Page 1


- Editörden

www.dogalgazhaberleri.com

İmtiyaz Sahibi Odaklı Yayıncılık Tanıtım ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Adına Nurhan SAĞIR Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet KUT a.kut@odakyayincilik.com Yayın Grubu Başkanı Özay SAĞIR Genel Yayın Yönetmeni Murat FIRAT Editör Berna SAN Art Direktör Burak ALTUNBAŞ Reklam Koordinatörü Emin ESER e.eser@odakyayincilik.com Dağıtım Planlama ve Koordinasyon Ethem KUT Hukuk Müşaviri Av. Murat KURT Av. Uğur KIZILCA YÖNETİM MERKEZİ ODAKLI YAYINCILIK TANITIM SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tatlısu Mah. Seyhan Sk. Elalmış Cad. No:7 D:1 Şerifali - Ümraniye / İSTANBUL Tel: (0216) 527 32 62 Faks: (0216) 527 32 63 info@odakyayincilik.com TASARIM ODAK Tanıtım Hizmetleri 0216 420 20 74 tanitim@odakyayincilik.com

2010 yl Aralk aynda yayn hayatna baílayan Gas Plus Dergisi, yayn hayatnda birinci yln geride brakt. Sektörde yeni bir soluk olmak iddiasyla yola çkarken, Gas Plus Dergisi’nin sektördeki bilgi ve birikimin paylaíldð bir platform haline geleceðine inanyorduk. Nitekim ilk saymzda bu inancmz vurgulamí ve bu yolda en önemli gücün sizlerden aldðmz destek olacaðn belirtmiítik. Birinci ylmzn sonunda aldðmz tepkiler, düíüncelerimizde yanlmadðmz ortaya koydu. Gas Plus Dergisi olarak ilk saymzdan itibaren sizlerden tam not almann heyecan ve gururunu yaíadk. Gas Plus Dergisi olarak sizlerden aldðmz destek ile sektör adna katma deðer yaratma için çalímaya devam edeceðiz. Bundan önce olduðu gibi sizlerden gelecek yorum, öneri ve eleítiriler bizler için yol gösterici olacak. Bir kez daha dergimizden ilgi ve desteklerini esirgemeyen tüm kiíi ve kuruluílara teíekkür ediyoruz. Gas Plus Dergisi bundan sonraki saylarnda da sektörün sesi olmay sürdürecek.

Abone ve Okur Hizmetleri abone@odakyayincilik.com

Sayglarmla BASKI İstanbul Basım 0212 454 31 71 Baskı Tarihi 30.12.2011 Bu dergi tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır. Basın Kanunu’na göre Yerel Süreli Yayın’dır. Fiyatı: 10 TL Yıllık Abonelik: 100 TL (Fiyatlara KDV Dahildir. Yıllık gönderimlerde kargo fiyata dahil, tek gönderimlerde dahil değildir.) “Gas Plus Dergisi’nde yayınlanan yazı ve çizimlerin her hakkı mahfuzdur. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibs edilemez” “Yayımlanan tüm yazıların sorumluluğu yazarlarına, ilanların sorumluluğu ilan verene aittir.

2

ARALIK 2011

Özay SAïIR Yayn Grubu Baíkan


www.dogalgazhaberleri.com

G端ncel -

ARALIK 2011

3


- รงindekiler

4

ARALIK 2011

www.dogalgazhaberleri.com


www.dogalgazhaberleri.com

รงindekiler -

ARALIK 2011

5


- Haberler

www.dogalgazhaberleri.com

Baõkent Doøalgaz’n Yüzde 20’lik Hissesi Satõa Çkarld Ankara Büyükíehir Belediyesi, Baíkent Doðalgaz Daðtm Ankara Büyükíehir Belediyesi, Baíkent Doðalgaz Daðtm A.ì.’deki yüzde 20 hissesini satía çkard. Hisselerin satí için ihale 16 ìubat 2012 tarihinde gerçekleítirilecek. Ankara Büyükíehir Belediyesi’nin Baíkent Doðalgaz’daki hissesini satína iliíkin ilan Resmi Gazete’de yaymland. Buna göre 700 milyon TL sermayesi bulunan Baíkent Doðalgaz Daðtm Anonim ìirketi’nin yüzde 19 oranndaki hissesine karílk gelen Ankara Büyükíehir Belediye Baíkanlð’na ait iítirak hisselerinin, yüzde 0.97 oranndaki hissesine tekabül eden EGO Ankara Elektrik, Havagaz ve Otobüs ñíletme

Müessesesi Genel Müdürlüðü iítirak hisselerinin, yüzde 0.01 oranndaki hissesine tekabül eden Belko Ankara Kömür Asfalt Enerji ñníaat Sanayi ve Ticaret Limited ìirketi’ne ait iítirak hisselerinin, yüzde 0.01 oranndaki hissesine tekabül eden Belso Ankara Soðuk Hava Deposu ñíletmecilik ve Gda Sanayi Ticaret A.ì.’nin ve yüzde 0.01 oranndaki hissesine tekabül eden Portaí Ankara Büyükíehir Belediyesi Proje Organizasyon ñníaat Doðalgaz ñç ve Dí Ticaret Sanayi A.ì.’nin iítirak hisselerinin satí yöntemi ile ihale edilmesi kararlaítrld.

gerçek kiíiler, tüzel kiíiler ile Ortak Giriíim

140 bin adet hissenin satía sunulduðu ihaleye katlm için geçici teminat tutar ise 15 milyon dolar olarak belirlendi. ñhaleye

ile açk artrma suretiyle sonuçlandrla-

Gruplar katlabilecek. ñhaleye katlabilmek için Gizlilik Sözleímesi imzalanmas, ìirket hakknda hazrlanan Tantm Doküman ile ñhale ìartnamesi’nin satn alnmas zorunluluðu bulunuyor. ñhale, kapal zarf içerisinde teklif almak ve görüímeler yapmak suretiyle pazarlk usulü ile gerçekleítirilecek. ñhale Komisyonu’nca gerekli görüldüðü takdirde ihale, pazarlk görüímelerine devam edilen teklif sahiplerinin katlm bilecek. ñhale 16 ìubat 2012 tarihinde gerçekleítirilecek.

Siirt’te Makine Mühendislerine Doøal Gaz Semineri Siirt’te makine mühendislerine doðal gaz konusunda seminer verildi. Makine Mühendisleri Odas Diyarbakr ìubesine baðl olarak faaliyet gösteren Makine Mühendisleri Odas Siirt Temsilciliði tarafndan düzenlenen eðitim seminerinde konuían Makine Mühendisleri ñzmir Odas Yönetim Kurulu üyesi Yücel Yaíartekin, doðal gazn yurtdíndan temin edildiðini ve doðru kullanlmas gerektiðini belirtti. Is yaltm doðru yaplmamí binalarda doðal gaz kullanmann ekonomik olmadðn bildiren Yaíartekin, “Maddi gücü yeterli

olmayanlarn doðal gaz kullanmalarn öneriyoruz” dedi. Doðal gazn ekonomik olduðunu ancak s yaltmnn da iyi yaplmas gerektiðini vurgulayan Yücel Yaíarketin, íöyle konuítu: “Çatdan yüzde 20, duvarlardan yüzde 40 döíemeden yüzde 6, girií kapsndan yüzde 17 ve pencerelerden ise 20’lik bir kayp söz konusudur. ñyi bir yaltmla bunu küçük oranlara düíürebiliriz. Özellikle soðuk bölgelerde cihazlarmz kesintisiz kullanmak daha verimlidir. Birkaç saat

çalían bir kombi her taraf stamaz. Dolaysyla böyle bölgelerde cihazlar sürekli çalítrmak daha ekonomiktir. Doðal gaz çekilecek binalarda iyi bir mühendislik çalímas yaplmas gerekir.”

GAZMER Katodik Koruma Kitabn Yaynlad Metin Çeliker tarafndan hazrlanan “Katodik Koruma” isimli kitap GAZMER tarafndan yaynland. Konuya iliíkin olarak GAZMER tarafndan yaplan yazl açklamada “Doðal gaz sektörünün teknik merkezi olan GAZMER; eðitim, personel belgelendirme ve ürün belgelendirme konularn da faaliyetlerini büyük bir hzla sürdürmektedir. Sektörde kalifiye personel çalítrlmas doðrultusunda, doðal gaz meslek standartlarn hazrlama çalímalar yürüten GAZMER eðitim konusunda da

6

ARALIK 2011

sektörün nabzn tutarak, doðal gaz eðitimlerine büyük önem vermektedir. GAZMER “Genel bir kural olarak, yaíamdaki en baíarl insan, en iyi bilgiye sahip olandr.” felsefesinden yola çkarak “ Katodik Koruma ” kitabn hazrlayarak doðal gaz sektörüne kazandrmítr. Kitabn hazrlanma esnasnda sektör çalíanlarnn ihtiyaç duyduðu konular dikkate alnmí olup, doðal gaz daðtm íirketlerinde görev yapan teknik personelin

faydalanacað bir baívuru kaynað haline getirerek yaynlanmítr. GAZMER bundan sonraki süreçte de konusunda uzman eðitimciler tarafndan sektörün ihtiyaç duyduðu konulara yönelik yayn çalímalarna devam edecektir. Bu eserin yaynlanmasnda emeði geçen baíta GAZBñR Yönetim Kurulu Baíkan Sayn Mehmet Kazanc’ya, AKSA Doðalgaz Grup Baíkan Sayn Yaíar Aslan’a, ÇAYIROVA BORU’ ya ve tüm sektör çalíanlarna teíekkür eder, sektöre hayrl uðurlu olmasn dileriz” denildi.


www.dogalgazhaberleri.com

Haberler -

ARALIK 2011

7


- Haberler

www.dogalgazhaberleri.com

DMS’den AGDAô Personeline Seminer DMS Yönetim Kurulu Baíkan Sddk Tunçtan ve ekibi geçtiðimiz günlerde, AGDAì’ ziyaret ederk gaz dedektörleri ve güvenlik sistemleri konusunda seminer verdiler.

psndan, deðiíen ve geliíen teknolojiden, gaz daðtm firmalarnn teknolojiyi yakndan takip etmesinin öneminden ve olas deprem afetinin beraberinde yaíanabilecek olan doðal gaz facialarndan söz edildi.

AGDAS yönetim ve teknik ekibinin ilgi ile izlediði seminerde; doðal gaz alt ya-

Ayrca DMS’nin ürün portföyündeki yeni ürünler tantld ve mevcut kullanlmakta olan ürünlerin daha bilinçli kullanlmas ve kullanclardan gelen talepler doðrultusunda geliítirilmesi konusu ele alnd. DMS Yönetim Kurulu Baíkan Sddk Tunçtan, insan hayatnn ölçülebilen bir deðeri olmadðn belirterek, önemli bir kaynak olan doðal gazn, ihmaller sonucu felakete

sebep olmamas için gaz kaçaklarna karí her zaman teyakkuzda olunmas gerektiðini söyledi. Tunçtan, genií ürün ve hizmet yelpazesi ile 20 yldr olduðu gibi sektöre ve ülkeye olan hizmetlerine, hz kesmeden devam edeceklerini belirtti.

ùGDAô Çalõanlar ‘1 Gün Van ùçin’ Çalõt ñGDAì çalíanlarndan toplanan 65 bin TL nakdi yardm çeki Van Valisi Münir Karaoðlu’na teslim edildi. Türkiye Enerji, Su ve Gaz ñíçileri Sendikas (Tes-ñí) ñstanbl 3 Nolu ìube Baíkanlð’nn baílattð ‘Bir Gün Van Depremi ñçin Çalíyoruz” yardm kampanyasnda ñGDAì çalíanlarndan toplanan 65 bin TL nakdi yardm çeki Van Valisi Münir Karaloðlu’na teslim edildi. Van’da 23 Ekim ve 9 Kasm tarihlerinde meydana gelen depremin yaralar sarlrken, yurtiçinde baílatlan yardm kampanyasna bir destek de Tes-ñí ñstanbul 3 Nolu ìube’sinden geldi. ìube yönetimi ñGDAì iíçileri ve yöneticileri arasnda baílattð yardm kampanyasnda 65 bin TL toplad. Toplanan yardm çeki ñstanbul Tes-ñí 3 Nolu ìube Baíkan Hüseyin Özil, ìube Sekreteri Hasan Aðrman ve ìube Teíkilat Sekreteri M. Faik Aksoy tarafndan Van Va-

8

ARALIK 2011

lisi Münir Karaloðlu’na Acil Afet ve Durum Müdürlüðü’ndeki makamnda teslim edildi. ñstanbul ñGDAì çalíanlarnn depremzede Van halknn yannda olduðunu belirten sendika yöneticileri, hayatn kaybedenlere Allah’tan rahmet yarallara ise acil íifa dileklerini iletti. Yardm çekini alan Vali Karaloðlu da sendika yöneticilerine ve ñGDAì

çalíanlarna teíekkür ederek, teslim edilen nakdi yardmn Valiliðin depremzedeler için açtð hesaba yatrlacaðn söyledi. Van Tes-ñí yöneticilerinin de hazr bulunduðu ziyaret srasnda Tes-ñí ñstanbul 3 Nolu ìube Yönetimi Vali Karaloðlu’na üzerinde ñGDAì yazl duvar saati hediye etti.


www.dogalgazhaberleri.com

G端ncel -

ARALIK 2011

9


- Güncel

www.dogalgazhaberleri.com

“BOTAô Yeni Bir Kontrat Yapmayacak”

Kamunun, elindeki kontratlar daha liberal ve rekabetçi bir piyasa oluímas için devrettiðini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz, “Bundan sonra Gazprom ile anlaíma iíi özel sektörün elinde. Anlaíacaklar ve EPDK’ya gelerek lisanslarn alacaklar. ìu ana kadar 6 milyar metreküplük ksm ile ilgili kontrat yaplmad. BOTAì yeni bir kontrat yapmayacak. Gazprom bu kontrat ister özel sektörle yapsn isterse yapmasn; bizim bu konudaki kararllðmz sürdürüyoruz” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz,

olan iníaat izninin Türkiye tarafndan Rusya’ya

durduðumuz bir baílk var. Türkiye, her ne

Türkiye Kömür ñíletmeleri Kurumu Sosyal

verildiðini belirten Yldz, íöyle devam etti:

kadar Avrupa Birliði’nden beklediði ve hakk

Tesisleri’nde düzenlediði basn toplantsnda,

“Güney Akm ile alakal olarak Rusya’nn íart-

2011 yln deðerlendirdi ve enerji sektöründe

lar belirlenmií izinleri vard. Önemli çalímalar

2012 hedefleri hakknda bilgi verdi. 2011

nihayete erdirildi. Karadeniz’i bir güzergahla

yaíanan “Arap Bahar” ile birlikte bölgedeki

geçmeyi bize teklif ettiler, biz de bunu de-

yl itibariyle bundan sonra bizim izin vereceðimiz

siyasi geliímelerin enerji sektörünü olabildiðince

ðerlendirerek iníaat izninin verilmesi kararn

ya da izin vermemiz gereken bir proje kalma-

olumsuz etkilediðini belirten Bakan Yldz, Doðu

Baíbakanmzn talima-

mítr. 2012’nin Avrupa Birliði’nin Türkiye ile

Akdeniz’deki sondaj krizi ile Afíin’de 9 iíçinin

tyla Sayn Putin’e tevdi

toprak altnda kalmasnn da yine 2011 ylnn

ettik. Tabii bu güney

olumsuz olaylar olduðunu söyledi.

koridorundaki projelerden bir tanesi. Güney

“Günay Akm’n gerçekleíip gerçekleímeyeceðini biz bilemeyiz”

Akm’n yaklaík 7 tane ülke ile ortaklð var. Bunun gerçekleítirilip gerçekleítirilmeyece-

Güney Akm Projesiyle ilgili 2009 ylnda iki

ðini biz bilemeyiz. Bu

ülkenin devlet baíkanlar düzeyinde anlaímann

Gazprom’un tasarru-

saðladðn ve ksa bir süre önce gerçekleítir-

funda. Bizim enerji dip-

dikleri Rusya ziyaretinde bu anlaímann gereði

lomasisinde üzerinde

10 ARALIK 2011

olan enerji baílð açlmamí olsa da, enerjiyle alakal bütün projeleri gerçekleítirmek adna bu izinleri vermiítir. Verdiðimiz izinle birlikte 2011


Güncel -

www.dogalgazhaberleri.com

alakal enerji baílðn açacað bir yl olmasn

ödeyerek tamamn alacaðz. Bu, Türkiye’nin le-

“Avrupa, ABD’den iki kat daha

temenni ediyorum.”

hine olan konulardan bir tanesi. ñndirim orann

pahal gaz kullanyor”

veremem ama Türkiye’nin özellikle 2011 ylnda “Kamu, elindeki kontratlar daha liberal ve rekabetçi bir piyasa için devrediyor” Bat Hatt ile ilgili kamuoyunda yanlí bir algnn olduðunu belirten Bakan Yldz, konuyla ilgili olarak ñstanbul’un doðal gaz sknts yaíayacaðna yönelik haberlerin yaplmasnn yanlí olduðunu söyledi. Bakan Yldz, íöyle devam etti: “Bat Hatt, bizim hükümetimizden önce imzalanan üç projeden oluíuyor. Bunlardan ilki halihazrda özel sektörün eliyle yürüyen 4 milyar metreküplük bir kontrat, ikincisi BOTAì’n taraf olduðu 4 milyar metreküplük kontrat, üçüncüsü ise bu yl sonunda süresi bitecek 6 milyar metreküp kapasiteye sahip olan ve yenilemeyi düíünmediðimiz kontrat. Bat Hatt dediðimizde bu üç tane kontrat anlamamz lazm. Kamu,

BOTAì’n nakit akílarn telafi etmeye dönük bir adm. Vatandaía yansyp yansmayacaðn bilemem” diye konuítu. Bakan Yldz, gazetecilerin gözünden kaça önemli bir hususun Almanya ve

Nijerya ve Cezayir’den alnan LNG ile ilgili de bir indirim istenip istenmeyeceðinin sorulmas üzerine Yldz, tankerlerle taínan LNG ile boru hatlaryla taínan doðal gazn dünya

Fransa’da doðal gazn dövizle alnp iç piyasaya

piyasalarnda ayn íekilde fiyatlandrlmadðna

dövizle satlmas olduðuna dikkati çekerek, íöyle

dikkati çekti. Taner Yldz, bugün Avrupa’nn

devem etti:

ABD’deki doðal gaz fiyatlarnn hemen hemen

“Biz ise dövizle alp Türk Liras olarak satyoruz. Bu dövize gelen her zammn BOTAì ve özel sektör aleyhine açk pozisyon oluíturduðu anlamna

2 kat, Japonya’nn ise Avrupa’daki doðal gaz fiyatlarnn hemen hemen 3 kat pahal doðal gaz kullandðn söyledi.

geliyor. Dolar íu anda 1,91 TL. Benim bu tablo karísnda canm sklyor. Bu fark kim finanse

“Trans Anadolu projesi Nabucco’yu

edecek bu önemli. Bu anlaímayla bu açðn bir

rafa kaldrmaz”

ksmn biz Gazprom’un finanse etmesini istedik ve bir ölçüde de buna vakf oldu. Orann ne olduðunu açklamak doðru deðil. Bunun etkisini Ocak aynda daha net göreceðiz.”

Trans Anadolu projesi ile Nabucco’nun rafa kaldrp kaldrmadðnn sorulmas üzerine Bakan Yldz, enerji sektörünün çok dinamik bir sektör olduðunu, her an

elindeki kontratlar daha li-

yeni bir argümann üretildi-

beral ve rekabetçi bir piya-

ðini söyledi. Trans Anadolu

sa oluímas için devrediyor.

projesinin Nabucco’yu rafa

Bundan sonra Gazprom ile

kaldrmayacaðn, fakat bu

anlaíma iíi özel sektörün elin-

projenin gerçekleímesi halinde

de. Anlaíacaklar ve EPDK’ya

Gürcistan snrndan alnacak

gelerek lisanslarn alacaklar.

gazn Bulgaristan snrndan

ìu ana kadar 6 milyar metre-

alnabileceðini kaydeden Yl-

küplük ksm ile ilgili kontrat

dz, “Türkiye her bir projede

yaplmad. Diðer yandan özel sektörün 4 milyar metreküplük

farkl ülke çkarlar olan bir

diðer kontrat ile BOTAì’n 4

yapy kurmuítur. En önemlisi

milyar metreküplük kontratlar

bu omurga bu çatdr. Bunlar

devam ediyor. BOTAì yeni bir

çok fazla seslendirmeden mü-

kontrat yapmayacak. Gazprom bu kontrat ister

“Rusya’dan iyi bir indirim aldk”

özel sektörle yapsn isterse yapmasn; biz bu konudaki kararllðmz sürdürüyoruz.”

bunu gerçekleítirdik” dedi. Üzerinde konuíulan Güney Akm hattnn Türkiye’den geçmesi karílðnda m söz konusu indirimin elde edil-

“Al ya da öde’de biriken gazn tamamn alacaðz”

zakerelerini sürdürdüðümüz masalarda tek tek

diði yönündeki soru üzerine Bakan Yldz, “Biz mahkum olacaðmz bir anlaímaya oturmayz. Türkiye’nin lehine bir çkarm olmasayd 6 milyar

tüm projelerde de Türkiye’nin kaybetmeyeceðini, tam tersine kazanacaðn ifade eden Yldz, “4 ayr projenin geçtiði coðrafyaya iníallah hep beraber íahit olacaðz. Doðal gazn, petrolün

“Al ya da öde” kapsamnda Rusya’dan hak

metreküplük kontrat imzalamazdk. Türkiye

geçtiði yerler olacak. ìu anda planlarmz bu

edilen gazn 2012 sonuna kadar Türkiye’ye

gaz konusunda 3 ay öncesine göre daha iyi

yönde. ìahdeniz 2 gaznn Trans Anadolu hat-

geleceðini söyleyen Yldz, “2012 ylna kadar

bir konumdadr” yantn verdi. Bakan Yldz,

tna tahsis edilmesi halinde tabii ki Nabucco,

birikmií olan bütün ‘al ya da öde’leri bitirmek

Rusya’dan alnan indirimin, piyasada ve böl-

Gürcistan snrndan deðil, Bulgaristan snrn-

istiyoruz. Alamadðmz halde ödediðimiz gazn

gedeki diðer rakamlar göz önüne alndðnda

dan gaz almaya talip olmaldr. Çünkü ayn

yüzde 75’ini ödediðimiz gazn yüzde 25’ini

iyi bir indirim olduðunu bildirdi.

gaz miktarndan bahsediyoruz” dedi.

ARALIK 2011

11


- Güncel

www.dogalgazhaberleri.com

UGETAM’n Düzenlediøi ‘Boru Semineri’ Yoøun ùlgi Gördü UGETAM tarafndan düzenlenen “Plastik Boru ve Altyap Sistemlerinde Kalite Bilinci Semineri” 14-15 Aralk 2011 tarihleri arasnda ñstanbul Titanic Bussiness Otel’de gerçekleítirildi. Sektörü yakndan ilgilendiren boru teknoloji-

numlar yaptlar. TSE den Deney ve Kalibrasyon

gulad. Kahramanmaraí ñl Özel ñdaresi, Su ve

lerindeki son geliímeler, bilgi ve deneyimler

Merkezi Baíkan Mehmet Hüsrev, açlí konuí-

Kanal Hizmetleri Müdürü, “Alt yap sistemlerinde

paylaíldð etkinlik kapsamnda boru sektörü-

masnda ”Plasik Boru Sektöründe Yaplan Kalite

kullanlan malzemelerde yaíanan tecrübeler”

nün temsilcileri UGETAM Tesisleri’nde incele-

Kontrol Deneylerinin önemine” vurgu yapt.

konulu sunumunda tecrübelerini paylaítlar ve

melerde bulundu.

ñlk oturuma Prof. Dr. Ümit D. Arnç baíkanlk

UGETAM tarafndan, 14-15 Aralk 2011 ta-

etti. Dizayn Grup’tan Ali Gökçiler, “Plastik

rihleri arasnda ñstanbul-Kartal Titanic Bussiness

Sektöründe haksz rekabetin önlenmesi” konulu

Oteli’nde gerçekleítirilen “Plastik Boru ve Altyap

bir sunum yapt. TSE’den Kimya Laboratuvar So-

Sistemlerinde Kalite Bilinci Semineri”, plastik

rumlusu, Keziban Aydeniz, “Akredite Deneylerin

boru kullanclar, ñl Özel ñdareleri, belediyeler,

Önemi ve Gerekliliði” konulu bir sunum yapt.

üreticilerden oluían çok sayda katlmcy bir

UGETAM’n bu alandaki önemini vurguladlar. Türkak’dan Küríat Özdemir, sunumunda “Ulusal Akreditasyon Sistemi, Akreditasyonun Uluslarars boyutu, Global Ticarette Engellerin Kaldrlmas ve Kabuledilebirlik” gibi sektörü yakndan ilgilendiren konularn altn çizdi. Seminer, alt yap sistemlerinde yaíanan sorun-

ñkinci oturumda, Türkak’tan Uzman Küríat

lar, konusunun tüm ilgili taraflar üretici, kullan-

Özdemir, Oturum Baíkanlð yapt. Ardndan,

ñki gün süren etkinliðe Türkiye’nin 52 farkl

c, baðmsz deney laboratuarlar ve düzenleyici

Yldz Teknik Üniversitesi’nden konuímac

ilinden, yurt içi ve yurt díndan toplam 225

kurumlar bir araya getirmesi bakmndan son

Prof. Ahmet KOYUN Malzemelerde “Kaynakl

katlmc katld.

derece verimli ve faydal bulundu. Bu deneyimin

Birleítirme Teknikleri” konulu sunumunda,

önümüzdeki yllarda da daha genií katlmla

Seminerde; sektörün sorunlar, çözüm önerileri,

Altyap ve Kaynak Teknolojisi, PE dönüíüm

tekrarlanmas yönünde idareler özellikle talepte

yeni teknolojiler ve deneyimleri hakknda su-

teknolojisi ve Kaynak tekniðinin önemi”ni vur-

bulundular.

araya getirdi.

Prof. Dr. Ümit D. Arnç

12 ARALIK 2011

UGETAM Genel Müdürü Serkan Keleíer


Güncel -

www.dogalgazhaberleri.com

“Seminerimiz boru sektöründen yoðun ilgi gördü” Seminere iliíkin deðerlendirmelerde bulunan UGETAM Genel Müdürü Serkan Keleíer, iki gün süren etkinlik boyunca, UGETAM, TÜRKAK, TSE, boru üretici firmalar, kullanc idareler ve akademisyenler tarafndan; sektörün sorunlar, çözüm önerileri, yeni teknolojiler ve uygulamalara iliíkin çok önemli sunumlar gerçekleítirildiðini söyledi. Seminer ile sektörün, alt yap sistemlerinde yaíanan sorunlar detayl bir biçimde masaya yatrma frsat bulduðuna dikkat çeken Serkan Keleíer, “Üretici, kullanc, baðmsz deney laboratuarlar ve düzenleyici kurumlar baíta olmak üzere konunun ilgili tüm taraflarnn bir

araya getirilmesi bakmndan bu etkinliðimiz son

hakknda yerinde bilgi verildiðini kaydetti. Se-

derece verimli ve faydal olmuítur. Bu deneyimin

minere Dizayn Boru, Esen Plastik, Frat Plastik,

önümüzdeki yllarda da daha genií katlmla

Pilsa Wavn íirketlerinin altn ve NTG Plastik ile

tekrarlanmas yönünde idarelerimiz özellikle talepte bulunmuílardr” diye konuítu.

PAKPEN íirketlerinin de bronz sponsor olarak destek verdiðini ifade eden Serkan Keleíer,

Katlmclar UGETAM Tesisleri’nde

“Seminerimize sponsorluk desteði veren tüm

incelemelerde bulundu

boru ve ekleme parças üreticisi firmalara çok

Seminerin birinci günü gerçekleítirilen oturumla-

teíekkür ederiz” dedi.

rn sektör tarafndan ilgiyle takip edilip, memnuniyetle karílandðn belirten Keleíer, seminerin ikinci gününde ise, katlmc idare yetkililerinin UGETAM Tesisleri’ni gezerek, uygulamalar

ARALIK 2011

13


- Güncel

www.dogalgazhaberleri.com

2. Baca ve ùç Tesisat Güvenliøi Stratejik Deøerlendirme Toplants Gerçekleõtirildi GAZBñR ve BACADER tarafndan düzenlenen 2. Baca ve ñç Tesisat Güvenliði Stratejik Deðerlendirme Toplants 30 Kasm-2 Aralk 2011 tarihlerinde Antalya Mirada Del Mar Otel’de gerçekleítirildi. UGETAM, BACADER ve gaz daðtm íirketlerinden temsilciler katld. GAZBñR - BACADER tertip komitesi adna toplantnn açlí konuímasn yapan Sudi Yldrm yapt. Konuímasnda toplantnn önemini vurgulayan Yldrm, Baca ve ñç Tesisat Güvenliði Stratejik Deðerlendirme Toplants’n her yl düzenli olarak yapmay planladklarn söyledi. Daha sonra söz alan EPDK Doðalgaz Piyasas Daire Baíkan ñsmail KARAHAN ise ülkemiz enerji sektörünün dünya enerji piyasas içerisindeki konumunun önemine deðinerek, “Geldiðimiz nokta önemli ancak bunun sürdürülebilirliðini saðlamak zorundayz” íeklinde BACADER Genel Koordinatörü Ümit Erturhan

konuítu.

GAZMER Genel Müdürü ve GAZBñR ñç Tesisat Komisyonu Baíkan Mustafa Ali Akman

Açlí konuímalarnn ardndan gerçekleítirilen

2. Baca ve ñç Tesisat Güvenliði Stratejik Deðer-

ilk oturumda BACADER Genel Koordinatörü

malar, Sorunlar, Çözüm Önerileri “ sunumu

lendirme Toplants 30 Kasm-2 Aralk 2011

Ümit Erturhan ve GAZMER Genel Müdürü ve

ile doðalgaz piyasasnda baca ile konusunda

tarihlerinde Antalya Mirada Del Mar Otel’de

GAZBñR ñç Tesisat Komisyonu Baíkan Mustafa

yaíanan sorunlar ve çözüm önerilerini dile

gerçekleítirildi. Çevre ve ìehircilik Bakanlð,

Ali Akman birer sunum yaptlar. Ümit ERTUR-

getirdi. Mustafa Ali AKMAN ise “Doðal Gaz

EPDK, TSE, GAZBñR, GAZMER, DOSñDER,

HAN “Doðal Gaz Piyasasnda Baca Uygula-

Piyasasnda ñç Tesisat Uygulamalar, ñç Tesisat

14 ARALIK 2011


Güncel -

www.dogalgazhaberleri.com

sorunlarn ve çözüm önerilerini dile getirdi. Toplantnn öðleden sonraki bölümünde toplantya destek veren kurumlarn temsilcileri ile bir panel oturumu gerçekleítirildi. Paneli BACADER Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dumanl Yönetirken, EPDK Adna Sertifika Grup Baíkan Metin Korçak, Çevre ve ìehircilik Bakanlð adna Yap Malzemeleri Daire Baíkan Taíkn Nar, TSE adna Metin Tolun, DOSñDER adna Teknik Komite Üyesi Sencer Erten, GAZBñR Adna ñç Tesisat Komisyonu Üyesi Ahmet Yetik BACADER Yönetim Kurulu Baíkan Sudi Yldrm

EPDK Doðal Gaz Piyasas Dairesi Baíkan ñsmail Karahan

birer konuíma yaptlar. Konuímalarn ardndan

Toplantnn ardndan eðitimli bacaclarn ye-

Güvenliði, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” sunu-

yaplan soru cevap bölümüne ise katlmclar

tiítirilmesi hususunda BACADER ile GAZMER

mu ile doðalgaz piyasasnda yaíanan iç tesisat

oldukça yoðun ilgi gösterdiler.

arasnda Eðitim ñíbirliði Protokolü imzaland.

ARALIK 2011

15


- Güncel

www.dogalgazhaberleri.com

ÖLÇÜBùR’de Ahmet Görür Yeniden Baõkan Seçildi Sayaç sektörünün tek sivil toplum örgütü olan ÖLÇÜBñR’in Olaðan Genel Kurulu, derneðin Ankara’daki merkezinde gerçekleítirildi. Sayaç sektörünün gündemindeki önemli konularn da ele alndð Genel Kurul’da, Ahmet Reíat Görür bir kez daha Yönetim Kurulu Baíkanlð’na seçildi. Sayaç sektörünün tek sivil top-

“ÖLÇÜBñR’in etkinliði

lum örgütü olan

her geçen gün artyor”

ÖLÇÜBñR’in Ola-

Genel Kurul sonrasnda Gas Plus’a deðer-

ðan Genel Kurulu, derneðin Ankara’daki

lendirmelerde bulunan ÖLÇÜBñR Yönetim

merkezinde gerçekleítirildi. Sayaç sektörü-

Kurulu Baíkan Ahmet Reíat Görür, son

nün gündemindeki önemli konularn da ele

derece baíarl bir Genel Kurul geçirdik-

alndð Genel Kurul’da, Ahmet Reíat Görür

lerini ifade ederek, ÖLÇÜBñR’in her geçen

bir kez daha Yönetim Kurulu Baíkanlð’na

gün etkinliðini daha da arttran sektörün

seçildi. Mevzuatta yaplmas gereken deði-

tek sivil toplum örgütü olduðunu söyledi.

íiklikler, geleceðe yönelik sektörel iíbirliði

Yeni katlan üyeler ile, ÖLÇÜBñR’in öne-

çalímalar ve güncel etkinlikler kapsamnda

minin arttð ve sektördeki yerinin daha da

da ÖLÇÜBñR’in 2012 ylnn Nisan aynda

önemli bir konuma geldiðini vurgulayan

gerçekleítirmeyi planladð Çalítayn hazr-

Görür, “2011 ylnda özellikle Enerji ve

lklar masaya yatrld.

Tabii Kaynaklar Bakanlð, Bilim, Sanayi ve

ÖLÇÜBñR Yönetim Kurulu Baíkan Ahmet Reíat Görür Teknoloji Bakanlð ve EPDK baíta olmak üzere diðer ilgili kuruluílarn çalímalar çok hzl bir íekilde ilerledi. Bu çalímalarn hepsine dernek olarak katlmda bulunduk. Önümüzdeki dönemde bu kapsamdaki çalímalarmz daha da arttrmay planlyoruz” íeklinde konuítu.

“Konut tipi sayaçlar üzerinden ylda 100 milyar TL toplanyor” Özellikle dünyadaki finansal global krizin arttð dönemlerde ülkelerin verimlilik konusunda daha duyarl davranmaya baíladklarn ifade eden ÖLÇÜBñR Yönetim Kurulu Baíkan Görür, “Türkiye’de de artk enerji kaynaklarnn daha verimli kullanlmas, kayp-kaçaklarn azaltlmas ön plana çktð için sayaç ve sayaç sistemlerinin geliítirilmesi ile bu sistemlerin iyi iíletilmesine

16 ARALIK 2011


Güncel -

www.dogalgazhaberleri.com

yönelik yatrmlar artt” dedi. Birçok sektörün krizlerde gerileme yaíarken, enerji sektörünün; verimlilik, kayp-kaçaklarn azaltlmas konularnn ön plana çkmasyla birlikte geliíen sektörlerden birisi olduðuna dikkat çeken Görür, íöyle devam etti: “Türkiye; 35 milyon adet su, 35 milyon adet elektrik ve 10 milyon adet gaz olmak üzere toplamda yaklaík 80 milyon adetlik sayaç parkyla birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla bir abone saysna sahip. Bu sayaçlar üzerinden toplanan yllk gelir ise 100 milyar TL civarnda. Bu, sadece konut tipi saçlar üzerinden toplanan miktar. Buna sanayi tipi

Sonuçta hedef belli olduðu için bu alanda

kaynaklar, daðtm íebekeleri, abonelerin

sayaçlar da dahil ettiðiniz zaman çok daha

da doðal gaz sektörünün ulaítð baíarnn

bilinçlendirilmesi ve tüketimlerin doðru ola-

fazla rakamlara ulaíyorsunuz. Dolaysyla

aynsn bekliyoruz” diye konuítu. Sayaç

rak ölçülmesi yönünde çalímalar yapmalar

buradaki verimlilik artí ya da daha has-

sektörü açsndan doðal gaz ve elektrik

gerekiyor. Hem yerli üreticilerin hem de su

sas ölçümlerle elde edilecek en az yüzde

sektörlerinde çok önemli problemlerle

idarelerinin, dünyadaki geliímeleri de göz

10’luk tasarrufla bile 7-8 milyon TL’lik bir

karílaílmamasna karín su sayaçlarna

önünde bulundurarak, suyumuza sahip çk-

ekonomik fayda saðlamak mümkün. Bunlar

iliíkin su iíletmelerinde bir takm problem-

mas lazm. Bu sürecin daha aklc íekilde

çok büyük rakamlar. Yani ilave yatrmlar

ler olduðunu belirten Görür, konuya iliíkin

yönetilmesi gerektiðine inanyorum.”

yapmadan bile, daha saðlkl yönetimlerle,

íunlar söyledi:

ÖLÇÜBñR olarak, 2012 yl içerisinde

“Su idarelerinin siyasi kuruluílar olmas,

MYK’nn sektörel bazda oluíturduðu stan-

profesyonel yönetim açsndan baz zorluk-

dartlar çerçevesinde, Türkiye’de sayaçlarn

lar beraberinde getiriyor. Su idarelerinin

kalibrasyonu, montaj konusunda meslek

de özelleítirmelerle birlikte çok geliíeceðini

standartlarnn oluíturulmas konusunda bir

düíünüyorum. DSñ’nin geçtiðimiz gülerde

çalíma baílatacaklarn bildiren Ahmet Re-

çok önemli tasarruflar yaplabilir ve bunlar da ülke kalknmasnda, yerli sanayinin geliímesinde ve istihdamda çok önemli kalemler olur.”

“Doðal gaz sektörü

yaptð bir açklamaya deðinmeden geçe-

íat Görür, “Ayrca sektörel bazda çalítaylar

takdire íayan bir seyir izliyor”

meyeceðim. DSñ, bütün belediyelere ve su

oluíturarak her sektörün kendi içindeki

Doðal gaz sektörünün, özelleítirmelerin

iíletmelerine bir yaz göndererek, 2012 y-

problemlerini çözmeye yönelik faaliyetle-

tamamlanmas ve özelleítirme ihalelerini

lnn yaðíl bir yl olarak geçeceðini, ancak

rimize hz vereceðiz. Bu çalímalara Bilim,

kazanan firmalarn aklc yaklaímlaryla

2013’ten itibaren 3 ila 7 yllk bir kuraklk

Sanayi ve Teknoloji Bakanlð, EPDK, TSE,

birlikte çok takdire íayan bir seyir izlediðinin

dönemi yaíanacaðn bildirdi. Dolaysyla

UME baíta olmak üzere ilgili bütük kurum

altn çizen ÖLÇÜBñR Yönetim Kurulu Baíka-

DSñ bu yazsnda, su iíletmelerinin buna

ve kuruluílar da dahil edeceðiz. Bu yöndeki

n Ahmet Reíat Görür, “Elektrik piyasasnda

yönelik tedbirleri almalar gerektiði yönün-

ilk çalítaymz da 2012’nin Nisan aynda

ise özelleítirmeler yavaí da olsa ilerliyor.

de bir uyar yapyor. Su iíletmelerinin su

yapmay planlyoruz” íeklinde konuítu.

ARALIK 2011

17


- Güncel

www.dogalgazhaberleri.com

faturalandrmasdr. Bu noktada teknoloji de çok hzl ilerliyor. Özellikle mobil ödeme sistemlerinin geliímesiyle birlikte artk sayaçlarn içerisine SñM çiplerin girmesi, makinadan makinaya dediðimiz sistemle annda sayaçtan bilgi alma, çift yönlü haberleíme yönünde çok önemli geliímeler yaíanyor. Türkiye sayaç sektörü olarak bu geliímeleri göz ard etmemiz mümkün deðil. Bu geliímeleri yakndan takip ediyoruz. Burada tabii ki maliyet ve uygulanabilirlik konusunda bir takm hususlar var. Fakat bu yönden de Türkiye hem kapasite hem de insan gücü olarak çok yeterli bir seviyede. Bu alanda birçok Avrupa ülkesinden çok daha ilerdeyiz. Yeter ki iíletmeler ve daðtm terirdi. Örneðin, iki periyot arasnda 100 “Daðtm sektörünün akll íebeke uygulamalarna imkan

Ancak íimdi gelinen noktada bu tüketimin

tanmasnda fayda var”

nasl yapldð ön plana çkyor” dedi. Tüm

Ölçüm konusunun artk ülkelerin stratejik

dünyada akll íebeke uygulamalarnn

milli politikalar arasnda yer aldðn ifade

hzla yayldðna dikkat çeken Görür, íöyle

eden ÖLÇÜBñR Yönetim Kurulu Baíkan

konuítu:

Görür, “Eskiden sayaçlara sadece basit bi-

“Bütün dünya, tek bir merkezden abonelerin

rer birim olarak baklrd. Okuma memurlar

tüm tüketim profilini ortaya koyacak íekilde,

gidip bu sayaçlar okurdu. Bu okuma da,

kayp-kaçað azaltacak, daha hzl ve doðru

sadece ne kadar tüketim yapldðn gös-

karar verecek íebekelere doðru gidiyor.

íirketlerimiz bu sistemlere imkan tansnlar.”

metreküp doðal gaz tükettiðiniz görülürdü.

Daha sayaçlar arza yapmadan ne zaman arza yapabileceðinin önceden alglanmas, buna göre yatrm yaplmas, abonenin sayacnn doðru seçilip seçilmediði, yetkisiz

“Özellikle mobil ödeme sistemlerinin geliímesiyle birlikte artk sayaçlarn içerisine SñM çiplerin girmesi, makinadan makinaya dediðimiz sistemle annda sayaçtan bilgi alma, çift yönlü haberleíme yönünde çok önemli geliímeler yaíanyor. “

ya da kötü niyetli kiíiler tarafndan sayaçlarn üzerinde oynanp oynanmadð gibi verilerle gelinmek istenen nokta daha az giderle daha çok kontrol, doðru ölçüm ve “Sektörün tek muhatab konumundayz” ÖLÇÜBñR’in, sayaç sektörünü; doðal gaz sektöründe yüzde 97-98, elektrik sektöründe yüzde 80, su sektöründe ise yüzde 40 orannda temsil ettiðini ifade eden Ahmet Reíat Görür, “Zaten baíka bir sivil toplum kuruluíu olmadð için hem kamu kuruluílar nezdinde hem de daðtm firmalar nezdinde sektörün tek muhatab konumundayz. Bu sorumluluðun bilinciyle çalímalarmz sürdürmeye devam edeceðiz” diye konuítu.

18 ARALIK 2011


www.dogalgazhaberleri.com

Sรถylei -

ARALIK 2011

19


- Güncel

www.dogalgazhaberleri.com

Enerji Sektörü “Deøiõimi” Konuõtu Türkiye Kalite Derneði (KALDER) ve EnerjñK iíbirliðiyle düzenlenen “Enerji Sektörü Paylaím Paneli”nde, Türkiye enerji sektörünün hzla geliíiminde önemli rol oynayan akaryakt, elektrik ve doðal gaz piyasalarnda faaliyet gösteren özel íirketlerin üst düzey yöneticileri, enerji sektöründe deðiíim yönetimini nasl gerçekleítirdiklerini katlmclarla paylaít. Türkiye Kalite Derneði (KALDER) ve EnerjñK iíbirliðiyle düzenlenen “Enerji Sektörü Paylaím Paneli” 9 aralk 2011 tarihinde TOBB ETÜ Konferans Salonu’nda gerçekleítirildi. Enerji sektöründe rekabet, deðiíim yönetimi ve sektörel uygulamalarn masaya yatrldð panelde Türkiye enerji sektörünün hzla geliíiminde önemli rol oynayan akaryakt, elektrik ve doðal gaz piyasalarnda faaliyet gösteren özel íirketlerin üst düzey yöneticileri, enerji sektöründe deðiíim yönetimini nasl gerçekleítirdiklerini katlmclarla paylaít.

“Enerji sektörü ‘Deðiíim Yönetimi’ne gereken önemi vermiyor”

gözlemlemekteyim. Bu durumda yeniliklere

paylaíp, görüílerini aldktan sonra karara

uyum saðlamakta geç kalmann yannda,

dönüítürdüklerini söyledi. Bu katlmn,

Toplantnn açlí konuímasn gerçekleítiren

sektördeki her yeniliðe karí sanki hiç bek-

deðiíen piyasa koíullarna hzl adaptas-

EPDK Baíkan Hasan Köktaí, Türkiye enerji

lenmedik, öngörülmedik bir durum varmí

yonu saðladðna vurgu yapan EPDK Baí-

sektöründe son yllarda piyasa ve rekabet

gibi reaksiyon gösterilebilmektedir. Ya da bu

kan Köktaí, “Önümüzdeki aydan itibaren

odakl olarak, olumlu yönde çok büyük bir

uzak görüílü olamama durumu nedeniyle, bu

deðiíim yaíanrken, enerji sektöründe “deði-

sektör dernekleri ile yapacaðmz toplant

kesimler her yeni giriíime ‘ülkemiz piyasasnn

íim yönetimi”ne gereken önem verilmediðini

maratonunda da bu deðiíim ve yenileíme

kendine özgü koíullar’ gerekçesiyle ‘erken’

belirterek, “Sektöre yönelik gözlemlerimden

ihtiyaçlarna yönelik deðerlendirmelerde

diyerek erteleme talep edebilmektedir” íek-

çkardðm sonuç; piyasa katlmclarnn

bulunmaya devam edeceðiz” dedi.

linde konuítu.

önemli bir ksm, enerjilerinin büyük bir bölümünü mevcut mevzuat çerçevesinde ve piyasa

“Nitelikli insan gücüne gereken “Sektörel toplantlara Ocak ayn-

önem verilmiyor”

da baílyoruz”

Enerjik Genel Müdürü Av. Ali Niyazi Lüle

bir gelecek öngörüsünde bulunmak ve ilerde

Kurum olarak, karar alma sürecine piya-

ise, baíta elektrik sektörü olmak üzere,

yaíanacak deðiíimlere hazrlkl olmak ko-

sa katlmclarn davet ettiklerini bildiren

2005 ylndan itibaren hzla büyüyen enerji

nusundaki alglarnn çok fazla geliímediðini

Hasan Köktaí, karar taslaklarn sektörle

sektörüne insan gücü olarak ayn oranda

koíullar içinde ií yapmaya yöneltmektedirler. Bu nedenle bu kesimlerde vizyoner bir bakíla

20 ARALIK 2011


Güncel -

www.dogalgazhaberleri.com

bir büyüme saðlanamadðn belirterek,

“Enerji sektörü kuruluílar deðiíi-

“Bu nedenle özel sektör baílangçta

mi yönetme çabasnda”

insan kaynað olarak kamuyu deðerlendirmiítir. Kamuda çalían arkadaílara daha iyi ekonomik imkanlar sunularak özel sektöre transferler yaplmí, böylece insan kaynað problemi çözülmeye çalílmítr. Bu durum, özel sektörün derdine geçici olarak derman olmuíken, kamuda çalímaya devam edenlerin

“Piyasalarn rekabete açlmas bütün problemleri ortadan kaldrmyor”

KALDER Ankara ìubesi Yönetim Kurulu Baíkan M. Fahir Altan ise, KALDER olarak Türkiye’nin geliímesinde, sektörlerin ve kurumlarn geliímesinin önemli olduðuna inandklarn ifade ededek, “Ülkemiz açsndan çok önemli bir sektör olan enerji sektörü kuruluílar bu dönemde yoðun

motivasyonunu kalc olarak bozmuítur”

olarak deðiíimi yönetme çabasnda. Ku-

dedi. Hzla geliíen piyasada, bu piyasa

ruluílar sektördeki büyümeyi yakalarken

faaliyetlerini gerçekleítirecek nitelikli insan

büyümenin getirdiði riskleri de kurumsal-

gücü yetiítirilmesine gerekli önem verilme-

laíarak minimize etmek yolunu seçiyorlar.

diðine dikkat çeken Lüle, “Böylece kendi

Biz de, KALDER olarak enerji sektörü

içerisinde nicelik olarak artan insan gücü

kuruluílarnn deðiíim yönetimlerinde

niteli kazanamamítr” diye konuítu.

yanlarnda olup, destekliyoruz” dedi.

Panelin “Enerji Sektöründe Rekabet” baílkl özel oturumunda bir sunum gerçekleítiren Rekabet Kurumu Baí Daníman Erkan Yardmc, kalite-rekabet iliíkisine iliíkin deðerlendirmelerde bulundu. Enerji piyasasna yönelik gerçekleítirilen tüm düzenlemelerin ve yaplan tüm müdahalelerin toplumsal refaha hizmet etmesi gerektiðini vurgulayan Erkan Yardmc, enerji piyasalarnda rekabet eksikliklerinin yüksek enerji fiyatlar, kalitesiz enerji gibi olumsuz sonuçlara yol açtðna dikkat çekti. Yardmc, íöyle devam etti: “Bu baðlamda elektrik ve gaz sektörüne yönelik çkartlan 4628 ve 4646 sayl Yasalar, enerjinin kendi içindeki problemlerini, skntlarn, depolama maliyeti, iletim sorunlar gibi piyasann doðal tekel karakterinden kaynaklanan bir takm problemlerini aímaya gayret eden ve yine orada rekabet arayan, rekabetçi arayílar içeren yasal düzenlemelerdir. Bütün bunlarn amac íüphesiz piyasalarn daha rekabetçi íekilde iílemesi ve nihai olarak da tüketici refahdr. Piyasalarn otomatik olarak rekabete açlmas bütün problemleri ortadan kaldrmyor. Piyasa sorunlaryla birlikte yaíyor. Piyasalar

ARALIK 2011

21


- Güncel

www.dogalgazhaberleri.com

5018 sayl Kanun çerçevesinde stratejik plan hazrlama zorunluluðu getirildiðini anmsatan Demirbaí, “Fakat bu Kanunda düzenleyici ve denetleyiciyi kurumlar muaf tutulmuílardr. Kurumumuz, böyle bir zorunluluðu olmadð halde Stratejik Plan hazrlama karar almítr. Bunun oluímasnda, enerji piyasasnn dinamizmi, deðiíen koíullara uyum zorunluluðu ve yönetsel karar, istek ve sahiplenme gibi üç temel faktör etkili olmuítur” íeklinde konuítu.

“Baíar için íirketlerin deðiíimi serbestleítikçe kuíkusuz düzenleme ve

deðerlendirilebilir. Özelleítirmelere gelir

müdahalelerin azalmas beklenir. An-

odakl deðil, piyasalarn serbestleítirilmesi

cak doðal tekel olarak kalmaya devam

ve rekabet ortamnn oluíturulmasnda bir

eden alanlarda, özellikle daðtm ve

amaç olarak bakyoruz” íeklinde konuítu.

iletimde, yoðun biçimde regülasyonlarn sürdürülürken, üretim, toptan satí ve

içselleítirmeleri gerekiyor” GAZBñR Dernek Müdürü Sibel Sayner’in moderatörlüðünde gerçekleítirilen “Gaz Sektöründe Deðiíim Yönetimi” baílkl oturuma ise ñGDAì Genel Müdürü Bilal Aslan

“Zorunluluðumuz olmadð halde Stratejik Planmz hazrladk”

ve Bursagaz Genel Müdürü Ahmet Hakan

EPDK Strateji Geliítirme Dairesi Baíkan

açlínda bir konuíma yapan GAZBñR Der-

Gülefían Demirbaí ise, EPDK’nn 2015

nek Müdürü Sibel Sayner, “ìirketlerin, tek-

“Özelleítirmelere serbestleíme yolunda bir araç olarak bakyo-

yln hedefleyen Stratejik Plan hakknda

noloji çað ve küresel dinamiklerinin getir-

bilgi verdi. EPDK’nn, en önemli paydaí

diði hzl deðiíim ve rekabet ortamna uyum

ruz”

olan 73 milyonluk nüfusun tamamn ilgi-

saðlayabilmesi için örgütsel anlamda da bu

lendiren elektrik, doðal gaz, akaryakt ve

deðiíimi içselleítirip, bunu tüm paydaílarna

LPG sektörlerini düzenleyip denetleyen bir

ve íirket kültürüne yanstmalar gerekmek-

kurum olduðunu belirterek, “2010 yl için

tedir. Bu deðiíile ayak uydurabilmek için

80 milyar dolarlk bir ekonomik büyüklükten

gerekli olan nitelikli, etkin ve müíteri odakl

bahsedebiliriz. Enerji piyasasnda 25 bin

mal ve hizmet üretiminin íirketlerde kalite

perakende gibi rekabete açlan alanlarda regülasyonun yoðunluðunun azalmas beklenecektir.”

Panelin “Enerji Sektöründe Deðiíim Yönetimi” baílkl oturumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlð Enerji Genel Müdürü Mustafa Çetin’in baíkanlðnda gerçekleítirildi. Türkiye’de özellikle son yllarda yaíanan ekonomik büyüme ve sosyal refah artínn çok ciddi bir enerji talep artín da beraberinde getirdiðine dikkat çeken Mustafa Çetin, Türkiye’nin, OECD ülkeleri arasnda geçtiðimiz 10 yllk dönemde enerji talep artínn en hzl geliítiði ülke konumunda olduðunu kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlð olarak, rasyonel, daha etkin iíleyen ve rekabetçi bir enerji piyasasnn oluíturulmas temel hedefini gerçekleítirmek için ana stratejilerden bir tanesinin serbestleíme ve özelleítirme olduðunu bildiren Çetin, “Piyasa serbestleítirilmesi sürecinde özelleítirmeler, aslnda bir amaç olarak deðil, íeffaf ve iyi iíleyen liberal bir piyasaya sahip olmak için önemli araçlardan biri olarak

22 ARALIK 2011

400 lisansl oyuncu faaliyet gösteriyor” dedi.

Tola konuímac olarak katld. Oturumun


www.dogalgazhaberleri.com

G端ncel -

ARALIK 2011

23


- Güncel

www.dogalgazhaberleri.com

bilgi verdi. Bursagaz’da deðiíim sürecinin íirketin kamudan özel sektöre geçiíle baíladðn ve bugüne kadar hzl bir biçimde bu deðiíimin devam ettiðini belirten Tola, “Vizyonumuzu; enerji daðtmnda dünya klasmannda model bir íirket olmak ve grup faaliyetlerine sinerji yaratacak müíteri sadakatini kazanmak olarak belirledik ve tüm faaliyetlerimizi bu vizyon çerçevesinde yürütüyoruz” dedi. 2004 ylnda Bursagaz’n özelleítirilmesiyle birlikte íirkette deðiíim sürecinin baíladðn vurgulayan Tola, íunyönetim sistemleri uygulamasyla gerçek-

üzere iki temel yönetim modeli bulunduðunu

leítirilebileceði açktr. Deðiíim sürecinde

ifade eden Aslan, “ñí odakl yönetiminde; ne

baíarya ulaímann temel yolu insanlarn

kadar abone alndð, ilave ne kadar íebe-

davranílarn yönetebilmekten geçer” dedi.

ke yatrm gerçekleítirildiði, ne kadar ciro elde edileceði gibi hususlara dikkat edilir.

“Sektördeki deðiíimi adm adm yaíamí bir íirketiz” ñGDAì Genel Müdürü Bilal Aslan da, Türkiye’nin en büyük doðal gaz daðtm íirketi olan ñGDAì’n 4 milyon 800 bin aboneye sahip olduðunu belirterek, “15 bin kilometre íebekemiz var ve ylda 5 milyar metreküplük gaz tüketiyoruz” dedi. Deðiíimi; “Paydaílarn lehine süreçlerde yaplan deðiíiklik” olarak tarif eden Bilal Aslan, íöyle konuítu: “ñGDAì, 25 yllk bir íirkettir. Doðal gazn Türkiye’ye yeni gelmeye baíladð zamanlardan beri varz. ñGDAì; EPDK ve GAZBñR daha kurulmamíken, 1986 ylnda kuruldu. Bu iíin mevzuat ve tecrübesi daha yokken ñGDAì kuruldu ve o günden bu güne kadar

Paydaí odakl yönetim modeli ise; stratejik plan, stratejik amaç ve stratejiler üzerinde íekilleniyor. ñGDAì’n temel stratejileri de öncelikli olarak paydaílarn beklentilerinden oluíuyor. Yani temel amacmz; paydaí beklentisinin maksimize edilmesi ve bizim sunduðumuz hizmetlerden memnun olmas. Biz ñGDAì’ta paydaí odakl yönetim modelini benimsiyoruz, çünkü bir kamu hizmeti gerçekleítiriyoruz” dedi. “ñç ve dí denetimi önemsiyoruz”

lar kaydetti: “ìirketimiz bu çerçevede, 2005 ylnda, artk sektörde bir standart haline gelen kalite belgelerini teker teker ald. Yine bu süreçte organizasyon ve íirket alt yapsnda deðiíiklikler yaplmaya baíland. Bunsagaz, 2006 ylnda, 9 yldr verilmeyen Bursa Kalite Büyük Ödülünün sahibi oldu. 2007 yl itibariyle Bursagaz’n ilerleme dönemi baílad ve ISO 27001 Bilgi Yönetimi Güvenliði Sistemi sertifikasn aldk ve aldðmz tüm sertifikalar yönetim sistemimize entegre ettik. 2008 ylnda EFQM Avrupa Kalite Büyük Ödülü’nün sahibi olduk. Bursagaz, Türkiye’de ilk defa kendi sektöründe Avrupa Kalite Büyük Ödülünü alan bir íirkettir. 2010 ylndan itibaren de Bursagaz’n

ñGDAì olarak, paydaílarn memnuniyetini

geliíim süreci baílad.”

ölçmek üzere yl boyunca bir takm anketler yaptklarn belirten Aslan, “Sürekli olarak müíteri ve çalían memnuniyeti ile kurumsal itibar anketleri yapyoruz. Ayrca dí denetim

“Öncü ve model íirket olma yolunda hzla ilerliyoruz”

yaptryoruz. Örneðin; Kal-Der bizi birkaç

ìirket olarak deðiíimi ve geliíimi her za-

yldr denetliyor. Bunlarn dínda Kurumsal

man desteklediklerini, yatrmlarn buna

Risk Yönetimi Projesini hayata geçirdik.

göre planladklarn ve buna baðl olarak

ñç denetimimiz de var. Dolaysyla bütün

teknolojiyi takip edip, insan kaynaðna

bunlardan elde ettiðimiz sonuçlarla faali-

büyük ölçüde önem verdiklerini dile geti-

“ñGDAì olarak paydaí odakl yö-

yetlerimizi belirliyoruz. Yani faaliyetlerimizin

ren Bursagaz Genel Müdürü Ahmet Ha-

netim modelini benimsiyoruz”

referans kaynað, gerçekleítirdiðimiz bu

kan Tola, tüm bu çalímalar yaparken, bu

ñGDAì’n geçtiðimiz günlerde Kal-Der

ölçümler” íeklinde konuítu.

çalímalarn bir íekilde anlam kazanmas

da oldukça fazla bir mesafe kat etti. Dolaysyla deðiíimi biz adm adm yaíamí bir íirketiz.”

için de ISO denetimleri sonucunda kalite

tarafndan Ulusal Kalite Büyük Ödülü’ne layk görüldüðünü anmsatan Bilal Aslan,

“Bursagaz’n deðiíim süreci özel-

belgelerini almaya hak kazandklarn

“Bu ödül, ‘ìirketinizi iyi yönetiyorsunuz’ an-

leítirilmesiyle birlikte baílad”

belirtti. Tola, sektöre yön veren, öncü ve

lamna geliyor” íeklinde konuítu. ñí odakl yönetim ve paydaí odakl yönetim olmak

24 ARALIK 2011

Bursagaz Genel Müdürü Ahmet Hakan Tola ise Bursagaz’n deðiíim yönetimi hakknda

model íirket olma yolunda hzla ilerlediklerini söyleyerek, bu yolda aln teri döken tüm íirketlere baíar dileklerinde bulundu.


www.dogalgazhaberleri.com

G端ncel -

ARALIK 2011

25


- Güncel

www.dogalgazhaberleri.com

Trans Anadolu Doøalgaz Boru Hatt ùçin ùmzalar Atld Azeri gaznn Türkiye üzerinden Avrupa pazarna transit olarak taínmasn öngören “Trans Anadolu Doðalgaz Boru Hatt” yapmna iliíkin mutabakat zapt imzaland. 1 ay içinde Socar tarafndan fizibilite çalímalarnn tamamlanmas planlanan Trans Anadolu Doðalgaz Boru Hatt’nn kapasitesi ilk etapta 16 milyar metreküp olacak. Hattn kapasitesinin daha sonra 24 milyar metreküpe yükseltilebileceði ifade ediliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz

ðini bildirdi. Söz konusu boru hattnn üretici-

ile Azerbaycan Sanayi ve Enerji Bakan Natg

“Proje, Avrupa’nn ve Türkiye’nin gaz ihtiyacna önemli destek saðlayacak”

Aliyev tarafndan “Trans Anadolu Doðalgaz

Törende konuían Enerji ve Tabii Kaynaklar

hatt olacaðn da kaydeden Yldz, Avrupa’nn

Boru Hatt” yapmna iliíkin mutabakat zapt

Bakan Taner Yldz, bundan iki ay önce 25

ve Türkiye’nin doðal gaz ihtiyacna önemli bir

imzaland. Azeri doðal gaznn gerek Türkiye’ye

Ekim tarihinde ñzmir’de Azerbaycan ile ìahde-

destek saðlayacaðn vurgulad.

satí gerekse de Avrupa pazarlarna Türkiye

niz 2 konusunda önemli bir anlaímaya imza

üzerinden transit olarak taínmasn öngören

attklarn hatrlatt. Söz konusu anlaímann

Hükümetler Aras Anlaíma, 25 Ekim 2011 tarihinde ñzmir’de imzalanmít.

ìahdeniz 2 projesi kapsamnda üretilecek gazn hem Türkiye’de kullanlmas hem de bir

“Kaynak ülkelerin hiçbir mazereti kalmad”

ksmnn Avrupa’ya aktarlmasn öngördüðü-

“Böyle bir boru hattnn anlaímasn imzalamí

nü anmsatan Yldz, “Bugün bu

olmak üzerinde konuítuðumuz diðer projelerin

mutabakat zapt ile anlaímay

rafa kaldrldð anlamna gelmemektedir” diyen

daha somut hale getirmií oluyo-

Yldz, íöyle konuítu:

ruz” dedi. Azerbaycan’da petrol

“Doðudaki kaynaklarn batya ulaítrlmasnda

ve doðal gaz yataklarnn bulun-

önemli bir alternatif olan bu müstakil boru

masyla bölgedeki dengelerin de deðiítiðini kaydeden Yldz, iki ülkenin BTC Ham Petrol Boru Hatt, Bakü-Tiflis-Erzurum hatt bulunduðunu, bu yeni proje ile iliíkilerin daha da güçlendirilece-

26 ARALIK 2011

lerin ve tüketiciler açsndan önemli bir boru

hatt artk üretici ülkelere, kaynak ülkelere hiçbir mazeret brakmamaktadr. Bu proje ile beraber özellikle batda gaz ihtiyac olan ülkelerin gösteremediði çabay Türkiye ve Azerbaycan göstermektedir. Bu arada íunu da belirtmeliyim ki; baðmszlðnn 20. yln kutlayan kardeí ülke


Güncel -

www.dogalgazhaberleri.com

Azerbaycan için bu anlaíma önemlidir.

Yldz, íunlar söyledi:

Merhum Haydar Aliyev’in ‘Bir millet iki

“BOTAì ile Gazprom yetkilileri bu

devlet’ sözünü de bu anlaímayla daha

konuyla ilgili görüíecek. Her hangi

da güçlendirmií oluyoruz. ñníallah her

bir skntya mahal vermeyecek bi-

iki ülke için, bölge için ve Avrupa’da

çimde çalímalarmz tamamladk.

gaz ihtiyac olan ülkeler için önemli bir

Bunun yannda tabi önceliðimiz

proje olan bu projenin hepimize faydalar

Bat Hatt’nn devam etmesinden

getirmesini diliyorum.”

yana. Biz íuna inanyoruz, Rusya ile karílkl kazanmlar da ortaya

“Türkiye ve Azerbaycan Avrupa

koyduðumuzda gazn íu veya bu

pazarna birlikte çkacak”

íekilde akínn devam edeceðini düíünüyoruz. Özel sektörün Gazp-

Azerbaycan Sanayi ve Enerji Bakan

önemli bir alternatif. Bu projenin gerçekleímesi

Natg Aliyev de yaptð konuímada, yaplan

rom ile görüímesinin içeriðini bilme-

halinde Nabucco, Gürcistan snrnda alacað

anlaíma ile Azerbaycan ve Türkiye arasnda

diðimiz için íartlarn ve fiyatn ne olduðunu da

gaz Bulgaristan snrnda alacak. Türkiye bu

yeni bir sayfann açldðn bildirdi. ñki ülke

bilmiyoruz. Kamu olarak Bat Hatt’ndan gazn

projelerin hayata geçirilmesi için siyaseten bütün

arasnda petrol ve doðal gaz iliíkilerinin de

sürdürülebilir bir biçimde akínn hem bölge

mazeretleri aímí bir irade ortaya koymuítur.”

hem de Türkiye için önemli olduðu fikrindeyiz.”

çok yüksek seviyede olduðunu anlatan Aliyev, Azerbaycan enerji sektörünün Türkiye ile baðlandðn kaydetti. ñmzalanan yeni projenin çok

“Ortaklk yaps deðiíebilir”

büyük bir siyasi anlam bulunduðunu da ifade

Trans Anadolu Doðalgaz Boru Hatt’nda ortaklk

eden Aliyev, “ñki ülke Avrupa pazarna birlikte

yapsnn ileride deðiíme ihtimali olmakla birlikte

çkacak” dedi. Ekonomik açdan da bu proje-

bugün için yüzde 80 Azerbaycan, yüzde 20 ise

nin çok önemli olduðunu kaydeden Aliyev, bu

Türkiye íeklinde olduðunu bildiren Bakan Yldz,

hattan gelecek 16 milyar metreküplük gazn

íu bilgileri verdi:

6 milyar metreküpünün Türkiye pazarnda kalacaðn, 10 milyar metreküpün ise Avrupa ülkelerine satlacaðn söyledi. Aliyev, projenin sosyal açdan da önemli olduðunu, yeni ií alanlar yaratlacaðn, Türk insannn da bundan yararlanacaðn dile getirdi.

“Bu projenin liderliðini Azerbaycan’n petrol íirketi Socar yapacak. Bundan dolay da Türkiye bölümündeki güzergahn tam olarak nasl olacað ve projenin kesin maliyeti Socar tarafndan yaplacak fizibilite çalímalarnn ardndan netlik kazanacak. Proje sadece Hazar gaznn deðil, diðer ülke gazlarnn da bu hatla taínmasn

“Bu proje Nabucco’nun önemli bir

olanak veriyor. Öte yandan, böyle bir projeyi

alternatifi”

hayata geçirmek diðer projeleri yapmamak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlð ile Azerbaycan Sanayi ve Enerji Bakanlð arasnda, “Trans Anadolu Doðalgaz Boru Hatt” yapmna iliíkin mutabakat zaptnn imza töreninde Bakan Yldz, basn mensuplarnn sorularn yantlad.

anlamna gelmiyor. 4 ayr ülkeden gelebilecek gazlarn geçicisini saðlayacak bir master plan çalímas yaptk. O açdan Türkiye’nin bu gazlarn geçiíiyle alakal íu ana kadar takndð pozitif tutumu da devam ettireceðini söylemek isterim.”

Bakan Yldz, bir basn mensubunun Trans Anadolu Doðalgaz Boru Hatt’nn Nabucco’yu nasl

“Önceliðimiz Bat Hatt’nn

etkileyeceðiyle ilgili sorusuna íu yant verdi:

devamndan yana”

“Biz Nabucco’nun ortaðyz. Yüzde 16’lk his-

Rusya’dan gelen 5 milyar metreküplük ga-

semiz var. O projenin gerçekleímesi için de

zn taíndð Bat Hatt’nda yeni ylla birlikte

yoðun çaba sarf ettik, sarf etmeye de devam

sözleímenin sona ermesinin ardndan hattn

ediyoruz. Trans Anadolu Doðalgaz Boru Hatt

geleceðinin ne olacaðna dair soru üzerine ise

“Uluslararas petrol ve doðal gaz íirketleri de konsorsiyuma dahil olabilecek” Azeri (ìahdeniz 2) doðal gaznn gerek Türkiye’de satí gerekse de Avrupa pazarlarna Türkiye üzerinden transit olarak taínmasn öngören Hükümetleraras Anlaíma 25 Ekim 2011 tarihinde ñzmir’de imzalanmít. Söz konusu anlaíma içerisinde, Azeri doðal gaznn Türkiye üzerinden transit taínmas amacyla ulusal doðal gaz iletim sisteminin kullanlmasnn yan sra münhasr bir boru hattnn inía edilmesi de alternatif bir seçenek olarak düzenlenmiíti. ñmzalanan mutabakat zapt ile “Trans Anadolu” ismi verilen söz konusu münhasr boru hattna yönelik çalímalarn ivedilikle baílanlmas ve iki ülke tarafndan tayin edilen íirketlerin ortak bir konsorsiyum tesis etmeleri konusunda mutabakat saðlanmí oldu. Bu çerçevede, söz konusu konsorsiyum içerisinde Azerbaycan Devlet Petrol ìirketi (SOCAR) ve Türkiye’den BOTAì ile TPAO ilk ortaklar olarak yer alacak. Süreç içerisinde diðer uluslararas petrol ve doðal gaz íirketleri de konsorsiyuma dahil olabilecekler.

ARALIK 2011

27


- Güncel

“Hattn kapasitesini ileride 24 milyar metreküpe çkarabiliriz”

www.dogalgazhaberleri.com

Aliyev, íu bilgileri verdi: “1 ay içinde Socar tarafndan fizibilite ça-

Azerbaycan Sanayi ve Enerji Bakan Natg Ali-

límalar tamamlanacak. Trans Anadolu

yev de sorular üzerine, Azerbaycan’a ait gazn

Doðalgaz Boru Hatt’nn kapasitesini ilk

Avrupa’ya ulaítrlmas için birçok projenin söz

etapta 16 milyar metreküp olarak planlyo-

konusu olduðunu anmsatarak, kendileri için

ruz ama bunun kapasitesi ileride 24 milyar

önemli olann hangi projenin gaz en erken

metreküpe de yükseltilebilir. Bizim doðal

Avrupa’ya ulaítracað olduðunu söyledi.

gaz sahalarmzda bu kapasitelere yant

Azerbaycan’n petrol íirketi Socar’n tüm tek-

verecek rezervler var. Nabucco ile 31 milyar

lifleri deðerlendirdiðini ve projeler arasndan

metreküpün taínmas hedefleniyor. Bize bu

seçim yapacaðn dile getiren konuk Bakan

konuda garanti verirlerse bu projeyi dikkate alrz. Ama söz verilmezse diðer projeleri gündemde tutarz.”

“SOCAR-BOTAì-TPAO konsorsiyumu 1 ay içinde kurulacak” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlð Müsteíar Yardmcs Sefa Sadk

içerisinde kurulacaðn belirterek, konsorsiyum 2012 ylnn ilk aylarndan itibaren boru hattnn

Aytekin ise, verdiði bilgide, SOCAR

28 ARALIK 2011

ile birlikte BOTAì ve TPAO’nun da

iníasna yönelik fizibilite çalímalarna baílaya-

yer alacað proje konsorsiyumu 1 ay

caðn kaydetti.


www.dogalgazhaberleri.com

Vizyon -

ARALIK 2011

29


- Güncel

www.dogalgazhaberleri.com

Termodinamik’ten Görkemli Açlõ Termodinamik, mevcut bölge müdürlüklerine yenilerini ekleyerek ve yönetim kadrolarna yeni isimler dahil ederek büyümeye devam ediyor. Termodinamik Marmara Bölge Müdürlüðü, alannda deneyim sahibi uzman yöneticiler ve çalíanlardan oluían güçlü ekibiyle ñstanbul Ümraniye’de hizmet vermeye baílad. 2011 ylnda da büyümesini sürdüren Termodinamik ìirketler Grubu’nun faaliyete geçirdiði Marmara Bölge Müdürlüðü’nün açlí töreni, 30 Kasm 2011 tarihinde ñstanbul Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baíkan Dr. Murat Yalçntaí, Termodinamik ìirketler Grubu Yönetim Kurulu Baíkan

30 ARALIK 2011

Mehmet Güran ve íirketin üst düzey yöneticilerinin katlmlaryla gerçekleíti. Bölge müdürü Hakan Haksal’n ev sahipliðini yaptð açlí töreninde bölge müdürlüðüne baðl faaliyet gösteren tüm bayiler, servisler ve sektör temsilcileri bir araya geldi.


Güncel -

www.dogalgazhaberleri.com

Sektörünün öncü firmalarndan olan

Termodinamik Marmara Bölge Müdürü

Termodinamik’in her geçen gün artan

Hakan Haksal ise “Tecrübemiz, pozitif

müíteri portföyünü daha iyi yönetebilmek

bakí açmz ve en önemlisi gülen yüzü-

amacyla ve günün geliíen ihtiyaçlarna

müzle müíterilerimize destek olacaðz. ñí

göre ñstanbul’da bir bölge müdürlüðü

ortaðmz olarak kabul ettiðimiz bayilerimiz

açma ihtiyac duyduklarn belirten Yönetim

ve servislerimiz ile birlikte mevcut ve po-

Kurulu Baíkan Mehmet Güran: “Üretim

tansiyel müíterilerimize daha hzl hizmet

ve servisteki kalite anlayí, teknoloji ko-

vereceðiz” dedi.

nusundaki yatrmlar, çaðdaí ve dinamik

ñstanbul merkezli olarak hizmet verecek

yaps ile sektöründe liderliði hedefleyen

olan bölge müdürlüðü, ñstanbul merkez

Termodinamik’in, alannda deneyim sahibi

ve civar illere yönelik pazarlama ve satí

uzman yöneticiler ve çalíanlardan oluían

sonras hizmetler gibi bölümlerden olu-

güçlü ekibiyle bölgede daha da güçlene-

íuyor. Termodinamik, açlan yeni bölge

ceðine inanyorum. Termodinamik olarak

müdürlüðü ile tecrübesini ve uzmanlðn

yeni bölge müdürlüðümüzle hedeflerimize

bölge halk ile buluíturmay; müíterilerine

ulaírken gücümüzü daha da pekiítirece-

en kaliteli ürün ve en kaliteli hizmeti sun-

ðiz” dedi.

may hedefliyor.

ARALIK 2011

31


- Güncel

www.dogalgazhaberleri.com

“Entegrasyon, PETKùM’i Daha Rekabetçi Klacak”

Hayati Öztürk PETKñM Genel Müdürü

SOCAR & Turcas Grubu’nun, Aliaða’daki Petkim Yarmadas’nda Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik Entegrasyonu’nu gerçekleítirmek üzere yoðun bir yatrma projeksiyonu bulunuyor. Gas Plus Dergisi Genel Yayn Yönetmeni Murat Frat, Türkiye’nin petrokimya devi Petkim’in Genel Müdürü Hayati Öztürk ile íirketin faaliyetleri ve geleceðe iliíkin hedeflerini konuítu. Petkim’in 2020 ylna kadar pazar payn yüzde 40’lara çkarmay hedeflediklerini belirten Öztürk, “Rafineri ile birlikte Petkim, tedariðinde daha rekabetçi bir yap kazanacak. Rafineri-petrokimya-Enerji-Lojistik Entegrasyonu ile her alanda çok daha fazla rekabetçi olacaðz” dedi. Petrokimya sektörünün teknoloji ve sermaye yoðun ve çok dinamik bir yaps olan bir sektör olduðunu belirten Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, bu sektörde faaliyet gösteren íirketlerin kendilerini güncel ve rekabetçi tutmas için sürekli yeni yatrmlar yapmas gerektiðini söyledi. Petkim’in 1987’de baílayan özelleítirme sürecinin 21 yldr devam ettiðini, ancak bu süreçte Türkiye’nin petrokimya alanna yeterli yatrmlar yapamadðn vurgulayan Öztürk, “Petkim, bir taraftan özelleíme süreci çok uzun olduðu için pazara paralel büyüyemedi. Diðer taraftan da yatrm bedellerinin yüksekliði, sermaye yoðun yatrmlarn yaplma zorunluluðu ve izin mekanizmalarnn yavaí iíleyiíi gibi nedenlerle de gerekli yatrmlar yaplamad” dedi.

“Sanayileíme konusunda kamuoyunda yanlí bir alg var” Devletin 1960’l yllarda Aliaða bölgesinde rafineri ve petrokimya tesisleriyle bir endüstri bölgesi yarattðn ifade eden

32 ARALIK 2011

Petkim Genel Müdürü Öztürk, “Buradaki fabrikalar, rafineri ve petrokimya tesisleri bilinen en iyi teknolojileri kullanyorlar ve sürekli olarak yeni yatrmlarla kendilerini iyileítiriyor” íeklinde konuítu. Bütün bunlara raðmen, sanayileíme konusunda kamuoyunda zaman zaman yanlí bir algnn ön plana çktðn belirten Öztürk, íunlar kaydetti: “Baz kesimler, sanayi ve sanayileímeden çekiniyorlar. Enerji yatrmndan bahsedildiðinde, çkp, ‘Kömüre karíyz’, ‘HES’lere karíyz’, ‘Nük-

leer enerjiye karíyz’ íeklinde bir takm önermeler öne sürüyor. Ama Türkiye’deki enerji üretimine baktðnzda, dünya ortalamasnn gerisinde olduðunuzu görüyorsunuz. Türkiye’nin kurulu gücüne her yl 3-4 bin MW minimum kapasite ilave etmesi lazm. Ayn durum kiíi baí petrokimya ve demir-çelik tüketiminde de yaíanyor. Enerjide, petrokimyada kiíi baí tüketiminde dünyann gerisindeyken nasl refah yaratabiliriz ki?”


Güncel -

www.dogalgazhaberleri.com

“ñí ortamndaki zorlu süreçler yatrmlar geciktiriyor” Türkiye’nin 73 milyonluk genç nüfusu ve yüzde 10’lara varan iísizlik oranyla, mutlaka sanayi yatrmlarna odakl istihdam yaratmas gerektiðinin altn çizen Petkim’in Genel Müdürü Öztürk, íu deðerlendirmeyi yapt: “ñstihdam için öncelikle deðer yaratmak gerekiyor. Deðer, büyük oranda üretimde yaratlr. Üretim ise; sanayileímedir, tarmdr, enerjidir, iníaattr. Bu alanlarda büyüyeceksiniz. Buralarda büyürken de ií ortamnn bunlar destekleyici olmas lazm. ñí ortamndaki zorlu süreçler yatrmlarn gecikmesine neden oluyor. Yatrm demek zamanlama demek. Siz 1 yl içinde yapacaðnz yatrm 3 sene sonraya ötelerseniz, küresel rakipleriniz sizden önce yatrm yaparsa, sizin yapacaðnz yatrmn da anlam kalmaz. Dünyada petrokimya sektörüne yönelik olarak her yl 4-5 tane etilen fabrikas kurulur. Bunlarn 2 tanesi Orta Doðu’ya, 2 tanesi de Uzakdoðu’ya yaplr. Geriye kalan bir tanesini de Avrupa ya da Amerika kapar. Siz bu süreçte gecikirseniz artk ií iíten geçmií oluyor.”

“Türkiye, ticaret yapmann kolay, yatrm ve üretimin ise zor ve riskli olduðu bir pazar” Yatrm süreçlerinin çok hzl çalímas gerektiðini vurgulayan Hayati Öztürk, aksi takdirde, özellikle yabanc yatrmclarn çok alternatifleri bulunduðunu, diðer ülkelerin çok ciddi teívikler verip, kolaylklar saðladðna dikkat çekti. Nitekim Türkiye’de bu kadar hzl büyüyen pazara 25-30 yldan bu yana büyük bir yabanc sermaye grubunun girip yatrm yapamadðn ifade eden Öztürk, konuya iliíkin íöyle konuítu: “Çünkü burada süreçler hzl ilerlemiyor. Öte yandan yurtiçi piyasaya rahatlkla girilebiliyor. Dolaysyla rahat girilen bir pazara malnz satmanz da kolaydr. Yatrmclar, yatrm için zor girdikleri pazarlar tercih ediyorlar. Çünkü zor pazarlara girip, üretim yapmadktan sonra girebilmeleri çok zor olur. Onun için öncelikli olarak zor pazarlarda tesis satn alma ya da sfrdan yatrm yapma gibi yollar tercih ediyorlar. Hindistan, Brezilya, Çin gibi ülkeler bu yönleriyle yatrmclar çekti. Ama Türkiye’de son 25-30 ylda maalesef bu noktada doðrudan yatrm çekemedik. Çünkü Türkiye pazar, ticaret yap-

mann çok kolay olduðu ama yatrm ve üretimin zor ve riskli olduðu pazarlardan bir tanesi. Bu nedenle Türkiye petrokimya sektöründe yeterli hzla geliíemedi. Nitekim Türkiye ekonomisi bugün dünyann en büyük 17. ekonomisi ama petrokimya sektöründe 33 ila 35’incilik arasnda bir yerlerde. Bu nokta Türkiye’nin olmamas gereken bir nokta. Çok yol almamz lazm. Bunun için de, ií ve yatrm ortamnn yatrmcy cezbedecek íekilde yaplandrlmas, karar verme mekanizmalarnn hzlandrlmas ve yatrm çeken ülkelerde olduðu gibi teívik sisteminin iyileítirilmesi gerekiyor.” “Her íeye karíyz, peki ama nasl yatrm yapacaðz?” Türkiye’nin yeterli üretimi olmadð halde çevresel konularn gerektiðinden fazla ön plana çkarldðna dikkat çeken Hayati Öztürk, “Her íeye karíyz. Peki ama nasl yatrm yapacaðz, nasl büyüyeceðiz?” diye sordu. Günümüzde Almanya’da íehirlerin yannda kömür santralleri bulunduðu, Fransa’da elektrik üretiminin yaklaík yüzde 75’inin nükleer santrallerden karílandðn belirten Öztürk, “Etrafmz sarlmí durumda. Biz yüksek enerji ma-

ARALIK 2011

33


- Güncel

www.dogalgazhaberleri.com

yeni teknolojiler kullanarak maliyetleri düíürüp, daha rekabetçi bir hale gelmeye çalítklarn bildiren Öztürk, íöyle devam etti:

liyetleriyle sanayimizi rekabetçi klabilir miyiz? O nedenle yatrm ortamnn iyileítirilmesi çok önemli” diye konuítu. Hayati Öztürk, íöyle devam etti: “Son dönemde dünyada yaíanan 2008 krizi ve 2011 borç krizi bizlere íunu öðretti, önce kendin üreteceksin. Rekabetçi üretip, zenginlik ve ií yaratacaksn. Bugün ABD, dünyann en büyük ekonomisi olmasna raðmen, artk Amerikal íirketlerin deniz aír yatrm yapmalarn önlemeye çalíp, bunun yerine kendi ülkelerinde yatrma teívik ediyor. ABD’nin amac, kendi insanna ií yaratmak. Dolaysyla üretimi artk kendi ülkenizde tutmak çok önemli hale geldi. Bu baðlamda da anahtar kelime; rekabetçi üretimdir. Onun için enerjide, hammaddede, iíçilikte, teknolojide rekabetçi olacaksnz. En iyi teknolojiyi kullanacaksnz. ñí gücünüz verimli olacak. Hammadde tedarikini en iyi koíullarda saðlayacaksnz. Enerji maliyetlerin de mutlaka dünyayla rekabetçi olacak. O zaman sürdürülebilir bir sanayi yapsna ulaírsnz” “Entegrasyonu baíaranlar daha hzl büyüyor” Daha rekabetçi olabilmek adna Petkim olarak tesislerin kapasite artrmna odaklandklarn belirten Hayati Öztürk, böylelikle önemli bir üretim artí saðlayabileceklerini kaydetti. Üretim artín saðlarken de maliyetleri düíürmeye çalítklarn anlatan Öztürk, “Fabrikalarmzda iíçilik ölçekten baðmsz. Yani 100 bin tonluk fabrika ile 500 bin tonluk fabrikann da iíçilik maliyetleri hemen hemen ayn. Dolaysyla kapasitemiz arttkça sabit giderlerimiz düíüyor” dedi. ñleri proses kontrolü, yeni jenerasyon katalizörler gibi

34 ARALIK 2011

“Ama bunlar yetmiyor. Enerjide de Türkiye’nin rekabetçi olmas lazm. Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik Entegrasyonu’nu tam olarak hayata geçirip her alanda rekabetçi olmak gerekiyor. Tek baína rafineri, tek baína petrokimya, tek baína enerji yerine bütün bunlar ayn sahada entegre ederek bir sinerji yakalamamz gerekiyor. Bu entegrasyonu saðlarsak hem ölçek ekonomisine ulaírz hem de alt yapy bölüítüðümüz için rakiplerimizin bir adm önüne geçeriz. Bunu yapan ülkeler daha zengin daha hzl büyüyor, yapamayanlar daralyor küçülüyor ve yok oluyor.”

“27 MW’lk bir rüzgar çiftliði kuruyoruz” Petkim’in planladð yenilenebilir enerji yatrmlar hakknda da bilgi veren Hayati Öztürk, bu kapsamda 25 MW’lk bir rüzgar çiftliði kurmak için gerekli giriíimleri baílattklarn söyledi. Konuyla ilgili çalímalar 1 yl içerisinde sonuçlandrmay planladklarn ifade eden Öztürk, “Buhar ve gaz türbinlerinden oluían 226 MW’lk bir üretim kapasitemiz var. Bu sayede hem kompleksin ihtiyac olan buhar hem de fabrikann ihtiyac olan elektriði kendimiz üretiyoruz. Grubumuzun ana faaliyet alan zaten enerji. Grubun, gerek rafineri yan ürünleri gerekse de baíka kaynaklara yönelik daha farkl baz projeleri olabilir” dedi.

“STK’larn etkinliðinin arttrlmas lazm” Kamuoyu oluíturmak ve özellikle karar vericilere doðru bilgileri saðlayabilmek açsndan mutlaka sivil toplum örgütlerinin etkisinin arttrlmas gerektiðini vurgulayan Hayati Öztürk, “Netice itibariyle sivil toplum örgütlerinde faaliyet yürütenler, bizzat oyunun içerisinde bulunan ve sorunlarla karí karíya kalan insanlardan oluíuyor. Bu sorunlar mevzuat, rekabet ya da yatrmla ilgili olabilir. Dolaysyla bu sorunlarn çözümü için sivil toplum örgütlerinin etkinliðinin arttrlmasnda fayda var” íeklinde konuítu. Öztürk, íöyle devam etti: “Sivil toplum kuruluílarnn problemleri çözmede yeterince etkili olup olmadð ayr bir tartíma konusu. Daha kat etmemiz gereken çok mesafe var. Öncelikle üretimi destekleyen, rekabetçi üretimi önceleyen, dünya ölçeðinde üretime doðru gidiíat hedefleyen anlayílarn öne çkmas gerekiyor. Aksi takdirde, ithalatla büyüme sürdürülebilir bir durum deðil. Çünkü Türkiye küçük bir ülke deðil, büyük nüfus ve genií pazara sahip bir ülke. Bu pazar ve deðeri díar vermek mi yoksa içeride tutmak m? Önemli nokta bu. Her zaman söylediðimiz gibi, bunun da yolu; Türkiye’de üretmek, Türkiye’ye yabanc sermaye çekmek ve en güncel teknolojilerle entegrasyonu en üst düzeye çkarmaktan geçiyor. Bunlar gerçekleítirdiðimiz zaman hem ölçek ekonomisini yakalamí oluruz, hem yeni teknolojiyi ülkeye getirmií oluruz, hem de deðer yaratarak gençlerimize ií sahas açmí oluruz.”


www.dogalgazhaberleri.com

G端ncel -

ARALIK 2011

35


- Güncel

“Nükleer, Enerji Kaynaklarn Çeíitlendirmek gerekli” Nükleer enerji santrallerine yönelik tartímalara da deðinen Hayati Öztürk, dünyada 30 ülkede yaklaík 150 nükleer santralin çalítðn belirterek, “Bunlarn bir ksm 1. jenerasyon teknolojiler. Artk dünyada yeni kurulan nükleer santraller, son kuíak dediðimiz, daha güvenli ve çevre açsndan emniyetli teknolojili reaktörler. Bu reaktörlerden Avrupa’da çok sayda var” dedi. Türkiye’ye komíu ülkelerde daha eski teknolojiye

“Sürdürülebilir büyüme için yerli üretim íart” Sürdürülebilir bir büyüme ve buna baðl bir istihdam yaratmak için mutlaka yerli üretimin desteklenmesi gerektiðinin altn çizen Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, bunu yapan, yatrmcy çeken ve çok büyük baíar saðlayan ülkeler olduðuna dikkat çekti. Bu çerçevede Singapur’un çok çarpc bir örnek olduðunu ifade eden Öztürk, konuyla ilgili íu bilgileri verdi: “Singapur’da, Petkim’in Yarmadas’nn iki kat büyüklüðündeki bir Jurong Adas’nda yaklaík yllk 80 milyar dolarlk ciro yapyorlar. O sahaya Türkiye’nin yaklaík 2-3 kat rafineri kapasitesi, Petkim’in de 5-6 kat büyüklüðünde petrokimya kapasitesi kurmuílar. Bu yatrm da Japonya’dan Almanya’ya, Fransa’dan Amerika’ya uzanan coðrafyadaki dünyann deðiíik bölgelerinden gelen yatrmclar yapmí. Bu kadar çok saydaki yatrmc niçin oraya gelmií? Çünkü lokasyon uygun, destekler uygun, pazara eriímek kolay. Biz de Petkim olarak, öyle bir modeli Türkiye’de kurabilir miyiz, burada bir kimya park “2023 Ylna Kadar Pazar Paymz Yüzde 40’a Çkaracaðz” Petkim’in 2023 yl hedefleri hakknda da bilgi veren Hayati Öztürk, temel hedefin; pazar payn bu dönem içinde yüzde 40’lara çkarmak olduðunu belirtti. Türkiye’nin her yl ortalama yüzde 8-10 büyüdüðünü ancak Petkim’in ise ayn hzda büyüyemediðini ifade eden Öztürk, “ìu anda bizim pazar paymz yüzde 20-25’lere düímüí durumda. Amacmz, pazar paymz bu süreçte yaklaík ikiye katlamak. Yani íu anki 3.3 milyon tonluk brüt üretimimizi 2020’lerde 6 milyon ton seviyelerine çkarmay hedefliyoruz. Bu da, PETKñM’in 2020 ylna kadar en az bir tane daha PETKñM yapmas anlamna geliyor. Rafineri ile birlikte PETKñM hammadde konusunda daha rekabetçi bir yap kazanacak.

36 ARALIK 2011

www.dogalgazhaberleri.com

sahip reaktörlerin bulunduðuna iíaret eden Öztürk, “Amerika önemli bir reaktör yatrmcs. Bugün zengin petrol ülkeleri bile nükleer enerji ile ilgili çalímalar yapyorlar. Her üretimin her yatrmn bir riski vardr. Önemli olan riskleri bilmek, kontrol etmek, en iyi teknolojiyi seçmektir. Dolaysyla Türkiye nükleer enerjide bilinen en iyi teknoloji seçecek, riskleri asgariye indirecektir” diye konuítu. Öztürk, konuya iliíkin íu deðerlendirmelerde bulundu: “Türkiye, net enerji ithalatçs bir ülke. Cari açðn yüzde altmí enerjiden kaynaklanyor.

ve kümelenme modeli oluíturabilir miyiz diye onlarla beraber çalítk. Amacmz; mutlaka Türkiye’de petrokimya, enerji, rafineri ve lojistik alannda bu tür endüstriyel yaplarn rekabet gücü kazanmasn saðlayacak alt yapy kurmaktr. Artk dünya eski dünya deðil. Yani tek baínza bir íey üretip satmanz mümkün deðil. Çünkü ticaret engelleri gün geçtikçe azaltlyor ve hemen hemen sfr noktasna doðru gidiyor. O zaman siz de oyunu rakipleriniz gibi oynayacaksnz. Gerekiyorsa teívik vermek zorundasnz. Aksi takdirde istihdam ve zenginlik yaratamazsnz.”

Petrolde varil baína 10 dolarlk bir artí Türkiye’ye 4 milyar dolarlk ek bir maliyet getiriyor. Bu baðlamda nükleer enerji, hem küresel snma için bir çözüm hem de Türkiye’nin fosil yaktlara baðmllðn azaltacak bir çkí yolu. Dolaysyla nükleer enerji, Türkiye için çok önemli. Önemli olan riskleri bilmek ve doðru teknolojiyi kullanmak. Dünyann her yerinde olan nükleer santrali biz kurmazsak bile bu santraller komíularmzda var. ‘Rakiplerimiz ucuz enerjiyi üretsin, biz üretmeyelim’ demek ne kadar sürdürülebilir ve doðru bir yaklaímdr.”


www.dogalgazhaberleri.com

G端ncel -

ARALIK 2011

37


- Söylei

www.dogalgazhaberleri.com

TERMOTEKNùK 2012 Ylnda Büyümesini Sürdürmeyi Hedefliyor Stratejimizin temel felsefesi müíterinin taleplerini birebir karílayan üst kalitede üretim ve son kullancya yönelik sürekli servis ve bayi desteðidir. Termo Teknik Satí ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardmcs Ali Oraloðlu Gas Plus Dergisi’nin sorularn yantlad. Oraloðlu, “Uluslararas üretim kalitemiz, çok esnek bir yapya sahip üretim biçimimiz, dünyann baílca bütün ülkelerinin beklentilerine uygunluk arz eden kalite ve müíteri hizmetimiz, bizim açmzdan olmazsa olmazlar” dedi.

Ksaca kendinizden ve Termoteknik’in sektördeki yolculuðundan bahsedebilir misiniz? Termo Teknik, ñngiltere bazl Ideal Stelrad Group’un (ISG) Türkiye’deki iítirakidir. Türkiye stma sektörünün en eski firmalarndan birisi olan Termo Teknik bugün itibariyle, Çorlu’da 100,000m2 üzerine kurulu modern tesislerde yllk 4,5 milyon adetlik radyatör üretim kapasitesi ile Avrupa’nn en büyük panel radyatör üreticilerinden birisidir. Termo Teknik, ñstanbul Maden ve Metaller ñhracatç Birlikleri (ñMMñB) tarafndan gerçekleítirilen ñhracatn Yldzlar Ödülünü “Panel Radyatör” kategorisinde en çok ihracat yapan íirket olarak üst üste beí kez almítr. Termo Teknik ayn zamanda. Ideal Strelrad Group’un (ISG), Doðu Avrupa, Ortadoðu, Afrika ve Asya’dan sorumlu yeni organizasyonu Caradon Heating International’n yönetim merkezidir. Bu

38 ARALIK 2011

Ali ORALOïLU Termo Teknik Satí ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardmcs

yaplanma altnda ISG bünyesinde bulunan marka ve firmalar Termo Teknik tarafndan yönetilmektedir.

Saysal verilerle Termoteknik’in pazardaki konumundan bahsedebilir misiniz? Termo Teknik, üretiminin yüzde 60’n, aralarnda ABD, Rusya’nn da bulunduðu 40’ aíkn ülkeye ihraç etmektedir. Üretiminin yüzde 40’sini ise iç pazara sunmaktadr. Termo Teknik ihracatta kendi ürün sektöründe Türkiye birincisidir, ayn zamanda da Türkiye’de pazar’n en önde gelen radyatör markalarndan biridir.

Yenileme pazarna bakí açnz öðrenebilir miyiz? Türkiye panel radyatör pazar yenileme açsndan henüz çok genç bir pazar olup, radyatör talebinin çok büyük bir ksm yeni iníaat ya da modern sistemlerle snmayan mevcut konutlarn doðalgazla beraber radyatörlü stma sistemlerine dönüítürülmelerinden gelmektedir.

Satí ve pazarlama konusunda stratejiniz nedir? Termo Teknik’in satí ve pazarlama stratejisi üretim kapasitesi ve kalitesinin bir devamdr. Bu strateji, uluslararas alanda Türkiye’nin lider markas olmaya devam etmeyi, yeni pazarlar bulmay, iç pazarda ise pazar payn her yl hissedilir oranda arttrmay hedefler. Stratejimizin temel felsefesi müíterinin taleplerini birebir karílayan üst kalitede üretim ve son kullancya yönelik sürekli servis ve bayi desteðidir. Uluslararas üretim kalitemiz, çok esnek bir yapya sahip üretim biçimimiz, dünyann baílca bütün ülkelerinin beklentilerine uygunluk arz eden kalite ve müíteri hizmetimiz, bizim açmzdan olmazsa olmazlar.


Güncel Söylei -

www.dogalgazhaberleri.com

Ürünlerinizin arge aíamasnda hangi özellikleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Fonksiyonel, iílevsel ayn zamanda da dekoratif bir ürün yaratmak için göz önünde bulundurduðunuz faktörler nelerdir? ISG Grubu’nun Ar-Ge çalímalar ñngiltere ve Belçika’da bulunan merkezlerimizin koordinasyonunda yönetilmektedir. AR-GE sürecinde uyguladðmz temel prensip, üretim teknolojisin ürün montaj ve snma ihtiyaçlar ile harmanlayp, tüketici açsndan rekabetçi fiyatlandrlmí çözümler üretmektir. AR-GE mühendislerimiz iníaat ve ev ortamnda düzenli olarak araítrmalar yapp gördüklere ihtiyaçlara, sahip olduðumuz ileri teknoloji ile ne íekilde cevap verebileceðimizi belirlerler. Bu baðlamda, son yllarda örneðin benzersiz bir ürün olan ve çaðdaí snma, konut kullanm ve estetik ihtiyaçlarna göre tasarlanmí olan Performax radyatör modelimiz büyük ölçüde Türkiye’de geliítirilmiítir. Çok farkl sayda yatay ve dikey modelleri bulununan TermoDesign ve TermoStyle modellerimiz ile de kullancmza seçim yapma íans tanyoruz. Zarif, modern, uzun ömürlü, çevre dostu özellikleri ile konut ve ofislere verimli snma çözümleri sunan TermoDesign ve TermoStyle, yüksek sl gücü ile kullanclara maliyet avantaj da saðlyor.

TermoDesign ve TermoStyle modeli radyatörlerin özelikleri íöyle sralanyor: • Yatay modelde 783 farkl seçenek • Kstl mekanlarda çözüm saðlayan dikey modellerde 40 farkl seçenek • 10 yl garanti • Tesisat borularnn görünümünü en aza indirgeyen ve montaj kolaylð saðlayan özel baðlant parçalar • Termostatik vana ile geliímií kullanc kontrolü ve s konforu saðlama imkan.

ìu anda ülke çapnda kaç bayiye sahipsiniz? Bayilerinizde aradðnz kriterler nelerdir? Bayilerinizle nasl bir iliíki içerisindesiniz? Türkiye’de 500’ün üzerinde Termo Teknik satí noktas bulunmaktadr. Bayi seçerken aradðmz baílca faktörler bayinin markamz beklediðimiz íekilde temsil edebilme ve ürünü tabana yayabilme yeteneði ve de tabi ki finansal olarak güçlü bir yapya sahip olmasdr. Bayilerimizle çok yakn bir çalíma iliíkisine sahibiz. Bayiden sorumlu olan satí elemanmz bayisini düzenli olarak ziyaret eder ve karílkl bilgi alíveriíi içinde bulunur.

Çalíanlarnza ve bayilerinize ne gibi eðitimler veriyorsunuz? Çalíanlarmza destek olmak adna teknik, satí, pazarlama ve yönetici becerilerini geliítirecek eðitimler sunuyoruz. Ayn íekilde bayilerimize de ürün ve íirket tantm bazl olmak üzere çeíitli eðitimler veriyoruz.

Bugün tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de enerjiyi verimli kullanmay amaçlayan yasalar, yönetmelikler ve bunlara cevap verme noktasnda enerji verimliliðini esas alan ürünler bir bir kullancnn hizmetine sunuluyor. Termoteknik’in enerji verimliliðine karí bakín öðrenebilir miyiz? Siz bu konuda neler yapyorsunuz? Termo Teknik ürünleri Türk ve Avrupa’l mühendislerin ortak çalímalar sonucu tasarlan-

mí ve en sok teknoloji ile üretilen ürünlerdir. Bundan dolay hem üretim sürecimiz hem de ürünlerimiz yüksek enerji verimliliðine sahiptir.

Sektörün bir üst mertebeye taínmas noktasnda Termoteknik olarak hangi çalímalara imza atyorsunuz? Termo Teknik, 100 milyon dolarlk yatrm, üretim teknolojisi ve yöntemleri Avrupa birliði üyesi ülkelerdeki üretim tesislerinin bile sahip olmadð çok sayda önemli standart ve ürünleri, ve de müíteri hizmet anlayí ile panel radyatör sektörünü bir üst basamaða taímítr ve de taímaya devam edecektir.

2011 hedeflerinizin ne kadarn gerçekleítirebildiniz. 2012 için ne gibi bir planlama içerisindesiniz? Termo Teknik 2011 ylnda daralan Avrupa pazarlarnda büyüme hedeflerini gerçekleítirmií ve büyüyen Türkiye pazarnda pazar büyüme hznn üzerinde büyüyerek hedeflerini ulaímítr. 2012 ylnda hedeflerimiz hem iç pazarda hem de Avrupa’da büyüme üzerine kuruludur.

ARALIK 2011

39


- Analiz

www.dogalgazhaberleri.com

Bacalarda Çözüme Adm Adm…

Ümit ERTURHAN Makine Yüksek Mühendisi BACADER Genel Koordinatörü

2. Baca ve ñç Tesisat Güvenliði Stratejik Deðerlendirme Toplants; 58 doðal gaz daðtm íirketi, Çevre ve ìehircilik Bakanlð, EPDK, TSE, Gazbir, Gazmer, DOSñDER, UGETAM ve BACADER üyelerinden toplam 120 katlmc ile oldukça genií katlml ve renkli bir toplant oldu. Deðerli GAS PLUS Okuyucular, Geçen saymzda baca sektörünün kilometre taílarndan bahsetmiítik. Yaznn kapanínda da Antalya’da gerçekleítirecek olduðumuz 2. Baca ve ñç Tesisat Güvenliði Stratejik Deðerlendirme Toplantsnn detaylarna bu sayda paylaíacaðmz belirtmiítik. Bu yl 30 Kasm-2 Aralk 2011 tarihlerinde Antalya Kemer’de Mirada Del Mar Otel’de gerçekleítirdik. 2. Baca ve ñç Tesisat Güvenliði Stratejik Deðerlendirme Toplants; 58 doðal gaz daðtm íirketi, Çevre ve ìehircilik Bakanlð, EPDK, TSE, Gazbir, Gazmer, DOSñDER, UGETAM ve BACADER üyelerinden toplam 120 katlmc ile oldukça genií katlml ve renkli bir toplant oldu. Bu vesile ile tüm katlmclara tekrardan teíekkür ederim. Toplant amaçlar ve sonuçlar itibari ile oldukça verimli geçmiítir. Hem baca sektörünün sorunlar hem de iç tesisat güvenliði konular detaylar ile masaya yatrlmí, problemler konuíulmuí ve çözüm önerileri sunulmuítur. Toplantda en dikkat çeken konu ise baca konusunda sektörün tüm taraflarnn yani düzenleyici taraftan, imalatn yapana, montajn yapandan kontrol edene, bu bacalara cihaz baðlayan taraftan bacalar belgelendiren tarafa kadar her kesimin baca konusundaki problemleri görmesi ve bu konuda çözüm önerilerini sunmalar idi. Yani ilgili tüm taraflar artk baca konusunun topyekün halledilmesi arzusundayd. Buradan da anlaílyor ki baca konusunun

40 ARALIK 2011

ulusal çapta bir çözüm beklentisi var. Yine öne çkan konulardan birisi ise “eðitim” konusu oldu. Tüm katlmclar sektörün eðitimli bacaclara ve personellere ihtiyac olduðu konusunda hem fikir oldu. ñíte tam bu noktada toplantnn kapaní Bacader ile Gazmer arasnda imzalanan Eðitim ñíbirliði Protokolü ile yapld. Bacader ile Gazmer bu konuda bir adm atmí ve eðitim konusunu iíbirliðine baílayacaklar. ìimdiden hayrl olsun diyelim. Toplantnn genel sonucu baca problemlerine artk bir çözüm bulunmas yönünde olmuí ve çözüm olarak da; ülkemizin íartlarna uygun ulusal çapta bir sistem kurulmas, saðlam temelli bir yaklaímla eðitim alt yapsnn oluíturulmas ve baca konusunda daðnk olan mevzuatlarn baca kanunu veya baca yönetmeliði íeklinde birleítirilmesi íeklinde sunulmuítur. Çözüm konusunda ise en yüksek ses yine Bacader’den çkt. Çözüm konusunda inisiyatifi almak istenildiði ve bu hususta tüm kurumlarn desteklerinin beklendiði açkça ve yüksek sesle dile getirildi. Bacader bu konuda sektörün tüm taraflarn kapsayacak, her kesimin ihtiyacna cevap verecek genel bir sistemin teíkil edilmesi, bu sisteminde eðitim ve sorumluluk esasna dayandrlmas hususunda alt yap çalímalarna Gazmer ile birlikte baílad. Bu güzel geliímeler íðnda bir sonraki sayda bu konuda yaíanan geliímeleri de sizinle paylaímaya devam edeceðim. Saðlcakla kaln….


www.dogalgazhaberleri.com

Makale -

ARALIK 2011

41


- Makale

www.dogalgazhaberleri.com

DEPREM VE DO÷AL GAZ Yasin TUNÇTAN DMS DIì TñCARET A.ì. Teknik Servis Müdürü Deprem olacaðn önceden tespit etmek mümkün olmamakla birlikte deprem sonras olabilecekleri tahmin etmek nispeten mümkündür. Elbette depremin ne zaman olmayacaðn ve sonrasnda neler olacaðn kesin ve birebir bilmeyi tartímak lüzumsuz, gereksiz, anlamsz ve vakit israfdr. Aslnda “deprem ve sonrasna” hazrlk çalímalar hepimizi ilgilendiren bir sosyal sorumluluk meselesi olarak bakmalyz. Eskimez bir söz olan “Tedbir; Takdire Hürmettir” düsturunu kendimize rehber edinmeliyiz. Her binay kendi binamz, mahsur kalan kendi yaknmz olarak görmeli ve alnabilecek her türlü makul ve mantkl tedbiri almalyz. ñlgilileri azarlamaktan ve onlar korkutmaktan ziyade onlar tedbir alnmas noktasnda bilgilendirmeli, cesaretlendirmeli ve yardmc olmayz. Çünkü Türkiye Doðal Gaz Sektörü bu sorunun altndan kalkacak inanca, ekibe, tecrübeye ve birikime sahiptir. Baíta UGETAM ve birçok gaz kuruluíumuzun bünyesinde bu çalímalar kendi çapnda yaptðn biliyoruz. En son olarak da EPDK ile GAZBñR’in birlikte bir çalíma komisyonu oluíturduklar ve hzl bir íekilde çalímalara baíladklarn duymak son derece olumlu ve sevindirici bir durumdur. Biz de bu makalemizde konuyu iki ksmda irdeleyeceðiz ve tüm bu çalímalara küçük de olsa bir katk sunmaya çalíacaðz. Birinci ksmda; oluímuí depremler sonrasnda doðal gaz ile alakal meydana gelen

42 ARALIK 2011

menfilikleri dikkate alarak olas bir depremde yaíanabilecekleri irdeleyeceðiz, ikinci ksmda ise; deprem öncesi ve deprem sonras için alnabilecek tedbirler çerçevesinde bildiklerimizi sizlerle paylaíacaðz.

Depremlerde Doðal Gaz Etkileri

íebekelerden bina ve diðer kapal alanlarda gaz birikmesi ile bina iç tesisatlarnda oluíabilecek kaçaklardan ortaya çkmaktadr. Doðal gaz daðtm íebekesi ve tesisatlarnn, fiziken yüksek düzeyde mukavim ve esnek olmas, her íeye raðmen ortaya çkabilecek kaçak ve szntlarn hzla kesilmesini saðlayacak imkânlar ile donatlmas gerekmektedir.

Doðal afetlerde genellikle büyük ölçekli ve genií alan etkileyen doðal gaz kaynakl patlama ve yangn riski ortaya çkmaktadr. Doðalgaz daðtm íebekesi ve bina iç tesisatlarnda; tasarm aíamasndan iíletme organizasyonuna kadar gerekli emniyet sistemlerinin, ekipmanlarn ve personelin uygun íekilde hazrlanmas, gerektiðinde kriz senaryolarnn oluíturulup eðitim ve tatbikatlarn yaplmas; risklerin ve ykc etkilerinin en aza indirilmesini saðlayacaktr.

Dünyada yaíanan tecrübelerden görülebileceði gibi doðal gaz altyapsnn yaygn olarak bulunduðu bölgelerde meydana gelen depremlerde ciddi miktarda hasar, ykm sonras kaçaklardan ve çkan yangnlardan kaynaklanmaktadr. Meydana gelen yangnlar büyük ölçüde elektrik ksa devrelerinin kvlcma sebep olduðu gaz kaçaklarna baðldr. Aíaðda, deprem sonras doðal gaz íebekesinden kaynaklanan etkilerin oluítuðu baz üzücü olaylar hatrlatacaðz.

Deprem durumunda; doðal gaz íebekesinde meydana gelebilecek olas hasarlar; genel olarak yüksek, orta ve düíük basnç altyap íebekesinde kopma, krlma gibi sebeplerle veya yerüstü íebeke elemanlar olan vana gruplar, basnç düíürme istasyonlar gibi tesislerde baðlantlarn hasar görmesi sonucunda szntlar ile bina ve tesislerdeki iç tesisatta hasarlardan oluían gaz kaçaklardr. Doðal gaz kaçaklarnn yüksek ve orta basnç íebekelerinde fizikken hasar yaratma riski yannda temel tahribat patlama ve yangnlarla ortaya çkmaktadr. Patlama ve yangnlar esas olarak íebeke szntlarndan diðer altyaplarda (kanalizasyon, elektrik, iletiíim íebekesi vb.) gaz birikmesi ve ateílenmesi, ayn

1995 Kobe depremi sonrasnda çkan doðal gaz yangnlar 1994 Northridge (ABD) Depremi 53 adet yangn ve 1700 adet gaz kaçað ihbar 1995 Kobe (Japonya) 175 ayr yangn çkmí ve 61172 adet gaz kaçað ihbar, 5470 can kayb, 33000 yaral Depremde can kayb büyük oranda ortaya çkan yangnlar sonucunda ortaya çkmítr. Meydana gelen yangnlar büyük ölçüde elektrik ksa devrelerinin kvlcma sebep olduðu gaz kaçaklarna baðldr. Raporlara göre Hyogo Bölgesi’nde yars depremden


Makale -

www.dogalgazhaberleri.com

sonra 24 saat içinde baílamak suretiyle 164 ayr yangn çkmítr.

ya çktð fiziki alann boyutu ve süreye baðl olarak sonuçlar etkili olacaktr.

Gaz : % 80 kesilmiítir.

Deprem sonras çkan yangnlarn binalar üzerindeki etkileri • 6.965 bina tamamen • 80 bina yar yarya • 270 bina ksmen yanmítr. • 71 binada da küçük yangnlar çkmítr. Toplam yanan alan: 819.108 m2’dir. Toplam çkan yangn says : 175’tir. (54 yangn depremden hemen sonra ayn anda tutuímuítur.) Doðal gaz ve elektrik íebekelerinin deprem srasnda otomatik olarak kesilmemesi durumunda, can ve mal kaybyla birlikte ekolojik çevrede de olumsuz etkiler brakan büyük yangnlar çkmaktadr. 1994 ylnda Japonya’daki Kobe Depremi’nde meydana gelen ölümlerin en az üçte ikisinin çkan yangnlardan ve su basmas sonucu boðulmalardan meydan geldiði gerçeði unutulmamaldr. Yukarda söz edilen örnekler asl hasarn büyük bir bölümünün deprem sonras çkan yangnlardan ve oluían kaçaklardan kaynaklandðn bize göstermektedir. Depremden hemen sonra íehir genelinde enerji kesintisi yaíanmí, iletiíim hizmetleri verilememií ve gaz kesintisi yaíanmítr. Doðal gazla ilgili bina, tesis ve gerekli altyap íebekesi vb tasarmlar oluíturulurken öncelikli ölçüt doðal olarak “tabii afetlere” dayankl yaplmasdr. Deprem esnasnda oluíabilecek panik havas ve insanlarn ruh hali göz önüne alndðnda tehlikenin aslnda deprem sonrasnda yklan binalarn kopan doðal gaz hatlarndan meydana geldiði görülmektedir. Doðal gaz íebekesinde oluíacak hasarlarn yaratacað riskler: 1. Yaíam alanlarnda yangn, patlama vb tehlikeler 2. Diðer altyap tesislerinde doðal gaz birikmesi, yanmas, patlamas vb yollarla dolayl tahribatlar 3. Doðal gaz kullanmyla yaplan hizmet ve üretim kesilmeleri olarak snflandrlabilir. Yukardaki risklerin oluíumunda, olayn orta-

Deprem öncesi ve deprem sonras için alnabilecek tedbirler 1- Efv aír akí vanas teknolojisinden yararlanma (gas-stop)

Deprem riskinin sürekli olduðu ülkelerde alt yap doðal gaz tesisatlarnda 1970 yllarndan günümüze kadar kullanlmaya baílanan akí durdurma vanalar (EFV) deprem ve sonrasnda çkabilecek yangn ve patlamalarda önlemede kendini ispat etmií konumdadr. Depremde binann çökmesi durumunda EFV’leri bir baíka deðiíle gaz hatlarn bir sigortas olarak düíünebiliriz. Ülkemizde yeni íebekelerin tamam, eski íebekelerinde önemli bir ksmnda EFV ihtiva etmektedir. En son Van depreminde EFV’lerin olumlu etkileri bir önceki saymzda sektörün yüz ak olarak ifade edilmiítir. EFV’lerin zorunluluðu noktasnda geçmií yllarda büyük cesaret gösteren yetkilileri íimdi tebrik etmek çok yerinde bir davraní olur. Ancak eski íebekelerin önemli bir ksmnn bu tedbirden yoksun olmas ve bu íebekelerin önemli bir ksm deprem riskinin en yüksek olduðu yerleíim birimlerinde olmas karísnda mutlaka çalíma yaplmaldr. EFV’ler bilindiði gibi servis hatlarnn ilk imalat aíamasnda ana hat baðlant noktalarna konulur. Konulmamí servis hatlarna ise EFV’lerin eklenmesi hususunda çalímalar yaplmítr. Ve bu da artk yeni teknoloji ile mümkündür. Dolays ile eski veya yeni her polietilen ana íebekeye veya servis hattna EFV ve de Gaz kesme vanas son derece basit bir íekilde çok ksa zamanda monte etmek mümkündür. EFV’lerin getirdiði mutlak faydadan yararlanma imkânlar mutlaka deðerlendirilmelidir. Birçok Avrupa ülkesinde kullanlmas ve ülkemizde zorunlu hale gelen Akí durdurma vanalar( EFV) genel amac; her türlü kontrolsüz gaz çkí alglamasnda gaz akín tamamen kesmektir.

2- Kompozit malzemelerle çelik hatlarn ve vana gruplarnn güçlendirilmesi, mukavemetlerinin artrlmas Bilindiði gibi doðal gaz íebekelerinde 4 bar üstü tüm hatlar çelik borulardan ve vana gruplarndan oluíur. Bu hatlarda korozyon oluíumunun önlenmesi çalímalar çok

ARALIK 2011

43


- Makale

www.dogalgazhaberleri.com

3- Uzak mesafelerden alglama yapabilen baíka gazlardan etkilenmeyen tehlikeli alanlarda kullanlabilinen lazer teknolojisi ile gaz bulutlarnn tespit edilmesi

4- Gazlarn ayrítrlmas ve tanmlanmas imkân saðlayan cihazlarn temin edilmesi

Deprem sonras olaðanüstü durumlarda ihtiyaç duyulacak en önemli cihazlardan biri de uzak mesafeden doðru ölçüm yapabilecek, en küçük hacimli gaz birikintilerini de belirleyebilecek, oluían diðer gazlardan tozdan,

dumandan, sesten, sisten, iklim íartlarnda karanlktan etkilenmeden sadece metan gazna duyarl, kullanm ve taímas son derece kolay olan, uzun süre kalibrasyon ve enerjiye ihtiyaç duymayan tehlikeli alanlarda önemlidir. Ancak oluíabilecek korozyon noktalarnn tespit edilmesi, korozyondan kaynakl et kalnlð incelmelerinin belirlenmesi ve azalan, kaybolan mukavemetin tekrar saðlanmas gerekmektedir. Toprak kaymas riski ve hareketli alanlarda, fay hatt geçiílerindeki çelik borular sürekli fiziki olarak ta kontrol edilmeli ve varsa problemler çözümlenmelidir. Son yllarda kompozit ürünlerin kullanm tüm dünya da ve ülkemizde de yaygnlaímaktadr. Kompozit malzemelerle her türlü boru ve vana gurubu her íartta kolayca tamir edilebilmektedir. Kullanm son derece basit ve saðladð fayda açsndan son derece yüksek bu ürünlerin bu durumlarda kullanlmas yararl olur kanaatindeyiz. Deprem riski olan ve eski íebekelere sahip ülkelerde çelik borularn kaynak noktalar tespit edilip, belirlenen noktalar açlarak mukavemetleri kompozit malzemelerle güçlendirilmektedir. Ülkemizde BOTAì’a baðl ilgili birimlerin bu konularda çok iyi bilgi ve tecrübeye sahip olduklarn memnuniyetle belirtmek isteriz.

44 ARALIK 2011

kullanma uygun yapl Lazer Metan detektörlerinden gaz íirketlerinin bulundurmas son derece yararl olur kanaatindeyiz. Van depreminde AKSA elemanlarnn her ne kadar eski versiyonda olsa da bu teknolojiden faydalandklarn deprem bölgesinden gönderilen resimlerde görüyoruz. Yine bu konuda BOTAì, BAìKENTGAZ ve DñYARGAZ elemanlarnn ciddi bilgi birikimine ve deneyime sahip olduklar belirtebiliriz.

Gaz szntlarn tespit etmek birçok cihazla mümkün olsa bile gaz ayrítrmak ve tanmlamak her cihazla mümkün deðildir. Olaðan üstü durumlarda çok fazla koku doðal gaz andrr ve psikolojik etkilenmeden dolay da ihbarlarn says artar. Kanal, menhol, depo, sðnaklarda da gaz szntlar olabilir. Benzin istasyonlar ve LPG tesislerinden de olabilecek szntlar veya kanalizasyondan kaynaklanan gazlar ve çöplük alanlarda skímí deprem anna kadar yukarya çkamamí gazlar ile yer alt gaz çkílarnn maalesef tek muhatab o an için gaz iíletmeleri olur.


Makale -

www.dogalgazhaberleri.com

Bu nedenle gaz iíletmelerinde hem perso-

gerektirmeyen standartlara uygun kaliteli mekanik boðma aletlerinin, boru tkama balonlarnn olmas iíleri son derece kolaylaítracaktr.

nellerini tehlikeli alanlarda uyaracak hem de metan gazn diðer gazlardan ayrt edecek gaz tespit ve analiz cihazlarndan bulundurmalar yararl olur.

Mekanik, standartlara uygun, kullanm son derece basit, topraklama ile tehlikeden arndrlmí boru boðucular konusunda ZORLU grubun ciddi bir çalímas, deneyimi ve tecrübesi mevcuttur.

Bilhassa günümüzde ticari iki ürün olan metan ile propan gazn birbirinden kesin olarak ayrítran cihazlara ihtiyaç olacaktr. Metan, oksijen, karbon monoksit ve en tehlikeli olan hidrojen sülfür tespit etme

6- Yerüstü belirteçleri ve çelik boru koruma semeri

özelliðindeki cihazlara son derece ihtiyaç duyulduðu kesin bir gerçektir. Ülkemizde baíta BAìKENTGAZ, ñZGAZ, KAYSERñGAZ,

Depremler sonrasnda en çok sesini duyduðumuz araçlarn baínda ií makineleri gelmektedir. Bu aðr ií makinelerinin doðal gaz hatlarna zarar vermemesi önemli bir konudur. Deprem öncesi ve sonrasnda montaj basit, dikkat çekici, kalc, dayankl, darbelere karí esnekliði ile etkilenmeyecek yer üstü polimer esasl hafif iíaretleyiciler veya belirteçlerin bulundurulmas, konulmas son derece yararl olur. Aðr ií makinelerinin çalíma sahasnda açða çkmí çelik borularnda güvenlik semeri ile korumaya alnmas yine son derece faydal olur. Eskimií, özelliðini yitirmií iíaretleyicilerin deðiítirilmesi ve doðalgaz hat üzerinde hiç olmayan yerlere de konulmasnn her zaman faydal olacað kesindir.

ESGAZ, AKSA GRUP bu tür cihazlara ve kullanm deneyimine sahiptir.

5- Mekanik boru birleítirme ve tamir fittingslerinin ve diðer gereklerin yeterince bulundurulmas

7- Tüm yer alt gaz íebekesinin fiziki Kontrolu ve kaçak taramasnn yaplmas

fittingslerle, tamir maníonlar ve kepler kullanlmaktadr. Bilhassa acil durumlar için inanlmaz yararl olan bu ürünlerin deprem sonras müdahaleler için çok faydal olacaðn biliyoruz. Enerjiye, kaynak makinesine ve çok fazla ekip ve ekipmana ihtiyaç duymadan polietilen tesisatlarda uygulama imkan saðlayan bu ürünlerden deprem sonras için bulundurulmasn önermekteyiz. Bu konuda bilhassa ñGDAì ekipleri çok iyi Son yllarda ülkemizde hemen, hemen tüm gaz kuruluílar tarafndan bilhassa acil durumlarda mekanik boru birleítirme yöntemli

bir tecrübe ve birikime sahiptir. Diðer gerekli olan her türlü alet ve edevatn yeterince bulundurulmas özellikle enerji

Riskli bölgelerde periyodik olarak yeralt gaz íebekesinin hem fiziki hem de kaçak kontrollerinin yaplmas gerekir. Arabal mobil sistemlerle tarama yan sra araçlarn giremediði dar sokaklar ve kaldrm alt, bahçe içi, bina önü yerlerin de mutlaka taranmas gerekmektedir. Bilhassa bina önü servis kutularnn hem kaçak hem de fiziki kontrollerinin yaplmas yararl olacaktr. Yer alt gaz kaçak taramasnda kullanlan cihazlarn doðru ölçüm yaptðndan emin olunmas hususuna dikkat edilmelidir. Araç girmeyen yerler için yoðun dí saha íartlarna ve yoðun çalímaya uygun yeni teknoloji ürünü cihazlar mevcuttur. ESGAZ ve BAìKENTGAZ’n kullandklar mobil cihazlar kesin neticeye yönelik çalímalarda etkindir ve uzmanlaímí ekipleri

ARALIK 2011

45


- Makale

www.dogalgazhaberleri.com

ile son derece güven vermektedirler. Yardma gittikleri yerlerde ve kendi çalíma sahalarnda çok küçük kaçaklar bile bulmakta mahir olduklar bilinmektedir. Düíük basnç sistemi ile çalían ve eski hava gaz tesisatlarn bir yl öncesine kadar kullanan BAìKENTGAZ ekipleri her noktada gaz taramas yapabilme melekesi edinmiílerdir. Bu íirketlerimizin deneyimlerinden faydalanmak, íebeke gaz kaçaklar konusunda emin olmak açsndan önemlidir.

Gaz akí kesilmeden, mevcut sistem üzerinde kaçak noktasnda yaplacak basit kimyasal ürün uygulamalaryla 0-4 bar basnç ihtiva etse bile her türlü noktada çelik borularda gaz szntlarnn kalc bir íekilde ko-

8- Apartman ve daire içi gaz tesisatlarnn ve bacalarn kontrolu ve son kullanclarn bilinçlendirilmesi Birçok yerde doðal gaz yeni kullanlyor, fakat 20 yldan bu yana kullanlan yerlerimiz var. Ortalama 10 yl öncesini kabul etsek bile, çok deðiíikliðin olmas için yeterli bir süredir. Bilhassa eski kullanclarn hem fiziki, hem kaçak kontrol, hem karbon monoksit zehirlenmelerine karí baca kontrollerinin yaplmasnda ciddi yarar var. Bu periyodik kontrollerde kullanclarn da bilinçlendirilmesi programlanabilir. Apartman ve daire içi gaz kaçaklarnn gaz kesintisi korkusu ve yüklü deðiíim maliyeti nedeniyle özellikle kí aylarnda ihbar edilmediði bilinen bir gerçektir.

layca durdurulduðu bilinmektedir. Bu ürünlerin bir deprem sonrasnda tekrar gaz açma aíamalarnda yarar tartílamaz. Hastane kolun hattnn birkaç dakikada hiçbir kesinti olmadan ve alet ve edevata gerek duymadan tamir edilerek gaz arznn devamnn saðlanmasnn önemini düíünmeliyiz. Bu ürünleri getiren firmalardan biri olan íirketimizden detayl bilgiler edinebilinir.

9- Tüm gaz íirket personelin eðitilmesi ve hazr hale getirilmesi Deprem riski olan bölgelerimizde tüm gaz íirket elamanlarndan azami faydalanlmas için seminerler düzenlenmeli teknik personel hazr hale getirilmeli, teknik personel harici diðer çalíanlarn da yararl bir konuma geti-

rilmelidirler. Çünkü çok fazla elemana ihtiyaç duyulabilir. Geliíen teknoloji ile gaz kaçak tespiti, boru birleítirme, boru körleme, hatta boru boðma bile artk çok basitleíti. Hemen herkesin artk yapabileceði íeyler. Deprem gibi afetlerde veya olaðan üstü durumlarda bütün diðer elemanlarn ihtiyaç duyulmas halinde teknik ekiplere yardm edebilmesi için teknik konularda eðitilmeleri için çalíma yaplmasn önermekteyiz. Kimin depremde ne íekilde etkileneceðini önceden kestirmek doðru deðildir. Dolays ile íahslara baðllk en aza indirgenmelidir. Personellerin evlerine yakn yerlerde istihdam edilmesi yine dikkat edilmesi gereken konulardr.

10- Büyük tüketici departmanlarnn etkinliðinin artrlmas Büyük tüketiciler olarak adlandrdðmz s merkezleri, organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, askeri ve sivil büyük yerleíkeler, elektrik üretim tesisleri, üniversiteler v.s gibi yerlerin bakm, onarm departmannda çalían teknik personelin, gaz kaçak taramas ve gaz kaçaklarnn tamir edilmesi hususunda eðitilmeleri ve sertifikalandrlmalar ile gaz íirketlerinin üzerinden aðr bir ií yükü kalkmí olacaktr. Bu personeller acil durumlarda en azndan kendi alanlarnda problemleri çözecek, mümkünse gaz kuruluílarna yardmc olacaklardr.

11- Gaz sektöründe faaliyet gösteren firma teknik personelinden destek alma organizasyonu Doðal gaz sektörü íu anda en hareketli sektörlerden biridir. Bütün doðal gaz daðtm íirketleri etkin bir yapya sahiptir. Birçok tedarikçi ve tesisatç

46 ARALIK 2011


Makale -

www.dogalgazhaberleri.com

firma uzmanlaímí ekiplere sahiptir. Birçoðunda

vanteri çkarlmal, olaðan üstü durumlarda do-

lularn, sorumsuzluk duygusundan kaynakl öte-

da birçok cihaz ve edevat mevcuttur. Bir arada ve

ðal afete maruz kalmí doðalgaz íirketine destek

lemeleri ve basitleítirmelerinden ve yarglamala-

birlikte düíünüldüðünde muazzam bir yap oluí-

olunmaldr.

rndan etkilenmeden sorumluluklarmz cesaretle

turduðunu görebilmekteyiz. Alnacak tedbirlerden

savunmalyz ve yerine getirmeliyiz.

bahsederken birçok gaz kuruluíunun hangi konu-

Doðal gaz her aíamada ve her durumda güvenli

larda daha uzmanlaítklarn bu nedenle ihtiyaç

Sonuç

duyulduðunda baívurulmas ve yararlanlmas

Ülkemiz topraklarnn %92’sinin deprem riski

nedeniyle íirket isimlerini zikrettik.

yade ahlaki bir tekâmül neticesi olmas doðal gaz

taídð, nüfusumuzun da %95’inin bu bölgeler

sektöründeki bizler için temennimizdir.

ñnanyorum ki tecrübe, ekip, ekipman envanteri

üzerinde yaíadð bilinmektedir. Bu da bize, ül-

çkarldðnda çok büyük bir güç ortaya çkacak-

kemizde bu konu ile ilgili hazrlk çalímalarnn

tr. Elbette hiçbir gaz kuruluíu gaz arzn %90’a

sürekli ve etkili olarak yaplmas gerektiðini ifade

çkarmísa tek baína doðal bir afet durumunda

etmektedir. Doðal gaz sektöründe faaliyet gös-

yetersiz kalabilir. Dolays ile Türkiye çapnda res-

teren ve iaíesini bundan temin eden herkes ayn

mi, özel bütün gaz kuruluílarnn ve doðal gaz

sorumluluða sahiptir. Sektörün teknik elemanlar

Umarz hiçbir zaman depremler ve diðer felaket-

sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalarn en-

diðer çalíanlarndan daha sorumludur. Sorum-

lerle karílaímayz.

ulaítrma mecburiyeti hissi kanun korkusundan zi-

Bu konu gündemde tutulmal ve her say yeni tespit, araítrma, rapor, öneriler yaynlanmal yerli ve yabanc uzmanlarn görüílerine yer verilmeli, bu konuda konferans ve kongreler düzenlenmelidir.

ARALIK 2011

47


Gas Plus Dergisi 13  

Petrol, Gas, Oil, Gaz,

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you