Page 1

Menighedsblad

Februar 2008

Odder Frimenighed - vi vil mødes - vi vil følges - vi vil lære

TEMA

”L E D E L S E”

Læs i bladet...

Præsten har ordet: Vækst i 2008 Hvad er ledelse for en størrelse? Studie i ledelse Vi har brug for ledere Et nyt år truer... Miljø og omgivelser skaber kultur

www.odderfrimenighed.dk

Rude Havvej 11 - 8300 Odder - Telefon 8654 3604 | sekretariat@odderfrimenighed.dk


Præsten har ordet Af Mie Johanson

Vækst i 2008! De fleste af vores børn glæder sig, når de får at vide, at de er vokset. En del af os halv gamle bliver knap så begejstret, hvis vi får at vide, at vi er blevet større. Begrebet vækst forbinder vi naturligt med den fysiske verden enten det nu handler om vores krop eller naturen i almindelighed. Derfor kan det godt forvirre lidt, når vi kristne snakker om at vokse i troen. Vi henter et ord fra biologien og bruger det om åndelig ting. Når jeg selv sidder og skal skrive om vækst i kristenlivet, som jo er menighedens tema for 2008, så synes jeg også det er svært at få helt styr på de associationer, som kommer. Selvfølgelig handler temaet om, at vokse som en discipel af Jesus og har ikke ret meget med personlig størrelse at gøre. Der er bare så mange områder, hvor man kan vokse menneskeligt og åndeligt, og alle synes at sidder inde med ideer til, hvordan en sådan vækst bedst kan fremmes. Nogle af de spørgsmål, som umiddelbart dukker op hos mig, når jeg tænker på åndelig vækst er: Hvorfor skal jeg overhovedet vokse som Jesus discipel, det bliver jeg da ikke mere frelst af? Hvad er målet med væksten, hvordan skal jeg ende med at blive? Hvad består væksten i og hvordan kan man vide om man er færdig? Hvad skal der til, for at man vokser, og hvordan måler man fremskridtene? Der er sikkert mange flere problematikker og det bliver da ret spændende at undersøge alt det i løbet af det kommende år. Forhåbentlig finder vi gode svar.

som er hovedet. De vers får mig altid til at ønske mere åndelig vækst. Hvis vækst for mig betyder mere helhed som menneske og at jeg skal komme til at ligne Jesus, så er jeg helt klart med på den! Desværre kan det med vækst så let forbindes med krav og slid og slæb. For nogen er det måske det eneste de kan hører, når der tales om at vokse som en Jesus discipel. Nogle får det helt dårligt, fordi de forbinder det med en masse skyld eller kravet om at tage sig sammen. Det kan jo skyldes mange ting, som f.eks. dårlig forkyndelse, ringe vejledning og direkte fejlagtig oplæring. Men det kan selvfølgelig også have sin årsag i dovenskab, behagesyge eller mangel på vilje til at følge Guds vej. Men uanset, så er det ikke det Gud ønsker. Nogle gange skal der en helt ny erkendelse til, før vi kan se hvad Guds mål er. Det gælder også, når vi taler om åndelig vækst. Vi har som menighed og enkeltpersoner brug for at undersøge og stille spørgsmål og være åbne overfor de svar vi måtte finde. Jeg håber og beder om, at vi i løbet af året både kan få en bedre forståelse af det at vokse i troen, men også at Gud kommer til og rent faktisk lader os opleve personlig vækst.

Umiddelbart når jeg hører om vækst i troen eller det at vokse som en discipel af Jesus, så popper der en bestemt bibeltekst op. Det er versene fra Efeserbrevet 4, hvor Paulus taler om, at vores vækst vil gøre os til hele mennesker og at vi skal vokse op til Kristus,

Menighedsbladet udkommer hvert kvartal. Næste deadline er 1. maj 2008. Hvis du har materiale som du gerne vil have i bladet – billeder, artikler eller annoncer, kan du kontakte Henriette Moslund:henriette@odderfrimenighed.dk, tlf. 30 22 92 70. Layout og tryk: Odder Produktionsskole, grafisk værksted, telefon 8654 4200.

2

God læselyst Henriette


Hvad er ledelse for en størrelse Af Natalie Munkholm

Hvad er lederskab egentlig for en størrelse? Det er der mange bud på. I min verden handler lederskab ikke om smarte modeller, men helt grundlæggende om at Gud har kaldet os alle til at udføre sit arbejde, og at det ofte på et tidspunkt involverer at lede noget eller nogen.Jamen – kan jeg allerede nu høre - man skal jo være den og den slags person, jamen man skal jo kunne noget og være noget særligt for at være en god leder. Og – tænk – det tror jeg faktisk ikke. Lederskab findes i alle mulige former og på alle mulige niveauer. Lederskab er ikke så meget form, som det er indhold. Tænker man nærmere over hvad lederskab er, så leder langt de fleste mennesker allerede i det daglige i et eller andet omfang. Det er for eksempel lederskab at give dine værdier videre til dine børn, og herudfra fastsætte familiens rammer. Det er lederskab at være i en mikrorelation, hvor I støtter hinanden i personlig og åndelig udvikling. Det er lederskab at arrangere en hyggeaften sammen med nogle venner, det er lederskab at igangsætte en ikke-fordømmende meningsudveksling omkring værdier og holdninger, det er lederskab at vide hvornår nogen i din celle har særligt brug for hjælp, og at drage omsorg for at hjælpen bliver givet, det er lederskab at være opmærksom på at få snakket med de nye i menigheden. Det er lederskab at lægge et budget og at holde det. Lederskab er også at lede sig selv. Mange af os leder professionelt til daglig på arbejdet eller er med i bestyrelser eller andet lederskab i fritiden. Der findes mange akademiske bud på definitioner af ledelse. Men det starter ifølge min opfattelse oftest med, at man tillader sig selv at genkende, at mærke efter, at der er egenskaber man allerede er i besiddelse af, discipliner man allerede behersker, fremgangsmåder man allerede har styr på, ønsker og drømme man gerne vil opnå, der gør, at man helt grundlæggende er klædt på til at være med til at lede noget eller nogen. Så kan alle principperne og de smarte modeller altid komme bagefter. Dernæst, Gud har sagt at før du blev skabt havde han

gode tanker om dig, perfekte planer for dit liv. Han ser på dig og tænker, hvor smukt, hvor perfekt, hvor vidunderligt. Gud har udstyret dig på præcis den måde du er, sådan at du passer perfekt ind i de tanker og de planer han har lagt for dig. Ingen er forkerte, ingen er for små eller uerfarne, du behøver ikke lige tage dig lidt sammen for at være god nok for Gud. Så - det at være i tjeneste er noget vi alle er bestemt til og udstyrede til på et eller andet plan, det er langt fra noget vildt og farligt og krævende som kun særligt dygtige mennesker med en helt særlig kaldelse og personlighed kan udføre. Samtidig, er det ikke sådan, at dem der så er i tjeneste eller leder, pludseligt bliver de særligt frelste eller hellige, eller bliver bedre mennesker end resten af os andre. Så længe vi alle er der, hvor Gud lægger det til rette, så løfter vi opgaverne i flok, hver på sit tidspunkt og indenfor sit område. Det betyder, at selvom OFM jo er fyldt med kompetente og overdådigt dygtige mennesker med gaver og udrustning til alle mulige slags tjenester, så tør du måske at være med til at lede og at stille dig til rådighed, på det tidspunkt og det sted, hvor du mærker muligheden åbner sig. Kombinerer man så Guds perfekte skaberværk (dig) og Guds perfekte tanker for dig i tjeneste for Ham, og det afmystificerede ”at lede”, ja, hvad mangler så: at man siger ”ok”. Og, der mener jeg at tjeneste for Gud i form af lederskab IKKE forudsætter at man skal tage sig lidt mere sammen, bide tænderne sammen og svede mere, eller at lægge en ting til i rækken af ting man burde gøre. Vi kan prøve så godt vi kan, i ydmyghed og afhængighed af Gud. At turde løbe risikoen for at begå fejl, og vide at man bliver tilgivet. At vide, at ansvaret for resultatet i sidste ende ikke er dit, men Guds; det er Guds børn, ikke mine, det er Guds menighed, ikke min, det er Guds plan, ikke min. Det er et fantastisk frigørende sted at være, og det gør at jeg selv tør at være med.

3


Studie i ledelse Af Matthias Dommert

Torsdag, den 24.01. kl. 13.00 udenfor R5 startede vores tur til Karlslunde Strandkirke. Os, det inkluderede Jette, Tove, Ellen, Linette, Elisabeth, Natalie, Filip og mig (læg mærke til den skæve kønsfordeling). Sammen med præster, menigheds-rådsmedlemmer, Klynge- cellegruppe-, ungdoms- og lovsangsledere – i alt godt to hundrede kristne fra hele landet – havde jeg tilmeldt mig til denne lederkonference. Tiden i bilen over Fyn blev udnyttet til at tænke/snakke om forventningerne til det der skulle ske. Jeg havde mange forventninger til konferencen, bl.a. havde jeg bedt til Gud om at give mig den passion tilbage, som jeg ikke længere kunne fornemme i min tjeneste. Jeg kunne godt bidrage med noget i menigheden, men at føle en glæde og en dybere mening var undtagelsestilstanden og ikke længere det fundament, jeg som bygningsingeniør havde brug for. Ikke fordi alt altid skal være sjovt, men har du selv svært ved at glæde dig over det du laver, er det endnu mere vanskelligt at anerkende de andres glæde i deres tjeneste. Derudover havde jeg det som et ønske at jeg kunne tage noget med fra den konference, som jeg kunne bruge i mit arbejde hos Velux, som leder for medar-

4

bejdere i mine projekter. Vi bruger så mange timer på vores verdslige arbejde at Gud vil være enormt dårlig til at udnytte ressourcer, hvis han ikke også havde en plan for os i den tid. Det at være sammen med forholdsvis mange mennesker på en konference er ikke liiige det jeg brænder mest for. Jeg ved, at jeg er den eneste, der føler sådan, men havde alligevel brug for at skrive det ned :-0. At det ser ud som alle kender alle og er opvokset med Dansk Oase udløser den samme følelse jeg har, når der i medierne bliver kommunikeret at det ikke kan være så kompliceret at blive integreret som indvandrer i Danmark (Red: Mathias er oprindeligt fra Tyskland). Hovedtema var DNA, det arvbærende materiale der ligger til grund for ledere i Dansk Oase: Passion, Selvledelse, Teamledelse, Aspiranter, Missional kirke og Teologi. og da jeg læste det første gang, tænkte jeg på mine børn og det, som jeg videregiver til dem biologisk såvel som åndeligt. Hvor det for nogens vedkommende er svært, at tale om GUD som far, på grund af erfaringer med ens biologiske far, har det for mig altid været berigende at tænke på alle de paralleller i den relation til mine børn i forhold til relationen til Gud. Derfor var det heller ikke svært at modtage et billede, jeg måtte tænke på under en af lovsangstiderne: Han bærer mig, når jeg selv er for træt til at gå eller


undergrunden føles usikker. Det er o.k. at være barn uden styrke og orientering. Et seminar handlede om Personlighedstests og dialogværktøjer à la Myers-Briggs, hvor foredragsholderen til sidst fik os til at sammensætte en fiktiv ledergruppe, der kunne tage højde for de behov der typisk vil opstå i en menighed. Der var f.eks. brug for en til at få ideerne, en til at organisere og en til at realisere dem og også vedligeholde det skabte. Jeg havde nogle gange under en brainstorm følt mig helt tom: der poppede ikke lige 10 forskellige ideer og løsningsmulig-heder op, jeg kunne bidrage med. Jeg ville hellere se tilbage i historikken for at finde ud af,

resterende 20% vil arbejde med selve gudstjenesten. Præsten spiller en mindre rolle, den missionale menighed lever og vokser på grund af lægfolkenes (kommer fra det græske ord idiot) engagement. Det har derfor aldrig været Guds mening at én styrer hele showet og resten kigger på. I gruppearbejdet med en sognepræst fik jeg bekræftet, hvilken frustration det kan medføre, og jeg blev glad for det miljø vi dyrker i OFM, hvor vi alle gerne må bidrage med vores gaver og evner. Vi har i OFM arbejdet med klyngesystemet, men indførelsen har ikke for alle været lige succesrigt. Jeg var derfor meget spændt på foredrag om ”Selvledelse af Klynge- og celleleder”. Som ved flere andre seminarer blev også her lagt vægt på, at lederen har brug for andre, at stå til ansvar overfor. Nogen, der har visdommen og ret til at tale ind i dit liv, til at guide og rådgive dig og som tror på dig og deler din vision. En mentor? Coaching?

hvad der tidligere havde virket/ikke virket og derfra analysere mig frem til noget. Hvor var det fedt, at se at min type var defineret, ja, jeg havde da en fast plads i det udleverede skema – som nødvendig ressource: vedligeholderen! For at det ikke skulle være løgn, havde min chef for et stykke tid siden rost mig med de samme ord, der beskrev min type. Det næste step for mig er at lære at værdsætte dem med de mange ideer…Gib mir Gnade, Herr! Et andet seminar handlede om hvordan vi er kirke i dag. Et af pointene var, at det er forbavsende lidt tid, vi bruger på at samles til gudstjeneste og at kirke i høj grad foregår udenfor gudstjenesten. Undersøgelser viser at 80% af folk i menighederne har en drøm/ vision relateret til verden udenfor gudstjenesten – de

Lederen, f.eks. til en cellegruppe, var ikke kun den, der organiserede bestillingen af studiebøgerne eller udarbejdede kageplanen, men også den, som havde betroet ansvar for og magt overfor nogle brødre og søstre i Herren. Lederen kunne let blive meget upopulær ved at tage beslutninger, som ikke blev bakket op af nogle i gruppen. Det kunne gøre ondt at blive delt i to celler, der kunne opstår kriser og man vidste ikke altid hvornår krisen var forbi. At give retten til at kontrollere til Gud for dernæst at være i stand til at blive guidet af Ham, var nok en af de største udfordringer for mig. Det blev sagt meget konkret: …hvordan kan du være fokuseret på tryghed, når grundlæggeren af vores bevægelse selv har givet sit liv? Det har været to meget intensive og indholdsrige dage og jeg kan kun anbefale at prøve det selv...

5


Vi har brug for ledere Af Knud Nørlund

Vi har i OFM brug for, at der er mennesker, der står frem

Konkret for mig, har det betydet, at jeg i min ledertjeneste i

og vil være ledere. Vi har brug for at de der kan lovsang og

børnearbejdet har startet med at lede en lille gruppe, og da

tilbedelse, vil gå foran og lede os andre - at de der har lyst

jeg havde et solidt fundament der, så brugte jeg dette, som

til børnene, vil gå foran og give dem gode oplevelser med

afsæt til at lede større og større grupper af børn og unge.

hinanden og med Gud - at de der ser værdien i de små fæl-

Og selv da jeg havde opbygget en god erfaring; har jeg når

lesskaber, vil gå foran og lede dem, og sådan kan jeg blive

jeg stod overfor noget nyt og usikkert i børnearbejdet vendt

ved. Derfor vil jeg videregive nogle af de tanker og erfarin-

mig mod den lille gruppe, f.eks børnene i cellegruppen, og

ger, jeg har gjort igennem min ledertjeneste i OFM – i håb

så afprøvet tingene her. Jeg har erfaret, at cellegruppen er

om at det kan være til inspiration.

et godt sted at afprøve nyt – her kan jeg gøre det i trygge og sikre rammer – og børnene har været gode til at give

For det første tænker jeg, at det at være leder i OFM be-

respons og opmuntre.

tyder, at jeg stiller de evner og gaver jeg har fået givet af vores skaber, til rådighed i tjeneste. Jeg synes, det er vig-

Senere har jeg fået lov til at være områdeleder i børne- og

tigt at bruge mine gaver og evner til glæde for andre men-

ungdomsarbejdet. Dette var egentlig bare en videre ud-

nesker, og jeg er ikke i tvivl om, at Gud har givet os alle

vikling af ledertjenesten blandt børnene. Hvor det før var

nogle evner og gaver, som vi kan og gerne skal tjene med

opgaven at videregive Guds kærlighed og nåde til børnene

i menigheden.. Jeg tænker her menigheden i bred forstand

direkte, så var det nu at få dette budskab til at stå klart

og at tjenestens formål er at videre give Guds kærlighed

for alle børnelederne og opmuntre dem til at give dette til

og nåde.

børnene på den måde, de nu kunne. Også i denne tjeneste

Når jeg bliver klar over, hvor dette er, så oplever jeg at det er vigtigt at finde sammen med andre, der deler den samme vision eller glæde. Vi skal sørge for at finde sammen med en eller flere i tjenesten, ledere i OFM skal ikke stå alene. Ledere skal være i tjeneste fællesskab, så lederne kan inspirere, bære, løfte og gå foran sammen eller skiftevis. I praksis betyder det, at vi som ledere skal finde en medleder eller en kommende leder, som er på vej. Det kan lyde, som om jeg her lægger hele ansvaret på lederen; det er ikke min tanke. Jeg ser i høj grad, at det er den enkeltes ansvar at overveje med sig selv, hvordan jeg kan støtte min

har jeg været famlende og usikker på, hvordan det skulle

leder, og om det ikke er mig der skal være den næste leder,

gøres. Men det har været fantastisk at få lov at tjene i OFM

der er på vej; eller som skal være medleder.

– for her har jeg mødt opmuntring og interesse fra alle jer. Dette oplever jeg er en af menighedens styrker, at vi netop

Mange tænker ”jeg kan ikke være leder. Jeg er ikke god

anerkender vores ledere og er glade for dem.

nok”. MEN for mig er det at være leder ikke ensbetydende med, at jeg er fejl fri. Enhver leder gør fejl. Det gør vi også,

En af de ting jeg har lært igennem min tid i OFM er at vi

som ledere i menigheden, og det har vi lov til. Al ledelse

har brug for ledere. Vi har brug for mennesker der tør gå

handler om, at det er et område, som vi igennem hele vores

foran og vise vejen ud fra den vision, drøm eller ide de har

liv kan blive bedre og bedre til efterhånden, som vi drager

fået givet. Mennesker der vil give os andre indblik i deres

vores erfaringer i samværet med vores team og/eller med-

vandring med Gud – ikke et glansbillede – men et ægte

ledere. Hvis vi først skal lede, når vi er fejlfrie, så bliver det

og jordnært billede, hvor jeg kan spejle mig med alle mine

aldrig til noget. Derfor tænker jeg, at spørgsmålet om jeg

mangler og fejl. Mennesker der vil gøre dette i fællesskab

skal være leder ikke handler så meget om, hvor god jeg er.

med andre, og som ønsker at OFM skal gøre en forskel i

Derimod handler det for mig at se, om jeg er villig til at være

vores by. Og når jeg så ser mig rundt i menigheden – så

gennemsigtig i ledertjenesten, og lære af de erfaringer jeg

tænker jeg: Yes – de mennesker er jo her, vi er på vej!

gør, så jeg kan gøre det bedre fremover.

6


Menighedsrådsnyt Af Anders Laursen

Et nyt år truer…..

Hvad mon år 2008 bringer for os i Odder frimenighed? Bliver det et år med modgang, medgang eller måske stilstand? Hvordan vil Gud bruge Odder Frimenighed i sit arbejde det kommende år? Faktum er – vi ved det ikke! For mig er lige netop dét en af de spændende ting i livet. Der er plads til overraskelser, plads til nye mennesker og plads til nye drømme og håb for os selv og vores menighed! Hans Christian Hansen fortæller i det sidste nummer af bladet her om menighedens overordnede tema for 2008: Et liv i balance og vækst. Jeg tror, det bliver rigtigt spændende for os at arbejde med i fællesskab. Temaet giver plads til en række sunde overvejelser både som individer og som menighed. Hvad vil det f.eks. sige at være i balance, og er det skidt at være ude af balance? – Ja, det er skidt at være så meget i ubalance, at vi falder og slår os fordærvede. Men det er sundt for os, at vi engang imellem kommer ud af balancen og opdager, at Gud står klar til at gribe os, når vi rækker ud efter ham. Hvordan er det så med vækst – er det godt eller skidt? Det har vi heldigvis en forskellig holdning til. Nogle oplever vækst i menigheden som frustrerende, fordi det ændrer på den måde vi er sammen. Det bliver sværere at samles i det store fællesskab til grill og dart i baghaven og der er pludseligt folk i kirken, vi ikke kender navnene på. En udvikling ikke alle bryder sig om, fordi vi bevæger os fra det kendte og ind i det ukendte. Andre derimod elsker væksten og synes vi skal vokse så meget, det nu er muligt. Og hvor vil jeg så hen med det?........ Der skal være plads til overraskelser…Guds overraskelser. Det er ikke et mål i sig selv, at stå med et bræt i ryggen, uden mulighed for at svaje fra side til side, for så er vi da i balance. Det er heller ikke noget mål i sig selv at vokse, og vokse hurtigt, for måske kan selerne ikke bære og så står vi der med numsen bar. Nej – målet må være at gå derhen, hvor Gud ønsker os. Det kan være, vi skal strække os længere, end vi umiddelbart er trygge ved, for at opdage, at Gud griber

os. Det kan være vi skal vokse meget, men måske kun vokse lidt. Det ved kun Gud, så han må overraske os. I menighedsrådet arbejder vi på at skabe de bedst mulige rammer for menighedens liv og det er spændende. Men det mest spændende er, hvad Gud egentligt vil bruge os til i det kommende år. Hvad kommer R5 til at betyde, hvad sker der med ungdomsarbejdet, holder familien Johanssons bus endnu et år? Gud overrask os!

Miljø og omgivelser skaber kultur Af Jacob Hørning Efter 4 år i Odderfrimenighed, har jeg også her erfaret, at jeg bliver, hvad jeg gør. Vi flyttede fra Christianskirken i Århus og fra mange gode år i levende folkekirke, der opbyggede min kirkekultur. Det var et større kirkeligt kulturelt skridt for mig at blive en del af Odderfrimenighed. Når jeg ser tilbage nu, var mit skridt reelt det, at flytte mig fra ”at gå i kirke til at være kirke”. En kulturel kirkelig forandring der tog tid for mig. For godt et år siden blev jeg medlem at menighedsrådet i OFM. Denne opgave har åbnet mine øjne for alt det bagved liggende arbejde og de tanker der bliver gjort for at være kirke. Særligt mit sidste års erfaring med at verbalisere værdier og strategier for OFM, har givet mig mere engagement i det at være kirke og åbnet mine øjne for udfordringen i at tænke levende og Guds-livskabende menighed. Gud giver os alt - men vi skal på hver vores vis og i vores tjenester møde Gud i at være kirke. Vi møder Gud mange steder og særligt gennem vores tjeneste, det være sig i lovsang, som forkynder, forbeder, børneleder, kaffemaker, ombygger, at gøre noget for andre, etc. Tjenesten med at sidde med og være en del af arbejdet i hele OFMs talrige tjenesteopgaver giver mig perspektiv i at være kirke.

7


Kalender

Forår 2008 | Marts - Maj 25.feb.Generalforsamling i børneklubber

OFM børne- og ungdomsforening og Rock Solid holder generalforsamling. Alle er meget velkommen - både hvis du er medlem, er interesseret i børne- og ungdomsarbejdet, har børn der deltager i nogle af klubberne eller bare gerne vil støtte arbejdet. Sted: Cafe R5 kl. 19.30

Gospelkor i OFM

2.marts

- alle er velkomne.

Gudstjeneste

kl.10.30

(voksen cellerne)

16. marts Palme-Gudstjeneste

Kom og hver med!

Torsdage i lige uger kl. 19.30 i Cafe R5

Bøn for menigheden Hver tirsdage kl. 16-17 i Cafe R5

kl.10.30

(Karens celle)

20. marts Skærtorsdags-Klynge

Kontakt din klyngeleder for info om tid og sted - eller menighedens kontor for kontakt til en klynge

23. marts Påske-Gudstjeneste

kl.10.30

(Nicolajs celle)

30. marts Klynge

Kontakt din klyngeleder for info om tid og sted - eller menighedens kontor for kontakt til en klynge

31.marts Fyraftensandagt

kl.17.00

Sted: Cafe R5

6.april

Gudstjeneste

kl.10.30

( Leifs celle)

20.april

Gudstjeneste

kl.10.30

27.april

Klynge

28.april

Fyraftensandagt

( Hørnings celle)

Kontakt din klyngeleder for info om tid og sted - eller menighedens kontor for kontakt til en klynge

Sted: Cafe R5

4.maj

Gudstjeneste

kl.10.30

11.maj

( Ellens celle)

Pinse-Gudstjeneste

Konfirmation

kl.17.00

kl.10.30

( voksen cellerne)

5.maj

Klynge

26.maj

Fyraftensandagt

Kontakt din klyngeleder for info om tid og sted - eller menighedens kontor for kontakt til en klynge

Sted: Cafe R5

kl.17.00

Kalender juni-august: 1.juni 15.juni 22.juni 29.juni 6.juli 12-19.juli 27.juli 3. august 10.august 24.august 31.august

Gudstjeneste Gudstjeneste Gudstjeneste Klynge Sommersamling SommerOase Sommersamling Sommersamling Gudstjenste Gudstjeneste Klynge

kl.10.30 kl.10.30 kl.10.30 kl.10.30 kl.10.30 kl.10.30 kl.10.30 kl.10.30

Menighedsblad 2008_02  

Præsten har ordet: Vækst i 2008 Hvad er ledelse for en størrelse? Studie i ledelse Vi har brug for ledere Et nyt år truer... Miljø og omgive...

Advertisement