægger Odense Renovation vægt på at gøre en aktiv indsats for at mindske miljø- og arbejdsmiljøbelastningen bl.a. gennem miljø- og arbejdsmiljørigtige indkøb.

Hvad angår miljø skal Odense Renovations indsamling og behandling af affald og genanvendelige materialer medvirke til, at miljøtilstanden i selskabets arbejdsområde hele tiden bliver bedre Inden for arbejdsmiljø er målet med personalepolitikken at tiltrække, fastholde

6

Endelig har der som nævnt været inspiration at hente i den overordnede vision for Odense Kommunes affaldsplan 2010-2020, hvor der sigtes imod at affaldshåndtering i fremtiden skal:

l Være bæredygtig l Være til gavn for klima og miljø l Ske med respekt for mennesker l Ske etisk og miljømæssigt forsvarligt


LÆS MERE OM: Odense Renovation’s værdigrundlag og målsætninger Vision og overordnede mål i Odense Kommunes Affaldsplan 2010-2020 Politikker i Odense Kommune med relevans for Odense Renovation A/S 7


3.0 Handlinger og resultater

I Odense Renovations redegørelse for samfundsansvar - status 2010 blev der peget på et særligt fokus-område i forbindelse med ”etisk og miljømæssigt forsvarlig afsætning af genbrugelige materialer”. Odense Renovation har sammen med RenoSam i sommeren 2011 deltaget i en studierejse til Kina, for bl.a. at besigtige hvordan indsamlede genbrugelige materialer viderebearbejdes dér. (se TBJ’s rejserapport) Bl.a. tilbagemeldingen fra denne rejse, viser at det ikke nødvendigvis bliver en let opgave, at verificere miljø og arbejdsmiljø under fremmede himmelstrøg. Derfor har Odense Renovation taget initiativ til, at det kan ske i et samarbejde med andre affaldsselskaber og kommuner, der er inde i tilsvarende overvejelser.

8

Der er således lagt op til et samarbejde med RenoSam omkring vidensopbygning om CSR i affalds- og genbrugssammenhæng. Der planlægges i foråret 2012 afholdt en tema-dag med CSR som emne, formentlig hos Odense Renovation. Måske kan dette medvirke til at der dannes en permanent arbejdsgruppe, der i fællesskab kan arbejde videre med de skitserede tanker og ideer omkring CSR. I forbindelse med dette fokus-område har Odense Renovation i løbet af 2011 prioriteret en rækkefølge, hvor de væsentligste genbrugelige


affaldsfraktioner, der viderebehandles i udlandet af selskabets to største eksterne partnere, er først på dagsordenen. Der er således i løbet af 2011 indgået aftaler omkring en auditerings-procedure, der planlægges gennemført i løbet af foråret 2012 med H. J. Hansen og Marius Pedersen. Disse samarbejdspartnere har haft højeste prioritet, da de håndterer de fleste af de affaldsfraktioner, der bliver afsat til behandling oversøisk. Den aftalte procedure har til hensigt at tilgodese Odense Renovations behov for at verificere, at viderebehandling af materialer til genbrug og genanvendelse uden for Danmarks grænser foregår under forsvarlige CSR-forhold. Samtidig hermed sikres det, at der ikke offentliggøres

forretningsinteresser m.v., som ønskes hemmeligholdt af vore samarbejdspartnere. Udover ovennævnte fokusområde har der i 2011 også fortsat været arbejdet med at fastholde og forbedre et højt niveau indenfor miljø, klima og arbejdsmiljø. Da Odense Renovation allerede i mange år har arbejdet med miljøledelse, herunder også med certificeret afrapportering af miljø- og klimaforhold samt arbejdsmiljø efter kravene i de internationale miljøstandarder ISO 14001 og EMAS III samt arbejdsmiljøstandarden OHSAS 18001, er det valgt at henvise til selskabets specifikke redegørelse herfor, i stedet for at gentage det allerede certificerede indhold heri. (se EMAS miljøredegørelsen for 2011) Udover, at der løbende tilstræbes at skabe

9


optimale personale- og arbejdsmiljøforhold for de ordinært ansatte i selskabet, har især arbejdet med ”rummelighed” været i fokus, herunder bl.a. tema-aften om døve og undervisning i tegnsprog for interesserede medarbejdere. Desuden er der i 2011 indgået en Centerkontrakt med Job-Center Odense, som indebærer, at Odense Renovation årligt skal modtage 8-10 praktikanter til arbejdsog jobafprøvning. I 2011, har Odense Renovation besluttet, at visse samfundsrelaterede aktiviteter kan kategoriseres som CSR-aktiviteter som betegnelse for de

forskelligartede handlinger og aktiviteter, der udføres uden betaling eller uden henblik på direkte selvpromovering. Herunder f.eks. visse af selskabets internationale aktiviteter, hvor vi bidrager uden honorering samt deltagelse i bestyrelsesarbejde i bl.a. ISWA, ACR+, ReMida og MiljøForum Fyn. Sidst men ikke mindst åbnes der op for, at ansatte kan fremkomme med gode idéer til, hvordan vi fremover på forskellig vis kan være med til at gøre en forskel et eller andet sted i verden, - udover det vi nu lige er sat i verden til.

LÆS MERE OM handlinger og resultater: Miljø, klima og arbejdsmiljø Personaleforhold Involvering i og bidrag til udviklingsog samarbejdsaktiviteter Etisk og miljømæssigt forsvarlig afsætning af genbrugelige materialer CSR-handlinger og -aktiviteter 10


3 H a n d l i n g e r o g r e s u ltat e r - b i l a g

11

Folio


1.1 Baggrund og lovmæssige rammer Odense Renovations ejer, Odense Kommune, har udtrykt et ønske om, at selskabet, i lighed med de øvrige kommunalt ejede selskaber, årligt udarbejder en redegørelse fokuseret på selskabets opfyldelse af sit samfundsansvar. Virksomheder kan i vidt omfang selv afgøre, hvordan det giver mening for dem at arbejde med samfundsansvar. Et af de karakteristiske træk er dog, at politikker og handlinger vedrørende samfundsansvar som regel har et sigte, der rækker ud over virksomhedens driftsmæssige egeninteresser, snævert betragtet. Folketinget vedtog den 16. december 2008 ”Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder)”. Hensigten med loven er at motivere danske virksomheder til at forholde sig aktivt til deres samfundsansvar, og med lovændringen er det blevet et krav, at de ca. 1100 største danske virksomheder nu skal redegøre for arbejdet med samfundsansvar i deres årsrapport. Disse virksomheder skal redegøre for følgende tre punkter vedrørende arbejdet med samfundsansvar: - Hvilke politikker virksomheden har for samfundsansvar - Hvordan virksomheden omsætter sine politikker til handling - Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet i regnskabsåret

12

samt eventuelle forventninger til arbejdet fremover. Lovændringen sigter først og fremmest på, at store danske virksomheder, der arbejder internationalt, skal redegøre specifikt for deres politikker og handlinger i forbindelse med at udvise samfundsansvar (CSR = Corporate Social Responsibility), hvilket i stigende omfang betragtes som en væsentlig konkurrenceparameter på det globale marked. For en virksomhed af Odense Renovations størrelse og karakter er der hverken lovpligtige krav til i det hele taget at udarbejde, eller til hvordan en redegørelse for samfundsansvar i givet fald skal udarbejdes. Odense Renovation har allerede i en årrække har været på forkant med certificeret afrapportering af miljø- og klimaforhold samt arbejdsmiljø efter kravene i de internationale miljøstandarder ISO 14001 og EMAS III samt arbejdsmiljøstandarden OHSAS 18001. Det vælges i denne sammenhæng at henvise til frem for at gentage det, der allerede afrapporteres i forbindelse med ovennævnte miljøstandarder.


1 Baggrund og rammer - bilag

13


2.1 Odense Renovations værdigrundlag og målsætninger Herunder beskrives Odense Renovations nugældende værdigrundlag og nogle af de målsætninger, der ligger til grund for selskabets strategier og handlingsplaner for 2011. I Odense Renovation A/S har vi som værdigrundlag, at vi vil: 1. formindske de miljøbelastninger, der kommer fra udførelsen af vores aktiviteter og gøre det med mindst muligt ressourceforbrug og bruge vedvarende ressourcer 2. have sunde og sikre arbejdspladser 3. have medarbejdere og leverandører, der tager medansvar for miljø og arbejdsmiljø 4. som minimum overholder miljø- og arbejdsmiljølovgivningen 5. gøre det ved at have et certificeret miljøog arbejdsmiljø-ledelsessystem, og vi vil synliggøre resultaterne af vores indsats Selskabet skal udbygge sin position som miljørigtig affaldsbehandler. I forbindelse hermed skal selskabet sikre, at man kan honorere de skærpede krav, som et markant voksende affaldsmarked stiller sortering,

14

indsamling og oparbejdning af affaldet. Selskabet skal løbende arbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø. Personalepolitik Ligestilling Selskabet tilstræber at stille alle ansøgere lige, uanset ansøgerens køn, religiøs eller politisk overbevisning eller etnisk baggrund. Socialt ansvar Odense Renovation har tilsluttet sig Odense Kommunes projekt ”Det rummelige arbejdsmarked”, der sigter mod fastholdelse af nuværende medarbejdere. Fleksible ansættelsesforhold Samtidig er det i en organisation som renovationsselskabet, med mange forskellige aktiviteter og samarbejdsrelationer, naturligt med fleksibilitet med hensyn til andre former for ansættelse, f.eks. deltidsansættelse eller tidsbegrænsede ansættelser.


I den tid en tidsbegrænset ansat er i selskabet, er han/hun en del af organisationen på lige fod med fastansatte medarbejdere.

Selskabet vil gøre en aktiv indsats for at mindske miljø- og arbejdsmiljøbelastningen bl.a. gennem miljø- og arbejdsmiljørigtige indkøb, hvilket grundlæggende drejer sig om at vælge produkter:

Seniorer Selskabet går ind for fleksibilitet i form af individuelle aftaler, der så vidt muligt tilgodeser såvel den enkeltes som selskabets ønsker og behov. I det omfang selskabets organisatoriske og økonomiske rammer muliggør det, kan det f.eks. være i form af fleksibel orlov uden løn, nedsat arbejdstid og/eller overgang til andre opgaver, f.eks. deltagelse i tværorganisatoriske eller andre projekter, hvor den pågældendes særlige kompetencer og kvalifikationer kan udnyttes. Herudover kan der laves aftaler med medarbejderen om arbejde efter, at medarbejderen er gået på pension, f.eks. som ferieafløser eller arbejde i spidsperioder samt weekender.

l der er fremstillet på den mest miljøvenlige

Ifølge Odense Renovation’s indkøbspolitik skal der tages miljø- og arbejdsmiljøhensyn på nedennævnte måder.

l der kan bortskaffes på den mest miljøvenlige

måde. Ved valg af leverandører skal det behandles som en konkurrencefordel, at leverandørerne har en intern miljø-/arbejdsmiljøpolitik for virksomheden – og gerne en egentlig miljø- og arbejdsmiljøcertificering som EMAS, ISO 14001 og OHSAS. Miljøhensyn vil normalt medføre, at der bør vælges produkter, der opfylder kravene til en af de offentlige kontrollerede miljømærkeordninger, som f.eks. EU’s miljømærke, svanemærket og Blaue Engel.

2 P o li ti k ker o g må lsætni nger - b ilag

Indkøbspolitik

måde l der distribueres på den mest miljøvenlige måde l der belaster miljøet mindst muligt under brug, f.eks. energiforbrug

15


2.2 Vision og overordnede mål i Odense Kommunes Affaldsplan 2010-2020 Her beskrives de visioner og overordnede mål, der er udarbejdet i forbindelse med den gældende affaldsplan for perioden 2010-2020. Affaldsplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Odense Kommune og Odense Renovation. Det er i affaldsplanen tilstræbt, at vision, mål og initiativer også underbygger de generelle mål, som Odense Kommune har sat sig for at fremme større bæredygtighed – herunder forbedre miljøet generelt samt undgå negative klimapåvirkninger.

Odense Kommune sigter imod et bæredygtigt affaldssystem, hvor en høj udnyttelse af ressourcerne i affaldet kombineres med respekt for miljø, mennesker og samfundsøkonomi.

Et sådant nyt paradigme ”vugge-til-vugge” er for øjeblikket i færd med at gøre sit indtog i store dele af verden. ”Vugge-til-vugge” er et forslag til, hvordan produkt-affalds-sammenhængen i fremtiden bør se ud – med henblik på at opnå en bæredygtig udvikling. For at kunne opnå et sådant ambitiøst mål, skal der i en årrække fremover arbejdes med hvordan det vil kunne lade sig realisere.

Bæredygtighed indenfor affaldshåndtering indebærer en ny måde at betragte affald på. Reel bæredygtighed indebærer en ny næringsstoføkonomi, hvor produkter indgår i biologiske og tekniske kredsløb. Alle ressourcer, der indgår i produkter skal i princippet kunne

I Odense kunne Odense Kommune og Odense Renovation tage initiativ til, i tæt samarbejde med interesserede lokale virksomheder og borgere, at der arbejdes målrettet videre med at realisere et sådant paradigme, hvor produktion af ikke-genanvendeligt restaffald minimeres og hen

Den overordnede vision for Odense Kommunes affaldsplan 2010-2020 er:

16

genbruges som komponenter eller genanvendes som råstof i nye produkter – så vidt muligt uden værdiforringelse og kun med forbrug af vedvarende energi.


imod, at det i fremtiden helt elimineres. Sigtet er også at bidrage til, at negative miljøpåvirkninger, herunder CO2 udledninger, nedbringes og i fremtiden helt undgås. Ved på langt sigt at gå efter et højt mål om et bæredygtigt Odense, hvor kun en forsvindende del af affaldet ikke genbruges eller genanvendes, vil der uundgåeligt fremkomme mange nye konkrete tiltag med henblik på affaldsminimering – til gavn for klima og miljø.

Herudover skal der fremover arbejdes videre med generelt at forbedre og udvide den service, som Odense Kommune og Odense Renovation sammen kan yde overfor borgere

Respekt for mennesker indebærer naturligvis også et fortsat højt fokus på et sundt arbejdsmiljø og gode arbejdsforhold for de folk, der til daglig håndterer affaldet og arbejder med at holde byen ren. Endelig vil Odense Kommune og Odense Renovation i stigende omfang lægge vægt på, at det kan dokumenteres, at affaldshåndteringen – også hvis den foregår i fjerne lande uden for vores direkte synsvidde – foregår under gode miljø- og arbejdsmiljøforhold. I lighed med den voksende fokus på etisk handel, som ikke mindst er vigtig i en globaliseret verden, vil Odense Kommune og Odense Renovation sætte fokus på, at vores affald fra den rige del af verden håndteres etisk og miljømæssigt forsvarligt, også selvom håndteringen foregår i den fattige del af verden.

2 P o li ti k ker o g må lsætni nger - b ilag

At affaldshåndteringen skal ske med respekt for mennesker indebærer bl.a., at borgerne i Odense skal opleve et højt og tilfredsstillende serviceniveau. Derfor skal det igangværende arbejde fortsætte – så vi ser på nye indsamlingsmåder, herunder forskellige former for affaldssug og nedgravede affaldsbeholdere, hvor forholdene taler for det – som f.eks. i bymidten og i tættere boligbebyggelser.

og virksomheder i kommunen – hvad angår indsamlingsmåder og serviceniveau.

17


2.3 Politikker i Odense Kommune med relevans for Odense Renovation Som en af inspirationskilderne til den diskussion, der føres i Odense Renovation’s ledelse med henblik på at fastlægge fremtidige mål og rammer for selskabets CSRhandlinger, er der i det følgende vist udvalgte eksempler fra Odense Kommune på mål og strategier. Disse kan måske have relevans, når Odense Renovation’s egne fremtidige politikker, mål og strategier skal tages op til eventuel revision. Indkøbspolitik Odense Kommune stiller krav til, at deres virksomheder tænker og agerer socialt ansvarligt, hvis de vil være leverandører for kommunen. ”Vi er opmærksomme på, om vores leverandører er miljøcertificeret, eller om de gør sig nogle gode tanker om miljøhensyn. Vi har også etiske krav om, at der efterleves en aktiv politik i virksomheden for at bekæmpe områder som for eksempel børnearbejde, tvangsarbejde, diskrimination og at der fokuseres på ligestilling. Det gælder både arbejdsvilkår i Danmark og virksomheders underleverandører i udlandet”, forklarer indkøbschef Annette Bjørn. (pressemeddelelse fra 2007, OK’s hjemmeside) Personalepolitik Rummelighed og fleksibilitet:

18

l Rummelighed og fleksibilitet på arbejdspladsen

omfatter forebyggelse, fastholdelse og integration. Herunder skal der sættes fokus på etnisk ligestilling samt på anvendelse af fleksog skånejobs i Odense Kommune. Mangfoldighedsstrategi Odense Kommune skal være et foregangseksempel på mangfoldighedsområdet Forslag til konkrete indsatser: l Rekruttering af unge med etnisk minoritetsbaggrund l Integration af etnisk ligestilling i rekrutteringsog udvælgelsesprocessen l Mere ligelig fordeling mellem kønnene på lederposter l Balance mellem kønnene på den enkelte arbejdsplads / kontor l Kønsneutral rekruttering l Den familievenlige arbejdsplads


2 P o li ti k ker o g mĂĽ lsĂŚtni nger - b ilag

19


Integrationsstrategi l Andelen af ansatte i Odense Kommune fra ikke-vestlige lande skal procentvis svare til den andel, som gruppen udgør blandt kommunens borgere i den erhvervsaktive alder. l Kommunens ansatte møder alle borgere, uanset etnisk baggrund, med professionalisme, myndighed og respekt. l Der sættes fokus på mangfoldighedsledelse og etnisk ligestilling Arbejdsmiljøpolitik At alle ansatte i Odense Kommune sikres en sund og udviklende arbejdsplads såvel fysisk som psykisk. At der for alle arbejdsområder med speciel vægt på forebyggelse skal udarbejdes og følges op på et årligt miljøregnskab. Fraværs- og fastholdelsespolitik Målet med fraværs- og fastholdelsespolitikken er at understøtte Odense Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte med gode faglige og menneskelige egenskaber, således at kommunen kan løse sine opgaver.

20

Fraværs- og fastholdelsespolitikken skal medvirke til at skabe og vedligeholde et godt og attraktivt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejdernes behov for udvikling og tryghed tilgodeses, hvor fraværet minimeres og hvor medarbejdere der er afskedigelsestruede på grund af sygefravær søges fastholdt. Seniorpolitik Medarbejdere i Odense Kommune er – uanset alder – værdifulde for Odense Kommune, og skal sikres mulighed for at udvikle og vedligeholde sine kompetencer igennem hele arbejdslivet. Ny virkelighed – Ny velfærd Odense Kommune har med udgangspunkt i visionen ”At lege er at leve” udmøntet sine ideer til indretning af fremtidens velfærdssamfund i ”Ny virkelighed – Ny velfærd”. Der er valgt tre indsatsområder, der fokuseres på, når der tales om fremtidens velfærdssamfund: 1. Samarbejde – giver frihed til at kunne 2. Forebyggelse frem for brandslukning 3. Fællesskaber – et rigere liv for alle.


Fra lokal til global Vi er forpligtede til at påtage os vort globale ansvar for fred, retfærdighed, lighed, bæredygtig udvikling og beskyttelse af klimaet.

Ansvarligt forbrug og ansvarlig livsstil Vi er forpligtede til at indføre og fremme en fornuftig og effektiv brug af ressourcer, og at opfordre til bæredygtigt forbrug og produktion.

Vi vil derfor arbejde for at: 1. udvikle og følge en strategisk og integreret tilgang til at mindske klimaændringer og arbejde hen imod et bæredygtigt niveau for udledning af drivhusgasser. 2. give indsatsen mod klimaændringer en central placering i vore politikker for energi, transport, indkøb, affald, landbrug og skovbrug 3. øge bevidstheden om årsagerne og de sandsynlige virkninger af klimaændringer og integrere forebyggende handlinger i vor politik for klimaændring 4. reducere vort fingeraftryk på det globale miljø og fremme princippet om miljømæssig retfærdighed 5. styrke byers internationale samarbejde og udvikle lokale løsninger på globale problemer i partnerskab med lokale myndigheder, fællesskaber og relevante interessenter (stakeholders).

Vi vil derfor, i hele vort lokalsamfund, arbejde for at: 1. undgå og reducere spild, og øge genanvendelse og genbrug. 2. håndtere og behandle affald i overensstemmelse med de bedste standarder (best practise) 3. undgå unødigt energiforbrug og forbedre energieffektiviteten hos slutbrugeren 4. foretage bæredygtig anskaffelse og indkøb 5. aktivt fremme bæredygtig produktion og forbrug, især af øko-mærkede, økologiske, etiske og fair-trade produkter.

2 P o li ti k ker o g må lsætni nger - b ilag

The Aalborg Commitments Udover ovennævnte politikker og strategier kan det også nævnes, at Odense Kommune har tilsluttet sig ”The Aalborg Commitments”, bl.a.:

21


3.1 Miljø, klima og arbejdsmiljø Da Odense Renovation allerede i mange år har arbejdet med miljøledelse, herunder også med certificeret afrapportering af miljø- og klimaforhold samt arbejdsmiljø efter kravene i de internationale miljøstandarder ISO 14001 og EMAS III samt arbejdsmiljøstandarden OHSAS 18001, er det valgt at henvise til selskabets samlede EMAS redegørelse - 2011 for miljø- og arbejdsmiljøforhold i selskabet, i stedet for at gentage det allerede certificerede indhold heri. Odense Renovation’s arbejde med miljøledelse fra starten i 2001 til og med 2011 er opsummeret nedenfor. Organisatorisk og rapporteringsmæssigt er der sket følgende gennem årene: 2001: 2001: 2003: 2006: 2009:

certificering af miljøledelsessystem efter ISO 14001 første supplerende miljøredegørelse til årsregnskab (revideret af PwC) første certificerede miljøredegørelse efter EMAS-krav certificering af arbejdsmiljøledelsessystem efter OHSAS 18001 integration af Gaderenholdelsen i Odense Renovation

Vedvarende miljøforbedringer (opfyldelse af mål): l stigende genbrugsprocenter l mere effektiv ressourceanvendelse i affaldshåndteringen (liter diesel / ton affald) l udfasning af meget farlige kemiske produkter l minimering af klager over lugt fra komposteringsprocessen l opsamling af perkolat og gas fra Stige Ø

22


Klimaforbedringer: Selskabet har ikke en selvstændig klimapolitik, men klima er integreret som en del af det samlede miljøarbejde. I Odense Renovation kommer klimapåvirkningerne fra forbruget af energi, dvs. el, varme og diesel. Ved at indføre jordvarme i to mandskabsbygninger hentes en del af opvarmningen til bygningerne og brugsvandet fra vedvarende energi. Opsummering af konkrete miljø- og arbejdsmiljøprojekter de seneste 10 år:

3 H a n d l i n g e r o g r e s u ltat e r - b i l a g

2001-02: Forsøg med husstandsindsamling af papir 2001: Kontrolleret klunsning – container nr. 27 til humanitære organisationer 2002: Partikelfilterprojekt m. Færdselsstyrelsen 2002: Forsøg med supplerende indsamling af storskrald 2003: Husstandsindsamling af papir i hele kommunen 2003: Affaldshåndbogen udkommer for første gang 2003: Sorteringskampagne – ”På forkant med småt brændbart” 2004: Nedgravede flaskecontainere i midtbyen 2004: Forsøg med antifluemiddel i skraldespande i sommerhalvåret 2005: Forsøg med spuling af spande og minicontainere 2006: Centralsug i Vollsmose (i forbindelse med kvarterløft) 2006: Forsøg i boligforeninger med minigenbrugsstationer 2007: Indførelse af mobilsug i centrum (bl.a. på havnen) 2007: Husstandsindsamling af batterier sammen med papiret (i plastpose) 2008: Ombygning af genbrugspladsen i Seden (jord- og solvarme, gamle mursten) 2009: Ombygning af genbrugspladsen i Lindved (jordvarme, Energiklasse 1, PVC-fri plastmaterialer, gamle mursten) 2009: Kørsel på koldpresset rapsolie m. Færdselsstyrelsen 2009-10: RASK Renovation – bedre arbejdsmiljø for skraldemænd 2010: Nedgravet affaldsløsning på Ove Sprogøes Plads 2010-11: Forsøg med indsamling af emballageaffald

23


3.2 Personaleforhold

Herunder opsummeres de handlinger, aktiviteter og resultater, hvad angår samfundsansvar, der kendetegner Odense Renovation’s personaleforhold ultimo 2011.

24

Ansatte med anden etnisk baggrund:

ca. 5 personer

Seniorer:

ca. 15 personer

Praktikanter og lærlinge:

ca. 8 personer – heraf 1 døv person

Fleksjob:

2 personer

Andre:

1 døv person faglært og nu ansat


Endelig er der en løbende aftale med Kriminalforsorgen om, at der kan aftjenes samfundstjeneste hos Odense Renovation, hvilket har været tilfældet adskillige gange i løbet af året.

3 H a n d l i n g e r o g r e s u ltat e r - b i l a g

Herudover er der i løbet af året mange unge på praktik-ophold af kortere varighed, og der er indgået en Centerkontrakt med Job-Center Odense, der indebærer at Odense Renovation årligt skal modtage 8-10 praktikanter til arbejdsog jobafprøvning.

25


3.3 Involvering i og bidrag til udviklingsog samarbejdsaktiviteter

Herunder opsummeres de handlinger, aktiviteter og resultater, hvad angår samfundsansvar, der kendetegner Odense Renovation’s involvering i udviklings- og samarbejdsaktiviteter. Der er fokuseret på 2011, men også trukket tråde længere tid tilbage.

26

Lokale samarbejds-relationer

l Fjernvarme Fyn

Det internationale netværk og samarbejde mellem kommunen og de kommunale forsyningsselskaber l Odense Kommune l Vand Center Syd

l Odense Renovation

Uddannelsesinstitutioner: l SDU l deltagelse i internationalt affaldsuddannelses-moduler og / eller -studiebesøg


Regionale og nationale samarbejdsrelationer Bidrag til / aktiv deltagelse i regionale og nationale samarbejdsorganisationer og udviklingsprojekter l RenoSam medlem af arbejdsgrupper (deponi, kommunikation, benchmarking) l Dakofa l DepoNet l Samarbejde med uddannelsesinstitutioner (DTU)

3 H a n d l i n g e r o g r e s u ltat e r - b i l a g

Lokale virksomheder og organisationer: l MiljøForum Fyn l medlem af bestyrelsen for Industri-klubben i MiljøForum Fyn l deltagelse i MiljøForum Fyns arrangementer, erfa-grupper og projekter l miljøredegørelse for ombygning af genbrugsplads i Lindved l medlem af bestyrelsen for ReMiDa (center for kreativt genbrug)

27


28


Internationale samarbejds-relationer Bidrag til / aktiv deltagelse i internationale rådgivnings- og træningsprojekter i: 2011: Georgien (studieophold hos OR fra Rustavi) 2011: Ghana (2 Studiesøg hos OR fra Accra) 2011: Hviderusland (2 fact-finding rejser til Bobruisk) 2009: Malaysia (Internship) 2008-09: Gusev, Kaliningrad, Rusland 2008: Malaysia (Internship) 2008: Malaysia 2006-07: El Fashn, Egypten 2005-06: Kuching, Sarawak, Malaysia 2005-06: Beni Suef, Egypten 2003-05: Koszalin og Slupsk, Polen Bidrag til / aktiv deltagelse i internationale samarbejdsorganisationer og udviklingsprojekter: l ISWA l viceformand for deponeringsarbejdsgruppe, l deltagelse med indlæg på konferencer og trænings-seminarer l ACR+

Nationale og internationale handelssamarbejds-relationer Herunder opsummeres de handlinger, aktiviteter og resultater, hvad angår samfundsansvar, der kendetegner Odense Renovation’s handelssamarbejde med inden- og udenlandske partnere. Der er fokuseret på 2011, men der er også trukket tråde længere tilbage.

Eksempler på miljøvenlige indkøbsaftaler er følgende: l Multi Line A/S:  

Plast- og papirsække, rengøringsartikler, emballager – firmaet er ISO 14001 og OHSAS 18001 l Procurator A/S:  

Arbejdshandsker – Der findes ingen chrom i handskerne – fremstilling i østen uden børnearbejde – firmaet er ISO 14001 OHSAS 18001 l Print Marketing:

Papirvarer uden klor eller andre blegemidler – alle varer er lavet af genbrugspapir. l Berendsen A/S:

Vask af arbejdsbeklædning – firmaet er ISO 14001 og OHSAS 18001 l Wúrth A/S:  

Olier og væsker – firmaet er ISO 14001 og OHSAS 18001 l Uno-X:  

Olier og væsker til maskiner – firmaet er ISO 14001 og OHSAS 18001 l Lyreco:   K ontorartikler, handler med svanemærket

og andre miljøprodukter og vandbaserede produkter – firmaet er ISO 14001

3 H a n d l i n g e r o g r e s u ltat e r - b i l a g

medlem af bestyrelsen, deltagelse med indlæg på seminarer og konferencer Co-leader i forbindelse med ACR+’s europæiske Observatory projekt l Modtagelse / rundvisning af internationale grupper og delegationer

Indkøbspolitik Odense Renovation er i sin natur en lokal virksomhed, som agerer og handler lokalt, men der er opstået en større og større bevidsthed om, at selskabets lokale handlinger kan have indirekte virkninger langt ud i verden. Det drejer sig også om de indkøb, selskabet foretager. Gennem bevidste indkøb og anskaffelser har selskabet indflydelse på produkters miljøbelastninger og arbejdsmiljøet i fremmede virksomheder.

29


3.4 Etisk og miljømæssigt forsvarlig afsætning af genanvendelige materialer Odense Renovation varetager den samfundsopgave at indsamle og håndtere alle former for affald fra husholdninger i Odense Kommune. Det sker naturligvis indenfor de gældende danske lovgivningsmæssige rammer både hvad angår eksternt miljø og arbejdsmiljø. I det omfang håndteringen af de forskellige affaldsfraktioner foregår indenfor landets grænser ved behandling på danske anlæg for genanvendelse, energiudnyttelse eller deponering vil der som regel ikke være væsentlige problemer med at sikre, at affaldshåndteringen foregår miljøog samfundsmæssigt ansvarligt. Den stramme danske lovgivning samt en offentlighed og presse, der i stigende omfang har fokus rettet imod miljø- og klimaforhold, vil som regel sikre, at alle involverede parter ”spiller efter reglerne” både hvad angår eksternt miljø og arbejdsmiljø. I takt med, at affaldet i stigende omfang vil komme til at bevæge sig over landegrænser for videre behandling, kan det imidlertid blive vanskeligere at sikre, at alle indsamlede affaldsfraktioner håndteres miljø- og

30

samfundsmæssigt forsvarligt i alle led. Selv indenfor EU, hvor der i høj grad gælder fælles lovgivningsmæssige rammer, der burde minde om hinanden, har det ofte vist sig, at lov-fortolkninger og -praksis i de forskellige EU-lande kan være meget forskellig. Ser man på eksport af indsamlede genanvendelige affaldsfraktioner til viderebehandling i oversøiske lande i Fjernøsten, Afrika og Latinamerika kan det være vanskeligt at verificere, at dette foregår miljø- og samfundsmæssigt ansvarligt. De lovgivningsmæssige rammer vedrørende miljø og arbejdsmiljø er ofte utilstrækkelige, og ikke mindst er håndhævelsen af gældende love og regler mange gange slap eller ikke eksisterende. I en verden, der i stigende grad globaliseres, også hvad angår affaldsbehandling, vil Odense Renovation proaktivt tage fat på opgaven med at verificere at det indsamlede affald


håndteres og behandles miljø-, arbejdsmiljøog samfundsmæssigt ansvarligt i alle led. Da det forventes at kunne blive en vanskelig og ressourcekrævende opgave er det valgt, at implementere gennemførelsen af opgaven etapevist.

Næste etape indebærer, at enkelte affaldsfraktioner, i prioriteret rækkefølge, vil blive fulgt igennem de forskellige led i behandlingskæden indtil slutbehandling og genanvendelse. Der er i 2011 indgået aftaler, der planlægges gennemført i løbet af foråret 2012 med H. J. Hansen og Marius Pedersen omkring en

Det frembragte dokumentationsmateriale fremlægges og gennemgås af mindst 2 repræsentanter fra OR ved mindst 2 årlige CSRaudits, der foregår hos vores samarbejdspartnere. OR kan evt. bede om at se yderligere dokumentationsmateriale, hvis det findes nødvendigt. Der kan evt. foretages besigtigelsesbesøg på udvalgte behandlingsanlæg, såfremt det skønnes påkrævet. Ved CSR-audits tages ikke skriftlige notater om forhold, der ønskes hemmeligholdt, f.eks. de berørte behandlingsanlægs identitet, metoder m.v. Der vil ikke til OR blive udleveret kopi af det auditerede dokumentationsmateriale, såfremt dette ikke ønskes af virksomheden.

3 H a n d l i n g e r o g r e s u ltat e r - b i l a g

Som 1. etape har Odense Renovation i løbet af 2010 foretaget en indledende screening i forbindelse med verifikationsarbejdet, ved at indhente informationer fra de danske virksomheder, med hvilke der umiddelbart samarbejdes med henblik på viderebehandling af det indsamlede affald.

auditerings-procedure, der i korthed går ud på følgende: Virksomhederne udfører selv CSR-egenkontrol for alle de behandlingsanlæg de benytter i udlandet, herunder nok især Indien, Kina m.fl.

31


3.5 CSR-handlinger og -aktiviteter Odense Renovation har igennem en årrække gennemført mange handlinger og aktiviteter, som har CSR-karakter. Herunder nævnes de vigtigste. Pensionisternes julefrokost Odense Renovation har årlig kontakt til tidligere medarbejdere, som er gået på efterløn/pension fra OR. Arrangementet giver dem mulighed for at følge med i, hvad der sker på arbejdspladsen. Pensionisternes bruger motionsfaciliteter Odense Renovation stiller motionsfaciliteter til fri afbenyttelse for efterlønnere/pensionister, så de dels holder sig i gang fysisk, og dels har kontakt til arbejdspladsen og tidligere kolleger. Enghaveskolens boldklub Enghaveskolen er en folkeskole i Odense Kommune for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser. Én gang om året kommer repræsentanter fra boldklubben ud til Odense Renovation og sælger skrabejulekalendere. Team Rynkeby/Børnecancerfonden Odense Renovation støtter op om Team Rynkebys projekt med at støtte Børnecancer-fonden. Selskabet donerer et kontantbeløb, men står også bag Team Rynkebys officielle lotteri, som årligt genererer et overskud på kr. 100.000 til gavn for Børnecancerfonden. Rundvisergruppen ved Odense Renovation En gruppe på 5 medarbejdere foretager rundvisninger på genbrugsstationen for alle interesserede grupper af samfundet, lige fra

32

børnehaver til ældregrupper. DROP n’ SHOP Odense Renovation har i 2011 indledt et samarbejde med organisationen DROP n’ SHOP (hører under Post Danmark A/S) omkring indsamling af brugte mobiltelefoner. Disse bliver videresolgt til markeder i Asien, eller der bliver sørget for miljørigtig genbrug af de telefoner, der ikke kan sælges videre. Overskudet doneres til Røde Kors. Containere til genbrugelige effekter På Odense Renovation’s genbrugsstationer kan folk aflevere genbrugelige effekter som møbler, bøger, tegneserier, køkkengrej m.v. til genbrugscontainer. Der er også specialcontainere til genbrugeligt tøj og sko, som og tømmes på skift af forskellige velgørende organisationer i Odense med henblik på salg i deres genbrugsbutikker. Bidrag til ”gode formål” Der ydes forskelligartede bidrag til små ”gode formål”, som f.eks. et mindre sponsorat (blyanter og papir) til Silkeborg Højskoles børneprojekt i Nairobi, Kenya (okt. 2011) Bloddonorer Odense Renovation betaler for, at ansatte, der ønsker det, kan blive tappet for blod i arbejdstiden.


3 H a n d l i n g e r o g r e s u ltat e r - b i l a g

33


Artikel: RenoSam på studietur til Kina - besigtigelse af affaldsbehandling i Kina

af Thomas B. Jørgensen, adm. direktør ved Odense Renovation A/S

RenoSams bestyrelse havde besluttet at tage til Kina, nærmere betegnet Shanghai i uge 22 og inviterede formænd og direktører med fra affaldsselskaberne. Studieturens formål var at besigtige affaldsbehandlingen i Kina og se hvordan affaldet fra Europa/Danmark bliver behandlet. Fra Odense Renovation A/S deltog næstformand Lars Havelund og undertegnede, sammen med et mindre pænt selskab på 30 personer. På alle anlæg blev vi ved indkørslen modtaget af repræsentanter fra partitoppen i et par store sorte luksusbiler for at lede os ind på anlæggene. De kunne samtidig holde øje med, at vi ikke fik forkerte oplysninger. Udbyttet af besøgene var meget varierede, men fælles var, at vi på alle anlæggene først fik præsenteret en film (selvfølgelig på kinesisk),

34

hvor anlæggene og ikke mindst partiet blev rost til skyerne. Herefter var der et power-pointshow med engelsk oversættelse, et enkelt sted blev præsentationen foretaget på skærme til hver enkelt deltager. Slaggebehandling Anlægget behandlede 100.000 ton slagger om året, hvilket er cirka dobbelt så stort som vores anlæg på ONM. Slaggerne blev sorteret (som i Danmark) på en tromlesigte og magnet. De ikke magnetiske metaller skulle også tages fra, men jeg kunne ikke se maskineriet til dette. Den stak, hvor disse metaller skulle ligge, var lige blevet tømt. Anlægget kørte i øvrigt ikke medens vi var på besøg. I de sorterede slagger kunne man også se en del metaller, så det var nok lidt overdrevent Det specielle ved anlægget var, at slaggerne blev støbt ind i fliser bestående af 70 % slagger og


cement og en speciel lim, som blev anvendt på fortovene i Shanghai by.

Losseplads Bortset fra at lossepladsen var mega stor – 10.000 ton affald om dagen svarende til ca. 3,5 mill. ton affald om året - lignede den en dansk losseplads med 10 kompaktorer, membran og perkolatopsamling samt gasindvinding mm.

Genbrug af biler Vi så et af de 2 anlæg, som genbruger biler fra hele Shanghai. Da jeg viste, at H. I Hansen håndterer ca. 400.000 ton skrot om året og en stor del af dette er biler og at der lever ca. 20 mill mennesker i Shanghai by, havde jeg store forventninger til dette anlæg. Det var dog kun et meget lille anlæg uden en shredder til at neddele bilerne. Anlægget havde 100 mand ansat (som i øvrigt havde fri, da vi var på

1 Baggrund og rammer - bilag

Slambehandling Kineserne har efter sigende opfundet et kemikalie som er meget effektivt til at afvande slammet. Slammet blandes med blade og græs og trykkes sammen til en kullignede briket. Projekter er så hemmeligt, at vi ikke måtte fotografere og processen forgår bedst i mørke, så der var kun enkelte belysninger, som på et dansegulv, hvor der kun danses sjælere. Det var dog tydeligt at der foregik en proces, da der lugtede kraftigt af slam i hele bygningen.

Det meste af affaldet blev sejlet til lossepladsen enten løst i pramme eller i store containere til en stor containerhavn i forbindelse med lossepladsen. Her så vi heller ikke et anlæg i drift og kun på behørig afstand, da vi uheldigvis var der den time, hvor alle holdt frokost. Ærgerligt da de ellers har åbent fra kl. 7.00 – 15.00 på alle ugens dage og burde have travlt med at modtage de mange ton affald.

35


36


Artikel, fortsat: RenoSam på studietur til Kina - besigtigelse af affaldsbehandling i Kina

anlægget fredag eftermiddag) og behandlede kun 20 biler om dage, alt arbejde fortages med håndkraft. Dette svarer til ca. 5.000 køretøjer eller 5.000 ton om året. Forklaringen på, at der ikke behandles flere biler, er ganske simpel. Alle de brugte biler, som sælges i Shanghai sælges til borgere uden for byen og de næste gange de sælges, bliver det længere og længere ud på landet, indtil de ikke falder helt fra hinanden. Genbrug af plastik Her så vi ikke et anlæg, men fik i stedet et foredrag på hos brancheorganisationen for virksomheder der fremstiller fibre af PETflasker. Det nærmeste plastoparbejdningsanlæg skulle efter sigende ligge 300 km. uden for Shanghai! Arbejdskraften er her meget billigere end i Shanghai og omegn. Vi så dog prøver på det oparbejdede plastik og et eksempel på, hvad det blev brugt til – skjorter.

Oparbejdning af papir På papiranlægget kørte produktionen til vores store forbavselse på fulde omdrejninger og vi

Affaldsbehandlings- og sorteringsanlæg. Anlægget skulle et være et sorteringsanlæg med efterfølgende forbrændingsanlæg, biogasanlæg, MTB anlæg og rensningsanlæg til spildevand til i alt ca. 3. mia. dkr. Foreløbig var der dog kun bygningerne, som var næsten færdige. Etableringen af anlægget har ligget stille det sidste år på grund af manglende tilladelser fra bystyret i Shanghai. De håbede at kunne komme i gang igen i løbet af et par måneder. ”Rigtig sortering af husholdningsaffald” Endelig fik vi på eget initiativ – sent på natten – syn for, hvordan sorteringen af husholdningsaffald foretages i en storby. Alle skraldespande og sække bliver spredt ud på fortovet og sorteret ud i fraktioner: metal, glas, plastik og papir o.s.v. Ud over besigtigelsen af anlæggene var vi også indbudt til en affaldskonference, hvor det var meningen at vi skulle udveksle erfaringer. Men det så som så med det, da ordstyreren (”udvalgsformanden” for teknik og miljø i Shanghai) og hans gode venner talte det meste af tiden. Men alt i alt var det det en meget interessant tur, hvor der også blev lidt tid til at se på den kinesiske kultur og smage på den lokale øl Tsingtao.

1 Baggrund og rammer - bilag

Demontering af elektronikskrot Dette ”anlæg” var tydeligvis opstillet som et rent demonstrationsanlæg (måske kun for vores skyld) i en kæmpestor hal, hvor der gik et par mand og pillede i lidt elektronikskrot. Der stod over 50 forskellige paller (i lige rækker langt fra fe få demonteringspladser) med demonteret elektronikskrot, godt støvet så det var ikke gang i dem hver dag. Det var klar, at den egentlige demontering af elektronikskrot blev foretaget et andet sted.

så både papiret (fortrinsvis aviser), som blev tilført anlægget og de færdige papirruller på ½ - 1 ton stykket. Dette anlæg lignede de europæiske anlæg og fungerede fuld ud efter samme principper.

37


Redegørelse for Odense Renovations

Samfundsansvar CSR - Status 2011

38

Samfundsansvarsrapport fra Odense Renovation A/S - csr-status 2011  

Rapport om Odense Renovations initiativer i forhold til samfundsansvar. Rapporten er den 2. i selskabets historie.

Advertisement