Page 1

CSR - status 2013 Redegørelse for Odense Renovations

samfundsansvar ”Ved en virksomheds samfundsansvar forstås et frivilligt integreret hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold samt miljø- og klimamæssige forhold”

1 Baggrund og rammer - bilag

1


Opsummering

Odense Renovation udarbejder nu for fjerde år en CSR-status, der redegør for selskabets samfundsansvar. Redegørelsen blev første gang udarbejdet for 2010 på foranledning af selskabets ejer, Odense Kommune. I stigende omfang omtales virksomhedssamfundsansvar som CSR (Corporate Social Responsibility). CSR - Status 2013 - Redegørelse for Odense Renovations samfundsansvar er ligesom i 2010, 2011 og 2012 udarbejdet i digital udgave, som e-paper, der findes på selskabets danske hjemmeside, hvorfra en trykt udgave kan downloades. Først og fremmest Odense Renovations egne hidtidige værdier og målsætninger har været inddraget. I 2012 udarbejdede ledelsen i Odense Renovation sin Strategi 2020, gældende fra og med 2013. Heri er ”Samfundsansvarlig (CSR)” valgt som det ene af de fire strategiske spor, der skal arbejdes særskilt med frem mod 2020. Efterfølgende er der udarbejdet konkrete handlingsplaner ud fra strategien. I løbet af 2013 er der taget indledende skridt til en ny organisering af arbejdet med CSR. Herudover har også de visioner og overordnede mål, der fremgår af Odense Kommunes Affaldsplan for 2010-20, givet inspiration. Herunder især,

2

at affaldshåndtering skal ”ske etisk og miljømæssigt forsvarligt”. Hvad angår miljø skal Odense Renovations indsamling og behandling af affald og genanvendelige materialer medvirke til, at miljøtilstanden i selskabets arbejdsområde hele tiden bliver bedre. Der har i 2013 også fortsat været arbejdet med at fastholde og forbedre det høje niveau indenfor miljø, klima og arbejdsmiljø. Det er valgt i CSR- sammenhæng at henvise til selskabets specifikke EMAS-miljøredegørelse, frem for at gentage det allerede certificerede indhold heri. Inden for arbejdsmiljø er målet med personalepolitikken at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere med gode faglige og menneskelige egenskaber, så brugerne til stadighed får den bedst mulige service. I denne forbindelse er der bl.a. fokus på ligestilling, rummelighed og fleksible forhold for ansatte. I løbet af 2013 er der indledt et arbejde med at udbygge dokumentationen af de forskel-


Medarbejder på Odense Nord Miljøcenter

lige arbejdsmiljøtiltag, som Odense Renovation har været involveret i. I redegørelserne for samfundsansvar for 2010 og 2011 blev der peget på etisk og miljømæssigt forsvarlig afsætning af genbrugelige materialer som

LÆS MERE OM: Baggrund og rammer Baggrund og lovmæssige rammer

Politikker og målsætninger Odense Renovations værdigrundlag og målsætninger Vision og overordnede mål i Odense Kommunes Affaldsplan 2010-2020 Politikker i Odense Kommune med relevans for Odense Renovation

et særligt fokusområde. Odense Renovation har således siden 2012 og 2013 holdt ”CSR-audits” hos de vigtigste eksterne samarbejdspartnere Marius Pedersen, H. J. Hansen samt et indledende CSRmøde med Stena.

Handlinger og resultater Miljø, klima og arbejdsmiljø Personaleforhold Involvering i og bidrag til udviklingsog samarbejdsaktiviteter Etisk og miljømæssigt forsvarlig afsætning af genbrugelige materialer CSR-handlinger og -aktiviteter

3


1.0 Baggrund og rammer

Odense Renovation løser ved sin normale drift en vigtig samfundsmæssig opgave i form af effektiv og miljømæssig forsvarlig håndtering af det husholdningsaffald og lignende, der dagligt produceres i Odense Kommune. Desuden medvirker selskabet dagligt til, at Odense kan fremstå som en pæn og renholdt by for sine indbyggere samt tilrejsende. På foranledning af selskabets ejer, Odense Kommune, er der hidtil blevet udarbejdet tre redegørelser for Odense Renovations samfundsansvar.

En virksomhed af Odense Renovations størrelse kan selv afgøre, hvordan det giver mening at arbejde med samfundsansvar.

Disse første redegørelser for Odense Renovations samfundsansvar har nydt betydelig bevågenhed til trods for, at det hidtil er valgt at holde en forholdsvis lav profil, hvad CSR angår. Selskabets bestyrelse og ejere samt samarbejdspartnere i Odense Kommune har vist betydelig interesse i lighed med mange kolleger fra andre affaldsselskaber og Dansk Affaldsforening.

Et af de karakteristiske træk ved denne redegørelse er, at de politikker og handlinger vedrørende samfundsansvar, der gennemgås, har et sigte, der rækker ud over virksomhedens driftsmæssige egeninteresser.

Ved en virksomheds samfundsansvar forstås et frivilligt integreret hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold samt miljø-, arbejdsmiljø- og klimamæssige forhold.

4

Da Odense Renovation i en årrække har været på forkant med certificeret afrapportering af miljø- og klimaforhold samt arbejdsmiljø, har det hidtil været valgt i CSR- sammenhæng at henvise til EMASmiljøredegørelsen frem for gentagelse af dennes indhold.


Gadefejning i Odense Centrum

Odense Renovation har valgt at udarbejde sin CSRstatusredegørelse, så den kan fremlægges i sammenhæng med den årlige ledelsesberetning. CSR-status 2013 - Redegørelsen for Odense Renovations samfundsansvar er ligesom i 2010, 2011 og 2012 udarbejdet i digital udgave, som e-paper, der findes på selskabets danske hjemmeside, hvorfra en trykt udgave kan downloades.

LÆS MERE OM: Baggrund og lovmæssige rammer

Der vil fortsat blive arbejdet med at udvikle form og indhold i de fremtidige årlige CSR-redegørelser. Blandt andet har der været overvejelser om eventuelt at indgå i et certificerings-system i lighed med fx EMASmiljøredegørelsen. Det forventes, at man i løbet af 2014 vil komme nærmere den fremtidige organisering af CSRarbejdet.

5


2.0 Politikker og målsætninger Det er stadig forholdsvis nyt at arbejde specifikt med samfundsansvar i Odense Renovation. Derfor er der først i 2013 taget fat på at udarbejde særskilte politikker for, hvordan selskabet opfylder sit samfundsansvar.

Det betyder ikke, at der ikke har været arbejdet med politikker og handlinger, som har haft relevans for selskabets opfyldelse af sit samfundsansvar, det er bare sket under andre kategorier og betegnelser. Først og fremmest Odense Renovations egne hidtidige værdier og målsætninger har været inddraget. I løbet af 2012 udarbejdede ledelsen i Odense Renovation sin Strategi 2020, gældende fra og med 2013. Heri er ”Samfundsansvarlig (CSR)” valgt som det ene af de fire strategiske spor, der skal arbejdes særskilt med frem mod 2020. Desuden har også de visioner og overordnede mål, der fremgår af Odense Kommunes Affaldsplan for 2010-20, givet inspiration. Herudover har der været inspiration at hente i forskellige udvalgte politikker og målsætninger gældende for Odense Kommune

6

og dens virksomheder. Hvad angår miljø, skal Odense Renovations indsamling og behandling af affald og genanvendelige materialer medvirke til, at miljøtilstanden i selskabets arbejdsområde hele tiden bliver bedre. Inden for arbejdsmiljø er målet med personalepolitikken at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere med gode faglige og menneskelige egenskaber, så brugerne til stadighed får den bedst mulige service. I denne forbindelse er der bl.a. fokus på ligestilling, rummelighed og fleksible forhold for ansatte. Desuden lægger Odense Renovation vægt på at gøre en aktiv indsats for at mindske miljø- og arbejdsmiljøbelastningen bl.a. gennem miljø- og arbejdsmiljørigtige indkøb.


Shredderaffald på Odense Nord Miljøcenter - med gasforekomst samt råstoffer

Som nævnt har der ikke mindst været inspiration at hente i den overordnede vision for Odense Kommunes affaldsplan 2010-2020, hvor der sigtes imod, at affaldshåndtering i fremtiden skal:

l Være bæredygtig l Være til gavn for klima og miljø l Ske med respekt for mennesker, herunder godt arbejdsmiljø l Ske etisk og miljømæssigt forsvarligt.

LÆS MERE OM: Odense Renovations værdigrundlag og målsætninger Vision og overordnede mål i Odense Kommunes Affaldsplan 20102020 Politikker i Odense Kommune med relevans for Odense Renovation 7


3.0 Handlinger og resultater

I Odense Renovations hidtidige redegørelser for samfundsansvar er der peget på et særligt fokus-område i forbindelse med ”etisk og miljømæssigt forsvarlig afsætning af genanvendelige materialer”. Odense Renovation har forsøgt at tage initiativ til, at arbejdet med dette fokus-område kan ske i et samarbejde med andre affaldsselskaber og kommuner, der er inde i tilsvarende overvejelser. Odense Renovation forsøger blandt andet i Dansk Affaldsforening at få etableret et samarbejde omkring vidensopbygning om CSR i affalds- og genanvendelsessammenhæng. I Odense Renovation har man prioriteret en rækkefølge, hvor de væsentligste genanvendelige affaldsfraktioner, der viderebehandles i udlandet af selskabets to største eksterne partnere, har været først på dagsordenen.

8

Der har således siden 2012 været indgået aftaler omkring en CSR auditerings-procedure med H. J. Hansen og Marius Pedersen. Disse samarbejdspartnere har haft højeste prioritet, da de håndterer de fleste af de affaldsfraktioner, der bliver afsat til behandling oversøisk. Herudover har der i 2013 været afholdt et indledende CSR-møde med Stena, der håndterer miljøfarligt affald. CSR-auditerings-møderne har først og fremmest til hensigt at tilgodese Odense Renovations behov for at verificere, at viderebehandling af materialer til genanvendelse uden for Danmarks grænser foregår under forsvarlige CSR-forhold.


Væg med gamle mursten, som er indsamlet, renset, solgt og genbrugt direkte til nyt byggeri

I forbindelse med indgåelse af auditeringsprocedurerne har det været nødvendigt at sikre, at vi ikke kan medvirke til offentliggørelse af forretningsinteresser m.v., som ønskes hemmeligholdt af vore samarbejdspartnere. Udover nævnte fokusområde har der i 2013 også fortsat været arbejdet med at fastholde og forbedre et højt niveau indenfor miljø, klima og arbejdsmiljø. Da Odense Renovation allerede i mange år har arbejdet med miljøledelse, herunder også med certificeret afrapportering af miljø- og klimaforhold samt arbejdsmiljø efter kravene i de internationale miljøstandarder ISO 14001 og EMAS III samt arbejdsmiljøstandarden OHSAS 18001, er det valgt at henvise til selskabets specifikke redegørelse herfor, i stedet for at gentage det allerede certificerede indhold heri (se EMAS miljøredegørelsen for 2013). Udover, at der løbende tilstræbes at skabe optimale personale- og arbejdsmiljøforhold for

de ordinært ansatte i selskabet, har især arbejdet med ”rummelighed” været i fokus de seneste år. Blandt andet har en ansat ved Odense Renovation gennemgået en uddannelse i døve-tolkning, så han kan klare tolkebistand i hverdagen for firmaets 2 døve ansatte. Desuden er Centerkontrakten med Job-Center Odense genforhandlet i 2013, hvilket indebærer, at Odense Renovation fortsat årligt skal modtage 12-14 praktikanter til arbejds- og jobafprøvning. Odense Renovation har besluttet, at visse samfundsrelaterede aktiviteter kan kategoriseres som CSR-aktiviteter omfattende forskelligartede handlinger og aktiviteter, der udføres uden betaling eller uden henblik på direkte selvpromovering. Herunder f.eks. visse af selskabets internationale aktiviteter, hvor vi bidrager uden honorering samt deltagelse i bestyrelsesarbejde i bl.a. Dansk Affaldsforening, ISWA, ACR+, ReMida og MiljøForum Fyn.

9


Sidst men ikke mindst er der åbnet op for, at ansatte kan fremkomme med gode idéer til, hvordan vi fremover på forskellig vis kan være med til at gøre en forskel et eller andet sted i verden udover det, vi nu lige er sat i verden til.

LÆS MERE OM handlinger og resultater: Miljø, klima og arbejdsmiljø

Personaleforhold

Involvering i og bidrag til udviklingsog samarbejdsaktiviteter

Etisk og miljømæssigt forsvarlig afsætning af genbrugelige materialer

CSR-handlinger og -aktiviteter

10


3 H a n d l i n g e r o g r e s u ltat e r - b i l a g

11

Folio


1.1 Baggrund og lovmæssige rammer Odense Renovations ejer, Odense Kommune, har udtrykt et ønske om, at selskabet, i lighed med de øvrige kommunalt ejede selskaber, årligt udarbejder en redegørelse fokuseret på selskabets opfyldelse af sit samfundsansvar Virksomheder kan i vidt omfang selv afgøre, hvordan det giver mening for dem at arbejde med samfundsansvar. Et af de karakteristiske træk er dog, at politikker og handlinger vedrørende samfundsansvar som regel har et sigte, der rækker ud over virksomhedens driftsmæssige egeninteresser, snævert betragtet.

Lovændringen sigter først og fremmest på, at store danske virksomheder, der arbejder internationalt, skal redegøre specifikt for deres politikker og handlinger i forbindelse med at udvise samfundsansvar (CSR = Corporate Social Responsibility), hvilket i stigende omfang betragtes som en væsentlig konkurrenceparameter på det globale marked.

Folketinget vedtog den 16. december 2008 ”Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder)”. Hensigten med loven er at motivere danske virksomheder til at forholde sig aktivt til deres samfundsansvar, og med lovændringen er det blevet et krav, at de ca. 1100 største danske virksomheder nu skal redegøre for arbejdet med samfundsansvar i deres årsrapport.

For en virksomhed af Odense Renovations størrelse og karakter er der ikke lovpligtige krav om at udarbejde en redegørelse for virksomhedens samfundsansvar. Der er heller ikke krav om, hvordan en redegørelse skal udarbejdes.

De virksomheder, der er omfattet, skal redegøre for følgende tre punkter vedrørende arbejdet med samfundsansvar: • Hvilke politikker virksomheden har for samfundsansvar • Hvordan virksomheden omsætter sine politikker til handling • Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet i regnskabsåret samt eventuelle forventninger til arbejdet fremover.

12

Odense Renovation har allerede i en årrække været på forkant med certificeret afrapportering af miljøog klimaforhold samt arbejdsmiljø efter kravene i de internationale miljøstandarder ISO 14001 og EMAS III samt arbejdsmiljøstandarden OHSAS 18001. Det er hidtil valgt i CSR sammenhæng at henvise til frem for at gentage det, der allerede afrapporteres i forbindelse med ovennævnte miljøstandarder


1 Baggrund og rammer - bilag

13


2.1 Odense Renovations værdigrundlag og målsætninger Herunder beskrives Odense Renovations nugældende værdigrundlag og nogle af de målsætninger, der har ligget til grund for selskabets strategier og handlingsplaner i 2013. I Odense Renovation har vi som værdigrundlag, at vi vil:

har efterfølgende været i gang med udarbejde konkrete handlingsplaner ud fra strategien.

1. formindske de miljøbelastninger, der kommer fra udførelsen af vores aktiviteter og gøre det med mindst muligt ressourceforbrug og bruge vedvarende ressourcer 2. have sunde og sikre arbejdspladser 3. have medarbejdere og leverandører, der tager medansvar for miljø og arbejdsmiljø 4. som minimum overholde miljø- og arbejdsmiljølovgivningen 5. gøre det ved at have et certificeret miljø- og arbejdsmiljø-ledelsessystem, og vi vil synliggøre resultaterne af vores indsats.

Personalepolitik

Selskabet skal udbygge sin position som miljørigtig affaldsbehandler. I forbindelse hermed skal selskabet sikre, at man kan honorere de skærpede krav, som et markant voksende affaldsmarked stiller til sortering, indsamling og oparbejdning af affaldet. Selskabet skal løbende arbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø. I løbet af 2012 udarbejdede ledelsen i Odense Renovation sin Strategi 2020, gældende fra og med 2013. Heri er ”Samfundsansvarlig (CSR)” valgt som det ene af de fire strategiske spor, der skal arbejdes særskilt med frem mod 2020. Man

14

Ligestilling

Selskabet efterlever forskelsbehandlingsloven ved at stille alle ansøgere lige, uanset ansøgerens køn, religion, politisk overbevisning eller etnisk baggrund. Socialt ansvar

Odense Renovation har tilsluttet sig Odense Kommunes projekt ”Det rummelige arbejdsmarked”, der sigter mod fastholdelse af nuværende medarbejdere. Fleksible ansættelsesforhold

Samtidig er det i en organisation som Odense Renovation, med mange forskellige aktiviteter og samarbejdsrelationer, naturligt med fleksibilitet med hensyn til andre former for ansættelse, f.eks. deltidsansættelse eller tidsbegrænsede ansættelser. I den tid en tidsbegrænset ansat er i selskabet, er han/hun en del af organisationen på lige fod med fastansatte medarbejdere.


Delegation fra Rustavi i Georgien på studietur på Odense Havn Seniorer

Selskabet går ind for fleksibilitet i form af individuelle aftaler, der så vidt muligt tilgodeser såvel den enkeltes som selskabets ønsker og behov. I det omfang selskabets organisatoriske og økonomiske rammer muliggør det, kan det f.eks. være i form af fleksibel orlov uden løn, nedsat arbejdstid og/eller overgang til andre opgaver, f.eks. deltagelse i tværorganisatoriske eller andre projekter, hvor den pågældendes særlige kompetencer og kvalifikationer kan udnyttes. Herudover kan der laves aftaler med medarbejderen om arbejde efter, at medarbejderen er gået på pension, f.eks. som ferieafløser eller arbejde i spidsperioder samt weekender. Odense Renovation ønsker at give så optimale arbejdsforhold som muligt for den gravide for at skabe tryghed og sikre, at den gravide har gode og trygge rammer i et sundt arbejdsmiljø – uden frygt og risiko for sig selv og fostret. Politikken skal sikre, at vores kvindelige medarbejdere kommer igennem deres graviditet, uden at de bliver udsat for ikke hensigtsmæssige påvirkninger. Indkøbspolitik

Ifølge Odense Renovations indkøbspolitik skal der tages miljø- og arbejdsmiljøhensyn på nedennævnte måder.

• der er fremstillet på den mest miljøvenlige måde • der distribueres på den mest miljøvenlige måde • der belaster miljøet mindst muligt under brug, f.eks. energiforbrug • der kan bortskaffes på den mest miljøvenlige måde. • der i særlig grad fremmer et godt arbejdsmiljø. Ved valg af leverandører skal det behandles som en konkurrencefordel, at leverandørerne har en intern miljø-/arbejdsmiljøpolitik for virksomheden – og gerne en egentlig miljø- og arbejdsmiljøcertificering som EMAS, ISO 14001 og OHSAS. Miljøhensyn vil normalt medføre, at der bør vælges produkter, der opfylder kravene til en af de offentlige kontrollerede miljømærkeordninger, som f.eks. EU’s miljømærke, Svanemærket og Blaue Engel.

2 P o li ti k ker o g må lsæt ninger - b ilag

Graviditetspolitik

Selskabet vil gøre en aktiv indsats for at mindske miljø- og arbejdsmiljøbelastningen bl.a. gennem miljø- og arbejdsmiljørigtige indkøb, hvilket grundlæggende drejer sig om at vælge produkter:

15


2.2 Vision og overordnede mål i Odense Kommunes Affaldsplan 2010-2020 Her beskrives de visioner og overordnede mål, der er udarbejdet i forbindelse med den gældende affaldsplan for perioden 2010-2020. Affaldsplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Odense Kommune og Odense Renovation. En ny affaldsplan er for øjeblikket under udarbejdelse og forventes godkendt i 2014. I den nugældende affaldsplan er det tilstræbt, at vision, mål og initiativer også underbygger de generelle mål, som Odense Kommune har sat sig for at fremme større bæredygtighed – herunder forbedre miljøet generelt samt undgå negative klimapåvirkninger. Den overordnede vision for Odense Kommunes affaldsplan 2010-2020 er, at Odense Kommune sigter imod et bæredygtigt affaldssystem, hvor en høj udnyttelse af ressourcerne i affaldet kombineres med respekt for miljø, mennesker og samfundsøkonomi. Bæredygtighed indenfor affaldshåndtering indebærer en ny måde at betragte affald på. Reel bæredygtighed indebærer en ny

16

næringsstoføkonomi, hvor produkter indgår i biologiske og tekniske kredsløb. Alle ressourcer, der indgår i produkter, bør i princippet kunne genbruges som komponenter eller genanvendes som råstof i nye produkter – så vidt muligt uden værdiforringelse og kun med forbrug af vedvarende energi. Et sådant nyt paradigme, ”vugge-til-vugge”, er for øjeblikket i færd med at gøre sit indtog i store dele af verden. ”Vugge-til-vugge” er et forslag til, hvordan produkt-affalds-sammenhængen i fremtiden bør se ud – med henblik på at opnå en bæredygtig udvikling. For at kunne opnå et sådant ambitiøst mål, skal der i en årrække fremover arbejdes med, hvordan det vil kunne lade sig realisere. Ved på langt sigt at gå efter et højt mål om et bæredygtigt Odense, hvor kun en forsvindende del


af affaldet ikke genbruges eller genanvendes, vil der uundgåeligt fremkomme mange nye konkrete tiltag med henblik på minimering af restaffald – til gavn for klima og miljø.

håndterer affaldet og arbejder med at holde byen ren.

Respekt for mennesker indebærer naturligvis også et fortsat højt fokus på et sundt arbejdsmiljø og gode arbejdsforhold for de folk, der til daglig

2 P o li ti k ker o g må lsæt ninger - b ilag

Endelig vil Odense Kommune og Odense Renovation i stigende omfang lægge vægt på, at det kan dokumenteres, at affaldshåndteringen At affaldshåndteringen skal ske med respekt for – også hvis den foregår i fjerne lande uden for vores mennesker, indebærer bl.a., at borgerne i Odense skal opleve et højt og tilfredsstillende serviceniveau. direkte synsvidde – foregår under gode miljø- og arbejdsmiljøforhold. Derfor skal det igangværende arbejde fortsætte – så vi ser på nye indsamlingsmåder, herunder I lighed med den voksende fokus på etisk handel, forskellige former for affaldssug og nedgravede som ikke mindst er vigtig i en globaliseret verden, affaldsbeholdere, hvor forholdene taler for et – som f.eks. i bymidten og i tættere boligbebyggelser. vil Odense Kommune og Odense Renovation sætte fokus på, at vores affald fra den rige del af verden Herudover skal der fremover arbejdes videre håndteres etisk og miljømæssigt forsvarligt, også selvom håndteringen foregår i den fattige del af med generelt at forbedre og udvide den service, verden. som Odense Kommune og Odense Renovation sammen kan yde overfor borgere og virksomheder i kommunen – hvad angår indsamlingsmåder og serviceniveau.

17


2.3 Politikker i Odense Kommune med relevans for Odense Renovation Som en af inspirationskilderne til den diskussion, der føres i Odense Renovations ledelse med henblik på at fastlægge fremtidige mål og rammer for selskabets CSR- handlinger, er der i det følgende vist udvalgte eksempler fra Odense Kommune på mål og strategier. De eksempler, der opridses, kan måske have relevans, når Odense Renovations egne mål, strategier og handlingsplaner tages op til revision. Indkøbspolitik

Odense Kommune stiller krav til, at deres virksomheder tænker og agerer socialt ansvarligt, hvis de vil være leverandører for kommunen. ”Vi er opmærksomme på, om vores leverandører er miljøcertificeret, eller om de gør sig nogle gode tanker om miljøhensyn. Vi har også etiske krav om, at der efterleves en aktiv politik i virksomheden for at bekæmpe områder som for eksempel børnearbejde, tvangsarbejde, diskrimination og at der fokuseres på ligestilling. Det gælder både arbejdsvilkår i Danmark og virksomheders underleverandører i udlandet”, forklarer indkøbschef Annette Bjørn. (pressemeddelelse fra 2007, OK’s hjemmeside) Personalepolitik

Rummelighed og fleksibilitet:

18

• Rummelighed og fleksibilitet på arbejdspladsen omfatter forebyggelse, fastholdelse og integration. Herunder skal der sættes fokus på etnisk ligestilling samt på anvendelse af fleksog skånejobs i Odense Kommune. Mangfoldighedsstrategi

Odense Kommune skal være et foregangseksempel på mangfoldighedsområdet. Forslag til konkrete indsatser: • Rekruttering af unge med etnisk minoritetsbaggrund • Integration af etnisk ligestilling i rekrutteringsog udvælgelsesprocessen • Mere ligelig fordeling mellem kønnene pålederposter • Balance mellem kønnene på den enkelte arbejdsplads / kontor • Kønsneutral rekruttering • Den familievenlige arbejdsplads.


2 P o li ti k ker o g mĂĽ lsĂŚt ninger - b ilag

19


Integrationsstrategi

• Andelen af ansatte i Odense Kommune fra ikke-vestlige lande skal procentvis svare til den andel, som gruppen udgør blandt kommunens borgere i den erhvervsaktive alder. • Kommunens ansatte møder alle borgere, uanset etnisk baggrund, med professionalisme, myndighed og respekt. • Der sættes fokus på mangfoldighedsledelse og etnisk ligestilling. Arbejdsmiljøpolitik

Alle ansatte i Odense Kommune skal sikres en sund og udviklende arbejdsplads såvel fysisk som psykisk. For alle arbejdsområder med speciel vægt på forebyggelse skal der udarbejdes og følges op på et årligt miljøregnskab. Fraværs- og fastholdelsespolitik

Målet med fraværs- og fastholdelsespolitikken er at understøtte Odense Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte med gode faglige og menneskelige egenskaber, således at kommunen kan løse sine opgaver. Fraværs- og

20

fastholdelsespolitikken skal medvirke til at skabe og vedligeholde et godt og attraktivt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejdernes behov for udvikling og tryghed tilgodeses, hvor fraværet minimeres, og hvor medarbejdere, der er afskedigelsestruede på grund af sygefravær, søges fastholdt.

Seniorpolitik Medarbejdere i Odense Kommune er – uanset alder – værdifulde for Odense Kommune, og skal sikres mulighed for at udvikle og vedligeholde sine kompetencer igennem hele arbejdslivet. Ny virkelighed – Ny velfærd

Odense Kommune har med udgangspunkt i visionen ”At lege er at leve” udmøntet sine ideer til indretning af fremtidens velfærdssamfund i ”Ny virkelighed – Ny velfærd”. Der er valgt tre indsatsområder, der fokuseres på, når der tales om fremtidens velfærdssamfund: 1. Samarbejde – giver frihed til at kunne 2. Forebyggelse frem for brandslukning 3. Fællesskaber – et rigere liv for alle.


Massageordning understøtter Odense Kommunes arbejdsmiljøpolitik, hvor alle ansatte skal sikres en sund og udviklende arbejdsplads. The Aalborg Commitments

Fra lokal til global

Udover ovennævnte politikker og strategier kan det også nævnes, at Odense Kommune har tilsluttet sig ”The Aalborg Commitments”, herunder bl.a.:

Vi er forpligtede til at påtage os vort globale ansvar for fred, retfærdighed, lighed, bæredygtig udvikling og beskyttelse af klimaet.

Ansvarligt forbrug og ansvarlig livsstil

Vi er forpligtede til at indføre og fremme en fornuftig og effektiv brug af ressourcer, og at opfordre til bæredygtigt forbrug og produktion.

2 P o li ti k ker o g må lsæt ninger - b ilag

Vi vil derfor, i hele vort lokalsamfund, arbejde for at: 1. undgå og reducere spild, og øge genanvendelse og genbrug. 2. håndtere og behandle affald i overensstemmelse med de bedste standarder (best practise) 3. undgå unødigt energiforbrug og forbedre energieffektiviteten hos slutbrugeren 4. foretage bæredygtig anskaffelse og indkøb 5. aktivt fremme bæredygtig produktion og forbrug, især af øko-mærkede, økologiske, etiske og fair-trade produkter.

Vi vil derfor arbejde for at: 1. udvikle og følge en strategisk og integreret tilgang til at mindske klimaændringer og arbejde hen imod et bæredygtigt niveau for udledning af drivhusgasser. 2. give indsatsen mod klimaændringer en central placering i vore politikker for energi, transport, indkøb, affald, landbrug og skovbrug 3. øge bevidstheden om årsagerne og de sandsynlige virkninger af klimaændringer og integrere forebyggende handlinger i vor politik for klimaændring 4. reducere vort fingeraftryk på det globale miljø og fremme princippet om miljømæssig retfærdighed 5. styrke byers internationale samarbejde og udvikle lokale løsninger på globale problemer i partnerskab med lokale myndigheder, fællesskaber og relevante interessenter (stakeholders).

21


3.1 Miljø, klima og arbejdsmiljø

Mobilsug giver bedre arbejdsmiljø for skraldemanden .

Da Odense Renovation allerede i mange år har arbejdet med miljøledelse, herunder også med certificeret afrapportering af miljø- og klimaforhold samt arbejdsmiljø efter kravene i de internationale miljøstandarder ISO 14001 og EMAS III samt arbejdsmiljøstandarden OHSAS 18001, er det valgt at henvise til selskabets samlede EMAS-redegørelse 2013 for miljø- og arbejdsmiljøforhold i selskabet, i stedet for at gentage det allerede certificerede indhold heri. Odense Renovations arbejde med miljøledelse fra starten i 2001 til og med 2013 er opsummeret nedenfor.

• minimering af klager over lugt fra komposteringsprocessen • opsamling af perkolat og gas fra Stige Ø

Organisatorisk og rapporteringsmæssigt er der sket følgende gennem årene:

Klimaforbedringer:

2001: 2001: 2003: 2006: 2009:

Certificering af miljøledelsessystem efter ISO 14001 Første supplerende miljøredegørelse til årsregnskab (revideret af PwC) Første certificerede miljøredegørelse efter EMAS-krav Certificering af arbejdsmiljøledelses- system efter OHSAS 18001 Integration af Gaderenholdelsen i Odense Renovation

Vedvarende miljøforbedringer (opfyldelse af mål):

• stigende genbrugsprocenter • mere effektiv ressourceanvendelse i affaldshåndteringen (liter diesel / ton affald) • udfasning af meget farlige kemiske produkter

22

Selskabet har ikke en selvstændig klimapolitik, men klima er integreret som en del af det samlede miljøarbejde. I Odense Renovation kommer klimapåvirkningerne fra forbruget af energi, dvs. el, varme og diesel. Ved at indføre jordvarme i to mandskabsbygninger hentes en del af opvarmningen til bygningerne og brugsvandet fra vedvarende energi. Mindre kvælstof-udledning til luften i Odense:

Med partikelfiltre og nye lastbilmotorer er Odense Renovation ved at have styr på udledningen af sodpartikler til luften. Men der er også andre stoffer i udstødningsrøgen, som er problematiske. Kvælstof er et af disse stoffer. NOx er en forkortelse for nitrogen-oxider (NO, NO2, N2O). De dannes i


benzin- og dieselmotorer, da indsugningsluften jo indeholder 78% N2. Ved almindelig lufttemperatur reagerer N2 og O2 ikke med hinanden, men ved den høje temperatur der er inde i motoren, vil N2 og O2 reagere med hinanden og danne NOx. Problemet med NOx er, at de er giftige at indånde, og at de danner syreregn, når de kommer op i de øvre luftlag. Kvælstof er med til at danne ozon (O3) ved jordoverfladen, specielt i byer, hvor der er meget trafikos (smog). Ozon nede ved jorden er meget giftigt for mennesker og dyr. Men samtidig behøver vi ozon højt oppe i atmosfæren, for det beskytter os mod den ultraviolette stråling fra

solen. Med nye miljøkrav til dieselmotorer (de såkaldte Euro-normer) sikres det, at der udledes mindre NOx til luften. Odense Renovation A/S fornyer løbende sine lastbiler, så vi altid råder over den nyeste tilgængelige teknologi på markedet. I løbet af fem år er udledningen af NOx faldet fra 4.482 kg (2009) til 2.767 (2013), hvor lastbilerne vel at mærke har kørt ca. de samme kilometer hvert år.

Opsummering af de vigtigste konkrete miljø- og arbejdsmiljøprojekter siden 2001:

3 H a n d l i n g e r o g r e s u ltat e r - b i l a g

2001: Sortering af slagger på ONM fra affaldsforbrændingsanlægget på Fynsværket 2001: ISO 14001-certificering af hele selskabet 2001-02: Forsøg med husstandsindsamling af papir – blev permanent ordning 2001: Kontrolleret klunsning - container nr. 27 til humanitære organisationer 2001: Forsøg med partikelfiltre på skraldebiler, bl.a. i samarbejde med Færdselsstyrelsen 2002: Forsøg med supplerende indsamling af storskrald – blev permanent ordning 2003: Husstandsindsamling af papir i hele kommunen 2003: Affaldshåndbogen udkommer for første gang 2003: Sorteringskampagne – ”På forkant med småt brændbart” 2004: Nedgravede flaskecontainere i midtbyen 2004: Forsøg med antifluemiddel i skraldespande i sommerhalvåret – blev permanent ordning 2004: Selskabet indgår kontrakt med Miljøstyrelsen om udvikling af et overvågningssystem til lossepladser - ERISDA 2005: Forsøg med spuling af spande og minicontainere – blev permanent ordning 2005: Mobilsug og centralsug indføres som et alternativ til almindelig indsamling af dagrenovation 2006: Forsøg i boligforeninger med minigenbrugsstationer – blev permanent ordning 2006 OHSAS 18001 (arbejdsmiljøledelsessystem) indføres 2007: Indførelse af mobilsug i centrum (bl.a. på havnen) 2007: Husstandsindsamling af batterier sammen med papiret (i plastpose) 2008: Ombygning af genbrugspladsen i Seden (jord- og solvarme, gamle mursten) 2009: Ombygning af genbrugspladsen i Lindved (jordvarme, Energiklasse 1, PVC-fri plastmaterialer, gamle mursten) 2009: Forsøg med kørsel på koldpresset rapsolie i samarbejde med Færdselsstyrelsen 2009-10: RASK Renovation – bedre arbejdsmiljø for skraldemænd 2010: Nedgravet affaldsløsning på Ove Sprogøes Plads 2010-11: Forsøg med indsamling af emballageaffald 2011 Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2013 Store gasforekomster opdages i shredderaffaldet på ONM og søges udvundet 2013 Den første skraldebil med el-drevet hydraulik går i drift

23


3.2 Personaleforhold Herunder opsummeres de handlinger, aktiviteter og resultater angående samfundsansvar, der har kendetegnet Odense Renovations personaleforhold siden 2011. Fravær

Fravær er her defineret som alt sygefravær inkl. almindelig sygdom, arbejdsulykker og § 56. I beregningerne er medtaget første fraværsdag til og med den sidste fraværsdag (weekender og helligdage, der ligger i perioden, tælles med). Langtidsfravær er, når man har passeret 14 dages fravær (weekender og helligdage, der ligger i perioden, medtælles).

Samfundstjeneste i samarbejde med kriminalforsorgen Fyn.

2013

Vi har afviklet kurser for vores medarbejdere for at opkvalificer dem, med henblik på fastholdelse og personlig udvikling.

Fraværsdage totalt er 2222 dage - 3 % Korttidsfravær er 980 dage - 1,4 % Langtidsfravær er 1242 dage - 1,7 % 2012

Fraværsdage totalt er 2321 dage - 3,2 % Korttidsfravær er 1026 dage - 1,4 % Langtidsfravær er 1295 dage - 1,8 % 2011

Fraværsdage totalt er 2754 dage - 4,2 % Korttidsfravær er 2754 dage - 2,0 % Langtidsfravær er 1462 dage - 2,2 %

24

Vi har i flere år haft kriminelle personer i samfundstjeneste, men har ikke ført statistik i de forgående år. I 2013 har vi haft 9, der har afviklet deres samfundstjeneste. Kurser

2013

21 kursustyper Fordelt på 169 medarbejder 2012

28 kursustyper Fordelt på 188 medarbejder 2011

24 kursustyper Fordelt på 143 medarbejder


Indhold i container 18 “Møbler og madrasser”

Praktikanter fra Odense Kommune Centerkontrakt år 2013

14 personer (Fordelt på 1 i administration og 13 i driften) Lærlinge år 2013 (chaufførlærlinge)

Seniorer fra 60 år og over pr. 31.12. 2013

Vi indsamler alle nærvedulykker jævnfør Arbejdsmiljøloven for at undgå rigtige ulykker, og vi har bedt alle vores medarbejdere om at anmelde store og små nærvedulykker 2010 99 nærvedulykker 2011 89 nærvedulykker 2012 104 nærvedulykker 2013 81 nærved lykker

16 medarbejdere

Arbejdsulykker (anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen – både med og uden fravær)

Medarbejdere med udenlandsk baggrund 2013

2013 23 stk. (9 med fravær) 2012 25 stk. (7 med fravær) 2011 24 stk. (12 med fravær)

6 personer

Medarbejdere med handicap 2013

2 døve (1 fastansat og 1 elev) Fleksjob 2013

2 ansatte

I EMAS-rapporten medregnes kun arbejdsulykker med fravær, hvorfor tallene heri er væsentligt lavere – samtidig kategoriseres de i EMAS efter, om det drejer sig om alvorlige, lettere og ubetydelige skader.

3 H a n d l i n g e r o g r e s u ltat e r - b i l a g

2 elever er afsluttet, der er ansat 3 nye elever i oktober 2013, og en medarbejder er gået i voksenlære.

Nærvedulykker

25


3.3 Involvering i og bidrag til udviklingsog samarbejdsaktiviteter

Herunder opsummeres de handlinger, aktiviteter og resultater, hvad angår samfundsansvar, der kendetegner Odense Renovations involvering i udviklings- og samarbejds- aktiviteter. Der er fokuseret på 2013, men også trukket tråde længere tid tilbage. LOKALE SAMARBEJDS-RELATIONER Det internationale netværk og samarbejde mellem kommunen og de kommunale forsyningsselskaber

• • • •

Odense Kommune Vand Center Syd Fjernvarme Fyn Odense Renovation

Uddannelsesinstitutioner:

• SDU deltagelse i internationalt affaldsuddannelsesmodul og / eller -studiebesøg • Syddansk Erhvervsskole • AMU • Uddannelsescenter Fyn Lokale virksomheder og organisationer:

• medlem af bestyrelsen for Industri-klubben i MiljøForum Fyn • deltagelse i MiljøForum Fyns arrangementer,

26


Medarbejder klargør spandedonation til Georgien

REGIONALE OG NATIONALE SAMARBEJDSRELATIONER Bidrag til / aktiv deltagelse i regionale og nationale samarbejdsorganisationer og arbejdsgrupper (deponi, kommunikation, benchmarking) • Dakofa • DepoNet • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner (SDU, DTU m.fl.) blandt andet i forbindelse med afholdelse af international R4R Midterm Conference i Odense i maj 2013

INTERNATIONALE SAMARBEJDSRELATIONER Bidrag til / aktiv deltagelse i internationale rådgivnings- og træningsprojekter:

2013 2013 2013 2012 2012

Afsendelse af ca. 1600 brugte spande samt brugt arbejdstøj til Rustavi, Georgien Deltagelse i afsluttende konference i Bobruisk, Hviderusland Delegationsbesøg fra Vietnam i forbindelse med deltagelse i Business Partnership Project Vietnam (deltagelse i projektforberedelse inkl. partner identification mission til Vietnam I forbindelse med bestyrelsesrejse til Georgien er der aftalt donation af brugte

3 H a n d l i n g e r o g r e s u ltat e r - b i l a g

erfa-grupper og projekter • medlem af bestyrelsen for ReMida (center for kreativt genbrug)

27


28

R4R-projektpartnere på Stige Ø i blæsevejr


2012 2011 2011 2009 2008-09 2008 2008 2006-07 2005-06 2005-06 2003-05

affaldsbeboldere til Rustavi Georgien - studieophold hos OR fra Self Governing City of Rustavi Ghana (2 studiesøg hos OR fra Accra) Hviderusland (2 fact-finding rejser til Bobruisk) Malaysia (Internship) Gusev, Kaliningrad, Rusland Malaysia (Internship) Malaysia El Fashn, Egypten Kuching, Sarawak, Malaysia Beni Suef, Egypten Koszalin og Slupsk, Polen

Bidrag til / aktiv deltagelse i internationale samarbejdsorganisationer og udviklingsprojekter:

Nationale og internationale handelssamarbejdsrelationer

Herunder opsummeres de handlinger, aktiviteter og resultater, hvad angår samfundsansvar, der kendetegner Odense Renovations handelssamarbejde med inden- og udenlandske partnere. Der er fokuseret på 2013, men der er også trukket tråde længere tilbage. Indkøbspolitik

Eksempler på miljøvenlige indkøbsaftaler er følgende: • Multi Line A/S: Plast- og papirsække, rengøringsartikler, emballager – firmaet er ISO 14001 og OHSAS 18001 certificeret • Procurator A/S: Arbejdshandsker – Der findes ingen chrom i handskerne – fremstilling i østen uden børnearbejde – firmaet er ISO 14001 OHSAS 18001 certificeret • Print Marketing: Papirvarer uden klor eller andre blegemidler – alle varer er lavet af genbrugspapir. • Berendsen A/S: Vask af arbejdsbeklædning – firmaet er ISO 14001 og OHSAS 18001 certificeret • Wúrth A/S: Olier og væsker – firmaet er ISO 14001 og OHSAS 18001 certificeret • Uno-X: Olier og væsker til maskiner – firmaet er ISO 14001 og OHSAS 18001 certificeret • Lyreco: Kontorartikler, handler med svanemærket og andre miljøprodukter og vandbaserede produkter – firmaet er ISO 14001 certificeret

3 H a n d l i n g e r o g r e s u ltat e r - b i l a g

• ISWA • viceformand for deponeringsarbejdsgruppe • deltagelse med indlæg på konferencer og trænings-seminarer • ACR+ • medlem af bestyrelsen, deltagelse med indlæg på seminarer og konferencer • Co-leader i forbindelse med ACR+’s europæiske Observatory Projekt • Partner i det 3-årige projekt Regions for Recycling – R4R (2012-14)

virksomhed, som agerer og handler lokalt, men der er opstået en større og større bevidsthed om, at selskabets lokale handlinger kan have indirekte virkninger langt ud i verden. Det drejer sig også om de indkøb, selskabet foretager. Gennem bevidste indkøb og anskaffelser har selskabet indflydelse på produkters miljøbelastninger og arbejdsmiljøet i fremmede virksomheder.

Odense Renovation er i sin natur en lokal

29


3.4 Etisk og miljømæssigt forsvarlig afsætning af genanvendelige materialer Odense Renovation varetager den samfundsopgave at indsamle og håndtere alle former for affald fra husholdninger i Odense Kommune. Det sker naturligvis indenfor de gældende danske lovgivningsmæssige rammer, både hvad angår eksternt miljø og arbejdsmiljø. I det omfang håndteringen af de forskellige affaldsfraktioner foregår indenfor landets grænser ved behandling på danske anlæg for genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse eller deponering, vil der som regel ikke være væsentlige problemer med at sikre, at affaldshåndteringen foregår miljøog samfundsmæssigt ansvarligt. Den stramme danske lovgivning samt en offentlighed og presse, der i stigende omfang har fokus rettet imod miljø- og klimaforhold, vil som regel sikre, at alle involverede parter ”spiller efter reglerne”, både hvad angår eksternt miljø og arbejdsmiljø. Men i takt med, at affaldet i stigende omfang vil komme til at bevæge sig over landegrænser for videre behandling, kan det imidlertid blive vanskeligere at sikre, at alle indsamlede affaldsfraktioner håndteres miljø- og samfundsmæssigt forsvarligt i alle led. Selv indenfor EU, hvor der i høj grad gælder fælles

30

lovgivningsmæssige rammer, der burde minde om hinanden, har det ofte vist sig, at lov-fortolkninger og -praksis i de forskellige EU-lande kan være meget forskellig. Ser man på eksport af indsamlede genanvendelige affaldsfraktioner til viderebehandling i oversøiske lande i Fjernøsten, Afrika og Latinamerika, kan det være meget vanskeligt at verificere, at dette foregår miljø- og samfundsmæssigt ansvarligt. De lovgivningsmæssige rammer vedrørende miljø og arbejdsmiljø er ofte utilstrækkelige, og ikke mindst er håndhævelsen af gældende love og regler mange gange slap eller ikke eksisterende. I en verden, der i stigende grad globaliseres, også hvad angår affaldsbehandling, vil Odense Renovation proaktivt tage fat på opgaven med at verificere, at det indsamlede affald håndteres og behandles miljø-, arbejdsmiljø- og samfundsmæssigt ansvarligt i alle led. Da det udgør en vanskelig og ressourcekrævende opgave, er det valgt, at implementere gennemførelsen af opgaven etapevist.


else uden for Danmarks grænser foregår under Som 1. etape foretog Odense Renovation i løbet af 2010 en indledende screening i forbindelse med verifikationsarbejdet ved at indhente informationer fra alle de (danske) virksomheder, med hvilke der umiddelbart samarbejdes om viderebehandling af det indsamlede affald.

Der har således siden 2012 været indgået aftaler omkring en CSR auditerings-procedure med H. J. Hansen og Marius Pedersen. Disse samarbejdspartnere har haft højeste prioritet da de håndterer de fleste af de affaldsfraktioner, der bliver afsat til behandling oversøisk, herunder blandt andet Indien og Kina. Herudover har der i 2013 været afholdt et indledende CSR-møde med Stena, der håndterer miljøfarligt affald. Den aftalte procedure har til hensigt at tilgodese Odense Renovations behov for at verificere, at viderebehandling af materialer til genanvend-

Det frembragte dokumentationsmateriale fremlægges og gennemgås af mindst 2 repræsentanter fra Odense Renovation ved årlige CSR-audits, der foregår hos vores samarbejdspartnere. Odense Renovation kan evt. bede om at se yderligere dokumentationsmateriale, hvis det findes nødvendigt. Herudover kan der evt. foretages besigtigelsesbesøg på udvalgte behandlingsanlæg, såfremt det skønnes påkrævet. Ved CSR-audits tages ikke skriftlige notater om forhold, der ønskes hemmeligholdt, f.eks. de berørte behandlingsanlægs identitet, metoder m.v. Desuden vil der ikke til OR blive udleveret kopi af det auditerede dokumentationsmateriale, såfremt dette ikke ønskes af virksomheden.

3 H a n d l i n g e r o g r e s u ltat e r - b i l a g

Efterfølgende har Odense Renovation prioriteret en rækkefølge, hvor de væsentligste genanvendelige affaldsfraktioner, der viderebehandles i udlandet af selskabets to største eksterne partnere, har været først på dagsordenen.

forsvarlige CSR-forhold. I forbindelse med indgåelse af auditeringsprocedurerne har det været nødvendigt at sikre, at vi ikke kan medvirke til offentliggørelse af forretningsinteresser m.v., som ønskes hemmeligholdt af vore samarbejdspartnere.

31


3.5 CSR-handlinger og -aktiviteter Odense Renovation har igennem en årrække gennemført mange handlinger og aktiviteter, som har CSR-karakter. Herunder nævnes de vigtigste. UDADRETTEDE HANDLINGER OG AKTIVITETER

børnehaver til ældregrupper. I 2013 har 79 klasser besøgt Odense Renovation.

Enghaveskolens boldklub

DROP n’ SHOP

Enghaveskolen er en folkeskole i Odense Kommune for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser. Én gang om året kommer repræsentanter fra boldklubben ud til Odense Renovation og sælger skrabejulekalendere. Desuden støtter vi et årligt stævne økonomisk.

Odense Renovation har siden 2011 haft et samarbejde med organisationen DROP n’ SHOP (hører under Post Danmark A/S) omkring indsamling af brugte mobiltelefoner. Disse bliver videresolgt til markeder i Asien, eller der bliver sørget for miljørigtig genbrug af de telefoner, der ikke kan sælges videre. Overskudet doneres til Røde Kors.

Team Rynkeby/Børnecancerfonden

Odense Renovation støtter op om Team Rynkebys projekt med at støtte Børnecancer-fonden. Selskabet donerer et kontantbeløb, men står også bag Team Rynkebys officielle lotteri, som årligt genererer et overskud på kr. 100.000 til gavn for Børnecancerfonden. Handicapbladet – Odense Alliancen

Odense Renovation støtter medlemsbladet ved annoncering. Rundvisergruppen ved Odense Renovation

En gruppe på 6 medarbejdere foretager rundvisninger på genbrugsstationen for alle interesserede grupper af samfundet, lige fra

32

Containere til genbrugelige effekter

På Odense Renovations genbrugsstationer kan folk aflevere genbrugelige effekter som møbler, bøger, tegneserier, køkkengrej m.v. til genbrugs- container. Der er også specialcontainere til genbrugeligt tøj og sko, som tømmes på skift af forskellige velgørende organisationer i Odense med henblik på salg i deres genbrugsbutikker. Der er taget initiativ til at undersøge, om denne indsamlingsordning for genbrugelige effekter kunne forbedres i samarbejde med Odense Kommune m.fl. Bidrag til ”Skrot er godt for syge børn” på OUH

Odense Renovation har via et kontantbeløb


H.K.H. Prinsse Marie besøger skrotværkstedet på Børnehospitalet på OUH, som Odense Renovation har støttet.

været med til at sikre, at der i en længere periode i 2013 har været ”skrot-værksted” på OUHs børnehospital, Desuden har vi doneret spillekort til de indlagte børn.

efter tilladelse og tilrettevisning fra lægen/ behandleren. Netværkspersoner

INDADRETTEDE HANDLINGER OG AKTIVITETER

Professionel rådgivning

Pensionisternes julefrokost

Odense Renovation inviterer hvert år tidligere medarbejdere, som er gået på efterløn/pension, til julfrokost. Arrangementet giver dem mulighed for at følge med i, hvad der sker på arbejdspladsen samt holde kontakten til gamle kolleger. Motionsrum og sauna

Odense Renovation stiller et motionsrum til rådighed for medarbejderne, for at de derigennem kan optræne fysikken til at modstå det slid, der sker igennem et arbejdsliv. Sygemeldte medarbejdere kan genoptræne i motionsrummet

Odense Renovation har en kontraktlig aftale med Falck Healthcare, som betyder, at medarbejderne kan ringe og få rådgivning/hjælp til et arbejdsrelateret problem. Falck Healthcares behandlersystem består af en række professionelle behandlere, såsom psykologer, psykoterapeuter og juridiske rådgivere. Massage og akupunktur

Medarbejderne har i en årerække kunne benytte sig af en lokal massør. Ordningen indebærer en egenbetaling på 110 kr. for én times massage eller akupunktur. Mange har brugt ordningen til at få løsnet op for spændinger i muskler, mens andre har brugt massage som wellness.

3 H a n d l i n g e r o g r e s u ltat e r - b i l a g

Ansatte, der ønsker at være bloddonorer, har tilladelse til at blive tappet i arbejdstiden

Et netværk bestående af 20 ansatte har udover deres daglige arbejde også påtaget sig opgaven at hjælpe kolleger, der er kommet i problemer af forskellig art. Netværkspersonerne er på et årligt brush-up kursus, hvor der skiftes mellem temaer, som er oppe i tiden, og i 2013 var temaet ludomani.

Bloddonorer

33


CSR - status 2013 Redegørelse for Odense Renovations

samfundsansvar

34

CSR-status 2013 - Redegørelse for Odense Renovations samfundsansvar  

Odense Renovations redegørelse for CSR - coorporate social responsibility, også kaldet samfundsansvar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you