Page 1

Odder

Antenne Update 01

– Danskernes nye TV-kanal

2009

TV3 PULS


Forord

Goddag til et spændende TV-år teenagerne, der længe har savnet en kanal

erne for videredistribueringen til alle vores

kun for dem, og...

medlemmer.

Viasat ligger bestemt heller ikke på den lade

Og så er der jo de andre TV-kanaler, MTV,

side, se bare på artiklerne her i bladet, hvor

VH1, Discovery med bl.a. Animal-planet osv.

nye programkoncepter og den nye TV3 Puls-

– de er der også, og de tilgodeser med deres

kanal bliver præsenteret. Kanalen bliver

specialprogrammer alle os, der kan lide at

De 4 store tv-udbydere på det, i europæisk

vist på Odder Antenneforenings kanal 63, fra

vælge direkte hvad vi har lyst til at se, uden

sammenhæng, lille danske marked, DR,

den 23. marts, og umiddelbart ser indholdet

for main-stream-udbuddet.

TV2, SBS og Viasat, har travlt med at mar-

spændende ud. Viasat er da heller ikke i tvivl

kere sig.

om, at markedet sukker efter de nye tiltag

Denne udgave af Odder Antenne Update

og agter at tage sig godt betalt ved at varsle

indeholder også en artikel af den tekniske

ret væsentlige prisstigninger fra 2010.

direktør fra Dansk Kabel-TV, Jørgen Nielsen,

SBS startede året med at gentage kunststykket med den lille oprindelige TV-dan-

der er en mand med et indgående kend-

mark-kanal, der i sin tid blev dannet for at

TV2 Danmark skal lige komme sig over

skab til kabelnettet i Odder. Han beskriver

være platform for de lokale sendere. For 2

chokket efter det overraskende overskud i

klart den teknik, der nu er implementeret

år siden blev kanalen omdannet til Kanal

2008, men kan stadig ikke leve uden at lade

i Odder, og som fastholder foreningens høje

4, den såkaldte kvindekanal, der efter et

hovedkanalen blive til en, tvungen, beta-

tekniske niveau, og som gør den i stand til

stykke tid som gratiskanal blev til beta-

lingskanal fra 2012 – den endelige beslutning

nemt at matche de kommende års digitale

lingskanal og skiftede kanalplads. Så opstod

er dog ikke truffet endnu.

udfordringer på tv- og bredbånd.

er SBS-net blevet omdannet til 6`eren, den

Danmarks Radio markerer overgangen til de

God fornøjelse med læsningen af denne

såkaldte kanal for mænd, og den vil køre

digitale signaler ved, fra den 1. november

udgave af Odder Antenne Update.

resten af året som gratiskanal. Og hvis det

2009, at udsende 2 nye digitale kanaler, en

går som det skal, bliver 6`eren til betaling-

børne-tv-kanal og en kanal med historie- og

Venlig hilsen

skanal ved årsskiftet og SBS-net genopstår

kulturprogrammer. Odder Antenneforening

Jørn Bollinger, Redaktør

for senere at blive til Kanal 7, kanalen for

er i fuld gang med at undersøge mulighed-

SBS-net på “TV-danmark”-pladsen - og nu

SIDE

3 TV3 PULS - danskernes nye TV-kanal . . . . . . . . . . . . . . 5 TV 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 National Geographic Channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Friday fight night på 6’eren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Programoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Afstemningsresultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Foråret på MTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kanal 4 og 5 i foråret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Mulighederne i Odder Antenneforenings net . . . . . . . . 20 Din tv-fremtid er sikret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

UDGIVER Odder Antenneforening

l

Holsteinsgade 16, 8300 Odder

l

Tlf. 86 54 11 42

l

SIDE

08

Formandens ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

SIDE

19

SIDE

05 SIDE

06 e-mail: info@odderantenne.dk

l

SIDE

10 www.odderantenne.dk

KONTORETS ÅBNINGSTID Mandag: 15.00 - 17.00, Tirsdag – torsdag: 10.00 – 12.00, Fredag: Lukket, Lørdag: 11.00 - 12.00 REDAKTØR OG ANNONCESALG Jørn Bollinger LAYOUT & TRYK Asferg & Harboe OPLAG 7.000 stk.

2

Odder Antenne Update

l

l

e-mail: jebo@mail.dk

Skydebanevej 4D.

l

8660 Skanderborg

l

Tlf. 86 510 410

l

e-mail: info@asferg-harboe.dk

l

www.asferg-harboe.dk


Formandens ord

Godt Nytår

■ Af Edvard Kusk Kære læser I andet halvår af 2008 gennemførte Odder An-

Programmødet

fremsat andre forslag, idet tidsfristen for

tenneforening en opgradering af nettet. Med

Med baggrund i brugerafstemningen afholdt

indsendelse af forslag endnu ikke er nået.

denne opgradering har vi blandt andet skabt

foreningen sit årlige programmøde den 5.

Vel mødt til generalforsamlingen den 18.

grundlaget for at kunne tilbyde nye digitale

november 2008, idet det jf. foreningens

marts 2009 kl. 19.00 på restaurant Skov-

tjenester som Cinema (filmleje), hvor du

vedtægter er programmødet, der beslutter

bakken.

hjemmefra - direkte fra sofaen – kan leje

det kommende års kontingenter.

en film når det passer dig og Start Forfra på

Bestyrelsens forslag om kr. 996,00 (svarende

udvalgte kanaler, hvor du i den periode pro-

til kr. 83,00 pr. måned) for den lille pakke

Det gamle tv-signal til antenner slukkes

grammet sendes ”live” kan starte program-

og kr. 3296,00 (svarende til kr. 275,00 pr.

Det analoge luftsignal slukkes den 31. okto-

met forfra. Endvidere har opgraderingen

måned) for den store blev vedtaget.

ber 2009. Det giver forståeligt nok utryghed

skabt grundlag for, at vore medlemmer kan

blandt brugerne. Men der er ingen grund til

tilbydes endnu højere hastigheder på inter-

Forhandlingsresultatet

bekymring, hvis din husstand er tilsluttet

nettet.

Med baggrund i de vedtagne kontingenter

Odder Antenneforening. Hvad enten du har

Det eneste der udestår før disse tjenester

kunne bestyrelsen afslutte forhandlingerne

analogt eller digitalt TV-signal, så kan du tage

kan udbydes er en udbygning af vores hoved-

med YouSee. Bestyrelsen er godt tilfreds med

det helt roligt, din skærm går ikke i sort.

station. Denne udbygges således, at vi kan

forhandlingsresultatet og håber naturligvis,

Alle med TV fra Odder Antenneforening kan

tilbyde Cinema og Start Forfra i den nær-

at vore medlemmer er enige heri.

uden problemer fortsætte med at se TV på

meste fremtid samt højere hastigheder på

De 2 nye pakker, som er trykt på dette blads

deres gamle billedrørs-TV i mange år endnu.

internettet indenfor de næste 6 måneder.

midtersider, trådte i kraft den 5. januar

I Odder Antenneforening tilbydes medlem-

2009.

merne valget mellem to analoge pakker og

Brugerafstemningen

Den lille pakke blev ændret ved, at det tyr-

samtidig et digitalt spejl af flertallet af de

I efteråret 2008 gennemførte Odder Antenne-

kiske program Show-TV kom ind (var i den

analoge kanaler. Vil du have glæde af de

forening den anden skriftlige brugerafstem-

store pakke i 2008) og SBS-net, der nu hedder

digitale tjenester, bør du overveje at an-

ning.

6’eren blev flyttet til den store pakke.

skaffe et fladskærms-TV og en digital HD-

Foreningen modtog i alt 548 gyldige stemme-

Den store pakke blev yderligere ændret ved,

boks. I november måned 2008 introducerede

sedler, hvilket var noget mindre end i 2007

at VH1 kom ind.

YouSee en HD-boks med indbygget harddisk.

og efter min opfattelse noget skuffende.

Med en sådan kan du se en udsendelse, mens

Der er ganske givet flere årsager til den lave

Generalforsamlingen 2009

du optager noget andet. Du kan også pause

stemmedeltagelse. En årsag kan være, at

Tiden for Odder Antenneforenings årlige

en udsendelse og spole tilbage, hvis du lige

vore medlemmer er tilfredse med pakkerne

generalforsamling nærmer sig. Bestyrelsen

vil se noget igen.

og derfor undlader at stemme. Afstemnings-

håber, at mange af vore medlemmer finder

Der er flere måder at få adgang til det digitale

resultatet, der kan ses senere i bladet, synes

tid til at deltage og til at bruge deres demo-

signal på. Man kan vælge en digital modtager

at underbygge, at der er stor tilfredshed med

kratiske ret til at øve indflydelse.

fra YouSee som giver adgang til flere digitale

pakkerne.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille

tjenester. Eller man kan vælge et smart-

Afstemningen har givet os en række gode

forslag om etablering af en anden pakke-

card til fjernsynet med en indbygget DVB-C

erfaringer, som vil blive medtaget i forbin-

struktur primært begrundet i, at den pris-

digitalmodtager. Denne løsning har dog nogle

delse med den næste brugerafstemning til

mæssige afstand mellem den lille og den

begrænsninger for modtagelse af de digitale

efteråret.

store pakke er blevet forholdsvis stor.

tjenester.

I skrivende stund ved jeg ikke om der bliver

Odder Antenne Update

3


4

Boxer TV

Boxer er naturligvis en konkurrent til vores

internetprodukter til lave konkurrencedyg-

Slukningen af det analoge TV-signal medfører,

antenneforening, men vi tager konkurrencen

tige priser. Herudover har vi den fordel, at

at man skal have en digital boks for fortsat at

med ro og regner ikke med, at medlemmer

vores medlemmer ikke skal have en TV-boks

kunne se TV gennem tagantennen. Slukningen

vil vælge at melde sig ud af foreningen for at

ved hvert fjernsyn. Boxer er netop kommet ud

medfører, at der frigøres kapacitet til udsend-

blive kunder hos Boxer. I øvrigt er der en lang

med en digital pakke med blot 9 TV-kanaler

else af digitale signaler. Kapaciteten fordeles

række ting, boxer ikke tilbyder - eksempelvis

til kr. 184,00 om måneden, og det er bestemt

mellem en Free to Air distributør (Digi-TV) og

analoge kanaler, direkte On Demand, Start

ikke billigt. Og så tror jeg ikke mange er klar

en kommerciel distributør (Boxer). DIGI-TV

Forfra, et stort udvalg af tv-kanaler, f.eks. i

over, at man samtidig skal have en TV-boks til

udsender allerede DR1, DR2, DR UPDATE og

HD-format, internet og telefoni.

hvert eneste TV-apparat i husstanden

TV2, medens svenske Boxer netop er begyndt

I bestyrelsen fortsætter vi arbejdet for at

at tilbyde digitale betalingskanaler til dele af

skabe de bedste stordriftsfordele for vores

Jylland og Fyn, og fra 1. november 2009 vil

medlemmer, så de også i fremtiden kommer

de tilbyde deres TV-pakker til hele landet.

til at modtage markedets bedste TV-, tele- og

Odder Antenne Update


Velkommen til TV3 PULS – Danskernes nye TV-kanal Underholdning er nøgleordet. God underholdning. TV3 PULS er med masser af sport, inspirerende livsstilsprogrammer, fede film og prisbelønnede serier en kanal for både mænd og kvinder, der sætter pris på solidt indhold. Mærk pulsen stige fra mandag d. 23. marts, hvor kanalen går i luften. ■ Af Kirstine Rasmussen

LAV MAD MED GORDON RAMSAY

serie Pushing Dasies. Den handler om Ned,

Har du grønne fingre, fornemmelse for mad

der har den mystiske gave at kunne bringe

og mode eller bare lyst til at rejse?

døde mennesker tilbage til livet – blot ved

TV3 PULS inspirerer dig.

at røre dem. Den virkelig store serienyhed er

TV3 PULS er spækket med fantastiske livsstils-

dog ”Mad Men”, som bliver vist om lørdagen.

programmer. Ét af dem er ”Gordon Ramsay:

Serien handler om livet i reklamebureauet

Cook-along”, hvor den britiske stjernekok

Sterling Cooper i 60’ernes USA. Serien har

tilbereder en tre retters menu på under én

modtaget tre Golden Globe og seks Emmy-

time. På TV3 PULS’ hjemmeside vil du for-

awards. Se den.

inden få oplyst råvarerne, og så er sagen bøf:

Fede film og fantastiske serier som ”Dama-

Du tilbereder middagsmaden i samme tempo,

ges”, ”Cashmere Mafia”, evigt populære

som Gordon Ramsay gør det på skærmen. Og

”Sex and the City” og ”Men in Trees” med

vi lover, at han ikke skælder dig ud imens.

Anne Heche kan også ses på TV3 PULS.

Glæd dig til både stærke udenlandske formater og inden længe nye, danske egen-

UNIKKE RETIGHEDER OG NYT SPORTSMAGASIN

klip fra både nutid og fortid er, hvad seerne

Formel 1 og UEFA CUP. Udover disse rettig-

har i vente i TV3 PULS’ første danske egen-

FIKTION FOR FEINSCHMECKERE. KÆRLIGHED, KRIMI OG KOMEDIE

heder har TV3 PULS også et splinternyt

produktion. Kanalen viser desuden alle sæso-

sports-magasin.

nens Formel 1 grand prix samt de afgørende

TV3 PULS er ligesom resten af TV3-fami-

”Sportsmagasinet Puls” ligner ikke noget,

kampe fra fodboldens UEFA Cup. Se også mo-

lien eksponent for kvalitetsunderholdning.

der er set på dansk fjernsyn før. Hver uge

torcyklernes fuldblodsklasse Moto GP2000,

Og der er masser at komme efter i prime

dykker vi ned i sportens verden gennem

hvor hastigheder på over 300 km/t, mange kubik og prestige er faste ingredienser. TV3

produktioner.

time på kanalen, hvis du er til film og se-

ugens aktuelle historie, ugens tema og scrap-

rier. I hverdage mellem 20 og 21 viser vi i

bogen. Kendte gæster i studiet, journalistik

PULS har rettighederne til alle sæsonens løb.

krimitimen blandt andet den amerikanske

båret af den gode, fascinerede historie og

Odder Antenne Update

5


Modebranchens skyggesider Få bøger bliver til så store filmsucceser som ’Djævlen går i Prada’. Megastjernen Meryl Streep og det unge stjerneskud Anne Hathaway hjalp da også godt på vej. Alverdens modefans jublede, da det kom

i sine fodformede sko og hjemmestrikkede

frem, at Lauren Weisbergers bog ”Djævlen

trøjer. Det varer dog ikke længe, før hun

går i Prada” skulle filmatiseres. Historien

får en make-over og forvandles til en ung

om den unge, naive Andy, der drømmer om

kvinde, som man snildt kunne sætte på for-

at blive en seriøs journalist og bliver ansat

siden af ethvert modeblad. Jobbet er dog

som assistent for den kyniske Miranda, chef-

langt fra, som hun havde tænkt sig. Hendes

redaktør på et af verdens største mode-

tyranniske chef (Meryl Streep) er ikke vant

blade, vrimler med modedesignere og haute

til at blive modsagt og stiller helt urimelige

couture.

krav til sin nye assistent, hvilket går ud over

Bogen fik enorme oplagstal, og historien

Andys forhold til kæresten Nate. Hvis prisen

viste sig at gøre sig lige så godt på film ...

for succes er kærligheden, er det så prisen

om ikke bedre. I rollen som Andy ser vi Anne

værd?

Hathaway. Blandt de modeinteresserede medarbejdere

The Devil Wears Prada

på bladet stikker hun mildt sagt voldsomt ud

premiere på TV1000: 7/3

Kærlighedens kvaler Det er en eviggyldig historie. To forelskede unge, der ikke kan få hinanden. Shakespeare har været der, Hollywood ligeså, og nu altså også den succesrige danske instruktør, Niels Arden Oplev. ■ Af Michael Kvetny Variationerne i ærkehistorien om umulig

”To verdener” er baseret på den virkelige hi-

Asbæk. Trods de unge hovedfigurer er filmen

kærlighed går selvfølgelig på, hvorfor de to

storie om Tabita, som stod at læse i Berling-

dog ikke ’blot’ en ungdomsfilm, som f.eks

forelskede ikke kan få hinanden. I Niels Arden

ske Tidende i april 2006.

Oplevs forrige, ”Drømmen”, der vandt ung-

Oplevs ”To verdener” er det religionen, der

domsprisen i Berlin i 2006.

er forhindringen. Ikke som led i en vestlig/

Filmens hovedperson er den 17-årige Sara, der

muslimsk problematik, som man ofte ser på

bor sammen med sin familie i et dybt religiøst

- Uanset hvordan man vender og drejer det,

dagsordenen i Danmark. Men med baggrund

samfund. De første ridser i lakken kommer, da

er det en film for voksne, først og fremmest

i den unge piges tilhørsforhold til Jehovas

faren Andreas skyldbetynget må indrømme, at

fordi den handler om et familieopgør, som

Vidner.

han har været moren utro. Hjemmet splittes,

traditionelt ikke ligger inden for ungdomsgen-

og børnene vælger at blive boende med faren

ren. Filmen kaster et lys ind i tilskueren,

i huset. Hændelsen vækker dog et ønske hos

hvor man vil sætte spørgsmålstegn ved, om

Sara om at lære verden uden for at kende.

det, man lærte i sin barndom, nu også var

På et diskotek møder hun den jævnaldrende

det rigtige, sagde han til filmmagasinet EKKO

Teis, og de forelsker sig. Teis tilhører ikke

umiddelbart før, han sidste år drog til Berlin-

sekten, og forældrene truer med at ud-

festivalen med sin film.

støde hende, hvis hun gør alvor af forholdet.

I det tyske deltog den i hovedkonkurrencen

Dermed havner Sara i et dilemma. Vælger

og fik stående ovationer – en særlig gunstbe-

hun at følge sit hjerte, betyder det et farvel

visning fra det traditionelt kræsne festival-

til hendes familie, ja, hele hendes liv hidtil.

publikum – men desværre ingen Guldbjørn.

Bliver hun i sekten, knuses hendes hjerte. To verdener De fleste anmeldere fremhævede de to hovedrolleindehavere, Rosalinde Mynster og Pilou

6

Odder Antenne Update

premiere på TV1000 Nordic: 26/4


TV1000 – 6 REKLAMEFRI FILMKANALER OU PS I LOVE Y

KUN

1)

99 kr. pr./ md.

Spar min. 960 kr. 1. år Normalpris fra 179 kr. pr./ md.

En suveræn filmpakke for hele familien TV1000 viser over 72 film om ugen og minimum 1 premierefilm om dagen. Se Hollywoods kassesucceser, de største danske og europæiske filmhit, og børnenes filmfavoritter. Det og meget mere for kun 99 kr. pr. md. – spar mindst 960 kr. det første år.

1) Gælder husstande med Digitalt kabel-tv fra YouSee. Forudsætter abon. i 12 mdr. (12 x 99 kr. i alt 1.188 kr.). Herefter normalpris fra 179 kr. pr./ md. Gælder kun kunder uden TV1000 abonnement de seneste 3 mdr.

Bestil i TDC Butik, på yousee.dk eller 80 80 40 40


■ AF JOHNNY JENSEN, NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL tion af behandlingsmetoder, som vil kunne

imponerende bygningsværker. Ved hjælp

holde kroppen kørende i fremtiden.

af særlige, infrarøde slow motion kameraer sammen med avanceret CGI-animation

8

Richard Hammonds tekniske efterforskning

og usædvanlige eksperimenter vil ” Richard

Fra en oldgammel mongolsk bue til verdens

menstykke, hvorledes disse omfattende kon-

største passagerfly bygger Richard Ham-

struktioner er blevet muliggjort ved hjælp

monds tekniske efterforskning bro mellem

af ting så simple og særegne som et fuglebur

oldtidens innovationer og den moderne tids

og en legendarisk dødsstråle.

Hammonds tekniske efterforskning” sam-

vidundere.

Efter at have set nærmere på den glas og

Den utrolige menneskemaskine

Værten Richard Hammond undersøger Air-

hærdet aluminiums komposit, der er nøglen

Fra Aerosmith forsangeren Steven Tylers

bus A380, Taipei 101, Troll A og Keck obser-

til flyets lette vægt, benytter Richard en

toptunede stemmebånd over Olympiske at-

vatoriet i en ny serie på National Geographic

kanon, der affyrer kyllinger, for at demon-

leters fantastiske præstationer til US Navy

Channel.

strere styrken af Airbus A380s ydre beklæd-

elitepiloternes udholdenhed – ”Den utrolige

Hvad har en mongolsk bue fra det 12. år-

ning. Ved hjælp af en industriel blæser, der

menneskemaskine”

ekstreme,

hundrede og det største passagerfly i ver-

er i stand til at affyre 23 millioner atomer

menneskelige præstationer, banebrydende

den tilfælles? Hvordan førte et fuglebur til

pr. sek., demonstrerer optiske teknikere ved

medicinsk videnskab samt de utallige små

bygningen af skyskraberen Taipei 101?, og

Deep Space Observer den ion-affyrende tek-

undere vor krop rutinemæssigt udfører

hvorfor afhænger skæbnen for en 1 million

nologi, som benyttes til at udglatte de ti

dagligt.

tons tung gas boreplatform af en enkelt,

meter store spejle ved Keck Observatoriet,

”Den utrolige menneskemaskine” tager se-

musikalsk tone?

og de ridser samtidig Richards navn ind i

erne med på en fascinerende rundvisning

”Richard Hammonds tekniske efterforsk-

et enkelt af hans hovedhår. I Taipai Tower

indeni den menneskelige krop, fra top til tå.

ning” med den kendte ”Top Gear”-vært Ri-

viser optagelser fra et jordskælv i 2002,

Med fænomenale CGI-animationer og makro

chard Hammond dissekerer DNA-materialet

hvorledes det dengang ufærdige Taipei 101

kamera-teknologi afsløres de kropsfunktio-

på Troll-A gas boreplatformen i Norge, Keck

højhus holdt stand med sin bambus-agtige

ner, der gør mennesket i stand til at se,

Observatoriet i USA, Airbus A380 i Frankrig

konstruktion. 300 m. under havets over-

høre, lugte, tænke samt bevæge sig og hele

samt Taipei 101 på Taiwan. Denne nye serie

flade oplever Richard på egen hånd, hvorfor

sår og sygdomme. Vi får også et indblik i la-

afdækker nogle utrolige ideer og ukonven-

en enkelt musikalsk tone kunne have været

ser-teknologi og andre innovative kirurgiske

tionelle gadgets, som er skjult dybt inde i

Achilleshælen for Troll-A boreplatormen i

metoder, der er en del af den næste genera-

konstruktionerne på nogle af verdens mest

Super Rig. ■

Odder Antenne Update

udforsker


STRIBEVIS AF PROGRAMMER HOS TV 2 TV 2 byder på masser af kvalitetsfjernsyn for hele familien, hver dag hele året – både hvis du er til go’e film uden afbrydelse, nyheder døgnet rundt, vanvittig dansk comedy og god gedigen underholdning med sang og musik.

GOD GEDIGEN UNDERHOLDNING

NYHEDER 24 TIMER I DØGNET

MASSER AF COMEDY

GO’E FILM UDEN AFBRYDELSER


6’eren, Danmarks nye mandekanal, byder på fight, sved, brøl og øretæver, når der fredag den 16. januar er premiere på den ultimative temaaften for mænd - ”Friday Fight Night”. Landets mange wrestlingfans kan blandt andet glæde sig til helt nye programmer fra verdens mest populære wrestlingshow ”WWE Wrestling: RAW”. ”Friday Fight Night” præsenteres af temaaf-

gladiatorer, der vil gøre alt for at stoppe del-

solut største stjerner. Danske wrestlingfans

tenens faste ambassadør, Danmarks legen-

tagernes vej til en førstepræmie på 100.000

kan glæde sig til helt friske programmer fra

dariske wrestler Asbjørn Riis, der hver fredag

$. Følg med, når deltagerne træder ind i en

USA, hvor RAW’s superstjerner kæmper mod

guider seerne gennem aftenens program.

fyldt gladiatorarena, og se dem kæmpe mod

hinanden for ære, respekt og for at erobre

På programfladen kan man glæde sig til ac-

- foruden de hensynsløse gladiatorer - ben-

de eftertragtede titelbælter. Følg dramaet

tionfyldt og hårdtslående underholdning som

hårde udfordringer. Det er actionfyldt under-

i og uden for ringen, når bitter rivalise-

”WWE Wrestling: RAW”, ”American Gladi-

holdning i en intens konkurrence, der med

ring, jalousi, dobbeltspil og skjulte alliancer

ators” samt et bredt udvalg af Kung-fu film

garanti får stuen til at dirre af spænding!

planlægges og udføres af folk, der tidligere

med kampsports-ikonerne Jackie Chan og Bruce Lee.

har været makkere og venner. John Cena, Med ”WWE Wrestling: RAW” vender en af

Batista, Rey Mysterio og Shawn Michaels er

USA’s største sportsprogrammer tilbage på

bare nogle af wrestlerne, der gæster RAW i

”American Gladiators” er underholdning i

dansk tv. ”WWE Wrestling RAW” er cremen

højspændt action af den største skuffe. Der

verdensklasse, hvor fysisk kompetente delta-

af cremen inden for wrestlingsporten, og det

lægges absolut ikke fingre imellem, når nogle

gere stiller op til kamp mod ekstremt stærke

er da også her, at man finder sportens ab-

af de mest toptunede muskelatleter folder sig ud i et underholdningsshow, der underholder, forarger - og frem for alt forbløffer. Asbjørn Riis er vært på aftenens programmer i ”Friday Fight Night”, mens de hårdtslående begivenheder i ”American Gladiators” og ”WWE Wrestling RAW” speakes af programmernes originale kommentatorer. ■

10

Odder Antenne Update


Programoversigt 2009 Odder Antenneforening

Antenneforeningens kontor: Holsteinsgade 16 8300 Odder Tlf. 86 54 11 42 Fax. 86 54 05 42 Mail: info@odderantenne.dk www.odderantenne.dk

Åbningstider: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag:

15.00 – 17.00 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 Lukket 11.00 – 12.00.

Odder Antenne Update

11


Programoversigt 2009 TV-logoer

TV-programmer

Kanal

MHz

LILLE PAKKE Odder A/F info

Egen kanal:

TV-logoer

TV-programmer

Kanal

MHz

DVB-T

D K 44 658,00

S 9 161,25

TV 3+

D K 45 663,25

DR 1

D

K 5 175,25

Kanal 5

D K 46 671,25

DR 2

D

K 6 182,25

DK 4

D K 47 679,25

TV 2

D

K 7 189,25

Disney Channel

D K 48 687,25

Sverige 1

D

K 9 203,25

Toon Disney

Sverige 2

D K 10 210,25

Cartoon Network

TV 4 Sverige

D K 11 217,25

BBC Entertainment D K 51 711,25

TV 2 Norge

D K 12 224,25

MTV

D K 52 719,25

ARD 1

D S 11 231,25

6’eren

D K 53 727,25

ZDF

D S 13 245,25

BBC World

D K 54 735,25

NDR

S 14 252,25

CNN International D K 55 743,25

RTL

S 15 259,25

Discovery Channel D K 56 751,25

SAT 1

D S 16 266,25

Animal Planet

K 49 695,25 D K 50 703,25

D K 57 759,25

TV 5 Monde Europe

S 17 273,25

National Geographic Ch./CNBC D K 58 767,25

Rai Uno

S 18 280,25

Viasat Explorer

K 59 775,25

TVE

S 19 287,25

Viasat History

K 60 783,25

NRK 1 Tyrkiske Show TV

D S 20 294,25 S 21 303,25

STOR PAKKE - INCL. LILLE PAKKE

Eurosport

D K 61 791,25

TV 2 Sport

D K 62 799,25

TV3 PULS

D K 63 807,25

fra den 23. marts

TV 2 Zulu

D K 40 623,25

VH1

D K 64 815,25

TV 2 Charlie

D K 41 631,25

TV 2 NEWS

D K 65 823,25

TV 2 Film

D K 42 639,25

Kanal 4 Danmark

D K 66 831,25

TV 3

D K 43 647,25

*D: Kan ses digitalt på Digitalmodtager fra YouSee Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

Egen kanal:


Radio-programmer Egen kanal:

MHz

FM-Program

MHz

BBC World Service

87,7

Radio ABC

97,8

Nord Deutscher Rundfunk 2

88,5

RTL Oldies (tysk)

98,3

Radio Slesvig Holstein

88,9

Klassisk Radio (tysk)

99,4

Sverige P1

89,8

TV2 Radio

99,8

Sverige P2

90,6

DR Klassisk

100,8

Sverige P3

91,2

Radio City

102,0

Nord Deutscher Rundfunk 1

92,8

BBC Radio 1

103,3

DR P1

93,4

Nord Deutscher Rundfunk Kultur

104,8

DR P4 regional-øst

94,2

The Voice

105,2

DR P3

94,9

Super FM (tyrkisk)

106,9

Radio Alfa

95,4

Radio 100 FM

107,3

Radio Horsens

96,5

DR P2 Musik og kultur

97,1

FM-Program

Egen kanal:

Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

Er du tilsluttet Odder Antenneforening - kan du købe en digitalmodtager hos YouSee, og se næsten alle vores kanaler i digital kvalitet. I løbet af året kommer der flere HD-kanaler, som kan ses via en digitalmodtager fra YouSee. Læs mere på: http://yousee.dk. - kan du få Internet og IP telefoni fra Dansk Kabel TV ved at ringe til deres kundeservice på tlf. 70 20 25 98. Du kan også starte med en brochure, der kan afhentes på Odder Antenneforenings kontor. For kundesupport kontakt Dansk Kabel TV på tlf. 70 20 25 99.

STIKLEDNINGSINSTALLATØRER: BP EL Expert Hessellund EL JH El-Installation Odder El-Service Dansk Kabel TV

86 54 22 11 86 54 01 66 86 54 29 11 86 54 12 71 86 56 00 32 76 42 88 00


PRISER gældende fra den 1. januar 2009: Alle priser er inkl. moms. Opsigelser og skift fra stor til lille pakke kan kun udføres med et varsel pr. løbende måned plus 3 måneder. Ændring fra lille til stor pakke kan normalt udføres inden for 8 arbejdsdage.

Tilslutning og afbrydelse: Tilslutningsafgift normal ............................................................................ kr. 6.100,00 Udskiftning af programpakke ....................................................................... kr. Afbrydelse af signal .................................................................................. kr. Tilslutning af afbrudt signal ........................................................................ kr.

375,00 375,00 375,00

Rykkerskrivelser pr. styk ............................................................................ kr. Henstandsgebyr ....................................................................................... kr.

100,00 100,00

Andelshavere - kontingent: LILLE PAKKE - helårlig betaling ................................................................... kr. 996,00 STOR PAKKE - helårlig betaling ................................................................... kr. 3.296,00 Sommerhuse/Campingpladser - Lille pakke ...................................................... kr. 748,00 Sommerhuse/Campingpladser - Stor pakke ...................................................... kr. 1.896,00 Betaling 1/4 Årlig + Årligt tillæg .................................................................. kr.

100,00

Passiv medlemskab m/u andelskapital ........................................................... kr.

125,00

Leje: 1/1 Årlig leje - Lille Pakke .......................................................................... kr. 1.296,00 1/1 Årlig leje - Stor Pakke .......................................................................... kr. 3.596,00 Lejebaseret Internet - Erhverv Årligt ............................................................. kr.

580,00

Noter Alle, der ikke betaler rettidigt kan blive overført til 1/4 årlig betaling. Takster godkendt på bestyrelsesmøde den 10/12 2008.

Internet: Hastigheder/Takster gældende fra den 1. november 2008: 1. Flatrate 512/256 - ................................................................................ 2. Flatrate 1024/512 - ............................................................................... 3. Flatrate 4096/256 - ............................................................................... 4. Flatrate 2096/512 - ............................................................................... 5. Flatrate 2048/2048 - ............................................................................. 6. Flatrate 10240/1024 - ............................................................................ 7. Flatrate 8192/2048 - ............................................................................. 8. Flatrate 10240/2048 - ............................................................................

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

99,00 159,00 189,00 209,00 249,00 299,00 349,00 399,00

De nævnte abonnementspriser er pr. måned incl moms. Oprettelse : Hvis man opretter via Dansk Kabel TV´s hjemmeside får man oprettelsen til 0 kr. på både bredbånd og telefoni. Oprettes bredbånd via e-mail og brevpost får man oprettelsen til kr. 99,-.

14

Odder Antenne Update


Odder Antenneforening

Afstemningsresultat 2008 Total nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

TV-program Odder Info DR 1 DR 2 TV 2 TV 3+ TV3 Danmark Kanal 5 TV2 Zulu TV2 Charlie TV 2 Film TV2 News Discovery Channel DK 4 Kanal 4 Eurosport Nordic Animal planet TV2 Sport NRK 1 TV2 Norge Sverige TV 2 Sverige TV 1 ZDF Viasat Explorer Viasat History ARD TV 4 Sverige NDR Fernsehen (N3) CNN International RTL SAT 1 National Geographic

Antal I alt 1.067 stemmer Pct. Valgt Valgt Valgt Valgt 439 436 389 385 383 368 364 352 348 338 333 322 313 279 277 277 274 272 271 267 266 265 257 257 251 238 226

80 80 71 70 70 67 66 64 64 62 61 59 57 51 51 51 50 50 49 49 49 48 47 47 46 43 41

Total nr. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

TV-program SBS Net BBC World BBC Prime Disney Toon Disney Cartoon Network PRO 7 Hallmark Viasat Crime/Nature/Playboy VH1 MTV TV5 Europe TCM National Geographic Wild TVE Internacional Discovery World Discovery Science Rai Uno Playhouse Disney Travel Channel Discovery Travel + Living MOTORS The Voice TV Arte Viasat Golf Show-TV Nickelodeon Jetix Mezzo ATV Tyrkisk

Antal I alt 1.067 stemmer Pct. 225 202 197 183 181 174 171 147 145 139 133 132 125 121 120 118 117 113 104 86 82 81 75 71 61 53 51 37 18 6

41 37 36 33 33 32 31 27 26 25 24 24 23 22 22 22 21 21 19 16 15 15 14 13 11 10 9 7 3 1

Odder Antenneforening indkalder til generalforsamling Onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 - pĂĽ restaurant Skovbakken. Med flg. dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. AflĂŚggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Godkendelse af budget 6. Valg til bestyrelsen samt 1 suppleant 7. Valg af revisor 8. Eventuelt. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Odder Antenne Update

15


The Hills er tilbage! I fjerde sæson af det populære MTV reality-program må pigerne tage store beslutninger, der vil ændre kursen for resten af deres liv. Alt i mens Lauren forsøger at lægge en dæmper på den pressede stemning mellem hendes værelseskammerater, Audrina og Lo, begynder hun at date Doug, en gammel flamme fra Laguna Beach. Samtidig forsøger Brody og Audrina at advare Lauren mod nykommeren Stephanie Pratt – en advarsel Lauren først tager alvorligt da hun opdager at Doug og Stephanie har en fortid sammen. Audrina begynder at date Colin i et forsøg på at komme sig over det turbulente forhold med Justin. Men eks’en lader ikke en skønhed som Audrina slippe let væk og et trekantsdrama af dimensioner udvikler sig hurtigt! Livet for pigerne i Los Angeles bliver mere og mere kompliceret og venskaber og forhold bliver sat på prøve som aldrig før. Intriger og drama er i første række igen i denne sæson af The Hills på MTV.

dommerpanelet der blandt andre består af

hårdt for at demonstrere at de har de mest

JC Chasez (N’Sync) og koreografen Shane

innovative koreografier og de sygest dance

America’s Best Dance Crew – hver søndag kl. 21.20 på MTV!

Sparks og selvfølgelig American Idols egen

moves. Grupperne vil blive bedt om at gen-

Randy Jakcson. Allerede efter første runde

give koreografier fra de fedeste musikvideo-

Er du også træt af Vild med dans? Ved du

vil fire grupper blive sendt hjem og til sidst

er, bruge deres fantasi til at genskabe deres

heller ikke hvad paso doble eller fox trot er?

vil kun et hold stå tilbage som vindere af

ynglings filmscener og vise deres respekt for

Godt! For nu henter vi de 12 bedste street og

en fantastisk turné kontrakt og en fantastisk

de klassiske grooves og moves fra fortiden.

studio dansegrupper ind fra gaden i konkur-

kontant præmie!

Det blir’ bestemt ikke udramatisk når der

rencen ”Randy Jackson Presents: America’s

16

konkurreres om titlen som ”America’s Best

Best Dance Crew”! Det er med drømmen

Uge efter uge skal hver dansegruppe, der

Dance Crew”!

som indsats at de 12 grupper skal imponere

består af fem til syv medlemmer, arbejde

Se meget mere på MTV.dk ■

Odder Antenne Update


Odder Antenne Update

17


6’EREN DANMARKS NYE MANDEKANAL! Her er en ny tv-kanal henvendt til alle jer mænd, der tørster efter noget ordentligt tv. Glæd dig til hele aftener med vanedannende superserier, actionfilm, comedy og dansk og international sport. Velkommen til 6’eren.

Mænd og Motor

Comedy Tirsdag

Film for Mænd

Friday Fight Night

Sport

Sci-Fi Søndag

www.6-eren.dk

Superserier


Kanal 4 og 5 i foråret - byder på masser af underholdning Dinesen på modeljagt! Modeldrømme går i opfyldelse på Kanal 4

tiske rengøringsgen, sin unikke sans for stil

Mayianne Dinesen fører an som vært i Mo-

ene og altoverskyggende formål at inspirere

del på 1 dag, når Kanal 4 går på jagt efter

den danske familie til en bedre og mere har-

uopdagede kvindelige skønheder. I hvert

monisk hverdag. I den nye sæson oplever vi

og effektive gå-på-mod, så kaster den danske Baronesse sig ud i opgaverne – med det

program kæmper to erfarne modefotografer

blandt andet Baronessen udfolde flere krea-

om at spotte Danmarks uslebne diamant. De

tive sider inden for kunsten, overtale en fami-

leder på gader, stræder og strøg for at finde

liefar til at fjerne det skæg, han har båret,

de smukkeste ansigter og lækreste kroppe

siden han var 17 år, og så giver Caroline to

i kongeriget. Når fotograferne har fundet

piger en oplevelse for livet, når hun inviterer

deres modelaspiranter, bliver pigerne smin-

dem til kakaohygge på D’angleterre.

ket og stylet til en fotosession, hvorefter et fast dommerpanel vil beslutte, hvem af de to modeller, der er dagens vinder. Til sidst

COMEDY NIGHT – hver torsdag på Kanal 5

mødes alle vinderpigerne i en afgørende fi-

Torsdag aften byder på vanvittige forhin-

nale, hvor både dommerpanel og seerne

dringer og sjove historier, når Kanal 5 holder

afgør, hvilken pige der skal kåres som den

COMEDY NIGHT med programmerne WIPEOUT

endelige vinder af Model på 1 dag og løbe

og STÅ OP.

af med førstepræmien som covergirl på ma-

I WIPEOUT leder Thomas Mygind som vært,

gasinet Bazar.

hvor udvalgte deltagere udsættes for en

blandt publikum – intetanende om at Uffe

yderst krævende forhindringsbane i Argenti-

har fået deres historie udleveret til mindste

Baronessen flytter ind - 100% Immediate satisfaction

na. Banen indeholder specielle udfordringer,

detalje af vennerne eller familien. Er man

som med garanti vil give deltagerne kamp til

først fanget i Uffes verbale net, så er der

Caroline Fleming er tilbage i Baronessen flyt-

stregen. Den person, der kan stå distancen og

ingen anden vej uden om end at STÅ OP og

ter ind, hvor hun rykker ud til danske fami-

gennemføre, vinder 50.000 kr.

anerkende historien. ■

lier, der trænger til et kærligt skub bagi og

I ”STÅ OP” kan ingen se sig fredet – alle står

et friskt pust i hverdagen. I forrige sæson

for skud, og alt kan ske, når Uffe Holm af-

viste Caroline, at hun var ikke bange for at

slører gode, sjove, overraskende eller pinlige

tage fat, og det bliver heller ikke ander-

historier om særligt udvalgte personer. Hi-

ledes i denne omgang. Med sit perfektionis-

storiernes hovedpersoner befinder sig nemlig

Odder Antenne Update

19


Odder ■ AF TEKNISK DIREKTØR JØRGEN NIELSEN, DANSK KABEL TV A/S. Vi er ofte i Dansk Kabel TV blevet stillet spørgsmålet om antenneanlæg, der bygger på coaxkabler (kobberkabler) er fremtidssikrede. Spørgsmålet er naturligvis relevant, da man jo næsten dagligt hører og læser om, at fibernet er fremtiden og ofte i samme omgang, at traditionelle teknologier ikke er tidssvarende. Lad mig slå fast med det samme, at traditionelle antenneanlæg bestemt er tidssvarende. Nutidens antenneanlæg bygger nemlig både på coaxteknologi og fiberteknologi. Der ligger således mange kilometer fiber kabel i antennenettet i Odder, ligesom der ligger kilometervis af almindelige coaxkabler. Ikke alene anvendes coaxteknologien i de eksisterende net, men også i nye net, der etableres i dag. Alene det siger en hel del om, at teknologien ikke er forældet.

”De mange analoge programmer sikrer, at alle – også ældre – tv-modtagere uden problemer kan modtage en lang række programmer…” Fordelen ved de traditionelle coaxkabler er, at de uden problemer kan overføre både analoge og digitale signaler. Antenneanlægget i Odder overfører således i dag 44 analoge TV programmer, 146 almindelige digitale TV programmer og 8 digitale HD programmer. De mange analoge programmer sikrer, at alle – også ældre – modtagere uden problemer kan modtage en lang række programmer. Kunder, der har en digitalmodtager, kan desuden vælge mellem en utal af forskellige programpakker, tillige med indi-

20

Odder Antenne Update


Mulighederne i Antenneforenings net – nu og i fremtiden viduelle tjenester som Cinema og StartFor-

tjeneste på digitalmodtageren er et godt

større og større båndbredde. I løbet

fra, som lanceres i løbet af 2009. Sideløbende

eksempel på det sidste. Med denne tjeneste

af 2009 planlægger Dansk Kabel TV en

hermed overfører antennenettet internet-

er man ikke længere afhængig af at være

større opgradering af det centrale uds-

signaler til ca. halvdelen af medlemmerne i

hjemme kl. 19.00, når nyhederne starter på

tyr, så der på Odder Antenneforenings

foreningen tillige med telefoni til en stor del

TV 2. Med et enkelt tryk på fjernbetjenin-

net vil kunne tilbydes abonnementer

af medlemmerne.

gen kan en igangværende udsendelse nemlig

med op til 100 Mbit/s download. Dette

Det har ofte været fremført - speciel af

startes forfra.

er muliggjort ved hjælp af teknologi,

elselskaberne - at fibernettet er coaxteknologien langt overlegen. Det er rigtig, hvis man isoleret set kigger på teknologien, men hvis man kigger på brugernes reelle behov, er coaxteknolgien fuldt tilstrækkelig og den billigste i rigtig mange år ud i fremtiden.

som de store amerikanske netværksfir-

”Vi vil opleve, at flere og flere vil se lige netop det, de interesserer sig for og på det tidspunkt, der passer den enkelte bedst…”

maer hele tiden udvikler og forbedrer. Også på uploadsiden hjælper den nye teknologi, idet uploadhastigheder på 10 – 25 Mbit/s ikke er urealistisk i fremtiden.

”Derved er kapaciteten i nettet sikret mange år ud i fremtiden….”

For at forstå de muligheder, der ligger i

Disse tjenester stiller krav til nettet og

coaxteknologien, skal vi se lidt nøjere på

dets muligheder for at overføre store da-

den bagvedliggende teknologi. Et traditionel

tamængder, fordi vi nu ikke længere ser det

antennenet – som det i Odder – bygger på an-

samme på samme tid. Kan Odder Antenne-

vendelse af et frekvensområde, der går fra

forenings analoge/digitale net nettet så klare

Så Odder Antenneforenings net er i høj

5 MHz til 862 MHz. I dette område anvendes

denne udfordring? Ja, det kan det. Hvis vi

grad fremtidssikret og i stand til at

den nederste del af området (5 – 65 MHz) til

ser på nettets digitale kapacitet kan vi med

imødegå de krav og udfordringer, som

returvejen og den resterende del til fremve-

dagens teknologi overføre ca. 4 Gigabit/s på

fremtidens brugere stiller det overfor.

jen. Fremvejen er inddelt i et antal kanaler,

coaxkabler. Det er jo langt mere end hver

der hver fylder 7 eller 8 MHz. I praksis er

familie har behov for. Derfor opdeles net-

der plads til 75 - 80 kanaler. Hver kanal kan

tet i såkaldte ”Øer” hvor flere tilslutninger

indeholde et analogt TV program eller op til

deler båndbredden. Hvis vi forestiller os, at

10 digitale TV programmer. I teorien kan der

hver tilslutning i fremtiden har brug for 50

således overføres op til 800 TV kanaler i digi-

Mbit/s kan der således være ca. 80 brugere

tal kvalitet i nettet.

på hver ”Ø” samtidig. I praksis vil det aldrig forekomme, at brugerne udnytter den fulde

Det er imidlertid ikke den vej, vi ser at

båndbredde samtidig. Opdelingerne – Øerne

udviklingen går. I stedet vil vi se, at for-

- kan derfor sagtens være betydelig større

brugerne vil efterspørge flere og flere in-

og er det også i praksis.

dividuelle tjenester, stærkt fremskyndet af den hastige udvikling på internettet. Vi vil

Odder Antenneforenings net er netop blevet

i højere og højere grad opleve, at vi ser TV

opdelt, så der i praksis er ca. 250 brugere

via nettet på vores pc. Vi vil opleve, at flere

pr. Ø. Derved er kapaciteten i nettet sikret

og flere vil se lige netop det, de interesserer

mange år ud i fremtiden. Sideløbende op-

sig for og på det tidspunkt, der passer den

graderes det centrale udstyr i hovedstatio-

enkelte bedst. YouSee’s nye StartForfra

nen i takt med, at kunderne efterspørger

Odder Antenne Update

21


Få turbo på dit bredbånd Indenfor de næste 6 måneder kan Dansk Kabel TV tilbyde bredbåndshastigheder på op til 50 Mbit.

Nu introducerer Odder Antenneforening lynhurtigt bredbånd til medlemmerne. Og som sædvanlig til en fast lav månedlig pris og derved undgår du ubehagelige overraskelser i form af ekstra regninger. Vil du vide mere, så hold øje med Odder Avis. Har du bredbånd hos Dansk Kabel TV, vil du automatisk modtage nærmere information med posten.


Du behøver ikke vente til november for at

blikket over 50 kanaler at vælge i mellem

teressante for dig. Vil du optage et program

få glæde af de mange nye muligheder, som

– og nogle er endda i HD.

markerer du det og det vil blive optaget på

de digitale tv-signaler åbner op for. Når du

din HD-boks.

har kabel-tv fra Odder Antenneforening,

Du ser ikke HDTV – du oplever det

kan du allerede nu se tv i digital kvalitet,

HDTV er digitalt tv på første klasse, der giver

Cinema

se HD-kanaler, leje film via fjernbetjenin-

dig billeder i forbløffende god kvalitet. Hver

Digitalt kabel-tv giver dig mulighed for at

gen og meget mere. Odder Antenneforening

detalje er knivskarp og farvemættet – som

leje film direkte fra sofaen i Cinema. Du

får tv-signal fra YouSee, der allerede i flere

at være der selv. YouSee har et stort udbud

skal ikke gøre andet end at sætte dig godt

år har udsendt både analoge og digitale tv-

af kanaler i HD-kvalitet, og der kommer hele

til rette, fatte din fjernbetjening og bestille

signaler.

tiden flere til.

filmen, når du er klar. Når du har bestilt fil-

Der er flere fordele ved det digitale tv-sig-

Visse ting vil du ikke gå glip af

kan du se eller gense filmen, så ofte du har

nal. Et digitalt signal kan ikke forstyrres på

Livet kan ikke sættes på pause, især ikke

lyst. Cinema giver dig både de nyeste suc-

samme måde som vi kender det fra analoge

når der kaldes på en fra børneværelset. Men

ceser og de bedste klassikere fra Hollywood

signaler, hvor der kan opstå støj på skærmen,

det betyder ikke, at du behøver at gå glip af

og Danmark. Du kan også leje børnefilm og

så billede og lyd bliver utydelig. Man oplever

ugens afsnit af din yndlingsserie, halvdelen

meget mere. Desuden har vi erotisk under-

derfor en mærkbar forbedret billed- og lyd-

af aftenens film eller hele den spændende

holdning i sortimentet.

kvalitet med et digitalt signal. Men digitalt

dokumentar. Med Digitalt kabel-tv kan du

tv handler ikke længere kun om forbedret

med et enkelt tryk på fjernbetjeningen

For at få glæde af alle mulighederne med

kvalitet. Det handler også om adgang til selv

sætte en aktuel udsendelse på pause. Og så

Digitalt kabel-tv, skal du have en HD-boks

at vælge kanaler, tv i HD-kvalitet og måden

kan du starte den igen, når det passer dig.

med harddisk. Læs mere om HD-boksen og

du ser tv på.

Eller spole tilbage, hvis der lige er noget,

alle dine muligheder med Digitalt kabel-tv

men, er den din i 24 timer, og i det tidsrum

du gerne vil se igen. Så kan du se tv uden

på yousee.dk/digitv

Vælg dine egne digitale tv-kanaler

at gå glip af noget - hverken i stuen eller i

Du kan nemt supplere din nuværende tv-

børneværelset.

pakke med digitale pakker, skræddersyet til dine interesser. Som navnet antyder,

TV Guide

er Favoritpakken YouSee’s mest populære

Vil du gerne planlægge din tv aften eller

digitale tv-pakke. Med Favorit kan du hånd-

ved du på forhånd, at der kommer et pro-

plukke fire kanaler for 48 kr. pr. måned. Og

gram på tv, som du nødigt vil gå glip af, går

du kan hver måned skifte de enkelte kanaler

du blot ind på YouSee’s TV Guide og finder

ud, uden at det koster ekstra. Der er i øje-

nemt i oversigten de programmer, der er in-

Odder Antenne Update

23


YouSee – en del af TDC

Masser af oplevelser foran skærmen når du opgraderer til Digitalt kabel-tv Digitalt tv handler ikke kun om skarpere billeder. Det handler i lige så høj grad om måden, du ser tv på. Du kan f.eks. pause din yndlingsserie, og du kan sammensætte din egen digitale tv-pakke med Favorit og få netop de tv-kanaler, du bedst kan lide. Nogle endda i HD-kvalitet. Har du allerede kabel-tv fra Odder Antenneforening, er det nemt at få digitalt tv. Alt hvad der skal til, er et programkort og en digital boks eller en kortlæser, hvis du har et tv med DVB-C modtager. Bestil nu: yousee.dk/digitv – 80 80 40 40 – TDC Butik – Elgiganten – Fona – Expert – 2tal

Lej en HD-boks med harddisk

59,-

pr. md.

Digitalt kabel-tv forudsætter Kabel-tv fra Odder Antenneforening, en digital boks/kort-læser og et programkort. Størst udbytte med den store pakke. Ved leje af boks u/abon. på en digital tv-pakke er oprettelsesprisen 500 kr. Læs om de digitale tvpakker på yousee.dk/digitv.

Update0109  
Update0109  

Update0109

Advertisement