Page 1

ÖDEMÝÞ

ISSN 1306 - 889X ÖDEMÝÞ

ÖDEMÝÞ BELEDÝYESÝ’NÝN ÜCRETSÝZ YAYIN ORGANIDIR. OCAK 2011 YIL:6 SAYI:10

den

diyesi’n le e B iþ m e d Ö

k e t s e d e eðitim

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ MÜHENDÝSLÝK VE EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ

iþbirliðiyle

DENEME ve BÝLÝM MERKEZÝ

Herþey çocuklarýmýz için...


içindekiler ÖDEMÝÞ YIL: 6

SAYI: 10

OCAK 2011

ÖDEMÝÞ BELEDÝYESÝ’NÝN ÜCRETSÝZ YAYIN ORGANIDIR ÖDEMÝÞ BELEDÝYESÝ ADINA ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ Bekir Keskin YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ A. Aziz Özgen HUKUK DANIÞMANI Çetin Gacar EDÝTÖR Cemile Özgüllü GRAFÝK SAYFA TASARIM Mehmet Genç

ÖDEMÝÞ BELEDÝYESÝ Adres: Akýncýlar Mh. Bayram Sk. No:1 Ödemiþ / ÝZMÝR Tel: 0232 544 90 97 Faks: (0 232) 545 12 69 Eposta: bilgi@odemis.bel.tr

BASKI VE CÝLT Efe Ofset ve Matbaacýlýk 544 11 58 - 545 63 63 Ödemiþ email: efeofset@gmail.com

HABERLER * Yabancý öðrenciler Ödemiþ'teydi........................ 2 * Bu sene de Ramazan ayý Ödemiþ'te bereketli geçti.................................................... 3 * Üç karanfil bir iðne belgeselinin bir bölümü Ödemiþ'te çekildi.............................. 4 * Çekül Vakfý “Kültürel Miras Eðitimi” yapýldý........ 4 * Ödemiþ'i tanýtým çalýþmalarý............................... 5 * Havai Fiþek Gösterisi ile 2011'e “Merhaba”....... 6 * Muhtar eþlerinden sosyal çalýþmalara destek.... 6 * Köylerin çöplerini Ödemiþ Belediyesi toplayacak......................................................... 7 BÝLGÝLENDÝRME * 5393 sayýlý Belediye Kanununa göre Belediye Encümeninin tanýmý, görev ve yetkileri...............8 * Birgi “Yöremizin en önemli tarihi mirasý”............9 * Kamulaþtýrmalar............................................... 10 * Ýller Bankasý borç ödemeleri.............................11 PROJELERÝMÝZ * Ýki dev tesis hizmete sunuldu........................... 12 * Ödemiþ'te yeni otopark alanlarý........................ 13 * Ödemiþ'e yeni hastane yeri belli oldu............... 14 * Bölünmüþ yol projelerimiz................................ 15 * Çevre yolu imar planýnda yeni çalýþmalar......... 16 * Ödemiþ Belediyesi kentsel dönüþüm projesine hazýrlanýyor........................................17 * Kadýn Sýðýnma Evi açýldý................................... 18 - Kadýn Danýþma Merkezi oluþturuldu............... 18 * Ödemiþ Belediyesi Kültür Merkezi'ni devralmak istiyor..............................................19 * Engelsiz Kahve'yi hazýrlýyoruz............................20 ÇALIÞMALARIMIZ * Yeni fuar alaný Küçükmenderes yöresinin hizmetinde........................................ 21 * Sokak hayvanlarý Bakýmevi ve Rehabilitasyon Merkezi açýldý...........................22 * Sosyal Yardýmlaþma Merkezi dar gelirlilerin hizmetinde................................. 23 * Ödemiþ'teki mandýracýlar ön arýtma tesisi için birleþti..............................................24 * “Bisiklete binelim” kampanyasý geniþliyor. Muhtarlýklara da bisiklet verildi........................ 25 * Ödemiþ Belediyesi Ahrandý Aile Restoraný'ndan yeni bir hizmet: kahvaltý............25 * Cadde ve sokak çalýþmalarýmýz devam ediyor...26 * Kentsel çalýþmalarýmýz devam ediyor................27 * Ödemiþ'teki kaldýrým iþgallerine “Sarý Þerit Uygulamasý”................................... 28 * Yeni jeneratörlerle kesintisiz enerji................... 28 * Neyzen Sencer Derya'nýn adý yaþadýðý sokaða verildi.................................................. 29 * Ödemiþ Belediyesi'nden eðitime destek “Deneme ve Bilim Merkezi”.........................30-31 * Gezi Haritasý................................................32-33 * Temizlik Ýþleri çalýþmalarý..................................34 * “Atýk Yað Toplama Projesi”.............................. 35

EKONOMÝ * Ödemiþ Belediyesi Ýþ Geliþtirme Birimi............ 36 * Ödemiþ 6. Süs Bitkileri ve Fidancýlýk Sergisi.....37 * Ödemiþ 2. Tarým Kurultayý yapýldý.....................38 * “Süt Sýðýrlarýnda Üreme Sorunlarý ve Çözüm Önerileri” paneli yapýldý.........................39 * Ayakkabýcýlar faaliyetlerine yeni yerlerinde devam edecek..........................40 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ * Ödemiþ'in düþman iþgalinden kurtuluþunun 88. Yýlý kutlandý........................... 41 - Resim sergileri............................................... 41 - Ödemiþ 26. Milli Fuarý kapýlarýný yeni alanda açtý..............................................42 - Ödemiþ 26. Milli Fuarý'nda ürünlerini sergileyen firmalar..........................................43 - Çocuklar, 8. Çocuk Kitaplarý Fuarý'na akýn etti.44 - Hünerli ellerin saç tasarým þovu.....................44 - Türk Yýldýzlarý Ödemiþ semalarýnda nefes kesti.................................................... 45 - KIBATEK uluslararasý Edebiyat, Þiir, Resim Þenliði................................................. 46 - “Edebiyatýmýzda Ödemiþ” konulu panel düzenlendi........................................... 46 - Devlet Senfoni Orkestrasý konseri................. 47 - THM ve TSM Korolarý Konseri.......................47 - Yýldýz Avlukahve'de ney dinletisi....................47 * Özgür Savaþcý “Ödemiþ Aðzý Sözlüðü”nü söyleþide tanýttý............................................... 48 * Ulusal ve yerel basýnda Ödemiþ........................48 * Cumhuriyetimizin 87. Yýlý Ödemiþ'te Bedia Akartürk ile coþkulu geçti.......................49 * “Babam Ýsmet Ýnönü” konferansý.................50-51 * Atatürk 10 Kasým'da “Sevdiði Þarkýlarla” anýldý................................. 52 * Ödemiþliler Ata'yý ziyarete gitti.........................52 EÐÝTÝM * Ödemiþ Belediyesi, üniversite sýnavýnda baþarýlý olan öðrencileri ödüllendirdi................. 53 * “SBS” ye hazýrlanan öðrencilere yaprak test daðýtýldý..........................................53 * Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesine güncel edebi eserler verildi.............................. 53 * Ödemiþ Belediyesi 2010-2011 dönemi Kültür Sanat ve Hobi Kurslarý........................... 54 SPOR * Ödemiþ Belediyesi Saracoðlu Stadyumu'nu devraldý. Kapalý Spor Salonu sýrada…..............55 * Ödemiþ Belediyespor'da kurumsallaþma..........56 * Ödemiþ Belediyespor BAL'da mücadele ediyor...............................................57 * Ödemiþ 6. Rahvan At Yarýþlarý yapýldý...............58 * Ödemiþ Belediyespor Tesisleri......................... 59 TARÝH * 1942-1946 dönemi Ödemiþ Belediye Baþkaný Mutahhar Þerif Baþoðlu............................. .60-64 * Hakkýpaþa Sokaktaki “Çeþme Kitabesi”...... 65-66


Baþkan’dan

Sevgili Ödemiþliler,

2

010 yýlý, Belediyemizin gerek tamamlanan hizmetler, gerekse planlanan projeler olarak gücünün perçinlendiði bir yýl oldu. Ödemiþ Belediyesi, çevresindeki ilçe belediyelerine örnek projelerle pek çok konuda bir ilçe belediyesi olarak bazý hizmetleri gerçekleþtiren ilk belediye oluyor. Türkiye'de bir ilçe belediyesi tarafýndan daha önce yapýlmamýþ projelerimizi dergi içinde bulacaksýnýz. Yer altý çöp konteynýr sistemi, Deneme ve Bilim Merkezi, Kadýn Sýðýnma Evi, Engelliler için bir zaman geçirme alaný; Engelsiz Kahve, Belediye bünyesinde bir Ýþ Geliþtirme Birimi, Sokak Hayvanlarý Barýnaðý, kentin kýyýsýnda kalmýþ semtlerin dar yollarýnýn bahçe duvarlarý yýkýlarak, yeniden yapýlmasý, sývanmasý ve boyanarak düzenli cadde sokaklar haline getirilmesi, mandýra atýk sularý için ayrý bir deþarj hattý döþenmesi ve ön-arýtma tesisi gibi uygulamalar, Türkiye belediyeciliðinde belediyemizin bu performansý ile birbirine paralel yürüyen iki güçlü dinamik saðlýyor. Ýlki þüphesiz, belediyemiz kurumsallýðýnýn gücü mükemmelliðidir. Ortak bir karar, ancak ortak çabalarla oluþturulabilir ve geliþtirilebilir. Belediye Meclisinde genellikle kararlarýn oybirliði ile çýkmasý, demokrasiyi içine sindiren Ödemiþ'in becerisidir. Bu bizi yeni atýlýmlarda da güçlü kýlmaktadýr. Ýkinci önemli nedeni de yöremiz insanýnýn yeniliklere açýk olmasýdýr. Deðiþik proje ve yatýrýmlarýmýzýn yükselerek devam edeceðine inanýyorum. Yeni hastane konusu son aylarda Ödemiþ'te konuþulan konularýn baþýnda yer aldý. Bu noktada iki farklý yer öne çýktý. Hastane yeri bilindiði gibi, birçok tartýþmayý da beraberinde getirdi. Belediyemiz katýlým kültürünün oluþmasý ve yaygýnlaþmasý ilkesi ve katýlýmýn en geniþ anlamda saðlanmasý için hemen her Belediye Meclisi toplantýsýnda konuya gündemde yer vermiþtir. Sonuçta; son noktayý Saðlýk Bakanlýðý koydu ve yeni hastane yerini belirledi. Belediye uygulamalarý konusunda hiç unutulmamasý gereken bir unsur olarak þeffaflýk

Bekir Keskin Ödemiþ Belediye Baþkaný

ve katýlýmcýlýðýn tüm yönleri ve tüm çýplaklýðýyla göz önüne alýnmasý gerekliliði ortadadýr. Bu sayýmýzdaki bilgilendirme sayfalarýnda kamulaþtýrma çalýþmalarý hakkýnda bilgiler sunuyoruz. 2011 yýlýnda da hedeflerimizi ve bütçemizi belirlerken tüm Ödemiþ'in ihtiyaçlarýný göz önüne alma yaklaþýmýmýzý da sürdürmeye özen gösterdik. Daha iyisini sunma yolunda azimle ilerlemeyi sürdürüyoruz. Desteðinizin ne kadar deðerli olduðunun bilincindeyiz. Bu yýl altý yeni proje ile daha fazla yatýrým gerçekleþtireceðiz. Kentimizin kültür varlýklarýnýn korunmasý, tarihi dokumuzun gelecek kuþaklara saðlýklý bir biçimde aktarýlmasý için yapýcý ve bilinçlendirici bir uygulama olarak Yýldýz Kent Müzesi ve Arþivi profesyonel müzecilik uygulamasýyla düzenlenmeye baþladý. Kent kültürünün birçok öðelerine sahip çýkmak tüm Ödemiþliler olarak öncelikli görevimiz olmalýdýr. Bu deðerlerin korunmasý, geliþtirilmesi ve çaðdaþ yaþamla bütünleþmeleri, kültür politikalarýmýzýn önemli hedeflerinden birini oluþturmaktadýr. Ailenizin elindeki belge, fotoðraf ve objelerle katkýlarýnýzý bekliyoruz. 2011 ve gelecek yýllarýn saðlýk, mutluluk getirmesini temenni ediyor, hepinize iþlerinizde ve yaþamýnýzda baþarýlar diliyorum. Saygýlarýmla…


Haberler

Yabancý öðrenciler Ödemiþ’teydi Gençlik Servisleri Merkezi kanalýyla dünyanýn deðiþik ülkelerinden Ödemiþ’e gelen 20 öðrenci, belediye iþlerinde çalýþtý. Yabancý öðrenciler iftar çadýrý kurarken

demiþ Belediyesi, Gençlik Servisleri Merkezi (Youth Services Centre) tarafýndan organize edilen Gençlik Deðiþim Programlarý'na ev sahipliði yaptý.

Ö

Dünyanýn çeþitli ülkelerinden kentimize gelen 20 kiþilik öðrenci grubu, belediyemiz tarafýndan misafir edildi ve muhtelif belediye çalýþmalarýna yardýmcý oldu. Fransa, Ukrayna, Ýspanya, Ýtalya, Çek Cumhuriyeti, Sýrbistan, Azerbaycan, Japonya ve Kore'den gelen 13 kýz, 7 erkek öðrenci günde 5 saat çalýþýp, geri kalan zamanlarýnda kentimizin tarihi ve turistik alanlarýný gezerek, kültürümüz hakkýnda bilgi sahibi oldular. Gençlik Servisleri Merkezi, 1985 yýlýnda kültürel deðiþim programlarý düzenlemek amacýyla Ankara'da kurulmuþtur. “Uluslararasý Gönüllü Çalýþma

Kamplarý” adý altýnda birçok ülkede çalýþmalar sürdüren gruplar, din, dil, ýrk ve cinsiyet ayrýmý olmaksýzýn farklý bölgelerden, ülkelerden, kültürlerden gelen katýlýmcýlarla, hiçbir karþýlýk beklemeden önceden planlanmýþ toplum yararýna iþlerde gönüllü olarak çalýþmaktadýrlar. 31 Temmuz – 15 Aðustos 2010 tarihleri arasýnda kentimizde misafir edilen öðrenciler, belediyemiz tarafýndan yürütülen çeþitli projelerde çalýþtýlar.

Müdürlüðü bünyesindeki çalýþmalara da katký saðlayan öðrenciler, Ödemiþ Belediyesi tarafýndan yeni düzenlenen “Sosyal Yardýmlaþma Merkezi”nin düzenlenmesi çalýþmalarýna da katýldýlar. Kent kültürü ve tarihi hakkýnda bilgiler verilen öðrencilere, Ýpekböcekçiliði hakkýnda da sunum yapýldý. Öðrenciler, Ödemiþ'ten ayrýlmadan önce kendi ülkelerine ait yöresel yemekleri piþirerek ülkelerinin damak tatlarýný tanýttýklarý bir Kültür Gecesi düzenlediler.

Öðrenciler ilk olarak Ramazan ayýnda Ödemiþ Belediyesi tarafýndan kentin 4 ayrý bölgesinde kurulan iftar çadýrlarýnýn düzenlenmesine yardýmcý oldular. Böylelikle uluslararasý dayanýþmanýn ve dinler arasý hoþgörünün örneðini 1964 yýlýnda Ödemiþ Belediyesi’nin misafiri gösterdiler. olarak Ödemiþ’e gelen Afrikalý öðrenciler, Park Bahçe dönemin Belediye Baþkaný Baki Marmara ile

2


Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarýyla düzenlenen iftar ve sahur çadýrlarýndan her gün 2.000 civarýnda Ödemiþli yararlandý

R

amazan ayý boyunca çok sayýda vatandaþ, Ödemiþ Belediyesi tarafýndan kurulan sahur ve iftar çadýrlarýndan yararlandý. Cumhuriyet Mahallesi Köþebaþý Camii yanýnda, Zafer Mahallesi Tekstil mevkiinde, Türkmen Mahallesi Tekelli Düðün Salonu Bahçesinde ve 3 Eylül Tayyare Parký içinde olmak üzere 4 ayrý yerde sahur ve iftar çadýrý kuruldu. Ýftar çadýrlarýnda sunulan yemek menüleri, protein, kalori ve vitaminler, dengeli ve saðlýklý beslenmeye uygun þekilde hazýrlandý. Sahur menüsünde ise çorba çeþitleri ve kahvaltý tabaðý sunuldu. Ödemiþ Belediyesi ve Ödemiþli hayýrseverlerin yardýmlarýyla karþýlanan sahur ve

iftar çadýrlarýna bu yýl yaklaþýk olarak 60 bin TL. vatandaþ katkýsý saðlandý AHRANDI AÝLE RESTORANI RAMAZAN AYINDA ÝFTAR SAATLERÝNDE AÇILDI Geçtiðimiz yýllarda ramazan

ayý boyunca sadece toplu olarak düzenlenen iftar yemekleri için açýk olan Ödemiþ Belediyesi Ahrandý Aile Restoran, bu yýl yeni bir uygulama ile ramazan ayý boyunca hem toplu olarak düzenlenen iftar yemeklerine, hem de bireysel olarak vatandaþlara hizmet sundu.

3 Eylül Tayyare Parký (Ýftar ve Sahur)

Zafer Mahallesi Tekstil Mevkii (iftar)

Cumhuriyet Mahallesi Köþe Baþý Camii Yaný (iftar)

Türkmen Mahallesi Tekelli Düðün Salonu (iftar)

3

Haberler

Bu sene de Ramazan ayý Ödemiþ'te bereketli geçti


Haberler

''Üç Karanfil Bir Ýðne'' belgeselinin bir bölümü Ödemiþ’te çekildi

T

RT Ankara Televizyonu tarafýndan hazýrlanan ''Üç Karanfil Bir Ýðne'' adlý üç bölümlük belgeselin son bölümü Ödemiþ'te çekildi. Hazýrlanan belgesel TRT tarafýndan deðiþik dillerde CD yapýlarak Türkiye tanýtýmýnda kullanýlacak. Ýðne oyalarýný konu alan belgeselin ilk bölümü, Mersin'e baðlý Tarsus ilçesi Çamyayla köyünde, ikinci bölümü Ankara'nýn Nallýhan ilçesinde çekildi. Ödemiþ ve çevresindeki iðne oyalarýný tanýtmak üzere kentimize gelen ekip, Birgi, Ovakent, Konaklý ve merkezde araþtýrmalar yaparak çekimleri tamamladý. “Üç Karanfil Bir Ýðne” belgeseli-

nin yapýmcýsý ve yönetmeni Tülay Parmaksýz, çalýþmalarýyla ilgili olarak þu açýklamayý yaptý : “TRT Belgesel kanalýnda 2011 yýlý Mart ayýnda yayýna girecek olan Üç Karanfil Bir Ýðne adlý belgeselin çekimleri için Ödemiþ'teyiz. Programýn ismindeki karanfil kentleri temsil ediyor. Ýðne oyasý konusunda oldukça baþarýlý ve adýndan sýklýkla bahsedilen kentlerde çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz. Bu kentlerden biri de Ödemiþ. Buradaki çekimlerde eski bir düðünü canlandýrarak, çeyizlere yapýlan iðne oyalarýný anlatmaya çalýþtýk. Program 2011 Mart ayýnda yayýnlanacak. Çalýþmalarýmýzda bize destek olan Ödemiþ ve Birgi Belediyelerine teþekkür ediyoruz”

Çekül Vakfý “Kültürel Miras Eðitimi” yapýldý EKÜL Vakfý'nýn 2003 yýlýnda baþladýðý “Kültürel Miras Eðitim Programý” her yýl pek çok kentte uygulanýyor. Doðal yaþam, geleneksel mimari, arkeoloji ve yaþam kültürünü konu alan eðitime Ödemiþ Belediyesi de ev sahipliði yaptý.

Ç

25–28 Kasým 2010 tarihleri arasýnda Ödemiþ Belediyesi Kültürevinde gerçekleþen eðitim ve etkinliklere, Ödemiþ Belediyesi ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü destek verdi. Zafer Ýlköðretim Okulu 6. sýnýf öðrencilerinden seçilen toplam 24 öðrenci, Ödemiþ'in “Kültür Elçisi” olmak için eðitim aldý. Kültür Elçileri eðitimi, ÇEKÜL Vakfý'nýn gönüllü eðitmenlerinin desteði, yerel uzmanlarýn kentin kimliðini yansýtan sunumlarýyla yapýldý. Eðitimde, doðal yaþam ve kentsel ekosistemler, arkeoloji, kent mimarisi, geleneksel yaþam kültürü ana baþlýklarý altýnda pek çok bilgi

aktarýlýp tarihi alanlar, sivil mimarinin ve doðal çevrenin incelendiði geziler yapýldý. Öðrenciler, sunumlarda öðrendiklerini gezerek gördüler. 28 Kasým 2010 Pazar günü Belediye Kültür Evi'nde düzenlenen sertifika törenine öðrencilerin aileleri de katýldý. Sertifika töreninde öðrenciler, eðitimde yapýlan eskiz, afiþ, broþür, kitap ayracý ve seramik çalýþmasý gibi pek çok etkinliðin ürünlerini sergiledi. Ödemiþ Kültür Elçileri, öðrendiklerini arkadaþlarýyla da paylaþýp,

4

projeler üreterek kentlerinin özgün kimliðinin korunmasýna katkýda bulunacaklar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle iþbirliði içinde etkinlikler düzenleyecekler. “Kültürel Miras Eðitim Programý” kapsamýnda, 2008 yýlýndan itibaren ETÝ Þirketler Grubu'nun kurumsal desteðiyle devam eden “Kültür Elçileri Projesi” 2010 yýlýnda, Ödemiþ'in de içinde bulunduðu Tarihi Kentler Birliði'ne üye 19 kentte uygulandý.


“TRAVEL TURKEY ÝZMÝR 2010 TURÝZM FUARI”NDA ÖDEMÝÞ PAZARI TANITILDI ÝZFAÞ, Hannover - Messe International Ýstanbul ve Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði (TÜRSAB) iþbirliðiyle Ýzmir Uluslararasý Fuar Alaný'nda düzenlenen Travel Turkey Ýzmir 2010 - Turizm Fuar ve Konferansý 9-12 Aralýk 2010 tarihlerinde düzenlendi. Bu yýl dördüncüsü düzenlenen Travel Turkey 2010 Ýzmir Fuarý’na katýlan Ödemiþ Belediyesi, hazýrladýðý stantta kent ekonomisini canlandýrmak, kültürel zenginliklerini tanýtmak, yerli ve yabancý turistleri kente çekmek amacýyla Ödemiþ Pazarýný öne çýkardý. Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan Ödemiþ Belediyesi standýnda yüzyýllýk kültürel zenginliklerimizi günümüze taþýyan kadýn el sanatlarý pazarý, birçok köylünün kendi yetiþtirdiði sebze, meyve, zeytin, peynir, salça ve buna benzer birçok ürünün resimleri sergilendi. Ödemiþ Cumartesi pazarýnýn tanýtýlmasý amacýyla hazýrlanan tanýtým broþürleri de ziyaretçiler tarafýndan büyük ilgi gördü. Fuarýn açýlýþýna katýlan Ödemiþ Belediyesi Baþkan Vekili Necati Gülgen, Baþkan Yardýmcýlarý Ýrfan Akça ve Þevket Akgün, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Ufuk Kýzýler, standý

“Bu

Cumartesi

ne yapalým?”

TÜRKÝYE’NÝN EN BÜYÜK açýk ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ

ÖDEMÝÞ Cumartesi PAZARI

ziyaret eden davetlilerle ilgilenerek, Ödemiþ ve Ödemiþ pazarý hakkýnda bilgiler verdiler. 4 gün boyunca süren Ýzmir Travel Turkey Fuarýna Türkiye’nin birçok il ve ilçelerinin yaný sýra 20 ülkeden 500 firma katýldý. ÖDEMÝÞ PAZARI KONAK BELEDÝYESÝ REKLAM PANOLARINDA TANITILACAK Ödemiþ Belediyesi, yöremizin sebze ve meyvelerinin deðer bulmasý, tanýtýlmasý ve pazarlanmasý amacýyla yapmýþ olduðu giriþimler sonucunda Ýzmir Konak Belediyesi ile anlaþma saðladý. Önümüzdeki günlerde, Konak Belediyesine ait reklam panolarýnda Ödemiþ Pazarý'nýn reklamý yayýnlanarak, Ýzmir'de tanýtýmý saðlanacak. ÖDEMÝÞ BELEDIYESÝ, “YENÝ ASIR 2. EGE MUTFAK ZÝRVESÝ”NDE YÖRE ÜRÜNLERÝNÝ TANITTI Yeniasýr TV tarafýndan bu yýl 2.si

düzenlenen “2. Ege Mutfak Zirvesi” 18 Aralýk 2010 tarihinde Ýzmir Kültürpark 4 nolu hol'de düzenlendi. Ege mutfak kültürünü yaþatmak ve özellikle genç nesillere tanýtmak amacýyla düzenlenen “2. Ege Mutfak Zirvesi”nde Ödemiþ Belediyesi de Ödemiþ Cumartesi Pazarýný tanýttý. Yöremize ait peynir, tereyað, kaymak, süt, ayran, lokum, incir, kestane þekeri ve helva çeþitlerinin bulunduðu Ödemiþ Belediyesi standýna katýlýmcýlar büyük ilgi gösterdi. Alýþveriþ yapan vatandaþlara naylon poþet yerine, kase kaðýdý ve file verilmesi ilgiyi daha da arttýrdý. Gün boyunca Ödemiþ Belediyesi standýný yaklaþýk 5 bin kiþi ziyaret etti. 2. Ege Mutfak Zirvesinde; panel, nostalji köþeleri, halka açýk yemek yarýþmalarý, marka haline gelmiþ Egeli firmalar ve ürünlerinin yaný sýra ilçe belediyelerin standlarý da yer aldý. Ödemiþ Belediyesi, kent ekonomisini canlandýrmak, Ödemiþ Cumartesi Pazarýný ilçe dýþýnda da tanýtmak ve Ödemiþli üreticilerimize pazar olanaklarý saðlamak amacýyla her platformda tanýtým çalýþmalarýný sürdürüyor. Türkiye'nin en büyük açýk alýþveriþ merkezi Ödemiþ Cumartesi Pazarý her hafta Ýzmir ve çevresinden ziyaretçileri bekliyor.

5

Haberler

Ödemiþ’i tanýtým çalýþmalarý


Haberler

Havai Fiþek Gösterisi ile 2011'e “Merhaba”

Tüm dünya ülkeleri ve yurt genelinde 2011 yýlý coþkulu bir þekilde karþýlandý. Ödemiþ Belediyesi tarafýndan 2011 yýlýný coþkulu bir þekilde karþýlamak amacýyla yeni yýl akþamý müzik ve havai fiþek gösterisi yapýldý. Hükümet Meydaný önünde saat 23.30'da baþlayan müzik dinletisine vatandaþlarýn ilgisi büyüktü. 2011 yýlýnýn ilk dakikalarýnda atýlan havai fiþekler, Ödemiþ semalarýný süsledi. Hükümet Meydanýnda büyük bir kalabalýk oluþturan vatandaþlar havai fiþek gösterilerini büyük bir coþkuyla izleyerek, gecenin geç saatlerine kadar dans edip, eðlendi.

Muhtar eþlerinden sosyal çalýþmalara destek

M

uhtar eþleri, beraberlik ve kaynaþmanýn saðlanmasý amacýyla her ayýn son Pazar günü bir araya geliyor. Belediye Baþkaný Bekir Keskin'in eþi Gülfer Keskin'in de katýlýmýyla gerçekleþen toplantýlarda muhtar eþleri sohbet edip, fikir alýþ veriþinde bulunarak, mahallerle ilgili sorunlarý belediyeye iletiyorlar. Toplantý sonrasýnda da belediye tarafýndan yapýmý tamamlanan ya da devam eden projeleri yerinde inceleyerek bilgi sahibi oluyorlar. Sosyal çalýþmalara da katký saðlamak isteyen muhtar eþleri çeþitli giriþimlerde bulunuyor. 2010 Aralýk ayý buluþmasýný gerçekleþtirdikleri Saklý Bahçe

isimli kafeteryada, iþletme sahibinin isteði üzerine kafeterya bahçesinde bulunan mandalina ve portakal aðaçlarýndaki meyvelerin Ödemiþ Belediyesi

6

vitamin büfelerinde meyve suyu haline getirilerek, Yahya Kemal Beyatlý Ýlköðretim Okulundaki öðrencilere daðýtýlmasýný saðladýlar.


demiþ Belediyesi ile Ýl Özel Ýdaresi arasýnda yapýlan protokolle, Ödemiþ Ýlçesine baðlý köylerin evsel atýklarýnýn toplanmasý ve çöp deponi alanlarýna nakledilmesi için Ödemiþ Belediyesi’ne iki adet çöp kamyonu ile bir adet vidanjörün teslim töreni 21 Aralýk 2010 tarihinde yapýldý.

Ö

Hükümet Meydaný önünde yapýlan törene, Belediye Baþkaný Bekir Keskin, Ýzmir Ýl Genel Meclis Baþkaný Serdar Deðirmenci, Belde Belediye Baþkanlarý, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Törende konuþma yapan Ýzmir Ýl Genel Meclis Baþkaný Serdar Deðirmenci; “Köylerimizde de temiz ve yaþanabilir bir çevre için Özel Ýdare ve Belediyeler el ele sloganýyla hayata geçireceðimiz, köylerimizdeki evsel atýk sularýn ve katý atýklarýn toplanmasý projesine ait araç ve gereçlerin daðýtým töreni için buradayýz. Türkiye’de ilk defa bir Özel Ýdare sorumlu olduðu bütün köylerin evsel atýk sularýný ve katý atýklarýný düzenli olarak toplayacak. Kýrsal kesimin hayat standartlarýný yükseltmek ve

sosyal hizmetlere önem vermek önceliklerimiz arasýndadýr. Yaptýðýmýz çalýþmalarla köylerimizin çalýþmayan Arýtma Tesislerini onararak ve elektrik borçlarýný ödeyerek faal hale getirdik. Gölcük Gölünün temizlenmesinden, Gediz Nehri’nin kirlilikten kurtarýlmasýna kadar her alanda çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Doðayý ve çevreyi koruyarak dünya kenti Ýzmir’i yaratmak için kendi çabamýzla önemli katkýlar sunmaya devam ediyoruz” dedi. Ödemiþ Belediye Baþkaný Bekir Keskin ise Küçük Menderes havzasýný kurtarmaya çalýþtýklarýný belirterek; “Küçük Menderes bölgesi dünyadaki en

Ýzmir Ýl Genel Meclisi Baþkaný Serdar Deðirmenci - Ödemiþ Belediye Baþkaný Bekir Keskin Ödemiþ Ýl Genel Meclisi Üyeleri

7

verimli ovalardan biridir. Gerek Küçük Menderes Nehrinin kirlenmesi gerekse arazilerin kirlenmesi büyük kayýplar yaratýr. Bu proje, topraklarýmýzý yeniden kazanmak, yeniden yöremizi hayvancýlýðýn merkezi haline getirmek için çok önemli bir projedir. Bu proje klasik çöp toplama projesi deðil, bu yerel yönetimden sorumlu iki ayrý kurumu bir araya getiren iþ birliði içinde bölgesel anlamda kalkýnma projesi ve deðiþim projesi oluþturmasý demektir. Bir uçtan bir uca 50 kilometreye yaklaþan köy sýnýrlarýmýz olmasýna raðmen Ödemiþ Belediye Meclisi oy birliði ile bu kararý almýþtýr. Bundan sonra da Ýl Özel Ýdaresiyle yaptýðýmýz çalýþmalar devam edecektir” dedi. Konuþmalarýn ardýndan Ödemiþ Muhtarlar Derneði Baþkaný Nihat Savuran, Ýl Genel Meclis Baþkaný Serdar Deðirmenci ve Ödemiþ Belediye Baþkaný Bekir Keskin’e teþekkür plaketi verdi. Ýl Genel Meclis Üyesi Adnan Saygýlýer de tüm Ödemiþliler adýna Ýl Genel Meclis Baþkaný Serdar Deðirmenci’ye efe heykeli hediye etti. Törenin sonunda Serdar Deðirmenci, Belediye Baþkaný Keskin’e araçlarýn anahtarlarýný teslim etti.

Haberler

Köylerin çöplerini Ödemiþ Belediyesi toplayacak


Bilgilendirme

5393 sayýlý Belediye Kanununa göre Belediye Encümeninin tanýmý, görev ve yetkileri Geçen sayýmýzda, Ödemiþlileri Belediye Meclisi konusunda bilgilendirmiþtik. Bu sayýmýzda “Belediye Encümeninin tanýmýný, görev ve yetkilerini” düzenleyen maddeleri bilginize sunuyoruz. BELEDÝYE ENCÜMENÝ MADDE 33.- Belediye encümeni, belediye baþkanýnýn baþkanlýðýnda, a) Ýl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yýl kendi üyeleri arasýndan bir yýl için gizli oyla seçeceði üç üye, mali hizmetler birim amiri ve Belediye Baþkanýnýn birim amirleri arasýndan bir yýl için seçeceði iki üye olmak üzere yedi kiþiden, b) Diðer belediyelerde, belediye meclisinin her yýl kendi üyeleri arasýndan bir yýl için gizli oyla seçeceði iki üye, mali hizmetler birim amiri ve Belediye Baþkanýnýn birim amirleri arasýndan bir yýl için seçeceði bir üye olmak üzere beþ kiþiden oluþur. Belediye Baþkanýnýn katýlamadýðý toplantýlarda, Belediye Baþkanýnýn görevlendireceði baþkan yardýmcýsý veya encümen üyesi, encümene baþkanlýk eder. Encümen toplantýlarýna gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, Belediye Baþkaný tarafýndan oy hakký olmaksýzýn görüþleri alýnmak üzere çaðýrýlabilir. ENCÜMENÝN GÖREV ve YETKÝLERÝ MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri þunlardýr: a) Stratejik plan ve yýllýk çalýþma programý ile bütçe ve kesin hesabý inceleyip belediye meclisine görüþ bildirmek. b) Yýllýk çalýþma programýna alýnan iþlerle ilgili kamulaþtýrma kararlarýný almak ve uygulamak c) Öngörülmeyen giderler

ödeneðinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sýnýflandýrmanýn ikinci düzeyleri arasýnda aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezalarý vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dýþýnda kalan dava konusu olan belediye uyuþmazlýklarýnýn anlaþma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taþýnmaz mal satýmýna, trampasýna ve tahsisine iliþkin meclis kararlarýný uygulamak; süresi üç yýlý geçmemek üzere kiralanmasýna karar vermek. h) Umuma açýk yerlerin açýlýþ ve kapanýþ saatlerini belirlemek. i) Diðer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. ENCÜMEN TOPLANTISI MADDE 35- Belediye encümeni haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanýr. Belediye baþkaný acil durumlarda encümeni toplantýya çaðýrabilir. Encümen üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðuyla toplanýr ve katýlanlarýn salt çoðunluðuyla karar verir. Encümenin 2886

8

Ödemiþ Belediyesi Encümeni Bekir Keskin (Belediye Baþkaný) Üyeler Erkan Esel (Belediye Meclis Üyesi) Selahattin Aksu (Belediye Meclis Üyesi) Aziz Özgen (Yazý Ýþleri Müdürü) Nedim Öztürk (Mali Ýþler Müdürü) sayýlý Devlet Ýhale Kanunu uyarýnca ihale komisyonu olarak yapacaðý toplantýlarda da bu hüküm geçerlidir. Oylarýn eþitliði durumunda baþkanýn bulunduðu taraf çoðunluk sayýlýr. Çekimser oy kullanýlamaz. Encümen gündemi belediye baþkaný tarafýndan hazýrlanýr. Encümen üyeleri, baþkanýn uygun görüþü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye baþkaný tarafýndan havale edilmeyen konular encümende görüþülemez. Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüþülerek karara baðlanýr. Alýnan kararlar baþkan ve toplantýya katýlan üyeler tarafýndan imzalanýr. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açýklar. Encümen baþkan ve üyeleri, münhasýran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayýn hýsýmlarý ve evlatlýklarý ile ilgili iþlerin görüþüldüðü encümen toplantýlarýna katýlamazlar.


B

ir zamanlar Aydýnoðlu Beyliði'ne baþkentlik yapan, zengin bir kültüre ve bir o kadar da etkileyici coðrafi çevreye sahip Birgi Beldesi, Ödemiþ ve çevresinin tarihsel turizm ve inanç turizmi merkezidir. Aydýnoðlu Beyliði'ne baþkentlik yapan Birgi, Beyliðin kuruluþunun 702. yýlýnýn heyecanýný yaþamakta olan ve gönençli geçmiþiyle dimdik ayakta duran bir beldedir. 5000 yýl öncesine uzanan kesintisiz bir tarihe sahip olan bu belde, geç kalkolitik ve tunç devirlerini yaþamýþ, Lidya, Pers, Bergama krallýklarýnýn, Roma ve Bizans imparatorluklarýnýn egemenliðinde kalmýþ, sýrasýyla Dioshrieron, Pyrgion ve Christopolis isimleriyle anýlmýþtýr.

tamamýnda 1996 yýlýnda koruma imar planý yapýlmýþtýr. Birgi, Tarihi Kentler Birliði'nin kurucu üyesi olup '7 Bölge 7 Kent' projesinin önemli unsurlarýndan biridir. Ayrýca son 10 yýl içerisinde ÇEKÜL Vakfý, Birgi Belediyesi, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ortak çabalarý ve son yýllarda bu gayretlere Celal Bayar Üniversitesi'nin de katýlýmýyla Birgi, Küçükmenderes havzasýnýn önemli bir ''turizm beldesi'' olarak ortaya çýkmaktadýr. Bozdaðlarýn güney eteklerinde Ödemiþ'e 9 km uzaklýkta bulunan Birgi, Ödemiþ'e baðlý 2393 nüfuslu bir beldedir. Doðasý, yeryüzü þekilleri, binlerce yýldýr bereketle akan Birgi deresi, çok daha önce

1308 yýlýnda Aydýnoðlu Beyliði ile baþlayan Türk egemenliði ile oluþan Selçuklu ve Osmanlý uygarlýklarý Birgi'nin tarihsel ve kültürel kimliðini oluþturmaktadýr. Kent ayný zamanda Kuvayi Milliye'nin önemli öncülerinden biridir. Anadolu'daki ilk Türk varlýðýnýn tarihi yapýlarýndan sayýlan Ulu Camii 1312 yýlýnda Aydýnoðlu Mehmet Bey tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Caminin insaný büyüleyen minber kapýsý 3000 parçadan oluþmuþ ve o günün þartlarýnda tek bir çivi dahi kullanýlmadan yapýlmýþtýr. Eserleri Avrupa dillerine çevrilen Ýlk Türk doktorlarýndan olan Birgili Hýzýr Bin Ali Bey Birgi'deki medreselerde ders vermiþtir. Birgi beldesi zengin ve çok renkli bir tarih dokusuna sahiptir. 16. yüzyýlýn tanýnmýþ Ýslam alimi Ýmam-ý Birgivi'nin medresesi ve mezarý Birgi' dedir. Kültürel zenginliklerin korunmasý amacý ile 2863 sayýlý yasa uyarýnca Birgi koruma altýna alýnmýþ ve beldenin

akan ve kurumuþ dereciklere ait derin kuru vadileri ve geniþ alanlara yayýlan bað ve bahçeleri ile tam anlamýyla korunmuþ bir Osmanlý yerleþim birimidir. Akdeniz iklimini tüm karakteristikleriyle yaþayan beldede yýllýk sýcaklýk ortalamasý 15 ºC'dir. Yýllýk yaðýþ miktarý yaklaþýk 800 mm'dir. Belde bitki örtüsü yönünden çok zengin bir çeþitlilik arz etmekle beraber geleneksel olarak ceviz, kestane, incir, zeytin ve patates gibi meyve ve sebzelerin üretimi ve ihraç yeri niteliðini taþýmaktadýr. Yöredeki Ýrimaðzý mevkiinde yetiþtirilen incir kalite ve nitelik bakýmýndan dünyada ilk sýrada yer almaktadýr. Halkýn geçim kaynaðý tarým

9

olmakla beraber hayvancýlýk da yapýlmaktadýr. El iþi, oya ve mekik iþleri, iðne oyalarý yörenin talep edilen kültürel ürünleridir. Bir zamanlar ipekböcekçiliði yetiºtiriciliði ile geçimini saðlayan Birgi’de dokumacýlýk sektörü önemli bir yere sahiptir. Beldede, dokumacýlýk yapan küçük iºletmelerin yaný sýra, ihracat yapan büyük firmalar da yer almaktadýr. Birgi'de ziyaret edilebilecek en önemli yerler: Aydýnoðlu Mehmet Bey Camii (Ulu Camii), Aydýnoðlu Mehmet Bey Türbesi, Sultan Þah Türbesi, Çakýraða Konaðý, Kale Medresesi, Sasalý Hamamý, Çarþý Hamamý, Sandýkkerimoðullarý Konaðý, Beyler Beyi Çeþmesi, Karaoðlu Camii, Derviþaða Hamamý, Derviþaða Medresesi, Derviþaða Camii, Býçakçý Esseyit Hacý Ali Aða Çeþmesi, Pakkunduz, Güdük Minare Mescidi, Demir Maðaza, Umurbey Heykeli, Ýmam-ý Birgi Kabri'dir. Ayrýca restore edilerek kazanýlan Birgi evleri ve sivil mimari örnekleri sokaklar da ziyaret edilmesi gereken mekânlardýr. Birgi'de koruma ve tanýtým faaliyetlerinin merkezi durumunda olan “Birgi ÇEKÜL Çevre ve Kültür Evi” bilgi amaçlý ziyaretlere açýk olarak hizmet vermektedir. Ayrýca, Birgi ve çevresi kent içi kültür yürüyüþleri, foto safari ve bisiklet turlarý için oldukça uygundur. Pansiyonculuðun geliþmeye baþladýðý kentte kültür ve tarih turizminin yanýnda ekoturizm için de uygun koþullar bulunmaktadýr. Özellikle kentsel dokunun korunmasý, yöresel özelliklerin ve kültürün yaþatýlmasý ekoturizmin yapýlabilmesine imkân vermektedir. Ayrýca Birgi deresi vadisi takip edilerek Bozdað zirvesine kadar ulaþan bölümde daðcýlýk ve botanik turizmi de yapýlabilmektedir.

Bilgilendirme

BÝRGÝ “Yöremizin en önemli tarihi mirasý”


Bilgilendirme

ÖDEMÝÞ BELEDÝYESÝ’NÝN KAMULAÞTIRMA ÇALIÞMALARI Ödemiþ Belediyesi’nce 1 Nisan 2009 - 31 Aralýk 2010 tarihleri arasýnda 40.120 m2 alan kamulaþtýrýlmýþtýr. Kamulaþtýrma çalýþmalarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki tabloda yer almaktadýr.

01.04.2009 - 31.12.2010 TARÝHLERÝ ARASI KAMULAÞTIRMA TABLOSU AÇIKLAMA 1

Kapalý otopark dükkan alaný

TARÝH

ALANI (m²) BEDEL (TL.)

01.04.2009

129

14.825

2

Dikmen Caddesi kavþak

12.06.2009

203

46.000

3

Dikmen Caddesi kavþak

16.06.2009

85

31.000

4

Emmioðlu Mah. Emeti Sok. Par

12.10.2009

408

34.000

5

Kapalý otopark dükkan alaný

05.11.2009

180

18.000

6

Biyogaz tesis alaný

13.11.2009

11.200

95.000

7

Dikmen caddesi kavþak

14.12.2009

129

32.500

8

Dikmen caddesi yol geniþletme

29.01.2010

35

11.000

9

Türkmen-yeni Perþembe pazarý

05.05.2010

8.910

400.000

06.09.2010

1.738

61.500

10 Birgi yolu geniþletme 11 Kantarcý Sok. yol geniþletme

01.11.2010

22

930

12 Zafer mah. yeni fuar alaný kuzeyi

12.11.2010

16.915

760.000

13 Kantarcý/Yol Geniþletme

25.11.2010

25

1.000

14 Kantarcý/Yol Geniþletme

29.11.2010

49

1.700

15 Kantarcý/Yol Geniþletme

29.11.2010

33

1.150

16 1360 Sokak Yol Geniþletme

14.12.2010

13

1.152

17 1360 Sokak Yol Geniþletme

14.12.2010

14

1.222

18 1360 Sokak Yol Geniþletme

14.12.2010

13

1.155

19 Kantarcý Yol Geniþletme

20.12.2010

19

790.00

40.120

1.512.134

TOPLAM

DAHA KAMULAÞTIRMA ÝÞÝMÝZ VAR… 2

40 bin m Katý Atýk Düzenli Depolama Alaný, 5.200 m2 Açýk Otopark, 37.189 m2 Sosyal Tesis ve Spor Alaný, 92.562 m2 Çevre Yolu, 17 bin m2 TOKÝ Kentsel Yenileme Projesi 1. Etap, 20.707m2 Yeni Yol Yapýmý, 36.382 m2 Yeni Hastane Yaný Belediye Hizmet Alaný ve 9.928 m2 Park Alaný için kamulaþtýrma çalýþmalarý 2011 yýlýnda yapýlacaktýr.

Yeni Fuar Alanýnýn kuzeyi için kamulaþtýrýlan alan

Biyogaz Tesisi için kamulaþtýrýlan alan

10


2010 yýlý sonu itibariyle belediyemizin Ýller Bankasý'na 17.443.360 TL borcu vardýr. Bu borç Atýksu ve Ýçmesuyu Arýtma Tesisleri’nin yapýmý için alýnmýþtýr. Ödemiþ Belediyesi, Ýller Bankasý'na olan borçlarýný, su tüketicilerinden tahsil edilen su bedeli gelirlerinin bir kýsmýyla ödemeyi taahhüt etmiþtir.

belirlenmiþtir. Belediyemiz bu yeni düzenlemeyle sadece önümüzdeki birkaç yýlý deðil, on yýl sonrasýný da rahatlatacak yeni bir düzenleme yapmýþ ve belediyenin sadece kýsa vadeli çýkarlarýný deðil uzun vadeli çýkarlarýný da gözettiðini göstermiþtir. Yani, Ödemiþ Belediyesi, su gelirlerinin giderek daha az bir kýsmýný borç ödemekte kullanacak, su gelirlerinin daha büyük bir kýsmýný istediði gibi kullanacaktýr.

Daha önce yapýlmýþ olan ödeme planýna göre, 2011 ve 2012'de su gelirlerinin %40'ý, 2013-2016 yýllarýnda su gelirlerinin %30'u, sonraki yýllarda ise %25'i ve %20'si olarak belirlenmiþ oranlar, yeni ödeme planýyla azaltýlmýþtýr.

2022 yýlýna gelindiðinde su gelirlerinin sadece yüzde altýsý Ýller Bankasý borç ödemelerinde kullanýlacaktýr ve belediyemizin Ýller Bankasý'na olan eski borçlarý 2022'de sýfýrlanacaktýr. 2011 yýlýnýn su geliri tahminen 6-7 milyar TL. civarýnda olacaktýr. 2011 yýlýnýn ödeme planýndaki oranýn %40'tan %35'e düþürülmesi, 2011 yýlýnda borç ödemesinde 325.000 TL civarýnda bir azalmaya neden olacaktýr.

Eski ödeme planýnda, %40 ile %20 arasýnda deðiþen oranlar, yeni planda %35'ten baþlayarak ilerleyen yýllarda hýzlý bir biçimde düþürülmüþ, 2022 yýlý için %6 olarak

SU GELÝRLERÝNDEN YAPILACAK BORÇ ÖDEME ORANLARI YILLAR ESKÝ ORANLAR (%) YENÝ ORANLAR (%)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 40 40 30 30 30 30 25 25 20 20 20 20 35

35

30

30

25

23

20

18

16

14

2011 YILI TAHMÝNÝ SU GELÝRÝ: 6,5 - 6,75 MÝLYON TL %5 = 325.000 TL Ýller Bankasý borç toplamý 2010 yýlý sonuna kadar ödenmiþ borç 2010 yýlý sonunda kalan borç

: 18.127.359 TL : 683.999 TL : 17.443.360 TL

Ýçmesuyu Arýtma Tesisinden görüntüler

11

12

6

Bilgilendirme

ÝLLER BANKASI BORÇ ÖDEMELERÝNDE ORANLARI YENÝDEN BELÝRLEDÝK


Projelerimiz

Atýksu Arýtma Tesisi

Ýki dev tesis hizmete sunuldu

Y

apýmýna 2009 Ocak ayýnda baþlanan Atýksu ve Ýçmesuyu Arýtma Tesisleri tamamlanarak hizmete

girdi. Ödemiþ Belediyesi Atýksu ve Ýçmesuyu Arýtma Tesisleri, Ýller Bankasý aracýlýðý ile Dünya Bankasý’ndan saðlanan kredi ile yapýlmýþtýr. Atýksu Arýtma Tesisi 27 bin m2 arazi üzerine kuruldu. Tesis, 2042 yýlýna kadar kentin atýk sularýnýn biyolojik olarak arýtýlmasýna imkan verecek kapasitededir. Küçük Menderes Havzasý’na býrakýlan atýk sularýn yaratmýþ olduðu kirlilik bu tesis ile %95 oranýnda önlenmiþ olacaktýr. Arýtma sonucu ortaya çýkan 25 bin m3 fazla çamur þu an için en son teknolojik ekipman olan

santrifüj tip çamur susuzlaþtýrma ekipmanlarýna basýlacak ve burada mevcut yönetmeliklerde belirtilen en az % 25 kuruluk oranýnda stabilize çamur olarak depolanacaktýr. Bu çamur ile birlikte Mandýralar için kurulan ön arýtma tesisinden alýnacak sularla bu çamurlar ve çöpler biyogaz tesislerinde iþlenerek elektrik elde edilecektir. Arýtma tesislerinin enerji ihtiyacý üretilen bu elektrikle saðlanacaktýr. Ýçmesuyu Arýtma Tesisi Ortaköy yolu üzerinde yaklaþýk 11 bin m2 alanda inþa edilmiþtir. Tesis genel hatlarýyla kaskat havalandýrma, hýzlý ve yavaþ karýþtýrýcý ünite, durultucu ünite, hýzlý kum filitresi, klor temas tanký ve temiz su ünitelerinden oluþmaktadýr. Günlük 18 bin m3 su arýtma kapasitesine sahip olan tesis

Ýçmesuyu Arýtma Tesisi

12

2042 yýlýna kadar kentin içme suyu ihtiyacýný arýtacak standartlarda tasarlanmýþtýr. Ödemiþ ve Küçük Menderes Havzasý için büyük önem taþýyan bu iki tesis 2 Kasým 2010 tarihinde düzenlenen gezi ile Belediye Meclis Üyelerine tanýtýldý. Atýksu ve Ýçmesuyu Arýtma Tesislerini gezen Belediye Meclis Üyeleri yerinde inceleme yaparak, iþleyiþ hakkýnda bilgi sahibi oldu. BÝYOGAZ TESÝSÝ Ödemiþ Belediyesinin vizyon projeleri arasýnda yer alan “Biyogaz Tesisi” projesinin ihalesi 30 Kasým 2010 tarihinde yapýlmýþtýr. Ýhaleye ikisi yabancý olmak üzere 18 firma katýlmýþtýr. 17 firma ekonomik yeterlilik almýþ, 13 firma da teknik teklif dosyasýný sunmuþtur. Ýhale komisyonu 7-15 Aralýk 2010 tarihleri arasýnda firmalar ile birebir teknik görüþmeler yaparak, 23 Aralýk 2010 tarihinde teknik þartnameyi kesinleþtirmiþtir. Ýhaleye katýlan firmalar 17 Ocak 2011 tarihinde mali tekliflerini sunmuþlardýr.


Projelerimiz

Katlý Otopark Projesi maket çalýþmasý

ÖDEMÝÞ’TE YENÝ OTOPARK ALANLARI

Kamulaþtýrma yapýlmadan dükkan karþýlýðý elde edilen arsa üzerine þehir merkezindeki trafik yoðunluðunu azaltmak için yapýlacak Katlý Otopark projesi, 145 aracýn park edebileceði þekilde tasarlanmýþtýr.

K

entin merkezi caddelerinden biri olan Bengisu Mahallesi Gazi Caddesi'nin (Bankalar Caddesi) trafik yoðunluðunu azaltmak için Kasap Hali'nin kuzeyinde, Ýstiklal Ýlköðretim Okulu'nun karþýsýnda yer alan ve koruma imar planýnda “otopark adasý” olarak düzenlenmiþ, 1480 m2 alana katlý otopark yapýlmasý için ihale süreci baþlatýlmýþtýr. Bu adanýn bir kýsmý belediyeye aittir. Belediyeye ait olmayan ve kamulaþtýrýlmayan gayrimenkuller için mal sahipleri ile anlaþmalar yapýlarak yasal iþlemler tamamlanmýþ ve yýkým çalýþmalarý yapýlmýþtýr. 2011 Þubat ayýnda ihalesi yapýlacak olan Katlý Otopark, çevrenin yapýsýný bozmayacak. Zemin katta iþyerleri bulunacak. Bodrum, 1. kat ve açýk terasta 140 - 145 araç park edebilecek. Katlý Otopark çalýþmalarýnýn tamamý herhangi bir kredi kullanýlmadan, belediyenin öz kaynaklarý ile yapýlacaktýr.

AÇIK OTOPARK ALANI

AÇIK OTOPARK YAPIYORUZ Kentimize ziyaret için gelen yerli ve yabancý turistlerin transit geçitlerini saðlayarak, otopark ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla Umurbey Mahallesi Kayalý Sokak'ta, 5.200 m²'lik alanýn açýk otopark olarak düzenlenmesiyle ilgili çalýþmalar baþlatýldý. Hazýrlanan imar plan paftalarý 2011 Ocak ayý Belediye Meclisinde onaylandý ve kamulaþtýrma çalýþmalarýna baþlandý.

13


Projelerimiz

EKS N EM URA ÝT T

Þ EH

ORTAÇ SOKAK

ÝZ S K OKA

Yeni Hastane Ýmar Planý

ATATÜRK CADDESÝ

Ödemiþ’te yeni hastane yeri belli oldu demiþ Devlet Hastanesi ilçemizde konutlarýn yoðun olduðu bölgede yer almaktadýr. Ayrýca çevre belde ve köylere de hizmet veren hastanenin yatak kapasitesi yetersizdir.

Ö

Modern ve çaðdaþ bir hastanenin en az 40 bin m2 lik alana kurulmasý gerekliliðinden hareketle, yeni bir hastane binasýnýn yapýlabilmesi için geçtiðimiz aylarda Ödemiþ Belediyesi’nce Saðlýk Bakanlýðýna üç alternatif hastane yeri önerisi sunuldu. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan belirlenen yer, þu anda at yarýþý pisti olarak kullanýlan ve tapusu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðüne ait olan alandadýr. Bu alan, Zafer Mahallesi’ndeki Ortaç Sokak ile Atatürk Caddesi arasýnda yer almaktadýr. 42.668 m²'lik alan için plan tadilatý yapýlarak, 3 Ocak 2011 tarihli belediye meclisi toplantýsýnda yeni hastanenin buraya inþa edilmesi oy birliði ile onaylandý. Yeni yapýlacak 250 yataklý B sýnýfý hastanede odalar tek ve iki kiþilik, klimalý ve daha modern þekilde tasarlanmýþtýr. Yeni hastanenin modern yapýsýnýn yanýnda helikopter pistinin bulunmasý, ameliyathane sayýlarýnýn artmasý ile vatandaþlara daha kaliteli hizmet verilecektir. Uzun zamandan beri yeni hastane yeri tartýþmalarý Ödemiþ’te gündemde kalmýþ ve deðiþik kesimlerden, farklý görüþler dile getirilmiþtir. Bu konuda yatýrýmcý kuruluþ olan Saðlýk Bakanlýðýndan, belediyemize gönderilen karar yazýsý yer seçimine son noktayý koymuþtur.

14

Yeni hastane yeri için Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan belediyemize gönderilen son karar yazýsý


Ödemiþ Belediyesi, kent giriþlerindeki yollarda trafiði daha düzenli hale getirmek için Birgi Yolu, Ovakent Yolu, Saracoðlu Caddeleri ortalarý refüjlü, çift þeritli olarak düzenlenecektir.

Birgi Yolu: Hürriyet Mahallesi Ödemiþ - Birgi yolu tekstil geçiþi drenaj hattý ve kaldýrým düzenlemesi ihalesi 03 Ocak 2011 tarihinde yapýlmýþtýr. Ýhaleye göre 2000 metre kaldýrýmlara renkli parke, 2400 metre bordür ve 700 metre yaðmur suyu drenaj hattý yapýlacaktýr.

Birgi Yolu

Ovaket Yolu: Ödemiþ Ovakent güzergahýnda 975 metre uzunluðunda bölünmüþ yol çalýþmasý yapýlacaktýr. Özel harita mühendisi tarafýndan hazýrlanan uygulama projesi Karayollarý Genel Müdürlüðü’nün onayýna sunulacaktýr. Proje kapsamýnda kaldýrým, bordür, parke ve yaðmur suyu drenaj hattý yapýlacaktýr.

Ovakent Yolu

Saracoðlu Caddesi : Saracoðlu Caddesi’nin devamýnda 550 metre uzunluðunda bölünmüþ yol çalýþmasý yapýlacaktýr. Projesi hazýrlanan bölünmüþ yol çalýþmasýnýn keþif çalýþmalarý devam etmektedir.

Saracoðlu Caddesi

15

Projelerimiz

Bölünmüþ yol projelerimiz


Projelerimiz EDÝR? de bulunan 18.MADDE N ar hududu için ileri Ým 18 e d ad M araz nasýz arsa ve binalý veya bi ðer hak sahiplerinin di malikleri veya maksýzýn, birbirleri ile, yol an ar ý at ak muvaf na veya mu kurumlarý rle fazlalarý ile, ka rle ye n t buluna belediyelere ai nlarý yeniden imar planýna bu birleºtirmeye, parsellere ayýrmaya, ya ve a uygun ad ülkiyeti eli veya kat m müstakil, hiss hak sahiplerine daðýtmaya re esaslarýna gö ptýrmaya il iºlemlerini ya sc te en 's re ve tkilidir. belediyeler ye

Çevre yolu imar planýnda yeni çalýþmalar demiþ'in güneyinde yer alan çevre yolu ile ilgili 18. madde uygulamasý iptal edilmiþ olup, geri dönüþüm iþlemi yapýlarak tapular geri daðýtýlmýþtýr. Ayný bantta 1/5000'lik plan yeniden hazýrlanýp kahvelere asýlarak vatandaþlarýn bilgisine sunulmuþtur.

Ö

Proje, dört etaptan oluþmaktadýr. 1. etap için, Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi ile Ovakent yolu arasýndaki 445.000 m²'lik alanda imar planý düzenlenerek 3 Ocak 2011 tarihli Belediye Meclisinde görüþüldü. Belediye Meclisinde alýnan karara göre, 40 metre geniþliðindeki 2 km uzunluðundaki çevre yolunun açýlmasý için 200 m'lik geniþliðe kadar 1/5000 nazým imar planý onaylanarak, askýya çýkmýþtýr.

1/1000'LÝK UYGULAMA ÝMAR PLANI

100 m geniþliðe kadar olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planý ise Ýmar Komisyonunda görüþülmektedir. Planýn Belediye Meclisinin Þubat toplantýsýnda onaylanmasý sonrasý, 18. madde uygulamalarý baþlayacaktýr.

16


Projelerimiz

3. ETAP (5.800 m2)

2. ETAP (12.650 m2) 1. ETAP (21.580 m2)

Ödemiþ Belediyesi kentsel dönüþüm projesine hazýrlanýyor Eski kent dokusu içinde kalan Emmioðlu Mahallesi’nde üç etap halinde TOKÝ kentsel dönüþüm projesi uygulanacak. demiþ Belediyesi, ilçemizde toplu konut yapýmý amacýyla, 2010 Kasým ayýnda TOKÝ (Toplu Konut Ýdaresi) ile görüþmeye baþlamýþtýr.

Ö

Yapýlan bu görüþmeler neticesinde, ilçenin verimli tarým arazilerinde uygulanacak bir Toplu Konut Projesi yerine, Ödemiþ'in eski kent dokusu içinde kalan Umurbey ve Emmioðlu Mahallelerinde, TOKÝ ile birlikte “Kentsel Dönüþüm Projesi” uygulamasýnýn daha doðru olacaðý kararýna varýlmýþtýr. TOKÝ ile yapýlacak olan anlaþmalar için 06 Aralýk 2010 tarihli 138 no’lu Belediye

Meclis kararýyla Belediye Baþkaný Bekir Keskin'e yetki verilmiþtir. Fabrika Caddesi ile Mercan Sokak arasýnda kalan, Ödemiþ Belediyesine ait sebze hali ve Tariþ depolarýnýn da yer aldýðý ve toplam 40 bin m²'lik bu üçgen alanda uygulanacak proje, üç etapta gerçekleþtirilecektir. Birinci etapta, Ödemiþ Belediyesine ait meyve-sebze hali, Tariþ'e ait depolar ile Millet ve Demiryolu Caddesi’nin çevrelediði alanlarda toplu konut çalýþmalarý yapýlacaktýr. “Kentsel Dönüþüm” projesi kapsamýnda yapýlacak olan toplu

17

konutlarýn 75-80 m2'lik 3-4 katlý evler olmasý planlanmaktadýr. Baþlangýçta; bu evlerin ikinci etap alanýnda kalan konut sahiplerine verilmesi ile ikinci etap alanýndaki evler boþaltýlacak ve yeni inþaat alaný elde edilecektir. Proje kapsamýnda ele alýnacak bölgede geçimini süpürgecilik, elekçilik ve el iþleri gibi el sanatlarýyla saðlayan vatandaþlarýmýz yaþamaktadýr. Bu vatandaþlarýn alýþtýklarý yaþantýlarýný devam ettirebilmeleri için evlerin yaný sýra iþlerinin sürekliliðini saðlayacak atölyeler de yapýlacaktýr.


Projelerimiz

Ý S E Y Ý D E L E B Þ ÖDEMÝ da þiddet gören ya kimsesi olmayan uklarýna c o ç e v a r la ýn d a k

KUCAK AÇIYOR

ALO 183

Kadýn Sýðýnma Evi açýldý 5 393 sayýlý belediye kanunuyla nüfusu 50.000'in üzerinde olan belediyelere Kadýn Sýðýnma Evi açma zorunluluðu getirilmiþtir.

Bu zorunluluðu yerine getirmek amacýyla Ödemiþ Belediyesi, aile içinde þiddete uðramýþ 18 yaþýndan büyük kadýnlarýn, çocuklarý ile birlikte þiddetten uzak, kendilerini güvende hissedebilecekleri, ihtiyaç duyduklarý hizmetleri belirlenmiþ bir zaman içinde alabilecekleri yatýlý kamu hizmeti verecek bir Kadýn Sýðýnma Evi oluþturdu. Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan koordine edilecek olan Kadýn Sýðýnma Evi

10 kiþiyi barýndýrabilecek. Kurumda, bir psikolog, bir sosyal hizmet uzmaný, güvenlik elemanlarý ve kat görevlileri hizmet verecek. Sýðýnma evine müracaat eden kadýnlar sosyal hayata tekrar kazandýrýlmalarý amacýyla meslek edindirme kurslarýndan faydalanacaklar. Ayrýca çocuklarýn da maðdur edilmemesi için Milli Eðitim Müdürlüðü ile iþbirliði içinde çalýþmalar yürütülecektir.

Ýlçemiz sýnýrlarý içinde düzenlenen Kadýn Sýðýnma Evi'nde, üç yatakhane, bir ortak alan, bir mutfak, bir çocuk oyun odasý, bir idare, bir bireysel danýþmanlýk odasý, bir kiler, iki banyo ve üç tuvalet bulunmaktadýr.

Kadýn Sýðýnma Evi'nde sadece Ödemiþ'teki maðdur kadýnlar deðil, Ýl Sosyal Hizmet Müdürlüðü ile iþbirliði içinde çalýþmalar yapýlarak diðer bölgelerden gelen kadýnlar da misafir edilecektir. KADIN DANIÞMA MERKEZÝ OLUÞTURULDU

Danýþma Merkezlerinde kadýna, sorunun çözümü ile ilgili olarak var olan kurum hakkýnda bilgi verilir, hukuki ve psikolojik danýþmanlýk saðlanýr. Merkeze baþvuran kadýn, haklarýný öðrenerek ve danýþmanlýk hizmetinden yararlanarak, Kadýn Sýðýnma Evi içindeki ve dýþýndaki seçenekleri daha saðlýklý deðerlendirebilir, sorunlarýný çözme yolu bulabilir. Danýþma merkezlerinde çeþitli seçenekler kadýnla birlikte deðerlendirildikten sonra, Kadýn Sýðýnma Evi'nde kalmasý uygun ise yönlendirme yapýlýr. Danýþma merkezleri, Kadýn Sýðýnma Evi'nin ilk basamaðý iþlevini yerine getirir.

18


Projelerimiz

Ödemiþ Belediyesi Kültür Merkezi’ni devralmak istiyor KÜLTÜR MERKEZÝ Ödemiþ’te düzenlenecek kültürel etkinliklere ve Belediye birimlerine ev sahipliði yapabilir

K

ültür ve Turizm Bakanlýðý'nca 1997 yýlýnda inþaatýna baþlanan Kültür Merkezi, Zafer Mahallesi 69 pafta, 410 ada, 103 parselde 7604 m2 alanýn 1.336 m2'sinde yapýlmaktadýr. Ýnþaat henüz tamamlanmamýþ ve ödenek beklemektedir. Ödemiþ Belediyesi, Kültür Merkezi'nin kalan inþaat iþlerinin belediye tarafýndan tamamlanmasý koþuluyla belediyeye devredilmesi için 2010 Ekim ayýnda Kültür ve Turizm Bakanlýðý’na talepte bulundu. 2010 Aralýk ayýnda Kültür ve Turizm Bakanlýðý'ndan gelen yazýya göre Kültür Merkezi'nin hizmete açýlmasý için

gerekli ikmal iþlerinin Ödemiþ Belediyesi tarafýndan yapýlmasý þartýyla bir protokol imzalanabileceði bildirildi. Konu 03.01.2011 tarihli Belediye Meclis toplantýsýnda, binadaki bazý alanlarda Belediye hizmet birimlerinin de olmasý koþuluyla karara baðlandý. Ödemiþ, 80 bine ulaþan nüfusuyla Küçük Menderes Havzasý'nýn en büyük ilçe merkezidir. Kültür Merkezi, sadece kentimiz insanýna deðil bölgemize hitap edecek büyüklükte bir alan ve binaya sahiptir.

19

Bu merkezde, kentimizde düzenlenen panel, konferans, seminer, söyleþi, imza günü, müzik dinletileri, tiyatro ve opera gibi tüm kültür - sanat etkinlik ve hizmetlerinin yaný sýra, uygun bölümlerinde baþta Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü olmak üzere, Baþkanlýk ve bazý idari binalarýn hizmet vermesi de planlanmaktadýr. Böylece, Belediyemiz yeni bir hizmet binasýna kavuþacak ve mevcut belediye binasýnýn yýkýlarak Ödemiþ Kent Meydaný haline dönüþtürülmesi gerçekleþmiþ olacaktýr.


Projelerimiz

Engelsiz Kahve’yi hazýrlýyoruz Ödemiþ Belediyesi engelli vatandaþlarýmýz için özel bir mekan hazýrlýyor demiþ Belediyesi, engelliler için daha yaþanabilir bir kent oluþturma çalýþmalarý kapsamýnda “ENGELSÝZ KAHVE”nin düzenlemesine baþladý.

Ö

Engelsiz Kahve’nin yapýlacaðý alan

Kentte bulunan zihinsel ya da bedensel engellilerin, þehir içinde daha rahat hareket etmesi ve sosyal yaþamlarýna katký saðlamak amacýyla Ödemiþ Belediyesi'nce engelliler için özel bir “kahve” düzenleniyor. Saracoðlu Stadyumu'nun güney kýsmýnda 82 m2'lik bir alanda inþaatýna baþlanan Engelsiz Kahve'de tüm hareket alanlarý, engellilerin rahat hareket edebileceði þekilde özel olarak düzenlenecek ve çalýþanlar da engelli vatandaþlardan seçilecek. Ayrýca Engelsiz Kahve'den, Saracoðlu Stadyumuna doðru açýlacak olan kapýyla geçilecek, engelliler için özel tribün oluþturulacak. Böylelikle engelli vatandaþlarýn stadyumda yapýlan her türlü etkinliði rahatlýkla izleyebilmesi saðlanacaktýr. Kahve'nin bahçesinde engellilerin rahatlýkla kullanabileceði oyun parký oluþturulacaktýr. “Engelsiz Kahve”nin 23 Nisan 2011 tarihinde hizmete girmesi planlanmýþtýr.

20


Ekonomi

Ödemiþ Belediyesi Ýþ Geliþtirme Birimi kuruldu Ödemiþ Belediyesi kent ekonomisine KOSGEB ile yeni bir ufuk açýyor

ve ekonomik sýkýntý yeni bir boyuta taþýndý.

demiþ Belediyesi, bünyesinde yeni kurulan “Ýþ Geliþtirme Birimi” ile KOSGEB, ÝZKA ve AB Projeleri gibi birçok hibe kredileri için yeni giriþimcilere teknik olarak destek saðlanmaktadýr.

Ö

Ülke ekonomilerinin baðlantýlarýnýn çok arttýðý dünya koþullarýnda, ekonomik sorunlar tüm ülkelere yayýlýyor. Son yýllardaki sorunlardan ülkemiz de etkilendi. Ülkemizde de iþsizlik

Yörenin en örgütlü ve demokratik kamu kurumu olan belediyelerin de bu durumda yapabileceði deðiþik iþler ve giriþimler olduðu bir gerçektir. Ödemiþ Belediyesi de, bu dönemde ekonomik kalkýnmada görev almayý çok önemsemektedir. Yörenin ekonomisine katkýda bulunmak amacýyla Belediyemiz hayvancýlýðý desteklemek üzere hayvan pazarýný yeniden düzenleyerek, yanýna mezbaha ve bir kombine et tesisi hazýrlýyor.

Ayrýca park bahçe bitkileri üreticilerini desteklemek, fuar alaný ve pazarlama konularýnda üreticilere yardýmcý olmak üzere çalýþmalar yürütüyor. Bu çalýþmalar kapsamýnda, Ödemiþ Belediyesi ve Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) iþbirliði ile giriþimciliðin desteklenmesi ve yaygýnlaþtýrmasý amacýyla 4 Kasým 2010 tarihinde giriþimcilere yönelik “KOSGEB Destekleri Tanýtým Toplantýsý” düzenlendi. 6 Ocak 2011 tarihinde de yeni giriþimcilerin eðitim almalarýný saðlamak amacýyla “Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi Ýþbirliði” protokolü imzalandý. 27.000 TL geri ödemesiz, 70.000 TL geri ödemeli desteði içeren “Giriþimcilik Destek Programý”ndan yararlanmak isteyen yeni giriþimciler “Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi”ni aldýklarýna dair “Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi Katýlým Belgesi”ne sahibi olmak zorundadýrlar. Ýmzalanan bu protokol çerçevesinde 26 Ocak 2011 tarihinden itibaren Eðitim Firmasý ABÝGEM tarafýndan eðitimler verilmektedir.

36


Ekonomi

Ödemiþ 6. Süs Bitkileri ve Fidancýlýk Sergisi demiþ’te 6. Süs Bitkileri ve Fidancýlýk Sergisi 25 Kasým 2010 tarihinde açýldý. Ödemiþ Belediyesi tarafýndan düzenlenen Yeni Fuar Alaný’nda düzenlenen sergi açýlýþýna çok sayýda davetli katýldý. Yaðmura raðmen açýlýþý gerçekleþtiren protokol üyeleri ve davetliler tüm stantlarý tek tek gezdi.

Ö

Konuyla ilgili açýklama yapan Belediye Baþkaný Bekir Keskin þunlarý söyledi: “Yöre ekonomisine katkýda bulunmak ve pazar oluþturmak amacýyla düzenlenen ‘Ödemiþ Süs Bitkileri ve Fidancýlýk Sergisi’ne bu yýl Türkiye genelinden 82 firma katýlmaktadýr. Süs bitkileri üretiminde yöremiz ustalaþmýþ ve uluslararasý düzeyde üretim yapar hale gelmiþtir. Artýk; üretimimizin en doðru biçimde pazarlanmasýna sýra gelmiþtir. Bu yýl fuarýmýzýn sloganý, ‘Ödemiþ’in pazar payýný arttýrýp daha fazla ürün satmaktýr.’ Ödemiþ Belediyesi olarak düzenlediðimiz Yeni Fuar Alaný’nýn, yöremizde üretilen süs bitkilerine ve fidanlarýna daha büyük pazarlar oluþturmasýný

hedefliyoruz. Türkiye, süs bitkileri ve peyzaj düzenlemeleri sektörü 3 milyar TL civarýnda bir parasal büyüklüðe sahiptir. Bu parasal büyüklüðün 900 milyon TL'lik kýsmý süs bitkilerine aittir. Türkiye yýlda 300 milyon TL. civarýnda süs bitkileri ithalatý yapmaktadýr, ihracatýmýz ise 30 milyon TL. civarýndadýr. Türkiye’de Ödemiþ Küçük Menderes Havzasý baþta olmak üzere Yalova, Kestel (Bursa), Sakarya, Adana ve Mersin gibi bölgelerde yapýlan küçük çaplý üretimler de dahil olmak üzere yaklaþýk 20 bin dönüm alanda 4.500 aile süs bitkileri üretimi yapmaktadýr. Bu üretimin 10 bin dönümü Ödemiþ ve Küçük Menderes Havzasý içinde yapýlmaktadýr ve yaklaþýk 1.600 aile süs bitkileri üretimine yönelmiþtir. Ödemiþ yaptýðý üretimle Türkiye’deki süs bitkileri fiyatlarýný etkileme konumundadýr. Amacýmýz, bölgemizde geliþmeye devam eden süs bitkileri üretiminin büyük kýsmýný ihracata yönlendirmektir. Park Bahçe Bitkileri ve Süs Bitkileri Yetiþtiricileri Birliði ile

37

düzenlediðimiz bu tür fuarlarda, küçük üreticilerin kendilerini tanýtmalarýný saðlamaya, ayný zamanda Türkiye’deki bütün fidancýlar için bir iletiþim platformu yaratmaya çalýþýyoruz. Ödemiþ’te bu yönde çalýþan süs bitkisi üreticilerini bütün imkanlarýmýzla teþvik etmeye desteklemeye çalýþýyoruz. Belediyeler klasik hizmetlerinin yaný sýra, yörenin ekonomik deðerlerini öne çýkarmak üzere insiyatif almak zorundadýr. Ödemiþ Belediyesi de bu doðrultuda çalýþmaktadýr.” Park Bahçe Bitkileri ve Süs Bitkileri Yetiþticileri Birliði Baþkaný Selahattin Baðlý ise; “15 milyon çalý grubu ve 7 milyon adet aðaç grubu fidan üretebiliyoruz. Türkiye Pazarýnda yerli üretim açýsýndan % 55 - % 60 arasý kapasiteye sahibiz. Bölgemiz dýþýnda, Yalova, Bursa, Mersin ve Antalya bölgeleri var. Biz genellikle saksýlý bitkiler ve kesme çiçek grubu yetiþtirmekteyiz” dedi. Karþýyaka Belediyesi’nin bando takýmýnýn dinletisi ve Ödemiþ efelerinin gösterileri, davetliler tarafýndan büyük beðeni ile izlendi.


Ekonomi

Ödemiþ 2. Tarým Kurultayý yapýldý ÖDEMÝÞ 1. TARIM KURULTAYI 27 Ekim 2009 tarihli toplantý bildirgesi Kurultay Yöneticisi : Prof. Dr. Mustafa Kaymakçý

demiþ Belediyesi ve Ýzmir Ýli Çiftçi Örgütleri Güç Birliði Platformu ile Ödemiþ Tarým Masasý’nýn katkýlarýyla bu yýl düzenlenen “Ödemiþ 2. Tarým Kurultayý, 2010” 23 Aralýk 2010 tarihinde Belediye Þehir Salonu’nda yapýldý.

Ö

Ödemiþ 2. Tarým Kurultayý iki bölüm halinde düzenlendi. Ýlk Bölümde “Genel Türkiye Tarýmý” hakkýnda Prof. Dr. Mustafa Kaymakçý, “Tarýmda Örgütlenme” hakkýnda ise Köy Kooperatifleri Ýzmir Birlik Baþkaný Muhittin Akbulut sunum yaptý. Kurultayýn ikinci bölümünde ise þu sunumlar yapýldý: - “Ödemiþ’te Bitkisel Üretim” * Ziraat Mühendisi Özkan Akgün * Bademli Fidancýlýk Tarýmsal Kooperatifi Baþkaný Selçuk Bilgi - “Ödemiþ’te Hayvansal Üretim” * Ödemiþ Tarým Masasý Baþkaný Hüseyin Kurt * Veteriner Hekim Mustafa Aydýn - “Basýn-Tarým Ýliþkileri” Gazeteci Tuncer Beybaða

BELEDÝYE BAÞKANI BEKÝR KESKÝN'ÝN “ÖDEMÝÞ 2.TARIM KURULTAYI” KONUÞMASI: Deðerli dostlarým, Küçükmenderes yöresinin tarýmsal sorunlarýný kaygý olarak içinde hisseden ve bu doðrultuda çözüm üretmek üzere en azýndan elini taþýn altýna koyan kurum ve kuruluþlarýn deðerli temsilcileri ve Ödemiþ tarýmýný ileriye götürmek için vaktini ayýrýp buraya kadar gelen sevgili tarým dostlarý, hepinize hoþ geldiniz diyorum. Ýnsanlarýn temel ihtiyaçlarý olan gýda, giyim, barýnma hatta ilaçlarýn hemen hemen çoðu tarýmsal üretim ile saðlanýyor. Gýda ihtiyaçlarýmýzýn tamamý tarýmsal ürünlerden saðlanýyor. Bitkisel, hayvansal ürünler, balýkçýlýk, orman ürünleri bu bütünün birer parçasýdýr. Bütün bu ürünlerin en saðlýklý, en verimli yetiþtirildiði bir merkez olarak Küçükmenderes dünyada da en önemli ovalardan birisi olarak kabul ediliyor. Ancak biz buradaki üretimin niteliðini, kalitesini ve nasýl daha verimli yapýlacaðýný sadece çiftçimizin eline býrakarak, onlarýn kendi örgütlenmelerini bekleyerek, daha verimli ve daha kazançlý bir tarým sektörü elde edemiyoruz. Burada bulunan siz deðerli misafirlerimiz gibi bu konuda kafa yoran, bu iþte çiftçilerimize yol gösteren insanlara ihtiyacýmýz var. Ülkemiz ve yöremizin temel sorunlarýndan biri, geçimini çiftçilik ve hayvancýlýkla saðlayan kýrsal kesimin kalkýnmasýdýr. Tarýmsal ürünler piyasalarýnýn istikrarlý bir yapýya kavuþturulmasý hem üreticiler hem de tüketiciler için çok gereklidir. Ürünlerin çeþitli talep ve fiyat dalgalanmalarýna tabi olmadan yetiþtirilmesi, bu ürünlerin saðlýklý depolanmasý, piyasalara zamanýnda

38

ulaþtýrýlmasý ve piyasalarda beklenen fiyatlarla satýlarak iç pazar istikrarýnýn saðlanmasý temel amaçlar olmalýdýr. Bu amaçlar için doðru ve kalýcý bir TARIMSAL ÜRETÝM PLANLAMASI yapýlmalýdýr. Böyle bir planlama, rasyonel tercihler belirleyerek, üretici örgütlenmesinden, girdi temini ve ürün pazarlamasýna kadar tarýmsal üretim sürecinin tüm aþamalarýnda denge saðlayacaktýr. Ayrýca, bilgi ve teknolojiyi tarla ile buluþturacak, üretim maliyetlerini azaltacak, verimliliði yükseltecek ve tarým sektörünün rekabet gücünü yükseltecektir. Ülkemizde oluþturulacak saðlýklý ve kalýcý bir TARIMSAL ÜRETÝM PLANLAMASI þunlarý amaçlamaktadýr:

●Üretim standartlarýný ve tarým teknolojisini geliþtirmek, ●Tarýmda verimliliði arttýrmak, ●Ürün arzýnýn güvenliðini saðlamak, ●Tarýmsal üretim araçlarýnýn etkili kullanýmýný saðlamak, ●Ýþ gücünün verimliliðini saðlamak, ●Tarým sektöründe çalýþanlarýn gelirini arttýrmak, ●Tüketicilere daha gerçekçi ve uygun fiyatlar sunmak,

●Piyasalarda istikrarý saðlamak, ●Fiyatlarýn Avrupa Birliði üyesi ülkeler arasýnda haksýz rekabete yol açmasýnýn önüne geçmek. Biz Ödemiþ Belediyesi olarak bu kurultaya ev sahipliði yapýyoruz. Þurada gördüðüm kadarýyla Küçükmenderes tarýmýnda gerek hayvancýlýk, gerek park bahçe bitkilerinde, sebze-meyve üretiminde ve


Biraz önce bahsedildiði gibi ilk kurultayda çiftçilerimiz konuþmuþtu. Çiftçilerimizin taleplerini aldýk ve kitaplaþtýrdýk. Bu kurultayda ise artýk yavaþ yavaþ çözümlemeye doðru gidiyoruz. Sonraki kurultayda daha dar, daha ayrýntýlý özel konulara doðru da yöneleceðiz. Burada, tespit edilmesi gereken en önemli husus; Türkiye Avrupa Birliði ile kaynaþmaya giderken, ortaklýk görüþmelerine giderken Avrupa Birliði'nde oluþan her tip yeni düzenleme de bizi baðlýyor, Türkiye'yi baðlýyor, Türkiye tarýmýný baðlýyor. Dolayýsýyla Küçükmenderes ve Ödemiþ'i de baðlýyor.

%60'ýný oluþturuyor. Yani AB, tüm AB harcamalarýnýn %60'ýný AB'ye üye ülkelerin tarýmýný desteklemek üzere ayýrýyor. Ayrýlan bu fonun yaklaþýk %60'ý bitkisel üretim faaliyetlerine, %30'u hayvansal üretim faaliyetlerine, %10'u ise kýrsal kalkýnmanýn teþvik edilmesine ayrýlýyor. Bütün bunlarý bilerek, ülkemizde doðru tarým politikalarý oluþturmak gerekmektedir. Bunun için, hem ülke genelinde hem Küçükmenderes gibi deðerli ve önemli bölgelerimizde sorunlarýn ve çözüme yönelik yeni düzenlemelerin konuþulacaðý toplantýlar yapýlmalýdýr. Baþta üreticiler olmak üzere tüm ilgililerin önerileri dikkate alýnarak zaman kaybetmeden planlama yapýlmalý ve uygulamaya geçilmelidir. Biz henüz ülkemizde böyle bir düzeye gelemedik. Bizim bir beklentimiz de bu olacak. Biz merkezi hükümet politikalarýyla

tarýmý geliþtirip, deðiþtirebiliriz, dönüþtürebiliriz. Bunun da yolu çiftçilerimizin saðlýklý örgütlenmesinden geçer. Ýþte bu kurultay, bu tip çabalara Küçükmenderes'ten yükselen bir ses, bir katký olacak. Buradaki konuþmalarý, önceki kurultayda yaptýðýmýz gibi, yine kitaplaþtýracaðýz ve ilgili yerlere ulaþtýracaðýz. Yani biz Küçükmenderes olarak oturduðumuz yerde kaderimizi bekleyen, birilerinin bizi yönettiði, yönlendirdiði bir toplum olmayacaðýz. Biz, kendi önerilerimizi burada kendi aramýzda oluþturacaðýz. Önerilerimizi, taleplerimiz olarak ilgili yerlere ulaþtýracak ve taleplerimizin takipçisi olacaðýz. Onun için sizlerin buraya kadar gelmesi bizim için çok önemliydi. Görüyorum ki çok zengin, çok verimli bir kurultay olacak bugün. Bu yüzden buraya kadar geldiðiniz için hepinize tekrar tekrar teþekkür ediyorum. Saygýlar sunuyorum.

Avrupa'da bir deðiþim var. Avrupa'da tarým sektörüne büyük destekler saðlanýyor. Önce Avrupa Birliði politikalarý, sonra hükümet politikalarý oluþturuluyor ve hýzla uygulamaya geçiliyor. Kabaca þöyle sayýlar ve oranlar verebilirim: Avrupa Birliði fonlarýndan yýlda 11.004 milyar dolar civarýnda bir para, tarýmý desteklemek için ayrýlýyor. Bu, tüm harcamalarýn yaklaþýk

“Süt Sýðýrlarýnda Üreme Sorunlarý ve Çözüm Önerileri” paneli yapýldý Çözüm Önerileri’ paneli yapýldý.

Ege Üniversitesi Ödemiþ Meslek Yüksek Okulu ve Ödemiþ Belediyesi tarafýndan ‘Süt Sýðýrlarýnda Üreme Sorunlarý ve

14 Aralýk 2010 tarihinde Belediye Nikah Salonunda yapýlan panelin oturum baþkanlýðýný Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yýlmaz Þayan yaptý. Panele konuþmacý olarak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kaymakçý, Ege

39

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Alçiçek, Veteriner Hekim Tahir Yavuz katýldý. Panel’de ‘Süt Sýðýrcýlýðýnýn Döl Verimi’, ‘Süt Sýðýrlarýnda ÜremeBeslenme’ ve ‘Süt Sýðýrlarýnda Üreme Hastalýklarý’ konularýnda sunumlar yapýldý. Panel sonunda panelistler, üreticilerin sorularýný yanýtladýlar.

Ekonomi

endüstriyel üretimlerde bilgi sahibi olan, bir fikri olan, bölge tarýmýný daha ileriye götürmek üzere çalýþmalar yapan hemen hemen herkes burada. Bu durumda, bu kurultayýn çok verimli ve çok zengin bir kurultay olacaðýna inanýyorum.


Ekonomi

Ayakkabýcýlar faaliyetlerine yeni yerlerinde devam edecek

K

üçük Menderes Havzasý tarým ve hayvancýlýk açýsýndan Türkiye'de önemli bir yere sahiptir. Yöre ekonomisi için önemli olan bir diðer sektör ise en önemli girdileri hayvancýlýk ürünleri ve insangücü olan ayakkabýcýlýk sektörüdür. Ödemiþ'te bir zamanlar tarýmdan sonra bacasýz sanayinin en önemli sektörlerinden biri olan ayakkabýcýlýk üretiminin yeniden canlandýrýlmasý ve yeni pazarlar yaratýlmasý için Ödemiþ

Belediyesi de çalýþmalar yapmaya baþladý. 13 yýl önce ayakkabýcýlarýn kendi imkanlarýyla inþa edilmeye baþlanan, Ödemiþ Ýzmir yolu 13. km mevkiinde bulunan Ayakkabýcýlar Sitesi inþaatý geçtiðimiz yýl tamamlanarak ayyakkabýcý esnafýna tapularý daðýtýlmýþtý. Dükkanlarýn iç düzenlemeleri ise önümüzdeki aylarda tamamlanacak. Yaklaþýk 6 ay sonra faaliyet göstermeye baþlayacak olan Ayakkabýcýlar Sitesi için Ödemiþ Belediyesi de gerekli alt yapý hizmetleri ve

40

çevre düzenlemesi çalýþmalarýný sürdürüyor. Minibüs seferi, lokanta, kafeterya, bankamatik gibi ihtiyaçlarýn giderilmesi için de giriþimlerde bulunuldu. Kentimizde yaklaþýk 1000 ailenin geçimini saðladýðý ayakkabýcýlýk sektörünün canlandýrýlmasý amacýyla Ödemiþ Belediyesi ve Ayakkabýcýlar Odasý iþbirliði ile yeni fuar alanýnda önümüzdeki günlerde “Ayakkabýcýlýk Fuarý” düzenlenecektir.


demiþ'in düþman iþgalinden kurtuluþunun 88. yýl dönümü 3 Eylül 2010 Cuma günü Saat 9.30'da Hükümet Meydaný önünde düzenlenen törenle kutlandý.

Ö

Ödemiþ Kaymakamý

Abdurrahman Koçoðlu, Belediye Baþkaný Bekir Keskin ve Ýlçe Garnizon Komutaný Albay Fuat Alakoç, vatandaþlarýn kurtuluþ gününü kutladý. Günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yapan

Resim sergileri

K

urtuluþ etkinlikleri kapsamýnda 3 Eylül 2010 Cuma günü Yýldýz Kent Müzesi'nde Süreyya Uyan ve Grubunun Ebru Sergisi, Filiz Hallýoðlu ve Ödemiþ Belediyesi Resim Kursu öðrencilerinin Seramik ve Resim Sergisi, Ruhi Güller ve Savaþ Simitli'nin Resim Sergisi açýldý. Sergide “Ebrizmir” Ebru grubundaki sanatçýlar Ayþen Bili, Süreyya Uyan, Þanda Serim ve Yeþim Göktepe’ye ait 38 tablo sergilendi. Ödemiþ Belediyesi Resim ve Seramik Atölyesi Eðitmen Filiz Hallýoðlu ve seramik atölyesinden 6 kursiyer ile Resim Atölyesinden 20 kursiyerin hazýrladýklarý seramik ve resim sanatý sergilendi.

Yüksek Mimar Þehir Plancýsý ve Ödemiþliler Ankara Þube Baþkaný olan Ruhi Güller 22 tablosuyla, emekli asker ve ressam Özgür Savaþ Simitli 10 tablosuyla sergide yerini aldý. Sergiler 3 Eylül ile 07 Eylül 2010 tarihleri arasýnda Yýldýz Kent Müzesi'nde açýk kaldý.

41

Belediye Baþkaný Bekir Keskin, 15 Mayýs 1919 yýlýnda baþlayýp 3 Eylül 1922 tarihinde biten üç yýl, üç ay süren iþgalin 3 Eylül tarihinde sona erdiðini belirterek: “1 Eylül'de Kiraz'da baþlayan kurtuluþ coþkusu düþmanýn 9 Eylül'de Ýzmir'de denize dökülmesiyle doruða ulaþtý. Kuvayý Milliye ordusunun düzenli orduya dönüþmesi, Ödemiþ ve çevresinde verilen mücadele iþgalcilere karþý ilk sivil direniþin ve ilk halk savaþýnýn örgütlenmesiyle Ýlkkurþun'da atýlan kurþunlarla baþlamýþtýr. Ýlkkurþun'dan üç yýl sonra 3 Eylül'de Ödemiþ düþman iþgalinden kurtarýldý. 88 yýldýr bunun gururu ile yaþýyoruz. O günlerden aldýðýmýz güç ile Ödemiþ'i geliþtirmeye devam ediyoruz” dedi.

Etkinliklerimiz

Ödemiþ'in düþman iþgalinden kurtuluþunun 88. yýlý kutlandý


Etkinliklerimiz

Ödemiþ 26. Milli Fuarý kapýlarýný yeni alanda açtý

Ö girdi.

Açýlýþa TBMM Baþkanvekili ve CHP Ýzmir Milletvekili Güldal Mumcu, CHP Grup Baþkanvekili Ýzmir Milletvekili Kemal Anadol, MHP Grup Baþkanvekili Ýzmir Milletvekili Oktay Vural, Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, Kaymakam Abdurrahman Koçoðlu, Belediye Baþkaný Bekir Keskin, Beydað Kaymakamý Ali Cergibozan, Beydað Belediye Baþkaný Vasfi Þentürk ve çevre ilçe ve beldelerin belediye baþkanlarý ile çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþta konuþma yapan Belediye Baþkaný Bekir Keskin: “Bundan 25 yýl önce Ödemiþ'te Saraçoðlu Stadyumu önünde panayýr þeklinde hizmete giren ve ilk kývýlcýmý yakan dönemin Belediye Baþkaný Sayýn Hüseyin Son ve ardýndan 1994 yýlýnda yine dönemin Belediye Baþkaný Sayýn Münir Bezmez'in fuara dönüþtürdüðü bu etkinlik aralýksýz olarak 25 yýldýr Ödemiþ'te Milli Fuar olarak hizmet vermeye devam ediyor. Sayýn Münir Bezmez döneminde arsasý alýnan ve bugün üzerine

Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu fuar açýlýþýnda

demiþ 26. Milli Fuarý, 125. Yýl Kültürpark karþýsýnda düzenlenen yeni fuar alanýnda törenle hizmete

yeni fuar alaný yaptýðýmýz alan bundan böyle diðer sergi ve fuar alanlarý için yýl içinde de hizmet verecektir. Bu nedenle geçmiþte emeði geçen belediye baþkanlarýmýzý saygýyla anmadan geçemeyeceðim. Bugün fuarlarýn önemi daha iyi kavranmakta. Ticari ve kültürel iþbirliðinin merkezleri konumundaki fuarlarýn artýk ihtisaslaþma yolunda sürdürdüðü adýmlarý biz de yakalamak için burasýnýn hizmete girmesini uygun gördük. Bugün 26. kez kapýlarýný açan Ödemiþ Milli Fuarýmýza 183 firma katýlarak ürünlerini sergileyecektir” dedi. Konuþmalarýn ardýndan davetliler önce belediyenin standýný ziyaret ederek, projelerin maketlerini incelediler. Daha sonra stantlarý gezdiler. Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu'na plaket veren Bekir Keskin, “Büyükþehir olarak her zaman desteðini aldýðýmýz Belediye Baþkanýmýz Aziz Kocaoðlu'na desteklerinden

42

dolayý teþekkür ediyorum” dedi. Baþkan Kocaoðlu da, “Biz büyükþehir belediyesi olarak aðabey görevini sürdürüyoruz. Küçük Menderes havzasýnda tüm belediyelerimize ayrým yapmadan desteklerimizi sürdürüyoruz. Bundan böyle de sürdürmeye devam edeceðiz” dedi.


TEÞHÝR AMAÇLI KATILAN FÝRMALAR 1- Abdurrahman Yaþartürk 2- Adagüme Elektrik 3- Ahmet Dabanoðlu 4- Akçe Çelik Kapý 5- Atm Tel Örgü 6- Ayakkabýcalar Odasý 7- Badem Su 8- Bademli Belediyesi 9- Bademli Koop 10- Berberler ve Kuaförler Odasý 11- Birgi Belediyesi 12- Brk Elektronik 13- Cantrak 14- Celal Zeybekoðullarý 15- Çýnar Çelik Kapý 16- ÇYDD 17- Dekosan 18- Delikanlý Ev Gereçleri 19- Duycan Ýþitme Cihazlarý 20- Efe Tarým 21- Efe Tarýmsulama Sis. 22- Egelisans 23- Egepen 24- Evren Doðan 25- Günaylar Asansör 26- Halim Tepe 27- Hidroseç 28- Iþýkyapý 29- Ýzmir Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiriceleri Birliði 30- Karhan Ticaret 31- Kasabalý Otomotiv 32- Kýzýlay 33- Lidersan 34- Madeni iþler Odasý 35- Marangozlar Odasý 36- Mavioðlu Dalgýç Pompa 37- Mert Isý Ticaret 38- Metin Kýrlý 39- Ödemiþ Anadolu Gençlik Halk Oyunlarý Topluluðu 40- Ödemiþ Cezaevi 41- Ödemiþ Halk Eðitim 42- Ödemiþ Ülkü Ocaklarý 43- Özçelik Tarým Makinalarý 44- Özgünkaya Sigorta 45- Özmenler Makine 46- Parkder 47- Saber Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði 48- Servet Küçük 49- Sistem Elektronik

50- Somalý Tohumculuk 51- Sökeli Ticaret 52- Þerif Delibalta 53- Usluoðlu Tarým Makinalarý 54- Yeniasya Gazetesi 55- Zafer Motorlu Araçlar SATIÞ AMAÇLI KATILAN FÝRMALAR 1- Abdil Karacan 2- Abdullah Kurt 3- Adem Yördem 4- Ahmet Göl 5- Ali Beygo 6- Ali Uðraþýr 7- Aytekin Yördem 8- Berlin Bijuteri 9- Beyazdüþ Moda Evi 10- Can Ýletiþim 11- Cemal Duralioðlu 12- Cemil Akça 13- Cihan Gültekin 14- Edem Dondurma 15- Ercan Daðlý 16- Ergün Barut 17- Furkan Heybet 18- Gülþah Tuna 19- Gürcan Ýlter 20- Harun Güngör 21- Hasan Ayaz 22- Hulusi Salar 23- Hüseyin Döner 24- Hüsnü Bilgin 25- Iþýktaþ Elektronik 26- Ýbrahim Demir 27- Ýlhan Gülen

43

28- Ýrfan Gülçin 29- Kadir Eðdemir 30- Levent Gülgün 31- M. Emin Altun 32- M.hakan Duman 33- Mehmet Onaysoy 34- Mehmet Özgün 35- Mehmet Temiz 36- Memduh Gülçin 37- Metin Kayký 38- Motif Bilgi Ýþlem 39- Murat Gül 40- Mustafa Dikenli 41- Mustafa Songül 42- Mustafa Yörük 43- Musti Showrom 44- Ödemiþ Dondurma 45- Ödemiþ Pet Center 46- Öztürk Kýran 47- Refik Kilimli 48- Sait Hatipoðlu 49- Serdar Göl 50- Serkan Bijuteri 51- Sevcan Güleç 52- Þakir Gelen 53- Þükrü Irmak 54- Tezcan Tuna 55- Tire Maltepe Gýda 56- Tufan Býyýklý 57- Tuncay Gökçoban 58- Uður Melih Bal 59- Uður Taþ 60- Ulus Kýrtasiye 3 61- Umut Kurter 62- Yalçýn Bardak 63- Zeki Güzel

Etkinliklerimiz

Ödemiþ 26. Milli Fuarý’nda ürünlerini sergileyen firmalar


Etkinliklerimiz

Çocuklar, 8. Çocuk Kitaplarý Fuarý’na akýn etti lçemizin kurtuluþ þenlikleri kapsamýnda Ödemiþ Belediyesi tarafýndan 8. Çocuk Kitaplarý Fuarý düzenlendi.

Ý

4 Eylül 2010 tarihinde 3 Eylül Tayyare Parký içinde açýlan fuara, Kaymakam Abdurrahman Koçoðlu, Belediye Baþkaný Bekir Keskin, Emniyet Müdürü Levent Akbaþ, yazarlar, çok sayýda vatandaþ ve çocuk katýldý. Çocuk Kitaplarý Fuarý'nýn ilçede aksamadan devam ettiðini, kitaplarýn toplumsal geliþimin en önemli aracý olduðunu belirten Belediye

Baþkaný Bekir Keskin: “Fuarýmýzýn açýlýþ nedeni, çocuklarýmýza okumayý sevdirmek. Okuduklarý kitaplarý tartýþtýrmak. Böylece aralarýndaki sosyal kaynaþmayý ve birlikte hareket etmeyi saðlamak. Okumayý teþvik amacýyla belediyemiz tarafýndan düzenlenen bu fuarda, çocuklara ücretsiz kitap daðýtýyoruz. Çocuklarýmýzý kitap okumaya teþvik etmek istiyoruz. Bugüne kadar fuarýn açýlmasýný saðlayan geçmiþ belediye yöneticilerini kutluyor, bu fuarýn ilerleyen yýllarda sadece çocuk kitaplarý ile

sýnýrlý kalmamasýný temenni ediyorum” dedi. Üç gün boyunca süren 8. Çocuk Kitaplarý Fuarýnda çocuk kitabý yazarlarýndan, Doç.Dr. Necdet Neydim, Aytül Akal, Mavisel Yener, Ýsmet Bertan, Ekrem Güneþ, Savaþ Ünlü, Hamdullah Köseoðlu ve Timuçin Özyürekli kitaplarýný imzalayarak, söyleþiler yaptýlar. Ayrýca üç gün süren fuar boyunca 3 Eylül Tayyare Parký içinde kurulan oyun gruplarýnda, çocuklar doyasýya eðlenerek, animasyon gösterilerini izledi.

Hünerli ellerin saç tasarým þovu

K

urtuluþ etkinlikleri çerçevesinde Ödemiþ Belediyesi ve Ödemiþ Kuaförler ve Berberler Odasý iþbirliði ile 3 Eylül 2010 tarihinde “Saç Tasarým Show” düzenlendi. 125. Yýl Kültürpark'ta düzenlenen etkinliðe Ýzmir, Ödemiþ ve Tire'den kuaför ve berberler katýldý. Etkinlik, Türk Halk Müziði dinletisiyle baþladý. Daha sonra Ýzmir Üç El Moda Evi

tarafýndan hazýrlanan kýyafetlerden oluþan defile yapýldý. Ödemiþli kuaförlerden oluþan Zeybek ve Üsküp ekiplerinin gösterilerinin ardýndan kuaförler ve berberler tarafýndan saç tasarým show düzenlendi. Kýsa bir sürede birbirinden deðiþik yapýlan saç modelleri izleyiciler tarafýndan büyük beðeni ile izlendi.

44


Etkinliklerimiz

Türk Yýldýzlarý Ödemiþ semalarýnda nefes kesti lçemizin düþman iþgalinden kurtuluþunun 88. yýl dönümü kutlama etkinleri çerçevesinde 3 Eylül 2010 Cuma günü saat 17.00-18.00 arasý, Türk Silahlý Kuvvetleri Akrobasi Timi (TÜRK YILDIZLARI) gösterisi yapýldý. Gösteriyi Ödemiþ ve çevre ilçelerden gelen binlerce kiþi büyük bir coþkuyla izledi.

Ý

125. yýl Kültürpark önünde düzenlenen tören alanýnda, Çiðli Ana Jet Üssü'nden kalkan 7 adet süpersonik jetin gösterisi için startý Konya Ana Jet Üssü Komutanlýðý AKROTÝM Basýn Sözcüsü Yüzbaþý Bülent Savaþ verdi. Türk Yýldýzlarý Ödemiþ semalarýna kýrmýzý-beyaz duman çýkartarak Türk bayraðýný simgeleyerek girdiler. 400 metre irtifada 900 kilometre hýzla Ödemiþ üzerinde viril yaptýlar. Bu baþarýnýn ardýndan diðer pilotlar da çeþitli akrobasi hareketleri ile gökyüzünde kalp çizdiler.

Yüzbaþý Savaþ'ýn heyecan dolu anonslarý ve müzik ile hareketlenen gösteride yer çekimine meydan okuyan Hava Kuvvetleri'nin cesur kanatlarý büyük alkýþ aldý. Bu benzersiz gösterileri, 3 Eylül Fuar açýlýþý için Ödemiþ’te bulunan TBMM Baþkanvekili ve CHP Ýzmir Milletvekili Güldal Mumcu, CHP Grup Baþkanvekili Kemal Anadol ve MHP Grup Baþkanvekili Oktay Vural da ilgiyle izledi. Ödemiþ protokolunun yaný sýra gösteriyi Beydað Kaymakamý Ali Cergibozan ve Beydað Belediye Baþkaný Vasfi Þentürk de büyük ilgiyle izledi.

TÜRK YILDIZLARININ AMACI: * Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmek, * Türk Silahlý Kuvvetleri'ni tanýtmak, * Türk Hava Kuvvetleri'nin disiplin ve etkinliðinin anlatýlmasýna katkýda bulunmak, * Türk halkýnýn Silahlý Kuvvetleri'ne olan güven duygusunu pekiþtirmek ve gençlerin havacýlýða olan sevgisini artýrmaktýr.

Türk Yýldýzlarý timi, gösterilerinde "Sekiz" süpersonik (ses üstü) uçak kullanan dünyanýn ilk ve tek akrotimidir. Ayrýca, 24 Aðustos 2001 tarihinde Bakü’de gerçekleþtirdiði gösteri sayesinde ayný anda bir milyondan fazla kiþi tarafýndan izlenen dünyanýn tek akrobasi timi olma özelliðini elde etmiþtir.

45

Ödemiþlilerin 1927'de aldýðý tek motorlu tayyareden Türk Yýldýzlarý düzeyine ulaþmakla gurur duyuyoruz


Etkinliklerimiz

KIBATEK uluslararasý edebiyat, þiir, resim þenliði…

lçemizin kurtuluþunun 88. yýl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde 4-5-6 Eylül 2010 tarihleri arasýnda KIBATEK (Kýbrýs Balkanlar- Avrasya Türk Edebiyatlarý Kurumu) Uluslararasý 1. Edebiyat, Þiir, Resim Þenliði düzenlendi. Þenliðe KIBATEK üyesi þair ve yazarlar katýldý.

Ý

Yýldýz Kent Müzesi'nde düzenlenen etkinliðe Türkiye temsilcileri dýþýnda, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Kosova,

Makedonya ve Kýbrýs'dan temsilciler katýldý. ALMANYA’dan Sýtký Salih Gör (Þair), BELÇÝKA’dan Faký Edeer (Þiir ve Müzik), BULGARÝSTAN’dan Dr. Þaban Mahmudov (Þair, Yazar, Çevirmen), KOSOVA’dan Cemali Tunalýgil (Þair), MAKEDONYA’-

dan Sebaheta Hacibulic (Üsküp Üniv. Türkoloji Bölümü Türkolog), KIBRIS’dan Hatice Aygün Servitopu (Ressam). 3 gün boyunca devam eden etkinlikte katýlýmcýlar tarafýndan imza günü, þiir ve müzik dinletisi düzenlendi.

“Edebiyatýmýzda Ödemiþ” konulu panel düzenlendi demiþ Belediyesi'nin düzenlediði kurtuluþ þenlikleri ve kültürel etkinlikler kapsamýnda Yýldýz Kent Müzesi KIBATEK üyesi konuklarýný aðýrladý.

Ö

5 Eylül 2010 Pazar günü “Edebiyatýmýzda Ödemiþ” konulu panel düzenlendi. Panele Dr. Mevlüt Kaplan, Mehmet Baþaran, Feyyaz Saðlam, Ýlhami Gülcan, Rahim Gür katýldý.

46


K

urtuluþ þenlikleri kapsamýnda Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý tarafýndan ilçemizde konser düzenlendi.

4 Eylül 2010 Cumartesi günü saat 21:30'da 125. Yýl Kültürpark'ta düzenlenen konserde, 106 kiþilik sanatçý kadrosu ile ülkemizin en büyük sanat kurumlarýndan biri olan Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý dinleyicilerle buluþtu. Konserde, Ulvi Cemal Erkin, Mozart, Çaykovski ve Brahms gibi ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi. Yaklaþýk iki saat süren konser Ödemiþliler tarafýndan büyük beðeni ile izlendi.

THM ve TSM Korolarý konseri

K

urtuluþ etkinlikleri çerçevesinde 6 Eylül 2010 tarihinde Ödemiþ Belediyesi Türk Halk Müziði ve Türk Sanat Müziði Korolarýnýn katýldýðý bir konser gecesi düzenlendi.

125. Yýl Kültürpark'ta düzenlenen konserde birbirinden güzel þarký ve türküler seslendirildi. Türk Sanat Müziði Korosunun seslendirdiði Ödemiþ Kavaklarý türküsünde gösteri yapan Ödemiþ Halk Oyunlarý ekibinin zeybek gösterisi izleyiciler tarafýndan büyük beðeni ile izlendi. Ýki saat süren konserde izleyiciler þarký ve türkülere eþlik ederek doyasýya eðlendi.

Yýldýz Avlukahve’de ney dinletisi

K

urtuluþ þenlikleri kapsamýnda 7 Eylül 2010 tarihinde Ney dinletisi düzenlendi. Yýldýz Kent Müzesi Avlukahve'de düzenlenen dinletide Ödemiþ Belediyesi Ney Kursu eðitmeni Mustafa Saðlam ve kursiyerler, Þerafettin Övek, Burcu Kürkçü, Mehmet Ýsmioðlu, Nihat Yüce, Özlem Özar, Murat Uluç, Yavuz Þahin, Serhan Eren, Erkan Ürediler ve Ertuðrul Çitil yer aldý. Ýki bölümden oluþan dinletinin ilk bölümünde tasavvuf ve saz eserleri, ikinci bölümde ise Türk Sanat Müziði eserleri seslendirildi. Türk Sanat Müziði þarkýlarýnýn bazýlarýný Ödemiþ Belediyesi Türk Sanat Müziði Korosu üyeleri seslendirdi. Yaklaþýk iki saat süren dinletiye Ödemiþlilerin ilgisi büyüktü.

47

Etkinliklerimiz

Devlet Senfoni Orkestrasý konseri


Etkinliklerimiz

Özgür Savaþçý “Ödemiþ Aðzý Sözlüðü”nü söyleþide tanýttý demiþ Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamýnda hazýrlanan, Doç. Dr. Özgür Savaþçý'nýn hazýrladýðý Küçük Menderes Havzasý’nda kullanýlan yöresel sözcükleri kapsayan “Ödemiþ Aðzý Sözlüðü” 28 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen törenle tanýtýldý.

Ö

Yýldýz Kent Müzesi'nde düzenlenen kitap tanýtým, imza ve söyleþide Belediye Baþkaný Bekir Keskin, soyut kültür varlýklarýnýn korunmasýnýn önemini vurguladý. Doç. Dr. Özgür Savaþçý ise yaptýðý konuþmada kitabýn hazýrlýk çalýþmalarýna 1980 yýlýnda baþladýðýný ve o günden bugüne her sohbet ortamýnda

yeni kelimeler öðrenerek notlar tuttuðunu ve bu notlarý kitaba dönüþtürdüðünü anlattý.

Daha sonra Doç. Dr. Özgür Savaþçý davetlilere kitabýný imzaladý.

Ulusal ve yerel basýnda Ödemiþ Ödemiþ Belediyesi olarak, kentimizin ve Küçükmenderes Havzasý’nýn tarihi, kültürü, doðal zenginlikleri ile belediye hizmetlerinin tanýtýmý için çekimler yapýlarak ulusal ve yerel basýnda yayýnlanmasýný saðlýyoruz. 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü (10 Ocak 2011)

Kanal Net TV (29.09.2010)

TRT Haber (30.09.2010)

TRT Yolculuk Baþlýyor (23.10.2010)

ÖRT “Randevu” (09.11.2010)

TRT ARAP (25.11.2010)

TRT Haber (26.11.2010)

Halk TV (04.12.2010)

EGE TV (20.12.2010)

48


umhuriyetin 87. yýlý Ödemiþ'te coþku ile kutlandý. Kutlamalar Kaymakam Abdurrahman Koçoðlu ve Garnizon Komutaný Yarbay Fuat Alakoç'un tebrikleri kabul etmesi ile baþladý. Saracoðlu Stadyumunda devam eden Cumhuriyet Bayramý coþkusu, Bedia Akartürk konseri ile devam etti.

C

Ödemiþli Türk Halk Müziði sanatçýsý Bedia Akartürk'ün seslendirdiði birbirinden güzel türküleri öðrenciler ve vatandaþlar büyük beðeni ile dinledi. Cumhuriyet þöleni, akþam Salý Pazarýnda Mehtap Erbaþ ve Cumali Alp konseri ile devam etti. Sunumunu Pýnar Güçlü'nün yaptýðý konsere, havanýn soðuk olmasýna raðmen Ödemiþliler yoðun ilgi gösterdi. Konser, programa sürpriz sanatçý olarak katýlan Yaðýzkan'ýn seslendirdiði pop müzik þarkýlarýyla baþladý. Daha sonra Mehtap Erbaþ, Cumali Alp, Efe ve Bedia Akartürk sahneye çýkarak birbirinden güzel türküler seslendirdiler. Konserde kýsa bir konuþma yapan Ödemiþ Belediye Baþkaný Bekir Keskin: “Cumhuriyet rejimi bizim en büyük deðerimizdir. Bu deðerimizi bize sunan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygý ile anýyoruz. Bu güzel akþamý bizlere hazýrlayan Akartürk Organizasyona teþekkür ediyoruz” dedi.

gençler ve çocuklar Cumhuriyet aþkýyla pedal çevirdiler. Bu yýl 2.'si gerçekleþtirilen "Cumhuriyet Bisiklet Turu"nda Ödemiþ'i doðudan-batýya, kuzeyden-güneye bisikletleri ile dolaþan bisiklet severler, Cumhuriyet coþkusunu bisikletleri üzerinde yaþadýlar. Tura Ödemiþ Kent Konseyi Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Akdemir, Kadýn Meclisi Baþkaný Özlem Kýrlý, Belediye Baþkaný Bekir Keskin'in eþi Gülfer Keskin ve kent konseyi üyeleri katýldý. Hükümet Meydaný'nda toplanan bisikletlilere Ödemiþ Belediyesi tarafýndan Türk Bayraklý balonlar

ÖDEMIÞLÝ GENÇLER CUMHURÝYET ÝÇÝN PEDAL ÇEVÝRDÝLER

daðýtýldý. Hükümet Meydanýnda verilen startýn ardýndan tura katýlanlar Ordu Caddesi ve Dikmen Caddesi güzergâhlarýndan devlet hastanesine ulaþtýlar. Daha sonra cezaevi kuzeyindeki 1031 Sokak'ý takip eden konvoy Þ. Adnan Menderes Bulvarý ve Þehit Erdal Bodur Caddesi'ni takip ederek 125. Yýl Kültürparký'na ulaþtý. Kültürpark'ta verilen molanýn ardýndan yeniden pedallarý çeviren bisikletliler Beþgöz mevkiinden Atatürk caddesi boyunca gelerek Hükümet Meydanýnda bisiklet turunu sonlandýrdýlar.

Ödemiþ Belediyesi, Ödemiþ Kent Konseyi Kadýn Meclisi ve Bisiklet Gurubu tarafýndan Cumhuriyet Bayramý nedeniyle "Cumhuriyet Bisiklet Turu" düzenlendi. Bisiklet turunda

49

Etkinliklerimiz

Cumhuriyetimizin 87. Yýlý Ödemiþ'te Bedia Akartürk ile coþkulu geçti


Etkinliklerimiz

“Babam Ýsmet Ýnönü” konferansý Özden Ýnönü Toker : “Paralara babamýn resminin basýlmasý bir devlet politikasýydý. Lozan'da babam yemek paralarýný kendi cebinden ödüyordu. Savaþ yýllarýnda biz de evimizde karne ile ekmek yedik.” demiþ Belediyesi’nin davetlisi olarak Ödemiþ’e gelen eski Cumhurbaþkanlarýndan Lozan kahramaný Ýsmet Ýnönü'nün kýzý ve Ýnönü Vakfý Baþkaný Özden Ýnönü Toker’in katýlýmýyla “Babam Ýsmet Ýnönü” konulu konferans 10 Ekim 2010 tarihinde düzenlendi. Belediye Kültürevi’nde düzenlenen konferans sýrasýnda Hanri Benazus'un koleksiyonundan Ýsmet Ýnönü'nün fotoðraflarý da sergilendi. Konferansa ilgi yoðundu, kalabalýk salonun dýþýna taþtý.

Korkmaz, Belde Belediye Baþkanlarý, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyeleriyle çok sayýda Ödemiþli ve gençler katýldý.

Konferansa Ýzmir Ýl Genel Meclisi Baþkaný Serdar Deðirmenci, Kaymakam Vekili Beydað Kaymakamý Ali Gergibozan, Garnizon Komutaný Yarbay Fuat Alakoç, Belediye Baþkaný Bekir Keskin, Beydað Belediye Baþkaný Vasfi Þentürk, Kiraz Belediye Baþkaný Ýsmet

Belediye Baþkaný Bekir Keskin açýlýþ konuþmasýnda: “Ýsmet Ýnönü'nün devlet adamlýðýný anlatmak burayý aþar. Biz Sayýn Ýsmet Ýnönü'nün Ödemiþle olan ilgilerini önemsiyoruz. 1919'da ilk kurþunun atýldýðý dönemlerde Ýsmet Ýnönü'nün gözü Ödemiþ'teydi. Ödemiþli efeler,

Ö

50

Ödemiþli yurtseverler kurtuluþ savaþý boyunca batý cephesi komutaný Sayýn Ýsmet Ýnönü'ye buradan destek vermiþlerdir. Cumhuriyet kurulduktan sonra da Cumhuriyet kadrolarýna ve Kurtuluþ Savaþýný yerine getiren kadrolara en büyük desteði veren bu bölgenin insanlarý olmuþtur. Cumhuriyetin ilk yýllarýnda Ödemiþ'in þehircilik çalýþmalarýnda Saracoðlu ile beraber hemen yaný baþýnda Ýsmet Ýnönü de vardýr. Sayýn Ýsmet Ýnönü'nün Ödemiþ'e ilk geliþi 1934 yýlýndadýr. Atatürk için yaptýrýlmasý düþünülen Gölcük'teki köþk ilk defa Ýsmet Ýnönü'yü aðýrlamýþtýr. Daha sonra 1938 yýlýnda Ödemiþ’e gelmiþtir. 1949 yýlýnda Cumhurbaþkaný olarak Ödemiþ'e gelmiþ ve diðer beldeleri de ziyaret etmiþtir. Daha sonra ise muhalefet lideri olarak seçim dönemlerinde Ödemiþ'e gelmiþ, kasaba kasaba


Etkinliklerimiz

Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü Ödemiþ’te (1949)

Ödemiþ civarýný gezmiþ ziyaretlerde bulunmuþtur. Ödemiþ, Ýsmet Ýnönü için çok önemliydi. Ýnönü de Ödemiþ için önemli bir devlet adamýydý. Ýsmet Ýnönü'nün 1968 yýlýnda burada sergilediðimiz Ödemiþ için yazdýðý mektupta ‘Demokratik rejimi kurtarmak, ileri doðru hamlelerle memleketi kalkýndýrma çabalarýnda Ödemiþ'e yeni hizmetler düþecektir’ diyordu. Biz de diyoruz ki Biz hazýrýz Paþam. Sizin ilkeleriniz doðrultusunda Ödemiþ'i yönetmeye devam edeceðiz” dedi. “Sevgili Atatürk'ün çocuklarý” diye söze baþlayan Özden Toker: “Sizler ve sizlerin büyükleri olmasaydý anneleri, nineleri, dedeleri olmasaydý Türkiye Cumhuriyeti kurulur muydu? Tabi ki hepimiz Atatürk'ün çocuklarýyýz, ama Atatürk tek baþýna ne yapabilirdi. Eðer sizin büyükleriniz olmasaydý onlar da bizim ailemiz gibi Atatürk'e inanmasalardý devrimleriyle beraber Cumhuriyet yaþar mýydý? 1944'te babamýn gençlere sesleniþi þöyledir: Aziz Türk gençleri bütün çalýþmalarýnýzda ileri insan ileri millet ve yüksek insan cemiyetleri gözlerinizin önünde durmalýdýr. Kudretli ve vatansever bir nesil olarak Türk

Ýsmet Ýnönü’nün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný olarak Ödemiþ ilçesine yazdýðý mektup (9 Þubat 1968) milletini omuzlarýnýzda taþýyacaksýnýz.

gördüler. Çok acý, babam bununla baþa çýkamadý” dedi.

Hiçbirimizde gösteriþ olmadý hesabýmýzý bildik borçtan korktuk ve bir memur ailesi olarak yaþadýk. Aybaþýnda aldýðýmýz parayla ayýn sonuna kadar idare etmeye mecbur olduk!

Tokerin, Lozan'da yemek parasýný babasýnýn kendi cebinden ödediðini anlatmasý ve savaþ yýllarýnda “BÝZ DE EVÝMÝZDE KARNELÝ EKMEK YEDÝK” sözleri alkýþlandý.

Ramazanda evimizde iftar sofralarý da kurulur. Evimizde beþ vakit namaz kýlýnýr, oruç tutulur ve bunlarýn hiçbiri gösteri olsun diye ve politikaya alet olsun diye kullanýlmazdý!

Toker konuþmasýna þöyle devam etti : “Babam hiçbir zaman dini istismar etmedi. Evimizin duvarýnda “ALLAHIN DEDÝÐÝ OLUR” levhasý altýnda büyüdük. Babam bize iyi örnek oldu.”

Babamýn para üzerine resminin basýlmasý bir devlet politikasýydý. Bu karar Cumhuriyetin ilk yýllarýnda Atatürk'le birlikte alýnmýþ karardý. Köy Enstitüleri babamýn evladý gibiydi. Maalesef demokrasiye geçildiði zaman kendi partisinin içinde bile istemeyenler oldu. Onlarý baþ kaldýrýcý insanlar olarak gördüler ve istemediler. Kýz ve erkek öðrencilerin birlikte okumasýný tehlike olarak

51

Özden Toker son olarak babasýnýn “iktidarda kalmak deðil, itibarda kalmak” sözlerini hatýrlattý ve büyük alkýþ topladý. Konferanstan sonra, Belediye Baþkaný Bekir Keskin Özden Toker'e babasýnýn 1968 yýlýnda Ödemiþlilere yazdýðý mektubun orijinalini Ýnönü Vakfýnda saklanmak üzere armaðan etti. Bir de efe figürü verdi.


Etkinliklerimiz

Atatürk, 10 Kasým’da “Sevdiði Þarkýlar ”la anýldý demiþ Belediyesi tarafýndan 10 Kasým Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamýnda “Atatürk'ün Sevdiði Þarkýlar” konseri düzenlendi.

Ö

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 72. ölüm yýl dönümü için, tüm Türkiye’de olduðu gibi kentimizde de çeþitli anma programlarý düzenlendi. Ödemiþ Belediyesi tarafýndan organize edilen Atatürk'ü anma gecesinde, 8 saz sanatçýsý ve 20 kiþiden oluþan Tire Musiki Cemiyeti, Atatürk'ün sevdiði birbirinden güzel þarký ve türküleri seslendirdi.

Tire Musiki Cemiyeti Baþkaný ve koro þefi Adnan Tanç, konser esnasýnda izleyicilere de þarký söyletti. Koronun seslendirdiði

Sarý Zeybek türküsünde yapýlan dans gösterisi davetliler tarafýndan büyük beðeni ile izlendi.

Ödemiþliler Ata'yý ziyarete gitti Ö demiþ Belediyesi 10 Kasým Atatürk'ü anma etkinlikleri çerçevesinde Anýtkabir'e gezi düzenledi.

Ödemiþ Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen geziye, mahalle muhtarlarýyla birlikte, muhtarlarýn belirlediði 50 yaþ üzeri, yeþil kart sahibi ve Anýtkabir'i ilk kez görecek vatandaþlar katýldý. Her mahalleden 10 kiþinin katýldýðý “Atamýza Gidiyoruz” gezisi için, 4 otobüs 11 Kasým 2010 Perþembe gecesi belediye hizmet binasý önünden yol çýktý. Geziye katýlan vatandaþlara Ödemiþ Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü'nden personel ve belediye zabýtasý refakat etti. Görevli 3 asker eþliðinde Anýtkabir'i ziyaret eden grup, daha sonra Ýnönü Vakfý'na ait Pembe Köþk'e gitti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Baþbakaný merhum Ýsmet Ýnönü'nün kýzý Özden Ýnönü Toker tarafýndan büyük bir ilgiyle karþýlanan grup, Pembe Köþk'ü gezdi. Müze haline getirilen Köþk'ün her yanýnýn hatýralarla dolu olduðunu ifade eden Özden Ýnönü Toker,

52

Ödemiþlilere bilgiler verdi. Atatürk Orman Çiftliðinde yemek molasý veren grup daha sonra Ödemiþ'e döndü.


demiþ Belediyesi almýþ olduðu meclis kararýyla, ilçemizde üniversite sýnavýnda baþarýlý olan 15 öðrenciyi ödüllendirdi. 17 Eylül 2010'da belediyede düzenlenen törenle baþarýlý 15 öðrenci

Ö

ödüllerini aldý. Ýlçe genelinde her branþta baþarýlý olan birincilere 1.000'er TL, ikincilere 500'er TL ve üçüncülere ise 250'þer TL olmak üzere toplam 10.250 TL para ödülü daðýtýldý.

Belediye Baþkaný Bekir Keskin yaptýðý konuþmada; “Kentimizde bu yýl üniversite yerleþtirme sýnavlarýnda baþarýlý olan öðrencilerimizi öncelikle Ödemiþ halký adýna kutluyorum. Bugünkü baþarýnýz bir baþlangýçtýr. Gelecekte Ödemiþ olarak çeþitli mesleklerde kentimizi temsil ederek bizlere mutluluk ve gurur vereceksiniz. Biz Ödemiþ Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanýndayýz” dedi. Öðrenciler, Baþkan Keskin’e aldýklarý ödüllerden dolayý teþekkür ederek, “Sizlerden aldýðýmýz destekle, baþarýlarýmýzý sürdüreceðiz” dediler.

“SBS” ye hazýrlanan öðrencilere yaprak test daðýtýldý lköðretim 7 ve 8'inci sýnýf öðrencilerinin, o yýlýn müfredatýnda belirtilen kazanýmlarý elde etme seviyesinin ölçüldüðü "Seviye Belirleme Sýnavý (SBS)" için Ödemiþ Belediyesi'nce 3.500 adet yaprak test daðýtýldý.

Ý

Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan, yedi ve sekizinci sýnýflara yönelik düzenlenen kurslarda daðýtýlacak olan Türkçe, Matematik, Ýngilizce, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Din Kültürü testleri öðrencilerin soru çözme alýþkanlýklarýna katký saðlayacaktýr.

Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesine güncel edebi eserler verildi

E

ðitim konusuna büyük önem veren Ödemiþ Belediyesi, okullardan gelen her türlü talebi deðerlendirerek, imkanlar doðrultusunda ihtiyaçlarý gidermeye çalýþýyor.

2010 Aralýk ayýnda Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi'nden gelen talep üzerine, okul bünyesinde yeni oluþturulacak olan kütüphane için klasik ve gündemde olan romanlarýn alýnmasý gündeme gelmiþti. Okul öðretmeleri tarafýndan öðrencilerin seviyesine uygun seçilen güncel edebi eserler, Ödemiþ Belediyesi tarafýndan temin edilerek 13 Ocak 2011 tarihinde Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi'ne teslim edildi.

53

Eðitim

Ödemiþ Belediyesi, üniversite sýnavýnda baþarýlý olan öðrencileri ödüllendirdi


Eðitim

Ödemiþ Belediyesi 2010 – 2011 Dönemi Kültür Sanat ve Hobi Kurslarý demiþ Belediyesi 2010 2011 dönemi kültür sanat ve hobi kurslarý, restorasyonu tamamlanan Belediye Kültür Evi'nde ve geçtiðimiz yýl sanat çalýþmalarýnýn yürütüldüðü Tarihi Yýldýz Haný'nda çalýþmalarýna baþladý.

Ö

Ödemiþ Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan organize edilen kurslar, Gitar, Ney, Halkoyunlarý,

Türk Halk Müziði Korosu, Baðlama, Türk Sanat Müziði Korosu, Resim, El Sanatlarý (El Nakýþý ve Tel Kýrma), Hýzlý Okuma, Fotoðrafçýlýk, Seramik, Keman ve Latin Danslarý olmak üzere 14 ayrý kategoriden oluþmaktadýr. Halkýmýzdan gelen talepler doðrultusunda bu yýl ilk kez Keman ve Latin Danslarý kursu da açýlmýþtýr. Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan kayýtlarý

54

yapýlan ve yaþ sýnýrlamasý bulunmayan kurslarda yaklaþýk 700 kiþi eðitim görmektedir. Geniþ bir perspektifte sanat eðitimi veren kurslar, kültür ve sanata ilgi duyan vatandaþlarýn kendilerini geliþtirmelerine ve deðiþik etkinliklerde yer almalarýna olanak saðlamaktadýr. Ödemiþlilerden gelen talepler doðrultusunda yeni kurslar da açýlacaktýr.


zmir Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü’ne ait Ödemiþ Saracoðlu Stadyumu 16 Aðustos 2010'da yapýlan protokolle 10 yýllýðýna Ödemiþ Belediyesi'ne devredildi.

Ý

Belediye Baþkaný Bekir Keskin, Ödemiþ Belediyespor yöneticileri ve Ödemiþspor eski Baþkaný Ýsmet Yalgýn'ýn da bulunduðu devir törenine, Ýzmir Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü'nden Þube Müdürü Ünsal Kutluhan, Ýþletmeler Þefi Þaban Þen, Ayniyat Memuru Orhan Can katýldý. Ödemiþ Belediyesi toplantý salonunda yapýlan törende sözleþme imzalanarak,

Saracoðlu Stadyumu Ödemiþ Belediyesi’ne devredildi. Belediye Baþkaný Bekir Keskin, “stadýn tüm Ödemiþ Belediyespor camiasýna hayýrlý olmasýný” dileyerek, “bundan böyle Ödemiþliler’in istedikleri tüm spor çalýþmalarýný stadyumda rahatlýkla yapabileceklerini” belirtti. KONDÝSYON ALETLERÝ KONULDU Ödemiþ Saracoðlu Stadyumu’nun Ödemiþ Belediyesi'ne devrinin ardýndan, açýk tirübün tarafýna yeni kondisyon aletleri kondu.

55

Ödemiþlilerin sabah sporlarýný yaptýklarý sýrada yararlanmalarý için düzenlenen kondisyon aletlerinden yediden yetmiþe herkes rahatlýlýkla faydalanabilmektedir. KAPALI SPOR SALONU Ýlçe merkezimizde bulunan Ýlkkurþun Kapalý Spor Salonunun Ödemiþ Belediyesi’ne devredilmesiyle ilgili Ýzmir Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü ile yapýlan yazýþmalar neticesinde protokol aþamasýna gelinmiþtir. Anlaþma saðlandýðý takdirde Ýlkkurþun Kapalý Spor Salonu önümüzdeki günlerde Ödemiþ Belediyesi'ne devredilecektir.

Spor

Ödemiþ Belediyesi, Saracoðlu Stadyumu'nu devraldý. Kapalý Spor Salonu sýrada...


Spor

Ödemiþ Belediyespor’da kurumsallaþma

demiþ Belediyespor’un 13 Eylül 2010'da yapýlan olaðanüstü kongresinden sonra yeni yönetim kurulu ilk toplantýsýný, 16 Eylül 2010'da gerçekleþtirdi.

Ö

Ödemiþ Belediyespor Kulübü Baþkaný Bekir Keskin baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda yönetim kurulu görev daðýlýmý aþaðýdaki gibi belirlendi. Muhasip Üye: Recep AR Hukuk Ýþleri Sorumlusu: A. Ahmet BALCILAR Basýn Sözcüleri: Hikmet GÜRÝÞ - Mehmet KÝREMÝTÇÝ - A. Ahmet BALCILAR Futbol Þube Sorumlularý: Ýbrahim ERKANAR - Samim TOKSÖZ - Mustafa ÇAMLIYER Osman DÖNER Alt Yapý Sorumlularý: Hayrettin LOMLU - Ýbrahim AKOVALI

Salon Sporlarý Sorumlularý (Basketbol - Voleybol - Hentbol - Güreþ - Masa Tenisi - Satranç - Yüzme): Cevdet AYHAN - Hikmet GÜRÝÞ - Mustafa ABACI - Salih SEVÝMLÝ Alan Sporlarý Sorumlularý (Yamaç Paraþütü - Atýcýlýk Rahvan At Yarýþlarý - Daðcýlýk Motodrag): Mustafa ABACI - Mehmet KÝREMÝTÇÝ - Mehmet KIRLI Atletizm Sorumlularý: Hikmet GÜRÝÞ - Mehmet KIRLI Salih SEVÝMLÝ Tesisler Teknik Sorumlusu: Tevfik ALKIÞ Toplantýda ayrýca kulübün faaliyetlerine katkýda bulunulmasý için yeni üyeler kazanýlmasý, 2011 yýlýndan itibaren yýllýk üyelik aidatlarýnýn 24 TL olmasý kararlaþtýrýldý. Üyelik aidatýný ödeyen üyelere de bir adet Ödemiþ Belediyespor logolu þapka hediye edildi.

56

KOMBÝNE UYGULAMASI BAÞLADI Ayrýca yeni bir uygulama olarak sezonluk kombine bilet satýþýna geçildi. 2010-2011 futbol sezonu için Ödemiþ Saracoðlu Stadyumunda geçerli olmak üzere 12 maç için 50 TL bedelle kombine bilet satýþý yapýldý. Ödemiþ Belediyespor 20102011 futbol sezonunda ilk defa uygulamaya konan Bölgesel Amatör Lig'de yer alýyor.


Spor

Ödemiþ Belediyespor BAL’da mücadele ediyor

2

009-2010 Süper Amatör Kümede þampiyon olan Ödemiþ Belediyespor Futbol A takýmýmýz ilk defa bu sezon uygulanmaya baþlayan BAL (Bölgesel Amatör Ligi) ligine katýlmaya hak kazanmýþtýr. 2010-2011 Yeni BAL liginde hedefini þampiyonluk olarak açýklayan Ödemiþ Belediyespor Futbol A takýmýmýz 11 Eski futbolcusuyla anlaþýp 10 yeni futbolcu transfer etmiþtir. Ayrýca eski futbolcularýmýz olan Serkan Söðüt ve Kemal Yýldýz Amatör Milli Takýma seçilip Ödemiþimizin gururu olmuþlardýr. Takýmýmýz Ödemiþ Belediye Spor Antrenör Fatih Parmaksýz ve yardýmcý Yýlmaz Ceyhan nezaretinde Ödemiþ Belediyespor tesislerinde ve 10 yýllýðýna belediyemize devredilen Ödemiþ Saracoðlu stadýnda antrenmanlarýna disiplinli bir þekilde devam etmektedirler. A takýmýmýzýn yaný sýra bu sezon A gençler ve B gençler U13 - U14 - U15 - U16 - U17 takýmlarýmýzda gruplarýnda mücadele ederek kulübümüzü temsil etmiþlerdir.

ÝZ her HEDEFLERÝM da katýldýðýmýz msil m la an if rt po S te * e izi en iyi þekild branþta ilçem etmek. sünü geniþ orun her türlü branþta sp de iz em Ýlç * ok bilmek için birç kitlelere yaya r. di te ilmek faaliyet göster addi imkanlarýna m tlý sý ký ün ðil bir çok Kulüb birkaç spor de ce de sa en raðm et sunmak ilçemize faaliy dir. da lýn da or sp sürdürülmekte için çalýþmalar

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 9. Grup I. Yarý Maçlarý 10.10.2010 Kemalpaþa Bld. Ulucakspor - Ödemiþ Belediyespor (1-3) Ödemiþ Belediyespor - Emirdaðspor 17.10.2010 (0-0) 24.10.2010 Uþak Belediyespor - Ödemiþ Belediyespor (0-0) Ödemiþ Belediyespor - Gaybiefendispor 30.10.2010 (1-0) 07.11.2010 Kula Belediye - Ödemiþ Belediyespor (1-0) Ödemiþ Belediyespor - Kütahyaspor 14.11.2010 (1-1) 21.11.2010 Uþak Ýl Özel Ýdare - Ödemiþ Belediyespor (5-1) Ödemiþ Belediyespor - Yeni Sandýklý Belediyespor (0-2) 27.11.2010 12.12.2010 Salihli Belediyespor - Ödemiþ Belediyespor (2-3) Ödemiþ Belediyespor - Kütahya Þekerspor 19.12.2010 (2-0) 26.12.2010 Savspor - Ödemiþ Belediyespor (0-2) Ödemiþ Belediyespor - Manisa Donatýmspor 02.01.2011 (1-0) 30.01.2011 06.02.2011 13.02.2011 20.02.2011 27.02.2011 06.03.2011 13.03.2011 20.03.2011 03.04.2011 10.04.2011 17.04.2011 24.04.2011

Ödemiþ Belediyespor - Kemalpaþa Bld. Ulucakspor Emirdaðspor - Ödemiþ Belediyespor Ödemiþ Belediyespor - Uþak Belediyespor Gaybiefendispor - Ödemiþ Belediyespor Ödemiþ Belediyespor - Kula Belediye Kütahyaspor - Ödemiþ Belediyespor Ödemiþ Belediyespor - Uþak Ýl Özel Ýdare Yeni Sandýklý Belediyespor - Ödemiþ Belediyespor Ödemiþ Belediyespor - Salihli Belediyespor Kütahya Þekerspor - Ödemiþ Belediyespor Ödemiþ Belediyespor - Savspor Manisa Donatýmspor - Ödemiþ Belediyespor

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 9.Grup I. Yarý Puan Durumu TAKIMLAR 1.YENÝSANDIKLI BELEDÝYESPOR 2.UÞAK ÝL ÖZEL ÝDARESÝSPOR 3.KULASPOR 4.ÖDEMÝÞ BELEDÝYESPOR 5.UÞAK BELEDÝYE 6.KÜTAHYASPOR 7.SALÝHLÝ B. 8.SAV SPOR 9.GAYBÝEFENDÝSPOR 10.EMÝRDAÐSPOR 11.DONATIM 12.KEMALPAÞA BLD. ULUCAK SPOR 13.KÜTAHYA ÞEKERSPOR

57

O 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

G 8 6 7 6 5 4 4 4 4 3 3 3 1

B 4 5 0 3 4 7 3 3 2 4 2 2 1

M 0 1 5 3 3 1 5 5 6 5 7 7 10

A 20 26 28 14 19 14 17 13 13 11 16 13 8

Y 5 13 21 12 11 9 21 20 19 12 20 26 23

AV 15 13 7 2 8 5 -4 -7 -6 -1 -4 -13 -15

P 28 23 21 21 19 19 15 15 14 13 11 11 4


Spor Ödemiþ Belediyespor Futbol A Takýmýmýz (Soldan Saða - Üst Sýra) Ender Marangoz, Ýlker Terlemez, Gökhan Meriç, Murat Çark, Melih Ersoy, Akýn Yalçýnkol (Soldan Saða - Alt Sýra) Tuncay Dereköylü, Serhan Çetin, Gökhan Eþmen, Gökhan Öztürk, Kemal Yýldýz

Ödemiþ 6. Rahvan At Yarýþlarý yapýldý demiþ Belediyesi ve Ödemiþ Rahvan At Yetiþtiricileri tarafýndan 6.sý düzenlenen “Ödemiþ Rahvan At Yarýþlarý” 5 Aralýk 2010'da yapýldý.

Ö

Ýlkkurþun Kapalý Spor Salonu arkasýndaki yarýþ pistinde düzenlenen Rahvan At Yarýþlarýna, Belediye Baþkaný Bekir Keskin, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Tozkoparan, Deste, Taze Beþli, Küçük Orta, Büyük Orta, Baþaltý ve Ayak yarýþlarý olmak üzere 7 kategoride yapýlan yarýþlara, 120 at katýldý.

2. Ýsmet Yýldýrým (Kuþadasý) 3. Benzin Hasan (Menemen)

2. Selahattin Özdemir (Kütahya 3. Cengiz Cenk (Seyrek)

Yarýþlarda dereceye girenler þunlardýr:

Taze beþli kategorisi: 1. Ali Akyan (Kiraz) 2. Urfalý Poyraz (Kuþadasý) 3. Ýbrahim Özcü (Ödemiþ)

Tozkoparan kategorisi: 1. Hasip Turan (Ödemiþ) 2. Yüksel Gökçen (Yeni Pazar) 3. Kokoreç Cevat (Menemen)

Küçük orta kategorisi: 1. Murat Tutar (Turgutlu) 2. Bülent Deri (Urla) 3. Enes Akpýnar (Kütahya)

Baþaltý kategorisi: 1. Bedri Canbay (Kepsut) 2. Ýbrahim Kayýsý (Turgutlu) 3. Osman Kalyoncu (GölcükDeðirmendere)

Deste kategorisi: 1. Hüseyin Tireli ( Ödemiþ)

Büyük orta kategorisi: 1. M. Emin Demir (Ödemiþ)

58

Ayak Yarýþlarý: 1. Yalçýn Et Galerisi Mehmet Yalçýn (Ödemiþ) 2. Erdal Þahansoy (Ödemiþ) 3. Burhan Özcan (Dalaman)


Spor

Ödemiþ Belediyespor Tesisleri demiþ Belediyespor'a ait Kuvvetli Mahallesi Karacaoðlan Sokak'taki mevcut tesisleri geniþletmek ve futbolun yaný sýra diðer spor branþlarýnýn da eðitim ve organizasyonlarýnýn yapýlmasýný saðlamak amacýyla yeni bir tesise ihtiyaç duyulmaktadýr. Þu an Ýl Özel Ýdare Ödemiþ Altyapý Daire Baþkanlýðý tarafýndan 3.980 m2'lik alanýn belediyeye ait 2.700 m2'si geri alýnarak bu alana kulüp binasý yapýlmasý planlanmaktadýr.

Ö

Yapýlacak olan yeni tesis binasýnýn içerisinde bulunan alanlar; * Toplantý, seminer salonlarý * Yönetim, idari, ofis mekanlarý * Yemekhane, mutfak * Antrenör odalarý * Psikolog, fizyoterapist odalarý * Sporcu odalarý * Bay & bayan soyunma odalarý, duþ, WC

* Okçuluk, satranç, judo, taekwondo, masa tenisi, güreþ spor salonlarý * Yeterli sayý ve hacimde servis mekanlarý (çamaþýrhanedepolar-ýsý merkezi) * Mevcut açýk alanýn elverdiði ölçüde açýk spor mekanlarý

ZEMÝN KAT PLANI 1/100

1. KAT PLANI 1/100

59

VAZÝYET PLANI 1/500

2. KAT PLANI 1/100


Tarih

1942-1946 dönemi Ödemiþ Belediye Baþkaný

Mutahhar Þerif Baþoðlu Makale : Bekir Keskin (1915-1963) genç yaþta ölmüþ, kýz kardeþi Tayyibe ise ölünceye kadar Ödemiþ'te yaþamýþtýr.

birçok öðrencinin Avrupa'ya gönderilmesine aracýlýk etti. Bu öðrencilerden biri de Mutahhar Baþoðlu’dur.

Avrupa kültür ortamý, Mutahhar Bey'in sinemalar, müzeler Mutahhar çocukluðu Kurtuluþ Bey'e daha sonra Ödemiþ'te Savaþý ortamý ve oluþmasýný isteyeceði kültürel Cumhuriyet Devrimlerine ortama yönelik inanýlmaz tanýklýkla geçti. Abisi seçenekler sunar. Bu arada Muzaffer Þerif'in 1919 faþizm ve savaþ rüzgârlarýnýn yýlýnda süngülenmekten estiði Avrupa'da acý olaylar bir Yunan askerinin yaþanmaktadýr, bunlara da tanýk merhameti sayesinde olmuþtur. kurtulmasýna þahit oldu. Mutahhar Bey Ýsviçre'den Ödemiþ Ýlkokulu'ndan döndüðünde Adliye Vekâletinde Mutahhar Þerif Baþoðlu sonra, abisi gibi o da Hapishaneler Baþ Müfettiþi Ýzmir'de Amerikan olarak göreve baþladý. Kýsa süre Kolejinde okudu. Gençliði, utahhar Baþoðlu, Birgili sonra da Adalet Bakaný Ödemiþli dünya bir büyük savaþa doðru Baþoðlu Saracoðlu'nun da desteðiyle, giderken, ülkemizde cumhuriyet sülalesindendir. Geniþ gencecik bir hukukçu iken Ceza devrimlerinin yerleþtirilmek topraklara sahip, varlýklý ve Ýþleri Umum Müdürü oldu. istendiði bir ortamda geçti. aydýn bir ailenin çocuðu olarak Avrupa eðitimi sýrasýnda Belçika, 1910 yýlýnda Ödemiþ'te doðdu. Liseden sonra, Hukuk Fransa, Almanya, Ýsviçre, Dedesi Birgi müderrislerden Fakültesine gitti. Buradaki Avusturya ve Ýtalya'da gözlemler Ýbrahim Efendi, Þükrü hocasý, Þükrü Saracoðlu'nun yapmýþtý. Bu ülkelerde gördüðü Saracoðlu'nun da öðretmenliðini Lozan'da Hukuk Fakültesinde 'Ýþ Esasýna Dayalý Cezaevi' yapmýþtýr. Mutahhar Baþoðlu'nun birlikte okuduðu arkadaþý kavramýný Þükrü Saracoðlu'na babasý ise, Ýttihat ve Terakki Abdullah Vehbi Bey, Cumhuriyet aktarmýþ, Saracoðlu da 'Ýmralý hükümeti döneminin Ödemiþ kurucularýnýn önemsediði Adasý Sosyal Sanatoryumu'nu Belediye Baþkanlarýndan (1914çaðdaþlýk damarýný beslemek için uygulamaya karar vermiþti. Sekiz 1916) Baþçavuþzade Þerif Bey1'dir. Þerif Bey eðitimin gerekliliðine inanan bir Osmanlý aydýný olarak çocuklarýnýn eðitimi için olanaklarýný seferber etmiþtir. Mutahhar Baþoðlu'nun abisi Prof. Muzaffer Þerif Baþoðlu2 (1906-1988) dünyada “Sosyal Psikoloji’nin kurucusu” olarak tanýnan bilim adamýdýr. Kardeþi Prof. Muhtar Baþoðlu (1913-1981) için ülkemizin ilk 'sürüngen hayvanlar bilimcisi' diyebiliriz. Bu alanda üniversitede herpetoloji kürsüsü kurulmasýna öncülük etmiþ bir akademisyendir. Diðer erkek Ödemiþ Belediye Meclisi (1944) kardeþi Ýbrahim Muammer

M

60


rakamýný andýran, 10 km2'lik bir ada olan Ýmralý, deneysel bir açýk cezaevi olarak hazýrlandý. Bu kuruluþ, Türkiye'de duvarlarý olmayan ilk hapishane olmuþtur. Mahkûmlarýn kýþla disiplini içinde tutulduklarý Ýmralý'da buðday ve soðan tarýmý, baðcýlýk, zeytincilik, balýkçýlýk, arýcýlýk, tavukçuluk, besicilik gibi 13 tip çalýþma vardý.4 Saracoðlu, Ýmralý Açýk Cezaevi'nin yaný sýra, Çocuk Islah Evleri projesini geliþtirdi. Bunlar adalet alanýnda cumhuriyetin öncü atýlýmlarý olmuþtur. Engin devlet deneyimi ve alçakgönüllülüðünün yaný sýra, Ýsmet Ýnönü'ye yakýnlýðý ile de öne çýkan Þükrü Saracoðlu, 9 Temmuz 1942 günü hükümeti kurmakla görevlendirildi. 2. Dünya Savaþý sýrasýnda ülke politikalarýnda dünyadaki totaliter rejimlerin de etkisiyle parti-devlet özdeþliðine yönelik bir dönüþüm baþlatýlmýþtý. Saracoðlu'nun savaþ boyunca ülke yönetiminde uyguladýðý ekonomik politika, Türkiye'nin savaþýn dýþýnda kalmasý ve bir savaþ ekonomisi niteliðindeydi. Gerek Halk Partisi yönetiminde, gerek belediye yönetimlerinde bu doðrultuda yeni bir anlayýþ geliþti. Merkeziyetçilik ve planlamaya verilen önem ile temel kamu hizmetlerinin devletleþtirilmesi bir hükümet politikasý olarak benimsendi.

Mutahhar Bey'in ilk iþi, Ödemiþ'te bir incir fidanlýðý kurmak oldu. Ödemiþ'te incir bahçeleri 1940 kýþ aylarýndaki aþýrý soðuktan donmuþtu ve neredeyse bölgede saðlam tek bir incir aðacý kalmamýþtý. Ýmralý'daki uygulamalardan esinlenerek kurduðu fidanlýk, alýþýlmadýk bir belediye hizmeti olarak, bir sosyal belediyecilik örneðiydi ve Ödemiþ için çok yararlý olmuþtu. Ardýndan, Ödemiþ'in ihtiyacý olarak gördüðü yeni bir hamam yapýlmasýný saðladý. Osmanlý döneminde hapishane olarak kullanýlan, ancak yýkýntý halinde boþ duran arsaya fakirlere ucuz olarak temizlensinler diye bir þehir hamamý yaptýrdý. Mutahhar Baþoðlu, Ödemiþ'te bir Erkek Sanat Okulu açýlmasýný istiyordu. Ýþ esasýna dayalý bir okulun açýlmasý için Saracoðlu'ndan söz de almýþtý. Oysa, Maarif Vekaleti Ödemiþ'te bir Akþam Kýz Sanat Okulu olduðunu söylüyor, Erkek Sanat Okuluna yanaþmýyordu. Mutahhar

61

Baþoðlu'nun ýsrarla açýlmasýný istediði bu önemli eðitim kurumu da 1944 yýlýnda açýldý ve 1945 yýlýnda yeni okul binasýnýn yapýmýna baþlandý. 10 Temmuz 1939 tarihinde sade ve meyveli gazoz üretmek üzere Eski Ýstasyondaki Belediye Buz Fabrikasý yanýnda belediye bir gazoz imalathanesi açmýþtý. O günün koþullarýnda fabrika olarak anýlan tesiste 2. Dünya Savaþý'nýn ülke ekonomisine dayattýðý zor koþullar ve hammadde teminindeki güçlükler nedeniyle beklenen kâr elde edilemeyince, üretim durdurulmuþtu. Mutahhar Baþoðlu atýl vaziyetteki tesis için gerekli hazýrlýklarýn yapýlarak tekrar üretime baþlanmasýný istedi. Deneme üretiminden olumlu sonuç alýndý ve 'Belediye Elektrik, Su Direktörlüðü', sekiz kuruþa mâl edilen bir þiþe gazozun bir kuruþ kâr ile dokuz kuruþtan kahvecilere ve isteyenlere satýlmasý kararý aldý ve gazoz imalatý yeniden baþladý. 'Ödemiþ Belediyesi Elektrik-Su Ýþletmesi ve Baðlý Kuruluþlar' belediyenin borcuna karþýlýk 1934 yýlýnda tüm varlýklarý ile beraber 15 yýllýðýna T.C. Ziraat Bankasý'na devredilmiþti. Baþlangýçta sadece elektrik ve su tesislerini iþleten banka, belediyenin daha sonraki yýllarda kendi kaynaklarýyla kurduðu soðuk hava deposu, buz fabrikasý ve gazoz fabrikasýný da anlaþmaya dâhil ederek 'Ziraat Bankasý Ödemiþ Elektrik, Su ve

Ödemiþ Ziraat Bankasý Su Makbuzu (1936)

Tarih

Muzaffer Þerif Baþoðlu

Ankara bürokrasisi arasýnda yýldýzýnýn parladýðý bir dönemde milletvekili olmayý isteyen Mutahhar Bey'e Þükrü Saracoðlu, “önce belediye baþkanlýðý yap” diyerek, 1942 yýlý belediye seçimleri için Ödemiþ'e gönderdi. Mutahhar Baþoðlu, Doktor Mustafa Bengisu gibi Saracoðlu'nun sevdiði ve güvendiði/desteklediði bir þahsiyet olarak 1-10 Ekim 1942 tarihleri arasýnda yapýlan belediye seçimlerinde5 Belediye Baþkaný oldu. 1942 yýlýnda yapýlan seçimler Ýkinci Dünya Savaþý içinde yapýlan seçimlerdir. Her ne kadar Türkiye savaþa girmediyse de, seferberlik ilan edilmiþ, ülkemiz dünyadaki savaþ koþullarýndan etkilenmiþti. Türkiye; gaz, ekmek ve bazý temel ihtiyaç maddelerinin karne ile daðýtýldýðý günleri yaþýyordu.


Tarih

Ulus Meydaný (1950)

Soðuk Hava, Buz ve Gazoz Fabrikasý Ýþletme Müdürlüðü' olarak yeni bir kurumsal yapý oluþturmuþtu. Yani 1940'lý yýllarýn baþýnda belediyenin elektrik, su, buz ve gazoz iþlerini Ziraat Bankasý yürütüyordu. 1944 yýlýnda Ödemiþ'te 12 mahallede6 1.727 elektrik abonesi vardý. Ödemiþ ayrýca Zeytinlik, Gölcük ve Yeniceköy'e de elektrik veriyordu. 1943 yýlý net kârý 51.453 lira olmuþtu. Bu tarihe kadar Ödemiþ Elektrik ve Su Ýþletmesi'nin kârý Ziraat Bankasýnýn alacaðýna mahsup edildi. Ama, 10 yýllýk dönem, borcu bitirmeye yetmemiþti. Ödemiþ Su ve Elektrik Ýdaresinin Ziraat Bankasý ile anlaþma süresi dolmadan tekrar Ödemiþ Belediyesine devri Baþbakan Þükrü Saracoðlu'nun araya girmesiyle 31 Mayýs 1944 tarihinde gerçekleþti. Ödemiþ Belediyesi, Su ve Elektrik Ýþletme Ýdaresi'ni Ziraat Bankasý'ndan geri alýrken belediyeye ait birçok emlak satýlarak, borç kapatýldý. Geniþleyen Ödemiþ'in yeni ve düzenli bir imar planýna ihtiyacý vardý. Mustafa Bengisu döneminde Macar Scarpa'ya yaptýrýlan Ödemiþ þehir planý, aradan geçen 10 yýla raðmen bir imar planýna dönüþtürülememiþti. 1940'lý yýllarda yol, kanalizasyon ve aydýnlatma hizmetleri Ödemiþ'in

her yerine yayýlmamýþtý. Yeni cadde ve sokaklar açýlmasý için herhangi bir teþebbüse geçilse, Nafýa Vekâleti önce planýn yapýlmasýný þart koþuyordu. Batý'daki þehirlerde gördüðü modern örnekleri Ödemiþ'te uygulamak isteyen Mutahhar Baþoðlu, Saracoðlu'nun önerisiyle 1944 yýlýnda Ödemiþ Ýmar Planý için bir ulusal proje yarýþmasý açtý. Ýmar Planý yarýþmasýnýn Jüri baþkanlýðýný Þükrü Saracoðlu üstlendi, jüri ise; Belediyeler Fen Kurulu Müdürü Mithat Yenen, Türkiye Mimarlar Birliði adýna Recai Akçay, Türkiye Mühendisler Birliði adýna Þekip Akalýn, Prof. Paul Bonatz, Ord. Prof. Gustav Öelsner, Prof. E. Reuter, Ödemiþ Belediye Reisi Mutahhar Baþoðlu, Ýzmir Valisi Þefik Soyer ve Saðlýk Bakanlýðý adýna Dr. Niyazi Erzin'den oluþtu. Yarýþmaya ünlü þehircilik uzmanlarýnýn hazýrladýðý altý proje katýldý. Alman Paul Bonatz baþkanlýðýndaki teknik heyet Ödemiþ'e kadar gelerek, önerilen planlarýn uygulanabilirliðini yerinde inceledi. Yarýþmaya katýlan projelerin güzel ve güçlü yönleriyle oluþturulan yeni imar planý7 tatbik edilmesi için Nafýa Vekâletince onaylanarak, 1945 yýlýnda uygulamaya konuldu. Günümüz Ödemiþini þekillendiren þehir plâný bu plândýr. Jüri raporuna8 göre;

62

1944 Yýlý Ýmar Planýnda Ödemiþ'in nüfusunun 1995 yýlýnda 32.690 olacaðý öngörülüyordu. Planda yeþil alanlara önem verilerek, 13 yeþil alan belirlenmiþ, yollarýn aðaçlandýrýlmasý istenmiþtir. 1944 Ödemiþ planý kent ekonomisinin ve uygulama sorunlarýnýn dikkate alýndýðý bir planlama örneðidir. Ýmarlý arsa sunumu, konut kooperatifleri gözetilmiþ, Yeni Ýstasyonun karþýsýna kenti kuzeye doðru açan bir yeþil kuþak (Ulus Meydaný) öngörülmüþtü. Ödemiþ kentsel geliþimi; resmi binalar, ticaret, sanayi, konut ve sporkültür alaný olmak üzere beþ bölgeye ayrýlarak planlanmýþtý. Ulus Meydaný ile Yeni Cami arasý, þehir merkezi ve resmi binalar bölgesi olarak, Büyük Cami-Küçük Cami-Yeni Cami'nin sýnýrladýðý 3 cami arasý ticaret bölgesi olarak ve nakliyatý þehir merkezinden geçirmemek için eski istasyon çevresi sanayi bölgesi olarak tasarlanmýþtý. Konut bölgesi ise eski þehir kýsmý ve geliþme sahasý olarak iki baþlýkta ele alýnmýþ, yeni istasyon odak olmak üzere istasyonun doðu ve kuzey doðusunda yeni mahalleler önerilmiþtir. Sanayi bölgesine yakýn alanlar iþçi bölgesi olarak düþünülüyordu. Ýstasyondan Bozdaðlar'a doðru kuzey-güney bandý spor ve kültür sanat bölgesi olarak öngörülüyordu. Hükümet Meydaný, Belediye Meydaný (Eski Belediye Binasý önü) ve Ýstasyon Meydaný olmak üzere þehirde üç önemli meydan oluþturulmasý isteniyordu. Ödemiþ'te Osmanlý dönemi yapýlaþmasýnýn etkili olduðu I. Ulusal mimarlýk akýmýnýn (19081923) ve ulusal kültüre sahip çýkma anlayýþý içinde yerel öðelerin kullanýldýðý ve yapýlarýn bulunduklarý bölge ile uyum içinde olma ilkesini öne çýkaran II. Ulusal mimarlýk akýmýnýn (1940-1950) geleneksel konutlara yansýdýðý her iki


dönemin ürünlerini görmek mümkündür. Bu oluþumda saðduyulu yerel yöneticilerin etkisi önemlidir. Ödemiþ'te II. Ulusal mimarlýk dönemi, Belediye Baþkaný Mutahhar Baþoðlu ile baþlar. Bu yýllar içinde yapýlan kamusal binalarýn mimarisine özen gösterilmiþ; günümüze kadar varlýðýný sürdüren PTT, Ziraat Bankasý, Yeni Ýstasyon Binasý ve Halkevi Sitesi (günümüzde Kýzýlay Kan Merkezi, Sinema, Park Kulüp ve Belediye Kültür Evinin olduðu alan) gibi görkemli yapýlarla, yeni bir dönem mimarisi oluþturulmaya çalýþýlmýþtýr. Yeni istasyon ve Halkevi binalarýnýn kýsa sürede tamamlanmasý diðer iþlerle birlikte Saracoðlu'nun Ödemiþ'e gösterdiði ilginin ve yardýmýn boyutlarýný ortaya koymaktadýr. Ayný dönemde bir ticaret gemisine Ödemiþ isminin verilmesi, Ödemiþ'in ülke boyutunda tanýnmasýna katkýda bulunmuþtur. Baþoðlu, Saracoðlu'ndan Ödemiþ için daha büyük imkânlar elde etmeyi umuyordu. Nitekim Ödemiþ'e büyük bir memleket hastanesi yapýlmasý için ondan söz almýþ, hatta sembolik bir temel atma töreni de yapýlmýþtý. Ancak savaþ ekonomisi uygulamalarý iþi erteletmiþ ve hastane yatýrýmý bir çukur açmakla kalmýþtýr. Baþoðlu, Saracoðlu'nun bu yardým ve alakasýna karþýlýk bir þükran borcu olmak üzere, Þükrü Bey'in doðup büyüdüðü evin

Baþoðlu; kararlý tutumu, disiplinli çalýþmasý, çalýþmadaki azmi ile prensiplerine baðlý bir kimseydi. Savaþ sýrasýnda ekmek, kömür ve iaþe iþlerinde esnek davranmamýþ, adam kayýrmacýlýk yapmamýþtý. Ancak, iyi niyetle belli iþlerin baþýna getirdiði adamlar da çok özenli davranmýyorlardý. Ýaþe Dairesi zayýf, cýlýz bir aðaç gibi dýþarýdan gelen herhangi bir esintiye dayanamayýp, eðiliyordu.9 Bu tür þikâyetler zamanla belediye aleyhine kamuoyu oluþmasýna neden oldu ve parti içinde de keyfi yönetim söylentileri yarattý. Ýkinci Dünya Savaþý sonunda uluslararasý alanda esen rüzgârlar doðal olarak Türkiye'yi de etkilemiþtir. Türkiye bir yandan yeni bir partinin kurulmasý ve CHP kadrolarýnýn bölünmesi gibi iç dinamiklerin, bir yandan da Avrupa'daki savaþ sonrasý geliþmelerin etkisiyle tek parti döneminden çýkýp, çok partili rejime geçti. Türkiye çok partili bir düzene doðru giderken, Ödemiþ'te CHP ile muhalifler arasýndaki siyasi çekiþme belediye eleþtirisi üzerinden yürütülüyordu. Muhalifler, kadastro ve plan iþlerinde 'önce altyapýya kaynak ayýrýn' derken, Mutahhar Bey ise 'stadyum ve çevresinde yeni bir alan yaratýlacak' diyordu. Ordu ve halka yardým iaþesi iþlerinin adaletsiz daðýtýldýðý söylentileri ve Saracoðlu anýtýna harcanan

63

para, THK önüne dikilen Ýsmet Ýnönü abidesi iþine ekleniyor, dedikodular gün geçtikçe bir kartopu gibi büyüyordu. Mutahhar Beyin kardeþi Muzaffer Þerif'in komünizm propagandasý yaptýðý gerekçesiyle kovuþturulmasý olayý da hoþnutsuzluðu iyice arttýrdý. Mutahhar Bey'e karþý parti içindeki tepkiler bir krize dönüþerek, Belediye Meclis Üyeleriyle de ters düþtü. Nihayet, yürütülen olumsuz propagandalar ve imar konularý gibi sorunlarla yýpranan Mutahhar Baþoðlu'na karþý alýþýlmadýk bir tutum içine giren Belediye Meclisi, 1945 yýlýnýn Kasým Ayý içinde belediye baþkaný için 'ademi kifaye'10 yani yetersizlik kararý aldý! Gösterilen tepki büyüktü ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir karar alýnmýþ oluyordu. Vilayet, Ödemiþ Belediye Meclisinin Baþkan hakkýnda verdiði 'adem-i kifaye' kararýný onaylamadý. Büyüyen tartýþma sonucunda CHP Genel Merkezi olaya el koydu. Yapýlacak seçimler öncesi, olayýn daha fazla büyümemesi için Mutahhar Baþoðlu saðlýðýný bahane ederek belediye baþkanlýðýndan ayrýldý.11 Mithat Baykal ikinci kez belediye baþkanlýðýna getirildi.12 Mutahhar Baþoðlu, belediye baþkanlýðýndan sonra Ödemiþ'te avukatlýða baþladý ve Ödemiþ'teki kültürel ve sosyal iþlerin hemen hepsinin içinde oldu. Çevresindeki insanlardan olaylara kendisi gibi yaklaþým beklentisi ve siyaseti bir üstünlük/baský aracý olarak algýlamamasý, onun siyasetten soðuyup, kültür iþlerine yönelmesinde önemli rol oynamýþ gibi görünmektedir. Eðitimi sýrasýnda Ýzmir ve Avrupa'da filizlenen ince beðenisi ve güzel sanatlara ilgisi giderek bir yaþam biçimi haline geldi. 1940'lý yýllarýn sonlarýnda Ödemiþ Halkevi, Küçük Menderes Havzasý’nýn kültür yuvasý

Tarih

arsasýna bir küçük park ve ortasýnda da mermer sütunlu bir anýt dikmiþ ve bunun için belediye bütçesinden 20.000 liraya yakýn bir para harcamýþtý. Bu tavýr, THK önündeki Ýnönü Anýtý ile birlikte, Atatürk dýþýnda baþka bir devlet adamýnýn heykelinin dikilmesi cumhuriyet rejiminin tek adamla simgeleþtirilmemesi inancýnýn göstergesi olarak düþünülmüþtü.

Mutahhar Þerif Baþoðlu’nun Ödemiþ’te yýkýlan evi


Tarih

geliþmesinde en önemli tuðladýr. Ödemiþ'te kültürel birikimlerini ortaya çýkarýrken, sanki baþka bir dünyada yaþayan bir özgün kiþiliktir. Yaþam serüveniyle örtüþen olaylarla hatýrlanan Mutahhar Baþoðlu’na, öðrendikçe geniþleyeceðine inandýðýmýz Ödemiþ kültürel varlýklarýnýn kaybolmamasý için giriþtiði çabalardan dolayý þükran duyuyoruz. Ödemiþ Fikir ve Sanat Kulübü’nün 13 Kasým 1966'da düzenlediði etkinlik programý ve konser davetiyesi

gibiydi. Halkevinde konferanslar, müzik kurslarý, müsamereler yapýlýyor ve ilgi görüyordu. Türk Devrimini topluma mal etmek adýna önemli bir iþlevi yerine getiren Ödemiþ Halkevi; sinemasý, balolarý, çaylar, danslar, müsamereleri, temsil þölenleri, þiir geceleri, sergileri, tarih gezileri, köycülük faaliyetleri, kütüphanesi, gazinosu, spor kulübü ile modern ve çaðdaþ bir toplum yaratma doðrultusunda Ödemiþ'te etkin çalýþmalar yapýyordu.13 Selim Rýfat Bey, Muharrem Baran, Enver Dündar Baþer, Muammer Lütfi Bahþý, Selahattin Sülüner, Latif Ural ve Kaya Bengisu gibi aydýnlarla birlikte Mutahhar Baþoðlu da bu çabalarýn içinde oldu. Mutahhar Bey, 1965 yýlýnda kurulan ve Ödemiþ'te bir kültür yuvasý gibi olan ‘Ödemiþ Fikir ve Sanat Kulübü’ kurucularý arasýndadýr. Bu dernek aracýlýðýyla verilen klasik müzik konserleri, konferans ve seminerler birçok il merkezinden daha yoðun olmuþtur. Bu arada bir kolleksiyoner olarak yöresel deðerleri toplamaya baþlamýþ, 1960'lý 70'li yýllarda Ödemiþ'te bir müze yokken onun evi bir müze gibi ziyaret edilir olmuþtur. Hatta, 1970'lerde Beylikler Dönemine ait Birgi Ulu Cami'den çalýnan Kur'an-ý Kerimi14 kurtarmak için 1980'li yýllarda Mutahhar Baþoðlu'ndan yardým istenmiþ15 ve Kuran-ý Kerim bulunmuþtur.

DÝPNOTLAR Eski eser kolleksiyoneri olan Mutahhar Baþoðlu biri 1.816 m² diðeri de 956 m² olmak üzere toplam 2.772 m²'lik arsasýný, 1975 yýlýnda müze binasý yapýlmak üzere hazineye baðýþlayýnca, Ödemiþ'te bir müze kurulmasý fikri doðmuþ ve 1983 yýlýnda müze tamamlanmýþtýr.16 Mutahhar Bey, yýllar boyunca topladýðý Osmanlý ve Cumhuriyet dönemine ait bakýr ve gümüþ eþyalar, cam eserler, çeþitli silahlar, süs eþyalarý, el iþlemeleri, yöresel giysi örnekleri gibi etnoðrafik objelerin tümünü müzeye baðýþlamýþtýr. Mutahhar Baþoðlu ayrýca 'Düþkünler ve Kimsesizler Yurdu' yapýlmasý için ölümünden az önce, Tekelli’de bir tarla baðýþlamýþtýr. Yapýmýna 1987 yýlýnda baþlanan Huzurevi, 8 Aðustos 1990 tarihinde Ödemiþ Belediyesi Yaþlýlar Huzurevi olarak hizmete açýldý. Hiç evlenmemiþtir. 12 Eylül 1989 tarihinde ölmüþtür. 2002 yýlýnda Ödemiþ Belediyesi tarafýndan anýsýna bir sempozyum düzenlenmiþ, sempozyumda tam da inandýðý ilkeler ve yapmaya çalýþtýklarý doðrultusunda konular17 ele alýnmýþtýr. 4 Aralýk 2006 tarihinde Belediye Meclisi tarafýndan bir vefa örneði olarak Ödemiþ Belediye Huzurevi'ne Mutahhar Þerif Baþoðlu ismi verildi. Ödemiþ kültürü, Mutahhar Baþoðlu'nun kiþiliðinin

64

(1) Konuyla ilgisi bakýmýndan Mehmet Þükrü Saracoðlu (1887-1953), 1933-1938 yýllarý arasý Adalet Bakaný, 1938-1942 arasý Dýþiþleri Bakaný ve 1942-1945 arasý Baþbakan olarak görev yapmýþtýr. (2) Muzaffer Þerif Baþoðlu (29 Temmuz 1906-16 Ocak 1988) DTCF öðretim üyesi iken siyasi propaganda yaptýðý savýyla tutuklandý (1944). Cezaevinde bulunduðu sýrada bir Amerikan üniversitesinden gelen çaðrýyý kabul ederek tahliyesinin ardýndan bu ülkeye gitti (1945). (3) Fransa eðitimli Belkýs Haným, Ödemiþ'te Diþçi Rüþtü Elbi ile evlenmiþtir. Ödemiþ'te Ortaokulda Fransýzca dersleri verdi. Daha sonra Beþiktaþ'ta Tramvay Caddesinde 10. Noter (1953) olarak çalýþmýþtýr. (4) Suç, Ceza, Hapishaneler ve Ýmralý, Ayþe Hür, Tarih Defteri, Taraf Gazetesi, 30.08.2009. (5) 1963 yýlýna kadar belediye seçimlerinde belediye meclisi seçiliyor, belediye baþkaný da meclis üyeleri içinden daha sonra seçiliyordu. Seçimlerde oylar 10 gün boyunca kullanýlabiliyordu. (Türkiye'de Yerel Seçimler, A. Eþref Turan Bilgi Üniv. Yayýnlarý, Ýst. 2008, s.74) (6) 1945 yýlýnda Ödemiþ'in nüfusu; 9.740 erkek, 10.384 kadýn olmak üzere 20.124 idi ve Ödemiþ'te; Akýncýlar, Bozkurt, Cumhuriyet, Çatalyol, Devrim, Emmioðlu, Ýnönü, Meþrutiyet, Turgut, Türkmen, Üçeylül ve Yenigün olmak üzere 12 mahalle bulunmaktaydý. (7) Prof. Öelsner, seçilen projeleri ayný deðerde bulmadýðý için jüri raporuna iþtirak etmemiþtir. (8) Ödemiþ Þehir Planý Müsabakasý Jüri Raporu Kýsaltýmý, Arkitekt Dergisi, Ýstanbul,1945 (9) Ödemiþ Tarihi, Halil Dural, Ödemiþ Belediyesi Kültür Yayýnlarý, 2004, s.207-208 (10) Adem-i Kifaye; yetersizlik önergesi, Belediye Baþkanýný görevden düþürmek için bütçenin onaylanmamasý ve !!!!!!!!!!!!!!!! (11) Sosyal-Siyasal-Ekonomik-Kültürel Açýdan Ödemiþ Kenti (1908-1950), Günver Güneþ, Yayýnlanmamýþ Doktora Tezi, Ýzmir, 1997, s.106 (12) Þeref Üsküp'ten derlenmiþtir. (13) Modernleþme Sürecinde Ödemiþ Halkevi'nin Kuruluþu ve Faaliyetleri, Yrd. Doç. Dr. Günver Güneþ, Atatürk Araþtýrma Merkezi Dergisi, Sayý 63, Cilt: XXI, Kasým 2005. (14) Tarihi Kuran-ý Kerim, o tarihlerde Belediye Baþkanýnýn evinin kapýsýnýn önünde bir sabah ezaný vakti býrakýlmýþ olarak bulundu. Kuran, Ödemiþ Müzesi'ne konulacaktý, ancak bürokrasi sebebiyle, halen korunduðu Vakýflar Genel Müdürlüðü Kültür ve Tescil Dairesi Baþkanlýðý Arþivi'ne teslim edildi. Birgi'de bulunan Kuran-ý Kerim, 385 x 270 mm. boyutunda olup, ciltlidir. Birgi Ulu Cami için 1327 yýlýnda Ýbrahim Mudrimî tarafýndan yazýlan Kur'an-ý Kerim'in hikâyesi, 25-26 Nisan 1995 tarihinde Konya'da yapýlan 5. Millî Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri'nde yayýnlandý. Mutahhar Baþoðlu ile Kaya Bengisu'nun Kuran'ýn bulunmasý konusundaki gayreti yabana atýlmazdý. (15) Vefa Arýyorum Gözlerim Kapalý (Tanýdýðým Çýnarlar ve Bazý Kýsa Hatýralar), Sadi Bayram, Kültür ve Medeniyetimizden Yapraklar, ………….. (16) Ödemiþ Müzesinde arkeolojik bölümde Helenistik, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlý Dönemlerine ait 3.000'e yakýn sikke bulunmaktadýr. (17) 11 Eylül 2002 tarihinde yapýlan Mutahhar Þerif Baþoðlu Anýsýna Ödemiþ Sempozyumu'nda; Prof Metin Ekici, "Ödemiþ Yöresi Manileri Üzerinde Bir Deðerlendirme", Binnur Gürler, “Arkeolojik Deðerleriyle Ödemiþ ve Çevresi”, Doç. Dr. Hüseyin Yaltýrýk, “Ödemiþ Adagüme'de Davut Dede Bayramý ve Ýnanç Pratikleri”, Yrd. Doç. Dr. Günver Güneþ, “Cumhuriyet Döneminde Ödemiþ'in Kültürel Yaþamýnda Ödemiþ Halkevi'nin Yeri ve Önemi” baþlýklý tebliðler sunmuþlardýr.


“Çeþme Kitabesi”

B

abaannemin Emmioðlu Mahallesindeki evinde bir erik aðacý vardý. Teyzeoðlum Özcan'la benim en büyük zevklerimizden biri, erik zamaný gelince, o aðaçtan erik toplamaktý. Evi hemen hemen Mercan Sokaðýn batý kenarýndaki en son evdi. Numarasý nedense bazen 98 bazen de 100 olurdu. Postaneden güneye doðru, Yýldýz Oteli'nin önünden dümdüzvururduk. O yol bizi “aþaðý eve” götürürdü. Ninemin evine böyle derdik. Ýlkokula gittiðimiz o yýllarda o ev bize ne kadar da uzak gelirdi! Þimdi yollar mý kýsaldý, adýmlar mý geniþledi bilemiyorum. Bir gün nedense erik toplamaya ben yalnýz gitmiþtim. Her zamanki gibi Postaneden aþaðý indim. Yýldýz Oteli'nin önünden geçtim. Dört yol aðzýna gelince her nasýlsa saða sapmýþ bulundum. Bu sokaðýn adý neydi, nereye çýkardý hiç bilmiyordum. Sonradan öðrendim ki, Ýnönü Ýlkokulu'na gidermiþ o sokak! Ben, “Ýstiklâl”ci olmama raðmen Ýnönü Ýlkokulu'nu çok sever(d)im, çünkü velim Ayþe Kudar o okulda öðretmenlik yapardý. Hakkýpaþa Sokak'mýþ meðer o sokaðýn adý.1 Sokaða girip de birkaç adým yürüyünce sol tarafta kuru bir çeþme; çeþmenin de Eski Türkçe bir kitabesi vardý. Ne kadar etkilemiþtir o kitabe beni! Kitabeyle bu þekilde ilk tanýþmamýn üzerinden epey zaman geçti. Galiba ortaokula gidiyordum. 1979 yýlýnda vefat

Makale: Doç. Dr. Özgür SAVAÞÇI Münih Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öðretim Üyesi

eden manav dedem Hüseyin Gün bir gün bana eski yazýyý öðretmeye çalýþmýþtý. Harfleri sökmeye baþlamýþtým. Ne kadar çok seviniyordum. Bu sevincin temelinde Hakkýpaþa Sokaktaki kitabenin gizemi de yatmýyor deðildi hani. Ama dedemin özel öðretmenliði her ne hikmetse pek uzun sürmedi. Eski Türkçenin 31 harfini öðrenmiþ, adýmý yazabilecek düzeye gelmiþtim ama, yazýlaný okuyamýyordum.

Liseden sonra yolumuz Münih'e düþtü. Ben üniversiteye hazýrlýk derslerine giderken babamýn uzun yýllar Fransa'da yaþamýþ, eski yazýyý, Fransýzcayý çok iyi bilen 80 yaþýnda bir arkadaþýyla tanýþtým. Adý Medih Adam idi. Hüseyin Dedemle yarýda býraktýðým dersi Münih'te onun yardýmýyla tamamladým. Birçok yanlýþ yapmama raðmen artýk okuyup yazabiliyordum. Hiç unutmam, dedemle eski yazý mektuplaþmamýz bile oldu bir ara. Hazýrlýk dersleri bittikten sonra Münih Üniversitesi'nde dilbilimi öðrenimine baþladým. Eh dilbilimi olur da Türkoloji olmaz mý? Yanbilim dalý olarak da Türkolojiyi seçtim. Türkoloji de eski yazýsýz hiç olmazdý.

65

Aradan yýllar geçti: Öðrenimler bitti. Bize emeði geçenler ya vefat etti, ya da emekliye ayrýldýlar. Raslantý bu ya, yanbilim dalý okuduðum bölüme öðretim görevlisi olarak girdim. 1983 yýlýnda 2. Viyana Kuþatmasýnýn 300. yýldönümü dolayýsýyla, Viyana Bilimler Akademisi ile bizim Bölüm ortaklaþa bir giriþimde bulundular. Viyana önlerinde býrakýlan ve 1675 yýlýndan kalma bir þikâyet defteri yayýna hazýrlanacaktý. Projeye katýlan biz 17 Türkolog defterdeki yazýlarý okumakta çok zorlanýyorduk, özellikle ben. Neyse ki Ödemiþ'teki eski yazýyý çok iyi bilen Eda Ninemiz (Adalet Engin) imdadýma yetiþmiþti de, iþi kotarabilmiþtim. Zafer Caddesindeki o ders saatlerini hiç unutamam. 1990 yazýnda Ödemiþ'teydim. Rahmetli Emin Can'ýn kahvesinde tavla oynarken bir ara Hakkýpaþa Sokak'taki o çeþme geliverdi aklýma. Acaba yerinde duruyor muydu? Yoksa birçok eski ev gibi onu da yýkmýþlar mýydý? Elime fotoðraf makinasýný alýp bizim dört yaþýndaki oðlanla düþtüm yola! Postaneden aþaðý, Yýldýz Oteli'ne, oradan da hemen saða! Ve, derin bir oh! Duvar duruyordu. Çeþme duruyordu! Gerçi biraz daha yýkýma uðramýþtý, ama olsundu. Kitabesi ise pek yýpranmamýþtý. Bir yakýndan, bir de uzaktan iki poz slaytýný çektim. Oradaki mobilet tamircisi ile daha birkaç kiþi tuhaf gözlerle bana bakýyorlardý. Ben hazine bulmuþ defineci gibi

Tarih

Hakkýpaþa Sokaktaki


Tarih

Eðer böyleyse çeþmenin asýl yaþý daha da eskilere gider.

Sevgili Savaþçý, Güzel bir öyküyü andýran mektubunu zevkle, tatlý tatlý okudum. Ne mutlu oldum, bilemezsiniz. Hayýr dua etmekten baþka elimden bir þey gelmiyor. Sizin gibi torunlarým olduðu için Tanrýya nasýl teþekkür edeceðimi bilemiyorum. Sizinle övünüyorum. Dergileriniz, elinize saðlýk, çok þahane çýkýyor. Hele Fethi ustamýn resimleri beni çok duygulandýrýyor. Maziye, Fethi Beyin gençliðine gidiyorum. On yedi on sekiz yaþlarýnda bahçe komþum Vasfi Uçkan, Behiç Duygulu; saatlerce konuþur, Aydýn aðabeyin, Ayten ablan arkalarýnda, dolaþýrlar, ben de onlarý severek izlerdim. Þiirler okur, öyküler yazarlardý. Ne güzel günlerdi. Hepsi geçti. Neyse ki, yerini dolduracak üç arslan delikanlý býraktý. Vatana, ulusa hayýrlý evlâtlar. Ne mutlu. Ey öðretmenim, benim gibi yaþlý, sünepe kocakarýyý övgülerle mahcup ediyorsun. Sizin gibi kültürlü evlâtlarýn yanýnda ben kim olabilirim? Kitabeyi ben de sizin kadar okudum, sizin gibi hayal kýrýklýðýna uðradým. Ben de o çeþmeyi hep Hakký Paþa'nýn bilirdim. Demek Hakký Paþa, evi alýrken çeþme ile almýþ ve suyu devamlý akýtmayý taahhüt etmiþ ki, çeþmeyi yerinde býrakmýþ. Çünkü kitabenin altýndaki yazýda Karakova civarýnda icara verilen baþlý baþýna zeytin bahçesi (ibaresi) konmuþ. Ödemiþ'te o zamanlar bir Gürenci suyundan baþka su yoktu ve yer altýndan toprak künklerle gelir, terazi denilen birkaç yerden gelen künklerin birleþtiði yer açýlýr, asma kollarýyla temizlenirdi. Suyun kýymeti zaten büyüktür. Yok olunca tabii daha kýymetli. Susuz hayat olmaz. Atalarýmýz buna çok önem verirlerdi. Doktor Mustafa Bey, Lübbey yaylasýndan gür kaynaklý suyu Ödemiþ'e getirdi. Bol suyu, elektriði bulunca memleketimiz cennet oldu. Nur içinde yatsýn. Evet, bana “biliyor musun?” diye martavallar atan Gökçen Efem; “Gel öpeyim” deyince yanaðýný gösteren Fettan Günden, bitli öðretmenim ve kalem-bacak koca öðretmenim... Hepinizi çok özledim. Tanrý bir kolaylýk versin. Ýnþallah yaza gelin, ölmeden yine mutlu günler göreyim. Hepinizi sevgi ile öperim. Her þey için teþekkürler. Beyhan Haným da selâm eder. Hoþça kalýn. (16 Mart 1991) Eda Nine onlara hiç aldýrýþ etmeden makinemi ayarlýyor, deklanþörüme basýyordum. Kitabeyi kabataslak okuyunca az biraz düþ kýrýklýðýna uðramadým dersem yalan olur. Çünkü kitabede Hakký Paþa adý deðil Hacý Mehmet diye birinden söz ediliyordu. Peki öyleyse Hakký Paþa kimdi? Kitabeye göre çeþme Hicri 1259 yýlýna ait; bu da Miladi olarak 1843 yýlýna denk düþüyor. Yani çeþme en azýndan 150 yýllýk! Kitabede þunlar yazýlý: (1) Sâhib-ül-hayrat Çobanoðlu Hâcý Mehmed (2) taksîmâd gelince çeþmeyi

ta'mîr içün evkaafýna beyân (3) Kanlý Kuyu civârýnda müstakarr baðce evlâd evlâdýna meþrût vakf eylemiþdir. Sene 1259 fi evvâl 15 8 Kasým 1843 (4) (Aslen?) su üzerine va'z vakýf (5) Karakova cývârýnda müstakarr .... baðçe Kitabenin bundan sonraki bölümü fotoðrafta ne yazýk ki pek okunaklý çýkmamýþ. Pek okunamýyor. Ama öyle sanýyorum ki asýl kitabe bu okuyamadýðým kýsmý olsa gerek. Okunan kýsmý bir nevi tamir vakfiyesi oluyor!

66

Güzel Ödemiþ'imizin eski evleri ne yazýk ki günden güne yýkýlýp yerlerine betondan dikdörtgen prizmalar yapýlmaktadýr (örneðin Zafer Ýlkokulu'nun çaprazlama karþýsýndaki üç güzelim Rum evinden ikisi yýkýlmýþ, sadece biri kalmýþ. O da bugünlük yarýnlýk.). Ödemiþ'imiz güzel demekle güzel olmaz, hele güzelliklerini yýkarak, tarihine sahip çýkmayarak güzel hiç olmaz. Eðri oturalým, doðru konuþalým: Ýstiklâl Ýlkokulu'nu, Ýyi Sinema'yý yýkanlar biz deðil miyiz? Efe Çeþmesi'ne, Beþgöz'e ne oldu? Ödemiþ'te Osmanlý devrine ait tarihi bina pek yoktur. Olsa bile bunlarýn tarihi pek eskiye gitmez.Hastane caddesindeki rum evleri de yok artýk. Hacý Mehmedin vakfettiði Hakkýpaþa Sokak'taki çeþme bir buçuk yüzyýllýktýr! Bu çeþmeye sahip çýkalým. Belediye burayý koruma altýna almalý ve restore et(tir)melidir. Hatta uygun bir yere küçük bir mermer levha asýlarak buraya kitabenin bugünkü harflerle çevriyazýsý da eklenebilir. Not: Bu yazýyý ben 1991 Martýnýn baþlarýnda kaleme almýþ ve yazýda adý geçen Eda ninemize yollamýþ ve fikrini sormuþtum. 16 Mart 1991 tarihli bir mektup yazarak görüþlerini belirtmiþti (Mektubu aþaðýya alýyorum). Ancak ne var ki, bu mektubu yazdýktan tam iki ay sonra, 16 Mayýs 1991'de Eda Ninemizi kaybettik. Nur içinde yatsýn. 2010 Yýlýnda çeþme yýkýlmýþ, yerinde yeller esiyordu. Umarým kitabesi güvenlik ve kayýt altýna alýnmýþtýr. DÝPNOT (1) Bu sokaðýn adýný, Ödemiþ'te ilk Kuvâ-yi Milliye direniþi toplantýsýna katýlan 12 kiþiden 9'uncusu olan Hakký Paþa oðlu Fahri'den aldýðýný sanýyorum. Bkz. Alev Coþkun, Kuvayý Milliye'nin Kuruluþu: En Uzun On Beþ Gün, Ödemiþ Direniþi, Çaðdaþ Yayýnlarý, Ýstanbul 1996, s. 210.


Ýsmet Ýnönü’nün Ödemiþ ziyaretleri Ýnönü Vakfý Arþivi’nden görüntüler

Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü Ödemiþ’te (1949) Ödemiþ Belediyesi Arþivi’nden görüntüler

Baþbakan Ýsmet Ýnönü Gölcük’te çocuklarla (1934)

Baþbakan Ýsmet Ýnönü Gölcük’te çocuklarla (1934)

Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü’nün Adagide (Ovakent) Beldesine ziyareti (1949)

Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü’nün Adagüme (Konaklý) Beldesine ziyareti (1949)


DENEME VE BÝLÝM MERKEZÝ

KADIN SIÐINMA EVÝ

ENGELSÝZ KAHVE

MANDIRACILAR - ÖN ARITMA TESÝSÝ

HAYVAN BARINAÐI

YENÝ FUAR ALANI

Belediyemiz hizmetleri diðer belediyelere de örnek oluyor

Ödemiş Dergisi - Sayı:10  

Ödemiş Belediyesi'nin ücretsiz yayın organıdır.

Advertisement