Page 1

ÖDEMÝÞ

ISSN 1306 - 889X ÖDEMÝÞ

ÖDEMÝÞ BELEDÝYESÝ’NÝN ÜCRETSÝZ YAYIN ORGANIDIR. TEMMUZ 2010 YIL:5 SAYI:9

ÖDEMÝÞ BELEDÝYESÝ

Biyogaz Tesisi kuruyor... Mandýra atýklarý

t ý k a y i c e r v e z Ç a g o y Bi


içindekiler ÖDEMÝÞ YIL: 5

SAYI: 9

TEMMUZ 2010

ÖDEMÝÞ BELEDÝYESÝ’NÝN ÜCRETSÝZ YAYIN ORGANIDIR ÖDEMIÞ BELEDIYESÝ ADINA ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ Bekir Keskin YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ A. Aziz Özgen HUKUK DANIÞMANI Çetin Gacar

GRAFÝK SAYFA TASARIM Mehmet Genç BASKI VE CÝLT Efe Ofset ve Matbaacýlýk 544 1158 - 545 6363 Ödemiþ email: efeofset@gmail.com

Ý

ÖDEMÝÞ BELEDÝYES

9097 Tel : 0232 544 ld.gov.tr is@odemis-b email : odem

HABERLER * Hastane yerinin belirlenmesi için çalýþmalar hýzlandý ............................................... 2 * Kent Müzesi ve Kent Arþivi'' için Bakan Günay'dan destek istendi..................................... 3 * 5 Haziran “Dünya Çevre Günü” kutlandý............ 4 * 2010 yýlý Ramazan ayý hazýrlýklarý yapýlýyor........ 5 BÝLGÝLENDÝRME * Belediye Meclisinin tanýmý, görev ve yetkileri............................................ 6-7 * Ödemiþ Belediyesi organizasyon þemasý........... 8 * Ödemiþ Belediyesi'nde yeni atamalar ................9 * Ödemiþ Belediyesi'ne emek verenler ...............10 * Ovakent “Adagide” Beldesi...............................11 * Küçük Menderes Sulama Birliði çalýþmalarý.......12 * “Entegre Atýk Yönetim” Planý........................13-14 PROJELERÝMÝZ * Atýksu Arýtma Tesisi tamamlanýyor...................15 * Mandýra sularý ayrý arýtýlacak............................16 * Ýçme Suyu Arýtma Tesisi...................................17 * “Katý Atýk Düzenli Depolama Alaný” projesinde bürokrasi süreci...........................18-19 * Biyogaz Tesisi projesi için ÝZKA'dan 600.000 TL destek saðlandý................................ 20 * Ödemiþ Çevre yolu ve ilave imar planý..............21 ÇALIÞMALARIMIZ * Ödemiþ'in Ýçme Suyu ana terfi borularý yenileniyor..............................................22 * Atýksu ana kanalýnda onarým ve güçlendirme çalýþmalarý ..................................... 23 * Çevreden Merkeze Kentsel Çalýþmalar..............24 - Yol çalýþmalarý...............................................24 - Kaldýrým çalýþmalarý.......................................24 - Sokak düzenleme ve güzelleþtirme çalýþmalarý.................................................... 25 - Park çalýþmalarý............................................26 - Otopark çalýþmalarý...................................... 26 - Restorasyon çalýþmalarý............................... 26 - Drenaj hattý çalýþmalarý.................................26 - Yaya geçitleri çalýþmalarý...............................26 - Yer altý çöp konteynerleri çalýþmalarý ........... 26 * Ahrandý aile çay bahçesi..................................27 * Yeni fuar alaný...................................................28 * Gönül Evi ve yeni bir kapsamla hizmetinizde.... 28 * Perþembe Pazarý daha geniþ bir alanda hizmet verecek.........................................29 * Temizlik Ýþleri Müdürlüðü çalýþmalarý................30

* Park ve Bahçeler Müdürlüðü çalýþmalarý ......... 31 * Sahipsiz hayvanlar için Bakýmevi ve Rehabilitasyon Merkezi ...................................... 32 * Ýstihdam çalýþmalarýmýz ............................. 33-34 EKONOMÝ * Geleneksel Ýpek böcekçiliðini teþvik ve geliþtirme projesi kapsamýndaki çalýþmalar....35-36 * Çiftçiler pamuðunu geri istiyor......................... 37 * “Süt Sýðýrcýlýðýnda Verimlilik” paneli................. 37 * Alternatif Sebzecilik konulu panel.....................37 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ * THM, TSM korolarýndan naðmeler................... 38 * “Balkan Rüzgârlarý” eþliðinde bir gece..............38 * Ödemiþ'te Kafkas esintisi..................................38 * Avlukahve'de Çarþamba dinletileri....................39 * Ödemiþ'te Tiyatro ............................................40 * Doðanýn Uyanýþýnda Ýlkbahar Kültür ve Sanat Etkinlikleri...................................41 * Edebiyat Atölyesi “Þiir Dinletileri”.................... 41 * Resim þenliði................................................... 42 * “Efeler, Yörükler, Türkmenler / Renklerle Geçmiþe Dokunuþlar” konulu resim sergisi...... 42 * 19 Mayýs Etkinlikleri “Ebemkuþaðý” fotoðraf sergisi................................................ 42 * “Fener Alayý ve Grup Mecaz Konseri”.............. 42 * 18 - 24 Mart Yaþlýlar Haftasý Kutlandý .............. 43 * Ödemiþ Kent Konseyi etkinlikleri.......................44 - 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü..........................44 - Anneler Günü ................................................44 * Kütüphanemiz akþamlarý da açýk.......................44 * Topaç “Bir Baþarý Öyküsü”................................45 * “1919'dan Günümüze Ýlkkurþun'' paneli ............46 SPOR * Geleneksel 3. Deve Güreþleri Festivali..............47 * Köpek Mera ve Irk Standartlarý Yarýþmasý........47 * Ödemiþ Belediyesi 1. Atletizm Þenlikleri.......... 48 * Ödemiþ 1. Engelsizkent Atletizm Þenlikleri ...... 48 * Ödemiþ Belediyespor Motodrag Yarýþlarý......... 48 * Þampiyon Ödemiþ Belediyespor.......................49 * Ödemiþ Belediyesi 26. Sokak Basketbolu Turnuvasý....................................... 50 TARÝH * Tarihi Kentler Birliði Kýrþehir Toplantýsý........ 51-55 * Ödemiþ Belediye Baþkaný Mithat Baykal'ýn 10 yýlý...................................56-60


Baþkan’dan

Bekir Keskin Ödemiþ Belediye Baþkaný

Sevgili Ödemiþliler,

B

izim dönemimizin, bu üçüncü Ödemiþ dergisinde, tüm Ödemiþlileri bir kez daha saygýyla selamlýyorum.

Þeffaflýk, eþitlik ve sosyal belediyecilik ilkelerimizden uzaklaþmadan, görevlerimizi ve vaatlerimizi yerine getirmek için çalýþýyoruz. Çalýþýrken; sizlerden gelen talepler ve eleþtiriler bizlere çok yardýmcý oluyor. Bu dergide de, öncekilerde olduðu gibi Belediye Mevzuatý ve kentimiz konusunda bilgilendirici bölümlere yer verdik. Bilgilendirme bölümünde, Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan Mayýs 2010'da yürürlüðe giren ''Entegre Atýk Yönetim Planý'' konusunda belediyelerin uygulamasý gerekli önlemler de yer alýyor. Bizim belediyecilik anlayýþýmýz da bu tür planlarýn yapýlmasýný gerekli kýlmaktadýr. Çevrenin korunmasý ve atýklardan kaynaklanan çevre kirliliðinin önlenmesi, tüm belediyelerin önem verdiði konularýn baþýnda yer almalýdýr. Bu sayýmýzda da Þubat 2010'dan bu yana gerçekleþtirdiðimiz çalýþmalar yine uzun bir liste oluþturuyor. “Çevreden Merkeze Kentsel Çalýþmalar” baþlýðý altýnda yer alan çalýþmalarýmýz listesinde göreceðiniz gibi; bir yandan kent merkezi dýþýnda kalan semtlerde baþlattýðýmýz çalýþmalara devam ederken, diðer yandan merkezdeki çalýþmalarý da ihmal etmemeye özen gösteriyoruz. Bu dergimizde bir de müjdeli haberimiz var. Projelerimiz içinde önemli bir yer tutan Biyogaz Tesislerimiz için ÝZKA (Ýzmir Kalkýnma Ajansý)'

dan 600.000 TL karþýlýksýz mali destek saðladýk. Ýlgili bölümde bu konudaki ayrýntýlarý göreceksiniz. Projelerimizin gerek planlama, gerekse uygulama aþamalarýnda zaman kaybýna neden olan bürokratik süreçlere bir örnek olarak, ''Katý Atýk Düzenli Depolama Alaný'' projesindeki süreci de bilgilerinize sunduk. Býktýrýcý bu süreçler bizi yýldýrmamakta, sabýrla süreçlerin tamamlanmasý için çalýþmaktayýz. Ödemiþ Devlet Hastanesine yeni bir yer ayarlamak üzere yürüttüðümüz çalýþmalar da bürokratik iþlemlerin nasýl yürüdüðüne baþka bir örnek oluþturmaktadýr. Yapýlan çalýþmalar, projeler, etkinlikler konularýnda ve yapýlmasý gereken çalýþmalar konusunda sizlerden görüþ bekliyoruz. Gerek yeni çalýþmalarý planlarken, gerek çalýþmalarý gerçekleþtirirken sizlerin görüþlerinizi de dikkate almak istiyoruz. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Çünkü, ancak geniþ bir katýlým ile gerçekleþtirilen kentsel deðiþim ve dönüþümler verimli ve kalýcý olur. Görüþlerinizi uygun bulduðunuz bir yolla bize iletmenizi bekliyoruz. Ödemiþ Belediyesi'nin tüm çalýþanlarý ile birlikte, Ödemiþlilerle el birliði, güç birliði, gönül birliði yaparak, kentimize en iyi hizmetleri sunmak kentimizin sorunlarýný çözmek için çalýþtýðýmýza da güvenmenizi diliyorum. Ödemiþ’i ve Ödemiþlileri çok seviyorum. Bekir Keskin Ödemiþ Belediye Baþkaný


Haberler

Mevcut Hastane

Ödemiþ, Yataklý Saðlýk tesisleri Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Belediye taþýnmazý

Taþýnmazý Þahýs taþýnmazý

1.önerilen alan

SAR ACO

ÐLU C

ADD

ESÝ

Mevcut Hastane

3.önerilen alan Mevcut Hastane

2.önerilen alan

3.önerilen alan

Belediyemiz hastane yerinin belirlenmesi için çalýþmalarýný hýzlandýrdý

B

elediye Baþkaný Bekir Keskin, ilçemizde yapýlmasý planlanan yeni Devlet Hastanesi yeri için Baþbakan Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a dosya sundu. 16 Mayýs 2010 tarihinde toplu açýlýþ töreni için Bayýndýr ilçesine gelen Baþbakan Erdoðan'a sunulan dosyada belediye tarafýndan uygun görülen üç ayrý hastane yeri hakkýnda açýklamalara yer verildi. 1971 yýlýnda Ödemiþ halkýndan toplanan 10 kuruþlarla, 50 yataklý bir hastane olarak kurulan Ödemiþ Devlet Hastanesi, ilçemizin en yoðun caddesinde ve konutlar arasýnda kalmýþtýr.

Otopark ve ulaþým açýsýndan yetersizdir. 1992 yýlýnda ek bina yapýlarak 150 yatak kapasiteli bir hastane haline gelmesine raðmen çevre belde ve köylere hizmet vermekte olduðu için yeterli yatak kapasitesine sahip deðildir. Bölgeye hizmet verecek bir hastanenin 40.000 m2'‘lik alana kurulmasý gerekmektedir. Yeni bir hastane binasýnýn yapýlabilmesi için uygun bir alan bulmak amacýyla Saðlýk Bakanlýðý ile Ödemiþ Belediyesi arasýnda üç alternatif yer görüþülmektedir. 1. önerilen alan: Zafer Mahallesi Birgi yolu üzerinde bulunan, imar planýnda sosyal tesis ve yeþil alan olarak ayrýlmýþ alanýn bir kýsmý,

2

2. önerilen alan: Ýlçemiz kuzeyinde, onaylý imar planýnda saðlýk tesisi alaný ve yeþil alan olarak görünen alan, 3. önerilen alan: Zafer Mahallesi’nde bulunan, imar planýnda yeþil alan ve spor tesisi olarak görünen alandýr. Bu alanlardan birisinde belediyemize kamulaþtýrma külfeti düþmekte, birisinde ise, 1/100.000'lük kent imar planýnda deðiþiklik gerekmektedir. Bir diðer alanda ise imar planý tadilatý gerekmektedir. Bu hususlarýn da göz önüne alýnarak, en kýsa sürede Ödemiþ’te hastane yer seçiminin sonuçlandýrýlmasýný Saðlýk Bakanlýðý’ndan bekliyoruz.


Haberler

Yýldýz Kent Müzesi ve Kent Arþivi

Yapýmý tamamlanmak üzere olan Kültür Merkezi

“Kent Müzesi ve Kent Arþivi”nin iç düzenlemeleri için Bakan Günay’dan destek istendi Kentimizin geçmiþ yýllarýn izlerinin ortaya çýkarýlmasý için elimizdeki eserlerin bir “Kent Müze-Arþivi”nde toplanmasý ve bu objelerin, belgelerin halkýmýzýn görüþüne sunulmasý, geleceðe taþýnmasý iþlevini Yýldýz Kent Müzesi’nde yerine getireceðiz demiþ Belediye Baþkaný Bekir Keskin, Kent Müzesi ve Kent Arþivi ile Kültür Merkezi’nin iç düzenlemeleriyle ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'a dosya sundu.

tamamlanarak, kullanýmýnýn belediyeye verilmesini de talep etti.

Ö

5 Haziran 2010 Cumartesi günü kentimizde ve beldelerde çeþitli ziyaretlerde bulunan Kültür ve Turizm Bakaný Sayýn Ertuðrul Günay, ayný gün akþamý Ödemiþ Polis Lokali Yüzme Havuzunda “Türkiye Buluþmasý” sempozyumuna katýldý. Sempozyuma katýlan Ödemiþ Belediye Baþkaný Bekir Keskin, Bakan Günay ile görüþerek Kent Müzesi ve Kent Arþivi ile Kültür Merkezi hakkýnda hazýrlanan dosyayý sundu. Baþkan Keskin; “Tarihi deðerlerimizi koruyarak sahip

çýkmak ve gelecek kuþaklara aktarmak öncelikli görevimiz. Ödemiþ Belediyesi olarak çalýþmalarýmýzý bu doðrultuda sürdürüyoruz.” dedi. Baþkan Keskin hazýrladýðý dosyada, Kent Müzesi ve Kent Arþivi için hazýrlanan “Ýç Düzenleme Projesi”ne Bakanlýk tarafýndan katký ve destek istedi. Baþkan Keskin ayrýca, Bakandan Kültür Merkezi’nin bir an önce

3

Ödemiþ'in önemli tarihi yapýlarýndan olan ve Cumhuriyet Dönemi Türk mimarisinin kentimizdeki ilk sivil örneðini oluþturan Yýldýz Oteli (Keçecizade Haný), geçtiðimiz yýllarda satýn alýnarak restorasyonu tamamlanmýþtýr. Ayrýca, Tarihi Kentler Birliði tarafýndan da “En Ýyi Uygulama Ödülü” alan Yýldýz Oteli, yaklaþýk bir yýldýr çeþitli kültürel ve sosyal etkinlikler için kullanýlmaktadýr. Ödemiþ Belediyesi tarafýndan Kent Müzesi ve Kent Arþivi oluþturulmasý için belge ve obje toplama çalýþmalarý halen sürdürülmektedir.


Haberler

5 Haziran “Dünya Çevre Günü” kutlandý

T

ürk Çevre Eðitim Vakfý tarafýndan Eko Okullar projesi kapsamýnda, Yeþil Bayrak taþýmaya hak kazanan Ödemiþ Zafer Ýlköðretim Okulu öncülüðünde, tüm ilköðretim okullarýndaki izci gruplarýyla çevre yürüyüþü düzenlendi. Öðretmen Evi önünden baþlayan yürüyüþ Çýnar Kavþaðý, güzergâhý ile Hükümet Meydaný'nda sona erdi. Belediye Baþkaný Bekir Keskin de çevre yürüyüþüne katýlarak öðrencilere destek verdi. Ödemiþli Ýlköðretim öðrencilerinin Ocak ayýnda baþlattýðý kampanyada bir tona yakýn atýk pil ve sekiz ton civarýnda atýk kaðýt toplanarak, doðaya zararlý ürünlerin bertaraf edilmesi saðlandý. Pillerin doðaya zarar vermesi önlendi, kaðýtlar geri dönüþüm iþlemleriyle yararlý hale getirildi. Hükümet Konaðý önünde toplanan öðrencilere, çevreye karþý göstermiþ olduklarý duyarlýlýktan dolayý Ödemiþliler adýna teþekkür eden Baþkan Bekir Keskin, tüm öðrencilere “Çevre Dostu” armalý tiþört ve þapka hediye ederek çevre ile ilgili düzenlenen yarýþmalarda dereceye giren öðrencilere hediyelerini verdi. Çevre sorunlarýna önem veren Ödemiþ Belediye Baþkaný, Biyogaz santrali, yer altý çöp konteyneri, file, kese kaðýdý gibi uygulamalara atýk kaðýt toplama projesi ile devam edeceklerini belirtti.

4


Haberler

Ramazan iftar çadýrlarý Ramazan ayýný oruç tutarak geçiren halkýmýz için kentin belirli noktalarýna masraflarýn hayýrseverler kiþilerce karþýlandýðý iftar çadýrlarý kurmak bir gelenek haline geldi. Ýftar çadýrlarý yoksullar kadar, maddi durumu iyi olanlarý da bir araya getiriyor eçen yýl Ramazan ayýnda yaptýðýmýz gibi bu yýl da ramazan ayýnda dört iftar ve bir sahur çadýrýyla Ödemiþlilere hizmet veriyoruz.

G

Ýftar çadýrlarýmýzýn kurulacaðý yerler: - Tekelli Düðün Salonu bahçesi - Cumhuriyet Mahallesi Köþebaþý Camisi yaný - Zafer Mahallesi Tekstil Mevkii - Belediye Binasý arkasý, Üç Eylül Tayyare Parký içi olarak düzenleniyor. Sahur çadýrý ise Üç Eylül Tayyare Parký'nda hazýrlanacaktýr. Ýftar çadýrlarýmýzda verilen yemeklerin menüsü, protein, kalori ve vitaminler olarak dengeli ve saðlýklý beslenmeye uygun bir þekilde oluþturulmaktadýr.

Ýftar çadýrlarýmýzda verilen yemeklerin maliyeti geçen yýl 75.000 TL civarýnda olmuþ ve bu harcama Belediye bütçesinden deðil, Ödemiþli hayýrseverlerin yardýmlarýyla karþýlanmýþtýr. Ýftar

5

çadýrlarýyla ilgili harcamalarýn tümünün Ödemiþli hayýrseverler tarafýndan saðlanmasý ile Ödemiþ halkýnýn paylaþýmcý ve dayanýþmacý özelliði bir kez daha ortaya çýkmaktadýr.


Bilgilendirme

5393 Sayýlý Belediye Kanununa göre Belediye Meclisinin tanýmý, görev ve yetkileri Önceki sayýlarýmýzda, Ödemiþlileri Belediye mevzuatý konusunda bilgilendirmeye baþlamýþ ve bu konuda bilgilendirmeye devam edeceðimizi belirtmiþtik. Bu sayýda, “Belediye Meclisinin tanýmýný yapan, görev ve yetkilerini düzenleyen” maddeleri bilgilerinize sunuyoruz.

Belediye Meclisinin tanýmý MADDE 17. — Belediye meclisi, belediyenin karar organýdýr ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiþ üyelerden oluþur.

Ödemiþ Belediye Meclisi toplantýsýndan bir görüntü

6


MADDE 18. — Belediye meclisinin görev ve yetkileri þunlardýr:

j) Belediye adýna imtiyaz verilmesine ve belediye yatýrýmlarýnýn yap-iþlet veya yap-iþlet-devret modeli ile yapýlmasýna; belediyeye ait þirket, iþletme ve iþtiraklerin özelleþtirilmesine karar vermek.

a) Stratejik plân ile yatýrým ve çalýþma programlarýný, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüþmek ve kabul etmek.

k) Meclis baþkanlýk divanýný ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlarý üyelerini seçmek.

b) Bütçe ve kesinhesabý kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapýlan birimler ile fonksiyonel sýnýflandýrmanýn birinci düzeyleri arasýnda aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarýný görüþmek ve onaylamak, büyükþehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânýný kabul etmek. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taþýnmaz mal alýmýna, satýmýna, takasýna, tahsisine, tahsis þeklinin deðiþtirilmesine veya tahsisli bir taþýnmazýn kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmamasý hâlinde tahsisin kaldýrýlmasýna; üç yýldan fazla kiralanmasýna ve süresi otuz yýlý geçmemek kaydýyla bunlar üzerinde sýnýrlý aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katýlma payý konusu yapýlmayan ve ilgililerin isteðine baðlý hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Þartlý baðýþlarý kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dýþýnda kalan ve miktarý beþbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuþmazlýklarýný sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi iþletme ile 6762 sayýlý Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklýklar kurulmasýna veya bu ortaklýklardan ayrýlmaya, sermaye artýþýna ve gayrimenkul yatýrým ortaklýðý kurulmasýna karar vermek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve baðlý kuruluþlarýnýn kadrolarýnýn ihdas, iptal ve deðiþtirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulmasý, kaldýrýlmasý, birleþtirilmesi, adlarýyla sýnýrlarýnýn tespiti ve deðiþtirilmesine karar vermek; beldeyi tanýtýcý amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diðer mahallî idarelerle birlik kurulmasýna, kurulmuþ birliklere katýlmaya veya ayrýlmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve Ýçiþleri Bakanlýðýnýn izniyle yurt dýþýndaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karþýlýklý iþ birliði yapýlmasýna; kardeþ kent iliþkileri kurulmasýna; ekonomik ve sosyal iliþkileri geliþtirmek amacýyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleþtirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptýrma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemþehrilik payesi ve beratý vermek. s) Belediye baþkanýyla encümen arasýndaki anlaþmazlýklarý karara baðlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) Ýmar plânlarýna uygun þekilde hazýrlanmýþ belediye imar programlarýný görüþerek kabul etmek.

Ödemiþ Belediye Meclisi toplantýsýndan bir görüntü

7

Bilgilendirme

Belediye Meclisinin görev ve yetkileri


ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜD. Nermin Pervan Kelesli YAPI KONTROL MÜDÜRÜ Mehmet Er TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Mehtap Çil

Resul Korucu ÝTFAÝYE MÜDÜRÜ Þerafettin Boðaziçi SAÐLIK ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Ýbrahim Telliel VETERÝNER ÝÞL. MÜDÜRÜ Þevket Tütüncü

ÝÞLETME ÝÞTÝRAKLER MÜD. Hasan Kýral

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ Seher Gözlü

SU ve KANALÝZASYON MÜD. Ahmet Ilgýn

FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Mehmet Urtimur

ZABITA MÜDÜRÜ

ETÜD PROJE MÜDÜRÜ Fatma Sezgin

Ufuk Kýzýler

YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ A. Aziz Özgen

DANIÞMAN Ali Türer

MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRÜ Nedim Öztürk

BAÞKAN YARDIMCISI M. Þevket Akgün

KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞL.MÜD.

BAÞKAN YARDIMCISI M. Ýrfan Akça

HUKUK MÜÞAVÝRLÝÐÝ Çetin Gacar - Gürol Uyan

BELEDÝYE BAÞKANI Bekir Keskin

KALÝTE YÖNETÝM TEMSÝLCÝSÝ Salih Sivrioðlu

ÖDEMÝÞ BELEDÝYESÝ YENÝ ORGANÝZASYON ÞEMASI


Belediyemizde 15 Mart 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapmakta olan Þevket Akgün, Baþkan Yardýmcýsý kadrosuna; muhasebeci kadrosunda görev yapmakta olan Nedim Öztürk, Þevket Akgün’den boþalan Mali Hizmetler Müdürü kadrosuna; Ayniyat Saymaný kadrosunda görev yapmakta olan Ufuk Kýzýler, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü kadrosuna; peyzaj mimarý olarak görev yapmakta olan Seher Gözlü, Park ve Bahçeler Müdürü kadrosuna atanmýþlardýr. Mühendis olarak görev yapmakta olan Mehmet Er ise Yapý Kontrol Müdürü kadrosuna naklen atanmýþtýr. Ýstatistikçi olarak görev yapan Salih Sivrioðlu Kalite Yönetim Temsilcisi olarak görevlendirilmiþtir. Ayrýca 15 Mart 2010 tarihinden itibaren görevde yükselme sýnavýnda baþarýlý olan memurlarýmýzdan Vahit Doðan’ýn Muhasebe Bölümü þef kadrosuna; Ufuk Üzer’in Zabýta Müdürlüðü þef kadrosuna; Mustafa Ateþ’in Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðünde þef kadrosuna; Ýlknur Gündüz’ün Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü þef kadrosuna; Aslý Akgül’ün Mali Hizmetler Müdürlüðü þef kadrosuna naklen atamalarý gerçekleþtirildi.

Þevket Akgün Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Nedim Öztürk Mali Hizmetler Müdürü

Doðum Tarihi: 1958 Öðrenimi: 9 Eylül Ünv. Ýktisat Fakültesi Önceki Görevleri : (1985) Ödemiþ Bld. Ayniyat Say. (1987) Hesap Ýþleri Müd. Yard. (1990) Ödemiþ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapýyor

Doðum Tarihi: 1970 Öðrenimi: 9 Eylül Üniversitesi Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi Önceki Görevleri: (1995- 1998) Ödemiþ Belediyesi Memur (1998- 2010) Ödemiþ Belediyesi Muhasebe Þefi (2010) Ödemiþ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü

Ufuk Kýzýler Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü

Seher Gözlü Park ve Bahçeler Müdürü

Doðum Tarihi: 1966 Öðrenimi: Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü Önceki Görevleri: (1992- 1994) Ödemiþ Belediyesi Ýtfaiye Memuru (1994- 2010) Ödemiþ Belediyesi Ayniyat Saymanlýðý (2010) Ödemiþ Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü

Doðum Tarihi : 1972 Öðrenimi: Ege Ünv. Peyzaj Mimarlýðý Önceki Görevleri : (1995-2010) Ödemiþ Bld. Fen Ýþleri Peyzaj Mimarý (2010) Ödemiþ Bld. Park ve Bahçeler Müdürü

Mehmet Er Yapý Kontrol Müdürü

Salih Sivrioðlu Kalite Yönetim Temsilcisi

Doðum Tarihi: 1973 Öðrenimi: S. Demirel Üniv. Müh. Fak. - Ýnþ. Mühendisi Önceki Görevleri : (2000-2004)Ödemiþ Bld. Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Ýnþaat Müh. (2004-2006)Ödemiþ Bld. Fen Ýþleri Müdürlüðü Ýnþaat Müh. (2006-2009)Ödemiþ Bld. Fen Ýþl. M. (2009-2010)Ödemiþ Bld. Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Ýnþaat Müh. (2010)Ödemiþ Bld. Yapý Kontrol Müdürü

Doðum Tarihi : 1968 Öðrenimi: Anadolu Ünv. Fen Edebiyat Fak. Ýstatistik Bölümü (1990-1992 Eastbourne School Of English UK) Önceki Görevleri : (1994-1995) Türk Hava Kuvvetleri Analiz Þube Müdürlüðü (1995-2004) Özel Sektör (2004-2009) Bursa Nilüfer Belediyesi - Memur (2009) Ödemiþ Belediyesi - Kalite Yönetim Temsilcisi

9

Bilgilendirme

Ödemiþ Belediyesi’nde yeni atamalar


Bilgilendirme

Ödemiþ Belediyesi’ne emek verenler Necati Yurdakul Ödemiþliler tarafýndan “Uzun Necati” olarak bilinen Necati Yurdakul (17.05.1931 doðumlu), 1954-1980 yýllarý arasýnda Belediyemizin elektrik iþletmesinde görev yaptý.

Ödemiþ Belediyesi iþçilerinden Necati Yurdakul ile Mehmet Obut Ödemiþ Akbank önünde elektrik direði arýzasý üzerinde çalýþýyorlar (1966)

Soðuk Hava ve Buzhane personeli (1974)

Elektrik Santralý (1957)

Sedat Emen Sedat Emen, (saðda) 10.10.1930 doðumlu, 1957-1981 yýllarý arasýnda belediyemiz atölyesi ve elektrik santralýnda görev yaptý.

ma ul (solda), çalýþ Necati Yurdak

a)

t Emen (saðd

arkadaþý Seda

10


Bilgilendirme

Ovakent “Adagide” Beldesi Bozulmamýþ tarihi dokusu ve çalýþkan insanlarý ile toplumsal ve ekonomik iliþkilerin deðiþmeye baþladýðý modernleþme ve dönüþüm sürecine her zaman uyum saðlamýþ bir belde...

G

üneyi Aydýn Daðlarý'na yaslanmýþ bir beldemiz olan Ovakent Beldesi, Küçük Menderes ovasýna hakim konumdadýr. Belde, Asar Tepesi eteklerinde kurulmuþ olup, Ödemiþ'e 15 km'lik düz bir asfalt yol ile baðlanmaktadýr. Ovakent, 1907 yýlýnda Bucak, 1917 yýlýnda da Belediye olma hakkýný kazanmýþtýr. Eskiden beri Adagide olarak bilinen beldenin adý 1962 yýlýnda Ovakent olarak deðiþtirilmiþtir. Osmanlý döneminde bölgenin en geliþmiþ ve en büyük yerleþim yerlerinden biri olan Adagide'de Ortodoks Rumlar ve Müslüman Türkler uzun yýllar birlikte yaþamýþlardýr. Cumhuriyet Mahallesi'nde Rum ailelere ait evlerin izleri hala durmaktadýr. Ovakent, yýllardýr özgün yapýsýný koruyan dört mahallesi ile yöredeki en eski yerleþim yerlerinden biridir. Ovakent'e baðlý dokuz köy bulunmaktadýr. Bunlar: Balabanlý, Kazanlý, Çamlýca, Küre, Hamam,

Küçükören, Güney, Çayýr, Demirdere köyleridir. Yukarý mahallelerinde çoðunlukla göçmenler ve mübadiller, aþaðý mahallelerinde ise çoðunlukla yerliler oturur. Uzun yýllar tütüncülük merkezi olan Ovakent, Küçük Menderes nehrinin suladýðý bereketli alüvyon ovasý sayesinde önemli bir tarým, hayvancýlýk ve fidancýlýk merkezi olmuþtur. Ovakent, Küçük Menderes havzasýndaki et ve süt üretiminde de %25'lik bir paya sahiptir. Hayvancýlýk alanýnda son yýllarda ilerleme kaydedilmiþ ve küçük dam sisteminden açýk tokat sistemine geçilerek gerek büyükbaþ hayvancýlýkta, gerekse süt üretiminde büyük geliþmeler saðlanmýþtýr. 19.000 dekar ekili alan ve çok verimli topraklara sahip olan Ovakent'te korniþon salatalýk, biber, organik domates, patlýcan, slajlýk mýsýr, meyve fidancýlýðý, kavun, karpuz gibi sebzeler, baþlýca tarýmsal ürünlerdir. Yaz ve kýþ olarak yýlda iki defa ekimi yapýlan

11

korniþon salatalýk önemli bir gelir kaynaðýdýr. Konum olarak merkezde bulunmasý sebebi ile beldeye ulaþým çok rahattýr. Komþu beldelerin otobüsleri Ovakent'ten geçtiði için her 15 dakikada Ovakent'e bir araç bulunabilir. Kuvayi Milliye ruhu ile dolu sevecen, güler yüzlü, hoþgörülü insanlarýn yaþadýðý Ovakent, bölgenin en eski belediyelerindendir. Nüfusu 3.250 olan Ovakent'in ( Adagide) geliþmesi için Belediye hizmetleri tüm hýzýyla devam etmektedir. Ovakent Belediyesi, organik tarým serasý ile bir öncülük yapmýþtýr. Ýlaçlama sisteminde dumanlý sistemden ULV sisteme geçilmiþ olup yeni ilaçlama makinesi ve iþ makineleri alýnmýþtýr. Dört mahalle muhtarýna bilgisayar verilmiþ, bað bahçe arasýndaki ve Ödemiþ merkeze gidip gelen öðrencilere ücretsiz servis aracý temin edilmiþ, okula ulaþýmlarý Belediyece saðlanmýþtýr.


Bilgilendirme

Küçük Menderes Sulama Birliði çalýþmalarý SAÐ SAHÝL ÜST KOT ÞEBEKESÝ

KÜÇÜKMENDERES OVASI SULAMA SAHASI (Orta Basýnçlý ve Yaðmurlama Tipi)

SA

Ð

OCAKLI KÖYÜ

SA

SULAMA BÝRLÝÐÝNÝN KURUCU ÜYELERÝ: Ödemiþ Ýlçesi: Ödemiþ Belediyesi, Bademli Belediyesi, Çaylý Belediyesi, Kaymakçý Belediyesi, Konaklý Belediyesi, Ovakent Belediyesi, Alaþarlý Köyü, Balabanlý Köyü, Büyükavulcuk Köyü, Emirli Köyü, Ertuðrul Köyü, Gerçekli Köyü, Gereli Köyü, Karakova Köyü, Kazanlý Köyü, Kýþla Köyü, Kýzýlcaavlu Köyü, Kurucaova Köyü, Küçükavulcuk Köyü, Mescitli Köyü, Ocaklý Köyü, Pirinççi Köyü, Seyrekli Köyü, Türkönü Köyü, Yeþilköy Köyü, Yolüstü Köyü Beydað Ýlçesi: Beydað Belediyesi, Alakeçili Köyü, Halýköy Köyü, Sarýkaya Köyü, Tosunlar Köyü, Yaðcýlar Köyü Tire Ýlçesi: Yeðenli Köyü, Kýzýlcaavlu Köyü

NA

SU

MA

YOLÜSTÜ KÖYÜ

KA

ÖY

Ü

LI

RK

ÖN

KALÝFORNÝYA ÞEBEKESÝ

KARAKOVA KÖYÜ

ERTUÐRUL KÖYÜ

KURUCUOVA KÖYÜ

KAYMAKÇI BELDESÝ

SOL SAHÝL ÜST KOT ÞEBEKESÝ

Birlik Baþkaný: Bekir KESKÝN (Ödemiþ Belediye Baþkaný) Birlik Encümen Üyeleri: S.Vasfi ÞENTÜRK (Beydað Belediye Baþkaný), Hüseyin KURT (Konaklý Beldesi Çiftçi Üye), Ali ÖZEN (Ertuðrul Köyü Muhtarý), Þakir KARATAÞ (Balabanlý Köyü Muhtarý), Ali DEMÝREL (Ovakent Belediye Baþkaný), Halil GÜLER (Kaymakçý Belediye Baþkaný), Mustafa KANTAR (Konaklý Belediye Baþkaný) Sulama Birliðinin 2010 Yýlý Bütçesi, 55.956,00 TL olup gelirleri; üye Mahalli Ýdarelerin aidatlarý ve faiz gelirlerinden oluþmaktadýr. BÝRLÝK FAALÝYETLERÝ: Beydað Barajý sulama kanallarý henüz yapýlma aþamasýnda olmasýndan ve sulama tesisleri faaliyete geçmediðinden Birlik faaliyetlerine baþlayamamýþtýr. Sulama Birliði Meclis toplantýlarý düzenli olarak

12

ANALI

BADEMLÝ BELDESÝ SOL SAHÝL ÜST KOT ÞEBEKESÝ

YÜ LI AÞ

LAMA K

EMÝRLÝ KÖYÜ

U

VL AA ILC YÜ KIZ KÖ

YEÞÝL KÖY

TO

ÝL ANA SU

YEÐENLÝ KÖYÜ

ÇAYLI BELDESÝ MESCÝTLÝ KÖYÜ

AR

SOL SAH

OVAKENT BELDESÝ

KONAKLI BELDESÝ

S KÖ UN YÜ LA R

BALABANLI KÖYÜ

AL

ILC A KÖ HAVL YÜ U

ÜK

GERELÝ KÖYÜ

KAZANLI KÖYÜ

SAÐ SAHÝL ÜST KOT ÞEBEKESÝ

NA

SEYREKLÝ KÖYÜ

KIZ

1

KIÞLA KÖYÜ

LA

LA

ÖDEMÝÞ BELEDÝYESÝ

7.10.2005 tarih ve 2005/9532 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý Ýle kurulan Küçük Menderes Sulama Birliði, Beydað Barajý alaný içindeki sulama tesislerini DSÝ'den devralarak; iþletme, bakým ve onarým hizmetlerini yapacaktýr. Küçük Menderes Sulama Birliði, Beydað Baraj alaný içinde bulunan ilçe, belde ve köylere ait tarým alanlarýnýn daha saðlýklý ve daha verimli sulanabilmesi amacýyla kurulmuþtur.

BÜYÜKAVULCUK KÖYÜ

YAÐCILAR KÖYÜ

PÝRÝNÇCÝ KÖYÜ

SARIKAYA KÖYÜ

HALI KÖY

KALÝFORNÝYA ÞEBEKESÝ

MENDERES KÖYÜ BEYDAÐ BARAJI

ALAKEÇÝLÝ KÖYÜ

yapýlmýþ ve her toplantýya DSÝ yetkililerinin katýlýmý saðlanmýþtýr. Beydað Barajý ve Sulama Kanallarý ile ilgili geliþmeler deres Küçük Men ve yapýlan rliði Bi a Sulam çalýþmalar meclis üyelerine aktarýlmýþtýr. Birlik encümeni düzenli olarak toplanmaktadýr. t Ayý Sulama 2010 Yýlý Þuba dirgesi ntý Bil Meclis Topla Kanallarýnýn ihale dosya ve þartnamelerini incelemek ve düzenlemek üzere Ýzmir ve Ankara'da çalýþmalar yapýlmaktadýr. 26 Þubat 2010 tarihinde yapýlan Olaðan genel kurul toplantýsýna katýlan DSÝ Ýzmir Bölge Müdür yardýmcýsý Halit EKEROL'un vermiþ olduðu bilgileri kapsayan bir broþür hazýrlanarak, ilgili kiþi ve kurumlara daðýtýlmýþtýr.


týk sorunlarýnýn çözümünde, çevrenin korunmasýnda ve atýklardan kaynaklanan çevre kirliliðinin önlenmesinde, Belediyelerin Entegre Atýk Yönetim planlarý hazýrlamalarý ve hayata geçirmeleri yasayla ana görev olarak belirlenmiþtir. Konuyla ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan 21.05.2010 tarih ve 8578 sayýlý genelge ve Belediyeler için Entegre Atýk Yönetim Planý Hazýrlama Klavuzu yayýnlanarak yürürlüðe girmiþtir. Belediyelerin önümüzdeki üç yýlý kapsayan Entegre Atýk Yönetim Planý hazýrlayýp, 27/05/2011 tarihine kadar Çevre Ýl Müdürlüklerine sunmalarý gerekmektedir. Entegre Atýk Yönetim Planýnýn kapsadýðý konular aþaðýda özetlenmiþtir.

1- Ambalaj Atýklarýnýn Toplanmasý ve Taþýnmasý: Belediyeler ambalaj atýklarýný kaynaðýnda ayrý toplamak veya Çevre Orman Bakanlýðý'ndan lisanslý kuruluþlara toplattýrmak zorundadýr. Bu tür atýklarýn kaynaðýnda ayrý toplanmasý ve geri kazanýmýyla kaliteli ürünler elde edilmektedir. Ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý toplanmasý için genellikle üç farklý yöntem kullanýlmaktadýr. Bunlar kapýdan kapýya toplama yöntemi, kumbaralar ve büyük konteynerlerdir. Ambalaj atýklarýnýn taþýnmasýnda özel olarak tasarlanmýþ araçlar kullanýlmasý gerekmektedir.

korunmuþ olmasý gereklidir. Atýk pillerin kaynaðýnda ayrý toplanmasý için genellikle özel tasarlanmýþ plastik ve kaðýt kutular kullanýlmaktadýr.

tehlike unsuru bulunduranlar olabilir. Bu tür atýklarýn çok az miktarda üretilmesinden dolayý toplanmasý ve organizasyonu kolay olmamaktadýr.

3- Evlerden Kaynaklanan Tehlikeli Atýklarýn Toplanmasý ve Taþýnmasý: Evlerden kaynaklanan atýðýn yaklaþýk % 0,5-1'i tehlikeli atýk kapsamýna girmektedir. Bu atýklar;

4- Týbbi Atýklarýn Toplanmasý ve Taþýnmasý: Belediyeler hastane, klinik ve diðer saðlýk kuruluþlarýndan kaynaklanan týbbi atýklarýn kaynaðýnda ayrý toplanmasýný saðlamak zorundadýr. Týbbi atýklarýn toplanmasý özel poþetler ve konteynerlerle yapýlmalýdýr. Bu tür atýklarýn özel olarak dizayn ve imal edilmiþ araçlarla taþýnmasý gerekmektedir.

Boya ve çözücüler Herbisitler (Zirai ilaç türleri) ? Tahta koruyucu kimyasallar ? Mineral Yaðlar ve Bileþikleri ? Ýlaçlar ? Piller ve akümülatörler ? Sýhhi kimyasallar ? Asitler ve bazlar ? Katý ve sývý kimyasallar ? Televizyon ve radyo ? Bilgisayarlar ? Kopyalama aletleri ? Buzdolaplarý ve derin dondurucular ? Çamaþýr makineleri ? Neon ýþýklarý (kondansatörler, civa buharlý ampuller gibi) ? Pille çalýþan küçük aletler (alarm saati)’dir. ?

?

Bu atýklarý oluþturan malzemelerin büyük bir kýsmý tehlikeli deðildir. Ancak içinde

5- Hafriyat, Ýnþaat Atýklarý ve Küllerin Toplanmasý ve Taþýnmasý: Belediyeler mücavir alanlarý sýnýrlarý içerisinde hafriyat topraðý ve inþaat atýklarýný kaynaðýnda ayrý toplamak zorundadýr. Ayrýca kýþýn oluþmakta olan küllerin, katý atýklardan ayrýlarak ayrý konteynerlerle toplanmasý gerekir. Küller toprakla karýþtýrýlarak örtü topraðý olarak kullanýlabilir. Hafriyat topraðý, inþaat ve yýkýntý atýklarýnýn geri kazaným ve depolama tesislerine gönderilerek bertarafýnýn saðlanmasý gerekmektedir. 6- Park-Bahçe Atýklarýnýn Toplanmasý ve Taþýnmasý: Belediyeler oluþan bahçe ve park atýklarýný kaynaðýnda ayrý toplayarak kompost tesislerinde iþlenmesini saðlamalýdýr. Belediyeler site ve lojmanlarda oluþan bahçe atýklarýný özel olarak toplayarak kendi parkbahçe atýklarýyla beraber bertarafýný saðlamak zorundadýr.

2- Atýk Pil ve Akümülatörlerin Toplanmasý ve Taþýnmasý: Belediyeler atýk pilleri ve akümülatörleri kaynaðýnda ayrý toplamak veya Çevre Orman Bakanlýðý'ndan lisanslý kuruluþlara toplattýrmak zorundadýr. Bu tür atýklarýn düzenli çöp depolama alanlarýnda ayrý bir bölümde depolanmasý gerekmektedir. Ayrýca bu bölümlerin geçirimsiz olmasý, nemden arýnmýþ olmasý ve meteorolojik þartlardan

7- Organik Atýklarýn Toplanmasý ve Taþýnmasý: Genellikle evlerden kaynaklanan bu tür atýklar ayrý olarak biriktirilmeli ve toplanmalýdýr. Evsel nitelikli atýklarýn çoðu bu gruba girmektedir. Organik atýklar konteynerlerle toplanmalý ve katý atýk düzenli depolama alanýna gönderilerek bertaraf edilmelidir.

13

Bilgilendirme

Entegre Atýk Yönetim Planý A


Bilgilendirme

sayesinde atýklar kaynaðýnda en aza indirgenerek geri dönüþümün arttýrýlmasý saðlanacaktýr. Geliþmiþ ülkelerde uygulanmakta olan geri kazanma ve oluþan atýk miktarýný azaltma programlarýnýn belirli bir plana ve hedeflere göre hazýrlandýðý ve baþarýlý sonuçlar alýndýðý bilinmektedir. Atýklarýn kontrolü konusunda hazýrlanacak herhangi bir programýn öncelikli hedefi, bütün atýk üreticilerini ve belediyeleri atýk uzaklaþtýrýrken çevresel etkileri gözönüne alarak daha sorumlu davranmaya teþvik etmektedir.

Katý Atýk Toplama & Aktarma iþ akýþý þemasý 8- Bitkisel Atýk Yaðlarýn Toplanmasý ve Taþýnmasý: Bitkisel atýk yaðlarý konutlardan toplama yükümlülüðü belediyelere verilmiþtir. Belediyeler konutlardan bitkisel atýk yað toplamak ve bu atýk yaðlarýn kanalizasyon sistemine verilmesini önlemek amacýyla çalýþmalar yapmalýdýrlar. Ýþletmeler ise bitkisel atýk yaðlarýný sözleþme karþýlýðýnda lisanslý geri kazaným tesislerine veya yetkili toplayýcýlara teslim etmek zorundadýrlar. 9- Ömrünü Tamamlamýþ Lastiklerin Toplanmasý ve Taþýnmasý: Belediyeler tarafýndan ömrünü tamamlamýþ lastikler, katý atýk depolama tesislerine kabul edilmemeli, geçici depolama alanlarýna depolanmalýdýr. Ayrýca gerektiðinde belediyeler üreticilerle iþbirliði yaparak; ayrý toplama konusunda, halký bilgilendirerek çalýþmalara katký saðlamalýdýr.

10- Madeni Atýk Yaðlarýn Toplanmasý ve Taþýnmasý: Madeni yaðlar iþletmelerden, bertaraf tesisleri ile anlaþmasý olan lisanslý taþýma araçlarý ile toplanmalý ve taþýnmalýdýr. Atýk yaðlar katý atýk depolama alanlarýna kesinlikle kabul edilmemelidir. 11- Karýþýk Atýklarýn Toplanmasý: Karýþýk atýklar konteynerlerle toplanmalýdýr. Karýþýk olarak toplanan geri kazanýlabilir atýklar lisanslý firmalar tarafýndan ayrýþtýrýlmalýdýr. Yukarýda baþlýklar halinde deðinilen konularý içeren entegre atýk yönetim planý, çevre kirliliði ve insan saðlýðý açýsýndan çok büyük önem taþýmaktadýr. Daha temiz ve yaþanabilir bir çevre için belediyelerin entegre atýk yönetimi planlamasý ve uygulamasý gerekmektedir. Belediyeler bu faaliyetleri planlý ve programlý yürütüp sonuçlandýrmalýdýr. Bu plan

14

Geri kazaným konusunda halkýn konuya ilgisi hedeflenen oranlarýn gerçekleþtirilmesi açýsýndan çok önemlidir.


Projelerimiz

Atýksu Arýtma Tesisi tamamlanýyor demiþ Belediyesi'nin Ýller Bankasý aracýlýðý ile Dünya Bankasý'ndan saðlamýþ olduðu kredi ile yapýmýna Ocak 2009'da baþlanan Atýksu Arýtma Tesisi tamamlanma aþamasýna gelmiþ ve deneme su alma çalýþmalarýna baþlanmýþtýr.

Ö

Biyolojik yöntemlerle atýksu arýtýlmasý olarak tasarlanan ve ilk aþamada günlük 15.765 m3 evsel atýksu arýtma kapasitesine sahip olan tesiste aþaðýdaki ana üniteler yer almaktadýr: Atýksu ile taþýnan kaba pisliklerin (tahta, bez, plastikler, izmaritler vs.) tutulduðu kaba ve ince ýzgaralar, Daha küçük boyuttaki kum, süprüntü malzeme ile yaðlarýn tutulduðu havalandýrmalý kum ve yað tutucu ünite, * Anaerobik tanklar, * Havalandýrma tanklarý, * Son çökeltme tanklarý, * Deþarj ünitesi

Tesiste ayrýca son çökeltme tanklarýnda biriken çamurun biyolojik proses aþamasýna geri gönderildiði geri devir çamur pompa istasyonu ile fazla çamurun susuzlaþtýrma ekipmanlarýna gönderildiði fazla çamur pompa istasyonu da bulunmaktadýr.

binasý ile diðer yardýmcý bina ve yapýlar da yer almaktadýr. Atýksu arýtma tesisi toplam 27.000 m2 arazi üzerine kurulmuþ olup Ödemiþ'ten kaynaklanan atýksularýn 2042 senesine kadar biyolojik olarak arýtýlmasýna imkan verecek kapasiteye sahiptir.

Tesiste arýtma sonucu ortaya çýkan fazla çamur þu an için en son teknolojik ekipman olan santrifüj tip çamur susuzlaþtýrma ekipmanlarýna basýlacak ve burada mevcut yönetmeliklerde belirtilen en az % 25 kuruluk oranýnda stabilize çamur olarak depolanacaktýr. Tesiste bu yapýlara ilave olarak, havalandýrma tanklarýna hava saðlayan körük ekipmanlarýnýn yer aldýðý havalandýrma binasý, tesise enerji saðlayan trafo, acil durum jeneratörü ve elektrik panolarýnýn yer aldýðý elektrik binasý, çamur susuzlaþtýrma ekipmanlarýnýn bulunduðu çamur binasý, idari bina, atölye ve garaj

15

Þimdiye kadar hiç bir arýtma iþlemine girmeden Küçükmenderes havzasýna býrakýlan atýksularýn yaratmýþ olduðu kirlilik bu arýtma tesisinin devreye girmesi ile %92-95'ler düzeyinde önlenmiþ olacaktýr.


Projelerimiz

Mandýra sularý ayrý arýtýlacak lçemiz kanalizasyon sistemine baðlý 17 adet irili ufaklý süt iþletme (mandýra) tesisi mevcuttur. Ayrýca bir tane de peynir altý suyu iþletme tesisi vardýr. Günlük olarak bu tesislerde atýk su olarak 1.000 m3 yýkama, iþletme suyu ve 250 m3 peynir altý suyu oluþmaktadýr.

Ý

Bölgemiz ekonomisinde önemli bir yeri olan mandýralarýmýzýn yýkama sularý yüksek kirlilik yükü (KOÝ) içermesi nedeniyle klasik arýtma tesislerinde arýtýlamamaktadýr. Deneme üretimine baþlamýþ olan Ödemiþ Atýksu Arýtma Tesisine süt ve peynir altý suyu iþletme tesislerinin atýksularýnýn alýnmasý için evsel nitelikli atýk su kirlilik düzeyine indirgenmesi gerekmektedir. Su kirliliðinin en önemli kirlilik

parametrelerinin biri KOI (Kimyasal Oksijen Ýhtiyacý)’dir. Atýksu Arýtma Tesisi giriþ KOI deðeri 700 mg/lt’dir. Ýþletmelerden kaynaklanan yýkama atýk sularýnýn KOI deðeri 6.000 mg/lt, peynir altý sularýnýn KOI deðeri 80.000 mg/lt gelmektedir. Asit oraný yüksek olan mandýra atýk sularý biyolojik arýtma tesisleri bakterilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Hem Küçük Menderes Havzasýnýn korunmasý, hem de yöremizin ekonomik bir deðeri olan mandýralarýmýzý korumak amacýyla mandýra yýkama sularýnýn arýtýlmasýna yönelik olarak belediyemiz mandýracýlarla iþbirliði içinde teknik bir çalýþma baþlattý. Mevcut arýtma tesisi ile entegrasyonu mümkün olan ve olabilecek en uygun maliyetle bu sorunun çözüme kavuþturulabileceði

noktasýnda proje hazýrlýklarýna baþlandý. Mandýra iþletmeleri ile yapýlan muhtelif toplantýlarda ön-arýtma tesisinin yaptýrýlmasý ve iþletilmesini yönetecek beþ kiþilik bir heyet oy birliði ile seçildi. Proje ve maliyetin belirlenmesi sonrasý mandýra yýkama sularýnýn arýtýlmasýný saðlayacak ön arýtma tesisi, en kýsa zamanda yapýlarak iþletmeye alýnacaktýr. Böylece Küçük Menderes Nehrine tamamen arýtýlmýþ sular býrakýlacaktýr. Projenin temel hedefi; yýkama sularýnýn arýtýlarak deþarjýnýn saðlanmasý, böylece mandýra iþletmelerinin çevre mevzuatý ile ilgili kurum ve kuruluþlarca idari, mali ve diðer yaptýrýmlara maruz kalmadan faaliyetlerine devam edebilmelerini saðlamaktýr.

Atýksu Arýtma Tesisine entegre olarak yapýlmasý planlanan ve ÝZKA (Ýzmir Kalkýnma Ajansý) ile yapým sözleþmesi imzalanan Biyogaz Tesisine günlük 40 m3 peynir altý suyu alýnarak iþlenmesi planlanmaktadýr. Ýþletmeler geri kalan miktarý ise peynir altý suyu iþleme tesisine vermeye devam edilecektir.

16


Projelerimiz

Ýçmesuyu arýtma tesisi demiþ saðlýklý içme suyu þebekesine 1930 yýlýnda kavuþtu. Belediye Baþkaný Mustafa Bengisu döneminde yapýlan þehir þebekesine su saðlayan Suçýktý ve Pýtrak kaynaklarý suyu özellikle yaðýþlar sonrasýnda bulanmakta ve suyun içindeki demir miktarý artmaktadýr.

Ö

2009 Ocak ayýnda Ortaköy'ün üst kýsmýna içme suyu arýtma tesisi kurulmasý için çalýþmalara baþlandý. Ödemiþ Belediyesine ait mevcut su depolarýnýn üst kýsmýnda bulunan yaklaþýk 11 bin metrekare alanda inþaatýna baþlanan içme suyu arýtma tesisi, genel hatlarýyla, kaskat havalandýrma, hýzlý ve yavaþ karýþtýrýcý ünite, durultucu ünite, hýzlý kum filitresi, klor temas tanký ve temiz su deposu ünitelerinden meydana gelmektedir. Tesis 2022 yýlý ihtiyacý gözününe alýnarak, günlük 18.612 m3 kapasitede içme suyu arýtmak üzere planlanmýþtýr. Ýkinci

TESÝS SINIRI PLANT BORDER

MEVCUT YOL EXISTING ROAD

MEVCUT SU DAÐITIM DEPOSU EXISTING DISTRIBUTION RESERVOIR

TESÝS SINIRI PLANT BORDER

3

V= 50 m , GBK= 263,49 m. KK= 260,49 m., PK=274,32 m. ARITMA TESÝSÝNE GÝRÝÞ BORUSU (DN 500CS) WATER TREATMENT PLANT INLET PIPE (DN500 STEEL PIPE) VALVE ROOM (YENÝ) VALVE CHAMBER (NEW) ARITILMIÞ SU BORUSU TREATED WATER PIPE MEVCUT YOL EXISTING ROAD

aþama olan 2042 yýlý Ödemiþ içmesuyu ihtiyacý ise günlük 24.581 m3 ham suyun arýtýlmasýna imkan verecek biçimde AB standartlarýna göre projelendirilmiþtir. Ýçme suyu arýtma tesisi tamamlanma aþamasýnda olup, 2010 Kasým ayýnda iþletmeye

17

TESÝS SINIRI PLANT BORDER

alýnacaktýr. Bu tesis ileride yapýlmasý planlanan Üzümlü barajý tamamlandýðýnda da barajdan alýnan ham suyun arýtýlmasýnda kullanýlabilecek, böylelikle Ödemiþ'in içme suyu sorunu tamamen ortadan kalkacaktýr.


Projelerimiz

Ödemiþ Türkönü Köyü Yelaldý Mevkii “Düzenli Çöp Depolama” proje alaný

“Katý Atýk Düzenli Depolama Alaný” projesinde bürokrasi süreci Ö demiþ Belediyesi tarafýndan projesi hazýrlanmakta olan “Ödemiþ Katý Atýk Depolama Alaný” Ödemiþ ilçesine 13 km uzaklýkta, Türkönü Köyü Yelaldý Mevkii'nde bulunmaktadýr.

Ödemiþ Katý Atýk Depolama Alaný projesinin 1998 yýlýndan bu yana geçirdiði aþamalar aþaðýda sunulmaktadýr: ÞUBAT-1998: Ödemiþ Belediyesi'nin de içinde bulunduðu 'Küçük Menderes Çevre ve Kültür Turizm Birliði' tarafýndan 1998 yýlýnda MTA (Maden Tetkik Arama)'ya düzenli depolama alaný yeri belirlenmesi için çalýþma yaptýrýlmýþtýr. MTA tarafýndan 3 Adet (1-Koyaktepe, 2-Mescitli, 3-Türkönü Köyü) alternatif düzenli çöp döküm alanlarý belirlendi. 2000 YILI: Bademli Beldesi Koyaktepe Mevkii'nde önerilen alan için kamulaþtýrma çalýþmalarýna baþlandý. 2004 YILI: Mescitli Köyü Koyaktepe Mevkii'nde çöp deponi alaný yapýlmasý planlanan yerin

çevresinin tarým arazisi olmasýndan dolayý ve kamulaþtýrmada yaþanan sorunlar nedeniyle bu alandan vazgeçildi.

2006 YILI: Türkönü Köyü Yelaldý Mevkii'nde bulunan 220.000 m2 'lik alan için Çevre Ýl Müdürlüðü ile Belediye arasýnda bir tutanak yapýlarak yeni çöp deponi alaný olarak çalýþmalarýn baþlatýlmasý kararý verildi. NÝSAN-2006: Türkönü çöp deponi alaný için beþ kurumdan 'olumlu' görüþler alýndý. Bu kurumlar þunlardýr; 1- Maden Tetkik Arama Bölge Müdürlüðü, 2-Ýl Tarým Müdürlüðü, 3- Ýl Saðlýk Müdürlüðü, 4- DSÝ Bölge Müdürlüðü, 5- Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü AÐUSTOS-2006: Türkönü Köyü Yelaldý Mevkii'nde bulunan 220.000 m2'lik alanda ilk aþamada 90.000 m2'lik alan için “Proje Tanýtým Dosyasý” hazýrlanarak Çevre Ýl Müdürlüðü'ne sunuldu.

18

KASIM-2006: Türkönü Köyü Yelaldý Mevkii'ndeki 90.000m2'lik alanda ilk aþamada ÇED Yönetmeliðinin 17. maddesi gereðince 'Katý Atýk Düzenli Depolama Alaný' projesine Valilik (Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü) tarafýndan 'Çevresel Etki Deðerlendirmesi Gerekli Deðildir' kararý verilerek, çöp alaný onaylandý ve çalýþmalarýn sürdürülmesi kararý çýktý.

MART-2007: Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðünce projesi kabul edilen çöp deponi alanýnýn belediyeye tahsis edilmesi için Ödemiþ Kaymakamlýðý'na yazý yazýldý. EKÝM-2007: Kaymakamlýk tahsis yazýsýna baðlý olarak, Maliye Bakanlýðý Milli Emlak Genel Müdürlüðü'ne çöp deponi alaný tahsisi için uygun görüþ bildirdi. KASIM-2007: Türkönü Köyü Yelaldý Mevkii'ndeki 220.000m2'lik alan, Çöp Deponi Alaný olarak iki yýllýk geçici tahsis belgesiyle belediyeye verildi.


Projelerimiz

Ödemiþ’in kullanýlmakta olan çöp depolama alaný

HAZÝRAN-2008: Belediyemize tahsis edilen 220.000 m2'lik alan, çevrede tarihi kalýntýlar olabileceði gerekçesiyle, Ýzmir 2 Numaralý Kültür ve Tabiat Kurulu tarafýndan 110.000 m2' ye düþürüldü. MAYIS-2009: Belediye proje çizimlerine baþlayabilmek için, proje alanýnýn hali hazýr harita çizimlerini yaptýrdý ve Çöp Deponi Alaný'nýn hazine tarafýndan belediyeye devri için gerekli olan Ýmar plâný tadilâtý talebini içeren yazý Ýzmir Ýl Özel Ýdare Müdürlüðüne gönderildi. TEMMUZ-2009: Ýmar planý tadilâtý için, Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü tarafýndan 2006 yýlýnda alýnan kurum görüþlerinin 8 ayrý kurumdan tekrar alýnmasý gerektiði bildirildi. 1- DSÝ Bölge Müdürlüðü, 2- Maden Tetkik Arama Bölge Müdürlüðü, 3- Ýl Tarým Müdürlüðü, 4- Ýzmir 2 Numaralý Kültür ve Tabiat Kurulu 5- Orman Bölge Müdürlüðü, 6- Karayollarý Bölge Müdürlüðü, 7- Gediz Elektrik Daðýtým AÞ., 8- Ýl Çevre ve Orman

Müdürlüðü KASIM-2009: Türkönü Çöp Deponi Alaný'nýn 2 yýllýk geçici tahsis süresi dolduðundan, tahsisin yenilenmesi için, Maliye Bakanlýðý Milli Emlak Genel Müdürlüðüne tekrar müracaatta bulunuldu. ÞUBAT-2010 Ýzmir 2 Numaralý Kültür ve Tabiat Kurulu'na Temmuz 2009'da görüþ almak için yazýlan yazý Þubat 2010'da cevaplandý. Cevapta alan büyüklüðünün Ýzmir 2 Numaralý Kültür ve Tabiat Kurulu tarafýndan 65.000 m2'ye düþürüldüðü, DSÝ tarafýndan ise 50 m'lik bant oluþturulmasý gerektiði bildirildi. 8 ayrý kurumun görüþleri tamamlandýðýnda, Ýl Özel Ýdaresi'ne imar durumu ve alanýn Ödemiþ Belediyesi’ne kesin tahsisi ile ilgili meclis kararý alýnmasý için müracaatta bulunuldu. MART-2010 Belediyemiz tarafýndan ÝZKA (Ýzmir Kalkýnma Ajansý)'ya baþvuru için “Proje Çizim ve Dosya Hazýrlama Ýhalesi” yapýldý. Ýl Özel Ýdaresi Meclis Toplantýsý'nda, tahsis edilen alan için hazýrlanan dosyaya 250 m'lik araziye ulaþým yolunun da

19

eklenmesi ve yol imar deðiþikliði gerekçesiyle 7 ayrý resmi kurum görüþlerinin tekrar alýnmasý istendi. Tüm kurumlara Çöp Deponi Alaný’na ulaþým yoluna ait imar durumu hakkýnda görüþ bildirmeleri için yazýlar yazýldý. NÝSAN-2010: Araziye ulaþan 250 m'lik yol ile ilgili olarak, beþ kurum görüþü olumlu (DSÝ Bölge Müdürlüðü, Ýl Tarým Müdürlüðü, Orman Bölge Müdürlüðü, Karayollarý Bölge Müdürlüðü, Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü), bir kurum görüþü olumsuz (Ýzmir 2 Numaralý Kültür ve Tabiat Varlýklarý Koruma Bölge Kurulu), görüþ gelmiþ olup bir kurum görüþünü (Gediz Elektrik Daðýtým AÞ.) henüz bildirmemiþtir. 250 m’lik yol için Koruma Kuruluna yazý yazýlarak görüþleri tekrar sorulmuþ olup, yeni yol güzergâhý belirlenmiþtir. Þu anda harita onayý beklenmektedir. Harita onayý sonrasý yeni yol için tüm kurumlardan tekrar görüþ alýnacak ve Mevzi Ýmar Planý yeniden hazýrlanacaktýr. Bu yazýþmalar ve bürokratik iþlemler boyunca Ödemiþ çöpleri tarlalar içine rastgele depolanmaya devam etmektedir.


Projelerimiz

BÝYOGAZ TESÝSÝ ÞEMASI ÖDEMÝÞ BELEDÝYESÝ ATIKSU ARITMA TESÝSÝ Atýksu çamuru

Biyogaz tanký

Jeneratör

Peynir alt suyu

Çürütme tanklarý

Büyükbaþ hayvan dýþkýsý Karýþým Tanký

Kurutma Binasý

Biyogaz Tesisi Projesi için ÝZKA'dan 600 BÝN TL destek saðlandý zmir Kalkýnma Ajansý'nýn 2009 yýlý Mali Destek Programlarý kapsamýnda yürüttüðü Tarým ve Kýrsal Kalkýnma, Turizm ve Çevre Mali Destek Programlarýna iliþkin deðerlendirme süreci Haziran ayý sonunda tamamlandý. Turizm ve Çevre Mali Destek Programý kapsamýnda sunulan 128 projeden 37 tanesi desteklenmeye deðer bulundu.

Ý

Ödemiþ Belediyesi tarafýndan hazýrlanan “Atýksu Arýtma Tesisi

Çamuru Ýçin Biyogaz Tesisi Projesi”ne Ýzmir Kalkýnma Ajansý (ÝZKA) tarafýndan 600 Bin TL.'lýk karþýlýksýz mali destek verildi. Tesis tamamlandýðýnda, Atýksu Arýtmadan gelen çamurun yanýsýra hayvan dýþkýlarý, mandýra atýklarý olan peynir alt suyu ve yýkama suyu da bir tank içinde karýþtýrýlarak çürütülecek. Çürütme sonrasýnda ortaya çýkan biyogazdan elektrik enerjisi elde edilecek. Üretilen elektrik Atýksu Artýma Tesisinin ihtiyacýný da

ÝZKA ile Ödemiþ Belediyesi arasýnda sözleþme imzalanýrken

karþýlayacak. 12 Temmuz 2010 tarihinde Ödemiþ Belediyesi ile ÝZKA arasýnda imzalanan sözleþme gereði,

20

Ödemiþ Belediyesi'nin vizyon projeleri arasýnda yer alan “Biyogaz Tesisi Projesi”, 18 ay içerisinde tamamlanacaktýr.


demiþ Çevre Yolu'nun Kiraz tarafýnda kalan bölümü ve Ýlave Ýmar Planý Belediye Meclisi'nin 04.12.2006 tarih ve 76 sayýlý kararý ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planý olarak onaylanmýþtý. 18.b uygulamasý ile kamulaþtýrýlmasý planlanan Çevre Yolu, Ýzmir 2. Ýdare Mahkemesi tarafýndan 1/5000 ölçekli Nazým imar planýnýn Belediye Meclisince onaylanmadýðý gerekçesiyle iptal edildi.

Geçtiðimiz aylarda Ödemiþ Çevre Yolu ilave Ýmar Planý yeniden ele alýndý ve yeni bir kamulaþtýrma planý oluþturuldu. Yeniden çizilen Çevre Yolu ve

Ýmar Planý, 1/5000 nazým imar planý olarak güneyde 200 mt'lik bir þeridi kapsarken, 1/1000 uygulama imar planýnda bu sýnýr 100 mt olarak tasarlanmýþtýr.

Söz konusu taslak, 07.06.2010 tarihinde yapýlan Belediye Meclisinde görüþülerek genel kabul gördü ve Ýmar Komisyonuna havale edildi. Ýmar komisyonunda da kabul edilen yeni Çevre Yolu Planý, Belediye Meclisinin Temmuz Ayý toplantýsýnda jeolojik etüt raporu alýndýktan sonra oylanmak üzere Eylül Meclisi gündemine býrakýldý. Planýn onaylanmasý için gerekli

Projelerimiz

Ödemiþ çevre yolu ve ilave imar planý Ö

olan Jeolojik etüt çalýþmalarý için Ýzmir Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü ile yazýþmalar yapýlmýþ ve yerinde incelemelerde bulunulmuþtur. Jeolojik etüt için ihale yapýlarak, rapor Eylül Meclisi'ne yetiþtirilecektir. Yeni düzenlenen Ödemiþ Çevre Yolu planý ile ilgili harita afiþ olarak çoðaltýlmýþ ve kahvehanelere asýlmýþtýr. Belediyemizin bu uygulamasýnýn amacý; þeffaflýk ilkemiz gereði bu önemli konuda halkýmýzý bilgilendirmek ve belediye kararlarýna halkýmýzýn katýlýmýný saðlamaktýr.

Ölçek: 1/5000

21


Ödemiþ’in içme suyu Ana Terfi Borularý yenileniyor demiþ’in içme suyu hattýný yüzde 50 oranýnda besleyen Rahmanlar istasyonundaki ana borular, yeni çelik borularla deðiþtiriliyor.

Ö

Çalýþmalarla ilgili Rahmanlar terfi istasyonunda basýn mensuplarýna bilgi veren Ödemiþ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Ahmet Ilgýn yaptýðý açýklamada, ‘‘Rahmanlar bölgesindeki ana terfi istasyonundan þehrin yarýsýný

besleyen ve 2.500 ile 1.000 tonluk orta kat su depolarýna su taþýyan ana daðýtým hattýnýn yapýmýna baþlandý.

tarafýndan yapýlan çalýþmalar sonucunda, yenilenen bu hat þehrin yarýsýnýn su ihtiyacýný karþýlayabilecek kapasitededir.

600 bin TL harcanan yenileme projesi ile 300 ve 400 mm çaplý toplam 4 kilometrelik asbest borular devre dýþý býrakýlarak, daha saðlýklý ve uzun ömürlü çelik ve düktil borularla sorunsuz þekilde hizmet verilecek’’ dedi.

Döþenen çelik boru en az 40 yýl ve düktil font boru ise en az 100 yýl ömürlüdür. Borularýn yenilenmesiyle 40 yýl önce döþenen ve sýk sýk birleþim yerlerinden patlayarak ekili alanlara zarar veren asbest borudan kaynaklanan patlak problemleriyle bundan sonra karþýlaþýlmayacaktýr.

Ödemiþ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüðü

22


Atýksu ana kanalýnda onarým ve güçlendirme çalýþmasý yapýlýyor malatý 25 yýl önce yapýlan, Süleyman Demirel ve Zafer Mahallesinden gelen atýk sularýn toplandýðý ana kanalda borularýn etrafý hasýrlý beton kaplanýyor. O dönemde demir donatýsýz ve mufsuz olarak imal edilen borularla yapýlan atýksu hattý yüksek basýnca ve yýpranmaya dayanýksýz olduðu için muhtelif zamanlarda çökerek arýzalar meydana gelmekteydi. Aðýrlýklý olarak tarým arazilerinden geçen atýksu kanalý, aþýrý yaðýþlý

Ý

günlerde týkanma ve patlak sorunlarý yaratýyordu. Bu sorunu ortadan kaldýrmak amacýyla, 800 mm çaplý kanalda çalýþmalara baþlandý. Yaklaþýk 3.500 m uzunluðundaki atýksu kanalý borularý üzerine hasýr çelik ve beton kaplanmasýyla borular koruma altýna alýnarak izole ediliyor. Haziran ayýnda, Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi önünde yaþanan kanal çökmesi

23

sorununun tekrar yaþanmamasý için çalýþmalara hýz verilerek, Ödemiþ Belediyesine ait iþ makineleri ile belediye personeli tarafýndan yapýlan onarým tamamlandý Hattý tamamen yenilemenin daha maliyetli olmasý göz önüne alýnarak, bu tür bir güçlendirme çalýþmasý sonucunda atýksu kanalý daha ekonomik ve daha uzun ömürlü olacaktýr.


Çevreden Merkeze KENTSEL ÇALIÞMALAR

Ahrandý yolu geniþletilerek yeniden asfalt kaplandý Yol Çalýþmalarý * Tekstil 1360 Sokak’ta yol geniþletmesi amacýyla evlerin ön bahçeleri kamulaþtýrýlýyor, bahçe duvarlarý geri çekilerek düzgün ve geniþ bir cadde oluþturuluyor. * Ahrandý yolu geniþletilerek yeniden asfaltlandý, yol çizgileriyle güvenli bir görünüm kazandý.

Yapým aþamasýnda iken

Kaldýrým Çalýþmalarý *Ödemiþ Birgi arasý Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi ile Tekstil trafik ýþýklarý arasýndaki sol kaldýrým 123.810 TL bedelle ihale edilerek, 850 m ø 800'lük yaðmur suyu direnaj hattý yapýldý. Su drenaj borularýnýn üzerine 1200 m uzunluðunda kaldýrým yapýlarak 2200 m² beton parke kaplandý ve aydýnlatma yapýldý. Artýk kent merkezinden Tekstil mahallelerine yayalar, aydýnlatýlmýþ kaldýrýmlarda yürüyerek gidiyorlar.

TEKSTÝL YOLU

BÝRGÝ YOLU

24


Çevreden Merkeze KENTSEL ÇALIÞMALAR Kentlerde yaþayanlar ve mahalleler arasýnda farklýlýklarýn olmasý kaçýnýlmazdýr. Ancak bu eþitsizlik en az düzeye indirilmelidir. Kent içinde tüm yerleþim birimlerinin benzer görüntü ve geliþmiþlik düzeyini saðlayabilmek için Belediye çalýþmalarýmýz çevre mahallelerden baþlatýlmýþtýr. Belediyeler sosyal geliþmeleri önceden belirleyebilme yeteneðine sahip olmalýdýr. Tüm Ödemiþlilerde ortak bir kentlilik bilinci geliþmesinin yolu buradan geçer.

SARACOÐLU CADDESI ÝLE CEZAEVÝ ARASI

ZAFER MAHALLESÝ 1320 SOKAK

* Hastane Caddesinden, Efe Toplu Konut bölgesine ulaþýmýný saðlayan Cezaevi ile Saracoðlu Caddesi arasýnda 800 m uzunluðundaki arayol, kaldýrým ile birlikte düzenlenip, 1.500 m² beton parke kaplandý. * Zafer Mahallesi Toygarkent Yapý Koop. çevresinde kaldýrým düzenlemesi yapýlýyor. 460 m uzunluðunda yeni kaldýrým 688 m² beton parke ile kaplandý, yol aðaçlandýrýldý. * Zafer Mahallesi 1320 Sokak’ta (motodrag pisti yaný) kaldýrým düzenlemesine baþlandý. * Hürriyet Mahallesi1697 Sokak’ta 950 m çift taraflý kaldýrým düzenlemesi yapýldý. Yol içinde kalan direkler sökülerek yol daha kullanýþlý hale getirildi.

DÝKMEN CADDESÝ

KUVVETLÝ MAHALLESÝ

Sokak Düzenleme ve Güzelleþtirme Çalýþmalarý * Dikmen Caddesi'nde Perþembe Pazarý'nýn bulunduðu bölge ve Barbaros Caddesi'ndeki binalarýn dýþ cepheleri sývandý, boyandý, cephe görüntüleri düzeltildi. * Hürriyet Mahallesi Beþgöz Caddesi'nde bulunan Çoban Dede Türbesi yanýndaki alan düzenlendi. * Kuvvetli Meydaný düzenlenerek, cephelerin sýva ve boyalarý yenilendi. * Huzurevinin ve Ödemiþ Belediyespor tesislerinin boyalarý yenilendi.

25


Çevreden Merkeze KENTSEL ÇALIÞMALAR

1360 Sokak

1697 Sokak

Tekstil Mahallesi anayol kaldýrým çalýþmalarý ile 1697 Sokak kaldýrým ve asfalt çalýþmalarý tamamlandý. Tekstil Mahallesi 1360 Sokak yol ve kaldýrým çalýþmalarý, bina cephelerinin sýva ve boya çalýþmalarý devam ediyor.

Kantarcý Mahallesi

Çoban Dede Türbesi

Kantarcý Mahallesi sokak geniþletme, kaldýrým, meydan düzenleme çalýþmalarý ile cephelerin sýva ve boyalarýnýn yenilenme çalýþmalarýna baþlandý.

Cumhuriyet Mahallesi Çoban Dede Türbesi ve çevresi meydan düzenleme çalýþmalarý devam ediyor.

Park

Caddesi, Dikmen Caddesi, Emmioðlu ve Millet Caddelerinde yaya geçitleri çizilerek belirli iþaretler kondu.

* Süleyman Demirel Mahallesi Hallýoðlu Sitesi içine bir adet park yapýmý için ihaleye çýkýldý.

Yeraltý Çöp Konteynerleri

Otopark * Bengisu Mahallesi Katlý Otopark projesi Ýzmir 2 Nolu Bölge Koruma Kurulundan olumlu görüþ alýndý. Restorasyon *Çoban Dede Türbesinin restorasyonu için projeler Koruma Kuruluna gönderildi. Direnaj Hattý * Cezaevi ile Saracoðlu Caddesi arasýndaki yolda 360 m uzunluðunda ø 500 beton boru ile

* Montajlarý tamamlanmýþ olan yer altý çöp konteynerlerine ilave olarak Küçük Cami önü, Gölcük Sokak, Ahrandý yolu Cezaevi önü yaya geçitleri Saracoðlu Caddesi Saðlýk Parký önü, Beyazýt direnaj hattý yapýldý. Sokak Efe Ofset önü, Beþgöz Yaya Geçitleri Caddesi Çoban Dede Türbesi * Þehirde trafik düzenini önü, Akdeniz Caddesi Migros rahatlatmak amacýyla Ahrandý karþýsý, Salý Pazarý Kale Sokak, Yolu Cezaevi önü 1081 Sokak, Uyar Et Galerisi yaný ve Mercan Adnan Menderes Bulvarý Efe Sokak’a yeni konteynerler Konut önü, Salý Pazarý Marmara konuldu.

26


Ödemiþ’te çay keyfinin yeni adresi Ahrandý Çay Bahçesi

GECE GÖRÜNÜMÜ

GÜNDÜZ GÖRÜNÜMÜ demiþ Belediyesi Ahrandý Çay Bahçesi hizmete açýldý.

Ö

23 Nisan 2010 Cuma günü saat 16.00'da düzenlenen açýlýþ törenine, Kaymakam Abdurrahman Koçoðlu, Garnizon Komutaný Per. Yarbay Fuat Alakoç, Belediye Baþkaný Bekir Keskin, protokol üyeleri, Komþu Ýlçe ve Belde Belediye Baþkanlarý, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, Ödemiþ Belediyesi Eski Baþkaný Gülen Köymen ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Açýlýþta konuþma yapan Bekir Keskin: “Ahrandý Tepesi Ödemiþ'e yakýn en gözde tepelerimizden biridir. 1990 yýlýnda burada aktif

bir çalýþma baþlatýlarak 1993 yýlýnda dönemin Belediye Baþkaný Gülen Köymen tarafýndan düzenleme yapýlmýþtýr. Bize çay bahçesini düzenlemek kalmýþtý. Buradaki çalýþmalarýmýzý kendi imkânlarýmýzla yaptýk. Emeði geçen tüm çalýþanlara teþekkür ediyorum” dedi. Ödemiþ Eski Belediye Baþkaný Gülen Köymen ise yaptýðý konuþmada : “Ödemiþ halký çok þanslý. Belediyemiz miraslarýný birbirine en iyi þekilde devrederek eksik kalan halkalarý tamamlamakta. Bugün hizmete giren çay bahçesi de bunlardan biri. Bekir Keskin'e Ödemiþ'e böylesine güzel bir tesisi kazandýrdýðý için teþekkür ediyorum” dedi.

27

Ödemiþ Belediyesi tarafýndan halk için “Sosyal Alanlar Oluþturma Projesi” kapsamýnda inþa edilen Ahrandý Çay Bahçesi'nde çay 50 kuruþa satýlmaktadýr. Ulaþým için Ödemiþ Belediyesi tarafýndan cezaevi önünden ücretsiz dolmuþ seferleri düzenlenmektedir. Ayrýca çay bahçesinde düzenlenen yazlýk sinemada her cuma akþamý ücretsiz film gösterimi yapýlmaktadýr.


125. Yýl Kültür Park Karþýsý Yeni Fuar Alaný Projesi

125 . YIL TÜR KÜL K PAR

TEÞHÝR ALANI LUNAPARK SATIÞ ALANI

Þehir içindeki görüntü ve ses kirliliðini ortadan kaldýrmak, fuarýn daha düzenli ve modern bir hale gelmesini saðlamak amacýyla yeni fuar alaný düzenleme çalýþmalarýna baþlandý. Ödemiþ Belediyesi tarafýndan her yýl 313 Eylül tarihleri arasýnda düzenlenen fuar, bu yýl yeni yerinde açýlacak. Geçtiðimiz yýllarda Þehit Özpolat Caddesinde kurulan fuar, bu yýl 125. Yýl Kültürpark karþýsýndaki 17 bin m²'lik alanda kurulacak. Ýçinde 81 adet tanýtým, 120 adet satýþ standý, büfeler, tuvalet, 130 araçlýk otopark ve lunapark bulunan fuar alaný için çalýþmalar hýzla sürdürülmektedir. Yeni fuar alaný sadece 3-13 Eylül tarihlerindeki fuar için deðil, yýl içinde düzenlenecek diðer etkinliklerde de kullanýlmak üzere planlanýyor.

Gönül Evi yeni bir kapsamla hizmetinizde

G

önül evi olarak kullanýlan merkez yetersiz kalmasý ve ek fonksiyonlara olanak vermemesi nedeniyle “Sosyal Yardýmlaþma Merkezi” olarak yeniden düzenleniyor. Tariþ'ten kiralanan 670 m²lik depo binasýnda hizmet verecek olan merkez, Ödemiþ’te bir sosyal gereksinimi karþýlayacaktýr. Gýda bankasý, giyim ve ev eþyalarý olmak üzere üç birim olarak planlanan “Yardýmlaþma Merkezi”nde her birim ortalama 130 m² kullaným alanýna sahiptir. Mekanlar ihtiyaca göre esnekmodüler sistemle bölünerek gerektiðinde geniþletme ve daraltma yapýlabilecektir. Her birim kendi içinde gerekli depolama donanýmlarýna sahiptir. Merkezde giyim eþyalarý bölümünün servisi olarak çamaþýrhane ve sanayi tipi ütü birimleri de bulunmaktadýr.

28


Yeni kurulacak Perþembe Pazarý için kamulaþtýrýlan alan

Perþembe Pazarý daha geniþ bir alanda hizmet verecek

T

ürkmen Mahallesi, Dikmen Caddesi üzerinde yer alan 8910 m² arsa, belediyemizce 05.05.2010 tarihinde kamulaþtýrýlmýþtýr. Hemen yanýnda daha önceki yýllarda yol açýlmasý ya da geniþletilmesi nedeniyle belediyemize geçen 1064 m²'lik bir arsa daha vardýr.

Türkmen Mahallesi'nde kültürel ve sosyal faaliyetlerin geliþmesini saðlayacak bu alan, 19 Mayýs 2011 tarihinde halkýmýzýn hizmetine açýlacaktýr. Hedefimiz

Ambulans çevre yolu olarak da anýlan Dikmen Caddesi'nin son bölümünde kurulan Perþembe Pazarý'nýn caddeye taþarak trafiði engellenmesinin önüne geçilmesi ve Perþembe Pazarýna daha uygar bir alan yaratmak üzere Pazar'ýn yukarýda belirtilen arsalara taþýnmasý planlanmaktadýr. Ýçindeki 55 zeytin aðacýnýn da korunacaðý bu arsa üzerinde Perþembe Semt Pazarýnýn yaný sýra kafeterya, spor alanlarý, itfaiye, zabýta birimleri, yürüyüþ yolu ve muhtarlýk evinin de yer almasý düþünülmektedir.

29

kent merkezi ile çevre mahallelerin bütünleþmesidir. Bu çalýþma da kenar mahallelere yaptýðýmýz yatýrýmlarýn devamýdýr.


Temizlik Ýþleri Müdürlüðü “Çevreye Saygý”

YERALTI ÇÖP KONTEYNERLERÝ

“Herkes saðlýklý ve dengeli bir çevrede yaþama hakkýna sahiptir” ilkesinden hareketle, daha temiz, daha saðlýklý bir Ödemiþ hedefini görev bilen Temizlik Ýþleri Müdürlüðü çalýþmalarýna hýzla devam etmektedir. Cadde ve sokaklarýn süpürülmesi, temizlenmesi, evsel ve týbbi atýklarýn alýnmasý ve nakledilmesi, çöp toplama konteynerlerinin her zaman temiz ve saðlam durmasý için çalýþmalar sürdürülmektedir. Çaðdaþ bir kent görünümü yönünde çöp konteynerlerinin yeraltýna alýnmasý hususunda pilot çalýþmalar olumlu sonuç vermiþtir. Halkýmýz tarafýndan da beðenilmesi sonucu talepler doðrultusunda yeni yeraltý çöp konteynerlerinin yerleþtirilmesi devam etmektedir. Küçük Cami önü, Gölcük Sokak, Saracoðlu Caddesi Saðlýk Parký önü, Beyazýt Sokak Efe Ofset önü, Tekke Çoban Dede Türbesi önü, Akdeniz Caddesi Migros karþýsý, Salý Pazarý Kale Sokak Uyar Et Galerisi yaný ve Mercan Sokak'ta yerleþtirilen 16 adet çöp konteyneri ile Ödemiþ bir ilk gerçekleþtirmiþ olup, diðer kentlere örnek olmuþtur. Her yaþta vatandaþ çöplerini el deðmeden muhafaza istasyonuna atabilmektedir. Yeraltý çöp konteynerleri araç ve yaya trafiðini etkilememekte ve görüntü kirliliði de oluþturmamaktadýr. Otomatik olarak açýlýp kapanmasý da beklentilerin ötesinde bir çalýþma olduðunu göstermektedir. Ayrýca her hafta perþembe günleri saat 13.30'da umumi yerler ve camiler temizlenmektedir. Hafta içi çarþamba, perþembe, cuma günleri öðleden itibaren mahallelerimizde toplu süpürme çalýþmasý yapýlmaktadýr.

MAHALLE TOPLU SÜPÜRME

YENÝ ÇÝFTLER CÜZDANLARINI “FÝLE”DE ALDILAR

ÖDEMÝÞ KAYMAKAMI SAYIN KOÇOÐLU ATIK KAÐIT TOPLAMA KAMPANYASINI DESTEK VERÝRKEN

Ödemiþ'te atýlým yapmak, geleceði güvence altýna almak adýna çevre odaklý sosyal destek projelerinden biri de “Naylon Poþete Hayýr, Fileye Evet'' kampanyasýdýr. Bu kampanya ile vatandaþlara file ve kese kâðýdý daðýtýlarak, alýþveriþlerinde kullanmalarý özendirilmektedir. Þu ana kadar 15.000 adet kese kâðýdý ve 5.000 adet file daðýtýlmýþtýr. Ödemiþ Belediyesi bu çalýþmayla da çevre belediyelere öncü olmuþtur. Ayrýca bu kese kâðýdý ve fileler cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere belirli bir ücret karþýlýðýnda yaptýrýlmýþ böylelikle onlara da bir anlamda sosyal amaçlý destek saðlanmýþtýr. Bir baþka çalýþma da, geri kazaným düþüncesiyle atýk toplama kampanyasýdýr. Deðerlendirilebilir atýklarýn geri kazanýmlarýný saðlamak için, geri dönüþüm kutularý yapýlarak, atýk kâðýtlarýn geri kazanýmýnýn önemi vatandaþlara ve öðrencilere anlatýlmýþtýr. Ýlçemizde tüm kamu kuruluþlarýna ve resmi dairelere, odalara, muhtarlýklara, muhasebe ve avukatlýk bürolarýna, tüm okullara kutular daðýtýlarak kâðýtlarýn toplanmasý saðlanmýþtýr. Toplanan ilk parti kaðýt atýklar 25 ton olmuþtur. Bu projede amaç, doðayý ve doða varlýklarýný korumak ve koruma bilincini yaygýnlaþtýrmaktýr.

30


Park Bahçeler Müdürlüðü çalýþmalarý

P

arklarýyla ve çiçekleriyle ünlü þehrimizin daha estetik görünümü için çalýþan Müdürlüðümüz son dönemde aþaðýdaki çalýþmalarý geçekleþtirmiþtir: * Ahrandý tepesinde gazinonun alt bölümünde teraslar yapýlarak oturma alanlarý düzenlenmiþtir. Çay bahçesi peyzaj düzenlemelerinde 2700 m2 rulo çim uygulamasý yapýlmýþtýr. Ayrýca 300 saksýya gold taflan, ateþ, çim karanfili dikilerek düzenleme yapýlmýþtýr. Yamaçlarda orman sarmaþýðý kullanýlmýþtýr. Merdiven kenarlarýndaki çiçeklikler ticli servi ve aþýlý güllerle dizayn edilmiþtir. Ayrýca gölge saðlamak amacýyla saksýlý fýstýk çamý dikilmiþtir. * Ahrandý Tepesi seyir terasýna saksýlý 'karaçam', Ahrandý Gazinosu bahçesine saksýlý top akasya fidanlarý dikilmiþtir. * Ahrandý Gazinosuna giden yolda mevcut çam aðaçlarýndan devrilme tehlikesi olanlar gövdelerinden zincirle yere sabitlenerek önlem alýnmýþtýr. * Þ. Adnan Menderes Bulvarý - Cezaevi - Yeni Kent ortasýnda kalan kavþaðýn gold taflan ve berbersilerle düzenlemesi yapýlmýþ; uzatýlan refüj çimlendirilmiþtir. * Anafartalar Mahallesi Çilek Sokak, S. Demirel Mahallesi Cezaevi karþýsýna Emmioðlu Mahallesi Emeti Sokak, Zafer Mahallesi Karayollarý yanýnda yeni park düzenlemeleri yapýlýp çimlendirilmiþtir. * Kadýn iþçilerimiz de park, sokak, cadde ot temizliði ve çapalamalarýna Haziran ayýnda baþlamýþlardýr. * Mithat Paþa Caddesi ve Atatürk Caddesinin orta refüjlerinde ve orta refüj kuþaklarýnda çok yýllýk bitki uygulamalarý yapýlmýþtýr. * Parklarýmýza ahþap bank takviyesi yapýlmýþtýr. * Dikmen Caddesi kavþaðýnda çiçek düzenlemesi yapýlmýþtýr.

Ödemiþ, parklarýyla ve yeþillikleriyle güzel...

31


Sahipsiz Hayvanlar için Bakýmevi ve Rehabilitasyon Merkezi

K

entlerimizde büyük bir sorun haline gelmiþ olan sokak hayvanlarý, Ödemiþ Belediyesi'nce hayvan barýnaðýnda aþýlanýyor ve kýsýrlaþtýrýlýyor. 2009 Haziran ayýnda faaliyete baþlayan Hayvan Bakýmevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bugüne kadar 550 sokak hayvaný aþýlanmýþ, kýsýrlaþtýrýlmýþ ve kayýt altýna alýnmýþtýr. Belediye Veteriner Hekimi Aylin Aktaþ'ýn yürüttüðü çalýþmalar sonucu, Hayvan Bakýmevi ve Rehabilitasyon Merkezinde toplanan baþýboþ hayvanlara öncelikle parazit tedavisi uygulanýp, 10 gün gözetim altýnda tutuluyor. Daha sonra kýsýrlaþtýrma operasyonu yapýlan hayvanlarýn her birine küpe takýlarak kayýt altýna alýnýyor. Operasyon sonrasý kontrolleri yapýlan hayvanlara kuduz aþýsý da yapýlýyor. Hayvan Bakýmevi ve Rehabilitasyon Merkezinde, aþýsý ve kýsýrlaþtýrma operasyonu

tamamlanmýþ olan hayvanlara, vatandaþlardan gelen talepler doðrultusunda sahiplendirme de yapýlabiliyor. Ayrýca sahipli hayvanlarýn da kýsýrlaþtýrma, aþýlama ve tedavisi gibi klinik hizmetler de bu merkezde veriliyor. 300 hayvan kapasiteli yeni rehabilitasyon merkezimiz tamamlanmýþ olup önümüzdeki ay düzenlenecek olan bir açýlýþla faaliyete geçirilecektir. 5460 m² açýk alan, 484 m² kapalý alana sahip olan merkezde her hayvan için ayrý padog ve serbest gezinme yerleri, ayrýca 10 hayvan kapasiteli karantina bölümü, yavrulu anne bölümü ve yavrular için ayrý ayrý bölümler bulunacaktýr. Rehabilitasyon merkezinde sokak köpeklerinin yaný sýra kediler için de ayrý bir ünite olacaktýr. Sokak kedilerinin de kýsýrlaþtýrma ve aþýlama iþlemleri burada yapýlacaktýr. Ýlçemizdeki sahipsiz hayvanlar

32

konusunda duyarlý vatandaþlarýmýzýn da talebi doðrultusunda Ýzmir Çevre Ýl Müdürlüðü'nün önderliðinde Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Kursu 2010 yýlýnýn Eylül ayýnda baþlatýlacaktýr.


15 personelimiz “Ýþ Makinesi Operatörlük Belgesi” aldý makineleri operatörlüðü eðitimi alacaklardýr” dedi. Belediye Baþkaný Bekir Keskin ise, yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi:

demiþ Belediyesi ile Mesleki Eðitim Merkezi arasýnda imzalanan protokol gereði Belediye Fen Ýþlerinde çalýþan fakat mesleki eðitim belgesi olmayan personele teorik ve pratik uygulama kursu verildi.

Ö

Belediyemiz hizmetiçi eðitim statüsünde sýhhi tesisat, elektrik, iþ makineleri ve inþaat alanýnda

verilen eðitimleri sürecektir. Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Sedat Yeþilyaðcý törende yaptýðý konuþmada, “Ýlk aþama olarak iþ makinesi belgesi olmayan 15 elemana 60 saatlik kurs verildi. Ýþ operatörlüðü belgesi alan personelin bu belgeleri daha sonra ehliyetlerine iþlenecektir. Önümüzdeki günlerde 2. dönem kurslar açýlacak. Bu kurslara da toplam 12 kiþi katýlarak iþ

“Ödemiþ Belediyesi'nde çalýþan personelin eðitimleri tamamlanarak belgeleri verilecek. Belgesiz çalýþanýmýz kalmamalý. Ýlk kursumuz baþarý ile tamamlandý. Önümüzdeki aylarda sýhhi tesisat, elektrik, inþaat ve iþ makineleri alanlarýnda da kurslar açýlarak personelimiz ehliyetli hale getirilecek. Bu çalýþmalarda Ödemiþ Mesleki Eðitim Merkezi’ne ve Ýdareci öðretmenlerimize desteklerinden dolayý teþekkür ederim.” Konuþmalarýn ardýndan Belediye Baþkaný Bekir Keskin tarafýndan kursiyerlere belgeleri verildi.

ÝÞ-KUR aracýlýðýyla 15 kiþiye, sezonluk iþçi olarak da 40 kiþiye istihdam saðlandý Þ – KUR'un 2010 yýlý için tertiplemiþ olduðu TYÇP 'Toplum Yararýna Çalýþma Programý' çerçevesinde belediyemize 199 iþçi adayý baþvuruda bulundu. 25 Mart 2010 tarihinde Belediye Destek Birimlerinde, 199 kiþi içinden 15 kiþi Ödemiþ II. Noteri huzurunda çekilen kura sonucunda belirlendi.

Ý

15 iþçi Park ve Bahçeler Müdürlüðü bünyesinde 01.04.2010 tarihinde altý ay süreli iþe baþladý. Göreve baþlayan iþçiler, Eylül sonuna kadar çalýþacaklar. Öte yandan yaz sezonu boyunca farklý bölümlerde 40 kiþi belediye hizmetlerinde görev yapmaktadýr. Böylece, geçici de olsa 55 kiþiye iþ imkaný saðlanmýþ olmaktadýr. Noter çekiliþi yapýlýrken

33


Park-Bahçe hizmetlerinde kadýnlarýn istihdamýna öncelik veriliyor Ö

demiþ Belediyesi sýnýrlarý içinde 83 park ve yeþil alan bulunmaktadýr. Kentimizdeki 185.800 m2 lik yeþil alandaki aðaç, çiçek ve çalý bitkilerinin dikilmesi, budama, bakým, ilaçlama ve sulama iþlerinin yaz aylarýnda daha yoðun bir þekilde sürdürülmesi gereðinden hareketle Ödemiþ Belediyesi, kadýnlarýn aile bütçesine katký saðlamalarý amacýyla geçtiðimiz yaz baþlattýðý bir uygulamayý bu yýl da tekrarlamaktadýr.

Bu yýl park-bahçe-refüj bakýmýnda çalýþacak 10 kadýn 1 Haziran 2010 tarihinde iþbaþý yapmýþtýr. Yaz boyunca devam edecek olan bu çalýþmalar kapsamýnda cadde, sokak, otopark, oyun parký ve parklarýn ot temizliði ve çapalama iþleri yapýlmaktadýr.

Eski hükümlülere istihdam Ö

demiþ Belediyesi, Eski Hükümlü kadrosunda çalýþtýrýlmasý gerekli olan iþçiler için noter huzurunda çekiliþ yaptý.

Kamu Kurum ve Kuruluþlarýna Eski Hükümlü Ýþçi Alýnmasý yönetmeliði uyarýnca, Türkiye Ýþ Bulma Kurumu kanalýyla mevcut personelin %2'si oranýnda eski hükümlü çalýþtýrma zorunluluðu bulunmaktadýr. Yönetmelik gereðince, 24 Haziran 2010 tarihinde belediye hizmet binasý toplantý salonunda noter huzurunda kura çekildi. 40 kiþinin müracaatý arasýndan yapýlan çekiliþte, bir þoför, bir beden iþçisi kadrosu için üç asil, üç yedek kiþi belirlendi. Ödemiþ Belediyesince, kura ile belirlenen kiþiler arasýnda yapýlan sýnav sonucuna göre bir þoför ve bir beden iþçisi olmak üzere toplam iki kiþi iþe alýndý.

34


Ekonomi Ýpek böceði yetiþtiren KONAKLI bayanlar

“Geleneksel Ýpek Böcekçiliðini Teþvik ve Geliþtirme Projesi” kapsamýndaki çalýþmalar

Ýpek böceði larva teslimi Ödemiþ Belediyesi ve Ödemiþ Kent Konseyi Kadýn Meclisi iþbirliði ile 8 Þubat 2010 tarihinde baþlatýlan "Geleneksel Ýpek Böcekçiliðini Teþvik ve Geliþtirme Projesi" kapsamýnda, 9 Mart 2010 tarihinde "Ýpek Böceði Yetiþtiriciliði ve Ýpekçilik" konulu panel düzenlendi. Ödemiþ Belediyesi Þehir Salonunda düzenlenen panelin oturum Baþkanlýðýný Ödemiþ Kent Konseyi Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Hüseyin

Akdemir yaptý. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Parlak, Bursa Kozabirlik Genel Müdürü Ýsmail Aydýn, Mert Ýpek Dokuma Ýþletmecisi Zeki Mert ve Ödemiþ Ýpek Dokuma Ýþletmecisi Eyüp Bayýndýr'ýn panelist olarak katýldýðý "Ýpek Böceði Yetiþtiriciliði ve Ýpekçilik" paneli geniþ bir katýlýmla amacýna ulaþtý. Proje kapsamýnda 2 Nisan 2010 tarihinde Yýldýz Kent Müzesi

Konferans Salonu'nda, Bursa Koza Birlik Tarým Satýþ Kooperatif Müdürü Eyüp Ceylan'ýn konuþmacý olarak katýldýðý seminerde üreticilere yönelik bilgilendirme yapýldý. Seminere, Ödemiþ Kent Konseyi Kadýn Meclisi Üyeleri, ipek böceði üretme talebinde bulunan üreticiler, yerel basýn temsilcileri ve TRT Haber Kanalý temsilcileri de katýldý. TRT tarafýndan çekilen görüntüler daha sonra TRT'de haber olarak yayýnlandý. 16 Nisan 2010 tarihinde Ödemiþ Kent Konseyi bürosunda, Bursa Koza Birlik Denetim Kurulu üyesi Durmuþ Yýlmaz tarafýndan, seminere katýlan ve ipek böceði üretme talebinde

35

bulunan üreticilere, ipek böceði larvalarý teslim edilerek, bilgilendirme yapýldý. Bursa Koza Birlik Yetkilileri ile Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Kadýn Meclisi temsilcileri tarafýndan, ipekböceði larvalarýnýn üreticilere teslim edilmesinden kozalarýn toplanmasýna kadar olan süreçte, üreticiler her hafta ziyaret edildi ve ipek böceklerinin geliþimi yerlerinde takip edildi. Haziran ayý baþlarýnda sarmaya baþlayan Ödemiþ ve çevresindeki 3 ton civarýnda koza, çeþitli tarihlerde Koza Birlik yetkilileri tarafýndan yerlerinden teslim alýndý. Ödemiþ Belediyesi ve Ödemiþ Kent Konseyi


Ekonomi

sonuçlarýný ele alan bir sunum yaptý. Daha sonra Koza Birlik Genel Müdürü Ýsmail Aydýn ve Belediye Baþkaný Bekir Keskin tarafýndan 70 ipek böceði yetiþtiricisine ücretleri ve sertifikalarý takdim edildi.

Ýpek böceði yetiþtiren üreticiler koza bedellerini alýrken iþbirliði ile yürütülen "Geleneksel Ýpek Böcekçiliðini Teþvik ve Geliþtirme Projesi"nin 2010 yýlý koza üretim sezonunun son aþamasý üreticilere koza bedellerinin ödenmesiyle tamamlandý. 21 Haziran 2010 tarihinde Ödemiþ Yýldýz Kent Müzesi Konferans Salonunda üreticilere koza bedellerinin ödenmesiyle ilgili tören düzenlendi. Törene Ödemiþ Belediye Baþkaný Bekir Keskin, Ödemiþ Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Özlem Kýrlý, Ödemiþ Kent Konseyi Kadýn Meclisi üyeleri, Beydað Belediye Baþkaný Vasfi Þentürk, Birgi Belediye

Baþkaný Cumhur Þener, Konaklý Belediye Baþkaný Mustafa Kantarcý, Ovakent Belediye Baþkaný Ali Demirel, Bursa Koza Birlik Genel Müdürü Ýsmail Aydýn ve Denetim Kurulu Üyesi Durmuþ Yýlmaz ve üreticiler katýldý. Törende, Bursa Koza Birlik Genel Müdürü Ýsmail Aydýn, projeyi hayata geçiren ve yürütülmesi aþamasýnda desteklerini esirgemeyen Ödemiþ, Beydað, Birgi, Konaklý, Ovakent Belediye Baþkanlarý ile Ödemiþ Kent Konseyi Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Akdemir ve Ödemiþ

Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Özlem Kýrlý'ya plaket verdi. 2007 yýlýndan bu yana bölgedeki ipekböceði üretimini yeniden canlandýrmak amacýyla bireysel çalýþmalar yapan ve projenin fikir sahibi olan öðretmen Gülfer Keskin, ipek böcekçiliðinin Ödemiþ'teki geçmiþini, son dört yýldýr bu konudaki bireysel çalýþmalarýný ve 2010 yýlý sezonu için Ödemiþ Belediyesi, Ödemiþ Kent Konseyi ve Koza birlik ortaklýðýyla yapýlan "Geleneksel Ýpek Böcekçiliðini Teþvik ve Geliþtirme Projesi"ile ilgili çalýþmalarý ve

Ödemiþ Belediyesi ve Ödemiþ Kent Konseyi iþbirliði ile yürütülen proje kapsamýnda, Birgi, Konaklý, Ovakent, Beydað ve diðer köylerdeki üreticilere kilogramý 18 TL omak üzere 45 bin TL daðýtýldý. Projede en çok geliri Beydaðlý kadýnlar elde etti. 16 bin 252 TL'lik gelir ile birinci olan Beydað'ý Ödemiþ izledi. Ödemiþ merkez ve köylerindeki kozalardan 8 bin 512 TL gelir elde edildi. .252,90 TL 1- Beydað : 16 512,42 TL 2- Ödemiþ : 8. 2,87 TL 3- Konaklý : 7.49 96 TL 4- Birgi : 4.883, 493,11 TL 5- Ovakent : 4. 9,03 TL 6- Çaylý : 2.81 2,91 TL 7- Kozanlý : 49 224,46 TL 8- K.Avulcuk :

Ýpek böceði yetiþtiren OVAKENT’li öðrenciler

36


konferansta konuþmacý, Ege Üniversitesi Ödemiþ Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardýmcýsý ve Kent Konseyi Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Akdemir idi. Ödemiþ Ticaret Odasý ve Ödemiþ Ticaret Borsasý'nýn sponsor olduðu konferans, kalabalýk bir izleyici topluluðu tarafýndan takip edildi.

demiþ Belediyesi ve Ödemiþ Kent Konseyi iþbirliði ile “Pamuk ve Pamukçuluk Sektörünün Önemi” konulu konferans düzenlendi. 1 Nisan 2010 tarihinde Ödemiþ Nikah Salonu'nda yapýlan

Ö

AKDEMÝR, “PAMUK ENDÜSTRÝSÝNÝ TAMAMLAMIÞ TEK BÝTKÝDÝR” Hazýrladýðý slaytlarla birlikte sunum yapan Kent Konseyi Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Akdemir: “Pamuk bizim için vazgeçilmez bir üründür. Ülkenin 107 Milyar dolarlýk ihracat gelirinin

21 Milyar dolarý tekstil alanýndan geliyor. Pamuktan 1.5 Milyon ton yað alýyoruz. Pamuk bir denge bitkisidir. Saplarýný yakarýz, kaðýt hammaddesidir. 3.5 Milyon kiþi doðrudan pamuk iþinde çalýþýr; bunlar aileleriyle birlikte 12 Milyon insan demektir. Ülkedeki gizli iþsizliðin önüne geçen önemli bir alandýr. Pamuk, endüstrisini tamamlamýþ tek bitkidir” dedi. Akdemir, 14 yýllýk bir araþtýrmanýn ürünü olan renkli pamuðun Tarým Bakanlýðý tarafýndan tescil edildiðini, literatüre Akdemir ve Emirel adýyla girdiðini, bu baþarýnýn da Ödemiþ Meslek Yüksek Okuluna ait olduðunu belirtti.

“Süt Sýðýrcýlýðýnda Verimlilik”

E

ge Üniversitesi'nin kuruluþunun 55. yýlý etkinlikleri kapsamýnda, Ege Üniversitesi Ödemiþ Meslek Yüksekokulu ve Ödemiþ Belediyesi iþbirliði ile “Süt Sýðýrcýlýðýnda Verimlilik” paneli 3 Mart 2010 tarihinde Belediye Þehir Salonu'nda düzenlendi. Panele, Ödemiþ Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýrfan Akça, Ege Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Azmi Telefoncu, Ödemiþ Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Yýlmaz Þayan, Kayaköy Belediye Baþkaný Ali Akkaþlý, Çaylý Belediye Baþkaný Rýfat Önder, Bademli Belediye Baþkaný Selahattin Kundak, Ýlçe Tarým

Müdürü Ýbrahim Altýntaþ, Kiraz Ýlçe Tarým Müdürü Alparslan Dankaz, Ödemiþ Ziraat Odasý Baþkaný Ahmet Kocaða, Meslek Yüksek Okulu öðretim üyeleri, çiftçiler ve öðrenciler katýldý. Panelin birinci oturumda Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Kadir Zeybek, Tarsim Bölge Koordinatörü Fahri Yýldýrým, Yrd. Doç. Dr. Erdal Yaylak, Doç. Dr. Atilla Kaya süt sýðýrcýlýðý konusunda davetlileri bilgilendirdiler.

Panelin ikinci oturumunda ise, Prof. Dr. Asým Kýlýç, Yrd. Doç. Dr. Yusuf Konca süt sýðýrlarýnýn beslenmesi konusunda bilgiler verdiler. Prof. Dr. Ahmet Alçiçek, hayvan beslemede kaba yemin önemi ve kalitesi hakkýnda bilgi verirken, Veteriner Hekim Mehmet Çelikkaleli, “Ödemiþ'te Sýðýrcýlýðýn, Dünü Bugünü ve Yarýný” adlý bir sunuþ yaptý. Panel sonunda panelistler, davetlilerin sorularýný cevaplandýrdý.

“Alternatif Sebzecilik” iþbirliði ile "Küçük Menderes Havza Sebzeciliði ve Alternatif ürünler" konulu panel 29 Mart 2010 tarihinde yapýldý.

demiþ Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ödemiþ Meslek Yüksek Okulu

Ö

Belediye Nikâh Salonu’nda düzenlenen panele Belediye Baþkaný Bekir Keskin, Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Yýlmaz Þayan, belde belediye baþkanlarý, öðretim üyeleri, üreticiler ve öðrenciler katýldý. Belediye Baþkaný Bekir Keskin, panelin açýlýþ konuþmasýnda:

37

"Küçük Menderes havzasý, tarýmsal havza olarak dünyanýn en verimli, özellikle üç önemli mahsul ve yüzlerce çeþit deðerli ürünün yetiþtiði havzalarýmýzdan bir tanesi. Son yýllarda üreticilerimiz, ürünlerinden hak ettikleri parayý kazanamýyor. Bizim de havza olarak mutlaka alternatif ürün modellerini üreticimizle buluþturmamýz gerekli. Bu konuda üniversite iþbirliði ile çalýþmalarý sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

Ekonomi

Çiftçiler pamuðunu geri istiyor


Etkinliklerimiz

THM, TSM korolarýndan naðmeler Ö

demiþ Belediyesi 'Türk Sanat Müziði' ve 'Türk Halk Müziði' korolarýnýn yer aldýðý ' Korolar Konseri', 21 Nisan 2010 tarihinde Saray Düðün Salonu'nda yapýldý. Konser Türk Sanat Müziði Korosunun dinletisiyle baþladý. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziði Konservatuarý öðretim görevlisi Erkan Aydýn'ýn yönetimindeki Türk Sanat Müziði Korosu birbirinden güzel þarkýlarý seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde, Türk Halk Müziði Korosu sahne aldý. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziði Konservatuarý Ana Sanat Dalý Baþkaný Gazi Erneder Kaya yönetimindeki koro, birbirinden güzel türküleri seslendirdi. Türkülere danslarýyla eþlik eden halk oyunlarý kursu öðrencilerinin gösterileri geceye ayrý bir renk kattý. Konser

sonrasýnda Belediye Baþkaný Bekir Keskin, koro þeflerine birer buket vererek, tüm koro üyelerine teþekkür etti.

“Balkan Rüzgârlarý” gecesi yapýldý.

demiþ Belediyesi ve Ege Üniversitesi iþbirliði ile düzenlenen 12.Uluslararasý Halk Danslarý Festivali 10 Mayýs 2010 tarihinde Salý Pazarý'nda

Ö

Ege Üniversitesi Gençlik Festivali Topluluðunun katkýlarýyla bu yýlki festivale Bulgaristan ve Yunanistan konuk ülke olarak katýldý. Rengârenk giysileriyle sahneye çýkan Bulgaristan Ensemble Paldi Üniversitesi Halk Danslarý Ekibi ve çoðunluðu Helenlerden oluþan Yunanistan Ýyonia Üniversitesi Halk Danslarý

Topluluðu'nun gösterileri Ödemiþliler tarafýndan büyük beðeni ile izlendi. Programýn sonunda Belediye Baþkaný Bekir Keskin, Yunanistan Ýyonia Üniversitesi Halk Danslarý Topluluðu sorumlusu Anastasya Flaktatidou, Bulgaristan Ensemble Paldin ekibi sorumlusu Valery Kostadinof ve Ege Üniversitesi Gençlik Festivali Topluluðu Baþkaný Volkan Gönen'i tebrik ederek çiçek takdim etti.

Ödemiþ'te Kafkas esintisi zmir Kuzey Kafkasyalýlar Kültür Sanat ve Eðitim Derneði tarafýndan organize edilen ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Aydýn Belediyesi, Konak Belediyesi, Ödemiþ Belediyesi, Buca Belediyesi, Pamukören Belediyesi, Bornova, Ödemiþ, Söke, Arýkbaþý, Ýlkkurþun, Aydýn, Nazilli ve Denizli Kafkas Derneklerinin katkýlarýyla 2-9 Temmuz 2010 tarihleri arasýnda

Ý

düzenlenen festivale 10-18 yaþ arasý 150 dansçý katýldý. Festival kapsamýnda 7 Temmuz 2010 tarihinde Ödemiþ'te düzenlenen gecede Kaberdey Balkar Özerk Cumhuriyeti, Güney Osetya ve Çeçenistan Halk Danslarý gösterileri sahnelendi. Gecede, Çeçenistan Ekibinin Lirik Dansý ve Kaberdey Balkar

38

Özerk Cumhuriyeti Ekibinin Sapieva Bayram, Adige, Vudeheþt ve Ubýh Danslarý, Güney Osetya Ekibinin ise Skifi Daðlarý ve Bayram Dansý gösterileri izleyiciler tarafýndan büyük beðeni ile izlendi. Zalina'nýn müzik dinletisi ve Djemuk Marþan'ýn okuduðu þiir de davetliler tarafýndan büyük alkýþ aldý.


Etkinliklerimiz

Avlukahve'de “Çarþamba Dinletileri” demiþ Belediyesi Yýldýz Kent Müzesi içinde, vatandaþlarýn rahatlýkla sohbet edip, çay içebileceði yeni bir mekan düzenlendi. Avlukahve olarak adlandýrýlan mekanda her Çarþamba akþamý “Çarþamba Dinletileri” düzenlenmektedir. Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý, Aydýn Adnan Menderes Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarý'ndan çeþitli müzisyen ve gruplarýn yer aldýðý dinletiler Ödemiþliler tarafýndan büyük ilgi görmektedir.

Ö

Çarþamba dinletilerinden görüntüler 26 Mayýs 2010 Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý Flüt Sanatçýsý Eser Kýlýnç

16 Haziran 2010 Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý Trio Dinletisi Müzisyenler: Keman: Gündüz Öðüt, Gitar: Tolga Alpay, Kontrbas: Kürþat Ant 30 Haziran 2010 Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý Yaylý Sazlar Quartet Grubu Müzisyenler: Keman: Ozan Akkol, Viyola: Betül Yýldýztekin, Viyolonsel: Emre Sayarý, Keman: Canan Cihangir, Piyano: Ece Tokatlý Sayar

2 Haziran 2010 Aydýn Adnan Menderes Üniversitesi Eðitim Fakültesi Müzik Bölümü Öðretim Görevlisi Güray Alyörük – Gitar Dinletisi.

9 Haziran 2010 Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziði Konservatuarý Öðretim Görevlisi ve Ödemiþ Belediyesi Gitar Kursu Eðitmeni, Kemal Zülal'in öðrencilerinin gitar dinletisi.

7 Temmuz 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarý Þan Bölümü'nden Evrim Yýldýrým, Baðlama ve Gitar Dinletisi.

39


Etkinliklerimiz

KAHKAHA DOLU DAKÝKALAR “YÝYOZ, ÝÇÝYOZ, ÖDEYEMÝYOZ” demiþ Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde, Yalçýn Menteþ Tiyatrosunun “Yiyoz, Ýçiyoz, Ödeyemiyoz” adlý oyunu cep sinemasýnda halka ücretsiz olarak sahnelendi.

Ö

2 perdeden oluþan oyun, günümüzde yaþanan kredi kartlarý ile ilgili olaylarý farklý bir mizah dili ve farklý bakýþ açýsýyla ele alýyor. Uðraþ Güneþ'in yazdýðý, Serkan Budak'ýn yönettiði ve müziklerini Murat Akbulut'un yaptýðý oyunda: Yalçýn Menteþ, Fatma Can, Erman Okay, Ebru Kural, Serkan Budak, Kaan Taþaner, Duygu Paracýkoðlu ve Uðraþ Güneþ rol alýyor. 7 Nisan 2010 tarihinde Cep sinemasýnda iki seans halinde sahnelenen oyunda, vatandaþlara cazip tekliflerle bankalarýn

sunduklarý imkânlar, ödenmeyen borçlar, hem güldürüyor hem de düþündürüyor. Hayatýn içinden yansýtýlan oyunda, Yalçýn Menteþ þeytan

rolünde, dünyadaki sermaye güçleri ile iþbirliði yaparak insanlarý kredi kartlarýný nasýl kullanacaklarý konusunda kurnazca yönlendiriyor.

''HADÝ HAYIRLI TRAÞLAR''

T

iyatro sanatçýsý Osman Cavcý'nýn yazýp yönettiði “Hadi Hayýrlý Traþlar” adlý oyun 31 Mayýs Pazartesi akþamý Ödemiþlilerle buluþtu. Salý Pazarý’nda düzenlenen tiyatro gösterisinde, bir mahalledeki kuaför Meto'nun baþýndan geçenler mizahi bir tarzda anlatýlýyor. Oyunda; Osman Cavcý, Metin Yýldýrým, Kamil Zaim, Nurettin Çetiner, Sinem Akyüz, Ýnci Erok ve Ýlker Görkem rol alýyor. Ýki perdelik komediden oluþan oyun izleyiciler tarafýndan büyük beðeni

ile izlendi. Gösteri sonunda Belediye Meclis Üyesi Yaþar

40

Tokalý oyuncularý tebrik ederek, çiçek takdim etti.


demiþ Belediyesi tarafýndan 29-30 Mayýs tarihlerinde “Doðanýn Uyanýþýnda Ýlkbahar Kültür ve Sanat Etkinlikleri” düzenlendi.

Ö

Yýldýz Kent Müzesi'nde düzenlenen etkinlik, ikinci yeni þiir akýmýnýn baþta gelen ozaný Ece Ayhan ile Ödemiþli ozan Fethi Savaþçý'nýn özgün mektuplarýnýn sergisiyle baþladý. Etkinliðe Belediye Baþkaný Bekir Keskin, Emniyet Müdürü Osman Aral, Ýl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri ve çok sayýda

vatandaþ katýldý. Belediye Baþkaný Bekir Keskin, mektuplarýn belediyeye baðýþlanmasý ve serginin Yýldýz Kent Müzesi’nde açýlmasýnda katkýda bulunan emekli Hamburg Baþkonsolosu Ülkü Baþsoy'a teþekkür ederek; “Yýldýz Kent Müzesi’ni, Ödemiþ'in kültürünü yansýtan araç, gereç, eþya ve kültürel malzemelerle dolduracaðýz. Ödemiþ her geçen gün kültüre deðer veren bir kent olmaya baþladý” dedi. Sergi açýlýþýnýn ardýndan,

“Þiir Dinletileri” demiþ Belediyesi Edebiyat Atölyesinde eðitim alan 14 kursiyer tarafýndan þiir dinletileri düzenlenmektedir. Nazým Hikmet, Can Yücel, Orhan Veli Kanýk gibi ünlü þairlerin þiirleri kursiyerler tarafýndan seslendirilmektedir.

Ö

Bugüne kadar “Kadýn Þiirleri”, “Yaz Þiirleri”, “Kýþ Þiirleri” ve “Sevda Þiirleri” temalý olmak üzere toplam dört þiir dinletisi düzenlenmiþtir. Dinletilerde, gitar ve baðlama kursu kursiyerlerinin ezgileri eþliðinde okunan þiirler davetliler tarafýndan büyük beðeni ile izlenmiþtir.

41

piyanist Nazlý Iþýldak ve öðrencileri Ali Taþbek ile Ege Erdem tarafýndan piyano resitali sunuldu. Münih Üniversitesi Türkoloji Bölümü öðretim görevlisi Özgür Savaþçý ve þair Hüseyin Alemdar'ýn þiir dinletisi izleyiciler tarafýndan büyük beðeni ile izlendi. 30 Mayýs Pazar günü saat 18.00'de baþlayan etkinlikte de, Hüseyin Peker ve Özcan Yalým'ýn þiir dinletisi, sonrasýnda da kompozitör piyanist Eda And'ýn piyano resitali sunuldu.

Etkinliklerimiz

“Doðanýn uyanýþýnda Ýlkbahar kültür ve sanat” etkinlikleri


Etkinliklerimiz

Resim þenliði

“Efeler, Yörükler, Türkmenler, Geçmiþe Dokunuþlar” resim sergisi Ressam Mustafa Ali Kasap tarafýndan hazýrlanan “Efeler, Yörükler/ Türkmenler Geçmiþe Dokunuþlar” resim sergisi Birgi Çakýraða Konaðý'nda sergilendi.

demiþ Belediyesi Resim Atölyesi tarafýndan 18 Nisan 2010 tarihinde Resim Þenliði düzenlendi. 3 Eylül Tayyare Parký'nda düzenlendi.

Ö

“Ebemkuþaðý” Fotoðraf Sergisi Ö

demiþ Belediyesi Fotoðraf Atölyesi kursiyerleri tarafýndan 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý kutlama etkinlikleri çerçevesinde, “Ebemkuþaðý” fotoðraf sergisi açýldý.

Karma fotoðraflarýn bulunduðu 40 fotoðraf, 25 Mayýs 2010 tarihine kadar, cep sinemasý altýndaki sergi salonunda sergilendi. Fotoðraflarý bulunanlar;

Ahmet Balcýlar, Aylin Uyan, Fehime Ýnci, Ýlhan Biçer, Nedret Baðlan, Nezihe Uzunkol, Nurgül Fidan, Özlem Özar, Safiye Özçelik, Safure, Sedat Çalýkkasap, Selen Köymen, Serpil Özben, Sevil Çalýkkasap, Süleyman Ildýz, Yasemin Birinci, Zinnur Özesmi, Zuhal Talu. Eðitmenler; Ruhi Ödev, Levent Aybars Özdemir, Fadýl Olcay, Akýn Yanarcalý, Cenap Mat

19 MAYIS GENÇLÝK ÞÖLENÝ

1

9 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Ödemiþ'te fener alayý düzenlendi. Kaymakam Abdurrahman Koçoðlu, Garnizon Komutaný Per. Yarbay Fuat Alakoç, Belediye Baþkaný Bekir Keskin, Birgi Belediye Baþkaný Cumhur Þener ve çok sayýda vatandaþýn katýldýðý fener alayý yürüyüþü Ticaret Meslek Lisesi önünden baþladý. Fener alayýnda, vatandaþlar ellerindeki meþaleler ve Türk bayraklarýyla Hükümet Meydanýna kadar yürüdüler. Yürüyüþ sonrasýnda Hükümet Meydaný önünde Ödemiþ Belediyesi tarafýndan Grup MECAZ konseri düzenlendi. Hükümet Meydanýný dolduran vatandaþlar, Grup Mecaz'ýn söylediði türkülere eþlik ederek doyasýya eðlenip, dans ettiler.

42


lkemizde her yýl 18-24 Mart tarihleri arasý “Yaþlýlar Haftasý” olarak kutlanmaktadýr. Ödemiþ Belediyesi de Yaþlýlar Haftasý’nda her yýl olduðu gibi çeþitli etkinlikler düzenledi.

Ü

Yaþlýlar Haftasý programýnýn ilk gününde, huzurevi sakinlerimizin yaþlýlýk dönemini saðlýklý ve huzurlu geçirmeleri amacýyla, aile hekimi Dr. Bilgin AYDINOÐLU ile iþ birliði yapýlarak yaþlýlarýmýza saðlýk taramasý yapýldý. 18 Mart Çanakkale Þehitlerini Anma Günü sebebiyle huzurevinde “Gelibolu” adlý film gösterildi. Huzurevinde 19 Mart 2010 tarihinde “Temizlik ve Kronik Hastalýklarla Mücadele Etme Yollarý” konulu slayt gösterisi ve seminer düzenlendi. 20-21 Mart 2010 tarihlerinde ise Ödemiþ halkýnýn huzurevine ziyaretleri kabul edildi. 22 Mart 2010 tarihinde Kaymakam Abdurrahman Koçoðlu, Belediye Baþkaný Bekir Keskin ve protokolünün katýlýmý ile Ahrandý Aile Restoraný’nda “Yaþlýlar Haftasý Yemeði” düzenlendi. Huzurevi sakinlerinden oluþturulan müzik grubu da güzel þarkýlarý ile yemeðe renk kattý. Huzurevi sakinleri Ahrandý Aile Restoraný’nýn temiz havasýnda mutlu bir gün geçirdiler. 23 Mart 2010 tarihinde Ege Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu, huzurevi sakinlerini ve personelini okulda misafir etti. Personelimize yaþlý bakýmý ve yaþlý psikolojisi hakkýnda bilgi verilirken, yaþlýlarýmýz müzik eþliðinde eðlendiler. Huzurevinde kalmayan, sosyal

çevrelerinden kopmak istemeyen, evlerinde yalnýz hayatlarýný sürdürmeye çalýþan muhtaç yaþlýlarýmýz için “Yaþlý Hizmet Birimi” 2007 yýlýndan beri çalýþmalarýný sürdürmektedir. Bu birim evde yaþayan yaþlýlarýmýza her gün sýcak yemek, gýda ve giysi yardýmý yapmakta, fiziki alana yönelik tadilat iþleri,

ilaçlama, saðlýk hizmetlerinden yararlanmalarýný saðlamaktadýr. “Yaþlý Hizmet Birimi”, en yakýn komþu ve hayýrlý bir evlat olma ilkesi ile yaþlýlarýmýza kendi sosyal çevrelerinde hizmet vermektedir. Bizleri bugünlere ve

43

geleceðe hazýrlayan yaþlýlarýmýz için hayatý kolaylaþtýrmak, itibar görmeleri ve mutlu geçirmeleri gereken yaþlýlýk döneminde kaliteli yaþamalarýný saðlamak bizim birinci görevimizdir. Büyük Atatürk: “Bir milletin yaþlý vatandaþlarýna ve emeklilerine karþý tutumu o milletin yaþama kudretinin en önemli kýstasýdýr. Geçmiþte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalýþmýþ olanlara karþý minnet hissi duymayan bir milletin geleceðe güvenle bakmaya hakký yoktur” demiþtir. Yaþlýlarýmýza ve onlarýn sorunlarýna sahip çýkmak insanlýk ve vatandaþlýk görevimizdir. Unutmayalým ki hepimiz her gün yaþlanmaktayýz…

Etkinliklerimiz

18 - 24 Mart “ Yaþlýlar Haftasý” kutlandý


Etkinilklerimiz

8 Mart Dünya Kadýnlar Günü Mart Dünya Kadýnlar Günü’nde Ödemiþ Kent Konseyi Kadýn Meclisinin organize ettiði tören, Sivil Toplum Örgütleri, Siyasi Partilerin Kadýn Kollarý, konuyla ilgili olan tüm kuruluþlar ve Ödemiþli kadýnlarýmýzýn katýlýmýyla gerçekleþti.

Emeði” panayýrýnýn açýlýþýný gerçekleþtirdi. 8-12 Mart tarihleri arasýnda açýk kalan pazarda kadýnlar ürettikleri el iþlerini sergileyerek, satýþ yaptýlar.

8

Önce Zübeyde Haným büstünü ziyaret eden ve çelenk koyan kadýnlar, sonra Ödemiþ

KADIN EL EMEÐÝ PANAYIRI Belediyesi, Ödemiþ Kent Konseyi Kadýn Meclisi

ve ÇYDD iþbirliði ile düzenlenen “Kadýn El

8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Ödemiþ Belediyesi tarafýndan Ödemiþ Cep Sinemasýnda kadýnlara ücretsiz film gösterimi yapýldý.

“Anneler Günü” birlik ve dayanýþma çayý

K

ent Konseyi Kadýn Meclisi ve Ödemiþ Belediyesi iþbirliði ile “Anneler Günü Birlik ve Dayanýþma Çayý” düzenlendi. Yýldýz Kent Müzesi’nde

düzenlenen etkinliðe Baþkan Bekir Keskin, Kent Konseyi Kadýn Meclisi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Huzurevi sakinleri, þehit anneleri, dernek temsilcileri ve vatandaþlar katýldý.

Anneler Günü için özel olarak hazýrlanan þiir ve müzik dinletisi davetliler tarafýndan büyük beðeni ile izlendi.

Kütüphanemiz akþamlarý da açýk adece gündüzleri açýk olan Ödemiþ Belediye Kütüphanesi 25 Mayýs 2010 tarihinden itibaren geceleri de hizmet vermeye baþladý. Zengin kitap ve ansiklopedilerin yaný sýra internet hizmetinin de verildiði kütüphane gece saat 22.00'ye kadar açýk kalacak.

S

Konuyla ilgili açýklama yapan Belediye Baþkaný Bekir Keskin: “Kütüphanemizde, altý çeþit ansiklopedi takýmý, yerli yabancý

romanlar, edebiyat, tarih, coðrafya, þiir gibi yaklaþýk 10 bin kitap bulunmaktadýr. Kitap

44

okumak ya da araþtýrma yapmak isteyen ayrýca KPSS ve üniversite sýnavýna girecek olan vatandaþlarýmýz için yalnýz gündüz deðil akþamlarý da hizmet vermek amacýyla böyle bir uygulama baþlattýk. Kütüphanemizde bulunan bilgisayarlarla da sýnýrsýz internet hizmeti saðlanmaktadýr” dedi. Ödemiþ Belediye Kütüphanesi bundan böyle hafta içi 08.30-22.00, Cumartesi günleri ise 08.30-17.00 saatleri arasý hizmet verecektir.


ÞÝMDÝ TOPAÇ ÝLE ÖDÜL PEÞÝNDELER Osman Berber'in Ýrfan Ýç, Umut Çetin ve Hikmet Kardaþ adlarýndaki öðrencileri rol alýrken, ilk filmdeki baþrol oyuncusu Erdem Çakal adýndaki köy çocuðu ikinci filmde de baþrol oyuncusu olarak yer aldý. Gece, Sular Çekilmeden filminin gösterimiyle baþladý. Film sonrasý Beydað Belediye Baþkaný Vasfi Þentürk: “Genç Yönetmen Mehmet Genç, INCHES örgütünün, çevre ve çocuk saðlýðý konulu bu güzel kuruluþun, açmýþ olduðu yarýþmada Beydað ve Ödemiþ'in dünyada ismini duyurdu, kýsa metrajlý filmde bize ikincilik ödülü getirdi. Kendisini kutluyor, bu gecenin anýsýna bir plaket takdim etmek istiyorum” diyerek Genç'e plaketini verdi.

demiþli öðretmen Osman Berber'in senaryosunu yazdýðý “Sular Çekilmeden” adlý kýsa filmin yapýmcýlýðýný ve yönetmenliðini Beydaðlý Mehmet Genç yaptý. 2009 yýlýnda Hollanda'nýn Amsterdam kentinde düzenlenen Uluslararasý “Leiden Kýsa Film” festivalinde 3000 film arasýndan dünya ikinciliðini alarak Ödemiþ'in ismini dünyaya duyuran Mehmet Genç ve Osman Berber'in bu baþarýsý Ödemiþlileri gururlandýrdý.

Ö

29 Haziran 2010 tarihinde Ödemiþ Belediyesi Ahrandý Çay Bahçesi'nde düzenlenen galada Sular Çekilmeden ve TOPAÇ adlý iki kýsa filmin gösterimi ve tanýtýmý yapýldý. Çok sayýda Ödemiþlinin katýldýðý geceye ilk filmin sponsorluðunu üstlenen CHP’li Beydað Belediye Baþkaný Vasfi Þentürk, ikinci filmin sponsorluðunu üstlenen Ödemiþ Belediye Baþkaný Bekir Keskin ve Belediye Meclis Üyeleri katýldý. Ýlk filmde yönetmen Mehmet Genç'in köyü olan Beydað Yaðcýlarlý köylüleri ve ilkokul öðrencileri rol aldý. Topaç filminde ise Ödemiþ Atatürk Ýlköðretim Okulu sýnýf öðretmeni senarist

Senarist Öðretmen Osman Berber ise: “Ýkinci filmimiz TOPAÇ'ý, uluslararasý yarýþmalarda ödül almak için hazýrladýk. Ýstanbul, Ankara, Almanya kýsa film festivallerine göndereceðimiz film ödülle dönecektir” dedi. Ödemiþ Belediye Baþkaný Bekir Keskin: “Mehmet Genç ve Osman Berber birleþtiler onlara kucaðý Vasfi Þentürk açtý. Çok güzel bir eser yarattýlar yine ayný beraberlik bir baþka çaba için geldiðinde söylenenlerin karþýsýnda duramazdýk. Bu bizim inançlarýmýzýn, ilkelerimizin gereðidir. Biz sosyal belediyecilik deyince, aslýnda bunu kastediyoruz. Bu ovadan, Küçük Menderes'te kendini ispat etmek isteyen herkese bizim belediyemizin kucaðý her zaman açýktýr. Yönetmen Mehmet Genç: “Sular Çekilmeden ve TOPAÇ (Bir Baþarý Öyküsü) filmlerinin yönetmeniyim. Bir köylü çocuðu olarak çevre ve çocuk saðlýðý konulu Sular Çekilmeden filminde kuraklýk konusunu iþledim. Dünya ikinciliði ödülünü almamýzda filmin senaryo yazarý Sayýn Osman Berber’in katkýsý önemlidir.”

45

Etkinilkler

HOLLANDA KISA FÝLM FESTÝVALÝNDE ÝKÝNCÝ OLDULAR


Etkinliklerimiz

“1919'dan Günümüze Ýlkkurþun” demiþ Belediyesi'nin katkýlarýyla, Küçükmenderes Gazetesi tarafýndan “1919'dan Günümüze Ýlkkurþun” adlý panel düzenlendi.

Ö

28 Mayýs 2010 Cuma günü Sinema Salonu salon 1'de düzenlenen panele konuþmacý olarak Cumhuriyet Gazetesi Yazarý Dr. Alev Coþkun, Tarihçi Behiç Galip Yavuz, Tarihçi Münis Armaðan katýldý. Söyleþiyi Küçükmenderes Gazetesi yazarý Avukat Yaþar Varýþ yönetti. Söyleþide, 15 Mayýs 1919'da Ýzmir'in iþgal edilmesinden kýsa bir süre sonra Ödemiþ'te kurulan yiðit ordusu ve düþmana gösterilen ilk sivil örgütlü direniþ anlatýldý.

Söyleþi sonunda konuþmacýlarý kutlayarak, çiçek takdim eden Belediye Baþkaný Bekir Keskin: “Atalarýmýza ve geçmiþimize sahip çýkacaðýz. Küçükmenderes Gazetesi'ni

böyle bir söyleþiyi organize ettiði için kutluyorum. Emparyalizme karþý ilk kurþunu atan bir kentte yaþadýðýmýzý hiç unutmayacaðýz'' dedi.

“Ödemiþ'in kurtuluþu sonrasý “Hükümet Konaðý” önünde toplanan halk Dr Alev Coþkun: “Gerek Ulusal Kurtuluþ Savaþý ile ilgili tüm yabancý ve yerli kaynaklarda, gerekse Kurtuluþ Savaþý'nda birinci derecede katýlan komutanlarýn yazdýklarý hatýralarýnda ortak bir nokta vardýr. Bu da, Ege Bölgesi'nde Yunan'a karþý silahlý, etkin ve tamamen sivillerin katýlýmýyla ilk örgütlü yerel direniþ hareketinin Ödemiþ'te gerçekleþmiþ olmasýdýr. Ödemiþ'teki örgütlenme bir model oluþturdu. Kuvayý Milliye örgütlenmesi yýldýrým hýzýyla her tarafa yayýlmaya baþladý. Anadolu'nun özellikle iþgal tehlikesiyle yüzyüze kalan bölgelerinde, köy, kasaba ve kentlerinden gelen gönüllüler, küçüklü büyüklü direniþ kuvvetleri oluþturdular.”

46


demiþ Deveciler ve Deve Güreþi Sevenler Kültür ve Dayanýþma Derneði tarafýndan bu yýl üçüncüsü düzenlenen deve güreþleri festivali Ödemiþ Belediyesi'nin katkýlarýyla yapýldý.

Ö

28 Þubat 2010 Pazar günü Ödemiþ Ýlkkurþun Spor Salonu arkasýnda yapýlan güreþlere; Germencik, Selçuk, Tire, Denizli, Sarayköy, Köþk, Bayýndýr, Ödemiþ, Ýncirliova, Ayvalýk, Adagüme, Salihli, Turgutlu, Parsa, Harmandalý, Milas, Çanakkale, Ezine'den toplam 95 deve katýldý.

Ödemiþ'te 'Köpek Mera ve Irk Standartlarý Yarýþmasý'

demiþ Belediyesi, Köpek Irklarý ve Köpek Bilimleri Federasyonu, Deutsch Kurzhaar Üreticileri ve Yetiþtiricileri Ýzmir Þubesi tarafýndan 10-11 Nisan 2010 tarihlerinde Ýlkbahar Gençlik Sýnavý, Av Vurulmayan Mera Yarýþmasý ve Irk Standartlarý Yarýþmasý yapýldý.

Ö

Ýki gün süren yarýþlarýn birincisi

olan Av Vurulmayan Mera Yarýþmasý Ödemiþ'e baðlý Kýzýlcaavlu Köyü'nde düzenlendi. Yarýþmada köpeklerin performanslarý derecelendirildi. Ýkinci gün düzenlenen Irk Standartlarý Yarýþmasý ise Ödemiþ 125.Yýl Kültürpark içinde yapýldý. Yarýþmaya Ödemiþ Belediye Baþkaný Bekir Keskin, Köpek Irklarý ve Köpek Bilimleri

47

Federasyonu Baþkaný Kasan Cansever, Deutsch Kurzhaar Üreticileri Ýzmir Þubesi Baþkaný Ýbrahim Bozkurt, Mera Hakemi Ümit Erkan, Irk Hakemi Ümit Özkanal, Uluslararasý F.C.I Irk Hakemi Sýrbistan Federasyonu Baþkaný Borivoje Joksimovic ve Türkiye'nin çeþitli illerinden gelen dernek üyeleri yarýþmada yer aldý.

Spor

Geleneksel “3. Deve Güreþleri Festivali”


Spor

Ödemiþ Belediyesi “1. Atletizm Þenlikleri”

Ödemiþ Belediyesi tarafýndan bu yýl ilk kez düzenlenen 1.Atletizm Þenliði Saracoðlu Stadyumunda yapýldý. Ödemiþ Belediyesi gençleri

spora teþvik etmek ve özendirmek amacýyla, 3-4 Nisan 2010 tarihlerinde 1. Atletizm Þenliði düzenledi. Yarýþma, Küçükler, Yýldýzlar ve Gençler olmak üzere

üç kategoride yapýldý. Yarýþmaya, Ödemiþ ve bölgesindeki ilköðretim, lise ve dengi okullardan yaklaþýk 250 sporcu katýldý.

Ödemiþ “1. Engelsizkent Atletizm Þenlikleri”

2

010 yýlýnýn Engelliler Yýlý olarak kutlanmasý nedeniyle Ödemiþ'te de etkinlikler düzenlendi. Ödemiþ Belediyesi, Ödemiþ Kent Konseyi ve Efe Özel Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü iþbirliði ile 26 Nisan 2010 tarihinde 1.Ödemiþ Engelsizkent Atletizm Þenlikleri yapýldý. Atatürk Anýtý'na çelenk koyulmasý ve kortej yürüyüþü baþlayan þenliklere çevre il ve ilçelerden gelen özel öðrenciler ve sporcular katýldý. Saracoðlu Stadyumu'nda baþlayan program kapsamýnda Ödemiþ Kent Konseyi Baþkaný Yrd. Doç. Dr.

Hüseyin Akdemir, Efe Özel Sporcular Kulübü Yönetim Kurulu Baþkaný Ozan Uvaçin ve Belediye

Baþkaný Bekir Keskin birer konuþma yaptýlar.

Ödemiþ Belediyespor “Motodrag yarýþlarý”

1

9 Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý kutlama etkinlikleri kapsamýnda, 22-23 Mayýs 2010 tarihlerinde “Ödemiþ Belediyespor Motodrag Yarýþlarý” düzenlendi. 125. Yýl Kültürpark yanýndaki pist alanýnda düzenlenen yarýþlar, 125 cc, 600 cc, 750 cc, 1000 cc, 1300 cc ve standart olmak üzere 6 kategoride yapýldý. Yarýþlara Ödemiþ, Malatya, Konya, Antalya, Kayseri, Elazýð, Ankara ve Manisa’dan 30 yarýþçý katýldý.

48


Spor

ÞAMPÝYON Ödemiþ Belediyespor

A

takýmýmýz bu sezon katýlmýþ olduðu Ýzmir Süper Amatör Lig B grubundaki maçlarýný baþarý ile tamamlayarak grubunu þampiyon olarak bitirmiþ ve önümüzdeki sezon ilk defa düzenlenecek olan “Deplasmanlý Bölgesel Amatör Lig”de mücadele etmeye hak kazanmýþtýr. Yine bu sezon son defa düzenlenen 3. Profesyonel Türkiye Ligine yükselme play-off maçlarýna katýlmýþ ve 2. maçýnda Uþak Belediyespor'a yenilerek elenmiþtir.

A takýmýnýn yaný sýra bu sezon A Gençler, B Gençler, U 13, U 14, U 15 , U 16 ve U 17 takýmlarýmýz da gruplarýnda mücadele ederek kulübümüzü temsil etmiþlerdir.

YÖNETÝM KURULU GÖREV DAÐILIMI (2010-2011) demiþ Belediyespor Kulübünün 16 Haziran 2010 Çarþamba günü saat 18.00' de yapýlan yönetim kurulu toplantýsýnda görev daðýlýmý aþaðýdaki þekilde gerçekleþtirilmiþtir.

Ö

Belediye ve Kulüp Baþkaný Bekir Keskin yaptýðý açýklamada yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde baþarýlar diledi, 2010-2011 sezonunda kulübümüzün bütçesi 750.000 TL. olarak onaylandý. Bu sezon ilk defa uygulanacak olan Deplasmanlý Bölgesel Lig için transfer çalýþmalarý baþlatýldý. HEDEFLERÝMÝZ Kulüp olarak geçen sezon baþladýðýmýz kurumsallaþma hamlemizi Ödemiþ Belediyespor'un gerçek anlamda kurumsal kimliðe kavuþmasý için sürdüreceðiz. Sportif anlamda katýldýðýmýz her branþta ilçemizi en iyi þekilde temsil etmek kulübümüzün asýl amacýdýr. Bunun yaný sýra ilçemizde sporun her türlüsünü geniþ kitlelere yayabilmek için birçok branþta faaliyet gösterilmektedir. Kulübün kýsýtlý maddi imkânlarýna raðmen, sadece birkaç spor dalýnda deðil, birçok spor dalýnda ilçemizde faaliyet sunmak için çalýþmalar sürdürülmektedir. Saracoðlu Stadyumu ile Ýlk Kurþun Kapalý Spor Salonu'nun belediyemize devredilmesi ile ilçemizde herkesin spor yapmasý saðlanacaktýr.

49

ÖZGEN leybol, Baþkan: Basketbol, vo ol ÝN K S E K ir tb Bek folklor ve Hen : rý 2.Baþkan: Sorumlula - Cevdet Kadir COÞAR Salih SEVÝMLÝ et hm ler: AYHAN - A.A Muhasip Üye N R A IL Ü LC A G B K A M.Þevket n At RK Nedim ÖZTÜ Atýcýlýk, Rahva lýk ve cý Sorumlusu Yarýþlarý, Dað mlularý: Hukuk Ýþleri oru : sü ü zc Moto-Drag S ö S ve Basýn GÜN K A t R ke A IL M. Þev A. Ahmet BALC Hayrettin N ail UYGU m Ýs Futbol Þube LOMLU Sorumlularý: AR ik N Tesisler Tekn Ýbrahim ERKA : rý la lu m Z ru Ö o S Samim TOKS LIYER Tevfik ALKIÞ Mustafa ÇAM itesi: R Osman DÖNE Transfer Kom N Ü G K ABIYIK M. Þevket A Zekeriya KAR - Ýbrahim N U G Y Ýsmail U : rý la lu m ru o amim Alt Yapý S ERKANAR - S fa - Özen LU M LO ta n us tti M Hayre TOKSÖZ met YAYLA eh sman M O IR R D E IL B ÇAMLIY a eriya m, Mas DÖNER - Zek Güreþ, Atletiz atranç, ,S KARABIYIK Tenisi, Tenis ütü ve aþ ar P ter: aç am Y Genel Sekre mlularý: R E IL IZ Yüzme Soru - A.Aziz K k Ufu R Günay ÖNDE


Spor

Ödemiþ Belediyesi 26. Sokak Basketbolu Turnuvasý Ödemiþ Belediyesi tarafýndan her yýl Haziran ve Eylül aylarýnda düzenlenerek geleneksel hale gelen “Sokak Basketbolu Turnuvasý”nýn 26. sý, 30 Haziran – 5 Temmuz 2010 tarihleri arasýnda Salý pazarý gösteri alanýnda yapýldý. Minik Erkekler, Küçük Erkekler, Yýldýz Erkekler, Genç Erkekler ve Büyük Erkekler olmak üzere 5 kategoride düzenlenen turnuvaya 36 takým katýldý.

Ödemiþ Belediyesi 26. Sokak Basketbolu Turnuvasý Sonuçlarý Minik Erkekler 1. Çýlgýn Birgivililer Küçük Erkekler 1. Son Dakika 2. Fantastik Dörtlü Yýldýz Erkekler 1. Sadrazamýn Son Turnikesi 2. Bi Güzellik Yapsana Genç Erkekler 1. Beko 2. Doða Tohumculuk Büyük Erkekler 1. Arzu Lokum 2. Pulsoy ve Diðerleri En Centilmen Oyuncu: Atalay Demir En Centilmen Takým: Santimetreküt Üç Sayý Yarýþmasý Þampiyonu: Efe Akýn Smaç Yarýþmasý Þampiyonu: Onur Tüzünoðlu

50


''Tarihi Ödemiþ Çarþýsý'nýn Yeniden Canlandýrýlmasý'' bölgesinde, sanayi devrimi sonrasý Ýngiliz ve Avrupa sanayisinin tarýmsal ham madde ihtiyacýný karþýlayan bir merkez olarak geliþmiþ. Ödemiþ günümüzde de tarým ve hayvancýlýðýn yoðun olduðu bir kenttir.

T

arihi Kentler Birliði tarafýndan yýl içerisinde birlik üyelerine yönelik, kentleriyle ilgili üstlendikleri sorumluluklar ve gerçekleþtirdikleri uygulamalar konusunda çeþitli seminerler düzenlenmektedir. 16-18 Nisan 2010 tarihleri arasýnda Kýrþehir'de düzenlenen “Kale-Çarþý- Mahalle Bütününde Çarþý” konulu seminere, Ödemiþ Belediye Baþkaný Bekir Keskin konuþmacý olarak katýldý. Baþkan Keskin; “Tarihi Ödemiþ Çarþýsýný Yeniden Canlandýrma Çalýþmalarý” baþlýðýyla, Ödemiþ Tarihi Arastasý, Bit Pazarý, Lozan Meydaný, Yýldýz Çarþýsý ve Kasap Hali hakkýnda hazýrlanan sunum eþliðinde bilgi verdi.

BEKÝR KESKÝN’ÝN TARÝHÝ KENTLER BÝRLÝÐÝ KIRÞEHÝR BULUÞMASINDAKÝ KONUÞMASI: Sayýn Valilerim, Tarihi Kentler Birliði'nin deðerli üyeleri, saygýn misafirler ve belediye çalýþanlarýmýz; Belediye Baþkaný arkadaþlarým hepinize Ege'den selamlar getirdim. Ödemiþ olarak kent geçmiþimiz çok uzun yýllara dayanmýyor. Ödemiþ, kuruluþu son iki-üç yüzyýla yaslanan bir Osmanlý kenti. Dolayýsýyla Ödemiþ kent olarak çok önemli arkeolojik ve tarihi medeniyet deðerlerine sahip deðil. 1600'lü yýllarýn sonunda köy irisi bir yerleþim yeri iken, giderek büyümüþ ve Ýzmir'in doðu

51

Ödemiþ, Ýbn-i Batuta veya Evliya Çelebi Seyahatnamelerinde yer almaz. Her iki seyahatnamede de Küçük Menderes yöresi olarak dikkatler Birgi ve Tire üzerine yoðunlaþmýþtýr. Birgi, bilindiði üzere Aydýnoðlu Beyliði'nin merkezi ve hâlâ o deðerleri barýndýran bir beldemiz. Tire ise Osmanlý þehzadelerini aðýrlayan, Osmanlý'nýn geliþme ve büyüme dönemlerinde çok önemli, hatta akçe darb edilen bir kentimiz. Ödemiþ bu iki kentin ortasýnda, eski dönemlerde çok geniþ olan Küçükmenderes ýrmaðýnýn býraktýðý alüvyonlu topraklar üzerinde kurulmuþ, nispeten yeni bir kent. Ödemiþ ve etrafýndaki verimli topraklar Fatih Sultan Mehmet dönemi Þer'iye Sicili'nde 'Mekke Vakfiyesi' olarak geçmektedir. Ödemiþ, 1800'lü yýllarýn ortalarýnda çok hýzlý bir geliþim kaydetmiþ ve 1841'de Texier Seyahatnamesi'nde çok önemli bir yer tutmuþtur. Texier, o yýllarda Ödemiþ'in nüfusunu 8 bin civarýnda tahmin etmiþ, bin civarýnda Türk yerleþimine karþýn, 100 civarýnda Rum ve 40 civarýnda da Ermeni konutun olduðunu belirtmiþtir. Daha sonraki yýllarda yeni geliþen bir kent olarak, gerek Rumeli ve Balkanlar'dan ve gerekse daha öteden, Kafkasya topraklarýndan

Tarih

Tarihi Kentler Birliði Kýrþehir Toplantýsý,


Tarih Anadolu coðrafyasýna doðru kopup gelen göçmenlerin de barýndýðý ve yerleþtiði bir kent olmuþtur. Ödemiþ dolayýsýyla çok kültürlü bir yapýya sahiptir. Ödemiþ bugünkü geliþimini bir noktada da bu göçmenlere borçludur. Çünkü göç söz konusu olduðunda, kuvvetli ve diri olanlar bir yerlere ulaþabilirler, nispeten yorgun ve dirençsiz olanlar yarý yolda kalýrlar. Ödemiþ'e ulaþan güçlü insanlar,

peynir pazarý, kuyumcular, kasap hali veya kompir pazarý gibi ayný tip esnafýn bir arada kümelendiði yaklaþýk 200, 250 bin m²'lik bir alan idi. Ödemiþ kenti büyüdükçe bu ticari alan ve çarþýmýzýn konumu deðiþmedi. Ödemiþ, yýllar içinde kent merkezi çarþý olmak üzere çevreye doðru homojen bir biçimde büyüdü. Yani kentin bir tarafý körelip, diðer tarafý geniþlemedi. Dolayýsýyla, Osmanlý'nýn son yýllarýnda

LOZAN MEYDANI 1942

aðýrlýklý olarak Türkmenler ve Türk unsur, Ödemiþ'te Rumlarla ve Ermenilerle iç içe 19. yüzyýlýn sonlarýnda canlý bir ticari merkez oluþturmuþlardýr. Ödemiþ kentine dair elimizdeki en eski harita olan 1925 yýlý haritasýnda da görüleceði üzere, þehrin kuzey kýsmýna aðýrlýklý olarak azýnlýklar, güney kýsmýna da Türkler yerleþmiþlerdir. Çarþý tam ortada kalýyordu ve çarþýmýz her iki unsurun da bir arada yaþadýðý arastalarla, hanlarla,

þekillenen çarþýmýz günümüzde hâlâ kentin merkezinde yer almaktadýr. Ödemiþ'in bir þansý da Kurtuluþ Savaþý'ndan sonra, Yunanlýlar Ödemiþ'i terk ederken, Birgi'de büyük bir yýkýma sebep olmalarýna karþýn, Ödemiþ'te müftü ile papazýn iþbirliði sonucu çarþýnýn yanmaktan kurtarýlmýþ olmasýdýr. Arasta, Bit Pazarý, Katýrcýlar Sokaðý ve çevresindeki sokaklar, Ödemiþ'te ticaretin canlý olduðu bir alan idi. Cumhuriyet

52

döneminde çarþýmýza eklenen Kasap Hali, Ekin Pazarý, Lozan Meydaný ve Yýldýz Oteli, çarþý eksenini zenginleþtiren yeni unsurlar oldular. Çarþýda konut bulunmamaktadýr. Bu yönüyle tam bir geleneksel çarþý özelliðini korumaktadýr. Ancak, bu bölgede yer alan binalar eskidikçe, çarþý sokaklarý da köhneleþti ve eski cazibesini yitirdi. Bu durum, buradaki dükkân kiralarýnýn ucuzlamasýndan da bellidir. 10-15 yýl önce ortaya çýkan görüntü; bu cadde ve sokaklardaki birçok binanýn yýkýlarak, yeni binalarýn yapýlmasýnýn beklendiði bir halde idi. Ödemiþliler olarak Lozan Meydaný çevresinde kümelenen bu alaný koruyarak yeniden düzenlemek üzere 2000'li yýllarý beklemek zorunda kaldýk. Çarþýmýzýn bu kadar önemli ve deðerli bir kültür mirasý olduðunu anlamamýz 1985 yýlýndaki yol geniþletme çalýþmalarý sýrasýnda oldu. Arasta'nýn yýkým kararý alýnmasý sürecinde o bölgede kiracý ve iþyeri sahibi olan kiþilerin rahatsýzlýklarý ve deðiþik yerlere yaptýklarý baþvurular yýkýmý geciktirdi, engelledi. O yýllarý hatýrlayan Ödemiþliler, o sýralarda ortalarda dolaþan bir isimden bahsederler. Çarþý esnafýnýn tepkisine ortak olan, bir âkil adam olarak konuya dâhil olan ve çarþýnýn korunarak yeniden canlandýrýlmasý için emeði geçen o deðerli insan Prof. Metin Sözen'dir. Ben bunun ne denli önemli olduðunu bu çarþý ile ilgili tanýtým sunumumu


RÖLÖVE

RESTORASYON

YORGANCILAR SOKAÐI CEPHE GÖRÜNÜÞLERÝ RÖLÖVE

RESTORASYON

LOZAN MEYDANI CEPHE GÖRÜNÜÞLERÝ RÖLÖVE

hazýrlarken bir kez daha fark ettim. Yani, kulaktan dolma bilgileri belediye arþivindeki belgelerden teyit ettim. Burada huzurunuzda 1990'lý yýllarýn sonunda 2000'li yýllarýn baþýnda bu çarþýyý yýkýlmaktan kurtaran Metin Hoca'ma bir kez daha teþekkür etmek istiyorum. Efendim bu çarþý, yani Arasta, Lozan Meydaný'nýn yaný baþýnda yer alýyor. Çevresinde, Ulu Cami, Büyük Cami gibi anýtsal yapýlarýmýz var. Bu çarþýnýn bulunduðu alan 4 ada üzerinde 3

RESTORASYON

büyük cadde, 8 ara sokak ve 116 dükkâný barýndýrýyor. Kentimizin diðer bölgeleri Cumhuriyet döneminde yeni yapýlaþmalara maruz kalýrken, bu alan deðiþik yýkýmlarla bozulmaya baþlar gibi görünse de aslýnda bugün baktýðýmýzda bir yanda hanlarý, bir yanda arasta çarþýlarý, bir yanda erken Cumhuriyet dönemi yapýlarý ile bir bütün oluþturmaktadýr. Sokaklarý ýzgara biçiminde olan Yeni Çarþý'nýn yapýmý 1930 yýlýdýr. Elbette, 2000'li yýllardan bu

53

yana hepimiz, tüm belediyeler çok hassaslaþmaya baþladýk. Çekül Vakfý'nýn ve Tarihi Kentler Birliði'nin biz belediyecilere aþýladýðý misyon ile biz, kurtardýðýmýz her bir binanýn karþýsýna geçip kentimizde yeni bir anlayýþýn, farklý bir önceliðin yerleþmesinden büyük bir haz duyuyoruz. Son yýllarda Ödemiþ'te yapýlan çalýþmalarla, deðiþik mali kaynaklarla ve deðiþik uygulamalarla bu alan eski haline kavuþmaya baþladý. Bazen kamulaþtýrma, bazen kat karþýlýðý inþaat, bazen de deðiþik kamusal desteklerle düzenlemeler devam ediyor. Önümüzdeki yýllarda, biraz sonra fotoðraflarda göreceðiz, gerçekleþtirmeye çalýþtýðýmýz iþlerden birisi de bu çarþýnýn konutlara yaslanan güney ucunda yer alan Yýldýz Oteli'ne bir kent müzesi ve arþivi olarak iþlev kazandýrýlmasý. Yýldýz Oteli'nin restorasyonu geçtiðimiz dönem tamamlandý ve Yýldýz Oteli ile biz Tarihi Kentler Birliði ödülünü aldýk. Ben de, o ödülü aldýðýmýz zaman söz vermiþtim; Ödemiþ Belediyesi olarak önümüzdeki dönem kent müzesi ve kent arþivi etrafýndaki sokaklarýn düzenlenmesiyle Arasta, Lozan Meydaný, Camiler'de yapacaðýmýz çalýþmalar ile birlikte bir bütün olarak yeni bir ödül almayý istiyoruz. Ayrýca tüm Tarihi Kentler Birliði dostlarýný Ödemiþ'te aðýrlayacaðýz demiþtim. Çalýþmalarýmýz bu doðrultuda devam ediyor. Yýldýz Oteli'nin kurtarýlmasý, belediye tarafýndan satýn alýnmasý, bunun restorasyon harcamalarýnýn karþýlanmasý, o dönemlerde artýk ismi Ödemiþ'te þöyle böyle duyulan deðil, Ödemiþ'e ayrý bir önem veren, ''bu iþ öyle deðil, þöyle olacak'' diyen deðerli hocamýz Tarihi Kentler Birliði Kurucusu Prof. Metin Sözen'in Ödemiþ'e kazandýrdýðý bir binadýr, bir eserdir. Ben ikinci defa tekrar teþekkür ediyorum Metin hocama. Ödemiþ, Yýldýz Oteli'ni kazandý. Artýk öteki çalýþmalar da

Tarih

ÝSMET PAÞA CADDESÝ CEPHE GÖRÜNÜÞLERÝ


Tarih

Otoparkýn cephesi ve giriþ katýnda yine Ödemiþ'teki çarþýya uygun dükkânlar olacak. Sizleri Ödemiþ'te aðýrladýðýmýz zaman yeni otoparkýmýz umuyorum bitmiþ olacak. Otopark ile birlikte Kasap Hali, Lozan Meydaný, güneye doðru Arasta Çarþýsý, Katýrcýlar Sokaðý ve hanlardan kalanlar ve en ucunda da Yýldýz Kent Müzesi. Bu bölge 200, 250 bin m²'lik bir çarþý bölgesi olarak yeniden cazibe kazanacak.

kendiliðinden geliyor. Þu an Yýldýz Oteli çevresinde sokak saðlýklaþtýrma çalýþmalarý devam ediyor. Artýk tarihi ve kültürel varlýklarýmýzý korumak sadece biz belediye yöneticilerinin kaygýsý olmaktan çýktý, kentte yaþayanlar, kentlerine sahip çýkýyorlar, her bir yeni restorasyon projesi onlarý kente daha çok baðlýyor. Belediyemiz ve Ödemiþ halký olarak buradan geriye doðru gitmeyeceðiz, yani çarþýmýzýn bütünlüðünü korumak üzere çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Bir tarafý otel, bir tarafý eski yýkýmdan arta kalan seyis odalarý olan Yýldýz Oteli'ni fonksiyonlandýrýrken orta avluyu kent etkinlikleri için bir ortak mekân olarak düþündük. Bu bahçeyi bir ''yazlýk kahvehane'' gibi tasarladýk, hem belediyenin aðýrlamalarýnda kullanýyoruz, hem de seyis odalarý kentimizdeki kadýnlar için muhtelif kurslarýn açýldýðý bir mekân haline geldi. Burada kursiyerlerimiz tel kýrma, seramik, yaðlý boya resim çalýþýyorlar. Otelin altýndaki dükkânlar da yine Ödemiþ'te el sanatlarýnýn deðerlendirildiði, kurslarda yapýlanlarýn sergilendiði, hatta satýldýðý yeni bir yer oldu. Ödemiþ Kasap Hali, 1930'larda içme ve kullanma suyu þebekesini

yapan Fransýzlar tarafýndan Avrupai tarzda yapýlan çelik bir yapýdýr. 2500 m² kapalý alana sahip olup, çatýsý 12 metre yüksekliðindedir. Aslýnda burasý da bizim çarþýmýzýn bir parçasýdýr. Kasap Hali, uzun yýllar bütün kasaplarýn bir araya toplandýðý bir alan idi. Ödemiþ'te baþka yerde kasap dükkâný açýlmazdý. Yani bir arasta deðildi belki ama ayný arasta mantýðýnýn Cumhuriyet dönemine taþýnmýþ bir hali olarak, bütün kasaplar burada yer alýyorlardý. Kasap Halini çarþýmýzýn baþlangýç sýnýrý olarak ele alýyoruz. Hemen yaný baþýna çevredeki özgün mimariyi koruyarak tasarlanan, bir yeraltý otopark projesiyle burasýný bütünleþtiriyoruz. Kapalý otopark projemiz hemen bunun yanýnda. Aslýnda ne Ödemiþ'in geçmiþinde bir otopark var, ne de bu çarþýnýn bir parçasý. Ama Lozan Meydaný ve Bankalar Caddesi o kadar kalabalýk hale geldi ki araç trafiðine kapatamayýz, araçlarý yasaklayamayýz. Dolayýsýyla oralarda boþ bir alanda bir otopark yapmamýz gerekiyordu. Sanki restorasyon projelerinin dýþýndaymýþ gibi görünüyor ama otopark bizim çarþý güzelleþtirme, iyileþtirme uygulamalarýmýzýn bir parçasý. Çevredeki dokuya uygun, bir kat yeraltý, iki kat yer üstü bir otopark projesi baþlattýk.

54

Ödemiþ Peynir Pazarý da çarþý bölgemizin kýyýsýnda yer alan bir mekânýmýz. Burasý Cumhuriyetin ilk yýllarýnda peynircilerin bulunduðu, zeytin ve süt ürünlerinin satýldýðý bir alandý. Yani Osmanlý'nýn arasta mantýðý bir Cumhuriyet kentinde de aslýnda sürdürülmüþtü. Cumartesi Pazarý, Ödemiþ'in 'koca pazarý' dýr. Günümüzde 1.500 sergici esnafýmýzla bölgenin en büyük ve en verimli pazarýdýr. Kasap hali çevresi, Katýrcýlar Sokaðý, çevre köylerden getirilen taze meyve sebzenin satýldýðý bir yerdir. Tarihi Ödemiþ Çarþýsý, çok büyük ve altýndan zor kalkýlacak bir proje ölçeðinde deðil de, parça parça ama uzun yýllara yayýlan soluklu bir proje olarak yavaþ yavaþ restore edilecek. Bu tür projeler çok sayýda insaný ve onlarýn emlâklarýný ilgilendirdiði için bir anda büyük boyutlu uzlaþmaya veya yatýrýma kalkýþýlamýyor. Günümüzde alýþveriþ ve ticaret alýþkanlýklarýnýn deðiþimiyle tek tip esnaflarýn bir arada bulunduðu çarþýlar nitelik deðiþtirdiler. Benzer esnaflar kentin deðiþik alanlarýna yayýlmaya baþladý. Bu durum bizi çarþýlarý korumaktan alýkoymamalý. Bizlere düþen; bu çarþýlarda daha az sayýda geleneksel esnaf kalmýþ olsa da mekân olarak çarþýlarýmýzý korumak. Çarþýlarý özgün kimliðinde, eski dönemlerdeki canlýlýðýný andýrýr biçimde, günümüz ticari iliþkileri içinde, esnaf arkadaþlarýmýzla birlikte


Ýnsansýz bir iþlevlendirme ve restorasyon maalesef eski özgünlüðüne kavuþamýyor. Yani arkeolojik bir alan gibi korunan restorasyonlar, insandan soyutlanan restorasyonlar, yaþamsal bir yapýya kavuþamýyor, süreklilik kazanamýyor. Biz bunu Ödemiþ Arasta restorasyonundan sonra kýsmen yaþadýk. Arasta'da aðýrlýklý olarak ayakkabýcýlar vardý, makinesiyle tamirat yapan küçük tezgâhlarýyla, günlük tamirat yapan ayakkabýcýlarýmýz vardý. Bu seyyar tezgâhlarý restorasyondan sonra baþka bir bölgeye taþýdýk ve arasta restore edildikten sonra, kapalý dükkânlar, boþ tenha sokaklarla sanki bir maket çarþýya dönüþtü. Bunu fark ettikten sonra arastadaki dükkânlarý yeniden iþlevlendirmeye ve bu çarþýyý yeniden canlandýrmaya çalýþýyoruz.

baþka bir yere taþýdýk. Cami duvarýnýn dibindeki barakalarý belediye olarak tekrar kiraya vermedik. Yani önümüze bir büyük proje koyup altýnda kalmak yerine, o büyük projeyi bir master plan gibi tasarlayarak belediye çalýþmalarýmýzýn her aþamasýnda; su borusundan, elektrik çalýþmalarýna, cephe boyasýndan bir saçak, bir çatý aktarýmýna kadar her birisini daha sonraki aþamaya yönelik yapýyoruz. Eðer hedefimizi doðru saptayabildiysek, ele alabiliyorsak, bir gün bir bütün olarak karþýmýza çok güzel, gerçeðine uygun bir restorasyon çýkmýþ olacak. Benim bu toplantýda vurgulamak istediðim iki konu bunlardý. Bir tanesi insan konusuydu, yaptýðýmýz çalýþmalarda insanlarý projelerimizin içine katmak, içine

Lozan Meydaný, kent büyüdükçe yine kentteki önemini kaybetmeyen bir alandýr. Meydan, kendi haline býrakýlýnca belki yeni beton binalarla çevrelenmedi ama seyyar tezgâhlarla doldu. Çin malý tezgâhlardan, kokoreç arabalarýna kadar… Burada çalýþmalara inceden inceye baþladýk. Kentte elektrik þebekesinin yeraltýna alýnma çalýþmalarý yapýlýrken, müdahale ederek daha sonra yapacaðýmýz meydan düzenlemesine bir baþlangýç olarak kocaman trafo binasýný yeraltýna aldýk. Taksi duraðýný

55

Sonuç olarak þunu söyleyebiliriz: Artýk kentlerimizde ''Tarihi Kentler Birliði ve Kültürel Mirasý Koruma'' bilinci yerleþti. Bundan sonraki aþamalar, acele etmeden, telaþ etmeden; birikimlerimizi, bilgilerimizi paylaþarak, kentlerimizde elimizden çýkmakta olan eski yapýlarý, birer birer, sabýrla düzenlemek, korumak ve bizden sonraki kuþaklara bu eserleri ulaþtýrmak. Tarihi Kentler Birliði Üyeleri olarak çok saygýn çalýþmalar yapýyorsunuz. Böyle bir topluluðun parçasý olduðum için ben de çok mutluyum. Sizlere Ödemiþlilerin ve Ege'nin güzel selamlarýný ve sevgilerini tekrar iletiyorum. Saygýlarýmý sunuyorum efendim.

Tarih

korumak. Çünkü çarþý esnafý geleneksel yaþamayý sever, alýþkanlýklarýný kolayca deðiþtiremez.

almak. Ýkincisi de çok büyük projeleri parçalara bölerek, deðiþik kurumlarla iþbirliði yaparak onlarýn desteði ve bütçe kaynaklarýndan yararlanarak acele etmeden uzun yýllara yayarak gerçekleþtirmek. Bunu biz Metin hocamýzdan öðrendik. Çok büyük ölçekli proje oluþturup, bitirilemeden altýnda kalmaktansa, en azýndan kentlerimizdeki eski bir binayý korumak, kollamak ve daha sonraki aþamalara hazýrlýk yapmak bizim temel kaygýmýz olmalý.


Tarih

Ödemiþ'te Belediye Baþkaný Mithat Baykal'ýn

10 yýlý

(1935-1942 ve 1946-1949)

Makale : Bekir Keskin

demiþ Belediyesi'nde iki ayrý dönem Belediye Baþkanlýðý yapan üç kiþiden birisi de, Mithat Baykal'dýr. Mithat Baykal, 1935 ile 1942 ve 1946 ile 1949 yýllarý arasýnda baþkanlýk yapmýþtýr.

Ö

Mithat Bey'in ilk dönem belediye baþkanlýðý Avrupa'da savaþ rüzgârlarýnýn estiði, ülkemizde ise Atatürk'ün hastalýðý, ardýndan ölümü ile cumhuriyetin kazanýmlarýnýn nereye gideceðinin konuþulduðu yýllara denk gelmiþtir. Ayný yýllar, Ödemiþ'te ise belediye elektrik ve

su iþletmesinde sorunlarýn ve doðal afetlerin yaþandýðý yýllardýr. Mithat Baykal'ýn 1946–1949 yýllarý arasýndaki ikinci dönem belediye baþkanlýðý ise çok partili yaþama geçiþin hazýrlýklarýnýn yapýldýðý ve Avrupa ülkelerinin savaþ sonrasý yeniden yapýlanma sancýlarýnýn Türkiye'ye yansýdýðý yýllardýr. Ödemiþ'te çaðdaþ þehircilik hizmetlerini baþlatan ve Ödemiþ'e birçok ilkleri yaþatan Belediye Baþkaný Doktor Mustafa Bengisu 1935 seçimlerinde1 Çanakkale Milletvekili oldu. Mustafa Bengisu'nun Milletvekili seçilmesinden sonra Belediye Baþkanlýðýna bir süre Ragýp Mýsýrlýoðlu vekâlet etti, ardýndan Akseki Bankasý2 Ödemiþ Þubesi Müdürü Mithat Bey atanarak göreve baþladý. Mithat Bey Ödemiþ'e 1930 yýlýnda Akseki Bankasý Müdürü olarak gelmiþ, 1932 yýlýndan itibaren Tayyare Cemiyeti Baþkanlýðý da yapmýþ, bankacýlýk bilgisi, çiçek ve bahçe meraký ile bilinen bir kimseydi. Parklarý ile öðünen ama parasýzlýk çeken Ödemiþ Belediyesinin sorunlarýna sahip çýkabileceðine3 güven duyuluyordu. Fakat Ödemiþ'in yerlilerinden deðildi ve cumhuriyetin ilk yýllarýndan itibaren Ödemiþ Belediyesinde meclis üyesi olarak görev yapanlar, belediye yönetimindeki etkinliklerini sürdürmek ve kendileriyle uyumlu çalýþacak baþkan görmek istiyorlardý. Nitekim, Mithat Bey kýsa sürede cumhuriyet kadrolarýnýn desteðini

56

aldý ve biraz da istemeden üstlendiði görevi ilkeleri doðrultusunda yerine getirdi. Mithat Baykal, Belediye Baþkanlýðý boyunca belediye bütçesini zorlayan harcamalarýn karþýlanmasý ve belediye yönetimine düzen kazandýrmak için çaba sarf eden bir belediye baþkaný olarak hatýrlanmaktadýr. Onun ilk döneminde, kendisinden önce baþlatýlan yoðun imar çalýþmalarýnýn sebep olduðu borçlar, elektrik ve su þebekesinin yapýmý sýrasýnda verilen ipotekler Ödemiþ Belediyesinin yeni yatýrýmlara cesaretle yaklaþmasýný engellemiþtir. Belediye gelirleri arttýrýlmalýydý. Bankacýlýktan gelen deneyim ile belediye bütçesini ele alan Mithat Bey, gelir-gider dengesini gözeterek iþe baþladý. Bu arada þehrin imar çalýþmalarý da ihmal edilmemeliydi. Belediye bütçesini zorlayan en temel sorun, elektrik ve su þebekesi yapýlýrken Ziraat Bankasýndan alýnan borcun ödenmesinde karþýlaþýlan zorluklardý. Elektrik ve su abonelerinden toplanan paralarýn borcun taksitlerinin ödenmesine dahi yetmeyeceði ortadaydý. Vadesi gelen borçlar ödenemediði için 1934 yýlýnda belediye elektrik ve su iþlerinin yönetimi Ziraat Bankasý'na devredilmiþti. Su ve elektrik kullanan evlerin hepsine sayaç baðlanmamýþtý. Abonelerin borcu ortalama bir tüketim miktarýna göre hesaplanýyordu. Henüz Türkiye'de de su sayaçlarý üretilmiyordu. Avrupa'dan su


Tarih

ÝMARA AÇILAN ULUS MEYDANI (1962)

sayaçlarý sipariþi verildi. Mithat Baykal'ýn belediyeciliði ve Ödemiþ ile ilgili hedefleri 25 Ekim 1935 tarihli Yeni Asýr Gazetesindeki haberde özetlenmektedir; “Belediye Baþkaný Bay Mithat, güzel Ödemiþ'i süsleyen memleket dâhilindeki parklara lâzým gelen önemi veriyor. Mevcut parklar tevzi ve ýslah edilmektedir. Tayyare binasýnýn bulunduðu tayyare parký da belediye tarafýndan güzelleþtirilmektedir. Bu iþ için müteahhýs getirilmiþtir. Postane binasý yerinden kaldýrýlmakta olduðundan arsa haline gelecek olan bu boþluða da park çehresi verilecek, memleketin güzel bir yeri daha fazla 4 güzelleþtirilecektir. Þarbay bu yýl yollarý da yaptýracaktýr. Hava tehlikesi üzerindeki hassasiyet fena deðildir. Bilhassa tütün satýþlarý bekleniyor. Satýþlar yüz güldürücü olursa Ödemiþliler 5 üstlerine düþen ulusal ödevi ödemekte hiç bir yerden geri kalmayacaklardýr.” 1936 yýlýnda Türk Hava Kurumu'nun içinde bulunduðu alana bir Tayyare Parký, Hükümet binasýnýn arkasýna da Çukur Park yapýldý. Her iki park düzenlendikten sonra, 23 Nisan

1937 tarihinde Tayyare Parkýnýn köþesine çocuk bahçesi açýldý. Þehrin ortasýnda kalan mezarlýk yerinin kaldýrýlmasýnýn son hamlesi yapýlarak, Ödemiþ'e iki park ile birlikte geniþ bir yeþil alan kazandýrýlmýþ oldu. Demiryolu, Eski Ýstasyon'dan þehrin merkezine kadar 1,5 km uzatýldý ve Ödemiþ Topbaþý mevkiinde yeni bir istasyon inþa edildi.6 Hem, belediye gelirlerini arttýrmak, hem de yörenin bir ekonomik deðeri olan mandýracýlar ve helvacýlar için 1936 yýlýnda Belediye Buz 3 Fabrikasýnýn yanýna 311 m hacminde soðuk hava deposu yapýldý. Buz fabrikasý ile birlikte soðuk hava deposunun elektrik ihtiyacýný karþýlamak üzere, cumhuriyetin ilk yýllarýnda kullanýlan ama, hidro-elektrik santralýn yapýmýndan sonra atýl durumda bekleyen dizel jeneratör buraya taþýndý. Ýstasyon civarýnda; Sebat Þirketi, Karagözoðlu Mehmet Bey, Hüseyin Vasfi ile Aptülkadir ve Ýhsan Beylerin zeytinyaðý fabrikalarý buharla iþlerken, Karagözoðlu Etem, Helvacý Raþit ve Karagözoðlu Hüseyin'in mandýralarý elektrik kullanmaya

57

baþlamýþlardý. Marangoz Nevzat, Hamit ve Yusuf Ustalar ise marangoz dükkânlarýnda 2-3 beygirlik dinamo çalýþtýrýyorlardý. Gedikoðlu Hafýz Mehmet belediye yanýndaki deðirmeninde tahýl öðütmek için 20 beygir gücünde elektrik istiyordu. Geniþleyen ve geliþen Ödemiþ'in ihtiyaçlarýna cevap vermek üzere, kentin 1937 yýlýndaki durumunu yansýtan Ödemiþ Þehir Haritasý ve 'Ödemiþ Elektrik Þebekesi Tevzii Þemasý' yeniden çizildi. Bu projeler çizilirken Ödemiþlilerin Türk Hava Kurumu'na armaðan ettiði tayyarelerden çekilen Ödemiþ fotoðrafýndan yararlanýldý. 1937 yýlýnda Belediye Elektrik ve Su Þubesine nakil vasýtalarý kýsmý eklendi. Motorlu nakliye vasýtalarýný kullananlarla, sinema operatörlüðü, elektrikçilik, makinistlik ve buhar kazanlarý ateþçiliði yapacaklarýn imtihaný ve ehliyetname vermek, þehirde mevcut otobüs, taksi ve hususi otomobiller ile kamyon, kamyonet, tramvay ve asansörlerin sürekli olarak teknik kontrollerini yapmak ve ruhsat vermek7 yeni bir görev olarak belediyelere býrakýlýyordu. Buna göre bisiklet, motor ve araba kullananlara


Tarih

ehliyet verme iþlerini belediye yürütecekti. Belediyeler bisikletler için ruhsat dahi vermeye baþladý. 1938 yýlýnda Türkiye'de Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'den sonra otomatik telefon santralýna kavuþan ilk kent ve Ýzmir Vilayetinde Ýzmir ile telefon irtibatýna geçen ilk kasaba da Ödemiþ oldu.8 1939 yýlýnda Ödemiþ'te bir baþka yeniliðe adým atýldý. Belediye sade ve meyveli gazoz üretmek üzere bir gazoz fabrikasý kurdu. Yapým masrafý 5.677 lira olarak kayýtlara geçen tesis, Eski Ýstasyon'daki Buz Fabrikasý'nýn yanýndaydý. 1939'da yaðan þiddetli yaðmurlar Birgi Deresinin taþmasýna neden olmuþ ve Ödemiþ'i ve tarlalarý sel basmýþtý. Sel sularý Ödemiþ cadde ve sokaklarý ile su ve elektrik þebekesine de hasar verdi. Ödemiþ ilçesinin belli baþlý gelir kaynaklarýnýn en önemlilerinden olan incircilik 1941 senesini 1942 senesine baðlayan gece gerçekleþen þiddetli bir don ile adeta felce uðradý. Ödemiþ'teki kentleþme hamlelerini dar bir bütçe ile yürüten Mithat Baykal, 1942 yýlý belediye seçimlerinde aday olmadý. Mithat Baykal'ýn yerine Mutahhar Baþoðlu9 belediye baþkaný seçildi. Mutahhar Baþoðlu döneminin en önemli iki olayý, elektrik ve su iþlerinin Ziraat Bankasý'ndan belediyeye devri ve 'Ödemiþ Ýmar Planý'nýn yarýþmaya açýlarak kabulüdür. 1945 yýlýnýn son günlerine doðru Mutahhar Baþoðlu saðlýðýný bahane ederek Belediye Baþkanlýðýndan ayrýlýnca, Mithat Baykal 15 Þubat 1946 tarihinde ikinci kez Belediye Baþkaný olarak görevlendirdi. Mithat Baykal, tekrar belediyeye devredilen ancak aradan geçen 15 yýl boyunca bakým ve onarýmý yapýlmayan, yeni hatlar eklenmeyen su þebekesini Ödemiþ'in talebine uygun hale getirmek için önemli

ÖDEMÝÞ ÝTFAÝYESÝ (1950'LÝ YILLAR) bir adým attý ve Elektrik Su Ýþletme Ýdaresini yönetmek üzere 13 Mart 1946 tarihinde Yüksek Su Mühendisi Aziz Us'u Ýþletme Direktörü olarak görevlendirdi. Ödemiþ'in içme suyu ihtiyacýnýn 25 litre olduðunu hesaplayan Aziz Us, su ve elektrik þebekelerinde yapýlmasý gerekli bakým ve onarým iþleri için 35.150 lira ek ödenek10 istedi. 1946 yýlýndaki yerel seçimler 4 ay öne alýnarak 26 Mayýs'ta yapýldý. Seçimlerde tek derece ile belediye seçimi yapmak gibi tarihsel boyutlu yeni bir sisteme geçilmiþti. Belediye seçimlerinde yeni kurulan Demokrat Parti (DP), CHP'ye karþýt bir propaganda sürdürerek, seçimin boykot edilmesini istedi. Ýzmir Vilayeti sýnýrlarý içinde Belediye Seçimleri'ne katýlým oraný %42 iken Ödemiþlilerin %67'si sandýða gitti11 ve Mithat Baykal vekâleten yürüttüðü belediye baþkanlýðýna bu kez seçimle geldi. Mithat Baykal Baþkanlýðýndaki Belediye Meclisi ilk toplantýsýný 1 Haziran 1946'da yaptý. 1950 seçimlerine kadar Belediye Meclisi'nde görev yapan Üyeler; Osman Ýncekara, Sabri Þerif Sipahioðlu, Arif Ýnan, Osman Duygulu, Ahmet Baydar, Selim Örsel, Hüseyin Kýrkayak, Muharrem Baran, Þükrü Konuk, Emin Çoþkun, Ali Haydar Tanur, Þevki Ortaç, Halil Mýzrak, Zeki

58

Ýzmir, Besim Yaðcýoðlu, Ali Özdem, Fethi Uyguner, Avni Güler, Mustafa Turgut, Dr. Rýza Güren, Tayyip Keskin, Ahmet Yazýcý, Ethem Karagözoðlu ve Hüsnü Karhan'dýr. Savaþ sonrasý rahatlama dönemi olmasýna karþýn Mithat Baykal'ýn ikinci baþkanlýk yýllarý da Ödemiþ'te ve Belediyede sýkýntýlý bir döneme denk gelmiþtir. Ödemiþ Belediyesinin bitmek tükenmek bilmeyen sorunu bir türlü artmayan geliriydi.12 Ödemiþ'ten gözünü ayýrmayan Baþbakan Þükrü Saracoðlu'nun katkýsýyla 1945'de Ödemiþ'in ilk imar haritasý ulusal bir yarýþma ile yapýlmýþtý. Ýmar planýnýn uygulanmaya baþlanmasý Mithat Baykal'ýn ikinci döneminin önemli bir hizmetidir. Günümüzün Ödemiþ'ini oluþturan bu plana uygun kamulaþtýrma ve imar uygulamalarýnýn baþlýca unsurlarý, Hastane Caddesinin doðu kýsmý, Ulus Meydaný, Garaj yeri, Yeni Ýstasyon ve çevresinin bu plan ile yapýlaþmaya açýlmasýdýr. 1947 yýlýnda kentin kuzeyinde Sungurlu mevkiinde yeni bir mezarlýk yapýlmasýna karar verilerek13, 1948 yýlýnda hizmete açýldý. Ödemiþ saðlýklý içme suyu þebekesine sahip ayrýcalýklý þehirlerden birisi olarak kabul


Hekimgiller Almanya'da okumuþ, ufak tefek çok kibar bir adam olarak hatýrlanmaktadýr. Sadi Bey, elektrik sýkýntýsýna motor kullanan iþyerlerinin elektrik kullanýmýný konut ve sokak aydýnlatmasýnýn yoðun olmadýðý16 saatlere kaydýrarak iþe baþladý. Bu önleme uymayanlar için ceza uygulamasý öngörüldü. Belediye Meclisi'nin 23 Kasým 1948 tarihli toplantýsýnda “Tayin edilen müddetler dýþýnda motorlarýný iþletilenlerden birincide 25 lira, ikincide 50 lira ve üçüncüde bir ay müddetle elektriðini kesme” kararý alýndý.

Elektrik þebekesinin uç Rapora baðlý olarak, Gürenci noktalarýnda voltajýn 200-220 volt suyunda çalýþmalar baþlatýldý. olmasý gerekirken, 120-130 volta Kazý sýrasýndaki çökmelere ve kadar düþüyor ve ampuller mum 'týklým týklým kumla dolmuþ ýþýðý kadar bile zor galerilere' raðmen 7-8 litrelik su elde edildi. Bu kaynaðýn gerektiðinde KOMPÝR PAZARI 1949 20 litreye çýkacaðý ve böylece Lüppey yaylasýndaki Suçýktý kaynaðýndan gelen suyun bulandýðý zaman içme suyu olarak kullanýlmasý, ayrýca Genev membaýndan getirilen suyun da tarýmsal sulama için (tütün fidancýlýðý ve bahçývanlara) verilmesi saðlandý. aydýnlatýyordu. Bazý kimseler 220 Aziz Us Ödemiþ'te altý ayda bir volt ampul yerine 120 voltluk tahsil edilmekte olan elektrik ampul kullanarak pratik olarak faturalarýnýn her ay tahakkuk daha parlak ýþýk elde etmenin ettirilmesi ve tahsilâtý için yollarýný bulmuþlardý.17 tahsildarlýk ve puantörlük Elektrik ve su tarifeleri Belediye görevlerini birleþtirdi. Böylece Meclisini en fazla meþgul eden belediye kasasýna daha sýk nakit konularýn baþýnda gelmiþtir. giriþi saðlanacaktý. Üretilen elektrik miktarý ile Savaþ yýllarýndaki karartma ve faturalý olarak tüketilen elektrik iþyerlerinin düþük kapasite ile arasýnda oldukça fazla bir fark çalýþmasýnýn da etkisiyle, sorun vardý. Þebeke kayýplarý olmasý yaratmayan elektrik üretimi, doðaldý, ama elektrik sayacý savaþ sonrasýnda Belediyenin olmadan elektrik kullanan ev ve çözmek zorunda olduðu diðer bir iþyerlerine tahmini bir tüketim sorundu. Ödemiþ Belediyesinde su yazýlýyordu. Sayaçsýz abone mühendisinden sonra elektrik kalmamasý, hatta Belediye mühendisi sadece Mithat Baykal elektrik tüketiminin dahi ücrete döneminde çalýþtýrýlmýþtýr. tabi tutulmasý ve bir dizel motor Elektrik Mühendisi Sadi ilavesiyle evlerine elektrik

59

baðlatmak isteyen vatandaþlara elektrik verilerek abone adedinin arttýrýlmasý ve gelirlerin arttýrýlmasý tartýþýlan baþlýca konu haline geldi. Elektrik sayacý alýmý ve þebekenin bakýmý için 1947 yýlýnda 29.150 lira masraf yapýldý ve iþletme gelirleri 235.000 liraya ulaþtý. 1947 yýlýnda Ödemiþ'te 3.400 su ve 2.150 elektrik abonesi vardý. Üzümlü Deresi üzerindeki santral ve daha sonra ilave edilen 100 kVA'lýk Skoda ile 50 kVA'lýk yedek jeneratör Ödemiþ'in ihtiyacýný karþýlayamýyordu. 1948'de iki jeneratör haftada bir tanker mazot harcýyordu. Ödemiþ'e yeni bir jeneratör alýnmasý fikri gündeme geldi. 3 Þubat 1947 tarihli Belediye Meclis toplantýsýnda yeni alýnacak dizel jeneratör tekliflerini deðerlendirmek üzere altý kiþilik komisyon kuruldu. Komisyon çalýþmalarý ve Belediye Baþkaný Mithat Baykal'ýn giriþimleri 17 Þubat 1947 Pazartesi günü yapýlan toplantýda gündemin tek konusuydu. Birisi Ýtalya'da, diðeri Ýstanbul gümrüðünde iki jeneratör teklifi vardý. Biraz da uzun ve tartýþmalý geçen bu toplantýda dizel jeneratör ile ilgili ayrýntýlar ele alýndý. Ancak, dizel jeneratör alýnamadý. Bu kez, Lübbey'de suyla iþleyen Üzümlü santralý göz önüne alýnarak, Gölcük suyundan elektrik üretimi tekrar gündeme geldi. Ödemiþ'in ilk elektrik þebekesi imtiyazý Gölcük için alýnmýþtý, ancak ölçüm ve rasat yapýlmadýðý ve pahalý olduðu gerekçesiyle proje uygun bulunmamýþtý. Belki bu kez uygun bulunurdu. Bu amaçla açýlan proje ihalesini 12.500 liraya Serbest Mühendis Azmi Kaþkal kazandý. Azmi Kaþkal'ýn projesinde Gölcük'ten Ödemiþ'e býrakýlacak suyun önünde üç

Tarih

edilir. Ancak Lüppey yaylasýndaki santraldan getirilen içme suyu kýþ aylarýnda bulanýyordu ve þehrin ihtiyacýný yeterli ölçüde karþýlayamýyordu. Mutahhar Baþoðlu'nun da ahbabý olan, Amerika'da su mühendisi olarak yetiþen Fikret Suer14 ve onunla birlikte 'selahiyettar meteahhýslar' Ödemiþ'e davet edildi, dað taþ Ödemiþ'e yakýn dereler ve su kaynaklarý gezildi. Ödemiþ'in Cumhuriyet öncesi dönemde vakýf suyu olarak yararlandýðý Gürenci Deresi yeni bir içme suyu kaynaðý olarak deðerlendirilebilirdi. Heyet bir rapor hazýrladý.15


Tarih

kademede üç ayrý türbin konularak toplam 600 kW gücünde elektrik elde edilebileceði öngörülüyordu. Gölcük'ten yarma suretiyle akýtýlacak suyun önünde 700 metre yükseklikte iki kademe kurularak, birinci kademeye 407.185 lira 42 kuruþ ve ikinci kademeye ise 382.429 lira 75 kuruþ keþif bedeli ile 600 kW gücünde hidro-elektrik santralý kurulabilirdi. Azmi Kaþkal projesini 2 Þubat 1949 tarihinde Belediye'ye teslim etmiþti. Bayýndýrlýk Bakanlýðý'nýn onayýna sunulan projenin tasdik edilmesi için en az iki sene gözlem/rasat18 sonuçlarý gerektiði belirtilerek beþ aylýk rasat ile tanzim edilen ve tasdiki istenen proje geri çevrildi. Gölcük suyundan elektrik üretme projesi bir kez daha olumsuz sonuçlanmýþtý. Ama belediye acil olarak Ödemiþ'in elektrik santralýný takviye etmeliydi.

1947 yýlýna kadar yangýnlara insan gücüyle çalýþan iki tekerlekli bir arabayla gidilirken, 100.000 lira ödenek ile 1 Ford araba, 1 arazöz ve 1 jeep takviyesi ile itfaiye teþkilatý güçlendirildi.19 Hoparlörün tamir edilerek devreye girmesi 29 Ekim 1948 Cumhuriyet Bayramýna yetiþtirildi. O yýllarda hoparlörle ilan bedeli bir kelimesi 1 kuruþ olarak öngörüldü. Sýnýrlý bir bölgeye hizmet veren hoparlör tesisatý daha sonra 1952 yýlýnda modern hale getirilmiþtir. 2. Dünya Savaþý sonrasý dönemde ülkedeki plan çalýþmalarý Belediyeleri de muhtelif çalýþmalar için plan yapmaya yönlendirmiþti. Ödemiþ

Kuruluþundan itibaren komþu ilçelerden gelen talebi dahi karþýlamaya yeterli olan 'Soðuk Hava Deposu' savaþ sonrasý döneme gelindiðinde artan talebi karþýlayamaz duruma gelmiþti. Ýki bölümlü olan soðuk hava deposu, zaman içinde koridorun da soðutma ünitesi olarak kullanýlmaya baþlamasýna raðmen yer darlýðý yaþýyordu. Depoya mal koymak isteyen peynirci ve yaðcýlar, önceden belediyeye baþvurarak yer ayýrtýyorlardý. Mal koyma zamaný tenekeler için 1 Þubat, peynir tulumlarý için ise 16 Nisan olarak öngörülmüþtü. Elektrik ihtiyacý da bu programa göre yapýlýyordu. Önlem olarak, 12 Haziran 1947'de teneke baþýna tarife 5 kuruþtan 20 kuruþa yükseltildi. Ancak fiyat artýrýmýnýn ölçüsü kaçmýþtý. Fiyat yüksek olunca bazý esnaf soðuk hava deposuna mal getirmekten vazgeçti. Esnafýn bu tavrý etkili oldu ve tarife 12 kuruþa düþürüldü. Genç Cumhuriyet için 1949 yýlýnýn kritik önemi, dünyada Soðuk Savaþ'ýn baþlamasý ve ülkenin 1945 yýlýnda baþlayan ABD egemenliði altýna girme sürecinin önemli aþamalarýnýn geçilmiþ olmasýdýr. ABD'den gelen Marshall Yardýmlarý ile birlikte ülke kalkýnmasý için liberal bir ekonomik politikanýn tercih edildiði ilan edilmiþtir. Çok partili hayatýn yarattýðý siyasal iklim ortamýnda kýyasýya

60

iktidar mücadelesi veren CHP ve DP'nin sözü edilen dönüþüm konusunda her ne kadar ayný çizgiyi paylaþýyor olsalar da yýpratýcý bir siyasi mücadeleyi de devam ettirmiþlerdir. Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü 1949 yýlýnda böyle bir ortamda Ödemiþ'e geldi. Mithat Baykal'ýn 1948 yýlýnda geçirdiði rahatsýzlýk Belediye Baþkanlýðýný yürütmesine engel olmaya baþlamýþtý. Saðlýk sorunlarý ve çoðunlukla Ýzmir'de bulunmasý nedeniyle 30 Kasým 1949 tarihinde 10 yýl sürdürdüðü Belediye Baþkanlýðý görevinden ayrýldý. 1950 yýlýnda DP'ye geçecek olan Ödemiþ Belediyesini dokuz ay Þevki Ortaç yönetti. Mithat Baykal Ödemiþ'te belediyecilik açýsýndan olumlu izlerle anýlmasý gereken bir baþkandýr. Þehircilik deðerlerini korumuþ, planlý bir þehirciliðe doðru adým atmýþtýr. Her ne kadar ilk döneminde Ödemiþ'te ve belediye yönetiminde Mustafa Bengisu'nun izlerini kolayca silemediyse de, birikimi ve olaylara yumuþak yaklaþýmý ile Ödemiþ Belediyesi onun zamanýnda planlý bir büyüme ve bütçe disiplini kazanmýþtýr. 1 8 Þubat 1935 tarihinde yapýlan seçimlerden sonra Ankara'da Ödemiþ'li milletvekili sayýsý üçe çýkmýþtýr. Adliye Vekili Þükrü Saracoðlu, Kurtuluþ Savaþýnda Ödemiþ Cephesinin kurulmasý için çalýþmalar yapan Refik Þevket Ýnce ve Çanakkale Milletvekili olarak Dr. Mustafa Bengisu. Mustafa Bengisu 1939 seçimlerinde ise Ýzmir Milletvekili oldu. 2 4 Temmuz 1927 tarihinde kurulan Akseki Ticaret Bankasý ilk þubesini 30 Aðustos 1927 tarihinde Ödemiþ'te açtý. 1939 yýlýnda bankada 9 Ödemiþlinin hissesi bulunuyordu. Banka 1959 yýlýnda tasfiye edildi. (Günver Güneþ, s.223) 3 Koca Doktor, Kaya Bengisu, s.142. 4 O yýllarýn Öztürkçeleþtirme politikalarý sýrasýnda Þarbay: Belediye Baþkaný, Uray: Belediye anlamýnda kullanýlmýþtýr. 5 Ödemiþlilerin topladýklarý paralarla Türk Hava Kurumu'na hediye ettikleri tayyareler kastedilmektedir. 6 Yeni Asýr Gazetesi, 4 Eylül 1940 7 Ýzmir'de Belediye, Erkan Serçe, s:224 8 Sosyal-Siyasal-Ekonomik-Kültürel Açýdan Ödemiþ Kenti (1908-1950), Günver Güneþ, Yayýnlanmamýþ Doktora Tezi, Ýzmir, 1997, s.96. 9 Mutahhar Þerif Baþoðlu, 13 Nisan 1943 ile 7 Þubat 1946 tarihleri arasýnda Belediye Baþkanlýðý yapmýþtýr. 10 Ödemiþ Belediye Meclisi, 4 Haziran 1946 tarihli toplantý tutanaðý. 1945 yýlýnda Ödemiþ Belediyesinin gelir bütçesi 250.000 lira kadardý. 11 Bu seçimde katýlým oranlarý Adagide'de %97, Bademiye'de %90, Kaymakçý'da %78 olmuþtur. 12 Yeni Asýr Gazetesi, 23 Temmuz 1945. 13 Günver Güneþ, s.111. 14 Yüksek Su Mühendisi Fikret Suer, daha sonra Bayýndýrlýk Vekâleti Þirket ve Müesseseler Reisliði görevinde bulundu 15 Ödemiþ Belediye Meclisi, 1947 yýlý toplantý tutanaklarýnda raporun kopyasý vardýr. 16 Elektrik tüketiminin yoðun olduðu zaman aralýðý 'pik zamaný' denilen, günün akþamüstü, akþam ve sabah saatleri, yýllýk olarak ise Ekim-Mart aylarý arasý. 17 Ödemiþ elektrikçi dükkânlarýnda 110 voltluk ampul satýldýðý anlatýlmýþtýr. 18 Saðlýklý bir yatýrým fizibilitesi yapmak üzere Göldeki suyun, minimum ve maksimum seviyeleri ile yaðýþ ve gölün beslenme rejimlerinin saptanmasý için gerekli olan minimum süre. 19 Günver Güneþ, s.112. 20 18 Mart 1948 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanmýþtýr.

DÝPNOTLAR

Nitekim, 8 Aðustos 1949'da Þükrü Saracoðlu'nun katýldýðý bir törenle 275 beygir gücünde 'Atlantik' marka yeni dizel motor ile Ödemiþ þehrinin elektrik kapasitesi takviye edildi. Yeni motor Belediye kayýtlarýnda 'Termik Santral' olarak anýlan bugünkü Ziraat Bankasý ve Ýstiklal Ýlkokulu karþýsýnda bulunan binaya 100kVA'lýk Skoda motorun yanýna yerleþtirildi.

Belediyesi de 1947 ile 1952 yýllarý arasýnda aðýrlýklý olarak imar ve kamulaþtýrma, su, kanalizasyon ve elektrik yatýrýmlarý çalýþmalarýný kapsayan bir 'beþ Yýlýk Plan' hazýrlýklarýna baþladý. Gerçekleþebilir hedefler içeren ayrýntýlý plan 1947 yýlý Ekim ayýnda Belediye Meclisinde tartýþýlarak, kabul edildi. Bu plan Belediye için bir yenilikti. Plan, sokak-sokak Ödemiþ'in geliþimini ele alan geliþmiþ bir plandý. Kuvvetli Köyünün belediye hudutlarý içine alýnmasý20 kararý bu planýn parçasýydý.


gazete arþivinden Ödemiþ haberleri 09.11.1958

01.10.1979

22.06.1963

04.03.1951

04.08.1954

11.07.1966

19.07.1975

19.02.1951


Ödemiþ’te çay keyfi Ahrandý Çay Bahçesi

Ödemiş Dergisi - Sayı:9  
Ödemiş Dergisi - Sayı:9  

Ödemiş Belediyesi'nin ücretsiz yayın organıdır.

Advertisement