Page 1

Ă…RSRAPPORT

2011 for Odense Renovation A/S


INDHOLD I

Selskabsoplysninger

4

II Påtegninger

6

III

Hoved- og nøgletal

9

IV

Beretning 2011

10

V

Anvendt regnskabspraksis

18

VI

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

23

VII

Balance 31. december, aktiver

24

VIII Balance 31. december, passiver

25

IX

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

26

X

Noter til årsregnskabet

27

Forsidefoto: Byens første nedgravede affaldsbeholder til dagrenovation fra både private og erhverv i kvarteret omkring Store Gråbrødre Torv/Ove Sprogøes Plads i midtbyen.

2


150.380 tons affald er indsamlet i 2011 fra private husstande – herunder büde dagrenovation, papir, flasker, henteordning for storskrald og farligt affald samt affald fra genbrugsstationerne.


I SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Revision

Odense Renovation A/S

PricewaterhouseCoopers

Snapindvej 21

Miljø:

5200 Odense V

Ansvarlig ledelse

Danmark

Adm. direktør Thomas B. Jørgensen

Telefon: 63 13 82 00

Miljøansvarlig

Telefax: 65 91 44 56

Konsulent Ole Fuglsang

E-mail adresse: info@odenserenovation.dk Hjemmeside: www.odenserenovation.dk

Arbejdsmiljø:

Daglig arbejdsmiljøleder

CVR nr. 17 41 40 70

Løn- og Personalechef Lars L. Jensen

Regnskabsår: 1. januar - 31. december Hjemstedskommune: Odense

Branche

Bestyrelse i 2011

38.21.10 – Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald

Helle Nielsen, formand

38.11.00 – Indsamling af ikke-farligt affald

Lars Havelund, næstformand Vagn Erichsen

Hovedaktivitet

Mette Jensen

Indsamling, behandling og bortskaffelse af fast affald

Jesper Kinch-Jensen Villy Larsen

EMAS-nr.

Jesper Mogensen, medarbejdervalgt

DK-000237

Kim Josiassen, medarbejdervalgt Carl Anker Hjortshøj, medarbejdervalgt

Direktion

Forretningsadresser Geografisk er Odense Renovation A/S spredt ud over hele Odense på følgende adresser:

Thomas B. Jørgensen Snapindvej 21 (Snapindgården):

4


39 forskellige containere på genbrugsstationen giver rig mulighed for at sortere til optimalt genbrug. Transportafdelingen

Genbrugsstationer (Genbrugsafdelingen):

Skraldebiler, værksted, vognvask, spandevask

Havnegade 102 (Havnegade) P-nr. 1.009.076.200

Genbrugsafdelingen

Rugårdsvej 275 (Villestofte)

Ophalere, kubebiler, kemikalievogne, kemikalierum, elektronikskrotrum

P-nr. 1.009.076.197

Administration Ledelse, økonomi, it, personale, planlægning, kommunikation P-nr. 1.003.316.297

Egestubben 2 F (Næsby) P-nr. 1.009.076.138 Bullerupvej 84 (Seden) P-nr. 1.009.076.154

Strandløkkevej 100 (Odense Nord Miljøcenter): Modtageareal, deponier til alm. affald samt forskellige typer specialaffald, komposteringsplads, behandlingsanlæg til forurenet jord, slaggesortering, værksted, mandskabsbygninger

Niels Bohrs Allé 148 B (Bilka)

P-nr. 1.009.076.219

Holkebjergvej 136 C (Sanderum)

P-nr. 1.009.076.189

P-nr. 1.009.076.170 Østre Kanalvej 23 (Odense Nord Miljøcenter): Stige Ø gamle losseplads P-nr. 1.009.076.499 Lind Hansens Vej 4 (Odense Nord Miljøcenter): Gasudnyttelsesanlæg P-nr. 1.012.160.425 CVR nr. 29 44 20 10

Energivej 10 (Lindved) P-nr. 1.009.076.162 Snapindvej 21 (Snapind) P-nr. 1.009.076.642 Containeropbevaringsplads (Genbrugsafdelingen) Holkebjergvej 60 C P-nr. 1.010.649.419

5


II PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 for Odense Renovation A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten, efter vores opfattelse, giver et retvisende billede af selskabets

aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Odense den 29. marts 2012

Direktion Thomas B. Jørgensen

Bestyrelse Helle Nielsen Lars Havelund Jesper Kinch-Jensen Formand Næstformand

Villy Larsen Mette Jensen Vagn Erichsen Jesper Mogensen

Kim Josiassen

Carl Anker Hjortshøj

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2012.

Dirigent Hans Henrik Banke

6


DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til kapitalejerne i Odense Renovation A/S

UD MAGNIBH EX

Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Odense Renovation A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

sende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er pas-

Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 29. marts 2012 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Poul Erik Jacobsen statsautoriseret revisor

7


UD MAGNIBH EX

Lorem Ipsum 123 Ever y where Avenue City, St 00000

I 2011 har vi fastholdt den høje kundetilfredshed fra tidligere år, hvilket kan ses af den årlige kundetilfredshedsundersøgelse.


III HOVED- OG NØGLETAL Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

Hovedtal

2011 DKK '000

2010 DKK '000

2009 DKK '000

2008 DKK '000

2007 DKK '000

196.896 159.033 31.139 2.193 892 8.026 6.388

200.875 165.215 29.160 2.036 1.035 7.501 5.962

192.348 167.127 25.700 3.427 1.831 1.117 -1.572

184.280 155.077 23.670 4.663 2.432 7.765 8.051

184.882 151.250 22.594 2.582 3.006 10.614 6.935

Balance Balancesum Egenkapital

298.396 96.998

309.296 92.910

301.519 89.711

310.434 94.396

303.783 89.119

Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet - investeringsaktivitet - finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider

40.362 -13.701 -17.573 9.089

47.911 -38.852 -6.428 2.630

23.399 -26.727 -12.668 -15.996

32.394 -26.798 -2.060 3.536

28.855 -24.331 -4.258 266

173

177

172

151

152

33%

30%

30%

30%

29%

Affaldsmængder (i ton) Odense Nord Miljøcenter - samlet mængde incl. Jord

392.731

338.067

404.963

460.167

507.013

Fra private husstande - samlet mængde - genbrugsprocent

150.380 60%

143.489 59%

146.515 58%

148.247 58%

152.865 60%

Antal medarbejdere

UD MAGNIBH EX

Resultatopgørelse Nettoomsætning Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Resultat efter skat

Nøgletal Soliditetsgrad (egenkapital*100/aktiver)

9


IV BERETNING 2011 ÅRSREGNSKABET Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsregnskabet samt denne beretning. Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsregnskabet hverken økonomisk eller miljømæssigt.

Aktiviteter Selskabets formål er at varetage opgaver vedrørende genanvendelse og affaldsbortskaffelse. Selskabet skal således – inden for de af Odense Byråd afstukne rammer - forestå etablering og drift af indsamlingsordninger, behandlingsanlæg, deponeringsanlæg og forberedende sagsbehandling i forbindelse med myndighedsafgørelser og planlægning. Selskabet skal endvidere sælge knowhow, der er oparbejdet i tilknytning til ovennævnte opgaver. Selskabets indtægter er baseret på husholdningers og erhvervsvirksomheders betaling for afhentning af affald. Desuden baseres selskabets indtægter på betaling for modtagelse og behandling af affald på Odense Nord Miljøcenter samt ved salg af genbrugeligt affald. Organisatorisk er selskabet delt op i følgende driftsafdelinger: • Transportafdelingen (TA) • Genbrug og gaderenhold (G) • Odense Nord Miljøcenter (ONM) Herudover er der en administration, som omfatter økonomistyring, personaleforhold, planlægning, udvikling, information, it samt direktion. Under disse afdelinger ligger bl.a. også rådgivnings-/eksportopgaver og fælles selskaber m.m. De tre driftsafdelinger tager sig af følgende opgaver:

10

Indsamling af dagrenovation (restaffald) ved husstandene (TA) Selskabet varetager indsamlingen af dagrenovation i Odense Kommune. I ¼ af kommunen er indsamlingen udliciteret til en transportør. Det indsamlede affald afleveres på affaldsforbrændingsanlægget Odense Kraftvarmeværk A/S (Fynsværket).

Indsamling af papir ved husstandene (TA) Selskabet varetager indsamlingen af papir i Odense Kommune. I ¼ af kommunen er indsamlingen udliciteret til en transportør. Det indsamlede affald afleveres til genanvendelse.

Indsamling af batterier Selskabet varetager indsamlingen af batterier i Odense Kommune. I ¼ af kommunen er indsamlingen udliciteret til en transportør. De indsamlede batterier sorteres og leveres til henholdsvis genanvendelse og deponering.

Indsamling af flasker og glas via kuber (G) Selskabet indsamler flasker/glas fra husholdningerne gennem ca. 150 flaskekuber, som er opstillet spredt i hele kommunen. Enkelte af disse kuber er nedgravede, hvor kun indkastet er over jorden.

Indsamling af genanvendeligt husholdningsaffald og storskrald via genbrugsstationer (G) Selskabet driver 8 genbrugsstationer, hvor der indsamles genanvendeligt husholdningsaffald og erhvervsaffald. De genanvendelige materialer videresendes til forskellige modtageanlæg til oparbejdning og genanvendelse.


På Odense Nord Miljøcenter er der en stigning i affaldsmængderne på ca. 17 % i forhold til 2010. Det skyldes primært stigning i ”rent” jord.

Husstandsindsamling af storskrald (G) Som supplement til genbrugsstationerne kan borgerne 2 gange om året få afhentet storskrald.

Indsamling af farligt affald fra husstandene (G) Selskabet har ansvaret for at indsamle farligt affald fra husholdningerne i hele Odense. Affaldet bliver dels indsamlet via den røde-kasse-ordning (en rød plastkasse hos den enkelte husstand, som tømmes efter en tilkaldeordning), dels via modtagepladsen på Snapindgården og på genbrugsstationen i Havnegade samt endelig hver 6. weekend på de 6 genbrugsstationer, som ikke har fast modtageplads.

Gaderenholdelse (G) Selskabet står for gaderenholdelsen i Odense kommune, herunder tømning af de offentlige skraldespande og gadefejning.

Modtagelse og behandling af affald på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Endelig driver selskabet Odense Nord Miljøcenter, som dels fungerer som losseplads (deponeringsegnet affald) og specialdepot for specielle affaldsfraktioner som f.eks. shredderaffald, forurenet jord, dels er et

sorterings- og behandlingscenter for forskellige affaldsfraktioner (haveaffald, slam, slagger og forurenet jord).

Slutafdækning og sikring af den gamle losseplads på Stige Ø (ONM) Der er faste regler for overdækning og sikring af lukkede lossepladser. Slutafdækningen blev færdig i foråret 2006. Selskabet har af Odense Kommune fremover fået den opgave at hindre udslip af gas og perkolat.

VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Selskabets takster godkendes af Odense Byråd, hvilket fremgår af miljøbeskyttelsesloven. Taksterne skal over et vist tidsrum skaffe dækning for de samlede omkostninger til selskabet, hvilket vil sige, at selskabet opererer under ’hvile i sig selv-princippet’. Desuden påhviler det også selskabet at retablere lossepladsen på Odense Nord Miljøcenter, når den ikke anvendes mere. Kommunen har udarbejdet en ejerstrategi for selskabet, gældende fra 1. januar 2011 til 31. december 2014.

11


UDVIKLING I ÅRET ÅRETS RESULTAT Resultatet viser et overskud på 8 mio. kr. før skat, mod budgetteret overskud på 4,6 mio. kr. Forbedringen skyldes primært følgende forhold:

- Vi har haft en positiv undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, hvor vi på 8 ligger bedre end landsgennemsnittet og kun 1 under ud af 24 parametre.

• Generel effektivisering af selskabets aktiviteter

SELSKABETS MILJØPÅVIRKNINGER

• Priserne på genanvendelige materialer er steget til samme niveau som før finanskrisen

Kort sammenfattet har vores ISO 14.001 og EMAS 3 miljøstyringssystemer fungeret tilfredsstillende.

• Tjenestemandsforpligtelserne er faldet med 2,9 mio. kr.

Yderligere information om miljø fremgår af EMASmiljøredegørelse 2011.

Følgende forhold har trukket i modsat retning:

AFFALD FRA DE PRIVATE HUSSTANDE • Prisen på forbrændingen af affald på Odense Kraftvarmeværk A/S er steget med 135 kr./ton pr. I 2011 er affaldsmængderne fra de private husstande 1. august 2011, hvilket har medført en ekstraudgift indsamlet på flg. måde: på 3,3 mio. kr. Husstandsindsamling 63.231 ton • For forventet tab i forbindelse med svindelsagen Indsamlet via flaskekuber 1.239 ton på ONM er afsat 1,5 mio. kr. Inds. via genbrugsstationer 85.910 ton 150.380 ton I regnskabet er medtaget et overskud fra Odense Af- I alt faldssortering A/S på 1,6 mio. kr. Selskabet er et fælles selskab med Marius Pedersen A/S, hvor Odense Renovation A/S ejer 49,8 % af aktierne. Derudover indgår et overskud fra Gasanlæg Lind Hansens Vej I/S (ejes 50-50 med Fjernvarme Fyn A/S) på 0,1 mio. kr. Målsætningerne for 2011 er blevet opfyldt tilfredsstillende især på følgende punkter: - Vi har opnået et meget flot overskud. - Selskabet har fastholdt OHSAS 18.001 arbejdsmiljøcertificering samt EMAS 3 og ISO 14.001 miljøcertificering. - Især på vores dieselforbrug har vi haft markante forbedringer i 2011 - Vi har fastholdt den høje kundetilfredshed.

12

Som det fremgår af nedenstående graf, har de registrerede mængder fra de private husholdninger i 2011 været 150.380 ton, en stigning fra 2010 på ca. 7.000 ton, svarende til ca. 5 %. Affaldsmængder fra private husstande i ton/år


Det skal bemærkes, at modtageregistreringen på genbrugsstationerne viser, at ca. 2 % affald stammer fra borgere uden for Odense Kommune, hvilket ligger i samme størrelsesorden som de tidligere år. Stigningen stammer hovedsageligt fra genbrugsstationerne, hvor mængderne er steget med ca. 5.000 ton. I mængderne på genbrugsstationerne indgår også affaldsmængderne fra virksomhederne, som fra og med 2010 mod betaling af et gebyr har kunnet levere affald til genbrugsstationerne. I 2010 foretog vi en kundeundersøgelse, som viste, at ud fra 4,5 % registrerede besøg kunne det beregnes at virksomhederne leverede 9,4 % af affaldet, svarende til 7.500 ton.

har leveret 11.534 ton affald til deponering på Middelfart losseplads. Anden del er gået i gang med, at Middelfart og Assens er begyndt at levere tilsvarende mængde til ONM. I 2011 har Middelfart og Assens leveret ca. 3.900 ton. Bytteaftalen forventes at være afsluttet i løbet af 2 år. Til det brandbare mellemlager har der været tilført ca. 3.000 ton, som alle er blevet fraført til forbrænding igen. Affaldsmængder på ONM i ton/år

I 2011 er 5,6 % af de samlede besøg på 1.002.573 registreret som virksomheder. Ved at anvende resultatet fra brugerundersøgelsen i 2010 får vi at virksomhederne i 2011 har leveret 11,7 % af affaldet svarende til ca. 10.000 ton affald. Den samlede genbrugsprocent blev på 59,9 %. (58,9 i 2010) Deponeringen foregår på Odense Nord Miljøcenter, og energifremstillingen foregår via forbrænding på Odense Kraftvarmeværk A/S (Fynsværket). De genanvendelige materialer afsættes til en række forskellige genanvendelsesfirmaer.

ODENSE NORD MILJØCENTER (ONM)

KAPITALBEREDSKABET

Som det fremgår, er affaldsmængderne på 393.000 ton (inkl. jord) på Odense Nord Miljøcenter svarende til stigning på 67.000 ton og ca. 17 % i forhold til 2010.

Selskabet forventer i 2012 at regnskabet balancerer (et overskud på 88.000 kr.) og investeringer på 35,3 mio. kr.

Denne stigning skyldes primært stigning i ”rent” jord, således vi er oppe på samme mængder jord som i 2008.

Ved årsskiftet var selskabets beholdning af likvide midler 43,3 mio. kr.

Første del af en bytteaftale med Middelfart og Assens kommuner er afsluttet med, at vi i 2008 og 2009

13


Nutidsværdien af omkostningerne i forbindelse med Stige Ø er beregnet til 19,3 mio. kr.

SÆRLIGE RISICI – DRIFTSRISICI OG FINANSIELLE RISICI

derfor godkendes af Odense Kommune. Dette aftalekompleks vurderes til at være et meget solidt fundament for selskabets videre drift.

Drifts- og markedsrisici Selskabet har en hovedaftale med Odense Kommune. Heri har kommunen via en eksklusivaftale overdraget ansvaret for de kommunale indsamlingsordninger til selskabet. Selskabet kan herefter vælge at udlicitere ordningerne eller dele heraf.

Renterisici Da den rentebærende nettogæld ikke udgør et væsentligt beløb, vil moderate ændringer i renteniveauet ikke have nogen væsentlig direkte effekt på indtjeningen.

Kreditrisici På behandlingssiden har vi udliciteret de fleste opgaver.

Selskabet har ingen væsentlige kreditrisici.

På forbrænding af affald har vi en 15- årig aftale med Elsam (nu Vattenfall)(Odense Kraftvarmeværk A/S) med udløb ved udgangen af 2015.

Risici for bedrageri

Vores aftaler med oparbejdningsvirksomhederne af de genanvendelige materialer er korte aftaler, som følger markedspriserne på affaldet/produkterne. Herudover har selskabet bl.a. udliciteret 25 % af dagrenovationsindsamlingen samt ca. 30 % af kørslen fra genbrugsstationerne. Alle selskabets priser er godkendt af Odense Kommune ud fra det opstillede budget. De etablerede ordninger er i overensstemmelse med kommunens affaldsplan, ændringer i ordningerne skal

14

Efter bedrageri sagen på ONM i 2011 har alle procedurer været gennemgået og vurderet samt der er strammet op på de kritiske områder. Selv om risikoen for bedrageri, således er minimeret har vi alligevel tegnet en kriminalitetsforsikring.

ØVRIGE RISICI OG FORPLIGTELSER Nedlukning af lossepladsen på Odense Nord Miljøcenter I 2001 blev loven om miljøbeskyttelse ændret således,


at der skal hensættes beløb til omkostningerne til nedlukning samt kontrol og behandling af perkolat i en 30-årig periode, efter lossepladsen er ophørt med at modtage affald. Vi har i 2011 herfor hensat 23 kr./ ton. Denne hensættelse vil fortsætte de kommende år. For Mineralsk affald er der hensat 30 kr./ton.

Stige Ø Selskabet har yderligere ansvaret for at retablere den gamle losseplads, Stige Ø. I dette ansvar ligger afdækning af arealerne, opsamling af perkolat samt indvinding og udnyttelse af lossepladsgas. Nutidsværdien af omkostningerne er pr. 31. december 2011 beregnet til 19,3 mio. kr. Dette tilgodehavende udlignes over prisen på Odense Nord Miljøcenter for modtagelse af affald samt tillægges renovationsafgifterne over en 20-årig periode. Hensættelsen er skønnet og beregnet ud fra de kendte krav fra miljømyndighederne.

Forbrænding af affald Som følge af den nye el-lov er affaldsforbrændingsanlæggene blevet udskilt som selvstændige enheder, som skal ”hvile i sig selv”. Affaldsforbrændingsanlægget på Fynsværket er blevet udskilt i Odense Kraftvarmeværk A/S. Vi har derfor indgået en ny kontrakt, som er baseret på ”hvile i sig selv-princippet” set over hele kontraktperioden. Forbrændingsprisen justeres hvert år efter de seneste erfaringer og prognoser. Der ligger i øjeblikket en sag ved Energiklagenævnet om fastsættelse af varmepriserne tilbage fra 2000. Sagen forventes afgjort inden for det første halvår af 2012. Evt. over- eller underdækning indregnes i de fremtidige affaldspriser Energiklagenævnet har stadfæstet Energitilsynets afgørelse om det tabte dækningsbidrag til DONG/ Vattenfall.

Affaldsleverenørerne overvejer om sagen skal indbringes for en civil domstol.

Brændbart mellemlager For at kunne afbrænde kontinuert på Fynsværket (Odense Kraftvarmeværk A/S) har vi på ONM etableret et mellemlager, således misforhold mellem forbrændingskapacitet og affaldsproduktion kan udlignes. Pr 31. december 2011 er dette lager helt tomt.

Pension Selskabet skal dække Odense Kommunes pensionsforpligtelser over for nuværende og tidligere medarbejdere, som har været beskæftiget med affaldshåndtering, inden Odense Renovation A/S blev etableret.

STRATEGI OG MÅLSÆTNINGER Strategi Selskabet skal stræbe efter at fastholde sin særstilling som en af landets førende renovationsselskaber under fuld hensyntagen til miljøforhold. Selskabet skal i størst mulig udstrækning håndtere affaldet i følgende prioriteret rækkefølge: genbrug genanvendelse anden nyttiggørelse (forbrænding) bortskaffelse (deponering)

MÅLSÆTNINGER OG FORVENTNINGER FOR DET KOMMENDE ÅR Selskabets målsætning er primært at styrke og fastholde resultaterne i de tiltag, som er igangsat inden for de sidste år, her kan bl.a. nævnes de underjordiske affaldssystemer, mobilsug og delvis nedgravede. I 2012 arbejdes på fastholde den høje kundetilfredshed.

15


Miljøinformation til kunder foregår primært ved brochurer, hjemmeside og annoncering i dagblade. Til børn foregår det endvidere gennem mellemmenneskelig kommunikation i form af undervisning og dialog i børnehaver, på skoler samt på genbrugsstationen

I 2012 arbejdes på optimere arbejdsrutinerne via elektroniske registreringer og planlægningsværktøj med iPads i alle vogne. På Odense Nord Miljøcenter fortsætter deponeringen af affald samt udviklingen omkring igangværende genanvendelsesprojekter herunder kompostering, jordrensning og slaggesortering. I 2012 sættes fokus på mulighederne for at udnytte materialer og energi i det allerede deponerede shredderaffald.

16

Selskabet arbejder i 2012 igen på at skulle udføre 1-2 eksportprojekter omkring rådgivning på drift og uddannelse på indsamling, sortering, kompostering eller deponering. Pr. 1. januar 2010 har erhvervsdrivende fået adgang til genbrugsstationerne og pr. 1. januar 2012 er denne ordning ifølge lovgivningen ændret til en tilmeldeordning. I 2012 arbejdes på at optimere kontrollen, således det sikres, at de virsomheder der benytter ordningen også er tilmeldt.


Regnskabsmæssigt forventes 2012 at give en omsætning på 201 mio. kr. med et overskud på 88.000 kr. Renovationstaksterne er hævet med 3 % i forhold til 2011. Byrådet har den 3. februar 2010 godkendt en ny affaldsplan 2010 – 2020. Tiltagene i planen igangsættes løbende.

GRUNDLAGET FOR INDTJENINGEN

Arbejdsmiljø Norske Veritas’s har i 2011 igen auditteret og godkendt OHSAS 18.001 arbejdsmiljøledelses-systemet og fundet, at det fungerer tilfredsstillende. Yderligere information om arbejdsmiljø fremgår af EMAS-miljøredegørelse 2011.

Social ansvarlighed Fra og med 2010 har selskabet lavet en CSR-rapport. Yderligere information om dette fremgår af CSRrapport 2011.

Forskning og udvikling Selskabet har ingen forskning og udvikling i traditionel forstand, men vi tilstræber at være på forkant med udviklingen, således at selskabet anvender de nyeste teknologier.

Eksternt miljø Selskabet arbejder konstant på at nedbringe miljøbelastningerne og er i 2001 blevet certificeret efter miljøledelsessystemet ISO 14.001. I 2004 er selskabet yderligere blevet EMAS 3- godkendt. Norske Veritas’s har i 2011 igen auditteret og godkendt systemerne og fundet, at disse fungerer tilfredsstillende.

Miljøinformation til kunder Miljøinformationen til kunderne foregår primært ved brochurer samt annoncering i dag- og ugeblade, i radioen, på siden af renovationsbilerne samt på vores hjemmeside www.odenserenovation.dk. Information til børn foregår endvidere som undervisning i børnehaver, på skoler samt på genbrugsstationerne.

Videnressourcer Selskabets fremtidige indtjening er baseret på aktiviteter i en affaldsbranche, der imødeser fortsatte markedsmæssige forandringer i de kommende år. Forandringerne vil indebære øget fokus på effektivitet, kvalitet, service, udnyttelse af ressourcerne i affaldet, stigende konkurrence, nye samarbejdsformer og behov for teknologiske investeringer samt større synlighed af aktørerne i affaldsbranchen. Som følge heraf kan de videnressourcer, der har en særlig betydning for selskabets fremtidige indtjening, relateres til nedenstående nøglekompetencer: • at være på forkant, lede og håndtere en stor bredde af serviceydelser. • fleksibilitet i systemer, ydelser og de ansattes arbejdsopgaver. • at have og bevare et godt image. Et godt image er for selskabet karakteriseret ved at fremstå som effektiv, fleksibel, driftssikker, socialt ansvarlige samt arbejdsmiljø- og miljøvenlig. • driftserfaring og viden, som forstærkes ved videndeling i f.eks. netværk.

Overholdelse af miljølovgivningen Der har i 2011 været en enkelt klage over lugt fra komposteringsanlægget på Odense Nord Miljøcenter. Denne klage er straks blevet behandlet til klagerens tilfredshed.

EJERFORHOLD Selskabets aktiekapital på 41,5 mio. kr. ejes af Odense Kommune, Rådhuset, Flakhaven, 5000 Odense C.

Yderligere information om miljøbelastninger og tiltag for at minimere disse fremgår af EMAS-miljøredegørelse 2011.

17


V ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Odense Renovation A/S for 2011 er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for mellemstore selskaber i regnskabsklasse C. Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

lem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Den udskudte skat beregnes med den gældende skattesats. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres enten ved udligning i skat eller af fremtidig indtjening.

Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, anskaffelser under kr. 100.000, nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Segmentoplysninger Der gives segmentoplysninger på forretningsområder. Oplysninger om segmenterne er baseret på afkast og risici.

Anlægsaktiver i segmentet omfatter de anlægsaktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder immaterielle anlægsaktiver, materielle anlægsaktiver og kapitalandele i associerede virksomheder. Segmentforpligtelser omfatter forpligtelser, der er afledt af segmentets drift, herunder leverandører af varer og tjenesteydelser samt anden gæld.

RESULTATOPGØRELSE Selskabsskat og udskudt skat Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Nettoomsætning

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som tilgodehavende, hvis der er betalt for meget i acontoskat, og som gældsforpligtelse, hvis der er betalt for lidt i acontoskat.

Produktionsomkostninger

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mel-

18

Nettoomsætningen ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at ydelserne udføres.

Produktionsomkostninger indeholder direkte og indirekte omkostninger til genanvendelse og affaldsbortskaffelse. Produktionsomkostninger indeholder således omkostninger til personale, drift og vedligeholdelse af biler, bygninger og genbrugsstationer


Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

samt drift og vedligeholdelse af aktiviteterne på Odense Nord Miljøcenter.

Retableringsomkostninger Forventede omkostninger til retablering af Odense Nord Miljøcenter hensættes i takt med, at kapaciteten udfyldes.

Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger mv.

BALANCE Immaterielle anlægsaktiver Rettighed til lossepladsdrift Selskabet har i henhold til hovedaftale med Odense Kommune opnået eneret til drift af losseplads i kommunen. Værdien af denne rettighed består i muligheden for at opnå indtægter ud over det ’hvile i sig selv-princip’, der regulerer driften af Odense Nord Miljøcenter. Rettigheden til lossepladsdrift afskrives som udgangspunkt over 20 år.

Materielle anlægsaktiver Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultatet for året under posterne ”Indtægt af kapitalandele i associerede virksomheder”.

Finansielle poster

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursregulering på værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

19


Grunde og jordkøb Etableringsomkostninger på genbrugsstationer Renovationsbiler Entreprenørmaskiner EDB-udstyr Øvrigt driftsmateriel Losseplads og lossepladsindretning: Adgangs- og forsyningsveje Bygninger, forrenseanlæg og projekteringsudgifter Depotetaper Slamkomposteringsanlæg Øvrigt udstyr

Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning til aktivets lavere genindvindingsværdi, der defineres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien.

Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

Ingen afskrivning 10 år 5 - 7 år 3 - 10 år 3 år 5 -10 år 10 år 30 år I takt med opfyldning 10 år 5 -10 år imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Hensatte forpligtelser Hensættelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. Andre hensatte forpligtelser omfatter anslåede udgifter til retablering af Stige Ø og Odense Nord Miljøcenter.

I balancen indregnes under posten ”Kapitalandele i associerede virksomheder” den forholdsmæssige Finansielle gældsforpligtelser ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. Variabelt forrentet lån hos kreditinstitutter måles til amortiseret kostpris, der svarer til nominel værdi. Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til ”reserver for opskrivninger efter indre værdis metode” under egenkapitalen. Reserven GÆLD TIL ODENSE KOMMUNE reduceres med udbytteudlodninger og reguleres med Pensionsberettigede medarbejdere er tjenestemandsandre egenkapitalbevægelser i de associerede virkansat i Odense Kommune, der således har pensionssomheder. forpligtelse over for disse medarbejdere. Selskabet er over for Odense Kommune forpligtet til at afholde Odense Kommunes udgifter hertil. Den aktuarmæsTilgodehavender sigt opgjorte forpligtelse er indeholdt i gælden til Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret Odense Kommune og reduceres med betalte aktuelle kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket pensioner og reguleres årligt med den aktuarberegher svarer til pålydende værdi med fradrag af nednede ændring. skrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til

20


Odense Renovation er et aktieselskab ejet af Odense Kommune, og er forpligtiget til at afholde udgifterne til pensionsberettigede tjenestemænd. Tjenestemandsforpligtelserne er faldet med 2,9 mio. kr. i forhold til 2010.

Periodeafgrænsningsposter

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger og betalt selskabsskat. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drift-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

21


Indkast til mobilsug ved Promenadebyen p책 Odense Havn.


VI RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1. januar – 31. december

Note

Nettoomsætning

2010 DKK '000

196.896

200.875

Produktionsomkostninger

159.033

165.215

Bruttoresultat

37.863

35.660

Administrationsomkostninger

31.139

29.160

Resultat før finansielle poster

6.724

6.500

1.694 500 892

1.800 236 1.035

8.026

7.501

1.638

1.539

6.388

5.962

2.389 1.694 2.305 6.388

2.300 1.800 1.862 5.962

Indtægt af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger

1

2011 DKK '000

7 2 3

Resultat før skat

Skat af årets resultat

4

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering: Foreslået udbytte Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud

23


VII BALANCE 31. DECEMBER, AKTIVER Balance 31. december Aktiver Note

Rettighed til lossepladsdrift

2010 DKK '000

39.392

44.198

39.392

44.198

22.474 47.477 27.955 78.142

25.477 48.331 29.854 87.288

176.048

190.950

16.023

14.330

16.023

14.330

231.463

249.478

6.110 103 14.658 2.758

8.260 665 15.256 1.422

Tilgodehavender

23.629

25.603

Likvide beholdninger

43.304

34.215

Omsætningsaktiver

66.933

59.818

298.396

309.296

Immaterielle anlægsaktiver

5

Grunde og bygninger Renovationsbiler og entreprenørmaskiner Edb-udstyr og øvrigt driftsmateriel Losseplads og lossepladsindretning Materielle anlægsaktiver

6

Kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle anlægsaktiver

7

Anlægsaktiver

Tilgodehavende fra salg Andre tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Periodeafgrænsningsposter

Aktiver i alt

24

2011 DKK '000

11 8


VIII BALANCE 31. DECEMBER, PASSIVER Balance 31. december Passiver Note

Selskabskapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital

9

Hensatte forpligtelser til retablering

2011 DKK '000

2010 DKK '000

41.500 8.034 45.075 2.389

41.500 6.340 42.770 2.300

96.998

92.910

41.323

42.422

Hensatte forpligtelser

10

41.323

42.422

Kreditinstitutter Gæld til aktionæren, Odense Kommune

12 13

8.666 78.539

17.333 85.366

87.205

102.699

12.346 20.323 11.737 119 28.346

12.125 19.168 16.737 1.195 22.040

72.871

71.265

Gæld

160.076

173.964

Passiver i alt

298.396

309.296

Langfristet gæld

Kort del af langfristet gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til associerede virksomheder Skyldig selskabsskat Anden gæld Kortfristet gæld

Medarbejderforhold Øvrige noter Garantistillelse Ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser

14 15-17 10

25


IX PENGESTRØMSOPGØRELSE

1. JANUAR - 31. DECEMBER Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december Note Årets resultat Reguleringer Ændring i driftskapital

2010 DKK '000

6.387 33.745 2.737

5.962 31.122 12.656

42.870

49.740

500 -892

236 -1.035

42.478

48.941

-2.115

-1.030

Pengestrømme fra driftsaktivitet

40.363

47.911

Køb af materialle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver

-14.677 976

-40.664 1.812

-13.701

-38.852

-8.667 -6.606 -2.300

-8.667 5.002 -2.763

-17.573

-6.428

Ændring i likvider

9.089

2.630

Likvider 1. januar

34.215

31.585

43.304

34.215

43.304

34.215

43.304

34.215

16 17

Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra ordinær drift Selskabsskat, netto

Pengestrømme fra investeringsaktivitet Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter Tilbagebetaling af gæld til aktionæren, Odense Kommune Udbetalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Likvider 31. december Likvider specificeres således: Likvider Likvider 31. december

26

2011 DKK '000


X NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 1

Segmentoplysninger

2011 DKK '000

2010 DKK '000

Nettoomsætningens fordeling på aktiviteter kan specificeres således:

Nettoomsætning Renovationsafgifter m.m. Odense Nord Miljøcenter Andet (administration)

Resultat før finansielle poster Renovationsafgifter m.m. Odense Nord Miljøcenter Andet (administration)

Værdi af anlægsaktiver Renovationsafgifter m.m. Odense Nord Miljøcenter Andet (administration)

Forpligtelser Renovationsafgifter m.m. Odense Nord Miljøcenter Andet (administration)

152.402 42.476 2.018

155.791 43.298 1.786

196.896

200.875

42.842 -180 -35.938

42.425 5.582 -41.507

6.724

6.500

66.295 141.688 23.480

72.995 154.046 22.437

231.463

249.478

96.960 88.722 15.716

92.718 91.897 31.772

201.398

216.387

27


X NOTER TIL ÅRSREGNSKABET Noter til årsregnskabet 2011 DKK '000 2

2010 DKK '000

Finansielle indtægter Finansielle indtægter kan specificeres således: Rentetillæg, selskabsskat Renteindtægter, bank m.m.

3

5 495

0 236

500

236

0 425 467

57 367 610

892

1.035

1.238 400 -198 198

2.333 -794 0 0

1.638

1.539

2.006

1.876

-1 29 -397

14 23 -373

1.637

1.540

Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger kan specificeres således: Rentetillæg, selskabsskat Renteomkostninger, kreditinstitut Øvrige finansielle omkostninger

4

Selskabsskat Den udgiftsførte selskabsskat kan specificeres således: Skat af årets skattepligtige indkomst Regulering af hensættelse til udskudt skat Regulering til tidligere år Regulering udskudt skat tidligere år Skat af årets resultat forklares således: Beregnet 25 % skat af ordinært resultat før skat Skatteeffekt af: Rentetillæg/rentegodtgørelse Ikke fradragsberettigede omkostninger Resultat af associerede virksomheder

28


X NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 5

Immaterielle anlægsaktiver Regnskabsårets investeringer i og afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver kan specificeres således: Rettighed til lossepladsdrift DKK '000

Anskaffelsespris 1. januar Årets tilgang Anskaffelsespris 31. december Opskrivninger 1. januar Årets opskrivning

74.488 0 74.488 8.000 0

Opskrivninger 31. december

8.000

Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger

38.290 4.806

Afskrivninger 31. december

43.096

Regnskabsmæssig værdi 31. december

39.392

29


X NOTER TIL ÅRSREGNSKABET Noter til årsregnskabet 6 Materielle anlægsaktiver Regnskabsårets investeringer i og afskrivninger på materielle anlægsaktiver kan specificeres således: RenovationsbilerEdb-udstyr og Losseplads og Grunde og og entreprenør-øvrigt drifts- lossepladsbygninger maskiner materiel indretning DKK '000 DKK '000 DKK '000 DKK '000

Anskaffelsespris 1. januar Årets tilgang Årets afgang

71.081 1.919 0

98.062 8.203 -5.327

104.513 4.487 0

225.894 69 0

73.000

100.938

109.000

225.963

45.604 4.922 0

49.731 8.492 -4.762

74.660 6.386 -1

138.606 9.215 0

Afskrivninger 31. december

50.526

53.461

81.045

147.821

Regnskabsmæssig værdi 31. december

22.474

47.477

27.955

78.142

Anskaffelsespris 31. december

Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrevet på afgang

30


X NOTER TIL ÅRSREGNSKABET Noter til årsregnskabet 6

Materielle anlægsaktiver - fortsat Afskrivninger på materielle anlægsaktiver kan specificeres således:

2011 DKK '000

Afskrivninger Tab ved salg/(gevinst ved salg) Nyanskaffelser

2010 DKK '000

29.015 -412 3.451

26.724 -891 2.593

32.054

28.426

29.400 2.654

26.326 2.100

32.054

28.426

Afskrivninger er udgiftsført således:

Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger

31


X NOTER TIL ÅRSREGNSKABET Noter til årsregnskabet 7

Kapitalandele i associerede virksomheder Anskaffelsespris 1. januar Årets tilgang

7.990 0 7.990

Anskaffelsespris 31. december Opskrivninger 1. januar Årets resultat

6.339 1.694 8.033

Opskrivninger 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december

16.023

Kapitalandele i associerede virksomheder specificeres således:

Navn Odense Affaldssortering A/S Gasanlæg Lind Hansens Vej I/S

8

SelskabsHjemsted kapital Odense, Danmark tDKK 1.000 Odense, Danmark tDKK 11.000

Stemmeog ejerandel 49,8% 50%

Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter udgøres af afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende år.

32


X NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 9 Egenkapital Bevægelserne i egenkapitalen kan specificeres således: Reserve for nettoopskrivning efter den indre SelskabsOverført værdis kapital overskud metode DKK '000 DKK '000 DKK '000

Egenkapital 1. januar Udbetalt udbytte Årets overskud Egenkapital 31. december

41.500

41.500

Foreslået udbytte for regnskabs året DKK '000

I alt DKK '000

92.910 -2.300 6.388

96.998

6.340

42.770

1.694

2.305

2.300 -2.300 2.389

8.034

45.075

2.389

Aktiekapitalen er fordelt på 41.500 aktier á DKK 1.000.

33


X NOTER TIL ÅRSREGNSKABET Noter til årsregnskabet 10

Hensatte forpligtelser

Der er i regnskabsårene 1998 hensat tDKK 56.000, i 2003 hensat tDKK 33.488, og i 2009 hensat tDKK 8.000 til imødegåelse af omkostninger til miljømæssig retablering af tidligere losseplads på Stige Ø. Bevægelsen i hensættelsen kan specificeres således: 2011 DKK '000

2010 DKK '000

Hensat forpligtelse 1. januar Årets bevægelse Forbrugt heraf i regnskabsåret

19.911 0 4.638

24.334 0 4.423

Hensat forpligtelse 31. december

15.273

19.911

Odense Nord Miljøcenter: Der er i regnskabsåret 2001 påbegyndt hensættelse til imødegåelse af omkostninger til miljømæssig retablering af den nuværende losseplads på Odense Nord Miljøcenter. Hensat forpligtelse 1. januar Hensat i regnskabsåret

22.511 3.539

20.633 1.878

Hensat forpligtelse 31. december

26.050

22.511

Hensatte forpligtelser til retablering i alt

41.323

42.422

Selskabets bankforbindelse har afgivet en lovkrævet garanti over for Miljøstyrelsen Odense, for omkostninger til miljømæssig retablering af visse lossepladsarealer. Garantien udgør p.t. tDKK 17.900, og de tilsvarende omkostninger indgår i det hensatte beløb.

34


X NOTER TIL ÅRSREGNSKABET Noter til årsregnskabet 11 Udskudt skatteaktiv Bevægelserne i udskudt skat kan specificeres således: 2011 DKK '000

Udskudt skat 1. januar Årets regulering Regulering vedrørende sidste år Udskudt skatteaktiv 31. december

2010 DKK '000

-15.256 400 198

-14.462 -794 0

-14.658

-15.256

7.752 -22.410

7.914 -23.170

-14.658

-15.256

8.666

17.333

8.666

17.333

8.667

8.667

17.333

26.000

Aktivet kan specificeres således: Materielle anlægsaktiver Øvrige poster

12 Kreditinstitutter Gæld, der forfalder mellem 1 til 5 år Langfristet gæld

Gæld, der forfalder inden 1 år I alt

35


X NOTER TIL ÅRSREGNSKABET Noter til årsregnskabet 13 Gæld til aktionæren, Odense Kommune Primo DKK '000

Gæld vedrørende pensioner

88.824

Betalt DKK '000

-3.680

Bevægelse DKK '000

-2.925

Ultimo DKK '000

82.219

Bevægelsen vedrørende pensioner er udgiftsført under produktionsomkostninger. 2011 DKK '000 Gæld, der forfalder efter 5 år Gæld, der forfalder mellem 1 til 5 år

63.821 14.718

71.531 13.835

Langfristet gæld

78.539

85.366

3.680

3.459

82.219

88.825

Gæld, der forfalder inden 1 år I alt

36

2010 DKK '000


X NOTER TIL ÅRSREGNSKABET Noter til årsregnskabet 14 Medarbejderforhold 2011 DKK '000

Lønninger og gager Ændringer i aktuarmæssigt beregnede pensionsforpligtelser Andre udgifter til social sikring

2010 DKK '000

67.882

69.723

-2.925 375

8.460 382

65.332

78.565

53.953 11.379 0

67.079 11.485 0

65.332

78.564

1.523

1.496

173

177

13

15

og er udgiftsført således: Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Forbrugt på Stige Ø

Heraf udgør gager og vederlag til direktion og bestyrelse: Direktion og bestyrelse

Gennemsnitligt antal medarbejdere

Tjenestemandsansatte, udlånt fra Odense Kommune

37


X NOTER TIL ÅRSREGNSKABET Noter til årsregnskabet

15 Nærtstående parter og ejerforhold Grundlag Bestemmende indflydelse Odense Kommune

Eneaktionær

Transaktioner Salg af tjenesteydelser til og fra Odense Kommune og søstervirksomheder er sket på markedsvilkår. Selskabet har en hovedaftale med Odense Kommune. Heri har kommunen via en eksklusivaftale overdraget ansvaret for de kommunale indsamlingsordninger til selskabet. Selskabets lønninger administreres af Odense Kommune. Selskabet har med Odense Kommune indgået en udlånsaftale omkring tjenestemænd. Alle omkostninger betales af selskabet.

38


X NOTER TIL ÅRSREGNSKABET Noter til årsregnskabet 2011 DKK '000

2010 DKK '000

16 Pengestrømsopgørelse - reguleringer Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver Avance ved afhændelse af anlægsaktiver Andel af associerede virksomheder, resultat før skat Skat af årets resultat

-500 892 33.821 -412 -1.694 1.638

-236 1.035 31.476 -891 -1.800 1.539

33.745

31.122

1.376 -1.099 2.460

5.608 -2.545 9.593

2.737

12.656

17 Pengestrømsopgørelse - ændring driftskapital Ændring i tilgodehavende Ændring i andre hensatte forpligtelser Ændring i kortfristet gældsforpligtelser i øvrigt

39


Udsigt over Odense Nord Miljøcenter fra Stige Ă˜.

Aarsrapport 2011 Odense Renovation A/S  

Odense Renovations A/S årlige årsrapport redegør for økonomien i selskabet.