Page 1

EL EXITO

NUNCATERMINA porqüe el éxito hasciende

EL FRACASO

NUNCA ES DEFINITIVO porque puede biindar unanueva opo¡tunidad IIOBIRT

II

S'HIII

I FR


CONTENIDO

El éxito ¡unca te¡mina

.-

.


SECI]ND1}:RTE .

-. ¡EIIro.aso ¡',¿nca

es

dzfinitúo!


PRIMERA PARTf,

El éxito fnn ca

termina,,.


c\ttrUlo


\


( ui D ú(i.nrhr¡!b,

ruNiÁ! rn¡¡: si,

r.r¡ i hs d oskn¡ ¡ núÍn0 F¡/¡j4 h h{ oL, r ptu,Énú ¿( 16 !úñr,ú ú

püLr¡

¡i


¡dEia,.sbbúéefubb{nJ6¡RPl{ñ hre¿hú;qt ¡dó ¡ 16 oLrn¿tr5 r + @1Nn¡ó

ddf¿ioo&{Ú

{;s&huE

ñ4¡

ú¿éh5dq"

nnd!,FÉ d;¡bd¿uúpdhldü¡l

¡ , ". r,ddr $b¡s.5ÉÉ.ldrFd¡ '";"r.F*i",-^.- EPó.* "ú" -;-"* n¡!fu¡doJÑúd.¡fudúÚ1FP¡.ÉM¡.

iÉ¡u@eidid.{¡¡Édhb5ddfP5ñG r u -¡ 1.,-. -,-""r,.";.,b ñitu!q(¡,(h er Pd-¡ho pqqi¡ b ¿e & n Di &ñnd

qfudl'fuEdFóuP¡fuodld.a¡ -Hi;é ¿ ñ!v & i.olj¡2nc @ñ@ úr&F Pú dii-. **r & E"-. Ene, - * @éh h.ño.:udun r¡ d¡ @ eédon $¡ Pr;¡ rc ;.-'r, d. b -"* i! *h F-.-, d. ' i' -.' '

I


deL4"jFf¡!-o:I"nnqu!-F,d-@sÚ"1*. ¡ lr^r¡di nir ¡¡¿a,n r¡¡i4 r:r{!tud.h¡eúr ¿¡rñ o¡. ¡.ü¡6 \ rL.!i¡i¡,b;d¡¡ ---¡,

! ún¡ r e !q¡ Fñr drj¡,,",,d

N! q .¡ d.

Drvh¡-r;¡qú¡

.iñi¡f¡tlnFntd¡É] ¡.¡ñ"ñr

r J!Á¡n.dLúkGiu¡-dó

E¡¿io:Nob¿Iryn6@bhtlEoD'

,.-i'


Poq(hdkiifi¡¡nñ]shFh(ñYhPh(ñ

|\.o\\lcl.\cl \':at ! Ls


.lá¿,{tnd¡qdjgi.€3Ed{¡ryfu¡o¡ Íu¡didñ¡dqñme¿ÉEÉ¡fudc@d|ni¡ ¡r ¡!h¡,, rP,údieifñ drn¡¡ ¡ 16 4aúnú!

¿]'^d4e¡k63i4ilpm<¡6hFldod<¡

ü i'r too h\ Fú ¡. 4 dt(@ rE ia fsa Ltu L dúr o. Fú b dúúd d¡tun¡ L di¿úc¡L¿ d! bi Dür eu. ¡6 5icu d. ciopb . n$i eb¡ ¡ 16

.¡ .ab tú& ústn@ Lqdtó ¡4t . 14 pd.4^ 6 ?¡r;&¿! Df.irñph pd Di h¡¡ {q.Fdi útu p¡f Ú|L¡'ÚhJas¡diFiÉih6iGññ¡donú

é,pdlgF¡JdF.Úur@&@¡4Llc¡¿ G'!r toE @ú*dá 6k

ribn!

i r iñIfui

&,ú llF

'

úr ¡@iE¡ tr¡¡

d h!! iúñ { of.Ni

:'qGd¿joFe!¡s'úliÉáF¿.49r¡s hd,r. Rchq f iq ¡nh¡i &¡n¡.K.

a

Eb


ur r! (

¿n.

tr.ü,nr,ddd

N{d's+ird,p¿¡! r¡D!ú.rú\,inr¡¡r,r ii¡¡¡ n!iurtr!r¡Á¡niút'r(cErr¡!¡ ¡ ¿

!i o! sún ni.f¿i r\o

¡

44r

d¡ dn¡

iib .ij! &o


d ifu !41$' N4 oqda K@ ü6 'ñÉih8 iúú:b¡úd d! doq@ bqE @ejabn ¡( dñ ¡rs dé tu.É. PeF¡ea mbo h <m. \ i6 +r 'ÉÉiÉñ

.hpbdór Dni ¡iú ú qú E¡e¡¡ ú2 r4pr4ds

aq(rs i 1i¡6 k rlÉl¡Eá rcÉF s¡ do ¿r h! 'M. Fk mbÉr lú b 36r hc riéd¡ 4¡ ,nr" diG{d,'\r!tr@{¡)@dú ' uE ñéú qd¡ .io¡id $ 5ir. ¡id6

<ie ! d6ü

¡úho dhqo

.¿uÓd¡i.bl¡G¡.is6!ñi@Dpktrúi€lj'' tú@. o tu¡ e 4dú, .P 6 ¿ dbt ;rtr

¿ietúú¿

r,É!ú.4rtu6pe!@oiE¡eisÉo r jrfú¡o+bd.hts¡g!4.q!¡u,qhnqbú.ior E¡ tu é b a e dtu ¿ ejo 4 @ d ut@.5¡*h ñ?¡dó h diFtud d!

h

$ *cF!é

tu eh n¡ói

Íoraüodddihdc¡id¡ :¡.ñF¡úiF¿ft F¡+fu


s ¡r¡t, t Jt FÉ'ñ\qk.kE¡, -d,Éiibf ¡¡¡'¡Fl.ibd!nipJEúúq.drnq'e[ñÚ


aúnE¡.!¿e rúihd ra¡¡.i

turúo¡a.

!

¿i[o e

r@¿

i+¡

rdr ¡ a/qú,e4

¡Lk

&ia ¡b¡44¡.¿

p.e d6p6 & uü

d¡¡ qi.¡ e¡¡qdo i

r hjó

r ¡ria¡¡qro!

rlaEna ! ú!

rdo de ú !¡6 új¡u I {ñr dnf,yñ.diio:-kif rd re,uou. ¡ú.¡trc ui

Fp ea!

r

d8d¡c 4rdo

¡q{a rot

úñ¡

¡úti

¡ !¡bn ¿r


id¡ on nnio, ! ¡df

!

pú¿D

úRdk 4q ¡h¡domu.r

¡úrip Ea¡ s¡dd'rctror;td¿n r!¡ r¡ púido rteúú ¡t ¿i¡: -,r.¡¡ n¡ qrt LA¡i

úuÉ¡ I

¡oa poreB

d.

Érdi ñ.¡¡d

L, F

p

sú'r.l-

!

e@. Ff brcq qo.


o¡uúnLsa rprcp

¡o

o

G¡¡rcpñe F6 (K4. @-

{d ¡ Ned¡ heú! ü bü. ¿Eu6 8j¡o, o, d q{dn

rr d pB&¡r

!-.¿k..;

N.,

¡L

¡¡i.r;p d arcdr

**" úfu ;;

*,..b-r.

Á||owlúüí^1.4¿tl:|nünn\rrlfrfu.¡o' úe ^r\r^ hL¿¡tsi tbúeút oú¡, ^tr\,¡t!& uni rdsio¡ 6BLd e¡ú M !rr4 , r.uid.l tvúp

c. ctu ¡c¡huuG r {nr ú r,i+!irn.q' h ,r!¡d!

tr

¡

r;e.¡¡ü'

¡irots rl,nrTnnytr. h !d6 qs,\1.b. E,¡ qno ($!d

ri¡:

;,.qq¡!d

¡k,be6¡ siyúúqótr kD¡@¡n;i

ffó ¡e hDúy Brk "anb6

ÍuinG

eirlrq Ff !,


rrrD

ÉrisjGd ditcq. N,ia qüftD6 ei¡ ¿ isdGf

¿ de! q@

ht!]Ú

"!!ar úo ¡¡ &j¡dd dc $s d@ 4b Ff hú !ú.dri .i hE f@_ je d¡ {;rd É( 6do a ! úú¡¡ú94úék.'o¡óF¡{ó.dFij@¡

E iú¡ii

P¡dqúüru.d<úñEi¿úoñirúu

& r -c

Ld

--¡;ürdc

s;

¡ 4 iofo. qk

d¡Ú,redcart[ad6:suryirl€@¡ó'4dÚ¡,

..'.i Fsd. ",-,".,--*..

k* -'-..i',"

Ffu !¡ o¡po.¡d6 d d b¡@@e io 4¡nE d<i $ aih c h¡F ¡aüó! B P¡l¡¡$ dd e; @dddú

q@


ú¿o.tdit!. sóqF,qkr¿\pkn

¡t kh

,úñ bar\

Naw

| tut

d. ri

d t tút ¿ t1ürt

itn ñhwúlnr l¡r\ ar¡rihvu ,!n, htl lt d \

i{Gn

.

ú

\\, !\tli

.

rard, i¡uriúsi.D,rid

! d¡L

p3i I sLn¡rü

otrqorioo,!i!\ riúo,d{ü¡ ios

(

,¡re¡ trito!.


. Rq r, i$ #¿i ¡¡ i !E 6r¡

u ¡

Nqo

seú

t 4h4arn ¡^tl'F. a Ittu ¿ nÍn i4aú ñ\ ¡to /drú,i¿ ¡¡ ditur s rYuk¡oftdqihi rL¡¡r us{ro ¡orrd&i'ocbuar uuae. !d/Li Pe úrd-,

m$¿n

lrLfrre¡h nuu k

¡ 4i i.kn

qur

L,

rkF¡

Frf

r

+( nüdcunh Eú¡ rso 6

tr4d ¡ h

¡

¡rd in'nh!¡brj{r!1¡


ñ¡ndo LLr6 h¡:d,Fr ,s itulqi¡h, iu ion¡rl

El éxito nunca termina  
El éxito nunca termina  

El éxito nunca termina