Page 1


- Editörden

www.dogalgazhaberleri.com

İmtiyaz Sahibi Odaklı Yayıncılık Tanıtım ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Adına Nurhan SAĞIR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Özay SAĞIR o.sagir@odakyayincilik.com

Reklam Koordinatörü

Sektör tarife metodolojisine kilitlenmi¹ durumda. Zira belirlenecek tarife metodolojisi sektörün gelece»inde belirleyici rol alacak. Geçti»imiz günlerde Bursa'da düzenlenen GAZB¼R ve EPDK 2011 Y·l· Sektörel De»erlendirme Toplant·s·'n·n temel konusu da tarifelerdi. Toplant· sonras·nda yap·lan aç·klamalarda verilen mesajlar sektör

Emin ESER e.eser@odakyayincilik.com

aç·s·ndan olumlu. Özellikle EPDK Ba¹kan· Say·n Hasan Kökta¹'·n

Hukuk Müşaviri

konu¹mas·nda tarife metodolojisi belirlenirken ülkemizin kendine

Av. Murat Kurt

YÖNETİM MERKEZİ ODAKLI YAYINCILIK TANITIM SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Halil Rıfat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No:419 Okmeydanı -ŞİŞLİ – İSTANBUL Tel: 0 212 221 44 50 Faks: 0 212 221 44 60 info@odakyayincilik.com

TASARIM ODAK Tanıtım Hizmetleri 0216 420 20 74 tanitim@odakyayincilik.com

Abone ve Okur Hizmetleri abone@odakyayincilik.com

BASKI İhlas Matbaacılık 0212 454 35 08

konu¹mas·nda verdi»i mesajlar önemliydi. Say·n Hasan Kökta¹'·n

özgü ko¹ullar·n·n dikkate al·naca»·na vurgu yapmas· ve sektörün sa»l·kl· bir ¹ekilde ilerlemesinin kendi yükümlülükleri oldu»unu söylemesi sektör temsilcileri taraf·ndan olumlu kar¹·land·. EPDK ve GAZB¼R'in çal·¹malar·n·n da»·t·m ¹irketleri aç·s·ndan olumlu sonuçlar do»uraca»·na inan·yoruz. Zira, belirlenecek tarife metodolojisi ile sadece da»·t·m ¹irketlerinin kar marjlar· de»il ayn· zamanda sektörün gelece»i ¹ekillenecek.

Gas Plus Dergisi'nin ilk iki say·s·na gösterilen ilgi ve verilen destek bizleri mutlu etti. Henüz 2. say·s·ndayken dergimize gösterilen teveccüh, gelece»e olan inanc·m·z· ve çal·¹ma azmimizi perçinledi. Ancak iki ay içerisinde geldi»imiz noktan·n çok daha ilerisinde sektöre hizmet sorumlulu»umuzun oldu»unun bilincindeyiz. Bu bilinçle çal·¹malar·m·z· sürdürüyoruz.

Baskı Tarihi 07.03.2011 Bu dergi tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır. Basın Kanunu’na göre Yerel Süreli Yayın’dır. Fiyatı: 6 TL Yıllık Abonelik: 72 TL (Fiyatlara KDV Dahildir. Yıllık gönderimlerde kargo fiyata dahil, tek gönderimlerde dahil değildir.)

Sayg·lar·mla Özay SAºIR Sorumlu Yaz· ¼¹leri Müdürü

“Gas Plus Dergisi’nde yayınlanan yazı ve çizimlerin her hakkı mahfuzdur. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibs edilemez” “Yayımlanan tüm yazıların sorumluluğu yazarlarına, ilanların sorumluluğu ilan verene aittir. 2

¸UBAT 2011


- İçindekiler

www.dogalgazhaberleri.com


www.dogalgazhaberleri.com

ĹžUBAT 2011

5


- Haberler

www.dogalgazhaberleri.com

Bakan Yäldäz: EPDK’nän ùkiye Bölünmesi Fiyata Siyasi Bir Müdahale Deøil Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan· Taner Y·ld·z, EPDK'n·n baz· yetkilerinin hükümete devredilmesinin fiyata siyasi bir müdahale olmad·»·n· söyledi. Enerji piyasas·nda özel sektörün pay·n·n gittikçe artt·»·n·, EPDK'da görev payla¹·m· ile ba»·ms·z kurulu¹lar·n ba»·ms·zl·»·n· zedeleyecek temel bir dominant de»i¹ikli yap·lmayaca»·n·, ancak yetki karga¹as· varsa, buna mani olunmas· gerekti»ini belirten Y·ld·z, "Zaman zaman tart·¹·lan, bu bir politikaya müdahale midir? veya siyasetin, ikincil mevzuata bir müdahalesi midir? sorular·, bu düzenlemelerle beraber art·k sorulmayacakt·r. Kanun'u, seçimden dolay·s·yla TBMM'de s·ra bulamayabilir. O nedenle seçimden önce kanunu gelemeyebilir; fakat bütün haz·rl·klar·m·z tamamland·" dedi. EPDK'n·n ikiye bölünmesinin fiyata siyasi bir müdahale olmad·»·n·, otomatik fiyatlama mekanizmas·n·n devam etti»ini belirten Y·ld·z, "¸unun net olarak bilinmesi laz·m uluslararas· yat·r·mc·lar·m ve finans sektörü taraf·ndan. Ba»·ms·z kurulu¹lar·m·z·n ba»·ms·zl·»·na zede getirecek temel bir

dominat de»i¹iklik yap·lmayacak" dedi. Düzenlenme faaliyetlerinin, herhangi bir yetki, hak ihlali olmaks·z·n, Enerji Piyasas· Düzenleme Kurumu'nda (EPDK) yani, özel kurumlarda oldu»unun söylenebilece»ini, bu yap·n·n yine de»i¹meyece»ini, fakat yetki karga¹as· varsa bunun giderilece»ini, Devlet Bakan· Ali Babacan'·n da bunu kast etti»ini vurgulayarak, "Elektrik ve do»algaz da»·t·mlar·n·n, dü¹ünün 16 milyar dolar civar·nda ihalesi yap·lm·¹, karar· al·nm·¹ elektrik da»·t·m hizmetlerinin özelle¹tirme pay· vard· 2010 y·l·nda. Bu, yeni bir portföy getiriyor. Yani, düzenlenmeye tabi yeni bir portföy getiriyor. Hem eleman say·s· aç·s·ndan, hem ikincil mevzuat aç·s·ndan bunlar· daha da netle¹tirece»iz. EPDK'n·n ikiye bölünmesiyle alakal·, hem düzenleme kurumumuzdan, hem de Enerji Bakanl·»·m·zdan bir talep var. Bunu yapaca»·z. Kanun'u, seçimden dolay· daha önce gelemeyebilir. Seçim dolay·s·yla TBMM Genel Kurul'unda s·ra bulamaya bilir. Seçimden sonra, bu yetkilendirmelerin daha net hale gelmesini sa»lam·¹ olaca»·z. Özellikle zaman zaman tart·¹·lan, bu bir

politikaya müdahale midir? veya siyasetin, ikincil mevzuata bir müdahalesi midir? sorular·, bu düzenlemelerle beraber art·k sorulmayacakt·r. Özerk yap·, bu manada zede görmeyecektir. Temel ba¹l·k olarak ¹unu söyleyebilirim. Özerk yap· muhafaza edilir, yetki tan·mlamalar· da yap·lmak kayd·yla" ¹eklinde konu¹tu.

TOTAL, Rusya’nän Doøalgaz ôirketi Novatek’e Ortak Oldu Total, Rusya'n·n do»algaz devlerinden Novatek'in yüzde 12,08'lik hissesini 4 milyar dolara sat·n ald·. Rusya'n·n Yamal bölgesindeki dev do»algaz yataklar·ndaki yat·r·mlara da yüzde 20 ortak olan Total, Novatek hisselerini önümüzdeki dönemde yüzde 19,4'e kadar ç·karabilecek. Ocak ay·nda ¼ngiliz BP ve Amerikan ExxonMobil'in Rus petrol ¹irketi Rosneft'le ortak yat·r·m anla¹malar·n·n ard·ndan, Total'in Novatek'le i¹birli»i üçüncü büyük yabanc· yat·r·m olarak geldi. Rusya Ba¹bakan· Vladimir Putin'in haz·r bulundu»u Novo-Ogoryeve devlet rezidans·ndaki törende anla¹may· Total'in CEO'su Cristophe de Margerie ve Novatek Ba¹kan· Leonid Mihelson imzalad·. Yabanc· ¹irketlerin özellikle enerji alan·ndaki

6

ŞUBAT 2011

yat·r·mlarda kontrol Kremlin'in elinde kal·rken, küçük oranlarda yabanc· ¹irketlerin al·m yapmalar·na izin veriliyor. Yabanc· ¹irketler de bunun kar¹·l·»·nda tecrübe ve teknoloji transferi gerçekle¹tiriyor. Rusya'da ba»·ms·z olarak en büyük do»algaz üretimi gerçekle¹tiren Novatek, Yamal bölgesinde 44 trilyon metreküp do»algaz rezervlerini elinde bulunduruyor. Putin, imza töreninde yapt·»· aç·klamada, "Gelece»i olan çok güzel bir anla¹ma sa»land·" de»erlendirmesinde bulundu. Yamal bölgesinde di»er projelere de ilgi duyan Novatek, en büyük yabanc· yat·r·mc· olacak. Total'in CEO'su Margerie yapt·»· konu¹mada, "Rusya'n·n bizim yat·r·mlar·m·za, bizim de Rusya'n·n enerjisine ihtiyac·m·z var" dedi.


www.dogalgazhaberleri.com

Söyleşi -

ŞUBAT 2011

7


- Haberler

www.dogalgazhaberleri.com

RWE’den Türkiye’ye Yatäräm RWE, Turcas ile ortakl·»a giderek, 775 MW kapasiteli Denizli Do»algaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali'ni hayata geçirecek. RWE'nin Türkiye'deki yat·r·mlar· ve gelecek dönem hedeflerine ili¹kin düzenlenen bas·n toplant·s·nda konu¹an RWE Türkiye Yönetim Kurulu Ba¹kan· Andreas Radmacher, 113 y·ll·k bir Alman enerji ¹irketi olarak RWE'nin bugün 10 Avrupa ülkesinde faaliyet gösterdi»ine dikkati çekti. Radmacher, Türkiye'ye yat·r·m yapmaktan dolay· büyük mutluluk duyduklar·n· dile getirerek, ''Türkiye, Avrupa'n·n giri¹ kap·s· ve enerji sektörü aç·s·ndan da bölgedeki en stratejik noktada bulunmaktad·r. Bir yan·nda dünyan·n en büyük gaz sahalar· di»er yan·nda ise Avrupa gibi dev bir tüketici bulunuyor. Ayr·ca Türkiye'nin h·zla büyüyen nüfusu da kendisini çok önemli bir pazar haline getiriyor. Tüm bu faktörler birle¹ince RWE olarak Türkiye'yi, uluslararas· i¹ stratejimizin kö¹eta¹· olarak konumland·rd·k. RWE, faaliyet sahas· olarak Avrupa'y· kendisine üs edinmi¹; gaz ve

elektrikte, üretimden sat·¹ ve da»·t·ma kadar enerji sektörünün tüm alanlar·nda faaliyet göstermektedir. Bu misyonumuzu Türkiye'de de gerçekle¹tirmeyi istiyoruz'' dedi. Uluslararas· yat·r·mc·lar·n Türk enerji sektörüne yat·r·m yapmak için güven duydu»unu vurgulayan Radmacher, ancak enerji merkezi kurulmas· için çabalar·n bir ad·m ileri gitmesi gerekti»ine inand·klar·n· belirtti. Andreas Radmacher, gelecekte kesinlikle Türkiye enerji piyasas·ndaki paylar·n· art·racaklar·n· da sözlerine ekledi. RWE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve üst finansal yöneticisi (CFO) Ralph Jager de Türkiye'nin enerji sektöründeki büyüme potansiyeline çok olumlu bakt·klar·n· ve bu do»rultuda gerçekle¹tirilen ilk yat·r·m·n da 775 MW üretim kapasiteli Denizli Do»algaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali oldu»unu aktard·. Türkiye'de petrol ve enerji sektöründe geni¹ deneyime sahip Turcas'·n yüzde 30 ortakl·»·

ile gerçekle¹tirilecek bu projenin 2012 y·l·n·n sonunda devreye al·naca»·n· ve Denizli, Ayd·n ile Mu»la çevresinde yakla¹·k 3,5 milyon konuta elektrik sa»layaca»·n· belirten Jager, ''500 milyon avro yat·r·mla gerçekle¹tirdi»imiz bu projenin bölgedeki enerji ihtiyac·n· kar¹·lamas· aç·s·ndan büyük önem ta¹·d·»·na inan·yoruz. Santral, Türkiye'nin elektrik üretiminde yüzde 2'lik bir paya sahip olacak'' dedi. Ralph Jager, in¹aat sürecinde yo»un dönemlerde 600 ki¹iye kadar istihdam sa»layacak santral·n yerel ekonomiyi de canland·raca»·n· kaydetti.

Gazprom’dan E.ON’un Spot Piyasa Talebine Ret Rus enerji devi Gazprom, Alman enerji ¹irketi E.ON'un uzun vadeli kontratlar yerine spot piyasa fiyatlar· ile al·m teklifine olumlu cevap vermedi. Avrupa pazar·na spot piyasa olarak giren do»algazla rekabet etmek zorunda kalan Gazprom, pazar· kaybetmemek için mücadele ediyor.

Avrupa ülkelerine bin metreküp için tahmini 352 dolar olaca»·n· aç·klam·¹t·. Petrol varil fiyatlar· ile ba»lant·l· olarak hesaplanan do»algaz rakamlar·n·n geçen y·la göre en az yüzde 15 zaml· olmas· bekleniyor.

Bir k·s·m resmi olmayan kaynaklar·n iddias·na göre, Gazprom E.ON'a verdi»i do»algaz·n bir k·sm·n· spot piyasa rakamlar·ndan hesapl·yor.

2011'de Avrupa sevk·yat·n·n yüzde 9,3'lük art·¹la 151,5 milyar metreküpe ula¹aca»·n· kaydeden ¹irket, gecen y·l da 2009'a göre yüzde 1,5 art·¹la 138,6 milyar metreküplük bir ihracat gerçekle¹tirdiklerini duyurmu¹tu. Küresel ekonomik krizin etkileri nedeni ile toplam üretim kapasitelerini 506,7 milyar metreküpe çekecekleri bilgisini veren ¹irket, 2010'da toplam 508,6 milyar metreküp üretim gerçekle¹tirmi¹ti. Ancak Gazprom Ba¹kan Yard·mc·s· Aleksande Ananenkov'a göre ise üretim kapasitesi 2011'de 515 milyar metreküpe ç·kacak.

Rusya dev do»algaz ¹irketi Gazprom 2011'de do»algaz fiyatlar·n·n Türkiye dahil

Gazprom uzun vadeli geli¹im projesini ise Avrupa taleplerine ba»·ml·l·»· azaltma üze-

Gazprom ¼hracat Birimi Ba¹kan· Sergey Komlev, "E.ON bize ba¹vuruda bulundu. Ancak biz konuda anla¹ma sa»layamad·k" dedi. E.ON'un tüm do»algaz al·mlar·n· spot piyasa rakamlar· ile almak için talepte bulundu»u belirtiliyor.

8

ŞUBAT 2011

rine kuruyor. 2015'de Çin ve uzak do»u ülkelerine do»algaz sevkiyat·na ba¹layacak Moskova, uzak do»u ekonomilerinin canlanmas·n· bekliyor. Çin enerji ¹irketi CNPC ve Gazprom do»algaz rakamlar· konusunda henüz anla¹ma sa»layabilmi¹ de»il. 68 milyar metreküp al·m yapan Çin'le Gazprom'un y·l ortas·na kadar rakamlarda anla¹mas· bekleniyor.


ŞUBAT 2011

9


- Haberler

www.dogalgazhaberleri.com

10 Yälänä Dolduran LPG’li Araçlara Säkä Takip LPG'li otomobillere, çok yönlü denetim ba¹l·yor. Bu amaçla öncelikle 10 y·ll·k LPG tank·na sahip otomobillerin plakalar· tek tek belirleniyor. Patlama riski ta¹·yan otomobiller; Emniyet, Jandarma ve Karayollar· ekiplerinin üç koldan yapaca»· yo»un denetimle trafikten çekilecek. Bu otomobiller, LPG tanklar·n· yenileyecek. Enerji Piyasas· Düzenleme Kurumu (EPDK), Emniyet, Sanayi Bakanl·»·, Türk Mühendis ve Mimar Odalar· Birli»i (TMMOB) ve sertifikasyon hizmeti veren TÜV ve Türkiye Sigorta Birli»i'nin kat·ld·»· toplant·da, LPG'li araçlara yönelik al·nacak önlemler masaya yat·r·ld·.

Sanayi ve Ticaret Bakanl·»·'n·n, otomobillerde LPG tanklar· için öngördü»ü emniyetli kullan·ma ili¹kin sürenin, 10 y·l oldu»u belirtilen toplant·da, 10 y·l·n· dolduran otomobillere yönelik yapt·r·m odakl· denetimlerde ciddi zaaf oldu»u vurguland·. Emniyet Genel Müdürlü»ü, 10 y·ll·k ekonomik ömrünü dolduran LPG tank·na sahip otomobillerin, il il plakalar·n· belirleyecek. Bunlar·n say·s· net olarak ortaya konulacak. LPG'li otomobillerin, kaza sonras· sigorta i¹lemlerinde de yeni uygulamalar gündeme gelecek. Hasarl· kaza yapan LPG otomo-

bilin sahibi, öncelikle TMMOB'dan, tank için "s·zd·rmazl·k" raporu alacak. Sigorta ya da kasko ¹irketi, bu rapor sonras·nda zarar· tazmin edecek.

Nabucco’ya KDV Teõviøi Nabucco Do»algaz Boru Hatt· Projesi'nin yat·r·m maliyeti, vergi deste»i formülü ile a¹·lacak. Enerji Bakanl·»· bürokratlar·ndan edinilen bilgilere göre, toplamda 8 milyar Euro'yu bulan proje için yap·lacak her türlü malzeme ve teçhizat al·mlar·nda Maliye, Katma De»er Vergisi istisnas· uygulayacak. Yakla¹·k yüzde 70'lik bölümü Türkiye'den geçecek olan hatt·n in¹aat·nda kullan·lacak malzemelerin yüzde 18'lik KDV'si iade edilecek. Henüz son karar·n verilmedi»i çal·¹ma ile Türkiye'de uzun bir yat·r·m dönemi olaca»· için malzeme ve teçhizat al·mlar·nda yüklenilen KDV'nin bir ayl·k veya üç ayl·k dönemlerde geri ödenmesi üzerinde duruluyor. Gelir ¼daresi Ba¹kanl·»·'n·n konuya ili¹kin son karar· vermesinin ard·ndan toplamda Nabucco Projesi için Türkiye'nin vergisel deste»i 1 milyar Euro'yu bulmu¹ olacak. Alt· ülkenin kat·ld·»· Nabucco için projenin di»er ortaklar·n·n Türkiye'den vergi muafiyeti istedi»ini belirten Enerji Bakanl·»·'ndan üst düzey bir yetkili, di»er ülkelerde KDV istisnas· uygulamas· bulundu»una dikkat çekti. Ayn· yetkili, "Projenin bir an önce tamamlanmas· gerekiyor. Hatt·n geliri ülkelerden geçen boru hatt· uzunlu»una göre olaca»· için Türkiye daha kazançl· ç·kacak. Finansman maliyetinin de azalt·lmas·yla birlikte süreç daha h·zl·

10 ŞUBAT 2011

i¹leyecek. Di»er be¹ ülkede KDV istisnas· oldu»u için Türkiye'nin de bu konuda vergi deste»i sa»lamas· gerekiyordu. Son karar henüz verilmedi ancak büyük ihtimalle Türk Maliye'si de KDV iadesi gerçekle¹tirecek" dedi. Avrupa ve Türkiye'nin do»algaz aç·»·n· kar¹·lamas·na katk· sa»layacak Nabucco Do»algaz Boru Hatt· imza töreni Temmuz

2009'da yap·ld·. Ankara'daki törene Avrupa'dan Amerika'ya 16 ülkeden cumhurba¹kan·, ba¹bakan ve bakan düzeyinde kat·l·m olmu¹tu. Projenin ana ortaklar· "Vergi sorunlar· çözülmezse Nabucco gerçekle¹mez." ifadelerini kullan·yor. Temel mühendislik çal·¹malar·na geçilen projede 2011'de in¹aat a¹amas·na geçilmesi hedefleniyor. ¼lk gaz·n pompalanmas· ise 2014 olarak hesaplan·yor.


www.dogalgazhaberleri.com

Söyleşi -

ŞUBAT 2011 11


- Haberler

www.dogalgazhaberleri.com

Zorlu Enerji Grubu, Ankara Santrali’nde Nijerya Cumhurbaõkanä’nä Aøärladä Nijerya Cumhurba¹kan· Goodluck Ebele Jonathan, Zorlu Enerji Grubu'nun 50,3 MW kurulu güce sahip Ankara Do»al Gaz Santrali'ni ziyaret etti. Goodluck Ebele Jonathan'a, aralar·nda 10 bakan ve çok say·da i¹ adam·n·n bulundu»u Nijerya heyeti e¹lik etti. Konuk Cumhurba¹kan·, Zorlu Enerji Genel Müdürü Arif Özozan, Zorlu Enerji Yat·r·mlardan Sorumlu Genel Müdür Yard·mc·s· Gökmen Topuz, Zorlu Enerji Genel Müdür Yard·mc·s· Serhat ¸im¹ek ve Zorlu O&M Enerji Tesisleri ¼¹letme ve Bak·m Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Erdo»an Güne¹ taraf·ndan kar¹·land·. Ziyaret s·ras·nda, Ankara Do»al Gaz Santrali hakk·nda bilgi veren Zorlu Enerji Genel Müdürü Arif Özozan, Nijerya Cumhurba¹kan· Jonathan ve beraberindeki heyete ev sahipli»i yapmaktan duydu»u memnuniyeti dile getirdi. Özozan, "Zorlu Enerji Grubu olarak yurt içinde oldu»u gibi yurtd·¹·nda da yat·r·m ve faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sektörde edindi»imiz deneyimi ve know-how'· önümüzdeki dönemde farkl· bölgelerde de»erlendirmeyi hedefliyoruz", dedi. Özozan, 150 milyon nüfusa sahip Nijerya'n·n 3500 MW kurulu gücü ile ciddi bir enerji ihtiyac· içinde oldu»unu söyledi. Arif Özozan, Nijerya Cumhurba¹kan·'n·n bu ziyaretini, enerji ve di»er sektörlerde yat·r·m hedeflerini h·zla büyüten Türkiye ile stratejik i¹birli»ini güçlendirmek üzere att·»· önemli bir ad·m olarak de»erlendirdiklerini belirtti.

AB’nin Enerji Haritasända Kilit Rol Türkiye’nin Enerji politikas·n·n gelece»ini ¹ekillendirmek üzere toplanan Avrupa Birli»i (AB) zirvesine sunulan bir haritada, AB'nin enerjide geli¹en stratejik arz yollar· Türkiye üzerinden geçirildi. AB Komisyonu Ba¹kan· Jose Manuel Barroso'nun liderlere sundu»u enerji öncelikleri belgesindeki haritada, geleneksel stratejik arz ülkeleri Rusya, Norveç ve Cezayir olarak gösterildi. Geli¹en stratejik arz ülkeleri aras·nda Nabucco projesine kat·lmalar· öngörülen Hazar Havzas· (Azerbaycan ve Türkmenistan)

12 ŞUBAT 2011

ve Irak yan·nda; K·br·s adas·, M·s·r ve ¼srail ise Do»u Akdeniz ad·yla ikinci bir daireye al·nd·. Haritada Hazar havzas· ve Irak do»algaz·n·n Türkiye üzerinden ta¹·narak Nabucco, ¼talyaYunanistan-Türkiye ba»lant·s· ve Güney Ak·m· rotas· üzerinden olmak üzere 3 koldan AB'ye ula¹t·r·ld·»· görüldü. AB Komisyonu'na, Türkiye üzerinden geçen "Güney Koridoru gibi büyük miktarda gaz ta¹·yabilecek stratejik koridorlar·n geli¹tirilmesini kolayla¹t·racak çal·¹malar· sürdürme" görevi de verildi. 2014'te do»algaz ve elektri»in AB içinde serbest dola¹·m· planlan·yor.


www.dogalgazhaberleri.com

Söyleşi -

ŞUBAT 2011 13


- Haberler

www.dogalgazhaberleri.com

LPG’de Denetim Baõläyor EPDK, LPG'yi gözalt·na alacak denetimlere ba¹l·yor. 1 Mart'tan itibaren EPDK ekipleri sahada LPG denetimine inerek, LPG'nin ne kadar kaliteli oldu»unu denetleyecek. Kalitesiz olan LPG Türkiye'ye sokulmayacak. Türkiye'de y·ll·k LPG tüketimi 2.5 milyon tona ula¹t·. Ancak bugüne kadar ithal edilen LPG'nin içeri»indeki, bütan, propan gibi patlay·c· madde oranlar· analiz edilemiyordu. Bu durum EPDK'y· harekete geçirdi. Kurul, ilk olarak LPG numunesi ala-

bilecek denetim elemanlar·n· e»itirken LPG denetimine özel numune kutular· geli¹tirdi. Altyap· çal·¹malar·n· tamamlayan kurul, mart ay·ndan itibaren sahaya inerek denetimlere ba¹layacak. Denetimlerde kalitesiz bulunan ürünün Türkiye'ye ithaline izin verilmeyecek, bu ürünü ithal etmeye çal·¹anlara da 600 bin lira ceza kesilecek. Denetimin zor ve zahmetli olmas· nedeniyle ilk etapta Türkiye genelinde say·lar· yakla¹·k 8 bini bulan otogaz istasyonlar· kapsam d·¹· tutuldu.

EPDK’dan 29 Firmaya 4 Milyon 250 Bin TL Ceza EPDK, petrol ve do»al gaz sektöründe faaliyet gösteren 29 farkl· firmaya toplam 4 milyon 250 bin TL'lik idari para cezas· kesti Enerji Piyasas· Düzenleme Kurumu (EPDK) petrol ve do»al gaz sektöründe faaliyet gösteren 29 farkl· firmaya toplam 4 milyon 250 bin TL'lik idari para cezas· kesti. Kurul ayr·ca 15 ¹irketten de 15 gün içerisinde yaz·l· savunmada bulunmalar·n· istedi. EPDK'n·n idari para cezas· ve yaz·l· savunmalara ili¹kin kararlar· Resmi Gazete'de yay·mland·. Buna göre EPDK akaryak·t ve do»algaz piyasas·nda faaliyet gösteren 29 farkl· firmaya toplamda 4 milyon 250 bin TL'lik idari para cezas· kesti. Söz konusu kurul karar·nca kesilen

idari para cezalar·n·n, firmalara tebli» edildikten sonra 60 gün içerisinde firmalar·n cezay· EPDK'ya ödemi¹ olmas· gerekiyor. Bunun yan· s·ra EPDK 15 farkl· firmadan da yaz·l· savunma talebinde bulundu. Yaz·l· savunmalar· istenilen firmalar yine karar·n kendilerine tebli» edildi»i tarihten itibaren 15 gün içerisinde Kurul'a cevap vermek zorunda

TransAtlantic Petroleum Türkiye’de ôirket Satän Aldä Kanadal· enerji ¹irketi TransAtlantic Petroleum, Türkiye'de faaliyet gösteren Thrace Basin Natural Gas Corp ve Pinnacle Turkey adl· iki do»algaz ¹irketinin 154.4 milyon dolara ba»l· bir birimi taraf·ndan sat·n al·naca»·n· aç·klad·. Söz konusu sat·n almayla ilgili opsiyon anla¹mas·n· kas·m ay·nda imzalayan TransAtlantic Petroleum, 100 milyon dolar nakit ödeme yapacak ve ana ¹irketin 18.5 milyon adet adi hissesini verecek. ¼ki ¹irket Trakya'da günde 25 milyon metreküp do»algaz üretiyor.

Petrol ve Doøalgazdan 31.7 Milyar TL ÖTV Tahsilatä Gerçekleõti Maliye Bakan· Mehmet ¸im¹ek, 2010 y·l·nda petrol ve do»algaz ürünlerinden al·nan özel tüketim vergisi (ÖTV) tahsilat·n·n 31.7 milyar TL oldu»unu söyledi. 2011 y·l·nda da 34,8 milyar TL düzeyinde ÖTV geliri tahsilat· beklediklerini belirten ¸im¹ek "kesinlikle herhangi bir vergi art·¹· öngörülmemi¹tir" dedi. Maliye Bakan· Mehmet ¸im¹ek, MHP Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin`in akaryak·t ürünlerine yap·lan zamlara ili¹kin soru önergesini yan·tlad·. Ham petrolün varil fiyat·nda 1 Ocak 2010 tarihine göre 15 Ocak 2011 tarihinde yüzde 26,4 oran·nda art·¹ oldu»unu ifade eden ¸im¹ek, 1 Ocak 2010 tarihinde geçerli olan akaryak·t ürünlerinden al·nan ÖTV maktu tutarlar·nda ise günümüze kadar herhangi bir de»i¹iklik yap·lmad·»·n· bildirdi.

14 ŞUBAT 2011


ŞUBAT 2011 15


- Güncel

www.dogalgazhaberleri.com

EPDK ve GAZBùR Bursa’da Buluõtu EPDK ve GAZBÛR 2011 YÑlÑ Sektörel DeÚerlendirme ToplantÑsÑ Bursa’da gerçekleØtirildi. 11-13 ¸ubat 2011 tarihlerinde Uluda» Grand Yaz·c· Otel'de gerçekle¹tirilen 2011 y·l· Sektörel De»erlendirme Toplant·s·'na EPDK Ba¹kan· Hasan Kökta¹, EPDK Kurul Üyeleri, GAZB¼R Genel Ba¹kan· Mehmet Kazanc·, GAZB¼R Yönetim Kurulu üyeleri, gaz da»·t·m ¹irketlerinin yöneticileri ve EPDK uzmanlar· kat·ld·lar. Toplant·n·n sonunda gerçekle¹tirilen de»erlendirme oturumunda EPDK Do»al Gaz Piyasas· Dairesi Ba¹kan· ¼smail Karahan görü¹ülen hususlara ili¹kin bir sunum yapt·. Karahan, sorunlar·n ortadan kald·r·lmas· için sektör taraflar·n·n özverili davranmas· gerekti»ini söyledi. Toplant·da tarife metodolojisinin görü¹üldü»ünü belirten Karahan, tarife metodolojisiyle alakal· EPDK çal·¹mas·na ili¹kin GAZB¼R'in görü¹ünün 21 ¸ubat 2011 tarihinde EPDK'ya iletilmesinin kararla¹t·r·ld·»·n· söyledi. Da»·t·m ¹irketlerinin lisans bölgelerinde zorunlu nedenlerle yat·r·m yapamad·klar· bölgeler için, Kurumun de»erlendirme yapmas· istenildi»ini belirten Karahan, "¸ebeke yap·m faaliyetine engel te¹kil etti»i belgelendirilebilen tüm gerekçeler Kurumumuz taraf·ndan de»erlendirilecektir" dedi. EPDK Do»al Gaz Piyasas· Dairesi Ba¹kan· ¼smail Karahan, mevzuatta mevcut durum-

DoÚalgaz daÚÑtÑm sektörünün, kendi elimizle oluØturulmuØ bu sektörün saÚlÑklÑ bir biçimde ilerlemesinin yükümlülüÚü yine bizim üzerimizdedir. Bu sektörün geleceÚi açÑsÑndan kimsenin endiØe etmesine gerek yoktur. 16 ŞUBAT 2011

EPDK Ba¹kan· Hasan Köktaõ,

GAZB¼R Genel Ba¹kan· Mehmet Kazancä,

da 5 gün olan abonenin gaz kullan·m·na ba¹lanmas· süresinin "Abonenin do»al gaz·, gaz açma randevu talebinden itibaren en geç 10 gün içinde tesisat·n kontrolü yap·l·r, uygun bulunmas· halinde kullan·ma aç·l·r" olarak revize edilmesine ili¹kin GAZB¼R talebinin Kurum taraf·ndan de»erlendirilece»ini belirtti. . Karahan, mevzuatta yer alan abonelerin ön ödemeli sayaç kullan·m taleplerine ili¹kin hükmün, uygulamada yanl·¹ yorumlar yap·lmas· nedeniyle, ilgili da»·t·m ¹irketinin uygun görmesi halinde olumlu de»erlendirilece»i ve uygulaman·n buna göre yap·laca»·n·n net anla¹·laca»· ¹ekilde revize edilmesi talebiyle ilgili olarak, Do»al Gaz Piyasas· Mü¹teri Hizmetleri Yönetmeli»inde de»i¹iklik yap·laca»·n· söyledi.

GAZB¼R Yönetim Kurulu Ba¹kan· Mehmet Kazanc· ise yapt·»· konu¹mada toplant·n·n verimli geçti»ini belirterek, "Süreç içinde geli¹mekte olan sektörümüzün ya¹ad·»· sorunlar·n· birlikte de»erlendirdik. Problemleri çözümlemede oldukça yol kat etti»imizi dü¹ünüyorum. ¼lk defa bir anda bu kadar çok sorunu çözmü¹ gibi görünüyoruz. ¼n¹allah yan·lmayarak sonuca ula¹·r·z. Da»·t·m ¹irketleri EPDK'n·n öngördü»ü ¹ekilde yat·r·mlar·n· tamamlad·lar.Uluslararas· standartlarda arz·, mal güvenli»ini, can güvenli»ini sa»lad·lar. K·sacas· gaz sektörü rü¹tünü ispat etmi¹ oldu" diye konu¹tu. Konu¹mas·nda tarife metodolojisi konusuna de»inen Kazanc·, "Bizler, 8. y·l sonunda en kötü ihtimalle ¼GDA¸ veya Ba¹kentgaz


Güncel -

www.dogalgazhaberleri.com

EPDK Do»algaz Piyasas· Daire Ba¹kan· ùsmail Karahan

fiyatlar·na gelebilece»imizi dü¹ündük. Onu gördü»ümüz için böyle ç·lg·nca fiyatlar verdik. Bu, bizim için gelecekteki hedefti. Sektöre giri¹ bedelini ödedik. ¼GDA¸ ve Ba¹kentgaz'·n 25 y·ll·k çok büyük deneyimleri var. Bu büyük deneyimlere ve yat·r·m süreçlerini tamamlamalar·na ra»men ¼GDA¸ ve Ba¹kentgaz o fiyat· al·yorlarsa, yepyeni firmalar olarak bizim, bu fiyatlar· çok daha rahat alabilece»imizi dü¹ünüyorduk" ¹eklinde konu¹tu. Mehmet Kazanc·'n·n ard·ndan söz alan EPDK Ba¹kan· Hasan Kökta¹ ise Do»al Gaz Piyasas· Kanunu'nun yürürlü»e girdi»i 2001 tarihinden bugüne kadar geçen 10 y·ll·k süre içerisinde hem Türkiye do»al gaz

sektörünün olu¹umunun tamamland·»·n· hem de piyasa modelinin kuruldu»una dikkat çekti. Kökta¹, 10 y·ll·k süreçte mevzuat·n haz·rlan·p geli¹tirildi»ini, sektör oyuncular·n·n yar·¹malar sonucunda tespit edildi»ini, bu sektör oyuncular·n·n lisansland·r·larak sistem içine sokuldu»unu ve yat·r·mlara ba¹lan·ld·»·n· ve bütün bunlar·n k·sa olarak nitelendirilebilecek bir dönemde, yo»un bir çal·¹ma temposuyla gerçekle¹tirildi»ini söyledi. H·zl· büyümenin bir tak·m sorunlar·da beraberinde getirdi»ine dikkat çeken Kökta¹, "Dolay·s·yla bu sorunlar·n, hem sektörün dinamizminden hem de h·zl· büyümesinden kaynakland·»·n· dü¹ünüyorum. Do»al gaz sektörü; yaratt·»· konforun insanlar·m·z·n ya¹am kalitesine sa»lad·»· katk·n·n yan· s·ra, meydana getirdi»i ekonomik katma de»er ile istihdama sa»lad·»· olumlu katk· her geçen gün artmaktad·r. Dolay·s·yla h·zla büyüyen do»al gaz sektörü yak·n gelecekte Türkiye'deki en büyük piyasalardan bir tanesi olacakt·r. " dedi. Konu¹mas·nda tarife metodolojisi çal·¹malar·na ili¹kin bilgiler veren EPDK Ba¹kan· Hasan Kökta¹, "Bildi»iniz üzere tarife metodolojisi çal·¹malar·na ili¹kin ilk taslak 2009 y·l·nda haz·rland·. ¼lk tasla»·n haz·rlanmas·n·n üzerinden yakla¹·k 2 y·l geçti. Bu süre uzun gibi geliyor ama daha önce meto-

Bu metodolojiyi hazÑrlarken geçmiØe deÚil geleceÚe baktÑÚÑmÑzÑn altÑnÑ çizmek istiyorum. Temel prensiplerden bir tanesi budur. Bu sektör onlarca yÑl devam edecek olan bir sektördür. DolayÑsÑyla da geliØimini, dinamiklerini ve birçok hususu buna göre hazÑrlamaya çalÑØÑyoruz. Yani, ufkumuzu geleceÚe döndürerek hazÑrladÑÚÑmÑz bu metodoloji, geleceÚe odaklanmÑØ bir metodoloji olacaktÑr. dolojisi olmam·¹ do»al gaz sektörü yeni olu¹maktayken, böyle bir süre, olgunla¹ma ve tüm taraflar·n konuyu do»ru kavramas· aç·s·ndan gerekliydi. Öte yandan EPDK

ŞUBAT 2011 17


- Güncel

olarak yapt·»·m·z çal·¹malar·n interaktif ve kat·l·mc· olmas· da bu sürenin uzamas·nda etkili oldu. Çal·¹malar·n her a¹amas·nda sektörle metodoloji çal·¹malar·n· beraberce yapmaya gayret ediyoruz. Hedefimiz, tarife metodolojisinin, payla¹·mc· bir süreç

18 ŞUBAT 2011

www.dogalgazhaberleri.com

yönetimiyle, olabildi»ince az hasarl· ç·kar·lmas·n· sa»lamak" ¹eklinde konu¹tu. Kökta¹, "Yak·n geçmi¹te Kurulumuzda, GAZB¼R'i metodoloji konusunda dinlemi¹tik. Temel prensiplerden bir tanesi ¹udur;

olu¹acak metodoloji esas itibar·yla bir ki¹inin, bir dairenin metodolojisi de»ildir. Dolay·s·yla sonuçta Kurul Karar·yla ç·kar·lacak olan metodoloji, EPDK taraf·ndan do»al gaz da»·t·m sektörü için haz·rlanm·¹ bir metodoloji olacakt·r. Dolay·s·yla tüm arkada¹lar·m·z·n yakla¹·m biçimini buna göre sergilemesinde fayda vard·r diye dü¹ünüyorum. Yine bu metodoloji, hem literatürde hem de uygulama biçimi itibar·yla dünyadaki birçok örnek incelenerek haz·rlan·yor. Ama uluslararas· piyasadan bir tak·m standart ¹ablonlar· al·p da Türkiye'deki do»al gaz da»·t·m sektörüne bir metodoloji olarak tabii ki uygulam·yoruz. Ülkemizin kendi özel ko¹ullar· var. Dolay·s·yla bu ko¹ullar· metodoloji çal·¹mas· çerçevesinde dikkate al·yoruz. Tarifemiz uzun dönemli bir tarife olacak. Dolay·s·yla bu tarife, finansman temini için finansal enstrüman olarak kullan·lm·¹ olacak. Çünkü tüm dünyada bu metodolojiler, ayn· zamanda finansal piyasalardan bir finansman temini arac· olarak da kullan·labilmektedir. Dolay·s·yla bizim de bu dü¹ünceyle uzun dönemli bir tarife metodolojisine geçece»imizi ifade etmek isterim. Ayr·ca bu metodolojiyi haz·rlarken geçmi¹e de»il gelece»e bakt·»·m·z·n alt·n· çizmek istiyorum. Temel prensiplerden bir tanesi budur. Bu sektör onlarca y·l devam edecek olan bir sektördür. Dolay·s·yla da geli¹imini, dinamiklerini ve birçok hususu buna göre haz·rlamaya çal·¹·yoruz. Yani, ufkumuzu gelece»e döndürerek haz·rlad·»·m·z bu metodoloji, gelece»e odaklanm·¹ bir metodoloji olacakt·r. ¸unu çok aç·kl·kla belirtmek isterim ki; ihale modeline var·ncaya kadar bu sektörü EPDK kendi eliyle olu¹turdu. Dolay·s·yla


Güncel -

www.dogalgazhaberleri.com

kendi elimizle olu¹turdu»umuz do»al gaz da»·t·m sektörünün gelecekte de sa»l·kl· bir ¹ekilde yürümesini sa»lamak yine bizim görevimizdir. Bu nedenle hem metodoloji aç·s·ndan hem de di»er konular aç·s·ndan hiç kimsenin endi¹e etmesine gerek yoktur" diye konu¹tu. Konu¹mas·nda mevzuta çal·¹malar·na da de»inen EPDK Ba¹kan· Hasan Kökta¹, mevzuat· gözden geçirerek sadele¹tirme ve kendi içerisindeki çeli¹kileri ortadan kald·rmaya yönelik çal·¹malar· sürdürdüklerini ve bu konuda GAZB¼R'in kendilerine iletti»i tasla»· de»erlendirdiklerini söyledi. Kökta, sorunsuz bir sektör olmad·»· belirterek, "Biz sektörde olu¹an sorunlar·n zaman·nda ve h·zl· bir ¹ekilde giderilece»ini dü¹ünüyoruz. Sorunlar var ama bunlar· bir ¹ekilde çözece»iz. ¼ç tesisatlar·n periyodik kontrollerine ili¹kin usul ve esaslar·n belirlenmesinden tutun da sertifika ve tesise yönelik de»i¹iklikler, abone sayaçlar· gibi birçok konu iki gün boyunca görü¹üldü. Konular üzerinde önemli ölçüde bir anlay·¹ birli»i olu¹mu¹ gibi görülüyor. Bir k·s·m çözümler hali haz·rdaki yönetmeliklerin yorumlanmas· ve de»erlendirilmesiyle kendili»inden ortaya ç·kacak. Bir k·sm· da belki Kurulumuza sunulacak. Dolay·s·yla bu konular Kurulumuzda görü¹üldükten sonra en uygun karar ve sonuç ç·kacakt·r. Sonuç olarak, bu iki günlük çal·¹ma son derece ba¹ar·l· ve faydal· olmu¹tur. Çünkü amaca odaklanm·¹ bir toplant·d·r. Hava so»uk da olsa bizler tam bir aile s·cakl·»· içinde bir toplant· geçirdik" dedi. GAZB¼R Ba¹kan· Mehmet Kazanc· toplant· sonras·nda Gas Plus Dergisi'ne toplant·ya

ili¹kin de»erlendirmelerde bulundu. Kazanc·, 8 y·l önceki ihalelerde verdikleri fiyatlar ile sektöre giri¹ bedeli ödediklerini belirterek, bundan sonras· için belirlenecek tarifelerde makul bir kar marj·n·n mutlaka verilmesi gerekti»ini söyledi. Kendilerinin 8 y·ll·k dönem sonunda en kötü ihtimalle kar marjlar·n·n ¼GDA¸ ve Ba¹kentgaz'·n kar marj· ile e¹it olaca»·n· dü¹ündüklerini vurgulayan Kazanc·, 8. y·l sonras· için belirlenecek tarifelerin, ¼GDA¸ ve Ba¹kentgaz için belirlenen tarifelerden dü¹ük olmamas· gerekti»ini söyledi. Kar marjlar·n·n makul olmamas· durumunda baz· yat·r·mc·lar·n sektörden ç·kmay· dü¹ündü»ünü belirterek, "Makul kar marjlar· verilirse bugün sektörden ç·kmay· dü¹ünen yat·r·mc·lar sektörden ç·kmayaca»· gibi sektöre yabanc· sermaye ilgisi artacakt·r. Da»·t·m ¹irketleri

tarife yönüyle s·k·¹t·r·l·rsa, eninde sonunda bir ¹eylerden feragat etme durumunda kalabilirler. Ancak bunlar feragat edilebilecek ¹eyler de»il. Dolay·s·yla bütün bu kavramlar·n dü¹ünülerek karar verilmesi gerekiyor. Ticari bir ¹irket zarara bir yere kadar dayan·r, sonras·nda mutlaka tedbir almak zorundad·r ki zarar etmesin. Ama bu sektörde olacak en ufak bir kalite dü¹üklü»ü çok büyük s·k·nt·lar yaratacakt·r" diye konu¹tu. Mehmet Kazanc·, reel makul getiri oran·n elektrik sektöründen farkl· olmas·n· talep ettiklerini, çünkü do»al gaz·n ikame edilebilen bir ürün oldu»unu söyledi. Kazanc·, ayr·ca varl·k taban· hesaplan·rken, yat·r·mlar·n enflasyona göre güncellenmesi, ba»lant· bedellerinin ve amortismanlar·n varl·k taban·ndan dü¹ülmemesinin sektör aç·s·ndan önem ta¹·d·»·n· söyledi.

ŞUBAT 2011 19


- Güncel

www.dogalgazhaberleri.com

ùGDAô’än Yeni Hedefi 100 Bin Öørenci ÛGDA×, 50 bin ilköÚretim okulu öÚrencisini, doÚalgazÑn güvenli kullanÑmÑ konusunda bilinçlendirdi. ¼stanbul'un do»algaz da»·t·m·n· sa»lamak üzere 25 Aral·k 1986 tarihinde kurulan ¼GDA¸, "¼lkö»retim Okullar·nda Güvenli Do»algaz E»itimi" projesi üçüncü dönem uygulamalar· sona erdi. Proje ile 6,7 ve 8'inci s·n·fta okuyan 50 bin ilkö»retim okulu ö»rencisi, do»algaz·n güvenli kullan·m· konusunda bilinçlendirildi. Hedef 100 bin ö»renci. ¼stanbul'un havas·n· temizlemek üzere 26 y·l önce kurulan ¼GDA¸, ilkö»retim okulu ö»rencilerini do»algaz·n güvenli ve do»ru kullan·m· konusunda bilinçlendirmek için May·s 2010'da e»itim projesi ba¹latt·. Do»algaz·n güvenli kullan·m·n·n anlat·ld·»· e»itimlerde ö»renciler ayr·ca; do»algaz·n en çevreci, en konforlu yak·t türü oldu»unu da ö»rendiler. Bugüne kadar üç dönemi uygulanan projenin 1'inci döneminde 14 ilkö»retim okulunda 10 bin; ikinci döneminde 73 ilkö»retim okulunda 20 bin; 3'üncü döneminde 45 ilkö»retim okulunda 20 bin ö»renciye ula¹·ld·. ¼GDA¸ projenin üç dönem uygulamas·yla ¼stanbul'un 10 ilçesinde, 132 okulda 50 bin ö»renciye do»algaz·n güvenli kullan·m· konusunda e»itim verdi. ¼GDA¸ abonelerini do»algaz·n güvenli kullan·m· konusunda bilinçlendirmek için her f·rsat· de»erlendirdiklerini belirten ¼GDA¸ Genel Müdürü Bilal Aslan; "Biz ilkö»retim okullar·nda do»algaz güvenli»i e»itimine ba¹larken büyük heyecan duyduk ve ula¹abildi»imiz kadar ö»renciye ula¹may· hedefledik. Bir y·ldan k·sa bir sürede 50 bin ö»renciye ula¹t·k ve onlar·n do»algaz kullan·m· konusunda daha bilinçli bireyler olmalar·na katk· sa»lad·k. 2011 y·l·nda da devam edece»imiz proje ile toplamda 100 bin ö»renciye ula¹may· hedefliyoruz." dedi. ¼GDA¸'·n do»aya ve çevreye duyarl· bireyler yeti¹tirmek amac·yla Prof. Dr. Recep Gülo»lu ile birlikte haz·rlad·»· e»itimin içeri»inde; do»algaz olu¹umu, ¼stanbul'da do»algaz kullan·m·ndan önce ya¹anan bunalt·c· hava kirlili»i, do»algaz kullan·m·ndan sonra dün-

20 ŞUBAT 2011

yada havas· en temiz metropollerden birine dönü¹tü»üyle ilgili bilgiler verildi. E»itimlerde; ¼stanbul'da 1994-95 y·llar·nda k·¹ aylar·nda kükürtdioksit oran· ortalama 250 mikrogram iken ¼GDA¸'·n çal·¹malar· ve do»algaz kullan·m·n·n yayg·nla¹mas·yla birlikte bu oran·n 10 mikrograma dü¹ürüldü»ü anlat·ld·. (Dünya Sa»l·k Örgütü'nün belirledi»i üst de»er 150 mikrogram/m3) Do»algaz·n çevre dostu bir yak·t türü olmas·n·n yan· s·ra sa»lad·»· yüksek konfor nedeniyle di»er yak·t türlerine oranla ya¹am kalitesini en çok yükselten insan dostu bir yak·t oldu»u vurguland·. Do»algaz·n güvenli kullan·m· konusunu içeren bir animasyon filminin de yer ald·»· e»itimlerde do»algazla ilgili do»ru bilinen yanl·¹lar hakk·nda bilgilerle birlikte, ö»rencilere do»algaz·n do»ru ve güvenli kullan·m·yla ilgili bilgilendirici materyaller da»·t·ld·. ¼stanbul'da güvenli do»algaz e»itimlerinin verildi»i baz· okullar ¹unlar: Bahçelievler'de; GSD E»itim Vakf·, Ali Haydar Günver, Fikret Yüzatl·, Org. E¹ref Bitlis, Siyavu¹pa¹a, Mevlana, Atatürk, Zeytinburnu'nda; Saniye-Sezgin Elmas, Ahmet Vefikpa¹a, ¸emsettin Sami, Celalettin Gözüsulu, Ziya Gökalp, Ayhan ¸ahenk, Dr. Resit Galip, Fatma Süslügil, Resat Tardu, Üsküdar'da; Y·ld·r·m Beyazit, Saffet

Çebi, Çaml·ca, Altunizade Hafize Özal, Hasan Tan, Necmiye Güniz, Kartal'da; ¼hsan Bayrakç·, Te»men Burak Evirgen, Cevizli, Mehmet Hilmi Altay, ¸eyh ¸amil, Hasanpa¹a, Nihat Erim, Be¹ikta¹'ta; Rahmi Kiri¹cio»lu, Mahmut Erseven, Bernar Nahum, Ali Yalkin, Cumhuriyet, 50.Y·l Süheyla Artam, Orgeneral Kami ve Saadet Güzey, Gazi Mustafa Kemal, Be¹ikta¹, Burak Reis, Anafartalar, ¸i¹li'de; Resneli Niyazibey, Harbiye, 19 May·s, Maçka, Abdurrahman Köksalo»lu, Mare¹al Fevzi Çakmak Pakmaya, Mustafa Sar·gül, Maltepe'de; 120.Y·l Ziraat Bankas·, Y·lmaz M·zrak, Altay Çe¹me, Kadir Has, Celal Av¹ar, Güzide Y·lmaz, ¸ehit Ö»r.Nevzat Akdemir, Kad·köy'de; Göztepe H.Halil Türkkan, Hüseyin Ayaz, Turhan Mediha Tansel, Kaptan Hasanpa¹a, 60.Y·l Anadolu, Nihat I¹·k, Zühtüpa¹a, Muratpa¹a, Eyüp'te; Fatih Sultan Mehmet, Feridun Tümer, Mehmet Akif Ersoy, Serdar Aksun, ¸ehit Ö»retmenler, Tantavi, 75.Y·l Ye¹ilp·nar, Ka»·thane'de; Gültepe, Metehan, Osman Faruk Verimer, Zafer, Mehmet Akif Ersoy, Tülin Manço, Yasar Do»u ilkö»retim Okullu.


Güncel -

www.dogalgazhaberleri.com

DemirDöküm’de Deøiõim Zamanä DemirDöküm, Türkiye genelindeki yetkili satÑcÑlarÑnÑ ve yetkili servislerini kurumsal bir çatÑ altÑnda topluyor.

DemirDöküm kurumsal kimlik çal·¹malar· kapsam·nda, Ankara'da yetkili sat·c· ve yetkili servis aç·l·¹lar·n· gerçekle¹tirdi. 8 ¸ubat Sal· günü yetkili sat·c·s· 3D Mühendislik ve yetkili servisi Tempo Teknik, 9 ¸ubat Çar¹amba günü de yetkili sat·c·s· Özay Do»algaz'·n ve yetkili servisi Kenan ¸im¹ek'in yenilenen yüzünü kamuoyuna tan·tmak amac·yla tören düzenledi. Ankara Özay Do»algaz'·n aç·l·¹ törenine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli»i Ba¹kan· (TOBB) Rifat Hisarc·kl·o»lu ve Ankara Ticaret Odas· (ATO) Ba¹kan· Sinan Aygün de kat·ld·. TOBB Ba¹kan· Rifat Hisarc·kl·o»lu aç·l·¹ta yapt·»· konu¹mada ticarette güçleri birle¹tirmenin önemine i¹aret ederek ortakl·k kültürünün geli¹tirilmesi gerekti»ini belirtti ve bir Türkiye markas· olan DemirDöküm ile dünya markas· Vaillant'·n güçlerini birle¹tirmesinin önemini vurgulad·. ATO Ba¹kan· Sinan Aygün konu¹mas·nda, DemirDöküm'ü uzun y·llard·r tan·d·»·n· ve takip etti»ini belirterek, DemirDöküm'ün geçmi¹ten

bu güne çok geli¹ti»ini vurgulad·. Ayr·ca bayilik sistemi büyüdü»ü takdirde ¹irketin büyüyece»ini, bu nedenle bayilere çok fazla destek olunmas· gerekti»ini belirtti. Aç·l·¹ta konu¹ma yapan DemirDöküm Yönetim Kurulu Ba¹kan· ve Genel Müdürü Christoph M. Grosser ¹unlar· söyledi: "DemirDöküm 57 y·ld·r gerek yurtiçinde gerekse yurt d·¹·nda gösterdi»i performansla büyük ba¹ar·lara imza atan bir marka. Son y·llarda ürünlerimizdeki kalite standard·n· yükseltmenin yan· s·ra yetkili sat·c· ve servis yap·lanmam·zda da büyük de»i¹imlere gidiyoruz. Bu y·l içinde Türkiye genelinde yetkili sat·c·m·z·n de»i¹en görsel kimliklerini sizlerle payla¹may· hedefliyoruz. De»i¹en logomuz ve ba¹tan a¹a»· yenilenen yetkili sat·c·lar·m·z, DemirDöküm'ün de»i¹imi kucaklayan ve dinamik yüzünü sizlere yans·tacakt·r." DemirDöküm Sat·¹ ve Pazarlama Direktörü Erdem Ertuna ise aç·l·¹ta; "DemirDöküm

ülkemizde pek çok ilki gerçekle¹tirmi¹, gerek ülke ekonomisine sa»lad·»· katk· gerekse kaliteli ürün ve hizmetleriyle tüketicilerin be»enisini kazanm·¹ bir marka. DemirDöküm markas· çat·s· alt·nda siz tüketicilerimize hizmet veren yetkili sat·c·lar·m·z·n çal·¹ma standartlar·n· sistematik hale getirdi»imiz yeni i¹ modellerimizle, bu ülkeye hizmet etmek bizlere ayr·ca gurur veriyor. Yenilenen showroom'lar·m·za tüm Ankaral· vatanda¹lar·m·z· bekliyoruz" dedi. Ankara DemirDöküm Yetkili Servislerinin yeni servis hizmet noktalar·n·n aç·l·¹lar·nda bir konu¹ma yapan Vaillant Group Türkiye Servis Direktörü Aykut Babila "DemirDöküm'deki de»i¹im rüzgâr·ndan pay·n· alan yetkili servislerimiz yeni servis modelini yans·tan ve tüketicilere en iyi hizmeti verecek ¹ekilde olu¹turulan yeni hizmet anlay·¹· ve yeni yüzleri ile tüketicilerimizle bulu¹maya ba¹l·yorlar" dedi.

ŞUBAT 2011 21


- Güncel

www.dogalgazhaberleri.com

Wälo, Yetkili Servisleri ile Buluõtu WILO, Ûstanbul Via Otel’de düzenlediÚi toplantÑda yetkili servisleri ile bir araya geldi.

WILO'nun geleneksel "Yetkili Servisler Toplant·s·" 29 Ocak 2011 Cumartesi günü Via Otel'de gerçekle¹tirildi. Türkiye çap·nda 70 yetkili servisin kat·ld·»· toplant·da sat·¹ sonras· hizmetler alan·nda 2010 y·l·nda yürütülen çal·¹malar·n yan· s·ra 2011 hedef ve beklentileri payla¹·ld·. Toplant·da yapt·»· konu¹mada pompa ve pompa sistemleri sektörünü de»erlendiren WILO Türkiye Genel Müdürü ve Yak·n Do»u Bölge Müdürü Ercüment Yalç·n, 2010'un WILO için verimli bir y·l oldu»unu ve 2011'den beklentilerinin yüksek oldu»unu aç·klad·. WILO'nun ba¹ar·s·nda sat·¹ sonras· hizmetlerin büyük önemi oldu»unu belirten Yalç·n, bu alanda kalite ç·tas·n·n her geçen

22 ŞUBAT 2011

gün yükseldi»ine dikkat çekti. Hedeflerinin yüzde 100 mü¹teri memnuniyetini yakalamak oldu»unu söyleyen Yalç·n, 2011 y·l·n·n ilk çeyre»inde WILO Merkez'in Tuzla Orhanl· bölgesinde bulunan sektördeki ilk Leed sertfikal· ye¹il binaya ta¹·nacak olmas·n·n mutlulu»unu ya¹ad·»·n· belirtti. Ercüment Yalç·n WILO'nun e»itime verdi»i öneme de de»inerek, servis ve hizmetler alan·nda bu y·l da yo»un bir e»itim takvimi haz·rlad·klar·n· sözlerine ekledi. Yalç·n'·n ard·ndan söz alan WILO Türkiye Bina Teknolojileri Sat·¹ Müdürü Özgür O»ur, sat·¹ sonras· hizmetler ile ilgili 2010 y·l·n·n genel de»erlendirmesini yapt·. WILO Türkiye Sat·¹ Sonras· Hizmetler Müdürü Tolga Ünal

ise 2011 y·l· hedeflerini kat·l·mc·lara aktard·. Toplant·ya konuk konu¹mac· olarak kat·lan Dr. Murat Bilgili ise "Kurumsal Aidiyet ve ¼leti¹im" konulu bir seminer verdi. En ba¹ar·l· Yetkili Servislerin ödül ald·»· törenle sona eren toplant·da, "En Yüksek Ciro" alan·nda Akser Teknolojik Hizmetler Ltd. ¸ti., "En Yüksek Büyüme" alan·nda Vilteksan Teknik Tesisat Sistemleri Ltd. ¸ti. liderli»e ula¹t·. 2010 y·l·ndaki ba¹ar·l· çal·¹malar· ile Hür Teknik firmas· "WILO Kurumsal Geli¹im Ödülü"ne hak kazand·. Gerçekle¹tirdi»i yenileme projeleri ve hizmet kalitesindeki performans· ile Aytaç Elektrik ve Bobinaj firmas· "En Ba¹ar·l· Yenileme" ve "En ¼yi Hizmet" kategorisinde 2 ayr· ödül birden ald·.


ŞUBAT 2011 23


- Güncel

www.dogalgazhaberleri.com

Ayvaz, Aspen Aerogels Markasänän Türkiye Distribütörü Oldu Ayvaz; dünyanÑn en iyi yalÑtÑm malzemelerinden biri olan aerojeli endüstriyel uygulamalarda ve yapÑ sektöründe kullanÑma uygun hale getiren Aspen Aerogels firmasÑnÑn Türkiye distribütörü oldu. Dünyan·n en hafif kat· maddesi ve en iyi yal·t·m malzemelerinden biri olarak Guinness rekorlar kitab·na giren aerojeli, endüstriyel uygulamalardaki ve yap· sektöründeki yal·t·m ihtiyaçlar·n· kar¹·layabilmek için geli¹tiren Aspen Aerogels firmas·n·n Türkiye distribütörü Ayvaz oldu. Anla¹ma çerçevesinde firman·n geli¹tirmi¹ oldu»u tüm yal·t·m ürünlerini Türkiye pazar·na sunmaya ba¹layan Ayvaz, ürünün e¹siz yal·t·m yetene»inin özellikle yap· sektöründeki önemine dikkat çekmek için 24 Ocak'ta ¼stanbul Avantgarde Hotel'de mimarlarla bulu¹tu. Ayvaz, yal·t·m sektöründe ç·»·r açan Aerojel maddesi ile ilgili ülkemizdeki bilgi eksikli»inin önüne geçmek ve Aspen Aerogels ürünlerini, kullan·m alanlar·yla birlikte detayl· ¹ekilde hedef kitlelerle payla¹mak için Aspen Aerogels web sitesini Türkçe olarak yay·n hayat·na ba¹latt·.

24 ŞUBAT 2011

www.aspenaerogels.com.tr adresinde yay·n hayat·na ba¹layan site; aerojel ile ilgili teknik bilgileri, Aspen Aerogels ürünlerinin uygulama videolar·n·, yap· sektöründe ve endüstriyel anlamda ürün kullan·m alanlar·n· detayl· ¹ekilde tüketicilere aktar·yor. Ayr·ca "Ürün Cetveli" sayfas· sayesinde, site ziyaretçilerine, hangi ko¹ullar için hangi ürünü seçmeleri gerekti»i konusunda bilgilendirme tablosu sunuluyor.

Aerojel nedir? Aerojel, içerisindeki s·v· bile¹eni hava ile de»i¹tirilmi¹ olan silikon tabanl· kat· maddelerdir. En geli¹mi¹ fiberglas yal·t·m malzemesinden 39 kat daha fazla yal·t·m gücüne sahip olan aerojelin çok dayan·kl· bir yap·s· vard·r. Aerojel, bilinen köpüklerden ve di»er yal·t·m maddelerinden çok daha üstün özelliklere sahiptir. Öyle ki, oksijen kayna»·yla do»rudan verilen ate¹i bile yal·tabilmektedir.

Serhan ALPAGUT


www.dogalgazhaberleri.com

Söyleşi -

ŞUBAT 2011 25


- Güncel

26 ŞUBAT 2011

www.dogalgazhaberleri.com


Güncel -

www.dogalgazhaberleri.com

Gedik ùlk Yerli Üretim Toz Altä Kaynak Tozunu Piyasaya Sundu Gedik Kaynak, bugüne kadar ülkemizde üretilmeyen ve toz altÑ kaynak teknolojisi ile üretim yapan tüm sektörlerin ihtiyacÑ olan tozaltÑ “KAYNAK TOZU” nu Türkiye’de ilk kez üreten firma oldu. 2010 Kas·m ay· ba¹·nda test a¹amas·n· bitiren yeni toz üretim hatt· sayesinde ¹imdiye kadar yurt d·¹·ndan getirilen kaynak tozlar·, art·k Gedik tesislerinde "GeKa Flux" markas·yla üretilecek. Yurt d·¹·na ba»·ml·l·»· azaltacak bu yeni yat·r·m, ülke ekonomisine de katk· sa»layacak. Gedik Kaynak Genel Müdürü Edib Saraco»lu konu ile ilgili olarak "Tozalt· kaynak tekni»inde tozalt· kaynak telleri ve tozlar·, teltoz kombinasyonu ¹eklinde kullan·lmaktad·r. Bu kombinasyon s·ras·nda ana metala uygun ilave metalin hem kimyasal kompozisyon aç·s·ndan hem de istenen mekanik de»erler aç·s·ndan elde edilecek sonuçlar· son derece önemlidir ve sürekli üretici firman·n sorumlulu»unda olmak zorundad·r. Gedik olarak Türkiye'de ilk kez tüm kullan·c·lar·n her türlü taleplerine kar¹·l·k verecek ¹ekilde tozalt· kaynak tozu üretim hatt·m·z· yap·land·rd·k" dedi.

da mü¹terilerine komple çözümler üretmek konusunda önemli bir ad·m daha att·»·n· belirten Edib Saraco»lu, projenin ba¹ar·ya ula¹mas·nda ARGE bölümünün deste»inin yan· s·ra ¹irketin kalite yap·lanmas·n·n ve üstün üretim teknolojisinin büyük katk·lar· oldu»unu söyledi.

Gedik Kaynak yeni üretim hatt·nda rutil tip (alüminat rutil), bazik tip (alüminat bazik ve florid bazik), mangan silikat, sert dolgu telleri ve paslanmaz tozalt· telleri için tozalt· kaynak tozu üretiyor. Ayr·ca ARGE çal·¹malar·yla mü¹terilerin farkl· istekleri do»rultusunda yeni ürünlerin geli¹tirilmesiyle ürün çe¹itlili»i her geçen gün art·yor. 5000 ton/ y·l kapasite ile üretime ba¹layan tozalt· kaynak tozu üretim hatt·n·n kapasitesinin ilerleyen dönemde üç kat·na ç·kar·lmas·, böylelikle hem iç piyasan·n talebinin kar¹·lanmas· hem de ilk yerli üretim tozalt· kaynak tozunun ihraç edilmesi planlan·yor. Bu yat·r·mla birlikte Gedik Kaynak'·n bir dünya markas· olma vizyonu do»rultusun-

ŞUBAT 2011 27


- Güncel

Sosyal Medya’da

www.dogalgazhaberleri.com

Aygaz’a Büyük ùlgi

Aygaz Ekspres ile uydudan hÑzlÑ sipariØ olanaÚÑ sunan Aygaz, Iphone uygulamasÑ’ndan sonra Facebook sayfasÑyla da dikkat çekiyor. Bu y·l 50. kurulu¹ y·ldönümünü kutlayan Aygaz, teknolojiye büyük yat·r·mlar yaparak, hizmet kalitesini her geçen gün daha da art·r·yor. "Aygaz Ekspres" ile mü¹terinin telefon sipari¹lerini uydu üzerinden en yak·n araca yönlendiren Aygaz, talebi h·zla kar¹·l·yor.

IPhone uygulamas·, 15 Ekim 2010 tarihinde ba¹lad·. Apple Store'dan "Aygaz, tüpgaz, otogaz" anahtar kelimeleri girilerek indirilebilen uygulaman·n indirilme say·s· 1165'i geçti.

Aygaz, Iphone uygulamas·yla en yak·n bayi bilgisini ve yol haritas·n· an·nda tüketiciye sunuyor. Bu hizmetten yararlanmak için Iphone'nuna Aygaz uygulamas·n· indirenlerin say·s· dört ayda 1165'e ula¹t·. Aygaz, gerçekle¹tirdi»i tüm bu faaliyetleri geni¹ kitlelere ula¹t·rmak için konvansiyonel mecralar·n yan· s·ra, sosyal medyay· da kullan·yor. 13 Ocak'tan itibaren faaliyete geçen "Aygaz Tüpgaz" Facebook fan sayfas·, 4 haftada toplam 103 bin kez görüntülendi.

Bu uygulama ile kullan·c·lar bulunduklar· lokasyona göre; Aygaz tüplügaz, Aygaz otogaz ve Mogaz için en yak·n bayi bilgisini görebiliyor, adrese göre bayi arayabiliyor ve bayiye nas·l gidece»inin tarifini çizilen rotalar yard·m·yla edinebiliyor. Tüm ürünler için online sipari¹in de verilebildi»i uygulama ile Aygaz tüplügaz ve Aygaz otogaz için detayl· ürün, fiyat ve dönemsel kampanya bilgilerine güncel olarak ula¹·labiliyor. Güvenli»e ve hizmet kalitesine önem veren Aygaz, IPhone uygulamas· içeri»inde tüpgaz·n do»ru ve güvenli kullan·m·yla ilgili bilgileri de tüketiciye ula¹t·r·yor.

Teknolojideki geli¹melere paralel olarak dijital alandaki at·l·mlar·n· Aygaz Iphone ve Aygaz Facebook uygulamalar· ile art·ran Aygaz, 2006 y·l·ndan bu yana uygulanan uydudan sipari¹ sistemi olan, "Aygaz Ekspres" uygulamas·n·, çok yönlü ileti¹im kampanyas·yla duyurdu.

Ayr·ca, "Aygaz Hizmet Hatt·", tüpgaz kullan·m· ve süreçleri konular·nda sorular·na yan·t arayan kullan·c·lara an·nda cevap verebiliyor. ¸ikayet ve önerilere de online çözüm bulmak ad·na kullan·c·lar yorumlar·n· IPhone üzerinden iletebiliyor ve Aygaz Hizmet Hatt· taraf·ndan aranmay· talep edebiliyorlar.

Aygaz tüplügaz, Aygaz otogaz ve Mogaz markalar· için çe¹itli içerikleri bar·nd·ran Aygaz

13 Ocak 2011 tarihinde aktif hale gelen "Aygaz Tüpgaz" Facebook fan sayfas·, k·sa

sürede 4.389 ki¹i taraf·ndan be»enildi. 17 Ocak'tan itibaren Aygaz Tüpgaz Facebook sayfas·nda, "Tüpler Uzayda" reklam filmiyle bütünlük sa»layan "Tüpler Uzayda" yar·¹mas· düzenlendi. Aygaz markas· ile ilgili sorular·n yöneltildi»i yar·¹ma 21 gün sürdü. Kat·l·mc·lar, Facebook fan sayfas· üzerinden 1 dakika içerisinde en k·sa zamanda en çok soruya do»ru yan·t vermeye çal·¹t·lar. Yar·¹man·n yap·ld·»· "Aygaz Tüpgaz" Facebook fan sayfas·, 21 gün boyunca toplam 103 bin defa görüntülendi ve yar·¹maya 3.851 ki¹i kat·l·mda bulundu. Her gün en çok soruya en k·sa zamanda do»ru yan·t veren ilk 5 ki¹iye 12 kg'l·k Aygaz ev tüpü hediye edildi. Tüm yar·¹ma süresince toplamda en h·zl· ¹ekilde en çok soruya do»ru yan·t veren 5 ki¹iye ise barbekü hediye edildi. Aygaz "Tüpler Uzayda" yar·¹mas· ile hediye kazanan 110 ki¹iye, tebrik mektuplar· ve Parolu Aygaz kartlar· gönderildi. Yar·¹mac·lar, Parolu Aygaz kartlar·yla y·lsonuna kadar Aygaz Ekspres üyesi bayilerden hediyelerini alabilecekler. Ayn· zamanda, Paro avantajlar·ndan faydalanma ¹ans· da yakalayan yar·¹mac·lar; Parolu Aygaz kart ile yapacaklar· her Aygaz al·¹veri¹inde Paropuan kazanabilecek, ayr·ca özel kampanya dönemlerinde ekstra Paropuan ya da indirim avantajlar·ndan yararlanabilecekler.

28 ŞUBAT 2011


ŞUBAT 2011 29


- Söyle¹i

Bursagaz

www.dogalgazhaberleri.com

Müõteri Memnuniyeti Oranä 2010 Yälända

Yüzde 87 Düzeyine Ulaõtä Bizim için 2011 yÑlÑ SCADA ve GIS baØta olmak üzere teknolojik projelere aÚÑrlÑk verilen bir yÑl olacaktÑr. Sektör stratejilerini etkileyen bir kuruluØ olma yolunda büyük adÑmlar atmaktayÑz, müØteri memnuniyeti ve gaz arzÑ güvenliÚi de önemli stratejik amaçlarÑmÑzdandÑr. Bursagaz Genel Müdürü Ahmet Hakan Tola ile keyifli bir sohbet gerçekle¹tirdik. Bursagaz'·n geldi»i nokta ve önümüzdeki döneme ili¹kin hedefleri hakk·nda bilgiler veren Tola,"Sektör stratejilerini etkileyen bir kurulu¹ olma yolunda büyük ad·mlar atmaktay·z, mü¹teri memnuniyeti ve gaz arz· güvenli»i de önemli stratejik amaçlar·m·zdand·r" ¹eklinde konu¹uyor.

Käsaca kendinizden bahseder misiniz? 1972 Isparta - Senirkent'te do»dum. 1994 y·l·nda Bo»aziçi Üniversitesi Makine Mühendisli»i Bölümü'nden mezun olduktan sonra sektörün tecrübeli kurulu¹u ¼GDA¸ ¼stanbul Gaz Da»·t·m A.¸.'de çal·¹ma hayat·na ba¹lad·m. 2000 y·l·nda Marmara Üniversitesi Makine Mühendisli»i Yüksek Lisans e»itimimi tamamlad·m. ¼GDA¸'ta proje, yat·r·m ve pazarlama bölümlerinde yöneticilik yapt·ktan sonra 2005 y·l·nda Çal·k Grup'a geçerek Bursagaz'da Pazarlama ve Sat·¹tan sorumlu Genel Müdür Yard·mc·s· olarak çal·¹maya ba¹lad·m. HSV Kayseri Do»algaz Da»·t·m A.¸.'nin Çal·k Holding bünyesine kat·lmas· ile birlikte Nisan 2007'de Kayserigaz Genel Müdürü olarak görevlendirildim. 2010 y·l·ndan itibaren de Bursagaz Genel Müdürlü»ü görevini sürdürmekteyim.

Bursagaz'än bu gün itibariyle geldiøi nokta hakkända bilgi verebilir misiniz? Bursa ili mücavir alan s·n·rlar· içerisinde 30 y·l süreli do»algaz da»·t·m ve sat·¹ lisans·na sahip olan Bursagaz, 19 Nisan

30 ŞUBAT 2011

2004 tarihinde gerçekle¹tirilen özelle¹tirme ihalesi sonucu Çal·k Enerji taraf·ndan devral·nm·¹t·r. Sizin de bildi»iniz üzere 2008 y·l· Ekim ay·nda EWE AG Bursagaz'·n ana hissedar· durumuna gelmi¹tir. Böylece Türkiye'de do»algaz da»·t·m sektöründe ilk direkt yabanc· yat·r·m· olan "EWE AG ile stratejik ortakl·»·" gerçekle¹mi¹tir. Bursagaz, mevcut ortakl·k yap·s· göz att·»·m·zda % 80 EWE AG, % 10 Çal·k Enerji, % 10 Bursa Büyük¹ehir Belediyesi'nin pay sahibi oldu»unu görmekteyiz. Bu ortakl·k yap·s· sayesinde Bursagaz uluslararas· bir ¹irket konumuna gelmi¹tir. Özelle¹tirmenin ard·ndan h·zl· bir de»i¹im sürecine giren Bursagaz, yapt·»· kampanyalar ve tan·t·m faaliyetleri ile abone ve

gaz kullan·c· anlam·nda büyük bir art·¹ ya¹anm·¹t·r. Rakamlara bakt·»·m·z zaman 2004 y·l·nda 280.000 civar·nda olan abone say·m·z·n 2011 ¸ubat ay· baz al·nd·»· zaman 710.000 BBS aboneye ve 570.000 BBS gaz kullan·c·ya ula¹m·¹t·r. Y·ll·k 500.627.000 milyon m3 gaz sat·¹· ve 800.000.000 milyon m3 civar·nda da gaz ta¹·ma faaliyeti yap·lmaktad·r. Bilindi»i gibi bütün do»algaz da»·t·m ¹irketleri EPDK mevzuat·na uymak zorundad·r. EPDK özelle¹tirmelerinde gaz da»·t·m ¹irketlerinden istemi¹ oldu»u 5 y·l içinde lisans alan·ndaki imarl· alanlar bütününde do»al gaz kullanmak isteyen her mü¹teriyi tesis edece»i da»·t·m ¹ebekesine ba»lama yükümlülü»ünü Türkiye'de yerine getiren ilk do»algaz da»·t·m firmas· olman·n hakl· gurunu ya¹amakta-


Söyle¹i -

www.dogalgazhaberleri.com

y·z. Bu süreçte yapm·¹ oldu»umuz altyap· yat·r·mlar· h·zla devam etmekte olup, 2010 y·l· Aral·k ay· sonu dikkate al·nd·»·nda 341 km Çelik hat, 3.064 km Polietilen ana hat, 1.307 km servis hatt·, 164.999 adet Servis kutusu ve 157 adet bölge regülatörü imalat· yap·ld·»· görülmektedir. ¸ebeke büyüklü»ü dikkate al·nd·»·nda ise Bursagaz, ¼GDA¸ ve BA¸KENTGAZ'dan sonra ¹ebeke uzunlu»u en fazla olan do»algaz da»·t·m ¹irketi konumunda oldu»unu ve sektöründe 3. Büyük gaz da»·t·m ¹irketi durumunda bulundu»unu görmekteyiz. Mü¹teri memnuniyeti Bursagaz için olmazsa olmaz süreçlerden bir tanesidir. Özelle¹tirmenin ard·ndan h·zl· bir de»i¹im sürecinin sonucunda sadece abone ve gaz kullan·c· say·lar·m·z artmam·¹, Mü¹teri memnuniyeti oranlar·nda da gözle görülür bir art·¹ kaydedilmi¹tir. 2003 y·l·nda yüzde 54 olan Bursagaz mü¹teri memnuniyetini oran·n·, 2010 y·l·nda yüzde 87 düzeyine ula¹m·¹t·r. Gerçekle¹tirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile de 2004 y·l·nda yüzde 57 olan toplumsal fayda oran·m·z·n 2010 y·l·nda yüzde 84'de yükseltmeyi ba¹ard·k. Bursa'da kazand·»·n· Bursa'ya katma de»er yaratarak kullanan Bursagaz, Toplumsal bir ödev olan vergi konusunda da üzerine dü¹eni eksiksiz yapmaktad·r. Bu kapsamda Bursa Ticaret ve Sanayi Odas·'n·n geleneksel olarak gerçekle¹tirdi»i "Ekonomiye De»er

Katanlar" listesinde 2009 y·l·nda Kurumlar vergisinde Bursagaz ilk on firma aras·nda 8. S·rada yer alm·¹t·r,

2011 yälä hedefleriniz nelerdir? 2011 y·l· ana strateji tespitinde; Kurumsal itibar· art·rmak, Riskleri yönetmek ve Performans· geli¹tirmek olarak üç ana ba¹l·k belirledik. Bizim için 2011 y·l· SCADA ve GIS ba¹ta olmak üzere teknolojik projelere a»·rl·k verilen bir y·l olacakt·r. Sektör stratejilerini etkileyen bir kurulu¹ olma yolunda büyük ad·mlar atmaktay·z, mü¹teri memnuniyeti ve gaz arz· güvenli»i de önemli stratejik amaçlar·m·zdand·r.

yeniliklere önem verece»iz, bu kapsamda; gaz kesme-açma sürelerini optimize etme amaçl· el terminali ile gaz kesme açma, mü¹terilerin 2. sözle¹me i¹lemlerini evlerinin konforunda yapabilmeleri için evinde bordro sözle¹me, E-kent ile tahsilat, sahada gaz faturas· tahsilat· ve dijital ar¹iv projeleri gibi önemli projelerimizi gerçekle¹tirece»iz.. Bursagaz'·n sürekli yeni mü¹teri kazanma stratejisi kapsam·nda, yeni dönemde 25 bin yeni abone ve 27 bin yeni gaz kullan·c· almay· hedefliyoruz. Bu kapsamda Bursa halk·n· do»algaz·n konforuyla tan·¹t·rma amaçl· kampanyalar·m·z bu sene de devam edecek-

¸ebekenin yönetimini en üst seviyede tutma amaçl· olarak gerçekle¹tirilecek SCADA ve GIS projelerinin yan· s·ra; i¹letme baz·nda 2011 y·l·nda Kestel ¼stasyonu'nun kapasitesini 220 bin metreküpe ç·karmay· amaçlamaktay·z. OSB-4 ve Deri OSB istasyonlar·n·n devreye al·nmas·, Ölçüm Yönetiminin SAP ile Entegre edilmesi, ¼hbar Yönetim Sisteminin kurulmas· ve ¸ebeke Bütünsellik Yönetimi 2011 y·l· içerisinde planlad·»·m·z projeler aras·nda yer almaktad·r. Alt yap· çal·¹malar· kapsam·nda; 2011 y·l·nda 40 km polietilen ana hat ve 35 km servis hatt· dö¹emeyi tasarlamaktay·z, ayr·ca 4 bin adet servis kutusu montaj· hedefliyoruz. Mü¹teri hizmetleri süreçlerinde de teknolojik

ŞUBAT 2011 31


- Söyle¹i

tir. Hedefimiz ta¹·ma dâhil y·ll·k 1,5 milyar m3 gaz hacmine ula¹makt·r. Bu hedefle birlikte amac·m·z gaz sat·¹·n·n yan·nda verimli ve güvenli kullan·m konusunda da kullan·c·lar· bilinçlendirmektir. Bunun için, öncelikle okullarda olmak üzere çe¹itli seminerler yap·p, haz·rlam·¹ oldu»umuz bilgilendirme kitapç·klar·, yak·t kar¹·la¹t·rmas· bültenleriyle birçok ileti¹im arac·n· kullanarak bilinçlendirme çal·¹malar·n· yönetece»iz. 2011 y·l·nda mü¹terilerimize haz·rlam·¹ oldu»umuz kurumsal e-bültenle mail yoluyla bilgilendirme yapman·n yan·nda, do»algaz· ve Bursagaz süreçlerini ayr·nt·l· bir ¹ekilde anlatan abonelik ve sözle¹me esnas·nda mü¹terilerimize hediye edilecek olan yay·n·m·z ile bu yönde büyük yol kat edece»imizi dü¹ünüyoruz. ¼ki ayda bir 5.000 adet bas·lan ve ücretsiz olarak da»·t·lan Mavi&Ye¹il dergimiz 2011 y·l· içinde de Bursa halk·n·n be»enisine sunulmaya devam edilecek.

Bursagaz düzenlediøi ilginç kampanyalar ile de farkänä hissettirmekte.Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Bursagaz; 17 Nisan 2004 y·l·nda Özelle¹tirme ¼daresinden devrolduktan sonra Bursa'da lisans alan· içinde kalan tüm yerle¹im yerlerine do»algaz yayg·nla¹t·r·lmas· için çal·¹malara ba¹lad·k. Bu i¹lerini yaparken mü¹terilerinin memnuniyetini sa»-

www.dogalgazhaberleri.com

lamak ve güvenli do»algaz arz·n· kesintisiz yapmak için yo»un çaba gösterdik. 2011 y·l·na gelindi»inde lisans alan· içinde kalan tüm bölgelerine do»algaz· götürmenin hakl· gururunu ya¹amaktay·z. Yakla¹·k 7 y·ll·k zaman içerisinde do»algaz sektöründe birçok ilklere imza atarken pazarlama faaliyetlerinde de öncü ¹irket kimli»ini her zaman kabul ettirmeyi ba¹ard·k. Yapt·»· pazarlama faaliyetleri di»er do»algaz da»·t·m ¹irketlerine örnek te¹kil etmi¹tir. Pazarlama faaliyetlerinin en önemli parças· ise her y·l yapt·»· kampanyalar olmu¹tur. Bu kampanyalarda verdi»i hediyelerle dikkat çekmi¹, sundu»u f·rsatlar ile de Bursa halk·na önemli ekonomik katk· sa»lam·¹t·r. Do»algaz da»·t·m ¹irketleri içerinde abonelerine araba ve daire veren ilk da»·t·m ¹irketi olduk. Senelik bedava do»algaz, kombi, soba, 10 aileye bedava tatil, cep telefonu ve LCD televizyon vermi¹ oldu»u di»er hediyeleri olu¹turmaktad·r. Ayr·ca, her sene ba»lant· bedeli ve güvence bedeline taksit yaparak abonelere ödeme kolayl·»· sa»lanm·¹t·r. Bursagaz, her y·l sonunda yap·lan kampanya etkinlik oran· ve kampanya katk·lar·n· ölçerek mü¹terilerinin beklentilerini ve sonuçlar·n· da de»erlendirmektedir. Son y·llara gelindi»inde abonelerinden gelen geri bildirimlerle, kampanyalarda a»·rl·kl· olarak mü¹terilerine finans deste»i sa»layarak, ödeme

kolayl·»· f·rsat ile de çevreci, ça»da¹ ve ekonomik do»algaz· kullan·lmas·na yard·mc· olmaya çal·¹t·k. Bursagaz tüm kampanyalar·n· gerçekle¹tirirken yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve muhtarlar· da bilgilendirmek sureti ile ortak çal·¹malar yapmay·, Bursa'n·n do»as·na ve ekonomisine katk· sa»lamay· önemli bir görev edinmi¹tir. 2010 y·l·nda de»erlendirilen kampanya çal·¹malar· ve mü¹teri geri bildirimleri sonucunda, 2011 y·l·nda aboneleri için haz·rl·klar·n· sürdürmekte, önümüzdeki günlerde duyuraca»· kampanya için yo»un çal·¹ma yapmaktad·r.

EPDK'ca hazärlanmakta olan yeni Tarifeler konusunda gelinen noktayä deøerlendirir misiniz? Öncelikle EPDK tarifeler dairesinde bu konu ile ilgili çal·¹an ve gerçekten gayret gösteren i¹in ehli yönetici ve uzmanlar oldu»unu belirtmek istiyorum. ¸u anda tarife metodolojisi ile ilgili taslak çal·¹ma da belli bir olgunlu»a geldi. Tarife metodolojisi dünyadaki di»er örnekleri ile paralel ¹ekilde haz·rlan·yor. Ancak; metodoloji için örnek al·nan ve bizlerin k·yasland·»· ülke/¹irketler yakla¹·k 80 y·ll·k ¹irketler ve art·k olgunluk seviyesindeler. Türkiye'deki ¹irketler ise 2003 y·l·na kadar çok s·n·rl· bir alanda faaliyet gösterir iken, 2003 y·l·ndan itibaren özelle¹tirmeler ve ihalelerin de katk·s· ve devletin deste»i ile do»algaz

32 ŞUBAT 2011


www.dogalgazhaberleri.com

Söyleşi Söyle¹i

da»·t·m·nda bugün ¹ehir yat·r·mlar·n·n ço»unu tamamlam·¹ duruma gelinmi¹tir. Bu da sektörün devlete olan güveninin ve müte¹ebbis dü¹üncenin birle¹iminin bir sonucudur. Sektör henüz daha geli¹me safhas·ndad·r, bundan dolay· tarifelerimizin düzenlenirken yat·r·mc·y· te¹vik edecek unsurlar· bar·nd·rmas· gerekmektedir. Tarifeler ile ilgili son tasla»·n mevcut hesaplama ile kesinle¹mesi durumunda ¹irketlerin yükümlülüklerini kar¹·layamaz duruma geleceklerini, sektörün krize girece»ini ve orta vadede iflaslar·n ya¹anaca»·n· dü¹ünüyoruz. Geçmi¹te kaliteli hizmet için katland·»·m·z maliyetlerin yok say·lmamas· gerekmektedir. Biz makul, mant·kl· ve geçmi¹te gösterdi»imiz özverilerin göz ard· edilmedi»i, gelecekte de halk·m·za en güzel ¹ekilde hizmet vermemizi sa»layacak bir tarife beklentisi içerisindeyiz. Makul olmayan, abart·l·, kullan·c·ya ek yük getirecek bir beklentimiz yok. Zaten kar marj·m·z toplam gaz sat·¹ fiyat·n·n çok küçük bir dilimini kaps·yor ve tüm bu hizmetler bu kar marj· ile kar¹·lan·yor. Bursagaz olarak özelle¹tirme sonras·nda büyük bir özveri ile çal·¹arak Bursa halk·n·n tümüne hizmet verebilecek ¹ekilde ¹ebeke yat·r·mlar·m·z· tamamlad·k ve özelle¹tirme öncesine göre mü¹teri say·m·z· da yakla¹·k 3 kat·na ç·kard·k. Bu zaman diliminde kaliteli hizmet anlay·¹·m·z ile de hem yerel hem de uluslararas· alanda ödüller kazand·k. Yeni ç·kar·lacak tarife ile bu çabalar·m·z·n ve kaliteli hizmet anlay·¹·m·z·n sürdürülebilece»i bir tarife yap·s· talep ediyoruz. Bunun için de, yapt·»·m·z yat·r·mlar·n enflasyona ezdirilmemesini, geçmi¹teki gelirlerimizin yine geçmi¹te verdi»imiz hizmetlerin maliyeti olarak dü¹ünülüp, bugünkü tarifemizden bunlar·n dü¹ülmemesini talep ediyoruz. Ayr·ca yat·r·mlar·m·z·n kar¹·l·»·nda verilen getirinin geli¹mekte olan sektörümüzü desteleyen nitelikte ve sektörün risklerini de göz önünde bulunduran bir oranla de»erlendirilmesini talep ediyoruz. Beklentimiz bunlar·n da EPDK taraf·ndan olumlu kar¹·lanaca»· yönündedir."

ŞUBAT 2011 33


- ¸irket Haberleri

www.dogalgazhaberleri.com

ùGDAô, 14’üncü Üniversitelerarasä Reklam Yaräõmasä’nän Ana Sponsoru Oldu ¼GDA¸, Uluslararas· Reklamc·lar Derne»i'nin (IAA) düzenledi»i 14'üncü Üniversiteleraras· Reklam Yar·¹mas·'n·n ana sponsoru oldu. Türkiye'de reklam, pazarlama ve ileti¹im alan·nda e»itim gören tüm yüksekokul ve fakülte ö»rencilerinin kat·labildi»i yar·¹mada bu y·l "Çevre Dostu Do»algaz" konusu i¹lenecek. 25 y·ld·r ¼stanbul'un gaz da»·t·m·n· yapan ¼GDA¸ bu y·l, IAA'nin düzenledi»i Üniversiteleraras· Reklam Yar·¹mas·'n·n ana sponsoru oldu. "Çevre Dostu Do»algaz" konusunun i¹lenece»i yar·¹ma bilgisinin üniversiteler ile payla¹·lmas·n·n ard·ndan 32 üniversiteden 80 tak·m yar·¹maya ba¹vurdu. ¼GDA¸ Genel Müdürü Bilal Aslan, IAA'nin bu y·lki Üniversiteleraras· Reklam Yar·¹mas·'na sponsor olmaktan mutluluk duydu»unu belirterek, "25 y·ld·r do»algaz da»·t·m·n· yaparak ¼stanbul'un k·¹ günlerinde bile masmavi bir gökyüzüne sahip olmas·n· sa»lad·k. 1990'l· y·llarda ¼stanbul halk· hava kirlili»i nedeniyle soka»a ç·kam·yordu" dedi.

1994-95 k·¹ aylar·nda kükürtdioksit oran· Dünya Sa»l·k Örgütü'nün belirledi»i üst de»er olan 150 mikrogram/m3 ün çok üstünde seyrediyordu öyle ki baz· ilçelerde bu oran 600'lere ula¹m·¹t· diyen Aslan, ¼GDA¸'·n çal·¹malar· ve do»algaz kullan·m·n·n yayg·nla¹mas·yla birlikte bu oran·n 2010 y·l· verilerine göre 7 mikrograma dü¹ürüldü»ünü söyledi. Odun, kömür kullan·m·n·n azalmas·yla birlikte ¼stanbul'un havas·n·n temizlendi»ini ve daha sa»l·kl· hale geldi»ini belirten Aslan, ¹unlar· söyledi: "Do»algaz kullan·m·n·n, çevreden sa»l·»a, ekonomik ve verimli enerji kullan·m·ndan güvenli»e, ¹ehrin ekolojik yap·s·ndan ula¹·ma bir çok alanda olumlu etkileri var. IAA Üniversiteleraras· Reklam Yar·¹mas· ile ö»rencileri bu y·l, do»algaz ve çevre konusunda dü¹ünmeye, özgün fikirler ortaya ç·karmaya te¹vik edece»iz ve inan·yoruz ki gençlerin duyarl·l·»·yla çok ba¹ar·l· çal·¹malarla kar¹·la¹aca»·z." Yar·¹maya ba¹vuru yapan üniversite tak·mlar·n·n çal·¹malar·n· IAA ile payla¹malar·

ùzmirgaz Tiyatro Atölyesi Sahnelerde ¼zmirgaz, 2011 y·l·na yeni bir projeyle girdi.Daha önce ilkö»retim okullar·na yönelik olarak "Enerji verimlili»i ve Do»algaz" konulu e»itim seminerleri düzenleyen ¼zmirgaz, gelece»imiz olan çocuklara çevre bilincini ve tiyatrokültürünü a¹·lamak üzere ¼zmirgaz Tiyatro Atölyesi'ni kurdu. ¼zmir Valili»i ve ¼zmir ¼l Milli E»itim Müdürlü»ü taraf·ndan onaylanan proje kapsam·nda tiyatro atölyesi "A»aç Ev" adl· oyununu okullarda sergilemeye ba¹lad·. ¼lk olarak Konak ilçesinde yer alan okullarda gösterime ba¹layan "A»aç Ev" adl· oyun ö»retmen ve ö»rencilerin büyük be»enisini kazand·. Her hafta birinci kademe ilkö»retim ö»rencilerine sabah ve ö»leden sonra olmak üzere iki kez sahnelenen oyun, s·ras·yla di»er ilçelerde de sergilenecek.

34 ŞUBAT 2011

için son tarih 21 Mart. Çal·¹malar ön jüri taraf·ndan de»erlendirilecek ve elemeyi geçen tak·mlar 24 Nisan'da projelerini sunacaklar.

SENSùT Technologies Tarafändan ESGAZ Personeline Eøitim Sensit Technologies Firmas· CEO!su J. Scott Kleppe ESGAZ personeline kullan·lan do»al gaz kaçak arama cihazlar· hakk·nda ve üretilen yeni cihazlar hakk·nda e»itim verdi. Sensit Firmas· Türkiye distribütörü DMS firmas· arac·l·»· ile gerçekle¹en e»itimde Esgaz Acil Ekipleri taraf·ndan kullan·lan cihazlar hakk·nda ve cihazlar·n kullan·m·yla ilgili detayl· bilgilendirme yap·ld·. Sensit Technologies Firmas· Türkiye distribütörü DMS Genel Müdürü S·d·k Tunçtan, "Uzun zamand·r bu cihazlar· kullanan ESGAZ personeli ile özel bir e»itim düzenleyerek hem cihazlar·n daha bilinçli kullan·lmas·n· hem de cihazlar·n daha do»ru, kullan·c· talepleri do»rultusunda geli¹tirilmesi konusunda önemli bir toplant· gerçekle¹tirmi¹ olduk" dedi.


ŞUBAT 2011 35


SöyleşiHaberleri - ¸irket

www.dogalgazhaberleri.com

DemirDöküm Yetkili Servisleri Ödül Seyahati Tayland’da Gerçekleõti DemirDöküm kalite ve mü¹teri memnuniyeti kriterlerine göre ba¹ar· gösteren ilk 10 DemirDöküm Yetkili Servisi'ni Tayland seyahati ile ödüllendirildi. DemirDöküm Yönetim Kurulu Ba¹kan· ve Genel Müdürü Christoph M. Grosser ve Vaillant Group Türkiye Servis Direktörü Aykut Babila'n·n kat·ld·»· ödül gezisi 09 - 15 Ocak tarihlerinde gerçekle¹ti. Aykut Babila düzenlenen toplant·da, yeniden yap·land·r·lan DemirDöküm Servis hizmetleri hakk·nda detayl· bilgiler verdi. Babila, yeni yap·lanmayla tüketicilerine verdikleri kalite standard·n· yükseltmeyi amaçlad·klar·n· ve DemirDöküm'ün servis hizmetlerinin rakiplerinden üstün oldu»unu vurgulamak amac·yla da sektördeki al·¹·lagelmi¹ servis yap·s·ndan s·yr·larak modern görünüme sahip yetkili servis a»· yaratt·klar·n· sözlerine ekledi. Aykut Babila, bu yap·lanma çal·¹malar· kapsam·nda, servislerin tüm iç ve d·¹ dizaynlar· yenilenirken, atölye ve yedek parça deposundan kullan·lan araçlara, elemanlar·n k·yafetlerinden el aletlerine kadar pek çok unsurun de»i¹ti»ini vurgulad·. Yetkili servislere özel olarak belirlenen gezi güzergahlar· sayesinde, yetkili servisler, Uzakdo»u'nun en eski ve görkemli kültürlerinden biri olan Tayland'·n say·s·z kutsal mekan ve tap·naklar·n·, kendine özgü mistik yap·s·n·, do»al güzelliklerini ve farkl· ya¹am biçimini yak·ndan tan·ma imkan· buldular.

Bursagaz’dan “2010 Yälänän Baõarälä ùç Tesisat Firmalaräna” Plaket Bursagaz taraf·ndan Ördekli Kültür Merkezinde, yakla¹·k 100 dolay·nda yetkili iç tesisat firmas·n·n kat·l·m· ile düzenlenen bilgilendirme toplant·s·nda; "2010 y·l· firma performans de»erlendirme" sonuçlar·na göre ilk 3 s·ray· payla¹an firmalara düzenlenen tören ile plaketleri ve te¹ekkür belgeleri verildi. Bursagaz, yetkili firmalar ile düzenli olarak yapm·¹ oldu»u payla¹·m toplant·s·nda, 2010 y·l·na ait gerçekle¹en; proje onay, tesisat kabul, bordro tesisat kabul, evinde sözle¹me oranlar· ile 2011 hedefleri ve projeleri hakk·nda bilgilendirme yap·ld·. Toplant·da 2010 y·l· içerisinde düzenlenen

36 ŞUBAT 2011

tesisat dönü¹üm kampanyas· ve 2011 y·l·nda yap·lmas· planlanan kampanya hakk·nda bilgiler verildi. Payla¹·m toplant·s·nda ayr·ca; Zetacad program·nda endüstriyel proje gönderim yöntemleri ve bina konumu seçimi hakk·nda Bursagaz ¼ç Tesisat Sorumlusu Ömer Alt·nok taraf·ndan bir sunum gerçekle¹tirildi.


Söyleşi -

ŞUBAT 2011 37


- ¸irket Haberleri

www.dogalgazhaberleri.com

Aygaz’dan 50. Yäl Hediyesi Aygaz, "50. Y·l·nda 50 TL Worldpuan" slogan·yla ba¹latt·»· kampanya ile toplamda 50 TL de»erinde Worldpuan kazanma f·rsat· veya 5 taksitte ödeme imkân· sunuyor. Kampanya kapsam·nda, 15 ¸ubat-15 Nisan tarihleri aras·nda Yap· Kredi World üye i¹yeri olan Aygaz bayilerinde, Worldcard'la tek ödemede yap·lan birinci ev tüpü al·¹veri¹ine 5 TL, ikinci ev tüpü al·¹veri¹ine 5 TL ve üçüncü ev tüpü al·¹veri¹ine 40 TL Worldpuan hediye ediliyor. Kampanya ile Aygaz mü¹terileri, toplamda 50 TL de»erinde Worldpuan kazanma f·rsat· veya 5 taksitte ödeme imkân· yakal·yor. Uygulamadan yararlanmak isteyen her mü¹teri kampanyadan toplamda maksimum 50

TL de»erinde Worldpuan kazanabilecek. Kampanya 50 TL üzerindeki pe¹in ve taksitli al·¹veri¹lerde geçerli olacak. Kampanya kapsam·nda Anadolubank, Fortis ve Vak·fbank Worldcard'lar· da kullan·labilecek. Mü¹terinin iste»i do»rultusunda pe¹in ödemelerde, ilk iki tüp al·¹veri¹inde 50 TL ve üzeri i¹lemlerde sistem taraf·ndan otomatik olarak 5 TL de»erinde Worldpuan tüketicinin kart·na an·nda yüklenecek. Üçüncü tüp al·¹veri¹inde kazan·lan 40 TL de»erindeki son Worldpuan ise kampanya sonunda karta yüklenecek. Bu puanlar 3 May·s 2011 tarihine kadar kullan·labilecek. Ödeme ¹eklinin taksitli olarak seçilmesi durumunda, tüketici 2 taksit veya 5 taksitle al·m yapabilecek.

En ùyilerin Tercihi Prins, En ùyi Ödeme Koõullaräyla Tüm dünyada birçok araç sahibinin ve önde gelen otomotiv üreticilerinin tercih etti»i Prins, ¹imdi Türkiye'ye özel çok özel bir kampanya ile kullan·c·lar·n· ve i¹ ortaklar·n· sevindiriyor. Prins'in otogaz dönü¹üm sistemlerini kullanabilmek ve araçlar·nda maksimum performans· en uygun fiyatla elde etmek isteyenler için, pe¹in fiyat·na 10 taksit imkan· sunuluyor. Araç performans·na pozitif katk·s·n·n yan·nda çevreci etkisiyle de ön plana ç·kan ve

bu alanda en çok tercih edilen marka olan Prins, ayn· zamanda uygun ödeme avantajlar· ile de fark·n· bir kez daha hissettiriyor. Pe¹in fiyat· 2.150 TL olan otogaz dönü¹üm sistemlerine, taksit avantajlar· ile ayda 215 TL kar¹·l·»·nda sahip olunabiliyor. Türkiye'de de ¼pragaz i¹birli»i ile birçok önemli çal·¹maya imza atan Prins, Türk araç kullan·c·lar·na yönelik f·rsatlar· ile de dikkat çekiyor. Otogaz dönü¹üm uzmanlar·, Prins'in otogaz dönü¹üm sistemlerinden fay-

dalanabilmek için kullan·c·lara bir çok farkl· alternatif sunuyor. En yak·n otogaz dönü¹üm uzman·na ve Prins hakk·nda ayr·nt·l· bilgiye ula¹mak için: http://www.prins.com.tr

ùZGAZ’dan Gaza Getiren Kampanya ¼ZGAZ GDF SUEZ, iç tesisat· olmayanlar için 15 ay vadeli kampanya ba¹latt·. 1 Mart -30 Haziran tarihleri aras·nda sürecek kampanya, bireysel iç tesisat·n· yapt·rmak isteyen vatanda¹lar· kaps·yor. Kampanyan·n tan·t·m·, Emexotel`de sertifikal· iç tesisat firmalar· ile düzenlenen toplant·da yap·ld·. Tüm sertifikal· tesisat firmalar·n·n kat·ld·»· tan·t·m toplant·s·nda bir konu¹ma yapan ¼ZGAZ GDF SUEZ Genel Müdürü ¼mad Erdo»an, geçen y·l yapt·klar· kampanyalarda büyük ba¹ar· elde ettiklerini söyledi. Geçen y·lki hedeflerine yüzde yüz ula¹arak 20 bin yeni

38 ŞUBAT 2011

gaz kullan·c·s·na ula¹t·klar·n· belirten Erdo»an, "Bu y·l da iç tesisat firmalar· ile birlikte önceki y·l·n ba¹ar·s·n· daha da yükselterek çok daha fazla abone ve iç tesisat dönü¹ümü yapmak için kampanyalar·m·z· ba¹latt·k." "Do»algaz konforunu daha fazla ki¹iye ula¹t·rmak için çal·¹malar·m·z devam ediyor. Herkese do»algaz·n faydalar·n· ve çevreci özelliklerini anlatmam·z gerekiyor. Bu çerçevede 20 bin evi ziyaret edece»iz. Ayn· ¹ekilde internet, tv ve benzeri ileti¹im araçlar· ile Kocaelililere ula¹arak, do»algaz kullan·m·na geçmeleri için kampanyalar yap·yoruz. Kampanyalarda en

önemli çözüm orta»·m·z iç tesisat firmalar·m·zd·r. Türkiye`deki da»·t·m bölgeleri içerisinde Kocaeli iç tesisat firmalar·n·n performans· aç·s·ndan örnek gösterilecek bir yerde. Birlikte çok güzel projelere imza att·k. Atmaya da devam edece»iz." dedi.


- Ürün Tan·t·m·

www.dogalgazhaberleri.com

Gedik’ten Yeni Bir Ürün: Basänç Düõürücü Vana 1967'de ba¹lad·»· TERMO marka vana üretimiyle, sektörünün en köklü kurulu¹lar· aras·nda yer alan Gedik Döküm &Vana A.¸., bugün ülkemizde en fazla vana çe¹idine sahip marka olarak öne ç·k·yor. Geli¹en sanayinin ve sektörlerin talepleri do»rultusunda kendi Ar-Ge'siyle, firmaya ait döküm tesislerinde üretti»i vanalarla sektörde pek çok ilke imza atan Gedik Döküm & Vana A.¸. 2011'de piyasaya yeni bir ürün sundu. Gedik Döküm & Vana A.¸.'nin Alman Mankenberg firmas·n·n lisans· ile Gedik tesislerinde Bas·nç Dü¹ürücü Vana üretimi ArGe projesi tamamland·. Endüstriyel tesislerde, ·s·tma tesislerinde ve enerji santrallerinde mevcut yüksek bas·nc· istenilen bas·nca dü¹ürebilen vanalar, örne»in 40 barl·k giri¹ bas·nc·n·, 0.02 ile 10 bar aras·nda istenen seviyeye ayarlayabiliyor. Gedik'in üretti»i TERMOMankenberg markal· Bas·nç Dü¹ürücüler, DN15'ten DN100'e kadar ebatlarda ve PN16 bas·nç s·n·f·nda üretiliyor.

Üretimde kulland·»· kaliteli malzemeler sayesinde piyasaya daha uzun ömürlü Bas·nç Dü¹ürücüler sunan Gedik Döküm & Vana A.¸.'nin üretti»i ilk prototipler, Mankenberg firmas·n·n laboratuarlar·nda test edildi ve kalite onay· ald·. Gedik Döküm & Vana A.¸., TUB¼TAK ve di»er kurum ve kurulu¹larla ortak geli¹tirdi»i Ar-Ge faaliyetleriyle 2011'de Türkiye pazar·na ¹imdiye kadar ülkemizde üretilmemi¹ yeni ürünler sunmaya devam edecek.

TORK Marka T-GV Model Gaz Valfleri TORK marka T-GV model gaz valfleri, elektrik beslemesi oldu»unda kapanan normalde aç·k el ile kurmal· solenoid valflerdir.Emniyet emniyet vanas· olarak kullan·l·rlar , normal çal·¹ma durumunda elektrik tüketmezler.Ürün ba»lant· çap· G1/2'den G2 kadar çe¹itlenebilmektedir.Ürün 12VDC den 220VAC gerilime kadar geni¹ bir besleme voltaj· aral·»·nda çal·¹abilir.En çok kullan·ld·»· uygulama gaz alarm cihaz· ile beraber kullan·m·d·r.Bu kullan·m ¹eklinde herhangi bir gaz kaça»· durumunda alarm cihaz·ndan sinyal alarak sisteme olan gaz giri¹ini otomatik olarak keser , tehlike geçtikten sonra tekrar el ile kurularak gaz geçi¹i sa»lan·r.Do»algaz , propan , hava ve di»er a¹·nd·r·c· olmayan gaz ak·¹kanlar·nda kullan·labilirler.Ürün tüm uluslar aras· standartlara uygundur, ayr·ca tüm kalite belgeleri , TSEK belgesi, ISO 9001-2008 belgesi, ROHS belgesi, GOST belgesi, CE belgesi , TSE belgesi bulunmaktad·r.

40 ŞUBAT 2011


ŞUBAT 2011 41


- Makale

www.dogalgazhaberleri.com

Ölçüm Açäsändan Servis Regülatörleri “Ne eksik, ne fazla; doÚru ölçüm” Do»algaz·n kayna»·ndan son kullan·c·ya ula¹·m· sürecinde yap·lan ölçümlerde birçok etken mevcuttur. Bu etkenlerden birisi de regülayon süreci ve dosyas· ile regülatörlerdir. Bu yaz·m·zda regülasyon olay·n· ve regülatörlerin ölçüm üzerine etkilerini incelemeye çal·¹aca»·z. Bilindi»i üzere do»algaz·n kaynaktan son kullan·c·ya ula¹mas· do»algaz bas·nçland·r·lmas· suretiyle sa»lan·r. ¼letim hatlar·nda boru hatlar·n·n yüksek kapasitede gaz ta¹·mlar· için gaz daha yüksek bas·nçlarda ta¹·n·r. Hat boyunca sürtünme etkisi ve hat üzeride kullan·lan çe¹itli ekipmanlardan kaynaklanan bas·nç dü¹ümü etkisi ile gaz·n ta¹·nmas· s·ras·nda bas·nç kayb· ya¹an·r. Bu bas·nç kayb· nihayet belli noktalarda(RMS, servis regülatörleri vs.) sabit bas·nçlara dönü¹türülür. Regülasyon esasen do»algaz·n son kullan·c·ya ula¹t·r·lmas· sürecinde farkl· bas·nç s·n·f·nda tasarlanan ta¹·ma ve da»·t·m hatt·na gaz·n verilmeden önce o hatt·n gerektirdi»i bas·nc·n verilmesi ilkesine dayan·r. Örne»in Türkiye için örnek vermek gerekirse, genel olarak 70 barla ta¹·nan gaz ¹ehir giri¹inde RMS-A istasyonlar·nda 20 bar bas·nca dü¹ürülür. ¸ehir içinde ise RMS-B istasyonlar·nda 20 bardan 4 bar a dü¹ürülür. Konut ve ticari kullan·c·lara gaz verilmeden önce servis regülatörleri ile 21 mbar yada 300 mbar bas·nçla sa»lan·r.

Sanayi kullan·c·lar·na ise RMS-C istasyonlar· ile 300 mbar yada 1 bar gaz sa»lan·r. Do»algaz·n 300 mbar dan daha fazla bas·nçla sa»lanan kullan·c·larda korrektör kullan·lmak suretiyle bas·nç, s·cakl·k ve gaz bile¹iminden gelen de»i¹kenler düzeltilir ve gaz sat·¹·nda faturaland·rma bu veriler üzerinden yap·l·r. Fakat gaz ölçümünün korrektörle düzeltilmedi»i ölçüm noktalar·nda regülatörler ölçüm sisteminin bir parças· durumundad·r. Bu nedenle tasar·m ve i¹letme s·ras·nda di»er görevlerinin yan·nda ilave olarak bu aç·dan da de»erlendirilmeleri önem ta¹·maktad·r. Türkiye'de EPDK(Enerji Piyasas· Düzenleme Kurumu) Do»al Gaz·n Faturaland·rmaya Esas Sat·¹ Miktar·n·n Tespiti ve Faturaland·r·lmas·na ¼li¹kin Esaslar Hakk·nda Tebli» uyar·nca düzeltilmi¹ hacmin bulunmas· amac·yla korrektör kullan·m· sadece 300 mbar üzeri sa»lanan bas·nçlarda zorunludur. Bütün dünyada oldu»u gibi evsel ve küçük sanayi ve ticari kullan·m·n sözkonusu oldu»u ve 21 mbar ve 300 mbar bas·nçta gaz sa»lanan noktalarda düzeltilmi¹ hacim regülatörden sa»lanan bas·nç verisi kullan·larak elde edilmektedir. Dolay·s·yla servis regülâtörlerinden sa»lanan bas·nç verisinin önemi burada ortaya ç·kmaktad·r. Ülkemizde giri¹ bas·nc· 4 bar'a kadar olan servis regülatörleri TS 10624, 100 bar'a

Doøalgaz ölçümünün korrektörle düzeltilmediøi ölçüm noktalarända regülatörler dolaylä olarak ölçüm sisteminin bir parçasä durumundadär. Ölçüm açäsändan regülatörlerin önemi bu noktada ortaya çäkmaktadär. 42 ŞUBAT 2011

Ali TEM Makine Mühendisi UGETAM Teknolojik Hizmetler ¸efi

kadar olan regülatörler ise TS EN 334 standard·na göre üretilmektedir. Servis regülatörlerinde dünyada ve Avrupa da harmonize olmu¹ bir standart bulunmamaktad·r. Yani hali haz·rda Avrupa genelinde her ülke kendi ¹artlar· çerçevesinde servis regülatörü üretmekte ve kullanmaktad·r. Türkiye'ye bak·ld·»·nda ise kullan·lan regülatörler genel olarak Fransa ile benzerlik göstermektedir. TS 10624 standard· regülatörlerle ilgili malzeme, mukavemet testleri, emniyet ekipmanlar· ve bunlar·n fonksiyon testleri, s·cakl·k ¹artlar·ndaki fonksiyonlar· gibi bir çok özelliklerini belirlemenin yan·nda bu yaz·n·n konusu olmas· dolay·s· ile regülasyon fonksiyonlar·yla ilgili parametreleri de tan·mlayan geni¹ bir yelpaze de kriterleri içerir. Regülasyon nedir? Regülasyon belli bir aral·kta de»i¹ken giri¹ bas·nc·ndaki bir ak·¹·n belli bir kesitte belirli debi aral·klar· için ç·k·¹ bas·nc·n·n belirli bir do»rulukta sabit tutulmas·d·r. Yandaki ¹ekilde görüldü»ü gibi regülasyon bir kesitte gerçekle¹ir. Q debiyi artt·rmak için ya P1 art·r·lmal· yada P2 azalt·lmal·d·r. P2 < Pk oldu»unda,


Makale -

www.dogalgazhaberleri.com

debi Q, P2 den ba»·ms·zd·r. Bu kesitin belirlenmesinde kritik bas·nç ve kritik h·z ilkesinden yararlan·l·r. Böyle bir kesitten en fazla kritik h·z kadar ak·¹ sa»lanabilir. Kritik bas·nç ve h·z geçen gaz·n özelliklerine ba»l·d·r ve a¹a»·daki formülle bulur.

belli bir aç·kl·»·nda ç·k·¹ bölgesinden daha fazla çekilen debi P2 bas·nc·n· dü¹ürecektir. P2 bas·nc·n·n dü¹mesiyle diyafram alt·ndaki bas·nç dü¹ecektir. Diyafram a¹a»· itilecektir. Kontrol eleman· yukar· hareket edecek ve regülasyon aç·kl·»· artacak ve P2 bas·nc· dengelenecektir. Ayn· ¹ekilde P1 bas·nc·ndaki art·¹ ve azal·¹ debinin artmas·-azalmas·na sebep olacakt·r. Dolay·s· ile P2 bas·nc·n·n artmas·na-azalmas·na sebep olacakt·r. P2 bas·nc·n·n artmas·-azalmas· diyafram· etkileyecek P2 ç·k·¹ bas·nc·n·n belli bir de»erde kalmas·n· sa»layacakt·r.

O, sabit bas·nçta gaz·n özgül ·s·s· (Cp), sabit hacimdeki özgül ·s·s·na (Cv)oran·d·r. Do»al gaz için 1,27-1,30 ve hava için 1,4. ôekil 2 ¼ki farkl· tasar·ml· çift kademeli servis regülatörünün kesit görünü¹leri

Pk : gaz·n kritik bas·nçtaki (Pk) yo»unlu»u. Vk : aç·kl·ktaki ve kritik s·cakl·ktaki (Tk) gazdaki ses h·z·. Vk | 300 - 400 m/s. Bas·nç ve h·z·n kritik de»erlere ula¹t·»· bu noktalarda P2 nin kritik bas·nc·n alt·nda olmas· durumunda debi a¹a»·daki formülle bulunur. Burada art·k debi en yüksek de»erine ula¹m·¹ ve ç·k·¹ bas·nc·ndan ba»·ms·z olarak de»i¹mektedir. Burada;

P0: P0=1 atm = 1013 mbar da gaz·n yo»unlu»u, T: gaz giri¹inin mutlak s·cakl·»· Sc: aç·kl·»·n profiline ba»l· faktör. Regülasyon ¹u ¹ekilde sa»lan·r; A giri¹ bölgesinde bas·nç P 1 , B ç·k·¹ bölgesinde bas·nç P2 dir. B ç·k·¹ bölgesi bas·nc· bir kol yard·m·yla regülatör aç·kl·»·n· kontrol eden bir kontrol eleman· ile ba»lant·land·r·lm·¹t·r. Kontrol eleman·n·n

ôekil 1 do»rudan etkili bir regülatörün temel elemanlar·

1 Ayar eleman· 2 Alg·lay·c· eleman 3 Nefeslik / egzoz hatt· 4 Harekete geçirici 5 Harekete geçirici mahfazas· 6 Alg·lama hatt· 7 Regülatör gövdesi 8 Vana oturma yüzeyleri 9 Oturma yüzeyi halkas· 10 Kumanda eleman· Do»rudan etkili regülatörlerin en basit modeli ¹ekildeki gibidir. Daha hassas regülasyon sa»lamak için servis regülatörlerinde regülasyon iki kademede sa»lan·r. Bu ¹ekilde daha hassas ç·k·¹ bas·nçlar· elde edilebilir. Türkiye'de gaz da»·t·m·nda kullan·lan servis regülatörleri genel olarak 1-4 bar giri¹ bas·nc·nda, 21 yada 300 mbar ç·k·¹ bas·nc·nda çal·¹maktad·r. Debi olarak ise 6, 10, 25, 50, 75, 100 Sm3/ saat kapasitelerde kullan·lmaktad·r. Baz· durumlarda bu regülatörler paralel ba»lant· ile daha yüksek kapasitelerde de kullan·l-

maktad·r. ¸ekilde 2 kademeli regülatör kesitleri görülmektedir. Regülatörün regülasyonla ilgili parametreleri nelerdir? Yukar·da k·saca çal·¹ma ilkesi, yap·s· ve görevlerinden bahsetti»imiz regülatörün ölçümü etkileyen parametreleri üzerinde dural·m. Yukar·da da ifade etti»imiz üzere regülatörlerin ölçümü etkileyen en önemli parametresi sayaçtan okunan debi miktar·n·n bir korrektör vas·tas·yla gerçek debi de»erine düzeltilmedi»i durumlarda ve regülatör sabit ç·k·¹ bas·nc·n·n sayaçtan geçen gaz bas·nc· olarak al·nd·»· durumlarda önem kazanmaktad·r. Bu durumda regülatör ç·k·¹ bas·nc· do»rudan gerçek debi de»erini etkileyen bir parametre haline gelir. Bu sebeple regülasyon grafi»i üzerindeki parametrelerin bilinmesi ve bu parametrelerin do»ru tespit edilmesi do»ru ölçüm için önemlidir. Regülatörler standarda göre giri¹ bas·nç de»erinin en dü¹ü»ü, en yükse»i ve orta bas·nc·nda olmak üzere 3 giri¹ bas·nc·nda test edilir. Bu üç giri¹ bas·nc·na göre ç·k·¹ bas·nçlar· elde edilir. Regülatörün debi-ç·k·¹ bas·nc· performans·n·n iyi olmas· için en az·ndan a¹a»·daki parametrelerin kulan· yerine ve tüketime göre do»ru seçilmesi gerekir.

ŞUBAT 2011 43


- Makale

www.dogalgazhaberleri.com

Doøruluk sänäfä (AC): Do»rulu»un müsaade edilen azami de»eri. Histerezis: Verilen bir hacimsel debi için iki ç·k·¹ bas·nç de»eri aras·ndaki fark. Giriõ basänç araläøä: Regülatörün verilen bir do»ruluk s·n·f·n· sa»lad·»· giri¹ bas·nç aral·»·. En yüksek debi(Q en fazla): Do»rulu»un sa»lanabildi»i en yüksek debi. Kilitleme basäncä: Kumanda eleman· kapal· konumda oldu»unda kontrol edilen de»i¹kenin ölçme noktas·nda meydana gelen bas·nç. Kilitleme basänç sänäfä (SG): Ayar de»erinin yüzdesi olarak a¹a»·daki gibi ifade edilen, gerçek kilitleme bas·nc· ile ayar de»eri aras·nda müsaade edilen azami pozitif fark. Kilitleme basänç bölgesi sänäfä (SZ): Regülatörün do»rulu»unu sa»layabilen en dü¹ük debinin En yüksek debi(Qen fazla) de»erine yüzde olarak oran·d·r. ôekil 3 Regülatör performans e»rileri Bir örnek vermek gerekirse, gaz da»·t·m piyasas·nda yayg·n olarak kullan·lan servis regülatörleri do»ruluk s·n·f·(AC) 10, Histerizis de»eri:10, Kilitleme bas·nç s·n·f·(SG):20, Giri¹ bas·nç aral·»· 1-4 bar, Kilitleme bas·nç bölgesi s·n·f·(SZ) %10 olan regülatörlerdir. Regülatör performans e»rileri son derece hassas ve karma¹·k bir ölçüm süreci sonucunda ortaya ç·kar. Bu e»rilerin belirlenmesiyle birlikte test edilen regülatörün debi-ç·k·¹ bas·nc· performans· hakk·nda bütün bilgiler ortaya ç·km·¹ olur. UGETAM Test Laboratuvar· debi-ç·k·¹ bas·nc· performans e»rilerinin olu¹turulmas· dâhil TS 10624 standard·n·n gerektirdi»i testleri akreditasyon kapsam·nda sunmaktad·r.

ôekil 4 Basitle¹tirilmi¹ regülatör performans e»risi parametreleri

Bu testler sonucu regülatörlerin performans e»rileri ortaya ç·kar·lmakta ve regülatörün istenen ¹artlar· sa»lay·p-sa»lamad·»· konusunda objektif de»erlendirme yapabilecek veriler ortaya ç·kmaktad·r. A¹a»·da istene ¹artlara uygun olan ve uygun olmayan regülatör performans grafikleri görülmektedir.

ôekil 5 UGETAM regülatör test ünitesi

44 ŞUBAT 2011

ôekil 6 Performans e»risi uygun olmayan örnek.


Makale -

www.dogalgazhaberleri.com

300 mbar çäkäõa sahip regülatörleri için çäkäõ basänçlarändaki her 13 mbar läk deøiõim %1 ölçme hatasä anlamäna gelir.Bu hatanän önlenmesine yönelik olarak tedbirler alänmalädär. 2- TS 10624 standard·na göre regülatörün ç·k·¹ bas·nc· ayarlamas· yap·ld·ktan sonra ayar ôekil 7 Performans e»risi uygun olan örnek.

UGETAM Test Laboratuvarä debi-çäkäõ basäncä performans eørilerinin oluõturulmasä dâhil TS 10624 standardänän gerektirdiøi testleri akreditasyon kapsamända sunmaktadär. Regülatör performans eørileri ölçümü ne derecede etkiler ? Yukar·da da bahsetti»imiz üzere regülatör gaz ölçümünün korrektörle düzelmeyen noktalar·nda regülatör ç·k·¹ bas·nç de»eri do»rudan bas·nç düzeltmesi olarak kullan·l·r. Dolay·s· ile bu noktada yap·lan ölçümün sa»l·kl· olmas· regülatör ç·k·¹ bas·nc·n·n ne kadar do»ru ölçüm yapmas·yla do»rudan etkilenir. 300 mbar ç·k·¹a sahip regülatörleri için ç·k·¹ bas·nçlar·ndaki her 13 mbar l·k de»i¹im yakla¹·k %1 ölçme hatas· anlam·na gelir. Bunun yan·nda yine yukar·da örnek regülatör özelliklerinde verildi»i gibi bir regülatörde kilitleme bas·nc·(yada kapama bas·nc·) do»ruluk s·n·f· bas·nc·ndan daha yüksek bir bas·nçt·r. Gaz tüketim gereksinimlerine uygun olmayan projelendirmelerde; örne»in dü¹ük tüketimli noktalarda en yüksek debi de»eri yüksek regülatörlerin kullan·lmas· kilitleme bas·nç bölgesinin geni¹ bir band olmas· anlam·na gelecektir. Bu

ise regülatörün dü¹ük debilerde yüksek ç·k·¹ bas·nc·nda bas·nç sa»lamas· ile e¹ anlaml·d·r. Yüksek ç·k·¹ bas·nc·n·n ölçüme kay·p olarak yans·d·»·n· belirtmi¹tik.

Sonuç; Ne yapälmalädär? Nelere dikkat edilmelidir ? Bütün bu aç·klamalardan sonra sa»l·kl· bir ölçüm için regülatör kullan·m·nda a¹a»·daki hususlara dikkat edilmesi önemli hale gelmektedir: 1- Projelendirme a¹amas·nda regülatör seçimi yap·l·rken kullan·m yerinin(tüketim noktas·n·n) ¹artlar·n·n dikkate al·narak regülatör tespitinin yap·lmas· ve bu ¹artlara uygun regülatörlerin kullan·lmas·. Bu aç·dan bak·ld·»·nda dü¹ük tüketimli noktalarda yüksek kapasiteli regülatörlerin kullan·m· sak·ncal·d·r. Regülatör dü¹ük debilerde daha yüksek ç·k·¹ bas·nc· sa»lama e»ilimindedir. Servis regülatörlerinin tüketime göre do»ru seçimi ba¹ka bir aç·dan da önem ta¹·r; bu regülatörler a¹·r· ak·¹ durumunda ak·¹· kesme gibi bir görevi de yerine getirir. E»er dü¹ük tüketimli bir yere yüksek kapasiteli bir regülatör seçilirse burada a¹·r· ak·¹ sebebiyle gaz·n kesilmesi gereken bir ak·¹ta regülatör gaz· kesmez, güvenli olmayan bir ak·¹ meydana gelir. Örne»in 25 m3/h gerekli bir tüketim noktas·nda yakla¹·k 35 m3/h debilerden sonra ak·¹ regülatör kapama sistemiyle kesilir. Ayn· tüketime 50 m3/h regülatör seçildi»ini dü¹ünelim. Bu durumda ak·¹·n kesilmesi yakla¹·k 75 m3/h civar·nda gerçekle¹ecektir. Regülatör sonras· bir hat noktas·nda bir hasar durumunda ak·¹·n kesilmesi gereken bir yerde hala ak·¹ devam edecektir.

mekanizmas·n·n tekrar ayar yap·lamayacak biçimde kapat·lmas· gereklili»i mevcuttur. Bu kapsam d·¹·nda kullan·lan regülatörlerde ise bu ¹art aranmaz. Bu durum ç·k·¹ bas·nc· ayarlanabilen regülatörlerin ç·k·¹ bas·nçlar·n·n de»i¹tirilmesine imkan sa»lamaktad·r. Bu aç·dan dü¹ünüldü»ünde ayarlama yap·labilen regülatörler d·¹ar·dan yap·labilecek müdahalelere kar¹· damgalama vb. gibi önlemleri gerekli k·lmaktad·r. 3- Do»rudan ölçüm yapan ve faturaland·rmaya esas te¹kil ölçüm cihazlar·(sayaç gibi) 3516 say·l· ölçüler ve ayar kanunu çerçevesinde kalibrasyona ve muayeneye tabidir. Bu kalibrasyon ve muayene bir dizi akreditasyon, denetim, kontrol faaliyetini kapsar. Bu kapsamda her sayaç birebir ölçüm ve muayeneden sonra piyasaya arzedilir. Hatta bir sayac·n kalibrasyonun yap·ld·»· referans cihaz da bu muayeneye tabidir. Bunun yan·nda do»rudan ölçüm yapmayan fakat ölçüme dolayl· etkisi olan bir regülatör için bu tarzda bir denetim sözkonusu de»ildir. Böyle bir sistematik denetimin olmad·»· bir alanda regülatörlerin ölçüm kalitesinin iyi olmas· regülatör tedarik eden ki¹i/kurulu¹a kalmaktad·r. Bu aç·lardan bak·ld·»·nda, regülatör ölçümlerinin sa»l·kl· yap·lmas· için regülatörlerin numune baz·nda performans testlerinin yap·lmas·, imalatç· ölçüm cihazlar·n·n kar¹·la¹t·rmal· kontrolü gibi faaliyetler yararl· olacakt·r.

Kaynakça: 1-) TS EN 334 Gaz Bas·nç Regülatörleri Giri¹ Bas·nc· 100 Bar'a kadar olan TSE 2-)Bas·nç Regülatörleri Gaz De France 3-)TS 10624 Gaz regülatörleri yan·c· gazlar(do»algaz, havagaz· ve LPG) için TSE giri¹ bas·nc· 0,4MPa(4 bar)'a kadar

ŞUBAT 2011 45


KAYSERúGAZ, NOVATEL Haberleüme Dan×ümanl×ù×nda MOTOROLA Ürünleriyle Dijital (Say×sal) Telsiz Haberleüme Sistemi’ne Geçiü Yapt×; Hem Haberleüme Kapsama

“Sistemin hayata geçirilmesiyle personelimizin ihtiyaç duyduùu bilgiye say×sal telsiz ortam×ndan en h×zl× üekilde ulaümas×n× saùlad×k. Say×sal haberleüme sisteminde ses kalitesi çok net ve anlaü×l×r bir üekilde saùlanmakta ve telsizler üzerinden yap×lan bütün konuümalar kay×t alt×na al×nabilmekte. Daha önce kulland×ù×m×z analog haberleümede ses kalitesi bazen anlaü×l×r, bazen hiç anlaü×lmaz durumdayd×. Buna ek olarak, haberleüme kapsama alan×m×z× da bu sistemle geniületerek daha önceden üehrin ulaüamad×ù×m×z baz× kör noktalar×na kadar telsiz haberleümesini kullan×l×r k×ld×k.”

Alan×n× Geniületti Hem de Altyap×s×n× En Yeni Teknolojiye Kavuüturdu ...

UøUR EKúNCú - Elektronik Sistemler ve Bak×m Mühendisi Kayserigaz úületme Bak×m Müdürlüùü

2004 y×l×ndan beri Kayseri’nin doùalgaz daù×t×m ve pazarlama faaliyetini yürüten Kayserigaz, Kayseri’ye en iyi hizmeti sunabilmek için her geçen gün farkl× alanlarda yenilikler yap×yor. Kayserigaz bu çal×ümalar kapsam×nda önemli bir projeyi daha hayata geçirerek; haberleüme sistemini, Novatel Haberleüme dan×ümanl×ù×nda Motorola ürün ve çözümleriyle analogtan say×sal telsiz sistemine dönüütürdü. Telsiz Haberleümesinde En Geniü Kapsama Alan× Kayserigaz Elektronik Sistemler ve Bak×m Mühendisi Uùur Ekinci, Kayserigaz’×n doùalgaz daù×t×m faaliyet alan×n×n geniülemesiyle birlikte, kullanmakta olduklar× analog telsiz sistemlerinin Kayseri’nin baz× bölgelerindeki haberleümede zaman zaman problemler oluüturduùunu tespit ettiklerini belirtiyor: “úületme Bak×m Müdürlüùü’ne baùl× Acil-187 ana kumanda, acil ekipler, bak×m ekipleri ve RMS-A istasyonlar×ndaki haberleüme, telsiz sistemleri üzerinden yap×l×yor. Çal×ümalar×m×zda bizim için çok önemli bir yere sahip olan haberleüme sistemimizin çok geniü bir alan× kapsamas× ve ayn× zamanda en yeni teknolojiyle donat×lm×ü güvenli bir altyap×ya sahip olmas× ayr× bir önem teükil ediyor. Daha önce kullanmakta olduùumuz analog telsiz sistemimizde, hizmet verdiùimiz baz× bölgelerde haberleüme konusunda probemler yaüad×ù×m×z× tespit ettik. Bu sorunlar×n giderilmesi için de telsiz alt yap×m×z× analogtan dijital yani say×sal sisteme geçirmeye karar verdik.” Üstün Teknolojik Ürünler ile Kesintisiz ve En Güvenilir Haberleüme Yap×s× Uùur Ekinci teknolojiyi çok yak×ndan takip eden Kayserigaz’×n, bu projede kullanacaù× çözüm ve ürünler ile projeyi hayata geçirecek üirketin belirlenmesi aüamas×nda titiz ve dikkatli bir seçim süreci yaüad×klar×n× belirtiyor. Bu süreç sonundaysa Novatel Haberleüme dan×ümanl×ù×nda, say×sal telsiz sistemlerinde en son ve üstün bir teknolojiye sahip Motorola ürünlerini kullanmaya karar verdiklerini ifade ediyor: “Say×sal platformdaki haberleüme sistemi, alt yap×s× ve telsizleriyle geliütirilmiü parazitsiz ses kalitesi, verimli frekans kullan×m× ile veri iletme teknikleri gibi say×s×z avantajlar saùl×yor. úncelemelerimiz s×ras×nda Motorola MotoTRBO (DMR) say×sal telsiz sisteminin, ses haberleümesinin al×ü×lm×ü telsiz sistemlerine k×yasla çok net ve geliümiü bir ses kalitesine sahip olduùunu ve tüm ihtiyaçlar×m×z× karü×lar teknoloji ve özelliklere sahip olduùunu gördük.” Kayserigaz Elektronik Sistemler ve Bak×m Mühendisi Uùur Ekinci, say×sal telsiz sistemine geçiü projesinin Kayserigaz’a saùlad×ù× avantajlar× ise üöyle aktar×yor: “Sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte, personelimizin ihtiyaç duyduùu bilgiye en h×zl× üekilde ulaümas×n× saùlad×k. Say×sal haberleüme sisteminde ses kalitesi çok net ve anlaü×l×r bir üekilde saùlanmakta ve telsizler üzerinden yap×lan bütün konuümalar kay×t alt×na al×nabilmekte. Daha önce kulland×ù×m×z analog haberleümede ses kalitesi bazen anlaü×l×r, bazen hiç anlaü×lmaz durumdayd×. Kayserigaz olarak Kayseri’ye komüu olan alan s×n×rlar×n×n tamam×na da doùalgaz ulaüt×rd×ù×m×z için, telsizlerin kapsama alan× büyük önem arz ediyor. Haberleüme kapsama alan×m×z, bu sistemin kurulmas×yla birlikte oldukça geniüledi. Daha önceden üehrin baz× kör noktalar×nda telsiz haberleümesi saùlanamazken; art×k böyle bir problemimiz kalmad×.”

Novatel_kayserigaz_24x33.indd 1

10/19/10 12:00 PM


Gas Plus Dergisi Sayi 3  

Gas Plus Dergisi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you